ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.047.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 47

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 56
20 lutego 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 140/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pa de Pagès Català (ChOG)]

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w odniesieniu do statystyk na podstawie europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) ( 1 )

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 142/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do danych dotyczących organu wydającego świadectwa przy wywozie przetworów mlecznych w Nowej Zelandii

49

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do określania emisji CO2 pochodzących z pojazdów poddanych wielostopniowej homologacji typu ( 1 )

51

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 144/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych i stosowanych wobec nich ograniczeń, jak również rozporządzenie (WE) nr 436/2009 w odniesieniu do wpisywania tych praktyk do dokumentów towarzyszących przewozowi produktów sektora wina oraz rejestrów, które należy prowadzić w sektorze wina

56

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 145/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

63

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 146/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

68

 

 

DECYZJE

 

 

2013/90/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2013 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych tych świń na niektórych obszarach Łotwy (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących klasycznego pomoru świń na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 722)  ( 1 )

72

 

 

2013/92/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

20.2.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 139/2013

z dnia 7 stycznia 2013 r.

ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(tekst jednolity)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit drugi lit. b),

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A punkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 tiret pierwsze i czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(2)

W następstwie wystąpienia w Azji Południowo-Wschodniej w 2004 r. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków pochodzenia azjatyckiego Komisja przyjęła kilka decyzji zakazujących między innymi przywozu ptaków innych niż drób z państw trzecich dotkniętych tą chorobą.

(3)

W celu sporządzenia wykazu zagrożeń związanych z przywozem ptaków żyjących w niewoli Komisja w dniu 13 kwietnia 2005 r. zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z wnioskiem o wydanie opinii naukowej w sprawie zagrożenia w związku z przywozem z państw trzecich ptaków złowionych w środowisku naturalnym i ptaków wyhodowanych w niewoli.

(4)

W odpowiedzi na wniosek panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt EFSA przyjął na swoim posiedzeniu w dniach 26 i 27 października 2006 r. opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu zwierząt w związku z przywozem do Unii dzikich ptaków innych niż drób. Opinia naukowa określa dostępne narzędzia i możliwości, które mogą zmniejszyć wszelkie rozpoznane zagrożenie dla zdrowia zwierząt związane z przywozem ptaków innych niż drób.

(5)

Jedno z zaleceń opinii naukowej EFSA odnosi się do kontroli przeprowadzonych w państwach trzecich prowadzących wywóz ptaków innych niż drób do Unii. Udoskonalenia w punkcie wywozu powinny mieć największy wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa, że zarażone ptaki będą przywożone do Unii. Dlatego należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu warunki przywozu w taki sposób, by dozwolony był jedynie przywóz z państw trzecich objętych zezwoleniem na przywóz takich ptaków.

(6)

Kolejne zalecenie EFSA odnosi się do przywozu ptaków złowionych w środowisku naturalnym. Opinia naukowa identyfikuje zagrożenie wywołane przez takie ptaki, które mogą być zarażone w wyniku przenoszenia się choroby od innych zarażonych dzikich ptaków pochodzących z zakażonego środowiska, a także od zainfekowanego drobiu. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrały dzikie ptaki wędrowne w rozprzestrzenianiu grypy ptaków z Azji do Europy w latach 2005 i 2006, należy ograniczyć przywóz ptaków innych niż drób jedynie do ptaków wyhodowanych w niewoli.

(7)

Rzadko można z całą pewnością odróżnić ptaki złowione w środowisku naturalnym od ptaków wyhodowanych w niewoli. W przypadku obu tych rodzajów ptaków można stosować różne typy oznakowania, co nie pozwala na rozróżnienie między nimi. Należy zatem ograniczyć przywóz ptaków innych niż drób do ptaków pochodzących z zakładów hodowlanych zatwierdzonych przez właściwe organy państwa trzeciego wywozu i ustanowić pewne minimalne warunki niezbędne dla takiego zatwierdzenia.

(8)

Przywiezione ptaki należy przewieźć bezpośrednio do zatwierdzonego miejsca lub stacji kwarantanny w państwie członkowskim, w którym powinny pozostać do chwili wykluczenia zakażenia grypą ptaków lub wirusem rzekomego pomoru drobiu.

(9)

W przypadku wystąpienia podejrzenia grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu w zatwierdzonym miejscu kwarantanny lub w jednym z pomieszczeń zatwierdzonej stacji kwarantanny, z rozpoczęciem zabijania i niszczenia ptaków w dotkniętych pomieszczeniach należy zaczekać do chwili potwierdzenia podejrzenia, aby wykluczyć inne przyczyny objawów choroby.

(10)

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (5) została przyjęta, by uwzględnić doświadczenie nabyte w zwalczaniu grypy ptaków. W oparciu o wspomnianą dyrektywę przyjęto decyzję Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzającą podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE (6) (podręcznik diagnostyczny), ustanawiającą na poziomie unijnym procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych służących do stwierdzania ognisk grypy ptaków. Należy uwzględnić wspomnianą decyzję w odniesieniu do reżimów badawczych dla grypy ptaków w zatwierdzonych stacjach i miejscach kwarantanny.

(11)

Należy ustanowić dalsze procedury przywozowe odnoszące się do przemieszczania z punktu kontroli granicznej do zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny po wprowadzeniu do Unii w celu zagwarantowania, by przywiezione ptaki docierały do wyznaczonej stacji lub miejsca kwarantanny w rozsądnym czasie.

(12)

Zatwierdzone miejsca i stacje kwarantanny, których lista ma zostać opublikowana przez państwa członkowskie, powinny spełniać określone minimalne warunki.

(13)

Niektóre przywozy ptaków objęte są innymi przepisami prawodawstwa unijnego. Powinny zatem zostać wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(14)

Zagrożenie dla zdrowia zwierząt związane z gołębiami pocztowymi przywiezionymi do Unii w celu uwolnienia, tak by mogły polecieć z powrotem do miejsca pochodzenia, nie kwalifikuje ich do objęcia zakresem niniejszego rozporządzenia.

(15)

Ponadto niektóre państwa trzecie stosują warunki dotyczące zdrowia zwierząt równoważne z tymi ustanowionymi w prawodawstwie unijnym. Przywóz ptaków z tych państw powinien zatem zostać wyłączony z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(16)

Należy także uwzględnić odstępstwa dla tych ptaków, u których stwierdzi się w zatwierdzonej stacji lub miejscu kwarantanny grypę ptaków o niskiej zjadliwości i rzekomy pomór drobiu, w przypadkach, w których wystąpienie tej choroby nie stanowi zagrożenia dla stanu zdrowia zwierząt w Unii.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Rozporządzenie ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii z państw trzecich i ich obszarów, o których mowa w załączniku I, oraz warunki kwarantanny dla takiego przywozu.

Artykuł 2

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zwierząt z gromady ptaków.

Jednakże nie stosuje się ono do:

a)

drobiu;

b)

ptaków sprowadzanych do programów ochrony zatwierdzonych przez właściwe organy w państwie członkowskim przeznaczenia;

c)

zwierząt domowych, o których mowa w art. 1 akapit trzeci dyrektywy 92/65/EWG, towarzyszących swoim właścicielom;

d)

ptaków przeznaczonych do ogrodów zoologicznych, cyrków, parków rozrywki lub laboratoriów doświadczalnych;

e)

ptaków przeznaczonych do jednostek, instytutów lub ośrodków zatwierdzonych na podstawie art. 13 dyrektywy 92/65/EWG;

f)

gołębi pocztowych, które sprowadza się na obszar Unii z sąsiadujących państw trzecich, gdzie zwykle przebywają, a następnie natychmiast uwalnia z oczekiwaniem, że odlecą do tych państw trzecich;

g)

ptaków przywiezionych z Andory, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Państwa Watykańskiego.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w dyrektywie 2005/94/WE, z wyjątkiem definicji drobiu zawartej w art. 2 pkt 4 tej dyrektywy. Do celów niniejszego rozporządzenia „drób” oznacza kury domowe, indyki, perliczki, kaczki, gęsi, przepiórki, gołębie, bażanty, kuropatwy i ptaki bezgrzebieniowe (Ratitae) chowane lub trzymane w niewoli w celu hodowli, produkcji mięsa lub jaj do konsumpcji lub w celu odnowy populacji zwierzyny łownej.

Ponadto zastosowanie mają niżej wymienione definicje:

a)

„ptaki” oznaczają zwierzęta z gromady ptaków inne niż te, o których mowa w art. 2 akapit drugi;

b)

„zatwierdzony zakład hodowlany” oznacza:

(i)

zakład wykorzystywany jedynie do hodowli ptaków; oraz

(ii)

który został poddany kontroli i zatwierdzony przez właściwy organ państwa trzeciego wywozu pod kątem zgodności z warunkami ustanowionymi w art. 4 i załączniku II;

c)

„ptaki wyhodowane w niewoli” oznaczają ptaki, które nie zostały złowione w środowisku naturalnym, ale wykluły się i zostały wyhodowane w niewoli, z rodziców, którzy sparzyli się lub których gamety zostały w inny sposób przekazane w niewoli;

d)

„szczelnie zamknięta obrączka na nogę” oznacza pierścień lub obrączkę o nieprzerwanym obwodzie, bez żadnych przerw lub połączeń, w którą w żaden sposób nie ingerowano, o rozmiarze uniemożliwiającym jej zdjęcie z dorosłego okazu, kiedy noga ptaka osiągnie pełnię wzrostu, po tym jak została nałożona w pierwszych dniach życia pisklęcia oraz która została wyprodukowana specjalnie w tym celu;

e)

„zatwierdzone miejsce kwarantanny” oznacza obiekt inny niż stacja kwarantanny:

(i)

w którym przywiezione ptaki poddaje się kwarantannie;

(ii)

który został poddane kontroli i zatwierdzony przez właściwy organ pod kątem zgodności z minimalnymi warunkami ustanowionymi w art. 6 i załączniku IV;

f)

„zatwierdzona stacja kwarantanny” oznacza obiekt:

(i)

w którym przywiezione ptaki poddaje się kwarantannie;

(ii)

zawierający pewną liczbę pomieszczeń oddzielonych od siebie funkcjonalnie i fizycznie, w których umieszcza się wyłącznie ptaki z tej samej przesyłki i w tym samym stanie zdrowia, tak że pomieszczenia te stanowią pojedyncze jednostki epidemiologiczne;

(iii)

który został poddany kontroli i zatwierdzony przez właściwy organ pod kątem zgodności z minimalnymi warunkami ustanowionymi w art. 6 i załączniku IV;

g)

„ptaki wskaźnikowe” oznaczają drób, który ma służyć jako pomoc diagnostyczna podczas kwarantanny;

h)

„podręcznik diagnostyczny” oznacza podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków zawarty w załączniku do decyzji 2006/437/WE.

Artykuł 4

Zatwierdzone zakłady hodowlane

Zatwierdzone zakłady hodowlane spełniają następujące warunki:

a)

zakład hodowlany musi zostać zatwierdzony przez właściwy organ zgodnie z warunkami określonymi w załączniku II i uzyskać numer identyfikacyjny;

b)

organ ten musi przekazać Komisji wspomniany numer identyfikacyjny;

c)

nazwa i numer identyfikacyjny zakładu hodowlanego musi znajdować się w wykazie zakładów hodowlanych sporządzonym przez Komisję;

d)

właściwy organ musi natychmiast wycofać lub zawiesić zatwierdzenie zakładu hodowlanego, w przypadku gdy nie spełnia on już warunków określonych w załączniku II, i poinformować o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 5

Warunki przywozu

Przywóz ptaków jest dozwolony wyłącznie wtedy, gdy ptaki spełniają następujące warunki:

a)

przywożone ptaki zostały wyhodowane w niewoli;

b)

ptaki pochodzić muszą z państw trzecich lub ich obszarów, o których mowa w załączniku I;

c)

ptaki pochodzą z zatwierdzonych zakładów hodowlanych spełniających warunki określone w art. 4;

d)

ptaki zostały poddane badaniu laboratoryjnemu wykrywającemu wirusa między 7 a 14 dniem poprzedzającym wysyłkę, z wynikiem negatywnym w kierunku grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu;

e)

ptaki nie były szczepione przeciwko grypie ptaków;

f)

ptakom towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt odpowiadające wzorowi określonemu w załączniku III („świadectwo zdrowia zwierząt”);

g)

ptaki oznakowane są indywidualnym numerem identyfikacyjnym umieszczonym na szczelnie zamkniętej obrączce na nogę lub w mikroczipie zgodnie z art. 66 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 (7);

h)

indywidualny numer identyfikacyjny na obrączce lub w mikroczipie, o którym mowa w lit. g), musi zawierać co najmniej:

kod ISO państwa trzeciego wywozu dokonującego identyfikacji,

indywidualny numer seryjny;

i)

indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w lit. g), musi być odnotowany na świadectwie zdrowia zwierząt;

j)

ptaki są transportowane w nowych pojemnikach oznakowanych z zewnątrz numerem identyfikacyjnym, który musi odpowiadać numerowi identyfikacyjnemu podanemu na świadectwie zdrowia zwierząt.

Artykuł 6

Zatwierdzone miejsca i stacje kwarantanny

Zatwierdzone miejsca i stacje kwarantanny spełniają minimalne warunki ustanowione w załączniku IV.

Każde państwo członkowskie sporządza i aktualizuje wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz ich numerów identyfikacyjnych i udostępnia go Komisji, pozostałym państwom członkowskim oraz opinii publicznej.

Artykuł 7

Bezpośredni transport ptaków do zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny

Ptaki transportuje się bezpośrednio z punktu kontroli granicznej, w klatkach lub skrzyniach, do zatwierdzonego miejsca lub stacji kwarantanny.

Całkowity czas podróży z punktu kontroli granicznej do miejsca lub stacji kwarantanny nie może w zwykłych warunkach przekraczać dziewięciu godzin.

Pojazd transportujący musi być zapieczętowany przez właściwe organy w sposób uniemożliwiający zmianę jego zawartości.

Artykuł 8

Zaświadczenie

Importerzy lub ich przedstawiciele dostarczają pisemne zaświadczenie w urzędowym języku państwa członkowskiego wprowadzenia, podpisane przez osobę odpowiedzialną za miejsce lub stację kwarantanny, poświadczające, że ptaki zostaną przyjęte do kwarantanny.

Zaświadczenie to:

a)

wskazuje wyraźnie nazwę, adres i numer identyfikacyjny miejsca lub stacji kwarantanny;

b)

dociera do punktu kontroli granicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu przed przybyciem przesyłki lub okazuje je importer lub jego przedstawiciel przed zwolnieniem przesyłki z ptakami z punktu kontroli granicznej.

Artykuł 9

Tranzyt ptaków w Unii

Jeśli ptaki sprowadza się do Unii przez państwo członkowskie niebędące państwem przeznaczenia, podejmuje się wszelkie środki zapewniające dotarcie przesyłki do zamierzonego państwa członkowskiego przeznaczenia.

Artykuł 10

Monitorowanie transportu ptaków

1.   Jeżeli prawodawstwo unijne ustanawia monitorowanie ptaków w drodze z punktu kontroli granicznej do zatwierdzonego miejsca lub stacji kwarantanny w miejscu przeznaczenia, dochodzi do następującej wymiany informacji:

a)

urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za punkt kontroli granicznej powiadamia właściwy organ, odpowiedzialny za zatwierdzone miejsce lub stację kwarantanny w miejscu przeznaczenia przesyłki, o miejscu pochodzenia i miejscu przeznaczenia ptaków za pośrednictwem sieci TRACES;

b)

osoba odpowiedzialna za zatwierdzone miejsce lub stację kwarantanny w miejscu przeznaczenia powiadamia o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za zatwierdzone miejsce lub stację kwarantanny w miejscu przeznaczenia, w ciągu jednego dnia roboczego od przybycia przesyłki do miejsca lub stacji kwarantanny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu;

c)

urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za zatwierdzone miejsce lub stację kwarantanny w miejscu przeznaczenia przesyłki powiadamia o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za punkt kontroli granicznej, który powiadomił go o nadesłaniu przesyłki, w ciągu trzech dni roboczych od dnia nadejścia przesyłki do miejsca lub stacji kwarantanny, za pośrednictwem sieci TRACES.

2.   Jeśli właściwy organ odpowiedzialny za punkt kontroli granicznej otrzyma potwierdzone informacje, że ptaki zadeklarowane jako przeznaczone do miejsca lub stacji kwarantanny nie dotarły do miejsca przeznaczenia w ciągu trzech dni roboczych od szacowanego terminu nadejścia przesyłki na zatwierdzone miejsce lub do stacji kwarantanny, właściwy organ podejmuje stosowne środki wobec osoby odpowiedzialnej za przesyłkę.

Artykuł 11

Przepisy dotyczące kwarantanny

1.   Ptaki poddaje się kwarantannie w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny co najmniej przez 30 dni („kwarantanna”).

2.   W przypadku każdej przesyłki urzędowy lekarz weterynarii kontroluje przebieg kwarantanny przynajmniej w chwili jej rozpoczęcia i zakończenia, włączając w to kontrolę rejestru upadkowości i badanie kliniczne ptaków w zatwierdzonym miejscu kwarantanny lub w każdym pomieszczeniu zatwierdzonej stacji kwaranntany.

Jednakże urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrole częściej, jeśli wymaga tego sytuacja związana z chorobą.

Artykuł 12

Badanie, pobieranie próbek i przeprowadzanie testów w odniesieniu do przesyłki podczas kwarantanny

1.   Po przybyciu ptaków na miejsce kwarantanny uruchamia się procedury badania, pobierania próbek i przeprowadzania testów w kierunku grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu określone w załączniku V.

2.   Jeśli wykorzystuje się ptaki wskaźnikowe, przeznacza się co najmniej 10 ptaków wskaźnikowych na każde zatwierdzone miejsce kwarantanny lub na każde pomieszczenie zatwierdzonej stacji kwarantanny.

3.   Ptaki wskaźnikowe wykorzystywane do procedur badania, pobierania próbek i przeprowadzania testów to osobniki:

a)

w wieku co najmniej trzech tygodni i wykorzystywane tylko raz w tym celu;

b)

zaobrączkowane na nodze w celu identyfikacji lub rozpoznawalne za pomocą innego nieusuwalnego identyfikatora;

c)

niezaszczepione i które wykazywały wynik seronegatywny w kierunku grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu w ciągu czternastu dni przed terminem rozpoczęciem kwarantanny;

d)

umieszczone przed przywiezieniem ptaków w zatwierdzonym miejscu kwarantanny lub w pomieszczeniu zatwierdzonej stacji kwarantanny, a następnie w jednej przestrzeni z tymi ptakami i możliwie najbliżej nich w taki sposób, żeby był zapewniony kontakt między ptakami wskaźnikowymi a odchodami ptaków poddanych kwarantannie.

Artykuł 13

Działanie w przypadku podejrzenia choroby w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny

1.   Jeśli podczas kwarantanny w zatwierdzonym miejscu kwarantanny występuje podejrzenie zakażenia grypą ptaków lub rzekomym pomorem drobiu jednego lub więcej ptaków lub ptaków wskaźnikowych, przyjmuje się następujące środki:

a)

właściwy organ obejmuje zatwierdzone miejsce kwarantanny urzędowym nadzorem;

b)

od tych ptaków i ptaków wskaźnikowych pobiera się próbki do badań wirusologicznych, jak określono w załączniku V pkt 2, i poddaje się je stosownej analizie;

c)

żaden ptak nie zostaje umieszczony w zatwierdzonym miejscu kwarantanny ani nie opuszcza go do chwili wykluczenia podejrzenia.

2.   W przypadku potwierdzenia podejrzenia grypy ptaków lub pomoru drobiu w dotkniętym zatwierdzonym miejscu kwarantanny, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się następujące środki:

a)

zabija się i niszczy wszystkie ptaki i ptaki wskaźnikowe w zatwierdzonym miejscu kwarantanny;

b)

czyści się i odkaża zatwierdzone miejsce kwarantanny;

c)

nie umieszcza się w tym zatwierdzonym miejscu kwarantanny żadnych ptaków przed upływem 21 dni od ostatecznego czyszczenia i odkażania.

3.   Jeśli podczas kwarantanny w zatwierdzonej stacji kwarantanny występuje podejrzenie zakażenia grypą ptaków lub rzekomym pomorem drobiu jednego lub więcej ptaków lub ptaków wskaźnikowych w jednym z pomieszczeń stacji kwarantanny, przyjmuje się następujące środki:

a)

właściwy organ obejmuje zatwierdzoną stację kwarantanny urzędowym nadzorem;

b)

od tych ptaków i ptaków wskaźnikowych pobiera się próbki do badań wirusologicznych, jak określono w załączniku V pkt 2, i poddaje się je stosownej analizie;

c)

żaden ptak nie zostaje umieszczony w zatwierdzonej stacji kwarantanny ani nie opuszcza jej do chwili wykluczenia podejrzenia.

4.   W przypadku potwierdzenia podejrzenia grypy ptaków lub pomoru drobiu w dotkniętym pomieszczeniu zatwierdzonej stacji kwarantanny, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje się następujące środki:

a)

zabija się i niszczy wszystkie ptaki i ptaki wskaźnikowe w dotkniętym pomieszczeniu zatwierdzonej stacji kwarantanny;

b)

czyści się i odkaża pomieszczenie, o którym mowa;

c)

pobiera się następujące próbki:

(i)

w przypadku gdy wykorzystuje się ptaki wskaźnikowe, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od końcowego czyszczenia i odkażania pomieszczenia, o którym mowa, próbki do badań serologicznych, jak określono w załączniku V, od ptaków wskaźnikowych w innych pomieszczeniach stacji kwarantanny; lub

(ii)

w przypadku gdy nie wykorzystuje się ptaków wskaźnikowych, w ciągu 7 do 15 dni od końcowego czyszczenia i odkażania, próbki do badań wirusologicznych, jak określono w załączniku V pkt 2, od ptaków znajdujących się w innych pomieszczeniach stacji kwarantanny;

d)

żaden ptak nie opuszcza zatwierdzonej stacji kwarantanny do chwili potwierdzenia, że pobrane próbki, o których mowa w lit. c), wykazują wynik ujemny.

5.   Państwa członkowskie informują Komisję o środkach przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 14

Odstępstwa odnoszące się do wykrycia grypy ptaków o niskiej zjadliwości lub rzekomego pomoru drobiu w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny

1.   Jeśli podczas kwarantanny jeden lub więcej ptaków lub ptaków wskaźnikowych okaże się zakażony grypą ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI) lub rzekomym pomorem drobiu, właściwy organ może, w oparciu o ocenę ryzyka, przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 13 ust. 2 lit. a) i ust. 4 lit. a), pod warunkiem że takie odstępstwa nie zagrażają zwalczaniu choroby („odstępstwo”).

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich takich odstępstwach.

2.   W przypadku gdy urzędowy lekarz weterynarii, przeprowadzający kontrolę zatwierdzonego miejsca lub stacji kwarantanny, w odniesieniu do którego przyznano odstępstwo, ustali, że jeden lub więcej ptaków lub ptaków wskaźnikowych jest zarażony grypą ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI) lub rzekomym pomorem drobiu, realizuje się działania określone w ust. 3–7.

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich takich działaniach.

3.   W razie wykrycia LPAI do badania laboratoryjnego pobiera się z każdego zatwierdzonego miejsca kwarantanny lub z każdego pomieszczenia zatwierdzonej stacji kwarantanny, 21 dni po dniu wykrycia ostatniego przypadku LPAI i w odstępach 21 dni, zamiast próbek standardowych, określonych w podręczniku diagnostycznym, następujące próbki:

a)

próbki od każdego martwego ptaka wskaźnikowego lub od innych padłych ptaków dostępne w chwili pobierania próbek;

b)

wymazy z tchawicy lub jamy ustno-gardłowej i wymazy z kloaki od co najmniej 60 ptaków lub od wszystkich ptaków, jeśli w zatwierdzonym miejscu kwarantanny lub w danym pomieszczeniu zatwierdzonej stacji kwarantanny przebywa mniej niż 60 ptaków; lub w przypadku ptaków małych, egzotycznych, nienawykłych do dotykania przez ludzi lub których dotykanie mogłoby być niebezpieczne dla ludzi, muszą zostać zebrane próbki świeżego kału; pobieranie próbek oraz ich badanie laboratoryjne musi być prowadzone aż do otrzymania negatywnych wyników dwóch kolejnych badań laboratoryjnych przeprowadzonych w odstępie co najmniej 21 dni.

Właściwy organ może jednak przyznać odstępstwa od wielkości próbek, o których mowa w niniejszym ustępie, na podstawie wyniku oceny ryzyka.

4.   W razie wykrycia rzekomego pomoru drobiu właściwy organ może przyznać odstępstwo jedynie pod warunkiem że w ciągu 30 dni od śmierci lub klinicznego powrotu do zdrowia ostatniego przypadku tej choroby pobieranie próbek według załącznika V pkt 1 i 2 (z pominięciem odniesienia do określonego okresu) zostało wykonane z wynikiem negatywnym.

5.   Ptaki zwalnia się z kwarantanny najwcześniej po upływie okresu badania laboratoryjnego określonego w ust. 3.

6.   Zatwierdzone miejsce kwarantanny lub właściwe pomieszczenie zatwierdzonej stacji kwarantanny zostaje po jego opróżnieniu wyczyszczone i odkażone. Jakakolwiek substancja lub odpady, które mogły zostać zakażone, jak również wszelkie odpady nagromadzone podczas okresu badania laboratoryjnego określonego w ust. 3, muszą zostać usunięte w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie czynnika chorobotwórczego i zniszczone w sposób gwarantujący zlikwidowanie obecnego tam wirusa grypy ptaków o niskiej zjadliwości lub rzekomego pomoru drobiu.

7.   Ponowne zasiedlenie zatwierdzonego miejsca lub stacji kwarantanny nie odbywa się przez okres 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego oczyszczania i odkażania, jak określono w ust. 6.

Artykuł 15

Działanie w przypadku podejrzenia chlamydiozy

Jeżeli w czasie trwania kwarantanny w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny nastąpi podejrzenie lub potwierdzenie zarażenia Chlamydophila psittaci, wszystkie ptaki z przesyłki muszą zostać poddane leczeniu metodą zatwierdzoną przez właściwy organ, a kwarantanna musi zostać przedłużona co najmniej o dwa miesiące po odnotowaniu ostatniego przypadku.

Artykuł 16

Zwolnienie z kwarantanny

Ptaki zwalnia się z kwarantanny w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny tylko na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.

Artykuł 17

Powiadamianie i wymogi dotyczące sprawozdawczości

1.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję w ciągu 24 godzin o każdym przypadku grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu wykrytym w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji co roku następujące informacje:

a)

liczba ptaków przywiezionych za pośrednictwem zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny z podziałem na gatunki oraz zatwierdzone zakłady hodowlane, z których pochodziły;

b)

informacje na temat współczynnika upadkowości przywiezionych ptaków od momentu wystawienia świadectwa zdrowia zwierząt w państwie pochodzenia do zakończenia okresu kwarantanny;

c)

liczba wykrytych przypadków grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i zarażenia Chlamydophila psittaci w zatwierdzonych miejscach lub stacjach kwarantanny.

Artykuł 18

Koszty odnoszące się do kwarantanny

Wszystkie koszty kwarantanny wynikające ze stosowania niniejszego rozporządzenia ponosi importer.

Artykuł 19

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 318/2007 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VII.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(2)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(3)  Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.

(4)  Zob. załącznik VI.

(5)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(6)  Dz.U. L 237 z 31.8.2006, s. 1.

(7)  Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz ptaków wyhodowanych w niewoli

1.

Państwa trzecie lub ich obszary wymienione w kolumnach 1 i 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 (1), której kolumna 4 określa wzór świadectwa weterynaryjnego dla drobiu rozpłodowego i produkcyjnego (BPP) innego niż ptaki bezgrzebieniowe.

2.

Argentyna.

3.

Filipiny: National Capital Region.


(1)  Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Warunki regulujące zatwierdzanie zakładów hodowlanych w państwie trzecim pochodzenia zgodnie z art. 4

ROZDZIAŁ 1

Zatwierdzanie zakładów hodowlanych

Aby zakład hodowlany mógł zostać zatwierdzony zgodnie z art. 4, musi spełniać warunki zawarte w niniejszym rozdziale.

1.

Zakład hodowlany musi być wyraźnie ogrodzony i odizolowany od otoczenia albo zwierzęta muszą być zamknięte oraz rozmieszczone w taki sposób, by nie powodować zagrożenia zdrowotnego dla gospodarstw rolnych, w których może być zagrożony stan zdrowia zwierząt.

2.

Musi mieć odpowiednie środki do łapania, zamykania oraz izolowania zwierząt i dostępne odpowiednie zatwierdzone miejsca kwarantanny oraz zatwierdzone procedury dla zwierząt pochodzących z niezatwierdzonych zakładów.

3.

Osoba odpowiedzialna za zakład hodowlany musi mieć odpowiednie doświadczenie w hodowli ptaków.

4.

Zakład hodowlany musi być wolny od grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu oraz Chlamydophila psittaci; aby zakład został ogłoszony wolnym od tych chorób, właściwy organ ocenia rejestr dotyczący stanu zdrowia zwierząt prowadzony przez co najmniej trzy lata poprzedzające dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie oraz wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych przeprowadzanych na zwierzętach w tym zakładzie. Jednakże nowe zakłady hodowlane zatwierdza się jedynie w oparciu o wyniki badań klinicznych oraz laboratoryjnych przeprowadzanych na zwierzętach w tych zakładach.

5.

Musi prowadzić bieżący rejestr wskazujący:

a)

liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualny numer indentyfikacyjny, jeśli dotyczy) zwierząt z każdego gatunku obecnych w zakładzie hodowlanym;

b)

liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualny numer indentyfikacyjny, jeśli dotyczy) zwierząt przybywających do zakładu hodowlanego lub opuszczających go wraz z informacją o ich pochodzeniu albo przeznaczeniu, transporcie z albo do zakładu hodowlanego oraz stanie zdrowia zwierząt;

c)

wyniki badań krwi lub innych badań diagnostycznych;

d)

przypadki zachorowań oraz, jeśli dotyczy, zastosowane leczenie;

e)

wyniki badania pośmiertnego zwierząt, które padły w zakładzie hodowlanym, w tym zwierząt urodzonych martwo;

f)

obserwacje poczynione podczas każdej izolacji lub okresu kwarantanny.

6.

Zakład hodowlany musi poczynić ustalenia z właściwym laboratorium w celu przeprowadzania badań pośmiertnych albo posiadać jedno albo więcej stosownych pomieszczeń, gdzie badanie może być przeprowadzone przez właściwą osobę z upoważnienia zatwierdzonego lekarza weterynarii.

7.

Zakład hodowlany musi poczynić odpowiednie ustalenia albo posiadać na miejscu obiekty do właściwego usuwania ciał zwierząt, które padły na skutek choroby albo zostały uśpione.

8.

Zakład hodowlany musi zapewnić sobie, w drodze umowy lub innego aktu prawnego, usługi lekarza weterynarii, działającego pod kontrolą właściwego organu państwa trzeciego wywozu i zatwierdzonego przez taki organ, który:

a)

dopilnowuje, aby właściwy nadzór choroby oraz środki zwalczania w odniesieniu do sytuacji związanej z tą chorobą w danym państwie były zatwierdzone przez właściwy organ oraz były stosowane w zakładzie hodowlanym. Środki takie obejmują:

(i)

roczne plany nadzoru chorób obejmujące zwalczanie chorób odzwierzęcych,

(ii)

kliniczne, laboratoryjne oraz pośmiertne badania zwierząt, u których podejrzewa się choroby przenośne,

(iii)

szczepienie podatnych zwierząt na choroby zakaźne, w stosownych przypadkach, zgodnie z podręcznikiem testów diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE);

b)

dopilnowuje, aby podejrzane przypadki śmierci lub obecność innych objawów wskazujących na to, że zwierzęta zostały zarażone grypą ptaków, rzekomym pomorem drobiu lub Chlamydophila psittaci były bezzwłocznie zgłaszane właściwemu organowi państwa trzeciego;

c)

dopilnowuje, aby zwierzęta wprowadzane do zakładu hodowlanego zostały, w stosownych przypadkach, odizolowane zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia oraz instrukcjami, jeśli takie były wydane przez właściwy organ;

d)

jest odpowiedzialny za bieżącą zgodność z warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt zawartymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w prawodawstwie unijnym odnoszącymi się do dobrostanu zwierząt w czasie transportu.

9.

W przypadku gdy zakłady hodowlane hodują zwierzęta przeznaczone do laboratoriów przeprowadzających eksperymenty, wytyczne dotyczące pielęgnacji zwierząt i pomieszczeń dla zwierząt muszą być zgodne z wymogami art. 33 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE (1).

ROZDZIAŁ 2

Utrzymywanie zatwierdzeń zakładów hodowlanych

Zakład hodowlany może utrzymać zatwierdzenie jedynie wówczas, gdy spełnia warunki określone w niniejszym rozdziale.

1.

Pomieszczenia są pod kontrolą urzędowego lekarza weterynarii zatwierdzonego przez właściwy organ, który:

a)

dopilnowuje, aby spełnione były warunki określone w niniejszym rozporządzeniu;

b)

odwiedza obiekty zakładu hodowlanego co najmniej raz w roku;

c)

kontroluje działalność zatwierdzonego lekarza weterynarii oraz realizację rocznego planu nadzoru chorób;

d)

upewnia się, czy wyniki badań klinicznych, pośmiertnych i laboratoryjnych zwierząt nie wykazują przypadku grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu lub Chlamydophila psittaci.

2.

Do zakładu hodowlanego wprowadza się jedynie zwierzęta pochodzące z innego zatwierdzonego zakładu hodowlanego, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

3.

Zakład hodowlany przechowuje rejestr, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 5, przez co najmniej dziesięć lat po terminie zatwierdzenia.

ROZDZIAŁ 3

Kwarantanna ptaków sprowadzanych z innych źródeł niż zatwierdzone zakłady hodowlane

W drodze odstępstwa od rozdziału 2 pkt 2, ptaki sprowadzane z innych źródeł niż zatwierdzone zakłady hodowlane mogą być wprowadzone do zakładu hodowlanego po wydaniu zgody na takie wprowadzenie przez właściwy organ, pod warunkiem że takie zwierzęta przed wprowadzeniem przejdą kwarantannę zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez właściwy organ. Okres kwarantanny musi wynosić co najmniej 30 dni.

ROZDZIAŁ 4

Zawieszenie, wycofanie lub przywrócenie zatwierdzenia zakładów hodowlanych

Procedury częściowego lub zupełnego zawieszenia, wycofania lub przywrócenia zatwierdzenia zakładu hodowlanego spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale.

1.

W przypadku gdy właściwy organ ustali, że zakład hodowlany nie spełnia już warunków określonych w rozdziałach 1 i 2 lub nastąpiła zmiana jego wykorzystania, tak że nie hoduje się w nim już wyłącznie ptaków, zawiesza lub wycofuje zatwierdzenie takiego zakładu.

2.

W przypadku gdy właściwy organ otrzymał powiadomienie o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu lub zarażenia Chlamydophila psittaci, zawiesza zatwierdzenie zakładu hodowlanego, dopóki podejrzenie to nie zostanie oficjalnie wykluczone. Właściwy organ dopilnowuje, aby środki niezbędne do potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia oraz uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby podejmowane były zgodnie z wymogami prawodawstwa unijnego regulującego środki podejmowane w odniesieniu do danej choroby i do handlu zwierzętami.

3.

W przypadku potwierdzenia podejrzewanego przypadku właściwy organ może ponownie zatwierdzić zakład hodowlany jedynie zgodnie z przepisami rozdziału 1 w następstwie:

a)

zwalczenia choroby i źródła zakażenia w zakładzie hodowlanym;

b)

należytego oczyszczenia i odkażenia zakładu hodowlanego;

c)

spełnienia warunków ustanowionych w rozdziale 1, z pominięciem pkt 4.

4.

Właściwy organ niezwłocznie powiadamia Komisję o zawieszeniu, wycofaniu lub przywróceniu zatwierdzenia zakładu hodowlanego.


(1)  Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33.


ZAŁĄCZNIK III

Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 5 lit. f) dla przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób przeznaczonych do wysyłki do Unii

Image 1

Tekst z obrazka

Image 2

Tekst z obrazka