ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.078.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 78

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
20 marca 2013


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 227/2013 z dnia 13 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz (WE) nr 1434/98 określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006

23

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006

41

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 227/2013

z dnia 13 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz (WE) nr 1434/98 określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (3) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 579/2011 r. z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (4) przewidują dalsze stosowanie, na zasadzie przejściowej, do dnia 31 grudnia 2012 r. niektórych środków technicznych ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (5).

(2)

Oczekuje się ustalenia – w oczekiwaniu na reformę wspólnej polityki rybołówstwa – nowych ram dla technicznych środków ochronnych. Ponieważ nie jest prawdopodobne, by takie nowe ramy były gotowe przed końcem roku 2012, uzasadnione jest przedłużenie stosowania przedmiotowych przejściowych środków technicznych.

(3)

Aby zapewnić kontynuację właściwej ochrony biologicznych zasobów morskich i zarządzania nimi, należy uaktualnić rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 (6) i wprowadzić do niego przejściowe środki techniczne.

(4)

Aby zapewnić kontynuację właściwej ochrony biologicznych zasobów morskich w Morzu Czarnym i zarządzania nimi, należy wprowadzić do rozporządzenia (WE) nr 850/98 minimalne rozmiary do wyładunku i minimalne rozmiary oczek sieci w odniesieniu do połowów skarpa, wcześniej ustalone w przepisach unijnych.

(5)

W celu ograniczenia odrzutów gatunków objętych kwotami we wszystkich obszarach ICES należy utrzymać zakaz selekcji jakościowej.

(6)

Na podstawie konsultacji przeprowadzonych w 2009 r. między Unią, Norwegią i Wyspami Owczymi, z myślą o ograniczeniu niepożądanych połowów, należy wprowadzić zakaz wypuszczania lub powodowania wyślizgiwania się niektórych gatunków ryb, jak również wymóg przeniesienia się na inne łowisko, w przypadku gdy 10 % połowu stanowią ryby niewymiarowe.

(7)

W świetle opinii opracowanej przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) należy utrzymać ograniczenia dotyczące wyładowywania lub zatrzymywania na burcie śledzia złowionego w rejonie ICES IIa.

(8)

W świetle opinii opracowanej przez STECF zamknięcie obszaru w celu ochrony tarlisk śledzia w rejonie ICES VIa nie jest już konieczne do zapewnienia zrównoważonej eksploatacji tego gatunku, a zatem przepis o takim zamknięciu należy uchylić.

(9)

W świetle opinii opracowanej przez STECF, zgodnie z którą niska dostępność dobijakowatych jest powodem niskiego przyrostu populacji mew z rodzaju Rissa, należy utrzymać zamknięcie obszaru w podobszarze ICES IV, z wyjątkiem ograniczonych połowów prowadzonych co roku w celu monitorowania stada.

(10)

W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystywanie narzędzi, którymi nie poławia się homarca, powinno być dozwolone w pewnych obszarach, w których połowy homarca są zabronione.

(11)

W świetle opinii opracowanej przez STECF należy utrzymać zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych osobników plamiaka w rejonie ICES VIb.

(12)

W świetle opinii opracowanej przez ICES i STECF niektóre techniczne środki ochronne w wodach zachodniej Szkocji (rejon ICES VIa), mające na celu ochronę stad dorsza, plamiaka i witlinka, powinny być utrzymane w celu wsparcia ochrony zasobów ryb.

(13)

W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie węd ręcznych i zmechanizowanych podrywek do połowów czarniaka w rejonie ICES VIa powinno być dozwolone.

(14)

W świetle opinii opracowanej przez STECF na temat rozmieszczenia przestrzennego dorsza w rejonie ICES VIa, która pokazuje, że zdecydowana większość połowów dorsza odbywa się na północ od 59°N, na południe od tej linii powinno być dozwolone wykorzystawanie sieci skrzelowych.

(15)

W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie sieci skrzelowych do połowu rekinka psiego w rejonie ICES VIa powinno być dozwolone.

(16)

Stosowność cech narzędzi połowowych w odstępstwie dotyczącym połowu włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami w rejonie ICES VIa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi w świetle opinii naukowych, z myślą o dokonaniu zmian lub ich uchyleniu.

(17)

W świetle opinii opracowanej przez STECF należy wprowadzić zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych osobników dorsza w rejonie ICES VIa.

(18)

Słuszność zakazu połowów dorsza, plamiaka i witlinka w podobszarze ICES VIa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi w świetle opinii naukowych w celu zmiany lub uchylenia tego zakazu.

(19)

W świetle opinii opracowanej przez ICES i STECF środki mające na celu ochronę stad dorsza w Morzu Celtyckim (rejony ICES VIIf i g) powinny zostać utrzymane.

(20)

W świetle opinii opracowanej przez STECF środki mające na celu ochronę skupisk tarłowych molwy niebieskiej w rejonie ICES VIa powinny zostać utrzymane.

(21)

Środki ustanowione w 2011 r. przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) w celu ochrony karmazyna w wodach międzynarodowych w podobszarach ICES I i II powinny zostać utrzymane.

(22)

Środki ustanowione przez NEAFC w 2011 r. w celu ochrony karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących powinny zostać utrzymane.

(23)

W świetle opinii opracowanej przez STECF połowy przy użyciu włoka rozprzowego zelektryfikowanego powinny być nadal dozwolone pod pewnymi warunkami w rejonach ICES IVc i IVb w części południowej.

(24)

Na podstawie konsultacji przeprowadzonych w 2009 r. między Unią, Norwegią i Wyspami Owczymi, niektóre środki mające na celu ograniczenie zdolności połowowych i wyładunkowych statków do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka w Północno-Wschodnim Atlantyku powinny zostać wdrożone na stałe.

(25)

W świetle opinii opracowanej przez ICES techniczne środki ochronne mające na celu ochronę dorosłych stad dorsza w Morzu Irlandzkim podczas okresu tarła powinny zostać utrzymane.

(26)

W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie kratownic w obszarze o ograniczonym dostępie w rejonie ICES VIIa powinno być dozwolone.

(27)

W świetle opinii opracowanej przez STECF połowy prowadzone za pomocą sieci skrzelowych i sieci oplątujących w rejonach ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk oraz w podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27°W w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów, ale mniejsza niż 600 metrów, powinny być dozwolone tylko w określonych warunkach, zapewniających ochronę biologicznie wrażliwych gatunków głębinowych.

(28)

Ważne jest doprecyzowanie interakcji pomiędzy różnymi systemami mającymi zastosowanie do połowów przy użyciu sieci skrzelowych, w szczególności w podobszarze ICES VII. A konkretnie należy sprecyzować, że szczególne odstępstwo w odniesieniu do połowów przy użyciu sieci skrzelowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 100 milimetrów w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j oraz k – a także szczególne warunki związane z tym odstępstwem – ma zastosowanie jedynie w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów, ale mniejsza niż 600 metrów, i że w konsekwencji domyślne zasady dotyczące zakresu rozmiaru oczka i składu połowu określone w rozporządzeniu (WE) nr 850/98 mają zastosowanie w rejonach ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg i VIIh oraz w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 200 metrów w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j oraz k.

(29)

W świetle opinii opracowanej przez STECF stosowanie drygawic w podobszarze ICES IX w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów, ale mniejsza niż 600 metrów, powinno być dozwolone.

(30)

Stosowanie niektórych narzędzi selektywnych powinno być nadal dozwolone w Zatoce Biskajskiej w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji stad morszczuka i homarca oraz zmniejszenia ilości odrzutów tych gatunków.

(31)

Ograniczenia połowów na niektórych obszarach w celu ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, przyjęte przez NEAFC w 2004 r. w obszarze podlegającym regulacji NEAFC oraz przyjęte przez Unię w 2008 r. w niektórych obszarach rejonów ICES VIIc, j i k oraz w rejonie ICES VIIIc, powinny zostać utrzymane.

(32)

Zgodnie z zaleceniem Wspólnej Grupy Roboczej Unii i Norwegii ds. Środków Technicznych zakaz weekendowych połowów śledzia, makreli lub szprota z zastosowaniem włoków lub okrężnic na obszarze Skagerrak i Kattegat nie przyczynia się już do ochrony stad ryb pelagicznych ze względu na zmiany w sposobie prowadzenia połowów. A zatem, na podstawie konsultacji Unii, Norwegii i Wysp Owczych z 2011 r., zakaz ten powinien zostać zniesiony.

(33)

Dla zachowania jasności i lepszego stanowienia prawa niektóre nieaktualne przepisy należy skreślić.

(34)

W celu oddania zmian w sposobie prowadzenia połowów i przyjęcia bardziej selektywnych narzędzi, zakresy rozmiaru oczek sieci, gatunki docelowe i wymagane udziały procentowe połowu mające zastosowanie na obszarze Skagerrak i Kattegat powinny zostać utrzymane.

(35)

W świetle danych biologicznych należy zmienić przepis dotyczący minimalnych rozmiarów małża japońskiego.

(36)

Ustalono minimalny rozmiar ośmiornicy poławianej na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich i położonych w regionie podlegającym regulacji Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF), aby przyczynić się do ochrony ośmiornicy, a w szczególności w celu ochrony osobników młodych.

(37)

Należy wprowadzić równoważny środek w odniesieniu do minimalnego rozmiaru do wyładunku w odniesieniu do sardeli w postaci liczby sztuk ryb na kilogram, ponieważ uprości to pracę na burcie statków dokonujących połowów tego gatunku i ułatwi środki kontroli na lądzie.

(38)

Należy zachować opis techniczny kratownicy sortującej stosowanej w celu zmniejszenia przyłowu w trakcie połowów homarca w rejonie ICES IIIa, podobszarze ICES VI i w rejonie ICES VIIa.

(39)

Należy zachować opis techniczny paneli sieci o kwadratowych oczkach stosowanych w pewnych warunkach w odniesieniu do połowów przy użyciu niektórych narzędzi ciągnionych w Zatoce Biskajskiej.

(40)

Powinno być dozwolone stosowanie paneli sieci o kwadratowych oczkach o wymiarze 2 metrów na statkach o mocy silnika mniejszej niż 112 kilowatów w obszarze o ograniczonym dostępie w rejonie ICES VIa.

(41)

W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. należy zmienić termin „Wspólnota” stosowany w części normatywnej rozporządzenia (WE) nr 850/98.

(42)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów dotyczących wykorzystywania narzędzi połowowych mających odpowiednio wysoki poziom selektywności w odniesieniu do połowów homarca w rejonie ICES VIa oraz przepisów wyłączających konkretną działalność połowową danego państwa członkowskiego ze stosowania zakazu wykorzystywania sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic w podobszarach ICES VIII, IX i X, na których poziom przyłowów rekina i poziom odrzutów są bardzo niskie, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane bez stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (7).

(43)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 850/98.

(44)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 (8) określa konkretne warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi. Do rozporządzenia tego należy włączyć szczególne odstępstwo od warunków w odniesieniu do wyładunku przyłowów śledzia pozyskanych w wyniku połowów przy użyciu sieci o małych oczkach w rejonie ICES IIIa, podobszarze IV i rejonie VIId oraz w wodach Unii w rejonie ICES IIa, uprzednio wprowadzane do innych aktów prawnych Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1434/98,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 850/98

W rozporządzeniu (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 1a

W art. 4 ust. 2 lit. c), art. 46 ust. 1 lit. b) i w załączniku I przypis 5 rzeczownik »Wspólnota« lub odpowiedni przymiotnik zastępuje się rzeczownikiem »Unia« lub odpowiednim przymiotnikiem i w związku z tym zastąpieniem dostosowuje się odpowiednio formy gramatyczne.”;

2)

w art. 2 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„i)

Region 9

Wszystkie wody Morza Czarnego odpowiadające podobszarowi geograficznemu 29 określonemu w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (9) oraz w rezolucji GFCM/33/2009/2.

3)

w art. 11 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie bez uszczerbku dla art. 34b ust. 2 lit. c).”;

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 11a

W regionie 9 minimalny rozmiar oczek sieci dla dennych sieci skrzelowych wykorzystywanych do połowu sprata wynosi 400 milimetrów.”;

5)

art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Organizm morski jest niewymiarowy, jeśli jego rozmiary są mniejsze od minimalnych rozmiarów określonych w załączniku XII i w załączniku XIIa dla odpowiednich gatunków i odpowiedniego obszaru geograficznego.”;

6)

w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   Ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w regionie 9.”;

7)

dodaje się tytuł w brzmieniu:

TYTUŁ IIIa

Środki ograniczania odrzutów

Artykuł 19a

Zakaz selekcji jakościowej

1.   W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 zakazuje się odrzutów, w czasie operacji połowowej, gatunków podlegających kwotom, które mogą być zgodnie z prawem wyładowywane.

2.   Przepisy, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu lub wszelkich innych unijnych aktów prawnych w dziedzinie rybołówstwa.

Artykuł 19b

Przepisy o przenoszeniu się i zakaz powodowania wyślizgiwania się

1.   W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 w przypadku, gdy ilości niewymiarowej makreli, śledzia lub ostroboka przekraczają 10 % łącznej ilości połowów w pojedynczym zaciągu, statek przenosi się na inne łowisko.

2.   W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 zakazuje się wypuszczania makreli, śledzia lub ostroboka przed pełnym przyjęciem sieci na burtę statku rybackiego powodującego utratę martwych lub ginących ryb.”;

8)

w art. 20 ust. 1 skreśla się lit. d);

9)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 20a

Ograniczenia połowów śledzia w wodach Unii rejonu ICES IIa

Zabrania się wyładowywania lub zatrzymywania na burcie śledzia złowionego w wodach Unii rejonu ICES IIa w okresach od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego i od dnia 16 maja do dnia 31 grudnia.”;

10)

art. 29a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 29a

Zamknięcie obszaru dla połowów dobijakowatych w podobszarze ICES IV

1.   Zabrania się wyładowywania lub zatrzymywania na burcie dobijakowatych złowionych w obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii i Szkocji oraz wyznaczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

wschodnie wybrzeże Anglii na szerokości geograficznej 55°30′ N,

szerokość geograficzna 55°30′ N, długość geograficzna 01°00′ W,

szerokość geograficzna 58°00′ N, długość geograficzna 01°00′ W,

szerokość geograficzna 58°00′ N, długość geograficzna 02°00′ W,

wschodnie wybrzeże Szkocji na długości geograficznej 02°00′ W.

2.   Dopuszcza się połowy dokonywane w celach badań naukowych, aby monitorować zasoby dobijakowatych w tym obszarze oraz skutki jego zamknięcia.”;

11)

art. 29b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W drodze odstępstwa od zakazu ustanowionego w ust. 1 połowy przy pomocy koszy, w których nie poławia się homarca, są dozwolone w obszarach geograficznych i w okresach określonych w tym ustępie.”;

12)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 29c

Obszar występowania plamiaka w obszarze Rockall w podobszarze ICES VI

1.   Zabrania się wszelkich połowów plamiaka w obszarze Rockall, z wyjątkiem połowów za pomocą takli, w obrębie obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

57°00′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 15°00′ W.

Artykuł 29d

Ograniczenia połowów dorsza, plamiaka i witlinka w podobszarze ICES VI

1.   Zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej dotyczącej dorsza, plamiaka i witlinka w tej części rejonu ICES VIa, która leży na wschód lub na południe od loksodromy łączącej kolejno punkty o następujących współrzędnych geograficznych mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

54°30′ N, 10°35′ W

55°20′ N, 09°50′ W

55°30′ N, 09°20′ W

56°40′ N, 08°55′ W

57°00′ N, 09°00′ W

57°20′ N, 09°20′ W

57°50′ N, 09°20′ W

58°10′ N, 09°00′ W

58°40′ N, 07°40′ W

59°00′ N, 07°30′ W

59°20′ N, 06°30′ W

59°40′ N, 06°05′ W

59°40′ N, 05°30′ W

60°00′ N, 04°50′ W

60°15′ N, 04°00′ W.

2.   Każdy statek znajdujący się w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zapewnia przymocowanie i zasztauowanie wszystkich narzędzi połowowych przewożonych na burcie zgodnie z art. 47 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (10).

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, drag do połowu omułków, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, niewodów oraz niewodów dobrzeżnych, więcierzy i koszy, pod warunkiem że:

a)

nie przewozi się na burcie ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, niewody i niewody dobrzeżne, więcierze i kosze; oraz

b)

nie zatrzymuje się na burcie, nie wyładowuje ani nie sprowadza na brzeg ryb innych niż makrela, rdzawiec, czarniak i łosoś lub bezkręgowców morskich innych niż mięczaki i skorupiaki.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 55 milimetrów, pod warunkiem że:

a)

na burcie nie przewozi się sieci o rozmiarze oczek większym lub równym 55 milimetrom; oraz

b)

na burcie nie zatrzymuje się ryb innych niż śledź, makrela, sardynka, sardynela, ostrobok, szprot, błękitek, kaprosz oraz srebrzykowate.

5.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci skrzelowych o rozmiarze oczek większym niż 120 milimetrów, pod warunkiem że:

a)

są one zarzucane jedynie w obszarze na południe od 59°N;

b)

maksymalna długość zarzucanej sieci skrzelowej wynosi 20 km na statek;

c)

maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny; oraz

d)

witlinek i dorsz stanowią nie więcej niż 5 % połowu.

6.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci skrzelowych o rozmiarze oczek większym niż 90 milimetrów, pod warunkiem że:

a)

są one zarzucane jedynie w obrębie 3 mil morskich od linii brzegowej i maksymalnie przez 10 dni w danym miesiącu kalendarzowym;

b)

maksymalna długość zarzucanej sieci skrzelowej wynosi 1 000 metrów;

c)

maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny; oraz

d)

rekinki psie stanowią co najmniej 70 % połowu.

7.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na poławianie homarców w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a)

używane narzędzie połowowe posiada kratownicę sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa pkt 2–5 lub panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc, lub inne narzędzie połowowe o równoważnej wysokiej selektywności;

b)

narzędzie połowowe jest skonstruowane tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 80 milimetrów;

c)

homarce stanowią co najmniej 30 % masy zatrzymanego połowu.

Na podstawie pozytywnej opinii STECF Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające, które narzędzia połowowe są uważane za narzędzia połowowe o równoważnej wysokiej selektywności do celów lit. a).

8.   Ust. 7 nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

59°05′ N, 06°45′ W

59°30′ N, 06°00′ W

59°40′ N, 05°00′ W

60°00′ N, 04°00′ W

59°30′ N, 04°00′ W

59°05′ N, 06°45′ W.

9.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie połowów włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a)

wszystkie sieci na burcie statku są skonstruowane tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 120 milimetrów w przypadku statków o długości całkowitej powyżej 15 metrów oraz 110 milimetrów w przypadku wszystkich pozostałych statków;

b)

jeżeli połów zatrzymany na burcie zawiera mniej niż 90 % czarniaka, wykorzystywane narzędzie połowowe posiada panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc; oraz

c)

jeżeli długość całkowita statku jest mniejsza lub równa 15 metrom, niezależnie od ilości czarniaka zatrzymanego na burcie, wykorzystywane narzędzie połowowe posiada panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVd.

10.   Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r. i nie później niż co dwa lata od tej daty Komisja, w świetle opinii naukowej opracowanej przez STECF, ocenia cechy narzędzi połowowych określonych w ust. 9 i w stosownych przypadkach przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w celu zmiany ust. 9.

11.   Ust. 9 nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

59°05′ N, 06°45′ W

59°30′ N, 06°00′ W

59°40′ N, 05°00′ W

60°00′ N, 04°00′ W

59°30′ N, 04°00′ W

59°05′ N, 06°45′ W.

12.   Każdego roku od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej przy użyciu narzędzi wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (11) w obszarze wyznaczonym w obszarze ICES VIa w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

55°25′ N, 07°07′ W

55°25′ N, 07°00′ W

55°18′ N, 06°50′ W

55°17′ N, 06°50′ W

55°17′ N, 06°52′ W

55°25′ N, 07°07′ W.

Kapitan statku rybackiego ani żadna inna osoba na pokładzie nie może powodować prób łowienia, wyładowywania, przeładowywania lub posiadania na burcie ryb złowionych w wyznaczonym obszarze ani nie zezwala na to innej osobie na pokładzie.

13.   Każde zainteresowane państwo członkowskie realizuje program obserwatorski na statkach od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku, tak aby badać próby połowów i odrzutów na statkach korzystających z odstępstw przewidzianych w ust. 5, 6, 7 i 9. Programy obserwatorskie są realizowane bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z odpowiednich przepisów i mają na celu oszacowanie połowów dorsza, plamiaka i witlinka oraz ich odrzutów z dokładnością co najmniej 20 %.

14.   Zainteresowane państwa członkowskie przygotowują sprawozdanie na temat całkowitej ilości połowów i odrzutów na statkach podlegających programowi obserwatorskiemu w trakcie każdego roku kalendarzowego oraz przekazują je Komisji najpóźniej do dnia 1 lutego następnego roku kalendarzowego.

15.   Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r. i nie później niż co dwa lata od tej daty Komisja ocenia sytuację stad dorsza, plamiaka i witlinka w obszarze określonym w ust. 1 w świetle opinii naukowej opracowanej przez STECF i w stosownych przypadkach przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w celu zmiany niniejszego artykułu.

Artykuł 29e

Ograniczenie połowów dorsza w podobszarze ICES VII

1.   Od dnia 1 lutego do dnia 31 marca każdego roku zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej w podobszarze ICES VII na obszarze obejmującym prostokąty statystyczne ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Zakazu nie stosuje się w obrębie 6 mil morskich od linii podstawowej.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie działalności połowowej z wykorzystaniem przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, drag do połowu omułków, niewodów i niewodów dobrzeżnych, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, więcierzy i koszy w obszarze i w okresach, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a)

nie przewozi się na burcie ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, niewody i niewody dobrzeżne, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, więcierze i kosze; oraz

b)

nie wyładowuje się, nie zatrzymuje się na burcie, ani nie sprowadza na brzeg ryb innych niż makrela, rdzawiec, czarniak i łosoś lub bezkręgowców morskich innych niż mięczaki i skorupiaki.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 55 milimetrów, pod warunkiem że:

a)

na burcie nie przewozi się sieci o rozmiarze oczek większym lub równym 55 milimetrom; oraz

b)

na burcie nie zatrzymuje się ryb innych niż śledź, makrela, sardynka, sardynela, ostrobok, szprot, błękitek, kaprosz oraz srebrzykowate.

Artykuł 29f

Specjalne zasady ochrony molwy niebieskiej

1.   Od dnia 1 marca do dnia 31 maja każdego roku zabrania się zatrzymywania na burcie jakichkolwiek ilości złowionej molwy niebieskiej powyżej 6 ton na rejs połowowy w obszarach rejonu ICES VIa wyznaczonych przez loksodromy łączące kolejno punkty o następujących współrzędnych geograficznych mierzonych zgodnie z układem WGS84:

a)

brzeg szkockiego szelfu kontynentalnego

59°58′ N, 07°00′ W

59°55′ N, 06°47′ W

59°51′ N, 06°28′ W

59°45′ N, 06°38′ W

59°27′ N, 06°42′ W

59°22′ N, 06°47′ W

59°15′ N, 07°15′ W

59°07′ N, 07°31′ W

58°52′ N, 07°44′ W

58°44′ N, 08°11′ W

58°43′ N, 08°27′ W

58°28′ N, 09°16′ W

58°15′ N, 09°32′ W

58°15′ N, 09°45′ W

58°30′ N, 09°45′ W

59°30′ N, 07°00′ W

59°58′ N, 07°00′ W;

b)

brzeg Rosemary bank

60°00′ N, 11°00′ W

59°00′ N, 11°00′ W

59°00′ N, 09°00′ W

59°30′ N, 09°00′ W

59°30′ N, 10°00′ W

60°00′ N, 10°00′ W

60°00′ N, 11°00′ W.

Zakaz nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

59°15′ N, 10°24′ W

59°10′ N, 10°22′ W

59°08′ N, 10°07′ W

59°11′ N, 09°59′ W

59°15′ N, 09°58′ W

59°22′ N, 10°02′ W

59°23′ N, 10°11′ W

59°20′ N, 10°19′ W

59°15′ N, 10°24′ W.

2.   W przypadku wpłynięcia na obszary, o których mowa w ust. 1, lub wypłynięcia z nich kapitan statku rybackiego odnotowuje w dzienniku połowowym datę, godzinę i miejsce wpłynięcia i wypłynięcia.

3.   W obu obszarach, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy ilość molwy niebieskiej na statku wyniesie 6 ton, statek:

a)

natychmiast zaprzestaje połowów i opuszcza obszar, w którym się znajduje;

b)

nie może powtórnie wpłynąć na żaden z obszarów do czasu wyładowania połowów;

c)

nie może wrzucić do morza żadnej ilości molwy niebieskiej.

4.   Obserwatorzy, o których mowa w art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (12), którzy są przydzieleni do statków rybackich znajdujących się w jednym z obszarów, o których mowa w ust. 1, poza zadaniami, o których mowa w ust. 4 tego artykułu, mierzą – w celu dostarczenia właściwych prób połowów molwy niebieskiej – ryby w próbach i określają stan dojrzałości płciowej ryb w podpróbie. Na podstawie opinii opracowanej przez STECF państwa członkowskie opracowują szczegółowe protokoły pobierania prób i sposób zestawiania wyników.

5.   Od dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia każdego roku zabrania się stosowania włóków dennych, takli i sieci skrzelowych w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

60°58.76′ N, 27°27.32′ W

60°56.02′ N, 27°31.16′ W

60°59.76′ N, 27°43.48′ W

61°03.00′ N, 27°39.41′ W

60°58.76′ N, 27°27.32′ W.

Artykuł 29g

Środki dotyczące połowów karmazyna w wodach międzynarodowych podobszarów ICES I i II

1.   Ukierunkowany połów karmazyna w wodach międzynarodowych podobszarów ICES I i II jest dozwolony wyłącznie w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia każdego roku dla statków, które wcześniej brały udział w połowach karmazyna na obszarze podlegającym regulacji NEAFC, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiającego system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (13).

2.   Statki ograniczają swoje przyłowy karmazynów w innych połowach do wysokości maksymalnie 1 % całkowitego połowu zatrzymanego na burcie.

3.   Współczynnik przeliczeniowy stosowany do postaci patroszonej i bez głowy, w tym oprawianej metodą tzw. „Japanese cut”, karmazyna złowionego w tym obszarze wynosi 1,70.

4.   W drodze odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1236/2010 kapitanowie statków rybackich biorących udział w przedmiotowych połowach przekazują informacje o swoich połowach codziennie.

5.   Oprócz przepisów art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, zezwolenie na połów karmazyna jest ważne tylko wtedy, gdy raporty przekazywane przez statki są zgodne z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia i są zapisywane zgodnie z jego art. 9 ust. 3.

6.   Państwa członkowskie zapewniają, aby na statkach pływających pod ich banderą obserwatorzy naukowi gromadzili informacje naukowe. Zebrane informacje zawierają co najmniej reprezentatywne dane dotyczące składu połowów pod kątem płci, wieku i długości złowionych osobników w podziale na głębokości. Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują te informacje do ICES.

7.   Komisja informuje państwa członkowskie o dacie powiadomienia przez Sekretariat NEAFC stron konwencji NEAFC o pełnym wykorzystaniu całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC). Od tego dnia państwa członkowskie zabraniają ukierunkowanych połowów karmazynów statkom pływającym pod ich banderą.

Artykuł 29h

Środki dotyczące połowów karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących

1.   Zakazuje się połowów karmazyna w wodach międzynarodowych podobszaru ICES V i wodach Unii podobszarów ICES XII i XIV.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego dozwolone są połowy karmazyna od dnia 11 maja do dnia 31 grudnia w obszarze wyznaczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84 (zwanym dalej „obszarem ochrony karmazyna”):

64°45′ N, 28°30′ W

62°50′ N, 25°45′ W

61°55′ N, 26°45′ W

61°00′ N, 26°30′ W

59°00′ N, 30°00′ W

59°00′ N, 34°00′ W

61°30′ N, 34°00′ W

62°50′ N, 36°00′ W

64°45′ N, 28°30′ W.

2.   Niezależnie od ust. 1 połów karmazyna może być dozwolony, na mocy aktu prawnego Unii, poza obszarem ochrony karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących od dnia 11 maja do dnia 31 grudnia każdego roku w oparciu o opinię naukową i pod warunkiem, że NEACF ustanowiła plan odbudowy karmazyna w tym obszarze geograficznym. W tych połowach uczestniczą jedynie te statki Unii, które uzyskały należyte zezwolenia od swoich państw członkowskich i o których powiadomiono Komisję zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010.

3.   Zabrania się stosowania włoków o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 100 milimetrów.

4.   Współczynnik przeliczeniowy stosowany do postaci patroszonej i bez głowy, w tym oprawianej metodą tzw. „Japanese cut”, karmazyna złowionego w tym obszarze wynosi 1,70.

5.   Kapitanowie statków rybackich prowadzących połowy poza obszarem ochrony karmazyna składają raport połowowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, każdego dnia po zakończeniu operacji połowowych w danym dniu kalendarzowym. Raport ten wskazuje wielkość zatrzymanego na burcie połowu uzyskanego od ostatniego zgłoszenia wielkości połowu.

6.   Oprócz przepisów art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, zezwolenie na połów karmazyna jest ważne tylko wtedy, gdy raporty przekazywane przez statki są zgodne z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia i są zapisywane zgodnie z jego art. 9 ust. 3.

7.   Raporty, o których mowa w ust. 6, muszą być sporządzane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

13)

w art. 30 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.   Ust. 1 nie ma zastosowania do regionu 9.”;

14)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 31a

Połowy elektryczne w rejonach ICES IVc i IVb

1.   W drodze odstępstwa od art. 31 zezwala się na połowy włokiem rozprzowym zelektryfikowanym w rejonach ICES IVc i IVb na południe od loksodromy łączącej następujące punkty mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

od punktu na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa na szerokości geograficznej 55°N,

następnie na wschód do szerokości geograficznej 55°N i długości geograficznej 5°E,

następnie na północ do szerokości geograficznej 56°N,

i wreszcie na wschód do punktu na zachodnim wybrzeżu Danii na szerokości geograficznej 56°N.

2.   Połowy elektryczne są dozwolone jedynie wtedy, gdy:

a)

nie więcej niż 5 % floty trawlerów do połowów włokami rozprzowymi na państwo członkowskie stosuje włok rozprzowy zelektryfikowany;

b)

maksymalna moc elektryczna w kW każdego włoka rozprzowego nie przekracza długości rozpornicy wyrażonej w metrach i pomnożonej przez 1,25;

c)

wartość skuteczna napięcia między elektrodami wynosi nie więcej niż 15V;

d)

statek jest wyposażony w system automatycznego sterowania komputerowego, który odnotowuje maksymalną moc wykorzystywaną przez każdy włok oraz wartość skuteczną napięcia między elektrodami dla co najmniej 100 ostatnich holowań włoka. Osoba nieupoważniona nie ma możliwości zmiany tego systemu automatycznego sterowania komputerowego;

e)

zabrania się stosowania przed pertą łańcucha płoszącego lub większej ich liczby.”;

15)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 32a

Ograniczenia zdolności połowowych i możliwości wyładowczych na statkach do połowów pelagicznych

1.   Maksymalna przestrzeń między prętami separatora wody na statkach do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka, działających w obszarze objętym konwencją NEAFC, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, wynosi 10 milimetrów.

Pręty są przyspawane. Jeżeli zamiast prętów w separatorze wody stosowane są otwory, ich maksymalna średnica nie może przekraczać 10 milimetrów. Średnica otworów w osłonach separujących poprzedzających separator wody nie może przekraczać 15 milimetrów.

2.   Zabrania się dokonywania przez statki do połowów pelagicznych działające na obszarze objętym konwencją NEAFC wyładunku ryb pod linią wodną statku ze zbiorników buforowych lub zbiorników ze schłodzoną wodą morską (zbiorników RSW).

3.   Kapitan statku przesyła do właściwych organów ds. rybołówstwa państwa członkowskiego bandery rysunki dotyczące zdolności połowowych oraz możliwości wyładowczych statków do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka na obszarze objętym konwencją NEAFC, które zostały poświadczone przez właściwe organy państw członkowskich bandery, i wszelkie zmiany w nich dokonywane. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery danych statków przeprowadzają okresowe kontrole dokładności tych rysunków. Kopie znajdują się na statku przez cały czas.”;

16)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 34a

Techniczne środki ochronne na Morzu Irlandzkim

1.   Od dnia 14 lutego do dnia 30 kwietnia zabrania się stosowania wszelkich włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych, wszelkich sieci skrzelowych, drygawic, sieci oplątujących lub podobnych sieci statycznych, oraz wszelkich narzędzi połowowych zawierających haczyki, w części rejonu ICES VIIa ograniczonego przez:

wschodnie wybrzeże Irlandii i wschodnie wybrzeże Irlandii Północnej, oraz

linie proste kolejno łączące następujące współrzędne geograficzne:

punkt na wschodnim wybrzeżu półwyspu Ards w Irlandii Północnej na 54°30′ N,

54°30′ N, 04°50′ W,

53°15′ N, 04°50′ W,

punkt na wschodnim wybrzeżu Irlandii na 53°15′ N.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 w obszarze i okresie, o których mowa w tym ustępie:

a)

stosowanie dennych włoków rozpornicowych jest dozwolone, pod warunkiem że na burcie nie znajdują się inne rodzaje narzędzi połowowych oraz że takie sieci:

mają oczka o rozmiarze w zakresie 70–79 milimetrów lub 80–99 milimetrów,

należą tylko do jednego dozwolonego przedziału rozmiaru oczka sieci,

nie zawierają indywidualnych oczek, niezależnie od miejsca ich umieszczenia w sieci, o rozmiarze większym niż 300 milimetrów, oraz

są stosowane jedynie w granicach obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

53°30′ N, 05°30′ W

53°30′ N, 05°20′ W

54°20′ N, 04°50′ W

54°30′ N, 05°10′ W

54°30′ N, 05°20′ W

54°00′ N, 05°50′ W

54°00′ N, 06°10′ W

53°45′ N, 06°10′ W

53°45′ N, 05°30′ W

53°30′ N, 05°30′ W;

b)

zezwala się na stosowanie wszelkich włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych z siecią przesiewającą lub kratownicą sortującą, pod warunkiem że na burcie nie ma innych rodzajów narzędzi połowowych oraz że takie sieci:

spełniają warunki ustanowione w lit. a),

w przypadku sieci przesiewającej – są skonstruowane zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 254/2002 z dnia 12 lutego 2002 r. ustanawiającego środki obowiązujące w roku 2002 w celu odbudowy stada dorsza w Morzu Irlandzkim (obszar ICES VIIa) (14), oraz

w przypadku kratownicy sortującej – są zgodne z pkt 2–5 załącznika XIVa do niniejszego rozporządzenia;

c)

zezwala się także na stosowanie włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych z siecią przesiewającą lub kratownicą sortującą w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

53°45′ N, 06°00′ W

53°45′ N, 05°30′ W

53°30′ N, 05°30′ W

53°30′ N, 06°00′ W

53°45′ N, 06°00′ W.

Artykuł 34b

Stosowanie sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k oraz podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27°W

1.   Statki Unii nie stosują dennych sieci skrzelowych, sieci oplątujących ani drygawic w żadnym miejscu, w którym wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k oraz w podobszarach ICES VIII, IX, X i XII na wschód od 27°W.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone jest stosowanie następujących narzędzi:

a)

sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k oraz w podobszarze ICES XII na wschód od 27°W, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 120 milimetrów i mniejszym niż 150 milimetrów, sieci skrzelowych w rejonach ICES VIIIa, b, d oraz w podobszarze ICES X o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 milimetrów i mniejszym niż 130 milimetrów oraz sieci skrzelowych w rejonie ICES VIIIc oraz podobszarze ICES IX o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 milimetrów i mniejszym niż 110 milimetrów, pod warunkiem że:

są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,

mają nie więcej niż 100 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,5,

są uzbrojone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające,

długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 mil morskich, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 25 km na statek,

maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny;

b)

sieci oplątujących o rozmiarze oczka sieci równym lub większym niż 250 milimetrów, pod warunkiem że:

są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,

mają nie więcej niż 15 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,33,

nie są uzbrojone w pływaki ani inne urządzenia uspławniające,

długość każdej sieci wynosi maksymalnie 10 km, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 100 km na statek,

maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny;

c)

sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k i w podobszarze ICES XII na wschód od 27°W, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 milimetrów i mniejszym niż 130 milimetrów, pod warunkiem że:

są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów i mniejsza niż 600 metrów,

mają nie więcej niż 100 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,5,

są uzbrojone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające,

długość każdej sieci wynosi maksymalnie 4 mile morskie, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 20 km na statek,

maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny,

morszczuk stanowi nie mniej niż 85 % masy połowu zatrzymywanego na burcie,

liczba statków uczestniczących w połowach nie przekracza poziomu zarejestrowanego w 2008 roku,

przed opuszczeniem portu kapitan statku uczestniczącego w tych połowach zapisuje w dzienniku połowowym liczbę i długość łączną narzędzi znajdujących się na statku. Co najmniej 15 % wypłynięć podlega inspekcji,

kapitan statku ma na burcie w momencie wyładunku 90 % narzędzi zapisanych na dany rejs w unijnym dzienniku połowowym, oraz

w unijnym dzienniku połowowym zapisuje się ilości wszystkich złowionych gatunków przekraczające 50 kg, w tym wszystkie ilości odrzucone przekraczające 50 kg;

d)

drygawic w podobszarze ICES IX o rozmiarze oczka sieci równym lub większym niż 220 milimetrów, pod warunkiem że:

są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,

mają nie więcej niż 30 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,44,

nie są uzbrojone w pływaki ani inne urządzenia uspławniające,

długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 km, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 20 km na statek,

maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny.

3.   Odstępstwa tego nie stosuje się jednak na obszarze podlegającym regulacji NEAFC.

4.   Wszystkie statki stosujące denne sieci skrzelowe, sieci oplątujące lub drygawice w każdym miejscu, w którym wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 m w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27°W, VIII, IX oraz X posiadają upoważnienie do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

5.   W danym momencie na burcie znajduje się wyłącznie jeden z rodzajów narzędzi opisanych w ust. 2 lit. a), b) lub d). Na burcie statków mogą znajdować się sieci, których długość łączna przekracza o 20 % maksymalną długość zestawów, które można zarzucać jednocześnie w danym momencie.

6.   Kapitan statku łowiącego na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4, zapisuje w dzienniku połowowym ilość i długość narzędzi znajdujących się na statku, zanim opuści port i po powrocie do portu, a także uzasadnia wszelkie rozbieżności między tymi dwiema wielkościami.

7.   Właściwe organy mają prawo do usunięcia narzędzi pozostawionych na morzu bez dozoru w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27°W, VIII, IX i X, w następujących sytuacjach:

a)

narzędzie nie jest odpowiednio oznakowane;

b)

oznakowanie boi lub dane VMS wskazują, że od ponad 120 godzin właściciel nie znajdował się w odległości mniejszej niż 100 mil morskich od narzędzia;

c)

narzędzie jest rozmieszczone na wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż dozwolona;

d)

narzędzie posiada oczka o niedozwolonym rozmiarze.

8.   Kapitan statku łowiącego na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4, w trakcie każdego rejsu połowowego zapisuje w dzienniku połowowym następujące informacje:

rozmiar oczek zarzucanej sieci,

nominalną długość sieci,

liczbę sieci w zestawie,

całkowitą liczbę rozmieszczonych zestawów,

pozycję każdego rozmieszczonego zestawu,

głębokość każdego rozmieszczonego zestawu,

czas zanurzenia dla każdego rozmieszczonego zestawu,

ilość utraconych narzędzi, ich ostatnią znaną pozycję i datę utraty.

9.   Statki łowiące na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4, mogą dokonywać wyładunków wyłącznie w portach wyznaczonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2347/2002.

10.   Ilość rekinów zatrzymana na burcie na dowolnym statku stosującym rodzaj narzędzi opisany w ust. 2 lit. b) i lit. d) wynosi nie więcej niż 5 % całkowitej ilości organizmów morskich zatrzymanych na burcie wyrażonej w masie w relacji pełnej.

11.   Komisja może, po konsultacji ze STECF, przyjąć akty wykonawcze wyłączające określone łowiska państwa członkowskiego w podobszarach ICES VIII, IX, X ze stosowania ust. 1–9, jeżeli informacje przekazane przez państwa członkowskie wskazują, że na łowiskach tych osiąga się bardzo niski poziom przyłowu rekina i odrzutów.

Artykuł 34c

Warunek dotyczący połowów przy użyciu niektórych narzędzi ciągnionych dozwolonych w Zatoce Biskajskiej

1.   W drodze odstępstwa od przepisów określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/2002 z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiającego dodatkowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów morszczuka w podobszarach ICES III, IV, V, VI i VII oraz rejonach ICES VIIIa, b, d, e (15) zezwala się na prowadzenie działalności połowowej przy zastosowaniu włoków, niewodów duńskich oraz podobnych narzędzi, z wyjątkiem włoków rozprzowych, o zakresie rozmiaru oczek sieci wynoszącym 70–99 milimetrów, w obszarze określonym w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 494/2002, jeżeli narzędzie jest wyposażone w panel sieci o kwadratowych oczkach zgodnie z załącznikiem XIVb.

2.   Podczas połowów w rejonach ICES VIII a oraz b zezwala się na użycie kratownicy sortującej i jej mocowań z przodu worka lub kwadratowego panelu sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 milimetrów w dolnej części przedłużenia z przodu worka. Przepisy określone w art. 4 ust. 1, art. 6 i art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 494/2002 nie mają zastosowania do części włoka, w której umiejscowione są te urządzenia sortujące.

Artykuł 34d

Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w obszarze podlegającym regulacji NEAFC

1.   Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w granicach obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 

Część grzbietu Reykjanes:

55°04.5327′ N, 36°49.0135′ W

55°05.4804′ N, 35°58.9784′ W

54°58.9914′ N, 34°41.3634′ W

54°41.1841′ N, 34°00.0514′ W

54°00′ N, 34°00′ W

53°54.6406′ N, 34°49.9842′ W

53°58.9668′ N, 36°39.1260′ W

55°04.5327′ N, 36°49.0135′ W

 

Obszar północnego Grzbietu Śródatlantyckiego:

59°45′ N, 33°30′ W

57°30′ N, 27°30′ W

56°45′ N, 28°30′ W

59°15′ N, 34°30′ W

59°45′ N, 33°30′ W

 

Obszar środkowego Grzbietu Śródatlantyckiego (Krawędź Gibbsa i obszar okołopolarny):

53°30′ N, 38°00′ W

53°30′ N, 36°49′ W

55°04.5327′ N, 36°49′ W

54°58.9914′ N, 34°41.3634′ W

54°41.1841′ N, 34°00′ W

53°30′ N, 30°00′ W

51°30′ N, 28°00′ W

49°00′ N, 26°30′ W

49°00′ N, 30°30′ W

51°30′ N, 32°00′ W

51°30′ N, 38°00′ W

53°30′ N, 38°00′ W

 

Obszar południowego Grzbietu Śródatlantyckiego:

44°30′ N, 30°30′ W

44°30′ N, 27°00′ W

43°15′ N, 27°15′ W

43°15′ N, 31°00′ W

44°30′ N, 30°30′ W

 

Altair Seamounts:

45°00′ N, 34°35′ W

45°00′ N, 33°45′ W

44°25′ N, 33°45′ W

44°25′ N, 34°35′ W

45°00′ N, 34°35′ W

 

Antialtair Seamounts:

43°45′ N, 22°50′ W

43°45′ N, 22°05′ W

43°25′ N, 22°05′ W

43°25′ N, 22°50′ W

43°45′ N, 22°50′ W

 

Hatton Bank:

59°26′ N, 14°30′ W

59°12′ N, 15°08′ W

59°01′ N, 17°00′ W

58°50′ N, 17°38′ W

58°30′ N, 17°52′ W

58°30′ N, 18°22′ W

58°03′ N, 18°22′ W

58°03′ N, 17°30′ W

57°55′ N, 17°30′ W

57°45′ N, 19°15′ W

58°11.15′ N, 18°57.51′ W

58°11.57′ N, 19°11.97′ W

58°27.75′ N, 19°11.65′ W

58°39.09′ N, 19°14.28′ W

58°38.11′ N, 19°01.29′ W

58°53.14′ N, 18°43.54′ W

59°00.29′ N, 18°01.31′ W

59°08.01′ N, 17°49.31′ W

59°08.75′ N, 18°01.47′ W

59°15.16′ N, 18°01.56′ W

59°24.17′ N, 17°31.22′ W

59°21.77′ N, 17°15.36′ W

59°26.91′ N, 17°01.66′ W

59°42.69′ N, 16°45.96′ W

59°20.97′ N, 15°44.75′ W

59°21′ N, 15°40′ W

59°26′ N, 14°30′ W

 

North West Rockall:

57°00′ N, 14°53′ W

57°37′ N, 14°42′ W

57°55′ N, 14°24′ W

58°15′ N, 13°50′ W

57°57′ N, 13°09′ W

57°50′ N, 13°14′ W

57°57′ N, 13°45′ W

57°49′ N, 14°06′ W

57°29′ N, 14°19′ W

57°22′ N, 14°19′ W

57°00′ N, 14°34′ W

56°56′ N, 14°36′ W

56°56′ N, 14°51′ W

57°00′ N, 14°53′ W

 

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

56°24′ N, 15°37′ W

56°21′ N, 14°58′ W

56°04′ N, 15°10′ W

55°51′ N, 15°37′ W

56°10′ N, 15°52′ W

56°24′ N, 15°37′ W

 

Logachev Mound:

55°17′ N, 16°10′ W

55°34′ N, 15°07′ W

55°50′ N, 15°15′ W

55°33′ N, 16°16′ W

55°17′ N, 16°10′ W

 

West Rockall Mound:

57°20′ N, 16°30′ W

57°05′ N, 15°58′ W

56°21′ N, 17°17′ W

56°40′ N, 17°50′ W

57°20′ N, 16°30′ W.

2.   W przypadku gdy w trakcie operacji połowowych na nowych i dotychczasowych obszarach połowów przydennych w obrębie obszaru podlegającego regulacji NEAFC ilość żywego korala lub żywej gąbki złowiona na każdy zestaw narzędzi połowowych przekracza 60 kg żywego korala lub 800 kg żywej gąbki, statek informuje swoje państwo bandery, zaprzestaje połowów i przemieszcza się na odległość co najmniej 2 mil morskich od pozycji, która według dostępnych danych jest najbliższa dokładnej lokalizacji, w której dokonano tego połowu.

Artykuł 34e

Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w rejonach ICES VIIc, j oraz k

1.   Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w obrębie obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 

Belgica Mound Province:

51°29.4′ N, 11°51.6′ W

51°32.4′ N, 11°41.4′ W

51°15.6′ N, 11°33.0′ W

51°13.8′ N, 11°44.4′ W

51°29.4′ N, 11°51.6′ W

 

Hovland Mound Province:

52°16.2′ N, 13°12.6′ W

52°24.0′ N, 12°58.2′ W

52°16.8′ N, 12°54.0′ W

52°16.8′ N, 12°29.4′ W

52°04.2′ N, 12°29.4′ W

52°04.2′ N, 12°52.8′ W

52°09.0′ N, 12°56.4′ W

52°09.0′ N, 13°10.8′ W

52°16.2′ N, 13°12.6′ W

 

North-West Porcupine Bank Obszar I:

53°30.6′ N, 14°32.4′ W

53°35.4′ N, 14°27.6′ W

53°40.8′ N, 14°15.6′ W

53°34.2′ N, 14°11.4′ W

53°31.8′ N, 14°14.4′ W

53°24.0′ N, 14°28.8′ W

53°30.6′ N, 14°32.4′ W

 

North-West Porcupine Bank Obszar II:

53°43.2′ N, 14°10.8′ W

53°51.6′ N, 13°53.4′ W

53°45.6′ N, 13°49.8′ W

53°36.6′ N, 14°07.2′ W

53°43.2′ N, 14°10.8′ W

 

South-West Porcupine Bank:

51°54.6′ N, 15°07.2′ W

51°54.6′ N, 14°55.2′ W

51°42.0′ N, 14°55.2′ W

51°42.0′ N, 15°10.2′ W

51°49.2′ N, 15°06.0′ W

51°54.6′ N, 15°07.2′ W.

2.   Wszystkie statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarach ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych określonych w ust. 1 niniejszego artykułu są ujęte w wykazie zatwierdzonych statków i posiadają upoważnienie do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Statki umieszczone w wykazie zatwierdzonych statków posiadają na burcie wyłącznie narzędzia do połowów pelagicznych.

3.   Statki do połowów pelagicznych zamierzające poławiać w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1 niniejszego artykułu, zgłaszają z czterogodzinnym wyprzedzeniem zamiar wpłynięcia na obszar ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych irlandzkiemu Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR), zdefiniowanemu w art. 4 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jednocześnie statki te zgłaszają ilości ryb zatrzymane na burcie.

4.   Statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, posiadają operacyjny, w pełni działający, bezpieczny satelitarny system monitorowania statków (VMS), który jest w pełni zgodny z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych.

5.   Statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, co godzinę sporządzają raport VMS.

6.   Statki do połowów pelagicznych, które zakończyły połowy w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, informują irlandzkie Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) o opuszczeniu obszaru. Jednocześnie statki te zgłaszają ilości ryb zatrzymane na burcie.

7.   Połowy gatunków pelagicznych w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, podlegają ograniczeniu polegającym na tym, że na burcie mogą znajdować się lub być wykorzystywane wyłącznie sieci o rozmiarze oczek z zakresu 16–31 milimetrów lub 32–54 milimetrów.

Artykuł 34f

Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w rejonie ICES VIIIc

1.   Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

El Cachucho:

44°12′ N, 05°16′ W

44°12′ N, 04°26′ W

43°53′ N, 04°26′ W

43°53′ N, 05°16′ W

44°12′ N, 05°16′ W.

2.   W drodze odstępstwa od zakazu określonego w ust. 1 statki, które w latach 2006, 2007 i 2008 prowadziły połowy taklami dennymi ukierunkowane na widlaka białego, mogą od swoich właściwych organów do spraw rybołówstwa otrzymać upoważnienie do połowów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, pozwalające im na dalsze prowadzenie tych połowów w obszarze na południe od 44°00.00′ N. Wszystkie statki, które otrzymały to upoważnienie do połowów dysponują w trakcie prowadzenia połowów w obszarze określonym w ust. 1, niezależnie od ich długości całkowitej, operacyjnym, w pełni funkcjonującym i bezpiecznym systemem VMS, który jest zgodny z odpowiednimi przepisami.

17)

skreśla się art. 38;

18)

skreśla się art. 47;

19)

do załączników I, IV, XII i XIV do rozporządzenia (WE) nr 850/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

20)

dodaje się załączniki XIIa, XIVa, XIVb, XIVc i XIVd zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 1434/98

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1434/98 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.   Ust. 1 nie stosuje się do śledzi złowionych w rejonie ICES IIIa, podobszarze ICES IV, rejonie ICES VIId oraz wodach UE rejonu ICES IIa.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 marca 2013 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

L. CREIGHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 351 z 15.11.2012, s. 83.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 lutego 2013 r.

(3)  Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 6.

(4)  Dz.U. L 165 z 24.6.2011, s. 1.

(5)  Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

(6)  Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1.

(7)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(8)  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, s. 10.

(9)  Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44.”;

(10)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(11)  Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.

(12)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, s. 6.

(13)  Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 17.”;

(14)  Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 1.

(15)  Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 8.”;


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I skreśla się przypis 6 do tabeli;

2)

tabela w załączniku IV otrzymuje brzmienie:

„Narzędzia ciągnione: Skagerrak i Kattegat

Zakresy rozmiaru oczka sieci, gatunki docelowe i wymagane wielkości procentowe połowów mające zastosowanie do użycia pojedynczego zakresu rozmiaru oczka sieci

Gatunek

Zakres rozmiaru oczka (mm)

< 16

16–31

32–69

35–69

70–89 (5)

≥ 90

Minimalny procent gatunku docelowego

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

Brak

Dobijakowate (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Dobijakowate (Ammodytidae) (4)

 

X

 

X

X

X

X

X

Okowiel (Trisopterus esmarkii)

 

X

 

X

X

X

X

X

Błękitek (Microntesistius poutassou)

 

X

 

X

X

X

X

X

Ostrosz drakon (Trachinus draco) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Mięczaki (z wyjątkiem Sepia) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Belona pospolita (Belone belone) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Kurek szary (Eutrigla gurnardus) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Srebrzykowate (Argentina spp.)

 

 

 

X

X

X

X

X

Szprot (Sprattus sprattus)

 

X

 

X

X

X

X

X

Węgorz (Anguilla anguilla)

 

 

X

X

X

X

X

X

Krewetka zwyczajna, krewetka bałtycka (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

X

X

X

X

X

X

Makrela (Scomber spp.)

 

 

 

X

 

 

X

X

Ostrobok (Trachurus spp.)

 

 

 

X

 

 

X

X

Śledź (Clupea harengus)

 

 

 

X

 

 

X

X

Krewetka północna (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

X

X

X

Krewetka zwyczajna, krewetka bałtycka (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

 

 

 

 

X

 

X

X

Witlinek (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Homarzec (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Wszelkie inne organizmy morskie

 

 

 

 

 

 

 

X

3)

w tabeli w załączniku XII wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersze dotyczące małża japońskiego i ośmiornicy otrzymują brzmienie:

„Gatunek

Minimalna wielkość

Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Małż japoński (Venerupis philippinarum)

35 mm

 


Gatunek

Minimalna wielkość; Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Ośmiornica (Octopus vulgaris)

Cały obszar z wyjątkiem wód podlegających suwerenności lub jurysdykcji regionu 5: 750 gramów

Wody podlegające suwerenności lub jurysdykcji regionu 5: 450 gramów (po wypatroszeniu)”

b)

wiersze dotyczące sardeli otrzymują brzmienie:

Gatunek

Minimalna wielkość; Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

„Sardela (Engraulis encrasicolus)

Cały obszar z wyjątkiem rejonu ICES IXa na wschód od długości geograficznej 7° 23′ 48″ W: 12 cm lub 90 osobników/kg

Rejon ICES IXa na wschód od długości geograficznej 7° 23′ 48″ W: 10 cm”

4)

dodaje się załącznik w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK XII a

Minimalne wielkości dla regionu 9

Gatunek

Minimalna wielkość: Region 9

Skarp (Psetta maxima)

45 cm”;

5)

w załączniku XIV dodaje się następujące nazwy w kolejności alfabetycznej ich nazw zwyczajowych:

NAZWA ZWYCZAJOWA

NAZWA NAUKOWA

„Kaprosz

Capros aper

Widlak biały

Phycis blennoides

Karmazyn

Sebastes spp.

Sardynela

Sardinella aurita”;

6)

dodaje się załączniki w brzmieniu:

ZAŁĄCZNIK XIVa

OPIS TECHNICZNY KRATOWNICY SORTUJĄCEJ

1.

Kratownicę sortującą według gatunków przymocowuje się do włoków wyposażonych w worek o pełnych kwadratowych oczkach sieci o rozmiarze oczka równym lub większym niż 70 milimetrów i mniejszym niż 90 milimetrów. Minimalna długość worka wynosi 8 metrów. Zabronione jest stosowanie wszelkich włoków mających więcej niż 100 kwadratowych oczek w dowolnym obwodzie worka, poza miejscem połączenia lub natami. Worek o kwadratowych oczkach jest wymagany wyłącznie w Skagerrak i Kattegat.

2.

Kratownica jest prostokątna. Pręty kratownicy są równoległe do osi podłużnej kratownicy. Rozstaw prętów w kratownicy nie przekracza 35 milimetrów. Zezwala się na użycie jednego lub większej liczby zawiasów w celu ułatwienia jej przechowywania na bębnie sieciowym.

3.

Kratownicę mocuje się po przekątnej włoka, skierowaną tyłem ku górze, w dowolnym miejscu pomiędzy samym workiem a przednim krańcem części niezwężonej. Wszystkie boki kratownicy są przymocowane do włoka.

4.

W górnym panelu włoka umieszcza się niezablokowany otwór wylotowy dla ryb, bezpośrednio połączony z górną częścią kratownicy. Szerokość otworu wylotowego jest taka sama w części tylnej jak szerokość kratownicy, a wycięcie otworu ma kształt wierzchołka skierowanego do przodu wzdłuż pasów oczek z obu stron kraty.

5.

Zezwala się na przymocowanie naprzeciwko kratownicy lejka w celu poprowadzenia ryb w kierunku dolnej części włoka i kratownicy. Minimalny rozmiar oczka lejka wynosi 70 milimetrów. Minimalny rozmiar pionowego otworu lejka naprowadzającego skierowanego w stronę kratownicy wynosi 15 centymetrów. Szerokość lejka naprowadzającego skierowanego w stronę kratownicy jest taka sama jak szerokość kratownicy.

Image

Schematyczna ilustracja włoka sortującego według gatunków i rozmiarów. Wpływające ryby są kierowane w stronę dolnej części włoka i kratownicy poprzez lejek naprowadzający. Ryby o większym rozmiarze są następnie wyprowadzane z włoka przez kratownicę, podczas gdy mniejsze ryby i homarce przechodzą przez kratownicę i przedostają się do worka. Worek włoka o pełnych kwadratowych oczkach sieci ułatwia ucieczkę małym rybom i niewymiarowym homarcom. Przedstawiony na rysunku worek o kwadratowych oczkach jest wymagany wyłącznie w Skagerrak i Kattegat.

ZAŁĄCZNIK XIVb

WARUNKI DOTYCZĄCE POŁOWÓW PRZY UŻYCIU NIEKTÓRYCH NARZĘDZI CIĄGNIONYCH DOZWOLONYCH W ZATOCE BISKAJSKIEJ

1.   Opis techniczny górnego panelu sieci o kwadratowych oczkach

Panel stanowi prostokątną część sieci. Sieć posiada tylko jeden panel. Panel nie może być w żaden sposób przesłonięty przez elementy przyłączone wewnątrz lub na zewnątrz.

2.   Położenie panelu

Panel jest umiejscowiony w środku górnego płata tylnej zwężonej części włoka, bezpośrednio przed niezwężoną częścią składającą się z przedłużenia oraz worka.

Panel kończy się nie dalej niż na wysokości 12 oczek sieci od ręcznie uplecionego szeregu oczek pomiędzy przedłużeniem i zwężoną tylną częścią włoka.

3.   Wielkość panelu

Długość panelu wynosi co najmniej 2 metry, a jego szerokość co najmniej 1 metr.

4.   Tkanina sieciowa panelu

Minimalny otwór oczek wynosi 100 milimetrów. Oczka mają kształt kwadratowy, tzn. wszystkie cztery boki tkaniny sieciowej okna są przycięte wzdłuż boków oczek.

Tkanina sieciowa jest umocowana tak, aby pasy biegły równolegle oraz prostopadle do osi podłużnej worka.

Tkanina sieciowa jest upleciona z pojedynczych sznurków. Grubość sznurka nie przekracza 4 milimetrów.

5.   Umieszczenie panelu w tkaninie sieciowej o oczkach romboidalnych

Zezwala się na zamocowanie nata po czterech stronach panelu. Średnica tego nata wynosi nie więcej niż 12 milimetrów.

Długość w zwarciu panelu równa jest długości w zwarciu oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu.

Liczba oczek romboidalnych górnego płata przymocowanego do najkrótszego boku panelu (tj. boku o długości jednego metra, który jest prostopadły do osi podłużnej worka) równa się co najmniej liczbie pełnych oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu podzielonej przez 0,7.

6.   Umieszczenie panelu we włoku zilustrowano poniżej.

Image

ZAŁĄCZNIK XIVc

PANEL SIECI O KWADRATOWYCH OCZKACH DLA STATKÓW O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 15 METRÓW

1.   Opis techniczny górnego panelu sieci o kwadratowych oczkach

Panel stanowi prostokątną część sieci. Tkanina sieciowa jest upleciona z pojedynczych sznurków. Jej oczka są kwadratowe, tzn. wszystkie cztery boki tkaniny sieciowej panelu są przycięte wzdłuż boków oczek. Rozmiar oczka jest równy lub większy niż 120 milimetrów. Panel ma co najmniej 3 metry długości, z wyjątkiem sytuacji, gdy włączony jest w sieci ciągnione przez statki o mocy mniejszej niż 112 kW, kiedy to ma co najmniej 2 metry długości.

2.   Położenie panelu

Panel jest umiejscowiony w górnym płacie worka. Najbardziej wysunięta do tyłu krawędź panelu jest oddalona o nie więcej niż 12 m od sznurówki worka, zdefiniowanej w art. 8 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3440/84 z dnia 6 grudnia 1984 r. w sprawie przyłączania urządzeń na włokach duńskich, niewodach i podobnych sieciach (9).

3.   Umieszczenie panelu w tkaninie sieciowej o oczkach romboidalnych

Pomiędzy wzdłużnym bokiem panelu a przylegającym natem są co najwyżej dwa otwarte oczka romboidalne.

Długość w zwarciu panelu równa jest długości w zwarciu oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu. Oczka romboidalne górnego płata worka są łączone z najkrótszym bokiem panelu w stosunku: trzy oczka romboidalne do jednego oczka kwadratowego w przypadku 80-milimetrowego worka lub dwa oczka romboidalne do jednego oczka kwadratowego w przypadku 120-milimetrowego worka, z wyjątkiem pasów na skraju panelu z obu stron.

ZAŁĄCZNIK XIVd

PANEL SIECI O KWADRATOWYCH OCZKACH DLA STATKÓW O DŁUGOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 15 METRÓW

1.   Opis techniczny górnego panelu sieci o kwadratowych oczkach

Panel stanowi prostokątną część sieci. Tkanina sieciowa jest upleciona z pojedynczych sznurków. Oczka mają kształt kwadratowy, tzn. wszystkie cztery boki tkaniny sieciowej panelu są przycięte wzdłuż boków oczek. Rozmiar oczka jest równy lub większy niż 110 milimetrów. Panel ma co najmniej 3 metry długości, z wyjątkiem sytuacji, gdy włączony jest w sieci ciągnione przez statki o mocy mniejszej niż 112 kW, kiedy to ma co najmniej 2 metry długości.

2.   Położenie panelu

Panel jest umiejscowiony w górnym płacie worka. Najbardziej wysunięta do tyłu krawędź panelu jest oddalona o nie więcej niż 12 m od sznurówki worka, zdefiniowanej w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 3440/84.

3.   Umieszczenie panelu w tkaninie sieciowej o oczkach romboidalnych

Pomiędzy wzdłużnym bokiem panelu a przylegającym natem są co najwyżej dwa otwarte oczka romboidalne. Długość w zwarciu panelu równa jest długości w zwarciu oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu. Oczka romboidalne górnego płata worka są łączone z najkrótszym bokiem panelu w stosunku: dwa oczka romboidalne do jednego oczka kwadratowego, z wyjątkiem pasów na skraju okna z obu stron.

”.

(1)  Wyłącznie w obrębie 4 mil od linii podstawowych.

(2)  Poza 4 milami od linii podstawowych.

(3)  Od dnia 1 marca do dnia 31 października w Skagerrak i od dnia 1 marca do dnia 31 lipca w Kattegat.

(4)  Od dnia 1 listopada do ostatniego dnia lutego w Skagerrak oraz od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego w Kattegat.

(5)  Przy stosowaniu tego zakresu rozmiaru oczek worek jest wytworzony z materiału sieciowego o kwadratowych oczkach z kratownicą sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa do niniejszego rozporządzenia.

(6)  Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 10 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, makrela, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak, homarzec oraz homar.

(7)  Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 50 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, śledź, makrela, smuklica, zimnica, czarniak, homarzec oraz homar.

(8)  Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 60 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak oraz homar.”;

(9)  Dz.U. L 318 z 7.12.1984, s. 23.


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/23


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 228/2013

z dnia 13 marca 2013 r.

ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy, art. 43 ust. 2 oraz art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 247/2006 (3) ustanowiono szczególne środki w dziedzinie rolnictwa mające na celu zaradzenie trudnościom spowodowanym wyjątkową sytuacją regionów najbardziej oddalonych Unii, o których mowa w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”). Środki te zostały wdrożone w drodze programów wsparcia poszczególnych regionów stanowiących zasadnicze narzędzie w zakresie zaopatrzenia tych regionów w produkty rolne. W związku z potrzebą uaktualnienia obecnie obowiązujących środków, w tym również uaktualnienia wnikającego z wejścia w życie Traktatu z Lizbony, należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 247/2006 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Należy określić podstawowe cele, do których realizacji przyczynia się system na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej.

(3)

Należy również określić treść programów szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich („programy POSEI”), które zgodnie z zasadą pomocniczości powinny zostać ustanowione przez zainteresowane państwa członkowskie na najwłaściwszym szczeblu geograficznym i przedstawione do zatwierdzenia Komisji przez państwa członkowskie.

(4)

Aby zapewnić skuteczniejszą realizację celów systemu na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii, programy POSEI powinny obejmować środki zapewniające zaopatrzenie w produkty rolne, jak też ochronę i rozwój lokalnej produkcji rolnej. Należy zbliżyć poziom programowania do poziomu przedmiotowych regionów oraz usystematyzować w stosunkach między Komisją a państwami członkowskimi podejście oparte na partnerstwie.

(5)

Zgodnie z zasadą pomocniczości oraz w celu zapewnienia elastyczności, które to zasady stanowią podstawę podejścia do programowania przyjętego w przypadku systemu na rzecz regionów najbardziej oddalonych, organy wyznaczone przez państwo członkowskie mogą proponować zmiany programu w celu dostosowania go do sytuacji regionów najbardziej oddalonych. Organy te powinny mieć możliwość wprowadzania zmian do programów POSEI zgodnie z zasadą upraszczania procedur, pod warunkiem że nie odbędzie się to kosztem skuteczności programów POSEI ani odpowiednich środków finansowych przyznanych na programy POSEI. Na podobnej zasadzie należy dostosować procedurę zmiany programów pod względem celowości każdego rodzaju zmian.

(6)

W celu zagwarantowania zaopatrzenia regionów najbardziej oddalonych w podstawowe produkty rolne i złagodzenia dodatkowych kosztów wynikających z najbardziej oddalonego położenia należy wprowadzić szczególny system dostaw. Szczególne położenie geograficzne regionów najbardziej oddalonych w stosunku do źródeł zaopatrzenia w podstawowe produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa, lub stanowiące środki produkcji rolnej powoduje dodatkowe koszty ich transportu do tych regionów. Ponadto inne obiektywne czynniki wynikające z ich oddalenia, a w szczególności wyspiarskiego charakteru i małych powierzchni użytków rolnych, stanowią dodatkowe utrudnienia dla podmiotów gospodarczych i producentów z regionów najbardziej oddalonych, ograniczając poważnie ich działalność. Ograniczenia te można złagodzić poprzez obniżenie cen tych podstawowych produktów. Szczególny system dostaw nie powinien jednak w żadnym przypadku szkodzić lokalnej produkcji ani jej rozwojowi.

(7)

W tym celu, niezależnie od art. 28 Traktatu, przywóz niektórych produktów rolnych z państw trzecich należy zwolnić z obowiązujących ceł przywozowych. Aby uwzględnić pochodzenie produktów podlegających na obszarze celnym Unii procedurom uszlachetniania czynnego lub składowania celnego oraz procedury celne, jakimi są one objęte na mocy przepisów prawa Unii, należy je traktować jak produkty przywożone bezpośrednio i objąć je w ten sposób korzyściami wynikającymi ze szczególnego systemu dostaw.

(8)

Aby skutecznie zrealizować cel polegający na obniżeniu cen w regionach najbardziej oddalonych, obniżając dodatkowe koszty wynikające z najbardziej oddalonego położenia, należy przyznać pomoc na rzecz dostaw produktów unijnych do regionów najbardziej oddalonych. Pomoc ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty transportu do tych regionów oraz ceny stosowane przy wywozie do państw trzecich, a w przypadku środków produkcji rolnej lub produktów przeznaczonych dla przetwórstwa – inne dodatkowe koszty wynikające z najbardziej oddalonego położenia, w szczególności z ich wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni, trudnej rzeźby terenu, niekorzystnego klimatu i rozproszenia wysp.

(9)

Wspieranie tradycyjnych sektorów jest tym bardziej konieczne, że pozwala utrzymać ich konkurencyjność na rynku unijnym w obliczu konkurencji z krajów trzecich. Ponadto przy opracowywaniu programów państwa członkowskie powinny w miarę możliwości zapewnić zróżnicowanie działalności rolniczej w regionach najbardziej oddalonych.

(10)

W celu uniknięcia spekulacji, które mogłyby zaszkodzić odbiorcom końcowym w regionach najbardziej oddalonych, należy doprecyzować, że jedynie produkty o solidnej, właściwej jakości handlowej powinny zostać objęte szczególnym systemem dostaw.

(11)

Należy przewidzieć zasady funkcjonowania systemu, w szczególności zasady dotyczące stworzenia rejestru podmiotów gospodarczych i systemu świadectw wzorowanego na systemie pozwoleń, o których mowa w art. 130 i 161 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (4).

(12)

Z uwagi na wymogi dotyczące monitorowania operacji korzystających ze szczególnego systemu dostaw, powinny być przeprowadzane kontrole administracyjne przedmiotowych produktów przy ich przywozie na terytorium regionów najbardziej oddalonych lub wprowadzaniu do obrotu w tych regionach oraz przy ich wywozie lub wysyłce z tych regionów. Ponadto, aby osiągnąć cele wspomnianego systemu, korzyści gospodarcze wynikające ze szczególnego systemu dostaw powinny przekładać się na poziom kosztów produkcji i powodować obniżenie cen aż do etapu odbiorcy końcowego. W związku z tym ich przyznawanie należy uzależnić od ich faktycznego wpływu i wdrożyć niezbędne kontrole.

(13)

Biorąc pod uwagę, że ilości objęte szczególnym systemem dostaw są ograniczone do potrzeb regionów najbardziej oddalonych, system ten nie powinien wywierać negatywnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Korzyści gospodarcze wynikające ze szczególnego systemu dostaw nie powinny jednak powodować zakłóceń w handlu przedmiotowymi produktami. Należy w związku z tym zabronić wysyłania lub wywozu tych produktów z regionów najbardziej oddalonych. Należy jednak zezwolić na wysyłanie lub wywóz tych produktów pod warunkiem zwrotu korzyści finansowych uzyskanych w ramach szczególnego systemu dostaw.

(14)

W przypadku produktów przetworzonych należy zezwolić na wymianę handlową między regionami najbardziej oddalonymi w celu umożliwienia handlu między nimi. Należy również wziąć pod uwagę przepływy handlowe w ramach tradycyjnego handlu regionalnego oraz wywozu i wysyłki prowadzonych tradycyjnie w relacjach z pozostałymi częściami Unii lub z państwami trzecimi przez regiony najbardziej oddalone i zezwolić we wszystkich tych regionach na wywóz produktów przetworzonych odpowiadający tradycyjnym przepływom wymiany handlowej. W celu zapewnienia przejrzystości należy ustalić okres referencyjny pozwalający na określenie ilości produktów tradycyjnie wywożonych lub wysyłanych.

(15)

Należy podjąć właściwe środki w celu umożliwienia niezbędnej restrukturyzacji sektora przetwórstwa cukru na Azorach. W ramach tych środków należy uwzględnić fakt, że rentowność sektora cukru na Azorach wymaga utrzymania pewnego poziomu produkcji i przetwórstwa. W tej sytuacji w drodze wyjątku należy nadal zezwalać Azorom na wysyłanie cukru do pozostałych części Unii przez okres ograniczony do pięciu lat powyżej poziomu tradycyjnej wymiany handlowej w ramach degresywnych limitów rocznych. Ponieważ ilości dopuszczone do ponownej wysyłki będą proporcjonalne i ściśle ograniczone do ilości koniecznych do umożliwienia rentowności lokalnej produkcji cukru i jego przetwórstwa, tymczasowe wysyłanie cukru z Azorów nie wpłynie negatywnie na rynek wewnętrzny Unii.

(16)

Jeśli chodzi o zaopatrzenie Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich w cukier pozakwotowy, należy nadal stosować system zwolnień z ceł przywozowych. W szczególności, należy również zezwolić Azorom na korzystanie ze zwolnień z ceł przywozowych w przypadku surowego cukru trzcinowego do wysokości odnośnej prognozy bilansu dostaw.

(17)

Zaopatrzenie Wysp Kanaryjskich w odtłuszczone mleko w proszku objęte kodem CN 1901 90 99 (odtłuszczone mleko w proszku zawierające tłuszcze roślinne), przeznaczone do przetworzenia przemysłowego, odbywało się dotychczas w ramach szczególnego systemu dostaw. Należy umożliwić dalsze zaopatrzenie w ten produkt, który stał się tradycyjnym elementem miejscowego żywienia.

(18)

Z uwagi na fakt, iż ryż jest podstawowym elementem żywienia na Reunion, że przedsiębiorstwa przetwórstwa i rafinacji ryżu istnieją tam od wielu lat i że nie produkuje się na Reunion wystarczających jego ilości, aby zaspokoić miejscowe zapotrzebowanie, należy utrzymać zwolnienia z wszelkich ceł przywozowych na ten produkt na Reunion.

(19)

Polityka Unii na rzecz produkcji lokalnej w regionach peryferyjnych dotyczyła wielu produktów i obejmowała wiele działań wspierających ich wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub przetwarzanie. Środki te okazały się skuteczne i dzięki nim zapewniono kontynuację i rozwój działalności rolniczej. Unia powinna nadal wspierać te rodzaje produkcji, które stanowią zasadniczy czynnik równowagi środowiskowej, społecznej i gospodarczej regionów najbardziej oddalonych. Doświadczenie wykazało, że podobnie jak w przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich, zacieśnienie partnerstwa z samorządem terytorialnym może pozwolić na skuteczniejsze rozwiązywanie specyficznych problemów tych regionów. Należy zatem nadal wspierać produkcję lokalną poprzez programy POSEI.

(20)

W celu wspierania wprowadzania do obrotu produktów regionów najbardziej oddalonych należy ustanowić pomoc przeznaczoną na wprowadzanie tych produktów do obrotu poza regionem produkcji, przy uwzględnieniu wysokich kosztów dodatkowych związanych ze znacznym oddaleniem rynków konsumenckich i koniecznością dwukrotnego składowania, czyli czynników, które stanowią główną niedogodność dla konkurencyjności regionów najbardziej oddalonych na rynku wewnętrznym. Czynniki te uzasadniają potrzebę dokonania przeglądu programu POSEI w najbliższej przyszłości.

(21)

Należy określić minimalne elementy, które powinny być zawarte w programach POSEI, w celu określenia środków na rzecz lokalnej produkcji rolnej, w szczególności opis sytuacji, proponowanej strategii, celów i środków. Należy również określić zasady spójności tych środków z innymi obszarami polityki Unii w celu uniknięcia wszelkiej niezgodności i pokrywania się pomocy.

(22)

Na użytek stosowania niniejszego rozporządzenia programy POSEI powinny zawierać również środki w zakresie finansowania badań, projektów pokazowych, szkoleń i pomocy technicznej.

(23)

Należy zachęcać producentów rolnych z regionów najbardziej oddalonych do dalszego dostarczania produktów wysokiej jakości i wspomagać wprowadzanie tych produktów do obrotu. W tym celu przydatne może być stosowanie znaku graficznego wprowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia i innych form certyfikacji jakości, ustanowionych przez Unię.

(24)

Niektóre gospodarstwa rolne lub przedsiębiorstwa przetwórcze i handlowe znajdujące się w regionach najbardziej oddalonych wykazują wiele niedostatków i borykają się ze szczególnymi trudnościami pod względem struktury. W związku z tym w art. 26 ust. 2 i art. 28 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (5) przewiduje się korzystniejsze stawki wsparcia w przypadku niektórych rodzajów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych.

(25)

W art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 regiony najbardziej oddalone są wyłączone z ograniczenia dotyczącego przyznawania wsparcia na rzecz leśnictwa przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(26)

W rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 określono maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne z tytułu płatności rolno-środowiskowych. Mając na uwadze specyficzną sytuację środowiskową niektórych bardzo wrażliwych obszarów pastwisk na Azorach oraz zachowanie krajobrazu, bioróżnorodności i tradycyjnych cech gruntów rolnych, w szczególności uprawy tarasowej na Maderze i Wyspach Kanaryjskich, a także zachowanie kamiennych murów w regionach najbardziej oddalonych, w przypadku niektórych środków należy przewidzieć możliwość zwiększenia tych kwot nawet dwukrotnie.

(27)

Aby złagodzić szczególne ograniczenia produkcji rolnej w regionach najbardziej oddalonych związane z najbardziej oddalonym położeniem, w tym z oddaleniem, wyspiarskim charakterem, małą powierzchnią, ukształtowaniem terenu, klimatem i zależnością gospodarczą związaną z niewielką liczbą produktów, można przyznać odstępstwo od stałej polityki Komisji zabraniającej pomocy państwa na cele operacyjne w sektorze produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu. Produkcja rolna spełnia zasadniczą funkcję ożywiania obszarów wiejskich i zachęcania ludności do pozostania na tych obszarach, gdyż na najbardziej oddalonych obszarach wiejskich szczególnie odczuwalne jest starzenie się populacji i słabe zaludnienie, a w niektórych strefach wyludnienie.

(28)

Uprawy rolne w regionach najbardziej oddalonych są pod względem fitosanitarnym narażone na szczególne trudności, takie jak przenoszenie się pasożytów, a także trudności wynikające ze zwiększenia wielkości przywozu, warunków klimatycznych oraz stosowania tam dotychczas niewystarczającej ilości środków zwalczania chorób roślin. W związku z tym należy wdrożyć programy zwalczania organizmów szkodliwych, włącznie z wykorzystaniem zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska metod biologicznych. Należy określić udział finansowy Unii w realizacji tych programów, uwzględniając fakt, że w wieloletnich ramach finansowych przewiduje się, iż, ze skutkiem od 2014 r., finansowanie tych programów zostanie przeniesione do innego działu w budżecie.

(29)

Utrzymanie winnic, stanowiących najbardziej rozpowszechnioną uprawę w regionach Madery i Wysp Kanaryjskich oraz mających bardzo duże znaczenie dla regionu Azorów, jest konieczne ze względów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. W celu zapewnienia większego wsparcia tamtejszej produkcji regiony te nie powinny podlegać dopłatom za zaprzestanie produkcji, mechanizmom rynkowym ani – w przypadku Wysp Kanaryjskich – systemowi praw do sadzenia, przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007. Powinno być jednak możliwe stosowanie destylacji interwencyjnej na Wyspach Kanaryjskich, w przypadku wyjątkowego zakłócenia rynku w wyniku problemów związanych z jakością. Problemy techniczne i społeczno-gospodarcze uniemożliwiły kompletne i terminowe przekształcenie obszarów winnic na Maderze i Azorach obsadzonych hybrydowymi szczepami winorośli zabronionymi rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007. Wino produkowane przez te winnice przeznaczone jest wyłącznie do tradycyjnego spożycia lokalnego.

(30)

Restrukturyzacja sektora mleczarskiego na Azorach nie została jeszcze zakończona. W celu uwzględnienia wysokiego stopnia uzależnienia Azorów od produkcji mleka w połączeniu z innymi ograniczeniami związanymi z ich najbardziej oddalonym położeniem oraz z brakiem opłacalnej produkcji alternatywnej konieczne jest utrzymanie odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 dotyczących opłat z tytułu nadwyżek mleka i produktów mleczarskich.

(31)

Ze względu na wyjątkowy charakter produkcji mleka na Azorach, która jest główną siłą napędową gospodarki, stabilności społecznej, jakości środowiska i zagospodarowania przestrzennego, programy POSEI są najwłaściwszymi instrumentami wprowadzania wszelkich środków niezbędnych do utrzymania obecnego poziomu produkcji.

(32)

Wsparcie na rzecz produkcji mleka krowiego na Maderze i na Reunion okazało się niewystarczające do utrzymania równowagi między zaopatrzeniem wewnętrznym i zewnętrznym, szczególnie ze względu na poważne problemy strukturalne, z którymi boryka się ten sektor, i na trudności w reagowaniu na nowe warunki gospodarcze. W konsekwencji należy utrzymać zezwolenie na produkcję rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego z Unii w celu osiągnięcia większego stopnia zaspokojenia potrzeb wynikających z konsumpcji lokalnej, o ile środek ten nie zakłóca odbioru i rynku zbytu całości lokalnej produkcji mleka ani wysiłków na rzecz rozwijania produkcji lokalnej. W celu zapewnienia właściwego informowania konsumenta należy nałożyć obowiązek wskazywania na etykiecie towarzyszącej produktowi przy sprzedaży metody produkcji rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku. Przepis ten powinien mieć również zastosowanie na Martynice, w Gujanie Francuskiej i na Gwadelupie, jeśli Francja wystosuje stosowny wniosek i uzasadniając go tym, iż podmioty lokalne zwróciły się o możliwość czerpania z niego korzyści oraz tym, iż posiadają one zdolność do rozwijania sektora mleczarskiego.

(33)

Konieczność stosowania zachęt do utrzymania lokalnej produkcji mleka uzasadnia niestosowanie rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do francuskich departamentów zamorskich i Madery. Wyłączenie to w przypadku Madery powinno być ograniczone do 4 000 ton.

(34)

Należy wspierać handel między regionami najbardziej oddalonymi, aby zaspokoić potrzeby lokalnych konsumentów. Należy wspierać eksport nadwyżek produkcyjnych z każdego najbardziej oddalonego regionu, np. mleka, mięsa wołowego i młodych byków z Azorów, do najbardziej oddalonych regionów, w których takich produktów brak, aby nasilić wymianę handlową, dbając jednak, aby nie zaszkodziło to wzrostowi produkcji lokalnej. Należy również zapewnić niezbędne warunki do sprawiedliwego i uczciwego handlu.

(35)

Należy wspierać tradycyjną działalność w zakresie chowu zwierząt. W celu zaspokojenia potrzeb konsumpcji lokalnej we francuskich departamentach zamorskich i na Maderze należy zezwolić na wolny od opłat celnych przywóz samców bydła na opas z państw trzecich pod pewnymi warunkami i w ramach maksymalnego limitu rocznego.

(36)

Należy przedłużyć możliwość, z której korzysta Portugalia w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (6), polegającą na przenoszeniu uprawnień do premii za krowy mamki z części kontynentalnej na Azory i dostosować to narzędzie z uwzględnieniem systemu wsparcia regionów najbardziej oddalonych.

(37)

Uprawa tytoniu ma od dawna duże znaczenie dla Wysp Kanaryjskich. Z gospodarczego punktu widzenia przetwórstwo tytoniu wciąż stanowi jeden z głównych rodzajów działalności przemysłowej regionu. Ze społecznego punktu widzenia uprawa tytoniu stwarza duże zapotrzebowanie na siłę roboczą i jest przedmiotem działalności małych gospodarstw rolnych. Uprawa ta nie jest jednak wystarczająco rentowna i zagrożona jest zanikiem. W chwili obecnej produkcja tytoniu ogranicza się faktycznie tylko do niewielkiego obszaru wyspy Palma, gdzie używany jest on do rzemieślniczego wyrobu cygar. Należy zatem zezwolić Hiszpanii na dalsze udzielanie pomocy, uzupełniającej pomoc Unii, w celu umożliwienia zachowania tej tradycyjnej uprawy oraz zależnej od niej działalności rzemieślniczej. Ponadto, aby utrzymać przemysłową produkcję wyrobów tytoniowych, należy utrzymać zwolnienie z opłat celnych za surowiec tytoniowy i tytoń przemysłowy przywożony na Wyspy Kanaryjskie w ramach limitu rocznego w wysokości 20 000 ton tytoniu wyrażonego jako ekwiwalent odżyłowanego surowca tytoniowego.

(38)

Wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia nie powinno negatywnie wpływać na poziom szczególnego wsparcia, z którego dotychczas korzystały regiony najbardziej oddalone. W celu wdrożenia właściwych środków państwa członkowskie powinny dysponować kwotami odpowiadającymi wsparciu, które już zostało przyznane przez Unię na mocy rozporządzenia (WE) nr 247/2006.

(39)

Ze względu na ewentualny wpływ negocjacji w sprawie przyszłych umów handlowych i zmian wspólnej polityki rolnej na regiony najbardziej oddalone należy zwrócić szczególną uwagę na specyfikę tych regionów w kontekście analiz, badań i ocen przeprowadzonych w związku z tymi negocjacjami i zmianami.

(40)

Od 2006 r. w niektórych regionach najbardziej oddalonych, w szczególności na Azorach i we francuskich departamentach zamorskich, zapotrzebowanie na produkty podstawowe wzrosło w wyniku wzrostu pogłowia i presji demograficznej. Należy zatem zwiększyć część budżetu, którą państwa członkowskie mogą wykorzystać na potrzeby szczególnego systemu dostaw do przedmiotowych regionów.

(41)

Tkanka społeczno-ekonomiczna regionów najbardziej oddalonych wciąż jest bardzo słaba, a w przypadku niektórych z nich często ma miejsce duży stopień uzależnienia od sektora bananów, który sam wyraźnie cierpi z powodu braku konkurencyjności, jak i z powodu trudności w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe. Budżet programu POSEI przeznaczony na sektor bananów należy wobec tego zwiększyć o jednorazową ograniczoną kwotę, którą wypłaci się producentom bananów w trakcie roku budżetowego 2013.

(42)

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu określonego w niniejszym rozporządzeniu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do uzupełniania lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(43)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania programu POSEI w państwach członkowskich i zapobieżenia nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji wśród rolników, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (7).

(44)

W celu zapewnienia natychmiastowego stosowania środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I CELE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczególne środki w dziedzinie rolnictwa w celu zaradzenia trudnościom spowodowanym najbardziej oddalonym położeniem, w tym oddaleniem, wyspiarskim charakterem, małą powierzchnią, ukształtowaniem terenu, trudnym klimatem i zależnością gospodarczą związaną z niewielką liczbą produktów, w regionach Unii, o których mowa w art. 349 Traktatu („regiony najbardziej oddalone”).

Artykuł 2

Cele

1.   Szczególne środki, o których mowa w art. 1, przyczyniają się do realizacji następujących celów:

a)

zapewnienia zaopatrzenia regionów najbardziej oddalonych w podstawowe produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa i stanowiących środki produkcji rolnej przez łagodzenie dodatkowych kosztów poniesionych w związku z ich najbardziej oddalonym położeniem, bez szkody dla produkcji lokalnej i jej rozwoju;

b)

zabezpieczenia trwałości i rozwoju w dziedzinie dywersyfikacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w regionach najbardziej oddalonych, w tym produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów lokalnych;

c)

utrzymania rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności tradycyjnej działalności rolniczej regionów najbardziej oddalonych, w tym produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów lokalnych.

2.   Cele wymienione w ust. 1 realizuje się za pomocą środków wskazanych w rozdziałach III, IV i V.

ROZDZIAŁ II

PROGRAMY POSEI

Artykuł 3

Ustanowienie programów POSEI

1.   Środki, o których mowa w art. 1, określa się w odniesieniu do każdego regionu najbardziej oddalonego w programie szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), („program POSEI”), który obejmuje:

a)

szczególny system dostaw przewidziany w rozdziale III; oraz

b)

szczególne środki na rzecz lokalnej produkcji rolnej przewidziane w rozdziale IV.

2.   Program POSEI ustanawia się na szczeblu geograficznym, który zainteresowane państwo członkowskie uzna za najwłaściwszy. Program ten opracowują właściwe organy wyznaczone przez państwo członkowskie, które po konsultacji z właściwymi organami i organizacjami na odpowiednim szczeblu lokalnym przedstawiają program Komisji w celu jego zatwierdzenia zgodnie z art. 6.

3.   Państwo członkowskie może przedstawić tylko jeden program POSEI dla swoich regionów najbardziej oddalonych.

Artykuł 4

Zgodność i spójność

1.   Środki przyjmowane w ramach programów POSEI są zgodne z prawem Unii. Muszą być one spójne z innymi obszarami polityki Unii oraz ze środkami przyjmowanymi w ich ramach.

2.   Zapewnia się spójność między środkami przyjmowanymi w ramach programów POSEI a środkami wdrażanymi na mocy innych instrumentów wspólnej polityki rolnej, w szczególności w zakresie wspólnych organizacji rynków, rozwoju obszarów wiejskich, jakości produktów, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

W szczególności żaden środek przyjmowany na mocy niniejszego rozporządzenia nie może być finansowany jako:

a)

dodatkowe wsparcie na rzecz systemów premii lub pomocy ustanowionych w ramach wspólnej organizacji jakiegokolwiek rynku, o ile nie dotyczy to wyjątkowych przypadków, uzasadnionych na podstawie obiektywnych kryteriów;

b)

wsparcie na rzecz projektów badawczych, działań je wspierających lub działań podlegających finansowaniu wspólnotowemu na mocy decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (8);

c)

wsparcie na rzecz środków, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 5

Treść programów POSEI

Program POSEI zawiera:

a)

harmonogram wdrażania środków oraz ogólne orientacyjne roczne zestawienie środków finansowych, które mają zostać wykorzystane;

b)

dowód na zgodność i spójność różnych środków objętych programami, jak również z kryteriami i wskaźnikami ilościowymi służącymi do monitorowania i oceny;

c)

działania podjęte w celu zapewnienia skutecznego i odpowiedniego wdrażania programów, w tym w zakresie informowania, monitorowania i oceny, oraz określenie wskaźników ilościowych służących do oceny;

d)

wskazanie właściwych organów i jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie programu, jak również wyznaczenie na odpowiednich szczeblach zaangażowanych organów i jednostek oraz partnerów społeczno-ekonomicznych oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Artykuł 6

Zatwierdzanie i zmiany programów POSEI

1.   Programy POSEI zostały ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 247/2006 i finansowane są w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 i 3.

Każdy program obejmuje przewidywany bilans dostaw z wyszczególnieniem produktów, ich ilości i kwot pomocy na rzecz zaopatrzenia pochodzącego z Unii oraz projekt programu wspierania produkcji lokalnej.

2.   W zależności od rocznej oceny realizacji środków zawartych w programach POSEI państwa członkowskie, po konsultacjach z zainteresowanymi partnerami społeczno-gospodarczymi, mogą przedstawić Komisji należycie uzasadnione wnioski dotyczące zmian tych środków w kontekście środków finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 i 3, w celu lepszego dostosowania ich do wymogów regionów najbardziej oddalonych i do proponowanej strategii. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające procedury oceniania zgodności zaproponowanych zmian z prawem Unii i podejmowania decyzji w sprawie ich zatwierdzenia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

3.   Procedury ustanowione w aktach wykonawczych, o których mowa w ust. 2, mogą uwzględniać następujące elementy: znaczenie modyfikacji proponowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do wprowadzenia nowych środków czy zmiany w budżecie przyznanym na realizację tych środków są zmianami istotnymi, zmiany wielkości i poziomu pomocy dotyczącej produktów w prognozowanych bilansach dostaw oraz wszelkie zmiany kodów i opisów określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej (9).

4.   W aktach wykonawczych, o których mowa w ust. 2, określa się również – dla każdej procedury – częstotliwość, z jaką mają być składane wnioski o zmiany, a także ramy czasowe wyznaczające termin wdrożenia zatwierdzonych zmian.

Artykuł 7

Zmiany środków finansowych

Do dnia 22 kwietnia 2013 r. państwa członkowskie przedłożą Komisji projekty poprawek do swoich programów POSEI, które odzwierciedlają zmiany wprowadzone na mocy art. 30 ust. 5.

Zmiany te mają zastosowanie po upływie miesiąca od ich przedłożenia, jeżeli Komisja nie zgłosi w tym okresie sprzeciwu.

Właściwe organy wypłacają pomoc, o której mowa w art. 30 ust. 5, nie później niż dnia 30 czerwca 2013 r.

Artykuł 8

Kontrole i monitorowanie

Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole w formie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu. Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące minimalnych wymogów w zakresie kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie.

Komisja przyjmuje również akty wykonawcze dotyczące procedur oaz wskaźników fizycznych i finansowych w celu skutecznego monitorowania realizacji programów.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓLNY SYSTEM DOSTAW

Artykuł 9

Prognoza bilansu dostaw

1.   Ustanawia się szczególny system dostaw produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, mających zasadnicze znaczenie w regionach najbardziej oddalonych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do wytwarzania innych produktów lub wykorzystywanych jako środki produkcji rolnej.

2.   Zainteresowane państwo członkowskie ustanawia na najwłaściwszym szczeblu geograficznym prognozowany bilans dostaw w celu ilościowego określenia rocznego zapotrzebowania każdego regionu najbardziej oddalonego na produkty rolne wymienione w załączniku I do Traktatu.

Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem lub przetwórstwem produktów przeznaczonych na rynek lokalny, tradycyjnie wysyłanych do pozostałych części Unii, wywożonych do państw trzecich w ramach handlu regionalnego w rozumieniu art. 14 ust. 3 lub w ramach tradycyjnej wymiany handlowej, może być przedmiotem oddzielnej prognozy bilansu.

Artykuł 10

Funkcjonowanie szczególnego systemu dostaw

1.   W ramach limitu ilościowego określonego w prognozie bilansu dostaw nie stosuje się żadnych opłat celnych do produktów przywożonych do regionów najbardziej oddalonych pochodzących bezpośrednio z państw trzecich i objętych szczególnym systemem dostaw.

Do celów niniejszego rozdziału produkty podlegające procedurom uszlachetniania czynnego lub składowaniu celnemu na obszarze celnym Unii uznaje się za produkty przywożone bezpośrednio z państw trzecich.

2.   Aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania określonego zgodnie z art. 9 ust. 2 z uwzględnieniem cen i jakości oraz przy jednoczesnym zachowaniu udziału Unii w dostawach, przyznaje się pomoc na zaopatrzenie regionów najbardziej oddalonych w produkty unijne pochodzące z zapasów publicznych zgromadzonych w wyniku stosowania środków interwencyjnych lub produktów dostępnych na rynku Unii.

Kwotę pomocy dla każdego rodzaju produktu określa się z uwzględnieniem dodatkowych kosztów transportu do regionów najbardziej oddalonych oraz cen stosowanych przy wywozie do państw trzecich, a w przypadku produktów przeznaczonych dla przetwórstwa lub dostarczanych jako środki produkcji rolnej – dodatkowych kosztów wynikających z najbardziej oddalonego położenia, w szczególności z ich wyspiarskiego charakteru i małej powierzchni.

3.   Nie przyznaje się żadnej pomocy na zaopatrzenie w produkty, które zostały już objęte korzyściami z tytułu szczególnego systemu dostaw w innym regionie najbardziej oddalonym.

4.   Szczególnym systemem dostaw objęte są tylko produkty o solidnej i właściwej jakości handlowej. Produkty z krajów trzecich zapewniają poziom gwarancji równoważny z poziomem produktów wytworzonych w oparciu o unijne standardy w zakresie zdrowia zwierząt i roślin.

Artykuł 11

Wdrażanie

Szczególny system dostaw wdraża się w sposób uwzględniający w szczególności:

a)

szczególne potrzeby regionów najbardziej oddalonych oraz, w przypadku produktów przeznaczonych do przetwórstwa lub dostarczanych jako środki produkcji rolnej, odpowiednie wymogi jakościowe;

b)

przepływy wymiany handlowej z pozostałymi częściami Unii;

c)

gospodarczy aspekt przewidywanej pomocy;

d)

potrzebę zapewnienia, aby istniejąca produkcja lokalna nie była destabilizowana ani ograniczana w swoich możliwościach rozwoju.

Artykuł 12

Świadectwa

1.   Zwolnienie z cła przywozowego lub korzystanie z pomocy w ramach szczególnego systemu dostaw przyznaje się na podstawie przedstawionego świadectwa.

Świadectwa wydaje się jedynie podmiotom gospodarczym wpisanym do rejestru prowadzonego przez właściwe organy.

Pozwolenia i świadectwa są niezbywalne.

2.   W odniesieniu do składania wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz świadectw zwolnienia lub pomocy nie wymaga się żadnego zabezpieczenia. Jednakże w zakresie niezbędnym dla właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia właściwy organ może zażądać wniesienia zabezpieczenia równego kwocie przyznanej korzyści, zgodnie z art. 13. W takich przypadkach stosuje się art. 34 ust. 1 oraz art. 34 ust. 4–8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (10).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 33, określających warunki wpisywania podmiotów gospodarczych do rejestru i zapewniających pełne wykonywanie ich uprawnień do korzystania ze szczególnego systemu dostaw.

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące środków koniecznych do zapewnienia jednolitego stosowania przez państwa członkowskie niniejszego artykułu, w szczególności w zakresie wdrażania systemu świadectw oraz zobowiązań podjętych przez podmioty gospodarcze przy rejestracji. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

Artykuł 13

Przeniesienie korzyści

1.   Korzyści związane ze szczególnym systemem dostaw wynikające ze zwolnienia z cła przywozowego lub z przyznania pomocy uwarunkowane są faktycznym przeniesieniem korzyści gospodarczej na odbiorcę końcowego, którym może być odpowiednio konsument w przypadku produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, końcowy zakład przetwórczy lub pakujący w przypadku produktów przeznaczonych do przetwórstwa lub do pakowania lub rolnik w przypadku produktów stosowanych w żywieniu zwierząt lub wykorzystywanych jako środki produkcji rolnej.

Korzyść, o której mowa w pierwszym akapicie, jest równa kwocie zwolnienia z ceł przywozowych lub kwocie pomocy.

2.   W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące stosowania przepisów określonych w ust. 1, w szczególności w zakresie warunków kontroli przez państwa członkowskie rzeczywistego przeniesienia korzyści na odbiorcę końcowego. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

Artykuł 14

Wywóz do państw trzecich oraz wysyłka do reszty Unii

1.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wymogi, zgodnie z którymi produkty objęte szczególnym systemem dostaw można wywozić do państw trzecich lub wysyłać do pozostałych części Unii, które obejmują płatność ceł przywozowych lub zwrot otrzymanej pomocy, o czym mowa w art. 10. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

Wywóz produktów objętych szczególnym systemem dostaw do państw trzecich nie podlega obowiązkowi przedkładania świadectwa.

Akapit pierwszy nie dotyczy wymiany handlowej między francuskimi departamentami zamorskimi.

2.   Ustęp pierwszy akapit pierwszy nie dotyczy produktów przetworzonych otrzymanych w regionach najbardziej oddalonych z wykorzystaniem produktów objętych pomocą w ramach szczególnego systemu dostaw, które:

a)

są wywożone do państw trzecich lub wysyłane do pozostałych części Unii w granicach limitów ilościowych odpowiadających tradycyjnym wysyłkom i tradycyjnemu wywozowi. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające te ilości w oparciu o średnie ilości w ramach wysyłek lub wywozu, przyjmując jako punkt odniesienia zweryfikowaną średnią wartość z trzech najlepszych lat w okresie od 2005 do 2012 r. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2;

b)

są wywożone do państw trzecich w ramach handlu regionalnego;

c)

są wysyłane między regionami Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich;

d)

są wysyłane między francuskimi departamentami zamorskimi.

Wywóz produktów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), nie podlega żadnej refundacji.

Wywóz produktów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), do państw trzecich nie podlega obowiązkowi przedkładania świadectwa.

3.   Na potrzeby niniejszego rozdziału „handel regionalny” oznacza handel realizowany – w przypadku każdego regionu najbardziej oddalonego – z przeznaczeniem do państw trzecich należących do tej samej strefy geograficznej co wspomniane najbardziej oddalone regiony, jak również z przeznaczeniem do krajów, z którymi zwyczajowo prowadzono stosunki handlowe. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wykazy tych krajów, uwzględniając odnośne wnioski państw członkowskich, po konsultacjach z zainteresowanymi sektorami rolnictwa. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

4.   Produkty dostarczone do francuskich departamentów zamorskich, na Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie, objęte korzyściami w ramach szczególnego systemu dostaw i wykorzystane do zaopatrzenia statków i samolotów uważa się za spożyte lokalnie.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 akapit pierwszy lit. a) można wysyłać cukier (kod CN 1701) z Azorów do pozostałych części Unii w poniższych ilościach maksymalnych w okresie następujących pięciu lat:

—   w 2011 r.: 3 000 ton,

—   w 2012 r.: 2 500 ton,

—   w 2013 r.: 2 000 ton,

—   w 2014 r.: 1 500 ton,

—   w 2015 r.: 1 000 ton.

6.   Procesy przetwórcze, które mogą prowadzić do tradycyjnego wywozu lub handlu regionalnego bądź do tradycyjnej wysyłki, spełniają, odpowiednio, warunki przetwórstwa stosowane w zakresie uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną, przewidziane w odpowiednich przepisach Unii, z wyjątkiem wszystkich form zabiegów zwyczajowych.

Artykuł 15

Cukier

1.   W okresie, o którym mowa w art. 204 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, produkcja pozakwotowa, o której mowa w art. 61 wymienionego rozporządzenia, podlega zwolnieniu z przywozowych należności celnych w granicach określonych w prognozie bilansu dostaw, o której mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia w przypadku:

a)

cukru przywiezionego w celu spożycia na Maderę lub Wyspy Kanaryjskie w postaci białego cukru objętego kodem CN 1701;

b)

cukru rafinowanego i spożywanego na Azorach w postaci cukru surowego objętego kodem CN 1701 12 10 (cukier buraczany surowy).

2.   Na Azorach ilości przeznaczone do rafinowania, o których mowa w ust. 1, można uzupełniać w granicach określonych w prognozie bilansu dostaw cukrem surowym objętym kodem CN 1701 11 10 (cukier trzcinowy surowy).

Przy ocenie zapotrzebowania Azorów na cukier surowy uwzględnia się rozwój lokalnej produkcji buraka cukrowego. Ilości objęte systemem dostaw ustala się w taki sposób, aby łączna roczna ilość cukru rafinowanego na Azorach nie przekroczyła 10 000 ton.

Artykuł 16

Odtłuszczone mleko w proszku

Na zasadzie odstępstwa od art. 9 Wyspy Kanaryjskie mogą nadal zaopatrywać się w przeznaczone do przetworzenia przemysłowego odtłuszczone mleko w proszku objęte kodem CN 1901 90 99 (odtłuszczone mleko w proszku zawierające tłuszcze roślinne) w maksymalnej ilości 800 ton rocznie. Pomoc wypłacona na dostawę produktu z Unii nie może przekraczać 210 EUR za tonę i zawiera się w limicie, o którym mowa w art. 30. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

Artykuł 17

Ryż

Przywóz do francuskiego departamentu zamorskiego Reunion produktów o kodach CN 1006 10, 1006 20 i 1006 40 00, przeznaczonych do konsumpcji lokalnej, nie podlega żadnym przywozowym należnościom celnym.

Artykuł 18

Kontrole i sankcje

1.   Produkty objęte szczególnym systemem dostaw podlegają kontrolom administracyjnym przy ich przywozie lub wprowadzaniu na terytorium regionów najbardziej oddalonych oraz przy ich wywozie lub wysyłce z tych regionów.

Komisja przyjmuje minimalne wymogi w zakresie kontroli, stosowane przez państwa członkowskie w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

2.   Z wyjątkiem przypadków zaistnienia siły wyższej lub nadzwyczajnego zdarzenia klimatycznego, jeżeli dany podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 12, nie wywiązuje się ze zobowiązań podjętych zgodnie z art. 12, właściwy organ, bez uszczerbku dla sankcji obowiązujących na mocy prawa krajowego:

a)

odzyskuje korzyści przyznane podmiotowi gospodarczemu;

b)

zależnie od wagi naruszenia zobowiązań, tymczasowo zawiesza lub unieważnia wpis podmiotu gospodarczego do rejestru.

3.   Z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub anomalii klimatycznych, jeżeli podmioty gospodarcze, o których mowa w art. 12, nie dokonują planowanego przywozu lub przewidzianego wprowadzenia do obrotu, ich prawo do złożenia wniosku o pozwolenia lub świadectwa zostaje zawieszone przez właściwy organ na okres sześćdziesięciu dni następujących po dniu, w którym wygasa ważność posiadanego pozwolenia lub świadectwa. Po upływie okresu zawieszenia wydawanie kolejnych pozwoleń lub świadectw jest uzależnione od wniesienia zabezpieczenia o wysokości równej wysokości korzyści przyznawanych w okresie, który określa właściwy organ.

Właściwy organ przyjmuje środki niezbędne do ponownego wykorzystania ilości produktów, które stały się dostępne na skutek niezrealizowania, zrealizowania częściowego lub unieważnienia wydanych pozwoleń i świadectw lub odzyskania korzyści.

ROZDZIAŁ IV

ŚRODKI NA RZECZ LOKALNEJ PRODUKCJI ROLNEJ

Artykuł 19

Środki

1.   Programy POSEI obejmują szczególne środki na rzecz lokalnej produkcji rolnej, wchodzące w zakres stosowania części trzeciej tytułu III Traktatu, konieczne do zapewnienia ciągłości i rozwoju lokalnej produkcji rolnej w każdym z regionów najbardziej oddalonych.

2.   Części programu poświęcone środkom na rzecz lokalnej produkcji rolnej i odpowiadające celom wymienionym w art. 2 zawierają co najmniej następujące elementy:

a)

ilościowy opis stanu danej produkcji rolnej, uwzględniający dostępne wyniki oceny oraz wskazujący na rozbieżności, braki i możliwości rozwoju, uruchomione środki finansowe oraz główne wyniki podjętych uprzednio działań;

b)

opis proponowanej strategii, przyjęte priorytety, cele ogólne i operacyjne w ujęciu ilościowym, jak również ocenę spodziewanych skutków gospodarczych, środowiskowych i społecznych, m.in. w dziedzinie zatrudnienia;

c)

opis zamierzonych środków, w szczególności systemów pomocy służących wprowadzeniu ich w życie i w odpowiednich przypadkach informacje o potrzebach w zakresie badań, projektów pokazowych, szkoleń lub pomocy technicznej w związku z przygotowaniem, wdrażaniem i dostosowywaniem przedmiotowych środków;

d)

wykaz środków pomocy stanowiących płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 73/2009;

e)

kwotę pomocy ustaloną w przypadku każdego środka i przewidywaną kwotę w przypadku każdego działania w celu osiągnięcia jednego lub większej liczby celów programu.

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające wymogi dotyczące środków pomocy, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

4.   Program może obejmować środki wsparcia produkcji, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych pochodzących z regionów najbardziej oddalonych.

Każdy środek można podzielić na działania. W przypadku każdego działania program określa co najmniej następujące elementy:

a)

beneficjentów;

b)

warunki kwalifikowalności;

c)

jednostkową kwotę pomocy.

W celu wspierania wprowadzania produktów do obrotu poza regionem ich produkcji Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 33 w odniesieniu do warunków ustalania kwoty pomocy przyznawanej z tytułu wprowadzania do obrotu i, w stosownych przypadkach, warunków ustalania ilości produktów objętych tą pomocą.

Artykuł 20

Kontrole i nienależne płatności

1.   Kontrole środków, o których mowa w niniejszym rozdziale, przeprowadza się w formie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu.

2.   W przypadku nienależnych płatności zainteresowany beneficjent ma obowiązek zwrócić przedmiotowe kwoty. Artykuł 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu, a także wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (11) stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V

ŚRODKI UZUPEŁNIAJĄCE

Artykuł 21

Znak graficzny

1.   W celu poprawy wiedzy o nieprzetworzonych lub przetworzonych produktach rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla regionów najbardziej oddalonych, oraz zwiększenia ich spożycia ustanawia się znak graficzny.

2.   Warunki używania znaku graficznego, o którym mowa w ust. 1, są proponowane przez zainteresowane organizacje zawodowe. Organy krajowe przekazują zaopiniowane przez siebie propozycje Komisji.

Używanie znaku graficznego nadzoruje organ publiczny lub jednostka zatwierdzona przez właściwe organy krajowe.

3.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 33, w odniesieniu do warunków korzystania z prawa do używania znaku graficznego oraz warunków jego powielania i stosowania. Warunki te ustanawia się w celu poprawy wiedzy o nieprzetworzonych lub przetworzonych produktach rolnych wysokiej jakości pochodzących z regionów najbardziej oddalonych i propagowania ich spożycia.

4.   Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące szczegółowych zasad stosowania znaku graficznego oraz minimalnych wymogów w zakresie kontroli i monitorowania przeprowadzanych przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

Artykuł 22

Rozwój obszarów wiejskich

1.   Niezależnie od art. 39 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne z tytułu pomocy unijnej, przewidziane w załączniku I do wspomnianego rozporządzenia, mogą zostać zwiększone nawet dwukrotnie z przeznaczeniem na ochronę jezior na Azorach oraz zachowanie krajobrazu, bioróżnorodności i tradycyjnych cech gruntów rolnych oraz kamiennych murów w regionach najbardziej oddalonych.

2.   Opis środków zaplanowanych na mocy ust. 1 niniejszego artykułu włącza się w razie konieczności do programów określonych w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do danych regionów.

Artykuł 23

Pomoc państwa

1.   W odniesieniu do produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, do których stosuje się art. 107, 108 i 109 TFUE, zgodnie z art. 108 Traktatu Komisja może zezwolić na udzielanie pomocy operacyjnej w sektorach produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu wspomnianych produktów w celu zaradzenia ograniczeniom produkcji rolnej charakterystycznym dla regionów najbardziej oddalonych, związanym z oddaleniem, wyspiarskim charakterem i innym ograniczeniom wynikającym z najbardziej oddalonego położenia.

2.   Państwa członkowskie mogą przyznać dodatkowe środki finansowe na realizację programów POSEI. W takim przypadku państwa członkowskie zgłaszają Komisji pomoc państwa, a Komisja może je zatwierdzić zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jako część tych programów. Tak zgłoszona pomoc uznawana jest za pomoc zgłoszoną w rozumieniu art. 108 ust. 3 zdanie pierwsze Traktatu.

3.   Francja może przyznać na rzecz sektora cukru we francuskich regionach najbardziej oddalonych maksymalną pomoc do kwoty 90 mln EUR na każdy rok gospodarczy.

Francja informuje Komisję o faktycznej wysokości kwoty przyznanej pomocy w terminie trzydziestu dni, począwszy od końca każdego roku gospodarczego.

4.   Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2 niniejszego artykułu i na zasadzie odstępstwa od art. 180 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i od art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczącego stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (12), a także art. 107, 108 i 109 Traktatu nie mają zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, przy zastosowaniu rozdziału IV, ust. 3 niniejszego artykułu i art. 24 i 28 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

Programy ochrony roślin

1.   Państwa członkowskie przedstawiają Komisji programy zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w regionach najbardziej oddalonych. Programy te określają w szczególności zamierzone cele, przewidywane środki, czas ich trwania oraz ich koszt.

Komisja ocenia przedstawione jej programy. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w odniesieniu do zatwierdzenia lub niezatwierdzenia tych programów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

2.   Udział Unii w finansowaniu programów przewidzianych w ust. 1 opiera się na analizie technicznej sytuacji w danych regionach.

Wspomniany udział może pokryć do 75 % kwalifikujących się wydatków. Płatność dokonywana jest na podstawie dokumentacji przedstawionej przez państwa członkowskie. W razie konieczności Komisja może zorganizować kontrole i zlecić ich przeprowadzenie ekspertom, jak to określono w art. 21 dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (13).

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze w odniesieniu do każdego regionu i programu oraz w oparciu o kryteria określone w ust. 2 i na podstawie programu przedstawionego zgodnie z ust. 1, określające:

a)

udział finansowy Unii oraz kwotę pomocy;

b)

środki kwalifikujące się do finansowania unijnego.

Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

Artykuł 25

Wino

1.   Środki, o których mowa w art. 103v, 103w, 103x i 182a rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie mają zastosowania do Azorów i Madery.

2.   Niezależnie od art. 120a ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 winogrona pochodzące ze szczepów winorośli, o których mowa w lit. b) wspomnianego akapitu, zebrane na obszarze Azorów i Madery, mogą zostać użyte do produkcji wina dopuszczonego do obrotu jedynie we wspomnianych regionach.

Portugalia przeprowadza stopniową likwidację winnic obsadzonych szczepami winorośli, o których mowa w art. 120a ust. 2 akapit drugi lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w stosownych przypadkach korzystając ze wsparcia przewidzianego w art. 103q tego rozporządzenia.

3.   W drodze odstępstwa od art. 85f rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przejściowy system praw do sadzenia stosuje się wobec Wysp Kanaryjskich do dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 26

Mleko

1.   Do celów rozdzielenia opłaty z tytułu nadwyżek zgodnie z art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 za producentów, którzy przyczynili się do przekroczenia kwot uznaje się tylko producentów w rozumieniu art. 65 lit. c) tego rozporządzenia, którzy mają swoją siedzibę oraz prowadzą produkcję na Azorach i którzy wprowadzają do obrotu ilości przekraczające przyznaną im kwotę powiększoną o wartość procentową, o której mowa w akapicie trzecim niniejszego ustępu.

Opłata z tytułu nadwyżek jest należna w odniesieniu do ilości przekraczających kwotę powiększoną o wspomnianą wyżej wartość procentową po rozdzieleniu niewykorzystanych ilości zawartych w wynikającym z takiego powiększenia przedziale pomiędzy wszystkich producentów w rozumieniu art. 65 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mających swoją siedzibę i prowadzących produkcję na Azorach, proporcjonalnie do kwoty przyznanej każdemu z nich.

Wartość procentowa, o której mowa w akapicie pierwszym, jest równa ilorazowi wartości 23 000 t – począwszy od roku gospodarczego 2005/2006 – i sumy ilości referencyjnych przypadających na każde gospodarstwo na dzień 31 marca 2010 r. Dotyczy ona tylko ilości referencyjnych przypadających na gospodarstwo na dzień 31 marca 2010 r.

2.   Po rozdzieleniu, o którym mowa w ust. 1, ilości mleka lub ekwiwalentu mleka wprowadzone do obrotu powyżej kwoty, ale w ramach wartości procentowej, o której mowa w tym samym ustępie, są pomijane przy określaniu ewentualnego przekroczenia kwoty przez Portugalię obliczonego zgodnie z art. 66 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

3.   System opłat z tytułu nadwyżek obciążających producentów mleka przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 nie stosuje się do francuskich departamentów zamorskich ani do Madery w granicach 4 000 ton mleka produkcji lokalnej.

4.   Niezależnie od art. 114 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 produkcja rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego z Unii na Maderze i we francuskim departamencie zamorskim Reunion jest dozwolona w granicach wyznaczonych przez popyt wśród lokalnych konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca odbioru lub zbytu lokalnie produkowanego mleka. Jeżeli Francja wykaże stosowność takiego środka dla francuskich departamentów zamorskich Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, w stosownym przypadku, aktów delegowanych zgodnie z art. 33 w celu rozszerzenia tego środka na te departamenty. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

Przy sprzedaży metoda produkcji wytwarzanego w ten sposób mleka UHT jest wyraźnie wskazana na etykiecie.

Artykuł 27

Chów bydła

1.   Dopóki pogłowie młodych samców bydła nie osiągnie poziomu zapewniającego utrzymanie i rozwój lokalnej produkcji mięsa we francuskich departamentach zamorskich i na Maderze, zezwala się na przywóz bydła pochodzącego z państw trzecich i przeznaczonego na opas i do konsumpcji we francuskich departamentach zamorskich i na Maderze bez stosowania przywozowych należności celnych określonych we wspólnej taryfie celnej. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych działania konieczne do stosowania niniejszego akapitu, w szczególności zasady zwalniania z przywozowych należności celnych dotyczących młodych samców bydła we francuskich departamentach zamorskich i na Maderze. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

Artykuł 13 i art. 14 ust. 1 stosuje się do zwierząt objętych zwolnieniem, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

2.   Liczbę zwierząt objętych zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1, określa się w programach POSEI, gdy konieczność ich przywozu jest uzasadniona rozwojem produkcji lokalnej. Zwierzęta te przeznacza się w pierwszej kolejności dla producentów posiadających co najmniej 50 % zwierząt na opas pochodzenia lokalnego.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 33, określających warunki zwolnienia z przywozowych należności celnych. W warunkach tych uwzględnia się lokalną specyfikę sektora chowu bydła i związanej z nim branży.

3.   W przypadku zastosowania art. 52 i art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Portugalia może zredukować składnik krajowego pułapu odpowiadający płatnościom przysługującym za mięso owcze i kozie oraz premii przysługujących z tytułu krów mamek. W takim przypadku Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące przeniesienia odnośnej kwoty z pułapów ustalonych zgodnie z art. 52 i art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 do środków finansowych określonych w art. 30 ust. 2 tiret drugie niniejszego rozporządzenia w drodze aktu wykonawczego Komisji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

Artykuł 28

Pomoc państwa na rzecz produkcji tytoniu

Hiszpanii zezwala się na przyznanie pomocy na rzecz produkcji tytoniu na Wyspach Kanaryjskich. Przyznanie takiej pomocy nie może powodować nierównego traktowania poszczególnych producentów na obszarze archipelagu.

Kwota tej pomocy nie może przekroczyć 2 980,62 EUR za tonę. Pomoc dodatkową wypłaca się za ilości nieprzekraczające 10 ton rocznie.

Artykuł 29

Zwolnienie tytoniu z należności celnych

1.   Żadne należności celne nie są pobierane za surowiec tytoniowy ani tytoń częściowo przetworzony przywożone bezpośrednio na Wyspy Kanaryjskie i objęte odpowiednio pozycją:

a)

kod CN 2401; oraz

b)

następującymi podpozycjami:

2401 10 tytoń nieodżyłowany,

2401 20 tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany,

ex 2401 20 pokrywy cygar na podporach, w belach, przeznaczone do produkcji tytoniu,

2401 30 odpady tytoniowe,

ex 2402 10 cygara z obciętymi końcami bez opakowań,

ex 2403 10 tytoń krojony (docelowe mieszanki tytoniu do produkcji papierosów, cygaretek i cygar),

ex 2403 91 tytoń „homogenizowany” i „odtworzony”, również w postaci liści i wstęg,

ex 2403 99 tytoń ekspandowany.

Zwolnienie przewidziane w akapicie pierwszym przyznaje się w drodze pozwoleń, o których mowa w art. 12.

Zwolnienie to stosuje się do produktów, o których mowa w akapicie pierwszym, przeznaczonych do przetworzenia na Wyspach Kanaryjskich na wyroby przemysłowe gotowe do palenia, w granicach rocznego limitu przywozu wynoszącego 20 000 ton wyrażonych jako ekwiwalent odżyłowanego surowca tytoniowego.

2.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące środków koniecznych do stosowania ust. 1, w szczególności zasady zwalniania z przywozowych należności celnych z tytułu przywozu tytoniu na Wyspy Kanaryjskie. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 30

Środki finansowe

1.   Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są środkami interwencyjnymi zmierzającymi do ustabilizowania rynków rolnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (14), z wyjątkiem środków przewidzianych w:

a)

art. 22; oraz

b)

art. 24 od dnia obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020.

2.   W każdym roku budżetowym Unia finansuje środki przewidziane w rozdziałach III i IV do maksymalnej kwoty rocznej równej:

:

dla francuskich departamentów zamorskich

:

278,41 mln EUR,

:

dla Azorów i Madery

:

106,21 mln EUR,

:

dla Wysp Kanaryjskich

:

268,42 mln EUR.

3.   Kwoty przyznawane na każdy rok budżetowy w celu finansowania środków przewidzianych w rozdziale III nie mogą przekraczać następujących kwot:

:

dla francuskich departamentów zamorskich

:

26,9 mln EUR,

:

dla Azorów i Madery

:

21,2 mln EUR,

:

dla Wysp Kanaryjskich

:

72,7 mln EUR.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające wymogi, zgodnie z którymi państwa członkowskie mogą zmieniać przeznaczenie środków przyznawanych co roku na różne produkty objęte szczególnym systemem dostaw. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

4.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 33, dotyczących warunków określania maksymalnej kwoty rocznej, którą można przydzielić na środki finansowania badań, projektów demonstracyjnych, szkoleń i pomocy technicznej, pod warunkiem, że taki przydział jest uzasadniony i proporcjonalny.

5.   Na rok budżetowy 2013 Unia przyznaje dodatkowe finansowanie na rzecz sektora bananów w regionach najbardziej oddalonych, którego maksymalna kwota wynosi jak poniżej:

:

dla francuskich departamentów zamorskich

:

18,52 mln EUR,

:

dla Azorów i Madery

:

1,24 mln EUR,

:

dla Wysp Kanaryjskich

:

20,24 mln EUR.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 31

Środki krajowe

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia przestrzegania niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie kontroli i kar administracyjnych, oraz informują o nich Komisję.

Artykuł 32

Powiadomienia i sprawozdania

1.   Corocznie w terminie do dnia 15 lutego państwa członkowskie powiadamiają Komisję o udostępnionych im środkach finansowych, które zamierzają przeznaczyć w kolejnym roku na realizację prognozy bilansu dostaw i każdego środka na rzecz lokalnej produkcji rolnej zawartego w programach POSEI.

2.   Corocznie w terminie do dnia 30 września państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące realizacji środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

3.   W terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co pięć lat Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ogólne ukazujące skutki działań, w tym w sektorze bananów i mleka, zrealizowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, uzupełnione w razie potrzeby odpowiednimi wnioskami.

4.   W analizach, badaniach i ocenach prowadzonych w związku z porozumieniami handlowymi i w ramach wspólnej polityki rolnej Komisja umieszcza odrębny rozdział, jeżeli ich przedmiot ma szczególne znaczenie dla regionów najbardziej oddalonych.

Artykuł 33

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi, art. 19 ust. 4 akapit trzeci, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 4 akapit pierwszy, art. 27 ust. 2 akapit drugi i art. 30 ust. 4 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 21 marca 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi, art. 19 ust. 4 akapit trzeci, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 4 akapit pierwszy, art. 27 ust. 2 akapit drugi i art. 30 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Akty delegowane przyjęte zgodnie z art. 12 ust. 2 drugi akapit, art. 19 ust. 4 trzeci akapit, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 4 pierwszy akapit, art. 27 ust. 2 drugi akapit i art. 30 ust. 4 wchodzą w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada, poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 34

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet Zarządzający ds. Płatności Bezpośrednich, ustanowiony na mocy art. 141 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, z wyjątkiem wykonania art. 24 niniejszego rozporządzenia, w którym to przypadku Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin, powołany na mocy decyzji Rady 76/894/EWG (15). Komitety te są komitetami w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 35

Przegląd

Do końca roku 2013 Komisja dokona przeglądu niniejszych przepisów pod kątem ich ogólnej skuteczności i w odniesieniu do nowych ram wspólnej polityki rolnej, a w razie potrzeby przedstawi stosowne wnioski dotyczące zmian w programie POSEI.

Artykuł 36

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 niniejszym traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku.

Artykuł 37

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu 13 marca 2013 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

L. CREIGHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 33.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2013 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 lutego 2013 r.

(3)  Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(5)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(6)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(7)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(8)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(9)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(10)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(11)  Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65.

(12)  Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 7.

(13)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(14)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(15)  Dz.U. L 340 z 9.12.1976, s. 25.


ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2

art. 9

art. 3 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 4

art. 3 ust. 3

art. 11

art. 3 ust. 4

art. 13

art. 4 ust. 1 i 2

art. 14 ust. 1 i 2

art. 14 ust. 3

art. 14 ust. 4

art. 4 ust. 3

art. 14 ust. 5

art. 5

art. 15

art. 6

art. 16

art. 7

art. 17

art. 8 ostatnie zdanie

art. 12 ust. 3

art. 9 ust. 1 i art. 10

art. 19 ust. 1

art. 9 ust. 2 i 3

art. 3

art. 11

art. 4

art. 12 lit. a), b) i c)

art. 19 ust. 2 lit. a), b) i c)

art. 12 lit. d), e), f) i g)

art. 5

art. 13

art. 8 akapit drugi

art. 14

art. 21

art. 15

art. 22

art. 16

art. 23

art. 17

art. 24

art. 18

art. 25

art. 19

art. 26

art. 20

art. 27

art. 21

art. 28

art. 22

art. 29

art. 23

art. 30

art. 24

art. 6

art. 27

art. 31

art. 28

art. 32

art. 29

art. 36

art. 33

art. 37


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/41


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 229/2013

z dnia 13 marca 2013 r.

ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa, mające na celu zaradzenie trudnościom spowodowanym wyjątkowym położeniem geograficznym mniejszych wysp Morza Egejskiego, zostały ustanowione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1405/ (3). Środki te uzyskały konkretną formę w programie wsparcia, stanowiąc zasadnicze narzędzie służące zaopatrzeniu tych wysp w produkty rolne oraz wspieraniu lokalnej produkcji rolnej. W związku z potrzebą uaktualnienia istniejących środków, między innymi w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony, należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Należy określić podstawowe cele, do których realizacji przyczynia się system na rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego.

(3)

Należy również określić treść programu wsparcia na rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego (zwanego dalej „programem wsparcia”), który zgodnie z zasadą pomocniczości Grecja powinna ustanowić na najwłaściwszym szczeblu geograficznym i przedstawić do zatwierdzenia Komisji.

(4)

Aby zapewnić lepszą realizację celów systemu na rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego, program wsparcia powinien obejmować środki zapewniające dostawy produktów rolnych oraz ochronę i rozwój lokalnej produkcji rolnej. Należy zbliżyć poziom programowania oraz stosować systematycznie w stosunkach między Komisją a Grecją podejście oparte na partnerstwie. Komisja powinna przyjąć procedury i wskaźniki, aby zapewnić sprawną realizację i odpowiednie monitorowanie programu.

(5)

Zgodnie z zasadą pomocniczości i w celu zapewnienia elastyczności, które to dwie zasady stanowią podstawę podejścia do programowania przyjętego w przypadku systemu na rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego, organy wyznaczone przez Grecję mogą proponować zmiany programu w celu dostosowania go do sytuacji tych wysp. W tym celu należy zachęcać do większego zaangażowania ze strony właściwych organów lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych. W tym samym duchu procedurę zmiany programu należy dostosować pod względem przydatności każdego rodzaju zmian.

(6)

Szczególne położenie geograficzne niektórych mniejszych wysp Morza Egejskiego powoduje zwiększenie kosztów transportu w zakresie zaopatrzenia w podstawowe produkty żywnościowe przeznaczone dla ludzi, do celów przetworzenia lub stanowiących środki produkcji rolnej. Ponadto obiektywne czynniki wynikające z wyspiarskiego charakteru i oddalenia od rynków stanowią dodatkowe ograniczenia dla podmiotów gospodarczych i producentów z tych wysp Morza Egejskiego, poważnie utrudniając ich działalność. W niektórych przypadkach sytuacja geograficzna, w jakiej działają podmioty gospodarcze i producenci, ma charakter podwójnie wyspiarski, polegający na tym, że dostaw dokonuje się za pośrednictwem innych wysp. Wspomniane trudności mogą być złagodzone przez obniżenie cen tych podstawowych produktów. Dlatego, aby zagwarantować dostawy na mniejsze wyspy Morza Egejskiego i wyrównać wysokie koszty dodatkowe wynikające z wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni tych wysp oraz oddalenia od rynków, należy wprowadzić szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw.

(7)

Wszystkie problemy mniejszych wysp Morza Egejskiego pogłębia ich mała powierzchnia. Aby zapewnić skuteczność planowanych środków, należy je stosować do wszystkich wysp Morza Egejskiego z wyjątkiem Krety i Eubei.

(8)

Aby osiągnąć cel polegający na obniżeniu cen na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, wyrównaniu dodatkowych kosztów wynikających z ich wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni i oddalenia od rynków, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności produktów unijnych, należy przyznać pomoc na dostawy produktów pochodzących z Unii na mniejsze wyspy Morza Egejskiego. Pomoc ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty transportu na mniejsze wyspy Morza Egejskiego oraz, w przypadku środków produkcji rolnej i produktów przeznaczonych do przetworzenia, dodatkowe koszty wynikające z ich wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni i oddalenia od rynków.

(9)

W celu uniknięcia spekulacji, które mogłyby zaszkodzić odbiorcom końcowym na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, należy sprecyzować, że jedynie produkty o należytej i uczciwej jakości handlowej mogą zostać objęte szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw.

(10)

Ponieważ ilości, których dotyczą szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, są ograniczone do zapotrzebowania na dostawy na mniejsze wyspy Morza Egejskiego, uzgodnienia te nie powinny zakłócać właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Korzyści gospodarcze wynikające ze szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw nie powinny jednak prowadzić do zakłóceń w handlu przedmiotowymi produktami. Należy w związku z tym zakazać wysyłania lub wywozu tych produktów z mniejszych wysp Morza Egejskiego. Należy jednak zezwolić na wysyłanie lub wywóz tych produktów pod warunkiem zwrotu korzyści finansowych uzyskanych w ramach szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.

(11)

W przypadku produktów przetworzonych należy zezwolić na wymianę handlową między mniejszymi wyspami Morza Egejskiego i obniżyć koszty transportu tych produktów, by umożliwić handel między tymi wyspami. Należy również wziąć pod uwagę przepływy handlowe w ramach tradycyjnego handlu regionalnego oraz wywozu i wysyłania prowadzonych tradycyjnie w relacjach z pozostałą częścią Unii lub z państwami trzecimi i zezwolić na wywóz produktów przetworzonych odpowiadający tradycyjnym przepływom wymiany handlowej.

(12)

Aby osiągnąć cele proponowanych szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw, korzyści gospodarcze wynikające z tych uzgodnień powinny się znajdować odzwierciedlenie w kosztach produkcji i powodować obniżenie cen aż do etapu odbiorcy końcowego. W związku z tym ich przyznawanie należy uzależnić jedynie od ich faktycznego przeniesienia na użytkownika końcowego i wdrożyć niezbędne kontrole.

(13)

Należy przewidzieć przepisy regulujące funkcjonowanie systemu, w szczególności w zakresie tworzenia rejestru podmiotów gospodarczych i systemu pozwoleń podobnych do pozwoleń, o których mowa w art. 161 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (4).

(14)

Polityka Unii na rzecz produkcji lokalnej na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006, dotyczyła wielu produktów i obejmowała wiele środków wspierających ich wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub przetwarzanie. Środki te okazały się skuteczne i zapewniły utrzymanie i rozwój działalności rolniczej. Unia powinna nadal wspierać te kierunki produkcji, gdyż stanowią one zasadniczy czynnik równowagi ekologicznej, społecznej i gospodarczej na mniejszych wyspach Morza Egejskiego. Doświadczenie pokazało, że, tak jak w przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich, zacieśnienie współpracy z władzami lokalnymi może pomóc w rozwiązywaniu szczególnych problemów tych wysp w bardziej ukierunkowany sposób. Należy zatem nadal wspierać produkcję lokalną za pośrednictwem ogólnego programu wsparcia ustanowionego po raz pierwszy rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006. W związku z tym należy położyć nacisk na zachowanie dziedzictwa, na które składają się tradycyjne rolnictwo oraz tradycyjne cechy metod produkcji i produktów lokalnych i ekologicznych.

(15)

Należy określić minimalne elementy, które powinny być zawarte w programie wparcia, w celu określenia środków na rzecz lokalnej produkcji rolnej, w szczególności opis sytuacji, proponowanej strategii, celów i środków. Należy również określić zasady spójności tych środków z innymi obszarami polityki Unii w celu uniknięcia wszelkiej niezgodności i pokrywania się pomocy.

(16)

Na użytek stosowania niniejszego rozporządzenia program wsparcia może zawierać również środki w zakresie finansowania badań, projektów demonstracyjnych, szkoleń i pomocy technicznej.

(17)

Należy zachęcać rolników na mniejszych wyspach Morza Egejskiego do dostarczania produktów wysokiej jakości oraz wspierać obrót takimi produktami.

(18)

Aby złagodzić szczególne ograniczenia produkcji rolnej na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, wynikające z ich wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni, górzystego ukształtowania terenu i górskiego klimatu, zależności gospodarczej od niewielkiej liczby produktów i ich oddalenia od rynków, możliwe jest odstępstwo od konsekwentnej polityki Komisji zakazującej operacyjnej pomocy państwa w sektorze produkcji, przetwórstwa, sprzedaży i transportu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”).

(19)

Wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia nie powinno powodować zagrożenia dla poziomu szczególnego wsparcia, z którego dotychczas korzystały mniejsze wyspy Morza Egejskiego. Dlatego, w celu wdrożenia właściwych środków, Grecja powinna dysponować kwotami odpowiadającymi wsparciu, które już zostało przyznane przez Unię na mocy rozporządzenia (WE) nr 1405/2006.

(20)

Od roku 2007 popyt na produkty podstawowe na mniejszych wyspach Morza Egejskiego wzrósł z powodu wzrostu pogłowia zwierząt gospodarskich i presji demograficznej. Należy zatem zwiększyć część budżetu, którą Grecja powinna móc wykorzystać na potrzeby szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw na mniejsze wyspy Morza Egejskiego.

(21)

Aby umożliwić Grecji ocenę wszystkich elementów dotyczących wdrożenia programu wsparcia w roku poprzedzającym oraz przedstawienie Komisji wyczerpującego rocznego sprawozdania z oceny, należy przełożyć termin przedłożenia tego sprawozdania z dnia 30 czerwca na dzień 30 września roku następującego po roku odniesienia.

(22)

Komisja powinna być zobowiązana do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r., a następnie co pięć lat, ogólnego sprawozdania z oceny skutków wywieranych przez środki przyjęte w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednimi zaleceniami.

(23)

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu określonego w niniejszym rozporządzeniu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu, w odniesieniu do uzupełniania lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(24)

W celu zapewnienia wdrożenia programu na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w sposób jednolity z innymi, podobnymi systemami oraz w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji lub nierównego traktowania podmiotów gospodarczych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (5).

(25)

W celu umożliwienia niezwłocznego stosowania przewidywanych środków niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I CELE

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczególne środki dotyczące rolnictwa rekompensujące trudności wynikające z wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni oraz oddalenia od mniejszych wysp Morza Egejskiego („mniejsze wyspy”).

2.   Na użytek niniejszego rozporządzenia określenie „mniejsze wyspy” oznacza wszystkie wyspy Morza Egejskiego z wyjątkiem Krety i Eubei.

Artykuł 2

Cele

1.   Szczególne środki, o których mowa w art. 1, przyczyniają się do realizacji następujących celów:

a)

zagwarantowania zaopatrzenia mniejszych wysp w podstawowe produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa i stanowiące środki produkcji rolnej przez zmniejszenie dodatkowych kosztów poniesionych w związku z ich wyspiarskim charakterem, małą powierzchnią oraz oddaleniem od rynków;

b)

utrzymanie i rozwijanie działalności rolniczej na mniejszych wyspach, w tym produkcji, przetwórstwa, wprowadzania do obrotu i transportu nieprzetworzonych i przetworzonych produktów lokalnych.

2.   Cele wymienione w ust. 1 realizuje się za pomocą środków wskazanych w rozdziałach III, IV i V.

ROZDZIAŁ II

PROGRAM WSPARCIA

Artykuł 3

Ustanowienie programu wsparcia

1.   Środki, o których mowa w art. 1, są określone w ramach programu wsparcia, który obejmuje:

a)

szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw przewidziane w rozdziale III; oraz

b)

szczególne środki na rzecz lokalnej produkcji rolnej przewidziane w rozdziale IV.

2.   Program wsparcia ustanawia się na takim szczeblu geograficznym, jaki Grecja uzna za najwłaściwszy. Program ten opracowują właściwe organy lokalne i regionalne wyznaczone przez Grecję, które po konsultacji z właściwymi organami i organizacjami na odpowiednim szczeblu regionalnym przedstawiają go Komisji w celu zatwierdzenia, zgodnie z art. 6.

Artykuł 4

Zgodność i spójność

1.   Środki przyjmowane w ramach programu wsparcia są zgodne z prawem Unii. Środki te są spójne z innymi obszarami polityki Unii oraz ze środkami przyjmowanymi w ramach innych polityk.

2.   Zapewnia się spójność pomiędzy środkami przyjmowanymi w ramach programu wsparcia a środkami wdrażanymi na mocy innych instrumentów wspólnej polityki rolnej, w szczególności w zakresie wspólnych organizacji rynku, rozwoju obszarów wiejskich, jakości produktów, dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska.

W szczególności żaden środek przyjmowany na mocy niniejszego rozporządzenia nie może być finansowany jako:

a)

dodatkowe wsparcie na rzecz systemów premii lub wsparcia ustanowionych w ramach wspólnej organizacji rynku, o ile nie zajdą wyjątkowe okoliczności, uzasadnione na podstawie obiektywnych kryteriów;

b)

wsparcie na rzecz projektów badawczych, działań wspierających te projekty lub działań podlegających finansowaniu unijnemu na mocy decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (6);

c)

wsparcie na rzecz środków, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (7).

Artykuł 5

Treść programu wsparcia

Program wsparcia zawiera:

a)

harmonogram wdrażania środków oraz ogólne orientacyjne roczne zestawienie środków finansowych, które mają zostać wykorzystane;

b)

dowód na zgodność i spójność pomiędzy poszczególnymi środkami objętymi programem oraz kryteriami i wskaźnikami ilościowymi służącymi monitorowaniu i ocenie;

c)

ustalenia poczynione w celu zapewnienia skutecznego i odpowiedniego wdrażania programu, m.in. w zakresie informowania, monitorowania i oceny, oraz określenie wskaźników ilościowych służących ocenie;

d)

wskazanie właściwych organów i jednostek odpowiedzialnych za wprowadzenie w życie programu, jak również wskazanie odnośnych, wyznaczonych na odpowiednich szczeblach, organów i powiązanych z nimi jednostek, a także partnerów społeczno-ekonomicznych, wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji.

Artykuł 6

Zatwierdzanie i zmiany programu

1.   Program wsparcia został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 i jest finansowany ze środków finansowych, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3.

Program obejmuje przewidywany bilans dostaw z wyszczególnieniem produktów, ich ilości i kwot pomocy na rzecz zaopatrzenia pochodzącego z Unii oraz projekt programu wspierania produkcji lokalnej.

2.   W zależności od rocznej oceny wdrażania środków zawartych w programie wsparcia Grecja może przedstawić Komisji należycie uzasadnione wnioski dotyczące zmian tych środków w ramach przyznanych środków finansowych, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3, w celu lepszego dostosowania ich do wymogów mniejszych wysp i do proponowanej strategii. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające procedury dokonywania oceny zgodności proponowanych zmian z prawem Unii i podejmowania decyzji w sprawie ich zatwierdzenia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

3.   Procedury określone w aktach wykonawczych, o których mowa w ust. 2, mogą uwzględniać następujące elementy: znaczenie proponowanych przez Grecję zmian w odniesieniu do wprowadzenia nowych środków, czy zmiany w budżecie przeznaczonym na te środki są zmianami istotnymi, zmiany wielkości i poziomu pomocy dotyczącej produktów w szacunkowych bilansach dostaw, a także wszelkie zmiany kodów i opisów określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (8).

4.   Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 2, określają również, dla każdej procedury, częstotliwość, z jaką mają być składane wnioski o wprowadzenie zmian, jak również terminy wprowadzenia w życie zatwierdzonych zmian.

Artykuł 7

Kontrole i monitorowanie

Grecja dokonuje weryfikacji w drodze kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu. Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące minimalnych wymogów w zakresie kontroli, które Grecja jest obowiązana stosować.

Komisja przyjmuje również akty wykonawcze dotyczące procedur oraz wskaźników fizycznych i finansowych w celu zapewnienia skutecznego monitorowania realizacji programu.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓLNE UZGODNIENIA W SPRAWIE DOSTAW

Artykuł 8

Prognozowany bilans dostaw

1.   Niniejszym wprowadza się szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw produktów rolnych Unii, wymienionych w załączniku I do Traktatu („produkty rolne”), mających zasadnicze znaczenie na mniejszych wyspach i przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do produkcji innych produktów lub wykorzystywanych jako środki produkcji rolnej.

2.   Grecja ustanawia, na szczeblu geograficznym, jaki uważa za najwłaściwszy, prognozowany bilans dostaw w celu ilościowego określenia rocznego zapotrzebowania mniejszych wysp na produkty rolne.

Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem lub przetwórstwem produktów przeznaczonych na rynek lokalny, wysyłanych do pozostałej części Unii lub wywożonych do państw trzecich w ramach tradycyjnej wymiany handlowej zgodnie z art. 13 ust. 2 lub 3, może być przedmiotem oddzielnego prognozowanego bilansu.

Artykuł 9

Funkcjonowanie szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw

1.   Przyznaje się pomoc na zaopatrzenie mniejszych wysp w produkty rolne.

Kwotę pomocy ustala się dla każdego produktu, biorąc pod uwagę dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem do obrotu produktów na mniejszych wyspach, liczone ze zwyczajowych portów załadunku w kontynentalnej części Grecji oraz z portów na wyspach tranzytowych lub wyspach, na których odbywa się załadunek produktów dla wysp docelowych. W przypadku środków produkcji rolnej lub produktów przeznaczonych do przetworzenia kwota pomocy musi uwzględniać dodatkowe koszty wynikające z ich wyspiarskiego charakteru, małej powierzchni i oddalenia od rynków.

2.   Szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw mają zastosowanie tylko do produktów rolnych o należytej i uczciwej jakości handlowej.

Artykuł 10

Wprowadzenie w życie

Szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw wdraża się w sposób uwzględniający w szczególności:

a)

szczególne potrzeby mniejszych wysp oraz określone wymogi jakościowe;

b)

tradycyjną wymianę handlową z portami w kontynentalnej części Grecji i między wyspami na Morzu Egejskim;

c)

gospodarczy aspekt planowanej pomocy;

d)

w stosownych przypadkach – potrzebę nieutrudniania rozwoju produkcji lokalnej.

Artykuł 11

Świadectwa

1.   Pomoc przewidziana w art. 9 ust. 1 jest przyznawana po przedłożeniu świadectwa.

Świadectwa wydaje się jedynie podmiotom gospodarczym wpisanym do rejestru prowadzonego przez właściwe organy.

Świadectwa te są niezbywalne.

2.   Przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa nie wymaga się żadnego zabezpieczenia. Jednakże w zakresie niezbędnym dla właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia właściwy organ może zażądać wniesienia zabezpieczenia równego kwocie przyznanej korzyści, o której mowa w art. 12. W takich przypadkach zastosowanie ma art. 34 ust. 1, 4, 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (9).

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 21, określających warunki wpisywania podmiotów gospodarczych do rejestru i zapewniających pełne wykonywanie uprawnień podmiotów gospodarczych do korzystania ze szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące środków koniecznych do zapewnienia jednolitego stosowania przez Grecję niniejszego artykułu, w szczególności w zakresie wprowadzenia systemu świadectw oraz zobowiązań podjętych przez podmioty gospodarcze przy rejestracji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Artykuł 12

Przeniesienie korzyści

1.   Korzystanie ze szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw wynikających z przyznania pomocy uwarunkowane jest faktycznym przeniesieniem korzyści gospodarczej na odbiorcę końcowego, którym może być odpowiednio konsument w przypadku produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, końcowy zakład przetwórczy lub pakujący w przypadku produktów przeznaczonych do przetwórstwa lub do pakowania lub rolnik w przypadku produktów stosowanych w żywieniu zwierząt lub wykorzystywanych jako środki produkcji rolnej.

Korzyść, o której mowa w akapicie pierwszym, jest równa kwocie pomocy.

2.   W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące stosowania przepisów określonych w ust. 1, w szczególności warunków kontrolowania przez państwo członkowskie, czy przeniesienie korzyści na odbiorcę końcowego rzeczywiście nastąpiło. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Artykuł 13

Wywóz do państw trzecich oraz wysyłka do pozostałej części Unii

1.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustanowienia wymogów, zgodnie z którymi produkty objęte szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw mogą być wywożone do państw trzecich lub wysyłane do pozostałej części Unii. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Wymogi te obejmują w szczególności zwrot pomocy otrzymanej z tytułu szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.

Wywóz do państw trzecich produktów objętych szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw nie podlega obowiązkowi przedkładania świadectwa.

2.   Akapit pierwszy ust. 1 nie stosuje się do produktów, które zostały przetworzone na mniejszych wyspach z wykorzystaniem produktów objętych pomocą w ramach szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw i które są:

a)

wywożone do państw trzecich lub wysyłane do pozostałej części Unii w granicach limitów ilościowych odpowiadających tradycyjnym wysyłkom i tradycyjnemu wywozowi;

b)

wywożone do państw trzecich w ramach handlu regionalnego z zachowaniem miejsc przeznaczenia i zgodnie z przepisami szczegółowymi, które zostaną określone przez Komisję;

c)

wysyłane między mniejszymi wyspami.

Wywóz produktów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), do państw trzecich nie podlega obowiązkowi przedkładania świadectwa.

Wywóz produktów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), nie podlega żadnej refundacji.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające limity ilościowe produktów, o których mowa w lit. a), oraz przepisy szczegółowe, o których mowa w lit. b). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

3.   Procesy przetwórcze mogące prowadzić do tradycyjnego wywozu handlowego lub tradycyjnej wysyłki spełniają odpowiednio warunki przetwarzania mające zastosowanie w ramach kontroli celnej przewidzianej w odpowiednich przepisach Unii, z wyjątkiem wszystkich form zwyczajowych zabiegów.

Artykuł 14

Kontrole i kary

1.   Produkty rolne objęte szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw podlegają kontrolom administracyjnym przy ich przywozie lub wprowadzaniu na terytorium mniejszych wysp oraz przy ich wywozie lub wysyłce z tych wysp.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące minimalnych wymogów w zakresie kontroli, które Grecja jest obowiązana stosować. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

2.   Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub nadzwyczajnych warunków klimatycznych, jeżeli dany podmiot, o którym mowa w art. 11, nie dotrzymuje zobowiązań podjętych zgodnie z tym artykułem, to bez uszczerbku dla wszelkich kar mających zastosowanie na mocy przepisów krajowych właściwy organ:

a)

odbiera korzyści przyznane danemu podmiotowi;

b)

tymczasowo zawiesza lub unieważnia wpis do rejestru zależnie od wagi niedotrzymania zobowiązań.

3.   Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub nadzwyczajnych warunków klimatycznych, jeżeli podmioty, o których mowa w art. 11, nie dokonają planowanego wpisu, właściwy organ zawiesza ich prawo do ubiegania się o świadectwa na okres 60 dni, licząc od daty wygaśnięcia danego świadectwa. Po upływie okresu zawieszenia wydawanie kolejnych świadectw jest uzależnione od wniesienia zabezpieczenia w wysokości równej kwocie korzyści, które mają być przyznane w okresie do ustalenia przez właściwy organ.

Właściwy organ przyjmuje środki niezbędne do ponownego wykorzystania dowolnych ilości produktów, które stały się dostępne na skutek niezrealizowania, zrealizowania częściowego lub unieważnienia wydanych świadectw albo odzyskania korzyści.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE LOKALNE PRODUKTY ROLNE

Artykuł 15

Środki

1.   Program wsparcia obejmuje środki konieczne do zapewnienia ciągłości i rozwoju lokalnej produkcji rolnej na mniejszych wyspach, do których ma zastosowanie część trzecia tytuł III Traktatu.

2.   Część programu poświęcona środkom na rzecz lokalnej produkcji rolnej zawiera co najmniej następujące elementy:

a)

ilościowy opis aktualnego stanu produkcji rolnej, uwzględniający dostępne wyniki oceny oraz wskazujący na rozbieżności, braki i możliwości rozwoju, a także uruchomione środki finansowe;

b)

opis proponowanej strategii, przyjęte priorytety, cele ogólne i operacyjne w ujęciu ilościowym, jak również ocenę spodziewanych skutków gospodarczych, środowiskowych i społecznych, w tym w dziedzinie zatrudnienia;

c)

opis planowanych środków, w szczególności programów pomocy służących wprowadzeniu ich w życie, i, w odpowiednich przypadkach, informacje o potrzebach w zakresie badań, projektów demonstracyjnych, szkoleń lub pomocy technicznej w związku z przygotowywaniem, wdrażaniem lub dostosowywaniem przedmiotowych środków;

d)

wykaz środków pomocy stanowiących płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (10);

e)

kwotę pomocy ustaloną dla każdego środka i przewidywaną kwotę dla każdego działania w celu osiągnięcia jednego lub większej liczby celów programu.

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące wymogów odnoszących się do świadczenia pomocy, o której mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

4.   Program może obejmować środki wsparcia produkcji, przetwórstwa, wprowadzania do obrotu i transportu nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych pochodzących z mniejszych wysp.

Każdy środek może składać się z wielu działań. W przypadku każdego działania program określa co najmniej następujące elementy:

a)

beneficjentów;

b)

warunki kwalifikowalności;

c)

jednostkową kwotę pomocy.

Komisja przyjmuje akty delegowane, zgodnie z art. 21, dotyczące warunków ustalania kwoty pomocy przyznawanej z tytułu wprowadzania do obrotu i transportu nieprzetworzonych i przetworzonych produktów poza region ich produkcji oraz, w stosownych przypadkach, warunków określania ilości produktów objętych tą pomocą.

Artykuł 16

Kontrole i nienależne płatności

1.   Kontrole środków, o których mowa w niniejszym rozdziale, przeprowadza się w formie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu.

2.   W przypadku nienależnych płatności beneficjent, którego to dotyczy, ma obowiązek zwrócić przedmiotowe kwoty. Artykuł 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (11) stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V

ŚRODKI TOWARZYSZĄCE

Artykuł 17

Pomoc państwa

1.   W odniesieniu do produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, do których stosuje się jego art. 107, 108 i 109, Komisja może zezwolić, zgodnie z art. 108 Traktatu, na udzielanie pomocy operacyjnej w sektorach produkcji, przetwórstwa, wprowadzania do obrotu i transportu tych produktów w celu złagodzenia ograniczeń produkcji rolnej charakterystycznych dla mniejszych wysp, związanych z ich wyspiarskim charakterem, małą powierzchnią, górzystym ukształtowaniem terenu i górskim klimatem, zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów oraz ich oddaleniem od rynków.

2.   Grecja może przyznać dodatkowe środki finansowe na realizację programu wsparcia. W takim przypadku Grecja zgłasza Komisji pomoc państwa, którą Komisja może zatwierdzić zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jako część programu wsparcia. Tak zgłoszona pomoc uznawana jest za zgłoszoną w rozumieniu art. 108 ust. 3 zdanie pierwsze Traktatu.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz w drodze odstępstwa od art. 180 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczącego stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (12), art. 107, 108 ani 109 Traktatu nie stosuje się do płatności dokonywanych przez Grecję zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w zastosowaniu rozdziału III i IV niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 18

Środki finansowe

1.   Środki określone w niniejszym rozporządzeniu stanowią interwencję mającą na celu stabilizację rynków rolnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (13).

2.   Unia finansuje działania przewidziane w rozdziałach III i IV do wysokości kwoty rocznej równej maksymalnie 23,93 mln EUR.

3.   Kwota przyznawana rocznie na szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, o których mowa w rozdziale III, nie powinna przekroczyć 7,11 mln EUR.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające wymogi, zgodnie z którymi Grecja może zmieniać przeznaczenie środków przyznawanych co roku na różne produkty objęte szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

4.   Komisja przyjmuje akty delegowane, zgodnie z art. 21, dotyczące warunków określania maksymalnej kwoty rocznej, którą można przydzielić na środki finansowania badań, projektów demonstracyjnych, szkoleń i pomocy technicznej, pod warunkiem że są one uzasadnione i proporcjonalne.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 19

Środki krajowe

Grecja podejmuje niezbędne środki zapewniające przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, w szczególności w kwestiach dotyczących kontroli i kar administracyjnych, oraz informuje o nich Komisję.

Artykuł 20

Powiadomienia i sprawozdania

1.   Corocznie w terminie do dnia 15 lutego Grecja powiadamia Komisję o udostępnionych jej środkach finansowych, które zamierza przeznaczyć w kolejnym roku na realizację prognozowanego bilansu dostaw i każdego środka na rzecz lokalnej produkcji rolnej zawartego w programie wsparcia.

2.   Najpóźniej do dnia 30 września każdego roku Grecja przekazuje Komisji sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące realizacji środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

3.   Do dnia 31 grudnia 2016 r., a następnie co pięć lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie ogólne przedstawiające wpływ działań podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, uzupełnione w razie konieczności o odpowiednie wnioski.

Artykuł 21

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 4 i w art. 18 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 21 marca 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 4 i w art. 18 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 4 i art. 18 ust. 4 wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 22

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet Zarządzający ds. Płatności Bezpośrednich ustanowiony na mocy art. 141 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 23

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku.

Artykuł 24

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 marca 2013 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

L. CREIGHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 82.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2013 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 lutego 2013 r.

(3)  Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(5)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(6)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(7)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(8)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(9)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(10)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(11)  Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65.

(12)  Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 7.

(13)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1405/2006

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2

art. 3 ust. 1

art. 3

art. 8

art. 4 ust. 1

art. 9 ust. 1

art. 4 ust. 2

art. 10

art. 4 ust. 3

art. 12 ust. 1

art. 5

art. 13

art. 7 ust. 1

art. 15 ust. 1

art. 7 ust. 2

art. 3 ust. 2

art. 8

art. 4

art. 9 lit. a) i b)

art. 15 ust. 2

art. 9 lit. c), d), e) i f)

art. 5

art. 10

art. 7 akapit drugi

art. 11

art. 17

art. 12

art. 18

art. 13

art. 6 ust. 1

art. 14 lit. a)

art. 6 ust. 2–4

art. 14 lit. b)

art. 7 akapit pierwszy oraz art. 14 ust. 1 akapit drugi, ust. 2 i 3

art. 16

art. 19

art. 17

art. 20

art. 18

art. 23

art. 21

art. 24