ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.026.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 26

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
26 stycznia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 69/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 70/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 71/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Urugwaju w wykazie krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii świeżego mięsa oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie świadectw weterynaryjnych dla owiec i kóz przeznaczonych do hodowli lub produkcji po przywozie ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 72/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki niektóre laboratoria zostały wyznaczone na laboratoria referencyjne UE ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 74/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1125/2010 w odniesieniu do centrów interwencyjnych dla zbóż w Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 75/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do stosowania cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 892/2012 ustalające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2012/2013

19

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 76/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

21

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 77/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu styczeń 2013 r.

23

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

27

 

 

DECYZJE

 

 

2013/64/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

30

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 69/2013

z dnia 23 stycznia 2013 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1.

Urządzenie do odbioru, zapisu lub odtwarzania audio i wideo (tak zwany „odbiornik mediów cyfrowych”), o cylindrycznym kształcie, wymiarach całkowitych w przybliżeniu 13 cm (średnica) × 19 cm (wysokość).

Urządzenie zawiera:

mikroprocesor,

napęd dysku twardego 500 GB,

wyświetlacz alfanumeryczny,

odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania.

Jest ono wyposażone w następujące interfejsy:

USB,

Ethernet,

wyjścia HDMI, S-video, composite video i component video,

wyjścia audio: cyfrowe optyczne, cyfrowe koncentryczne i analogowe.

Jest ono również wyposażone w przyciski sterujące i zaopatrzone w zdalne sterowanie.

Urządzenie jest zdolne do odbierania sygnałów audio i wideo w formacie cyfrowym z zewnętrznego źródła (na przykład routera, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, aparatu cyfrowego, pamięci USB). Dane mogą być przechowywane na jego dysku twardym. Dane są odtwarzane na monitorze, odbiorniku telewizyjnym lub przez zestaw stereo.

Urządzenie nie umożliwia dostępu do internetu.

8521 90 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8521 i 8521 90 00.

Ze względu na swoje cechy, a mianowicie możliwość odbierania, zapisywania i odtwarzania sygnałów wizyjnych z różnych źródeł oraz rozmiar dysku twardego, urządzenie jest uważane za urządzenie do zapisu lub odtwarzania obrazu objęte pozycją 8521.

Należy je zatem klasyfikować jako urządzenie do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku do kodu CN 8521 90 00.

2.

Urządzenie do odbioru lub odtwarzania audio i wideo (tak zwany „odbiornik mediów cyfrowych”), o cylindrycznym kształcie, wymiarach całkowitych w przybliżeniu 13 cm (średnica) × 19 cm (wysokość).

Urządzenie zawiera:

mikroprocesor,

odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania,

wyświetlacz alfanumeryczny.

Jest ono wyposażone w następujące interfejsy:

USB,

Ethernet,

wyjścia HDMI, S-video, composite video i component video,

wyjścia audio: cyfrowe optyczne, cyfrowe koncentryczne i analogowe,

gniazdo na dysk twardy.

Jest ono również wyposażone w przyciski sterujące i zaopatrzone w zdalne sterowanie.

Urządzenie jest zdolne do odbierania sygnałów audio i wideo w formacie cyfrowym z zewnętrznego źródła (na przykład routera, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, aparatu cyfrowego, pamięci USB). Dane mogą być przechowywane na dysku twardym wstawionym po przywozie. Dane są odtwarzane na monitorze, odbiorniku telewizyjnym lub przez zestaw stereo.

Urządzenie nie umożliwia dostępu do internetu.

8521 90 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 2a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8521 i 8521 90 00.

Ponieważ urządzenie posiada całą konieczną elektronikę do wykonywania funkcji zapisu lub odtwarzania obrazu objętych pozycją 8521, z wyjątkiem dysku twardego, na mocy Ogólnej reguły 2a) należy je uważać za posiadające zasadniczy charakter kompletnego lub gotowego produktu objętego pozycją 8521.

Urządzenie należy zatem klasyfikować jako niekompletne urządzenie do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku do kodu CN 8521 90 00.

3.

Urządzenie do odbioru i przetwarzania dźwięku (tak zwany „cyfrowy streamer audio”), o wymiarach całkowitych w przybliżeniu 19 cm × 9 cm × 8 cm.

Urządzenie zawiera:

mikroprocesor,

próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny monochromatyczny o rozdzielczości 320 × 32 piksele,

zegar z alarmem na ekranie,

odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania.

Jest ono wyposażone w następujące interfejsy:

Ethernet,

Ethernet bezprzewodowy,

wyjścia audio: cyfrowe optyczne, cyfrowe koncentryczne i analogowe,

wtyk słuchawek (jack).

Jest ono zaopatrzone w zdalne sterowanie.

Urządzenie może działać albo w trybie samodzielnym, podłączone do sieci internetowej (bez maszyny do automatycznego przetwarzania danych (ADP)), albo z oprogramowaniem uruchomionym w maszynie ADP.

Może ono odtwarzać pliki audio przechowywane w maszynie ADP lub dowolne radio internetowe.

8519 89 19

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8519, 8519 89 i 8519 89 19.

Ze względu na swoje cechy, urządzenie jest przeznaczone do odbioru i przetwarzania dźwięku albo bezpośrednio z internetu, albo z maszyny ADP do różnych urządzeń dźwiękowych.

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu CN 8519 89 19 jako pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku.


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 70/2013

z dnia 23 stycznia 2013 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Produkt ma następujący skład (% masy):

alkohol etylowy

90

eter etylo-tert-butylowy (ETBE)

10

Produkt transportowany jest luzem.

2207 20 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 2207 i 2207 20 00.

Pozycja 2207 zapewnia bardziej szczegółowy opis w porównaniu z pozycją 3824, która daje bardziej ogólny opis. Zatem klasyfikacja do pozycji 3824 jest wykluczona przez zastosowanie ogólnej reguły 3a).

Produkt jest prostą mieszaniną alkoholu etylowego i ETBE. Poziom procentowej zawartości ETBE w produkcie czyni go niezdatnym do konsumpcji przez ludzi, ale nie uniemożliwia stosowania produktu do celów przemysłowych (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2207, akapit czwarty).

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 2207 20 00 jako skażony alkohol etylowy.


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 71/2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Urugwaju w wykazie krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii świeżego mięsa oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie świadectw weterynaryjnych dla owiec i kóz przeznaczonych do hodowli lub produkcji po przywozie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającą dyrektywę 72/462/EWG (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, art. 7 lit. e) oraz art. 13 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej zdanie wprowadzające oraz art. 8 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (3) ustanowiono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych wymaganych przy wprowadzaniu do Unii niektórych przesyłek żywych zwierząt lub świeżego mięsa. Określono w nim także wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, które spełniają określone kryteria i z których przesyłki mogą być wprowadzane do Unii.

(2)

W rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 zezwolono na przywóz świeżego odkostnionego i dojrzałego mięsa bydła z całego terytorium Urugwaju.

(3)

Urugwaj jest wolny od pryszczycy, ale prowadzi szczepienia. Ogólny stan zdrowia bydła w tym państwie jest zatem inny niż w Unii. W związku z tym Urugwaj może wywozić jedynie świeże odkostnione i dojrzałe mięso bydła. Zgodnie z wymogami dotyczącymi przywozu bydło przeznaczone do uboju w celu wywozu świeżego mięsa do Unii wysyłane jest bezpośrednio z gospodarstwa pochodzenia do rzeźni. Zasada ta uniemożliwia wielu małym gospodarstwom prowadzenie produkcji z przeznaczeniem na rynek Unii, gdyż pochodzące z nich zwierzęta przed ubojem przechodzą przez miejsce gromadzenia lub targi zwierząt.

(4)

Kontrola przeprowadzona przez Unię w marcu 2012 r. potwierdziła, że urugwajski system identyfikacji i rejestracji przemieszczania umożliwia weterynarzom wydającym świadectwa sprawdzenie wcześniejszych miejsc pobytu zwierząt. System pozwala zatem na uzyskanie pewności, że przed transportem do rzeźni zwierzęta pozostawały przez okres 40 dni w jednym gospodarstwie. Urugwaj może również zagwarantować, że unijne wymogi przywozowe w zakresie zdrowia zwierząt są przestrzegane w odniesieniu do bydła przeznaczonego do uboju w celu wywozu świeżego odkostnionego i dojrzałego mięsa wołowego do Unii, nawet jeżeli te zwierzęta przed ubojem przechodzą przez miejsca gromadzenia lub targi, ze względu na system, w którym wszystkie sztuki bydła są indywidualnie identyfikowane, tak aby można było prześledzić ich przemieszczanie wstecz do źródła pochodzenia.

(5)

Urugwaj daje zatem gwarancje wystarczające, aby zyskać pewność, że wszystkie sztuki bydła, których mięso jest przeznaczone na wywóz do Unii mają taki sam status zdrowotny podczas tranzytu przez miejsce gromadzenia (w tym targi) w Urugwaju przed ubojem. W związku z tym należy dostosować wpis dotyczący tego kraju w wykazie w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(6)

W dwóch odniesieniach do przypisów zawartych w części II.2 wzoru świadectwa „OVI–X” znajdującego się w części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 stwierdzono błąd. W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie (UE) nr 206/2010.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przepisy zmieniające

W części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wpis odnoszący się do Urugwaju otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego

Kod terytorium

Opis kraju trzeciego, jego terytorium lub części

Świadectwo weterynaryjne

Warunki szczegółowe

Data zakończenia(2)

Data rozpoczęcia(3)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

„UY – Urugwaj

UY-0

Cały kraj

EQU

 

 

 

 

BOV

A i J

1

 

1 listopada 2001 r.”

OVI

A

1

 

 

Artykuł 2

Przepisy sprostowujące

W części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, w części II wzoru świadectwa „OVI–X”, wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt II.2.8 wyrażenie:

(1) [II.2.8.2.

są zwierzętami przeznaczonymi do produkcji, które urodziły się i stale przebywały w gospodarstwach, gdzie nie stwierdzono żadnego przypadku trzęsawki owiec;]”

otrzymuje brzmienie:

(2) [II.2.8.2.

są zwierzętami przeznaczonymi do produkcji, które urodziły się i stale przebywały w gospodarstwach, gdzie nie stwierdzono żadnego przypadku trzęsawki owiec;]”

b)

w pkt II.2.9 formuła wprowadzająca:

„są wysyłane/zostały wysłane(1) z gospodarstwa lub gospodarstw pochodzenia nie przechodząc przez żaden rynek:”

otrzymuje brzmienie:

„są wysyłane/zostały wysłane(2) z gospodarstwa lub gospodarstw pochodzenia nie przechodząc przez żaden rynek:”

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321.

(2)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(3)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 72/2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki niektóre laboratoria zostały wyznaczone na laboratoria referencyjne UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 55 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 19 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczącym wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) wyznaczono ANSES wraz z jej laboratoriami ds. zdrowia zwierząt i chorób koni (Francja) na laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni na okres pięciu lat od dnia 1 lipca 2008 r. oraz określono jej funkcje, zadania i procedury dotyczące współpracy z laboratoriami odpowiedzialnymi za diagnozowanie chorób zakaźnych u koni w państwach członkowskich.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczającym wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiającym dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) wyznaczono Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków na okres pięciu lat od dnia 1 lipca 2008 r.

(3)

W celu zapewnienia wysokiej jakości i jednolitości wyników analitycznych i diagnostycznych w Unii ważne jest, by wyznaczone laboratoria referencyjne UE ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni i ds. chorób skorupiaków kontynuowały swoją działalność przez kolejny okres pięciu lat.

(4)

Należy zatem przedłużyć okres, na jaki wyznaczono te laboratoria na laboratoria referencyjne UE.

(5)

Laboratoria wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 737/2008, które wcześniej określano mianem „wspólnotowych laboratoriów referencyjnych”, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego należy nazywać „laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej (UE)”.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 180/2008 datę „30 czerwca 2013 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2018 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 737/2008 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Zjednoczone Królestwo, zostaje niniejszym wyznaczone na laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

(2)  Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.

(3)  Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4.

(4)  Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29.


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 73/2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 22 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 wdraża konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu („procedury PIC”) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, podpisaną w dniu 11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty, decyzją Rady 2003/106/WE (2).

(2)

Należy uwzględnić działania regulacyjne w odniesieniu do niektórych chemikaliów, podjęte na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (3), dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (4) oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (5).

(3)

Należy także uwzględnić decyzje w odniesieniu do niektórych chemikaliów, podjęte w ramach Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych („konwencja sztokholmska”), podpisanej dnia 22 maja 2001 r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 2006/507/WE (6), oraz późniejsze działania regulacyjne w odniesieniu do tych chemikaliów, przeprowadzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (7).

(4)

Substancje acetochlor, asulam, chloropikryna i propargit nie zostały zatwierdzone jako substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego zakazano stosowania tych substancji jako pestycydów, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Dodanie acetochloru, asulamu, chloropikryny i propargitu do załącznika I zostało zawieszone ze względu na nowy wniosek o włączenie do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (8), złożony na podstawie art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (9). Ten nowy wniosek ponownie doprowadził do decyzji o niezatwierdzaniu substancji acetochlor, asulam, chloropikryna i propargit jako substancji czynnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie acetochloru, asulamu, chloropikryny i propargitu jako pestycydów jest nadal zakazane, natomiast ustała przyczyna zawieszenia dodania ich do załącznika I. Substancje acetochlor, asulam, chloropikryna i propargit należy zatem dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(5)

Substancja flufenoksuron nie została zatwierdzona jako substancja czynna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 ani nie została włączona jako substancja czynna do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE do celów jej stosowania w produktach typu 18, skutkiem czego stosowanie flufenoksuronu jako pestycydu zostało objęte surowym ograniczeniem, a zatem substancję tę należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008, ponieważ prawie wszystkie jej zastosowania są zabronione, mimo że flufenoksuron został włączony do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE do celów stosowania w produktach typu 8 i może być w związku z tym dopuszczony przez państwa członkowskie do stosowania jako środek do konserwacji drewna, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. Dodanie flufenoksuronu do załącznika I zawieszono z powodu nowego wniosku o włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, złożonego na podstawie art. 13 rozporządzenia (WE) nr 33/2008. Ten nowy wniosek ponownie doprowadził do decyzji o niezatwierdzaniu flufenoksuronu jako substancji czynnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego ustała przyczyna zawieszenia dodania tej substancji do załącznika I. Substancję flufenoksuron należy zatem dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(6)

Substancja naled nie została włączona jako substancja czynna do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE ani nie została włączona jako substancja czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego zakazano stosowania naledu jako pestycydu, a zatem substancję tę należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(7)

Substancje kwas 2-naftylooksyoctowy, difenyloamina i propanil nie zostały zatwierdzone jako substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego zakazano stosowania kwasu 2-naftylooksyoctowego, difenyloaminy i propanilu jako pestycydów, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Dodanie kwasu 2-naftylooksyoctowego, difenyloaminy i propanilu do części 2 załącznika I zawieszono z powodu nowego wniosku o włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, złożonego na podstawie art. 13 rozporządzenia (WE) nr 33/2008. Ten nowy wniosek ponownie doprowadził do decyzji o niewłączaniu substancji kwas 2-naftylooksyoctowy, difenyloamina i propanil jako substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego stosowanie kwasu 2-naftylooksyoctowego, difenyloaminy i propanilu jako pestycydu jest nadal zakazane, natomiast przyczyna zawieszenia dodania ich do części 2 załącznika I ustała. Substancje kwas 2-naftylooksyoctowy, difenyloamina i propanil należy zatem dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(8)

Podczas swojego piątego spotkania w czerwcu 2011 r. Konferencja Stron Konwencji Roterdamskiej postanowiła włączyć alachlor, aldikarb i endosulfan do załącznika III do tej konwencji, skutkiem czego alachlor, aldikarb i endosulfan zostały objęte procedurą PIC zgodnie z konwencją i w związku z tym powinny zostać skreślone z wykazu chemikaliów zawartego w części 2 i dodane do wykazu chemikaliów zawartego w części 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(9)

Substancja dichlorfos nie została włączona jako substancja czynna do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE ani nie została włączona jako substancja czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego zakazano stosowania dichlorfosu jako pestycydu. Ponieważ dichlorfos jest już włączony do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008, pozycje te należy zmienić, aby uwzględnić ostatnie zmiany prawne.

(10)

Substancje bifentryna i metam zostały zatwierdzone jako substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie bifentryny i metamu jako pestycydów nie jest już zakazane. Należy zatem skreślić substancje czynne bifentrynę i metam z części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(11)

Substancję cyjanamid należy usunąć z części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 ponieważ przedstawiono dowody, że zakaz w podkategorii „pestycydy z grupy środków ochrony roślin” nie stanowi surowego ograniczenia zastosowania tej substancji na poziomie kategorii „pestycydy” ze względu na fakt, że cyjanamid ma istotne zastosowania jako produkt biobójczy. Cyjanamid został zidentyfikowany i zgłoszony do oceny na podstawie dyrektywy 98/8/WE. Produkty biobójcze zawierające cyjanamid mogą być zatem w dalszym ciągu dopuszczone przez państwa członkowskie zgodnie z ich przepisami krajowymi, do czasu podjęcia decyzji na podstawie wymienionej dyrektywy.

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004, zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2012 (10) wdraża decyzję podjętą w ramach konwencji sztokholmskiej dotyczącą włączenia endosulfanu do części 1 załącznika A do konwencji sztokholmskiej poprzez dodanie tej substancji chemicznej do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Tę substancję chemiczną należy zatem dodać do części 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 689/2008.

(14)

Aby dać przemysłowi wystarczający czas na podjęcie środków koniecznych do zastosowania się do niniejszego rozporządzenia, a państwom członkowskim na podjęcie środków koniecznych do jego wdrożenia, należy odroczyć jego stosowanie.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 689/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 27.

(3)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(4)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(5)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(6)  Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1.

(7)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(8)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(9)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(10)  Dz.U. L 159 z 20.6.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Podkategoria

(*)

Ograniczenie zastosowania

(**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Acetochlor +

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p(1)

b

 

Asulam +

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p(1)

b

 

2302-17-2

218-953-8

Chloropikryna +

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p(1)

b

 

Flufenoksuron +

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p(1)-p(2)

b-sr

 

Naled +

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Propargit +

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p(1)

b”

 

b)

pozycje dotyczące alachloru i aldikarbu otrzymują brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Podkategoria

(*)

Ograniczenie zastosowania

(**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Alachlor #

15972-60-8

240-110-8

2924 29 98

p(1)

b

 

Aldikarb #

116-06-3

204-123-2

2930 90 99

p(1)-p(2)

b-b”

 

c)

pozycja dotycząca dichlorfosu otrzymuje brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Podkategoria

(*)

Ograniczenie zastosowania

(**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Dichlorfos +

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b”

 

d)

pozycja dotycząca endosulfanu otrzymuje brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Podkategoria

(*)

Ograniczenie zastosowania

(**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Endosulfan #

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)-p(2)

b-b”

 

e)

pozycja dotycząca bifentryny zostaje skreślona;

f)

pozycja dotycząca metamu zostaje skreślona;

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Kategoria

(*)

Ograniczenie zastosowania

(**)

„Kwas 2-naftylooksyoctowy

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p

b

Acetochlor

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p

b

Asulam

3337-71-1

222-077-1

2935 00 90

p

b

2302-17-2

218-953-8

Chloropikryna

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p

b

Difenyloamina

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p

b

Flufenoksuron

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p

sr

Naled

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p

b

Propargit

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p

b”

b)

pozycja dotycząca dichlorfosu otrzymuje brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Kategoria

(*)

Ograniczenie zastosowania

(**)

„Dichlorfos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

b”

c)

pozycja dotycząca alachloru zostaje skreślona;

d)

pozycja dotycząca aldikarbu zostaje skreślona;

e)

pozycja dotycząca cyjanamidu zostaje skreślona;

f)

pozycja dotycząca endosulfanu zostaje skreślona;

3)

w części 3 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Właściwy nr CAS

Kod HS

Substancja w czystej postaci

Kod HS

Mieszaniny, preparaty zawierające substancję

Kategoria

„Alachlor

15972-60-8

2924.29

3808.93

Pestycyd

Aldikarb

116-06-3

2930.90

3808.91

Pestycyd

Endosulfan

115-29-7

2920.90

3808.91

Pestycyd”


ZAŁĄCZNIK II

W części 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dodaje się pozycję w brzmieniu:

Opis chemikaliów/wyrobów podlegających zakazowi wywozu

Dodatkowe informacje, gdzie stosowne (np. nazwa chemikaliów, nr WE, nr CAS itp.)

 

„Endosulfan

nr WE 204-079-4

nr CAS 115-29-7

kod CN 2920 90 85”


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 74/2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1125/2010 w odniesieniu do centrów interwencyjnych dla zbóż w Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 41 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1125/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. określającym centra interwencyjne dla zbóż i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 (2) wyznaczono w załączniku do niego centra interwencyjne dla zbóż.

(2)

Zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3) Niemcy, Hiszpania i Słowacja przekazały Komisji zmieniony wykaz swoich centrów interwencyjnych dla zbóż, jak również odpowiadających im miejsc przechowywania (4), które uznano za spełniające minimalne wymogi określone w przepisach Unii.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1125/2010 oraz opublikować w internecie wykaz związanych z nimi miejsc przechowywania wraz ze wszystkimi informacjami, których potrzebują podmioty gospodarcze zainteresowane interwencją publiczną.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1125/2010 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 318 z 4.12.2010, s. 10.

(3)  Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

(4)  Adresy miejsc przechowywania związanych z centrami interwencyjnymi są dostępne na stronie internetowej EUROPA Komisji Europejskiej, poświęconej rolnictwu: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1125/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

sekcja zatytułowana „NIEMCY” otrzymuje brzmienie:

„NIEMCY

Aschersleben

Augsburg

Bad Gandersheim

Bad Oldesloe

Beverungen

Brandenburg

Bremen

Bülstringen

Buttstädt

Dessau-Roßlau

Drebkau

Ebeleben

Eilenburg

Emden

Flensburg

Gransee

Großschirma

Güstrow

Hamburg

Hameln

Herzberg

Hildesheim

Holzminden

Itzehoe

Kappeln

Karstädt

Kiel

Klötze

Krefeld

Kyritz

Lübeck

Ludwigshafen

Magdeburg

Malchin

Neustadt

Nienburg

Northeim

Pollhagen

Querfurt

Regensburg

Rethem/Aller

Riesa

Rosdorf

Rostock

Schwerin

Tangermünde

Trebsen

Uelzen

Wismar

Witzenhausen”

2)

sekcja zatytułowana „HISZPANIA” otrzymuje brzmienie:

„HISZPANIA

Andalucia

Aragon

Castilla y Leon

Castilla La Mancha

Extremadura

Navarra”

3)

sekcja zatytułowana „SŁOWACJA” otrzymuje brzmienie:

„SŁOWACJA

Bratislava

Trnava

Dunajská Streda

Nitra

Dvory nad Žitavou

Bánovce nad Bebravou

Martin

Veľký Krtíš

Rimavská Sobota

Šurany

Košice”


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/19


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 75/2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do stosowania cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 892/2012 ustalające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2012/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne oraz dodatkowe należności celne stosowane przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2012/2013 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 892/2012 (2).

(2)

W art. 141 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi się, że nie nakłada się dodatkowych należności celnych przywozowych, jeżeli przywóz prawdopodobnie nie zakłóci funkcjonowania rynku wspólnotowego lub jeżeli skutki takiego nałożenia byłyby nieproporcjonalne do zakładanego celu.

(3)

Przez znaczący okres czasu ceny cukru na rynku Unii utrzymywały się na poziomie znacznie przewyższającym cenę referencyjną i, na podstawie obecnej prognozy dla rynku, nie zakłada się, że światowa cena cukru zostanie obniżona do takiego poziomu, że – biorąc pod uwagę obecne należności celne przywozowe – przywóz cukru zakłóciłyby sytuację na unijnym rynku cukru wobec braku dodatkowych należności celnych. W sytuacji gdy ceny na rynku światowym są stosunkowo wysokie, jest mało prawdopodobne, by przywóz produktów sektora cukru, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (3), zakłócił funkcjonowanie rynku Unii, a zatem nie jest konieczne nałożenie dodatkowych należności celnych na ten przywóz. Biorąc pod uwagę podstawowe zasady obowiązujące na światowym i unijnym rynku cukru, jest mało prawdopodobne, by sytuacja ta znacznie zmieniła się w trakcie dwóch najbliższych lat gospodarczych, tzn. do końca okresu obowiązywania uzgodnień kontyngentowych Unii. Komisja stale monitoruje rynek cukru i w razie potrzeby podejmuje niezbędne środki.

(4)

Tak długo jak nie zostaną nałożone dodatkowe należności celne, nie ma potrzeby ustalać cen reprezentatywnych wykorzystywanych do ich obliczania.

(5)

Należy zatem wprowadzić odstępstwo od stosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 do końca roku gospodarczego 2014/2015.

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 892/2012.

(7)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 nie stosuje się dodatkowych należności celnych przywozowych do produktów, o których mowa w wymienionym artykule, do dnia 30 września 2015 r.

Artykuł 2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 892/2012 traci moc. Ma ono jednak zastosowanie do dodatkowych należności celnych nałożonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Article 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 263 z 28.9.2012, s. 37.

(3)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 76/2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

64,0

TN

75,6

TR

111,8

ZZ

83,8

0707 00 05

MA

158,2

TR

150,0

ZZ

154,1

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

83,6

TR

165,0

ZZ

124,3

0805 10 20

EG

56,7

MA

58,9

TN

60,7

TR

63,6

ZA

46,1

ZZ

57,2

0805 20 10

MA

89,7

ZZ

89,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

103,1

KR

138,1

MA

158,2

TR

79,1

ZZ

119,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

73,7

ZZ

80,4

0808 10 80

BR

86,6

CN

101,1

MK

38,5

US

176,4

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

51,8

US

138,2

ZZ

95,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 77/2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu styczeń 2013 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (3), w szczególności jego art. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1273/2011 otworzyło niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według krajów pochodzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem I do wymienionego rozporządzenia wykonawczego.

(2)

Pierwszym podokresem jest podokres przypadający w styczniu w odniesieniu do kontyngentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011.

(3)

Z powiadomień przesłanych zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011 wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych stycznia 2013 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia wykonawczego, odnoszą się do ilości większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski dla danego kontyngentu.

(4)

Z powiadomień tych wynika również, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152, wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych stycznia 2013 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia wykonawczego, odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

W odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 należy również ustalić całkowite ilości dostępne w następnym podokresie, zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011.

(6)

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyngentami o numerach porządkowych 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1273/2011, złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych stycznia 2013 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, po zastosowaniu współczynnika przydziału ustalonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Całkowite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentów w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1273/2011 r., określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 325 z 8.12.2011, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu styczeń 2013 r. oraz ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011

a)

Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:

Pochodzenie

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres styczeń 2013 r.

(w %)

Całkowita ilość dostępna w podokresie kwiecień 2013 r.

(w kg)

Stany Zjednoczone

09.4127

 (1)

23 039 000

Tajlandia

09.4128

 (1)

9 702 162

Australia

09.4129

 (2)

1 019 000

Inne pochodzenie

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:

Pochodzenie

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres styczeń 2013 r.

(w %)

Całkowita ilość dostępna w podokresie lipiec 2013 r.

(w kg)

Wszystkie kraje

09.4148

 (3)

1 469 000

c)

Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:

Pochodzenie

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres styczeń 2013 r.

(w %)

Całkowita ilość dostępna w podokresie lipiec 2013 r.

(w kg)

Tajlandia

09.4149

 (4)

51 571 716

Australia

09.4150

 (5)

16 000 000

Gujana

09.4152

 (5)

11 000 000

Stany Zjednoczone

09.4153

39,130434 %

4 500 001

Inne pochodzenie

09.4154

1,265822 %

6 000 008

d)

Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1273/2011:

Pochodzenie

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres styczeń 2013 r.

(w %)

Całkowita ilość dostępna w podokresie lipiec 2013 r.

(w kg)

Tajlandia

09.4112

1,018434 %

0

Stany Zjednoczone

09.4116

1,779798 %

0

Indie

09.4117

0,850983 %

0

Pakistan

09.4118

0,919793 %

0

Inne pochodzenie

09.4119

0,881843 %

0

Wszystkie kraje

09.4166

0,772365 %

17 011 010


(1)  Wnioski dotyczą ilości mniejszych lub równych w stosunku do ilości dostępnych: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte.

(2)  Brak ilości dostępnych dla tego podokresu.

(3)  Wnioski dotyczą ilości mniejszych lub równych w stosunku do ilości dostępnych: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte.

(4)  Wnioski dotyczą ilości mniejszych lub równych w stosunku do ilości dostępnych: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte.

(5)  Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.


DYREKTYWY

26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/27


DYREKTYWA RADY 2013/1/UE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniająca dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 22 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Prawo wszystkich obywateli Unii do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, zostało uznane na mocy art. 20 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 39 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (2) określa warunki wykonywania tego prawa.

(2)

Ze sprawozdań Komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. i z dnia 27 października 2010 r. na temat stosowania dyrektywy 93/109/WE podczas wyborów w roku 2004 i w roku 2009 wynika, że konieczna jest zmiana niektórych przepisów dyrektywy 93/109/WE.

(3)

Dyrektywa 93/109/WE przewiduje, że każdy obywatel państwa członkowskiego Unii, którego pozbawiono prawa do kandydowania w wyborach na mocy prawa państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub państwa członkowskiego pochodzenia, nie może wykonywać tego prawa w państwie członkowskim miejsca zamieszkania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym celu dyrektywa 93/109/WE wymaga od obywatela Unii, aby składając wniosek o kandydowanie w wyborach w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie pochodzenia, przedłożył wydane przez właściwe organy administracyjne państwa członkowskiego pochodzenia zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba nie została pozbawiona prawa do kandydowania w wyborach w państwie członkowskim pochodzenia lub że organom tym nic nie wiadomo o pozbawieniu jej takiego prawa.

(4)

Identyfikacja organów uprawnionych do wydawania takiego zaświadczenia i terminowe jego otrzymanie sprawiają trudności tym obywatelom oraz stanowią przeszkodę w wykonywaniu prawa do kandydowania, a także przyczyniają się do tego, że niewielu obywateli państw Unii kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania.

(5)

Należy zatem znieść wymóg przedkładania przez tych obywateli takiego zaświadczenia i zastąpić go oświadczeniem potwierdzającym, że dana osoba nie została pozbawiona prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które należy zamieścić w oficjalnym oświadczeniu, do złożenia którego ci obywatele są zobowiązani składając swój wniosek.

(6)

Należy wprowadzić wymóg powiadamiania państwa członkowskiego pochodzenia przez państwo członkowskie miejsca zamieszkania o tym oficjalnym oświadczeniu w celu weryfikacji, czy obywatel Unii nie został faktycznie pozbawiony prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim pochodzenia. Po otrzymaniu takiego powiadomienia państwo członkowskie pochodzenia powinno przekazać państwu członkowskiemu miejsca zamieszkania stosowne informacje w terminie umożliwiającym efektywną ocenę dopuszczalności kandydatury.

(7)

Nieprzekazanie tych informacji przez państwo członkowskie pochodzenia w określonym terminie nie powinno prowadzić do pozbawienia danej osoby prawa do kandydowania w państwie członkowskim miejsca zamieszkania. W przypadkach, w których stosowne informacje zostają przekazane na późniejszym etapie, państwo członkowskie miejsca zamieszkania powinno zapewnić, za pomocą odpowiednich środków i zgodnie z procedurami przewidzianymi w prawie krajowym, aby obywatele Unii pozbawieni prawa do kandydowania w swoim państwie członkowskim pochodzenia, których zarejestrowano jako kandydatów lub którzy zostali już wybrani, nie mogli zostać wybrani lub nie mogli wykonywać swojego mandatu.

(8)

Uwzględniając fakt, że procedura dopuszczalności w danym państwie członkowskim z konieczności obejmuje działania administracyjne odnoszące się do obywateli innego państwa członkowskiego dodatkowe w stosunku do działań odnoszących się do obywateli danego państwa członkowskiego, należy umożliwić państwom członkowskim określenie terminów przedkładania zgłoszeń kandydatur przez obywateli Unii, którzy nie są ich obywatelami, innych niż terminy określone w odniesieniu do swoich obywateli. Wszelkie różnice w terminach powinny być ograniczone do tego, co jest konieczne i proporcjonalne w celu umożliwienia uwzględnienia informacji przekazywanych przez państwo członkowskie pochodzenia w odpowiednim czasie, z myślą o odrzuceniu wniosku przed ustaleniem listy kandydatów. Ustalenie takiego oddzielnego terminu nie powinno wpłynąć na terminy wynikające z obowiązku innych państw członkowskich do przekazywania powiadomień zgodnie z dyrektywą 93/109/WE.

(9)

Aby ułatwić kontakty między organami krajowymi, państwa członkowskie powinny wskazać jeden punkt kontaktowy odpowiedzialny za przekazywanie informacji dotyczących tych kandydatów.

(10)

Aby zapewnić skuteczniejszą identyfikację kandydatów zarejestrowanych zarówno na liście w ich państwie członkowskim pochodzenia, jak i na liście w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, wykaz danych, których wymaga się od obywateli Unii podczas składania wniosków o dopuszczenie do kandydowania w państwie członkowskim zamieszkania, powinien zawierać datę i miejsce ich urodzenia oraz ostatnie miejsce zamieszkania w ich państwie członkowskim pochodzenia.

(11)

Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 września 2011 r. dotyczącą dokumentów wyjaśniających państwa członkowskie zobowiązały się do dołączania, w uzasadnionych przypadkach, do powiadomienia o środkach transpozycji dokumentu lub dokumentów wyjaśniających związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów służących transpozycji. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy ustawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione.

(12)

Dyrektywa 93/109/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 93/109/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Żaden obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem, oraz który na mocy indywidualnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu został pozbawiony prawa do kandydowania w wyborach na podstawie prawa państwa członkowskiego miejsca zamieszkania albo państwa członkowskiego pochodzenia, nie może wykonywać tego prawa w państwie członkowskim zamieszkania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwo członkowskie miejsca zamieszkania weryfikuje, czy obywatele Unii, którzy wyrazili chęć wykonania swojego prawa do kandydowania, nie zostali pozbawieni tego prawa w państwie członkowskim pochodzenia na mocy indywidualnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Do celów ust. 2 niniejszego artykułu państwo członkowskie miejsca zamieszkania powiadamia państwo członkowskie pochodzenia o oświadczeniu, o którym mowa w art. 10 ust. 1. W tym celu państwo członkowskie pochodzenia przekazuje dostępne stosowne informacje w jakikolwiek odpowiedni sposób w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia lub, w miarę możliwości, w krótszym terminie, jeżeli otrzyma taki wniosek od państwa członkowskiego miejsca zamieszkania. Informacje takie mogą obejmować wyłącznie szczegółowe dane, które są absolutnie niezbędne do wykonania niniejszego artykułu, i można z nich skorzystać tylko w tym celu.

Jeżeli państwo członkowskie miejsca zamieszkania nie otrzyma tych informacji w terminie, kandydat zostanie mimo tego dopuszczony do kandydowania.

4.   Jeżeli przekazane informacje podważają treść oświadczenia, państwo członkowskie miejsca zamieszkania – niezależnie od tego, czy otrzymało te informacje w terminie, czy też na późniejszym etapie – podejmuje odpowiednie działania zgodnie ze swoim prawem krajowym w celu uniemożliwienia danej osobie kandydowania w wyborach lub – jeżeli nie jest to możliwe – w celu zapobieżenia wyborowi tej osoby albo wykonywania przez nią mandatu.

5.   Państwa członkowskie wyznaczają po jednym punkcie kontaktowym do przyjmowania i przekazywania informacji niezbędnych do stosowania ust. 3. Przekazują one Komisji nazwy i dane kontaktowe tych punktów kontaktowych oraz wszelkie aktualizacje lub zmiany, które ich dotyczą. Komisja przechowuje wykaz punktów kontaktowych i udostępnia go państwom członkowskim.”;

2)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

swoje obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia, ostatni adres w państwie członkowskim pochodzenia oraz adres na terytorium wyborczym państwa członkowskiego miejsca zamieszkania;”;

b)

w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

że nie został pozbawiony prawa kandydowania w państwie członkowskim pochodzenia na mocy indywidualnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu.”;

c)

skreśla się ust. 2.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 28 stycznia 2014 r. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o tych przepisach.

Przepisy przyjmowane przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych środków prawa krajowego przyjmowanych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

E. FLOURENTZOU

Przewodniczący


(1)  Rezolucje ustawodawcze Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 193) i z dnia 20 listopada 2012 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34.


DECYZJE

26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/30


DECYZJA WYKONAWCZA RADY

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

(2013/64/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 10 decyzji wykonawczej Rady 2011/344/UE (2) Komisja, wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) i we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), dokonała szóstego przeglądu postępów poczynionych przez władze Portugalii we wdrażaniu uzgodnionych środków w ramach gospodarczego i finansowego programu dostosowawczego (zwanego dalej „programem”), a także skuteczności tych środków oraz ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.

(2)

Przewiduje się, że aktywność gospodarcza, po znaczącym spadku o 3 % w 2012 r. w ujęciu realnym, począwszy od drugiej połowy 2013 r., będzie się stopniowo zwiększała, a kwartalne wskaźniki wzrostu ponownie osiągną wartości dodatnie. Oczekuje się, że w 2014 r. ożywienie gospodarcze nabierze tempa pomimo zagrożeń dla perspektyw makroekonomicznych. Obejmują one potencjalne trudności związane z popytem wewnętrznym oraz silniejsze niż przewidywano pogorszenie sytuacji gospodarczej w niektórych państwach członkowskich strefy euro, które miałoby skutki uboczne dla Portugalii.

(3)

Docelowy poziom deficytu na poziomie 5 % produktu krajowego brutto (PKB) wyznaczony na 2012 r. pozostaje aktualny, nawet jeśli istnieją pewne zagrożenia. Mimo że po stronie wydatków wykonanie budżetu pozostaje pod kontrolą, w okresie do października przychody nadal nie osiągały i tak już obniżonego poziomu docelowego. W celu osiągnięcia docelowego poziomu deficytu wprowadzono dodatkowe środki na rzecz oszczędności o wartości około 0,3 % PKB, ale istnieją pewne wątpliwości co do ich końcowych skutków. Co więcej, organy statystyczne wciąż badają, czy sprzedaż koncesji dla portu lotniczego (ANA) o wartości 0,7 % PKB może być traktowana jako operacja zmniejszająca deficyt.

(4)

Ustawa budżetowa na 2013 r., która została przyjęta w dniu 27 listopada 2012 r., przewiduje działania dyskrecjonalne o wartości ponad 3 % PKB w celu osiągnięcia w 2013 r. docelowego poziomu deficytu wynoszącego 4,5 % PKB. Po stronie wydatków budżet przewiduje znaczne ograniczenie wynagrodzeń w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie liczby pracowników, ograniczenie płatności za pracę w godzinach nadliczbowych i innych świadczeń. Zostaną wzmocnione wysiłki na rzecz racjonalizacji w sektorze służby zdrowia, przedsiębiorstwach będących własnością skarbu państwa i partnerstwach publiczno-prywatnych oraz nastąpi dalsze cięcie wydatków socjalnych. Po stronie dochodów budżet na rok 2013 przewiduje kompleksową restrukturyzację podatku dochodowego od osób fizycznych, która doprowadzi do zmniejszenia liczby grup podatkowych i podwyższenia średniej stawki podatkowej zgodnie ze standardami europejskimi, przy jednoczesnym zachowaniu progresywności i ograniczeniu korzyści podatkowych. Ponadto na część dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej minimalnego wynagrodzenia nałożony zostanie dodatkowy podatek wynoszący 3,5 %, natomiast na dochody powyżej 80 000 EUR nałożono podatek solidarnościowy w wysokości 2,5 %, a na dochody powyżej 250 000 EUR – w wysokości 5 %. Dochody z tytułu podatku od osób prawnych wzrosną w wyniku, między innymi, ograniczenia możliwości odliczania kosztów odsetek, obniżenia progu stosowania najwyższych stawek od zysków i zmiany metody obliczania specjalnej przedpłaty dla przedsiębiorstw w ramach opodatkowania grupowego. Budżet na rok 2013 obejmuje także zmiany w podatkach pośrednich, w szczególności podwyższenie akcyzy na tytoń, alkohol i gaz ziemny, poszerzenie podstawy opodatkowania nieruchomości po przeszacowaniu wartości nieruchomości oraz wprowadzenie podatku od transakcji finansowych. Ponadto dochód ze składek na ubezpieczenie społeczne będzie rósł, ponieważ będą one także naliczane od dodatkowych płatności dla pracowników sektora publicznego oraz świadczeń dla bezrobotnych.

(5)

Biorąc pod uwagę środki przewidziane w budżecie na rok 2013, wzrost dochodów przyczyni się w 80 % do korekty budżetowej w 2013 r., natomiast pozostałe 20 % będzie wynikało z ograniczenia wydatków (po uwzględnieniu wpływu przywrócenia trzynastej pensji w sektorze publicznym i przywrócenia 1,1 miesięcznych świadczeń emerytalnych, zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego). W związku z zagrożeniami związanymi z korektą opartą w dużym stopniu na dochodach władze portugalskie przygotowują środki awaryjne w wysokości 0,5 % PKB, które zostaną wprowadzone w przypadku wystąpienia takich zagrożeń. Środki te będą przede wszystkim polegać na ograniczaniu wydatków, zwłaszcza na dalszych obniżkach kosztów wynagrodzeń, i zostaną szczegółowo określone na początku 2013 r. w ramach siódmego przeglądu.

(6)

Procedura korekty budżetowej opiera się na szeregu środków strukturalnych mających na celu ulepszenie kontroli nad wydatkami sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz usprawnienie poboru dochodów. W szczególności przewiduje się, że kompleksowa reforma ram budżetowych dostosuje te ramy do najlepszych praktyk stosowanych w procedurach budżetowych i dotyczących zarządzania. Nowy system kontroli zobowiązań zaczyna przynosić efekty, ale jego wdrażanie musi być ściśle monitorowane w celu zagwarantowania, by zobowiązania były zgodne ze środkami finansowymi. Reformy administracji publicznej, które przyniosły już znaczne oszczędności, będą kontynuowane. Kluczowe reformy mające na celu restrukturyzację administracji podatkowej są bliskie zakończenia, a władze zwiększają monitorowanie zgodności dochodów i wzmacniają tę zgodność. Rozpoczęto już renegocjowanie umów partnerstwa publiczno-prywatnego, a w 2013 r. i kolejnych latach przewiduje się osiągnięcie znacznych oszczędności. Przewiduje się, że przedsiębiorstwa będące własnością skarbu państwa osiągną równowagę operacyjną średnio do końca roku 2012. Reformy w sektorze służby zdrowia przynoszą znaczne oszczędności, a ich wdrażanie nadal następuje zasadniczo zgodne z wyznaczonymi celami.

(7)

W celu zwiększenia wydajności i równego dostępu do usług publicznych wszczęto kompleksowy przegląd wydatków, co ma doprowadzić do oszczędności wydatków w wysokości około 4 mld euro, co stanowi 2,5 % PKB. Działania te mają na celu wyeliminowanie niepotrzebnych stanowisk we wszystkich dziedzinach i podmiotach sektora publicznego oraz przeznaczenie zasobów na obszary sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. Do lutego 2013 r. należy zidentyfikować i określić ilościowo środki oraz przygotować harmonogram tych środków. W programie stabilności na 2013 r. przedstawione zostaną dalsze informacje dotyczące średnioterminowej konsolidacji fiskalnej.

(8)

Zgodnie z obecnymi prognozami Komisji dotyczącymi wzrostu nominalnego PKB (– 1,0 % w 2011 r., – 2,7 % w 2012 r., 0,3 % w 2013 r. i 2 % w 2014 r.) oraz zmienionymi celami budżetowymi na poziomie 5 % PKB w 2012 r., 4,5 % w 2013 r. i 2,5 % w 2014 r. oczekuje się, że ewolucja relacji długu do PKB przebiegać będzie następująco: 108,1 % w 2011 r., 120 % w 2012 r., 122,2 % w 2013 r. i 122,3 % w 2014 r. Relacja długu do PKB ustabilizuje się, począwszy od 2012 r., a w 2014 r. przyjmie tendencję spadkową, przy założeniu dalszych postępów w redukcji deficytu. Na dynamikę zadłużenia ma wpływ: szereg operacji pozabudżetowych, w tym transakcje nabycia znacznych aktywów finansowych, zwłaszcza na potrzeby możliwego dokapitalizowania banków i dofinansowania przedsiębiorstw będących własnością skarbu państwa, oraz różnice pomiędzy odsetkami naliczonymi a odsetkami zapłaconymi.

(9)

Podwyższenie kapitałów o 8,2 mld euro zostanie wkrótce zakończone i sprawi, że uczestniczące banki będą spełniały regulacyjny wymóg Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczący buforów kapitałowych oraz osiągną do końca roku 2012 przewidziany w programie docelowy współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 w wysokości 10 %. Wskaźnik relacji kredytów do depozytów zostanie prawdopodobnie obniżony do docelowego orientacyjnego poziomu około 120 % do 2014 r., a niektóre banki już na obecnym etapie osiągnęły wyniki poniżej tego pułapu. Podejmowane są wzmocnione wysiłki na rzecz dywersyfikacji źródeł finansowania sektora prywatnego. Prace nad aktami prawnymi dotyczącymi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, w tym w sprawie planów odnowy, banków pomostowych i funduszy na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, znajdują się w końcowej fazie.

(10)

Poczyniono dalsze postępy w odniesieniu do wdrażania reform strukturalnych zwiększających wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Oprócz wzmocnienia swojej aktywnej polityki rynku pracy władze Portugalii zobowiązały się do obniżenia wysokości odpraw dla pracowników, tak by promować elastyczność rynku pracy i tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja planów działania dotyczących kształcenia średniego i szkolenia zawodowego postępuje zgodnie z planem.

(11)

Transpozycja dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (3), która ma na celu zmniejszenie barier dla wejścia na rynek i zwiększenie konkurencji i aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie dostępu do rynku dla nowych podmiotów w różnych sektorach gospodarki, przeprowadzana jest w dobrym tempie. Procedury wydawania zezwoleń i inne obciążenia administracyjne są także upraszczane w różnych sektorach gospodarki, takich jak ochrona środowiska i planowanie przestrzenne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, przemysł i geologia. Obecnie przygotowywana jest ustawa ramowa mająca na celu określenie głównych zasad funkcjonowania najważniejszych krajowych organów regulacyjnych, w tym zapewnienie im znacznej niezależności i autonomii.

(12)

Reformy systemu sądownictwa są nadal przeprowadzane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odnotowano dalsze postępy w zakresie zmniejszenia liczby zaległych spraw, a także w odniesieniu do pakietu szerzej zakrojonych reform, takich jak reorganizacja geograficzna sądów rejonowych i reforma kodeksu postępowania cywilnego.

(13)

Wszystkie środki wymagane na podstawie niniejszej decyzji mają kluczowe znaczenie dla przywrócenia stabilnej sytuacji gospodarczej i finansowej w Portugalii oraz dla przywrócenia jej zdolności do uzyskania finansowania na rynkach.

(14)

W związku z powyższym decyzja wykonawcza 2011/344/UE powinna zostać zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 3 decyzji wykonawczej 2011/344/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   W 2013 r. Portugalia przyjmie następujące środki, zgodnie z protokołem ustaleń:

a)

deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r. nie może przekroczyć 4,5 % PKB. Budżet na 2013 r. obejmować będzie trwałe środki konsolidacji budżetowej wynoszące co najmniej 3 % PKB służące redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w okresie, o którym mowa w ust. 3. Rząd Portugalii zbada sposoby zwiększenia udziału środków służących ograniczeniu wydatków w ogólnym pakiecie środków konsolidacyjnych na 2013 r. w celu zapewnienia przewagi środków ukierunkowanych na ograniczenie wydatków w średniookresowej ścieżce dostosowania budżetowego sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Biorąc pod uwagę zagrożenia dla wykonania budżetu, rząd Portugalii najpóźniej na początku 2013 r. przygotuje środki awaryjne w wysokości 0,5 % PKB, które powinny zostać wykorzystane w przypadku wystąpienia takich zagrożeń;

b)

budżet na 2013 r. będzie obejmował środki dotyczące dochodów, w szczególności restrukturyzację podatku dochodowego od osób fizycznych polegającą na uproszczeniu struktury tego podatku, podniesieniu średniej stawki opodatkowania przy zachowaniu progresywności oraz poszerzeniu podstawy opodatkowania poprzez wyeliminowanie niektórych korzyści podatkowych; poszerzenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych; podwyższenie stawki podatku od dochodów z inwestycji; podwyższenie akcyzy; wprowadzenie zmian obowiązujących podatków od nieruchomości;

c)

budżet na 2013 r. będzie obejmował środki mające na celu zmniejszenie wydatków, które polegają w szczególności na racjonalizacji wydatków w zakresie administracji publicznej, edukacji, służby zdrowia i świadczeń socjalnych; zmniejszenie kosztów wynagrodzeń poprzez zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony oraz zmniejszenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; cięcia transferów socjalnych i dotacji w sektorze publicznym i prywatnym; ograniczenie transferów do samorządów regionalnych i lokalnych; oraz obniżenie przez przedsiębiorstwa będące własnością skarbu państwa wydatków operacyjnych i kapitałowych;

d)

Portugalia będzie kontynuować wdrażanie programu prywatyzacji;

e)

Portugalia opracuje wspólne wytyczne dotyczące prognozowania dochodów dla władz regionalnych i lokalnych;

f)

Portugalia będzie wspierała wykorzystanie wspólnych służb w administracji publicznej;

g)

Portugalia w okresie trwania programu zmniejszy liczbę oddziałów ministerstw (np. ds. podatków, ubezpieczenia społecznego, sprawiedliwości) poprzez połączenie ich w „Lojas do Cidadão” (pojedyncze punkty obsługi administracyjnej) i dalszy rozwój e-administracji;

h)

Portugalia będzie nadal reorganizować i racjonalizować funkcjonowanie sieci szpitali poprzez specjalizację, koncentrację i ograniczanie usług szpitalnych, wspólne zarządzanie oraz wspólne działanie szpitali oraz dokończy wykonanie planu działań do końca 2013 r.;

i)

przy wsparciu cieszących się międzynarodową reputacją ekspertów i w następstwie przyjęcia zmian do nowej ustawy w sprawie umów najmu i dzierżawy na obszarach miejskich nr 6/2006 oraz dekretu z mocą ustawy upraszczającego procedury administracyjne dotyczące renowacji Portugalia przeprowadzi kompleksowy przegląd funkcjonowania rynku mieszkaniowego;

j)

Portugalia opracuje krajowy system ewidencji gruntów, który umożliwi bardziej sprawiedliwy podział korzyści i kosztów miejskiego planowania przestrzennego;

k)

Portugalia wprowadzi w pełni operacyjne narzędzie służące analizie, monitorowaniu i ocenie wyników i wpływu polityk w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz doprowadzi do powstania referencyjnych szkół zawodowych;

l)

Portugalia zakończy proces przyjmowania pozostałych sektorowych zmian niezbędnych do pełnego wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (4);

m)

Portugalia wdroży środki ukierunkowane na stałe obniżanie liczby zaległych spraw z zakresu egzekwowania prawa w celu zmniejszenia zaległości w rozpatrywaniu spraw sądowych;

n)

Portugalia przyjmie ustawę ramową w sprawie głównych krajowych organów regulacyjnych w celu zagwarantowania ich pełnej niezależności oraz autonomii finansowej, administracyjnej i w dziedzinie zarządzania;

o)

Portugalia poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez realizację zaplanowanych reform dotyczących zmniejszenia obciążeń administracyjnych (utworzenie pojedynczych punktów kontaktowych przewidzianych w dyrektywie 2006/123/WE i wdrożenie inicjatywy przewidującej zniesienie zezwoleń) oraz poprzez dalsze uproszczenie istniejących procedur wydawania zezwoleń, uregulowań i innych obciążeń administracyjnych w gospodarce, które stanowią główną przeszkodę na drodze do rozwoju działalności gospodarczej;

p)

Portugalia dokończy reformę prawa pracy w portach oraz systemu zarządzania portami, w tym dokona przeglądu koncesji na eksploatację portów;

q)

Portugalia wdroży środki służące poprawie funkcjonowania systemu transportu;

r)

Portugalia wdroży środki mające na celu zniesienie długu taryfowego związanego z energią oraz pełne wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego.

2)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.   W celu przywrócenia zaufania do sektora finansowego Portugalia odpowiednio dokapitalizuje swój sektor bankowy oraz zapewni przeprowadzenie uporządkowanego zmniejszenia udziału finansowania dłużnego w tym sektorze. W związku z tym, aby zachować stabilność finansową, Portugalia wdroży strategię dla portugalskiego sektora bankowego, którą uzgodniono z Komisją, EBC oraz MFW. W szczególności Portugalia:

a)

zaleci bankom trwałe wzmocnienie ich bufora zabezpieczeń;

b)

zapewni zrównoważone i uporządkowane zmniejszanie udziału finansowania dłużnego w sektorze bankowym, co ma nadal zasadnicze znaczenie dla trwałego wyeliminowania braku równowagi w zakresie finansowania. W swoich planach finansowania banki postawiły sobie za cel obniżenie wskaźnika relacji kredytów do depozytów do orientacyjnego poziomu około 120 % w 2014 r. oraz zmniejszenie uzależnienia od finansowania w ramach Eurosystemu w perspektywie średnioterminowej. Te plany finansowania podlegają kwartalnym przeglądom;

c)

będzie wspierała zróżnicowanie możliwości finansowania sektora przedsiębiorstw, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez szeroki wachlarz środków mających na celu poprawę ich dostępu do rynków kapitałowych i ubezpieczeń kredytów eksportowych;

d)

będzie kontynuować reorganizację grupy CGD będącej własnością skarbu państwa;

e)

zoptymalizuje proces odzyskiwania wartości aktywów przeniesionych z BPN do trzech spółek celowych będących własnością skarbu państwa poprzez zlecenie zarządzania aktywami profesjonalnej osobie trzeciej, nadając jej upoważnienie do stopniowego przywrócenia wartości aktywów w czasie; dokona wyboru osoby trzeciej zarządzającej kredytami w drodze postępowania przetargowego oraz uwzględni w upoważnieniu stosowne zachęty sprzyjające maksymalizacji wartości odzyskiwanych aktywów i minimalizacji kosztów operacyjnych oraz zapewni także możliwie szybkie zbycie jednostek zależnych i aktywów w pozostałych dwóch spółkach celowych będących własnością skarbu państwa;

f)

w oparciu o zaprezentowany pakiet wstępnych propozycji środków służących wspieraniu zróżnicowania możliwości finansowania sektora przedsiębiorstw – opracuje i wdroży rozwiązania stanowiące alternatywne w stosunku do tradycyjnych kredytów bankowych źródła finansowania dla sektora przedsiębiorstw oraz dokona oceny skuteczności wspieranych przez rząd systemów ubezpieczeń kredytów eksportowych w celu podjęcia odpowiednich, zgodnych z prawem Unii działań celem promowania eksportu;

g)

zapewni, dwuetapowo, początkowe i okresowe finansowanie funduszu na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – w pierwszej kolejności, poprzez zatwierdzenie dekretu z mocą ustawy w sprawie wysokości składek wnoszonych przez banki na poczet funduszu na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a następnie poprzez zatwierdzenie komunikatu organu nadzoru w sprawie wysokości okresowych składek wnoszonych przez banki, a także przyjmie komunikaty organu nadzoru dotyczące planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; priorytetem będzie wdrożenie planów naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków o znaczeniu systemowym;

h)

wdroży ramy dla instytucji finansowych celem przeprowadzenia pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw domowych, złagodzi wymogi dotyczące wniosków o restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorstw i wdroży plan działania w celu zwiększenia publicznej świadomości w kwestii narzędzi restrukturyzacji;

i)

przedłoży parlamentowi zmiany do ram prawnych regulujących dostęp do kapitału publicznego, aby umożliwić państwu, na ściśle określonych warunkach i zgodnie z zasadami pomocy państwa, sprawowanie kontroli nad instytucją oraz dokonanie obowiązkowego dokapitalizowania.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

M. NOONAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 159 z 17.6.2011, s. 88.

(3)  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

(4)  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.”;