ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.342.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 342

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
14 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) u indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Lyven) ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1196/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 9/2010 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wydłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipirym, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis szczep: Ma 342, chinoksyfen, S-metolachlor, tepraloksydym, tiaklopryd, tiuram i ziram ( 1 )

27

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1198/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

31

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1199/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

33

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1200/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

36

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1201/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 892/2012 na rok gospodarczy 2012/2013

38

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1202/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

40

 

 

DECYZJE

 

 

2012/778/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2012 r. uchylająca decyzję 2009/587/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

43

 

 

2012/779/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

45

 

 

2012/780/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie praw dostępu do europejskiego centralnego archiwum zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzi otrzymanych w związku z tymi zaleceniami, ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE ( 1 )

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

48

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą 2009/125/WE nałożono na Komisję wymóg określenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży i handlu jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko i które wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy ich wpływu na środowisko poprzez odpowiednie zaprojektowanie, bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu Komisja musi wprowadzić odpowiednio środki wykonawcze, poczynając od środków dla produktów posiadających duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób oszczędny, takich jak produkty oświetleniowe, zarówno dla sektora domowego, jak i sektora usług, z uwzględnieniem lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia.

(3)

Komisja przeprowadziła badanie przygotowawcze w celu przeanalizowania aspektów technicznych, środowiskowych i gospodarczych odnoszących się do lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z Unii i państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości. Badanie przygotowawcze dotyczące zasilaczy zewnętrznych doprowadziło do powstania podobnej analizy dla osprzętu sterującego żarówkami halogenowymi.

(4)

Obowiązkowe wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie do produktów wprowadzanych na rynek Unii bez względu na miejsce ich montażu lub użytkowania; wymogi te nie mogą zatem zależeć od zastosowania, do jakiego produkt jest używany.

(5)

Produkty podlegające przepisom niniejszego rozporządzenia przeznaczone są przede wszystkim do zapewnienia pełnego lub częściowego oświetlenia obszaru poprzez zastąpienie lub uzupełnienie światła naturalnego światłem sztucznym w celu poprawy widoczności na danym obszarze. Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć zastosowania do lamp do celów specjalnych, które przeznaczone są przede wszystkim do innych zastosowań (np. sygnalizacja świetlna, oświetlenie terrariów czy urządzenia gospodarstwa domowego), o czym wyraźnie poinformowano w dołączonych do produktu informacjach.

(6)

Pojawiające się na rynku nowe rozwiązania techniczne, np. diody elektroluminescencyjne, powinny podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia.

(7)

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia za istotne uważa się następujące aspekty ekologiczne objętych nim produktów: zużycie energii w fazie użytkowania oraz zawartość rtęci i jej emisja.

(8)

Szacuje się, że ilość rtęci emitowanej podczas poszczególnych etapów cyklu życia zainstalowanych lamp, w tym emisji w następstwie wytwarzania energii elektrycznej zużywanej podczas fazy użytkowania oraz emisji pochodzącej z 80 % zużytych kierunkowych kompaktowych lamp fluorescencyjnych zawierających rtęć, co do których zakłada się, że nie trafiają do recyklingu, wyniosła w 2007 r. 0,7 tony. Przewiduje się, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania, emisja rtęci pochodząca z zainstalowanych lamp wzrośnie do 0,9 tony w 2020 r., chociaż wykazano również, że ilość tę można znacznie zmniejszyć.

(9)

Chociaż zawartość rtęci w kompaktowych lampach fluorescencyjnych uważa się za istotny aspekt środowiskowy, to właściwe jest jego uregulowanie na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (2). Należy uregulować kwestie promieniowania ultrafioletowego z lamp i innych parametrów mogących wywoływać skutki dla zdrowia zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/WE (3) i 2001/95/WE (4).

(10)

Ustalenie wymogów w zakresie efektywności energetycznej dla lamp powinno doprowadzić do zmniejszenia emisji rtęci ogółem.

(11)

W art. 14 ust. 2 lit. d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (5) nałożono na państwa członkowskie wymóg dopilnowania, aby użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych w prywatnych gospodarstwach domowych otrzymali niezbędne informacje dotyczące potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące informacji o produkcie powinny uzupełniać powyższy przepis odnośnie do rtęci w kompaktowych lampach fluorescencyjnych.

(12)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez produkty, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, niezastrzeżonych i oszczędnych rozwiązań technicznych, prowadzących do zmniejszenia łącznych wydatków na zakup i eksploatację urządzeń.

(13)

Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy mieć na celu poprawę ich ekologiczności, co przyczyni się do funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz do realizacji unijnego celu, jakim jest ograniczenie zużycia energii o 20 % do roku 2020 w porównaniu z zakładanym zużyciem energii w tym roku, w przypadku gdyby nie wdrożono żadnych środków.

(14)

Przewiduje się, że łącznym efektem wymogów dotyczących ekoprojektu, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (WE) nr 874/2012 (6), będą oszczędności wynoszące 25 TWh do roku 2020 dla lamp kierunkowych w porównaniu z sytuacją, w której nie podjęto by żadnych środków.

(15)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu z punktu widzenia użytkownika i nie powinny nieść ze sobą negatywnych skutków dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska. W szczególności korzyści płynące z ograniczenia zużycia energii elektrycznej podczas fazy użytkowania produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, powinny przewyższyć ewentualne dodatkowe negatywne oddziaływanie na środowisko w fazie ich produkcji. W celu zapewnienia zadowolenia konsumentów z lamp energooszczędnych, w szczególności lamp LED, należy ustalić wymogi dotyczące funkcjonalności nie tylko dla lamp kierunkowych, ale również dla bezkierunkowych lamp LED, ponieważ nie objęto ich wymogami dotyczącymi funkcjonalności określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 244/2009 (7). Wymogi dotyczące informacji o produkcie powinny umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych wyborów.

(16)

Oprawy oświetleniowe z diodami LED, z których nie można wymontować lampy lub modułu LED na potrzeby niezależnych testów, nie powinny stanowić dla producentów LED możliwości obejścia wymogów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

(17)

Należy określić konkretne wymogi na poziomie, który zapewnia dostępność alternatywnych lamp do obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń oświetleniowych. Równolegle należy wyznaczyć wymogi uniwersalne, które są wdrażane za pomocą zharmonizowanych norm, a które powodują, że nowe urządzenia oświetleniowe będą bardziej przystosowane do energooszczędnych lamp, a energooszczędne lampy będą przystosowane do szerszego asortymentu urządzeń oświetleniowych. Wymogi dotyczące informacji o produkcie, odnoszące się do urządzeń oświetleniowych, mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu kompatybilnych lamp i urządzeń.

(18)

Stopniowe wprowadzenie wymogów dotyczących ekoprojektu powinno zapewnić producentom wystarczające ramy czasowe na zmianę projektów produktów podlegających niniejszemu rozporządzeniu. Harmonogram etapów należy określić tak, aby uniknąć jakichkolwiek negatywnych skutków dla funkcjonalności urządzeń znajdujących się na rynku oraz uwzględnić wpływ na koszty ponoszone przez użytkowników i producentów (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa) przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.

(19)

Pomiary odpowiednich parametrów produktów należy przeprowadzać za pomocą rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów, uwzględniających uznane, najnowocześniejsze metody pomiarowe z wykorzystaniem zharmonizowanych norm, w przypadkach gdy takie normy są dostępne, przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne, wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

(20)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE niniejsze rozporządzenie powinno określić mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(21)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni przekazywać informacje w dokumentacji technicznej określonej w załącznikach V i VI do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(22)

Oprócz prawnie wiążących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne kryteria odniesienia dla najlepszych dostępnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i łatwego dostępu do informacji dotyczących ekologiczności cyklu życia produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

(23)

W przeglądzie niniejszego rozporządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na tendencje sprzedaży rodzajów lamp specjalnego zastosowania w celu dopilnowania, aby ich nie używano do celów innych niż zastosowania specjalne oraz na rozwój nowych technologii, np. LED i organiczna technologia LED. W powyższym przeglądzie należy dokonać oceny wykonalności ustanowienia wymogów efektywności energetycznej na poziomie klasy A określonych w rozporządzeniu (WE) nr 874/2012 lub jako minimum na poziomie klasy B dla kierunkowych lamp halogenowych na napięcie sieciowe (z uwzględnieniem kryteriów określonych poniżej w tabeli 2 w pkt 1.1 załącznika III). W powyższym przeglądzie należy również dokonać oceny, czy wymogi dotyczące innych lamp żarowych można zaostrzyć w istotny sposób. W przeglądzie należy również przeprowadzić ocenę wymogów w zakresie funkcjonalności odnośnie do wskaźnika oddawania barw dla lamp LED.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu następujących produktów elektrycznych do celów oświetlenia:

a)

lamp kierunkowych;

b)

lamp z diodami elektroluminescencyjnymi (LED);

c)

urządzeń przeznaczonych do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami, w tym osprzętu sterującego lampą, urządzeń sterujących i opraw oświetleniowych (innych niż stateczniki i oprawy oświetleniowe dla lamp fluorescencyjnych i lamp wyładowczych dużej intensywności),

z uwzględnieniem sytuacji, gdy są one wbudowane w inne produkty.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się również wymogi dotyczące informacji o produktach specjalnego zastosowania.

Moduły LED wyłącza się z wymogów niniejszego rozporządzenia, jeżeli są wprowadzane do obrotu jako elementy opraw oświetleniowych wprowadzanych do obrotu w liczbie mniejszej niż 200 sztuk rocznie.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami ustalonymi w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„oświetlenie” oznacza zastosowanie światła w stosunku do danego miejsca, przedmiotów lub ich otoczenia, tak aby ludzie mogli je widzieć;

2)

„oświetlenie akcentujące” oznacza rodzaj oświetlenia, w przypadku którego światło jest kierowane w celu podświetlenia danego przedmiotu lub części powierzchni;

3)

„produkt elektryczny do celów oświetlenia” oznacza produkt przeznaczony do użytkowania w powiązaniu z energią elektryczną na potrzeby oświetlenia;

4)

„produkt specjalnego zastosowania” oznacza produkt oświetleniowy wykorzystujący technologie objęte poniższym rozporządzeniem, ale przeznaczony do zastosowań specjalnych ze względu na swoje parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej. Zastosowania specjalne to zastosowania, dla których są konieczne parametry techniczne, które nie są niezbędne na potrzeby oświetlenia zwykłych miejsc lub przedmiotów w zwykłych warunkach. Poniżej przedstawiono rodzaje zastosowań specjalnych:

a)

zastosowania, w których głównym przeznaczeniem światła nie jest oświetlenie, przykładowo:

(i)

emisja światła jako czynnika w procesach chemicznych lub biologicznych (np. polimeryzacja, światło ultrafioletowe wykorzystywane do celów prażenia/suszenia/utwardzania, terapia fotodynamiczna, ogrodnictwo, pielęgnacja zwierząt, produkty owadobójcze);

(ii)

utrwalanie i wyświetlanie obrazów (np. lampy błyskowe aparatów fotograficznych, kserografy, projektory wideo);

(iii)

ogrzewanie (np. promienniki podczerwieni);

(iv)

sygnalizacja (np. lampy do celów kontroli ruchu lotniczego i lampy na płycie lotniska);

b)

zastosowania oświetleniowe, w których:

(i)

celem rozkładu widmowego światła jest zmiana wyglądu oświetlanego miejsca lub oświetlanego przedmiotu, oprócz zapewnienia jego widoczności (np. oświetlenie żywności na wystawie lub lampy kolorowe określone w pkt 1 załącznika I), z wyjątkiem różnic w zakresie skorelowanej temperatury barwowej; lub

(ii)

rozkład widmowy światła jest dostosowany do specjalnych potrzeb danego urządzenia technicznego, oprócz zapewnienia widoczności miejsca lub przedmiotu dla osób (np. oświetlenie studia, oświetlenie do efektów specjalnych, oświetlenie na potrzeby przedstawień teatralnych); lub

(iii)

oświetlone miejsce lub oświetlony przedmiot wymagają specjalnej ochrony przed negatywnymi skutkami działania światła (np. oświetlenie ze specjalnym filtrem na potrzeby pacjentów z uczuleniem na światło lub do oświetlania eksponatów muzealnych wrażliwych na działanie światła); lub

(iv)

oświetlenie jest konieczne wyłącznie w sytuacjach awaryjnych (oprawy oświetleniowe oświetlenia awaryjnego lub aparatura sterująca na potrzeby oświetlenia awaryjnego); lub

(v)

produkty oświetleniowe muszą być odporne na działanie skrajnych warunków fizycznych (np. wibracje lub temperatury niższe niż – 20 °C lub wyższe niż 50 °C);

c)

produkty z wbudowanymi produktami oświetleniowymi, których podstawowym przeznaczeniem nie jest oświetlenie, a produkt jest zależny od wkładu energii na potrzeby realizacji swojego podstawowego przeznaczenia w trakcie użytkowania (np. chłodziarki, maszyny do szycia, endoskopy i analizatory krwi);

5)

„źródło światła” oznacza powierzchnię lub obiekt przeznaczone do emitowania głównie widzialnego promieniowania optycznego w wyniku przetwarzania energii. Termin „promieniowanie widzialne” odnosi się do promieniowania o długości fali 380–780 nm;

6)

„lampa” oznacza urządzenie składające się z jednego źródła światła lub z większej liczby źródeł światła, których parametry można określić niezależnie od siebie. Może ono składać się z dodatkowych elementów niezbędnych do celów uruchomienia, zasilania energią elektryczną lub rozprowadzania, filtrowania bądź przetworzenia promieniowania optycznego, w przypadkach gdy takich elementów nie można zdemontować bez trwałego uszkodzenia urządzenia;

7)

„trzonek lampy” oznacza jej część, która zapewnia podłączenie do zasilania elektrycznego za pomocą oprawy lampowej lub złącza, a także może służyć do utrzymywania lampy w oprawie;

8)

„oprawka” lub „gniazdo” oznacza urządzenie utrzymujące lampę we właściwym położeniu, zwykle poprzez wsunięcie trzonka lampy, w którym to przypadku zapewnia także podłączenie lampy do zasilania elektrycznego;

9)

„lampa kierunkowa” oznacza lampę, w której co najmniej 80 % strumienia świetlnego przypada wewnątrz kąta przestrzennego wynoszącego π sr (co odpowiada stożkowi o kącie 120°);

10)

„lampa bezkierunkowa” oznacza lampę, która nie jest lampą kierunkową;

11)

„lampa żarowa” oznacza lampę, w której źródłem światła jest cienki przewód rozżarzony na skutek przepływu prądu elektrycznego. Lampa taka może zawierać gazy, których obecność ma wpływ na proces żarzenia;

12)

„żarówka” oznacza lampę żarową, w której żarnik umieszczony jest w bańce, w której panuje próżnia lub która jest wypełniona gazem obojętnym;

13)

„żarówka halogenowa” oznacza lampę żarową, w której żarnik wykonany jest z wolframu i umieszczony w bańce wypełnionej gazem z domieszką halogenu lub jego związków; żarówka taka może być dostarczana z wbudowanym zasilaczem;

14)

„lampa wyładowcza” oznacza lampę, w której światło wytwarzane jest w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą wyładowań elektrycznych w środowisku gazowym, w środowisku par metalu lub w mieszaninie kilku gazów i par;

15)

„lampa fluorescencyjna” oznacza lampę wyładowczą typu rtęciowego niskoprężnego, w której większość światła emitowana jest przez co najmniej jedną warstwę fosforu w wyniku jej pobudzenia promieniowaniem ultrafioletowym powstałym w następstwie wyładowań. Lampy fluorescencyjne mogą być dostarczane w wykonaniu z wbudowanym statecznikiem;

16)

„lampa fluorescencyjna bez wbudowanego statecznika” oznacza jedno- lub dwutrzonkową lampę fluorescencyjną bez wbudowanego statecznika;

17)

„lampa wyładowcza dużej intensywności” oznacza lampę wyładowczą, w której łuk wytwarzający światło jest stabilizowany temperaturą ścianek, a ładunek przekazywany przez ścianki lampy wyładowczej przekracza 3 waty na centymetr kwadratowy;

18)

„dioda elektroluminescencyjna (dioda LED)” oznacza źródło światła, w którego skład wchodzi element półprzewodnikowy zawierający złącze p-n wykonane z materiału nieorganicznego. Złącze to w stanie pobudzenia prądem elektrycznym emituje promieniowanie świetlne;

19)

„pakiet LED” oznacza zestaw co najmniej jednego elementu LED. W skład takiego zestawu mogą wchodzić element optyczny i interfejsy termiczne, mechaniczne i elektryczne;

20)

„moduł LED” oznacza zestaw bez trzonka obejmujący co najmniej jeden pakiet LED na płytce obwodów drukowanych. W skład zestawu mogą wchodzić elementy elektryczne, optyczne, mechaniczne i termiczne, interfejsy oraz osprzęt sterujący;

21)

„lampa LED” oznacza lampę zawierającą co najmniej jeden moduł LED. Taka lampa może posiadać trzonek;

22)

„osprzęt sterujący lampą” oznacza urządzenie umieszczone pomiędzy źródłem zasilania a co najmniej jedną lampą, zapewniające funkcjonalność związaną z działaniem lamp, np. przekształcające napięcie zasilające, ograniczające pobór prądu przez lampy do wymaganej wartości, dostarczające napięcia zapłonowego i prądu do nagrzewania wstępnego, zapobiegające zapłonowi na zimno, korygujące współczynnik mocy lub ograniczające zakłócenia fal radiowych. Urządzenie może być przeznaczone do podłączenia do innego osprzętu sterującego lampą w celu realizacji powyższych funkcji. Termin ten nie obejmuje:

urządzeń sterujących,

zasilaczy w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 278/2009 (9);

23)

„urządzenie sterujące” oznacza urządzenie elektroniczne lub mechaniczne regulujące lub monitorujące strumień świetlny lampy środkami innymi niż przetwarzanie energii elektrycznej, do urządzeń tych należą wyłączniki czasowe, czujniki obecności, czujniki światła, urządzenia regulacji natężenia światła dziennego. Oprócz tego za urządzenia sterujące należy również uznać ściemniacze fazowe;

24)

„zewnętrzny osprzęt sterujący lampą” oznacza niewbudowany osprzęt sterujący lampą przeznaczony do instalacji poza obudową lampy lub oprawą, lub dający się zdemontować z obudowy bez trwałego uszkodzenia lampy lub oprawy;

25)

„statecznik” oznacza osprzęt sterujący lampą przyłączony pomiędzy źródłem zasilania a co najmniej jedną lampą wyładowczą, który przy wykorzystaniu indukcyjności, pojemności lub układu połączonych indukcyjności i pojemności spełnia głównie cel polegający na ograniczeniu poboru prądu przez lampy do wymaganej wartości;

26)

„osprzęt sterujący żarówką halogenową” oznacza osprzęt sterujący lampą, który przekształca napięcie sieciowe na dodatkowo niskie napięcie na potrzeby żarówek halogenowych;

27)

„kompaktowa lampa fluorescencyjna” oznacza lampę fluorescencyjną zawierającą wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i stabilnej pracy lampy;

28)

„oprawa oświetleniowa” oznacza urządzenie, które rozdziela, filtruje lub przekształca światło wysyłane przez co najmniej jedną lampę i które zawiera wszystkie elementy niezbędne do wsparcia, zamocowania i osłonienia tych lamp, a także – w stosownych przypadkach – obwody pomocnicze wraz ze środkami ich połączenia ze źródłem zasilania elektrycznego;

29)

„użytkownik” oznacza osobę fizyczną kupującą lub mającą kupić produkt do celów nieobjętych zakresem jej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej;

30)

„ostateczny właściciel” oznacza osobę lub podmiot będące właścicielem produktu w fazie użytkowania w cyklu życia tego produktu, lub jakąkolwiek osobę bądź jakikolwiek podmiot działające w imieniu takiej osoby lub podmiotu.

Na potrzeby załączników III–V zastosowanie mają ponadto definicje określone w załączniku II.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   Wymienione w art. 1 elektryczne produkty służące do celów oświetlenia spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu określone w załączniku III, za wyjątkiem produktów specjalnego zastosowania.

Poszczególne wymogi dotyczące ekoprojektu obowiązują zgodnie z następującym harmonogramem:

 

etap 1: 1 września 2013 r.;

 

etap 2: 1 września 2014 r.;

 

etap 3: 1 września 2016 r.

Każdy wymóg obowiązuje wraz z pozostałymi wymogami wprowadzonymi w późniejszym terminie, chyba że zostanie zastąpiony lub o ile nie określono inaczej.

2.   Począwszy do dnia 1 września 2013 r., produkty do specjalnego zastosowania spełniają wymogi dotyczące informowania określone w załączniku I.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi system wewnętrznej kontroli projektu określony w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.   Na potrzeby oceny zgodności na mocy art. 8 dyrektywy 2009/125/WE dokumentacja techniczna:

a)

zawiera kopię informacji o produkcie dostarczonych zgodnie z częścią 3 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

b)

zapewnia inne informacje wymagane załącznikami I, III i IV, które należy uwzględnić w dokumentacji technicznej;

c)

określa przynajmniej jedną realistyczną kombinację ustawień produktu i warunków, w których produkt jest zgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji opisaną w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE.

Artykuł 6

Orientacyjne kryteria referencyjne

Orientacyjne kryteria referencyjne dla najlepszych produktów i technologii dostępnych na rynku w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

(3)  Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10.

(4)  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(5)  Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38.

(6)  Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 1

(7)  Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 3.

(8)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(9)  Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 3.


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące informacji o produkcie dla produktów specjalnego zastosowania

1.

Jeśli współrzędne chromatyczności lampy mieszczą się zawsze w poniższym zakresie:

x < 0,270 lub x > 0,530

Formula lub Formula;

współrzędne chromatyczności podaje się w dokumentacji technicznej sporządzonej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, co wskazuje, że takie współrzędne oznaczają, iż są to produkty specjalnego zastosowania.

2.

Dla wszystkich produktów specjalnego zastosowania, we wszystkich formach informacji o produkcie podaje się ich przeznaczenie wraz z informacją, że produkty te nie są przeznaczone do wykorzystania w innych zastosowaniach.

W dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE zamieszcza się wykaz parametrów technicznych, na podstawie których produkt uznaje się za przeznaczony do wskazanego celu. W razie potrzeby parametry można podać w taki sposób, aby nie dopuścić do ujawnienia szczególnie chronionych informacji handlowych związanych z prawami własności intelektualnej producenta.

W przypadku gdy produkt jest wprowadzany do obrotu w opakowaniu zawierającym informacje, które należy wyeksponować w sposób widoczny dla użytkownika przed zakupem, podaje się na opakowaniu i we wszystkich innych formach informacji o produkcie w sposób wyraźny i dobrze widoczny następujące informacje:

a)

przeznaczenie produktu; oraz

b)

informację, że produkt nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych.


ZAŁĄCZNIK II

Definicje mające zastosowanie do celów załączników III–V

Do celów załączników III–V stosuje się następujące definicje:

a)

„strumień świetlny” (Φ) oznacza wielkość wyprowadzaną ze strumienia energetycznego (mocy promienistej) na drodze oceny działania promieniowania zgodnie z czułością widmową oka ludzkiego. Jeśli nie przedstawiono dokładniejszego określenia, odnosi się do początkowego strumienia świetlnego;

b)

„początkowy strumień świetlny” oznacza strumień świetlny lampy po krótkim okresie eksploatacji lampy;

c)

„użyteczny strumień świetlny” (Φuse) oznacza część strumienia świetlnego lampy mieszczącą się w ramach stożka stosowanego do celów obliczeń efektywności energetycznej lampy w pkt 1.1 załącznika III;

d)

„światłość” (kandela lub cd) oznacza stosunek strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła w elementarnym kącie przestrzennym obejmującym dany kierunek do wartości tego kąta;

e)

„kąt promieniowania” oznacza kąt pomiędzy dwoma teoretycznymi prostymi na powierzchni przechodzącymi przez oś promienia świetlnego, przy którym proste te przechodzą przez środek przedniej części lampy i przez punkty, w których światłość ma wartość 50 % światłości promienia centralnego, przy czym światłość promienia centralnego oznacza wartość światłości mierzoną na osi promienia;

f)

„chromatyczność” oznacza właściwość bodźca barwowego określoną przez jego współrzędne chromatyczności lub przez jego dominującą lub uzupełniającą długość fali i czystość rozpatrywane razem;

g)

„skorelowana temperatura barwowa” (Tc [K]) oznacza temperaturę promiennika Plancka (ciała czarnego), którego postrzegana barwa najbliżej przypomina barwę danego bodźca o takiej samej jasności i w określonych warunkach obserwacji;

h)

„oddawanie barw” (Ra), oznacza wpływ oświetlenia na postrzeganą barwę obiektów poprzez świadome lub podświadome porównanie z ich postrzeganą barwą przy oświetleniu referencyjnym;

i)

„jednolitość barwy” oznacza maksymalne odchylenie współrzędnych chromatyczności (x i y) dla danej lampy od punktu centralnego chromatyczności (cx i cy), wyrażane w wielkości (stopniach) w elipsie MacAdama utworzonej wokół punktu centralnego chromatyczności (cx i cy);

j)

„współczynnik zachowania strumienia świetlnego” (LLMF) oznacza stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego;

k)

„współczynnik trwałości lampy” (LSF) oznacza określony odsetek całkowitej liczby lamp, które nadal działają w danym momencie, w określonych warunkach i przy określonej częstotliwości załączania;

l)

„okres trwałości lampy” oznacza okres eksploatacji, po upływie którego odsetek całkowitej liczby lamp, które nadal działają odpowiada współczynnikowi trwałości danej lampy, w określonych warunkach i przy określonej częstotliwości załączania. W przypadku lamp LED okres trwałości lampy oznacza okres eksploatacji między początkiem eksploatacji, do momenty, w którym w użytku pozostaje jedynie 50 % całkowitej liczby lamp lub gdy średnia wartość współczynnika zachowania strumienia świetlnego spada poniżej 70 % zależnie od tego, która z powyższych okoliczności zajdzie jako pierwsza;

m)

„czas zapłonu lampy” oznacza czas, jaki musi upłynąć od załączenia napięcia zasilającego, po którego upływie nastąpi pełny zapłon lampy i będzie ona stabilnie świeciła;

n)

„czas nagrzewania się lampy” oznacza czas, jaki musi upłynąć od zapłonu lampy, po którego upływie będzie ona emitowała określony odsetek swojego stabilnego strumienia świetlnego;

o)

„współczynnik mocy” oznacza stosunek bezwzględnej wartości mocy czynnej do mocy pozornej w stanach okresowych;

p)

„zawartość rtęci w lampie” oznacza ilość rtęci, jaką zawiera lampa;

q)

„wartość znamionowa” oznacza liczbową wartość charakterystyki na potrzeby specyfikacji, ustaloną dla określonych warunków eksploatacji danego produktu. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wymogi podaje się w wartościach znamionowych;

r)

„wartość nominalna” oznacza wartość liczbową służącą do określenia lub identyfikacji produktu;

s)

„stan bez obciążenia” oznacza stan osprzętu sterującego lampą, w którym jest on podłączony do napięcia sieci zasilającej, natomiast w normalnych warunkach eksploatacji do wyjścia nie jest podłączone żadne obciążenie podstawowe za pomocą wyłącznika przeznaczonego do tego celu (uszkodzona lampa lub jej brak bądź odłączenie obciążenia za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa nie są uznawane za normalne warunki eksploatacji);

t)

„tryb czuwania” oznacza tryb pracy osprzętu sterującego lampą, w którym lampy są wyłączone za pomocą sygnału sterującego w normalnych warunkach roboczych. Dotyczy on osprzętu sterującego lampą z wbudowaną funkcją wyłączania i ze stałym połączeniem z napięciem zasilania lampy w czasie normalnej eksploatacji;

u)

„sygnał sterujący” oznacza analogowy lub cyfrowy sygnał przesyłany do osprzętu sterującego drogą bezprzewodową lub przekazywany przez połączenie za pomocą modulacji napięcia w oddzielnych przewodach sterowniczych lub za pomocą modulowanego sygnału w napięciu zasilania;

v)

„moc w trybie czuwania” oznacza moc zużywaną przez osprzęt sterujący lampą w trybie czuwania;

w)

„moc w stanie bez obciążenia” oznacza moc zużywaną przez osprzęt sterujący lampą w stanie bez obciążenia;

x)

„cykl włącz/wyłącz” oznacza sekwencję załączenia i wyłączenia lampy w określonych odstępach czasu;

y)

„przedwczesny koniec eksploatacji” oznacza awarię lampy po okresie eksploatacji krótszym niż podany w dokumentacji technicznej znamionowy okres trwałości;

z)

„osłona przeciwolśnieniowa” oznacza przesłonę mechaniczną bądź odbijającą światło lub nieprzejrzystą przegrodę nieodbijającą światła przeznaczoną do celów zatrzymywania promieniowania widzialnego emitowanego przez źródło światła lampy kierunkowej w celu zapobiegania czasowemu częściowemu oślepieniu (olśnienie przeszkadzające), w przypadku gdy obserwator patrzy bezpośrednio na lampę. Powyższy termin nie obejmuje powłok powierzchniowych lampy kierunkowej;

aa)

„kompatybilność” oznacza, że w przypadku produktu przeznaczonego do montażu w danej instalacji, umieszczenia w innym produkcie lub przyłączenia do niego poprzez połączenie bezpośrednie lub bezprzewodowe,

(i)

możliwe jest wykonanie instalacji, umieszczenia lub podłączenia; oraz

(ii)

krótko po rozpoczęciu ich wspólnego użytkowania użytkownicy nie mają przekonania, że którykolwiek z tych produktów ma usterkę; oraz

(iii)

zagrożenie bezpieczeństwa wynikające ze wspólnego użytkowania produktów nie jest wyższe niż zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku gdy poszczególne z tych produktów są używane w powiązaniu z innymi produktami.


ZAŁĄCZNIK III

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1.1.   Wymogi dotyczące efektywności energetycznej lamp kierunkowych

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

Pcor to moc znamionowa mierzona dla nominalnego napięcia wejściowego i skorygowana, w razie potrzeby, zgodnie z tabelą 1. W stosownych przypadkach współczynniki korekcji się kumulują.

Tabela 1

Współczynniki korekcji

Zakres korekcji

Moc skorygowana (Pcor)

Lampy wyposażone w zewnętrzny osprzęt sterujący żarówką halogenową

Formula

Lampy wyposażone w zewnętrzny osprzęt sterujący lampą LED

Formula

Lampy fluorescencyjne o średnicy 16 mm (lampy T5) i czterobiegunowe jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne wyposażone w zewnętrzny osprzęt sterujący lampą fluorescencyjną

Formula

Pozostałe lampy wyposażone w zewnętrzny osprzęt sterujący lampą fluorescencyjną

Formula

Lampy wyposażone w zewnętrzny osprzęt sterujący lampą wyładowczą dużej intensywności

Formula

Kompaktowe lampy fluorescencyjne o wskaźniku oddawania barw ≥ 90

Formula

Lampy wyposażone w osłonę przeciwolśnieniową

Formula

Pref oznacza moc referencyjną wyprowadzoną z użytecznego strumienia świetlnego lampy (Φuse) na podstawie poniższego wzoru:

dla modeli o wartości Φuse < 1 300 lumenów: Formula

dla modeli o wartości Φuse ≥ 1 300 lumenów: Formula

Φuse definiuje się w następujący sposób:

dla lamp kierunkowych o kącie promieniowania ≥ 90°, z wyjątkiem lamp żarowych, opatrzonych na opakowaniu ostrzeżeniem zgodnie z pkt 3.1.2 lit. j) niniejszego załącznika: znamionowy strumień świetlny dla stożka o kącie 120° (Φ120°),

dla pozostałych lamp kierunkowych: znamionowy strumień świetlny dla stożka o kącie 90° (Φ90°).

Maksymalną wartość wskaźnika EEI lamp kierunkowych podano w tabeli 2.

Tabela 2

Termin stosowania

Maksymalna wartość wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)

Lampy żarowe zasilane z sieci

Pozostałe lampy żarowe

Lampy wyładowcze dużej intensywności

Pozostałe lampy

Etap 1

Gdy Φuse > 450 lm: 1,75

Gdy Φuse ≤ 450 lm: 1,20

Gdy Φuse > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

Etap 2

1,75

0,95

0,50

0,50

Etap 3

0,95

0,95

0,36

0,20

Etap 3 dla lamp żarowych zasilanych z sieci ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy nie później niż do dnia 30 września 2015 r. Komisja przedstawi i przekaże Forum Konsultacyjnemu dowody uzyskane w ramach szczegółowej oceny rynku, że na rynku występują lampy zasilane z sieci, które:

spełniają wymóg dotyczący maksymalnej wartości wskaźnika EEI dla etapu 3,

mają przystępne ceny, tzn. nie powodują nadmiernych kosztów dla większości użytkowników,

są, pod względem parametrów funkcjonalności istotnych dla konsumenta, ogólnie równoważne z lampami żarowymi zasilanymi z sieci dostępnymi w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w tym pod względem strumienia świetlnego obejmującego cały zakres referencyjnych strumieni świetlnych wymienionych w tabeli 6,

są kompatybilne z urządzeniami przeznaczonymi do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami żarowymi dostępnymi w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z najbardziej aktualnymi wymogami w zakresie kompatybilności.

1.2.   Wymogi dotyczące efektywności energetycznej dla osprzętu sterującego lampą

Począwszy od etapu 2, w stanie bez obciążenia moc wejściowa urządzenia osprzętu sterującego lampą przeznaczonego do stosowania pomiędzy siecią zasilania i przełącznikiem przeznaczonym do załączania/wyłączania lampy nie przekracza 1,0 W. Począwszy od etapu 3, dopuszczalna wartość wynosi 0,50 W. W przypadku osprzętu sterującego lampą o mocy wyjściowej (P) przekraczającej 250 W dopuszczalne wartości mocy dla stanu bez obciążenia mnoży się przez P/250 W.

Począwszy od etapu 3, moc osprzętu sterującego lampą w trybie czuwania nie przekracza 0,50 W.

Począwszy od etapu 2, efektywność osprzętu sterującego żarówką halogenową wynosi co najmniej 0,91 przy 100 % obciążenia.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI

2.1.   Wymogi dotyczące funkcjonalności dla lamp kierunkowych z wyjątkiem lamp LED

Wymogi dotyczące funkcjonalności lamp przedstawiono w tabeli 3 dla kierunkowych kompaktowych lamp fluorescencyjnych, a w tabeli 4 dla lamp kierunkowych z wyjątkiem kompaktowych lamp fluorescencyjnych, lamp LED i lamp wyładowczych dużej intensywności.

Tabela 3

Wymogi dotyczące funkcjonalności dla kierunkowych kompaktowych lamp fluorescencyjnych

Parametr funkcjonalności

Etap 1,

o ile nie wskazano inaczej

Etap 3

Współczynnik trwałości lampy po 6 000 h

Od dnia 1 marca 2014 r.: ≥ 0,50

≥ 0,70

Zachowanie strumienia świetlnego

Po 2 000 h: ≥ 80 %

Po 2 000 h: ≥ 83 %

Po 6 000 h: ≥ 70 %

Liczba cykli włącz/wyłącz poprzedzająca awarię

≥ połowa okresu trwałości lampy wyrażonego w godzinach

≥ 10 000, jeżeli czas zapłonu lampy > 0,3 s

≥ okres trwałości lampy wyrażony w godzinach

≥ 30 000, jeżeli czas zapłonu lampy > 0,3 s

Czas zapłonu

< 2,0 s

< 1,5 s, jeżeli P < 10 W

< 1,0 s, jeżeli P ≥ 10 W

Czas nagrzewania się lampy do 60 % Φ

< 40 s

lub < 100 s dla lamp zawierających rtęć w postaci amalgamatu

< 40 s

lub < 100 s dla lamp zawierających rtęć w postaci amalgamatu

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji

≤ 5,0 % po 500 h

≤ 5,0 % po 1 000 h

Współczynnik mocy lampy dla lamp z wbudowanym osprzętem sterującym

≥ 0,50, jeżeli P < 25 W

≥ 0,90, jeżeli P ≥ 25 W

≥ 0,55, jeżeli P < 25 W

≥ 0,90, jeżeli P ≥ 25 W

Oddawanie barw (Ra)

≥ 80

≥ 65, jeżeli lampa jest przeznaczona do użytku na zewnątrz lub do zastosowań przemysłowych zgodnie z pkt 3.1.3 ppkt l niniejszego załącznika

≥ 80

≥ 65, jeżeli lampa jest przeznaczona do użytku na zewnątrz lub do zastosowań przemysłowych zgodnie z pkt 3.1.3 ppkt l niniejszego załącznika

W przypadku gdy trzonek lampy jest znormalizowanego typu stosowanego w lampach żarowych, wtedy, począwszy od etapu 2, lampa spełnia najnowsze wymogi w zakresie dostosowania do urządzeń przeznaczonych do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami żarowymi.

Tabela 4

Wymogi dotyczące funkcjonalności dla pozostałych lamp kierunkowych (z wyjątkiem lamp LED, kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp wyładowczych dużej intensywności)

Parametr funkcjonalności

Etapy 1 i 2

Etap 3

Znamionowa trwałość lampy po 50 % trwałości lampy

≥ 1 000 h (≥ 2 000 h na etapie 2) ≥ 2 000 h dla lamp o bardzo niskim napięciu niespełniających wymogu dla etapu 3 dotyczącego efektywności energetycznej lamp żarowych określonego w pkt 1.1 niniejszego załącznika

≥ 2 000 h

≥ 4 000 h dla lamp o bardzo niskim napięciu

Zachowanie strumienia świetlnego

≥ 80 % przy 75 % znamionowej średniej trwałości

≥ 80 % przy 75 % znamionowej średniej trwałości

Liczba cykli włącz/wyłącz

≥ czterokrotność znamionowego okresu trwałości lampy wyrażonego w godzinach

≥ czterokrotność znamionowego okresu trwałości lampy wyrażonego w godzinach

Czas zapłonu

< 0,2 s

< 0,2 s

Czas nagrzewania się lampy do 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji

≤ 5,0 % po 100 h

≤ 5,0 % po 200 h

Współczynnik mocy lampy dla lamp z wbudowanym osprzętem sterującym

Moc > 25 W: ≥ 0,9

Moc ≤ 25 W: ≥ 0,5

Moc > 25 W: ≥ 0,9

Moc ≤ 25 W: ≥ 0,5

2.2.   Wymogi dotyczące funkcjonalności dla bezkierunkowych i kierunkowych lamp LED

Wymogi dotyczące funkcjonalności lamp przedstawiono w tabeli 5 zarówno dla bezkierunkowych, jak i kierunkowych lamp LED.

Tabela 5

Wymogi dotyczące funkcjonalności dla bezkierunkowych i kierunkowych lamp LED

Parametr funkcjonalności

Wymóg, począwszy od etapu 1, o ile nie wskazano inaczej

Współczynnik trwałości lampy po 6 000 h

Od dnia 1 marca 2014 r.: ≥ 0,90

Zachowanie strumienia świetlnego po 6 000 h

Od dnia 1 marca 2014 r.: ≥ 0,80

Liczba cykli włącz/wyłącz poprzedzająca awarię

≥ 15 000 w przypadku gdy znamionowa trwałość lampy ≥ 30 000 h w innym przypadku:

≥ połowa znamionowej trwałości lampy wyrażonej w godzinach

Czas zapłonu

< 0,5 s

Czas nagrzewania się lampy do 95 % Φ

< 2 s

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji

≤ 5,0 % po 1 000 h

Oddawanie barw (Ra)

≥ 80

≥ 65, jeżeli lampa jest przeznaczona do użytku na zewnątrz lub do zastosowań przemysłowych zgodnie z pkt 3.1.3 ppkt l niniejszego załącznika

Jednolitość barwy

Różnica współrzędnych chromatyczności mieszcząca się w sześciostopniowej elipsie MacAdama lub mniejsza

Współczynnik mocy lampy dla lamp z wbudowanym osprzętem sterującym

P ≤ 2 W: brak wymogu

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

P > 25 W: PF > 0,9

W przypadku gdy trzonek lampy jest znormalizowanego typu stosowanego w lampach żarowych, wtedy, począwszy od etapu 2, lampa spełnia najnowsze wymogi w zakresie dostosowania do urządzeń przeznaczonych do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami żarowymi.

2.3.   Wymóg funkcjonalności dotyczący urządzeń przeznaczonych do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami żarowymi

Począwszy od etapu 2, urządzenia przeznaczone do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami spełniają najnowsze wymogi dostosowania do lamp, których wskaźnik efektywności energetycznej (obliczany zarówno dla lamp kierunkowych, jak i bezkierunkowych zgodnie z metodą ustanowiona w pkt 1.1 niniejszego załącznika) wynosi maksymalnie:

0,24 dla lamp bezkierunkowych (przy założeniu, że Φuse = całkowity znamionowy strumień świetlny),

0,40 dla lamp kierunkowych.

W przypadku gdy urządzenie sterujące ściemnianiem światła jest włączone i ustawione na najniższy poziom sterowania, dla którego lampa pobiera moc, lampy, których ściemnianiem steruje to urządzenie, emitują co najmniej 1 % swojego strumienia świetlnego dla pełnego obciążenia.

W przypadku gdy oprawa oświetleniowa jest wprowadzana do obrotu i przeznaczona do sprzedaży użytkownikom, a lampy, które mogą być wymieniane przez użytkownika, są dołączone do oprawy oświetleniowej, takie lampy mają jedną z dwóch najwyższych klas efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 874/2012, do której zgodnie z etykietą przystosowana jest oprawa oświetleniowa.

3.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

3.1.   Wymagania dotyczące informacji o produkcie dla lamp kierunkowych

Począwszy od etapu 1, podaje się poniższe informacje, o ile nie określono inaczej.

Powyższych wymogów w zakresie informacji nie stosuje się do:

lamp żarowych niespełniających wymogów w zakresie efektywności dla etapu 2,

modułów LED, gdy są one wprowadzane do obrotu jako element oprawy oświetleniowej, z których nie mają być wyjmowane przez użytkownika.

We wszystkich formach informacji o produkcie termin „lampa energooszczędna” lub jakiekolwiek podobne stwierdzenie promocyjne dotyczące sprawności lampy może być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik efektywności energetycznej lampy (obliczony zgodnie z metodą ustanowioną w pkt 1.1 niniejszego załącznika) wynosi 0,40 lub mniej.

3.1.1.   Informacje, które należy umieszczać na lampie

W przypadku lamp innych niż lampy wyładowcze dużej intensywności wartość i jednostka („lm”, „K” i „°”) nominalnego użytecznego strumienia świetlnego, temperatury barwowej, i nominalnego kąta promieniowania są przedstawiane czytelną czcionką na powierzchni lampy, jeżeli, po umieszczeniu informacji dotyczących bezpieczeństwa, np. mocy i napięcia, pozostaje na to wystarczająco dużo wolnego miejsca na lampie bez niepotrzebnego zasłaniania światła emitowanego przez lampę.

W przypadku gdy miejsca wystarcza tylko na jedną z tych trzech wartości, podaje się nominalny użyteczny strumień świetlny. W przypadku gdy miejsca wystarcza na dwie wartości, podaje się nominalny użyteczny strumień światła i temperaturę barwową.

3.1.2.   Informacje, które powinny być umieszczone na opakowaniu w taki sposób, aby były widoczne dla użytkowników przed zakupem, oraz zamieszczone na powszechnie dostępnych stronach internetowych

Informacje wymienione poniżej w lit. a)–o) zamieszcza się na powszechnie dostępnych stronach internetowych i w innych formach, które producent uważa za odpowiednie.

W przypadku gdy produkt jest wprowadzany do obrotu w opakowaniu zawierającym informacje, które należy wyeksponować w sposób widoczny dla użytkownika przed zakupem, informacje wskazuje się również na opakowaniu w sposób wyraźny i dobrze widoczny.

Informacje nie muszą być podane dokładnie w brzmieniu zgodnym z poniższym zestawieniem. Zamiast formy tekstowej można je przedstawić w formie wykresów, rysunków lub symboli.

a)

Nominalny użyteczny strumień świetlny przedstawiony czcionką co najmniej dwa razy większą niż przedstawienie nominalnej mocy lampy;

b)

nominalny okres trwałości lampy wyrażony w godzinach (nie dłuższy niż trwałość znamionowa);

c)

temperatura barwowa, wyrażona jako wartość w stopniach Kelvina, a także wyrażona graficznie lub słownie;

d)

liczba cykli włącz/wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji;

e)

czas nagrzewania się lampy do 60 % pełnego strumienia świetlnego (w przypadku gdy czas ten jest krótszy niż 1 sekunda, można podać „pomijalny”);

f)

stosowne ostrzeżenie w przypadku, jeśli lampa nie jest przeznaczona do ściemniania lub może współpracować tylko z określonymi ściemniaczami; w drugim przypadku na stronie internetowej producenta zamieszcza się również wykaz kompatybilnych ściemniaczy;

g)

w przypadku gdy lampa przeznaczona jest do optymalnej eksploatacji w warunkach odbiegających od standardowych (np. w temperaturze otoczenia Ta ≠ 25° C lub gdy konieczne jest zarządzanie termiczne), należy podać informacje o tych warunkach;

h)

wymiary lampy w milimetrach (długość i największa średnica);

i)

nominalny kąt promieniowania w stopniach;

j)

w przypadku gdy kąt promieniowania lampy wynosi ≥ 90°, a jego użyteczny strumień świetlny określony w pkt 1.1 niniejszego załącznika należy mierzyć dla stożka o kącie 120°, ostrzeżenie, że lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego;

k)

w przypadku gdy trzonek lampy jest znormalizowanego typu stosowanego również w lampach żarowych, ale jej wymiary są inne niż wymiary lamp żarowych, które ma ona zastąpić, rysunek przedstawiający porównanie wymiarów lampy z wymiarami lamp żarowych, które zastępuje;

l)

wskazanie, że lampa jest typu wymienionego w pierwszej kolumnie tabeli 6 i może być eksponowana wyłącznie w przypadku, gdy strumień świetlny lampy dla stożka o kącie 90° (Φ90°) jest nie mniejszy niż referencyjny strumień świetlny wskazany w tabeli 6 dla lamp stosownego typu o najmniejszej mocy. Referencyjny strumień świetlny mnoży się przez współczynnik korekcji podany w tabeli 7. Referencyjny strumień świetlny mnoży się przez współczynnik korekcji podany w tabeli 8;

m)

deklarację równoważności dotyczącą mocy wymienionego typu lampy można eksponować jedynie w przypadku, gdy typ lampy wymieniono w tabeli 6 i jeśli strumień świetlny lampy dla stożka o kącie 90° (Φ90°) nie jest niższy niż odpowiadający mu referencyjny strumień świetlny podany w tabeli 6. Referencyjny strumień świetlny mnoży się przez współczynnik korekcji podany w tabeli 7. W przypadku lamp LED mnoży się go dodatkowo przez współczynnik korekcji podany w tabeli 8. Wartości pośrednie zarówno strumienia świetlnego, jak i deklarowanej równoważnej mocy lampy (w zaokrągleniu do 1 W) oblicza się w drodze interpolacji liniowej dwóch sąsiednich wartości.

Tabela 6

Referencyjny strumień świetlny dla deklaracji równoważności

Lampy reflektorowe bardzo niskiego napięcia

Typ

Moc (W)

Odniesienie Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Lampy reflektorowe ze szkła dmuchanego na napięcie sieciowe

Typ

Moc (W)

Odniesienie Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Lampy reflektorowe ze szkła prasowanego na napięcie sieciowe

Typ

Moc (W)

Odniesienie Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabela 7

Mnożniki dotyczące zachowania strumienia świetlnego

Rodzaj lampy

Mnożnik strumienia świetlnego

Żarówki halogenowe

1

Kompaktowe lampy fluorescencyjne

1,08

Lampy LED

Formula

gdzie LLMF oznacza współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości

Tabela 8

Mnożniki dotyczące zachowania strumienia świetlnego dla lamp LED

Kąt promieniowania lampy LED

Mnożnik strumienia świetlnego

20° ≤ kąt promieniowania

1

15° ≤ kąt promieniowania < 20°

0,9

10° ≤ kąt promieniowania < 15°

0,85

kąt promieniowania < 10°

0,80

W przypadku lamp zawierających rtęć:

n)

zawartość rtęci w lampie, w postaci [X,X mg];

o)

wskazanie strony internetowej, na której można znaleźć instrukcje dotyczące postępowania ze szczątkami lampy w razie jej przypadkowego uszkodzenia.

3.1.3.   Informacje, które należy udostępniać na powszechnie dostępnych stronach internetowych lub w jakiejkolwiek innej formie, którą producent uzna za właściwą

Należy podać co najmniej następujące informacje, wyrażone przynajmniej w postaci wartości liczbowych:

a)

informacje określone w ppkt 3.1.2;

b)

moc znamionowa (z dokładnością do 0,1 W);

c)

znamionowy użyteczny strumień świetlny;

d)

znamionowa trwałość lampy;

e)

współczynnik mocy lampy;

f)

współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości (z wyjątkiem lamp żarowych);

g)

czas zapłonu, w postaci [X,X s];

h)

oddawanie barw;

i)

jednolitość barwy (tylko dla diod LED);

j)

znamionowa światłość szczytowa w kandelach (cd);

k)

znamionowy kąt promieniowania;

l)

jeżeli produkt jest przeznaczony do zastosowań na zewnątrz lub zastosowań przemysłowych, wskazanie tego faktu;

m)

rozkład widmowy mocy w zakresie 180–800 nm;

W przypadku lamp zawierających rtęć:

n)

instrukcje dotyczące postępowania ze szczątkami lampy w razie jej przypadkowego uszkodzenia;

o)

zalecenia dotyczące usuwania lamp po zakończeniu ich cyklu użytkowania w celu przeprowadzenia recyklingu zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (1).

3.2.   Dodatkowe wymogi dotyczące informacji o produkcie dotyczących lamp LED zastępujących lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika

Oprócz wymogów dotyczących informacji o produkcie zgodnie z pkt 3.1 niniejszego załącznika lub zgodnie z pkt 3.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 244/2009, począwszy od etapu 1, producenci lamp LED zastępujących lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika publikują na powszechnie dostępnych stronach internetowych lub w innej formie, którą producent uzna za właściwą, ostrzeżenie, że efektywność energetyczna ogółem i rozsył światła każdej instalacji, w której używa się takich lamp, są zależne od projektu instalacji.

Deklaracje, że lampa LED zastępuje lampę fluorescencyjną bez wbudowanego statecznika o określonej mocy, można przedstawiać wyłącznie, gdy:

światłość w dowolnym kierunku wokół osi rurki nie odbiega o więcej niż 25 % od średniej światłości wokół rurki, oraz

strumień świetlny lampy LED nie jest mniejszy niż strumień świetlny lampy fluorescencyjnej o deklarowanej mocy. Wartość strumienia świetlnego lampy fluorescencyjnej uzyskuje się, mnożąc deklarowaną moc przez minimalną wartość skuteczności świetlnej odpowiadające lampie fluorescencyjnej podane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 (2), oraz

moc lampy LED jest nie większa niż moc lampy fluorescencyjnej, którą ma zastąpić.

Dokumentacja techniczna zawiera dane potwierdzające powyższe deklaracje.

3.3.   Wymogi dotyczące informacji o produkcie dla urządzeń innych niż oprawy oświetleniowe przeznaczonych do montażu pomiędzy siecią zasilania i lampami

Począwszy od etapu 2, w przypadku gdy urządzenie nie jest przystosowane do żadnych lamp energooszczędnych zgodnie z pkt 2.3 niniejszego załącznika, na powszechnie dostępnych stronach internetowych i w innych formach, które producent uzna za właściwe, publikuje się ostrzeżenie, że urządzenie nie jest przystosowane do lamp energooszczędnych.

3.4.   Wymogi dotyczące informacji o produkcie w odniesieniu do osprzętu sterującego lampą

Począwszy od etapu 2, na powszechnie dostępnych stronach internetowych i w innych formach, które producent uzna za właściwe, publikuje się następujące informacje:

wskazanie, że produkt jest przeznaczony do wykorzystania jako osprzęt sterujący lampą,

w stosownym przypadku informację, że produkt może działać w stanie bez obciążenia.


(1)  Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38.

(2)  Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 17.


ZAŁĄCZNIK IV

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują procedury weryfikacji wymienione w niniejszym załączniku. Organy nadzoru rynku przedstawiają innym państwom członkowskim i Komisji informacje o wynikach kontroli.

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i odtwarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.   PROCEDURY WERYFIKACJI DLA LAMP INNYCH NIŻ LAMPY LED I DLA LAMP LED PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY W OPRAWIE OŚWIETLENIOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Organy państw członkowskich przeprowadzają badania na próbie liczącej co najmniej dwadzieścia lamp tego samego modelu od tego samego producenta, w miarę możliwości pobranych w równych ilościach z czterech wybranych losowo źródeł, chyba że w tabeli 9 określono inaczej.

Uznaje się, że model jest zgodny z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, jeśli:

a)

lampom wchodzącym w skład badanej próby towarzyszą wymagane i poprawne informacje o produkcie; oraz

b)

uznano, że lampy wchodzące w skład badanej próby spełniają przepisy dotyczące zgodności określone w pkt 2.1 i 2.2 załącznika III przy użyciu najnowocześniejszych metod i kryteriów oceny zgodności, z uwzględnieniem metod i kryteriów ustanowionych w dokumentach, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; oraz

c)

badania parametrów lamp wchodzących w skład badanej próby wymienionych w tabeli 9 nie wykazują braku zgodności z którymkolwiek z tych parametrów.

Tabela 9

Parametr

Procedura

Współczynnik trwałości lampy po 6 000 h (wyłącznie dla lamp LED)

Badanie się kończy,

gdy osiągnięto wymaganą liczbę godzin, lub

gdy więcej niż dwie lampy przestają działać,

w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

Zgodność: najwyżej dwie lampy z 20 lamp w badanej próbie przestały działać przed upływem wymaganej liczby godzin.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Liczba cykli włącz/wyłącz poprzedzająca awarię

Badanie się kończy, gdy wymagana liczba cykli włącz/wyłącz zostanie wykonana lub gdy więcej niż jedna z dwudziestu lamp wchodzących w badanej próbie osiągnęła koniec eksploatacji, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

Zgodność: przynajmniej 19 lamp z każdej próby liczącej 20 lamp nie uległo awarii po wykonaniu wymaganej liczby cykli włącz/wyłącz.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Czas zapłonu

Zgodność: średni czas zapłonu dla badanej próby nie przekracza o więcej niż 10 % wymaganego czasu zapłonu, przy czym żadna lampa w badanej próbie nie ma czasu zapłonu dłuższego niż dwukrotność wymaganego czasu zapłonu

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Czas nagrzewania się lampy do 60 % Φ

Zgodność: średni czas nagrzewania się lamp dla badanej próby nie przekracza o więcej niż 10 % wymaganego czasu nagrzewania się lamp, przy czym żadna lampa w badanej próbie nie ma czasu nagrzewania się przekraczającego wymagany czas nagrzewania się pomnożony przez współczynnik 1,5.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji

Badanie się kończy,

gdy osiągnięto wymaganą liczbę godzin, lub

gdy więcej niż jedna z lamp osiągnie koniec eksploatacji, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

Zgodność: najwyżej jedna lampa z 20 w badanej próbie osiąga koniec eksploatacji przed upływem wymaganej liczby godzin.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Oddawanie barw (Ra)

Zgodność: średnia wartość Ra dla lamp wchodzących w badanej próbie jest maksymalnie o trzy punkty niższa od wymaganej wartości, przy czym dla żadnej z lamp wartość Ra nie może być niższa niż wartość wymagana o więcej niż 3,9 punktu.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Zachowanie strumienia świetlnego na koniec okresu eksploatacji i znamionowy okres trwałości (wyłącznie dla lamp LED)

Do tych celów „koniec okresu eksploatacji” oznacza termin, w którym według przewidywań tylko 50 % lamp będzie nadal działać lub średni współczynnik zachowania strumienia świetlnego dla badanej próby spadnie według przewidywań poniżej wartości 70 %, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

Zgodność: zachowanie strumienia świetlnego na koniec okresu eksploatacji i wartości dotyczące okresu trwałości uzyskane w drodze ekstrapolacji na podstawie współczynnika trwałości lamp i średniej wartości zachowania strumienia świetlnego dla badanej próby po 6 000 h nie są niższe o więcej niż 10 % od współczynnika zachowania strumienia świetlnego i znamionowego okresu trwałości podanych w informacjach o produkcie.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Deklaracje równoważności dla żarówek montowanych w ramach wymiany zgodnie z pkt. 3.1.2 lit. l) i m) załącznika III

W przypadku gdy tylko deklaracja równoważności jest weryfikowana w zakresie zgodności, wystarczy przeprowadzenie badania na 10 lampach, w miarę możliwości pozyskanych w równych ilościach z czterech wybranych losowo źródeł.

Zgodność: średnia wyników dla lamp w badanej próbie nie odbiega o więcej niż 10 % od wartości granicznej, progowej lub deklarowanej.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Kąt promieniowania

Zgodność: średnie wyniki dla lamp w badanej próbie nie odbiegają od podanego kąta promieniowania o więcej niż 25 %, przy czym wartość kąta padania dla każdej lampy wchodzącej w badanej próbie nie odbiega o więcej niż 25 % od wartości znamionowej.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Światłość szczytowa

Zgodność: wartość światłości szczytowej każdej lampy w badanej próbie nie jest mniejsza niż 75 % wartości światłości znamionowej dla danego modelu.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

Inne parametry (w tym wskaźnik efektywności energetycznej)

Zgodność: średnia wyników dla lamp w badanej próbie nie odbiega o więcej niż 10 % od wartości granicznej, progowej lub deklarowanej.

Niespełnienie wymogów: w przeciwnym wypadku.

W przeciwnym wypadku uznaje się, że model nie spełnia wymogów.

2.   PROCEDURA WERYFIKACJI DLA MODUŁÓW LED, KTÓRE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO WYJMOWANIA Z OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Na potrzeby poniższych badań organy państw członkowskich pozyskują egzemplarze do badań tego samego modelu tego samego producenta (odpowiednio modułów LED lub opraw oświetleniowych), w miarę możliwości w równych ilościach z czterech wybranych losowo źródeł. W przypadku pkt 1, 3 i 5 poniżej liczba źródeł wynosi, w miarę możliwości, co najmniej cztery. W przypadku pkt 2 liczba źródeł wynosi, w miarę możliwości, co najmniej cztery, chyba że liczba opraw oświetleniowych koniecznych do pozyskania za pomocą demontażu 20 modułów LED tego samego modelu wynosi mniej niż cztery – w takim przypadku liczba źródeł jest równa liczbie koniecznych opraw oświetleniowych. W przypadku pkt 4, jeżeli badanie dwóch pierwszych opraw oświetleniowych zakończy się wynikiem negatywnym, kolejne trzy oprawy oświetleniowe pochodzą, w miarę możliwości, z trzech innych źródeł.

Organy państw członkowskich stosują poniższą procedurę w poniżej określonej kolejności, dopóki nie zostanie ustalona zgodność z wymogami modeli modułów LED, lub organy państw członkowskich ustalą, że badań nie można przeprowadzić. Termin „oprawa oświetleniowa” dotyczy oprawy oświetleniowej, w której skład wchodzą moduły LED, a termin „badanie” oznacza, z wyjątkiem pkt 4, procedurę opisaną w części 1 niniejszego załącznika. Jeśli dokumentacja techniczna umożliwia przeprowadzenie badań zgodnie z zarówno pkt 1, jak i 2, organy mogą wybrać najbardziej odpowiednią metodę.

1.

W przypadku gdy dokumentacja techniczna oprawy oświetleniowej przewiduje badanie całej oprawy oświetleniowej jako lampy, ograny kontrolne poddają badaniu 20 opraw oświetleniowych jako lampy. Jeśli model oprawy oświetleniowej uznano za zgodny z wymogami, model lub modele modułu lub modułów LED uznaje się za zgodne z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Jeśli model oprawy oświetleniowej uznano za niezgodny z wymogami, model lub modele modułu lub modułów LED również uznaje się za niezgodne z wymogami.

2.

W innym przypadku, jeśli dokumentacja techniczna oprawy oświetleniowej umożliwia wyjęcie modułu LED lub modułów LED z oprawy oświetleniowej na potrzeby badań, organy pozyskują wystarczająco liczbę opraw oświetleniowych w celu uzyskania 20 egzemplarzy każdego modelu modułu LED wchodzącego w skład oprawy oświetleniowej. Stosują instrukcje zawarte w dokumentacji technicznej w celu demontażu obudów oświetleniowych i przeprowadzają badania każdego modelu modułu LED oddzielnie. Z badań wynika ustalenie dotyczące zgodności modelu lub modeli modułu LED lub modułów LED.

3.

W innym przypadku, jeśli zgodnie z dokumentacją techniczną oprawy oświetleniowej producent oprawy oświetleniowej pozyskał moduły LED wchodzące w skład oprawy oświetleniowej jako indywidualne produkty posiadające oznakowanie CE z rynku unijnego, organy pozyskują 20 egzemplarzy każdego modelu modułu LED z rynku unijnego na potrzeby badań i przeprowadzają badania każdego modelu modułu LED oddzielnie. Z badań wynika ustalenie dotyczące zgodności modelu lub modeli modułu LED lub modułów LED z wymogami. Jeśli dane modele nie są już dostępne na rynku unijnym, nie jest możliwe przeprowadzenie badań nadzoru rynku.

4.

W innym przypadku, jeśli producent oprawy oświetleniowej nie pozyskał modułów LED wchodzących w skład oprawy oświetleniowej jako indywidualnych produktów posiadających oznakowanie CE z rynku unijnego, organy władzy występują do producenta oprawy oświetleniowej o przedłożenie kopii oryginalnych danych z badań modułów LED wskazujących, że moduły LED są zgodne z wymogami mającymi zastosowanie do:

wszystkich modułów LED wymienionych w tabeli 5 w niniejszym rozporządzeniu,

kierunkowych modułów LED wymienionych w tabelach 1 i 2 w niniejszym rozporządzeniu,

bezkierunkowych modułów LED wymienionych w tabelach 1, 2 i 3 w rozporządzeniu (WE) nr 244/2009.

Jeśli zgodnie z danymi z badań którykolwiek z modeli modułów LED w oprawie oświetleniowej nie spełnia wymogów, taki model modułu LED uznaje się za niespełniający wymogów.

W innym przypadku organy władze rozmontowują jedną oprawę oświetleniową w celu sprawdzenia, czy moduły LED wchodzące w skład oprawy oświetleniowej są tego samego typu co moduły opisane w danych z badań. Jeśli którykolwiek z modułów LED jest inny lub jego identyfikacja jest niemożliwa, taki model modułu LED uznaje się za niespełniający wymogów.

W innym przypadku badania dotyczące wymogów w zakresie cykli włącz/wyłącz, przedwczesnego końca eksploatacji, czasu zapłonu i czasu nagrzewania się określonych w tabeli 5 przeprowadza się dla następnej oprawy oświetleniowej eksploatowanej zgodnie z jej parametrami znamionowymi. W trakcie eksploatacji oprawy oświetleniowej zgodnie z jej parametrami znamionowymi bada się również temperaturę modułu lub modułów LED w stosunku do wartości granicznych. Jeśli wyniki badań (z wyjątkiem badań dotyczących przedwczesnego końca eksploatacji) odbiegają od wartości granicznych o więcej niż 10 % lub jeśli nastąpił przedwczesny koniec eksploatacji oprawy oświetleniowej, przeprowadza się badania trzech dodatkowych opraw oświetleniowych. Jeśli średnie wyniki trzech kolejnych badań (z wyjątkiem badań dotyczących przedwczesnego końca eksploatacji i temperatury roboczej) nie odbiegają od wartości granicznych o więcej niż 10 %, nie nastąpił przedwczesny koniec eksploatacji żadnej z opraw oświetleniowych, a temperatura robocza (w °C) nie przekracza o więcej niż 10 % określonych wartości granicznych dla wszystkich trzech opraw oświetleniowych, modele modułów LED uznaje się za spełniające wymogi. W przeciwnym wypadku uznaje się, że nie spełniają wymogów.

5.

Jeśli niemożliwe jest przeprowadzenie badań zgodnie z pkt 1–4, ponieważ w oprawie oświetleniowej nie można wydzielić modułów LED nadających się do samodzielnych badań, organy przeprowadzają dla jednej oprawy oświetleniowej badania dotyczące wymogów w zakresie cykli włącz/wyłącz, przedwczesnego końca eksploatacji, czasu zapłonu i czasu nagrzewania się określonych w tabeli 5. Jeśli wyniki badań odbiegają od wartości granicznych o więcej niż 10 % lub jeśli nastąpił przedwczesny koniec eksploatacji oprawy oświetleniowej, przeprowadza się badania trzech dodatkowych opraw oświetleniowych. Jeśli średnie wyniki trzech kolejnych badań (z wyjątkiem badań dotyczących przedwczesnego końca eksploatacji) nie odbiegają od wartości granicznych o więcej niż 10 %, nie nastąpił przedwczesny koniec eksploatacji żadnej z opraw oświetleniowych, modele modułów LED wchodzących w skład oprawy oświetleniowej uznaje się za spełniające wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. W przeciwnym wypadku uznaje się, że nie spełniają wymogów.

3.   PROCEDURA WERYFIKACJI DOTYCZĄCA URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU POMIĘDZY SIECIĄ ZASILANIA I LAMPAMI

Organy państw członkowskich testują jedno urządzenie.

Uznaje się, że urządzenia spełniają wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, jeśli zostanie ustalone, że spełniają one przepisy dotyczące zgodności określone w pkt 2.3 załącznika III przy użyciu najnowocześniejszych metod i kryteriów oceny zgodności, z uwzględnieniem metod i kryteriów ustanowionych w dokumentach, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli zostanie stwierdzony brak zgodności, nadal uznaje się, że model jest zgodny, jeśli spełnia wymogi dotyczące informacji o produkcie określone w pkt 3.3 załącznika III oraz w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (WE) nr 874/2012.

W uzupełnieniu wymogów w zakresie zgodności osprzęt sterujący lampy jest również badany w zakresie wymogów dotyczących efektywności energetycznej określonych w pkt 1.2 załącznika III. Badanie przeprowadza się na jednym egzemplarzu osprzętu sterującego lampą, nie na kombinacji kilku urządzeń sterujących lampą, nawet jeżeli model zaprojektowano tak, aby współdziałał z innymi urządzeniami sterującymi lampą w celu eksploatacji lampy w danej instalacji. Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli wyniki nie odbiegają od wartości granicznych o więcej niż 2,5 %. W przypadku gdy wyniki odbiegają od wartości granicznych o więcej niż 2,5 %, badaniu poddaje się trzy dodatkowe urządzenia. Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli średnia wartość wyników późniejszych badań tych trzech urządzeń nie odbiega od wartości granicznych o więcej niż 2,5 %.

W uzupełnieniu wymogów dotyczących zgodności, w przypadku opraw sprzedawanych użytkownikom kontroluje się również obecność lamp w ich opakowaniach. Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli nie dołączono żadnych lamp lub jeżeli lampy, które dołączono, należą do klas efektywności energetycznej wymaganych w pkt 2.3 załącznika III.

W uzupełnieniu wymogów dotyczących zgodności urządzenia sterujące ściemnianiem światła poddaje się badaniom z lampami żarowymi, gdy urządzenie sterujące ściemnianiem światła jest ustawione na najniższy poziom ściemniania światła. Uznaje się, że model spełnia wymogi, jeżeli przy zainstalowaniu zgodnie z instrukcjami producenta, lampy zapewniają co najmniej 1 % swojego strumienia świetlnego przy pełnym obciążeniu.

Jeżeli model nie spełnia wyżej wymienionych stosownych kryteriów zgodności, uznaje się, że nie spełnia on wymogów.


ZAŁĄCZNIK V

Orientacyjne kryteria referencyjne, o których mowa w art. 6

Poniżej wskazano najlepsze technologie dostępne na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i dotyczące aspektów ekologicznych, które uznano za istotne i możliwe do określenia ilościowego. Cechy wymagane dla niektórych zastosowań (np. wysoki poziom oddawania barw) mogą uniemożliwiać produktom o takich cechach osiągnięcie orientacyjnych kryteriów referencyjnych.

1.   EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA LAMP KIERUNKOWYCH

Lampa o najwyższej efektywności energetycznej miała wskaźnik efektywności energetycznej wynoszący 0,16.

2.   ZAWARTOŚĆ RTĘCI W LAMPIE

Istnieją lampy, które nie zawierają rtęci i należą do lamp o najwyższej efektywności energetycznej.

3.   EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OSPRZĘTU STERUJĄCEGO ŻARÓWKĄ HALOGENOWĄ

Osprzęt sterujący żarówką halogenową o najwyższej efektywności energetycznej miał wskaźnik efektywności energetycznej wynoszący 0,93.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1195/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) u indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Lyven)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 828/2007 (2) udzielono bezterminowego zezwolenia na stosowanie u kurcząt rzeźnych endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203).

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na nowe zastosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) w odniesieniu do indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, w którym wystąpiono o sklasyfikowanie dodatku w kategorii „dodatki zootechniczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 4 lipca 2012 r. (3), że w proponowanych warunkach stosowania endo-1,4-beta-ksylanaza (EC 3.2.1.8) wytwarzana przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a stosowanie tego preparatu może poprawić przyrost masy ciała w stosunku do paszy u indyków rzeźnych. Urząd stwierdził również, że wniosek ten można rozszerzyć na indyki utrzymywane w celach hodowlanych. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 12.

(3)  Dziennik EFSA 2012; 10(7):2843.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a1642

Lyven

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

 

Skład dodatku

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) o aktywności minimalnej:

 

postać stała: 1 500 AXC (1)/g

 

postać płynna: 200 AXC/ml

 

Charakterystyka substancji czynnej

endo-1,4-beta-ksylanaza wytwarzana przez Trichoderma koningii (MUCL 39203)

 

Metoda analityczna  (2)

Oznaczanie ilościowe endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) w paszy:

metoda kolorymetryczna oparta na ilościowym oznaczaniu zabarwionych oligomerów wytworzonych przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy na remazolowy błękit brylantowy R-ksylan przy pH wynoszącym 4,7 oraz temperaturze 30 °C.

Indyki rzeźne

Indyki utrzymywane w celach hodowlanych

75 AXC

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana maksymalna dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej u indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych: 100 AXC.

3.

Do stosowania w paszach bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany).

4.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

3 stycznia 2023 r.


(1)  1 AXC to ilość enzymu, która uwalnia 17,2 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników maltozy) z ksylanu z owsa w ciągu minuty przy pH 4,7 oraz temperaturze 30 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1196/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 9/2010 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zezwolenie na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), należącego do kategorii „dodatki zootechniczne”, jako dodatku paszowego zostało wydane na okres dziesięciu lat w odniesieniu do kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 9/2010 (2), w odniesieniu do prosiąt odstawionych od maciory i tuczników rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 528/2011 (3), a w odniesieniu do podrzędnych gatunków drobiu innych niż kaczki rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1021/2012 (4).

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 posiadacz zezwolenia zaproponował zmianę warunków zezwolenia na stosowanie przedmiotowego preparatu polegającą na zmniejszeniu jego minimalnej zawartości z 2 500 U/kg do 625 U/kg, jeśli chodzi o stosowanie u kur niosek. Do wniosku dołączone zostały właściwe dane szczegółowe. Komisja przekazała wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”).

(3)

W swojej opinii z dnia 22 maja 2012 r. (5) Urząd uznał, że w proponowanych nowych warunkach stosowania przedmiotowy preparat jest skuteczny we wnioskowanej dawce minimalnej wynoszącej 625 U/kg. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(4)

Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 9/2010.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 9/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 10.

(3)  Dz.U. L 143 z 31.5.2011, s. 10.

(4)  Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 68.

(5)  Dziennik EFSA 2012; 10(6):2739.


ZAŁĄCZNIK

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 9/2010 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(podmiot prawny Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

 

Skład dodatku

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) o minimalnej aktywności 40 000 U (1)/g

 

Charakterystyka substancji czynnej

endo-1,4-beta-ksylanaza (EC 3.2.1.8) wytwarzana przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Metoda analityczna  (2)

Metoda oznaczania ilościowego aktywności endo-1,4-beta-ksylanazy:

metoda kolorymetryczna oparta na ilościowym oznaczaniu rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych cząstek wytworzonych przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy na usieciowany azuryną arabinoksylan pszenicy przy pH wynoszącym 4,25 oraz temperaturze 50 °C.

Kurczęta rzeźne

 

625 U

 

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Do stosowania w paszach bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-arabinoksylany).

13 stycznia 2020

Kury nioski

625 U

Kaczki

625 U

Indyki rzeźne

1 250 U


(1)  1 U to ilość enzymu, która w ciągu jednej minuty uwalnia 0,5 μmola cukru redukującego (w przeliczeniu na odpowiedniki ksylozy) z usieciowanego substratu arabinoksylanu z łusek owsa przy pH wynoszącym 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1197/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wydłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipirym, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis szczep: Ma 342, chinoksyfen, S-metolachlor, tepraloksydym, tiaklopryd, tiuram i ziram

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipirym, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis szczep: Ma 342, chinoksyfen, S-metolachlor, tepraloksydym, tiaklopryd, tiuram i ziram wygasną w okresie od dnia 31 lipca 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r. Przedłożono wnioski mające na celu odnowienie zatwierdzenia tych substancji czynnych. Do tych substancji czynnych zastosowanie będą miały wymogi zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiającym przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), konieczne jest zatem zapewnienie wystarczającej ilości czasu na zakończenie procedury odnowienia zgodnie z tym rozporządzeniem. W związku z powyższym zatwierdzenia tych substancji czynnych prawdopodobnie wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Niezbędne jest zatem odroczenie wygaśnięcia ich okresów zatwierdzenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(4)

Z uwagi na cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do przypadków nieprzedłożenia dodatkowej dokumentacji zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 w terminie 30 miesięcy przed odpowiednią datą wygaśnięcia określoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak przed niniejszym rozporządzeniem lub najwcześniejszą następną datę.

(5)

Z uwagi na cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w przypadkach, w których Komisja przyjmie rozporządzenie stanowiące, że zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie odnawia się, ponieważ nie są spełnione kryteria zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień przyjęcia rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z dat przypada później.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26.


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 73, tiuram, datę 31 lipca 2014 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2017 r.;

2)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 74, ziram, datę 31 lipca 2014 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2017 r.;

3)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 82, chinoksyfen, datę 31 sierpnia 2014 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2017 r.;

4)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 89, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, datę 30 września 2014 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2017 r.;

5)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 90, mepanipirym, datę 30 września 2014 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2017 r.;

6)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 91, acetamipryd, datę 31 grudnia 2014 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2017 r.;

7)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 92, tiaklopryd, datę 31 grudnia 2014 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2017 r.;

8)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 78, chlorprofam, datę 31 stycznia 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

9)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 83, alfa-cypermetryna, datę 28 lutego 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

10)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 84, benalaksyl, datę 28 lutego 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

11)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 85, bromoksynil, datę 28 lutego 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

12)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 86, desmedifam, datę 28 lutego 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

13)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 88, fenmedifam, datę 28 lutego 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

14)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 93, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, datę 31 marca 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

15)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 94, imazosulfuron, datę 31 marca 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

16)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 95, laminaryna, datę 31 marca 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

17)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 96, metoksyfenozyd, datę 31 marca 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

18)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 97, S-metolachlor, datę 31 marca 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

19)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 98, Gliocladium catenulatum, szczep: J1446, datę 31 marca 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

20)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 99, etoksazol, datę 31 maja 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

21)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 100, tepraloksydym, datę 31 maja 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

22)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 109, bifenazan, datę 30 listopada 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.;

23)

w kolumnie szóstej, data wygaśnięcia zatwierdzenia, wpis 110, milbemektyna, datę 30 listopada 2015 r. zastępuje się datą 31 lipca 2017 r.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/31


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1198/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/33


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1199/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

ustalające refundacje wywozowe dla jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 i art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica pomiędzy cenami produktów, o których mowa w części XIX załącznika I do wymienionego rozporządzenia na rynku światowym i ich cenami w Unii może zostać pokryta refundacjami wywozowymi.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku jaj, refundacje wywozowe powinny zostać ustanowione zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162, 163, 164, 167 i 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą zostać zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Unii i które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3) oraz wymogi dotyczące oznaczeń określone w pkt A załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(5)

Obecnie stosowane refundacje zostały ustalone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 858/2012 (4). W związku z koniecznością ustalenia nowych refundacji należy uchylić wspomniane rozporządzenie.

(6)

Aby zapobiec zakłóceniu obecnej sytuacji rynkowej, zapobiec spekulacjom na rynku oraz zapewnić efektywne zarządzanie, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Refundacje wywozowe przewidziane w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z warunkami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz określonymi w pkt A załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 858/2012.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(4)  Dz.U. L 255 z 21.9.2012, s. 18.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe dla jaj stosowane od dnia 14 grudnia 2012 r.

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 sztuk

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 sztuk

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 sztuk

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

Uwaga: Kody produktów i seria „A” kodów miejsc przeznaczenia określone są w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).

Pozostałe miejsca przeznaczenia określa się w następujący sposób:

E09

:

Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Rosja i Turcja.

E10

:

Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.

E19

:

wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii oraz miejsc oznaczonych kodami E09 i E10.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/36


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1200/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w związku z jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 8.

(3)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis produktu

Reprezentatywna cena

(w EUR/100 kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3

(w EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Indyki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %«, mrożone

193,1

0

BR

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Żółtka jaj

468,8

0

AR

1602 32 11

Żółtka jaj

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Albumina jaja suszona

712,1

0

AR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« odpowiada »innym pochodzeniom«.”


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/38


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1201/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 892/2012 na rok gospodarczy 2012/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych ceł stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2012/2013 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 892/2012 (3). Ceny te i cła zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1103/2012 (4).

(2)

Dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot, zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(3)

Ze względu na konieczność zapewnienia, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe cła mające zastosowanie przy przywozie produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2012/2013 rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 892/2012, zostają zmienione i są zamieszczone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 263 z 28.9.2012, s. 37.

(4)  Dz.U. L 327 z 27.11.2012, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych ceł przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, mające zastosowanie od dnia 14 grudnia 2012 r.

(w EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowego cła za 100 kg netto produktu

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Odnosi się do jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Odnosi się do jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/40


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1202/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że różnica między cenami produktów określonych w art. 1 ust. 1 lit. s) i wymienionych w części XIX załącznika I do tego rozporządzenia na światowym rynku a cenami w Unii może być pokryta refundacją wywozową w przypadku wywozu tych produktów jako towarów wymienionych w części V załącznika XX do tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (2) określa produkty, w stosunku do których ustala się stawki refundacji, które stosuje się dla tych produktów wywożonych jako towary wymienione w części V załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 578/2010 stawkę refundacji na 100 kilogramów danych produktów podstawowych ustala się na okres uwzględniony przy ustalaniu refundacji do tych produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

(4)

Artykuł 162 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje wywozowe do produktów zaliczonych do towarów nie mogą przewyższać refundacji mających zastosowanie do produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

(5)

Obecnie stosowane refundacje zostały ustalone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 861/2012 (3). W związku z koniecznością ustalenia nowych refundacji należy uchylić wspomniane rozporządzenie.

(6)

Aby zapobiec zakłóceniu obecnej sytuacji rynkowej, zapobiec spekulacjom na rynku oraz zapewnić efektywne zarządzanie, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji, mające zastosowanie w odniesieniu do produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 578/2010 i w części XIX załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz wywożonych jako towary wymienione w części V załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 861/2012.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Daniel CALLEJA

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 171 z 6.7.2010, s. 1.

(3)  Dz.U. L 255 z 21.9.2012, s. 27.


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 14 grudnia 2012 r. do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg)

Kod CN

Wyszczególnienie

Miejsce przeznaczenia (1)

Stawki refundacji

0407

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane lub gotowane:

 

 

– Pozostałe świeże jaja:

 

 

0407 21 00

– – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

 

 

a)

przy wywozie owoalbuminy objętej kodem CN 3502 11 90 oraz 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

przy wywozie innych towarów

01

0,00

0407 29

– – Pozostałe

 

 

0407 29 10

– – – Drobiu, innego niż ptactwa z gatunku Gallus domesticus

 

 

a)

przy wywozie owoalbuminy objętej kodem CN 3502 11 90 oraz 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

przy wywozie innych towarów

01

0,00

0407 90

– Pozostałe:

 

 

0407 90 10

– – Drobiu

 

 

a)

przy wywozie owoalbuminy objętej kodami CN 3502 11 90 oraz 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

przy wywozie innych towarów

01

0,00

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub niezawierające cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

– Żółtko jaj:

 

 

0408 11

– – Suszone:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

niesłodzone

01

0,00

0408 19

– – Pozostałe:

 

 

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – W płynie:

 

 

niesłodzone

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – Mrożone:

 

 

niesłodzone

01

0,00

– Pozostałe:

 

 

0408 91

– – Suszone:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

niesłodzone

01

0,00

0408 99

– – Pozostałe:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

niesłodzone

01

0,00


(1)  Miejsce przeznaczenia:

01

Kraje trzecie. Stawki te nie mają zastosowania do Szwajcarii i Liechtensteinu do towarów wymienionych w tabelach I i II do protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

02

Kuwejt, Bahrain, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Turcja, Hongkong SAR i Rosja.

03

Korea Płd., Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.

04

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i tych wymienionych w pkt 02 i 03.


DECYZJE

14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/43


DECYZJA RADY

z dnia 4 grudnia 2012 r.

uchylająca decyzję 2009/587/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

(2012/778/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 126 ust. 12,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 lipca 2009 r., w drodze decyzji 2009/587/WE (1) przyjętej na zalecenie Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), Rada stwierdziła istnienie nadmiernego deficytu na Malcie. Rada odnotowała, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na Malcie wyniósł w 2008 r. 4,7 % PKB i tym samym znacznie przekroczył wartość referencyjną wynoszącą 3 % PKB, natomiast dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych, począwszy od 2003 r., utrzymuje się na poziomie wyższym od wartości referencyjnej wynoszącej 60 % PKB i w 2008 r. wyniósł 64,1 % PKB (2).

(2)

W dniu 7 lipca 2009 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 TWE oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (3), Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, skierowała do Malty także zalecenie zlikwidowania nadmiernego deficytu najpóźniej do końca 2010 r. Zalecenie to podano do publicznej wiadomości.

(3)

W dniu 16 lutego 2010 r. Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, stwierdziła, że Malta podjęła skuteczne działania zgodnie z zaleceniem Rady na mocy art. 104 ust. 7 TWE, ale po przyjęciu tego zalecenia na Malcie miały miejsce nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje dla finansów państwa. Rada przyjęła zatem zmienione zalecenie zgodnie z art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do Malty, przedłużając termin dokonania korekty nadmiernego deficytu o jeden rok, tj. do końca 2011 r. Zalecenie to podano do publicznej wiadomości.

(4)

Zgodnie z art. 126 ust. 12 TFUE decyzję Rady w sprawie istnienia nadmiernego deficytu należy uchylić, kiedy nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim zostanie, w ocenie Rady, skorygowany.

(5)

Zgodnie z art. 4 Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do TFUE Komisja dostarcza danych służących do zastosowania tej procedury. W ramach stosowania tego protokołu państwa członkowskie przedkładają dane na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz inne związane z tym zmienne dwa razy w roku, mianowicie przed dniem 1 kwietnia oraz przed dniem 1 października, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (4).

(6)

Rozważając uchylenie decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, Rada powinna podjąć decyzję na podstawie zgłoszonych danych. Ponadto decyzja w sprawie istnienia nadmiernego deficytu powinna zostać uchylona tylko wówczas, gdy prognozy Komisji wskazują, że deficyt nie przekroczy w okresie objętym prognozą progu 3 % PKB.

(7)

Na podstawie danych dostarczonych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 479/2009 po przekazaniu przez Maltę zgłoszenia przed dniem 1 kwietnia 2012 r. oraz w oparciu o prognozę służb Komisji z jesieni 2012 r. uzasadnione są następujące wnioski:

Po osiągnięciu najwyższego poziomu w 2008 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych stopniowo się zmniejszał i w 2011 r. wyniósł 2,7 % PKB, czyli spadł poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB. Ta znacząca poprawa w porównaniu z poziomem z 2010 r., kiedy to deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,6 % PKB, wynikała głównie ze wzrostu dochodów o 0,7 % PKB. Według prognozy służb Komisji z jesieni 2012 r. szacowany wpływ netto środków jednorazowych zmniejszających deficyt wyniósł w 2011 r. 0,7 % PKB. Szacuje się, że saldo strukturalne, tj. saldo budżetowe w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, poprawiło się w 2011 r. o 1 punkt procentowy PKB, czyli przewyższony został poziom wymaganej korekty budżetowej w wysokości co najmniej ¾ % PKB zalecanej przez Radę.

W prognozie służb Komisji z jesieni 2012 r. przewiduje się dalszy spadek deficytu do poziomu 2,6 % PKB w 2012 r., głównie dzięki środkom zwiększającym dochody, które w większości przypadków są uznane za jednorazowe; szacuje się, że wpływ netto środków jednorazowych zmniejszających deficyt wynosi 1 % PKB. Przy założeniu kontynuacji dotychczasowej polityki, tzn. bez uwzględniania działań konsolidacyjnych zawartych w budżecie na 2013 r., który został przyjęty po dacie granicznej prognozy, przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do poziomu 2,9 % PKB w 2013 r., a następnie powróci do poziomu 2,6 % PKB w 2014 r., a zatem w okresie objętym prognozą będzie się utrzymywał na poziomie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB. W programie stabilności z kwietnia 2012 r. wyznaczono niższe docelowe deficyty wynoszące w latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio 2,2 %, 1,7 % i 1,1 % PKB. Różnica w zakresie docelowego poziomu deficytu w 2012 r. między prognozą służb Komisji z jesieni 2012 r. a programem stabilności wynika przede wszystkim z dynamiczniejszego wzrostu dochodów zakładanego w programie stabilności.

W odniesieniu do kolejnych lat po upływie terminu wyznaczonego przez Radę na 2011 r. prognozy budżetowe służb Komisji z jesieni 2012 r. wskazują, że w 2012 r. nie nastąpi poprawa salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, natomiast w 2013 r. ma nastąpić jego poprawa o ¼ punktu procentowego PKB, czyli poniżej wartości odniesienia wynoszącej 0,5 % PKB dotyczącej dostosowania budżetowego w celu osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego, wymaganej w części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu, w szczególności w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (5). Takie wolne tempo dostosowania przewiduje się wobec zasadniczo zrównoważonych warunków koniunkturalnych, tj. przy założeniu niemal zerowej luki produktowej. Jednocześnie zakłada się, że w strukturze wzrostu stosunkowo niewielki udział będą miały dochody podatkowe. W szczególności w 2012 r. wzrost gospodarczy stymulowany jest wywozem netto, podczas gdy przewiduje się, że popyt wewnętrzny będzie raczej niski w porównaniu z tendencjami z przeszłości. Zakłada się, że w 2014 r. poprawa wyniesie ½ punktu procentowego PKB. Ponadto przewiduje się, że w 2012 r. realne tempo wzrostu wydatków publicznych, po skorygowaniu o działania dyskrecjonalne po stronie dochodów, nie przekroczy wartości odniesienia, którą stanowi referencyjne średniookresowe tempo wzrostu potencjalnego PKB, określonej w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Jednakże przy założeniu kontynuacji dotychczasowej polityki realne tempo wzrostu wydatków netto przyczyniłoby się do znacznego przekroczenia tej wartości odniesienia w latach 2013 i 2014.

Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB rośnie od 2008 r. i w 2011 r. osiągnął poziom 70,9 % PKB. W prognozie służb Komisji z jesieni 2012 r. przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia będzie nadal rosnąć, osiągając poziom 72,4 % PKB w 2012 r., 73,1 % PKB w 2013 r. i 72,8 % PKB w 2014 r. Natomiast w programie stabilności z 2012 r. przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia zacznie się obniżać po 2011 r., osiągając do 2014 r. poziom 67,4 % PKB. Różnica między tymi dwoma prognozami wynika z niższej nadwyżki pierwotnej oraz wyższej wartości rezydualnej zmiany długu w prognozie z jesieni.

(8)

Rada przypomina, że począwszy od 2012 r., który jest rokiem następującym po korekcie nadmiernego deficytu, przez okres trzech lat Malta powinna dokonać dostatecznych postępów na drodze do spełnienia wymogu dotyczącego redukcji długu, zgodnie z art. 2 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1467/97.

(9)

W ocenie Rady Malta skorygowała nadmierny deficyt w terminie do 2011 r., należy zatem uchylić decyzję 2009/587/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z całościowej oceny wynika, że nadmierny deficyt na Malcie został skorygowany.

Artykuł 2

Decyzja 2009/587/WE niniejszym traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Malty.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

V. SHIARLY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 202 z 4.8.2009, s. 42.

(2)  Poziomy deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. zostały następnie zrewidowane i wynoszą obecnie, odpowiednio, 4,6 % PKB i 62,0 % PKB.

(3)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6.

(4)  Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.

(5)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/45


DECYZJA RADY

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

(2012/779/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Królestwa Niderlandów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Cora (C.H.J.) LAMERSA.

(3)

Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Franka de VRIESA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)

na stanowisko członka:

Cor (C.H.J.) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam

oraz

b)

na stanowisko zastępcy członka:

Jon (J.H.M.) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.


14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/46


DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie praw dostępu do europejskiego centralnego archiwum zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzi otrzymanych w związku z tymi zaleceniami, ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/780/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 996/2010 Komisja Europejska utworzyła bazę danych zawierającą europejskie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, która zaczęła funkcjonować w lutym 2012 r.

(2)

Zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 996/2010 baza danych, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane przez organy ds. badania zdarzeń lotniczych zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 oraz odpowiedzi otrzymane w związku tymi zaleceniami. Zawiera ona również zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które organy ds. badania zdarzeń lotniczych otrzymały od państw trzecich.

(3)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 996/2010 organy ds. badania zdarzeń lotniczych mają pełny dostęp do bazy danych, o której mowa w ust. 1.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 996/2010 Komisja zwróciła się o opinię do Europejskiej Sieci Organów ds. Badania Zdarzeń w Lotnictwie Cywilnym.

(5)

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa są z założenia podawane do wiadomości publicznej, ponieważ często stanowią podsumowanie sprawozdań z dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa, które mają status publiczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 996/2010. Ponadto zalecenia dotyczące bezpieczeństwa mogą być również wydawane w formie pism, oświadczeń/raportów tymczasowych oraz analiz bezpieczeństwa. We wszystkich powyższych przypadkach upublicznienie stanowi silną zachętę dla adresatów do odpowiedzi i do poprawy bezpieczeństwa systemu lotnictwa.

(6)

Status odpowiedzi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa nie jest zdefiniowany w rozporządzeniu (UE) nr 996/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia środki dotyczące praw dostępu do europejskiej bazy danych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa ustanowionej zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im, która zawiera zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane lub otrzymane przez organy ds. badania zdarzeń lotniczych, jak również odpowiedzi otrzymane w związku z wydanymi przez te organy zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Artykuł 2

Status zaleceń dotyczących bezpieczeństwa

Wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w bazie danych, o której mowa w art. 1, podaje się do wiadomości opinii publicznej za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej.

Artykuł 3

Status odpowiedzi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1.   Dostęp do odpowiedzi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ogranicza się do adresatów zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

2.   Każdy adresat zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa, w szczególności krajowe organy lotnictwa cywilnego z państw członkowskich oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, może zwrócić się o dostęp do odpowiedzi zawartych w bazie danych, o której mowa w art. 1. Organy ds. badania zdarzeń lotniczych spoza Unii Europejskiej również mogą zwrócić się o dostęp do odpowiedzi zawartych w bazie danych, o której mowa w art. 1.

3.   Adresaci zaleceń dotyczących bezpieczeństwa kierują swoje wnioski do Komisji Europejskiej.

4.   Komisja Europejska ocenia wniosek i decyduje, osobno w każdym przypadku, czy wniosek jest uzasadniony i możliwy do zrealizowania.

Artykuł 4

Wykorzystanie informacji z bazy danych

Zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i udzielonych w związku z nimi odpowiedzi nie wykorzystuje się w celu ustalania winy lub odpowiedzialności.

Artykuł 5

Status informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym związanych z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa

Dostęp do informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym związanych z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, o których mowa w art. 1, określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

Artykuł 6

Dostęp do dokumentów i ochrona danych osobowych

Niniejszą decyzję stosuje się bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (4).

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (5) oraz rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6).

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35.

(2)  Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 3.

(3)  Dz.U. L 295 z 14.11.2007, s. 7.

(4)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

(5)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Sprostowania

14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/48


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 30 czerwca 2006 r. )

1.

Strona 24, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„Każdy producent cukru przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego, przez które został zatwierdzony, do dnia 1 lutego danego roku gospodarczego, informacje dotyczące ilości wyprodukowanego cukru przewyższającego jego kwotę produkcyjną.”,

powinno być:

„Każdy producent cukru przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego, przez które został zatwierdzony, przed dniem 1 lutego danego roku gospodarczego, informacje dotyczące ilości wyprodukowanego cukru przewyższającego jego kwotę produkcyjną.”.

2.

Strona 24, art. 4 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„Każdy producent cukru przekazuje również, w stosownych przypadkach, przed końcem każdego następnego miesiąca roku gospodarczego, korekty tej produkcji, zaistniałe w miesiącu poprzedzającym ten rok.”,

powinno być:

„Każdy producent cukru przekazuje również, w stosownych przypadkach, przed końcem każdego następnego miesiąca korekty tej produkcji, zaistniałe w poprzednim miesiącu tego roku gospodarczego.”.

3.

Strona 29, art. 19 ust. 2 lit. c):

zamiast:

„producent przedstawił właściwym organom państwa członkowskiego, do dnia 1 kwietnia następującego po roku gospodarczym, w którym wyprodukowano nadwyżkę: […]”,

powinno być:

„producent przedstawił właściwym organom państwa członkowskiego, przed dniem 1 kwietnia następującego po roku gospodarczym, w którym wyprodukowano nadwyżkę: […]”.