ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.079.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 79

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
21 marca 2013


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady nr 252/2013/UE z dnia 11 marca 2013 r. ustanawiająca wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013–2017

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 253/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 odnośnie do dostosowań w następstwie zmiany Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia ISCED w zakresie przekazywanych zmiennych oraz podziałów ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IC, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania askorbinianu sodu (E 301) w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci ( 1 )

24

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 257/2013 z dnia 20 marca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

27

 

 

ZALECENIA

 

 

2013/142/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 12 marca 2013 r. dotyczące usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego

29

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III i IV dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 234 z 30.8.2008)

33

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 142 z 28.5.2011)

34

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

DECYZJE

21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/1


DECYZJA RADY NR 252/2013/UE

z dnia 11 marca 2013 r.

ustanawiająca wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013–2017

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę cele powstania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „agencją”) oraz chcąc umożliwić jej odpowiednie wykonywanie zadań, należy określić konkretne dziedziny tematyczne jej działalności w wieloletnich ramach prac obowiązujących przez okres pięcioletni, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiającym Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (1).

(2)

Pierwsze wieloletnie ramy prac zostały przyjęte decyzją Rady 2008/203/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012 (2).

(3)

Wieloletnie ramy prac powinny mieścić się wyłącznie w zakresie prawa Unii.

(4)

Wieloletnie ramy prac powinny być zgodne z priorytetami Unii i należycie uwzględniać przesłania wynikające z rezolucji Parlamentu Europejskiego i konkluzji Rady w dziedzinie praw podstawowych.

(5)

Wieloletnie ramy prac powinny należycie uwzględniać zasoby ludzkie i finansowe agencji.

(6)

Wieloletnie ramy prac powinny zawierać przepisy mające zapewnić komplementarność w stosunku do kompetencji innych organów, biur i agencji Unii, jak również Rady Europy i innych organizacji międzynarodowych działających w dziedzinie praw podstawowych. Najważniejszymi agencjami i organami Unii działającymi w dziedzinach objętych niniejszymi wieloletnimi ramami prac są Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 (3), Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 (4), Europejska Sieć Migracyjna ustanowiona decyzją Rady 2008/381/WE (5), Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (6), Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (7), Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) ustanowiona decyzją Rady 2002/187/WSiSW (8), Europejski Urząd Policji (Europol) ustanowiony decyzją Rady 2009/371/WSiSW (9), Europejskie Kolegium Policyjne (Cepol) ustanowione decyzją Rady 2005/681/WSiSW (10), Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 (11) i Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1365/75 (12).

(7)

Wśród dziedzin tematycznych działalności agencji w wieloletnich ramach prac powinny się znaleźć takie kwestie, jak zwalczanie rasizmu, ksenofobii i podobnych form nietolerancji.

(8)

Ze względu na znaczenie, jakie dla Unii ma walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – walka ta stała się jednym z pięciu celów strategii na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020” – agencja powinna podczas gromadzenia i rozpowszechniania danych w dziedzinach tematycznych ustanowionych niniejszą decyzją brać pod uwagę przesłanki gospodarcze i społeczne umożliwiające skuteczne korzystanie z praw podstawowych.

(9)

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji agencja może, o ile pozwalają na to jej zasoby ludzkie i finansowe, podejmować działania wykraczające poza dziedziny tematyczne określone w wieloletnich ramach prac, zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 168/2007. Zgodnie z przyjętym przez Radę Europejską programem sztokholmskim pt. „Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli” (13) instytucje powinny maksymalnie korzystać z fachowej wiedzy agencji i w odpowiednich przypadkach zasięgać jej opinii, w ramach jej mandatu, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki i legislacji mającej wpływ na prawa podstawowe.

(10)

Przygotowując swój wniosek, Komisja zasięgnęła opinii zarządu agencji i otrzymała od niego pisemne uwagi w dniu 18 października 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wieloletnie ramy prac

1.   Niniejszym ustanawia się wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „agencją”) na lata 2013–2017.

2.   Agencja, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 168/2007, wykonuje swoje zadania przewidziane w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w dziedzinach tematycznych określonych w art. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Dziedziny tematyczne

Określa się następujące dziedziny tematyczne:

a)

dostęp do wymiaru sprawiedliwości;

b)

ofiary przestępstw, w tym odszkodowania dla ofiar przestępstw;

c)

społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych;

d)

integracja Romów;

e)

współpraca wymiarów sprawiedliwości, z wyjątkiem spraw karnych;

f)

prawa dziecka;

g)

dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

h)

imigracja i integracja migrantów, wizy, kontrola graniczna i azyl;

i)

rasizm, ksenofobia i podobne formy nietolerancji.

Artykuł 3

Komplementarność i współpraca z innymi organami

1.   W celu wdrożenia wieloletnich ram prac agencja zapewnia właściwą współpracę i koordynację z odpowiednimi organami, biurami i agencjami Unii, z państwami członkowskimi, z organizacjami międzynarodowymi oraz ze społeczeństwem obywatelskim zgodnie z art. 7, 8 i 10 rozporządzenia (WE) nr 168/2007.

2.   Agencja zajmuje się kwestiami dotyczącymi dyskryminacji ze względu na płeć wyłącznie jako częścią zadań agencji w ramach art. 2 lit. g) i w odnośnym zakresie, przy czym zbieranie danych na temat równości płci i dyskryminacji ze względu na płeć jest zadaniem Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Agencja i instytut współpracują zgodnie z umową o współpracy z dnia 22 listopada 2010 r.

3.   Agencja współpracuje z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) zgodnie z umową o współpracy z dnia 8 października 2009 r. oraz z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych (Frontex) zgodnie z umową o współpracy z dnia 26 maja 2010 r. Ponadto współpracuje z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Europejską Siecią Migracyjną, Europejską Jednostką Współpracy Sądowej (Eurojust), Europejskim Urzędem Policji (Europol), Europejskim Kolegium Policyjnym (Cepol) oraz Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości zgodnie z odnośnymi przyszłymi umowami o współpracy. Współpraca z nimi ogranicza się do działań wpisujących się w zakres dziedzin tematycznych określonych w art. 2 niniejszej decyzji.

4.   Swoje zadania w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności w dziedzinie poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych, agencja wykonuje bez uszczerbku dla zadań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych polegających na zapewnianiu poszanowania podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do prywatności, przez instytucje i organy unijne zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami Inspektora określonymi w art. 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

5.   Agencja koordynuje swoją działalność z pracami Rady Europy zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 168/2007 oraz z Umową między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy (14), o której to umowie jest mowa we wspomnianym artykule.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2013 r.

W imieniu Rady

E. GILMORE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 63 z 7.3.2008, s. 14.

(3)  Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(4)  Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

(5)  Dz.U. L 131 z 21.5.2008, s. 7.

(6)  Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.

(7)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(8)  Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(9)  Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(10)  Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 63.

(11)  Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1.

(12)  Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.

(13)  Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.

(14)  Dz.U. L 186 z 15.7.2008, s. 7.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/4


Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy z dnia 19 października 2005 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (1) (zwanej dalej „umową”), zawartej decyzją Rady 2006/325/WE (2), w przypadku zmian do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (3) Dania powiadamia Komisję o swej decyzji dotyczącej ewentualnego wdrożenia treści takich zmian.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (4) zostało przyjęte dnia 12 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. Dania powiadomiła Komisję o swojej decyzji w sprawie wdrożenia treści rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. Oznacza to, że przepisy rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 będą miały zastosowanie do stosunków między Unią a Danią.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 umowy powiadomienie przesłane przez Danię rodzi wzajemne zobowiązania w stosunkach między Danią a Wspólnotą. W związku z tym rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 stanowi zmianę umowy i uznaje się je za załączone do niej.

W odniesieniu do art. 3 ust. 3 i 4 umowy wykonanie rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 w Danii może mieć miejsce poprzez zmianę obowiązujących przepisów decyzją parlamentu duńskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. b) umowy Dania powiadomi Komisję o dacie wejścia w życie takich wykonawczych środków ustawodawczych.


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 62.

(2)  Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 22.

(3)  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1.


ROZPORZĄDZENIA

21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 253/2013

z dnia 15 stycznia 2013 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 odnośnie do dostosowań w następstwie zmiany Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia ISCED w zakresie przekazywanych zmiennych oraz podziałów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wprowadzenie uaktualnionego systemu klasyfikacji jest głównym elementem trwających starań Komisji na rzecz utrzymania adekwatności statystyki europejskiej poprzez uwzględnienie nowych rozwiązań i zmian w dziedzinie edukacji.

(2)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) wprowadziła zmiany do stosowanej dotychczas wersji Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) – ISCED 1997 w celu zagwarantowania spójności z kierunkami rozwoju polityk i struktur kształcenia i szkolenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 692/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 692/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych, wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”;

b)

w części B, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych, wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”;

c)

w części C pkt 3 wyrażenie „Poziom wykształcenia: niższe (ISCED 0, 1 lub 2), średnie (ISCED 3 lub 4), wyższe (ISCED 5 lub 6)” zastępuje się wyrażeniem „Poziom osiągniętego wykształcenia: maksymalnie wykształcenie gimnazjalne, ponadgimnazjalne i policealne (nie obejmujące wykształcenia wyższego), wyższe”;

2)

w sekcji 2, część A wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kolumnie „zmienne”, wiersz 23 „[nieobowiązkowo] Profil odwiedzającego: poziom wykształcenia” otrzymuje brzmienie „[nieobowiązkowo] Profil odwiedzającego: poziom osiągniętego wykształcenia”;

b)

w kolumnie „kategorie, które należy przekazywać”, wiersz 23, „a) niższe (ISCED 0, 1 lub 2)”, „b) średnie (ISCED 3 lub 4)” oraz „c) wyższe (ISCED 5 lub 6)”, otrzymuje brzmienie:

„a)

„maksymalnie wykształcenie gimnazjalne;

b)

ponadgimnazjalne i policealne (nie obejmujące wykształcenia wyższego);

c)

wyższe”;

3)

w sekcji 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych, wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”;

b)

w części B, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 17.


21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 254/2013

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 74 ust. 1 i art. 132,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przegląd rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (2), przeprowadzony zgodnie z art. 22 ust. 2 tego rozporządzenia, wykazał konieczność wprowadzenia wielorakich zmian do tego rozporządzenia.

(2)

Ze względu na pewność prawa należy określić skutki opóźnień w płatnościach na rzecz Agencji. Agencja nie powinna zwracać opłat lub należności, które zostały zapłacone przed odrzuceniem odpowiednich przedłożonych informacji. Opłaty lub należności zapłacone po odrzuceniu składanych informacji powinny być jednak zwracane jako nienależne płatności.

(3)

W odniesieniu do aktualizacji dokumentów rejestracyjnych związanych z wnioskami o zachowanie poufności opłaty powinny być stosowane w sposób jednolity, niezależnie od tego, kiedy składany jest wniosek. W odniesieniu do aktualizacji dokumentów rejestracyjnych innych niż aktualizacja zakresu wielkości obrotu należy przewidzieć możliwość złożenia przez rejestrującego wniosku o przedłużenie drugiego terminu płatności odpowiedniej opłaty, aby zapewnić rejestrującemu dodatkowy czas na dokonanie płatności.

(4)

Ze względu na pewność prawa należy także doprecyzować istniejące przepisy dotyczące opłat ulgowych z tytułu wniosków o zachowanie poufności w ramach wspólnego przedłożenia informacji lub składanych przez wiodących rejestrujących.

(5)

W odniesieniu do opłat z tytułu wniosków na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz należności z tytułu przeglądów zezwoleń na mocy art. 61 tego rozporządzenia nie należy już automatycznie uznawać każdego scenariusza narażenia za jedno zastosowanie, ponieważ liczba dodatkowych zastosowań objęta wnioskiem o udzielenie zezwolenia lub sprawozdaniem z przeglądu zezwolenia nie musi być identyczna z liczbą scenariuszy narażenia uwzględnioną w tych przedłożonych informacjach.

(6)

Należy również sprecyzować, że Agencja powinna wystawiać jedną fakturę obejmującą opłatę lub należność podstawową oraz wszelkie dodatkowe opłaty lub należności, w tym w przypadku wspólnych wniosków o udzielenie zezwolenia i wspólnych sprawozdań z przeglądu.

(7)

Agencja może zażądać dowodów potwierdzających spełnienie wymogów w celu zastosowania ulgowych opłat lub należności, lub w celu zwolnienia z opłat. Aby móc zweryfikować spełnienie tych warunków, niezbędne jest nałożenie wymogu przedstawiania tych dowodów w jednym z języków urzędowych Unii albo – jeżeli są one dostępne tylko w innym języku – wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z języków urzędowych Unii.

(8)

W związku z dokonanym zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 340/2008 przeglądem opłat i należności oraz w świetle opublikowanego przez Eurostat odpowiedniego średniego rocznego wskaźnika inflacji dla kwietnia 2012 r. wynoszącego 3,1 % należy ponadto dostosować standardowe opłaty i należności do tego wskaźnika.

(9)

Istniejące ulgowe opłaty i należności stosowane w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należy jeszcze bardziej obniżyć, tak aby zminimalizować obciążenie regulacyjne i liczbę napotykanych przez MŚP problemów natury praktycznej dotyczących spełniania obowiązków wynikających z REACH, w szczególności obowiązku rejestracji, jak wskazano w sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zgodnie z art. 117 ust. 4 REACH, art. 46 ust. 2 CLP oraz przeglądem niektórych elementów REACH zgodnie z art. 75 ust. 2, art. 138 ust. 2, art. 138 ust. 3 oraz art. 138 ust. 6 REACH (3).

(10)

Aby zrównoważyć ciężar opłat i należności w ramach różnych kategorii wielkości przedsiębiorstw, standardowe opłaty i należności należy podwyższyć o 4 % w przypadku rejestracji i o 3,5 % w przypadku zezwoleń, uwzględniając przy tym, z jednej strony, koszty Agencji i powiązane koszty usług świadczonych przez właściwe organy państw członkowskich oraz, z drugiej strony, dalszą obniżkę opłat i należności wymaganych od MŚP oraz liczbę MŚP, których to dotyczy.

(11)

Łączna korekta wysokości opłat i należności jest ustalona na takim poziomie, że uzyskany dzięki niej przychód, w połączeniu z innymi źródłami przychodów Agencji zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jest wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 340/2008.

(13)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do prawidłowo przedłożonych informacji czekających na rozpatrzenie w dniu jego wejścia w życie.

(14)

Z uwagi na fakt, że substancje wprowadzone, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, muszą zostać zarejestrowane do dnia 31 maja 2013 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 340/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rejestracja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą rejestracją przed jej odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane rejestrującemu.”;

2)

art. 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rejestracja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą rejestracją przed jej odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane rejestrującemu.”;

3)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 po akapicie drugim dodaje się akapity w brzmieniu:

„W przypadku zmiany udzielonego dostępu do informacji zawartych w dokumentach rejestracyjnych Agencja pobiera opłatę z tytułu każdej pozycji, w odniesieniu do której dokonano aktualizacji, jak określono w tabelach 3 i 4 załącznika III.

W przypadku aktualizacji dotyczącej podsumowań przebiegu badań lub szczegółowych podsumowań przebiegu badań Agencja pobiera opłatę z tytułu każdego podsumowania przebiegu badań lub szczegółowego podsumowania przebiegu badań, w odniesieniu do którego dokonano aktualizacji.”;

b)

ust. 6 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W przypadku innych aktualizacji, jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem drugiego terminu, Agencja odrzuca aktualizację. Na prośbę wnioskodawcy Agencja przedłuża drugi termin, pod warunkiem że wniosek o przedłużenie został złożony przed upływem drugiego terminu. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem przedłużonego terminu, Agencja odrzuca aktualizację.”;

c)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez rejestrującego brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty w określonym terminie aktualizacja została odrzucona, opłaty uiszczone w związku z tą aktualizacją przed jej odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane rejestrującemu.”;

4)

art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku wniosku odnoszącego się do wspólnego przedkładania informacji Agencja pobiera opłatę ulgową, jak określono w załączniku IV. W przypadku wniosku składanego przez wiodącego rejestrującego Agencja pobiera opłatę ulgową tylko od wiodącego rejestrującego, jak określono w załączniku IV.”;

5)

art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Jeżeli ze względu na niezłożenie przez producenta, importera lub wytwórcy wyrobu brakujących informacji lub nieuiszczenie opłaty lub należności w określonym terminie, zgłoszenie lub wniosek o przedłużenie zostają odrzucone, opłaty lub należności uiszczone w związku z tym zgłoszeniem lub wnioskiem o przedłużenie przed ich odrzuceniem nie są zwracane ani w inny sposób przekazywane osobie składającej zgłoszenie lub wniosek.”;

6)

art. 8 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Agencja wystawia jedną fakturę obejmującą opłatę podstawową i ewentualne opłaty dodatkowe, które mają zastosowanie, w tym w przypadku wspólnego wniosku o udzielenie zezwolenia.”;

7)

art. 9 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Agencja wystawia jedną fakturę obejmującą należność podstawową i ewentualne należności dodatkowe, które mają zastosowanie, w tym w przypadku wspólnego sprawozdania z przeglądu.”;

8)

w art. 13 ust. 3 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jeżeli dowody, które mają zostać przedstawione Agencji, nie są w jednym z urzędowych języków Unii, załącza się do nich uwierzytelnione tłumaczenie na jeden z tych języków urzędowych.”;

9)

art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja poddaje też niniejsze rozporządzenie ciągłemu przeglądowi pod kątem dostępnych istotnych informacji dotyczących założeń, na podstawie których ustalane są przewidywane dochody i wydatki Agencji. Najpóźniej do dnia 31 stycznia 2015 r. Komisja podda niniejsze rozporządzenie przeglądowi, aby w razie potrzeby wprowadzić do niego zmiany, uwzględniając w szczególności koszty Agencji i powiązane koszty usług świadczonych przez właściwe organy państw członkowskich.”;

10)

załączniki I–VIII do rozporządzenia (WE) nr 340/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do prawidłowo przedłożonych informacji czekających na rozpatrzenie w dniu 22 marca 2013 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 714 EUR

1 285 EUR

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

4 605 EUR

3 454 EUR

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

12 317 EUR

9 237 EUR

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata za substancje w ilości od 1 do 10 ton

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Opłata za substancje w ilości od 10 do 100 ton

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Opłata za substancje w ilości od 100 do 1 000 ton

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Opłata za substancje w ilości powyżej 1 000 ton

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

ZAŁĄCZNIK II

Opłaty z tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 i 3 lub art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Opłata

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Opłata

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

ZAŁĄCZNIK III

Opłaty z tytułu aktualizacji dokumentów rejestracyjnych na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Standardowe opłaty z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

 

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Od zakresu 1-10 ton do zakresu 10-100 ton

2 892 EUR

2 169 EUR

Od zakresu 1-10 ton do zakresu 100-1 000 ton

10 603 EUR

7 952 EUR

Od zakresu 1-10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

31 487 EUR

23 616 EUR

Od zakresu 10-100 ton do zakresu 100-1 000 ton

7 711 EUR

5 783 EUR

Od zakresu 10-100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

28 596 EUR

21 447 EUR

Od zakresu 100-1 000 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu

 

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Od zakresu 1-10 ton do zakresu 10-100 ton

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Od zakresu 1-10 ton do zakresu 100-1 000 ton

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Od zakresu 1-10 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Od zakresu 10-100 ton do zakresu 100-1 000 ton

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Od zakresu 10-100 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Od zakresu 100-1 000 ton do zakresu powyżej 1 000 ton

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabela 3

Opłaty z tytułu innych aktualizacji

Rodzaj aktualizacji

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 607 EUR

Rodzaj aktualizacji

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Zmiana udzielonego dostępu do przedłożonych informacji:

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

4 820 EUR

3 615 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 607 EUR

1 205 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

4 820 EUR

3 615 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

3 213 EUR

2 410 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 607 EUR

1 205 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabela 4

Opłaty ulgowe dla MŚP z tytułu innych aktualizacji

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Mikroprzedsiębiorstwo

Zmiana danych identyfikacyjnych rejestrującego pociągająca za sobą zmianę jego osobowości prawnej

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Rodzaj aktualizacji

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Zmiana udzielonego dostępu do przedłożonych informacji:

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ZAŁĄCZNIK IV

Opłaty z tytułu wniosków złożonych na mocy art. 10 lit. a) ppkt (xi) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Indywidualne przedłożenie informacji

Wspólne przedłożenie informacji

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

4 820 EUR

3 615 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 607 EUR

1 205 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

4 820 EUR

3 615 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

3 213 EUR

2 410 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 607 EUR

1 205 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

Pozycje, dla których wnioskowana jest poufność

Średnie przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Średnie przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Małe przedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Indywidualne przedłożenie informacji)

Mikroprzedsiębiorstwo

(Wspólne przedłożenie informacji)

Stopień czystości substancji lub dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Odpowiedni zakres wielkości obrotu

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Podsumowanie przebiegu badań lub szczegółowe podsumowanie przebiegu badań

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informacje zawarte w karcie charakterystyki

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Nazwa handlowa substancji

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji niewprowadzonych, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nazwa IUPAC dla substancji, o których mowa w art. 119 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, wykorzystywanych jako półprodukty w badaniach naukowych i rozwoju lub w działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ZAŁĄCZNIK V

Opłaty i należności z tytułu zgłoszeń PPORD przedłożonych na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty z tytułu zgłoszeń PPORD

Opłata standardowa

536 EUR

Opłata ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

348 EUR

Opłata ulgowa dla małych przedsiębiorstw

187 EUR

Opłata ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

27 EUR


Tabela 2

Należności z tytułu przedłużenia okresu zwolnienia PPORD

Należność standardowa

1 071 EUR

Należność ulgowa dla średnich przedsiębiorstw

696 EUR

Należność ulgowa dla małych przedsiębiorstw

375 EUR

Należność ulgowa dla mikroprzedsiębiorstw

54 EUR

ZAŁĄCZNIK VI

Opłaty z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Opłata podstawowa

53 300 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

10 660 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

10 660 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą nie jest MŚP: 39 975 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 29 981 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 17 989 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 3 998 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

39 975 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

7 995 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

7 995 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 29 981 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 17 989 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 3 998 EUR


Tabela 3

Opłaty ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

23 985 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

4 797 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

4 797 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 17 989 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 3 998 EUR


Tabela 4

Opłaty ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Opłata podstawowa

5 330 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

1 066 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

1 066 EUR

Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę

Dodatkowy wnioskodawca: 3 998 EUR

ZAŁĄCZNIK VII

Należności z tytułu przeglądu zezwolenia na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Należności standardowe

Należność podstawowa

53 300 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

10 660 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

10 660 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą nie jest MŚP: 39 975 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 29 981 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 17 989 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 3 998 EUR


Tabela 2

Należności ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Należność podstawowa

39 975 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

7 995 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

7 995 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 29 981 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 17 989 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 3 998 EUR


Tabela 3

Należności ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Należność podstawowa

23 985 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

4 797 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

4 797 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 17 989 EUR

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 3 998 EUR


Tabela 4

Należności ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Należność podstawowa

5 330 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

1 066 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

1 066 EUR

Dodatkowa należność za jednego wnioskodawcę

Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 3 998 EUR

ZAŁĄCZNIK VIII

Opłaty z tytułu odwołań wniesionych na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

2 356 EUR

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

4 712 EUR

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

7 069 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla MŚP

Odwołanie od decyzji podjętej na mocy:

Opłata

Artykuł 9 lub 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

1 767 EUR

Artykuł 27 lub 30 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

3 534 EUR

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

5 301 EUR


21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 255/2013

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IC, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 określa, na jakich warunkach przemieszczanie odpadów wymienionych w załączniku IIIA lub IIIB do tego rozporządzenia podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. Do złożenia powiadomienia konieczne jest wypełnienie dokumentów zgłoszenia i przesyłania określonych w załącznikach IA i IB do tego rozporządzenia. Odpady wymienione w załączniku IIIA, IIIB lub IVA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 mogą być identyfikowane w polu 14 załącznika IA lub załącznika IB w pkt (vi) „Inne (wyszczególnić)”. Załącznik IC do tego rozporządzenia, w którym podano szczegółowe instrukcje w zakresie wypełniania dokumentów w załączniku IA albo IB, należy zmienić w celu wyjaśnienia, w jaki sposób odpady te należy identyfikować w załączniku IA lub IB.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 określa również, na jakich warunkach do odpadów wymienionych w załącznikach IIIA i IIIB do tego rozporządzenia należy dołączać dokument zawarty w załączniku VII do tego rozporządzenia, jeżeli odpady są przeznaczone do przemieszczenia. Ponieważ w polu 10 załącznika VII nie przewidziano możliwości identyfikacji odpadów wymienionych w załącznikach IIIA i IIIB, odpadów takich nie można należycie zidentyfikować w załączniku VII. Włączenie do niego odpadów z załączników IIIA i IIIB powoduje konieczność rozszerzenia listy możliwości wymienionych w polu 10 załącznika VII.

(3)

Na 10. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, które odbyło się w dniach 17–21 października 2011 r., przyjęto wytyczne techniczne i inne wytyczne dotyczące bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami. W związku z przyjęciem tych wytycznych należy odpowiednio zaktualizować załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(4)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006.

(5)

Środki ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

w załączniku IC wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

(2)

załącznik VII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

(3)

załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany:

(a)

w pkt 25 lit c) skreśla się zdanie drugie;

(b)

w pkt 25 lit d) skreśla się zdanie drugie;

(c)

w pkt 25 e) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Kody takie mogą zostać ujęte w załącznikach IIIA, IIIB lub IVA do niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku przed kodami należy podać numer załącznika. Jeżeli chodzi o załącznik IIIA, należy stosować odpowiedni/odpowiednie kod/kody określony/określone w załączniku IIIA, wymienione w odpowiedniej kolejności. Niektóre kody konwencji bazylejskiej, takie jak B1100, B3010 i B3020, są ograniczone do konkretnych strumieni odpadów, zgodnie z załącznikiem IIIA.”.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK VII

INFORMACJA DOŁĄCZONA DO PRZEMIESZCZANYCH ODPADÓW ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 I 4

Image


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK VIII

WYTYCZNE DOTYCZĄCE RACJONALNEGO EKOLOGICZNIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI (ARTYKUŁ 49)

I.

Wytyczne przyjęte w konwencji bazylejskiej:

1.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami biomedycznymi i z działalności służb medycznych (Y1, Y3) (1)

2.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami z akumulatorów kwasowo-ołowiowych (1)

3.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska zarządzania pełnym lub częściowym demontażem statków (1)

4.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska recyklingu/odzyskiwania metali i elementów metalowych (R4) (2)

5.

Zaktualizowane ogólne wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z trwałych zanieczyszczeń organicznych, zawierają takie zanieczyszczenia lub są nimi zanieczyszczone (POPs) (3)

6.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z polichlorowanych bifenyli (PCBs), polichlorowanych trifenyli (PCTs) lub polibromowanych bifenyli (PBBs), lub zawierają te substancje lub są nimi zanieczyszczone (3)

7.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z pestycydów: aldryny, chlordanu, dieldryny, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu (HCB), mireksu lub toksafenu lub też heksachlorobenzenu pod postacią chemikaliów przemysłowych, lub zawierają te pestycydy lub są nimi zanieczyszczone (3)

8.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z dichlorodifenylotrichloroetanu (DDT) lub zawierają go lub są nim zanieczyszczone (3)

9.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które zawierają nieumyślnie wyprodukowane polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD), polichlorowane dibenzofurany (PCDF), heksachlorobenzen (HCB) lub polichlorowane bifenyle (PCB), lub są nimi zanieczyszczone (3)

10.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki używanymi oponami pneumatycznymi i odpadami opon pneumatycznych (4)

11.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami składającymi się z rtęci pierwiastkowej oraz odpadami zawierającymi rtęć pierwiastkową lub nią zanieczyszczonymi (4)

12.

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska przetwarzania odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych (4)

13.

Wytyczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska gospodarowania używanymi i zużytymi telefonami komórkowymi (4)

14.

Wytyczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska gospodarowania używanym i zużytym sprzętem komputerowym, sekcje 1, 2, 4 i 5 (4)

II.

Wytyczne przyjęte przez OECD:

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki szczególnymi strumieniami odpadów:

używane i złomowane komputery osobiste (5)

III.

Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO):

Wytyczne dotyczące recyklingu statków (6)

IV.

Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP):

Bezpieczeństwo i zdrowie w razie katastrofy statku: wytyczne dla państw azjatyckich oraz Turcji (7)”.


(1)  Przyjęte na 6. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 9– 13 grudnia 2002 r.

(2)  Przyjęte na 7. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów, w dniach 25–29 października 2004 r.

(3)  Przyjęte na 8. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 27 listopada– 1 grudnia 2006 r.

(4)  Przyjęte na 10. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 17–21 października 2011 r.

(5)  Przyjęte przez Komitet OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska w lutym 2003 r. (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Rezolucja A.962 przyjęta przez Zgromadzenie IMO podczas 23. sesji zwyczajnej, w dniach 24 listopada–5 grudnia 2003 r.

(7)  Zatwierdzone do publikacji przez Radę Administracyjną MOP na 289. sesji, w dniach 11–26 marca 2004 r.


21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 256/2013

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania askorbinianu sodu (E 301) w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 oraz art. 30 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących, składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2).

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(4)

W dniu 15 grudnia 2009 r. przedłożono wniosek o zatwierdzenie stosowania askorbinianu sodu (E 301) jako substancji przeciwutleniającej w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt, określonych w dyrektywie Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę 1999/21/WE (3); wniosek ten został udostępniony państwom członkowskim.

(5)

Składniki stosowane do produkcji preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt muszą spełniać o wiele bardziej restrykcyjną normę mikrobiologiczną niż żywność ogólnie, w szczególności w odniesieniu do enterobakterii i Cronobacter sakazakii. W tym celu składniki, takie jak preparaty witaminy D, są poddawane obróbce cieplnej. Taka obróbka z kolei wymaga obecności substancji przeciwutleniającej, która jest rozpuszczalna w wodzie i ma neutralne pH. Askorbinian sodu (E 301) został zidentyfikowany i okazał się odpowiedni jako substancja przeciwutleniająca spełniająca tę potrzebę technologiczną.

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu aktualizacji unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(7)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności poddał ocenie stosowanie askorbinianu sodu (E 301) jako dodatku do żywności w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz przedstawił swoją opinię w dniu 8 grudnia 2010 r. (4). Stwierdzono, że proponowane rozszerzenie stosowania dodatku do żywności askorbinian sodu (E 301) jako substancji przeciwutleniającej w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa.

(8)

Dlatego właściwe jest, aby zezwolić na stosowanie askorbinianu sodu (E 301) jako substancji przeciwutleniającej w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(4)  Panel EFSA ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności (ANS); Scientific Opinion on the use of sodium ascorbate as a food additive in vitamin D preparations intended to be used in formulae and weaning food for infants and young children (Opinia naukowa na temat stosowania askorbinianu sodu jako dodatku do żywności w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w preparatach i żywności podawanej w czasie odstawiania od piersi dla niemowląt i małych dzieci). Dziennik EFSA 2010; 8(12):1942.


ZAŁĄCZNIK

W sekcji B części 5 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wpis dotyczący dodatku do żywności E 301 otrzymuje brzmienie:

„E 301

Askorbinian sodu

100 000 mg/kg w preparacie witaminy D i

maksymalna zawartość wynikająca z przeniesienia: 1 mg/l w gotowej żywności

Preparaty witaminy D

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt określone w dyrektywie 2006/141/WE

Całkowita zawartość wynikająca z przeniesienia: 75 mg/l

Powłoki preparatów składników odżywczych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Żywność dla niemowląt i małych dzieci”


21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 257/2013

z dnia 20 marca 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


ZALECENIA

21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/29


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 12 marca 2013 r.

dotyczące usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego

(2013/142/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 10 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim. Pozwala to zapewnić demokratyczną kontrolę i odpowiedzialność na poziomie, na którym podejmowane są decyzje.

(2)

Art. 10 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii, zaś decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.

(3)

Traktat z Lizbony wzmacnia rolę obywateli Unii jako uczestników życia politycznego, ustanawiając wyraźną zależność między obywatelami, egzekwowaniem ich praw politycznych i życiem demokratycznym Unii.

(4)

Wzmocnienie legitymacji demokratycznej procesu decyzyjnego w UE oraz zbliżenie systemu do obywateli Unii ma szczególne znaczenie w świetle działań, jakie należy podjąć na szczeblu UE w celu zaradzenia kryzysowi finansowemu i zadłużeniowemu.

(5)

W komunikacie Komisji z dnia 28 listopada 2012 r.„Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej – otwarcie debaty europejskiej” (1) podkreślono, że wzmocniona legitymacja i rozliczalność demokratyczna jest niezbędnym elementem jakiejkolwiek reformy Unii Europejskiej.

(6)

Art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 12 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej powierzają kluczową rolę europejskim partiom politycznym, podkreślając ich wkład w kształtowanie europejskiej świadomości politycznej i wyrażanie woli obywateli Unii.

(7)

Aby europejskie partie polityczne mogły w pełni realizować swą misję, w dniu 12 września 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (2). Przedmiotowy wniosek ma na celu zapewnienie europejskim partiom politycznym korzyści wynikających z lepszej widoczności oraz bardziej elastycznych, przejrzystych i skutecznych ram finansowania. Komisja zaproponowała również, by w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego europejskie partie polityczne były zobowiązane podejmować wszelkie stosowne środki w celu informowania obywateli Unii o powiązaniach między krajowymi partiami politycznymi a europejskimi partiami politycznym. Jeśli nowe rozporządzenie zostanie przyjęte, uchyli i zastąpi rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (3).

(8)

Wskazanie wyraźnych związków między krajowymi partiami politycznymi, na które obywatele Unii oddają swe głosy, i europejskimi partiami politycznymi, do których te pierwsze przynależą, powinno umożliwić europejskim partiom politycznym wyrażanie woli obywateli Unii w bardziej bezpośredni sposób oraz silnie wpłynąć na przejrzystość procedur decyzyjnych w Unii.

(9)

Dalsze zwiększanie przejrzystości wyborów do Parlamentu Europejskiego lepiej odzwierciedli wzmocnioną rolę i uprawnienia Parlamentu Europejskiego zgodnie z Traktatem z Lizbony. Wzmocnienie więzi obywateli z procesem demokratycznym Unii jest koniecznym następstwem ściślejszej integracji instytucjonalnej.

(10)

Dodatkowe środki zwiększyłyby widoczność europejskich partii politycznych w trakcie całego procesu wyborczego, od kampanii wyborczej po głosowanie, oraz umożliwiłyby tym partiom skuteczne likwidowanie podziału pomiędzy politykami i obywatelami Unii, uzupełniając obowiązki europejskich partii politycznych w zakresie informowania za pomocą wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

(11)

W wielu państwach członkowskich przyjęło się już w praktyce, że niektóre lub wszystkie partie krajowe wskazują na kartach do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego swoją przynależność do odpowiedniej partii europejskiej. W celu zapewnienia widoczności europejskich partii politycznych w trakcie całego procesu wyborczego ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie zachęcały do informowania elektoratu o powiązaniach pomiędzy krajowymi i europejskimi partiami politycznymi oraz ułatwiały przekazywanie informacji na ten temat. Aby dodatkowo zwiększyć przejrzystość wyborów do Parlamentu Europejskiego, a jednocześnie zwiększyć odpowiedzialność biorących w nich udział partii politycznych oraz zaufanie wyborców do tego procesu, partie krajowe powinny jeszcze przed wyborami podać do wiadomości publicznej, z którą europejską partią polityczną są powiązane. Obok rozmaitych imprez partyjnych, takich jak np. kongresy, kampanie wyborcze krajowych partii politycznych są w istocie najbardziej odpowiednim i skutecznym sposobem informowania o takich powiązaniach i wyraźnego ich demonstrowania.

(12)

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1093/2012/UE (4) rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli. W roku tym należy podjąć ważny krok polegający na dalszym umocnieniu praw obywateli w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

(13)

Od momentu przyjęcia Traktatu z Lizbony przewodniczący Komisji wybierany jest przez Parlament Europejski zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej z uwzględnieniem uzgodnień przewidzianych w deklaracji nr 11 do Traktatu z Lizbony. Procedura ta wymaga, by przy wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej uwzględniano wybory do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzano stosowne konsultacje pomiędzy Radą Europejską i Parlamentem Europejskim. Przepisy te odzwierciedlają zatem zwiększoną rolę Parlamentu Europejskiego w procesie desygnowania przewodniczącego Komisji oraz podkreślają znaczenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w całym tym procesie.

(14)

W swojej rezolucji z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (5) Parlament wezwał europejskie partie polityczne do mianowania kandydatów na przewodniczącego Komisji i zaznaczył, że od kandydatów oczekuje się, że odegrają oni wiodącą rolę w kampanii wyborczej do Parlamentu, w szczególności przez osobiste przedstawianie swoich programów we wszystkich państwach członkowskich Unii. W rezolucji tej podkreślono ponadto zwiększoną rolę wyborów do Parlamentu Europejskiego przy wyborze przewodniczącego Komisji.

(15)

W swoim komunikacie z dnia 28 listopada 2012 r.„Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej – otwarcie debaty europejskiej” Komisja podkreśliła, że mianowanie kandydatów na urząd przewodniczącego Komisji przez partie polityczne w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. jest jednym z ważnych działań promujących powstanie rzeczywistej europejskiej sfery politycznej.

(16)

Należy zatem uświadomić obywatelom, że oddane przez nich głosy mają kluczowe znaczenie dla określenia, kto będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji, oraz pogłębić ich wiedzę na temat kandydatów do tej funkcji, popieranych przez partię, na która głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

(17)

Gdyby w kontekście wyborów europejskich europejskie i krajowe partie polityczne przedstawiały swoich kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji oraz ich odnośne programy, uwidoczniłoby to konkretną zależność pomiędzy indywidualnym głosem obywatela Unii oddanym na daną partię polityczną w wyborach europejskich a kandydaturą na przewodniczącego Komisji wspieraną przez tę partię. Powinno to zwiększyć legitymację przewodniczącego Komisji oraz odpowiedzialność Komisji przed Parlamentem i europejskim elektoratem, a w szerszym kontekście – wzmocnić legitymację demokratyczną całego procesu decyzyjnego w Unii. Audycje polityczne w mediach umożliwiają wyborcom dokonywanie świadomych wyborów. W związku z tym krajowe partie polityczne powinny wykorzystać te środki przekazu, by ujawnić, którego kandydata na przewodniczącego Komisji wspierają i przedstawić jego program.

(18)

Wybory do Parlamentu Europejskiego trwają obecnie kilka dni, ponieważ przeprowadzane są w różnych terminach w poszczególnych państwach członkowskich. Wspólny ogólnoeuropejski dzień wyborów, w którym lokale wyborcze zamykane byłyby o tej samej porze, lepiej odzwierciedlałby ideę wspólnego udziału obywateli z całej Unii w wyborach, w związku z czym jest elementem demokracji przedstawicielskiej, stanowiącej podstawę UE.

(19)

Obywatele Unii mają prawo głosować i kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim, w którym zdecydują się zamieszkać, zgodnie z art. 22 ust. 2 TFUE wprowadzonym w życie dyrektywą Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (6).

(20)

Dyrektywa 93/109/WE ustanawia mechanizm wymiany informacji mający zagwarantować, że obywatele nie będą głosować ani kandydować w więcej niż jednym państwie członkowskim podczas tych samych wyborów.

(21)

W kilku sprawozdaniach Komisji dotyczących stosowania dyrektywy 93/109/WE w ciągu ostatnich lat (7), a ostatnio w sprawozdaniu z 2010 r. dotyczącym oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. (8), ujawniono niedociągnięcia w funkcjonowaniu mechanizmu mającego zapobiec wielokrotnemu głosowaniu i kandydowaniu. Niedociągnięcia te są skutkiem przede wszystkim tego, że państwa członkowskie zamieszkania nie przekazują na mocy wspomnianej dyrektywy wystarczających danych osobowych państwom członkowskim pochodzenia. Są one również powodowane różnicami w kalendarzach wyborczych w poszczególnych państwach członkowskich. W związku z tym duża liczba obywateli Unii, wpisanych na listy wyborców w państwie zamieszkania, nie jest identyfikowana w państwie pochodzenia.

(22)

Środki opracowane w oparciu o szeroko zakrojone konsultacje z ekspertami z państw członkowskich i dobre praktyki w tym zakresie mogą skutecznie zapobiec niektórym problemom, co pozwoli usprawnić funkcjonowanie tego mechanizmu podczas wyborów europejskich w 2014 r. i ograniczyć obciążenia administracyjne organów krajowych.

(23)

Większość państw członkowskich posiada już pojedynczy organ kontaktowy odpowiedzialny za wymianę danych dotyczących wyborców i kandydatów zgodnie z przepisami dyrektywy 93/109/WE. Ogólna skuteczność tego mechanizmu znacznie by jednak wzrosła, gdyby wszystkie państwa członkowskie powołały taki organ.

(24)

Terminy, w których zamykane są listy wyborcze, znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich i wynoszą od dwóch miesięcy do pięciu dni przed datą wyborów. Mechanizm ten byłby bardziej skuteczny, gdyby państwa członkowskie, uwzględniając harmonogram wyborczy innych państw członkowskich, przesyłały dane dotyczące wyborców w terminie, kiedy krajowe przepisy odpowiednich państw pochodzenia nadal zezwalają na podjęcie niezbędnych środków. Aby zwiększyć skuteczność tego mechanizmu, można by udoskonalić kilka innych aspektów technicznych przekazywania danych. Obejmują one wykorzystanie jednolitego formatu elektronicznego, wspólny zestaw znaków, sposób przekazywania danych i metoda szyfrowania stosowane w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

(25)

Przekazywanie przez państwo członkowskie zamieszkania określonych dodatkowych danych osobowych wyborców, które nie są wyraźnie wymagane na mocy dyrektywy 93/109/WE, pozwoliłoby państwu członkowskiemu pochodzenia na łatwiejszą i skuteczniejszą identyfikację swoich obywateli na listach wyborczych. Dane osobowe, które mogą być niezbędne do zagwarantowania skuteczności tego mechanizmu, są różne w zależności od państwa członkowskiego.

(26)

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych w ramach mechanizmu wymiany informacji powinny być zgodne z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (9),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

DEMOKRATYCZNY PRZEBIEG WYBORÓW

Zachęcanie do informowania wyborców o powiązaniach między krajowymi i europejskimi partiami politycznym oraz ułatwianie przekazywania informacji na ten temat

1.

Państwa członkowskie powinny zachęcać do informowania elektoratu o powiązaniach pomiędzy krajowymi i europejskimi partiami politycznymi oraz ułatwiać przekazywanie informacji na ten temat, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i podczas tych wyborów, między innymi zezwalając na umieszczanie tego rodzaju informacji na kartach do głosowania wykorzystywanych w wyborach oraz promując takie rozwiązanie.

Informowanie wyborców o powiązaniach między krajowymi i europejskimi partiami politycznym

2.

Krajowe partie polityczne biorące udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinny podawać do wiadomości publicznej, jeszcze przed rozpoczęciem wyborów, informację o swojej przynależności do europejskich partii politycznych. Krajowe partie polityczne powinny wyraźnie zaznaczać swoje powiązanie z europejskimi partiami politycznymi we wszystkich materiałach wykorzystywanych w kampanii wyborczej, komunikatach i politycznym przekazie w mediach.

Poparcie dla kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej

3.

Europejskie i krajowe partie polityczne powinny ujawnić, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, którego kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej wspierają, oraz przedstawić jego program.

Krajowe partie polityczne powinny zagwarantować, że ich przekaz polityczny w mediach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego wykorzystywany jest również do informowania obywateli o popieranym przez nie kandydacie na funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz jego programie.

Wspólny dzień wyborów

4.

Państwa członkowskie powinny uzgodnić wspólną datę wyborów do Parlamentu Europejskiego, a lokale wyborcze powinny być zamykane o tej samej porze.

SPRAWNY PRZEBIEG WYBORÓW

Pojedynczy organ kontaktowy

5.

Państwa członkowskie powinny ustanowić pojedynczy organ kontaktowy odpowiedzialny za wymianę danych na temat wyborców w celu wdrożenia przepisów art. 13 dyrektywy 93/109/WE.

Przekazywanie danych

6.

Państwa członkowskie powinny uwzględniać, w możliwie najszerszym zakresie, wzajemne zasady przeprowadzania wyborów, tak aby państwo członkowskie zamieszkania przekazywało dane wyborców państwu członkowskiemu pochodzenia w odpowiednim terminie umożliwiającym podjęcie niezbędnych środków.

Dodatkowe dane umożliwiające skuteczniejszą identyfikację wyborców

7.

Zachęca się państwa członkowskie zamieszkania, by oprócz danych osobowych przewidzianych w art. 9 dyrektywy 93/109/WE przekazywały wszystkie istotne dane osobowe, które mogą być niezbędne do identyfikacji wyborców przez organy państwa członkowskiego pochodzenia.

Środki techniczne umożliwiające skuteczne i bezpieczne przekazywanie danych

8.

W celu wymiany danych, o której mowa w art. 13 dyrektywy 93/109/WE, państwa członkowskie powinny stosować jednolite i bezpieczne środki komunikacji elektronicznej, wskazane w załączniku. Państwa członkowskie powinny przekazywać dane za pomocą pojedynczego pakietu danych przypadającego na państwo członkowskie pochodzenia i, jeśli zajdzie taka konieczność, kolejnego pojedynczego pakietu danych przesłanego w późniejszym terminie w celu ich aktualizacji.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich oraz europejskich i krajowych partii politycznych.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Wiceprzewodniczący


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

(4)  Dz.U. L 325 z 23.11.2012, s. 1.

(5)  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (2012/2829 (RSP)).

(6)  Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34.

(7)  COM(97) 731 final, COM(2000) 843 final, COM(2006) 790 final.

(8)  COM(2010) 605 final.

(9)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


ZAŁĄCZNIK

Szczegółowe ustalenia techniczne dotyczące wdrożenia przepisów art. 13 dyrektywy 93/109/WE

1.

Do wymiany danych, o której mowa w art. 13 dyrektywy 93/109/WE, państwa członkowskie powinny korzystać z plików w formacie XML (Extensible Markup Language). Pliki w formacie XML należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, w bezpieczny sposób.

2.

W celu zapisu i przekazywania danych dotyczących wyborców w ramach mechanizmu wymiany informacji państwa członkowskie powinny korzystać z systemu kodowania UTF-8 (Universal Character Set Transformation Format – 8-bit).

3.

W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych danych osobowych państwa członkowskie powinny korzystać z zalecenia W3C w sprawie szyfrowania i przetwarzania plików XML (XML Encryption Syntax and Processing), z wymianą klucza publicznego i prywatnego.


Sprostowania

21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/33


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III i IV dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 234 z dnia 30 sierpnia 2008 r. )

Strona 46, załącznik, pkt 1 lit. a) zmieniająca załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, kolumna piąta dotycząca pimetrozyny:

a)

pozycja dotycząca numeru kodu 0600000:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„”;

b)

pozycja dotycząca numeru kodu 0610000:

zamiast:

„”,

powinno być:

„0,1 (*)”.


21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/34


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 142 z dnia 28 maja 2011 r. )

1.

Strona 15, załącznik, pkt 1 zmieniający załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, kolumna szósta dotycząca pimetrozyny:

a)

pozycja dotycząca numeru kodu 0600000:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„”;

b)

pozycja dotycząca numeru kodu 0610000:

zamiast:

„”,

powinno być:

„0,1 (*)”.

2.

Strona 53, załącznik, pkt 2 lit. b) ppkt (i) zmieniający część B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, kolumna szósta dotycząca pimetrozyny:

a)

pozycja dotycząca numeru kodu 0630000:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„”;

b)

pozycja dotycząca numeru kodu 0631000:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

c)

pozycja dotycząca numeru kodu 0631010:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

d)

pozycja dotycząca numeru kodu 0631020:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

e)

pozycja dotycząca numeru kodu 0631030:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

f)

pozycja dotycząca numeru kodu 0631040:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

g)

pozycja dotycząca numeru kodu 0631050:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

h)

pozycja dotycząca numeru kodu 0631990:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

i)

pozycja dotycząca numeru kodu 0632000:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

j)

pozycja dotycząca numeru kodu 0632010:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

k)

pozycja dotycząca numeru kodu 0632020:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

l)

pozycja dotycząca numeru kodu 0632030:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

m)

pozycja dotycząca numeru kodu 0632990:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

n)

pozycja dotycząca numeru kodu 0633000:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

o)

pozycja dotycząca numeru kodu 0633010:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

p)

pozycja dotycząca numeru kodu 0633020:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”;

q)

pozycja dotycząca numeru kodu 0633990:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„5”.