ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.336.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 336

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
8 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1160/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru świadectwa weterynaryjnego dla bydła domowego przeznaczonego do tranzytu z Obwodu Kaliningradzkiego do innych regionów Rosji przez terytorium Litwy ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1161/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji fenbendazol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Rosji w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych i jaj ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2013 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1164/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

55

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dimetylodiwęglanu (E 242) w niektórych napojach alkoholowych ( 1 )

75

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1167/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

78

 

 

DECYZJE

 

 

2012/758/UE

 

*

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

80

 

 

2012/759/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2012 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO

81

 

 

2012/760/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

82

 

 

2012/761/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 listopada 2012 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8889)  ( 1 )

94

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1159/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1) („Kodeks”), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) określa warunki, na jakich można potwierdzić status wspólnotowy towarów, które zostały przewiezione do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego. Rozporządzenie nie przewiduje jednak obecnie możliwości potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów, które zostały przewiezione z jednego punktu w państwie członkowskim do innego punktu w tym samym państwie członkowskim przez terytorium państwa trzeciego. W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93, by uwzględnić tę możliwość.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 756/2012 (3) zmieniono załącznik 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 zawierający wykaz kodów opakowań oparty na zaleceniu nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Format kodów opakowań określony w polu 31 załącznika 38 zmieniono z alfabetycznego 2 (a2) na alfanumeryczny 2 (an2). W związku z tym należy odpowiednio zmienić kod typu/długości atrybutu „Rodzaj opakowań” w załączniku 37a.

(3)

Republika Chorwacji przystąpiła do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską o Wspólnej Procedurze Tranzytowej (4) (zwanej dalej „konwencją”) jako umawiająca się strona w dniu 1 lipca 2012 r. Na mocy decyzji nr 3/2012 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 26 czerwca 2012 r. (5) konwencja została zmieniona w celu dostosowania dokumentów gwarancyjnych dotyczących wspólnego tranzytu do sytuacji po przystąpieniu Chorwacji do konwencji. Należy odpowiednio dostosować właściwe dokumenty gwarancyjne dotyczące tranzytu wspólnotowego określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93.

(4)

Ponieważ na mocy decyzji nr 3/2012 wprowadzono wymóg używania dokumentów gwarancyjnych dostosowanych do przystąpienia Chorwacji od dnia 1 lipca 2012 r., odpowiednie dokumenty gwarancyjne wymagane rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93 należy dostosować również ze skutkiem od tego dnia. Należy jednak ustanowić reguły umożliwiające dalsze używanie przez okres przejściowy dokumentów gwarancyjnych zgodnych ze wzorem stosowanym przed dniem 1 lipca 2012 r. po ich niezbędnym dostosowaniu.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 314 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku gdy towary nie mogą być, w rozumieniu art. 313, uznane za wspólnotowe, ich status wspólnotowy może zostać potwierdzony zgodnie z art. 314c ust. 1 tylko wówczas, gdy spełniają one warunki określone w jednym z następujących punktów:

a)

towary zostały przewiezione z jednego punktu do drugiego w ramach obszaru celnego Wspólnoty i czasowo opuściły ten obszar bez wkraczania na terytorium państwa trzeciego;

b)

towary zostały przewiezione z jednego punktu w ramach obszaru celnego Wspólnoty do innego punktu w ramach obszaru celnego Wspólnoty przez terytorium państwa trzeciego, przy czym transport odbywa się na podstawie jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim;

c)

towary zostały przewiezione z jednego punktu w ramach obszaru celnego Wspólnoty do innego punktu w ramach obszaru celnego Wspólnoty przez terytorium państwa trzeciego, gdzie zostały przeładowane na inny środek transportu niż ten, na który zostały pierwotnie załadowane, oraz został wystawiony nowy dokument przewozowy na przewóz z państwa trzeciego, do którego dołączona została kopia dokumentu oryginalnego wydanego na przewóz towarów z jednego punktu do drugiego w ramach obszaru celnego Wspólnoty.”;

b)

dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.   W przypadku gdy towary zostały przewiezione w sposób określony w ust. 1 lit. c), organy celne właściwe dla miejsca powrotnego wjazdu towarów na obszar celny Wspólnoty dokonują kontroli po odprawie celnej w celu sprawdzenia prawidłowości informacji umieszczonych na kopii oryginalnego dokumentu przewozowego zgodnie z wymogami współpracy administracyjnej państw członkowskich określonej w art. 314a.”;

2)

w tytule II.B załącznika 37a w atrybucie „Rodzaj opakowań (pole 31)” tekst „Typ/Długość: a2” zastępuje się tekstem „Typ/Długość: an2”;

3)

załącznik 48 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik 49 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

5)

załącznik 50 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

6)

w załączniku 51 w polu 7 między słowami „Wspólnota Europejska” i „Islandia” dodaje się słowo „Chorwacja”;

7)

w załączniku 51a w polu 6 między słowami „Wspólnota Europejska” i „Islandia” dodaje się słowo „Chorwacja”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r.

Podmioty gospodarcze mogą jednak do dnia 30 czerwca 2013 r. używać wzoru formularza zawartego w załączniku 48, 49, 50, 51 lub 51a do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 756/2012, po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych i dostosowań związanych z wyborem adresu do doręczeń lub pełnomocnika.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 2.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 223 z 21.8.2012, s. 8.

(4)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

(5)  Dz.U. L 182 z 13.7.2012, s. 42.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK 48

WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

GWARANCJA GENERALNA

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (1)

zamieszkały (z siedzibą) w (2)

niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji …

do maksymalnej kwoty

stanowiącej 100 %/50 %/30 % (3) kwoty referencyjnej, na rzecz Unii Europejskiej

(obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)

oraz Republiki Chorwacji, Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino, (4)

na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany, (5) …, jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu należności celnych i innych opłat dotyczących towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową.

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości wymienionej kwoty maksymalnej, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura tranzytowa została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

Kwota ta nie może zostać pomniejszona o kwoty, które na mocy niniejszego zobowiązania zostały już zapłacone, chyba że wystąpiono wobec niżej podpisanego o zapłatę należności wynikających z realizacji wspólnotowej lub wspólnej operacji tranzytowej, która rozpoczęła się przed otrzymaniem danego wezwania do zapłaty lub w ciągu następnych 30 dni.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (6) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za prawidłowo mu doręczone i przyjęte.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swoje adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się utrzymać adresy do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku z nich może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w … dnia …

(Podpis) (7)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia

(Pieczęć i podpis)


(1)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(2)  Pełny adres.

(3)  Niepotrzebne skreślić.

(4)  Wykreślić nazwę Umawiającej się Strony lub Stron lub krajów (Andora lub San Marino), przez których obszar nie będą przewożone towary. Odniesienia do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczą tylko procedur tranzytu wspólnotowego.

(5)  Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres głównego zobowiązanego.

(6)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi wyznaczyć w każdym z tych krajów upoważnionego do odbioru wszystkich przeznaczonych dla niego informacji. Zobowiązania wynikające z ust. 4 akapit drugi i czwarty stosuje się mutatis mutandis. Dla decyzji w kwestiach spornych wynikających z tej gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do doręczeń.

(7)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: „Gwarancja na kwotę…”, przy czym kwotę należy wpisać w pełnym brzmieniu.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK 49

WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

GWARANCJA POJEDYNCZA

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (1)

zamieszkały (z siedzibą) w (2)

niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji …

do maksymalnej kwoty

na rzecz Unii Europejskiej

(obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)

oraz Republiki Chorwacji, Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (3) na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które

główny zobowiązany (4)

jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu należności celnych i innych opłat dotyczących opisanych poniżej towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową od urzędu wyjścia w …

do urzędu przeznaczenia …

Opis towarów:

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura tranzytowa została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (5) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za prawidłowo mu doręczone i przyjęte.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swoje adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się utrzymać adresy do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku z nich może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w … dnia …

(Podpis) (6)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji …

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia … r. w celu zabezpieczenia wspólnotowej/wspólnej operacji tranzytowej wykonywanej na podstawie zgłoszenia tranzytowego nr …z dnia … r. (7)

(Pieczęć i podpis)


(1)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(2)  Pełny adres.

(3)  Wykreślić nazwę Umawiającej się Strony lub Stron lub krajów (Andora lub San Marino), przez których obszar nie będą przewożone towary. Odniesienia do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczą tylko procedur tranzytu wspólnotowego.

(4)  Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres głównego zobowiązanego.

(5)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi wyznaczyć w każdym z tych krajów upoważnionego do odbioru wszystkich przeznaczonych dla niego informacji. Zobowiązania wynikające z ust. 4 akapit drugi i czwarty stosuje się mutatis mutandis. Dla decyzji w kwestiach spornych wynikających z tej gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do doręczeń.

(6)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: „Gwarancja na kwotę …”, przy czym kwotę należy wpisać słownie.

(7)  Wypełnia urząd wyjścia.”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK 50

WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

GWARANCJA POJEDYNCZA W FORMIE KARNETÓW

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (1)

zamieszkały (z siedzibą) w (2)

niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji …

na rzecz Unii Europejskiej

(obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)

oraz Republiki Chorwacji, Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (3),

na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu należności celnych i innych opłat dotyczących towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową, za które niżej podpisany przyjął odpowiedzialność poprzez wystawienie karnetów gwarancji pojedynczej, do maksymalnej kwoty 7 000 EUR na każdy karnet gwarancyjny.

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości maksymalnej kwoty 7 000 EUR na każdy karnet gwarancji pojedynczej, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (4) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za prawidłowo mu doręczone i przyjęte.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swoje adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się utrzymać adresy do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku z nich może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w … dnia …

(Podpis) (5)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia

(Pieczęć i podpis)


(1)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(2)  Pełny adres.

(3)  Wyłącznie dla procedur tranzytu wspólnotowego.

(4)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi wyznaczyć w każdym z tych krajów upoważnionego do odbioru wszystkich przeznaczonych dla niego informacji. Zobowiązania wynikające z ust. 4 akapit drugi i czwarty stosuje się mutatis mutandis. Dla decyzji w kwestiach spornych wynikających z tej gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do doręczeń.

(5)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: »Gwarancja«.”


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1160/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru świadectwa weterynaryjnego dla bydła domowego przeznaczonego do tranzytu z Obwodu Kaliningradzkiego do innych regionów Rosji przez terytorium Litwy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającą dyrektywę 72/462/EWG (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit pierwszy, art. 7 lit. e) oraz art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2004/68/WE ustanowiono warunki zdrowia zwierząt regulujące tranzyt przez terytorium Unii żywych zwierząt kopytnych. Stanowi ona, że mogą być ustanawiane szczególne przepisy, zawierające wzory świadectw weterynaryjnych, w odniesieniu do tranzytu przez obszar Unii żywych zwierząt kopytnych z dopuszczonych państw trzecich, pod warunkiem że zwierzęta te są przedmiotem tranzytu przez obszar Unii na podstawie urzędowego weterynaryjnego zezwolenia i nadzoru, bez postojów na obszarze Unii innych niż te niezbędne dla celów dobrostanu zwierząt.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (2) określono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do wprowadzania do Unii niektórych przesyłek zawierających żywe zwierzęta, w tym kopytne. W załączniku I do tego rozporządzenia zamieszczono wykaz państw trzecich, ich terytoriów lub części, z których takie przesyłki mogą być wprowadzane na obszar Unii, łącznie z wzorami świadectw weterynaryjnych, które muszą tym przesyłkom towarzyszyć.

(3)

Wśród wymogów dotyczących tranzytu żywego bydła do hodowli i produkcji z Obwodu Kaliningradzkiego przez terytorium Litwy do innych regionów Rosji znajduje się obecnie obowiązek zaświadczenia, że przed przemieszczeniem zwierzęta przebywały na terytorium Kaliningradu od urodzenia lub przez co najmniej sześć miesięcy przed datą wysyłki przez terytorium Unii oraz że w ciągu ostatnich 30 dni nie miały kontaktu z przywożonymi zwierzętami parzystokopytnymi.

(4)

Rosja zwróciła się z wnioskiem o zmianę tych wymogów w celu zezwolenia na tranzyt przez terytorium Litwy żywego bydła do hodowli i produkcji pochodzącego z Unii, które zostało wprowadzone na teren Obwodu Kaliningradzkiego, bez wymogu trzymania zwierząt w tym obwodzie przez minimalny okres.

(5)

Biorąc pod uwagę korzystną sytuację w Unii w zakresie zdrowia zwierząt, należy ustanowić alternatywny wymóg dotyczący świadectwa w przypadku tranzytu takich zwierząt z Kaliningradu przez terytorium Litwy do innych części terytorium Rosji z wykorzystaniem transportu drogowego. Aby jednak zabezpieczyć status zdrowia zwierząt w Unii, należy zezwolić na taki tranzyt jedynie, gdy dostarczone zostanie stosowne zaświadczenie, iż po wprowadzeniu do Kaliningradu zwierzęta te przebywały w obiektach, w których trzymano jedynie zwierzęta pochodzące z Unii.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić wzór świadectwa weterynaryjnego „BOV–X-TRANSIT-RU” określony w części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 206/2010.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wzór świadectwa weterynaryjnego BOV–X-TRANSIT-RU zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321.

(2)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wzór BOV–X-TRANSIT-RU

Image

Image

Image


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1161/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmieniające, w odniesieniu do substancji fenbendazol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jego art. 14 w związku z jego art. 17,

uwzględniając opinię Europejskiej Agencji Leków wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Maksymalny limit pozostałości („MLP”) substancji farmakologicznie czynnych przeznaczonych do stosowania w Unii w weterynaryjnych produktach leczniczych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, bądź w produktach biobójczych stosowanych w produkcji zwierzęcej należy określać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009.

(2)

Substancje farmakologicznie czynne i ich klasyfikację w odniesieniu do MLP w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego określono w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2).

(3)

Obecnie fenbendazol jest wymieniony w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 jako substancja dozwolona do stosowania u wszystkich przeżuwaczy, w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek i mleka, oraz u świń i koniowatych, w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek.

(4)

Do Europejskiej Agencji Leków złożono wniosek o rozszerzenie obecnego wpisu dotyczącego fenbendazolu, tak aby obejmował on stosowanie u kurczaków.

(5)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 Europejska Agencja Leków powinna rozważyć zastosowanie MLP określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla danego środka spożywczego w odniesieniu do innego środka spożywczego uzyskanego z tego samego gatunku, lub MLP określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla jednego lub większej ilości gatunków w odniesieniu do innych gatunków. Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) zalecił rozszerzenie zakresu MLP fenbendazolu ze wszystkich przeżuwaczy, świń i koniowatych na wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb, w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, mleka i jaj.

(6)

Należy zatem zmienić wpis dotyczący fenbendazolu w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 37/2010, tak aby uwzględniał on wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb oraz aby uwzględniał jaja jako tkanki docelowe.

(7)

Zainteresowanym podmiotom należy zapewnić odpowiedni czas na wprowadzenie środków niezbędnych do spełnienia nowych wymogów w zakresie MLP.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 6 lutego 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11.

(2)  Dz.U. L 15 z 20.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wpis dotyczący fenbendazolu w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 otrzymuje brzmienie:

Substancja farmakologicznie czynna

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

MLP

Tkanki docelowe

Inne przepisy (na podstawie art. 14 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 470/2009)

Klasyfikacja terapeutyczna

„Fenbendazol

Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utlenione do sulfonu oksfendazolu

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

50 μg/kg

Mięśnie

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do »skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach«.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom”

50 μg/kg

Tłuszcz

500 μg/kg

Wątroba

50 μg/kg

Nerki

10 μg/kg

Mleko

1 300 μg/kg

Jaja


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1162/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Rosji w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych i jaj

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzję 2005/432/WE (2) ustanowiono przepisy dotyczące przywozu do Unii oraz przewozu przez jej terytorium i składowania w Unii przesyłek produktów mięsnych oraz przesyłek przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3).

(2)

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE zawarto wykaz państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, pod warunkiem że towary te zostały poddane obróbce, o której mowa w tej części. W przypadku gdy państwa trzecie podlegają regionalizacji do celów włączenia ich do tego wykazu, ich terytoria regionalizowane określa się w części 1 tego załącznika.

(3)

W części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE określono procesy obróbki, o których mowa w części 2 tego załącznika, i przypisano każdemu z nich kody. W części tej określono niespecyficzny proces obróbki „A” oraz specyficzne procesy obróbki od „B” do „F” wymienione w porządku malejącym wg rygoru.

(4)

Rosja objęta jest obecnie wykazem w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wprowadzania do Unii poddanych specyficznemu procesowi obróbki „C” produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit z bydła domowego, dzikich zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych, owiec lub kóz domowych, świń domowych i dzikich zwierząt parzystokopytnych. Rosja posiada ponadto pozwolenie na przywóz poddanych specyficznemu procesowi obróbki „B” produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit z gospodarskich zwierząt nieparzystokopytnych, a także poddanych specyficznemu procesowi obróbki „A” produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit z królików domowych, zwierząt zającowatych utrzymywanych w warunkach fermowych i dzikich zwierząt zającowatych oraz niektórych dzikich ssaków lądowych.

(5)

Rosja objęta jest ponadto wykazem w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo, z którego dozwolony jest tranzyt przez terytorium Unii poddanych niespecyficznemu procesowi obróbki „A” produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit z drobiu i dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych.

(6)

Wywóz wyżej wymienionych towarów z Rosji do Unii nie jest jednak obecnie możliwy, ponieważ żaden rosyjski zakład nie otrzymał odpowiedniego pozwolenia i nie został wpisany do wykazów zakładów, z których przywóz jest dozwolony, jak określono w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4). Z tego powodu Rosja posiada jedynie pozwolenie na tranzyt tych produktów przez terytorium Unii, jako że są one zgodne z warunkami przywozu dotyczącymi zdrowia zwierząt.

(7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (5) stanowi, że niektóre towary mogą być przywożone do Unii i być przedmiotem tranzytu przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w tabeli w części 1 załącznika I do wyżej wymienionego rozporządzenia. Rozporządzenie to określa również wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych obowiązujące w odniesieniu do tych towarów.

(8)

Rosja objęta jest obecnie wykazem w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do przywozu do Unii przetworów jajecznych oraz w odniesieniu do tranzytu przez Unię, pod pewnymi warunkami, mięsa drobiowego.

(9)

Rosja zwróciła się do Komisji o udzielenie pozwolenia na przywóz do Unii mięsa drobiowego na mocy rozporządzenia (WE) nr 798/2008 i produktów mięsnych z drobiu, poddanych niespecyficznemu procesowi obróbki „A” zgodnie z załącznikiem II do decyzji 2007/777/WE. Rosja zwróciła się również o udzielenie pozwolenia na przywóz do Unii przetworzonych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit z bydła domowego i świń domowych z obwodu kaliningradzkiego.

(10)

Na wniosek Rosji Komisja przeprowadziła w tym państwie trzecim inspekcje. Inspekcje te wykazały, że właściwy organ weterynaryjny Rosji zapewnia odpowiednie gwarancje w odniesieniu do wypełniania unijnych przepisów odnoszących się do przywozu do Unii mięsa drobiowego i produktów mięsnych z drobiu.

(11)

Należy zatem udzielić pozwolenia na przywóz do Unii takich towarów z Rosji i z tego powodu należy odpowiednio zmienić wpisy dotyczące tego państwa trzeciego w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE oraz w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(12)

Kolejna inspekcja przeprowadzona w Rosji przez Komisję wykazała, że właściwy organ weterynaryjny oraz zakłady zajmujące się przetwarzaniem produktów z mięsa wołowego i wieprzowego w obwodzie kaliningradzkim zapewniają odpowiednie gwarancje w odniesieniu do wypełniania unijnych przepisów odnoszących się do przywozu do Unii tych towarów.

(13)

Uwzględniając położenie geograficzne obwodu kaliningradzkiego, należy określić ten region jako odrębną część terytorium Rosji. W świetle pozytywnego wyniku inspekcji przeprowadzonych przez Komisję w tym regionie należy zezwolić na wprowadzanie z obwodu kaliningradzkiego do Unii produktów z mięsa wołowego i wieprzowego oraz wołowych i wieprzowych przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit.

(14)

Należy zatem sporządzić wykaz zakładów znajdujących się w obwodzie kaliningradzkim, zajmujących się przetwarzaniem świeżego mięsa z bydła i świń z przeznaczeniem na przywóz do Unii produktów mięsnych zawierających takie mięso, uprzednio poddanego wymaganemu procesowi obróbki określonemu dla obwodu kaliningradzkiego w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. Świeże mięso, o którym mowa, powinno pochodzić bądź z Unii, bądź z bydła i świń wyhodowanych i ubitych w obwodzie kaliningradzkim w Rosji, i spełniać odpowiednie wymogi przywozowe związane ze zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym, lub pochodzić z jakiegokolwiek państwa trzeciego posiadającego pozwolenia na przywóz świeżego mięsa do Unii i spełniającego odpowiednie unijne wymogi przywozowe związane ze zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym.

(15)

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE należy również uwzględnić fakt, że, z wyłączeniem Kaliningradu, z terytorium Rosji dozwolony jest jedynie tranzyt produktów mięsnych przez terytorium Unii, a nie ich wprowadzanie do Unii.

(16)

Rosja zwróciła się do Komisji o udzielenie pozwolenia na przywóz do Unii jaj przepiórczych. W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 przepiórki zdefiniowane są jako drób i dlatego przywóz jaj drobiu, w tym jaj przepiórczych, powinien być dozwolony. Dozwolony powinien być również przywóz jaj innych gatunków drobiu objętych wspomnianą definicją.

(17)

Rosja przedstawiła odpowiednie gwarancje w odniesieniu do wypełniania unijnych przepisów odnoszących się do przywozu jaj gatunków innych niż Gallus gallus, w tym jaj przepiórczych. Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 celem pozwolenia na przywóz takich jaj do Unii.

(18)

Rosja nie przedstawiła Komisji programu kontroli salmonelli zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) i dlatego pozwolenie dotyczące jaj Gallus gallus powinno być ograniczone do jaj klasy B.

(19)

Wpis dotyczący Argentyny w części 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE odnosi się do decyzji Rady 79/542/EWG (7). Decyzja ta została uchylona decyzją nr 477/2010/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (8). Przepisy określone w decyzji 79/542/EWG zawarte są obecnie w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (9). Odniesienia do decyzji 79/542/EWG znajdujące się w części 1 załącznika II do decyzji 2007/777/WE należy zatem zastąpić odniesieniami do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/777/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 798/2008.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(5)  Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.

(6)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1.

(7)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15.

(8)  Dz.U. L 135 z 2.6.2010, s. 1.

(9)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

część 1 otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ 1

Terytoria regionalizowane ustanowione dla krajów wymienionych w części 2 i 3

Kraj

Terytorium

Opis terytorium

 

Kod ISO

Wersja

 

Argentyna

AR

01/2004

Cały kraj

AR-1

01/2004

Cały kraj oprócz prowincji Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego dla gatunków objętych rozporządzeniem (UE) nr 206/2010

AR-2

01/2004

Prowincje Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego dla gatunków objętych rozporządzeniem (UE) nr 206/2010

Brazylia

BR

01/2004

Cały kraj

BR-1

01/2005

Stany Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo oraz Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Część stanu Mato Grosso do Sul (z wyjątkiem gmin Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde Mato Grosso i Corumbá);

Stan Paraná;

Stan Sao Paulo;

Część stanu Minas Gerais (z wyjątkiem regionalnych przedstawicielstw Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas i Bambuí);

Stan Espíritu Santo;

Stan Rio Grande do Sul;

Stan Santa Catarina;

Stan Goias;

Część stanu Mato Grosso obejmująca:

jednostkę regionalną Cuiaba (z wyjątkiem gmin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço); jednostkę regionalną Caceres (z wyjątkiem gminy Caceres); jednostkę regionalną Lucas do Rio Verde; jednostkę regionalną Rondonopolis (z wyjątkiem gminy Itiquiora); jednostkę regionalną Barra do Garça oraz jednostkę regionalną Barra do Burgres

BR-3

01/2005

Stany Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

Chiny

CN

01/2007

Cały kraj

CN-1

01/2007

Prowincja Szantung

Malezja

MY

01/2004

Cały kraj

MY-1

01/2004

Wyłącznie część położona na Półwyspie Malajskim (zachodnia Malezja)

Namibia

NA

01/2005

Cały kraj

NA-1

01/2005

Na południe od kordonu sanitarnego rozciągającego się od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzie

Rosja

RU

04/2012

Cały kraj

RU-1

04/2012

Cały kraj z wyjątkiem obwodu kaliningradzkiego

RU-2

04/2012

Obwód kaliningradzki

Republika Południowej Afryki

ZA

01/2005

Cały kraj

ZA-1

01/2005

Cały kraj z wyjątkiem:

części obszaru kontroli pryszczycy w regionach weterynaryjnych prowincji Mpumalanga i Północnej, w okręgu Ingwavuma regionu weterynaryjnego Natal i na obszarze graniczącym z Botswaną na wschód od 28° długości geograficznej, oraz okręgu Camperdown w prowincji KwaZuluNatal”

2)

w części 2 wpis dotyczący Rosji otrzymuje brzmienie:

„RU

Rosja

RU

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Rosja (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Rosja

RU-2

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”

3)

w części 2 dodaje się przypis (3) w brzmieniu:

„(3)

Tylko w odniesieniu do tranzytu przez terytorium Unii.”.


ZAŁĄCZNIK II

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 pozycja dotycząca Rosji otrzymuje brzmienie:

„RU – Rosja

RU-0

Cały kraj

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4”


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1163/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2013 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 6 oraz art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia ograniczenia ilościowe na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z niektórych państw trzecich, które mają być przydzielone na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

(2)

Na mocy tego rozporządzenia dopuszczalne jest zastosowanie, w określonych okolicznościach, innych metod przydziału i podziału kontyngentów na transze lub zarezerwowanie części konkretnych limitów ilościowych wyłącznie dla wniosków popartych dowodami wcześniejszej realizacji przywozu.

(3)

Reguły zarządzania kontyngentami ustanowionymi na rok 2013 należy przyjąć przed rozpoczęciem roku kontyngentowego tak, aby nie doszło do nadmiernych zakłóceń ciągłości przepływów handlowych.

(4)

Środki przyjęte w latach poprzednich, przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1323/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiającym reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2012 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 (2), okazały się zadowalające; z tego względu uznano za właściwe ustanowienie podobnych reguł na rok 2013.

(5)

W celu zaspokojenia potrzeb możliwie jak największej liczby podmiotów gospodarczych stosowne jest zwiększenie elastyczności przydziału według kolejności zgłoszeń poprzez wprowadzenie pułapu ilości, które mogą być przydzielone każdemu podmiotowi gospodarczemu przy zastosowaniu tej metody.

(6)

W celu zagwarantowania pewnego stopnia ciągłości wymiany handlowej i efektywnego zarządzania kontyngentami podmiot gospodarczy powinien posiadać możliwość złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na przywóz na 2013 r. w ilości równej tej, która została przez niego przywieziona w 2012 r.

(7)

W celu optymalnego wykorzystania ilości podmiot gospodarczy, który wykorzystał przynajmniej połowę kwoty, na którą wcześniej uzyskał zezwolenie, powinien posiadać możliwość złożenia wniosku w odniesieniu do pozostałych kwot, pod warunkiem że ilości te są dostępne w ramach kontyngentów.

(8)

Aby zapewnić sprawne zarządzanie, okres ważności zezwoleń na przywóz powinien wynosić dziewięć miesięcy od daty wystawienia, jednak nie dłużej niż do końca roku. Państwa członkowskie powinny wydawać zezwolenia dopiero po powiadomieniu przez Komisję, że ilości są dostępne i wyłącznie w przypadku gdy podmiot gospodarczy jest w stanie udowodnić zawarcie umowy i może zaświadczyć, w przypadku braku szczegółowych przepisów stanowiących inaczej, że nie przyznano mu dotychczas unijnego zezwolenia na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danych kategorii i krajów. Właściwe organy krajowe powinny jednak być upoważnione do przedłużenia, na wniosek importerów, o trzy miesiące i najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. okresu ważności zezwoleń, na podstawie których do dnia złożenia wniosku dokonano przywozu przynajmniej połowy przyznanych ilości.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie reguł zarządzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 517/94 na rok 2013.

Artykuł 2

Kontyngenty, o których mowa w art. 1, są przydzielane w porządku chronologicznym, w jakim Komisja otrzymała od państw członkowskich zawiadomienia o wnioskach indywidualnych pochodzących od podmiotów gospodarczych dotyczących ilości nieprzekraczających maksymalnych ilości przydziału dla każdego podmiotu gospodarczego, określonych w załączniku I.

Ilości maksymalne nie są jednak stosowane wobec podmiotów gospodarczych, które, przy składaniu pierwszego wniosku na 2013 r., były w stanie wykazać przed właściwymi organami krajowymi, że w odniesieniu do wymienionych kategorii i krajów trzecich dokonały przywozu ilości większych od ilości maksymalnych określonych dla każdej kategorii zgodnie z wydanymi im zezwoleniami na przywóz na 2012 r.

W przypadku takich podmiotów gospodarczych właściwe organy mogą zezwolić na przywóz z danych krajów trzecich i w odniesieniu do danych kategorii w ilościach nieprzekraczających ilości przywiezionych w 2012 r. i pod warunkiem że przywóz danej ilości możliwy jest w ramach przyznanego kontyngentu.

Artykuł 3

Każdy importer, który wykorzystał 50 % lub więcej ilości przyznanych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, ma prawo wystąpić, w odniesieniu do tej samej kategorii i kraju pochodzenia, z kolejnym wnioskiem o ilości, które nie przekraczają ilości maksymalnych ustanowionych w załączniku I.

Artykuł 4

1.   Właściwe władze krajowe wymienione w załączniku II mogą od godz. 10.00 w dniu 8 stycznia 2013 r. przekazywać notyfikacje do Komisji o kwotach objętych otrzymanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na przywóz.

Czas określony w ustępie pierwszym należy rozumieć jako czas brukselski.

2.   Właściwe władze krajowe wydają zezwolenia na przywóz wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia od Komisji, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 517/94, że przywóz danych ilości jest możliwy.

Organy te wydają zezwolenie wyłącznie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy:

a)

udowodni istnienie kontraktu dotyczącego dostawy wyrobów; oraz

b)

oświadczy na piśmie, że w odniesieniu do danych kategorii i krajów:

(i)

nie przyznano mu dotychczas zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia; lub

(ii)

z zezwolenia, które przyznano mu na mocy niniejszego rozporządzenia, wykorzystał przynajmniej 50 %.

3.   Zezwolenia na przywóz zachowują ważność przez okres dziewięciu miesięcy od daty wydania, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Właściwe organy krajowe mogą jednak, na wniosek importera, przedłużyć o trzy miesiące ważność zezwoleń, z których, w chwili składania wniosku o przedłużenie, wykorzystano przynajmniej 50 % przyznanej ilości. Niezależnie od okoliczności przedłużone zezwolenie traci ważność nie później niż dnia 31 marca 2014 r.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 67 z 10.3.1994, s. 1.

(2)  Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 57.


ZAŁĄCZNIK I

Maksymalne kwoty określone w art. 2 i 3

Zainteresowane kraje

Kategoria

Jednostka

Ilość maksymalna

Białoruś

1

kilogramy

20 000

2

kilogramy

80 000

3

kilogramy

5 000

4

sztuki

20 000

5

sztuki

15 000

6

sztuki

20 000

7

sztuki

20 000

8

sztuki

20 000

15

sztuki

17 000

20

kilogramy

5 000

21

sztuki

5 000

22

kilogramy

6 000

24

sztuki

5 000

26/27

sztuki

10 000

29

sztuki

5 000

67

kilogramy

3 000

73

sztuki

6 000

115

kilogramy

20 000

117

kilogramy

30 000

118

kilogramy

5 000


Zainteresowane kraje

Kategoria

Jednostka

Ilość maksymalna

Korea Północna

1

kilogramy

10 000

2

kilogramy

10 000

3

kilogramy

10 000

4

sztuki

10 000

5

sztuki

10 000

6

sztuki

10 000

7

sztuki

10 000

8

sztuki

10 000

9

kilogramy

10 000

12

pary

10 000

13

sztuki

10 000

14

sztuki

10 000

15

sztuki

10 000

16

sztuki

10 000

17

sztuki

10 000

18

kilogramy

10 000

19

sztuki

10 000

20

kilogramy

10 000

21

sztuki

10 000

24

sztuki

10 000

26

sztuki

10 000

27

sztuki

10 000

28

sztuki

10 000

29

sztuki

10 000

31

sztuki

10 000

36

kilogramy

10 000

37

kilogramy

10 000

39

kilogramy

10 000

59

kilogramy

10 000

61

kilogramy

10 000

68

kilogramy

10 000

69

sztuki

10 000

70

pary

10 000

73

sztuki

10 000

74

sztuki

10 000

75

sztuki

10 000

76

kilogramy

10 000

77

kilogramy

5 000

78

kilogramy

5 000

83

kilogramy

10 000

87

kilogramy

8 000

109

kilogramy

10 000

117

kilogramy

10 000

118

kilogramy

10 000

142

kilogramy

10 000

151A

kilogramy

10 000

151B

kilogramy

10 000

161

kilogramy

10 000


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz urzędów wydających zezwolenia określonych w art. 4

1.   Belgia

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

(Federalne Służby Publiczne ds. Gospodarki, MŚP, pracujących na własny rachunek i energii)

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel. + 32 2 277 67 13

Faks: + 32 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

(Federalne Służby Publiczne ds. Gospodarki, MŚP, pracujących na własny rachunek i energii)

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tel. + 32 2 277 67 13

Faks: + 32 2 277 50 63

2.   Bułgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’

ул. ‘Славянска’ 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

Ministerstwo Gospodarki, Energetyki i Turystyki

ul. Slawianska 8”

Sofia 1052,

Bułgaria

Tel. +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Faks: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

3.   Republika Czeska

Ministerstvo průmyslu a obchodu

(Ministerstwo Przemysłu i Handlu)

Licenční správa

Na Františku 32

CZ – 110 15 Praha 1

Tel. (420) 224 907 111

Faks: (420) 224 212 133

4.   Dania

Erhvervs- og Vækstministeriet

(Ministerstwo Biznesu i Wzrostu)

Erhvervsstyrelsen

Langelinje Allé 17

DK - 2100 København

Tel. (45) 35 46 60 30

Faks: (45) 35 46 60 29

5.   Niemcy

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

[Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu]

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49 61 96) 908-0

Faks: (49 61 96) 908 800

6.   Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu)

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Tel. (372) 6256 400

Faks: (372) 6313 660

7.   Irlandia

Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market

(Departament ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia

Rynek Wewnętrzny)

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Faks: (353 1) 631 28 26

8.   Grecja

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τel.: (+ 30) 210 3286041-43, 210 3286021

Faks: (+ 30) 210 3286094

Ministerstwo ds. rozwoju, konkurencyjności i przewozów,

Dyrekcja generalna ds. międzynarodowej polityki gospodarczej,

Dyrekcja ds. systemów importu-eksportu” Instrumenty ochrony handlu

Unit A’

1 Kornarou Str.

GR-10563 Athens

Tel. (+ 30) 210 3286041-43, 210 3286021

Faks (+ 30) 210 3286094

9.   Hiszpania

Ministerio de Economía y Competitividad

(Ministerstwo gospodarki i konkurencyjności)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17, 349 38 74

Faks: (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10.   Francja

Ministère du Redressement Productif

(Ministerstwo przemysłu)

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Bureau des matérieaux

BP 80001

67, Rue Barbès

F-94201 Ivry-sur-Seine CEDEX

tel. (+ 33) 1 79 84 34 49

E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Chorwacja  (1)

Državni ured za trgovinsku politiku

(Państwowe Biuro Polityki Handlowej)

Ljudevita Gaja 4

10 000 ZAGREB

Tel. 00 385 1 6106114

Faks: 00 385 1 6109114

12.   Włochy

Ministero dello Sviluppo economico

(Ministerstwo ds. rozwoju gospodarczego)

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202

Tel. (39 06) 5993 2406

Faks: (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@mise.gov.it

13.   Cypr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

(Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Handlu) 6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel. ++357 2 867100

Faks: ++357 2 375120

14.   Łotwa

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

(Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej)

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

LATVIJA

Tel. 00 371 670 132 48

Faks: 00 371 672 808 82

15.   Litwa

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

(Ministerstwo Gospodarki Republiki Litewskiej)

Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius,

Lietuva

Tel. +370 706 64 658, +370 706 64 808

Faks: +370 706 64 762

E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Luksemburg

Ministère de l’Economie et du Commerce Exterieur

(Ministerstwo Gospodarki i Handlu Zagranicznego)

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 47 82 371

Faks: (352) 46 61 38

17.   Węgry

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Węgierski urząd wydający licencje handlowe)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Faks: +36 1458 5814

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

(Ministerstwo finansów, gospodarki i inwestycji Departament handlu, Dyrekcja Generalna ds. Handlu)

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Faks: 00 356 212 37 112

19.   Niderlandy

Belastingdienst/Douane

(Administracja celna)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel. (31 88) 15 12 122

Faks: (31 88) 15 13 182

20.   Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Federalne Ministerstwo Gospodarki, Rodziny i Młodzieży)

Außenwirtschaftskontrolle

Abteilung C2/9

Stubenring 1,

A-1011 Wien

Tel. (43 1) 71100-0

Faks: (43 1) 71100-8386

21.   Polska

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

Tel. (48) 22 693 55 53

Faks (48) 22 693 40 21

22.   Portugalia

Ministério das Finanças

(Ministerstwo Finansów)

Direção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351) 218 814 263

Faks: (351) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

23.   Rumunia

Ministerul Economiei

(Ministerstwo Gospodarki)

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

București

Cod poștal: 010096

Tel. (40-21) 315.00.81

Faks: (40-21) 315.04.54

E-mail: clc@dce.gov.ro

24.   Słowenia

Ministrstvo za finance

(Ministerstwo Finansów)

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6 c

SI-4270 Jesenice

Slovenija

Tel. +386 4 297 44 70

Faks: +386 4 297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.   Słowacja

Ministerstvo hospodárstva SR

(Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel. 00 421 2 4854 7019

Faks: 00 421 2 4342 3915

E-mail: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Finlandia

Tullihallitus

(Krajowy Urząd Celny)

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tel. (358 9) 61 41

Faks: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen

(Krajowy Urząd Celny)

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Faks: (358-20) 492 28 52

27.   Szwecja

Kommerskollegium

(Krajowa Izba Handlu)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. (46 8) 690 48 00

Faks: (46 8) 30 67 59

E-mail: registrator@kommers.se

28.   Zjednoczone Królestwo

Import Licensing Branch

Department for Business, Innovation and Skills

(Wydział Powzwoleń Importowych Departament Biznesu, Innowacji i Umiejętności)

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


(1)  Pod warunkiem przystąpienia Chorwacji i od dnia jej przystąpienia.


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1164/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne reguły przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), które dotyczą również niektórych kodów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

(2)

Federacja Rosyjska stała się pełnoprawnym członkiem Światowej Organizacji Handlu w dniu 22 sierpnia 2012 r.

(3)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3030/93.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

(2)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I i II do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ARTYKULE 1  (1)

1.

Bez uszczerbku dla reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis.

2.

W przypadku gdy materiały, z których wytworzono wyroby objęte kategoriami od 1 do 114 nie są konkretnie wymienione, uznaje się, że wyroby te wytworzone są wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych.

3.

Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii.

4.

Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Kategoria

Opis:

Kod CN 2013

Tabela równoważności

sztuk/kg

g/sztukę

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I A

1

Przędza bawełniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), taśmy tkane, tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe, tiul oraz inne tkaniny sieciowe

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Z czego: inne niż niebielone lub bielone

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkaniny z włókien syntetycznych (nieciągłych lub odpadów) inne niż taśmy tkane, tkaniny włosowe (włączając tkaniny pętelkowe (frotté)) i tkaniny szenilowe

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Z czego: inne niż niebielone lub bielone

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPA I B

4

Koszule, T-shirty, bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny (inne niż z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej), podkoszulki i tym podobne wyroby z dzianin

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Bluzy, pulowery, bezrękawniki, kamizelki, bliźniaki, swetry rozpinane, kaftaniki i bluzki (inne niż marynarki i żakiety), anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, z dzianin

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Męskie lub chłopięce tkane bryczesy, szorty inne niż strój kąpielowy i spodnie (włączając luźne); damskie lub dziewczęce spodnie tkane i spodnie luźne, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części dolne dresów z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, również z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Koszule męskie lub chłopięce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPA II A

9

Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny; bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin; z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i tkanin pętelkowych, z bawełny

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Bielizna pościelowa, inna niż z dzianin

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Przędza z włókien syntetycznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Obejmująca przędzę akrylową

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Przędza z włókien sztucznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Tkaniny włosowe i szenilowe (inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) lub tkaniny pętelkowe z bawełny i taśmy tkane) oraz materiały włókiennicze igłowe, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Obejmujące: sztruks z bawełny

 

 

5801 22 00

39

Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin, inna niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPA II B

12

Rajstopy i trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne, z dzianin, inne niż dla niemowląt, w tym pończochy przeciwżylakowe, inne niż wyroby należące do kategorii 70

24,3 par

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Męskie lub chłopięce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Damskie lub dziewczęce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny; żakiety, z wełny, bawełny i chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; męskie lub chłopięce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Męskie lub chłopięce marynarki, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Chusteczki do nosa, inne niż z dzianin

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parki; anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; górne części dresów z podszewką, inne niż należące do kategorii 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Damskie lub dziewczęce suknie, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Damskie lub dziewczęce spódnice, włącznie ze spódnico-spodniami

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; damskie lub dziewczęce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Biustonosze, tkane lub z dzianin

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt, należących do kategorii 10 i 87, oraz pończochy, skarpety i podkolanówki dla niemowląt, inne niż z dzianin, należące do kategorii 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Dresy z dzianiny; z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Męskie lub chłopięce ubiory robocze, inne niż z dzianin

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Damskie lub dziewczęce fartuszki, kitle, fartuchy i inne ubiory robocze, inne niż z dzianin

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Ubiory narciarskie, inne niż z dzianin

 

 

ex 6211 20 00

78

Odzież, inna niż z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 oraz 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Palta, marynarki i inna odzież, w tym ubiory narciarskie, z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPA III A

33

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości mniejszej niż 3 m

 

 

5407 20 11

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, nie z dzianin, wykonane z pasków lub podobnego materiału

6305 32 196305 33 90

34

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości 3 m lub większej

 

 

5407 20 19

35

Tkaniny z włókien ciągłych syntetycznych, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkaniny z włókien ciągłych sztucznych, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Syntetyczna tkanina zasłonowa z dzianin, w tym tkanina na firanki

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Firany siatkowe, inne niż z dzianin

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Tkane zasłony (włącznie z draperiami, firankami, lambrekinami okiennymi i łóżkowymi oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż pojedyncza nitka nieteksturowana, nieskręcana lub o skręcie nieprzekraczającym 50 skrętów na metr

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Przędza z włókien ciągłych chemicznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5401 20 10

Przędza z włókien sztucznych; przędza z włókien ciągłych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż nitka pojedyncza nieskręcana z włókna wiskozowego lub o skręcie nieprzekraczającym 250 skrętów na metr oraz pojedyncza nitka nieteksturowana z octanu celulozy

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Przędza z włókna ciągłego chemicznego, przędza z włókien odcinkowych sztucznych, przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Owcza lub jagnięca wełna zgrzebna lub czesana lub inna cienka sierść zwierzęca

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny zgrzebnej (przędza wełniana) lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny czesanej (przędza czesankowa) lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkaniny z owczej lub jagnięcej wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej

 

 

5111 11 005111 19 005111 20 005111 30 105111 30 805111 90 105111 90 915111 90 985112 11 005112 19 005112 20 005112 30 105112 30 805112 90 105112 90 915112 90 98

51

Bawełna, zgrzeblona lub czesana

 

 

5203 00 00

53

Gaza bawełniana

 

 

5803 00 10

54

Włókna odcinkowe sztuczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia

 

 

5507 00 00

55

Włókna odcinkowe syntetyczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Przędza z włókien odcinkowych syntetycznych (w tym odpadowych), pakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Dywany, wykładziny podłogowe i dywaniki, węzełkowe (nawet gotowe)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż dywany należące do kategorii 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30 ex 5705 0080

60

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym) i podobne, wykonane ręcznie

 

 

5805 00 00

61

Taśmy tkane oraz taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs), inne niż etykietki i podobne artykuły należące do kategorii 62

Tkaniny elastyczne oraz pasmanterie (nie z dzianin), wykonane z materiałów włókienniczych złożonych z nici gumowej

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tiul i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych, koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w paskach lub w postaci motywów

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane

5807 10 105807 10 90

Plecionki i ozdobne pasmanterie w sztukach; frędzle, pompony i podobne artykuły

5808 10 005808 90 00

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Dzianiny z włókien syntetycznych zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej oraz dzianiny zawierające 5 % masy lub więcej nitki gumowej

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Koronka raszlowa oraz tkaniny o długim włosie z włókien syntetycznych

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Dzianiny, inne niż te należące do kategorii 38 A i 63, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Pledy i koce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPA III B

10

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin

17 par

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Dodatki odzieżowe z dzianin inne niż dla niemowląt; wszelkiego rodzaju bielizna z dzianin używana w gospodarstwie domowym; zasłony (włącznie z draperiami) i firanki, lambrekiny okienne lub łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz z dzianin; koce i pledy z dzianin, inne artykuły z dzianin, włącznie z częściami odzieży lub dodatków odzieżowych

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Z czego: worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, wykonane z pasków polietylenowych lub polipropylenowych

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Damskie i dziewczęce półhalki i halki, z dzianin

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Rajstopy i trykoty z włókien syntetycznych, o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów (6,7 teksa)

30,4 pary

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości z włókien syntetycznych

ex 6115 10 906115 96 91

72

Stroje kąpielowe z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Krawaty, muszki i fulary, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet z dzianin

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Rękawice, mitenki i rękawice z jednym palcem, nie z dzianin

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Pończochy, skarpety i podkolanówki, nie z dzianin; inne dodatki odzieżowe, części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż dla niemowląt, inne niż z dzianin

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Szpagat, powrozy, linki i liny z włókien syntetycznych, plecione lub nie

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Namioty

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z tkanin innych niż zrobione z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Filc i artykuły z niego, nawet impregnowane lub powleczone, inne niż pokrycia podłogowe

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Włókniny i artykuły z włóknin, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Sieci i siatki wykonane ze szpagatu, powrozu lub linki oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powrozu lub linki

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Inne artykuły wykonane z przędzy, szpagatu, powrozu, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, artykuły wykonane z takich tkanin oraz artykuły należące do kategorii 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet cięte do kształtu

5904 10 005904 90 00

Tekstylia gumowane, nie z dzianin, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty), inne niż należące do kategorii 100

5907 00 00

100

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami z pochodnych celulozy lub z innych tworzyw sztucznych

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, inne niż z włókien syntetycznych

 

 

ex 5607 90 90

109

Brezenty, żagle, markizy i zasłony przeciwsłoneczne

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkane materace nadmuchiwane

 

 

6306 40 00

111

Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace nadmuchiwane i namioty

 

 

6306 90 00

112

Inne gotowe artykuły włókiennicze tkane, z wyłączeniem należących do kategorii 113 i 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Ścierki po podłogi, ścierki do naczyń i ścierki do kurzu, inne niż z dzianin

 

 

6307 10 90

114

Tkaniny i artykuły do użytku technicznego

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPA IV

115

Przędza lniana lub przędza z ramii

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkaniny lniane lub tkaniny z ramii

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych lniana lub z włókna ramii, inna niż z dzianin

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Zasłony (włącznie z draperiami), firanki, lambrekiny okienne i łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, nie z dzianin; z lnu lub ramii

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z lnu lub ramii

 

 

ex 5607 90 90

122

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, używane, z lnu, inne niż z dzianin

 

 

ex 6305 90 00

123

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż taśmy tkane

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne z lnu lub ramii, inne niż z dzianin

ex 6214 90 00

GRUPA V

124

Syntetyczne włókna odcinkowe

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Włókna odcinkowe sztuczne

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Przędza z włókna ciągłego sztucznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów włókienniczych sztucznych

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

 

 

5105 40 00

129

Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego

 

 

5110 00 00

130 A

Przędza jedwabna inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Przędza jedwabna inna niż należąca do kategorii 130 A; jelita jedwabnika

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych

 

 

5308 90 90

132

Przędza papierowa

 

 

5308 90 50

133

Przędza z konopi siewnych

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Przędza metalizowana

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

 

 

5113 00 00

136

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe i taśmy tkane z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne inne niż z ramii

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej

 

 

5809 00 00

140

Tkaniny z dzianin; z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Pledy i koce z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

 

 

ex 6301 90 90

142

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z sizalu, z pozostałych włókien z rodziny Agave lub z konopi manilskich

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filc z grubej sierści zwierzęcej

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z manili (konopi manilskich) lub z konopi siewnych

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Szpagat do wiązania lub belowania do maszyn rolniczych, z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Szpagat, powrozy, linki i liny z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave, inne niż wyroby należące do kategorii 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Szpagat, powrozy, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzeblone ani nieczesane

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Przędza z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Przędza z włókna kokosowego

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości większej niż 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości nie większej niż 150 cm; worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż używane

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Pozostałe pokrycia podłogowe, z okrywą, niegotowe

 

 

5702 20 00

151 B

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż igłowe lub flokowane

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Filc igłowany z juty lub z pozostałych włókien łykowych, nieimpregnowany ani niepowleczony, inny niż pokrycia podłogowe

 

 

5602 10 11

153

Używane worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokony jedwabników nadające się do motania

 

 

5001 00 00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzeblone ani nieczesane

ex 5003 00 00

Wełna niezgrzebna ani nieczesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

5104 00 00

Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły, wyczeski i odpady, inne niż włókna kokosowe i manila

5305 00 00

Bawełna, niezgrzebna ani nieczesana

5201 00 105201 00 90

Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302 10 005302 90 00

Manila (konopie manilskie lub Musa Textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

Juta lub pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady juty lub innych włókien łykowych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5303 10 005303 90 00

Pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady takich włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

156

Damskie i dziewczęce bluzki i pulowery z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odzież z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Suknie, bluzki i bluzki koszulowe, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

6204 49 106206 10 00

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6214 10 00

Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6215 10 00

160

Chusteczki do nosa z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odzież, nie z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i do kategorii 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

ZAŁĄCZNIK I A

Kategoria

Opis:

Kod CN 2013

Tabela równoważności

sztuk/kg

g/sztukę

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gaza i artykuły z gazy pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

 

 

3005 90 31

ZAŁĄCZNIK I B

1.

Niniejszy załącznik obejmuje surowce włókiennicze (kategorie 128 oraz 154), wyroby włókiennicze inne niż z wełny i cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny i włókien chemicznych, a także włókna chemiczne i włókna ciągłe oraz przędze objęte kategoriami 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A oraz 127 B.

2.

Bez uszczerbku dla reguł interpretacji nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią są określone zakresem kodu CN i zakresem odpowiedniego opisu.

3.

Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii.

4.

Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Kategoria

Opis:

Kod CN 2013

Tabela równoważności

sztuk/kg

g/sztukę

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I

ex 20

Bielizna pościelowa, inna niż z dzianin

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe oraz materiały włókiennicze igłowe

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin oraz inna niż należąca do kategorii 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

GRUPA II

ex 12

Rajstopy i trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne, z dzianin, inne niż dla niemowląt

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, z dzianin

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Męskie lub chłopięce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze oraz peleryny

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Damskie lub dziewczęce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny, żakiety, inne niż parki

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Chusteczki do nosa, inne niż z jedwabiu i z odpadów jedwabiu

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

3,9

257

ex 6107 29 00

Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

ex 6108 39 00

ex 27

Damskie lub dziewczęce spódnice, włącznie ze spódnico-spodniami

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), z dzianin

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Biustonosze, tkane lub z dzianin

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt, należących do kategorii ex 10 i ex 87, oraz pończochy, skarpety i podkolanówki dla niemowląt, inne niż z dzianin, należące do kategorii ex 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Dresy z dzianiny

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Odzież damska z tkanin objętych pozycją nr 5903, 5906 i 5907, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 14 i ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Odzież z dzianin objętych pozycją nr 5903 i 5907 oraz ubiory narciarskie z dzianin

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

GRUPA III A

ex 38 B

Firany siatkowe, inne niż z dzianin

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Tkane zasłony (włącznie z draperiami, firankami, lambrekinami okiennymi i łóżkowymi oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż z dzianin

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Dywany, wykładziny podłogowe i dywaniki, węzełkowe (nawet gotowe)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż dywany należące do kategorii ex 58, 142 i 151 B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym) i podobne, wykonane ręcznie

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Taśmy tkane oraz taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs), inne niż etykietki i podobne artykuły należące do kategorii ex 62 i do kategorii 137

Tkaniny elastyczne oraz pasmanterie (nie z dzianin), wykonane z materiałów włókienniczych złożonych z nici gumowej

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tiul i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych, koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w paskach lub w postaci motywów

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Plecionki i ozdobne pasmanterie w sztukach; frędzle, pompony i podobne artykuły

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Dzianiny z włókien syntetycznych zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej oraz dzianiny zawierające 5 % masy lub więcej nitki gumowej

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Dzianiny, inne niż te należące do kategorii ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Pledy i koce, inne niż z dzianin

 

 

ex 6301 10 00

GRUPA III B

ex 10

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin

17 par

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Dodatki odzieżowe z dzianin inne niż dla niemowląt; wszelkiego rodzaju bielizna z dzianin używana w gospodarstwie domowym; zasłony (włącznie z draperiami) i firanki, lambrekiny okienne lub łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz z dzianin; koce i pledy z dzianin, inne artykuły z dzianin, włącznie z częściami odzieży lub dodatków odzieżowych

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Damskie i dziewczęce półhalki i halki, z dzianin

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Stroje kąpielowe

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety z dzianin

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Krawaty, muszki i fulary, inne niż z dzianin, inne niż należące do kategorii 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet z dzianin

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Rękawice, mitenki i rękawice z jednym palcem, nie z dzianin

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Pończochy, skarpety i podkolanówki, nie z dzianin; inne dodatki odzieżowe, części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż dla niemowląt, inne niż z dzianin

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Namioty

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Filc i artykuły z niego, nawet impregnowane lub powleczone, inne niż pokrycia podłogowe

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Sieci i siatki wykonane ze szpagatu, powrozu lub linki oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powrozu lub linki

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Inne artykuły wykonane z przędzy, szpagatu, powrozu, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, artykuły wykonane z takich tkanin oraz artykuły należące do kategorii 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet cięte do kształtu

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tekstylia gumowane, nie z dzianin, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty), inne niż należące do kategorii ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami z pochodnych celulozy lub z innych tworzyw sztucznych

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Brezenty, żagle, markizy i zasłony przeciwsłoneczne

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Tkane materace nadmuchiwane

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace nadmuchiwane i namioty

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Inne gotowe artykuły włókiennicze tkane, z wyłączeniem należących do kategorii ex 113 i ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Ścierki po podłogi, ścierki do naczyń i ścierki do kurzu, inne niż z dzianin

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tkaniny i artykuły do użytku technicznego, inne niż należące do kategorii 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

GRUPA IV

115

Przędza lniana lub przędza z ramii

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkaniny lniane lub tkaniny z ramii

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z lnu lub ramii, inna niż z dzianin

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Zasłony (włącznie z draperiami), firanki, lambrekiny okienne i łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, nie z dzianin; z lnu lub ramii

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z lnu lub ramii

 

 

ex 5607 90 90

122

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, używane, z lnu, inne niż z dzianin

 

 

ex 6305 90 00

123

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż taśmy tkane

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne z lnu lub ramii, inne niż z dzianin

ex 6214 90 00

GRUPA V

124

Syntetyczne włókna odcinkowe

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Włókna odcinkowe sztuczne

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Przędza z włókien ciągłych sztucznych niepakowana do sprzedaży detalicznej, nitka pojedyncza nieskręcana z włókna wiskozowego lub o skręcie nieprzekraczającym 250 skrętów na metr oraz pojedyncza nitka nieteksturowana z octanu celulozy

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów włókienniczych sztucznych

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

 

 

5105 40 00

129

Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego

 

 

5110 00 00

130 A

Przędza jedwabna inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Przędza jedwabna inna niż należąca do kategorii 130 A; jelita jedwabnika

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych

 

 

5308 90 90

132

Przędza papierowa

 

 

5308 90 50

133

Przędza z konopi siewnych

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Przędza metalizowana

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

 

 

5113 00 00

136 A

Tkaniny z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, inne niż niebielone, prane lub bielone

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Tkaniny z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, inne niż należące do kategorii 136 A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe i taśmy tkane z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne inne niż z ramii

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej

 

 

5809 00 00

140

Tkaniny z dzianin; z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Pledy i koce z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

 

 

ex 6301 90 90

142

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z sizalu, z pozostałych włókien z rodziny Agave lub z konopi manilskich

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filc z grubej sierści zwierzęcej

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z manili (konopi manilskich) lub z konopi siewnych

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Szpagat do wiązania lub belowania do maszyn rolniczych, z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Szpagat, powrozy, linki i liny z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave, inne niż wyroby należące do kategorii 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Szpagat, powrozy, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzeblone ani nieczesane

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Przędza z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Przędza z włókna kokosowego

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości większej niż 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości nie większej niż 150 cm; worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż używane

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Pozostałe pokrycia podłogowe, z okrywą, niegotowe

 

 

5702 20 00

151 B

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż igłowe lub flokowane

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Filc igłowany z juty lub z pozostałych włókien łykowych, nieimpregnowany ani niepowleczony, inny niż pokrycia podłogowe

 

 

5602 10 11

153

Używane worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokony jedwabników nadające się do motania

 

 

5001 00 00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzeblone ani nieczesane

ex 5003 00 00

Wełna niezgrzebna ani nieczesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

5104 00 00

Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły, wyczeski i odpady, inne niż włókna kokosowe i manila

5305 00 00

Bawełna, niezgrzebna ani nieczesana

5201 00 105201 00 90

Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302 10 005302 90 00

Manila (konopie manilskie lub Musa Textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

Juta lub pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady juty lub innych włókien łykowych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5303 10 005303 90 00

Pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady takich włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

156

Damskie i dziewczęce bluzki i pulowery z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odzież z dzianin, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 oraz 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Suknie, bluzki i bluzki koszulowe, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

6204 49 106206 10 00

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6214 10 00

Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6215 10 00

160

Chusteczki do nosa z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odzież nie z dzianin, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 oraz 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

2)

załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

KRAJE WYWOZU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

Serbia.”.


(1)  

Uwaga:

załącznik obejmuje tylko kategorie od 1 do 114, z wyjątkiem Serbii, dla której uwzględnione są kategorie od 1 do 123.

(2)  Dotyczy wyłącznie przywozu z Chin.


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/55


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1165/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne reguły przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (2), które dotyczą również niektórych kodów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 517/94.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 517/94.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Włókienniczego ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 517/94 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 67 z 10.3.1994, s. 1.

(2)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 517/94 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

A.   WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ART. 1

1.

Bez uszczerbku dla reguł interpretacji Nomenklatury scalonej sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis.

2.

Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii.

3.

Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Kategoria

Opis

Kod CN 2013

Tabela równoważności

sztuk/kg

g/sztukę

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I A

1

Przędza bawełniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), taśmy tkane, tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe, tiul oraz inne tkaniny sieciowe

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Z czego: inne niż niebielone lub bielone

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkaniny z włókien syntetycznych (nieciągłych lub odpadów) inne niż taśmy tkane, tkaniny włosowe (włączając tkaniny pętelkowe (frotté)) i tkaniny szenilowe

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Z czego: inne niż niebielone lub bielone

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPA I B

4

Koszule, T-shirty, bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny (inne niż z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej), podkoszulki i tym podobne wyroby z dzianin

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Bluzy, pulowery, bezrękawniki, kamizelki, bliźniaki, swetry rozpinane, kaftaniki i bluzki (inne niż marynarki i żakiety), anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, z dzianin

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Męskie lub chłopięce tkane bryczesy, szorty inne niż strój kąpielowy i spodnie (włączając luźne); damskie lub dziewczęce spodnie tkane i spodnie luźne, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części dolne dresów z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, nawet z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Koszule męskie lub chłopięce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPA II A

9

Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny; bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin; z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i tkanin pętelkowych, z bawełny

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Bielizna pościelowa, inna niż z dzianin

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Przędza z włókien syntetycznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Obejmująca przędzę akrylową

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Przędza z włókien sztucznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Tkaniny włosowe i szenilowe (inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) lub tkaniny pętelkowe z bawełny i taśmy tkane) oraz materiały włókiennicze igłowe, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Obejmujące: sztruks z bawełny

 

 

5801 22 00

39

Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin, inna niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPA II B

12

Rajstopy i trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne, z dzianin, inne niż dla niemowląt, w tym pończochy przeciwżylakowe, inne niż wyroby należące do kategorii 70

24,3 par

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Męskie lub chłopięce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Damskie lub dziewczęce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny; żakiety, z wełny, bawełny i chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; męskie lub chłopięce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Męskie lub chłopięce marynarki, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Chusteczki do nosa, inne niż z dzianin

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parki; anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; górne części dresów z podszewką, inne niż należące do kategorii 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Damskie lub dziewczęce suknie, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Damskie lub dziewczęce spódnice, włącznie ze spódnico-spodniami

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; damskie lub dziewczęce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Biustonosze, tkane lub z dzianin

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt, należących do kategorii 10 i 87, oraz pończochy, skarpety i podkolanówki dla niemowląt, inne niż z dzianin, należące do kategorii 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Dresy z dzianiny; z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Męskie lub chłopięce ubiory robocze, inne niż z dzianin

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Damskie lub dziewczęce fartuszki, kitle, fartuchy i inne ubiory robocze, inne niż z dzianin

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Ubiory narciarskie, inne niż z dzianin

 

 

ex 6211 20 00

78

Odzież, inna niż z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 oraz 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Palta, marynarki i inna odzież, w tym ubiory narciarskie, z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPA III A

33

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości mniejszej niż 3 m

 

 

5407 20 11

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, nie z dzianin, wykonane z pasków lub podobnego materiału

6305 32 196305 33 90

34

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości 3 m lub większej

 

 

5407 20 19

35

Tkaniny z włókien ciągłych syntetycznych, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkaniny z włókien ciągłych sztucznych, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Syntetyczna tkanina zasłonowa z dzianin, w tym tkanina na firanki

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Firany siatkowe, inne niż z dzianin

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Tkane zasłony (włącznie z draperiami, firankami, lambrekinami okiennymi i łóżkowymi oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż pojedyncza nitka nieteksturowana, nieskręcana lub o skręcie nieprzekraczającym 50 skrętów na metr

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Przędza z włókien ciągłych chemicznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5401 20 10

Przędza z włókien sztucznych; przędza z włókien ciągłych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż nitka pojedyncza nieskręcana z włókna wiskozowego lub o skręcie nieprzekraczającym 250 skrętów na metr oraz pojedyncza nitka nieteksturowana z octanu celulozy

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Przędza z włókna ciągłego chemicznego, przędza z włókien odcinkowych sztucznych, przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Owcza lub jagnięca wełna zgrzebna lub czesana lub inna cienka sierść zwierzęca

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny zgrzebnej (przędza wełniana) lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny czesanej (przędza czesankowa) lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkaniny z owczej lub jagnięcej wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej

 

 

5111 11 005111 19 005111 20 005111 30 105111 30 805111 90 105111 90 915111 90 985112 11 005112 19 005112 20 005112 30 105112 30 805112 90 105112 90 915112 90 98

51

Bawełna, zgrzeblona lub czesana

 

 

5203 00 00

53

Gaza bawełniana

 

 

5803 00 10

54

Włókna odcinkowe sztuczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia

 

 

5507 00 00

55

Włókna odcinkowe syntetyczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Przędza z włókien odcinkowych syntetycznych (w tym odpadowych), pakowana do sprzedaży detalicznej

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Dywany, wykładziny podłogowe i dywaniki, węzełkowe (nawet gotowe)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż dywany należące do kategorii 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym) i podobne, wykonane ręcznie

 

 

5805 00 00

61

Taśmy tkane oraz taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs), inne niż etykietki i podobne artykuły należące do kategorii 62

Tkaniny elastyczne oraz pasmanterie (nie z dzianin), wykonane z materiałów włókienniczych złożonych z nici gumowej

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tiul i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych, koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w paskach lub w postaci motywów

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane

5807 10 105807 10 90

Plecionki i ozdobne pasmanterie w sztukach; frędzle, pompony i podobne artykuły

5808 10 005808 90 00

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Dzianiny z włókien syntetycznych zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej oraz dzianiny zawierające 5 % masy lub więcej nitki gumowej

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Koronka raszlowa oraz tkaniny o długim włosie z włókien syntetycznych

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Dzianiny, inne niż te należące do kategorii 38 A i 63, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Pledy i koce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPA III B

10

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin

17 par

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Dodatki odzieżowe z dzianin inne niż dla niemowląt; wszelkiego rodzaju bielizna z dzianin używana w gospodarstwie domowym; zasłony (włącznie z draperiami) i firanki, lambrekiny okienne lub łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz z dzianin; koce i pledy z dzianin, inne artykuły z dzianin, włącznie z częściami odzieży lub dodatków odzieżowych

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Z czego: worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, wykonane z pasków polietylenowych lub polipropylenowych

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Damskie i dziewczęce półhalki i halki, z dzianin

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Rajstopy i trykoty z włókien syntetycznych, o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów (6,7 teksa)

30,4 pary

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości z włókien syntetycznych

ex 6115 10 906115 96 91

72

Stroje kąpielowe z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Krawaty, muszki i fulary, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet z dzianin

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Rękawice, mitenki i rękawice z jednym palcem, nie z dzianin

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Pończochy, skarpety i podkolanówki, nie z dzianin; inne dodatki odzieżowe, części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż dla niemowląt, inne niż z dzianin

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Szpagat, powrozy, linki i liny z włókien syntetycznych, plecione lub nie

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Namioty

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Worki i torby z tkanin, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, inne niż wykonane z pasków polietylenowych lub polipropylenowych

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Filc i artykuły z niego, nawet impregnowane lub powleczone, inne niż pokrycia podłogowe

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Włókniny i artykuły z włóknin, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Sieci i siatki wykonane ze szpagatu, powrozu lub linki oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powrozu lub linki

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Inne artykuły wykonane z przędzy, szpagatu, powrozu, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, artykuły wykonane z takich tkanin oraz artykuły należące do kategorii 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu

5904 10 005904 90 00

Tekstylia gumowane, nie z dzianin, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty), inne niż należące do kategorii 100

5907 00 00

100

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami z pochodnych celulozy lub z innych tworzyw sztucznych

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, inne niż z włókien syntetycznych

 

 

ex 5607 90 90

109

Brezenty, żagle, markizy i zasłony przeciwsłoneczne

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkane materace nadmuchiwane

 

 

6306 40 00

111

Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace nadmuchiwane i namioty

 

 

6306 90 00

112

Inne gotowe artykuły włókiennicze tkane, z wyłączeniem należących do kategorii 113 i 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Ścierki po podłogi, ścierki do naczyń i ścierki do kurzu, inne niż z dzianin

 

 

6307 10 90

114

Tkaniny i artykuły do użytku technicznego

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPA IV

115

Przędza lniana lub przędza z ramii

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkaniny lniane lub tkaniny z ramii

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych lniana lub z włókna ramii, inna niż z dzianin

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Zasłony (włącznie z draperiami), firanki, lambrekiny okienne i łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, nie z dzianin; z lnu lub ramii

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z lnu lub ramii

 

 

ex 5607 90 90

122

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, używane, z lnu, inne niż z dzianin

 

 

ex 6305 90 00

123

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż taśmy tkane

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne z lnu lub ramii, inne niż z dzianin

ex 6214 90 00

GRUPA V

124

Syntetyczne włókna odcinkowe

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Włókna odcinkowe sztuczne

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Przędza z włókna ciągłego sztucznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów włókienniczych sztucznych

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

 

 

5105 40 00

129

Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego

 

 

5110 00 00

130 A

Przędza jedwabna inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Przędza jedwabna inna niż należąca do kategorii 130 A; jelita jedwabnika

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych

 

 

5308 90 90

132

Przędza papierowa

 

 

5308 90 50

133

Przędza z konopi siewnych

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Przędza metalizowana

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

 

 

5113 00 00

136

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe i taśmy tkane z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne inne niż z ramii

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej

 

 

5809 00 00

140

Tkaniny z dzianin; z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Pledy i koce z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

 

 

ex 6301 90 90

142

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z sizalu, z pozostałych włókien z rodziny Agave lub z konopi manilskich

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filc z grubej sierści zwierzęcej

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z manili (konopi manilskich) lub z konopi siewnych

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 A

Szpagat do wiązania lub belowania do maszyn rolniczych, z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Szpagat, powrozy, linki i liny z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave, inne niż wyroby należące do kategorii 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Szpagat, powrozy, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzeblone ani nieczesane

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Przędza z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Przędza z włókna kokosowego

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości większej niż 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości nie większej niż 150 cm; worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż używane

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Pozostałe pokrycia podłogowe, z okrywą, niegotowe

 

 

5702 20 00

151 B

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż igłowe lub flokowane

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Filc igłowany z juty lub z pozostałych włókien łykowych, nieimpregnowany ani niepowleczony, inny niż pokrycia podłogowe

 

 

5602 10 11

153

Używane worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokony jedwabników nadające się do motania

 

 

5001 00 00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzeblone ani nieczesane

ex 5003 00 00

Wełna niezgrzebna ani nieczesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

5104 00 00

Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły, wyczeski i odpady, inne niż włókna kokosowe i manila

5305 00 00

Bawełna, niezgrzebna ani nieczesana

5201 00 105201 00 90

Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302 10 005302 90 00

Manila (konopie manilskie lub Musa Textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

Juta lub pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady juty lub innych włókien łykowych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5303 10 005303 90 00

Pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady takich włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

156

Damskie i dziewczęce bluzki i pulowery z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odzież z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Suknie, bluzki i bluzki koszulowe, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

6204 49 106206 10 00

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6214 10 00

Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6215 10 00

160

Chusteczki do nosa z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odzież, nie z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i do kategorii 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   INNE WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ART. 1 UST. 1

Kody Nomenklatury scalonej

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10”


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/75


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1166/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dimetylodiwęglanu (E 242) w niektórych napojach alkoholowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2).

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(4)

W dniu 4 października 2011 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie dimetylodiwęglanu (E 242) we wszystkich produktach należących do kategorii 14.2.8 („Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %”) i udostępniono go państwom członkowskim.

(5)

Dimetylodiwęglan (E 242) stosuje się do sterylizacji napojów na zimno. Ma on działanie grzybobójcze i bakteriobójcze i jest szczególnie użyteczny do celów ograniczania pasteryzacji. Jego stosowanie umożliwia skuteczną konserwację napojów bez zmieniania ich zapachu i smaku. Ograniczenie pasteryzacji będzie ponadto bardziej opłacalne i przyjazne środowisku. Wspomniana substancja jest obecnie dopuszczona do stosowania w kilku kategoriach napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

(6)

Dimetylodiwęglan (E 242) był ostatnio oceniany przez Komitet Naukowy ds. Żywności w 2001 r. (3). Uznaje się, że substancja ta nie rodzi obaw w zakresie toksykologii, ponieważ przy stosowaniu na poziomie 250 mg/l jest ona niestabilna i rozkłada się na substancje, pozostałości których uznawane są za nieszkodliwe. Oznacza to, że takie stosowanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Właściwe jest zatem zezwolenie na stosowanie dimetylodiwęglanu (E 242) do konserwacji wszystkich produktów należących do kategorii 14.2.8 („Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %”).

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ zezwolenie na stosowanie dimetylodiwęglanu (E 242) do konserwacji wszystkich produktów należących do kategorii 14.2.8 stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie jest konieczne.

(8)

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (4) załącznik II, w którym ustanawia się unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania, stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r. Aby umożliwić stosowanie dimetylodiwęglanu (E 242) do konserwacji wszystkich produktów należących do kategorii 14.2.8 przed tą datą, konieczne jest określenie wcześniejszej daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do tego dodatku do żywności.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  SCF/CS/ADD/CONS/43 Final, 12 lipca 2001 r.

(4)  Dz.U. L 295 z 12.11.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 pozycja dotycząca dodatku E 242 w kategorii żywności 14.2.8 „Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %” otrzymuje brzmienie:

 

„E 242

Dimetylodiwęglan

250

(24)

 

Okres stosowania:

od 28 grudnia 2012 r.”


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/78


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1167/2012

z dnia 7 grudnia 2012 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

43,6

MA

65,0

TN

76,3

TR

76,9

ZZ

65,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

174,9

MA

133,1

TR

113,2

ZZ

125,5

0709 93 10

MA

148,1

TR

101,6

ZZ

124,9

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

56,7

ZW

44,9

ZZ

56,4

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,6

ZZ

82,8

0805 50 10

TR

84,3

ZZ

84,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

34,4

US

174,2

ZA

136,9

ZZ

125,7

0808 30 90

CN

51,0

TR

112,1

US

160,6

ZZ

107,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/80


DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(2012/758/UE)

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 283 ust. 2,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

uwzględniając zalecenie Rady Unii Europejskiej (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 maja 2012 r. wygasł mandat José Manuela GONZÁLEZ-PÁRAMO, członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego; należy zatem mianować nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

(2)

Rada Europejska zamierza mianować Yves'a MERSCHA, który jej zdaniem spełnia wszystkie wymogi określone w art. 283 ust. 2 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Yves MERSCH zostaje niniejszym mianowany na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na ośmioletnią kadencję począwszy od dnia 15 grudnia 2012 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2012 r.

W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 215 z 21.7.2012, s. 4.

(2)  Opinia z dnia 25 października 2012 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. C 218 z 24.7.2012, s. 3.


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/81


DECYZJA RADY

z dnia 29 listopada 2012 r.

określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO

(2012/759/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 maja 2001 r. rząd Republiki Tadżykistanu wystąpił o przystąpienie do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) na mocy art. XII tego Porozumienia.

(2)

W dniu 18 lipca 2001 r. powołano grupę roboczą ds. przystąpienia Republiki Tadżykistanu w celu wypracowania porozumienia w sprawie warunków przystąpienia, które byłyby możliwe do zaakceptowania dla Republiki Tadżykistanu oraz dla wszystkich członków WTO.

(3)

Występując w imieniu Unii, Komisja wynegocjowała wiele kompleksowych zobowiązań dotyczących otwarcia rynku przez Republikę Tadżykistanu, które uwzględniają życzenia Unii.

(4)

Zobowiązania te zawarto obecnie w Protokole przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO.

(5)

Przystąpienie do WTO powinno przyczynić się w sposób pozytywny i trwały do postępu reform gospodarczych i zrównoważonego rozwoju Republiki Tadżykistanu.

(6)

Z powyższych względów Protokół przystąpienia powinien zostać zatwierdzony.

(7)

Zgodnie z art. XII Porozumienia ustanawiającego WTO warunki przystąpienia są uzgadniane między państwem przystępującym a WTO i zatwierdzane ze strony WTO przez Konferencję Ministerialną WTO. Zgodnie z art. IV ust. 2 Porozumienia ustanawiającego WTO funkcje Konferencji Ministerialnej w przerwach między jej sesjami pełnić będzie Rada Generalna.

(8)

W myśl powyższego konieczne jest określenie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej WTO w sprawie przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowiskiem, jakie ma zostać zajęte w imieniu Uni Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO, jest zatwierdzenie przystąpienia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2012 r.

W imieniu Rady

N. SYLIKIOTIS

Przewodniczący


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/82


DECYZJA RADY

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

(2012/760/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Heinza MAURUSA.

(3)

Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Ekkeharda KLUGA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)

na stanowisko członka:

Anke SPOORENDONK, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa

oraz

b)

na stanowisko zastępcy członka:

Eberhard SCHMIDT-ELSAESSER, Staats-sekretär.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

S. CHARALAMBOUS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.


8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/83


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2012 r.

zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2013 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8682)

(2012/761/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4 (1),

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), w szczególności jej art. 27 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2009/470/WE ustanowiono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(2)

Ponadto w art. 27 ust. 1 decyzji 2009/470/WE przewidziano wprowadzenie unijnego środka finansowego na pokrycie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych w załączniku I do tej decyzji.

(3)

Decyzja Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (3) stanowi, że aby uzyskać zatwierdzenie w ramach unijnych środków finansowych, programy przedkładane przez państwa członkowskie muszą co najmniej spełniać kryteria określone w załączniku do tej decyzji.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (4) przewiduje przeprowadzenie przez państwa członkowskie corocznych programów monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u bydła, owiec i kóz.

(5)

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków (5) również przewiduje programy nadzoru realizowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do drobiu i dzikiego ptactwa w celu wzbogacenia wiedzy, między innymi na podstawie regularnie uaktualnianej oceny ryzyka, na temat zagrożeń, jakie stanowią dzikie ptaki, związanych z wszelkimi występującymi u ptaków wirusami grypy pochodzącymi od ptaków. Wspomniane roczne programy oraz ich finansowanie również powinny zostać zatwierdzone.

(6)

Niektóre państwa członkowskie przedstawiły Komisji roczne programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt, programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym oraz roczne programy zwalczania i monitorowania niektórych TSE, na realizację których chciałyby otrzymać wkład finansowy Unii.

(7)

Na lata 2011 i 2012 niektóre wieloletnie programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych zgłoszone przez państwa członkowskie zostały zatwierdzone decyzją Komisji 2010/712/UE (6) i decyzją wykonawczą Komisji 2011/807/UE (7).

(8)

Niektóre państwa członkowskie od kilku lat z powodzeniem wdrażające współfinansowane programy zwalczania wścieklizny posiadają granice lądowe z państwami trzecimi, w których choroba ta występuje. Aby ostatecznie zwalczyć wściekliznę, na terenie tych państw trzecich sąsiadujących z Unią należy przeprowadzić pewne działania w zakresie szczepień.

(9)

Aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie przez państwa członkowskie dotknięte wścieklizną działań w zakresie szczepień doustnych przewidzianych w ich programach, należy umożliwić wypłatę zaliczek do wysokości 60 % kwoty maksymalnej ustalonej dla każdego programu na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego.

(10)

Komisja dokonała oceny programów rocznych przedstawionych jej przez państwa członkowskie, jak również odpowiednio trzeciego i drugiego roku realizacji programów wieloletnich zatwierdzonych na 2011 r. i 2012 r. zarówno z punktu widzenia weterynaryjnego, jak i finansowego. Programy te są zgodne z odpowiednim prawodawstwem weterynaryjnym Unii, a zwłaszcza z kryteriami określonymi w decyzji 2008/341/WE.

(11)

Grecja i Włochy, z powodu szczególnej sytuacji epidemiologicznej i problemów technicznych napotkanych przy właściwym wdrażaniu odpowiednio programu zwalczania brucelozy owiec i kóz i programu kontroli i monitorowania afrykańskiego pomoru świń, poinformowały Komisję, że w obecnej sytuacji finansowej wymagane jest dodatkowe wsparcie na pracowników kontraktowych, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie tych programów weterynaryjnych współfinansowanych przez UE.

(12)

Środki kwalifikujące się do wsparcia finansowego Unii zostały określone w niniejszej decyzji wykonawczej Komisji. W przypadkach, w których uznano to za stosowne, Komisja poinformowała jednak na piśmie państwa członkowskie o ograniczeniach kwalifikowalności niektórych środków w odniesieniu do maksymalnej liczby podejmowanych działań lub w odniesieniu do obszarów geograficznych objętych programami.

(13)

Ze względu na znaczenie rocznych i wieloletnich programów dla osiągnięcia celów Unii w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, jak również ze względu na obowiązek stosowania we wszystkich państwach członkowskich programów w zakresie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) i ptasiej grypy, właściwe jest ustalenie odpowiedniej stawki wkładu finansowego Unii w celu zwrócenia kosztów, które zainteresowane państwa członkowskie poniosą w związku ze środkami wspomnianymi w niniejszej decyzji do kwoty maksymalnej dla każdego programu.

(14)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych zaciąganie zobowiązań na wydatki z budżetu Unii powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, określającą istotne składniki działania powodującego wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organy, którym instytucja ta przekazała uprawnienia.

(15)

Weryfikacja poszczególnych uzasadnień kosztów kwalifikowalnych powoduje znaczne obciążenie administracyjne, a jednocześnie nie przyczynia się w sposób szczególny do zwiększenia skutecznego wykorzystania środków unijnych lub przejrzystości. Właściwsze w związku z tym jest ustalenie wkładu finansowego Unii dla każdego programu, w stosownych przypadkach, na poziomie, który zapewnia odpowiednie pokrycie kosztów związanych z działaniem danego rodzaju, o ile zostało ono zrealizowane. Należy zatem odpowiednio określić wkład finansowy Unii przeznaczony przede wszystkim na określone działania, takie jak pobieranie próbek, badania i szczepienia, jako kwotę ryczałtową przeznaczoną na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych zwykle w celu przeprowadzenia działania lub osiągnięcia wyniku odpowiedniego badania.

(16)

Na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (8) programy zwalczania i kontroli chorób zwierząt mają być finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej stosuje się przepisy art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia.

(17)

Wkład finansowy Unii powinno się przyznawać pod warunkiem, że planowane działania prowadzone są w sposób skuteczny i że właściwe organy dostarczają wszelkich niezbędnych informacji w terminach określonych w niniejszej decyzji.

(18)

Ze względu na skuteczność administracyjną wszelkie wydatki przedłożone do zwrotu w ramach wkładu finansowego Unii powinny być wyrażone w euro. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 kursem wymiany walut dla wydatków w walucie innej niż euro powinien być najbardziej aktualny kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie przedkłada swój wniosek.

(19)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

PROGRAMY ROCZNE

Artykuł 1

Bruceloza bydła

1.   Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. programy zwalczania brucelozy bydła przedstawione przez Hiszpanię, Włochy, Portugalię i Zjednoczone Królestwo.

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. program zwalczania brucelozy bydła przedstawiony przez Chorwację.

2.   Wkład finansowy Unii:

a)

stanowi ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych w celu przeprowadzenia następujących działań lub badań:

(i)

0,5 EUR za zwierzę gospodarskie, od którego pobrano próbkę;

(ii)

0,2 EUR za wykonanie testu z różem bengalskim;

(iii)

0,2 EUR za wykonanie odczynu aglutynacji probówkowej;

(iv)

0,4 EUR za wykonanie odczynu wiązania dopełniacza;

(v)

0,5 EUR za wykonanie testu ELISA;

(vi)

10 EUR za przeprowadzenie badania bakteriologicznego;

(vii)

1 EUR za zaszczepione zwierzę gospodarskie;

b)

stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1 i 2, na odszkodowania należne właścicielom za wartość zwierząt poddanych ubojowi w ramach wspomnianych programów, i nie przekracza średnio 375 EUR za zwierzę poddane ubojowi;

c)

oraz nie przekracza następujących kwot:

(i)

4 000 000 EUR dla Hiszpanii;

(ii)

100 000 EUR dla Chorwacji;

(iii)

1 200 000 EUR dla Włoch;

(iv)

1 000 000 EUR dla Portugalii;

(v)

1 100 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.

Artykuł 2

Gruźlica bydła

1.   Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. programy zwalczania gruźlicy bydła przedstawione przez Irlandię, Hiszpanię, Włochy, Portugalię i Zjednoczone Królestwo.

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. program zwalczania gruźlicy bydła przedstawiony przez Chorwację.

2.   Wkład finansowy Unii:

a)

stanowi ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych w celu przeprowadzenia następujących działań lub badań:

(i)

0,5 EUR za zwierzę gospodarskie, od którego pobrano próbkę;

(ii)

1,5 EUR za wykonanie próby tuberkulinowej;

(iii)

5 EUR za wykonanie próby interferonu gamma;

(iv)

10 euro za przeprowadzenie badania bakteriologicznego;

b)

stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1 i 2, na odszkodowania należne właścicielom za wartość zwierząt poddanych ubojowi w ramach wspomnianych programów, i nie przekracza średnio 375 EUR za zwierzę poddane ubojowi;

c)

oraz nie przekracza następujących kwot:

(i)

19 000 000 EUR dla Irlandii;

(ii)

14 000 000 EUR dla Hiszpanii;

(iii)

400 000 EUR dla Chorwacji;

(iv)

3 300 000 EUR dla Włoch;

(v)

2 600 000 EUR dla Portugalii;

(vi)

31 800 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.

Artykuł 3

Bruceloza owiec i kóz

1.   Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. programy zwalczania brucelozy owiec i kóz przedstawione przez Grecję, Włochy, Hiszpanię, Cypr i Portugalię.

2.   Wkład finansowy Unii, z wyjątkiem wkładu dla Grecji:

a)

stanowi ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych w celu przeprowadzenia następujących działań lub badań:

(i)

0,5 EUR za zwierzę gospodarskie, od którego pobrano próbkę;

(ii)

0,2 EUR za wykonanie testu z różem bengalskim;

(iii)

0,4 EUR za wykonanie odczynu wiązania dopełniacza;

(iv)

10 EUR za przeprowadzenie badania bakteriologicznego;

(v)

1 EUR za zaszczepione zwierzę gospodarskie;

b)

stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na odszkodowania należne właścicielom za wartość zwierząt poddanych ubojowi w ramach wspomnianych programów, i nie przekracza średnio 50 EUR za zwierzę poddane ubojowi; oraz

c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

7 500 000 EUR dla Hiszpanii;

(ii)

3 500 000 EUR dla Włoch;

(iii)

180 000 EUR dla Cypru;

(iv)

2 000 000 EUR dla Portugalii.

3.   Wkład finansowy Unii dla Grecji:

a)

stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione na:

(i)

zakup szczepionek;

(ii)

wykonanie badań laboratoryjnych;

(iii)

wynagrodzenia pracowników kontraktowych zatrudnionych specjalnie na potrzeby wdrażania środków tego programu innych niż wykonanie badań laboratoryjnych;

(iv)

odszkodowania należne właścicielom za wartość zwierząt poddanych ubojowi w ramach tego programu; oraz

b)

nie przekracza 4 000 000 EUR.

4.   Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona Grecji za realizację programu, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza średnio:

(i)

0,2 EUR za wykonanie testu z różem bengalskim;

(ii)

0,4 EUR za wykonanie odczynu wiązania dopełniacza;

(iii)

10 EUR za przeprowadzenie badania bakteriologicznego;

(iv)

1 EUR za dawkę za zakup szczepionki:

(v)

50 EUR za zwierzę poddane ubojowi.

Artykuł 4

Choroba niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka

1.   Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. programy zwalczania i monitorowania choroby niebieskiego języka przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Niemcy, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Węgry, Maltę, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Słowację i Finlandię.

2.   Wkład finansowy Unii:

a)

stanowi ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych w celu przeprowadzenia następujących działań lub badań:

(i)

0,5 EUR za zwierzę gospodarskie, od którego pobrano próbkę;

(ii)

1 EUR za zaszczepione zwierzę gospodarskie;

(iii)

2 EUR za wykonanie testu ELISA;

(iv)

10 EUR za wykonanie testu PCR;

(v)

10 EUR za wykonanie badania wirusologicznego;

b)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

25 000 EUR dla Belgii;

(ii)

11 000 EUR dla Bułgarii;

(iii)

10 000 EUR dla Republiki Czeskiej;

(iv)

100 000 EUR dla Niemiec;

(v)

10 000 EUR dla Irlandii;

(vi)

100 000 EUR dla Grecji;

(vii)

40 000 EUR dla Hiszpanii;

(viii)

650 000 EUR dla Włoch;

(ix)

10 000 EUR dla Łotwy;

(x)

10 000 EUR dla Litwy;

(xi)

10 000 EUR dla Luksemburga;

(xii)

10 000 EUR dla Węgier;

(xiii)

10 000 EUR dla Malty;

(xiv)

10 000 EUR dla Niderlandów;

(xv)

10 000 EUR dla Austrii;

(xvi)

50 000 EUR dla Polski;

(xvii)

300 000 EUR dla Portugalii;

(xviii)

140 000 EUR dla Rumunii;

(xix)

25 000 EUR dla Słowenii;

(xx)

40 000 EUR dla Słowacji;

(xxi)

10 000 EUR dla Finlandii.

Artykuł 5

Salmoneloza (salmonella odzwierzęca) w stadach hodowlanych, stadach nieśnych, stadach brojlerów gatunku Gallus gallus oraz stadach indyków (Meleagris gallopavo)

1.   Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. programy kontroli niektórych form salmonelli odzwierzęcej w stadach hodowlanych, stadach nieśnych i stadach brojlerów gatunku Gallus gallus oraz stadach indyków (Meleagris gallopavo) przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Luksemburg, Węgry, Maltę, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Słowację i Zjednoczone Królestwo.

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. programy kontroli niektórych form salmonelli odzwierzęcej w stadach hodowlanych, stadach nieśnych i stadach brojlerów gatunku Gallus gallus oraz stadach indyków (Meleagris gallopavo) przedstawione przez Chorwację.

2.   Wkład finansowy Unii:

a)

stanowi ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych w celu przeprowadzenia następujących działań lub badań:

(i)

0,5 EUR za próbkę urzędową;

(ii)

7 EUR za badanie bakteriologiczne (posiew/izolacja):

(iii)

15 EUR za test na określenie serotypu odpowiednich izolatów Salmonella spp.

(iv)

5 EUR za jeden test na badanie bakteriologiczne w celu sprawdzenia skuteczności dezynfekcji kurników po wybiciu stada, u którego stwierdzono salmonellę;

(v)

3 EUR za jeden test wykrywający środki przeciwdrobnoustrojowe lub efekt hamujący mnożenie się bakterii w tkankach ptaków ze stad zbadanych na obecność salmonelli;

(vi)

0,02 EUR za zakup dawek szczepionek;