ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.014.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 14

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
18 stycznia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów turbota i nagłada w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Portugalii

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 30/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu Owoce w szkole i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 31/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

11

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 32/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

13

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 33/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

15

 

 

DECYZJE

 

 

2013/33/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. o powołaniu czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMA)

18

 

*

Decyzja Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (EBC/2012/34)

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1019/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1096/2009 w odniesieniu do minimalnej zawartości endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (Dz.U. L 307 z 7.11.2012)

24

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 27/2013

z dnia 15 stycznia 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalającym na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych (2) określono kwoty na lata 2012.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2012 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2012 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

FS/83/DSS

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

GFB/567-

Gatunek

Widlaki (Phycis spp.)

Obszar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

Data

12.12.2012


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2013

z dnia 15 stycznia 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów turbota i nagłada w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określono kwoty na rok 2012.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2012 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2012 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 55.


ZAŁĄCZNIK

Nr

84/TQ44

Państwo członkowskie

Niderlandy

Stado

Gatunki: turbot (Psetta maxima) i nagład (Scopthalmus rhombus)

Gatunek

T/B/2AC4-C

Obszar

Wody UE obszarów IIa oraz IV

Data

22.12.2012


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 29/2013

z dnia 15 stycznia 2013 r.

ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Portugalii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalającym na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych (2) określono kwoty na 2012 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2012 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2012 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

85/DSS

Państwo członkowskie

Portugalia

Stado

BSF/8910-

Gatunek

Pałasz czarny (Aphanopus carbo)

Obszar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X

Data

19.12.2012


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 30/2013

z dnia 17 stycznia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103h lit. f) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 (2) określono szczegółowe zasady dotyczące pomocy Unii przyznawanej każdemu z państw członkowskich ustanawiających program „Owoce w szkole”. W szczególności przedstawiono kwoty przydziału szacunkowego dla każdego państwa członkowskiego obliczone na podstawie liczby dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat. Biorąc pod uwagę poziomy realizacji programu odnotowane w ciągu pierwszych trzech lat oraz w celu zapewnienia właściwego wykorzystania funduszy unijnych, należy przewidzieć mechanizm związany z wynikami państw członkowskich, który ograniczyłby kwotę pomocy, o którą wystąpiono z wnioskiem, przekraczającą kwotę ich przydziału szacunkowego.

(2)

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 288/2009 przewiduje się monitorowanie wykonania programu „Owoce w szkole” państw członkowskich w cyklu rocznym. W celu wyjaśnienia obowiązków państw członkowskich w zakresie oceny ich programu „Owoce w szkole” należy uściślić, że oceny krajowe muszą określać również wpływ programu na nawyki żywieniowe dzieci.

(3)

Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz w relacjach z organami zaangażowanymi w realizację wspólnej polityki rolnej. Uznaje się, że kilka obowiązków powiadamiania określonych w rozporządzeniu (WE) nr 288/2009 można spełnić za pomocą wspomnianego systemu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (3).

(4)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 288/2009 ustalono kwoty szacunkowego przydziału pomocy Unii dla każdego z państw członkowskich. Należy dostosować wspomniany załącznik z uwagi na przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 288/2009.

(6)

Uwzględniając przystąpienie Chorwacji, należy określić specjalne przepisy w odniesieniu do wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w trakcie roku szkolnego 2013/2014. Należy w szczególności ustalić datę przedstawienia przez Chorwację krajowej strategii oraz wniosku o przyznanie pomocy a także ustanowić specjalną procedurę w celu uwzględnienia harmonogramu decyzji Komisji ustalającej kwotę ostatecznego przydziału pomocy Unii państwom członkowskim i przewidywaną datę przystąpienia Chorwacji. Wyjątkowo, z powodu ograniczeń czasowych związanych z koniecznością uchwalenia kwoty ostatecznego przydziału pomocy Unii dla wszystkich państw członkowskich na długo przed rozpoczęciem roku szkolnego, Komisja powinna – przy ustalaniu kwoty ostatecznych przydziałów, o których mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 288/2009 – wziąć pod uwagę każde dobrowolne powiadomienie złożone uprzednio przez Chorwację dotyczące jej strategii i wniosku o przyznanie pomocy, o ile informacje te zostaną przekazane najpóźniej dnia 31 stycznia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 288/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 288/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie ustanawiające program »Owoce w szkole« mogą ubiegać się o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 103ga rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na jeden lub więcej okresów trwających od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca poprzez zgłoszenie Komisji swojej strategii w terminie do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się pierwszy okres objęty wnioskiem.

Wspomnianej strategii towarzyszy wniosek o pomoc zawierający następujące informacje:

a)

kwotę szacunkowego przydziału pomocy, o której mowa w ust. 3, i określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, wyrażoną w EUR;

b)

zdolność wykorzystania kwoty wyższej od szacunkowego przydziału, o którym mowa w ust. 3, i określonej w załączniku II;

c)

w przypadku braku zdolności wykorzystania dodatkowych funduszy zgodnie z lit. b) – kwotę przydziału, o który złożono wniosek, wyrażoną w EUR;

d)

w przypadku zgłoszenia zdolności wykorzystania dodatkowych funduszy zgodnie z lit. b) – maksymalną kwotę przydziału dodatkowego, o który złożono wniosek, wyrażoną w EUR;

e)

budżet całkowity, o który złożono wniosek.

Wniosek o pomoc składa się zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (4).

b)

w ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Ponowny przydział pomocy Unii, o której mowa w akapicie pierwszym, zostaje wdrożony proporcjonalnie do wstępnego przydziału szacunkowego określonego w załączniku II, lecz w granicach ustalonych w ust. 5. Jednakże granice ustalone w ust. 5 nie mają zastosowania w trakcie pierwszych dwóch lat szkolnych stosowania programu przez państwo członkowskie.”;

c)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Ponowny przydział ograniczony jest poziomem wykorzystania przydziału na rok szkolny, który zakończył się przed złożeniem wniosku o pomoc, uchwalonego dnia 15 października następnego roku szkolnego. Zostanie on określony na podstawie deklaracji wydatków przekazanych Komisji zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (5). Wartości graniczne są następujące:

a)

jeżeli wykorzystanie przydziału jest mniejsze lub równe 50 % ostatecznego przydziału, nie przyznaje się dodatkowego przydziału;

b)

jeżeli wykorzystanie przydziału jest wyższe niż 50 %, lecz niższe lub równe 75 % ostatecznego przydziału, pułap maksymalnej kwoty przydziału dodatkowego, o który wystąpiono z wnioskiem, wynosi 50 % przydziału szacunkowego;

c)

jeżeli wykorzystanie przydziału jest wyższe niż 75 % ostatecznego przydziału, maksymalna kwota przydziału dodatkowego nie jest objęta pułapem.

2)

art. 10 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

liczbę dzieci regularnie uczęszczających do jednej z placówek szkolnych uprawnionych do otrzymywania produktów objętych programem »Owoce w szkole« w okresie, którego dotyczy wniosek o pomoc;”;

3)

w art. 12 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie dokonują oceny wykonania swoich programów »Owoce w szkole« i weryfikują ich skuteczność, w tym ich wpływ na nawyki żywieniowe dzieci.”;

4)

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Powiadomienia

1.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji, do dnia 30 listopada roku, w którym kończy się okres określony w art. 4 ust. 1:

a)

wyniki monitorowania przewidzianego w art. 12 ust. 1;

b)

rezultaty kontroli na miejscu prowadzonych w zastosowaniu art. 13 i 16 oraz poczynione w związku z nimi ustalenia.

2.   W przypadku gdy dane państwo członkowskie wprowadza zmiany w strategii, o której mowa w art. 3, powiadamia Komisję o swojej nowej strategii najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku.

3.   Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, składane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009.

4.   Komisja regularnie publikuje strategie państw członkowskich oraz wyniki prowadzonego przez nie monitorowania i oceny.”;

5)

załącznik II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia;

6)

skreśla się załącznik IIa.

Artykuł 2

Przepisy specjalne dotyczące roku szkolnego 2013/2014

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w związku z załącznikiem II do wymienionego rozporządzenia, w odniesieniu do roku szkolnego 2013/2014, Komisja uchwala kwotę ostatecznego przydziału pomocy Unii, o której mowa w art. 4 ust. 4 akapit trzeci, biorąc pod uwagę wszystkie informacje uprzednio przekazane przez Chorwację w związku z wejściem w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji oraz z zastrzeżeniem jego wejścia w życie, odnośnie do jej strategii i wniosku o pomoc, o ile informacje te zostaną przekazane dobrowolnie najpóźniej dnia 31 stycznia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 288/2009, w odniesieniu do roku szkolnego 2013/2014, Chorwacja zgłasza, do dnia 10 lipca 2013 r., swoją strategię i wniosek o pomoc oraz, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, Komisja uchwala kwotę ostatecznego przydziału pomocy na rzecz Chorwacji najpóźniej dnia 31 lipca 2013 r.

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 ust. 5 oraz art. 2 ust. 2 wchodzą w życie z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji oraz z zastrzeżeniem jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 38.

(3)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.

(4)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”;

(5)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Szacunkowy przydział dostępnych w budżecie Wspólnoty środków na pomoc dla każdego z państw członkowskich

Państwo członkowskie

Stawka współfinansowania

(%)

Dzieci (od 6 do 10 roku życia)

liczby bezwzględne

EUR

Austria

50

439 035

1 303 700

Belgia

50

592 936

1 760 700

Bułgaria

75

320 634

1 428 200

Chorwacja

75

249 197

1 110 000

Cypr

50

49 723

175 000

Republika Czeska

73

454 532

1 963 100

Dania

50

343 807

1 020 900

Estonia

75

62 570

278 700

Finlandia

50

299 866

890 500

Francja

51

3 838 940

11 632 700

Niemcy

52

3 972 476

12 333 000

Grecja

59

521 233

1 837 700

Węgry

69

503 542

2 051 800

Irlandia

50

282 388

838 500

Włochy

58

2 710 492

9 403 100

Łotwa

75

99 689

444 100

Litwa

75

191 033

850 900

Luksemburg

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Niderlandy

50

985 163

2 925 400

Polska

75

2 044 899

9 108 500

Portugalia

68

539 685

2 172 300

Rumunia

75

1 107 350

4 932 400

Słowacja

73

290 990

1 260 700

Słowenia

75

93 042

414 400

Hiszpania

59

2 006 143

7 073 400

Szwecja

50

481 389

1 429 500

Zjednoczone Królestwo

51

3 635 300

11 010 800

UE 28

58

26 169 686

90 000 000”


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 31/2013

z dnia 17 stycznia 2013 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 32/2013

z dnia 17 stycznia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w związku z jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 8.

(3)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis produktu

Reprezentatywna cena

(w EUR/100 kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3

(w EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Indyki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %«, mrożone

193,1

0

BR

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Żółtka jaj

569,2

0

AR

0408 91 80

Żółtka jaj

466,9

0

AR

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

263,9

7

BR

3502 11 90

Albumina jaja suszona

712,1

0

AR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« odpowiada »innym pochodzeniom«.”


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 33/2013

z dnia 17 stycznia 2013 r.

ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 i art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica pomiędzy cenami produktów, o których mowa w części XX załącznika I do wymienionego rozporządzenia na rynku światowym i ich cenami w Unii może zostać pokryta refundacjami wywozowymi.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mięsa drobiowego, refundacje wywozowe powinny zostać ustanowione zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162, 163, 164, 167 i 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą zostać zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Unii i które posiadają znak identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te muszą również spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3).

(5)

Obecnie stosowane refundacje zostały ustalone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 962/2012 (4). W związku z koniecznością ustalenia nowych refundacji należy uchylić wspomniane rozporządzenie.

(6)

Aby zapobiec zakłóceniu obecnej sytuacji rynkowej, zapobiec spekulacjom na rynku oraz zapewnić efektywne zarządzanie, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Refundacje wywozowe przewidziane w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z warunkami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 962/2012.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 288 z 19.10.2012, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego, stosowane od dnia 18 stycznia 2013 r.

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

Uwaga: Kody produktów i seria „A” kodów miejsc przeznaczenia określone są w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).

Pozostałe miejsca przeznaczenia określa się w następujący sposób:

V03

:

A24, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak i Iran.


DECYZJE

18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/18


DECYZJA RADY

z dnia 20 grudnia 2012 r.

o powołaniu czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMA)

(2013/33/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (1), w szczególności jego art. 65 ust. 1 i 4,

uwzględniając listę kandydatów opracowaną przez Komisję w dniu 8 sierpnia 2012 r.,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Nikolaos DEDES, urodzony dnia 15 grudnia 1966 r., Christophe HUGNET, urodzony dnia 1 lutego 1971 r., Wolf-Dieter LUDWIG, urodzony dnia 31 stycznia 1952 r., Wim WIENTJES, urodzony dnia 16 września 1937 r., zostają niniejszym powołani na członków zarządu Europejskiej Agencji Leków na okres trzech lat.

Artykuł 2

Data rozpoczęcia trzyletniej kadencji, o której mowa w art. 1, zostanie wyznaczona przez zarząd Europejskiej Agencji Leków.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

E. FLOURENTZOU

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/19


DECYZJA RADY 2013/34/WPZiB

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 lipca 2012 r. Rada uznała, że dramatyczne zmiany w Mali wymagają przeglądu działań, które powinna podjąć Unia w celu wsparcia przywrócenia demokratycznych rządów i praworządności na całym terytorium Mali. Zwróciła się do Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) oraz do Komisji o przedstawienie konkretnych propozycji działań Unii w wielu obszarach, aby zareagować na zmieniającą się sytuację.

(2)

W piśmie z dnia 18 września 2012 r. prezydent Republiki Mali zwrócił się o wsparcie Unii w celu przywrócenia integralności terytorialnej Mali.

(3)

W rezolucji 2071 (2012) w sprawie sytuacji w Mali przyjętej w dniu 12 października 2012 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyrażając głębokie zaniepokojenie tym, jakie skutki dla regionu i jego otoczenia będzie miała destabilizacja na północy Mali oraz podkreślając potrzebę szybkiego zareagowania w celu zachowania stabilności w całym regionie Sahelu, zwróciła się do partnerów międzynarodowych, w tym do Unii, o udzielenie armii malijskiej i malijskim siłom bezpieczeństwa wsparcia, udostępnienie wiedzy fachowej, zapewnienie szkolenia i pomocy przy tworzeniu zdolności.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 15 października 2012 r. Rada zaapelowała, aby prace związane z planowaniem ewentualnej misji wojskowej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) były kontynuowane i zostały jak najszybciej zintensyfikowane, w szczególności przez opracowanie koncepcji zarządzania kryzysowego dotyczącego reorganizacji i wyszkolenia malijskich sił bezpieczeństwa, z uwzględnieniem warunków niezbędnych do zapewnienia skuteczności ewentualnej misji, co obejmuje pełne poparcie władz Mali oraz zdefiniowanie strategii wyjścia.

(5)

W konkluzjach z dnia 19 listopada 2012 r. Rada z zadowoleniem przyjęła przedstawienie przez WP koncepcji zarządzania kryzysowego i wezwała odpowiednie grupy robocze do pilnego jej przeanalizowania, tak by Rada mogła ją zatwierdzić w grudniu 2012 r.

(6)

W dniu 10 grudnia 2012 r. Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego w sprawie ewentualnej szkoleniowej misji wojskowej w Mali w ramach WPBiO. Rada pokreśliła, że misja w Mali będzie stanowić podstawowy element całościowego podejścia Unii określonego w Strategii na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie Sahelu.

(7)

W piśmie z dnia 24 grudnia 2012 r., prezydent Republiki Mali zwrócił się do WP z prośbą o wsparcie i z zadowoleniem przyjął rozmieszczenie szkoleniowej misji wojskowej UE w Mali.

(8)

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) powinien sprawować – pod kierownictwem Rady i WP – polityczną kontrolę nad misją wojskową Unii, zapewniać jej kierownictwo strategiczne i podejmować stosowne decyzje zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

(9)

Należy wynegocjować i zawrzeć umowy międzynarodowe dotyczące statusu jednostek i personelu UE oraz udziału państw trzecich w misjach Unii.

(10)

Zgodnie z art. 41 ust. 2 TUE oraz zgodnie z decyzją Rady 2011/871/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) (1) wydatki operacyjne wynikające z niniejszej decyzji, które mają wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, powinny być ponoszone przez państwa członkowskie.

(11)

Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. Dania nie uczestniczy we wprowadzaniu w życie niniejszej decyzji i w związku z tym nie uczestniczy w finansowaniu niniejszej misji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Misja

1.   Unia prowadzi wojskową misję szkoleniową (EUTM Mali), w celu świadczenia doradztwa wojskowego oraz doradztwa w zakresie szkolenia na południu Mali na rzecz malijskich sił zbrojnych działających pod kontrolą prawowitych władz cywilnych, w celu przyczynienia się do odzyskania przez nie zdolności wojskowej z myślą o umożliwieniu im przeprowadzania operacji wojskowych mających na celu przywrócenie integralności terytorialnej Mali oraz ograniczenie zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych. EUTM nie może uczestniczyć w operacjach bojowych.

2.   Celem EUTM Mali jest reagowanie na potrzeby operacyjne malijskich sił zbrojnych przez zapewnienie:

a)

wsparcia szkoleniowego na rzecz zdolności malijskich sił zbrojnych;

b)

szkolenia i doradztwa w zakresie dowodzenia i kontroli, łańcucha logistycznego i zasobów ludzkich, jak również szkolenia w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności cywilnej oraz praw człowieka.

3.   EUTM Mali dąży do poprawy warunków dla sprawowania przez prawowite władze cywilne należytej kontroli politycznej nad malijskimi siłami zbrojnymi.

4.   Działania EUTM Mali prowadzone są w ścisłej koordynacji z innymi podmiotami zaangażowanymi we wspieranie malijskich sił zbrojnych, w szczególności z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Artykuł 2

Mianowanie dowódcy misji UE

1.   Generał brygady François LECOINTRE zostaje niniejszym mianowany dowódcą misji UE.

2.   Dowódca misji UE sprawuje funkcje dowódcy operacji UE i dowódcy sił UE.

Artykuł 3

Wyznaczenie kwatery głównej

1.   Kwatera główna EUTM Mali znajduje się w Mali. Pełni ona funkcje zarówno dowództwa operacji, jak i dowództwa sił.

2.   Kwatera główna obejmuje komórkę wsparcia w Brukseli.

Artykuł 4

Planowanie i rozpoczęcie EUTM Mali

Decyzję o rozpoczęciu EUTM Mali podejmuje Rada po zatwierdzeniu planu misji i zasad zaangażowania.

Artykuł 5

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.   W ramach odpowiedzialności Rady i WP, KPiB sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne w odniesieniu do EUTM Mali. Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji, zgodnie z art. 38 TUE. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia niezbędne do zmiany dokumentów związanych z planowaniem, w tym planu misji i struktury dowodzenia. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie mianowania kolejnych dowódców misji UE. Rada zachowuje uprawnienia do podejmowania decyzji co do celów i zakończenia EUTM Mali.

2.   KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3.   KPiB regularnie otrzymuje od przewodniczącego Komitetu Wojskowego UE (EUMC) sprawozdania dotyczące przebiegu EUTM Mali. KPiB może w stosownych przypadkach zapraszać dowódcę misji UE na swoje posiedzenia.

Artykuł 6

Kierownictwo wojskowe

1.   EUMC monitoruje właściwe przeprowadzanie EUTM Mali, za której przebieg odpowiedzialny jest dowódca misji UE.

2.   EUMC regularnie otrzymuje sprawozdania od dowódcy misji UE. Może w stosownych przypadkach zapraszać dowódcę misji UE na swoje posiedzenia.

3.   Przewodniczący EUMC pełni rolę głównego punktu kontaktowego w relacjach z dowódcą misji UE.

Artykuł 7

Spójność unijnej reakcji oraz koordynacja

1.   WP zapewnia wykonanie niniejszej decyzji i jej spójność z działaniami zewnętrznymi Unii jako całości, w tym z programami rozwojowymi Unii.

2.   Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia dowódca misji UE otrzymuje lokalne wytyczne polityczne od szefa delegatury Unii w Bamako działającego w ścisłej współpracy z koordynatorem UE dla Sahelu.

3.   EUTM Mali utrzymuje koordynację z misją Unii w ramach WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger) w celu wykorzystania ewentualnych synergii.

4.   EUTM Mali koordynuje swoje działania z działaniami państw członkowskich o charakterze dwustronnym w Mali, z innymi podmiotami międzynarodowymi w regionie, w szczególności z ONZ, Unią Afrykańską (UA), ECOWAS oraz z podmiotami dwustronnymi, w tym z USA i z Kanadą, oraz z kluczowymi podmiotami regionalnymi.

Artykuł 8

Udział państw trzecich

1.   Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię oraz dla jej jednolitych ram instytucjonalnych oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Rady Europejskiej, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w EUTM Mali.

2.   Rada upoważnia niniejszym KPiB do zaproszenia państw trzecich, by zadeklarowały swój wkład, i do podjęcia, na zalecenie dowódcy misji UE i EUMC, stosownych decyzji w sprawie przyjęcia proponowanych wkładów.

3.   Szczegółowe warunki dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 218 TFUE. Jeżeli Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w misjach zarządzania kryzysowego Unii, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście EUTM Mali.

4.   Państwa trzecie, które wnoszą istotny wkład wojskowy w EUTM Mali, mają w odniesieniu do bieżącego zarządzania EUTM Mali takie same prawa i obowiązki, jak państwa członkowskie biorące udział w EUTM Mali.

5.   Rada upoważnia niniejszym KPiB do podjęcia stosownych decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników, w przypadku gdy państwa trzecie wniosą istotne wkłady wojskowe.

Artykuł 9

Status personelu dowodzonego przez UE

Status jednostek dowodzonych przez UE i personelu tych jednostek, w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania ich misji i jej sprawnego przebiegu, stanowi przedmiot umowy zawartej na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 218 TFUE.

Artykuł 10

Uzgodnienia finansowe

1.   Wspólnymi kosztami EUTM Mali zarządza się zgodnie z decyzją 2011/871/WPZiB.

2.   Ustala się finansową kwotę odniesienia dla wspólnych kosztów EUTM Mali w wysokości 12 300 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji 2011/871/WPZiB, wynosi 50 %, a poziom zobowiązań, o którym mowa w art. 32 ust. 3 decyzji 2011/871/WPZiB, wynosi 70 %.

Artykuł 11

Udostępnianie informacji

1.   WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami EUTM Mali, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów EUTM Mali, zgodnie z decyzją Rady 2011/292/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (2):

a)

opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż przewidziany w mających zastosowanie umowach o bezpieczeństwie informacji zawartych między Unią a odnośnym państwem trzecim; lub

b)

opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” w innych przypadkach.

2.   WP jest również upoważniony do udostępniania ONZ i ECOWAS, zgodnie z potrzebami operacyjnymi EUTM Mali, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów EUTM Mali, opatrzonych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. W tym celu WP oraz właściwe organy ONZ i ECOWAS dokonują niezbędnych uzgodnień.

3.   W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów EUTM Mali, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. W tym celu WP oraz właściwe organy państwa przyjmującego dokonują niezbędnych uzgodnień.

4.   WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady dotyczących EUTM Mali i objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (3).

5.   WP może przekazywać uprawnienia, o których mowa w ust. 1–4, jak również zdolność do zawierania uzgodnień, o których mowa w ust. 2 i 3, personelowi Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub dowódcy misji UE.

Artykuł 12

Wejście w życie i zakończenie

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Mandat EUTM Mali wygasa 15 miesięcy od przyjęcia decyzji Rady o rozpoczęciu EUTM Mali.

3.   Niniejszą decyzję uchyla się z dniem zamknięcia kwatery głównej zgodnie z zatwierdzonymi planami dotyczącymi zakończenia EUTM Mali oraz bez uszczerbku dla procedur dotyczących audytu i przedstawiania sprawozdań finansowych EUTM Mali określonych w decyzji 2011/871/WPZiB.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 stycznia 2013 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 35.

(2)  Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.

(3)  Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).


18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/22


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych

(EBC/2012/34)

(2013/35/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1 i art. 14 ust 3 w związku art. 3 ust. 1 tiret pierwsze i art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Standardowe warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowadzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu, zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1).

(2)

Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym momencie zmieniać instrumenty, warunki, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

(3)

W celu ułatwienia dostarczania płynności kontrahentom operacji polityki pieniężnej Eurosystemu dnia 6 września 2012 r. Rada Prezesów EBC zdecydowała o tymczasowym rozszerzeniu kryteriów kwalifikowania aktywów wykorzystywanych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, przyjmując jako kwalifikowane aktywa na potrzeby operacji polityki pieniężnej rynkowe instrumenty dłużne denominowane w funtach szterlingach, jenach i dolarach amerykańskich. Dnia 10 października 2012 r. wspomniana decyzja Rady Prezesów została wdrożona wytycznymi EBC/2012/23 (2), które wprowadziły zmiany w wytycznych EBC/2012/18 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniających wytyczne EBC/2007/9 (3).

(4)

Dnia 26 listopada 2012 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2012/25 zmieniające wytyczne EBC/2011/14 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (4). Jednym z celów zmiany było stworzenie wykazu struktur kuponowych rynkowych instrumentów dłużnych akceptowanych zgodnie z zasadami polityki pieniężnej Eurosystemu.

(5)

Niektóre rynkowe instrumenty dłużne denominowane w walutach obcych obecnie kwalifikowane na mocy art. 5a wytycznych EBC/2012/18 mają zryczałtowane kupony o zmiennym oprocentowaniu powiązane z indeksem odpowiadającym stopie rynku pieniężnego związanej z walutą, w jakiej są one denominowane. Instrumenty takie stałyby się niekwalifikowane z dniem 3 stycznia 2013 r., tj. z dniem, w którym zaczną obowiązywać ostatnie zmiany wytycznych EBC/2011/14. Rada Prezesów uważa jednak, że rynkowe instrumenty dłużne denominowane w walutach obcych powinny zachować tymczasowy status kwalifikowanego zabezpieczenia na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, niezależnie od tego, czy ich kupony są powiązane ze stopą procentową waluty innej niż euro, czy też z indeksami inflacji spoza strefy euro. Z tego powodu Rada Prezesów zdecydowała o zawieszeniu obowiązywania tych postanowień wytycznych EBC/2011/14, które uniemożliwiłyby takim aktywom utrzymanie statusu aktywów kwalifikowanych.

(6)

Dodatkowe środki określone w niniejszej decyzji powinny obowiązywać tymczasowo, do momentu, gdy Rada Prezesów uzna, że nie są one już niezbędne do zapewnienia odpowiedniego mechanizmu transmisji polityki pieniężnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zawieszenie obowiązywania niektórych postanowień załącznika I do wytycznych EBC/2011/14

1.   Zawiesza się stosowanie minimalnych kryteriów Eurosystemu dotyczących kwalifikowania kuponów, określonych w pkt 6.2.1.1 akapit 1 lit. b) załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, do rynkowych instrumentów dłużnych denominowanych w walutach obcych, zgodnie z art. 2.

2.   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej decyzji a postanowieniami wytycznych EBC/2011/14, wdrożonymi na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej decyzji.

3.   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej decyzji a postanowieniami wytycznych EBC/2012/18, wdrożonymi na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej decyzji.

4.   W braku odmiennych postanowień niniejszej decyzji KBC kontynuują stosowanie wszystkich postanowień wytycznych EBC/2011/14 i wytycznych EBC/2012/18.

Artykuł 2

Utrzymanie statusu niektórych aktywów denominowanych w funtach szterlingach, jenach lub dolarach amerykańskich jako kwalifikowanego zabezpieczenia

1.   Rynkowe instrumenty dłużne kwalifikowane zgodnie z art. 5a wytycznych EBC/2012/18, o kuponach powiązanych tylko z jedną stopą rynku pieniężnego waluty, w jakiej są denominowane, lub z indeksem inflacji, niecechujące się złożonymi strukturami, takimi jak „discrete range”, „range accrual” lub „ratchet”, pozostają kwalifikowane na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

2.   Po uzyskaniu zgody Rady Prezesów EBC może opublikować na swojej stronie internetowej pod adresem www.ecb.europa.eu wykaz dalszych akceptowanych referencyjnych stóp procentowych walut obcych, poza tymi, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2013 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 grudnia 2012 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 17.10.2012, s. 14.

(3)  Dz.U. L 218 z 15.8.2012, s. 20.

(4)  Dz.U. L 348 z 18.12.2012, s. 30.


Sprostowania

18.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/24


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1019/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1096/2009 w odniesieniu do minimalnej zawartości endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 307 z dnia 7 listopada 2012 r. )

Strona 61, załącznik – załącznik, tabela, kolumna „Inne przepisy”, pkt 3:

zamiast:

„3.

Do stosowania w paszach bogatych w polisacharydy skrobiowe i nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany).”,

powinno być:

„3.

Do stosowania w paszach bogatych w skrobię i polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany).”.