ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.030.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 30

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
30 stycznia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

WYTYCZNE

 

 

2013/47/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2012/27)

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

WYTYCZNE

30.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/1


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)

(wersja przekształcona)

(EBC/2012/27)

(2013/47/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 17, 18 i 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1) były wielokrotnie zmieniane. Zważywszy na konieczność wprowadzenia do nich dalszych zmian w celu włączenia w zakres ich regulacji materii będącej dotychczas kwestiami wewnętrznymi Eurosystemu oraz w celu wprowadzenia niezbędnych definicji, a także przepisów dotyczących braku zastosowania sankcji względem banków spoza Unii, wymiany informacji dotyczących zawieszenia lub pozbawienia dostępu do operacji polityki pieniężnej oraz konsekwencji takiego zawieszenia lub pozbawienia dostępu, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości niezbędne jest sporządzenie wersji przekształconej tych wytycznych.

(2)

TARGET2 ma zdecentralizowaną strukturę łączącą krajowe systemy rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym i mechanizm płatności EBC.

(3)

TARGET2 charakteryzuje się pojedynczą platformą techniczną, zwaną jednolitą wspólną platformą. TARGET2 jest zorganizowany pod względem prawnym jako zespół systemów płatności, w którym systemy będące komponentami TARGET2 są w największym możliwym stopniu zharmonizowane, przy utrzymaniu określonych wyjątków uwzględniających ograniczenia wynikające z prawa krajowego.

(4)

Istnieją trzy odrębne poziomy zarządzania TARGET2. Poziomowi 1 (Radzie Prezesów) przysługują kompetencje do podejmowania ostatecznych rozstrzygnięć w odniesieniu do TARGET2, jak również zadanie ochrony jego funkcji publicznej. Poziomowi 2 (bankom centralnym Eurosystemu) przysługują pomocnicze kompetencje w odniesieniu do TARGET2, natomiast poziom 3 (KBC dostarczające SSP) jest odpowiedzialny za budowę i obsługę SSP na rzecz Eurosystemu.

(5)

Działając w imieniu Eurosystemu, Europejski Bank Centralny (EBC) zawiera umowę ramową, jak również porozumienie o poufności i nieujawnianiu informacji, z dostawcą usług sieciowych wyznaczonym przez Radę Prezesów; umowa ramowa określa główne elementy dotyczące świadczenia usług sieciowych na rzecz uczestników, w tym zasady ustalania opłat.

(6)

TARGET2 ma kluczowe znaczenie dla realizacji określonych podstawowych zadań Eurosystemu, tj. urzeczywistniania polityki pieniężnej Unii oraz wspierania sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

DZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres regulacji

1.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego. System ten został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności.

2.   Z prawnego punktu widzenia TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów RTGS.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1)   „jednolita wspólna platforma” (Single Shared Platform – SSP)– infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające SSP;

2)   „system będący komponentem TARGET2” (TARGET2 component system)– system RTGS prowadzony przez BC Eurosystemu, stanowiący część TARGET2;

3)   „bank centralny (BC)”– BC Eurosystemu lub przyłączony KBC;

4)   „KBC dostarczające SSP” (SSP-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d’Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących SSP na rzecz Eurosystemu;

5)   „dostawca usług sieciowych” (network service provider)– dostawcę skomputeryzowanych łączy sieciowych do składania zleceń płatniczych w TARGET2;

6)   „uczestnik” lub „uczestnik bezpośredni” (participant, direct participant)– podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM w BC Eurosystemu;

7)   „BC Eurosystemu” (Eurosystem CB)– EBC lub KBC strefy euro;

8)   „moduł płatniczy” (Payments Module – PM)– moduł SSP, w którym płatności uczestników TARGET2 podlegają rozrachunkowi na rachunkach w PM;

9)   „rachunek w PM” (PM account)– rachunek uczestnika TARGET2 w PM prowadzony przez BC Eurosystemu, niezbędny, aby taki uczestnik TARGET2 mógł:

10)   „KBC strefy euro” (euro area NCB)– krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego walutą jest euro;

11)   „kod identyfikacyjny instytucji” (Business Identifier Code – BIC)– kod zdefiniowany w normie ISO nr 9362;

12)   „adresowalny posiadacz BIC” (addressable BIC holder)– podmiot, który:

13)   „uczestnik pośredni” (indirect participant)– instytucję kredytową z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), która zawarła z uczestnikiem bezpośrednim umowę o składanie zleceń płatniczych i otrzymywanie płatności za pośrednictwem rachunku w PM takiego uczestnika bezpośredniego oraz która została uznana przez system będący komponentem TARGET2 za uczestnika pośredniego;

14)   „oddział” (branch)– oddział w rozumieniu przepisów krajowych stanowiących implementację art. 4 ust. 3 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (2);

15)   „dzień operacyjny” (business day)– każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V do załącznika II;

16)   „organy certyfikacyjne” (certification authorities)– jeden lub większą liczbę KBC wyznaczonych przez Radę Prezesów jako organy certyfikacyjne do podejmowania w imieniu Eurosystemu działań w zakresie wydawania, cofania i odnawiania certyfikatów elektronicznych oraz zarządzania tymi certyfikatami;

17)   „certyfikaty elektroniczne” (electronic certificates) lub „certyfikaty” (certificates)– wydany przez organ certyfikacyjny elektroniczny plik łączący klucz publiczny z tożsamością, używany w następujących celach: do weryfikacji, że klucz publiczny należy do określonej osoby, do potwierdzenia tożsamości posiadacza, do sprawdzenia podpisu tej osoby lub do zaszyfrowania komunikatu adresowanego do tej osoby. Certyfikaty przechowuje się na fizycznie istniejącym urządzeniu, takim jak karta chipowa albo pamięć USB, przy czym ilekroć mowa jest o certyfikatach, rozumie się przez to również takie fizycznie istniejące urządzenia. Certyfikaty pełnią zasadniczą rolę w procesie identyfikacji użytkowników uzyskujących dostęp do TARGET2 przez internet i przekazujących komunikaty płatnicze albo kontrolne;

18)   „posiadacz certyfikatu” (certificate holder)– osobę określoną z imienia i nazwiska, zidentyfikowaną i wskazaną przez uczestnika TARGET2 jako uprawniona do dostępu przez internet do rachunku uczestnika w TARGET2. Wniosek uczestnika o certyfikaty podlega weryfikacji przez KBC państwa, w którym ma siedzibę uczestnik, oraz przekazaniu organom certyfikacyjnym, które z kolei wydają certyfikaty wiążące klucz publiczny z danymi potwierdzającymi tożsamość uczestnika;

19)   „przyłączony KBC” (connected NCB)– KBC niebędący KBC strefy euro, przyłączony do systemu TARGET2 na podstawie odrębnej umowy;

20)   „grupa AL” (AL group)– grupę złożoną z członków grupy AL korzystających z trybu AL;

21)   „członek grupy AL” (AL group member)– uczestnika TARGET2 spełniającego kryteria korzystania z trybu AL, który zawarł porozumienie AL;

22)   „porozumienie AL” (AL agreement)– wielostronne porozumienie w sprawie grupowania płynności zawarte przez członków grupy AL oraz przez ich odpowiednie KBC grupy AL, w celu używania trybu AL;

23)   „KBC grupy AL” (AL NCB)– KBC strefy euro, który jest stroną porozumienia AL oraz który działa jako kontrahent w stosunku do członków grupy AL uczestniczących w jego systemie będącym komponentem TARGET2;

24)   „tryb AL” (AL mode)– grupowanie dostępnej płynności na rachunkach w PM;

25)   „dostępna płynność” (available liquidity)– saldo kredytowe na rachunku w PM uczestnika TARGET2 oraz, jeśli ma to zastosowanie, linię kredytową w ramach kredytu w ciągu dnia przyznawanego przez odpowiedni BC Eurosystemu w odniesieniu do takiego rachunku w PM;

26)   „kredyt w ciągu dnia” (intraday credit)– kredyt udzielony i spłacony w ciągu tego samego dnia operacyjnego;

27)   „menedżer grupy AL” (AL group manager)– członka grupy AL wyznaczonego przez pozostałych członków grupy AL w celu zarządzania dostępną płynnością w ramach grupy AL w ciągu dnia operacyjnego;

28)   „stopa kredytu w banku centralnym” (marginal lending rate)– stopę procentową stosowaną w odniesieniu do kredytu w banku centralnym;

29)   „kredyt w banku centralnym” (marginal lending facility)– jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą otrzymać od KBC kredyt overnight oprocentowany według ustalonej z wyprzedzeniem stopy kredytu w banku centralnym;

30)   „bank rozrachunkowy” (settlement bank)– uczestnika, którego rachunek w PM lub subkonto wykorzystywane jest do rozrachunku instrukcji płatniczych przekazywanych przez systemy zewnętrzne za pośrednictwem interfejsu ASI;

31)   „system zewnętrzny” (ancillary system)– system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w EOG i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktury świadczącej usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (3), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi, względnie rozliczanie takiego obrotu, przy czym rozrachunek powstających w ten sposób zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2 zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu;

32)   „interfejs systemu zewnętrznego (ASI)” (Ancillary System Interface)– urządzenie techniczne umożliwiające systemowi zewnętrznemu stosowanie szeregu specjalnych, zdefiniowanych uprzednio usług do składania i rozrachunku instrukcji płatniczych systemu zewnętrznego; może ono być również wykorzystywane przez KBC strefy euro do rozrachunku operacji gotówkowych wynikających z przekazywania oraz podejmowania kwot w pieniądzu gotówkowym;

33)   „płatnik” (payer)– uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego;

34)   „odbiorca płatności” (payee)– uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego;

35)   „zharmonizowane warunki uczestnictwa” (Harmonised Conditions)– warunki określone w załącznikach II i V;

36)   „podstawowe usługi TARGET2” (core TARGET2 services)– przetwarzanie zleceń płatniczych w systemach będących komponentami TARGET2, rozrachunek transakcji związanych z systemami zewnętrznymi i funkcje grupowania płynności;

37)   „rachunek typu home” (Home Account)– rachunek otwarty i prowadzony poza PM przez KBC strefy euro dla podmiotu spełniającego kryteria uzyskania statusu uczestnika pośredniego;

38)   „okres przejściowy” (transition period)– w odniesieniu do każdego BC Eurosystemu czteroletni okres zaczynający się w momencie migracji BC Eurosystemu do SSP, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia w indywidualnych przypadkach przez Radę Prezesów odmiennej decyzji dotyczącej określonych właściwości lub usług;

39)   „zarządzający KBC” (managing NCB)– KBC grupy AL systemu będącego komponentem TARGET2, w którym uczestniczy menedżer grupy AL;

40)   „zdarzenie uzasadniające zaspokojenie” (enforcement event)– w odniesieniu do członka grupy AL:

41)   „interfejs użytkownika” (Participant Interface – PI)– urządzenie techniczne umożliwiające uczestnikom bezpośrednim składanie i rozliczanie zleceń płatniczych za pośrednictwem usług oferowanych w PM;

42)   „dostęp przez internet”– wybór przez uczestnika rachunku w PM dostępnego jedynie przez internet, przy czym uczestnik przekazuje komunikaty płatnicze albo komunikaty kontrolne do systemu TARGET2 za pośrednictwem internetu;

43)   „postępowanie upadłościowe” (insolvency proceedings)– postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (4);

44)   „moduł informacyjno-kontrolny” (Information and Control Module – ICM)– moduł SSP umożliwiający uczestnikom dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, zarządzania płynnością oraz inicjowania rezerwowych zleceń płatniczych w przypadku sytuacji wymagających zapewnienia ciągłości działania;

45)   „koordynator TARGET2” (TARGET2 coordinator)– osobę wyznaczoną przez EBC w celu zapewnienia codziennego zarządzania operacyjnego TARGET2, zarządzania jego działalnością i koordynowania jej w sytuacjach nadzwyczajnych oraz koordynowania rozpowszechniania informacji pośród uczestników;

46)   „menedżer TARGET2 ds. rozrachunku” (TARGET2 settlement manager)– osobę wyznaczoną przez BC Eurosystemu do monitorowania operacji jego systemu będącego komponentem TARGET2;

47)   „menedżer TARGET2 ds. kryzysu” (TARGET2 crisis manager)– osobę wyznaczoną przez BC Eurosystemu do reagowania, w imieniu BC Eurosystemu, na awarie SSP lub nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne;

48)   „techniczna niesprawność TARGET2” (technical malfunction of TARGET2)– trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych SSP lub łączy sieciowych związanych z SSP lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania i zakończenia przetwarzania płatności w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2 w tym samym dniu;

49)   „nierozliczone zlecenie płatnicze” (non-settled payment order)– zlecenie płatnicze, którego rozrachunek nie nastąpił w dniu operacyjnym, na który zlecenie to zostało przyjęte;

50)   „rozrachunek międzysystemowy” (cross-system settlement)– prowadzony w czasie rzeczywistym rozrachunek instrukcji obciążeniowych, w ramach którego realizowane są płatności z banku rozrachunku systemu zewnętrznego, który stosuje procedurę rozrachunkową 6 do banku rozrachunku innego systemu zewnętrznego, który stosuje procedurę rozrachunkową 6, zgodnie z załącznikiem IV;

51)   „rozrachunek gotówkowy” (cash settlement)– rozrachunek banknotów i monet.

Artykuł 3

Systemy będące komponentami TARGET2

1.   Każdy BC Eurosystemu prowadzi swój własny system będący komponentem TARGET2.

2.   Każdy system będący komponentem TARGET2 jest systemem zdefiniowanym jako taki w odpowiednich przepisach krajowych stanowiących implementację dyrektywy 98/26/WE.

3.   Nazwy poszczególnych systemów będących komponentami TARGET2 składają się jedynie z określenia „TARGET2” oraz nazwy lub skrótu nazwy odpowiedniego BC Eurosystemu lub państwa członkowskiego takiego BC Eurosystemu. Nazwa systemu będącego komponentem systemu TARGET2 należącego do EBC brzmi „TARGET2-ECB”.

Artykuł 4

Przyłączenie KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro

KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro, mogą przyłączać się do TARGET2 pod warunkiem zawarcia umowy z BC Eurosystemu. W umowie takiej uwzględnia się, że przyłączone KBC będą przestrzegały niniejszych wytycznych, z zastrzeżeniem uzgodnionych wspólnie odpowiednich postanowień szczegółowych i modyfikacji.

Artykuł 5

Transakcje wewnętrzne w ramach ESBC

Transakcje wewnętrzne w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) przetwarzane są w TARGET2, z wyjątkiem płatności, które BC zgodziły się, poprzez uzgodnienia dwustronne lub wielostronne, przetwarzać poprzez rachunki korespondenckie, tam gdzie ma to zastosowanie.

Artykuł 6

Rozrachunek wewnętrzny w ramach Eurosystemu

1.   Rozrachunek płatności pomiędzy uczestnikami różnych systemów będących komponentami TARGET2 automatycznie skutkuje powstaniem wewnętrznego zobowiązania w ramach Eurosystemu po stronie BC Eurosystemu płatnika wobec BC Eurosystemu odbiorcy płatności.

2.   Wewnętrzne zobowiązanie w ramach Eurosystemu, o którym mowa w ust. 1, podlega automatycznemu grupowaniu i staje się częścią pojedynczego zobowiązania w stosunku do każdego BC Eurosystemu. Pojedyncze zobowiązanie danego BC Eurosystemu jest odpowiednio dostosowywane przy każdorazowym rozrachunku płatności między uczestnikami różnych systemów będących komponentami TARGET2. Na koniec dnia operacyjnego każde takie pojedyncze zobowiązanie jest przedmiotem wielostronnej procedury kompensowania, której rezultatem jest zobowiązanie lub wierzytelność każdego KBC strefy euro wobec EBC, zgodnie z postanowieniami porozumienia pomiędzy bankami centralnymi Eurosystemu.

3.   Każdy KBC strefy euro prowadzi rachunek w celu rejestrowania zobowiązań lub wierzytelności tego KBC wobec EBC, będących rezultatem rozrachunku płatności między uczestnikami różnych systemów będących komponentami TARGET2.

4.   EBC otwiera w swoich księgach rachunek dla każdego KBC strefy euro, odzwierciedlający zobowiązania lub wierzytelności tego KBC względem EBC.

DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE

Artykuł 7

Poziomy zarządzania

1.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 8 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) zarządzanie TARGET2 opiera się na trzypoziomowej strukturze zarządzania. Zadania przydzielone Radzie Prezesów (poziom 1), BC Eurosystemu (poziom 2) oraz KBC dostarczającym SSP (poziom 3) określone są w załączniku I.

2.   Zadaniem Rady Prezesów jest kierowanie i zarządzanie TARGET2 oraz jego kontrola. Zadania przydzielone poziomowi 1 należą do wyłącznych kompetencji Rady Prezesów. Ciałem doradczym Rady Prezesów w zakresie wszelkich kwestii związanych z TARGET2 jest Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku (Payment and Settlement Systems Committee – PSSC) ESBC

3.   Zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit trzeci Statutu ESBC zadania przydzielone poziomowi 2 należą do kompetencji BC Eurosystemu, w ramach ogólnych zasad określonych przez Radę Prezesów. Poza swą rolą doradczą PSSC zajmuje się także wykonywaniem zadań przydzielonych poziomowi 2. Przyłączone KBC uczestniczą w sprawach związanych z poziomem 2 bez prawa głosu. KBC państw członkowskich, inne niż BC Eurosystemu oraz przyłączone KBC mają na poziomie 2 status wyłącznie obserwatorów.

4.   BC Eurosystemu organizują się, zawierając odpowiednie porozumienia. Decyzje w zakresie takich porozumień zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy BC Eurosystemu dysponuje jednym głosem.

5.   Zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit trzeci Statutu ESBC wykonywanie zadań przydzielonych poziomowi 3 należy do kompetencji KBC dostarczających SSP, w ramach ogólnych zasad określonych przez Radę Prezesów.

6.   KBC dostarczające SSP zawierają umowę z BC Eurosystemu regulującą usługi świadczone przez te pierwsze na rzecz tych drugich. W odpowiednich przypadkach umowa taka obejmuje także przyłączone KBC.

DZIAŁ III

FUNKCJONOWANIE TARGET2

Artykuł 8

Zharmonizowane warunki uczestnictwa w TARGET2

1.   KBC strefy euro przyjmują postanowienia wprowadzające zharmonizowane warunki uczestnictwa. Postanowienia te regulują w sposób wyłączny stosunki między danym KBC strefy euro a jego uczestnikami w zakresie przetwarzania płatności w PM. Dostęp do rachunku w PM można uzyskać przez internet albo za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych. Powyższe dwa sposoby dostępu do rachunku w PM wzajemnie się wykluczają; uczestnik może jednakże zdecydować się na posiadanie większej liczby rachunków w PM, z których każdy będzie dostępny albo przez internet, albo za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych.

2.   EBC przyjmuje warunki uczestnictwa w TARGET2-ECB, dokonując implementacji załącznika II, z zastrzeżeniem, iż TARGET2-ECB świadczy usługi wyłącznie na rzecz organizacji rozliczeniowych i rozrachunkowych, w tym podmiotów z siedzibą poza EOG, o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właściwego organu i na ich dostęp do TARGET2-ECB wyraziła zgodę Rada Prezesów.

3.   Przyjmowane przez BC Eurosystemu postanowienia, implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa, podlegają publikacji.

4.   BC Eurosystemu mogą zwracać się z wnioskami o dopuszczenie odstępstw od zharmonizowanych warunków uczestnictwa, uzasadnionych ograniczeniami wynikającymi z prawa krajowego. Rada Prezesów rozpatruje takie wnioski indywidualnie i tam, gdzie jest to uzasadnione, zezwala na ustanowienie odstępstwa.

5.   Z zastrzeżeniem postanowień odpowiedniego porozumienia walutowego, EBC może określić odpowiednie warunki uczestnictwa w TARGET2 podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. e) załącznika II.

6.   BC Eurosystemu nie przyjmują jako uczestników pośrednich swoich systemów będących komponentami TARGET2, ani nie dopuszczają do zarejestrowania w tych systemach jako adresowalnych posiadaczy BIC, podmiotów działających za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego, który jest KBC państwa członkowskiego, nie jest jednak ani BC Eurosystemu, ani przyłączonym KBC.

Artykuł 9

Zasady ustania opłat

1.   Eurosystem zapewnia, aby:

a)

opłaty za podstawowe usługi TARGET2 świadczone na rzecz uczestników pośrednich i ich adresowalnych posiadaczy BIC, którzy są uprawnieni do uczestnictwa w TARGET2 jako uczestnicy pośredni, były wyższe niż opłaty dla uczestników bezpośrednich wskazane w pkt 1 lit. a) dodatku VI do załącznika II;

b)

opłaty za płatności między instytucjami kredytowymi mającymi siedzibę w EOG poddawane rozrachunkowi na rachunkach typu home były wyższe niż opłaty dla uczestników bezpośrednich wskazane w pkt 1 lit a) dodatku VI do załącznika II;

c)

opłaty za płatności dotyczące operacji otwartego rynku poddawane rozrachunkowi na rachunkach typu home były pobierane zgodnie z dodatkiem VI do załącznika II;

d)

zasady ustalania opłat dla następujących operacji i transakcji nie podlegały postanowieniom taryfy opłat określonej w dodatku VI do załącznika II:

(i)

przekazania płynności inicjowanego przez rachunki typu home i przetwarzanego z ich wykorzystaniem;

(ii)

operacji dotyczących zarządzania rezerwami obowiązkowymi i operacji kredytowo-depozytowych;

(iii)

transakcji gotówkowych poddawanych rozrachunkowi na rachunkach typu home.

2.   W przypadku transakcji związanych z systemami zewnętrznymi, poddawanych rozrachunkowi na rachunkach typu home podczas okresu przejściowego obowiązują następujące opłaty: opłata stała I, opłata stała II i opłata od transakcji wyższa niż opłata od transakcji systemów zewnętrznych określona w pkt 18 ppkt 1 załącznika IV. BC Eurosystemu mogą stosować inne zasady ustalania opłat dla transakcji związanych z systemami zewnętrznymi, poddawanych rozrachunkowi na rachunkach typu home podczas okresu przejściowego, pod warunkiem że w takim przypadku osiągnięte przychody będą takie same lub wyższe niż w przypadku zastosowania przez dany BC Eurosystemu taryfy, o której mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.

Artykuł 10

Postanowienia dotyczące grupowania płynności

1.   KBC grupy AL wymieniają między sobą informacje niezbędne do wykonywania przez nie zadań i zobowiązań wynikających z porozumienia AL. KBC grupy AL niezwłocznie powiadamiają zarządzający KBC o zdarzeniu uzasadniającym zaspokojenie, o którym nabędą wiedzę, dotyczącym grupy AL lub uczestnika grupy AL, w tym ich centrali i oddziałów.

2.   Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie zarządzający KBC, mając na względzie porozumienie AL, instruuje odpowiednie KBC grupy AL w sprawie działań zmierzających do zaspokojenia, jakie mają być podjęte w odniesieniu do grupy AL lub odpowiedniego uczestnika grupy AL. KBC grupy AL są odpowiedzialne za dochodzenie swych praw wynikających z porozumienia AL oraz z postanowień stanowiących implementację załącznika II. Zarządzający KBC jest odpowiedzialny za obliczanie roszczeń i wydawanie instrukcji związanych z podziałem roszczeń.

3.   Jeżeli w momencie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie nie jest całkowicie spłacony kredyt w ciągu dnia udzielony któremukolwiek uczestnikowi grupy AL, KBC grupy AL, po otrzymaniu instrukcji od zarządzającego KBC, dochodzi swoich praw względem odpowiednich uczestników grupy AL, w tym praw wynikających z odpowiedniego zastawu, potrącenia, nettingu upadłościowego lub innych właściwych postanowień stanowiących implementację załącznika II, w celu pełnego i terminowego zaspokojenia roszczeń, jakie przysługują takiemu KBC grupy AL wobec odpowiednich uczestników grupy AL na podstawie porozumienia AL. Roszczenia takie są zaspokajane przed zaspokojeniem innych roszczeń danego KBC grupy AL wobec odpowiednich uczestników grupy AL.

4.   Płatności otrzymane z tytułu roszczenia wynikającego z porozumienia AL w następstwie działań zmierzających do zaspokojenia przekazywane są KBC grupy AL, które udzieliły kredytu w ciągu dnia odpowiednim uczestnikom grupy AL. Płatności takie przydziela się KBC grupy AL proporcjonalnie do kwoty kredytu w ciągu dnia, który pozostaje niespłacony przez uczestników grupy AL na rzecz ich odpowiednich KBC grupy AL.

5.   KBC grupy AL, który podnosi roszczenie o pokrycie przez wszystkie KBC grupy AL poniesionych przez ten KBC strat, przesyła zarządzającemu KBC zgłoszenie wskazujące podstawy roszczenia. Zarządzający KBC przesyła taki wniosek odpowiednim KBC grupy AL oraz wylicza kwotę rekompensaty należną od każdego takiego KBC grupy AL w równych proporcjach.

Artykuł 11

Rachunki funduszu gwarancyjnego i oprocentowanie

1.   W zakresie, w jakim partner centralny jest zobowiązany przepisami, w tym przepisami o charakterze nadzorczym, do utrzymywania rachunku funduszu gwarancyjnego, środki utrzymywane na rachunku funduszu gwarancyjnego partnera centralnego podlegają oprocentowaniu według stopy podstawowych operacji refinansujących minus 15 punktów bazowych.

2.   Środki przekazywane na rachunek funduszu gwarancyjnego partnera centralnego z innego tytułu podlegają oprocentowaniu według stopy depozytu w banku centralnym.

Artykuł 12

Kredyt w ciągu dnia

1.   KBC strefy euro mogą udzielać kredytu w ciągu dnia, o ile pozostaje to w zgodzie z postanowieniami stanowiącymi implementację zasad udzielania kredytu w ciągu dnia zawartych w załączniku III. Kredytu w ciągu dnia nie udziela się uczestnikowi, którego status uprawnionego kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu został zawieszony lub odebrany.

2.   Kryteria dostępu do kredytu w ciągu dnia dla kontrahentów EBC są określone w decyzji EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w TARGET2-ECB (5). Kredyt w ciągu dnia udzielony przez EBC jest ograniczony do danego dnia, bez możliwości przedłużenia go do dnia następnego (overnight).

Artykuł 13

Systemy zewnętrzne

1.   BC Eurosystemu świadczą na rzecz systemów zewnętrznych usługi przelewu środków w pieniądzu banku centralnego w PM, z dostępem za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych lub, o ile ma to zastosowanie w czasie okresu przejściowego, na rachunkach typu home. Usługi takie podlegają porozumieniom dwustronnym między BC Eurosystemu a danymi systemami zewnętrznymi.

2.   Porozumienia dwustronne z systemami zewnętrznymi stosującymi ASI muszą być zgodne z załącznikiem IV. BC Eurosystemu zapewniają ponadto odpowiednie stosowanie w takich porozumieniach dwustronnych następujących postanowień załącznika II:

art. 8 ust. 1 (wymagania techniczne i prawne),

art. 8 ust. 2–5 (procedura ubiegania się o uczestnictwo), przy czym zamiast wymogu spełnienia kryteriów dostępu określonych w art. 4 do systemu zewnętrznego stosuje się wymóg spełnienia kryteriów dostępu ustalonych w definicji systemu zewnętrznego określonej w art. 1 załącznika II,

harmonogramu operacyjnego określonego w dodatku V,

art. 11 (wymagania dotyczące współpracy i wymiany informacji), z wyjątkiem ust. 8,

art. 27 i 28 (procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wymogi bezpieczeństwa),

art. 31 (zasady dotyczące odpowiedzialności),

art. 32 (reguły dowodowe),

art. 33 i 34 (okres obowiązywania, wypowiedzenie i zawieszenie uczestnictwa), z wyjątkiem art. 34 ust. 1 lit. b),

art. 35, o ile ma zastosowanie (zamknięcie rachunków w PM),

art. 38 (zasady dotyczące poufności),

art. 39 (wymagania Unii związane z ochroną danych, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i podobne kwestie),

art. 40 (wymagania dotyczące zawiadomień),

art. 41 (stosunek umowny z dostawcą usług sieciowych),

art. 44 (zasady dotyczące prawa właściwego, właściwości sądów i miejsca wykonania świadczenia).

3.   Porozumienia dwustronne z systemami zewnętrznymi stosującymi interfejs użytkownika powinny być zgodne z:

a)

załącznikiem II, z wyjątkiem tytułu V oraz dodatków VI i VII; oraz

b)

art. 18 załącznika IV.

4.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 3 porozumienia dwustronne z systemami zewnętrznymi stosującymi interfejs użytkownika, ale dokonującymi rozrachunku transakcji płatniczych jedynie na rzecz swoich klientów, powinny być zgodne z:

a)

załącznikiem II, z wyjątkiem tytułu V, art. 36 i dodatków VI i VII; oraz

b)

art. 18 załącznika IV.

Artykuł 14

Finansowanie i zasady ustalania kosztów

1.   Rada Prezesów ustala zasady mające zastosowanie do finansowania SSP. Nadwyżkę lub niedobór wynikające z funkcjonowania SSP rozdziela się między KBC strefy euro na podstawie klucza subskrypcji kapitału EBC, zgodnie z art. 29 Statutu ESBC.

2.   Rada Prezesów określa wspólne zasady ustalania kosztów i strukturę opłat za podstawowe usługi TARGET2.

Artykuł 15

Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

1.   Rada Prezesów określa zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz narzędzia kontroli dla SSP oraz – podczas okresu przejściowego – dla infrastruktury technicznej rachunku typu home. Rada Prezesów określa ponadto zasady mające zastosowanie do bezpieczeństwa certyfikatów używanych przy dostępie przez internet.

2.   BC Eurosystemu mają obowiązek przestrzegania postanowień, o których mowa w ust. 1, oraz obowiązek zapewnienia zgodności SSP z tymi postanowieniami.

Artykuł 16

Zasady audytu

Badania w formie audytu przeprowadza się zgodnie z zasadami i ustaleniami zawartymi w przyjętej przez Radę Prezesów polityce audytu ESBC.

Artykuł 17

Obowiązki w przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa

1.   BC Eurosystemu niezwłocznie wypowiadają bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zawieszają uczestnictwo uczestnika w danym systemie będącym komponentem TARGET2, jeżeli:

a)

wobec uczestnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe; lub

b)

uczestnik przestał spełniać kryteria uczestnictwa w danym systemie będącym komponentem TARGET2.

2.   Jeżeli BC Eurosystemu zawiesi lub wypowie uczestnictwo uczestnika w TARGET2 zgodnie z ust. 1 lub ze względu na wymogi ostrożnościowe zgodnie z art. 19, powiadamia o tym niezwłocznie pozostałe BC Eurosystemu, przekazując:

a)

nazwę uczestnika, kod monetarnej instytucji finansowej i kod BIC;

b)

informacje, na których opiera się decyzja KBC strefy euro, w tym informacje lub opinie uzyskane od odpowiedniego organu nadzoru;

c)

informacje o powziętych środkach i proponowanym terminie ich zastosowania.

Każdy BC Eurosystemu, jeżeli zażąda tego inny BC Eurosystemu, dokonuje wymiany informacji dotyczących takiego uczestnika, w tym informacji związanych z adresowanymi do niego płatnościami.

3.   BC Eurosystemu, który wypowiedział lub zawiesił uczestnictwo uczestnika w swym systemie będącym komponentem TARGET2 zgodnie z ust. 1, ponosi odpowiedzialność wobec innych BC Eurosystemu, jeżeli:

a)

następnie dokona autoryzacji rozrachunku zleceń płatniczych adresowanych do uczestników, których uczestnictwo zostało zawieszone lub wypowiedziane; lub

b)

nie wypełnia obowiązków wynikających z ust. 1 i 2.

4.   Obowiązki BC Eurosystemu określone w ust. 1–3 mają zastosowanie także w przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia korzystania z interfejsu ASI przez systemy zewnętrzne.

Artykuł 18

Procedura odrzucenia wniosku o uczestnictwo w TARGET2 ze względu na wymogi ostrożnościowe

BC Eurosystemu, który odrzucił wniosek o uczestnictwo w TARGET2 ze względu na wymogi ostrożnościowe zgodnie z art. 8 ust. 4 lit. c) załącznika II, niezwłocznie zawiadamia o takim odrzuceniu EBC.

Artykuł 19

Procedura zawieszenia, ograniczenia lub wypowiedzenia uczestnictwa w TARGET2 i dostępu do kredytu w ciągu dnia ze względu na wymogi ostrożnościowe

1.   W przypadku zawieszenia, ograniczenia lub wypowiedzenia przez KBC strefy euro dostępu do kredytu w ciągu dnia uczestnika zgodnie z pkt 12 lit. d) załącznika III lub w przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia przez BC Eurosystemu uczestnictwa w TARGET2 zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. e) załącznika II decyzja taka w możliwym zakresie staje się skuteczna w tym samym czasie we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2.

2.   KBC strefy euro bezzwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w art. 17 ust. 2, odpowiednim organom nadzoru w państwie członkowskim KBC strefy euro, wraz z wnioskiem o przekazanie przez te organy nadzoru tych informacji organom nadzoru w innych państwach członkowskich, w których dany uczestnik ma jednostkę zależną lub oddział. Biorąc pod uwagę decyzję wydaną zgodnie z ust. 1, pozostałe KBC strefy euro podejmują stosowne działania i bezzwłocznie informują o nich EBC.

3.   Zarząd EBC może proponować Radzie Prezesów podjęcie decyzji zapewniających jednolite wdrożenie środków podjętych na podstawie ust. 1 i 2.

4.   KBC strefy euro państw członkowskich, w których decyzja ma być wdrożona, informują o decyzji danego uczestnika i podejmują środki konieczne do jej wdrożenia.

Artykuł 20

Procedury dotyczące współpracy BC Eurosystemu w związku ze środkami administracyjnymi lub ograniczającymi

W związku z implementacją art. 39 ust. 3 załącznika II:

a)

BC Eurosystemu niezwłocznie przekazują wszystkim potencjalnie zainteresowanym BC wszelkie informacje otrzymane przez nie w związku z proponowanym poleceniem przelewu;

b)

BC Eurosystemu, który otrzyma od uczestnika dowód zawiadomienia właściwego organu lub otrzymania zgody tego organu, niezwłocznie przesyła taki dowód innym BC działającym jako dostawca usług płatniczych płatnika lub odbiorcy płatności;

c)

następnie BC Eurosystemu działający jako dostawca usług płatniczych płatnika niezwłocznie informuje płatnika o możliwości wprowadzenia polecenia przelewu do TARGET2.

Artykuł 21

Procedury zapewniania ciągłości działania

1.   Jeżeli zdarzenia, o których mowa w art. 27 załącznika II, zakłócają funkcjonowanie modułów SSP innych niż PM i ICM, zainteresowany BC Eurosystemu monitoruje takie zdarzenia i zarządza nimi, aby zapobiec ich negatywnemu odziaływaniu na sprawne funkcjonowanie SSP.

2.   W przypadku zdarzenia zakłócającego normalne funkcjonowanie PM lub ICM zainteresowany BC Eurosystemu niezwłocznie zawiadamia koordynatora TARGET2, który, wraz z menedżerem ds. rozrachunku zainteresowanego BC Eurosystemu, podejmuje decyzję w sprawie podjęcia dalszych kroków. Menedżerowie TARGET2 ds. rozrachunku uzgadniają, jakie informacje powinny być przekazane uczestnikom TARGET2.

3.   BC Eurosystemu zgłaszają koordynatorowi TARGET2 awarię uczestnika, jeżeli może ona wpłynąć na rozrachunek w systemach zewnętrznych lub spowodować ryzyko systemowe. Awaria uczestnika nie powinna w normalnych okolicznościach prowadzić do opóźnienia zamknięcia SSP.

4.   W celach informacyjnych BC Eurosystemu zawiadamiają koordynatora TARGET2 o awarii systemu zewnętrznego. W przypadku zaistnienia nieuchronnego skutku systemowego, w szczególności gdy ma on charakter transgraniczny, koordynator TARGET2 inicjuje telekonferencję menedżerów TARGET2 ds. rozrachunku.

5.   W wyjątkowych okolicznościach zamknięcie SSP może zostać opóźnione w wyniku awarii systemu zewnętrznego. BC Eurosystemu przekazują wniosek o opóźnienie zamknięcia SSP menedżerom TARGET2 ds. kryzysu.

Artykuł 22

Roszczenia w ramach systemu rekompensat w TARGET2

1.   O ile Rada Prezesów nie zadecyduje inaczej, zarządzanie procedurą odszkodowawczą określoną w dodatku II do załącznika II podlega przepisom niniejszego artykułu.

2.   BC uczestnika zgłaszającego roszczenie o rekompensatę dokonuje wstępnej oceny tego roszczenia i kontaktuje się w związku z nim z uczestnikiem. Jeżeli jest to konieczne dla oceny roszczeń, taki BC jest wspierany przez pozostałe zainteresowane BC. Właściwy BC informuje EBC i wszystkie inne zainteresowane BC niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o oczekujących roszczeniach.

3.   W terminie dziewięciu tygodni od technicznej niesprawności TARGET2 BC uczestnika zgłaszającego roszczenie:

a)

przygotowuje sprawozdanie ze wstępnej oceny zawierające jego ocenę otrzymanego roszczenia; oraz

b)

przekazuje sprawozdanie ze wstępnej oceny EBC oraz pozostałym zainteresowanym BC.

4.   W terminie czterech tygodni od otrzymania sprawozdania ze wstępnej oceny Rada Prezesów dokonuje ostatecznej oceny zgłoszonych roszczeń i podejmuje decyzję w sprawie złożenia zainteresowanym uczestnikom ofert rekompensaty. W terminie pięciu dni operacyjnych od zakończenia ostatecznej oceny EBC powiadamia zainteresowane BC o jej wyniku. Zainteresowane BC niezwłocznie informują o wynikach ostatecznej oceny uczestników i, tam, gdzie ma to zastosowanie, o szczegółach oferty rekompensaty, wraz z formularzem oświadczenia o jej przyjęciu.

5.   W terminie dwóch tygodni od zakończenia okresu, o którym mowa w ostatnim zdaniu art. 4 lit. d) dodatku II do załącznika II, dany BC informuje EBC i pozostałe zainteresowane BC o tym, które oferty rekompensaty zostały zaakceptowane, a które odrzucone.

6.   BC informują EBC o wszelkich roszczeniach zgłoszonych im przez ich uczestników poza systemem rekompensat TARGET2, ale związanych z techniczną niesprawnością TARGET2.

Artykuł 23

Szkody spowodowane techniczną niesprawnością TARGET2

1.   W przypadku technicznej niesprawności TARGET2:

a)

po stronie płatnika: bankowi centralnemu, w którym płatnik złożył depozyt, przysługują określone zyski finansowe obliczone przez zastosowanie do krańcowego wzrostu wykorzystania depozytu w banku centralnym stopy równej różnicy między stopą podstawowych operacji refinansowych Eurosystemu a stopą depozytową w okresie technicznej niesprawności TARGET2, do wysokości nierozliczonych zleceń płatniczych. W przypadku gdy płatnikowi pozostanie nadwyżka nieoprocentowanych środków, zyski finansowe stanowią iloczyn stopy podstawowych operacji refinansowych Eurosystemu i kwoty nadwyżki nieoprocentowanych środków w okresie technicznej niesprawności TARGET2, do wysokości nierozliczonych zleceń płatniczych;

b)

po stronie odbiorcy płatności: bankowi centralnemu, od którego odbiorca płatności otrzymał kredyt w banku centralnym, przysługują określone zyski finansowe obliczone przez zastosowanie do krańcowego wzrostu wykorzystania kredytu w banku centralnym stopy równej różnicy między stopą kredytu w banku centralnym a stopą podstawowych operacji refinansowych Eurosystemu i w okresie technicznej niesprawności TARGET2, do wysokości nierozliczonych zleceń płatniczych.

2.   Zysk finansowy EBC stanowią:

a)

przychody związane z przyłączonymi KBC wynikające z różnic w oprocentowaniu sald na koniec dnia tych przyłączonych KBC w stosunku do EBC; oraz

b)

kwota odsetek karnych otrzymanych przez EBC od przyłączonych KBC w przypadkach, gdy przyłączony KBC nałoży karę na uczestnika za niedokonanie zwrotu kredytu w ciągu dnia w terminie, zgodnie z porozumieniem między BC Eurosystemu a przyłączonymi KBC.

3.   Zyski finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zgrupowaniu przez banki centralne, a kwotę będącą wynikiem takiego grupowania przeznacza się na zwrot wydatków tym BC, które ponoszą koszty rekompensaty względem swoich uczestników. Pozostałe zyski banków centralnych lub koszty poniesione przez nie na rekompensatę względem ich uczestników są dzielone pomiędzy BC Eurosystemu zgodnie z kluczem subskrypcji kapitału EBC.

Artykuł 24

Zabezpieczenie na środkach znajdujących się na subkontach i gwarancja wewnętrzna w ramach Eurosystemu

1.   Dla celów rozrachunku instrukcji płatniczych związanych z systemami zewnętrznymi BC Eurosystemu, który otworzył subkonta dla swoich uczestników, zapewnia możliwość użycia w celu rozrachunku instrukcji płatniczych związanych z systemami zewnętrznymi sald na takich subkontach (w tym zwiększenia lub zmniejszenia zablokowanego salda wskutek uznania lub obciążenia subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub wskutek uznania subkonta zleceniem przekazania płynności), które są zamrożone w czasie trwania cyklu przetwarzania systemu zewnętrznego. Powyższe ma zastosowanie bez względu na prowadzone w stosunku do danego uczestnika postępowanie upadłościowe oraz bez względu na poszczególne środki egzekucyjne związane z subkontem takiego uczestnika.

2.   Każdorazowo w przypadku przekazania płynności na subkonto uczestnika, gdy dany BC Eurosystemu nie jest BC danego systemu zewnętrznego, taki BC Eurosystemu, po skontaktowaniu się z nim przez system zewnętrzny (poprzez komunikat o rozpoczęciu cyklu), potwierdza systemowi zewnętrznemu zablokowanie sald na subkoncie, a tym samym gwarantuje bankowi centralnemu takiego systemu zewnętrznego płatność do wysokości takiego salda. Takie potwierdzenie zablokowania przekazane systemowi zewnętrznemu oznacza także prawnie wiążące oświadczenie woli BC systemu zewnętrznego o zagwarantowaniu systemowi zewnętrznemu płatności do wysokości zablokowanego salda. Poprzez potwierdzenie zwiększenia lub zmniejszenia zablokowanego salda po uznaniu lub obciążeniu subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub uznaniu subkonta zleceniem przekazania płynności, zarówno BC Eurosystemu, który nie jest BC systemu zewnętrznego, jak i BC systemu zewnętrznego, deklarują zwiększenie lub zmniejszenie gwarancji odpowiadające kwocie takiej płatności. Gwarancje takie są nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie. Zarówno gwarancje, jak i zablokowanie sald wygasają z chwilą zakomunikowania przez system zewnętrzny, że rozrachunek został zakończony (za pomocą komunikatu o zakończeniu cyklu).

DZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 25

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

1.   W przypadku zaistnienia między BC Eurosystemu sporu odnoszącego się do niniejszych wytycznych zainteresowane strony dążą do jego rozstrzygnięcia zgodnie z Porozumieniem w sprawie wewnętrznej procedury rozstrzygania sporów ESBC.

2.   W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1, w sytuacji, w której spór dotyczący podziału kompetencji między poziomem 2 a poziomem 3 nie może zostać rozstrzygnięty w drodze porozumienia między zainteresowanymi stronami, spór rozstrzyga Rada Prezesów.

3.   W przypadku zaistnienia sporu, o którym mowa w ust. 1, odpowiednie prawa i obowiązki stron ustala się w pierwszym rzędzie na podstawie zasad i procedur zawartych w niniejszych wytycznych. W przypadku sporów dotyczących płatności pomiędzy systemami będącymi komponentami TARGET2 uzupełniająco stosuje się prawo państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę BC Eurosystemu odbiorcy płatności, o ile nie jest ono sprzeczne z niniejszymi wytycznymi.

Artykuł 26

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dnia 7 grudnia 2012 r. Z zastrzeżeniem przepisów przejściowych zawartych w art. 27 niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

2.   Uchyla się wytyczne EBC/2007/2 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r.

3.   Odniesienia do uchylonych wytycznych należy traktować jako odniesienia do niniejszych wytycznych i odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku VII.

Artykuł 27

Postanowienia różne oraz przejściowe

1.   Rachunki otwarte poza PM przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowych oraz systemów zewnętrznych podlegają regułom danego KBC strefy euro, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych wytycznych odnoszących się do rachunków typu home oraz innych decyzji Rady Prezesów. Rachunki otwarte poza PM przez KBC strefy euro dla podmiotów innych niż instytucje kredytowe oraz systemy zewnętrzne podlegają regułom takiego KBC strefy euro.

2.   Podczas okresu przejściowego każdy BC Eurosystemu może w dalszym ciągu dokonywać na swoich rachunkach typu home rozrachunku płatności i innych transakcji, w tym:

a)

płatności między instytucjami kredytowymi;

b)

płatności między instytucjami kredytowymi a systemami zewnętrznymi; oraz

c)

płatności dotyczących operacji otwartego rynku Eurosystemu.

3.   Z upływem okresu przejściowego ustają:

a)

rejestracja adresowalnego posiadacza BIC przez BC Eurosystemu – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i b) załącznika II;

b)

uczestnictwo pośrednie za pośrednictwem BC Eurosystemu; oraz

c)

rozrachunek na rachunkach typu home wszystkich płatności, o których mowa w ust. 2 lit. a)–c).

Artykuł 28

Adresaci, sposób implementacji i raporty roczne

1.   Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich BC Eurosystemu.

2.   Do dnia 20 grudnia 2012 r. KBC strefy euro przesyłają EBC środki, za pomocą których zamierzają zastosować się do art. 39 załącznika II, dodatku VI do załącznika II, pkt 9 lit. a), pkt 12 lit. a) ppkt (v) oraz pkt 13 załącznika III, pkt 18 ppkt 1 lit. c) ppkt (ii) załącznika IV oraz dodatku IIA do załącznika V niniejszych wytycznych.

3.   EBC przygotowuje dla Rady Prezesów raporty roczne z całościowego funkcjonowania TARGET2.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(3)  Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca położenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area” z dnia 3 listopada 1998 r.; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing” z dnia 27 września 2001 r.; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions” z dnia 19 lipca 2007 r.; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’”, 20 listopada 2008 r.; e) „The Eurosystem oversight policy framework” z lipca 2011 r.

(4)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

(5)  Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71.


ZAŁĄCZNIK I

ZASADY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM TARGET2

Poziom 1 – Rada Prezesów

Poziom 2 – BC Eurosystemu

Poziom 3 – KBC dostarczające SSP

0.   Postanowienia ogólne

Poziom 1 ma nadrzędne kompetencje w odniesieniu do krajowych i transgranicznych zagadnień związanych z TARGET2 oraz ponosi odpowiedzialność za ochronę jego funkcji publicznej

Poziom 2 ma kompetencje pomocnicze w zakresie kwestii przekazanych mu przez poziom 1

Poziom 3 podejmuje decyzje w zakresie bieżącego funkcjonowania jednolitej wspólnej platformy (SSP) na podstawie poziomów usług zdefiniowanych w umowach, o których mowa w art. 7 ust. 6 niniejszych wytycznych

1.   Polityka kształtowania kosztów i cen

Podejmowanie decyzji w sprawie wspólnej metodyki kalkulacji kosztów

Podejmowanie decyzji w sprawie jednolitej struktury opłat

Podejmowanie decyzji w sprawie zasad ustalania opłat za dodatkowe usługi lub moduły

(Nie dotyczy)

2.   Zakres usług

Podejmowanie decyzji co do usług podstawowych

Podejmowanie decyzji w sprawie dodatkowych usług lub modułów

Dostarczanie danych według zapotrzebowania poziomu 1/poziomu 2

3.   Zarządzanie ryzykiem

Podejmowanie decyzji co do ogólnych ram zarządzania ryzykiem oraz akceptowanie ryzyk szczątkowych

Faktyczne prowadzenie zarządzania ryzykiem

Przeprowadzanie analiz ryzyka i działań następczych

Dostarczanie niezbędnych informacji na potrzeby analiz ryzyka według zapotrzebowania poziomu 1/poziomu 2

4.   Zarządzanie i finansowanie

Określanie zasad dotyczących prawa własności, procesów decyzyjnych i finansowania SSP

Tworzenie i zapewnianie odpowiedniej implementacji ram prawnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych dla systemu TARGET2

Opracowywanie zasad w zakresie zarządzania i finansowania określonych na poziomie 1

Sporządzanie projektu budżetu, jego zatwierdzanie i wykonywanie

Wykonywanie prawa własności lub kontroli aplikacji

Pobieranie środków i opłat za usługi

Przekazywanie poziomowi 2 danych dotyczących kosztów za świadczenie usług

5.   Tworzenie systemu

Opiniowanie lokalizacji SSP na wniosek poziomu 2

Zatwierdzanie ogólnego planu projektu

Podejmowanie decyzji w sprawie projektu i dalszego rozwoju SSP

Podejmowanie decyzji co do tego, czy platformę należy stworzyć od początku, czy też na bazie platformy istniejącej

Podejmowanie decyzji co do wyboru operatora SSP

Ustalanie, w porozumieniu z poziomem 3, poziomu usług SSP

Podejmowanie decyzji w sprawie lokalizacji SSP po zasięgnięciu opinii poziomu 1

Zatwierdzanie metodyki procesu specyfikacji oraz produktów dostarczanych przez poziom 3, uznanych za stosowne na potrzeby specyfikacji oraz – na późniejszym etapie – testów i odbioru produktu (w szczególności – ogólne i szczegółowe specyfikacje użytkownika)

Stworzenie planu projektu w rozbiciu na etapy kluczowe

Ocena i zatwierdzanie dostarczanych produktów

Tworzenie scenariuszy testowych

Koordynacja testów przeprowadzanych przez banki centralne i użytkowników w ścisłej współpracy z poziomem 3

Przedstawianie propozycji projektu SSP

Przedstawianie propozycji co do tego, czy platformę należy stworzyć od początku, czy też na bazie istniejącej platformy

Przedstawienie propozycji co do lokalizacji SSP

Przygotowywanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji funkcjonalnych (wewnętrznej szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej oraz szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej użytkownika)

Przygotowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych

Dostarczanie początkowych i bieżących danych na potrzeby planowania i kontroli projektu w rozbiciu na etapy kluczowe

Wsparcie techniczne i operacyjne przeprowadzanych testów (przeprowadzanie testów SSP, dostarczanie danych do scenariuszy testowych związanych z SSP, pomoc dla BC Eurosystemu w testowaniu SSP)

6.   Wdrożenie i migracja

Podejmowanie decyzji w zakresie strategii migracji

Przygotowanie i koordynacja migracji do SSP w ścisłej współpracy z poziomem 3

Dostarczanie danych związanych z migracją według zapotrzebowania poziomu 2

Wykonywanie zadań dotyczących migracji związanych z SSP; dodatkowe wsparcie dla migrujących KBC

7.   Obsługa

Zarządzanie poważnymi sytuacjami kryzysowymi

Udzielanie pozwolenia na utworzenie i działanie symulatora TARGET2

Wyznaczanie organów certyfikacyjnych dla dostępu przez internet

Określanie zasad i wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz narzędzi kontroli dla SSP

Określanie zasad mających zastosowanie do bezpieczeństwa certyfikatów używanych przy dostępie przez internet

Zarządzanie w zakresie obowiązków właściciela systemu

Utrzymywanie kontaktu z użytkownikami na poziomie europejskim (z zastrzeżeniem, iż obowiązki w zakresie kontaktów biznesowych z klientami obciążają wyłącznie BC Eurosystemu) oraz monitorowanie bieżącej aktywności użytkowników z perspektywy biznesowej (zadanie BC Eurosystemu)

Monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku

Budżetowanie, finansowanie, fakturowanie (zadanie BC Eurosystemu) i inne zadania administracyjne

Zarządzanie systemem na podstawie umowy, o której mowa w art. 7 ust. 6 niniejszych wytycznych


ZAŁĄCZNIK II

ZHARMONIZOWANE WARUNKI UCZESTNICTWA W SYSTEMIE TARGET2

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszych zharmonizowanych warunkach uczestnictwa (zwanych dalej „warunkami uczestnictwa”) oznaczają:

—   „adresowalny posiadacz BIC” (addressable BIC holder)– podmiot, który: a) posiada BIC; b) nie jest zarejestrowany jako uczestnik pośredni; oraz c) jest korespondentem lub klientem uczestnika bezpośredniego, bądź też oddziałem uczestnika bezpośredniego lub uczestnika pośredniego i ma możliwość składania zleceń płatniczych do systemu będącego komponentem TARGET2 oraz otrzymywania płatności z tego systemu za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego,

—   „banki centralne (BC)” (central banks – CBs)– BC Eurosystemu oraz przyłączone KBC,

—   „BC Eurosystemu” (Eurosystem CB)– EBC lub KBC strefy euro,

—   „członek grupy AL” (AL group member)– uczestnika TARGET2, który zawarł porozumienie AL,

—   „dostawca usług sieciowych” (network service provider)– przedsiębiorstwo, które zostało wskazane przez Radę Prezesów EBC jako dostawca skomputeryzowanych łączy sieciowych do składania komunikatów płatniczych w systemie TARGET2,

—   „dostęp wieloadresowy” (multi-addressee access)– rozwiązanie zapewniające oddziałom lub instytucjom kredytowym mającym siedzibę w EOG dostęp do odpowiedniego systemu będącego komponentem TARGET2 poprzez składanie zleceń płatniczych bądź otrzymywanie płatności bezpośrednio w takim systemie będącym komponentem TARGET2; w ramach takiego rozwiązania wskazane podmioty są upoważnione do składania zleceń płatniczych za pośrednictwem rachunku w PM uczestnika bezpośredniego bez jego udziału,

—   „dostępna płynność” (lub „płynność”) (available liquidity, liquidity)– saldo kredytowe na rachunku w PM oraz, jeśli ma to zastosowanie, linia kredytowa w ramach kredytu w ciągu dnia przyznawanego przez odpowiedni BC w odniesieniu do takiego rachunku,

—   „dzień operacyjny” (business day)– każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V,

—   „formularz danych statycznych” (static data collection form)– formularz opracowany przez [nazwa BC] dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz dla celów rejestracji zmian w zakresie dostarczania takich usług,

—   „grupa” (group)–

a)

grupę złożoną z instytucji kredytowych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki dominującej, w przypadku gdy spółka taka jest zobowiązana do przedstawiania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (IAS 27), przyjętego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2238/2004 (1) oraz przy założeniu, iż grupa taka składa się: ze spółki dominującej oraz jednej lub większej liczby spółek zależnych; lub (ii) z dwóch lub większej liczby spółek zależnych spółki dominującej; lub

b)

grupę złożoną z instytucji kredytowych zgodnie ze wskazaniem w lit. a) ppkt (i) lub (ii), w przypadku gdy spółka dominująca nie przedstawia skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie standardu IAS 27, ale może spełnić wskazane w tym standardzie kryteria objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, pod warunkiem weryfikacji powyższego przez BC uczestnika bezpośredniego lub, w przypadku grupy AL, przez zarządzający KBC;

c)

dwu- lub wielostronną sieć instytucji kredytowych, zorganizowaną: (i) na podstawie przepisów ustawowych przewidujących przynależność instytucji kredytowych do takiej sieci; lub (ii) jako samorządna struktura oparta na mechanizmie kooperacji (w zakresie promowania, wspierania oraz reprezentowania interesów gospodarczych swoich członków) lub też w oparciu o zasady gospodarczej solidarności, w przypadku gdy wskazana charakterystyka wykracza poza zwykły zasięg współpracy między instytucjami kredytowymi, a taka szczególna kooperacja bądź solidarność są dozwolone w aktach założycielskich lub statutowych wskazanych instytucji kredytowych, względnie przewidziane na mocy odrębnych porozumień,

przy czym w każdym z przypadków przewidzianych w lit. c) wniosek o potraktowanie wskazanych podmiotów jako grupy został zatwierdzony przez Radę Prezesów EBC,

—   „grupa AL” (AL group)– grupę złożoną z członków grupy AL używających trybu AL,

—   „grupa CAI” (CAI group)– grupę złożoną z uczestników TARGET2 stosujących tryb CAI,

—   „instrukcja polecenia zapłaty” (direct debit instruction)– instrukcję przekazaną przez odbiorcę płatności jego BC, zgodnie z którą BC płatnika obciąża rachunek płatnika kwotą określoną w instrukcji, na podstawie złożonego upoważnienia polecenia zapłaty,

—   „instytucja kredytowa” (credit institution)– a) instytucję kredytową w rozumieniu [przepisy krajowe implementujące art. 4 ust. 1 lit. a) oraz, o ile ma zastosowanie, art. 2 dyrektywy 2006/48/WE], podlegającą nadzorowi właściwego organu; albo b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 123 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwy organ,

—   „KBC dostarczające SSP” (SSP-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d’Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących SSP na rzecz Eurosystemu,

—   „KBC grupy AL” (AL NCB)– KBC strefy euro, który jest stroną porozumienia AL oraz który działa jako kontrahent w stosunku do członków grupy AL uczestniczących w jego systemie będącym komponentem TARGET2,

—   „KBC strefy euro” (euro area NCB)– krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego walutą jest euro,

—   „kod identyfikacyjny instytucji” (Business Identifier Code – BIC)– kod zdefiniowany w normie ISO 9362,

—   „komunikat ICM” (ICM broadcast message)– informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup uczestników TARGET2 poprzez ICM,

—   „kredyt w banku centralnym” (marginal lending facility)– jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą otrzymać od BC Eurosystemu kredyt overnight oprocentowany według ustalonej z wyprzedzeniem stopy kredytu w banku centralnym,

—   „kredyt w ciągu dnia” (intraday credit)– kredyt przyznawany na czas krótszy niż jeden dzień operacyjny,

—   „menedżer grupy CAI” (CAI group manager)– członka grupy CAI wyznaczonego przez pozostałych członków grupy CAI w celu monitorowania oraz rozdysponowywania dostępnej płynności w ramach grupy CAI w ciągu dnia operacyjnego,

—   „menedżer grupy AL” (AL group manager)– członka grupy AL wyznaczonego przez pozostałych członków grupy AL w celu zarządzania dostępną płynnością w ramach grupy AL w ciągu dnia operacyjnego,

—   „moduł awaryjny” (Contingency Module)– moduł SSP umożliwiający przetwarzanie płatności krytycznych i bardzo krytycznych w sytuacjach awaryjnych,

—   „moduł informacyjno-kontrolny” (Information and Control Module – ICM)– moduł SSP umożliwiający uczestnikom dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz inicjowania rezerwowych zleceń płatniczych w przypadku sytuacji wymagających zapewnienia ciągłości działania,

—   „niewykonanie zobowiązania” (event of default)– zaistnienie lub groźbę zaistnienia zdarzenia mogącego zakłócić wykonanie zobowiązań podjętych przez uczestnika na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa lub innych zasad mających zastosowanie do stosunku między tym uczestnikiem a [nazwa BC] lub innym BC, w tym w szczególności:

—   „odbiorca płatności” (payee)– z wyjątkiem użycia w art. 39 niniejszego załącznika, uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

—   „oddział” (branch)– odział w rozumieniu [przepisy prawa krajowego stanowiące implementację art. 4 ust. 3 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (2)],

—   „opinia o zdolności” (capacity opinion)– opinię dotyczącą danego uczestnika, zawierającą ocenę jego zdolności prawnej do podejmowania i wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa,

—   „stopa kredytu w banku centralnym” (marginal lending rate)– stopę procentową stosowaną w odniesieniu do kredytu w banku centralnym,

—   „płatnik” (payer)– z wyjątkiem użycia w art. 39 niniejszego załącznika, uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

—   „PM” („moduł płatniczy”) (Payments Module)– moduł SSP, w którym na rachunkach w PM dokonywany jest rozrachunek płatności uczestników TARGET2,

—   „podmiot sektora publicznego” (public sector body)– podmiot wchodzący w skład sektora publicznego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającego definicje w celu zastosowania zakazów, o których mowa w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (3),

—   „polecenie przelewu” (credit transfer order)– złożoną przez płatnika instrukcję udostępnienia odbiorcy płatności określonych środków w drodze zapisu księgowego na rachunkach w PM,

—   „porozumienie AL” (AL agreement)– wielostronne porozumienie w sprawie grupowania płynności zawarte przez członków grupy AL oraz przez ich odpowiednie KBC grupy AL, w celu używania trybu AL,

—   „postępowanie upadłościowe” (insolvency proceedings)– postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (4),

—   „przedsiębiorstwo inwestycyjne” (investment firm)– przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (5)], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne:

—   „przyłączony KBC” (connected NCB)– krajowy bank centralny (KBC) niebędący BC Eurosystemu, przyłączony do TARGET2 na podstawie odrębnej umowy,

—   „rachunek typu home” (Home Account)– rachunek otwierany przez BC poza PM na rzecz podmiotu kwalifikowanego do otrzymania statusu uczestnika pośredniego,

—   „rachunek w PM” (PM account)– rachunek uczestnika TARGET2 w PM prowadzony przez BC, niezbędny, aby taki uczestnik TARGET2 mógł:

—   „SSP” („jednolita wspólna platforma”) (Single Shared Platform)– infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczaną przez KBC dostarczające SSP,

—   „system będący komponentem TARGET2” (TARGET2 component system)– system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) prowadzony przez BC, stanowiący część TARGET2,

—   „system zewnętrzny” (ancillary system)– system zarządzany przez podmiot mający siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktury świadczącej usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (6), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi lub rozliczanie takiego obrotu, przy czym rozrachunek powstających w ten sposób zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2 zgodnie z wytycznymi EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (7) oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC,

—   „szczegółowa specyfikacja funkcjonalna użytkownika” albo „specyfikacja UDFS” (User Detailed Functional Specifications – UDFS)– najbardziej aktualną wersję specyfikacji UDFS, która jest techniczną dokumentacją określającą szczegóły współdziałania uczestnika z TARGET2,

—   „TARGET2”– całość wszystkich systemów będących komponentami TARGET2, prowadzonych przez poszczególne BC,

—   „TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]”– system będący komponentem TARGET2, prowadzony przez [nazwa BC],

—   „techniczna niesprawność TARGET2” (technical malfunction of TARGET2)– jakiekolwiek trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych używanych przez TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania i zakończenia przetwarzania płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w tym samym dniu,

—   „tryb AL” (AL mode)– grupowanie dostępnej płynności na rachunkach w PM,

—   „tryb CAI” (CAI mode)– dostarczanie skonsolidowanej informacji o rachunkach w odniesieniu do rachunków w PM za pośrednictwem ICM,

—   „uczestnik” (lub „uczestnik bezpośredni”) (participant, direct participant)– podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM w [nazwa BC],

—   „uczestnik pośredni” (indirect participant)– instytucję kredytową z siedzibą w EOG, która zawarła z uczestnikiem bezpośrednim umowę o wysyłanie zleceń płatniczych i otrzymywanie płatności za pośrednictwem rachunku w PM takiego uczestnika bezpośredniego oraz która została uznana przez system będący komponentem TARGET2 za uczestnika pośredniego,

—   „uczestnik TARGET2” (TARGET2 participant)– dowolnego uczestnika dowolnego systemu będącego komponentem TARGET2,

—   „uczestnik zlecający” (instructing participant)– uczestnika TARGET2, który zainicjował zlecenie płatnicze,

—   „upoważnienie polecenia zapłaty” (direct debit authorisation)– ogólne upoważnienie złożone przez płatnika w jego BC upoważniające i zobowiązujące ten BC do obciążenia rachunku płatnika po otrzymaniu instrukcji polecenia zapłaty od odbiorcy płatności,

—   „wstępna próba przetwarzania” (entry disposition)– fazę przetwarzania płatności, w której TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podejmuje w drodze specjalnych procedur wskazanych w art. 20 próbę dokonania rozrachunku zlecenia płatniczego przyjętego zgodnie z art. 14,

—   „zamknięta grupa użytkowników TARGET2” („TARGET2 CUG”) (TARGET2 closed users group)– grupę klientów dostawcy usług sieciowych wyodrębnioną ze względu na używanie przez nich odpowiednich usług i produktów dostawcy usług sieciowych w związku z uzyskiwaniem przez nich dostępu do rachunku w PM,

—   „zarządzający KBC” (managing NCB)– KBC grupy AL prowadzący system będący komponentem TARGET2, w którym uczestniczy menedżer grupy AL,

—   „zawieszenie” (suspension)– tymczasowe wstrzymanie praw i obowiązków uczestnika na okres wskazany przez [nazwa BC],

—   „zdarzenie uzasadniające zaspokojenie” (enforcement event)– w odniesieniu do członka grupy AL: a) jakikolwiek przypadek niewykonania zobowiązania wskazany w art. 34 ust. 1; b) jakikolwiek przypadek niewykonania zobowiązania lub inne zdarzenie wskazane w art. 34 ust. 2, w odniesieniu do którego [nazwa BC], biorąc pod uwagę istotność niewykonania zobowiązania lub innego zdarzenia, zdecydował że [wstawić, jeżeli ma zastosowanie: [należy dochodzić zaspokojenia z zastawu na podstawie art. 25b] [należy dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia na podstawie art. 25c] oraz] należy dokonać potrącenia wierzytelności na podstawie art. 26; lub c) jakąkolwiek decyzję o zawieszeniu lub pozbawieniu dostępu do kredytu w ciągu dnia,

—   „zlecenie płatnicze” (payment order)– polecenie przelewu, zlecenie przekazania płynności lub instrukcję polecenia zapłaty,

—   „zlecenie płatnicze nierozliczone” (non-settled payment order)– zlecenie płatnicze, które nie zostało poddane rozrachunkowi w tym samym dniu operacyjnym, w którym zostało przyjęte,

—   „zlecenie przekazania płynności” (liquidity transfer order)– zlecenie płatnicze, którego głównym celem jest przekazanie płynności między różnymi rachunkami tego samego uczestnika lub w ramach grupy CAI lub grupy AL.

Artykuł 2

Dodatki

1.   Następujące dodatki stanowią integralną część niniejszych warunków uczestnictwa:

 

Dodatek I: Specyfikacje techniczne przetwarzania zleceń płatniczych

 

Dodatek II: System rekompensat w TARGET2

 

Dodatek III: Ramowa treść opinii o zdolności i opinii krajowej

 

Dodatek IV: Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

Dodatek V: Harmonogram operacyjny

 

Dodatek VI: Taryfa opłat i fakturowanie

 

Dodatek VII: Porozumienie w sprawie grupowania płynności

2.   W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią dodatków a innymi przepisami niniejszych warunków uczestnictwa stosuje się postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa.

Artykuł 3

Ogólna charakterystyka TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i TARGET2

1.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego.

2.   W TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przetwarzane są następujące zlecenia płatnicze:

a)

zlecenia płatnicze wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane;

b)

rozrachunek tej części operacji dewizowych Eurosystemu, której walutą jest euro;

c)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w transgranicznych wysokokwotowych systemach kompensowania;

d)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w systemowo ważnych systemach płatności detalicznych w euro; oraz

e)

inne zlecenia płatnicze w euro skierowane do uczestników TARGET2.

3.   TARGET2 został założony i funkcjonuje w oparciu o SSP. Eurosystem określa konfigurację techniczną i właściwości SSP. Usługi SSP są dostarczane, na podstawie odrębnych umów, na rzecz BC Eurosystemu przez KBC dostarczające SSP.

4.   Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających SSP są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 31. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między uczestnikami a KBC dostarczającymi SSP, w zakresie, w jakim KBC dostarczające SSP działają w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez uczestnika z SSP lub przesyłane przez uczestnika do SSP w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].

5.   Pod względem prawnym TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności, na który składają się wszystkie systemy będące komponentami TARGET2 wskazane jako „systemy” w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 98/26/WE. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jest wskazany jako „system” na podstawie [przepisy implementujące dyrektywę 98/26/WE].

6.   Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki uczestników TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych (tytuł IV) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego uczestnika TARGET2.

TYTUŁ II

UCZESTNICTWO

Artykuł 4

Kryteria dostępu

1.   Do uczestnictwa bezpośredniego w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] są uprawnione następujące typy podmiotów:

a)

instytucje kredytowe mające siedzibę w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w EOG;

b)

instytucje kredytowe mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w EOG;

c)

KBC państw członkowskich oraz EBC,

o ile podmioty, o których mowa w lit. a) i b), nie podlegają środkom ograniczającym przyjętym przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. b), art. 75 lub art. 215 Traktatu, których wprowadzenia zdaniem [oznaczenie BC/kraju], po poinformowaniu EBC, nie da się pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem systemu TARGET2.

2.   [Nazwa BC] może również przyjmować jako uczestników bezpośrednich, według swojego uznania, następujące podmioty:

a)

ministerstwa finansów lub odpowiadające im organy władz centralnych lub regionalnych państw członkowskich, działające na rynkach pieniężnych;

b)

podmioty sektora publicznego państw członkowskich uprawnione do prowadzenia rachunków na rzecz klientów;

c)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w EOG;

d)

podmioty zarządzające systemami zewnętrznymi i działające w tym charakterze;

e)

instytucje kredytowe lub podmioty należące do kategorii wymienionych w lit. a)–d), w obu przypadkach pod warunkiem, iż mają one siedzibę w kraju, z którym Unia zawarła porozumienie walutowe umożliwiające takim podmiotom dostęp do systemów płatności w Unii, z zastrzeżeniem warunków określonych w takim porozumieniu walutowym oraz o ile odpowiednie przepisy mające zastosowanie w takim kraju są równoważne odpowiednim przepisom unijnym.

3.   Instytucje pieniądza elektronicznego w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (8)] nie są uprawnione do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 5

Uczestnicy bezpośredni

1.   Uczestnicy bezpośredni w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mają obowiązek spełniać wymogi określone w art. 8 ust. 1 i 2. Uczestnicy ci posiadają co najmniej jeden rachunek w PM w [nazwa BC].

2.   Uczestnicy bezpośredni są uprawnieni do wyznaczania adresowalnych posiadaczy BIC, bez względu na ich siedzibę.

3.   Uczestnicy bezpośredni mogą wyznaczać inne podmioty jako uczestników pośrednich, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 6.

4.   Do dostępu wieloadresowego przez oddziały stosuje się następujące zasady:

a)

instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) lub b), która została przyjęta jako uczestnik bezpośredni, może udzielić dostępu do swojego rachunku w PM jednemu lub większej liczbie własnych oddziałów mających siedzibę w EOG w celu bezpośredniego składania zleceń płatniczych lub otrzymywania płatności, pod warunkiem iż [nazwa BC] został o tym odpowiednio powiadomiony;

b)

w sytuacji, gdy oddział instytucji kredytowej został przyjęty jako uczestnik bezpośredni, inne oddziały tej samej osoby prawnej lub jej centrala, w obu przypadkach pod warunkiem posiadania siedziby w EOG, mogą uzyskiwać dostęp do rachunku w PM takiego oddziału, pod warunkiem że odpowiednio powiadomiony został [nazwa BC].

Artykuł 6

Uczestnicy pośredni

1.   Instytucja kredytowa mająca siedzibę w EOG jest uprawniona do zawarcia umowy z jednym uczestnikiem bezpośrednim będącym instytucją kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) lub b) albo z BC, w celu składania zleceń płatniczych lub otrzymywania płatności oraz dokonywania ich rozrachunku za pośrednictwem rachunku w PM takiego uczestnika bezpośredniego. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] uznaje odpowiednie podmioty za uczestników pośrednich, rejestrując je w TARGET2 directory, o którym mowa w art. 9.

2.   W przypadku, w którym uczestnik bezpośredni będący instytucją kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) lub b) oraz uczestnik pośredni należą do tej samej grupy, uczestnik bezpośredni może w sposób wyraźny upoważnić uczestnika pośredniego do korzystania z rachunku w PM takiego uczestnika bezpośredniego w celu bezpośredniego składania zleceń płatniczych lub otrzymywania płatności w drodze przyznanego grupie dostępu wieloadresowego.

Artykuł 7

Obowiązki uczestników bezpośrednich

1.   W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż zlecenia płatnicze składane lub płatności otrzymywane przez uczestników pośrednich zgodnie z art. 6, a także przez oddziały na podstawie art. 5 ust. 4, traktowane są jako składane lub otrzymywane przez uczestnika bezpośredniego.

2.   Zlecenia płatnicze, o których mowa w ust. 1, wiążą uczestnika bezpośredniego bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między uczestnikiem a podmiotami, o których mowa w ust. 1, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

Artykuł 8

Procedura ubiegania się o uczestnictwo

1.   W celu przystąpienia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podmiot ubiegający się o uczestnictwo jest zobowiązany:

a)

spełnić następujące wymagania techniczne:

(i)

zapewnić instalację, zarządzanie, obsługę, monitorowanie i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej niezbędnej do przyłączenia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz do składania w nim zleceń płatniczych. Spełniając te wymagania, podmioty ubiegające się o uczestnictwo mogą korzystać z usług osób trzecich, ponoszą jednak wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. W szczególności podmioty ubiegające się o uczestnictwo zawierają umowę z dostawcą usług sieciowych w celu uzyskania niezbędnego połączenia oraz dostępów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zawartymi w dodatku I; oraz

(ii)

przejść odpowiednie testy wymagane przez [nazwa BC]; oraz

b)

spełnić następujące wymagania prawne:

(i)

dostarczyć opinię o zdolności w formie określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach; oraz

(ii)

w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach.

2.   Podmioty ubiegające się o uczestnictwo składają w [nazwa BC] pisemny wniosek, załączając co najmniej następujące dokumenty oraz informacje:

a)

wypełniony formularz danych statycznych, zgodnie z wzorem wskazanym przez [nazwa BC];

b)

opinię o zdolności, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC]; oraz

c)

opinię krajową, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC].

3.   [Nazwa BC] może również zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny wniosku o uczestnictwo.

4.   [Nazwa BC] odrzuca wniosek o uczestnictwo, jeżeli:

a)

nie spełniono kryteriów dostępu określonych w art. 4;

b)

nie spełniono jednego lub większej liczby kryteriów uczestnictwa określonych w ust. 1; lub

c)

w ocenie [nazwa BC] takie uczestnictwo zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub innego systemu będącego komponentem TARGET2, bądź też zagrażałoby wykonywaniu przez [nazwa BC] jego zadań określonych w [odpowiednie przepisy krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.

5.   [Nazwa BC] zawiadamia podmiot ubiegający się o uczestnictwo o decyzji podjętej w sprawie jego wniosku o uczestnictwo w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku, w którym [nazwa BC] zażądał przedłożenia dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, o decyzji zawiadamia się w ciągu miesiąca od otrzymania przez [nazwa BC] takich informacji od podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.

Artykuł 9

TARGET2 directory

1.   TARGET2 directory jest bazą danych o kodach BIC, wykorzystywaną do routingu zleceń płatniczych kierowanych do:

a)

uczestników TARGET2 oraz ich oddziałów korzystających z dostępu wieloadresowego;

b)

uczestników pośrednich TARGET2, włączając w to uczestników pośrednich korzystających z dostępu wieloadresowego; oraz

c)

adresowalnych posiadaczy BIC w TARGET2.

TARGET2 directory jest uaktualniana co tydzień.

2.   Przy braku odmiennych wniosków uczestnika w tym zakresie, jego BIC publikuje się w TARGET2 directory.

3.   Uczestnicy są uprawnieni do udostępniania TARGET2 directory wyłącznie swoim oddziałom oraz podmiotom korzystającym z dostępu wieloadresowego.

4.   Podmioty wskazane w ust. 1 lit. b) i c) wykorzystują swój BIC w stosunkach wyłącznie z jednym uczestnikiem bezpośrednim.

5.   Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że [nazwa BC] oraz inne BC są uprawnione do publikowania nazw oraz kodów BIC uczestników. Publikowane mogą być także nazwy i kody BIC uczestników pośrednich zarejestrowanych przez uczestników, przy czym uczestnicy zapewniają zgodę uczestników pośrednich na taką publikację.

TYTUŁ III

ZOBOWIĄZANIA STRON

Artykuł 10

Zobowiązania [nazwa BC] i uczestników

1.   [Nazwa BC] oferuje usługi opisane w tytule IV. O ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszych warunkach uczestnictwa lub przepisach prawa, [nazwa BC] podejmuje w celu wykonania zobowiązań określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa wszelkie uzasadnione działania w granicach swoich kompetencji, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za osiągnięcie pożądanego wyniku.

2.   Uczestnicy ponoszą na rzecz [nazwa BC] opłaty określone w dodatku VI.

3.   Uczestnicy są obowiązani do zapewnienia ich przyłączenia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dniach operacyjnych, zgodnie z harmonogramem operacyjnym zawartym w dodatku V.

4.   Uczestnik oświadcza i zapewnia [nazwa BC], iż wykonywanie jego zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa nie narusza jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub statutowych mających zastosowanie do takiego uczestnika lub wiążących uczestnika postanowień umownych.

Artykuł 11

Współpraca i wymiana informacji

1.   Wykonując swoje prawa i obowiązki na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, [nazwa BC] i uczestnicy ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia stabilności, poprawnego działania oraz bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z ochrony tajemnicy bankowej [nazwa BC] i uczestnicy przekazują sobie nawzajem wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla wykonywania odpowiednich praw i obowiązków na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa.

2.   [Nazwa BC] tworzy i prowadzi dział obsługi użytkowników systemu, w celu udzielania uczestnikom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu.

3.   Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP są dostępne w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS). Za pośrednictwem T2IS możliwe jest uzyskanie informacji o każdym zdarzeniu wpływającym na normalne funkcjonowanie TARGET2.

4.   [Nazwa BC] może przesyłać komunikaty skierowane do uczestników za pomocą ICM lub za pomocą innych środków komunikacji.

5.   Uczestnicy odpowiadają za terminowe aktualizowanie złożonych formularzy danych statycznych oraz przedkładanie [nazwa BC] nowych formularzy danych statycznych. Uczestnicy odpowiadają również za sprawdzanie dokładności dotyczących ich informacji wprowadzanych do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez [nazwa BC].

6.   [Nazwa BC] uznaje się za upoważniony do przekazywania KBC dostarczającym SSP wszelkich informacji dotyczących uczestników, potrzebnych im do pełnienia funkcji administratorów usługi w ramach zawartego przez nie porozumienia z dostawcą usług sieciowych.

7.   Uczestnicy informują [nazwa BC] o wszelkich zmianach wpływających na zakres ich zdolności prawnej oraz o zmianach legislacyjnych wpływających na zagadnienia opisane w dotyczącej ich opinii krajowej.

8.   Uczestnicy informują [nazwa BC] o:

a)

nowych rejestrowanych przez nich uczestnikach pośrednich, adresowalnych posiadaczach BIC i podmiotach korzystających z dostępu wieloadresowego; oraz

b)

zmianach dotyczących podmiotów wskazanych w lit. a).

9.   Uczestnicy niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania.

TYTUŁ IV

ZARZĄDZANIE RACHUNKAMI W PM I PRZETWARZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH

Artykuł 12

Otwieranie rachunków w PM i zarządzanie nimi

1.   [Nazwa BC] otwiera i prowadzi co najmniej jeden rachunek w PM dla każdego uczestnika. Na żądanie uczestnika działającego jako bank rozrachunkowy [nazwa BC] otwiera jedno lub większą liczbę subkont w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], do wykorzystywania przy dedykowaniu płynności.

2.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Niedopuszczalne jest saldo debetowe na rachunku w PM].

3.   [Wstawić, jeżeli ma zastosowanie: Na początku i na końcu każdego dnia operacyjnego saldo na rachunku w PM wynosi zero. Uznaje się, że uczestnik złożył w [nazwa BC] polecenie przelewu salda dodatniego występującego na koniec każdego dnia operacyjnego na wskazany przez niego rachunek].

4.   [Wstawić, jeżeli ma zastosowanie: Na początku następnego dnia operacyjnego powyższe saldo dodatnie zostaje z powrotem przelane na rachunek w PM danego uczestnika].

5.   Rachunki w PM oraz subkonta takich rachunków nie podlegają oprocentowaniu, z wyjątkiem przypadku użycia takich rachunków w celu przechowywania rezerw obowiązkowych. W takim przypadku obliczanie i wypłata oprocentowania kwot przechowywanych rezerw obowiązkowych podlega rozporządzeniu Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącemu stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (9) oraz rozporządzeniu (WE) Europejskiego Banku Centralnego nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczącemu stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (10).

6.   Oprócz rozrachunku zleceń płatniczych w PM, rachunek w PM może być używany do wykonywania rozrachunku zleceń płatniczych pochodzących z lub przekazywanych do rachunków typu home, zgodnie z zasadami określonymi przez [nazwa BC].

7.   W celu uzyskania informacji o swojej pozycji w zakresie płynności uczestnicy korzystają z ICM. Każdemu uczestnikowi zainteresowanemu taką usługą [nazwa BC] przedstawia dzienne wyciągi z rachunku.

Artykuł 13

Rodzaje zleceń płatniczych

Na potrzeby TARGET2 za zlecenia płatnicze uznaje się:

a)

polecenia przelewu;

b)

instrukcje polecenia zapłaty wykonywane na podstawie upoważnienia polecenia zapłaty; oraz

c)

zlecenia przekazania płynności.

Artykuł 14

Przyjmowanie oraz odrzucanie zleceń płatniczych

1.   Zlecenia płatnicze składane przez uczestników są uznawane za przyjęte przez [nazwa BC], jeżeli:

a)

komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami określonymi przez dostawcę usług sieciowych;

b)

komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami formatowania oraz warunkami systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i pomyślnie przejdzie test wykluczający zdublowanie zgodnie z dodatkiem I; oraz

c)

w sytuacji, w której płatnik lub odbiorca płatności został zawieszony – po otrzymaniu wyraźnej zgody BC zawieszonego uczestnika.

2.   [Nazwa BC] niezwłocznie odrzuca zlecenia płatnicze niespełniające warunków określonych w ust. 1. [Nazwa BC] informuje uczestnika o odrzuceniu zlecenia płatniczego w sposób określony w dodatku I.

3.   SSP określa znacznik czasu w ramach przetwarzania zleceń płatniczych w oparciu o chwilę otrzymania i przyjęcia danego zlecenia płatniczego.

Artykuł 15

Zasady ustalania priorytetów

1.   Uczestnik zlecający oznacza każde zlecenie płatnicze przy pomocy jednego z poniższych oznaczeń:

a)

zwykłe zlecenie płatnicze (priorytet klasy 2);

b)

pilne zlecenie płatnicze (priorytet klasy 1);

c)

bardzo pilne zlecenie płatnicze (priorytet klasy 0).

Zlecenia płatnicze niezawierające oznaczenia priorytetu traktuje się jako zwykłe zlecenia płatnicze.

2.   Zlecenie płatnicze może być oznaczone jako bardzo pilne tylko przez:

a)

BC;

b)

uczestników – w przypadkach płatności pochodzących lub przekazywanych na rzecz CLS International Bank oraz zleceń przekazania płynności dotyczących rozrachunku systemu zewnętrznego korzystającego z interfejsu ASI.

Wszystkie instrukcje płatnicze przekazywane przez system zewnętrzny za pomocą interfejsu ASI w celu obciążenia lub uznania rachunku PM uczestników są uznawane za bardzo pilne zlecenia płatnicze.

3.   Zlecenia przekazania płynności inicjowane za pośrednictwem ICM uznawane są za pilne zlecenia płatnicze.

4.   W przypadku pilnych i zwykłych zleceń płatniczych płatnik może ze skutkiem natychmiastowym dokonać zmiany priorytetu za pośrednictwem ICM. Nie jest możliwa zmiana priorytetu zlecenia płatniczego oznaczonego jako bardzo pilne.

Artykuł 16

Limity płynności

1.   Uczestnik może wprowadzić ograniczenia w wykorzystaniu dostępnej płynności do realizacji zleceń płatniczych względem innych uczestników TARGET2 z wyłączeniem BC, ustalając limity dwustronne lub wielostronne. Limity takie mogą być ustalone tylko w odniesieniu do zleceń płatniczych oznaczonych jako zwykłe.

2.   Limity mogą być oznaczone wyłącznie przez grupę AL. lub w odniesieniu do takiej grupy jako całości. Limity nie mogą być ustalane w odniesieniu do pojedynczego rachunku w PM uczestnika grupy AL, oraz przez uczestników grupy AL względem siebie.

3.   Ustalając limit dwustronny, uczestnik poleca [nazwa BC] niedokonywanie rozrachunku przyjętego zlecenia płatniczego, jeżeli łączna wysokość zleceń płatniczych oznaczonych jako zwykłe wychodzących od niego na rachunek w PM innego uczestnika TARGET2, pomniejszona o łączną wysokość wszystkich płatności oznaczonych jako pilne i zwykłe przychodzących z rachunku w PM tego innego uczestnika TARGET2, przekraczałaby ustalony limit dwustronny.

4.   Uczestnik może ustalić limit wielostronny obejmujący dowolny stosunek niepodlegający limitowi dwustronnemu. Ustalenie limitu wielostronnego może nastąpić wyłącznie, jeżeli uczestnik wyznaczył co najmniej jeden limit dwustronny. Ustalając limit wielostronny, uczestnik poleca [nazwa BC] niedokonywanie rozrachunku przyjętego zlecenia płatniczego, jeżeli łączna wysokość zleceń płatniczych wychodzących od niego na wszystkie inne rachunki w PM uczestników TARGET2, wobec których nie został ustalony limit dwustronny, pomniejszona o łączną wysokość wszystkich płatności oznaczonych jako pilne i zwykłe przychodzących z takich rachunków w PM, przekraczałaby ustalony limit wielostronny.

5.   Minimalna wysokość każdego z limitów wynosi jeden milion euro. Dwustronny lub wielostronny limit w kwocie zero traktuje się tak, jakby nie ustalono żadnego limitu. Limity w wysokości między zero a jeden milion euro są niedopuszczalne.

6.   Limity mogą być zmieniane w czasie rzeczywistym, ze skutkiem natychmiastowym lub od następnego dnia operacyjnego, za pośrednictwem ICM. W razie zmiany kwoty limitu na zero nie będzie możliwe dokonanie jego kolejnej zmiany w tym samym dniu operacyjnym. Ustalenie nowego limitu dwustronnego lub wielostronnego skutkuje od następnego dnia operacyjnego.

Artykuł 17

Rezerwy płynności

1.   Uczestnicy mogą ustanawiać za pośrednictwem ICM rezerwę płynności dla płatności oznaczonych jako pilne lub bardzo pilne.

2.   Menedżer grupy AL może ustanowić rezerwę płynności wyłącznie dla całej grupy AL. Rezerwa płynności nie będzie ustanawiana dla pojedynczych rachunków w ramach grupy AL.

3.   Wnioskując o ustanowienie rezerwy płynności w określonej kwocie dla płatności oznaczonych jako bardzo pilne, uczestnik poleca [nazwa BC] dokonywanie rozrachunku pilnych i zwykłych zleceń płatniczych wyłącznie w przypadku pozostawania dostępnej płynności po odjęciu sumy przeznaczonej na realizację bardzo pilnych zleceń płatniczych.

4.   Wnioskując o ustanowienie rezerwy w określonej kwocie dla płatności oznaczonych jako pilne, uczestnik poleca [nazwa BC] dokonywanie rozrachunku zwykłych zleceń płatniczych wyłącznie w przypadku pozostawania dostępnej płynności po odjęciu sumy przeznaczonej na realizację zleceń płatniczych oznaczonych jako pilne i bardzo pilne.

5.   Po otrzymaniu wniosku o ustanowienie rezerwy [nazwa BC] sprawdza, czy kwota płynności na rachunku w PM uczestnika jest wystarczająca dla ustanowienia rezerwy. Jeżeli tak nie jest, ustanawia się rezerwę tylko na kwocie płynności dostępnej na rachunku w PM. Pozostała część wnioskowanej rezerwy ustanawiana jest w razie udostępnienia dodatkowej płynności.

6.   Wysokość ustanowionej rezerwy może podlegać zmianom. Uczestnicy mogą wnioskować za pośrednictwem ICM o utworzenie nowych rezerw ze skutkiem natychmiastowym lub od następnego dnia operacyjnego.

Artykuł 17a

Stałe instrukcje ustanawiania rezerwy oraz dedykowania płynności

1.   Uczestnicy mogą określać za pośrednictwem ICM domyślną kwotę płynności zarezerwowanej na realizację pilnych lub bardzo pilnych zleceń płatniczych. Taka stała instrukcja lub jej zmiany są skuteczne od następnego dnia operacyjnego.

2.   Uczestnicy mogą określać za pośrednictwem ICM domyślną kwotę płynności przeznaczonej na rozrachunek systemu zewnętrznego. Taka stała instrukcja lub jej zmiany są skuteczne od następnego dnia operacyjnego. Uznaje się, że uczestnik złożył [nazwa BC] instrukcję dedykowania płynności w swoim imieniu w razie zgłoszenia takiego żądania przez system zewnętrzny.

Artykuł 18

Określenie terminu rozrachunku z wyprzedzeniem

1.   Uczestnicy zlecający mogą z wyprzedzeniem określać termin rozrachunku zleceń płatniczych w ciągu danego dnia operacyjnego przy użyciu wskaźnika najwcześniejszego terminu obciążenia lub wskaźnika najpóźniejszego terminu obciążenia.

2.   W przypadku posłużenia się wskaźnikiem najwcześniejszego terminu obciążenia przyjęte zlecenie płatnicze jest przechowywane i przekazywane do wstępnej próby przetwarzania dopiero we wskazanym terminie.

3.   W przypadku posłużenia się wskaźnikiem najpóźniejszego terminu obciążenia przyjęte zlecenie płatnicze podlega zwrotowi jako nierozliczone, jeżeli nie może zostać rozliczone do wskazanego terminu obciążenia. Na 15 minut przed określonym terminem obciążenia do uczestnika zlecającego zostaje wysłane automatyczne zawiadomienie za pośrednictwem ICM. Uczestnik zlecający może również posłużyć się wskaźnikiem najpóźniejszego terminu obciążenia wyłącznie w charakterze ostrzegawczym. W takim przypadku dane zlecenie płatnicze nie podlega zwrotowi.

4.   Uczestnik zlecający może zmieniać wskaźnik najwcześniejszego terminu obciążenia oraz wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia za pośrednictwem ICM.

5.   Dalsze szczegóły techniczne zawarte są w dodatku I.

Artykuł 19

Zlecenia płatnicze składane z wyprzedzeniem

1.   Zlecenia płatnicze mogą być składane z wyprzedzeniem do pięciu dni operacyjnych przed podaną datą rozrachunku (przechowywane zlecenia płatnicze).

2.   Przechowywane zlecenia płatnicze zostają przyjęte i przekazane do wstępnej próby przetwarzania w dniu wskazanym przez uczestnika zlecającego na początku przetwarzania dziennego, w rozumieniu dodatku V. Zlecenia te zostają umieszczone przed zleceniami płatniczymi o tym samym priorytecie.

3.   Przepisy art. 15 ust. 3, art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio do przechowywanych zleceń płatniczych.

Artykuł 20

Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach wstępnej próby przetwarzania

1.   Jeżeli uczestnik zlecający nie określił terminu dokonania rozrachunku w sposób wskazany w art. 18, przyjęte zlecenia płatnicze podlegają rozrachunkowi natychmiast albo najpóźniej do końca dnia operacyjnego, w którym zostały przyjęte, o ile na rachunku w PM płatnika znajdują się odpowiednie środki oraz przy uwzględnieniu limitów płynności oraz rezerw płynności, o których mowa w art. 16 i 17.

2.   Źródłem środków może być:

a)

płynność dostępna na rachunku w PM; lub

b)

płatności przychodzące od innych uczestników TARGET2, z zastrzeżeniem mających zastosowanie mechanizmów optymalizacji.

3.   Do zleceń płatniczych oznaczonych jako bardzo pilne stosuje się „zasadę FIFO” (first-in-first-out principle). Oznacza to, że zlecenia płatnicze oznaczone jako bardzo pilne podlegają rozrachunkowi w porządku chronologicznym. Zlecenia płatnicze oznaczone jako pilne i zwykłe nie podlegają rozrachunkowi, dopóki w kolejce zleceń oczekujących znajdują się zlecenia płatnicze oznaczone jako bardzo pilne.

4.   Zasadę FIFO stosuje się również do zleceń płatniczych oznaczonych jako pilne. Zlecenia płatnicze oznaczone jako zwykłe nie podlegają rozrachunkowi, dopóki w kolejce zleceń oczekujących znajdują się zlecenia płatnicze oznaczone jako pilne i bardzo pilne.

5.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 3 i 4 zlecenia płatnicze oznaczone niższym priorytetem (lub o tym samym priorytecie, ale przyjęte później) mogą zostać poddane rozrachunkowi przed zleceniami o wyższym priorytecie (lub o tym samym priorytecie, ale przyjętymi wcześniej), jeżeli takie zlecenia płatnicze oznaczone niższym priorytetem podlegałyby kompensowaniu z otrzymywanymi płatnościami i przez to prowadziły do zwiększenia ogólnej płynności płatnika.

6.   Zlecenia płatnicze oznaczone jako zwykłe podlegają rozrachunkowi w kolejności określonej według „zasady omijania FIFO” (FIFO-by-passing principle). Oznacza to, że mogą one być rozliczane natychmiast (niezależnie od innych oczekujących zwykłych zleceń płatniczych przyjętych wcześniej), a więc z pominięciem zasady FIFO, o ile dostępne są odpowiednie środki.

7.   Dalsze szczegóły dotyczące rozrachunku zleceń płatniczych w ramach wstępnej próby przetwarzania zawarte są w dodatku I.

Artykuł 21

Rozrachunek i zwrot zleceń płatniczych oczekujących w kolejce

1.   Zlecenia płatnicze, które nie zostaną rozliczone natychmiast w ramach wstępnej próby przetwarzania, umieszczane są w kolejkach zleceń oczekujących według priorytetów określonych przez danego uczestnika zgodnie z art. 15.

2.   W celu optymalizacji rozrachunku oczekujących zleceń płatniczych [nazwa BC] może stosować procedury optymalizacyjne określone w dodatku I.

3.   Z wyjątkiem bardzo pilnych zleceń płatniczych, płatnik może dokonać zmiany pozycji w kolejce oczekujących zleceń płatniczych (tzn. zmieniać ich kolejność) za pomocą ICM. Zlecenia płatnicze mogą być przenoszone ze skutkiem natychmiastowym na początek albo na koniec kolejki zleceń oczekujących w dowolnym momencie przetwarzania dziennego, o którym mowa w dodatku V.

4.   Na wniosek płatnika [nazwa BC] lub – w przypadku grupy AL – BC menedżera grupy AL może zadecydować o dokonaniu zmiany pozycji w kolejce oczekujących zleceń płatniczych bardzo pilnego zlecenia płatniczego (z wyjątkiem bardzo pilnych zleceń płatniczych w zakresie procedury rozrachunkowej 5 i 6), o ile taka zmiana nie wpłynie na sprawny rozrachunek przez systemy zewnętrzne w TARGET2 lub w inny sposób nie zwiększy ryzyka systemowego.

5.   Zlecenia przekazania płynności inicjowane za pomocą ICM będą niezwłocznie zwracane jako nierozliczone w razie braku wystarczających środków. Inne zlecenia płatnicze będą zwracane jako nierozliczone, jeżeli nie mogą zostać rozliczone przed końcową granicą czasową dla danego rodzaju komunikatu, określoną w dodatku V.

Artykuł 22

Wprowadzenie zleceń płatniczych do sytemu i ich nieodwołalność

1.   Dla celów zdania pierwszego art. 3 ust. 1 dyrektywy 98/26/WE oraz [przepisy krajowe implementujące ten przepis dyrektywy 98/26/WE] zlecenia płatnicze uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w chwili obciążenia rachunku w PM danego uczestnika.

2.   Zlecenie płatnicze może zostać odwołane do chwili jego wprowadzenia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] zgodnie z ust. 1. Zlecenia płatnicze ujęte w jednym z algorytmów, o których mowa w dodatku I, nie mogą zostać odwołane w okresie działania algorytmu.

TYTUŁ V

GRUPOWANIE PŁYNNOŚCI

Artykuł 23

Sposoby grupowania płynności

[Nazwa BC] oferuje tryb skonsolidowanej informacji o rachunkach (tryb CAI) oraz tryb grupowanej płynności (tryb AL).

Artykuł 24

Tryb skonsolidowanej informacji o rachunkach

1.   Tryb CAI może być stosowany przez następujące podmioty:

a)

instytucję kredytową lub jej oddziały (bez względu na to, czy podmioty te uczestniczą w tym samym systemie będącym komponentem TARGET2), o ile dane podmioty posiadają więcej niż jeden rachunek w PM, w każdym przypadku identyfikowany za pomocą różnych BIC; lub

b)

dwie lub więcej instytucji kredytowych należących do tej samej grupy lub ich oddziały, przy czym każdy z tych podmiotów posiada jeden lub więcej rachunków w PM identyfikowanych za pomocą różnych BIC.

2.

a)

W trybie CAI każdy członek grupy CAI i ich BC otrzymują listę rachunków w PM członków grupy oraz następujące dodatkowe informacje, skonsolidowane na poziomie grupy CAI, dotyczące:

(i)

linii kredytu w ciągu dnia (o ile mają zastosowanie);

(ii)

sald, w tym sald na subkontach;

(iii)

obrotów;

(iv)

płatności, których rozrachunek został zrealizowany;

(v)

zleceń płatniczych oczekujących w kolejce.

b)

Menedżer grupy CAI i jego BC mają dostęp do określonych powyżej informacji odnoszących się do każdego rachunku w PM w ramach grupy CAI.

c)

Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, są dostarczane za pośrednictwem ICM.

3.   Menedżer grupy CAI ma prawo inicjować przekazywanie płynności za pośrednictwem ICM między rachunkami w PM, w tym ich subkontami, stanowiącymi część tej samej grupy CAI.

4.   Grupa CAI może także obejmować rachunki w PM wchodzące w skład grupy AL. W takim przypadku wszystkie rachunki w PM grupy AL stanowią część grupy CAI.

5.   Jeżeli dwa albo więcej rachunków w PM stanowi równocześnie część grupy AL i grupy CAI (obejmującej dodatkowe rachunki w PM), w zakresie stosunku w ramach grupy AL pierwszeństwo mają zasady dotyczące grupy AL.

6.   Grupa CAI obejmująca rachunki w PM grupy AL może wyznaczyć menedżera grupy CAI będącego innym podmiotem niż menedżer grupy AL.

7.   Do procedury uzyskiwania zgody na stosowanie trybu CAI stosuje się odpowiednio procedurę uzyskiwania zgody na stosowanie trybu AL określoną w art. 25 ust. 4 i 5. Menedżer grupy CAI nie przekazuje zarządzającemu KBC egzemplarza porozumienia w sprawie stosowania trybu CAI.

Artykuł 25

Tryb grupowanej płynności

1.   Tryb AL może być stosowany przez następujące podmioty:

a)

instytucję kredytową lub jej oddziały (bez względu na to, czy podmioty te uczestniczą w tym samym systemie będącym komponentem TARGET2), o ile dane podmioty mają siedzibę w strefie euro i posiadają więcej niż jeden rachunek w PM, w każdym przypadku identyfikowany za pomocą różnych BIC;

b)

oddziały z siedzibą w strefie euro (bez względu na to, czy oddziały te uczestniczą w tym samym systemie będącym komponentem TARGET2) instytucji kredytowej z siedzibą poza strefą euro, o ile takie oddziały posiadają więcej niż jeden rachunek w PM, w każdym przypadku identyfikowany za pomocą różnych BIC; lub

c)

dwie lub więcej instytucji kredytowych, o których mowa w lit. a) lub oddziałów, o których mowa w lit. b), należących do tej samej grupy.

W każdym z przypadków określonych w lit. a)–c) wymagane jest ponadto zawarcie przez dane podmioty z właściwym KBC strefy euro umowy w sprawie kredytu w ciągu dnia.

2.   W trybie AL dostępna płynność na rachunkach w PM wszystkich członków grupy AL jest grupowana w celu sprawdzenia, czy występuje wystarczające pokrycie dla zlecenia płatniczego. Bez względu na powyższe, dwustronny stosunek między członkiem grupy AL a jego KBC grupy AL, związany z prowadzeniem rachunku w PM, podlega zasadom danego systemu będącego komponentem TARGET2, z zastrzeżeniem zmian ustalonych w porozumieniu AL. Kredyt w ciągu dnia udzielony członkowi grupy AL na jego rachunku w PM może być pokryty płynnością dostępną na innych rachunkach w PM takiego członka grupy AL lub na rachunkach w PM innych członków grupy AL, prowadzonych przez ten sam albo inny KBC grupy AL.

3.   W celu zastosowania trybu AL jeden lub więcej uczestników TARGET2 spełniających kryteria określone w ust. 1 zawiera porozumienie AL z [nazwa BC] oraz, o ile ma to zastosowanie, z innymi BC systemów będących komponentami TARGET2, w których uczestniczą inni członkowie grupy AL. Uczestnik TARGET2 może zawrzeć tylko jedno porozumienie AL dotyczące określonego rachunku w PM. Porozumienie AL powinno być zgodne z odpowiednim wzorcem określonym w dodatku VII.

4.   Każda grupa AL wyznacza menedżera grupy AL. Jeżeli grupa AL składa się tylko z jednego uczestnika, uczestnik ten działa jako menedżer grupy AL. Menedżer grupy AL zwraca się do zarządzającego KBC z pisemnym wnioskiem o zastosowanie trybu AL (zawierającym formularze danych statycznych dostarczone przez [nazwa BC]), załączając egzemplarz zawartego porozumienia AL opartego na wzorcu dostarczonym przez zarządzający KBC. Pozostali członkowie grupy AL zwracają się z pisemnymi wnioskami (zawierającymi formularze danych statycznych dostarczone przez [nazwa BC]) do ich właściwych KBC grupy AL. Zarządzający KBC może żądać jakichkolwiek dodatkowych informacji czy dokumentów, jakie uważa za stosowne dla rozpatrzenia wniosku. Ponadto zarządzający KBC może, w porozumieniu z pozostałymi KBC grupy AL, wymagać wprowadzenia do porozumienia AL jakiegokolwiek dodatkowego postanowienia, jakie uważa za stosowne dla zapewnienia należytego i terminowego wykonywania istniejących lub przyszłych zobowiązań członków grupy AL wobec KBC grupy AL.

5.   Zarządzający KBC sprawdza spełnianie przez wnioskodawców wymagań dla utworzenia grupy AL oraz prawidłowość sporządzenia porozumienia AL. W tym celu zarządzający KBC może nawiązać kontakt z pozostałymi KBC grupy AL. Zarządzający KBC wydaje pisemną decyzję, skierowaną do menedżera grupy AL, w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, albo, w przypadku zażądania dodatkowych informacji przez zarządzający KBC, w terminie jednego miesiąca od otrzymania takich informacji. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.

6.   Członkowie grupy AL mają automatycznie dostęp do trybu CAI.

7.   Udostępnianie informacji i wszystkich interaktywnych mechanizmów kontrolnych w ramach grupy AL odbywa się za pośrednictwem ICM.

[Wstawić, o ile ma zastosowanie:

Artykuł 25a

Zastaw/zaspokojenie

1.   Istniejące i przyszłe roszczenia [nazwa BC] ze stosunku prawnego między członkiem grupy AL a [nazwa BC] zabezpieczone [zastawem/zastawem na zbiorze praw o zmiennym składzie (floating charge)] zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 niniejszych warunków uczestnictwa obejmują roszczenia [nazwa BC] w stosunku do członka grupy AL z tytułu porozumienia AL, którego oba te podmioty są stronami.

2.   [Wstawić, o ile wymagane przez prawo właściwe: Z zastrzeżeniem postanowień porozumienia AL, ustanowienie zastawu nie stanowi przeszkody dla korzystania przez uczestnika ze środków zgromadzonych na jego rachunkach w PM w ciągu dnia operacyjnego.]

3.   [Wstawić, o ile wymagane przez prawo właściwe: Szczególne postanowienie o przeznaczeniu środków: członek grupy AL przeznacza środki zgromadzone na swoim rachunku w PM na wykonanie wszystkich swoich zobowiązań wynikających z [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].]

[O ile ma zastosowanie i jest wymagane przez prawo właściwe:

Artykuł 25b

Zaspokojenie z przedmiotu zastawu

W razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie [nazwa BC] przysługuje nieograniczone prawo do zaspokojenia z przedmiotu zastawu bez wcześniejszego zawiadomienia. [Wstawić, o ile ma zastosowanie na podstawie przepisów prawa właściwego: zgodnie z [przepisy prawa krajowego dotyczące zaspokojenia z przedmiotu zastawu].]

[O ile ma zastosowanie i jest wymagane przez prawo właściwe:

Artykuł 25c

Zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia

W razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie [nazwa BC] ma prawo do zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z art. 36.]

Artykuł 26

Potrącenie wierzytelności zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5

W razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie wszelkie wierzytelności [nazwa BC] wobec takiego członka grupy AL stają się automatycznie i natychmiast wymagalne i podlegają postanowieniom art. 36 ust. 4 i 5 niniejszych warunków uczestnictwa.

TYTUŁ VI

BEZPIECZEŃSTWO I SYTUACJE AWARYJNE

Artykuł 27

Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych

W przypadku nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego lub jakiegokolwiek innego zdarzenia mającego wpływ na funkcjonowanie SSP stosuje się procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych opisane w dodatku IV.

Artykuł 28

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

1.   Obowiązkiem uczestników jest wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli w zakresie bezpieczeństwa, chroniących systemy przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów.

2.   Uczestnicy informują [nazwa BC] o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem w ich infrastrukturze technicznej, jak również, w razie potrzeby, o incydentach związanych z bezpieczeństwem występujących w infrastrukturze technicznej podmiotów zewnętrznych. [Nazwa BC] może żądać dodatkowych informacji dotyczących incydentu, a także, w razie potrzeby, podjęcia przez uczestnika odpowiednich środków w celu zapobieżenia powtórzeniu się takiego incydentu.

3.   [Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa na wszystkich uczestników lub też na uczestników uważanych przez niego za krytycznych.

TYTUŁ VII

MODUŁ INFORMACYJNO-KONTROLNY

Artykuł 29

Korzystanie z ICM

1.   ICM:

a)

umożliwia uczestnikom dostęp do informacji dotyczących ich rachunków oraz zarządzanie płynnością;

b)

może być używany w celu składania zleceń przekazania płynności; oraz

c)

umożliwia uczestnikom inicjowanie zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych w razie awarii infrastruktury płatniczej uczestnika.

2.   Dalsze szczegóły techniczne dotyczące ICM zawiera dodatek I.

TYTUŁ VIII

ZASADY DOTYCZĄCE REKOMPENSAT I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ REGUŁY DOWODOWE

Artykuł 30

System rekompensat

Jeżeli z powodu awarii technicznej TARGET2 rozrachunek zlecenia płatniczego nie może zostać dokonany w tym samym dniu operacyjnym, w którym zostało ono przyjęte, [nazwa BC] składa zainteresowanym uczestnikom bezpośrednim ofertę rekompensaty zgodnie ze specjalną procedurą określoną w dodatku II.

Artykuł 31

Zasady dotyczące odpowiedzialności

1.   W zakresie wykonywania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] i uczestnicy są związani ogólnym obowiązkiem zachowania wobec siebie należytej staranności.

2.   [Nazwa BC] ponosi względem swoich uczestników odpowiedzialność za szkody wynikające z działania systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w przypadku oszustwa (w tym w szczególności w przypadku umyślnego naruszenia zobowiązań) lub w przypadku rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa odpowiedzialność [nazwa BC] ogranicza się do wysokości bezpośredniej straty uczestnika, tj. wartości przedmiotowej transakcji i/lub utraty odsetek z jej tytułu, z wyłączeniem dalszych szkód.

3.   [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z awarii lub uszkodzenia infrastruktury technicznej (w tym w szczególności infrastruktury komputerowej [nazwa BC], programów, danych, aplikacji lub sieci), o ile taka awaria lub uszkodzenie powstały pomimo podjęcia przez [nazwa BC] w uzasadnionym zakresie działań koniecznych w celu ochrony takiej infrastruktury przed awarią lub uszkodzeniem oraz w celu zapobieżenia konsekwencjom takich awarii lub uszkodzeń (przy czym zapobieganie to obejmuje w szczególności uruchomienie i przeprowadzenie w całości procedur zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, o których mowa w dodatku IV).

4.   [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności:

a)

w zakresie, w jakim strata lub szkoda spowodowane zostały przez uczestnika; ani

b)

w przypadku, gdy strata lub szkoda wynika ze zdarzeń zewnętrznych niedających się kontrolować przez [nazwa BC] (siła wyższa).

5.   Bez uszczerbku dla [przepisy krajowe implementujące dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającą dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (11)], przepisy ust. 1–4 stosuje się w zakresie, w jakim można wyłączyć odpowiedzialność [nazwa BC].

6.   [Nazwa BC] i uczestnicy są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód, o których mowa w niniejszym artykule.

7.   W zakresie wykonywania, w całości lub w części, zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] może zlecać zadania we własnym imieniu osobom trzecim, w szczególności usługodawcom telekomunikacyjnym, innym usługodawcom sieciowym lub innym podmiotom, jeżeli okaże się to niezbędne w celu wykonania przez [nazwa BC] zobowiązań lub przestrzegania standardowych praktyk rynkowych. Zobowiązanie [nazwa BC] ogranicza się do dokonania właściwego wyboru usługodawcy zewnętrznego oraz zlecenia mu zadań, przy czym odpowiedzialność [nazwa BC] podlega odpowiedniemu ograniczeniu. KBC dostarczające SSP nie są osobami trzecimi w rozumieniu niniejszego ustępu.

Artykuł 32

Reguły dowodowe

1.   O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszystkie odnoszące się do TARGET2 komunikaty związane z płatnościami oraz przetwarzaniem płatności, takie jak potwierdzenia obciążenia i uznania, bądź też komunikaty zawierające wyciągi przesyłane między [nazwa BC] a uczestnikami, przekazuje się za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych.

2.   Zachowane przez [nazwa BC] lub dostawcę usług sieciowych pisemne lub elektroniczne zapisy komunikatów stanowią dowód płatności wykonywanych za pośrednictwem [nazwa BC]. Zapisana lub wydrukowana wersja oryginalnego komunikatu dostawcy usług sieciowych ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

3.   W przypadku awarii połączenia uczestnika z dostawcą usług sieciowych uczestnik korzysta z alternatywnych środków przekazu komunikatów, określonych w dodatku IV. W takich przypadkach zapisana lub wydrukowana wersja komunikatu wytworzona przez [nazwa BC] ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

4.   [Nazwa BC] przechowuje pełne dane dotyczące zleceń płatniczych złożonych przez uczestników i otrzymanych przez nich płatności przez okres [okres zgodny z wymogami właściwego prawa krajowego] od chwili złożenia takich zleceń lub otrzymania płatności, z zastrzeżeniem, że takie pełne dane będą obejmować okres co najmniej pięciu lat dla każdego uczestnika TARGET2 podlegającego stałemu nadzorowi na podstawie środków ograniczających przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie, lub dłuższy okres, o ile wymagany jest przez przepisy szczególne.

5.   Własne księgi i rejestry [nazwa BC] (prowadzone w wersji papierowej, na mikrofilmach, mikrofiszkach, za pomocą zapisu elektronicznego lub magnetycznego, w innej formie odtwarzalnej mechanicznie lub w dowolny inny sposób) stanowią wystarczający dowód zobowiązań ciążących na uczestnikach oraz faktów i zdarzeń, na jakie powołują się strony.

TYTUŁ IX

WYPOWIEDZENIE UCZESTNICTWA I ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW

Artykuł 33

Okres obowiązywania i zwykłe wypowiedzenie uczestnictwa

1.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 34 uczestnictwo w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] następuje na czas nieokreślony.

2.   Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni operacyjnych, o ile nie uzgodni z [nazwa BC] krótszego terminu wypowiedzenia.

3.   [Nazwa BC] może wypowiedzieć uczestnictwo uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile [nazwa BC] nie uzgodni z danym uczestnikiem terminu okresu wypowiedzenia.

4.   Po wypowiedzeniu uczestnictwa w systemie zobowiązania w zakresie poufności określone w art. 38 pozostają w mocy przez okres pięciu lat, poczynając od daty wypowiedzenia uczestnictwa.

5.   Po wypowiedzeniu uczestnictwa rachunek w PM danego uczestnika zamyka się zgodnie z art. 35.

Artykuł 34

Zawieszenie i nadzwyczajne wypowiedzenie uczestnictwa

1.   Uczestnictwo uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega natychmiastowemu wypowiedzeniu bez zachowania terminu wypowiedzenia albo zawieszeniu w przypadku zaistnienia jednego z poniższych przypadków niewykonania zobowiązania:

a)

wszczęcia w stosunku do uczestnika postępowania upadłościowego; lub

b)

zaprzestania spełniania przez uczestnika kryteriów dostępu określonych w art. 4.

2.   [Nazwa BC] może wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zawiesić uczestnictwo uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], jeżeli:

a)

zaistnieje jeden lub większa liczba przypadków niewykonania zobowiązania (innych niż wskazane w ust. 1);

b)

uczestnik istotnie naruszy postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa;

c)

uczestnik nie wykona któregokolwiek ze swoich istotnych zobowiązań względem [nazwa BC];

d)

uczestnik zostanie wykluczony z TARGET2 CUG lub w inny sposób przestanie być jego członkiem;

e)

w odniesieniu do uczestnika zaistnieje jakiekolwiek inne zdarzenie, które w ocenie [nazwa BC] mogłoby stanowić zagrożenie stabilności, poprawnego działania i bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiegokolwiek innego systemu będącego komponentem TARGET2, albo które zagrażałoby wykonaniu przez [nazwa BC] zadań przewidzianych w [właściwe prawo krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności; lub

f)

KBC zawiesi dostęp uczestnika do kredytu w ciągu dnia albo pozbawi go takiego dostępu zgodnie z pkt 12 załącznika III.

3.   Korzystając ze swoich uprawnień określonych w ust. 2, [nazwa BC] bierze pod uwagę, na ile istotne jest niewykonanie zobowiązania oraz zdarzenia, o których mowa w lit. a)–c).

4.

a)

W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia przez [nazwa BC] uczestnictwa uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] na podstawie ust. 1 lub 2 [nazwa BC] natychmiast zawiadamia o tym tego uczestnika, inne BC oraz pozostałych uczestników za pomocą komunikatu ICM.

b)

W przypadku otrzymania przez [nazwa BC] informacji od innego BC o wypowiedzeniu lub zawieszeniu uczestnictwa uczestnika w innym systemie będącym komponentem TARGET2, [nazwa BC] natychmiast zawiadamia o tym swoich uczestników za pomocą komunikatu ICM.

c)

Przyjmuje się, że po otrzymaniu przez uczestników powyższego komunikatu ICM są oni poinformowani o wypowiedzeniu lub zawieszeniu uczestnictwa uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] albo innym systemie będącym komponentem TARGET2. Uczestnicy ponoszą wszelkie straty wynikające ze skierowania zleceń płatniczych do uczestników, których uczestnictwo zostało zawieszone lub wypowiedziane, jeżeli dane zlecenie płatnicze zostało wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] po otrzymaniu komunikatu ICM.

5.   Po wypowiedzeniu uczestnictwa danego uczestnika TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] nie przyjmuje od niego nowych zleceń płatniczych. Zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce, przechowywane zlecenia płatnicze lub nowe zlecenia płatnicze skierowane do takiego uczestnika podlegają zwróceniu.

6.   W razie zawieszenia uczestnictwa danego uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] wszystkie przychodzące płatności oraz wychodzące zlecenia płatnicze takiego uczestnika gromadzi się i uwzględnia we wstępnej próbie przetwarzania dopiero po ich wyraźnym przyjęciu przez BC zawieszonego uczestnika.

Artykuł 35

Zamknięcie rachunków w PM

1.   Uczestnicy mogą zamykać swoje rachunki w PM w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia [nazwa BC] wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych.

2.   Po wypowiedzeniu uczestnictwa na podstawie art. 33 lub art. 34 [nazwa BC] zamyka rachunki w PM danego uczestnika, po uprzednim:

a)

dokonaniu rozrachunku lub zwróceniu oczekujących zleceń płatniczych; oraz

b)

skorzystaniu z przysługujących mu zgodnie z art. 36 praw zastawu oraz potrącenia.

TYTUŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36

Prawo zastawu [nazwa BC] i uprawnienie do potrącenia

1.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [nazwa BC] przysługuje prawo zastawu na istniejącym i przyszłym saldzie dodatnim na rachunku w PM uczestnika, dla zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

1a.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Istniejące i przyszłe roszczenia uczestnika wobec [nazwa BC] wynikające z dodatniego salda na rachunku w PM zostają przeniesione na [nazwa BC] na zabezpieczenie (tzn. jako przeniesienie powiernicze) wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń [nazwa BC] wobec uczestnika powstałych w związku z [postanowienia implementujące niniejsze warunki uczestnictwa]. Skutek w postaci ustanowienia powyższego zabezpieczenia następuje w wyniku samego faktu uznania środkami rachunku w PM uczestnika.]

1b.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [Nazwa BC] przysługuje zastaw na zbiorze praw o zmiennym składzie (floating charge) na istniejących i przyszłych dodatnich saldach na rachunkach uczestnika w PM w celu zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

2.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje [nazwa BC] również w sytuacji, w której jego roszczenia mają wyłącznie charakter warunkowy lub nie są jeszcze wymagalne.]

3.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: uczestnik, działający jako posiadacz rachunku w PM, zgadza się niniejszym na ustanowienie zastawu na rzecz [nazwa BC] prowadzącego ten rachunek; zgoda ta stanowi ustanowienie na rzecz [nazwa BC] zabezpieczenia, o którym mowa w przepisach prawa [odpowiednie określenie krajowe]. Jakiekolwiek środki wpłacane na rachunek w PM, którego saldo jest przedmiotem zastawu, na skutek samego faktu ich wpłacenia podlegają nieodwołalnemu obciążeniu prawem zastawu, bez jakichkolwiek ograniczeń, jako zabezpieczenie pełnego wykonania zabezpieczonych zobowiązań.]

4.   W razie wystąpienia:

a)

jednego z przypadków niewykonania zobowiązania wskazanych w art. 34 ust. 1; lub

b)

jakiegokolwiek innego przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w art. 34 ust. 2, który spowodował wypowiedzenie lub zawieszenie uczestnictwa uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], bez względu na wszczęcie w stosunku do uczestnika postępowania upadłościowego, jak również bez względu na jakiekolwiek przeniesienie, zajęcie sądowe lub inne, czy inne rozporządzenie prawami uczestnika lub w związku z takimi prawami, wszystkie zobowiązania uczestnika stają się natychmiast automatycznie wymagalne, bez potrzeby składania w tym przedmiocie jakichkolwiek oświadczeń, jak i bez wymogu uzyskania uprzedniej zgody jakiegokolwiek organu. Ponadto zobowiązania istniejące między [nazwa BC] i uczestnikiem podlegają automatycznemu potrąceniu, przy czym strona zobowiązana do zapłaty wyższej kwoty dokonuje na rzecz drugiej strony zapłaty różnicy.

5.   Po dojściu do skutku potrącenia na podstawie ust. 4 [nazwa BC] niezwłocznie powiadamia o nim uczestnika.

6.   [Nazwa BC] może bez uprzedniego powiadamiania obciążyć rachunek w PM uczestnika kwotą należną od takiego uczestnika na rzecz [nazwa BC], wynikającą ze stosunku prawnego między uczestnikiem a [nazwa BC].

Artykuł 37

Zabezpieczenie na środkach znajdujących się na subkontach

1.   [Nazwa BC] przysługuje [odwołanie do techniki ustanowienia zabezpieczenia w odpowiednim systemie prawnym] na saldzie subkonta uczestnika otwartego dla rozrachunku instrukcji płatniczych związanych z systemami zewnętrznymi na podstawie umowy między danym systemem zewnętrznym a jego BC. Takie saldo zabezpiecza wykonanie zobowiązania uczestnika, o którym mowa w ust. 7, wobec BC w związku z takim rozrachunkiem.

2.   [Nazwa BC] dokonuje blokady salda subkonta uczestnika po otrzymaniu wiadomości od systemu zewnętrznego (za pomocą komunikatu o rozpoczęciu cyklu). O ile ma to zastosowanie, [nazwa BC] następnie zwiększa lub zmniejsza zablokowane saldo poprzez uznawanie lub obciążanie subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub uznawanie subkonta zleceniami przekazania płynności. Blokada ta wygasa z chwilą otrzymania wiadomości od systemu zewnętrznego (za pomocą komunikatu o zakończeniu cyklu).

3.   Potwierdzając dokonanie blokady salda subkonta uczestnika, [nazwa BC] gwarantuje systemowi zewnętrznemu płatność do wysokości kwoty w danym saldzie. O ile ma to zastosowanie, poprzez potwierdzenie zwiększenia lub zmniejszenia zablokowanego salda po uznaniu lub obciążeniu subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub uznaniu subkonta zleceniami przekazania płynności następuje automatyczne zwiększenie lub zmniejszenie gwarancji o kwotę płatności. Z zastrzeżeniem wskazanych powyżej przypadków zwiększenia lub zmniejszenia gwarancji, gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. Jeśli [nazwa BC] nie jest BC systemu zewnętrznego, to uznaje się, że [nazwa BC] otrzymał polecenie udzielenia wspomnianej gwarancji BC systemu zewnętrznego.

4.   W razie braku postępowań upadłościowych w stosunku do uczestnika instrukcje płatnicze odnoszące się do systemów zewnętrznych zmierzające do wykonania zobowiązania uczestnika wynikającego z rozrachunku zostają rozliczone bez wykorzystania gwarancji oraz bez wykorzystania zabezpieczenia ustanowionego na saldzie subkonta uczestnika.

5.   W razie upadłości uczestnika instrukcje płatnicze odnoszące się do systemów zewnętrznych zmierzające do wykonania zobowiązania uczestnika wynikającego z rozrachunku stanowią pierwsze wezwanie do zapłaty w ramach gwarancji; obciążenie subkonta uczestnika wskazaną kwotą (i uznanie nią rachunku technicznego systemu zewnętrznego) pociąga za sobą w równym stopniu wykonanie zobowiązania gwarancyjnego przez [nazwa BC] oraz wykorzystanie prawa zabezpieczenia na saldzie subkonta uczestnika.

6.   Gwarancja wygasa z chwilą zakomunikowania przez system zewnętrzny, że rozrachunek został ukończony (za pomocą komunikatu o zakończeniu cyklu).

7.   Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu na rzecz [nazwa BC] płatności dokonanych przez [nazwa BC] w ramach takiej gwarancji.

Artykuł 38

Poufność

1.   [Nazwa BC] zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje prawnie chronione, w tym w szczególności informacje o takim charakterze odnoszące się do informacji o płatnościach lub informacji technicznych lub organizacyjnych należących do uczestnika lub jego klientów, chyba że uczestnik lub jego klient wyraził na piśmie zgodę na ich ujawnienie [wstawić następujące zastrzeżenie, jeżeli ma zastosowanie na tle prawa krajowego: albo ich ujawnienie jest zgodne z prawem [przymiotnik określający nazwę państwa] albo wymagane przez to prawo].

2.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 uczestnik zgadza się, że [nazwa BC] jest uprawniony do ujawniania informacji o płatnościach lub informacji technicznych lub organizacyjnych odnoszących się do uczestnika lub jego klientów, uzyskanych w trakcie działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] innym bankom centralnym lub osobom trzecim zaangażowanym w obsługę techniczną TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla sprawnego funkcjonowania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], jak również organom sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy państw członkowskich i Unii, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych i o ile w każdym takim przypadku ujawnienie informacji nie jest sprzeczne z prawem właściwym. [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za finansowe i rynkowe konsekwencje takiego ujawnienia informacji.

3.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 [nazwa BC] jest uprawniony do wykorzystywania, ujawniania lub publikowania informacji dotyczących płatności odnoszących się do uczestnika lub jego klientów, o ile informacje te nie umożliwiają bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji takiego uczestnika lub jego klientów – w celach statystycznych, historycznych, naukowych lub innych celach związanych z wykonywaniem funkcji publicznych przez [nazwa BC] lub inne instytucje publiczne, którym informacje takie są ujawniane.

4.   Informacje dotyczące działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], do których uczestnicy uzyskali dostęp, mogą być wykorzystywane tylko w celach określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa. Uczestnicy mają obowiązek zachowywania takich informacji w tajemnicy, chyba że [nazwa BC] udzieli wyraźnej zgody na piśmie na ich ujawnienie. Obowiązkiem uczestników jest zagwarantowanie, aby wszystkie osoby trzecie, którym zlecają oni, delegują lub powierzają zadania mające lub mogące mieć wpływ na wykonywanie zobowiązań uczestników na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, związane były wymaganiami w zakresie poufności zawartymi w niniejszym artykule.

5.   [Nazwa BC] jest upoważniony do przetwarzania i przekazywania dostawcy usług sieciowych niezbędnych danych w celu dokonania rozrachunku zleceń płatniczych.

Artykuł 39

Ochrona danych, zapobieganie praniu pieniędzy, środki administracyjne lub ograniczające i inne podobne kwestie

1.   Przyjmuje się, że uczestnicy są świadomi wszystkich obowiązków ciążących na nich w związku z przepisami o ochronie danych, o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, działalności łączącej się z ryzykiem rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozwoju środków przenoszenia broni jądrowej. Uczestnicy mają obowiązek wykonywania tych obowiązków w szczególności poprzez podejmowanie odpowiednich środków dotyczących płatności obciążających lub uznających ich rachunki w PM. Uczestnicy są ponadto obowiązani do zaznajomienia się z zasadami przechowywania danych stosowanymi przez dostawcę usług sieciowych przed nawiązaniem stosunku umownego z dostawcą usług sieciowych.

2.   Przyjmuje się, że uczestnicy upoważniają [nazwa BC] do pozyskiwania dotyczących ich informacji od organów finansowych, organów nadzoru lub podmiotów prowadzących obrót, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, o ile informacje takie są niezbędne do uczestnictwa danego uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

3.   Działając jako dostawcy usług płatniczych płatnika lub odbiorcy płatności, uczestnicy spełniają wszystkie wymogi wynikające ze środków administracyjnych lub środków ograniczających zastosowanych wobec nich zgodnie z art. 75 lub 215 Traktatu, łącznie z zawiadamianiem lub uzyskiwaniem zgody właściwego organu w odniesieniu do przetwarzania transakcji. Ponadto:

a)

w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych uczestnika będącego płatnikiem:

(i)

uczestnik dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody;

(ii)

uczestnik nie wprowadza polecenia przelewu do TARGET2, dopóki nie otrzyma od [nazwa BC] potwierdzenia dokonania wymaganego zawiadomienia lub uzyskania zgody przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności lub w jego imieniu;

b)

w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych uczestnika będącego odbiorcą płatności, uczestnik dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu BC, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody.

Dla celów niniejszego ustępu terminy „dostawca usług płatniczych”, „płatnik” i „odbiorca płatności” otrzymują znaczenia przypisane im w mających zastosowanie środkach administracyjnych lub ograniczających.

Artykuł 40

Zawiadomienia

1.   O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia wymagane lub dopuszczalne zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa przekazuje się pocztą poleconą, faksem lub w inny sposób na piśmie albo w formie uwierzytelnionego komunikatu za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych. Zawiadomienia kierowane do [nazwa BC] przekazuje się dyrektorowi [departamentu systemu płatniczego lub innej odpowiedniej jednostki organizacyjnej BC] [nazwa BC], [adres BC], lub do [adres BIC BC]. Zawiadomienia kierowane do uczestnika przekazuje się na adres, numer faksu lub na jego adres BIC, zgłaszany przez uczestnika [nazwa BC] i aktualizowany.

2.   W celu wykazania, że dane zawiadomienie zostało przekazane, wystarczy udowodnić, iż zawiadomienie takie zostało dostarczone pod właściwy adres lub że koperta zawierająca takie zawiadomienie została właściwie zaadresowana i wysłana.

3.   Wszystkie zawiadomienia przekazuje się w języku [wstawić odpowiedni język danego kraju i/lub: „angielskim”].

4.   Za wiążące dla uczestników uważa się wszelkie wypełnione lub podpisane przez nich formularze i dokumenty [nazwa BC], przekazane zgodnie z ust. 1 i 2, które [nazwa BC] może w uzasadniony sposób uznawać za otrzymane od uczestników, ich pracowników lub osób działających na ich rzecz; obejmują one w szczególności formularze danych statycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) oraz informacje dostarczone zgodnie z art. 11 ust. 5.

Artykuł 41

Stosunek umowny z dostawcą usług sieciowych

1.   Dla celów niniejszych warunków uczestnictwa dostawcą usług sieciowych jest SWIFT. Każdy z uczestników zawiera ze SWIFT odrębną umowę dotyczącą usług świadczonych przez SWIFT w związku z korzystaniem przez uczestnika z TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]. Stosunek prawny między uczestnikiem a SWIFT podlega wyłącznie zasadom i warunkom SWIFT.

2.   Każdy z uczestników uczestniczy ponadto w TARGET2 CUG, na zasadach określonych przez KBC dostarczające SSP działające jako administrator usług SWIFT dla SSP. Dopuszczenie uczestnika do TARGET2 CUG i jego wykluczenie z TARGET2 CUG jest skuteczne z chwilą zawiadomienia SWIFT przez administratora usług SWIFT.

3.   Uczestnicy są obowiązani do przestrzegania profilu usług SWIFT dla TARGET2 (TARGET2 SWIFT Service Profile) udostępnionego przez [nazwa BC].

4.   Usługi świadczone przez SWIFT nie stanowią części usług świadczonych przez [nazwa BC] w związku z TARGET2.

5.   [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy czy zaniechania SWIFT (w tym jego kierowników, pracowników i zleceniobiorców) jako dostawcy usług SWIFT, ani za żadne działania, błędy czy zaniechania dostawców sieci wybranych przez uczestników w celu uzyskania dostępu do sieci SWIFT.

Artykuł 42

Procedura wnoszenia zmian

[Nazwa BC] może w każdym czasie jednostronnie zmienić niniejsze warunki uczestnictwa, łącznie z dodatkami. Zmiany niniejszych warunków uczestnictwa, w tym zmiany dodatków do nich, ogłasza się za pomocą [wstawić odpowiedni sposób ogłaszania]. Zmiany uważa się za zaakceptowane, jeżeli dany uczestnik nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od poinformowania go o takich zmianach. Jeżeli uczestnik sprzeciwi się wprowadzeniu zmian, [nazwa BC] jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia uczestnictwa takiego uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz zamknięcia jego rachunków w PM.

Artykuł 43

Prawa osób trzecich

1.   Bez pisemnej zgody [nazwa BC] uczestnicy nie są uprawnieni do przenoszenia, zastawiania lub cedowania na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw, interesów, zobowiązań, obowiązków lub roszczeń wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa lub do nich się odnoszących.

2.   Niniejsze warunki uczestnictwa nie stwarzają praw ani obowiązków odnoszących się do jakichkolwiek podmiotów poza [nazwa BC] i uczestnikami TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 44

Prawo właściwe, właściwość sądów i miejsce wykonania świadczenia

1.   Dwustronny stosunek między [nazwa BC] a uczestnikami TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega prawu [przymiotnik określający nazwę państwa].

2.   Z zastrzeżeniem właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszelkie spory wynikające ze spraw związanych ze stosunkiem, o którym mowa w ust. 1, podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów [miejsce siedziby BC].

3.   Miejscem wykonania świadczenia w odniesieniu do stosunków prawnych między [nazwa BC] a uczestnikami jest [miejsce siedziby BC].

Artykuł 45

Odrębność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne, okoliczność taka nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień warunków uczestnictwa.

Artykuł 46

Wejście w życie i wiążący charakter warunków uczestnictwa

1.   Niniejsze warunki uczestnictwa wchodzą w życie z dniem [odpowiednia data].

2.   [Wstawić o ile zgodne z właściwym prawem krajowym: uczestnicząc w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], uczestnicy automatycznie zgadzają się na obowiązywanie niniejszych warunków uczestnictwa między nimi oraz w stosunku z [nazwa BC].]


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1–10, 12–17, 19–24, 27–38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr 1–7, 11–14, 18–27 oraz 30–33 (Dz.U. L 394 z 31.12.2004, s. 1).

(2)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 1.

(4)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

(5)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

(6)  Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca położenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area” z dnia 3 listopada 1998 r.; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing” z dnia 27 września 2001 r.; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions” z dnia 19 lipca 2007 r.; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’” z dnia 20 listopada 2008 r.; e) „The Eurosystem oversight policy framework” z lipca 2011 r.

(7)  Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1.

(8)  Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.

(9)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 1.

(10)  Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10.

(11)  Dz.U. L 319 z 5.2.2007, s. 1.

Dodatek I

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZETWARZANIA ZLECEŃ PŁATNICZYCH

W uzupełnieniu zharmonizowanych warunków uczestnictwa do przetwarzania zleceń płatniczych stosuje się następujące zasady:

1.   Wymagania techniczne związane z uczestnictwem w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w zakresie infrastruktury, sieci oraz formatów

1)

TARGET2 korzysta z usług systemu SWIFT w zakresie wymiany komunikatów. Każdy uczestnik musi zatem dysponować przyłączeniem do sieci systemu SWIFT opartej o bezpieczne adresy IP (SWIFT’s Secure IP Network). Rachunek w PM każdego z uczestników jest identyfikowany za pomocą 8- lub 11-cyfrowego kodu SWIFT BIC. Ponadto przed dopuszczeniem do uczestnictwa w TARGET2- [oznaczenie BC/kraju] każdy uczestnik musi pomyślnie przejść serię testów potwierdzających jego przygotowanie techniczne i operacyjne.

2)

Składanie zleceń płatniczych i wymiana komunikatów płatniczych w PM dokonywane są za pomocą usługi SWIFTNet FIN Y-copy. W tym celu zakłada się dedykowaną zamkniętą grupę użytkowników (Closed User Group – CUG) systemu SWIFT. Zlecenia płatnicze w ramach takiej CUG TARGET2 są zaadresowane bezpośrednio do uczestnika otrzymującego poprzez wprowadzenie jego kodu BIC w nagłówku komunikatu SWIFTNet FIN.

3)

Dla usług informacyjnych i kontrolnych mogą być używane następujące usługi SWIFTNet:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; lub

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Bezpieczeństwo wymiany komunikatów między uczestnikami oparte jest wyłącznie na usłudze infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure – PKI) systemu SWIFT. Informacje na temat usługi PKI zawarte są w dokumentacji dostarczonej przez system SWIFT.

5)

Usługę „zarządzania relacjami dwustronnymi” (bilateral relationship management), świadczoną w ramach aplikacji zarządzania relacjami SWIFT (SWIFT’s Relationship Management Application – RMA), stosuje się wyłącznie razem z BIC centralnego przeznaczenia w ramach SSP, a nie w odniesieniu do komunikatów płatniczych wymienianych między uczestnikami TARGET2.

2.   Typy komunikatów płatniczych

1)

Przetwarzaniu podlegają następujące komunikaty systemu SWIFTNet FIN/SWIFT:

Rodzaj komunikatu

Rodzaj użycia

Opis

MT 103

Obowiązkowy

Płatność klientowska

MT 103+

Obowiązkowy

Płatność klientowska (przetwarzanie bezpośrednie – Straight Through Processing)

MT 202

Obowiązkowy

Płatność międzybankowa

MT 202COV

Obowiązkowy

Płatności pokrywające

MT 204

Opcjonalny

Płatność z tytułu obciążenia bezpośredniego

MT 011

Opcjonalny

Zawiadomienie o dostarczeniu

MT 012

Opcjonalny

Zawiadomienie wysyłającego

MT 019

Obowiązkowy

Zawiadomienie o odrzuceniu

MT 900

Opcjonalny

Potwierdzenie obciążenia/Zmiana linii kredytowej

MT 910

Opcjonalny

Potwierdzenie uznania/Zmiana linii kredytowej

MT 940/950

Opcjonalny

Komunikat zawierający wyciąg z rachunku (klienta)

Komunikaty MT 011, MT 012 oraz MT 019 są komunikatami systemu SWIFT.

2)

Przy rejestracji w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] uczestnik bezpośredni zgłasza typy komunikatów opcjonalnych, których będzie używał, z wyjątkiem komunikatów MT 011 oraz MT 012, w stosunku do których uczestnicy bezpośredni każdorazowo decydują o ich otrzymywaniu w odniesieniu do konkretnych komunikatów.

3)

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wymogów SWIFT w zakresie struktury komunikatów i specyfikacji pól określonych w dokumentacji SWIFT wraz z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych dla TARGET2 zawartych w rozdziale 9.1.2.2 specyfikacji UDFS, księga 1.

4)

Zawartość pól podlega zatwierdzeniu na poziomie TARGET2-[oznaczenie kraju/BC], zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji UDFS. Uczestnicy mogą uzgodnić między sobą szczegółowe zasady dotyczące zawartości pól. Jednak w ramach TARGET2-[oznaczenie kraju/BC] przestrzeganie tych zasad przez uczestników nie będzie badane.

5)

Komunikatu MT 202COV używa się w celu przeprowadzania płatności pokrywających, tzn. płatności przeprowadzanych przez banki korespondentów w celu rozliczenia (pokrycia) komunikatów polecenia przelewu, które zostają przekazane bankowi klienta za pomocą innych, bardziej bezpośrednich środków. Szczegółów dotyczących klienta zawartych w komunikacie MT 202COV nie wyświetla się w ICM.

3.   Test wykluczający zdublowanie

1)

Wszystkie zlecenia płatnicze przechodzą test wykluczający zdublowanie, którego celem jest odrzucenie zleceń płatniczych, które zostały wprowadzone omyłkowo więcej niż jeden raz.

2)

Sprawdzeniu podlegają następujące pola poszczególnych typów komunikatów SWIFT:

Szczegóły

Część komunikatu SWIFT

Pole

Wysyłający

Nagłówek podstawowy

Adres terminala logicznego (LT)

Typ komunikatu

Nagłówek aplikacji

Typ komunikatu

Odbiorca

Nagłówek aplikacji

Adres przeznaczenia

Numer referencyjny transakcji (Transaction Reference Number – TRN)

Blok tekstowy

:20

Powiązane oznaczenie referencyjne

Blok tekstowy

:21

Data waluty

Blok tekstowy

:32

Kwota

Blok tekstowy

:32

3)

Jeżeli wszystkie pola opisane w ust. 2 są dla nowo składanego zlecenia płatniczego identyczne jak w przypadku zlecenia płatniczego, które zostało już przyjęte, nowo składane zlecenie płatnicze podlega zwróceniu.

4.   Kody błędów

W przypadku odrzucenia zlecenia płatniczego uczestnik zlecający otrzymuje zawiadomienie o odrzuceniu (MT 019), wskazujące za pomocą kodów błędów przyczyny odrzucenia. Kody błędów są opisane w rozdziale 9.4.2 specyfikacji UDFS.

5.   Określenie terminu rozrachunku z wyprzedzeniem

1)

Dla zleceń płatniczych wykorzystujących wskaźnik najwcześniejszego terminu obciążenia używa się słowa kodowego „/FROTIME/”.

2)

Dla zleceń płatniczych wykorzystujących wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia dostępne są dwie możliwości:

a)

słowo kodowe „/REJTIME/”: jeżeli rozrachunek transakcji nie może nastąpić przed wskazanym terminem obciążenia, zlecenie płatnicze podlega zwróceniu;

b)

słowo kodowe „/TILTIME/”: jeżeli rozrachunek zlecenia płatniczego nie może nastąpić przed wskazanym terminem obciążenia, zlecenie płatnicze nie podlega zwróceniu, ale zostaje umieszczone w odpowiedniej kolejce.

W obydwu przypadkach, jeżeli zlecenie płatnicze zawierające wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia nie zostanie wykonane 15 minut przed wskazanym terminem, za pośrednictwem ICM jest wysłane automatyczne zawiadomienie.

3)

W przypadku posłużenia się słowem kodowym „/CLSTIME/” płatność traktuje się tak samo jak zlecenie płatnicze, o którym mowa w ppkt 2 lit. b).

6.   Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach wstępnej próby przetwarzania

1)

W celu umożliwienia sprawnego i pozwalającego na utrzymanie płynności rozrachunku brutto zleceń płatniczych, zlecenia płatnicze wprowadzone do wstępnej próby przetwarzania poddaje się testowi na możliwość kompensowania lub, jeżeli jest to właściwe, rozszerzonemu testowi na możliwość kompensowania (zdefiniowanym w ppkt 2 i 3).

2)

Test na możliwość kompensowania służy sprawdzeniu, czy zlecenia płatnicze odbiorcy płatności znajdujące się na czele kolejki płatności oczekujących oznaczonych jako bardzo pilne, lub – jeżeli takich brak – jako pilne, mogą być przedmiotem kompensowania ze zleceniem płatniczym płatnika (dalej „płatności podlegające kompensowaniu”). Jeżeli płatność podlegająca kompensowaniu nie zapewnia wystarczających środków na pokrycie odpowiedniego zlecenia płatniczego płatnika we wstępnej próbie przetwarzania, ustala się, czy na rachunku w PM płatnika znajduje się wystarczająca dostępna płynność.

3)

Jeżeli wynik testu na możliwość kompensowania jest negatywny, [nazwa BC] może zastosować rozszerzony test na możliwość kompensowania. Rozszerzony test na możliwość kompensowania służy sprawdzeniu, czy w którejkolwiek z kolejek płatności oczekujących należących do odbiorcy płatności znajdują się płatności podlegające kompensowaniu, niezależnie od chwili ich umieszczenia w danej kolejce. Jeżeli jednak w kolejce płatności oczekujących należących do odbiorcy płatności znajdują się zlecenia płatnicze oznaczone wyższym priorytetem zaadresowane do innych uczestników TARGET2, od zasady FIFO można odstąpić, wyłącznie gdy rozrachunek zlecenia płatniczego podlegającego kompensowaniu prowadziłby do zwiększenia płynności odbiorcy płatności.

7.   Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach kolejki zleceń oczekujących

1)

Zlecenia płatnicze umieszczone w kolejkach zleceń oczekujących są traktowane w zależności od priorytetu, za pomocą którego dane zlecenie płatnicze zostało oznaczone przez uczestnika składającego instrukcję.

2)

Zlecenia płatnicze znajdujące się w kolejkach płatności oczekujących oznaczonych jako bardzo pilne i pilne podlegają rozrachunkowi przy wykorzystaniu testów na możliwość kompensowania, o których mowa w pkt 6, poczynając od zlecenia płatniczego znajdującego się na czele kolejki w przypadku, gdy prowadzi to do wzrostu płynności lub w przypadku, gdy następuje ingerencja w ramach kolejki (zmiana pozycji w kolejce, terminu rozrachunku lub priorytetu lub odwołanie zlecenia płatniczego).

3)

Zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce płatności oznaczonych jako zwykłe podlegają rozrachunkowi w sposób ciągły, włącznie z wszystkimi zleceniami płatniczymi oznaczonymi jako bardzo pilne i pilne, które nie zostały jeszcze poddane rozrachunkowi. Stosuje się różne mechanizmy optymalizacji (algorytmy). Jeżeli zastosowanie algorytmu okaże się skuteczne, objęte nim zlecenia płatnicze podlegają rozrachunkowi; jeżeli algorytm okaże się nieskuteczny, objęte nim zlecenia pozostają w kolejce. Stosuje się trzy algorytmy (1–3) w celu kompensowania przepływów płatności. Użycie algorytmu 4 umożliwia wykorzystanie procedury rozrachunkowej 5 (określonej w rozdziale 2.8.1 specyfikacji UDFS) dla rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych. W celu optymalizacji rozrachunku na subkontach uczestników transakcji systemów zewnętrznych oznaczonych jako bardzo pilne stosuje się specjalny algorytm (algorytm 5).

a)

W ramach algorytmu 1 („wszystko albo nic”) [nazwa BC], zarówno w odniesieniu do każdego stosunku, dla którego ustalono limit dwustronny, jak i łącznej sumy stosunków, dla których ustalono limit wielostronny:

(i)

oblicza zbiorczą pozycję płynności dla rachunku w PM każdego uczestnika TARGET2, określając, czy suma wszystkich wychodzących i przychodzących zleceń płatniczych oczekujących w kolejce jest ujemna czy dodatnia, a jeżeli jest ona ujemna, sprawdza, czy przekracza ona dostępną płynność tego uczestnika (zbiorcza pozycja płynności stanowić będzie „całkowitą pozycję płynności”); oraz

(ii)

sprawdza, czy są przestrzegane limity oraz blokady ustalone przez każdego z uczestników TARGET2 w odniesieniu do danego rachunku w PM.

Jeżeli rezultat powyższych obliczeń oraz sprawdzeń jest pozytywny dla każdego właściwego rachunku w PM, [nazwa BC] oraz pozostałe biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku wszystkich płatności na rachunkach w PM uczestników TARGET2 biorących udział w rozrachunku.

b)

W ramach algorytmu 2 („częściowy”) [nazwa BC]:

(i)

oblicza i sprawdza pozycje płynności, limity i blokady dla każdego właściwego rachunku w PM w taki sam sposób, jak w przypadku algorytmu 1; oraz

(ii)

jeżeli całkowita pozycja płynności na jednym lub kilku właściwych rachunkach w PM jest ujemna, usuwa pojedyncze zlecenia płatnicze do chwili, gdy całkowita pozycja płynności każdego z właściwych rachunków w PM stanie się dodatnia.

Następnie, jeżeli istnieją wystarczające środki, [nazwa BC] i pozostałe biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku wszystkich pozostałych płatności (z wyjątkiem usuniętych zleceń płatniczych) na rachunkach w PM właściwych uczestników TARGET2.

Usuwanie zleceń płatniczych [nazwa BC] rozpoczyna od rachunku w PM uczestnika TARGET2 z najwyższą ujemną całkowitą pozycją płynności oraz od zlecenia płatniczego znajdującego się na końcu kolejki zleceń oczekujących oznaczonych najniższym priorytetem. Proces selekcji jest ograniczony do krótkiego czasu, określanego według uznania [nazwa BC].

c)

W ramach algorytmu 3 („wielokrotny”) [nazwa BC]:

(i)

porównuje pary rachunków w PM uczestników TARGET2 w celu ustalenia, czy zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce mogą zostać poddane rozrachunkowi w ramach dostępnej płynności danej pary rachunków w PM uczestników TARGET2 przy uwzględnieniu ustalonych przez nich limitów (rozpoczynając od pary rachunków w PM z najniższą różnicą między zleceniami płatniczymi adresowanymi do siebie wzajemnie przez obydwie strony), a biorące udział BC dokonują jednoczesnego zaksięgowania tych płatności na rachunkach w PM pary uczestników TARGET2; oraz

(ii)

jeżeli w odniesieniu do pary rachunków w PM, o których mowa w ppkt (i), dostępna płynność jest niewystarczająca dla pokrycia pozycji dwustronnej, usuwa poszczególne zlecenia płatnicze do chwili, gdy dostępna płynność jest wystarczająca. W takim przypadku biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku pozostałych płatności – z wyjątkiem tych usuniętych – na rachunkach w PM właściwych dwóch uczestników TARGET2.

Po dokonaniu sprawdzeń, o których mowa w ppkt od (i) do (ii) [nazwa BC] weryfikuje wielostronne pozycje rozrachunkowe (pomiędzy rachunkiem w PM uczestnika a rachunkami w PM innych uczestników TARGET2, w odniesieniu do których ustalono limit wielostronny). W tym celu odpowiednio stosuje się procedurę, o której mowa w ppkt (i)–(ii).

d)

W ramach algorytmu 4 („częściowy plus rozrachunek systemów zewnętrznych”) [nazwa BC] postępuje według takiej samej procedury jak w algorytmie 2, nie usuwa jednak zleceń płatniczych dotyczących rozrachunku systemu zewnętrznego (który następuje na zasadzie równoczesnego rozrachunku wielostronnego).

e)

W ramach algorytmu 5 („rozrachunek systemów zewnętrznych poprzez subkonta”) [nazwa BC] postępuje według procedury algorytmu 1, z tą różnicą, że [nazwa BC] rozpoczyna algorytm 5 przez interfejs systemu zewnętrznego (Ancillary System Interface – ASI) i sprawdza jedynie, czy na subkontach uczestników dostępne są wystarczające środki. Ponadto nie uwzględnia się limitów i blokad. Algorytm 5 stosuje się również podczas rozrachunku nocnego.

4)

Zlecenia płatnicze wprowadzone do wstępnej próby przetwarzania po uruchomieniu któregokolwiek z algorytmów 1 do 4 mogą mimo wszystko podlegać rozrachunkowi natychmiast we wstępnej próbie przetwarzania, jeżeli pozycje i limity właściwych rachunków w PM uczestników TARGET2 umożliwiają zarówno rozrachunek tych zleceń płatniczych, jak i rozrachunek zleceń płatniczych w ramach bieżącej procedury optymalizacji. Nie jest jednak możliwe równoczesne stosowanie dwóch algorytmów.

5)

W czasie przetwarzania dziennego algorytmy stosowane są według ustalonej kolejności. O ile nie jest w toku równoczesny rozrachunek wielostronny systemu zewnętrznego, kolejność ta jest następująca:

a)

algorytm 1;

b)

jeżeli wynik algorytmu 1 jest negatywny – algorytm 2;

c)

jeżeli wynik algorytmu 2 jest negatywny – algorytm 3 lub jeżeli wynik algorytmu 2 jest pozytywny – powtarza się algorytm 1.

Jeżeli równoczesny rozrachunek wielostronny („procedura 5”) systemu zewnętrznego jest w toku, stosuje się algorytm 4.

6)

Algorytmy stosuje się w sposób elastyczny dzięki określonemu z góry odstępowi czasowemu między uruchomieniami poszczególnych algorytmów w celu zapewnienia minimalnej przerwy między działaniem dwóch algorytmów. Następstwo czasowe podlega automatycznej kontroli. Możliwa jest również interwencja ręczna.

7)

Po objęciu zlecenia płatniczego działaniem algorytmu nie jest możliwa zmiana jego pozycji w kolejce ani jego odwołanie. Wnioski o zmianę pozycji w kolejce lub odwołanie zlecenia płatniczego zostają umieszczone w kolejce do czasu zakończenia działania algorytmu. Jeżeli dane zlecenie płatnicze zostanie poddane rozrachunkowi w czasie działania algorytmu, wniosek o zmianę pozycji w kolejce lub odwołanie zlecenia podlega odrzuceniu. Jeżeli rozrachunek zlecenia płatniczego nie został dokonany, wnioski uczestnika uwzględnia się niezwłocznie.

8.   Korzystanie z ICM

1)

ICM wykorzystuje się do pozyskiwania informacji i zarządzania płynnością. Podstawową siecią komunikacji technicznej służącą do wymiany informacji i stosowania środków kontrolnych jest sieć SWIFT oparta o bezpieczny adres IP.

2)

Z wyjątkiem przechowywanych zleceń płatniczych oraz informacji dotyczących danych statycznych, w ICM dostępne są tylko dane dotyczące bieżącego dnia operacyjnego. Treść ekranów dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

3)

Informacje udostępniane są w trybie „na żądanie”, co oznacza, że każdy uczestnik musi zwrócić się o udostępnienie mu informacji.

4)

Korzystanie z ICM odbywa się w następujących trybach:

a)

tryb aplikacja-aplikacja (application-to-application mode – A2A)

W trybie A2A informacje i komunikaty są przekazywane między PM a wewnętrzną aplikacją uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia dostępności odpowiedniej aplikacji umożliwiającej wymianę komunikatów XML (zapytania i odpowiedzi) z ICM za pośrednictwem standardowego interfejsu. Dalsze szczegóły zawarte są w podręczniku użytkownika ICM (ICM User Handbook) i w księdze 4 UDFS;

b)

tryb użytkownik-aplikacja (user-to-applicaton mode – U2A)

Tryb U2A umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy uczestnikiem a ICM. Informacje wyświetlane są w przeglądarce działającej na systemie PC (SWIFT Alliance WebStation lub inny interfejs, który może być wymagany przez SWIFT). Dla uzyskania dostępu w trybie U2A infrastruktura informatyczna musi obsługiwać pliki cookies i JavaScript. Dalsze szczegóły zawarte są w podręczniku użytkownika ICM.

5)

Każdy użytkownik dysponuje przynajmniej jedną SWIFT Alliance WebStation, lub innym interfejsem, który może być wymagany przez SWIFT, w celu uzyskania dostępu do ICM w trybie U2A.

6)

Prawa dostępu do ICM przyznaje się za pomocą mechanizmu „Role Based Access Control” systemu SWIFT. Usługa niezaprzeczalności nadania w SWIFT (Non Repudiation of Emission – NRE), która może być stosowana przez uczestników, umożliwia odbiorcy komunikatu XML wykazanie, że komunikat taki nie uległa zmianie.

7)

Jeżeli uczestnik doświadcza problemów technicznych i nie jest w stanie złożyć zlecenia płatniczego, może on dokonywać przy użyciu ICM uprzednio sformatowanych zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych. [Nazwa BC] udostępnia taką możliwość na żądanie uczestnika.

8)

Uczestnicy mogą również używać ICM do przekazywania płynności:

a)

[wstawić, jeżeli ma zastosowanie] ze swojego rachunku w PM na swój rachunek spoza PM;

b)

między rachunkiem w PM a subkontami uczestnika; oraz

c)

z rachunku w PM na rachunek lustrzany zarządzany przez system zewnętrzny.

9.   UDFS i podręcznik użytkownika ICM

Dalsze informacje szczegółowe oraz przykłady objaśniające powyższe zasady zawarte są w specyfikacji UDFS oraz podręczniku użytkownika ICM, aktualizowanych okresowo i publikowanych na stronach internetowych [nazwa BC] oraz EBC w języku angielskim.

Dodatek II

SYSTEM REKOMPENSAT W TARGET2

1.   Zasady ogólne

a)

W przypadku wystąpienia technicznej niesprawności TARGET2 uczestnicy bezpośredni są uprawnieni do zgłaszania roszczeń o rekompensatę, zgodnie z określonymi w niniejszym dodatku zasadami systemu rekompensat w TARGET2.

b)

O ile Rada Prezesów EBC nie postanowi inaczej, system rekompensat w TARGET2 nie ma zastosowania, jeżeli techniczna niesprawność TARGET2 wynika ze zdarzeń zewnętrznych pozostających poza zwykłą kontrolą dotkniętych nimi BC, jak również z działań lub zaniechań osób trzecich.

c)

Rekompensaty przyznawane w ramach systemu rekompensat w TARGET2 stanowią jedyną procedurę odszkodowawczą dostępną w przypadku technicznej niesprawności TARGET2. W celu dochodzenia odszkodowania uczestnicy mogą jednak korzystać z innych środków prawnych. Przyjęcie przez uczestnika oferty rekompensaty w ramach systemu rekompensat w TARGET2 stanowi jego nieodwołalną zgodę na zrzeczenie się wszelkich roszczeń związanych ze zleceniami płatniczymi, w związku z którymi przyjmuje rekompensatę (w tym roszczeń z tytułu strat następczych), jakie mogłyby mu przysługiwać wobec któregokolwiek BC, jak również nieodwołalne uznanie, że przyjęcie zapłaty z tytułu rekompensaty oznacza pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich takich roszczeń. Uczestnik zwraca danym BC, do wysokości kwoty otrzymanej w ramach systemu rekompensat w TARGET2, wszelkie wydatki wynikające z dalszych roszczeń dochodzonych przez innych uczestników lub inne osoby trzecie w stosunku do danego zlecenia płatniczego lub danej płatności.

d)

Złożenie oferty rekompensaty nie stanowi uznania przez [nazwa BC] lub inny BC odpowiedzialności za techniczną niesprawność TARGET2.

2.   Warunki ofert rekompensaty

a)

Płatnik może zgłosić roszczenia o opłatę administracyjną oraz rekompensatę odsetkową, jeżeli w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 rozrachunek danego zlecenia płatniczego nie nastąpił w dniu operacyjnym, w którym zlecenie to zostało przyjęte.

b)

Odbiorca płatności może zgłosić roszczenie o opłatę administracyjną, jeżeli w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 nie otrzymał płatności, którą miał otrzymać w danym dniu operacyjnym. Odbiorca płatności może także zgłosić roszczenie o rekompensatę odsetkową, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(i)

w przypadku uczestników mających dostęp do kredytu w banku centralnym: w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 odbiorca płatności musiał skorzystać z kredytu w banku centralnym; lub

(ii)

w przypadku wszystkich uczestników: uzyskanie przez niego odpowiednich środków na rynku pieniężnym było niemożliwe z powodów technicznych lub refinansowanie w ten sposób było niemożliwe z innych obiektywnie uzasadnionych powodów.

3.   Obliczanie rekompensaty

a)

W odniesieniu do oferty rekompensaty dla płatnika:

(i)

opłata administracyjna wynosi 50 EUR za pierwsze nierozliczone zlecenie płatnicze, po 25 EUR za każde z czterech kolejnych nierozliczonych zleceń płatniczych oraz po 12,50 EUR za każde kolejne zlecenie płatnicze. Opłata administracyjna jest obliczana oddzielnie w stosunku do każdego odbiorcy płatności;

(ii)

wysokość rekompensaty odsetkowej określa się na podstawie stopy referencyjnej, której wysokość ustalana jest odrębnie każdego dnia. Stopą referencyjną jest niższa z dwóch następujących stóp: stopa EONIA (euro overnight index average) albo stopa kredytu w banku centralnym. Stopę referencyjną stosuje się do kwoty zlecenia płatniczego, którego rozrachunek nie został zrealizowany z powodu technicznej niesprawności TARGET2, za każdy dzień od dnia rzeczywistego lub – w przypadku zleceń płatniczych, o których mowa w pkt 2 lit. a) ppkt (ii) – planowanego złożenia zlecenia płatniczego do dnia, w którym rozrachunek tego zlecenia płatniczego został lub mógł zostać poprawnie zrealizowany. Od kwoty rekompensaty odlicza się przychody uzyskane w wyniku złożenia środków z nierozliczonych zleceń płatniczych w depozycie w ramach Eurosystemu; oraz

(iii)

rekompensaty odsetkowej nie wypłaca się, jeżeli środki z nierozliczonych zleceń płatniczych zostały zainwestowane na rynku lub wykorzystane do spełnienia wymogów dotyczących minimalnej rezerwy obowiązkowej w części, w jakiej środki te zostały przeznaczone na powyższe cele.

b)

W odniesieniu do oferty rekompensaty dla odbiorcy płatności:

(i)

opłata administracyjna wynosi 50 EUR za pierwsze nierozliczone zlecenie płatnicze, po 25 EUR za każde z czterech kolejnych nierozliczonych zleceń płatniczych oraz po 12,50 EUR za każde kolejne zlecenie płatnicze. Opłata administracyjna jest obliczana oddzielnie w stosunku do każdego płatnika;

(ii)

stosuje się metodę obliczania rekompensaty odsetkowej określoną w lit. a) ppkt (ii), z tą różnicą, że jej wysokość określa się, stosując stopę równą różnicy między stopą kredytu w banku centralnym a stopą referencyjną do kwoty kredytu w banku centralnym zaciągniętego w wyniku technicznej niesprawności TARGET2.

4.   Zasady proceduralne

a)

Roszczenia o rekompensatę zgłasza się na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej [nazwa BC] w języku angielskim (zob. [adres strony internetowej BC]). Płatnicy składają odrębny formularz zgłoszenia w odniesieniu do każdego odbiorcy płatności, a odbiorcy płatności składają odrębny formularz zgłoszenia w odniesieniu do każdego płatnika. Na poparcie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia roszczenia załącza się odpowiednie dodatkowe informacje oraz dokumenty. W odniesieniu do określonej płatności lub określonego zlecenia płatniczego można dokonać tylko jednego zgłoszenia roszczenia.

b)

Uczestnicy składają formularze zgłoszenia w [nazwa BC] w terminie czterech tygodni od technicznej niesprawności TARGET2. Dodatkowe informacje i dowody, których uzupełnienia zażąda [nazwa BC], przedkłada się w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia żądania.

c)

[Nazwa BC] dokonuje oceny składanych zgłoszeń i przekazuje je do EBC. O ile Rada Prezesów EBC nie zdecyduje inaczej i nie powiadomi o tym uczestników, rozpatrzenie otrzymanych zgłoszeń następuje najpóźniej w ciągu 14 tygodni od wystąpienia technicznej niesprawności TARGET2.

d)

[Nazwa BC] powiadamia właściwych uczestników o wynikach rozpatrzenia, o którym mowa w lit. c). Jeżeli w wyniku rozpatrzenia złożona została oferta rekompensaty, zainteresowani uczestnicy w terminie czterech tygodni od jej złożenia przyjmują ją albo odrzucają w odniesieniu do każdej płatności lub każdego zlecenia płatniczego objętego każdym roszczeniem poprzez podpisanie standardowego oświadczenia o przyjęciu (dostępnego na stronie internetowej [nazwa BC] (zob. [adres strony BC]). Jeżeli [nazwa BC] nie otrzyma takiego oświadczenia w ciągu czterech tygodni, przyjmuje się, że zainteresowani uczestnicy odrzucili ofertę rekompensaty.

e)

Płatności z tytułu rekompensat [nazwa BC] dokonuje po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu rekompensaty przez uczestnika. Wypłaty rekompensat nie są oprocentowane.

Dodatek III

RAMOWA TREŚĆ OPINII O ZDOLNOŚCI I OPINII KRAJOWEJ

[nazwa BC]

[adres]

Uczestnictwo w [nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni, jako [wewnętrzni lub zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa uczestnika lub oddziału uczestnika], o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym uczestnik ma siedzibę – dalej „jurysdykcja”] w związku z uczestnictwem [nazwa uczestnika] (zwanego dalej „uczestnikiem”) w [nazwa systemu będącego komponentem TARGET2] (zwanego dalej „Systemem”).

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Wszystkie poniższe stwierdzenia i opinie w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], bez względu na to, czy składając zlecenia płatnicze lub otrzymując płatności uczestnik działa za pośrednictwem centrali (head office), czy też za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedzibę w [jurysdykcja] lub poza [jurysdykcja].

I.   BADANE DOKUMENTY

Sporządzając niniejszą opinię, zbadaliśmy:

1)

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię [odpowiednie dokumenty założycielskie] uczestnika w wersji obowiązującej na dzień sporządzenia niniejszej opinii;

2)

[jeżeli ma zastosowanie] odpis z [wymienić odpowiedni rejestr spółek] oraz [jeżeli ma zastosowanie] [rejestr instytucji kredytowych lub inny podobny rejestr];

3)

[w odpowiednim zakresie] kopię posiadanego przez uczestnika zezwolenia lub innego dokumentu zezwalającego na świadczenie usług bankowych, inwestycyjnych, usług transferu środków pieniężnych lub innych usług finansowych w [jurysdykcja];

4)

[jeżeli ma zastosowanie] kopię uchwały podjętej przez zarząd lub inny właściwy organ zarządzający uczestnika w dniu [data, rok], poświadczającej wyrażoną przez uczestnika zgodę na przestrzeganie postanowień dokumentów systemu w rozumieniu poniższej definicji; oraz

5)

[wymienić wszystkie pełnomocnictwa i inne dokumenty ustanawiające lub poświadczające wymagane uprawnienia osoby lub osób podpisujących odpowiednie dokumenty systemu (w rozumieniu poniższej definicji) w imieniu uczestnika];

a także wszelkie inne dokumenty odnoszące się do sposobu powstania, uprawnień i posiadanych zezwoleń uczestnika, niezbędne lub przydatne do przedstawienia niniejszej opinii (zwane dalej „dokumentami uczestnika”).

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii zbadaliśmy także:

1)

[postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa w TARGET2] dla systemu z dnia [data] (zwana dalej „zasadami”); oraz

2)

[…].

Zasady oraz […] będą zwane poniżej „dokumentami systemu” (a wraz z dokumentami uczestnika – „dokumentacją”).

II.   ZAŁOŻENIA

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii założyliśmy w odniesieniu do dokumentacji, że:

1)

dokumenty systemu, które otrzymaliśmy, to oryginały lub poświadczone za zgodność kopie oryginałów;

2)

postanowienia dokumentów systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

3)

sporządzenie dokumentów uczestnika pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone; oraz

4)

dokumenty uczestnika są wiążące dla stron, do których są adresowane, oraz nie naruszono żadnego ze wskazanych w nich postanowień.

III.   OPINIE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA

A.

Uczestnik jest osobą prawną prawidłowo założoną i zarejestrowaną lub w inny sposób utworzoną lub zorganizowaną zgodnie z prawem [jurysdykcja].

B.

Uczestnik dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami o charakterze korporacyjnym do wykonywania praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których jest stroną.

C.

Nabycie przez uczestnika praw, przyjęcie obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których uczestnik ten jest stroną, ani wykonywanie takich praw i obowiązków nie będzie w żaden sposób naruszało ustawowych lub wykonawczych przepisów prawa [jurysdykcja] mających zastosowanie do uczestnika, bądź też postanowień dokumentów uczestnika.

D.

Uczestnik nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód, koncesji, powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych w [jurysdykcja] w związku z przyjmowaniem, skutecznością lub wykonalnością postanowień dokumentów systemu, jak również wykonywaniem praw i obowiązków z nich wynikających.

E.

Uczestnik podjął wszelkie niezbędne działania o charakterze korporacyjnym oraz inne czynności wymagane przepisami prawa [jurysdykcja] dla zagwarantowania zgodności z prawem, ważności i wiążącego charakteru zobowiązań podjętych na podstawie dokumentów systemu.

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz uczestnika. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona, oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]

[nazwa BC]

[adres]

[nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni, jako [zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa uczestnika lub oddziału uczestnika] (zwanego dalej „uczestnikiem”), o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym uczestnik ma siedzibę – dalej „jurysdykcja”] opartej na przepisach prawa [jurysdykcja] w związku z uczestnictwem uczestnika w systemie będącym komponentem TARGET2 (zwanym dalej „systemem”). Ilekroć poniżej mowa jest o prawie [jurysdykcja], rozumie się przez to wszelkie mające zastosowanie przepisy prawa [jurysdykcja]. Niniejszą opinię przedstawiamy w oparciu o przepisy prawa [jurysdykcja], ze szczególnym uwzględnieniem uczestnika mającego siedzibę poza [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie, zgodnie z treścią zdefiniowanych poniżej dokumentów systemu.

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Przyjęliśmy, iż przepisy prawa innych krajów nie mają wpływu na niniejszą opinię.

1.   BADANE DOKUMENTY

Dla celów niniejszej opinii zbadaliśmy dokumenty wymienione poniżej, jak również inne dokumenty, których zbadanie uznaliśmy za niezbędne lub wskazane:

1)

[postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa w TARGET2] dla systemu z dnia [data] (zwana dalej „zasadami”); oraz

2)

wszelkie inne dokumenty regulujące funkcjonowanie systemu lub stosunki pomiędzy uczestnikiem a innymi uczestnikami systemu oraz pomiędzy uczestnikami systemu a [nazwa BC] itd.

Zasady oraz […] są zwane poniżej „dokumentami systemu”.

2.   ZAŁOŻENIA

Przedstawiając niniejszą opinię, założyliśmy w odniesieniu do dokumentów systemu, że:

1)

sporządzenie dokumentów systemu pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone;

2)

dokumenty systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

3)

uczestnicy systemu, za pośrednictwem których składane są zlecenia płatnicze lub otrzymywane są płatności, bądź też za pośrednictwem których wykonywane są prawa lub obowiązki wynikające z dokumentów systemu, względnie za pośrednictwem których takie prawa i obowiązki są wykonywane, dysponują zezwoleniami na świadczenie usług transferu środków pieniężnych we wszystkich odpowiednich systemach prawnych; oraz

4)

dokumenty przedstawione nam w formie kopii lub egzemplarzy wzorcowych są zgodne z oryginałami.

3.   OPINIA

Na podstawie i z zastrzeżeniem powyższego oraz z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień, wyrażamy następującą opinię:

3.1.   Specyficzne dla kraju aspekty prawne [w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie]

Następujące właściwości przepisów prawa [jurysdykcja] są zgodne z obowiązkami uczestnika wynikającymi z dokumentów systemu i w żaden sposób tym obowiązkom nie uchybiają: [lista specyficznych dla kraju aspektów prawnych].

3.2.   Zagadnienia ogólne związane z upadłością

3.2.a.   Rodzaje postępowania upadłościowego

Jedynymi rodzajami postępowania upadłościowego (włączając postępowanie układowe i naprawcze), przez które na potrzeby niniejszej opinii należy rozumieć wszystkie postępowania dotyczące praw majątkowych uczestnika lub jego ewentualnych oddziałów w [jurysdykcja], których przedmiotem może stać się uczestnik w [jurysdykcja], są następujące postępowania: [lista nazw postępowań w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami upadłościowymi”).

Poza postępowaniami upadłościowymi uczestnik, jego prawa majątkowe lub jego ewentualne oddziały w [jurysdykcja] mogą stać się w [jurysdykcja] przedmiotem [wyliczenie obejmujące wszelkie właściwe postępowania wstrzymujące spełnianie zobowiązań lub wprowadzające zarząd przymusowy lub komisaryczny, bądź inne postępowania, w wyniku których płatności kierowane do uczestnika lub od niego wychodzące mogą podlegać zawieszeniu, bądź też mogące wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do takich płatności, oraz inne postępowania o podobnym charakterze, wymienione w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami”).

3.2.b.   Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości

[Jurysdykcja] lub wskazane jednostki podziału administracyjnego [jurysdykcja] jest (są) stroną (stronami) następujących umów międzynarodowych dotyczących upadłości: [lista umów mających lub mogących mieć wpływ na niniejszą opinię, o ile mają zastosowanie].

3.3.   Wykonalność dokumentów systemu

Z zastrzeżeniem poniższych uwag, wszystkie postanowienia dokumentów systemu będą wiążące i skuteczne zgodnie z ich warunkami na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], w tym w szczególności w przypadku wszczęcia w stosunku do uczestnika postępowania upadłościowego lub innego postępowania.

W szczególności wyrażamy następującą opinię:

3.3.a.   Przetwarzanie zleceń płatniczych

Postanowienia w zakresie przetwarzania zleceń płatniczych [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad są ważne i wykonalne. W szczególności wszystkie zlecenia płatnicze przetwarzane zgodnie z tymi przepisami będą ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. Postanowienia zasad określające dokładną chwilę, w której zlecenia płatnicze złożone przez uczestnika w systemie stają się wykonalne i nieodwołalne ([wskazanie odpowiednich przepisów zasad]), są ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.b.   Uprawnienia [nazwa BC] do wykonywania swoich funkcji

Wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do uczestnika nie będzie miało wpływu na uprawnienia i kompetencje [nazwa BC] wynikające z dokumentów systemu. [Wskazać [w zakresie, w jakim ma zastosowanie], że taka sama opinia odnosi się także do wszelkich innych podmiotów świadczących na rzecz uczestnika usługi bezpośrednio i koniecznie niezbędne dla uczestnictwa w systemie, np. dostawców usług sieciowych].

3.3.c.   Środki na wypadek niewykonania zobowiązania

[O ile ma to zastosowanie do uczestnika, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad odnoszących się do przyspieszonego wykonania zobowiązań, które nie stały się jeszcze wymagalne, potrącenia wierzytelności o wykorzystanie wkładów uczestnika, dochodzenia praw wynikających z zastawu, zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa, roszczeń o odsetki z tytułu niewykonania zobowiązań oraz wygaśnięcia umów i zakończenia transakcji ([wskazać odpowiednie postanowienia zasad lub dokumentów systemu]) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].]

3.3.d.   Zawieszenie i wypowiedzenie

O ile ma to zastosowanie do uczestnika, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad (w odniesieniu do zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa uczestnika w systemie w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego lub postępowania, względnie w związku z innymi przypadkami niewykonania zobowiązania, wskazanymi w dokumentach systemu bądź też w związku z przypadkiem, gdy uczestnik stanowi ryzyko systemowe lub ma poważne trudności operacyjne) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.e.   Zasady stosowania kar pieniężnych

O ile ma to zastosowanie do uczestnika, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad dotyczące kar pieniężnych nakładanych na uczestnika, który nie jest w stanie dokonać terminowego zwrotu kredytu w ciągu dnia lub kredytu overnight, o ile ma to zastosowanie, są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.f.   Przeniesienie praw (cesja) i zobowiązań

Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia swoich praw lub zobowiązań, zmiany ich treści bądź rozporządzania nimi w inny sposób na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody [nazwa BC].

3.3.g.   Wybór prawa właściwego i jurysdykcja

Postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad, w szczególności postanowienia dotyczące prawa właściwego, rozstrzygania sporów, jurysdykcji i właściwości sądów oraz doręczeń są ważne i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.4.   Zaskarżalność świadczeń prowadzących do uprzywilejowania wierzyciela

Jesteśmy zdania, iż zobowiązania wynikające z dokumentów systemu, ich wykonywanie lub przestrzeganie, przed wszczęciem postępowania upadłościowego lub innego postępowania w odniesieniu do uczestnika, nie może zostać podważone w ramach wymienionych wyżej postępowań w wyniku uznania ich za świadczenia prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcje podlegające zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

W szczególności – bez ograniczenia powyższych stwierdzeń – wyrażamy tę opinię w odniesieniu do wszelkich zleceń płatniczych złożonych przez jakiegokolwiek uczestnika w systemie. Jesteśmy w szczególności zdania, że postanowienia [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad przewidujące wykonalność i nieodwołalność zleceń płatniczych będą ważne i wykonalne oraz że zlecenie płatnicze złożone przez dowolnego uczestnika i przetwarzane zgodnie z [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad nie może zostać podważone w ramach postępowania upadłościowego lub innego postępowania, w wyniku uznania go za świadczenie prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcję podlegającą zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

3.5.   Zajęcie

W odniesieniu do przypadku, gdy wierzyciel uczestnika wnosi o wydanie na podstawie prawa [jurysdykcja] przez sąd lub organ administracyjny, organ orzekający lub organ publiczny, który jest właściwy dla [jurysdykcja] postanowienia o zajęciu (przez co rozumieć należy również zakazy zaspokajania wierzytelności (freezing orders), postanowienia wydane w ramach postępowania egzekucyjnego (seizure) lub inne procedury prawa prywatnego lub publicznego mające na celu ochronę interesu publicznego bądź interesu wierzycieli uczestnika), zwanego dalej „zajęciem” – wyrażamy następującą opinię [dodać analizę i wyjaśnienia]:

3.6.   Zabezpieczenie [o ile ma zastosowanie]

3.6.a.   Przeniesienie praw lub aktywów na zabezpieczenie, zastaw oraz transakcje repo

Przeniesienie praw na zabezpieczenie będą ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. W szczególności ustanowienie lub dochodzenie praw wynikających z zastawu bądź zawarcie i wykonanie transakcji repo zgodnie z [dodać odnośnik do odpowiednich postanowień umowy z bankiem centralnym] będzie ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.6.b.   Pierwszeństwo roszczeń nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników oraz nabywców w ramach transakcji repo przed roszczeniami innych wierzycieli

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub innego postępowania wobec uczestnika, prawa lub aktywa przeniesione przez takiego uczestnika na zabezpieczenie, względnie zastawione na rzecz [nazwa BC] lub innych uczestników systemu dają zabezpieczonemu wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami innych wierzycieli tego uczestnika, przy czym pierwszeństwo takie nie podlega wyłączeniu ze względu na prawa wierzycieli uprzywilejowanych.

3.6.c.   Dochodzenie uprawnień w odniesieniu do przedmiotu zabezpieczenia

Pomimo wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do uczestnika, pozostali uczestnicy systemu oraz [nazwa BC] występujący w charakterze [nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników lub nabywców w ramach transakcji repo] będą mieli możliwość zaspokojenia się z praw bądź aktywów takiego uczestnika w drodze działań [nazwa BC] podjętych zgodnie z zasadami.

3.6.d.   Wymagania co do formy oraz wymagania w zakresie rejestracji

Brak jest wymogów co do formy przeniesienia praw na zabezpieczenie, ustanawiania i wykonywania zastawu w odniesieniu do praw lub aktywów uczestnika bądź też zawierania i wykonywania obejmujących takie prawa lub aktywa transakcji repo, przy czym nie obowiązuje także wymóg rejestracji [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], lub jakichkolwiek danych szczegółowych dotyczących [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], względnie powiadamiania o nich jakiegokolwiek sądu, organu administracji, organu orzekającego lub organu władzy publicznej właściwego dla [jurysdykcja].

3.7.   Oddziały [w zakresie, w jakim ma zastosowanie]

3.7.a.   Opinia dotyczy także działań podejmowanych za pośrednictwem oddziałów

Wszystkie powyższe stwierdzenia i opinie odnoszące się do uczestnika w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja] w przypadkach, w której uczestnik taki działa za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedziby poza [jurysdykcja].

3.7.b.   Zgodność z prawem

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział uczestnika nie narusza w żaden sposób przepisów prawa [jurysdykcja].

3.7.c   Wymagane zezwolenia

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział uczestnika nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód czy koncesji, dokonywania powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani uzyskiwania innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych dla [jurysdykcja].

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz uczestnika. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona, oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]

Dodatek IV

PROCEDURY ZAPEWNIANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1.   Postanowienia ogólne

a)

Niniejszy dodatek określa ustalenia między [nazwa BC] a uczestnikami lub systemami zewnętrznymi na wypadek awarii jednej lub większej liczby części składowych SSP lub sieci telekomunikacyjnej lub zakłócenia ich funkcjonowania przez nadzwyczajne zdarzenie o charakterze zewnętrznym, jak również na wypadek awarii dotykającej jakiegokolwiek uczestnika lub jakikolwiek system zewnętrzny.

b)

Ilekroć w niniejszym dodatku określa się dokładny czas, należy przez to rozumieć czas lokalny w siedzibie EBC, tzn. czas środkowoeuropejski (CET (1)).

2.   Środki zapewnienia ciągłości działania oraz przetwarzanie w sytuacjach awaryjnych

a)

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze zewnętrznym lub awarii SSP lub sieci telekomunikacyjnej zakłócających normalne funkcjonowanie TARGET2, [nazwa BC] jest uprawniony do stosowania środków zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego.

b)

W TARGET2 dostępne są następujące główne środki zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego:

(i)

przeniesienie SSP do alternatywnej lokalizacji;

(ii)

zmiana godzin funkcjonowania SSP; oraz

(iii)

rozpoczęcie awaryjnego przetwarzania płatności bardzo krytycznych i krytycznych, odpowiednio w rozumieniu pkt 6 lit. c) i d).

c)

W zakresie środków zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego [nazwa BC] dysponuje pełną dowolnością co do tego, czy i jakie środki powinny zostać zastosowane w celu przeprowadzenia rozrachunku zleceń płatniczych.

3.   Informowanie o incydentach

a)

O awarii SSP lub zaistnieniu nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze zewnętrznym uczestników powiadamia się za pośrednictwem krajowych kanałów komunikacyjnych: ICM oraz T2IS. Powiadomienia te zawierają w szczególności:

(i)

opis zdarzenia;

(ii)

przewidywane opóźnienie przetwarzania (jeżeli jest znane);

(iii)

informacje o zastosowanych już środkach; oraz

(iv)

zalecenia dla uczestników.

b)

Ponadto [nazwa BC] może powiadomić uczestników o innych – istniejących bądź przewidywanych – zdarzeniach mogących zakłócić normalne funkcjonowanie TARGET2.

4.   Przeniesienie działania SSP do alternatywnej lokalizacji

a)

W przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt 2 lit. a) działanie SSP może zostać przeniesione do alternatywnej lokalizacji znajdującej się w tym samym lub innym regionie.

b)

W przypadku przeniesienia działania SSP do innego regionu uczestnicy dokładają wszelkich możliwych starań celem uzgodnienia pozycji do chwili zaistnienia awarii lub zdarzenia nadzwyczajnego o zewnętrznym charakterze, a odpowiednie informacje w tym zakresie przekazują [nazwa BC].

5.   Zmiana godzin funkcjonowania

a)

Czas przetwarzania dziennego w TARGET2 może zostać przedłużony, a czas otwarcia nowego dnia operacyjnego TARGET2 opóźniony. W czasie przedłużonego funkcjonowania TARGET2 przetwarzanie zleceń płatniczych odbywa się zgodnie z [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa], z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszym dodatku.

b)

Jeżeli awaria SSP miała miejsce w czasie dnia, ale została usunięta przed godziną 18.00, dopuszczalne jest przedłużenie przetwarzania dziennego, a tym samym opóźnienie czasu zamknięcia. W normalnych okolicznościach czas zamknięcia przedłuża się o nie więcej niż dwie godziny, a uczestników powiadamia tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli decyzja o opóźnieniu zostanie ogłoszona przed godziną 16.50, utrzymuje się minimalny odstęp jednej godziny między końcową granicą czasową dla płatności klientowskich i płatności międzybankowych. Ogłoszonej decyzji o opóźnieniu nie można cofnąć, nawet gdyby było to technicznie możliwe.

c)

Czas zamknięcia opóźnia się, jeżeli awaria SSP miała miejsce przed godziną 18.00 i nie została do godziny 18.00 usunięta. O opóźnieniu czasu zamknięcia [nazwa BC] niezwłocznie powiadamia uczestników.

d)

Po przywróceniu normalnego funkcjonowania SSP:

(i)

[Nazwa BC] podejmuje próbę przeprowadzenia w ciągu jednej godziny rozrachunku wszystkich płatności oczekujących w kolejce; czas ten ulega skróceniu do 30 minut, jeżeli awaria SSP miała miejsce o godzinie 17.30, lub później (jeżeli awaria SSP nadal trwała o godzinie 18.00);

(ii)

ostateczne salda uczestników są ustalane w ciągu jednej godziny; czas ten ulega skróceniu do 30 minut, jeżeli awaria SSP miała miejsce o godzinie 17.30, lub później, jeżeli awaria SSP nadal trwała o godzinie 18.00;

(iii)

w momencie końcowej granicy czasowej dla płatności międzybankowych następuje procedura przetwarzania na koniec dnia, w tym korzystanie z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu.

e)

Systemy zewnętrzne mające zapotrzebowanie na płynność we wczesnych godzinach porannych powinny posiadać ustalone sposoby działania na wypadek sytuacji, w której terminowe rozpoczęcie przetwarzania dziennego jest niemożliwe z uwagi na awarię SSP w dniu poprzednim.

6.   Przetwarzanie awaryjne

a)

Jeżeli [nazwa BC] uzna to za niezbędne, podejmuje decyzję o rozpoczęciu awaryjnego przetwarzania zleceń płatniczych w module awaryjnym SSP. W takiej sytuacji uczestnikom zapewnia się jedynie minimalny poziom usług. [Nazwa BC] informuje swoich uczestników o rozpoczęciu procedur przetwarzania awaryjnego przy użyciu dostępnych środków komunikacji.

b)

W ramach przetwarzania awaryjnego zlecenia płatnicze przetwarzane są ręcznie przez [nazwa BC].

c)

Poniższe rodzaje płatności uznaje się za płatności „bardzo krytyczne”, a [nazwa BC] dokłada wszelkich starań, aby w sytuacjach awaryjnych ich przetwarzanie było kontynuowane:

(i)

płatności związane z CLS Bank International;

(ii)

rozrachunek na koniec dnia dla EURO1;

(iii)

wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przekazywane przez kontrahenta centralnego.

d)

Poniższe rodzaje płatności uznaje się za płatności „krytyczne”, a [nazwa BC] może rozpocząć w odniesieniu do nich procedury przetwarzania awaryjnego:

(i)

płatności wynikające z rozrachunku systemów rozrachunku papierów wartościowych, dokonywanego w czasie rzeczywistym na SSP; oraz

(ii)

inne płatności, o ile jest to konieczne dla uniknięcia ryzyka systemowego.

e)

Składanie zleceń płatniczych do przetwarzania awaryjnego oraz przekazywanie informacji odbiorcom płatności następuje za pośrednictwem [środki komunikacji]. Informacje dotyczące sald na rachunkach oraz obciążeń i uznań można uzyskać za pośrednictwem [nazwa BC].

f)

Przetwarzaniu awaryjnemu mogą także podlegać zlecenia płatnicze, które zostały już złożone w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], ale znajdują się w kolejce płatności oczekujących. W takich przypadkach [nazwa BC] dokłada starań, aby uniknąć podwójnego przetwarzania zleceń płatniczych, ale w razie nastąpienia podwójnego przetwarzania ryzyko z tym związane ponoszą uczestnicy.

g)

W celu awaryjnego przetwarzania zleceń płatniczych uczestnicy ustanowią dodatkowe zabezpieczenie. Podczas przetwarzania awaryjnego przychodzące płatności awaryjne mogą zostać wykorzystane do pokrycia wychodzących zapasowych płatności awaryjnych. W ramach przetwarzania awaryjnego [nazwa BC] może nie uwzględniać dostępnej płynności uczestników.

7.   Awarie związane z uczestnikami lub systemami zewnętrznymi

a)

Uczestnik doświadczający problemu uniemożliwiającego mu realizację rozrachunku płatności w TARGET2 ponosi odpowiedzialność za jego rozwiązanie. W szczególności uczestnik taki może korzystać z własnych rozwiązań wewnętrznych lub funkcji ICM, tj. zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych (CLS, EURO1, przedpłata w STEP2).

b)

Jeżeli dany uczestnik zdecyduje się na wykorzystywanie funkcji ICM do realizacji zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych [nazwa BC], udostępnia tę funkcję na wniosek uczestnika za pośrednictwem ICM. Na wniosek uczestnika [nazwa BC] informuje pozostałych uczestników za pośrednictwem komunikatu ICM o fakcie korzystania przez tego uczestnika ze zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych. Uczestnik odpowiada za przesłanie takich zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych wyłącznie innym uczestnikom, z którymi dwustronnie uzgodnił użycie takich zleceń oraz za wszelkie dalsze działania w zakresie takich zleceń.

c)

Jeżeli uczestnik wykorzystał wszystkie środki przewidziane w lit. a) lub jeżeli okażą się one nieskuteczne, uczestnik może wystąpić o wsparcie [nazwa BC].

d)

W przypadku awarii dotykającej system zewnętrzny, system zewnętrzny ponosi odpowiedzialność za usunięcie awarii. Na wniosek systemu zewnętrznego [nazwa BC] może występować w jego imieniu. [Nazwa BC] ma dowolność w zakresie decyzji co do rodzaju wsparcia udzielanego systemowi zewnętrznemu, w tym również w trakcie nocnego działania systemu zewnętrznego. Istnieje możliwość zastosowania następujących środków awaryjnych:

(i)

inicjowania przez system zewnętrzny płatności niedokumentowych, tj. płatności niepowiązanych z żadną transakcją bazową, za pośrednictwem interfejsu użytkownika;

(ii)

generowania i przetwarzania przez [nazwa BC] instrukcji/plików XML w imieniu systemu zewnętrznego; lub

(iii)

realizacja przez [nazwa BC] płatności niedokumentowych w imieniu systemu zewnętrznego.

e)

Postanowienia szczegółowe w zakresie środków awaryjnych dotyczących systemów zewnętrznych zawiera porozumienie dwustronne między [nazwa BC] a odpowiednim systemem zewnętrznym.

8.   Pozostałe postanowienia

a)

W sytuacji braku dostępności określonych danych w wyniku zaistnienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w pkt 3lit. a), [nazwa BC] jest uprawniony do rozpoczęcia lub kontynuowania przetwarzania zleceń płatniczych lub obsługi TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w oparciu o najbardziej aktualne dane określone przez [nazwa BC]. Na wniosek [nazwa BC] uczestnicy są obowiązani do ponownego złożenia swoich komunikatów FileAct/Interact lub podjęcia innych działań, jakie [nazwa BC] uzna za stosowne.

b)

W przypadku awarii zakłócającej funkcjonowanie [nazwa BC] realizację niektórych lub wszystkich jego funkcji technicznych odnoszących się do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mogą przejąć inne BC Eurosystemu.

c)

[Nazwa BC] może żądać od uczestników uczestniczenia w przeprowadzanych regularnie lub jednorazowo testach środków zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego, szkoleniach lub innych działaniach o charakterze prewencyjnym, które [nazwa BC] uzna za niezbędne. Koszty ponoszone przez uczestników w wyniku przeprowadzania takich testów lub innych działań pokrywają wyłącznie sami uczestnicy.


(1)  CET uwzględnia zmianę na czas letni środkowoeuropejski (Central European Summer Time).

Dodatek V

HARMONOGRAM OPERACYJNY

1.

TARGET2 działa we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel, Nowego Roku, Wielkiego Piątku oraz Poniedziałku Wielkanocnego (według kalendarza obowiązującego w miejscu siedziby EBC), 1 maja, pierwszego dnia Bożego Narodzenia oraz 26 grudnia.

2.

Czasem odniesienia dla systemu jest czas lokalny w siedzibie EBC, tzn. CET.

3.

Bieżący dzień operacyjny rozpoczyna się wieczorem poprzedniego dnia operacyjnego i przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

Godzina

Opis

6.45–7.00

Przerwa w działalności na przygotowanie operacji dziennych (1)

7.00–18.00

Przetwarzanie dzienne

17.00

Końcowa granica czasowa dla płatności klientowskich, tj. płatności, w przypadku których zleceniodawca lub beneficjent płatności nie jest uczestnikiem bezpośrednim lub pośrednim; identyfikuje się je w systemie poprzez użycie komunikatu MT 103 lub MT 103+

18.00

Końcowa granica czasowa dla płatności międzybankowych (tj. płatności niebędących płatnościami klientowskimi)

18.00–18.45 (2)

Przetwarzanie na koniec dnia

18.15 (2)

Ogólna końcowa granica czasowa korzystania z operacji kredytowo-depozytowych

(Krótko po) 18:30 (3)

Dane konieczne do dokonania aktualizacji systemów księgowych są dostępne dla BC

18.45–19.30 (3)

Rozpoczęcie przetwarzania dziennego (nowy dzień operacyjny)

19.00 (3)–19.30 (2)

Dostarczenie płynności na rachunek w PM

19.30 (3)

Komunikat o rozpoczęciu procedury i rozliczenie zleceń stałych w celu przekazania płynności z rachunków w PM na subkonta/rachunki lustrzane (rozrachunek związany z systemami zewnętrznymi)

19.30 (3)–22.00

Realizacja dodatkowych transferów płynności za pośrednictwem ICM zanim system zewnętrzny przekaże komunikat o rozpoczęciu cyklu; okres rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 dla systemów zewnętrznych)

22.00–1.00

Faza obsługi technicznej

1.00–7.00

Procedura rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 dla systemów zewnętrznych)

4.

Przekazywanie płynności za pośrednictwem ICM jest możliwe od godz. 19.30 (4) do godz. 18.00 dnia następnego, z wyjątkiem fazy obsługi technicznej od godz. 22.00 do godz. 1.00.

5.

Godziny operacyjne mogą zostać zmienione w razie podjęcia środków zapewnienia ciągłości działania na podstawie pkt 5 dodatku IV.


(1)  Operacje dzienne oznaczają przetwarzanie dzienne i przetwarzanie na koniec dnia.

(2)  Kończy się 15 minut później w ostatnim dniu okresu rezerwy minimalnej Eurosystemu.

(3)  Rozpoczyna się 15 minut później w ostatnim dniu okresu rezerwy minimalnej Eurosystemu.

(4)  Rozpoczyna się 15 minut później w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw obowiązkowych Eurosystemu.

Dodatek VI

TARYFA OPŁAT I FAKTUROWANIE

Opłaty dla uczestników bezpośrednich

1.

W zależności od wybranej przez uczestnika bezpośredniego opcji opłata miesięczna za przetwarzanie płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] wynosi:

a)

150 EUR za rachunek w PM plus zryczałtowana opłata za każdą transakcję (obciążenie rachunku) w wysokości 0,80 EUR; lub

b)

1 875 EUR za rachunek w PM plus opłata za każdą transakcję (obciążenie rachunku) ustalona w zależności od wolumenu transakcji (liczby przetwarzanych transakcji) w danym miesiącu w następujący sposób:

Zakres

Od

Do

Cena (w EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Ponad 100 000

0,125

Zlecenia przekazania płynności między rachunkiem w PM uczestnika a jego subkontami nie podlegają opłatom.

2.

Opłata miesięczna za dostęp wieloadresowy wynosi 80 EUR za każdy ośmiocyfrowy kod BIC inny niż kod BIC rachunku uczestnika bezpośredniego.

3.

Od uczestników bezpośrednich, którzy nie wyrażają zgody na publikację kodu BIC ich rachunków w TARGET2 directory, pobierana będzie dodatkowa miesięczna opłata w wysokości 30 EUR od każdego rachunku.

4.

Miesięczna opłata za każdą rejestrację uczestnika pośredniego w TARGET2 directory przez uczestnika bezpośredniego wynosi 20 EUR.

5.

Jednorazowa opłata za każdą rejestrację w TARGET2 directory adresowalnego posiadacza BIC, w przypadku oddziałów uczestników bezpośrednich i pośrednich, oddziałów korespondentów oraz adresowalnych posiadaczy BIC, którzy są członkami tej samej grupy, zgodnie z art. 1, wynosi 5 EUR.

6.

Miesięczna opłata za rejestrację w TARGET2 directory adresowalnego posiadacza BIC w przypadku korespondenta wynosi 5 EUR.

Opłaty za grupowanie płynności

7.

Dla trybu CAI opłata miesięczna wynosi 100 EUR za każdy rachunek należący do grupy.

8.

Dla trybu AL opłata miesięczna wynosi 200 EUR za każdy rachunek należący do grupy AL. Jeżeli grupa AL używa trybu CAI, rachunki nienależące do trybu AL obowiązuje opłata miesięczna dla trybu CAI w wysokości 100 EUR za rachunek.

9.

Zarówno dla trybu AL, jak i trybu CAI, wobec wszystkich płatności dokonywanych przez uczestników grupy stosuje się malejącą skalę opłat za transakcję określoną w tabeli w pkt 1 lit. b), tak jakby te płatności były wysyłane z rachunku jednego uczestnika.

10.

Opłata miesięczna w wysokości 1 875 EUR, o której mowa w pkt 1 lit. b), jest należna od właściwego menedżera grupy, a opłata miesięczna w wysokości 150 EUR, o której mowa w pkt 1 lit. a), należna jest od wszystkich pozostałych członków grupy. Jeżeli grupa AL jest częścią grupy CAI i menedżer grupy AL jest także menedżerem grupy CAI, opłata miesięczna w wysokości 1 875 EUR jest płatna tylko raz. Jeżeli grupa AL jest częścią grupy CAI i menedżer grupy CAI nie jest jednocześnie menedżerem grupy AL, menedżer grupy CAI uiszcza dodatkową opłatę miesięczną w wysokości 1 875 EUR. W takich przypadkach fakturę za wszystkie opłaty za wszystkie rachunki w grupie CAI (w tym rachunki grupy AL) przesyła się menedżerowi grupy CAI.

Fakturowanie

11.

W przypadku uczestników bezpośrednich stosuje się następujące zasady fakturowania. Uczestnik bezpośredni (menedżer grupy AL lub menedżer grupy CAI w przypadku stosowania trybów AL lub CAI) otrzymuje fakturę za poprzedni miesiąc, wyszczególniającą należne opłaty nie później niż piątego dnia operacyjnego następnego miesiąca. Zapłata następuje najpóźniej dziesiątego dnia operacyjnego tego miesiąca na rachunek wskazany przez [nazwa BC] i zostaje ona pobrana z rachunku w PM danego uczestnika.

Dodatek VII

POROZUMIENIE W SPRAWIE GRUPOWANIA PŁYNNOŚCI – WARIANT A

Tekst regulujący korzystanie z trybu AL przez co najmniej dwie instytucje kredytowe

Zawarte pomiędzy:

[uczestnik], posiadaczem rachunków w PM nr […], prowadzonych przez [nazwa BC] reprezentowanym przez […], działającego w charakterze […],

[uczestnik], posiadaczem rachunków w PM nr […], prowadzonych przez [nazwa BC] reprezentowanym przez […], działającego w charakterze […],

[uczestnik], posiadaczem rachunków w PM nr […], prowadzonych przez [nazwa BC] reprezentowanym przez […], działającego w charakterze […],

(zwanymi dalej „członkami grupy AL”), z jednej strony, a [nazwa KBC grupy AL] [nazwa KBC grupy AL] [nazwa KBC grupy AL], z drugiej strony (zwanymi dalej „KBC grupy AL”)

(członkowie grup AL oraz KBC grupy AL będą dalej łącznie zwani „stronami”).

Mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z prawnego punktu widzenia system TARGET2 jest zorganizowany jako zespół systemów płatności, z których każdy wskazany jest jako system w odpowiednich przepisach krajowych stanowiących implementację dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (1).

(2)

Uczestnicy jednego lub większej liczby systemów będących komponentami TARGET2 mogą, przy zachowaniu szczególnych wymagań określonych we właściwych warunkach uczestnictwa w systemie będącym komponentem TARGET2, założyć grupę AL w celu grupowania płynności na rachunkach w PM członków danej grupy AL.

(3)

Grupowanie płynności umożliwia członkom grup AL rozrachunek zleceń płatniczych na kwotę przekraczającą płynność dostępną na ich odpowiednich rachunkach w PM, z takim jednak zastrzeżeniem, iż wartość całkowita wszystkich takich zleceń płatniczych nie może przekroczyć połączonej wartości płynności dostępnej na wszystkich takich rachunkach w PM. Powstająca w ten sposób pozycja debetowa na jednym lub większej liczbie takich rachunków w PM stanowi kredyt w ciągu dnia, którego udzielanie podlega postanowieniom odpowiednich przepisów krajowych, z modyfikacjami wskazanymi w niniejszym porozumieniu; w szczególności zabezpieczeniem takiej pozycji debetowej jest płynność dostępna na rachunkach w PM pozostałych członków grupy AL.

(4)

Efektem takiego mechanizmu nie jest w żadnym razie łączenie poszczególnych rachunków w PM, które – z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w niniejszym porozumieniu – pozostają w wyłącznym posiadaniu ich odpowiednich posiadaczy.

(5)

Celem opisywanego tu mechanizmu jest uniknięcie fragmentacji płynności w ramach różnych systemów będących komponentami TARGET2 oraz uproszczenie zarządzania płynnością w ramach grupy instytucji kredytowych.

(6)

Mechanizm ten podnosi ogólną skuteczność rozrachunku płatności w systemie TARGET2.

(7)

[Uczestnik], [uczestnik] oraz [uczestnik] są przyłączeni, odpowiednio, do systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], oraz podlegają postanowieniom [odwołanie do przepisów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa] z dnia [odpowiednie daty],

Strony postanawiają, co następuje:

Artykuł 1

Wejście porozumienia w życie

Niniejsze porozumienie, a także jego ewentualne zmiany, wchodzą w życie po tym, jak zarządzający KBC, otrzymawszy niezbędne jego zdaniem informacje lub dokumenty, potwierdzi na piśmie zgodność niniejszego porozumienia, a także jego ewentualnych zmian, z wymaganiami określonymi w odpowiednich warunkach uczestnictwa w systemie będącym komponentem TARGET2.

Artykuł 2

Wspólnota interesów członków grupy AL oraz KBC grupy AL

1.   Członkowie grupy AL w sposób wyraźny deklarują i potwierdzają, że zawarcie niniejszego porozumienia leży w ich wspólnym interesie gospodarczym, organizacyjnym i finansowym, ponieważ rozrachunek zleceń płatniczych wszystkich członków grupy AL może być realizowany w odpowiednich systemach będących komponentami TARGET2 do wysokości odpowiadającej płynności dostępnej na rachunkach w PM wszystkich członków grupy AL, co zwiększa płynność dostępną w ramach innych systemów będących komponentami TARGET2.

2.   Udzielanie kredytu w ciągu dnia członkom grupy AL leży we wspólnym interesie KBC grupy AL, ponieważ wspiera to ogólną skuteczność rozrachunku płatności w systemie TARGET2. Zabezpieczenie kredytu w ciągu dnia następuje zgodnie z art. 18 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ saldo ujemne wynikające z wykonania zlecenia płatniczego pokrywane jest dostępną płynnością na rachunkach w PM pozostałych członków grupy AL prowadzonych przez odpowiednie KBC grupy AL, które są zabezpieczone względem wykonania zobowiązań któregokolwiek członka grupy AL wobec KBC grupy AL.

Artykuł 3

Prawa i obowiązki członków grupy AL

1.   Członkowie grupy AL ponoszą solidarną odpowiedzialność względem wszystkich KBC grupy AL w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z rozrachunku w ich odnośnych systemach będących komponentami TARGET2 zleceń płatniczych któregokolwiek z członków grupy AL. Członkowie grupy AL nie mogą powoływać się na wewnętrzne porozumienia w ramach grupy w sprawie podziału zobowiązań w celu uchylenia się od odpowiedzialności wobec KBC grupy AL w zakresie łączenia wszystkich wspomnianych zobowiązań.

2.   Wartość całkowita wszystkich zleceń płatniczych, których rozrachunek realizowany jest przez członków grupy AL na ich rachunkach w PM, nie może przekroczyć łącznej kwoty dostępnej płynności na wszystkich takich rachunkach w PM.

3.   Członkowie grupy AL są upoważnieni do korzystania z trybu CAI, zgodnie z opisem zawartym w [wstawić odwołanie do postanowień implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

4.   Członkowie grupy AL zawierają między sobą umowę wewnętrzną, określającą w szczególności:

a)

zasady wewnętrznej organizacji grupy AL;

b)

warunki, na jakich menedżer grupy AL zobowiązany jest do przekazywania informacji członkom grupy AL;

c)

koszty trybu AL (w tym zasady podziału tych kosztów pomiędzy członków grupy AL); oraz

d)

opłaty stanowiące wynagrodzenie, płatne między członkami grupy AL z tytułu usług świadczonych na podstawie porozumienia w sprawie grupowania płynności, a także zasady obliczania wynagrodzenia pieniężnego.

Z wyjątkiem postanowień wskazanych w lit. d), ujawnienie postanowień wspomnianej umowy wewnętrznej lub jej części KBC grupy AL zależy od decyzji członków grupy AL. Członkowie grup AL mają obowiązek ujawnienia informacji, o których mowa w lit. d), na rzecz KBC grupy AL.

Artykuł 4

Prawa i obowiązki KBC grupy AL

1.   Jeżeli członek grupy AL złoży w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2 zlecenie płatnicze na kwotę przekraczającą dostępną płynność na jego rachunku w PM, jego odpowiedni KBC grupy AL udziela kredytu w ciągu dnia zabezpieczonego na dostępnej płynności na innych rachunkach w PM członka grupy AL prowadzonych przez jego KBC grupy AL lub na rachunkach w PM innych członków grupy AL prowadzonych przez ich KBC grupy AL. Taki kredyt w ciągu dnia podlega zasadom udzielania kredytu w ciągu dnia przez taki KBC grupy AL.

2.   Zlecenia płatnicze złożone przez któregokolwiek z członków grupy AL, których efektem jest przekroczenie dostępnej płynności na wszystkich rachunkach w PM członków grupy AL umieszcza się w kolejce zleceń oczekujących, do chwili, w której dostępna będzie płynność w wystarczającej wysokości.

3.   Z wyjątkiem sytuacji, w której przeciwko jednemu lub większej liczbie członków grupy AL wszczęto postępowanie upadłościowe, KBC grupy AL może żądać od dowolnego członka grupy AL pełnego wykonania zobowiązań wynikających z rozrachunku zleceń płatniczych dowolnego członka grupy w jego systemie będącym komponentem TARGET2.

Artykuł 5

Wyznaczenie i rola menedżera grupy AL

1.   Członkowie grupy AL niniejszym wyznaczają [uczestnik wyznaczony na menedżera grupy AL] na menedżera grupy AL, który stanowić będzie punkt kontaktowy we wszelkich sprawach administracyjnych związanych z grupą AL.

2.   Wszyscy członkowie grupy AL mają obowiązek dostarczania swym KBC grupy AL, jak również menedżerowi grupy AL, informacji mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności, bez ograniczeń, informacji odnoszących się do zmiany lub zniesienia powiązań między członkami grupy AL, których istnienie jest niezbędne dla spełnienia wymogów definicji grupy ustanowionej w [wstawić odwołanie do właściwych przepisów postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa], informacji o zaistnieniu przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub jakiegokolwiek zdarzenia mogącego mieć wpływ na ważność lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktu implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.   Menedżer grupy AL niezwłocznie przekazuje zarządzającemu KBC informacje wskazane w ust. 2, dotyczące jego samego lub innego członka grupy AL.

4.   Menedżer grupy AL ponosi odpowiedzialność za śróddzienne monitorowanie poziomu płynności dostępnej w ramach grupy AL.

5.   Menedżer grupy AL dysponuje pełnomocnictwem do rachunków w PM członków grupy AL oraz, w szczególności, występuje w charakterze agenta członków grupy AL w odniesieniu do następujących operacji:

a)

operacji ICM odnoszących się do rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności zmian priorytetu zlecenia płatniczego, odwoływania zleceń płatniczych, zmian czasu ich rozrachunku, przekazywania płynności (w tym z i do subkont), zmian porządku zleceń w kolejce zleceń oczekujących, blokowania płynności dla grupy AL oraz ustalania i zmieniania limitów odnoszących się do grupy AL;

b)

wszystkich transakcji na koniec dnia w zakresie płynności realizowanych między rachunkami w PM członków grupy AL niezbędnych do wyrównania wszystkich sald na rachunkach w PM członków grupy AL w taki sposób, aby na żadnym z tych rachunków nie było na koniec dnia salda ujemnego lub, jeżeli ma zastosowanie, salda ujemnego niezabezpieczonego na kwalifikowanym zabezpieczeniu (procedura taka zwana jest dalej „wyrównywaniem sald”);

c)

instrukcji ogólnych, według których przeprowadza się automatyczne wyrównywanie sald, tj. instrukcji określających kolejność obciążania rachunków w PM członków grupy AL, na których dostępna jest płynność, w ramach procedury wyrównywania sald;

d)

w przypadku braku wyraźnych poleceń ze strony menedżera grupy AL zgodnie z lit. b) i c), automatyczne wyrównanie sald przeprowadza się, poczynając od rachunku w PM z najwyższym saldem dodatnim w stosunku do rachunku w PM z najwyższym saldem ujemnym.

Kryteria zdefiniowane w lit. c) i d) stosuje się w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie w rozumieniu [właściwe przepisy postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa].

6.   Członkowie grupy AL w sposób wyraźny zrzekają się wszelkich praw, które mogą im przysługiwać wobec menedżera grupy AL na podstawie [jeżeli ma zastosowanie – odniesienie do odpowiednich przepisów prawa krajowego] w związku z jednoczesnym występowaniem tego menadżera w charakterze posiadacza rachunku w PM i członka grupy AL oraz w charakterze menedżera grupy AL.

Artykuł 6

Rola zarządzającego KBC

1.   Zarządzający KBC stanowi punkt kontaktowy w zakresie wszelkich kwestii administracyjnych związanych z grupą AL.

2.   Wszystkie KBC grupy AL mają obowiązek niezwłocznego dostarczania zarządzającemu KBC informacji odnoszących się do ich odpowiednich członków grupy AL, mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności, ale bez ograniczenia do, informacji odnoszących się do zmiany lub zniesienia powiązań między członkami grupy AL, których istnienie jest niezbędne dla spełnienia wymogów definicji grupy, informacji o zaistnieniu przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub zdarzeń mogących mieć wpływ na ważność i/lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.   Zarządzającemu KBC udostępnia się wszelkie odpowiednie informacje dotyczące wszystkich rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności informacje dotyczące linii rachunków w PM członków grupy AL, a zwłaszcza informacje dotyczące linii kredytowych, salda, całkowitych obrotów, płatności, których rozrachunek został zrealizowany, płatności oczekujących w kolejce, jak również informacje dotyczące limitów i blokad płynności członków grupy AL.

Artykuł 7

Okres obowiązywania i wypowiedzenie niniejszego porozumienia

1.   Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2.   Każdy z członków grupy AL może jednostronnie wypowiedzieć swe uczestnictwo w niniejszym porozumieniu, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia na piśmie wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych; wypowiedzenie doręcza się KBC grupy AL, w którego systemie będącym komponentem TARGET2 składający wypowiedzenie uczestniczy, oraz zarządzającemu KBC. Zarządzający KBC potwierdza członkowi grupy AL datę wypowiedzenia przez niego porozumienia w sprawie jego uczestnictwa w grupie AL oraz informuje o tej dacie wszystkie KBC grupy AL, które następnie powiadamiają swoich członków grupy AL. Jeżeli wypowiadający członek grupy AL był jej menedżerem, pozostali członkowie grupy AL niezwłocznie wyznaczają nowego menedżera grupy AL.

3.   Niniejsze porozumienie lub uczestnictwo danego członka grupy AL w niniejszym porozumieniu ulega, w zależności od okoliczności, automatycznemu wypowiedzeniu bez wcześniejszego zawiadomienia i ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych zdarzeń:

a)

zmiany lub zniesienia powiązań między wszystkimi członkami grupy AL, których istnienie jest niezbędne dla spełnienia wymogów definicji grupy, zgodnie z [wstawić odwołanie do postanowień implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa], lub obejmujących jednego lub większą liczbę członków grupy AL;

b)

zaprzestania spełniania jakichkolwiek innych warunków korzystania z trybu AL określonych w [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] przez wszystkich członków grupy AL lub jednego lub większą liczbę członków grupy AL.

4.   Pomimo zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w ust. 3 zlecenie płatnicze, które zostało już złożone przez któregokolwiek z członków grupy AL w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2, pozostaje ważne i skuteczne w odniesieniu do wszystkich członków grupy AL oraz KBC grupy AL. [Dodać, jeżeli ma zastosowanie: Ponadto po wypowiedzeniu niniejszego porozumienia pozostają w mocy [odniesienie do postanowień dotyczących zastawu, nettingu upadłościowego lub innych odpowiednich zabezpieczeń] do czasu pełnego pokrycia przez członków grupy AL wszystkich pozycji debetowych na rachunkach w PM, których płynność podlegała grupowaniu.]

5.   Z zastrzeżeniem ust. 3, zarządzający KBC może – w porozumieniu z odpowiednim KBC grupy AL – wypowiedzieć w dowolnym czasie, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz ze skutkiem natychmiastowym, uczestnictwo dowolnego członka grupy AL w niniejszym porozumieniu, jeżeli ten dopuścił się naruszenia jakichkolwiek jego postanowień. Decyzję w tym przedmiocie przekazuje się na piśmie wszystkim członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem jej podjęcia. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w tym trybie członkowie grupy AL, których uczestnictwo w niniejszym porozumieniu nie zostało wypowiedziane, są uprawnieni do jego wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia zarządzającemu KBC oraz właściwym KBC grupy AL wypowiedzenia na piśmie z wyprzedzeniem pięciu dni operacyjnych. Jeżeli wypowiedzeniu podlega członkostwo menadżera grupy AL, pozostali członkowie grupy AL niezwłocznie wyznaczają nowego menedżera grupy AL.

6.   Zarządzający KBC, w porozumieniu z pozostałymi KBC grupy AL, może wypowiedzieć niniejsze porozumienie bez wcześniejszego zawiadomienia oraz ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jego kontynuowanie zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu systemu TARGET2 lub wykonywaniu przez KBC grupy AL zadań określonych w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Decyzję w tej sprawie przekazuje się na piśmie członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem.

7.   Niniejsze porozumienie pozostaje w mocy, dopóki istnieją co najmniej dwaj członkowie grupy AL.

Artykuł 8

Procedura wnoszenia zmian

Zmiany niniejszego porozumienia, w tym włączenie do grupy AL nowych członków, wymagają dla swej ważności i skuteczności wyraźnej zgody na piśmie wszystkich jego stron.

Artykuł 9

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla postanowień niniejszego porozumienia oraz jego wykładni i stosowania jest [prawo, któremu podlega rachunek w PM menedżera grupy AL prowadzony przez zarządzający KBC], z takim jednak zastrzeżeniem, iż:

a)

stosunek między członkiem grupy AL a jego odpowiednim KBC grupy AL podlega przepisom prawa odpowiedniego KBC grupy AL; oraz

b)

prawa i obowiązki w relacjach między KBC grupy AL podlegają przepisom prawa KBC grupy AL prowadzącego rachunek w PM tego członka grupy AL, którego dostępna płynność wykorzystywana jest jako zabezpieczenie.

Artykuł 10

Stosowanie [przepisy implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa]

1.   W odniesieniu do każdego z członków grupy AL i ich odpowiednich KBC grupy AL wszelkie kwestie nieuregulowane w sposób wyraźny w niniejszym porozumieniu podlegają właściwym postanowieniom [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

2.   Przyjmuje się, że [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] oraz niniejsze porozumienie stanowią część tego samego stosunku umownego.

Zawarto w liczbie egzemplarzy równej liczbie stron porozumienia, dnia […data….]

POROZUMIENIE W SPRAWIE GRUPOWANIA PŁYNNOŚCI – WARIANT B

Tekst regulujący korzystanie z trybu AL przez jedną instytucję kredytową

Zawarte pomiędzy: [nazwa i adres instytucji kredytowej] reprezentowanym przez […], działającym jako [uczestnik], posiadaczem rachunków w PM nr […], prowadzonych przez [nazwa BC],

[uczestnik], posiadaczem rachunków w PM nr […], prowadzonych przez [nazwa BC],

[uczestnik], posiadaczem rachunków w PM nr […], prowadzonych przez [nazwa BC],

(zwanymi dalej „członkami grupy AL”),

z jednej strony, a [nazwa KBC grupy AL] [nazwa KBC grupy AL] [nazwa KBC grupy AL], z drugiej strony (zwanymi dalej „KBC grupy AL”)

(członkowie grup AL oraz KBC grupy AL będą dalej łącznie zwani „Stronami”),

Mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z prawnego punktu widzenia system TARGET2 jest zorganizowany jako zespół systemów płatności, z których każdy wskazany jest jako system w odpowiednich przepisach krajowych stanowiących implementację dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (2).

(2)

Instytucja kredytowa będąca posiadaczem kilku rachunków w PM w jednym lub większej liczbie systemów będących komponentami TARGET2 może, przy zachowaniu szczególnych wymagań określonych we właściwych warunkach uczestnictwa w systemie będącym komponentem TARGET2, założyć grupę AL w celu grupowania płynności na rachunkach w PM członków grupy AL.

(3)

Grupowanie płynności umożliwia członkom grup AL rozrachunek zleceń płatniczych na kwotę przekraczającą płynność dostępną na jednym rachunku w PM, z takim jednak zastrzeżeniem, iż wartość całkowita wszystkich takich zleceń płatniczych nie może przekroczyć połączonej wartości płynności dostępnej na wszystkich rachunkach w PM członków grupy AL. Powstająca w ten sposób pozycja debetowa na jednym lub większej liczbie takich rachunków w PM stanowi kredyt w ciągu dnia, którego udzielanie podlega postanowieniom odpowiednich przepisów krajowych, z modyfikacjami wskazanymi w niniejszym porozumieniu; w szczególności zabezpieczeniem takiej pozycji debetowej jest dostępna płynność na wszystkich rachunkach w PM członków grupy AL.

(4)

Efektem takiego mechanizmu nie jest w żadnym razie łączenie poszczególnych rachunków w PM, które – z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w niniejszym porozumieniu – pozostają w odrębnym posiadaniu członków grupy AL.

(5)

Celem opisywanego tu mechanizmu jest uniknięcie fragmentacji płynności w ramach różnych systemów będących komponentami TARGET2 oraz uproszczenie zarządzania płynnością członków grupy AL.

(6)

Mechanizm ten podnosi ogólną skuteczność rozrachunku płatności w systemie TARGET2.

(7)

[Uczestnik], [uczestnik] oraz [uczestnik], są przyłączeni, odpowiednio, do systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], oraz podlegają postanowieniom [odwołanie do przepisów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa] z dnia [odpowiednie daty],

Strony postanawiają, co następuje:

Artykuł 1

Wejście porozumienia w życie

Niniejsze porozumienie, a także jego ewentualne zmiany, wchodzą w życie po tym, jak zarządzający KBC, otrzymawszy niezbędne jego zdaniem informacje lub dokumenty, potwierdzi na piśmie zgodność niniejszego porozumienia, a także jego ewentualnych zmian, z wymaganiami określonymi w odpowiednich warunkach uczestnictwa w systemie będącym komponentem TARGET2.

Artykuł 2

Wspólnota interesów KBC grupy AL

Udzielanie kredytu w ciągu dnia członkom grupy AL leży we wspólnym interesie KBC grupy AL, ponieważ wspiera to ogólną skuteczność rozrachunku płatności w systemie TARGET2. Zabezpieczenie kredytu w ciągu dnia następuje zgodnie z art. 18 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ saldo ujemne wynikające z wykonania zlecenia płatniczego pokrywane jest dostępną płynnością na rachunkach w PM członków grupy AL prowadzonych przez odpowiednie KBC grupy AL, które są zabezpieczone względem wykonania zobowiązań członków grupy AL wobec KBC grupy AL.

Artykuł 3

Prawa i obowiązki członków grupy AL

1.   Członkowie grupy AL ponoszą odpowiedzialność względem wszystkich KBC grupy AL w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z rozrachunku w ich odnośnych systemach będących komponentami TARGET2 zleceń płatniczych któregokolwiek z członków grupy AL.

2.   Wartość całkowita wszystkich zleceń płatniczych, których rozrachunek realizowany jest przez członków grupy AL na ich rachunkach w PM, nie może przekroczyć łącznej kwoty dostępnej płynności na wszystkich takich rachunkach w PM.

3.   Członkowie grupy AL są upoważnieni do korzystania z trybu CAI, zgodnie z opisem zawartym w [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

Artykuł 4

Prawa i obowiązki KBC grupy AL

1.   Jeżeli członek grupy AL złoży w systemie będącym komponentem TARGET2 zlecenie płatnicze na kwotę przekraczającą dostępną płynność na jego rachunku w PM, odpowiedni KBC grupy AL udziela kredytu w ciągu dnia zabezpieczonego na dostępnej płynności dostępnej na innych rachunkach w PM członka grupy AL prowadzonych przez odpowiedni KBC grupy AL lub na rachunkach w PM innych członków grupy AL prowadzonych przez ich odpowiednie KBC grupy AL. Taki kredyt w ciągu dnia podlega zasadom udzielania kredytu w ciągu dnia przez takie KBC grupy AL.

2.   Zlecenia płatnicze złożone przez członków grupy AL, których efektem jest przekroczenie dostępnej płynności na wszystkich rachunkach w PM członków grupy AL umieszcza się w kolejce zleceń oczekujących, do chwili, w której dostępna będzie płynność w wystarczającej wysokości.

3.   Każdy KBC grupy AL może żądać od członków grupy AL pełnego wykonania zobowiązań wynikających z rozrachunku zleceń płatniczych członków grupy w systemach będących komponentami TARGET2, w których członkowie ci posiadają rachunki w PM.

Artykuł 5

Wyznaczenie i rola menedżera grupy AL

1.   Członkowie grupy AL niniejszym wyznaczają [uczestnik wyznaczony na menedżera grupy AL] na menedżera grupy AL, który stanowić będzie punkt kontaktowy we wszelkich sprawach administracyjnych związanych z grupą AL.

2.   Członkowie grupy AL mają obowiązek dostarczania odpowiednim KBC grupy AL informacji mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności informacji odnoszących się do zaistnienia przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [wstawić odwołanie do właściwych przepisów postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub jakiegokolwiek zdarzenia mogącego mieć wpływ na ważność lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.   Menedżer grupy AL niezwłocznie przekazuje zarządzającemu KBC informacje wskazane w ust. 2.

4.   Menedżer grupy AL ponosi odpowiedzialność za śróddzienne monitorowanie poziomu płynności dostępnego w ramach grupy AL.

5.   Menedżer grupy AL dysponuje pełnomocnictwem do wszystkich rachunków w PM członków grupy AL, a w szczególności realizuje następujące operacje:

a)

wszystkie operacje ICM odnoszące się do rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności zmiany priorytetu zlecenia płatniczego, odwoływania zleceń płatniczych, zmiany czasu ich rozrachunku, przekazywania płynności (w tym z i do subkont), zmiany porządku zleceń w kolejce zleceń oczekujących, blokowanie płynności dla grupy AL oraz ustalanie i zmienianie limitów odnoszących się do grupy AL;

b)

wszystkie transakcje na koniec dnia w zakresie płynności realizowane między rachunkami w PM członków grupy AL niezbędne do wyrównania wszystkich sald na rachunkach w PM członków grupy AL w taki sposób, aby na żadnym z tych rachunków nie było na koniec dnia salda ujemnego lub, jeżeli ma zastosowanie, salda ujemnego niezabezpieczonego na kwalifikowanym zabezpieczeniu (procedura taka zwana jest dalej „wyrównywaniem sald”);

c)

instrukcje ogólne, według których przeprowadza się automatyczne wyrównywanie sald, tj. instrukcje określające kolejność obciążania rachunków w PM członków grupy AL, na których dostępna jest płynność, w ramach procedury wyrównywania sald;

d)

w przypadku braku wyraźnych poleceń ze strony menedżera grupy AL zgodnie z lit. b) i c), automatyczne wyrównanie sald przeprowadza się, poczynając od rachunku w PM z najwyższym saldem dodatnim w stosunku do rachunku w PM z najwyższym saldem ujemnym.

Kryteria zdefiniowane w lit. c) i d) stosuje się w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie w rozumieniu [właściwe przepisy postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa].

Artykuł 6

Rola zarządzającego KBC

1.   Zarządzający KBC stanowi punkt kontaktowy w zakresie wszelkich kwestii administracyjnych związanych z grupą AL.

2.   Wszystkie KBC grupy AL mają obowiązek niezwłocznego dostarczania zarządzającemu KBC informacji odnoszących się do członka grupy AL mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności informacji odnoszących się do zaistnienia przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [właściwe przepisy postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub zdarzeń mogących mieć wpływ na ważność i/lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.   Zarządzającemu KBC udostępnia się wszelkie odpowiednie informacje dotyczące wszystkich rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności informacje dotyczące linii rachunków w PM członków grupy AL, a zwłaszcza informacje dotyczące linii kredytowych, salda, całkowitych obrotów, płatności, których rozrachunek został zrealizowany, płatności oczekujących w kolejce, jak również informacje dotyczące limitów i blokad płynności członków grupy AL.

Artykuł 7

Okres obowiązywania i wypowiedzenie niniejszego porozumienia

1.   Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2.   Każdy z członków grupy AL może jednostronnie wypowiedzieć swe uczestnictwo w niniejszym porozumieniu, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia na piśmie wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych; wypowiedzenie doręcza się KBC grupy AL, w którego systemie będącym komponentem TARGET2 składający wypowiedzenie uczestniczy, oraz zarządzającemu KBC. Zarządzający KBC potwierdza członkowi grupy AL datę wypowiedzenia przez niego porozumienia w sprawie uczestnictwa w grupie AL oraz informuje o tej dacie wszystkie KBC grupy AL, które następnie powiadamiają swoich członków grupy AL. Jeżeli wypowiadający członek grupy AL był jej menedżerem, pozostali członkowie grupy AL niezwłocznie wyznaczają nowego menedżera grupy AL.

3.   Niniejsze porozumienie ulega automatycznemu wypowiedzeniu bez wcześniejszego zawiadomienia oraz ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaprzestania spełniania warunków korzystania z trybu AL określonych w [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

4.   Pomimo zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 3 zlecenie płatnicze, które zostało już złożone przez członka grupy AL w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2, pozostaje ważne i skuteczne w odniesieniu do wszystkich członków grupy AL oraz KBC grupy AL. [Dodać, jeżeli ma zastosowanie: Ponadto po wypowiedzeniu niniejszego porozumienia pozostają w mocy [odniesienie do postanowień dotyczących zastawu, nettingu upadłościowego lub innych odpowiednich zabezpieczeń] do czasu pełnego pokrycia przez członków grupy AL wszystkich pozycji debetowych na rachunkach w PM, których płynność podlegała grupowaniu.]

5.   Z zastrzeżeniem ust. 3 zarządzający KBC może – w porozumieniu z KBC grupy AL – wypowiedzieć niniejsze porozumienie w dowolnym czasie, jeżeli któryś z członków grupy AL dopuścił się naruszenia jego postanowień. Decyzję w tym przedmiocie przekazuje się na piśmie wszystkim członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.

6.   Zarządzający KBC, w porozumieniu z pozostałymi KBC grupy AL, może wypowiedzieć niniejsze porozumienie, jeżeli jego kontynuowanie zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu systemu TARGET2 lub wykonywaniu przez KBC grupy AL zadań określonych w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Decyzję w sprawie wypowiedzenia niniejszego porozumienia przekazuje się na piśmie członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.

Artykuł 8

Procedura wnoszenia zmian

Zmiany niniejszego porozumienia, w tym włączenie do grupy AL nowych członków, wymagają dla swej ważności i skuteczności wyraźnej zgody na piśmie wszystkich jego stron.

Artykuł 9

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla postanowień niniejszego porozumienia oraz jego wykładni i stosowania jest [prawo, któremu podlega rachunek w PM menedżera grupy AL], z takim jednak zastrzeżeniem, iż:

a)

stosunek między członkami grupy AL a ich odpowiednimi KBC grupy AL podlega przepisom prawa odpowiedniego KBC grupy AL; oraz

b)

prawa i obowiązki w relacjach między KBC grupy AL podlegają przepisom prawa KBC grupy AL prowadzącego rachunek w PM, na którym dostępna płynność wykorzystywana jest jako zabezpieczenie.

Artykuł 10

Stosowanie [przepisy implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa]

1.   W odniesieniu do każdego rachunku w PM członków grupy AL wszelkie kwestie nieuregulowane w sposób wyraźny w niniejszym porozumieniu podlegają postanowieniom [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

2.   Przyjmuje się, że [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] oraz niniejsze porozumienie stanowią część tego samego stosunku umownego.

Zawarto w liczbie egzemplarzy równej liczbie stron porozumienia, dnia […data….]


(1)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.

(2)  Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45.


ZAŁĄCZNIK III

UDZIELANIE KREDYTU W CIĄGU DNIA

Definicje

Dla celów niniejszego załącznika poniższe określenia oznaczają:

1)   „instytucja kredytowa” (credit institution)– a) instytucję kredytową w rozumieniu przepisów krajowych implementujących art. 2 i art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (1), podlegającą nadzorowi właściwego organu; lub b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 123 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwy organ;

2)   „kredyt w banku centralnym” (marginal lending facility)– jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą otrzymać od KBC kredyt overnight oprocentowany według ustalonej z wyprzedzeniem stopy kredytu w banku centralnym;

3)   „stopa kredytu w banku centralnym” (marginal lending rate)– stopę procentową stosowaną w odniesieniu do kredytu w banku centralnym;

4)   „oddział” (branch)– oddział w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa krajowego implementujących art. 4 ust. 3 dyrektywy 2006/48/WE;

5)   „podmiot sektora publicznego” (public sector body)– podmiot wchodzący w skład „sektora publicznego” w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającego definicje w celu zastosowania zakazów, o których mowa w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (2);

6)   „przedsiębiorstwo inwestycyjne” (investment firm)– przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (3), z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE, o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne: a) działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2004/39/WE i podlega nadzorowi tego organu; oraz b) jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I dyrektywy 2004/39/WE;

7)   „bliskie powiązania” (close links)– bliskie powiązania w rozumieniu rozdziału 6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (4);

8)   „postępowanie upadłościowe” (insolvency proceedings)– postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy 98/26/WE;

9)   „niewykonanie zobowiązania” (event of default)– zaistnienie lub groźbę zaistnienia zdarzenia mogącego zagrozić wykonaniu zobowiązań podjętych przez dany podmiot na podstawie krajowych postanowień stanowiących implementację niniejszych wytycznych lub na podstawie innych zasad (w tym określonych przez Radę Prezesów w odniesieniu do operacji polityki pieniężnej Eurosystemu) mających zastosowanie do stosunku między tym podmiotem a którymkolwiek z BC Eurosystemu, w tym w szczególności:

Podmioty uprawnione do zaciągania kredytu w ciągu dnia

1.

KBC strefy euro udzielają kredytu w ciągu dnia podmiotom, o których mowa w ust. 2, posiadającym rachunek w danym KBC strefy euro, o ile podmioty te nie podlegają środkom ograniczającym przyjętym przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. b), art. 75 lub art. 215 Traktatu [których zastosowania, zdaniem [oznaczenie BC/kraju], po poinformowaniu EBC, nie da się pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem TARGET2]. Kredytu w ciągu dnia nie udziela się jednakże podmiotowi mającemu siedzibę w kraju niebędącym państwem członkowskim siedziby KBC strefy euro, w którym podmiot ten posiada rachunek.

2.

Kredytu w ciągu dnia udziela się wyłącznie następującym podmiotom:

a)

instytucjom kredytowym mającym siedzibę w EOG będącym uprawnionymi kontrahentami operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz mającym dostęp do kredytu w banku centralnym, w tym także jeżeli instytucje te działają za pośrednictwem oddziału z siedzibą w EOG, jak również posiadającym siedzibę w EOG oddziałom instytucji kredytowych z siedzibą poza EOG;

b)

instytucjom kredytowym mającym siedzibę w EOG niebędącym uprawnionymi kontrahentami operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub niemającym dostępu do kredytu w banku centralnym, w tym także, jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału zlokalizowanego w EOG oraz za pośrednictwem oddziału z siedzibą w EOG, jak również posiadającym siedzibę w EOG oddziałom instytucji kredytowych z siedzibą poza EOG;

c)

ministerstwom finansów lub odpowiadającym im organom rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich działającym na rynkach pieniężnych oraz instytucjom sektora publicznego państw członkowskich uprawnionym do prowadzenia rachunków klientów;

d)

przedsiębiorstwom inwestycyjnym mającym siedzibę w EOG, o ile zawarły one porozumienie z kontrahentem operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zapewniające pokrycie wszelkich pozycji debetowych pozostałych na koniec danego dnia; oraz

e)

podmiotom innym niż te, o których mowa w lit. a) i b), które zarządzają systemami zewnętrznymi i działają w tym charakterze, o ile uzgodnienia w sprawie udzielania takim podmiotom kredytu w ciągu dnia zostały uprzednio przedstawione Radzie Prezesów i zostały przez nią zatwierdzone.

3.

Kredyt w ciągu dnia udzielany podmiotom, o których mowa w ust. 2 lit. b)–e), ograniczony jest do danego dnia i nie jest możliwe jego przedłużenie do następnego dnia.

W drodze wyjątku Rada Prezesów może, wydając uprzednią decyzję z uzasadnieniem, wyłączyć stosowanie zakazu udzielania kredytu overnight wobec określonych uprawnionych partnerów centralnych. Takimi uprawnionymi partnerami centralnymi są partnerzy centralni, którzy w każdym odpowiednim momencie:

a)

są podmiotami uprawnionymi wskazanymi w ust. 2 lit. e), pod warunkiem że takie uprawnione podmioty są również partnerami centralnymi autoryzowanymi zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii lub prawem krajowym;

b)

mają siedzibę w strefie euro;

c)

podlegają nadzorowi ostrożnościowemu lub nadzorowi systemowemu właściwego organu;

d)

spełniają wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktury świadczącej usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (5);

e)

posiadają rachunki w PM w TARGET2;

f)

mają dostęp do kredytu w ciągu dnia.

Kredyt overnight udzielony uprawnionym partnerom centralnym podlega postanowieniom niniejszego załącznika (dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że obejmuje to także postanowienia dotyczące kwalifikowanego zabezpieczenia).

Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że sankcje, o których mowa w pkt 10 i 11 niniejszego załącznika, stosuje się w przypadku braku zwrotu przez uprawnionego partnera centralnego kredytu overnight udzielonego mu przez odpowiedni KBC.

Kwalifikowane zabezpieczenie

4.

Kredytu w ciągu dnia udziela się za kwalifikowanym zabezpieczeniem, w formie zabezpieczonych śróddziennych przekroczeń salda lub śróddziennych transakcji z przyrzeczeniem odkupu, z zachowaniem postanowień dodatkowych minimalnych cech wspólnych (w tym postanowień dotyczących wymienionych w nich zdarzeń niewykonania zobowiązania oraz ich skutków) ustalanych przez Radę Prezesów w odniesieniu do operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Kwalifikowane zabezpieczenie składa się z aktywów i instrumentów tego samego rodzaju, co aktywa kwalifikowane do wykorzystania w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu, oraz podlega tym samym zasadom wyceny i kontroli ryzyka, co zasady określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14.

5.

Instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez podmiot lub przez osobę trzecią, z którą ten podmiot ma bliskie powiązania, akceptuje się jako kwalifikowane zabezpieczenie wyłącznie w sytuacjach wskazanych w pkt 6.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

6.

Na wniosek odpowiedniego KBC strefy euro Rada Prezesów może zwolnić ministerstwa finansów lub odpowiadające im organy, o których mowa w punkcie 2 lit. c), z obowiązku przedstawiania odpowiedniego zabezpieczenia przed uzyskaniem kredytu w ciągu dnia.

Procedura udzielania kredytu

7.

Kredyt w ciągu dnia jest dostępny tylko w dni operacyjne.

8.

Kredyt w ciągu dnia jest nieoprocentowany.

9.

Niespłacenie do końca dnia przez podmiot, o którym mowa w pkt 2 lit. a), kredytu w ciągu dnia do końca dnia uważa się automatycznie za wniosek takiego podmiotu o uruchomienie kredytu w banku centralnym.

10.

W przypadku niespłacenia do końca dnia z jakiejkolwiek przyczyny kredytu w ciągu dnia do końca dnia przez podmiot, o którym mowa w pkt 2 lit. b), d) lub e), podlega on następującym sankcjom:

a)

jeżeli dany podmiot ma na swoim rachunku saldo ujemne na koniec dnia po raz pierwszy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jest on zobowiązany do zapłaty od kwoty takiego salda ujemnego odsetek karnych w wysokości pięciu punktów procentowych ponad stopę kredytu w banku centralnym;

b)

jeżeli dany podmiot ma na swoim rachunku saldo ujemne na koniec dnia co najmniej po raz drugi w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wówczas odsetki karne, o których mowa w lit. a), ulegają podwyższeniu o 2,5 punktu procentowego za każdy przypadek wystąpienia salda ujemnego w ciągu wspomnianego okresu dwunastomiesięcznego.

11.

Rada Prezesów może odstąpić od zastosowania sankcji, o których mowa w pkt 10, lub zmniejszyć ich wysokość, jeżeli zaistnienie salda ujemnego na koniec dnia na rachunku danego podmiotu zostało spowodowane siłą wyższą lub awarią techniczną TARGET2, w znaczeniu określonym w załączniku II.

Zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie dostępu do kredytu w ciągu dnia

12.

a)

KBC strefy euro zawiesza dostęp do kredytu w ciągu dnia lub pozbawia takiego dostępu w przypadku zaistnienia jednego z następujących przypadków:

(i)

rachunek danego podmiotu w KBC strefy euro zostanie zawieszony lub zamknięty;

(ii)

dany podmiot przestanie spełniać którekolwiek z określonych w niniejszym załączniku wymagań uzyskania dostępu do kredytu w ciągu dnia;

(iii)

właściwy organ sądowy lub inny właściwy organ postanowi o wszczęciu w stosunku do danego podmiotu postępowania mającego na celu jego likwidację; zostanie powołany dla podmiotu likwidator lub podobny organ lub wszczęte zostanie inne podobne postępowanie;

(iv)

dany podmiot zostanie objęty blokadą środków finansowych lub innymi podjętymi przez Unię środkami skutkującymi ograniczeniem zdolności tego podmiotu do korzystania ze swoich środków;

(v)

status danego podmiotu jako kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostanie zawieszony lub odebrany.

b)

KBC strefy euro mogą zawiesić dostęp do kredytu w ciągu dnia lub pozbawić takiego dostępu w przypadku, gdy któryś z KBC zawiesi lub wypowie uczestnictwo uczestnika w TARGET2 zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. b)–e) załącznika II lub w przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby zdarzeń niewykonania zobowiązania (innych niż te, o których mowa w art. 34 ust. 2 lit. a)).

c)

Jeżeli Eurosystem podejmie decyzję o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu kontrahentów dostępu do instrumentów polityki pieniężnej ze względu na wymogi ostrożnościowe lub w inny sposób zgodny z pkt 2.4 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, KBC strefy euro wykonują taką decyzję w odniesieniu do dostępu do kredytu w ciągu dnia zgodnie z postanowieniami umownymi lub normatywnymi stosowanymi przez odpowiedni KBC.

d)

KBC strefy euro może podjąć decyzję o zawieszeniu lub ograniczeniu dostępu uczestnika do kredytu w ciągu dnia lub o pozbawieniu go takiego dostępu w razie uznania uczestnika za stwarzającego ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożnościowych. W takich przypadkach KBC strefy euro natychmiast powiadamia o tym na piśmie EBC, inne KBC strefy euro i przyłączone KBC. W razie potrzeby Rada Prezesów podejmuje decyzję w sprawie jednolitego wprowadzenia zastosowanych środków we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2.

13.

Decyzja KBC strefy euro podjęta zgodnie z pkt 12 lit. d) powyżej o zawieszeniu lub ograniczeniu dostępu uprawnionego kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu do kredytu w ciągu dnia lub o pozbawieniu go takiego dostępu wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez EBC.

14.

W drodze odstępstwa od postanowień pkt 13, w razie pilnych okoliczności KBC strefy euro może zawiesić dostęp kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu do kredytu w ciągu dnia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku dany KBC strefy euro natychmiast zawiadamia o tym na piśmie EBC. EBC jest uprawniony do uchylenia decyzji danego KBC strefy euro. Jednakże w przypadku nieprzesłania przez EBC danemu KBC strefy euro takiej decyzji uchylającej w ciągu dziesięciu dni operacyjnych od otrzymania przez EBC zawiadomienia, decyzję KBC strefy euro uważa się za zatwierdzoną przez EBC.


(1)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(5)  Aktualne zasady Eurosystemu w zakresie lokalizacji infrastruktury zostały określone w następujących dokumentach opublikowanych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area” z dnia 3 listopada 1998 r.; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing” z dnia 27 września 2001 r.; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions” z dnia 19 lipca 2007 r.; oraz d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area” z dnia 20 listopada 2008 r.; e) „The Eurosystem oversight policy framework” z lipca 2011 r.


ZAŁĄCZNIK IV

PROCEDURY ROZRACHUNKOWE DLA SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH

1.   Definicje

W uzupełnieniu definicji zawartych w art. 2 użyte w niniejszym załączniku terminy oznaczają:

1)   „instrukcja uznaniowa” (credit instruction)– instrukcję płatniczą złożoną przez system zewnętrzny i skierowaną do banku centralnego systemu zewnętrznego w celu obciążenia jednego z rachunków prowadzonych lub zarządzanych przez system zewnętrzny w PM i uznania rachunku w PM lub subkonta banku rozrachunkowego określoną kwotą;

2)   „instrukcja obciążeniowa” (debit instruction)– instrukcję płatniczą skierowaną do rozrachunkowego banku centralnego i złożoną przez system zewnętrzny w celu obciążenia, na podstawie upoważnienia do obciążania, rachunku w PM lub subkonta banku rozrachunkowego określoną kwotą i uznania jednego z rachunków systemu zewnętrznego w PM albo rachunku w PM lub subkonta innego banku rozrachunkowego;

3)   „instrukcja płatnicza” (payment instruction) lub „instrukcja płatnicza systemu zewnętrznego” (ancillary system payment instruction)– instrukcję uznaniową lub instrukcję obciążeniową;

4)   „bank centralny systemu zewnętrznego” (ancillary system central bank – ASCB)– BC Eurosystemu, z którym dany system zewnętrzny zawarł porozumienie dwustronne w sprawie rozrachunku instrukcji płatniczych systemu zewnętrznego w PM;

5)   „rozrachunkowy bank centralny” (settlement central bank – SCB)– BC Eurosystemu prowadzący rachunek w PM banku rozrachunkowego;

6)   „bank rozrachunkowy” (settlement bank)– uczestnika, którego rachunek w PM lub subkonto wykorzystywane jest do rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych;

7)   „ICM” (Information and Control Module – moduł informacyjno-kontrolny)– moduł SSP umożliwiający uczestnikom dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz inicjowania zleceń płatniczych w przypadku sytuacji wymagających zapewnienia ciągłości działania;

8)   „komunikat ICM” (ICM broadcast message)– informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup uczestników TARGET2 poprzez ICM;

9)   „upoważnienie do obciążania” (debit mandate)– upoważnienie udzielone przez bank rozrachunkowy, w formie przewidzianej przez BC Eurosystemu w formularzach danych statycznych przeznaczonych zarówno dla jego systemu zewnętrznego, jak i dla jego rozrachunkowego banku centralnego, uprawniające system zewnętrzny do składania instrukcji obciążeniowych, oraz uprawniające rozrachunkowy bank centralny do obciążania rachunku w PM lub subkonta banku rozrachunkowego w wyniku instrukcji obciążeniowych;

10)   „pozycja krótka” (short)– zobowiązanie do zapłaty podczas rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych;

11)   „pozycja długa” (long)– posiadanie roszczenia o zapłatę podczas rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych;

12)   „rozrachunek międzysystemowy” (cross-system settlement)– prowadzony w czasie rzeczywistym rozrachunek instrukcji obciążeniowych, w ramach którego realizowane są płatności z banku rozrachunkowego systemu zewnętrznego, który stosuje procedurę rozrachunkową 6 do banku rozrachunkowego innego systemu zewnętrznego, który stosuje procedurę rozrachunkową 6;

13)   „moduł (zarządzania) danymi statycznymi” (Static Data (Management) Module)– moduł SSP, w którym zbiera się i zapisuje dane statyczne.

2.   Rola rozrachunkowych banków centralnych

Każdy z BC Eurosystemu działa w charakterze rozrachunkowego banku centralnego w odniesieniu do tych banków rozrachunkowych, dla których prowadzi rachunki w PM.

3.   Zarządzanie stosunkami między BC, systemami zewnętrznymi i bankami rozrachunkowymi

1)

Banki centralne systemów zewnętrznych zapewniają dostarczenie przez systemy zewnętrzne, z którymi zawarły porozumienia dwustronne, listy banków rozrachunkowych zawierającej informacje dotyczące rachunków w PM tych banków rozrachunkowych, którą bank centralny systemu zewnętrznego przechowuje w module (zarządzania) danymi statycznymi SSP. Każdy system zewnętrzny ma dostęp do listy swych banków rozrachunkowych za pośrednictwem ICM.

2)

Banki centralne systemów zewnętrznych zapewniają niezwłoczne informowanie ich przez systemy zewnętrzne, z którymi zawarły porozumienia dwustronne, o wszelkich zmianach dotyczących listy banków rozrachunkowych. Banki centralne systemów zewnętrznych informują o takich zmianach odpowiedni rozrachunkowy bank centralny za pomocą komunikatu ICM.

3)

Banki centralne systemów zewnętrznych zapewniają zbieranie przez systemy zewnętrzne, z którymi zawarły porozumienia dwustronne, od ich banków rozrachunkowych upoważnień do obciążania i innych odpowiednich dokumentów oraz przekazywanie ich bankowi centralnemu systemu zewnętrznego. Dokumenty sporządza się w języku angielskim lub w językach narodowych danego banku centralnego systemu zewnętrznego. Jeżeli języki narodowe banku centralnego systemu zewnętrznego nie są językami rozrachunkowego banku centralnego, niezbędne dokumenty sporządza się wyłącznie w języku angielskim albo zarówno w języku angielskim, jak i w językach narodowych banku centralnego systemu zewnętrznego. W przypadku systemów zewnętrznych dokonujących rozrachunku za pośrednictwem TARGET2-ECB, dokumenty sporządza się w języku angielskim.

4)

Jeżeli dany bank rozrachunkowy jest uczestnikiem systemu będącego komponentem TARGET2 odpowiedniego banku centralnego systemu zewnętrznego, bank centralny systemu zewnętrznego weryfikuje ważność upoważnienia do obciążania udzielonego przez ten bank rozrachunkowy oraz dokonuje niezbędnych wpisów w module (zarządzania) danymi statycznymi. Jeżeli dany bank rozrachunkowy nie jest uczestnikiem systemu będącego komponentem TARGET2 odpowiedniego banku centralnego systemu zewnętrznego, bank centralny systemu zewnętrznego przekazuje upoważnienie do obciążania (lub, w razie odpowiedniego uzgodnienia pomiędzy bankiem centralnym systemu zewnętrznego a rozrachunkowym bankiem centralnym, jego elektroniczną kopię) odpowiednim rozrachunkowym bankom centralnym celem zweryfikowania jego ważności. Rozrachunkowe banki centralne dokonują takiej weryfikacji i informują o jej wyniku odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego w ciągu pięciu dni operacyjnych od otrzymania wniosku w tej sprawie. Po dokonaniu weryfikacji bank centralny systemu zewnętrznego aktualizuje listę banków rozrachunkowych w ICM.

5)

Weryfikacja przeprowadzana przez bank centralny systemu zewnętrznego nie zwalnia systemu zewnętrznego z odpowiedzialności za ograniczenie instrukcji płatniczych do listy banków rozrachunkowych, o której mowa w ppkt 1.

6)

Bank centralny systemu zewnętrznego i rozrachunkowy bank centralny wymieniają między sobą informacje dotyczące wszelkich istotnych zdarzeń podczas przeprowadzania rozrachunku, jeżeli funkcji tych nie pełni ten sam podmiot.

7)

Banki centralne systemów zewnętrznych zapewniają dostarczanie przez systemy zewnętrzne, z którymi zawarły porozumienia dwustronne, nazw i kodów BIC systemów zewnętrznych, z którymi zamierzają one realizować rozrachunek międzysystemowy, a także dat, od których poczynając, rozrachunek międzysystemowy z danym systemem zewnętrznym powinien rozpocząć się lub zakończyć. Informacje te zapisuje się w module (zarządzania) danymi statycznymi.

4.   Inicjowanie instrukcji płatniczych za pośrednictwem interfejsu ASI

1)

Instrukcje płatnicze składane przez system zewnętrzny za pośrednictwem interfejsu ASI mają formę komunikatów XML.

2)

Wszystkie instrukcje płatnicze składane przez system zewnętrzny za pośrednictwem interfejsu ASI uważa się za płatności o priorytecie „bardzo pilne”, a ich rozrachunek realizowany jest zgodnie z postanowieniami załącznika II.

3)

Instrukcję płatniczą uważa się za przyjętą, jeżeli:

a)

jest zgodna z zasadami ustalonymi przez dostawcę usług sieciowych;

b)

jest zgodna z zasadami formatowania oraz warunkami systemu będącego komponentem TARGET2 odpowiedniego banku centralnego systemu zewnętrznego;

c)

bank rozrachunkowy jest wpisany na listę banków rozrachunkowych, o której mowa w pkt 3 ppkt 1;

d)

w przypadku rozrachunku międzysystemowego – dany system zewnętrzny jest wpisany na listę systemów zewnętrznych, z którymi realizowany jest rozrachunek międzysystemowy;

e)

w przypadku zawieszenia uczestnictwa banku rozrachunkowego w TARGET2 – uzyskano wyraźną zgodę rozrachunkowego banku centralnego zawieszonego banku rozrachunkowego.

5.   Wprowadzenie instrukcji płatniczych do systemu i ich nieodwołalność

1)

Instrukcje uznaniowe uważa się za wprowadzone do odpowiedniego systemu będącego komponentem TARGET2 w momencie ich przyjęcia przez bank centralny systemu zewnętrznego i z tą chwilą stają się nieodwołalne. Instrukcje obciążeniowe uważa się za wprowadzone do odpowiedniego systemu będącego komponentem TARGET2 w momencie ich przyjęcia przez rozrachunkowy bank centralny i z tą chwilą stają się nieodwołalne.

2)

Stosowanie postanowień ppkt 1 nie uchybia regulaminom systemów zewnętrznych przewidującym jako chwilę wprowadzenia poleceń przelewu do systemu lub chwilę nieodwołalności zlecenia moment wcześniejszy niż chwila wprowadzenia odpowiedniej instrukcji płatniczej do odpowiedniego systemu będącego komponentem TARGET2.

6.   Procedury rozrachunkowe

1)

Jeżeli system zewnętrzny zwraca się o zastosowanie procedury rozrachunkowej, odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego oferuje jedną lub większą liczbę procedur rozrachunkowych określonych poniżej:

a)

procedurę rozrachunkową 1

(przekazanie płynności);

b)

procedurę rozrachunkową 2

(rozrachunek w czasie rzeczywistym);

c)

procedurę rozrachunkową 3

(rozrachunek dwustronny);

d)

procedurę rozrachunkową 4

(standardowy rozrachunek wielostronny);

e)

procedurę rozrachunkową 5

(równoczesny rozrachunek wielostronny);

f)

procedurę rozrachunkową 6

(płynność dedykowana i rozrachunek międzysystemowy).

2)

Rozrachunkowe banki centralne prowadzą obsługę rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych zgodnie z wyborem procedur rozrachunkowych, o których mowa w ppkt 1, między innymi poprzez rozrachunek instrukcji płatniczych na rachunkach w PM lub subkontach banków rozrachunkowych.

3)

Dalsze szczegóły dotyczące procedur rozrachunkowych wskazanych w ppkt 1 zawarte są w pkt 9–14.

7.   Brak obowiązku otwierania rachunku w PM

Systemy zewnętrzne nie są zobowiązane do bezpośredniego uczestnictwa w systemie będącym komponentem TARGET2 ani posiadania rachunku w PM przy korzystaniu z interfejsu ASI.

8.   Rachunki umożliwiające obsługę procedur rozrachunkowych

1)

Oprócz rachunków w PM, do obsługi procedur rozrachunkowych, o których mowa w pkt 6 ppkt 1, banki centralne systemów zewnętrznych, systemy zewnętrzne oraz banki rozrachunkowe mogą otwierać w PM i wykorzystywać następujące rodzaje rachunków:

a)

rachunki techniczne;

b)

rachunki lustrzane;

c)

rachunki funduszu gwarancyjnego;

d)

subkonta.

2)

Bank centralny systemu zewnętrznego oferujący procedury rozrachunkowe 4, 5 lub 6 dla modeli interfejsowych, otwiera w swoim systemie będącym komponentem TARGET2 rachunek techniczny dla odpowiednich systemów zewnętrznych. Rachunki takie mogą być oferowane opcjonalnie w ramach procedur rozrachunkowych 2 i 3. Dla procedur rozrachunkowych 4 i 5 otwiera się odrębne rachunki techniczne. Saldo na rachunkach technicznych na koniec odpowiedniego procesu rozrachunku systemów zewnętrznych wynosi zero lub jest dodatnie, a na koniec dnia – wynosi zero. Rachunki techniczne identyfikuje się przy pomocy kodu BIC odpowiedniego systemu zewnętrznego.

3)

Bank centralny systemu zewnętrznego oferujący procedury rozrachunkowe 1 lub 6 dla modeli zintegrowanych otwiera, a w razie oferowania procedury rozrachunkowej 3 lub 6 dla modeli interfejsowych, może otwierać w swoim systemie będącym komponentem TARGET2 rachunki lustrzane. Rachunki lustrzane są specjalnymi rachunkami w PM posiadanymi przez bank centralny systemu zewnętrznego w jego systemie będącym komponentem TARGET2 do użytku przez systemy zewnętrzne. Rachunki lustrzane identyfikuje się przy pomocy kodu BIC odpowiedniego banku centralnego systemu zewnętrznego.

4)

Bank centralny systemu zewnętrznego oferujący procedury rozrachunkowe 4 lub 5 może otwierać w swoim systemie będącym komponentem TARGET2 rachunki funduszu gwarancyjnego dla systemów zewnętrznych. Salda tych rachunków wykorzystuje się do rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych w przypadku braku dostępnej płynności na rachunku w PM banku rozrachunkowego. Posiadaczami rachunków funduszu gwarancyjnego mogą być banki centralne systemów zewnętrznych, systemy zewnętrzne oraz gwaranci. Rachunki funduszu gwarancyjnego identyfikuje się przy pomocy kodu BIC odpowiedniego posiadacza rachunku.

5)

Jeżeli procedura rozrachunkowa 6 jest oferowana przez bank centralny systemu zewnętrznego dla modeli interfejsowych, rozrachunkowe banki centralne otwierają w swoich systemach będących komponentami TARGET2 dla banków rozrachunkowych jedno lub większą liczbę subkont, do wykorzystywania przy dedykowaniu płynności, oraz – jeżeli ma zastosowanie – przy rozrachunku międzysystemowym. Subkonta identyfikuje się za pomocą kodu BIC rachunku w PM, do którego się one odnoszą, oraz numeru rachunku określonego dla danego subkonta. Numer rachunku składa się z kodu kraju oraz z nie więcej niż 32 znaków (w zależności od obowiązującej w danym kraju struktury rachunków bankowych).

6)

Rachunków, o których mowa w ppkt 1 lit. a)–d), nie zamieszcza się w TARGET2 directory. Na wniosek uczestnika posiadaczowi rachunku mogą być przekazywane na koniec każdego dnia operacyjnego odpowiednie wyciągi (komunikat MT940 i MT950) dla wszystkich wymienionych rodzajów rachunków.

7)

Szczegółowe zasady otwierania rachunków, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz ich wykorzystywania do obsługi procedur rozrachunkowych mogą zostać dookreślone przez porozumienia dwustronne między systemami zewnętrznymi a bankami centralnymi systemów zewnętrznych.

9.   Procedura rozrachunkowa 1 – przekazanie płynności

1)

Banki centralne systemów zewnętrznych oraz rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową 1 obsługują przekazywanie płynności z rachunku lustrzanego na rachunek w PM banku rozrachunkowego za pośrednictwem interfejsu ASI. Przekazanie płynności może być zainicjowane przez system zewnętrzny albo przez bank centralny systemu zewnętrznego działający w imieniu systemu zewnętrznego.

2)

Procedurę rozrachunkową 1 stosuje się dla modelu zintegrowanego, tylko gdy odpowiedni system zewnętrzny musi skorzystać z rachunku lustrzanego, w pierwszej kolejności do pobrania niezbędnej płynności dedykowanej przez jego bank rozrachunkowy, a w drugiej do ponownego przekazania tej płynności na rachunek w PM banku rozrachunkowego.

3)

Banki centralne systemów zewnętrznych mogą oferować rozrachunek instrukcji płatniczych w pewnych ramach czasowych ustalanych przez systemy zewnętrzne zgodnie z pkt 15 ppkt 2 i 3.

4)

Banki rozrachunkowe i systemy zewnętrzne mają dostęp do informacji za pośrednictwem ICM. Systemy zewnętrzne są powiadamiane o dokonaniu rozrachunku albo jego niedojściu do skutku. Jeśli system zewnętrzny inicjuje przekazanie płynności z rachunku lustrzanego na rachunek w PM banku rozrachunkowego, wówczas banki rozrachunkowe mające dostęp do TARGET2 za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych zostają powiadomione o dokonaniu uznania za pomocą komunikatu SWIFT MT 202. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

10.   Procedura rozrachunkowa 2 – rozrachunek w czasie rzeczywistym

1)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową 2 obsługują rozrachunek pieniężnej części transakcji systemu zewnętrznego, prowadząc rozrachunek instrukcji płatniczych składanych przez system zewnętrzny w sposób indywidualny, bez łączenia w pakiety. Jeżeli instrukcja płatnicza obciążenia rachunku w PM banku rozrachunkowego z pozycją krótką zostaje umieszczona w kolejce zleceń oczekujących na zasadach określonych w załączniku II, rozrachunkowy bank centralny informuje o tym ten bank rozrachunkowy za pomocą komunikatu ICM.

2)

Procedura rozrachunkowa 2 może także być oferowana systemowi zewnętrznemu dla rozrachunku sald wielostronnych, przy czym bank centralny systemu zewnętrznego otwiera dla takiego systemu zewnętrznego rachunek techniczny. Ponadto bank centralny systemu zewnętrznego nie oferuje systemowi zewnętrznemu usługi odpowiedniego zarządzania kolejnością płatności przychodzących i wychodzących, która może być wymagana przy takim rozrachunku wielostronnym. Odpowiedzialność za niezbędną kolejność ponosi we własnym zakresie system zewnętrzny.

3)

Bank centralny systemu zewnętrznego może oferować rozrachunek instrukcji płatniczych w pewnych ramach czasowych ustalanych przez system zewnętrzny zgodnie z pkt 15 ppkt 2 i 3.

4)

Banki rozrachunkowe i systemy zewnętrzne mają dostęp do informacji za pośrednictwem ICM. Systemy zewnętrzne są powiadamiane komunikatem w ICM o dokonaniu rozrachunku albo jego niedojściu do skutku. Jeżeli zgłoszą one takie żądanie, banki rozrachunkowe mające dostęp do TARGET2 za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych są powiadamiane o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

11.   Procedura rozrachunkowa 3 – rozrachunek dwustronny

1)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową 3 obsługują rozrachunek pieniężnej części transakcji systemu zewnętrznego, prowadząc rozrachunek instrukcji płatniczych składanych przez system zewnętrzny w pakietach. Jeżeli instrukcja płatnicza obciążenia rachunku w PM banku rozrachunkowego z pozycją krótką zostaje umieszczona w kolejce zleceń oczekujących na zasadach określonych w załączniku II, rozrachunkowy bank centralny informuje o tym ten bank rozrachunkowy za pomocą komunikatu ICM.

2)

Procedura rozrachunkowa 3 może także być oferowana systemowi zewnętrznemu dla rozrachunku sald wielostronnych. Punkt 10 ppkt 2 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem następujących postanowień:

a)

instrukcje płatnicze: (i) obciążenia rachunków w PM banków rozrachunkowych z pozycją krótką i uznanie rachunku technicznego systemu zewnętrznego; oraz (ii) obciążenia rachunku technicznego systemu zewnętrznego i uznanie rachunków w PM banków rozrachunkowych z pozycją długą składane są w osobnych plikach; oraz

b)

uznanie rachunków w PM banków rozrachunkowych z pozycją długą następuje dopiero po obciążeniu wszystkich rachunków w PM banków rozrachunkowych z pozycją krótką.

3)

W przypadku niedojścia do skutku rozrachunku wielostronnego (przykładowo z uwagi na nieskuteczność wszystkich pobrań środków z rachunków banków rozrachunkowych z pozycją krótką) system zewnętrzny składa odpowiednie instrukcje płatnicze w celu odwrócenia skutków transakcji obciążeniowych, których rozrachunek został już dokonany.

4)

Banki centralne systemów zewnętrznych mogą oferować:

a)

rozrachunek instrukcji płatniczych w pewnych ramach czasowych ustalanych przez system zewnętrzny, zgodnie z pkt 15 ppkt 3; lub

b)

funkcję „okresu informacyjnego”, o której mowa w pkt 15 ppkt 1.

5)

Banki rozrachunkowe i systemy zewnętrzne mają dostęp do informacji za pośrednictwem ICM. Systemy zewnętrzne są powiadamiane o dokonaniu rozrachunku albo jego niedojściu do skutku w oparciu o wybraną opcję – zawiadomienie pojedyncze lub globalne. Jeżeli zgłoszą one takie żądanie, banki rozrachunkowe są powiadamiane o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

12.   Procedura rozrachunkowa 4 – standardowy rozrachunek wielostronny

1)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową 4 obsługują rozrachunek wielostronnych sald gotówkowych transakcji systemu zewnętrznego, prowadząc rozrachunek instrukcji płatniczych składanych przez system zewnętrzny w pakietach. Banki centralne systemów zewnętrznych otwierają dla takiego systemu zewnętrznego specjalne rachunki techniczne.

2)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne zapewniają wymaganą kolejność instrukcji płatniczych. Uznania rachunków mogą nastąpić dopiero po skutecznym dokonaniu wszystkich obciążeń. Instrukcje płatnicze: a) obciążenia rachunków banków rozrachunkowych z pozycją krótką i uznanie rachunku technicznego systemu zewnętrznego; oraz b) uznania rachunków banków rozrachunkowych z pozycją długą i obciążenie rachunku technicznego systemu zewnętrznego są składane w jednym pliku.

3)

Instrukcje płatnicze obciążenia rachunków w PM banków rozrachunkowych z pozycją krótką i uznanie rachunku technicznego systemu zewnętrznego podlegają rozrachunkowi w pierwszej kolejności; dopiero po rozrachunku wszystkich takich instrukcji płatniczych (przy ewentualnym zasileniu rachunku technicznego przez mechanizm funduszu gwarancyjnego) uznaje się rachunki w PM banków rozrachunkowych z pozycją długą.

4)

Jeżeli instrukcja płatnicza obciążenia rachunku w PM banku rozrachunkowego z pozycją krótką zostaje umieszczona w kolejce zleceń oczekujących na zasadach określonych w załączniku II, rozrachunkowe banki centralne informują o tym ten bank rozrachunkowy za pomocą komunikatu ICM.

5)

Jeżeli środki banku rozrachunkowego z pozycją krótką na jego rachunku w PM są niewystarczające, bank centralny systemu zewnętrznego uruchamia mechanizm funduszu gwarancyjnego, o ile przewiduje to dwustronne porozumienie między bankiem centralnym systemu zewnętrznego a systemem zewnętrznym.

6)

Przy braku mechanizmu funduszu gwarancyjnego, w razie niedojścia do skutku całego rozrachunku uważa się, że banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne otrzymały polecenie zwrócenia wszystkich instrukcji płatniczych w pliku i są one obowiązane do odwrócenia skutków już rozliczonych instrukcji płatniczych.

7)

Banki centralne systemów zewnętrznych informują banki rozrachunkowe o niedojściu rozrachunku do skutku za pomocą komunikatu ICM.

8)

Banki centralne systemów zewnętrznych mogą oferować:

a)

rozrachunek instrukcji płatniczych w pewnych ramach czasowych ustalanych przez system zewnętrzny, zgodnie z pkt 15 ppkt 3;

b)

funkcję „okresu informacyjnego”, o której mowa w pkt 15 ppkt 1;

c)

mechanizm funduszu gwarancyjnego, o którym mowa w pkt 15 ppkt 4.

9)

Banki rozrachunkowe i systemy zewnętrzne mają dostęp do informacji za pośrednictwem ICM. Systemy zewnętrzne są powiadamiane o dokonaniu rozrachunku albo jego niedojściu do skutku. Jeżeli banki rozrachunkowe zgłoszą takie żądanie, są one powiadamiane o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

13.   Procedura rozrachunkowa 5 – równoczesny rozrachunek wielostronny

1)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową 5 obsługują rozrachunek wielostronnych sald pieniężnych transakcji systemu zewnętrznego, prowadząc rozrachunek instrukcji płatniczych składanych przez system zewnętrzny. W rozrachunku odpowiednich instrukcji płatniczych stosuje się algorytm 4 (zob. dodatek I do załącznika II). W przeciwieństwie do procedury rozrachunkowej 4, procedura rozrachunkowa 5 działa na zasadzie „wszystko albo nic”. W procedurze tej obciążanie rachunków w PM banków rozrachunkowych z pozycją krótką i uznawanie rachunków w PM banków rozrachunkowych z pozycją długą następuje równocześnie (a nie w etapach, jak w procedurze rozrachunkowej 4). Punkt 12 stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem następującego postanowienia: w razie niemożności dokonania rozrachunku jednej lub większej liczby instrukcji płatniczych wszystkie instrukcje płatnicze umieszcza się w kolejce zleceń oczekujących i powtarza się algorytm 4, zgodnie z opisem w pkt 16 ppkt 1, w celu dokonania rozrachunku oczekujących w kolejce instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych.

2)

Banki centralne systemów zewnętrznych mogą oferować:

a)

rozrachunek instrukcji płatniczych w pewnych ramach czasowych ustalanych przez system zewnętrzny, zgodnie z pkt 15 ppkt 3;

b)

funkcję „okresu informacyjnego”, o której mowa w pkt 15 ppkt 1;

c)

mechanizm funduszu gwarancyjnego, o którym mowa w pkt 15 ppkt 4.

3)

Banki rozrachunkowe i systemy zewnętrzne mają dostęp do informacji za pośrednictwem ICM. Systemy zewnętrzne są powiadamiane o dokonaniu rozrachunku albo jego niedojściu do skutku. Jeżeli banki rozrachunkowe zgłoszą takie żądanie, powiadamia się je o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

4)

Jeżeli instrukcja płatnicza obciążenia rachunku w PM banku rozrachunkowego z pozycją krótką zostaje umieszczona w kolejce zleceń oczekujących na zasadach określonych w załączniku II, dany rozrachunkowy bank centralny informuje o tym dane banki rozrachunkowe za pomocą komunikatu ICM.

14.   Procedura rozrachunkowa 6 – płynność dedykowana i rozrachunek międzysystemowy

1)

Procedura rozrachunkowa 6 może być stosowana w modelu interfejsowym i modelu zintegrowanym, zgodnie z opisem odpowiednio w ppkt 4–13 i ppkt 14–18 poniżej. W modelu zintegrowanym odpowiedni system zewnętrzny musi stosować rachunek lustrzany do pobierania niezbędnej płynności odłożonej przez jego banki rozrachunkowe. W modelu interfejsowym bank rozrachunku musi otworzyć co najmniej jedno subkonto dla danego systemu zewnętrznego.

2)

W razie zgłoszenia takiego żądania, banki rozrachunkowe są powiadamiane za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910, a uczestnicy korzystający z dostępu przez internet za pomocą komunikatu w ICM o uznaniu i obciążeniu ich rachunków w PM oraz, o ile są one prowadzone, ich subkont.

3)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferujące rozrachunek międzysystemowy w ramach procedury rozrachunkowej 6 obsługują płatności rozrachunku międzysystemowego inicjowane przez odpowiednie systemy zewnętrzne. System zewnętrzny może inicjować rozrachunek międzysystemowy wyłącznie podczas swego cyklu przetwarzania, przy czym w systemie zewnętrznym, który otrzymuje instrukcję płatniczą, musi być w toku procedura rozrachunkowa 6. Rozrachunek międzysystemowy jest oferowany zarówno dla przetwarzania dziennego, jak i nocnego, w ramach procedury rozrachunkowej 6. Możliwość realizacji rozrachunku międzysystemowego pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi zapisuje się w module (zarządzania) danymi statycznymi.

A.   Model interfejsowy

4)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową 6 obsługują rozrachunek dwustronnych lub wielostronnych sald pieniężnych transakcji systemów zewnętrznych:

a)

umożliwiając bankowi rozrachunkowemu pokrywanie z góry jego przewidywanych zobowiązań wynikających z rozrachunku w drodze przekazywania płynności (zwanej dalej „płynnością dedykowaną”) z jego rachunku w PM na jego subkonto przed przetworzeniem przez system zewnętrzny; oraz

b)

przeprowadzając rozrachunek instrukcji płatniczych systemu zewnętrznego po zakończeniu przetwarzania przez system zewnętrzny: w stosunku do banków rozrachunkowych z pozycją krótką przez obciążanie ich subkont (w granicach środków dostępnych na danym koncie) i uznawanie rachunku technicznego systemu zewnętrznego, a w stosunku do banków rozrachunkowych z pozycją długą – przez uznawanie ich subkont i obciążanie rachunku technicznego systemu zewnętrznego.

5)

Oferując procedurę rozrachunkową 6:

a)

rozrachunkowe banki centralne otwierają co najmniej jedno subkonto dotyczące jednego systemu zewnętrznego dla każdego banku rozrachunku; oraz

b)

bank centralny systemu zewnętrznego otwiera rachunek techniczny dla systemu zewnętrznego, przeznaczony do: (i) uznawania środkami zebranymi z dedykowanych subkont banków rozrachunkowych z pozycją krótką; oraz (ii) obciążania środkami przy uznawaniu dedykowanych subkont banków rozrachunkowych z pozycją długą.

6)

Procedura rozrachunkowa 6 jest oferowana zarówno dla przetwarzania dziennego, jak i nocnych operacji systemów zewnętrznych. Przy rozrachunku nocnym nowy dzień operacyjny zaczyna się natychmiast po spełnieniu wymagań dotyczących minimalnych rezerw obowiązkowych; jakiekolwiek dokonane później uznanie lub obciążenie odpowiednich rachunków jest uwzględniane w następnym dniu operacyjnym.

7)

W ramach procedury rozrachunkowej 6 oraz w związku z dedykowaniem płynności, banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferują następujące rodzaje usług przekazywania płynności na subkonta i z subkont:

a)

zlecenia stałe, które banki rozrachunkowe mogą złożyć lub zmienić w każdej chwili w ciągu dnia operacyjnego za pośrednictwem ICM (o ile jest dostępny). Zlecenia stałe złożone po wysłaniu komunikatu o rozpoczęciu procedury w danym dniu operacyjnym są wykonywane dopiero w następnym dniu operacyjnym. Jeżeli jest wiele zleceń stałych do uznania różnych subkont, to ich rozrachunek następuje według ich wysokości, zaczynając od najwyższego. W czasie nocnych operacji systemów zewnętrznych, w przypadku braku wystarczającej ilości środków na rachunku w PM dla zleceń stałych, rozrachunek następuje po proporcjonalnej redukcji wszystkich zleceń;

b)

zlecenia bieżące, które mogą być składane wyłącznie przez bank rozrachunkowy (za pośrednictwem ICM) lub odpowiedni system zewnętrzny za pośrednictwem komunikatu XML w czasie trwania procedury rozrachunkowej 6 (rozumianej jako okres między komunikatem o rozpoczęciu procedury a komunikatem o zakończeniu procedury) i które będą podlegały rozrachunkowi tylko do chwili rozpoczęcia cyklu przetwarzania w systemie zewnętrznym. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na rachunku w PM dla zlecenia bieżącego złożonego przez system zewnętrzny rozrachunek zlecenia jest dokonywany częściowo;

c)

zlecenia SWIFT przekazane w formie komunikatu MT 202 albo wynikające z automatycznego odzwierciedlenia zawartości ekranów na komunikat MT 202 dla użytkowników korzystających z dostępu przez internet, które mogą być składane wyłącznie w czasie trwania procedury rozrachunkowej 6 i tylko podczas przetwarzania dziennego. Takie zlecenia podlegają natychmiastowemu rozrachunkowi.

8)

Procedura rozrachunkowa 6 rozpoczyna się komunikatem o rozpoczęciu procedury i kończy komunikatem o zakończeniu procedury, przy czym oba komunikaty są wysyłane przez system zewnętrzny. Dla operacji nocnych systemów zewnętrznych komunikat o rozpoczęciu procedury jest wysyłany przez bank centralny systemu zewnętrznego. Komunikat o rozpoczęciu procedury wywołuje rozrachunek zleceń stałych opiewających na przekazanie płynności na subkonta. Komunikat o zakończeniu procedury prowadzi do automatycznego zwrotnego transferu płynności z subkonta na rachunek w PM.

9)

W procedurze rozrachunkowej 6 płynność dedykowana na subkontach podlega zamrożeniu na czas trwania cyklu przetwarzania systemu zewnętrznego (rozpoczynającego się komunikatem o rozpoczęciu procedury i kończącego się komunikatem o zakończeniu procedury, przy czym oba komunikaty są wysyłane przez system zewnętrzny) i uwolnieniu po zakończeniu cyklu. Saldo podlegające zamrożeniu może się zmienić w czasie trwania cyklu przetwarzania w wyniku płatności rozrachunku międzysystemowego lub jeżeli bank rozrachunkowy przekazuje płynność ze swojego rachunku w PM. Bank centralny systemu zewnętrznego zgłasza systemowi zewnętrznemu zmniejszenie lub zwiększenie płynności na subkoncie powstałe na skutek płatności rozrachunku międzysystemowego. Na żądanie systemu zewnętrznego bank centralny systemu zewnętrznego zgłasza systemowi zewnętrznemu także zwiększenie płynności na subkoncie powstałe w wyniku transferu płynności przez bank rozrachunkowy.

10)

W ramach każdego cyklu przetwarzania systemu zewnętrznego instrukcje płatnicze podlegają rozrachunkowi z płynności dedykowanej zasadniczo przy zastosowaniu algorytmu 5 (o którym mowa w dodatku I do załącznika II).

11)

W ramach każdego cyklu przetwarzania systemu zewnętrznego płynność dedykowana banku rozrachunkowego może zostać podwyższona w drodze bezpośredniego uznawania jego subkont kwotami określonych płatności przychodzących (tj. płatności z tytułu kuponów czy wykupu instrumentów). W takich przypadkach płynność musi być najpierw zapisana na rachunku technicznym, a następnie dokonuje się obciążenia tego rachunku przed zapisaniem płynności na subkoncie (względnie na rachunku w PM).

12)

Rozrachunek międzysystemowy pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi stosującymi model interfejsowy może zostać zainicjowany wyłącznie przez system zewnętrzny (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego), którego uczestnika subkonto podlega obciążeniu. Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu subkonta uczestnika systemu zewnętrznego inicjującego instrukcję płatniczą kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu subkonta uczestnika innego systemu zewnętrznego.

System zewnętrzny inicjujący instrukcję płatniczą oraz drugi wspomniany system zewnętrzny powiadamia się o zakończeniu rozrachunku. Jeżeli banki rozrachunkowe zgłoszą takie żądanie, powiadamia się je o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

13)

Rozrachunek międzysystemowy z systemu zewnętrznego stosującego model interfejsowy do systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany może zostać zainicjowany przez system zewnętrzny stosujący model interfejsowy (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego). Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu subkonta uczestnika systemu zewnętrznego stosującego model interfejsowy kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany. Płatność nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny stosujący model zintegrowany, którego rachunek lustrzany ma zostać uznany.

System zewnętrzny inicjujący instrukcję płatniczą oraz drugi wspomniany system zewnętrzny powiadamia się o zakończeniu rozrachunku. Jeżeli zgłoszą one takie żądanie, banki rozrachunkowe powiadamia się o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

B.   Model zintegrowany

14)

Banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową 6 dla modeli zintegrowanych obsługują taki rozrachunek. W przypadku stosowania procedury rozrachunkowej 6 dla modelu zintegrowanego podczas przetwarzania dziennego oferowane są jedynie ograniczone funkcje.

15)

W ramach procedury rozrachunkowej 6 w odniesieniu do modelu zintegrowanego banki centralne systemów zewnętrznych i rozrachunkowe banki centralne oferują następujące rodzaje usług przekazywania płynności na rachunek lustrzany:

a)

zlecenia stałe (do przetwarzania dziennego i operacji nocnych systemów zewnętrznych), które banki rozrachunkowe mogą złożyć lub zmienić w każdej chwili w ciągu dnia operacyjnego za pośrednictwem ICM (o ile jest dostępny). Zlecenia stałe złożone po wysłaniu komunikatu o rozpoczęciu procedury w danym dniu operacyjnym są wykonywane dopiero w następnym dniu operacyjnym. Jeżeli jest wiele zleceń stałych, ich rozrachunek następuje według ich wysokości, zaczynając od najwyższego. W przypadku braku pokrycia dla zlecenia stałego do przetwarzania dziennego podlega ono odrzuceniu. W czasie nocnych operacji systemów zewnętrznych, w przypadku braku wystarczającej ilości środków na rachunku w PM dla zleceń stałych, rozrachunek następuje po proporcjonalnej redukcji wszystkich zleceń;

b)

zlecenia bieżące, które mogą być składane wyłącznie przez bank rozrachunkowy (za pośrednictwem ICM) albo odpowiedni system zewnętrzny za pośrednictwem komunikatu XML w czasie trwania procedury rozrachunkowej 6 (rozumianej jako okres między komunikatem o rozpoczęciu procedury a komunikatem o zakończeniu procedury) i które będą podlegały rozrachunkowi tylko do chwili rozpoczęcia cyklu przetwarzania w systemie zewnętrznym. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku w PM dla zlecenia bieżącego rozrachunek jest dokonywany częściowo;

c)

zlecenia SWIFT przechodzące przez komunikat MT 202 mogą być składane tylko podczas przetwarzania dziennego. Takie zlecenia podlegają natychmiastowemu rozrachunkowi.

16)

Zasady dotyczące komunikatów o rozpoczęciu i zakończeniu procedury, jak również dotyczące rozpoczęcia i zakończenia cyklu w modelu interfejsowym, stosuje się odpowiednio.

17)

Rozrachunek międzysystemowy pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi stosującymi model zintegrowany może zostać zainicjowany wyłącznie przez system zewnętrzny (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego), którego rachunek lustrzany podlega obciążeniu. Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu rachunku lustrzanego systemu zewnętrznego inicjującego instrukcję płatniczą kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu rachunku lustrzanego innego systemu zewnętrznego. Instrukcja płatnicza nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny, którego rachunek lustrzany ma zostać uznany.

System zewnętrzny inicjujący instrukcję płatniczą oraz drugi wspomniany system zewnętrzny powiadamia się o zakończeniu rozrachunku. Jeżeli banki rozrachunkowe zgłoszą takie żądanie, powiadamia się je o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

18)

Rozrachunek międzysystemowy z systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany do systemu zewnętrznego stosującego model interfejsowy może zostać zainicjowany przez system zewnętrzny stosujący model zintegrowany (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego). Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu subkonta uczestnika innego systemu zewnętrznego. Instrukcja płatnicza nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny stosujący model interfejsowy, którego uczestnika subkonto ma zostać uznane.

System zewnętrzny inicjujący instrukcję płatniczą oraz drugi wspomniany system zewnętrzny powiadamia się o zakończeniu rozrachunku. Jeżeli zgłoszą one takie żądanie, banki rozrachunkowe powiadamia się o skutecznym dokonaniu rozrachunku za pomocą komunikatu SWIFT MT 900 albo MT 910. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są powiadamiani komunikatem w ICM.

15.   Opcjonalne mechanizmy powiązane

1)

Banki centralne systemów zewnętrznych mogą oferować opcjonalny mechanizm powiązany „okres informacyjny” dla procedur rozrachunkowych 3, 4 i 5. Jeżeli system zewnętrzny (albo działający w jego imieniu bank centralny systemu zewnętrznego) określił opcjonalny „okres informacyjny”, bank rozrachunkowy otrzymuje komunikat ICM wskazujący termin, do upływu którego bank rozrachunkowy może zwrócić się z wnioskiem o odwrócenie skutków danej instrukcji płatniczej. Wniosek taki jest uwzględniany przez rozrachunkowy bank centralny tylko w razie jego przekazania za pośrednictwem systemu zewnętrznego i zatwierdzenia przez ten system. Rozrachunek rozpoczyna się, jeżeli rozrachunkowy bank centralny nie otrzyma takiego wniosku przed upływem „okresu informacyjnego”. W razie otrzymania przez rozrachunkowy bank centralny takiego wniosku w „okresie informacyjnym”:

a)

w przypadku stosowania procedury rozrachunkowej 3 do rozrachunku dwustronnego dana instrukcja płatnicza jest odwoływana; oraz

b)

w przypadku stosowania procedury rozrachunkowej 3 do rozrachunku wielostronnego lub jeśli w procedurze rozrachunkowej 4 cały rozrachunek nie dochodzi do skutku, wszystkie instrukcje płatnicze w pliku są odwoływane i wszystkie banki rozrachunkowe oraz system zewnętrzny są powiadamiane za pomocą komunikatu ICM.

2)

Jeżeli system zewnętrzny wysyła instrukcje rozrachunkowe przed planowanym początkowym terminem rozrachunku („od”), instrukcje są zachowywane aż do planowanego terminu. W takim przypadku instrukcje płatnicze są składane do wstępnej próby przetwarzania dopiero z nadejściem terminu początkowego „od”. Niniejszy mechanizm opcjonalny może być stosowany w procedurach rozrachunkowych 1 i 2.

3)

Czas rozrachunku („do”) umożliwia przeznaczenie ograniczonego czasu na rozrachunek w systemie zewnętrznym, tak aby nie uniemożliwiać lub nie opóźniać rozrachunku innych transakcji związanych z systemem zewnętrznym albo transakcji w TARGET2. Jeżeli rozrachunek instrukcji płatniczej nie zostanie przeprowadzony do osiągnięcia chwili „do” lub w ciągu zdefiniowanego okresu rozliczeniowego, instrukcja ta podlega zwrotowi albo, w procedurach rozrachunkowych 4 i 5, może zostać uruchomiony mechanizm funduszu gwarancyjnego. Czas rozrachunku („do”) można określić dla procedur rozrachunkowych 1–5.

4)

Mechanizm funduszu gwarancyjnego może być zastosowany w wypadku, gdy płynność banku rozrachunkowego nie wystarcza dla pokrycia jego zobowiązań wynikających z rozrachunku w systemie zewnętrznym. W celu umożliwienia rozrachunku wszystkich instrukcji płatniczych biorących udział w rozrachunku w systemie zewnętrznym, mechanizm ten jest stosowany w celu dostarczenia dodatkowej potrzebnej płynności. Mechanizm ten może być stosowany w procedurach rozrachunkowych 4 i 5. Dla stosowania mechanizmu funduszu gwarancyjnego konieczne jest utrzymywanie specjalnego rachunku funduszu gwarancyjnego, na którym „pomocnicza płynność” jest dostępna lub udostępniana na żądanie.

16.   Stosowane algorytmy

1)

Procedura rozrachunkowa 5 jest obsługiwana przez algorytm 4. Dla ułatwienia rozrachunku i ograniczenia zapotrzebowania na płynność włączone są wszystkie zlecenia płatnicze systemów zewnętrznych (niezależnie od ich priorytetu). Zlecenia płatnicze systemów zewnętrznych do rozliczenia według procedury 5 omijają wstępną próbę przetwarzania i są odrębnie przechowywane w PM do zakończenia bieżącej procedury optymalizacji. Do jednego zastosowania algorytmu 4 włącza się kilka systemów zewnętrznych stosujących procedurę 5, jeżeli zamierzają one dokonać rozrachunku w tym samym czasie.

2)

W procedurze rozrachunkowej 6 bank rozrachunkowy może dedykować płynność w określonej wysokości do rozrachunku sald pochodzących z określonego systemu zewnętrznego. Dedykowanie następuje przez zaksięgowanie potrzebnej płynności na specjalnym subkoncie (model interfejsowy). Algorytm 5 stosuje się zarówno do operacji nocnych systemów zewnętrznych, jak i przetwarzania dziennego. Proces rozrachunku odbywa się w drodze obciążania pozycji krótkiej subkont uczestników na rzecz rachunku technicznego systemu zewnętrznego, a następnie obciążania rachunku technicznego systemu zewnętrznego na rzecz pozycji długiej subkont uczestników. W przypadku dodatniego salda księgowanie może nastąpić bezpośrednio – o ile zostało ono wskazane w odniesieniu do danej transakcji przez system zewnętrzny – na rachunku w PM banku rozrachunkowego. W przypadku niedojścia do skutku rozrachunku jednej lub większej liczby instrukcji obciążających, tzn. w wyniku błędu systemu zewnętrznego, dana płatność jest umieszczana w kolejce na subkoncie. Procedura rozrachunkowa 6 może zastosować algorytm 5 na subkontach. Algorytm 5 nie musi ponadto uwzględniać żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Dla każdego banku rozrachunkowego oblicza się pozycję zbiorczą, przy czym w przypadku pokrycia wszystkich pozycji zbiorczych przeprowadzany jest rozrachunek wszystkich transakcji. Transakcje niepokryte są z powrotem umieszczane w kolejce.

17.   Skutki zawieszenia lub zakończenia

W razie zawieszenia albo zakończenia korzystania przez system zewnętrzny z interfejsu ASI podczas cyklu rozrachunkowego instrukcji płatniczych systemu zewnętrznego bank centralny systemu zewnętrznego uważa się za upoważniony do dokończenia cyklu rozrachunkowego w imieniu systemu zewnętrznego.

18.   Taryfa opłat i fakturowanie

1)

Zestawienie opłat pobieranych od systemu zewnętrznego korzystającego z interfejsu ASI albo z interfejsu użytkownika, niezależnie od liczby rachunków, jakie może on posiadać w banku centralnym systemu zewnętrznego lub w rozrachunkowym banku centralnym, składa się z trzech następujących elementów:

a)

stałej opłaty miesięcznej w wysokości 1 000 EUR pobieranej od każdego systemu zewnętrznego (opłata stała I);

b)

drugiej stałej opłaty miesięcznej w wysokości od 417 EUR do 4 167 EUR, proporcjonalnie do wartości bazowej brutto rozrachunków pieniężnych w euro danego systemu zewnętrznego (opłata stała II):

Zakres

od (mln EUR/dzień)

do (mln EUR/dzień)

Opłata roczna (EUR)

Opłata miesięczna (EUR)

1

0

mniej niż 1 000

5 000

417

2

1 000

mniej niż 2 500

10 000

833

3

2 500

mniej niż 5 000

20 000

1 667

4

5 000

mniej niż 10 000

30 000

2 500

5

10 000

mniej niż 50 000

40 000

3 333

6

ponad 50 000

50 000

4 167

Bank centralny systemu zewnętrznego oblicza wartość brutto transakcji pieniężnych w euro danego systemu zewnętrznego raz do roku, na podstawie takiej wartości brutto za ostatni rok; wynik tych obliczeń wykorzystuje się do ustalenia opłat pobieranych od dnia 1 stycznia każdego roku kalendarzowego;

c)

opłaty za transakcje, obliczonej na tej samej podstawie, co zestawienie opłat dla uczestników TARGET2 zawarte w dodatku VI do załącznika II. System zewnętrzny może wybrać jedną z dwóch następujących opcji: zryczałtowaną opłatę w wysokości 0,80 EUR za zlecenie płatnicze (opcja A) lub opłatę według stawki malejące (opcja B), z następującymi modyfikacjami:

(i)

w opcji B wartości zakresów odnoszące się do liczby zleceń płatniczych dzieli się przez dwa; oraz

(ii)

poza opłatą stałą I oraz opłatą stałą II pobiera się stałą opłatę miesięczną w wysokości 150 EUR dla opcji A oraz 1 875 EUR dla opcji B.

2)

Wszystkie opłaty należne w związku ze złożoną instrukcją płatniczą lub płatnością otrzymaną przez system zewnętrzny za pomocą interfejsu użytkownika lub interfejsu ASI obciążają wyłącznie dany system zewnętrzny. Rada Prezesów może ustalić bardziej szczegółowe zasady określania podlegających opłatom transakcji, których rozrachunek następuje w systemach zewnętrznych.

3)

Systemy zewnętrzne otrzymują od odpowiednich banków centralnych systemów zewnętrznych faktury za poprzedni miesiąc obliczone na podstawie opłat określonych w ppkt 1 nie później niż piątego dnia operacyjnego kolejnego miesiąca. Płatności realizowane są nie później niż dziesiątego dnia operacyjnego tego miesiąca na rachunek wskazany przez bank centralny systemu zewnętrznego albo kwotami takich opłat obciąża się rachunek wskazany przez system zewnętrzny.

4)

Dla celów niniejszego punktu każdy system zewnętrzny, który został wyodrębniony na podstawie dyrektywy 98/26/WE, traktowany jest oddzielnie, nawet jeżeli ten sam podmiot prowadzi dwa lub więcej systemów. Te same zasady stosuje się do systemów zewnętrznych, które nie zostały wyodrębnione na podstawie dyrektywy 98/26/WE, w których to przypadkach system zewnętrzny będzie określany przy użyciu następujących kryteriów: a) ustaleń formalnych, opartych na podstawie umownej lub ustawowej, np. umowie między uczestnikami a operatorem systemu; b) członkostwie wielu podmiotów; c) wspólnych zasadach oraz standardowych umowach; oraz d) działalności polegającej na rozliczaniu, nettingu lub rozrachunku płatności lub transakcji papierami wartościowymi między uczestnikami.


ZAŁĄCZNIK V

UZUPEŁNIAJĄCE I ZMODYFIKOWANE ZHARMONIZOWANE WARUNKI UCZESTNICTWA W TARGET2 Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPU PRZEZ INTERNET

Artykuł 1

Zakres regulacji

Do uczestników korzystających z dostępu przez internet do jednego albo większej liczby rachunków w PM stosuje się warunki określone w załączniku II z zastrzeżeniem postanowień niniejszego załącznika.

Artykuł 2

Definicje

W uzupełnieniu definicji zawartych w załączniku II, użyte w niniejszym załączniku terminy oznaczają:

1)   „organy certyfikacyjne” (certification authorities)– jeden lub większą liczbę KBC wyznaczonych przez Radę Prezesów jako organy certyfikacyjne do podejmowania w imieniu Eurosystemu działań w zakresie wydawania, cofania i odnawiania certyfikatów elektronicznych oraz zarządzania tymi certyfikatami;

2)   „certyfikaty elektroniczne” (electronic certificates) lub „certyfikaty” (certificates)– wydany przez organ certyfikacyjny elektroniczny plik łączący klucz publiczny z tożsamością, używany w następujących celach: dla weryfikacji, że klucz publiczny należy do określonej osoby, dla potwierdzenia tożsamości posiadacza, dla sprawdzenia podpisu tej osoby albo dla zaszyfrowania komunikatu adresowanego do tej osoby. Certyfikaty przechowuje się na fizycznie istniejącym urządzeniu, takim jak karta chipowa albo pamięć USB, przy czym ilekroć mowa jest o certyfikatach, rozumie się przez to również takie fizycznie istniejące urządzenia. Certyfikaty pełnią zasadniczą rolę w procesie identyfikacji użytkowników uzyskujących dostęp do TARGET2 przez internet i przekazujących komunikaty płatnicze albo kontrolne;

3)   „posiadacz certyfikatu” (certificate holder)– osobę określoną z imienia i nazwiska, zidentyfikowaną i wskazaną przez uczestnika TARGET2 jako uprawnioną do dostępu przez internet do rachunku uczestnika w TARGET2. Wniosek uczestnika o certyfikaty podlega weryfikacji przez KBC państwa, w którym ma siedzibę uczestnik, oraz przekazaniu organom certyfikacyjnym, które z kolei wydają certyfikaty wiążące klucz publiczny z danymi potwierdzającymi tożsamość uczestnika;

4)   „dostęp przez internet” (Internet-based access)– wybór przez uczestnika rachunku w PM dostępnego jedynie przez internet, przy czym uczestnik przekazuje komunikaty płatnicze albo komunikaty kontrolne do TARGET2 za pośrednictwem internetu;

5)   „dostawca usług internetowych” (Internet service provider)– przedsiębiorstwo lub organizację, tj. bramę sieciową, z której uczestnik TARGET2 korzysta w celu uzyskiwania dostępu do swojego rachunku w TARGET2 z wykorzystaniem dostępu przez internet.

Artykuł 3

Przepisy niemające zastosowania

Następujących przepisów załącznika II nie stosuje się do dostępu przez internet:

art. 4 ust. 1 lit. c) i art. 4 ust. 2 lit. d); art. 5 ust. 2, 3 i 4; art. 6 i 7; art. 11 ust. 8; art. 14 ust. 1 lit. a); art. 17 ust. 2; art. 23–26; art. 41 oraz dodatków I, VI i VII.

Artykuł 4

Postanowienia uzupełniające i zmodyfikowane

Następujące przepisy załącznika II stosuje się do dostępu przez internet z uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej:

1)

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Następujące dodatki stanowią integralną część niniejszych warunków uczestnictwa i mają zastosowanie do uczestników korzystających z dostępu przez internet do rachunku w PM:

 

Dodatek IA do załącznika V: Specyfikacje techniczne przetwarzania zleceń płatniczych dla dostępu przez internet

 

Dodatek IIA do załącznika V: Taryfa opłat i fakturowanie dla dostępu przez internet

 

Dodatek II: System rekompensat w TARGET2

 

Dodatek III: Ramowa treść opinii o zdolności i opinii krajowej

 

Dodatek IV, z wyłączeniem pkt 7 lit. b): Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

Dodatek V: Harmonogram operacyjny.”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających SSP oraz organów certyfikacyjnych są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 31. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między uczestnikami a KBC dostarczającymi SSP, w zakresie, w jakim działają one w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez uczestnika z SSP lub przesyłane przez uczestnika do SSP w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].”; oraz

b)

ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki uczestników TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych (tytuł IV) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego uczestnika TARGET2; stosuje się je z zastrzeżeniem załącznika V.”;

3)

art. 4 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

instytucje kredytowe lub podmioty należące do kategorii wymienionych w lit. a)–d), w obu przypadkach pod warunkiem, iż mają one siedzibę w kraju, z którym Unia zawarła porozumienie walutowe umożliwiające takim podmiotom dostęp do systemów płatności w Unii, z zastrzeżeniem warunków określonych w takim porozumieniu walutowym oraz o ile odpowiednie przepisy mające zastosowanie w takim kraju są równoważne odpowiednim przepisom unijnym.”;

4)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 lit. a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„1.   W celu otwarcia rachunku z dostępem przez internet w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podmiot ubiegający się o uczestnictwo jest obowiązany:

a)

spełnić następujące wymagania techniczne:

(i)

zapewnić instalację, obsługę, kontrolowanie i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej niezbędnej do przyłączenia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz do składania w nim zleceń płatniczych, a także zarządzanie nią, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w dodatku IA do załącznika V. Spełniając te wymagania, podmioty ubiegające się o uczestnictwo mogą korzystać z usług osób trzecich, ponoszą jednak wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie; oraz”; oraz

b)

dodaje się ust. 1 lit. c) w brzmieniu:

„c)

wyrazić wolę uzyskania dostępu do swojego rachunku w PM przez internet, jak również złożyć wniosek o osobny rachunek w PM w TARGET2, jeżeli ma zamiar uzyskania dodatkowo możliwości dostępu do TARGET2 za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo składa należycie wypełniony formularz wniosku o wydanie certyfikatów elektronicznych koniecznych do uzyskania dostępu przez internet do TARGET2.”;

5)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są uprawnieni jedynie do wglądu do TARGET2 directory przez internet i nie mogą jej rozpowszechniać ani w ramach swojego przedsiębiorstwa, ani na zewnątrz.”; oraz

b)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że [nazwa BC] oraz inne BC są uprawnione do publikowania nazw oraz BIC uczestników.”;

6)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   [Nazwa BC] oferuje dostęp przez internet opisany w załączniku V. O ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszych warunkach uczestnictwa lub przepisach prawa, [nazwa BC] podejmuje w celu wykonania zobowiązań wskazanych w niniejszych warunkach uczestnictwa wszelkie rozsądnie wymagane działania w granicach swoich możliwości, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za osiągnięcie pożądanego wyniku.

2.   Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet do TARGET2 ponoszą opłaty określone w dodatku IIA do załącznika V.”; oraz

b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Uczestnicy są obowiązani do:

a)

aktywnego sprawdzania, w regularnych odstępach czasu w każdym dniu operacyjnym, wszelkich informacji udostępnianych im w ICM, w szczególności pod kątem pojawienia się informacji dotyczących ważnych zdarzeń w systemie (takich jak komunikaty dotyczące rozrachunku w systemach zewnętrznych) oraz zdarzeń związanych z wykluczeniem lub zawieszeniem uczestnika. [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, bezpośrednią bądź pośrednią, spowodowaną zaniechaniem przez uczestnika sprawdzania powyższych informacji; oraz

b)

zapewniania ciągłego przestrzegania wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w dodatku IA do załącznika V, w szczególności w zakresie przechowywania certyfikatów, oraz do stałego dochowywania zasad i procedur zapewniających, aby posiadacze certyfikatów byli świadomi swoich obowiązków w zakresie bezpiecznego przechowywania certyfikatów.”;

7)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.   Uczestnicy odpowiadają za terminowe aktualizowanie formularzy dla wydawania certyfikatów elektronicznych potrzebnych do uzyskania dostępu przez internet do TARGET2, jak również za składanie do [nazwa BC] nowych formularzy dla wydawania takich certyfikatów elektronicznych. Uczestnicy odpowiadają również za sprawdzanie prawidłowości dotyczących ich informacji wprowadzanych do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez [nazwa BC].”; oraz

b)

ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   [Nazwa BC] uważa się za upoważniony do przekazywania organom certyfikacyjnym wszelkich potrzebnych tym organom informacji dotyczących uczestników.”;

8)

art. 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Każdemu uczestnikowi korzystającemu z tej usługi [nazwa BC] udostępnia dzienne wyciągi z rachunku.”;

9)

art. 13 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

instrukcje polecenia zapłaty otrzymywane na podstawie upoważnienia polecenia zapłaty. Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet nie mają możliwości wysyłania instrukcji polecenia zapłaty ze swoich rachunków w PM;”;

10)

art. 14 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami formatowania oraz warunkami TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i przejdzie test wykluczający zdublowanie, zgodnie z dodatkiem IA do załącznika V;”;

11)

art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet nie mogą korzystać z funkcji grupy AL w odniesieniu do swoich rachunków w PM dostępnych przez internet ani łączyć tych rachunków w PM dostępnych przez internet z jakimikolwiek innymi posiadanymi przez nich rachunkami w TARGET2. Limity mogą być oznaczone jedynie w odniesieniu do grupy AL jako całości. Limity nie mogą być ustalane w odniesieniu do pojedynczego rachunku w PM uczestnika grupy AL.”;

12)

art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku posłużenia się wskaźnikiem najpóźniejszego terminu obciążenia przyjęte zlecenie płatnicze podlega zwrotowi jako niewykonane, jeżeli nie może zostać rozliczone do wskazanego terminu obciążenia. Na 15 minut przed określonym terminem obciążenia uczestnik zlecający zostaje powiadomiony przez ICM, zamiast wysyłania automatycznego zawiadomienia za pośrednictwem ICM. Uczestnik zlecający może również posłużyć się wskaźnikiem najpóźniejszego terminu obciążenia wyłącznie w charakterze ostrzegawczym. W takim przypadku dane zlecenie płatnicze nie podlega zwrotowi.”;

13)

art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Na wniosek płatnika [nazwa BC] może postanowić o dokonaniu zmiany pozycji w kolejce oczekujących zleceń płatniczych bardzo pilnego zlecenia płatniczego (z wyjątkiem bardzo pilnych zleceń płatniczych w zakresie procedury rozrachunkowej 5 i 6), o ile taka zmiana nie wpłynie na sprawny rozrachunek przez systemy zewnętrzne w TARGET2 lub w inny sposób nie zwiększy ryzyka systemowego.”;

14)

w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Obowiązkiem uczestników korzystających z dostępu przez internet jest wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności określonych w dodatku IA do załącznika V, chroniących ich systemy przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów.”; oraz

b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet niezwłocznie informują [nazwa BC] o zdarzeniach mogących mieć wpływ na ważność certyfikatów, w szczególności o zdarzeniach określonych w dodatku IA do załącznika V, w tym, nie wyłączając innych zdarzeń, o stracie lub niewłaściwym użyciu.”;

15)

art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 29

Korzystanie z ICM

1.   ICM:

a)

umożliwia uczestnikom wprowadzanie płatności;

b)

umożliwia uczestnikom dostęp do informacji dotyczących ich rachunków oraz zarządzanie płynnością;

c)

może być używany w celu składania zleceń przekazania płynności; oraz

d)

umożliwia uczestnikom dostęp do komunikatów systemu.

2.   Dalsze szczegóły techniczne dotyczące ICM związane z korzystaniem z dostępu przez internet zawiera dodatek IA do załącznika V.”;

16)

w art. 32 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszystkie odnoszące się do TARGET2 komunikaty związane z płatnościami oraz przetwarzaniem płatności, takie jak potwierdzenia obciążenia i uznania, bądź też komunikaty zawierające wyciągi przesyłane między [nazwa BC] a uczestnikami, udostępnia się uczestnikowi w ICM.”; oraz

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku awarii połączenia uczestnika, korzysta on z alternatywnych środków przekazu komunikatów, określonych w dodatku IV do załącznika II. W takich przypadkach zapisana lub wydrukowana wersja komunikatu przedstawiona przez [nazwa BC] jest akceptowana jako dowód.”;

17)

art. 34 ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Przyjmuje się, że po udostępnieniu uczestnikom korzystającym z dostępu przez internet takiego komunikatu ICM są oni poinformowani o wypowiedzeniu lub zawieszeniu uczestnictwa uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] albo innym systemie będącym komponentem TARGET2. Uczestnicy ponoszą wszelkie straty wynikające ze skierowania zleceń płatniczych do uczestników, których uczestnictwo zostało zawieszone lub wypowiedziane, jeżeli dane zlecenie płatnicze zostało wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] po udostępnieniu komunikatu ICM.”;

18)

art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Przyjmuje się, że uczestnicy są świadomi wszystkich obowiązków ciążących na nich w związku z przepisami o ochronie danych, o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, działalności łączącej się z ryzykiem rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozwoju środków przenoszenia broni jądrowej. Uczestnicy mają obowiązek wykonywania tych obowiązków w szczególności poprzez podejmowanie odpowiednich środków dotyczących płatności obciążających lub uznających ich rachunki w PM. Przed nawiązaniem stosunku umownego z dostawcą usług internetowych uczestnicy korzystający z dostępu przez internet są obowiązani do zaznajomienia się z zasadami przechowywania danych stosowanymi przez dostawcę usług internetowych.”;

19)

art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia wymagane lub dopuszczalne zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa przekazuje się pocztą poleconą, faksem lub w inny sposób na piśmie. Zawiadomienia kierowane do [nazwa BC] przekazuje się dyrektorowi [departamentu systemu płatniczego lub innej odpowiedniej jednostki organizacyjnej BC] [nazwa BC], [adres BC], lub do [adres BIC BC]. Zawiadomienia kierowane do uczestnika przekazuje się na adres, numer faksu lub na jego adres BIC, zgłaszany przez uczestnika [nazwa BC] i aktualizowany.”;

20)

art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 45

Odrębność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa lub załącznika V jest lub stanie się nieważne, okoliczność taka nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa oraz załącznika V.”.

Dodatek IA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZETWARZANIA ZLECEŃ PŁATNICZYCH DLA DOSTĘPU PRZEZ INTERNET

W uzupełnieniu warunków uczestnictwa, do przetwarzania zleceń płatniczych z wykorzystaniem dostępu przez internet stosuje się następujące zasady:

1.   Wymagania techniczne związane z uczestnictwem w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w zakresie infrastruktury, sieci oraz formatów

1)

Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet przyłączają się do ICM TARGET2, korzystając z klienta lokalnego, systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej określonych w załączniku „Uczestnictwo przez internet – wymagania systemowe dla dostępu przez internet” (Internet-based participation – system requirements for Internet access) do szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej użytkownika (User Detailed Functional Specifications – UDFS), ze zdefiniowanymi ustawieniami. Rachunek w PM każdego z uczestników jest identyfikowany za pomocą 8- lub 11-cyfrowego kodu BIC. Ponadto przed dopuszczeniem do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] każdy uczestnik musi pomyślnie przejść serię testów potwierdzających jego przygotowanie techniczne i operacyjne.

2)

Przy składaniu zleceń płatniczych i wymianie komunikatów płatniczych w PM korzysta się z BIC platformy TARGET2, TRGTXEPMLVP, jako nadawcy/odbiorcy komunikatu. Zlecenia płatnicze wysyłane do uczestnika korzystającego z dostępu przez internet powinny identyfikować tego uczestnika otrzymującego w polu instytucji beneficjenta (beneficiary institution). Zlecenia płatnicze składane przez uczestnika korzystającego z dostępu przez internet będą identyfikować tego uczestnika jako instytucję składającą zlecenie (ordering institution).

3)

Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet korzystają z usług infrastruktury klucza publicznego określonych w publikacji „User Manual Internet Access for the public-key certification service” (podręcznik użytkownika dotyczący dostępu przez internet do usług certyfikacji klucza publicznego).

2.   Typy komunikatów płatniczych

1)

Uczestnicy z dostępem przez internet mogą dokonywać następujących rodzajów płatności:

a)

płatności klientowskich, tj. poleceń przelewu, dla których klient zlecający lub beneficjent nie są instytucjami finansowymi;

b)

płatności klientowskich STP, tj. poleceń przelewu, dla których klient zlecający lub beneficjent nie są instytucjami finansowymi, wykonywanych w trybie przetwarzania bezpośredniego;

c)

transferów międzybankowych w celu żądania przepływu środków pomiędzy instytucjami finansowymi;

d)

płatności pokrywających w celu żądania przepływu środków pomiędzy instytucjami finansowymi związanego z klientowskim poleceniem przelewu.

Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet do rachunku w PM mogą dodatkowo otrzymywać zlecenia polecenia zapłaty.

2)

Uczestnicy przestrzegają określeń pól zdefiniowanych w rozdziale 9.1.2.2 specyfikacji UDFS, księga 1.

3)

Zawartość pól podlega zatwierdzeniu na poziomie TARGET2-[oznaczenie kraju/BC], zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji UDFS. Uczestnicy mogą uzgodnić między sobą szczegółowe zasady dotyczące zawartości pól. Jednak w ramach TARGET2-[oznaczenie kraju/BC] przestrzeganie tych zasad przez uczestników nie będzie badane.

4)

Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet mogą dokonywać przez TARGET2 płatności pokrywających, tzn. płatności dokonanych przez banki korespondentów w celu rozliczenia (pokrycia) komunikatów polecenia przelewu, które zostają przekazane bankowi klienta za pomocą innych, bardziej bezpośrednich środków. Zawartych w tych płatnościach pokrywających szczegółów dotyczących klienta nie wyświetla się w ICM.

3.   Test wykluczający zdublowanie

1)

Wszystkie zlecenia płatnicze przechodzą test wykluczający zdublowanie, którego celem jest odrzucenie zleceń płatniczych, które zostały wprowadzone omyłkowo więcej niż jeden raz.

2)

Sprawdzeniu podlegają następujące pola poszczególnych typów komunikatów:

Szczegóły

Część komunikatu

Pole

Wysyłający

Nagłówek podstawowy

Adres BIC

Rodzaj komunikatu

Nagłówek aplikacji

Typ komunikatu

Odbiorca

Nagłówek aplikacji

Adres przeznaczenia

Numer referencyjny transakcji (Transaction Reference Number – TRN)

Blok tekstowy

:20

Powiązane oznaczenie referencyjne

Blok tekstowy

:21

Data waluty

Blok tekstowy

:32

Kwota

Blok tekstowy

:32

3)

Jeżeli wszystkie pola opisane w ppkt 2 są dla nowo składanego zlecenia płatniczego identyczne jak w przypadku zlecenia płatniczego, które zostało już przyjęte, nowo składane zlecenie płatnicze podlega zwróceniu.

4.   Kody błędów

W przypadku odrzucenia zlecenia płatniczego udostępnia się przez ICM zawiadomienie o odrzuceniu, wskazujące za pomocą kodów błędów przyczyny odrzucenia. Kody błędów są opisane w rozdziale 9.4.2 UDFS.

5.   Określenie terminu rozrachunku z wyprzedzeniem

1)

Dla zleceń płatniczych wykorzystujących wskaźnik najwcześniejszego terminu obciążenia używa się słowa kodowego „/FROTIME/”.

2)

Dla zleceń płatniczych wykorzystujących wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia dostępne są dwie możliwości:

a)

słowo kodowe „/REJTIME/”: jeżeli rozrachunek transakcji nie może nastąpić przed wskazanym terminem obciążenia, zlecenie płatnicze podlega zwróceniu;

b)

słowo kodowe „/TILTIME/”: jeżeli rozrachunek zlecenia płatniczego nie może nastąpić przed wskazanym terminem obciążenia, zlecenie płatnicze nie podlega zwróceniu, ale zostaje umieszczone w odpowiedniej kolejce.

W obydwu przypadkach, jeżeli zlecenie płatnicze zawierające wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia nie zostanie wykonane 15 minut przed wskazanym terminem, za pośrednictwem ICM automatycznie udostępnia się zawiadomienie.

3)

W przypadku posłużenia się słowem kodowym „/CLSTIME/” płatność traktuje się tak samo jak zlecenie płatnicze, o którym mowa w ppkt 2 lit. b).

6.   Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach wstępnej próby przetwarzania

1)

W celu umożliwienia sprawnego i pozwalającego na utrzymanie płynności rozrachunku brutto zleceń płatniczych, zlecenia płatnicze wprowadzone do wstępnej próby przetwarzania poddaje się testowi na możliwość kompensowania lub, jeżeli jest to właściwe, rozszerzonemu testowi na możliwość kompensowania (zdefiniowanym w ppkt 2 i 3).

2)

Test na możliwość kompensowania służy sprawdzeniu, czy zlecenia płatnicze odbiorcy płatności znajdujące się na czele kolejki płatności oczekujących oznaczonych jako bardzo pilne, lub – jeżeli takich brak – jako pilne, mogą być przedmiotem kompensowania ze zleceniem płatniczym płatnika (dalej „płatności podlegające kompensowaniu”). Jeżeli płatność podlegająca kompensowaniu nie zapewnia wystarczających środków na pokrycie odpowiedniego zlecenia płatniczego płatnika we wstępnej próbie przetwarzania, ustala się, czy na rachunku w PM płatnika znajduje się wystarczająca dostępna płynność.

3)

Jeżeli wynik testu na możliwość kompensowania jest negatywny, [nazwa BC] może zastosować rozszerzony test na możliwość kompensowania. Rozszerzony test na możliwość kompensowania służy sprawdzeniu, czy w którejkolwiek z kolejek płatności oczekujących należących do odbiorcy płatności znajdują się płatności podlegające kompensowaniu, niezależnie od chwili ich umieszczenia w danej kolejce. Jeżeli jednak w kolejce płatności oczekujących należących do odbiorcy płatności znajdują się zlecenia płatnicze oznaczone wyższym priorytetem zaadresowane do innych uczestników TARGET2, od zasady FIFO można odstąpić, wyłącznie gdy rozliczenie zlecenia płatniczego podlegającego kompensowaniu prowadziłoby do zwiększenia płynności odbiorcy płatności.

7.   Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach kolejki zleceń oczekujących

1)

Zlecenia płatnicze umieszczone w kolejkach zleceń oczekujących są traktowane w zależności od priorytetu, za pomocą którego dane zlecenie płatnicze zostało oznaczone przez uczestnika składającego instrukcję.

2)

Zlecenia płatnicze znajdujące się w kolejkach płatności oczekujących oznaczonych jako bardzo pilne i pilne podlegają rozrachunkowi przy wykorzystaniu testów na możliwość kompensowania, o których mowa w pkt 6, poczynając od zlecenia płatniczego znajdującego się na czele kolejki w przypadku, gdy prowadzi to do wzrostu płynności, lub w przypadku, gdy następuje ingerencja w ramach kolejki (zmiana pozycji w kolejce, terminu rozrachunku lub priorytetu lub odwołanie zlecenia płatniczego).

3)

Zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce płatności oznaczonych jako zwykłe podlegają rozrachunkowi w sposób ciągły, włącznie z wszystkimi zleceniami płatniczymi oznaczonymi jako bardzo pilne i pilne, które nie zostały jeszcze poddane rozrachunkowi. Stosuje się różne mechanizmy optymalizacji (algorytmy). Jeżeli zastosowanie algorytmu okaże się skuteczne, objęte nim zlecenia płatnicze podlegają rozrachunkowi; jeżeli algorytm okaże się nieskuteczny, objęte nim zlecenia pozostają w kolejce. Stosuje się trzy algorytmy (1–3) w celu kompensowania przepływów płatności. Użycie algorytmu 4 umożliwia wykorzystanie procedury rozrachunkowej 5 (określonej w rozdziale 2.8.1 UDFS) dla rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych. W celu optymalizacji rozrachunku na subkontach uczestników transakcji systemów zewnętrznych oznaczonych jako bardzo pilne stosuje się specjalny algorytm (algorytm 5).

a)

W ramach algorytmu 1 („wszystko albo nic”) [nazwa BC], zarówno w odniesieniu do każdego stosunku, dla którego ustalono limit dwustronny, jak i łącznej sumy stosunków, dla których ustalono limit wielostronny:

(i)

oblicza zbiorczą pozycję płynności dla rachunku w PM każdego uczestnika TARGET2, określając, czy suma wszystkich wychodzących i przychodzących zleceń płatniczych oczekujących w kolejce jest ujemna czy dodatnia, a jeżeli jest ona ujemna, sprawdza, czy przekracza ona dostępną płynność tego uczestnika (zbiorcza pozycja płynności stanowić będzie „całkowitą pozycję płynności”); oraz

(ii)

sprawdza, czy są przestrzegane limity oraz blokady ustalone przez każdego z uczestników TARGET2 w odniesieniu do danego rachunku w PM.

Jeżeli rezultat powyższych obliczeń oraz sprawdzeń jest pozytywny dla każdego właściwego rachunku w PM, [nazwa BC] oraz pozostałe biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku wszystkich płatności na rachunkach w PM uczestników TARGET2 biorących udział w rozrachunku.

b)

W ramach algorytmu 2 („częściowy”), [nazwa BC]:

(i)

oblicza i sprawdza pozycje płynności, limity i blokady dla każdego właściwego rachunku w PM w taki sam sposób jak w przypadku algorytmu 1; oraz

(ii)

jeżeli całkowita pozycja płynności na jednym lub kilku właściwych rachunkach w PM jest ujemna, usuwa pojedyncze zlecenia płatnicze do chwili, gdy całkowita pozycja płynności każdego z właściwych rachunków w PM stanie się dodatnia.

Następnie, jeżeli istnieją wystarczające środki, [nazwa BC] i pozostałe biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku wszystkich pozostałych płatności (z wyjątkiem usuniętych zleceń płatniczych) na rachunkach w PM właściwych uczestników TARGET2.

Usuwanie zleceń płatniczych [nazwa BC] rozpoczyna od rachunku w PM uczestnika TARGET2 z najwyższą ujemną całkowitą pozycją płynności oraz od zlecenia płatniczego znajdującego się na końcu kolejki zleceń oczekujących oznaczonych najniższym priorytetem. Proces selekcji jest ograniczony do krótkiego czasu, określanego według uznania [nazwa BC].

c)

W ramach algorytmu 3 („wielokrotny”), [nazwa BC]:

(i)

porównuje pary rachunków w PM uczestników TARGET2 w celu ustalenia, czy zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce mogą zostać poddane rozrachunkowi w ramach dostępnej płynności danej pary rachunków w PM uczestników TARGET2 przy uwzględnieniu ustalonych przez nich limitów (rozpoczynając od pary rachunków w PM z najniższą różnicą między zleceniami płatniczymi adresowanymi do siebie wzajemnie przez obydwie strony), a biorące udział BC dokonują jednoczesnego zaksięgowania tych płatności na rachunkach w PM pary uczestników TARGET2; oraz

(ii)

jeżeli w odniesieniu do pary rachunków w PM, o których mowa w ppkt (i) dostępna płynność jest niewystarczająca dla pokrycia pozycji dwustronnej, usuwa poszczególne zlecenia płatnicze do chwili, gdy dostępna płynność jest wystarczająca. W takim przypadku biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku pozostałych płatności – z wyjątkiem tych usuniętych – na rachunkach w PM właściwych dwóch uczestników TARGET2.

Po dokonaniu sprawdzeń, o których mowa w ppkt (i)–(ii), [nazwa BC] weryfikuje wielostronne pozycje rozrachunkowe (pomiędzy rachunkiem w PM uczestnika a rachunkami w PM innych uczestników TARGET2, w odniesieniu do których ustalono limit wielostronny). W tym celu odpowiednio stosuje się procedurę, o której mowa w ppkt (i)–(ii).

d)

W ramach algorytmu 4 („częściowy plus rozrachunek systemów zewnętrznych”) [nazwa BC] postępuje według takiej samej procedury jak w algorytmie 2, nie usuwa jednak zleceń płatniczych dotyczących rozrachunku systemu zewnętrznego (który następuje na zasadzie równoczesnego rozrachunku wielostronnego).

e)

W ramach algorytmu 5 („rozrachunek systemów zewnętrznych poprzez subkonta”) [nazwa BC] postępuje według procedury algorytmu 1, z tą różnicą, że [nazwa BC] rozpoczyna algorytm 5 przez interfejs systemu zewnętrznego (Ancillary System Interface – ASI) i sprawdza jedynie, czy na subkontach uczestników dostępne są wystarczające środki. Ponadto nie uwzględnia się limitów i blokad. Algorytm 5 stosuje się również podczas rozrachunku nocnego.

4)

Zlecenia płatnicze wprowadzone do wstępnej próby przetwarzania po uruchomieniu któregokolwiek z algorytmów 1 do 4 mogą mimo wszystko podlegać rozrachunkowi natychmiast we wstępnej próbie przetwarzania, jeżeli pozycje i limity właściwych rachunków w PM uczestników TARGET2 umożliwiają zarówno rozrachunek tych zleceń płatniczych, jak i rozrachunek zleceń płatniczych w ramach bieżącej procedury optymalizacji. Nie jest jednak możliwe równoczesne stosowanie dwóch algorytmów.

5)

W czasie przetwarzania dziennego algorytmy stosowane są według ustalonej kolejności. O ile nie jest w toku równoczesny rozrachunek wielostronny systemu zewnętrznego, kolejność ta jest następująca:

a)

algorytm 1;

b)

jeżeli wynik algorytmu 1 jest negatywny – algorytm 2;

c)

jeżeli wynik algorytmu 2 jest negatywny – algorytm 3 lub jeżeli wynik algorytmu 2 jest pozytywny – powtarza się algorytm 1.

Jeżeli równoczesny rozrachunek wielostronny („procedura 5”) systemu zewnętrznego jest w toku, stosuje się algorytm 4.

6)

Algorytmy stosuje się w sposób elastyczny dzięki określonemu z góry odstępowi czasowemu między uruchomieniami poszczególnych algorytmów w celu zapewnienia minimalnej przerwy między działaniem dwóch algorytmów. Następstwo czasowe podlega automatycznej kontroli. Możliwa jest również interwencja ręczna.

7)

Po objęciu zlecenia płatniczego działaniem algorytmu nie jest możliwa zmiana jego pozycji w kolejce ani jego odwołanie. Wnioski o zmianę pozycji w kolejce lub odwołanie zlecenia płatniczego zostają umieszczone w kolejce do czasu zakończenia działania algorytmu. Jeżeli dane zlecenie płatnicze zostanie poddane rozrachunkowi w czasie działania algorytmu, wniosek o zmianę pozycji w kolejce lub odwołanie zlecenia podlega odrzuceniu. Jeżeli rozrachunek zlecenia płatniczego nie został dokonany, wnioski uczestnika uwzględnia się niezwłocznie.

8.   Korzystanie z ICM

1)

Moduł ICM może być wykorzystywany do wprowadzania zleceń płatniczych.

2)

Moduł ICM wykorzystuje się do pozyskiwania informacji i zarządzania płynnością.

3)

Z wyjątkiem przechowywanych zleceń płatniczych oraz informacji dotyczących danych statycznych, w ICM dostępne są tylko dane dotyczące bieżącego dnia operacyjnego. Treść ekranów dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

4)

Informacje udostępniane są w trybie „na żądanie”, co oznacza, że każdy uczestnik musi zwrócić się o udostępnienie mu informacji. Uczestnicy regularnie sprawdzają w ciągu dnia operacyjnego, czy w ICM nie pojawiły się ważne komunikaty.

5)

Uczestnicy korzystający z dostępu przez internet mają dostęp tylko do trybu użytkownik-aplikacja (user-to-application mode – U2A). Tryb U2A umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy uczestnikiem a ICM. Informacje wyświetlane są w przeglądarce działającej na PC. Dalsze szczegóły zawarte są w podręczniku użytkownika ICM.

6)

Każdy użytkownik dysponuje przynajmniej jednym stanowiskiem z dostępem do internetu w celu uzyskania dostępu do ICM w trybie U2A.

7)

Prawa dostępu do ICM przyznaje się za pomocą certyfikatów, korzystanie z których opisano w pełniejszy sposób w pkt 10–13.

8)

Uczestnicy mogą również używać ICM do przekazywania płynności:

a)

[wstawić, jeżeli ma zastosowanie] ze swojego rachunku w PM na swój rachunek spoza PM;

b)

między rachunkiem w PM a subkontami uczestnika; oraz

c)

z rachunku w PM na rachunek lustrzany zarządzany przez system zewnętrzny.

9.   Specyfikacja UDFS oraz publikacje „ICM User Handbook” i „User Manual: Internet Access for the Public Key Certification Service

Dalsze informacje szczegółowe oraz przykłady objaśniające powyższe zasady zawarte są w specyfikacji UDFS oraz w publikacji „ICM User Handbook” (podręcznik użytkownika ICM), okresowo aktualizowanych i publikowanych w języku angielskim na stronach internetowych [nazwa BC] oraz TARGET2, a także w publikacji „User Manual: Internet Access for the Public Key Certification Service”.

10.   Wydawanie, zawieszanie, reaktywacja, cofnięcie i odnawianie certyfikatów

1)

Uczestnicy zwracają się do [nazwa BC] o wydanie certyfikatów w celu umożliwienia im dostępu do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] z wykorzystaniem dostępu przez internet.

2)

Uczestnicy zwracają się do [nazwa BC] o zawieszenie i reaktywację certyfikatów, jak również o cofnięcie i odnowienie certyfikatów, w przypadku gdy posiadacz certyfikatu nie zamierza już mieć dostępu do TARGET2 lub jeżeli uczestnik zaprzestaje swojej działalności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] (np. w wyniku połączenia lub przejęcia).

3)

Uczestnik dochowuje należytej ostrożności i podejmuje wszelkie środki organizacyjne w celu zapewnienia wykorzystywania certyfikatów wyłącznie w sposób zgodny ze zharmonizowanymi warunkami uczestnictwa.

4)

Uczestnicy niezwłocznie powiadamiają [nazwa BC] o jakichkolwiek zmianach w zakresie treści jakichkolwiek informacji zawartych w formularzach złożonych do [nazwa BC] w związku z wydaniem certyfikatów.

11.   Postępowanie uczestnika z certyfikatami

1)

Uczestnik zapewnia bezpieczne przechowywanie certyfikatów i podejmuje skuteczne środki organizacyjne i techniczne w celu uniknięcia poszkodowania osób trzecich oraz zapewnienia używania certyfikatów wyłącznie przez posiadacza certyfikatu, któremu został on wydany.

2)

Uczestnik dostarcza niezwłocznie wszelkich informacji żądanych przez [nazwa BC] i gwarantuje rzetelność tych informacji. Uczestnik ponosi również ciągłą i pełną odpowiedzialność za stałą dokładność informacji dostarczanych [nazwa BC] w związku z wydawaniem certyfikatów.

3)

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, aby wszyscy wskazani przez niego posiadacze certyfikatów przechowywali przydzielone im certyfikaty oddzielnie od tajnych kodów PIN i PUK.

4)

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, aby żaden ze wskazanych przez niego posiadaczy certyfikatów nie korzystał z certyfikatów w innych celach lub funkcjach niż te, dla których certyfikaty zostały wydane.

5)

Uczestnik informuje niezwłocznie [nazwa BC] o jakichkolwiek wnioskach o zawieszenie, reaktywację, cofnięcie lub odnowienie certyfikatów oraz o powodach tych czynności.

6)

Uczestnik niezwłocznie zwraca się do [nazwa BC] o zawieszenie jakichkolwiek certyfikatów lub zawartych w nich kluczy, które dotknięte zostały defektem albo nie są już w posiadaniu wskazanych przez niego posiadaczy certyfikatów.

7)

Uczestnik informuje niezwłocznie [nazwa BC] o jakimkolwiek przypadku utraty lub kradzieży certyfikatów.

12.   Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

1)

System komputerowy używany przez uczestnika do uzyskiwania dostępu do TARGET2 z wykorzystaniem dostępu przez internet powinien znajdować się w lokalu będącym własnością uczestnika, lub którego najemcą jest uczestnik. Dostęp do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] dozwolony jest jedynie z takiego lokalu, przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, nie zezwala się na dostęp zdalny.

2)

Uczestnik korzysta z oprogramowania na systemach komputerowych zainstalowanych i posiadających indywidualne ustawienia zgodne z aktualnymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa IT, które powinny co najmniej spełniać wymogi określone w pkt 12 ppkt 3 i pkt 13 ppkt 4. Uczestnik podejmuje odpowiednie środki, w tym w szczególności zapewniające ochronę przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem, zapobiegające wykradaniu haseł, jak również procedury podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz wprowadzania poprawek do oprogramowania. Uczestnik regularnie aktualizuje wszelkie takie środki i procedury.

3)

Uczestnik ustanawia zaszyfrowane połączenie komunikacyjne z TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] dla dostępu przez internet.

4)

Konta użytkowników na stacjach roboczych uczestnika nie mają uprawnień administratora. Uprawnienia przyznaje się zgodnie z zasadą „jak najmniejszych uprawnień”.

5)

Uczestnicy zapewniają ciągłą ochronę systemów komputerowych używanych dla dostępu przez internet do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w następujący sposób:

a)

Uczestnicy chronią systemy komputerowe i stacje robocze przed nieuprawnionym dostępem – fizycznym i sieciowym – używając przez cały czas zapory sieciowej (firewall) dla osłony systemów komputerowych i stacji roboczych przed danymi odbieranymi z internetu, jak również stacji roboczych przed nieuprawnionym dostępem przez sieć wewnętrzną. Uczestnicy używają zapory sieciowej chroniącej przed danymi odbieranymi z internetu, jak również zapory sieciowej na stacjach roboczych umożliwiającej komunikowanie się na zewnątrz wyłącznie autoryzowanym programom.

b)

Uczestnicy są uprawnieni do zainstalowania na stacjach roboczych jedynie oprogramowania niezbędnego do dostępu do TARGET2 oraz takiego, które jest dozwolone zgodnie ze stosowanymi przez uczestnika wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa.

c)

Uczestnicy zapewniają w sposób ciągły, aby wszystkie elementy oprogramowania stosowane na stacjach roboczych były regularnie aktualizowane i uzupełniane poprawkami zgodnie z najnowszą wersją. Dotyczy to w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz dodatków.

d)

Uczestnicy w sposób ciągły ograniczają wychodzący przepływ danych ze stacji roboczych do stron mających największe znaczenie dla ich działalności, jak również do stron koniecznych w celu przeprowadzania uprawnionych i uzasadnionych aktualizacji oprogramowania.

e)

Uczestnicy zapewniają ochronę wszystkich krytycznych wewnętrznych przepływów danych do stacji roboczych i z tych stacji przed ujawnieniem i szkodliwymi zmianami, w szczególności w razie przesyłania plików przez sieć.

6)

Uczestnicy zapewniają ciągłe przestrzeganie przez wskazanych przez nich posiadaczy certyfikatów zasad bezpiecznego korzystania z internetu, w tym:

a)

rezerwowanie określonych stacji roboczych do dostępu do stron o tym samym poziomie znaczenia i łączenie się z tymi stronami wyłącznie z tych stacji roboczych;

b)

ponowne uruchamianie sesji przeglądarki zawsze przed i po uzyskaniu dostępu do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez internet;

c)

weryfikację certyfikatu SSL każdego serwera przy każdym logowaniu do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez internet;

d)

ostrożne traktowanie e-maili, które wydają się pochodzić od TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz niepodawanie hasła certyfikatu w przypadku otrzymania pytania o to hasło, ponieważ TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] nigdy nie zwraca się o podanie hasła certyfikatu e-mailem lub w inny sposób.

7)

W celu ograniczenia ryzyka dla swojego systemu uczestnik stale stosuje się do następujących zasad zarządzania:

a)

ustalenie praktyki zarządzania użytkownikami zapewniającej zakładanie i utrzymywanie w systemie jedynie kont uprawnionych użytkowników, jak również utrzymywanie dokładnej i aktualnej listy uprawnionych użytkowników;

b)

porównywanie dziennego przepływu płatności w celu wykrycia niezgodności pomiędzy autoryzowanym a faktycznym przepływem płatności, zarówno wysyłanych, jak i otrzymanych;

c)

uniemożliwienie posiadaczowi certyfikatu przeglądania innych stron internetowych w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

13.   Dodatkowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa

1)

Uczestnik w sposób ciągły zapewnia, przez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych lub technicznych, aby nie dochodziło do nadużywania danych identyfikacyjnych użytkownika ujawnionych w celu kontroli uprawnień dostępu (procedura przeglądu uprawnień dostępu – Access Right Review), w szczególności, aby wiedzy o nich nie uzyskiwały osoby nieuprawnione.

2)

Uczestnik stosuje procedurę administrowania użytkownikami w celu zapewnienia niezwłocznego i trwałego usunięcia danych identyfikacyjnych użytkownika w przypadku, gdy pracownik lub inny użytkownik systemu w lokalu uczestnika opuszcza instytucję uczestnika.

3)

Uczestnik stosuje procedurę administrowania użytkownikami i niezwłocznie i trwale blokuje dane identyfikacyjne użytkownika, które zostały w jakikolwiek sposób zagrożone, w tym w przypadku utraty lub kradzieży certyfikatów, jak również wykradzenia hasła.

4)

Jeżeli uczestnik nie jest w stanie usunąć usterek w zakresie bezpieczeństwa lub błędów konfiguracji, np. wynikających z zainfekowania systemu złośliwym oprogramowaniem, po ich trzykrotnym wystąpieniu KBC dostarczający SSP może trwale zablokować dane identyfikacyjne wszystkich użytkowników od danego uczestnika.

Dodatek IIA

TARYFA OPŁAT I FAKTUROWANIE DLA DOSTĘPU PRZEZ INTERNET

Opłaty dla uczestników bezpośrednich

1.

Opłata miesięczna za przetwarzanie zleceń płatniczych w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] dla uczestników bezpośrednich wynosi 70 EUR za każdy dostęp do rachunku w PM przez internet plus 150 EUR opłaty za rachunek w PM plus zryczałtowana opłata za każdą transakcję (obciążenie rachunku) w wysokości 0,80 EUR.

2.

Od uczestników bezpośrednich, którzy nie wyrażają zgody na publikację kodu BIC ich rachunków w TARGET2 directory, pobierana będzie dodatkowa miesięczna opłata w wysokości 30 EUR od każdego rachunku.

3.

[nazwa BC] bezpłatnie wydaje i utrzymuje do pięciu aktywnych certyfikatów na uczestnika dla każdego rachunku w PM. [nazwa BC] pobiera opłatę w wysokości 50 EUR za wydanie każdego dodatkowego aktywnego certyfikatu. [nazwa BC] pobiera roczną opłatę za obsługę w wysokości 11 EUR za każdy dodatkowy aktywny certyfikat. Aktywne certyfikaty są ważne przez trzy lata.

Fakturowanie

4.

W przypadku uczestników bezpośrednich stosuje się następujące zasady fakturowania. Uczestnik bezpośredni otrzymuje fakturę za poprzedni miesiąc określającą należne opłaty nie później niż piątego dnia operacyjnego następnego miesiąca. Zapłata następuje najpóźniej dziesiątego dnia operacyjnego tego miesiąca na rachunek wskazany przez [nazwa BC] i zostaje ona pobrana z rachunku w PM danego uczestnika.


ZAŁĄCZNIK VI

UCHYLONE WYTYCZNE I WYTYCZNE ZMIENIAJĄCE

 

Wytyczne EBC/2007/2 (Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1)

 

Wytyczne EBC/2009/9 (Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 94)

 

Wytyczne EBC/2009/21 (Dz.U. L 260 z 3.10.2009, s. 31)

 

Wytyczne EBC/2010/12 (Dz.U. L 261 z 5.10.2010, s. 6)

 

Wytyczne EBC/2011/2 (Dz.U. L 86 z 1.4.2011, s. 75)

 

Wytyczne EBC/2011/15 (Dz.U. L 279 z 26.10.2011, s. 5)


ZAŁĄCZNIK VII

TABELA KORELACJI

Wytyczne EBC/2007/2

Niniejsze wytyczne

Artykuły 1–4

Artykuły 1–4

Artykuły 5–6

Artykuł 5

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Artykuły 9–11

Artykuł 7

Artykuł 12

Artykuł 8

Artykuł 13

Artykuł 9

Artykuł 14

Artykuł 10

Artykuł 15

Artykuł 11

Artykuł 16

Artykuły 17–24

Artykuł 12

Artykuł 25

Artykuł 14

Artykuł 26

Artykuł 15

Artykuł 27

Artykuł 16

Artykuł 28

Załączniki I–V

Załączniki I–V