ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.077.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 77

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
20 marca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2013/138/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 marca 2013 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

1

 

 

2013/139/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 marca 2013 r. określająca stanowisko, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 246/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE ( 1 )

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 247/2013 z dnia 19 marca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 248/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 249/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 250/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

18

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2013/10/UE z dnia 19 marca 2013 r. zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ( 1 )

20

 

 

DECYZJE

 

 

2013/140/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Austrii

23

 

 

2013/141/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii i trzech zastępców członków z Hiszpanii

24

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/1


DECYZJA RADY

z dnia 18 marca 2013 r.

określająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

(2013/138/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. została zawarta przez decyzją Rady 96/88/WE (1), a okres jej obowiązywania był od tego czasu regularnie przedłużany na kolejne okresy dwóch lat. Okres obowiązywania konwencji przedłużono ostatnio w czerwcu 2011 r. decyzją Międzynarodowej Rady Zbożowej do dnia 30 czerwca 2013 r. Dalsze przedłużenie umowy jest w interesie Unii. W związku z tym Komisja, reprezentująca Unię na forum Międzynarodowej Rady Zbożowej, powinna zostać upoważniona do głosowania za przedłużeniem obowiązywania konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej, polega na głosowaniu za przedłużeniem obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r. na kolejny okres maksymalnie dwóch lat.

Niniejszym upoważnia się Komisję do wyrażenia takiego stanowiska w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 47.


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/2


DECYZJA RADY

z dnia 18 marca 2013 r.

określająca stanowisko, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

(2013/139/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

Międzynarodowa umowa w sprawie cukru z 1992 r. została zawarta decyzją Rady 92/580/EWG (1) i weszła w życie w dniu 1 stycznia 1993 r. na okres trzech lat, do dnia 31 grudnia 1995 r. Od tego czasu była ona regularnie przedłużana na kolejne, dwuletnie okresy. Okres obowiązywania umowy przedłużono ostatnio w czerwcu 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. decyzją Międzynarodowej Rady ds. Cukru. Dalsze przedłużenie umowy leży w interesie Unii. W związku z tym Komisja, reprezentująca Unię w Międzynarodowej Radzie ds. Cukru, powinna zostać upoważniona do głosowania za takim przedłużeniem obowiązywania umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru, polega na głosowaniu za przedłużeniem obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. na kolejny okres maksymalnie 2 lat.

Niniejszym upoważnia się Komisję do wyrażenia takiego stanowiska w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 15.


ROZPORZĄDZENIA

20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 oraz art. 30 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących, składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2).

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(4)

W dniu 19 czerwca 2009 r. przedłożono wniosek o zatwierdzenie stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt, określonych w dyrektywie Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę 1999/21/WE (3); wniosek ten został udostępniony państwom członkowskim.

(5)

Wniosek dotyczy nowego wpisu w sekcji B części 5 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Potrzeba technologiczna stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako dodatku do żywności odnosi się do jego właściwości jako środka zapewniającego sypkość mieszankom w postaci proszku. Produkt może wchłonąć wilgoć (wilgotność) ze środowiska w ilości do 10 % swojej masy, zapobiegając powstawaniu bryłek w mieszaninie i zapewniając sypkość preparatów, co jest uznawane za korzystne dla konsumenta.

(6)

Komitet Naukowy ds. Żywności zebrał informacje dotyczące bezpieczeństwa fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako dodatku do żywności w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz przedstawił swoją opinię w dniu 7 czerwca 1996 r. (4), dochodząc do wniosku, że jego stosowanie jest dopuszczalne, pod warunkiem że całkowite poziomy zawartości wapnia, fosforu i stosunek między nimi nie są przekroczone.

(7)

Sole wapniowe kwasu ortofosforowego, w tym fosforan triwapniowy, są substancjami mineralnymi, które zostały dopuszczone do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/141/WE. Zezwolenie na stosowanie fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt nie jest zatem uważane za zagrożenie dla bezpieczeństwa, o ile całkowite ilości wapnia i fosforu nie przekraczają wartości granicznych dla tych dwóch składników mineralnych oraz w stosunku zawartości wapnia do fosforu określonych w tej dyrektywie.

(8)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków, gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka.

(9)

Ponieważ zezwolenie na stosowanie fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt powinno być zgodne z wartościami granicznymi dla wapnia i fosforu oraz ze stosunkiem zawartości wapnia do fosforu określonymi w dyrektywie 2006/141/WE, aktualizacja wykazu nie ma wpływu na zdrowie człowieka. W związku z tym nie jest konieczne zasięgnięcie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(10)

Dlatego właściwe jest, aby zezwolić na stosowanie fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(4)  Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria 40, 1997 r.


ZAŁĄCZNIK

W sekcji B części 5 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wpis dotyczący dodatku do żywności E 341 (iii) otrzymuje brzmienie:

„E 341 (iii)

Fosforan triwapniowy

Maksymalna zawartość wynikająca z przeniesienia: 150 mg/kg w przeliczeniu na P2O5 i w wartościach granicznych dla wapnia i fosforu oraz w stosunku zawartości wapnia do fosforu określonych w dyrektywie 2006/141/WE

Wszystkie składniki odżywcze

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt określone w dyrektywie 2006/141/WE

Należy przestrzegać maksymalnego poziomu 1 000 mg/kg podanego w przeliczeniu na P2O5 ze wszystkich zastosowań w gotowej żywności wymienionej w pkt 13.1.3 części E załącznika II

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE”


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 245/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Komisja ma obowiązek przyjąć ogólne środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne wspólnych podstawowych norm, określonych w załączniku I do tego rozporządzenia, poprzez ich uzupełnienie.

(2)

W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniającym wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 (2) określono ogólne środki uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 określono szczególnie metody, w tym technologie, wykrywania płynnych materiałów wybuchowych, tak aby zezwolić na wnoszenie płynów, aerozoli i żeli do stref zastrzeżonych lotniska oraz na pokład statków powietrznych.

(3)

W celu umożliwienia stopniowego wprowadzenia systemu kontroli bezpieczeństwa mających na celu wykrycie płynnych materiałów wybuchowych, w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniającego wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (3) określono dwa terminy: dzień 29 kwietnia 2011 r. odnośnie do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli nabytych w porcie lotniczym w państwie trzecim lub na pokładzie statku powietrznego przewoźnika lotniczego spoza Wspólnoty oraz dzień 29 kwietnia 2013 r. odnośnie do kontroli bezpieczeństwa wszystkich płynów, aerozoli i żeli.

(4)

W rozporządzeniu (UE) nr 720/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniającym wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do stopniowego wprowadzania kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli na lotniskach w UE (4) odnośnie do stopniowego wprowadzania kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli na lotniskach w UE zniesiono termin 29 kwietnia 2011 r., ponieważ rozwój sytuacji w UE i na świecie w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień 29 kwietnia 2011 r. wskazywał, że nieliczne porty lotnicze byłyby rzeczywiście w stanie zapewnić urządzenia kontroli bezpieczeństwa, a dla pasażerów mogłoby nie być rzeczą jasną, czy płyny, aerozole i żele nabyte w porcie lotniczym w państwie trzecim lub na pokładzie statku powietrznego przewoźnika lotniczego spoza Wspólnoty można będzie wnosić do stref zastrzeżonych lotniska i na pokład statków powietrznych.

(5)

Rozwój sytuacji w zakresie technologii lub przepisów zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie międzynarodowym, może mieć wpływ na terminy określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 272/2009, zatem w stosownych przypadkach Komisja może przedstawić wnioski dotyczące zmian, uwzględniając w szczególności sprawność urządzeń oraz ułatwienia ruchu pasażerów.

(6)

Komisja współpracowała ściśle ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby do lipca 2012 r. dokonać oceny sytuacji w zakresie kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE. W ramach powyższych działań przeprowadzono próby użytkowe. W lipcu 2012 r. ocenę sytuacji w formie sprawozdania Komisji (5) przekazano Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(7)

Na podstawie powyższej oceny i ze szczególnym uwzględnieniem istotnego ryzyka operacyjnego w przypadku objęcia od dnia 29 kwietnia 2013 r. wszystkich płynów, aerozoli i żeli obowiązkowymi kontrolami bezpieczeństwa w zakresie wykrywania płynnych materiałów wybuchowych we wszystkich unijnych portach lotniczych, Komisja uznaje, iż powyższy termin należy zastąpić stopniowym zniesieniem ograniczeń, które zapewni utrzymanie wysokiego poziomu ochrony i ułatwienia ruchu pasażerów na wszystkich etapach, zgodnie z przepisami wykonawczymi.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 272/2009.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(2)  Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7.

(3)  Dz.U. L 90 z 10.4.2010, s. 1.

(4)  Dz.U. L 193 z 23.7.2011, s. 19.

(5)  COM(2012) 404 z 18.7.2012, nieopublikowane.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

W odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego, przedmiotów przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami, poczty przewoźnika lotniczego i materiałów przewoźnika lotniczego, poza przypadkami, gdy mają one być załadowane do luku bagażowego statku powietrznego, zaopatrzenia lotu i zaopatrzenia portu lotniczego:

a)

kontrola manualna;

b)

kontrola wzrokowa;

c)

urządzenie rentgenowskie;

d)

systemy wykrywania materiałów wybuchowych (EDS);

e)

psy do wykrywania materiałów wybuchowych (EDD);

f)

detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD); oraz

g)

systemy wykrywania płynnych materiałów wybuchowych (LEDS).”;

b)

część B1 otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ B1.

Płyny, aerozole i żele

Zezwala się na wnoszenie płynów, aerozoli i żeli do stref zastrzeżonych lotniska, pod warunkiem że zostały one poddane kontroli bezpieczeństwa lub są wyłączone spod kontroli bezpieczeństwa zgodnie z wymogami przepisów wykonawczych przyjętych na mocy art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.”.


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 246/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Komisja powinna przyjąć szczegółowe środki wprowadzania w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego określonych w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 (2) uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego, z późniejszymi zmianami, określa metody, w tym technologie, wykrywania płynnych materiałów wybuchowych, tak aby zezwolić na wnoszenie płynów, aerozoli i żeli do stref zastrzeżonych lotniska oraz na pokład statków powietrznych.

(3)

Komisja może przedstawiać wnioski dotyczące zmian, uwzględniając w szczególności sprawność urządzeń i ułatwienia ruchu pasażerów oraz sprawozdanie Komisji (3) dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące oceny sytuacji w zakresie kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE. Komisja uważa za właściwe wprowadzenie obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa służącej wykrywaniu płynnych materiałów wybuchowych w płynach, aerozolach i żelach sprzedawanych w porcie lotniczym i przez przewoźników lotniczych, zamkniętych w torbach zabezpieczonych w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia, a także w płynach, aerozolach i żelach przeznaczonych do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt.

(4)

Komisja dokłada wszelkich starań w celu całkowitego zniesienia ograniczeń w zakresie przewozu płynów, aerozoli i żeli. W oparciu o doświadczenia uzyskane w ramach wdrożenia kontroli bezpieczeństwa, począwszy od stycznia 2014 r., Komisja przeprowadzi do końca 2014 r. przegląd sytuacji oraz, współpracując ściśle z wszystkimi zainteresowanymi stronami, określi dalsze działania, które należy podjąć, aby osiągnąć powyższy cel, w miarę możliwości w ciągu dwóch lat od zakończenia pierwszego działania.

(5)

Komisja powinna uważnie obserwować rozwój techniczny systemów do wykrywania płynnych materiałów wybuchowych w celu ewentualnego umożliwienia portom lotniczym wprowadzenia w przyszłości systemów kontroli bezpieczeństwa zapewniających możliwość skutecznego zapobiegania większej liczbie zagrożeń jednocześnie (np. stałe i płynne materiały wybuchowe) i uproszczenia procedur rozpakowywania.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (4).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Do dnia 30 czerwca 2013 r. porty lotnicze lub podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli przedkładają właściwym organom sprawozdania dotyczące stanu wdrożenia przepisów dotyczących wprowadzenia i stosowania urządzeń służących do kontroli płynów. Do dnia 1 września 2013 r. państwa członkowskie przedkładają Komisji odpowiednie sprawozdania.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 2 załącznika stosuje się od dnia 31 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(2)  Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7.

(3)  COM(2012) 404 z 18.7.2012 r., nieopublikowane.

(4)  Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji 4 pkt 4.0.4 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

»systemy wykrywania płynnych materiałów wybuchowych (LEDS)« to urządzenia zdolne do wykrywania materiałów niebezpiecznych zgodne z przepisami pkt 12.7 załącznika do decyzji Komisji C(2010) 774.”;

b)

w sekcji 4 pkt 4.1.3.4 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

zostały zakupione w porcie lotniczym w państwie trzecim wymienionym w dodatku 4-D, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zamknięty w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich 36 godzin. Zwolnienia przewidziane w niniejszym punkcie można stosować najpóźniej do dnia 30 stycznia 2014 r.”;

c)

w sekcji 4 skreśla się pkt 4.1.3.1 i 4.1.3.2;

d)

w sekcji 12 pkt 12.7.1.1 otrzymuje brzmienie:

„12.7.1.1.

Systemy LEDS muszą być zdolne do wykrywania określonych i wyższych ilości poszczególnych materiałów niebezpiecznych w płynach, aerozolach lub żelach oraz do sygnalizowania ich obecności przy pomocy alarmu.”;

e)

w sekcji 12 pkt 12.7.2 otrzymuje brzmienie:

„12.7.2.   Normy dotyczące systemów wykrywania płynnych materiałów wybuchowych (LEDS)

12.7.2.1.

Obowiązują trzy normy dotyczące systemów LEDS. Szczegółowe wymogi dotyczące tych norm określono w osobnej decyzji Komisji.

12.7.2.2.

Systemy LEDS muszą spełniać normę 1.

Systemy LEDS spełniające normę 1 można stosować najpóźniej do dnia 30 stycznia 2016 r.

12.7.2.3.

Norma 2 ma zastosowanie do systemów LEDS instalowanych, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Systemy LEDS muszą spełniać normę 2 najpóźniej, począwszy od dnia 31 stycznia 2016 r.”.

2.

Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2014 r. w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji 4 pkt 4.1.2.2 otrzymuje brzmienie:

„4.1.2.2.

Właściwy podmiot w każdym porcie lotniczym prowadzi kontrolę bezpieczeństwa przy wejściu do strefy zastrzeżonej lotniska przynajmniej płynów, aerozoli i żeli zakupionych w porcie lotniczym lub na pokładzie statku powietrznego zamkniętych w torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia, w których w widoczny sposób umieszczono odpowiedni dowód potwierdzający ich zakup w części lotniczej lotniska lub na pokładzie statku powietrznego, oraz płynów, aerozoli i żeli przeznaczonych do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt.

Przed kontrolą bezpieczeństwa płyny, aerozole i żele usuwa się z bagażu kabinowego i poddaje się kontroli bezpieczeństwa niezależnie od pozostałego bagażu kabinowego, chyba że urządzenia wykorzystywane do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego są też w stanie kontrolować wiele zamkniętych pojemników zawierających płyny, aerozole lub żele znajdujących się w bagażu.

W przypadku gdy z bagażu kabinowego usunięto płyny, aerozole i żele, pasażer okazuje:

a)

wszystkie płyny, aerozole i żele w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub równowartości, umieszczonych w jednej zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość plastikowej torebki swobodnie się w niej mieści, a torebka jest dokładnie zamknięta; oraz

b)

wszystkie pozostałe płyny, aerozole i żele, w tym torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia zawierające płyny, aerozole i żele.

Właściwe organy, przedsiębiorstwa lotnicze i porty lotnicze zapewniają pasażerom odpowiednie informacje dotyczące kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w danych portach lotniczych.”;

b)

w sekcji 4 pkt 4.1.3 otrzymuje brzmienie:

„4.1.3.   Kontrola płynów aerozoli i żeli

4.1.3.1.

Płyny, aerozole i żele wnoszone przez pasażerów mogą być zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą systemu LEDS przy wejściu do strefy zastrzeżonej lotniska, jeżeli:

a)

płyn, aerozol lub żel znajduje się w pojedynczym pojemniku o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub równowartości, umieszczonym w jednej zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość plastikowej torebki swobodnie się w niej mieści, a torebka jest dokładnie zamknięta; lub

b)

płyn, aerozol lub żel jest zamknięty w specjalnej torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia w momencie zakupu na miejscu w strefie operacyjnej lotniska;

c)

płyn, aerozol lub żel zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia pochodzi z innego portu lotniczego UE lub statku powietrznego przewoźnika z UE i został ponownie zamknięty w specjalnej torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia przed opuszczeniem strefy zastrzeżonej lotniska;

d)

płyn, aerozol lub żel został poddany kontroli bezpieczeństwa na miejscu za pomocą systemów LEDS w strefie operacyjnej lotniska, a następnie został zamknięty w specjalnej torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia.

Zwolnienia, o których mowa w lit. c) i d), przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2015 r.”;

4.1.3.2.

Specjalna torba zabezpieczona w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, o której mowa w pkt 4.1.3.1 lit. b)–d):

a)

jest jednoznacznie identyfikowalna jako torba zabezpieczona w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia pochodząca z danego portu lotniczego;

b)

zawiera widoczny dowód zakupu lub ponownego zamknięcia w danym porcie lotniczym z ostatnich trzech godzin;

c)

podlega dodatkowym przepisom określonym w oddzielnej decyzji Komisji.

4.1.3.3.

Kontrola płynów, aerozoli lub żeli podlega także dodatkowym przepisom określonym w oddzielnej decyzji Komisji.”;

c)

skreśla się dodatek 4-D.


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 247/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 248/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego (3), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 533/2007 otwarto kontyngenty taryfowe na przywóz produktów sektora mięsa drobiowego.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2013 r. złożono wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2013 r., przewyższają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych na podokres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2013 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 533/2007 ustala się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu 1.4.2013–30.6.2013

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 249/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj (3), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 539/2007 otwarto kontyngenty taryfowe na przywóz produktów sektora jaj i albumin jaj.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2013 r. złożono wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2013 r., przewyższają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych na podokres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2013 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 539/2007 ustala się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 128 z 16.5.2007, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu 1.4.2013–30.6.2013

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 250/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego (3), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2013 r. złożono wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2013 r., przewyższają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych na podokres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2013 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 ustala się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu 1.4.2013–30.6.2013

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


DYREKTYWY

20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/20


DYREKTYWA KOMISJI 2013/10/UE

z dnia 19 marca 2013 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 75/324/EWG przewiduje klasyfikację dozowników aerozoli jako „niepalnych”, „łatwopalnych” lub „skrajnie łatwopalnych”, zgodnie z kryteriami klasyfikacji przewidzianymi w jej załączniku. W przypadku gdy dozownik aerozolu sklasyfikowany jest jako „łatwopalny” lub „skrajnie łatwopalny”, musi być on opatrzony symbolem płomienia oraz zwrotami S2 i S16 określającymi warunki bezpiecznego stosowania, przewidzianymi w dyrektywie Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2).

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3) przewiduje harmonizację klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin w Unii. Zawiera ono na poziomie Unii kryteria dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin przewidziane przez globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, przyjęty na poziomie międzynarodowym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(3)

Począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r., rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 uchyli i zastąpi dyrektywę 67/548/EWG oraz dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (4). Konieczne jest zatem dostosowanie do tego rozporządzenia przepisów dotyczących oznakowania zawartych w dyrektywie 75/324/EWG.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy datą rozpoczęcia stosowania krajowych przepisów transponujących dotyczących dozowników aerozoli zawierających jedną substancję i datą rozpoczęcia stosowania krajowych przepisów transponujących dotyczących dozowników aerozoli zawierających mieszaniny. Producentom dozowników aerozoli zawierających mieszaniny należy jednak zezwolić na wcześniejsze stosowanie, na zasadzie dobrowolności, zawartych w niniejszej dyrektywie wymogów dotyczących oznakowania.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 oraz aby uniknąć nakładania na przedsiębiorstwa niepotrzebnych obciążeń, przewiduje się okres przejściowy dotyczący dozowników aerozoli zawierających mieszaniny, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami przed dniem 1 czerwca 2015 r. i wprowadzonych do obrotu przed tą datą, co umożliwi przedsiębiorstwom ich dalsze wprowadzanie do obrotu bez ponownego oznakowania.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektywy w sprawie Dozowników Aerozoli,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 75/324/EWG

W dyrektywie 75/324/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 8 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„1.   Bez uszczerbku dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (5) każdy dozownik aerozolu – lub przytwierdzona do niego etykieta, w przypadku gdy ze względu na niewielkie rozmiary dozownika aerozolu nie mogą być na nim naniesione żadne dane (maksymalna pojemność 150 ml lub mniej) – musi posiadać w sposób dobrze widoczny, czytelny i nieusuwalny następujące informacje:

b)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

dane, o których mowa w ppkt 2.2 załącznika;”;

2)

w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 dodaje się pkt 1.7a i 1.7b w brzmieniu:

„1.7a.   Substancja

»Substancja« oznacza substancję zgodnie z definicją w art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

1.7b.   Mieszanina

»Mieszanina« oznacza mieszaninę zgodnie z definicją w art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.”;

b)

pkt 2.2–2.4 otrzymują brzmienie:

„2.2.   Oznakowywanie

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 każdy dozownik aerozolu musi w sposób widoczny posiadać następujące czytelne i nieusuwalne oznakowanie:

a)

niezależnie od zawartości:

(i)

zwrot H229 określający zagrożenie: »Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem«;

(ii)

zwroty P210 i P251 określające środki ostrożności, przewidziane w załączniku IV część 1 tabela 6.2 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(iii)

zwrot P410 + P412 określający środki ostrożności, przewidziany w załączniku IV część 1 tabela 6.4 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(iv)

zwrot P102 określający środki ostrożności, przewidziany w załączniku IV część 1 tabela 6.1 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w przypadku gdy pojemnik aerozolu jest towarem konsumpcyjnym;

(v)

określenie wszelkich dodatkowych środków ostrożności stosowanych podczas obsługi, ostrzegające konsumentów przed szczególnymi zagrożeniami, jakie stwarza dany wyrób; jeżeli dozownikowi aerozolu towarzyszy oddzielna instrukcja obsługi, musi ona również zawierać określenie takich środków ostrożności;

b)

w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako »niepalny« zgodnie z kryteriami wymienionymi w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Uwaga«;

c)

w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako »łatwopalny« zgodnie z kryteriami wymienionymi w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Uwaga« i pozostałe elementy oznakowania dla »wyrobów aerozolowych łatwopalnych kategorii 2« przewidziane w tabeli 2.3.2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

d)

w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako »skrajnie łatwopalny« zgodnie z kryteriami wymienionymi w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Niebezpieczeństwo« i pozostałe elementy oznakowania dla »wyrobów aerozolowych łatwopalnych kategorii 1« przewidziane w tabeli 2.3.2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.3.   Objętość fazy ciekłej

Objętość fazy ciekłej w temperaturze 50 °C nie może przekraczać 90 % pojemności netto.”.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

1.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit trzeci dozowniki aerozoli zawierające mieszaniny można oznakowywać zgodnie z art. 1 przed dniem 1 czerwca 2015 r.

2.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit trzeci do dnia 1 czerwca 2017 r. nie wymaga się ponownego oznakowania zgodnie z art. 1 dozowników aerozoli zawierających mieszaniny i wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r.

Artykuł 3

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 19 marca 2014 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 19 czerwca 2013 r. w odniesieniu do dozowników aerozoli zawierających substancję.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 2015 r. w odniesieniu do dozowników aerozoli zawierających mieszaniny.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 40.

(2)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.

(3)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.

(5)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”;


DECYZJE

20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/23


DECYZJA RADY

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Austrii

(2013/140/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Austrii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Elisabeth GROSSMANN,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na stanowisko zastępcy członka na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.


20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/24


DECYZJA RADY

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii i trzech zastępców członków z Hiszpanii

(2013/141/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r..

(2)

Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Francisca Javiera LÓPEZA ÁLVAREZA. Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Guillerma ECHENIQUE GONZÁLEZA, Senéna FLORENSY I PALAU oraz Elviry SAINT-GERONS HERRERY,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)

na stanowisko członka:

Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco;

oraz

b)

na stanowiska zastępców członków:

María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

María Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.