ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.303.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 303

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
31 października 2012


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 979/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

83

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

31.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 978/2012

z dnia 25 października 2012 r.

wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od 1971 r. Wspólnota przyznaje preferencje handlowe krajom rozwijającym się w ramach swojego ogólnego systemu preferencji taryfowych.

(2)

Wspólna polityka handlowa Unii kieruje się zasadami ustanowionymi w postanowieniach ogólnych o działaniach zewnętrznych Unii, zawartych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), i służy osiągnięciu celów określonych w tych postanowieniach.

(3)

Celem Unii jest określenie wspólnych polityk i prowadzenie wspólnych działań wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy krajów rozwijających się, przy czym celem nadrzędnym jest eliminacja ubóstwa.

(4)

Wspólna polityka handlowa Unii ma być spójna z polityką Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i powinna utrwalać cele określone w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności likwidację ubóstwa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów w krajach rozwijających się. Ma ona być zgodna z wymogami Światowej Organizacji Handlu (WTO), w szczególności z decyzją w sprawie zróżnicowanego i bardziej uprzywilejowanego wzajemnego traktowania oraz pełniejszego uczestnictwa krajów rozwijających się z 1979 r. („klauzula dopuszczająca”), przyjętą na mocy Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) w 1979 r., która stanowi, że członkowie WTO mogą przyznać zróżnicowane i korzystniejsze traktowanie krajom rozwijającym się.

(5)

Komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. pt. „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: rola Ogólnego Systemu Preferencji Taryfowych (GSP) Wspólnoty na dekadę 2006/2015” określa wytyczne dotyczące wprowadzenia ogólnego systemu preferencji taryfowych na lata 2006–2015.

(6)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. (2), przedłużone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 512/2011 z dnia 11 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (3), przewiduje stosowanie ogólnego systemu preferencji taryfowych („system”) do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do momentu zastosowania systemu na mocy niniejszego rozporządzenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po tym czasie system powinien obowiązywać przez 10 lat od daty zastosowania preferencji określonych w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych, które powinno być dalej stosowane i nie powinno wygasnąć.

(7)

Zapewniając preferencyjny dostęp do rynku Unii, w ramach systemu należy wspierać kraje rozwijające się w ich wysiłkach na rzecz ograniczania ubóstwa oraz promowania dobrych rządów i zrównoważonego rozwoju, poprzez udzielanie tym krajom pomocy w zakresie wytwarzania dodatkowych przychodów z handlu międzynarodowego, które kraje te mogą następnie ponownie zainwestować z myślą o własnym rozwoju oraz, dodatkowo, w celu dywersyfikowania swoich gospodarek. Preferencje taryfowe przyznawane w ramach systemu należy ukierunkować na pomoc krajom rozwijającym się, które mają większe potrzeby rozwojowe, handlowe i finansowe.

(8)

System składa się z rozwiązania ogólnego i dwóch rozwiązań szczególnych.

(9)

Rozwiązanie ogólne powinno być przyznawane wszystkim krajom rozwijającym się, które mają wspólne potrzeby rozwojowe i znajdują się na podobnym etapie rozwoju gospodarczego. Kraje, które zostały sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o wysokim dochodzie lub o średnio-wysokim dochodzie, mają poziom dochodu na mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie wyższych poziomów dywersyfikacji bez preferencji taryfowych przyznawanych w ramach systemu. Zaliczają się do nich gospodarki, które pomyślnie ukończyły transformację z gospodarek scentralizowanych na rynkowe. Kraje te nie mają takich samych potrzeb rozwojowych, handlowych i finansowych jak pozostałe kraje rozwijające się; nie są one w sytuacji podobnej do tej, w której znajdują się bardziej podatne na zagrożenia kraje rozwijające się, i aby zapobiec nieuzasadnionej dyskryminacji, należy traktować je inaczej. Ponadto korzystanie przez kraje o wysokim lub średnio-wysokim dochodzie z preferencji taryfowych przyznawanych w ramach systemu zwiększa presję konkurencyjną na wywóz z biedniejszych, bardziej podatnych na zagrożenia krajów, a zatem mogłoby spowodować nałożenie nieuzasadnionego obciążenia na te kraje rozwijające się, które są bardziej podatne na zagrożenia. W ramach rozwiązania ogólnego uwzględnia się fakt, że potrzeby rozwojowe, handlowe i finansowe podlegają zmianom, oraz zapewnia się, że rozwiązanie to pozostaje otwarte, jeżeli sytuacja danego kraju ulega zmianie.

Przez wzgląd na spójność nie należy rozszerzać preferencji taryfowych przyznawanych w ramach rozwiązania ogólnego na kraje rozwijające się, które korzystają z zawartej z Unią umowy o preferencyjnym dostępie do rynku, zapewniającej zasadniczo w zakresie całego handlu co najmniej taki sam poziom preferencji taryfowych jak system. Aby zapewnić krajowi korzystającemu i podmiotom gospodarczym czas na dokładne przystosowanie się, rozwiązanie ogólne należy w dalszym ciągu stosować przez dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania umowy o preferencyjnym dostępie do rynku, a datę tę należy określić w wykazie krajów korzystających z rozwiązania ogólnego.

(10)

Kraje wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 i kraje korzystające z autonomicznego dostępu preferencyjnego do rynku Unii na podstawie rozporządzenia (WE) nr 732/2008, rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzającego autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy (4) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzającego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (5) powinny być uznane za kwalifikujące się do systemu. Terytoriów zamorskich stowarzyszonych z Unią Europejską oraz krajów zamorskich i terytoriów krajów, które nie są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008, nie należy uznawać za kwalifikujące się do systemu.

(11)

Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów opiera się na całościowej koncepcji zrównoważonego rozwoju uznanej w międzynarodowych konwencjach i instrumentach, takich jak Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) o prawie do rozwoju z 1986 r., Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 r., Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy z 1998 r., deklaracja milenijna Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2000 r. i Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju z 2002 r. Dodatkowe preferencje taryfowe przewidziane w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów należy zatem przyznać krajom rozwijającym się, które z powodu braku dywersyfikacji i niewystarczającego udziału w międzynarodowej wymianie handlowej są podatne na zagrożenia, tak aby pomóc im w przyjęciu na siebie dodatkowych obciążeń i obowiązków wiążących się z ratyfikacją i skutecznym wykonywaniem podstawowych konwencji w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów.

(12)

Preferencje powinny mieć na celu wspieranie dalszego wzrostu gospodarczego, a tym samym wychodzić naprzeciw potrzebie zrównoważonego rozwoju. W ramach szczególnych rozwiązań motywacyjnych, cła ad valorem dla danych krajów korzystających powinny zostać zawieszone. Cła specyficzne, o ile nie są połączone z cłem ad valorem, powinny także zostać zawieszone.

(13)

Kraje, które spełniają kryteria kwalifikowalności w zakresie korzystania ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, powinny móc korzystać z dodatkowych preferencji taryfowych, jeżeli po złożeniu przez nie wniosku Komisja ustali, że spełnione są odpowiednie warunki. Składanie wniosków powinno być możliwe począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Kraje, które korzystają z preferencji taryfowych systemu na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008, również powinny złożyć nowy wniosek.

(14)

Komisja powinna monitorować stan ratyfikacji podstawowych konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów i ich skutecznego wykonywania, analizując wnioski i zalecenia właściwych organów monitorujących ustanowionych na mocy tych konwencji (właściwe organy monitorujące). Co dwa lata Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stanu ratyfikacji odpowiednich konwencji, wypełniania przez kraje korzystające wszelkich zobowiązań w zakresie sprawozdawczości przewidzianych w tych konwencjach oraz wykonania konwencji w praktyce.

(15)

Do celów monitorowania i wycofywania preferencji niezbędne są sprawozdania właściwych organów monitorujących. Uzupełnieniem takich sprawozdań mogą być jednak inne źródła informacji, o ile są dokładne i rzetelne. Bez uszczerbku dla pozostałych źródeł, może to obejmować informacje dostarczane przez społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych, Parlament Europejski i Radę.

(16)

W ramach rozwiązania szczególnego dla krajów najsłabiej rozwiniętych należy nadal przyznawać bezcłowy dostęp do rynku Unii w odniesieniu do produktów pochodzących z krajów uznanych przez ONZ za najsłabiej rozwinięte i sklasyfikowanych jako takie, z wyłączeniem handlu bronią. Dla krajów usuniętych przez ONZ z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych należy ustalić okres przejściowy, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki spowodowane zniesieniem preferencji taryfowych przyznanych w ramach tego rozwiązania. Preferencje taryfowe przewidziane w ramach rozwiązania szczególnego dla krajów najsłabiej rozwiniętych należy nadal przyznawać tym najsłabiej rozwiniętym krajom, które korzystają z innej zawartej z Unią umowy o preferencyjnym dostępie do rynku.

(17)

W celu zapewnienia spójności z postanowieniami umów o partnerstwie gospodarczym (EPA), dotyczącymi dostępu do rynku dla cukru, do dnia 30 września 2015 r. w przypadku przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 Wspólnej Taryfy Celnej należy wymagać posiadania pozwolenia na przywóz.

(18)

W przypadku rozwiązania ogólnego należy zachować rozróżnienie między preferencjami taryfowymi dla produktów niewrażliwych a preferencjami taryfowymi dla produktów wrażliwych w celu uwzględnienia sytuacji sektorów wytwarzających te same produkty w Unii.

(19)

Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty niewrażliwe nadal powinny być zawieszone, natomiast cła na produkty wrażliwe powinny zostać objęte stawkami obniżonymi, aby zapewnić zadowalający poziom wykorzystania, a jednocześnie uwzględnić sytuację w odnośnych sektorach przemysłu Unii.

(20)

Takie obniżenie stawki powinno być wystarczająco atrakcyjne, aby zachęcać przedsiębiorstwa handlowe do korzystania z możliwości oferowanych przez system. Cła ad valorem należy zatem zasadniczo obniżyć o stawkę zryczałtowaną wynoszącą 3,5 punktu procentowego w stosunku do stawki celnej dla krajów objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania, natomiast takie cła na materiały i wyroby włókiennicze należy obniżyć o 20 %. Cła specyficzne należy obniżyć o 30 %. Jeżeli określone zostało cło minimalne, takie minimalne cło nie powinno być stosowane.

(21)

Cła powinny być całkowicie zawieszone, jeżeli preferencyjne traktowanie w odniesieniu do indywidualnej deklaracji przywozowej skutkuje cłem ad valorem w wysokości nieprzekraczającej 1 % lub cłem specyficznym w wysokości nieprzekraczającej 2 EUR, ponieważ koszt pobrania takiego cła może być wyższy od uzyskanego dochodu.

(22)

Znoszenie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji i działów Wspólnej Taryfy Celnej. Znoszenie preferencji powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do sekcji lub podsekcji, aby zmniejszyć liczbę przypadków, w których znoszeniu preferencji podlegają produkty heterogeniczne. Znoszenie preferencji w odniesieniu do sekcji lub podsekcji (składających się z działów) dla danego kraju korzystającego powinno mieć miejsce wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria znoszenia preferencji przez trzy kolejne lata, tak by zwiększyć przewidywalność i sprawiedliwość znoszenia preferencji przez wyeliminowanie skutków znacznych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu. Znoszenia preferencji nie należy stosować w odniesieniu do krajów korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ani do krajów korzystających ze szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych, ponieważ mają one bardzo podobny profil gospodarczy, który sprawia, że są podatne na zagrożenia ze względu na niewielką, niezróżnicowaną bazę eksportową.

(23)

Aby korzyści z systemu czerpały wyłącznie te kraje, do których system jest skierowany, zastosowanie powinny mieć preferencje taryfowe przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz reguły pochodzenia produktów określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6).

(24)

Przyczyny czasowego wycofania rozwiązań w ramach systemu powinny obejmować poważne i systematyczne naruszanie zasad określonych w niektórych międzynarodowych konwencjach dotyczących podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych, tak aby wspierać cele tych konwencji. Preferencje taryfowe wynikające ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów należy czasowo wycofać, jeżeli kraj korzystający nie wywiązuje się z podjętego przez siebie zobowiązania do utrzymania ratyfikacji i skutecznego wykonania tych konwencji lub do spełnienia wymogów w zakresie sprawozdawczości nałożonych przez odpowiednie konwencje lub jeżeli kraj korzystający nie współpracuje z Unią w ramach jej procedur monitorowania określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(25)

Ze względu na sytuację polityczną w Birmie/Mjanmie i na Białorusi należy utrzymać w mocy czasowe wycofanie wszystkich preferencji taryfowych w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących z Birmy/Mjanmy lub z Białorusi.

(26)

Aby osiągnąć równowagę między potrzebą lepszego ukierunkowania, większej spójności i przejrzystości, z jednej strony, a skuteczniejszym promowaniem zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów poprzez jednostronny system preferencji taryfowych, z drugiej strony, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie zmian do załączników do niniejszego rozporządzenia i czasowego wycofywania preferencji taryfowych wynikającego z nieprzestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów oraz w zakresie przepisów proceduralnych dotyczących składania wniosków o przyznawanie preferencji taryfowych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przeprowadzania czasowego wycofania i dochodzeń w sprawie środków ochronnych w celu stworzenia jednolitych i szczegółowych rozwiązań technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(27)

Aby zapewnić podmiotom gospodarczym stabilne ramy działalności, należy przekazać Komisji uprawnienie do przyjęcia aktu zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie uchylenia w trybie pilnym decyzji o czasowym wycofaniu, zanim ta decyzja o czasowym wycofaniu preferencji taryfowych stanie się skuteczna, w przypadku gdy powody uzasadniające czasowe wycofanie przestają mieć zastosowanie.

(28)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (7).

(29)

W przypadku przyjmowania aktów wykonawczych w sprawie zawieszenia preferencji taryfowych odnośnie do określonych sekcji systemu GSP w stosunku do krajów korzystających oraz w sprawie rozpoczęcia procedury czasowego wycofania należy stosować procedurę doradczą, biorąc pod uwagę charakter i oddziaływanie tych aktów.

(30)

W przypadku przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących dochodzeń w sprawie środków ochronnych i dotyczących zawieszenia rozwiązań preferencyjnych, jeżeli przywóz może powodować poważne zakłócenia na rynkach Unii, należy stosować procedurę sprawdzającą.

(31)

Aby zapewnić integralność oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu, jeżeli w należycie uzasadnionych przypadkach dotyczących czasowych wycofań, wynikających z nieprzestrzegania procedur celnych i niedotrzymania zobowiązań związanych z cłami, jest to szczególnie pilnie wymagane, Komisja powinna przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie.

(32)

Aby zapewnić podmiotom gospodarczym stabilne ramy działalności, jeżeli w należycie uzasadnionych przypadkach dotyczących zakończenia lub przedłużenia czasowych wycofań, wynikających z nieprzestrzegania procedur celnych i niedotrzymania zobowiązań związanych z cłami, jest to szczególnie pilnie wymagane, wraz z upływem okresu nieprzekraczającego sześciu miesięcy Komisja powinna przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie.

(33)

Komisja powinna także przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli – w należycie uzasadnionych przypadkach dotyczących dochodzeń w sprawie środków ochronnych – jest to szczególnie pilnie wymagane w związku z trudnym do naprawienia pogorszeniem się sytuacji gospodarczej lub finansowej producentów z Unii.

(34)

Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania na podstawie niniejszego rozporządzenia dotyczące wyników systemu. Pięć lat po wejściu w życie rozporządzenia Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia i ocenić potrzebę dokonania przeglądu systemu, w tym szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, oraz przepisów dotyczących czasowego wycofywania preferencji taryfowych, biorąc pod uwagę walkę z terroryzmem oraz obszar standardów międzynarodowych w zakresie przejrzystości i wymiany informacji w kwestiach podatkowych. W swoim sprawozdaniu Komisja powinna uwzględnić wpływ na potrzeby rozwojowe, handlowe i finansowe krajów korzystających. Sprawozdanie to powinno także zawierać szczegółową analizę oddziaływania niniejszego rozporządzenia na wymianę handlową i na wpływy taryfowe Unii, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla krajów korzystających. W stosownych przypadkach należy również ocenić zgodność z przepisami sanitarnymi i fitosanitarnymi Unii. Sprawozdanie powinno również obejmować analizę wpływu systemu na aspekty zrównoważonego rozwoju i przywóz biopaliw.

(35)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 732/2008,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

1.   Ogólny system preferencji taryfowych („system”) stosuje się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Niniejsze rozporządzenie przewiduje następujące preferencje taryfowe w ramach systemu:

a)

rozwiązanie ogólne;

b)

szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+); oraz

c)

szczególne rozwiązanie dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych (wszystko oprócz broni) (EBA))

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

„GSP” oznacza ogólny system preferencji, w ramach którego Unia zapewnia preferencyjny dostęp do swego rynku w ramach jakiegokolwiek rozwiązania preferencyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

b)

„kraje” oznaczają kraje i terytoria posiadające administrację celną;

c)

„kraje kwalifikujące się” oznaczają wszystkie kraje rozwijające się wymienione w załączniku I;

d)

„kraje korzystające z systemu GSP” oznaczają kraje korzystające z rozwiązania ogólnego wymienione w załączniku II;

e)

„kraje korzystające z systemu GSP+” oznaczają kraje korzystające ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów wymienione w załączniku III;

f)

„kraje korzystające z EBA” oznaczają kraje korzystające ze szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych wymienione w załączniku IV;

g)

„cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej” oznaczają cła wyszczególnione w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (8) z wyjątkiem ceł ustanowionych w ramach kontyngentów taryfowych;

h)

„sekcja” oznacza którąkolwiek z sekcji Wspólnej Taryfy Celnej ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87;

i)

„dział” oznacza którykolwiek z działów Wspólnej Taryfy Celnej ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87;

j)

„sekcja systemu GSP” oznacza sekcję wymienioną w załączniku V i ustanowioną na podstawie sekcji i działów Wspólnej Taryfy Celnej;

k)

„umowa o preferencyjnym dostępie do rynku” oznacza preferencyjny dostęp do rynku Unii uzyskany w ramach umowy handlowej stosowanej tymczasowo lub będącej w mocy albo w ramach preferencji autonomicznych przyznanych przez Unię;

l)

„skuteczne wykonanie” oznacza pełną realizację wszystkich zobowiązań podjętych na mocy międzynarodowych konwencji wymienionych w załączniku VIII i zapewnienie w ten sposób spełnienia wszystkich zasad, celów i praw w nich zagwarantowanych.

Artykuł 3

1.   W załączniku I ustanawia się wykaz krajów kwalifikujących się.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonywać zmian załącznika I w celu uwzględnienia zmian statusu międzynarodowego lub klasyfikacji krajów.

3.   Komisja powiadamia zainteresowany kraj kwalifikujący się o wszelkich istotnych zmianach jego statusu w ramach systemu.

ROZDZIAŁ II

ROZWIĄZANIE OGÓLNE

Artykuł 4

1.   Kraj kwalifikujący się korzysta z preferencji taryfowych przewidzianych w ramach rozwiązania ogólnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), chyba że:

a)

został sklasyfikowany przez Bank Światowy jako kraj o wysokim dochodzie lub o średnio-wysokim dochodzie przez trzy kolejne lata bezpośrednio poprzedzające aktualizację wykazu krajów korzystających; lub

b)

korzysta z umowy o preferencyjnym dostępie do rynku, która zasadniczo w zakresie całego handlu zapewnia taki sam poziom preferencji taryfowych jak przedmiotowy system lub lepszy.

2.   Ust. 1 lit. a) i b) nie mają zastosowania do krajów najsłabiej rozwiniętych.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 lit. b), ust. 1 lit. a) nie stosuje się do dnia 21 listopada 2014 r. w przypadku krajów, które przed dniem 20 listopada 2012 r. parafowały dwustronną umowę z Unią o preferencyjnym dostępie do rynku, która przewiduje takie same preferencje jak w przypadku systemu, lub lepsze, zasadniczo w zakresie do całego handlu, lecz która nie jest jeszcze stosowana.

Artykuł 5

1.   W załączniku II ustanawia się wykaz krajów korzystających z systemu GSP, spełniających kryteria określone w art. 4.

2.   Komisja dokonuje przeglądu załącznika II do dnia 1 stycznia każdego roku po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić krajowi korzystającemu z systemu GSP i podmiotom gospodarczym czas na dokładne przystosowanie się do zmiany statusu danego kraju w ramach systemu:

a)

decyzja o usunięciu z wykazu krajów korzystających z systemu GSP danego kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu i na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) ma zastosowanie po upływie roku od daty wejścia w życie tej decyzji;

b)

decyzja o usunięciu z wykazu krajów korzystających z systemu GSP danego kraju korzystającego zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu i na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie po upływie dwóch lat od daty rozpoczęcia stosowania umowy o preferencyjnym dostępie do rynku.

3.   Do celów ust. 1 i 2 niniejszego artykułu Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonywać zmian załącznika II na podstawie kryteriów określonych w art. 4.

4.   Komisja powiadamia zainteresowany kraj korzystający z systemu GSP o wszelkich zmianach jego statusu w ramach systemu.

Artykuł 6

1.   W załączniku V wymienione są produkty objęte rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a).

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonywać zmian załącznika V w celu uwzględnienia modyfikacji koniecznych ze względu na zmiany wprowadzane do Nomenklatury scalonej.

Artykuł 7

1.   Cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej na produkty wymienione w załączniku V jako produkty niewrażliwe zawiesza się całkowicie z wyjątkiem ceł na składniki rolne.

2.   Cła ad valorem określone we Wspólnej Taryfie Celnej na produkty wymienione w załączniku V jako produkty wrażliwe obniża się o 3,5 punktu procentowego. Dla produktów z sekcji S-11a i S-11b załącznika V systemu GSP obniżka ta wynosi 20 %.

3.   W przypadku gdy preferencyjne stawki celne obliczone zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do ceł ad valorem określonych we Wspólnej Taryfie Celnej mających zastosowanie na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidują obniżenie o ponad 3,5 punktu procentowego taryf celnych na produkty, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, wówczas stosuje się te preferencyjne stawki celne.

4.   Określone we Wspólnej Taryfie Celnej cła specyficzne na produkty wymienione w załączniku V jako produkty wrażliwe, inne niż cła minimalne lub maksymalne, obniża się o 30 %.

5.   Jeżeli cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej na produkty wymienione w załączniku V jako produkty wrażliwe obejmują cła ad valorem i cła specyficzne, cła specyficzne nie zostają obniżone.

6.   Jeżeli cła obniżone zgodnie z ust. 2 i 4 określają cło maksymalne, to cło maksymalne nie zostaje obniżone. Jeżeli te cła określają cło minimalne, to cło minimalne nie ma zastosowania.

Artykuł 8

1.   Preferencje taryfowe, o których mowa w art. 7, zawiesza się w stosunku do produktów zawartych w sekcji systemu GSP pochodzących z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli średnia wartość przywozu Unii takich produktów z danego kraju korzystającego z systemu GSP przez trzy kolejne lata przekracza progi wymienione w załączniku VI. Progi oblicza się jako odsetek całkowitej wartości przywozu do Unii tego samego produktu ze wszystkich krajów korzystających z systemu GSP.

2.   Przed zastosowaniem preferencji taryfowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja przyjmuje akt wykonawczy ustanawiający, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2, wykaz sekcji systemu GSP, w odniesieniu do których zawiesza się preferencje taryfowe, o których mowa w art. 7, w stosunku do krajów korzystających z systemu GSP. Ten akt wykonawczy ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

3.   Komisja co trzy lata dokonuje przeglądu wykazu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, i przyjmuje akt wykonawczy, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2, celem zawieszenia lub ponownego ustanowienia preferencji taryfowych, o których mowa w art. 7. Ten akt wykonawczy ma zastosowanie od dnia 1 stycznia roku następującego po jego wejściu w życie.

4.   Wykaz, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, ustanawia się na podstawie danych dostępnych na dzień 1 września roku, w którym przeprowadza się przegląd, i dwóch lat poprzedzających rok, w którym przeprowadza się przegląd. W wykazie uwzględnia się przywóz z krajów korzystających z systemu GSP wymienionych w załączniku II mającym zastosowanie w tym czasie. Nie uwzględnia się jednak wartości przywozu z krajów korzystających z systemu GSP, którym w dniu rozpoczęcia stosowania zawieszenia nie przysługują już preferencje taryfowe przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b).

5.   Komisja powiadamia zainteresowany kraj o akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z ust. 2 i 3.

6.   W przypadku zmiany załącznika II zgodnie z kryteriami określonymi w art. 4 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany załącznika VI w celu dostosowania warunków wymienionych w tym załączniku tak, by zachować proporcjonalnie taki sam poziom sekcji produktów objętych znoszeniem preferencji jak ten określony w ust. 1 niniejszego artykułu.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIE MOTYWACYJNE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I DOBRYCH RZĄDÓW

Artykuł 9

1.   Kraj korzystający z systemu GSP może korzystać z preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), jeżeli kraj ten:

a)

jest uznawany za podatny na zagrożenia ze względu na brak dywersyfikacji i niewystarczający udział w międzynarodowej wymianie handlowej, zgodnie z definicją zawartą w załączniku VII;

b)

ratyfikował wszystkie konwencje wymienione w załączniku VIII („odpowiednie konwencje”), a w najnowszych dostępnych wnioskach organów monitorujących na mocy tych konwencji („właściwe organy monitorujące”) nie stwierdzono poważnego naruszenia skutecznego wykonania którejkolwiek z tych konwencji;

c)

w odniesieniu do żadnej z odpowiednich konwencji nie złożył zastrzeżenia, zakazanego przez którąkolwiek z tych konwencji lub które do celów niniejszego artykułu uznawane jest za niezgodne z przedmiotem i celem konwencji.

Do celów niniejszego artykułu zastrzeżeń nie uznaje się za niezgodne z przedmiotem i celem konwencji, chyba że:

(i)

stwierdzono to w toku procedury ustanowionej specjalnie w tym celu na mocy konwencji; lub

(ii)

w przypadku braku takiej procedury, Unia, jeśli jest stroną konwencji, lub kwalifikowana większość państw członkowskich będących stronami konwencji, zgodnie z ich odnośnymi kompetencjami ustanowionymi w Traktatach, wniosła sprzeciw wobec zastrzeżenia, uzasadniając to niezgodnością zastrzeżenia z przedmiotem i celem tej konwencji i opowiedziała się przeciwko wejściu konwencji w życie w stosunkach między nimi a państwem wnoszącym zastrzeżenie, zgodnie z przepisami Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów;

d)

podejmuje wiążące zobowiązanie do utrzymania ratyfikacji odpowiednich konwencji i zapewnienia ich skutecznego wykonania;

e)

bez zastrzeżeń akceptuje wymogi w zakresie sprawozdawczości nałożone każdą konwencją i podejmuje wiążące zobowiązanie do akceptacji regularnego monitorowania i przeglądu wykonania konwencji w tym kraju zgodnie z postanowieniami odpowiednich konwencji; oraz

f)

podejmuje wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w procedurze monitorowania, o której mowa w art. 13, i do współpracy w ramach tej procedury.

2.   W przypadku zmiany załącznika II Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany załącznika VII w celu przeprowadzenia przeglądu progów podatności na zagrożenia, wymienionych w załączniku VII ust. 1 lit. b), z myślą o zachowaniu proporcjonalnie tego samego poziomu progu podatności na zagrożenia jak ten obliczony zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 10

1.   Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów przyznaje się, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

kraj korzystający z systemu GSP złożył wniosek o jego przyznanie; oraz

b)

przy rozpatrywaniu wniosku wykazano, że kraj składający wniosek spełnia warunki ustanowione w art. 9 ust. 1.

2.   Kraj składający wniosek przedkłada Komisji pisemny wniosek. Wniosek zawiera wyczerpujące informacje dotyczące ratyfikacji odpowiednich konwencji i obejmuje wiążące zobowiązania, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. d), e) i f).

3.   Po otrzymaniu wniosku Komisja powiadamia o tym fakcie Parlament Europejski i Radę.

4.   Po rozpatrzeniu wniosku Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 36, aby dokonywać ustanowienia lub zmian załącznika III w celu przyznania danemu krajowi składającemu wniosek udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przez dodanie tego kraju do wykazu krajów korzystających z systemu GSP+.

5.   Jeżeli kraj korzystający z systemu GSP+ przestaje spełniać warunki, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) lub c), lub wycofuje się z któregokolwiek z wiążących go zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. d), e) i f), Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego, zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany załącznika III w celu usunięcia tego kraju z wykazu krajów korzystających z systemu GSP+.

6.   Komisja powiadamia kraj składający wniosek o decyzji podjętej zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego artykułu po dokonaniu zmiany załącznika III i opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku przyznania danemu krajowi składającemu wniosek udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym kraj ten zostaje powiadomiony o dacie wejścia w życie odpowiedniego aktu delegowanego.

7.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu ustanowienia przepisów dotyczących procedury przyznawania szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, w szczególności w odniesieniu do terminów i składania oraz rozpatrywania wniosków.

Artykuł 11

1.   W załączniku IX wymieniono produkty objęte szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonywać zmian załącznika IX w celu uwzględniania zmian wprowadzanych do Nomenklatury scalonej wpływających na produkty wymienione w tym załączniku.

Artykuł 12

1.   Zawiesza się cła ad valorem określone we Wspólnej Taryfie Celnej na wszystkie produkty wymienione w załączniku IX, które pochodzą z kraju korzystającego z systemu GSP+.

2.   Cła specyficzne określone we Wspólnej Taryfie Celnej na produkty, o których mowa w ust. 1, zostają całkowicie zawieszone, z wyjątkiem produktów, w odniesieniu do których określone we Wspólnej Taryfie Celnej cła obejmują cła ad valorem. W przypadku produktów objętych kodem Nomenklatury scalonej 1704 10 90 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej.

Artykuł 13

1.   Od daty przyznania preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów Komisja śledzi stan ratyfikacji odpowiednich konwencji i monitoruje ich skuteczne wykonanie oraz współpracę z właściwymi organami monitorującymi, analizując wnioski i zalecenia tych organów monitorujących.

2.   W tym kontekście kraj korzystający z GSP+ współpracuje z Komisją i udziela wszystkich informacji koniecznych do oceny przestrzegania przez ten kraj wiążących zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. d), e) i f), oraz jego sytuacji względem art. 9 ust. 1 lit. c).

Artykuł 14

1.   Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2016 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stanu ratyfikacji odpowiednich konwencji, wypełniania przez kraje korzystające z systemu GSP+ wszelkich zobowiązań w zakresie sprawozdawczości przewidzianych w tych konwencjach oraz stanu skutecznego ich wykonania.

2.   Sprawozdanie to zawiera:

a)

wnioski lub zalecenia wszystkich właściwych organów monitorujących w odniesieniu do każdego kraju korzystającego z systemu GSP+; oraz

b)

wnioski Komisji w kwestii tego, czy każdy kraj korzystający z systemu GSP+ przestrzega wiążących go zobowiązań dotyczących wywiązania się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości, współpracy z właściwymi organami monitorującymi zgodnie z odpowiednimi konwencjami oraz zapewnienia skutecznego ich wykonania.

Sprawozdanie może zawierać wszelkie informacje, które Komisja uzna za właściwe.

3.   Przy formułowaniu swoich wniosków dotyczących skutecznego wykonania odpowiednich konwencji Komisja dokonuje oceny wniosków i zaleceń przedstawionych przez właściwe organy monitorujące oraz – bez uszczerbku dla innych źródeł – oceny informacji dostarczonych przez osoby trzecie, w tym społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych, Parlament Europejski lub Radę.

Artykuł 15

1.   Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów zostaje czasowo wycofane w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z kraju korzystającego z systemu GSP+, jeżeli kraj korzystający nie przestrzega w praktyce wiążących zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. d), e) i f), lub GSP+ złożył zastrzeżenie, które jest zakazane przez którąkolwiek z odpowiednich konwencji lub które jest niezgodne z przedmiotem i celem tej konwencji, jak przewidziano w art. 9 ust. 1 lit. c).

2.   Na kraju korzystającym z systemu GSP+ spoczywa ciężar dowodu w odniesieniu do wypełniania przez ten kraj obowiązków wynikających z wiążących zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. d), e) i f), oraz w odniesieniu do sytuacji tego kraju, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. c).

3.   Jeżeli na podstawie wniosków przedstawionych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 14, albo na podstawie dostępnych dowodów, Komisja ma uzasadnione wątpliwości, czy dany kraj korzystający z systemu GSP+ dotrzymuje wiążących go zobowiązań wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. d), e) i f) lub złożył zastrzeżenie, które jest zakazane przez którąkolwiek z odpowiednich konwencji lub które jest niezgodne z przedmiotem i celem tej konwencji, jak przewidziano w art. 9 ust. 1 lit. c), zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2, przyjmuje akt wykonawczy o wszczęciu procedury czasowego wycofania preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów. Komisja powiadamia o tym fakcie Parlament Europejski i Radę.

4.   Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz powiadamia o tym fakcie zainteresowany kraj korzystający z systemu GSP+. W zawiadomieniu tym:

a)

przedstawia się powody uzasadnionych wątpliwości w kwestii dotrzymywania przez kraj korzystający z systemu GSP+ podjętych przez niego wiążących zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. d), e), i f), lub w kwestii istnienia zastrzeżenia, zakazanego przez którąkolwiek z odpowiednich konwencji lub które jest niezgodne z jej przedmiotem i celem, jak ustanowiono w art. 9 ust. 1 lit. c), co może podawać w wątpliwość prawo tego kraju do dalszego korzystania z preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów; oraz

b)

określa się termin na złożenie uwag przez kraj korzystający z systemu GSP+, który to termin nie może przekraczać sześciu miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia.

5.   Komisja zapewnia zainteresowanemu krajowi korzystającemu wszelkie możliwości współpracy w okresie, o którym mowa w ust. 4 lit. b).

6.   Komisja stara się uzyskać wszelkie informacje, jakie uzna za niezbędne, w tym między innymi wnioski i zalecenia właściwych organów monitorujących. Przy formułowaniu swoich wniosków Komisja ocenia wszystkie istotne informacje.

7.   W terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu wskazanego w zawiadomieniu Komisja podejmuje decyzję o:

a)

zakończeniu procedury czasowego wycofania; lub

b)

czasowym wycofaniu preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.

8.   Jeżeli Komisja uzna, że ustalenia nie uzasadniają zastosowania czasowego wycofania, przyjmuje akt wykonawczy o zakończeniu procedury czasowego wycofania zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2. Ten akt wykonawczy opiera się między innymi na otrzymanych dowodach.

9.   Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia uzasadniają zastosowanie czasowego wycofania z powodów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany załącznika III w celu czasowego wycofania preferencji taryfowych przewidzianych na mocy szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b).

10.   Jeżeli Komisja decyduje o czasowym wycofaniu, taki akt delegowany staje się skuteczny sześć miesięcy po jego przyjęciu.

11.   Jeżeli powody uzasadniające zastosowanie czasowego wycofania przestają mieć zastosowanie zanim akt delegowany, o którym mowa w ust. 9 niniejszego artykułu, stanie się skuteczny, Komisja jest uprawniona do uchylenia przyjętego aktu delegowanego o czasowym wycofaniu preferencji taryfowych w trybie pilnym, o którym mowa w art. 37.

12.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu ustanawiania zasad dotyczących procedury czasowego wycofania szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, w szczególności w odniesieniu do terminów, praw przysługujących stronom, poufności oraz przeglądu.

Artykuł 16

Jeżeli Komisja stwierdza, że powody uzasadniające zastosowanie czasowego wycofania preferencji taryfowych, o których mowa w art. 15 ust. 1, przestają mieć zastosowanie, jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonywać zmian załącznika III w celu przywrócenia preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.

ROZDZIAŁ IV

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIE DOTYCZĄCE KRAJÓW NAJSŁABIEJ ROZWINIĘTYCH

Artykuł 17

1.   Kwalifikujący się kraj korzysta z preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c), jeżeli kraj ten jest uznany przez ONZ za jeden z krajów najsłabiej rozwiniętych.

2.   Komisja stale dokonuje przeglądu wykazu krajów korzystających z EBA, w oparciu o najnowsze dostępne dane. Jeżeli kraj korzystający z EBA przestaje spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany załącznika IV w celu usunięcia tego kraju z wykazu krajów korzystających z EBA po upływie trzyletniego okresu przejściowego rozpoczynającego się z dniem wejścia w życie danego aktu delegowanego.

3.   Do czasu uznania przez ONZ kraju, który niedawno uzyskał niepodległość, za jeden z krajów najsłabiej rozwiniętych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonać zmiany załącznika IV na zasadzie środka przejściowego w celu włączenia takiego kraju do wykazu krajów korzystających z EBA.

Jeżeli taki kraj, który niedawno uzyskał niepodległość, nie zostaje uznany przez ONZ za jeden z krajów najsłabiej rozwiniętych przy pierwszym możliwym przeglądzie kategorii krajów najsłabiej rozwiniętych, Komisja jest upoważniona do natychmiastowego przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36, po to by dokonać zmiany załącznika IV w celu usunięcia takiego kraju z tego załącznika, bez przyznawania okresu przejściowego, o którym w ust. 2 niniejszego artykułu.

4.   Komisja powiadamia zainteresowany kraj korzystający z EBA o wszelkich zmianach jego statusu w ramach systemu.

Artykuł 18

1.   Zawiesza się całkowicie cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej nakładane na wszystkie produkty pochodzące z kraju korzystającego z EBA wymienione w działach 1–97 Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w dziale 93.

2.   Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. w przypadku przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 Wspólnej Taryfy Celnej wymaga się pozwolenia na przywóz.

3.   Zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 3, Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania przepisów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą wskazaną w art. 195 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (9).

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY DOTYCZĄCE CZASOWEGO WYCOFANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ

Artykuł 19

1.   Rozwiązania preferencyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2, mogą zostać tymczasowo wycofane w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z kraju korzystającego z następujących powodów:

a)

poważne i systematyczne naruszanie zasad ustanowionych w konwencjach wymienionych w załączniku VIII część A;

b)

wywóz towarów wykonanych przez więźniów;

c)

poważne braki w systemie kontroli celnej wywozu lub tranzytu narkotyków (nielegalnych substancji lub ich prekursorów) lub nieprzestrzeganie międzynarodowych konwencji dotyczących zwalczania terroryzmu i prania pieniędzy;

d)

poważne i stosowane systematycznie nieuczciwe praktyki handlowe, w tym takie, które wpływają na dostawy surowców, mające niekorzystny wpływ na przemysł Unii i w stosunku do których kraj korzystający nie podjął działań. W stosunku do nieuczciwych praktyk handlowych, które są zabronione lub podlegają zaskarżeniu na mocy porozumień WTO, stosowanie niniejszego artykułu opiera się na wcześniejszym orzeczeniu wydanym przez właściwy organ WTO;

e)

poważne i systematyczne naruszanie celów przyjętych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa lub jakichkolwiek porozumień międzynarodowych, w których Unia Europejska jest stroną, dotyczących ochrony zasobów rybnych i gospodarowania tymi zasobami.

2.   Rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie zostają wycofane na mocy ust. 1 lit. d) w odniesieniu do produktów, które podlegają środkom antydumpingowym lub wyrównawczym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (10) lub rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (11), z powodów uzasadniających te środki.

3.   Jeżeli Komisja uznaje, że istnieją wystarczające podstawy uzasadniające zastosowanie czasowego wycofania preferencji taryfowych przewidzianych w ramach jakiegokolwiek rozwiązania preferencyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w oparciu o powody wymienione w ust. 1 niniejszego artykułu, przyjmuje akt wykonawczy o wszczęciu procedury czasowego wycofania zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o tym akcie wykonawczym.

4.   Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym ogłasza wszczęcie procedury czasowego wycofania, oraz powiadamia o tym fakcie zainteresowany kraj korzystający. W zawiadomieniu tym:

a)

przedstawia się wystarczające podstawy do przyjęcia aktu wykonawczego o wszczęciu procedury czasowego wycofania, o której mowa w ust. 3; oraz

b)

stwierdza się, że Komisja będzie monitorować i oceniać sytuację w danym kraju korzystającym przez okres sześciu miesięcy od dnia publikacji zawiadomienia.

5.   Komisja zapewnia zainteresowanemu krajowi korzystającemu wszelkie możliwości współpracy w okresie monitorowania i przeprowadzania oceny.

6.   Komisja stara się uzyskać wszelkie informacje, jakie uzna za niezbędne, w tym w stosownych przypadkach między innymi dostępne oceny, uwagi, decyzje, zalecenia i wnioski właściwych organów monitorujących. Przy formułowaniu swoich wniosków Komisja ocenia wszystkie istotne informacje.

7.   W terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu wskazanego w ust. 4 lit. b) Komisja przedstawia zainteresowanemu krajowi korzystającemu sprawozdanie zawierające ustalenia i wnioski. Kraj korzystający ma prawo do przedstawienia swoich uwag do sprawozdania. Termin na złożenie uwag nie przekracza jednego miesiąca.

8.   W terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 4 lit. b), Komisja podejmuje decyzję o:

a)

zakończeniu procedury czasowego wycofania; lub

b)

czasowym wycofaniu preferencji taryfowych przewidzianych w ramach rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

9.   Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia nie uzasadniają zastosowania czasowego wycofania, przyjmuje akt wykonawczy o zakończeniu procedury tymczasowego wycofania zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 39 ust. 2.

10.   Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia uzasadniają zastosowanie czasowego wycofania z powodów wskazanych w ust. 1 niniejszego artykułu, jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonywać zmian załączników II, III lub IV, w zależności od tego, który z nich ma zastosowanie, w celu czasowego wycofania preferencji taryfowych w ramach rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

11.   W obu przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10, przyjęty akt opiera się między innymi na otrzymanych dowodach.

12.   Jeżeli Komisja decyduje o czasowym wycofaniu, taki akt delegowany staje się skuteczny sześć miesięcy po jego przyjęciu.

13.   Jeżeli powody uzasadniające zastosowanie czasowego wycofania przestają mieć zastosowanie, zanim akt delegowany, o którym mowa w ust. 10 niniejszego artykułu, stanie się skuteczny, Komisja jest uprawniona do uchylenia przyjętego aktu o czasowym wycofaniu preferencji taryfowych w trybie pilnym, o którym mowa w art. 37.

14.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu ustanawiania zasad dotyczących procedury czasowego wycofania wszystkich rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do terminów, praw przysługujących stronom, poufności oraz przeglądu.

Artykuł 20

Jeżeli Komisja stwierdza, że powody uzasadniające zastosowanie czasowego wycofania preferencji taryfowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, przestają mieć zastosowanie, jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby dokonywać zmian załącznika II, III lub IV, w zależności od tego, który z nich ma zastosowanie, w celu przywrócenia preferencji taryfowych przewidzianych w ramach rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł 21

1.   Rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać czasowo wycofane w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z kraju korzystającego w przypadku nadużyć finansowych, nieprawidłowości lub systematycznego braku zgodności lub niemożności zapewnienia zgodności z regułami pochodzenia produktów i związanymi z tym procedurami lub niemożności zapewnienia współpracy administracyjnej wymaganej do wprowadzenia w życie rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2, i kontroli ich przestrzegania.

2.   Współpraca administracyjna, o której mowa w ust. 1, wymaga między innymi, aby kraj korzystający:

a)

przekazywał Komisji i aktualizował informacje niezbędne do stosowania reguł pochodzenia i ich kontroli;

b)

wspomagał Unię poprzez dokonywanie na wniosek organów celnych państw członkowskich późniejszych weryfikacji pochodzenia towarów i przekazywanie ich wyników Komisji we właściwym czasie;

c)

wspomagał Unię przez zezwolenie Komisji na prowadzenie w tym kraju – w koordynacji i ścisłej współpracy z właściwymi organami państw członkowskich – działań Unii w ramach współpracy administracyjnej i dochodzeniowej w celu weryfikacji autentyczności dokumentów lub dokładności informacji istotnych dla przyznania rozwiązania preferencyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

d)

prowadził lub organizował odpowiednie dochodzenia w celu wskazania naruszeń reguł pochodzenia i przeciwdziałania tym naruszeniom;

e)

przestrzegał reguł pochodzenia lub zapewnił zgodność z nimi w odniesieniu do kumulacji regionalnej w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, jeżeli dany kraj z niej korzysta; oraz

f)

wspomagał Unię przy weryfikacji działań, w odniesieniu do których można domniemywać istnienia nadużyć finansowych, przy czym można domniemywać, że występuje nadużycie finansowe, jeżeli przywóz produktów w ramach rozwiązań preferencyjnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu znacznie przekracza zwyczajowe poziomy wywozu z kraju korzystającego.

3.   Jeżeli Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające zastosowanie czasowego wycofania z powodów wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podejmuje w trybie pilnym, o którym mowa w art. 39 ust. 4, decyzję o czasowym wycofaniu preferencji taryfowych w ramach rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z kraju korzystającego.

4.   Przed podjęciem takiej decyzji Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, stwierdzając, że istnieją podstawy do uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z ust. 1 i 2, które to wątpliwości mogą stawiać pod znakiem zapytania prawo kraju korzystającego do dalszego czerpania korzyści przyznanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

5.   Komisja informuje dany kraj korzystający o każdej decyzji podjętej zgodnie z ust. 3, zanim stanie się skuteczna.

6.   Okres czasowego wycofania nie przekracza sześciu miesięcy. Najpóźniej wraz z zakończeniem tego okresu Komisja w trybie pilnym, o którym mowa w art. 39 ust. 4, podejmuje decyzję o zakończeniu czasowego wycofania lub o przedłużeniu okresu czasowego wycofania.

7.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje, które mogą uzasadniać czasowe wycofanie preferencji taryfowych lub przedłużenie czasowego wycofania.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONNYCH I NADZORU

SEKCJA I

Ogólne środki ochronne

Artykuł 22

1.   Jeżeli produkt pochodzący z kraju korzystającego z któregokolwiek z rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2, jest przywożony w ilości lub po cenie, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla unijnych producentów podobnych lub bezpośrednio konkurujących produktów, zwykłe cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej na ten produkt mogą zostać ponownie wprowadzone.

2.   Do celów niniejszego rozdziału „produkt podobny” oznacza produkt, który jest identyczny, tj. taki, który przypomina pod każdym względem rozpatrywany produkt, lub, w przypadku braku takiego produktu, inny produkt, który wprawdzie nie przypomina rozpatrywanego produktu pod każdym względem, lecz którego właściwości ściśle odpowiadają jego właściwościom.

3.   Do celów niniejszego rozdziału „zainteresowane strony” oznaczają strony biorące udział w produkcji, dystrybucji lub sprzedaży przywożonych towarów, o których mowa w ust. 1, oraz podobnych lub bezpośrednio konkurujących produktów.

4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu ustanawiania przepisów dotyczących procedury przyjmowania ogólnych środków ochronnych, w szczególności w odniesieniu do terminów, praw przysługujących stronom, poufności, weryfikacji, wizyt oraz przeglądu.

Artykuł 23

Uważa się, że poważne trudności występują, jeżeli sytuacja gospodarcza lub finansowa producentów unijnych ulega pogorszeniu. Analizując, czy występują takie poważne trudności, Komisja bierze pod uwagę między innymi następujące czynniki dotyczące producentów unijnych, o ile informacje takie są dostępne:

a)

udział w rynku;

b)

produkcja;

c)

zapasy;

d)

moce produkcyjne;

e)

bankructwa;

f)

rentowność;

g)

poziom wykorzystania mocy produkcyjnych;

h)

zatrudnienie;

i)

przywóz;

j)

ceny.

Artykuł 24

1.   Komisja bada, czy należy ponownie wprowadzić zwykłe cła określone we Wspólnej Taryfie Celnej, w przypadku gdy istnieją wystarczające dowody prima facie wskazujące na fakt, że spełnione są warunki przewidziane w art. 22 ust. 1.

2.   Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, jakiejkolwiek osoby prawnej lub jakiegokolwiek stowarzyszenia nieposiadającego osobowości prawnej działających w imieniu producentów unijnych lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli Komisja może wyraźnie stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody prima facie, określone w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 23, uzasadniające wszczęcie dochodzenia. Wniosek o wszczęcie dochodzenia zawiera dowody świadczące o tym, że spełnione są warunki zastosowania środka ochronnego określonego w art. 22 ust. 1. Wniosek przedkładany jest Komisji. Komisja w możliwym zakresie bada dokładność i adekwatność materiału dowodowego przedstawionego we wniosku w celu ustalenia, czy istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

3.   Jeżeli oczywiste jest, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia, Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszczęcie dochodzenia następuje w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku zgodnie z ust. 2. W przypadku wszczęcia dochodzenia zawiadomienie zawiera wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące procedury i terminów, w tym odwołania do Rzecznika Praw Stron DG ds. Handlu w ramach Komisji Europejskiej.

4.   Dochodzenie wraz z czynnościami proceduralnymi, o których mowa w art. 25, 26 i 27, zostaje zakończone w terminie 12 miesięcy od daty jego wszczęcia.

Artykuł 25

W przypadkach należycie uzasadnionych pilną potrzebą związaną z trudnym do naprawienia pogorszeniem sytuacji gospodarczej lub finansowej producentów unijnych i gdy opóźnienie mogłoby spowodować trudną do naprawienia szkodę, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych mających natychmiastowe zastosowanie w trybie pilnym, o którym mowa w art. 39 ust. 4, w celu ponownego wprowadzenia zwykłych ceł określonych we Wspólnej Taryfie Celnej na okres do 12 miesięcy.

Artykuł 26

Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 22 ust. 1 są spełnione, Komisja przyjmuje akt wykonawczy w celu ponownego wprowadzenia ceł określonych we Wspólnej Taryfie Celnej zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 3. Ten akt wykonwaczy wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 27

Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 22 ust. 1 nie są spełnione, Komisja przyjmuje akt wykonawczy kończący dochodzenie oraz postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 3. Ten akt wykonawczy zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli żaden akt wykonawczy nie zostanie opublikowany w okresie, o którym mowa w art. 24 ust. 4, dochodzenie uznaje się za zakończone, a wszelkie pilne środki zapobiegawcze automatycznie wygasają. Wszelkie cła wynikające ze Wspólnej Taryfy Celnej pobrane w rezultacie zastosowania tych środków tymczasowych są zwracane.

Artykuł 28

Cła określone we Wspólne Taryfie Celnej są wprowadzane ponownie na taki okres, jaki jest konieczny, aby przeciwdziałać pogarszaniu się sytuacji gospodarczej i finansowej producentów unijnych, lub dopóty dopóki utrzymuje się zagrożenie wystąpienia takiego pogorszenia. Okres ponownego wprowadzenia nie przekracza trzech lat, chyba że zostanie przedłużony w należycie uzasadnionych okolicznościach.

SEKCJA II

Środki ochronne w sektorze włókienniczym, rolnym oraz w sektorze gospodarki rybnej

Artykuł 29

1.   Bez uszczerbku dla sekcji I niniejszego rozdziału, Komisja z własnej inicjatywy oraz zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2, z dniem 1 stycznia każdego roku przyjmuje akt wykonawczy w celu zniesienia preferencji taryfowych wskazanych w art. 7 i 12 w odniesieniu do produktów z sekcji S-11a i S-11b załącznika V systemu GSP lub produktów objętych kodami Nomenklatury scalonej 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 oraz 3824 90 97, jeżeli przywóz takich produktów, wymienionych odpowiednio w załącznikach V lub IX, w zależności od tego, który z nich ma zastosowanie, pochodzi z kraju korzystającego oraz w sumie:

a)

ilościowo zwiększył się o co najmniej 13,5 % (pod względem wielkości) w porównaniu z poprzednim rokiem kalendarzowym; lub

b)

w odniesieniu do produktów z sekcji S-11a i S-11b załącznika V systemu GSP przekroczył wskazany w załączniku VI pkt 2 poziom wartości unijnego przywozu produktów z sekcji S-11a i S-11b załącznika V systemu GSP ze wszystkich krajów i terytoriów wymienionych w załączniku II w dowolnym okresie 12 miesięcy.

2.   Przepisy ust. 1 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do krajów korzystających z EBA ani do krajów, dla których udział przywozu do Unii stosownych produktów, o których mowa w art. 29 ust. 1, nie przekracza 6 % całkowitego przywozu do Unii tych samych produktów wymienionych w załącznikach V lub IX, w zależności od tego, który z nich ma zastosowanie.

3.   Zniesienie preferencji taryfowych staje się skuteczne dwa miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej aktu Komisji w tej sprawie.

Artykuł 30

Bez uszczerbku dla sekcji I niniejszego rozdziału, jeżeli przywóz produktów wymienionych w załączniku I do TFUE powoduje bądź może powodować poważne zakłócenia na rynkach Unii, w szczególności w jednym regionie najbardziej oddalonym lub w większej liczbie takich regionów, lub powoduje bądź może powodować zakłócenia mechanizmów regulacyjnych tych rynków, Komisja na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy przyjmuje akt wykonawczy w celu zawieszenia rozwiązań preferencyjnych w odniesieniu do danych produktów zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 3, po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem ds. odpowiedniej wspólnej organizacji rynku w dziedzinie rolnictwa lub rybołówstwa.

Artykuł 31

Komisja w jak najkrótszym terminie informuje dany kraj korzystający o każdej decyzji podjętej zgodnie z art. 29 lub 30, zanim stanie się ona skuteczna.

SEKCJA III

Nadzór w sektorze rolnym i w sektorze gospodarki rybnej

Artykuł 32

1.   Bez uszczerbku dla sekcji I niniejszego rozdziału produkty z działów 1–24 Wspólnej Taryfy Celnej określonej w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87, pochodzące z krajów korzystających, mogą podlegać specjalnemu mechanizmowi nadzoru w celu zapobieżenia zakłóceniom na rynkach Unii. Komisja z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem ds. odpowiedniej wspólnej organizacji rynków w dziedzinie rolnictwa lub rybołówstwa, przyjmuje akt wykonawczy zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 3, w sprawie stosowania tego specjalnego mechanizmu nadzoru oraz określa produkty, co do których ten mechanizm nadzoru ma być stosowany.

2.   W przypadku gdy sekcja I niniejszego rozdziału ma zastosowanie do produktów z działów 1–24 Wspólnej Taryfy Celnej określonej w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87, pochodzących z krajów korzystających, okres, o którym mowa w art. 24 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, zostaje skrócony do dwóch miesięcy:

a)

jeżeli dany kraj korzystający nie przestrzega reguł pochodzenia lub nie zapewnia współpracy administracyjnej, o której mowa w art. 21; lub

b)

jeżeli przywóz produktów z działów 1–24 Wspólnej Taryfy Celnej określonej w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 w ramach rozwiązań preferencyjnych przyznanych na mocy niniejszego rozporządzenia znacząco przekracza zwyczajowe poziomy wywozu z danego kraju korzystającego.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł 33

1.   Korzyści z preferencji taryfowych przysługują w odniesieniu do produktów, których dotyczy wniosek o przyznanie preferencji taryfowych, pochodzących z kraju korzystającego.

2.   Do celów rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, reguły pochodzenia dotyczące definiowania pojęcia produktów pochodzących, procedury oraz związane z nimi metody współpracy administracyjnej zostały ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 34

1.   Jeżeli cło ad valorem dla indywidualnej deklaracji przywozowej jest obniżone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do stawki nieprzekraczającej 1 %, cło takie zostaje całkowicie zawieszone.

2.   Jeżeli stawka cła specyficznego dla indywidualnej deklaracji przywozowej jest obniżona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do kwoty nieprzekraczającej 2 EUR w odniesieniu do poszczególnych kwot w euro, to cło zostaje całkowicie zawieszone.

3.   Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ostateczna preferencyjna stawka celna obliczona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zostaje zaokrąglona w dół do pierwszego miejsca po przecinku.

Artykuł 35

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia wykorzystuje się statystyki Komisji (Eurostatu) dotyczące handlu zagranicznego.

2.   Państwa członkowskie przesyłają do Komisji (Eurostatu) swoje dane statystyczne dotyczące produktów objętych procedurą celną zezwalającą na dopuszczenie do swobodnego obrotu w ramach preferencji taryfowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi (12). Dane te, przedstawione wraz z odniesieniem do kodów Nomenklatury scalonej i w stosownych przypadkach do kodów TARIC, wskazują – z podziałem na kraje pochodzenia – wartości, ilości i wszelkie jednostki uzupełniające wymagane zgodnie z definicjami zawartymi w tym rozporządzeniu. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia państwa członkowskie przekazują te dane statystyczne nie później niż 40 dni po zakończeniu każdego miesięcznego okresu referencyjnego. Aby udostępnić informacje i zwiększyć przejrzystość, Komisja zapewnia również regularne udostępnianie w publicznej bazie danych istotnych danych statystycznych w odniesieniu do sekcji systemu GSP.

3.   Zgodnie z art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 państwa członkowskie przesyłają Komisji na jej wniosek szczegółowe dane dotyczące ilości i wartości produktów dopuszczonych w poprzednich miesiącach do swobodnego obrotu w ramach preferencji taryfowych. Dane te obejmują produkty, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.

4.   Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi monitoruje przywóz produktów objętych kodami Nomenklatury scalonej 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 i 3824 90 97 w celu ustalenia, czy spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22, 29 i 30.

Artykuł 36

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 i 22, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia 20 listopada 2012 r.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 lub 22, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 lub 22 wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament Europejki albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 37

1.   Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2.   Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 36 ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament Europejski lub Radę decyzji o sprzeciwie.

Artykuł 38

1.   Informacje uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wykorzystywane wyłącznie do celów, w jakich o nie wystąpiono.

2.   Jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym lub przekazane z zastrzeżeniem poufności otrzymane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie są ujawniane bez wyraźnej zgody osoby dostarczyciela informacji.

3.   W każdym wniosku o zastrzeżenie poufności podaje się powody, dla których informacje te są poufne. Jeżeli jednak osoba dostarczająca informacji nie wyraża zgody na ich podanie do wiadomości publicznej ani nie zezwala na ich ujawnienie w zarysie lub formie streszczenia oraz jeżeli okaże się, że wniosek o zachowanie poufności jest nieuzasadniony, informacji tych można nie uwzględniać.

4.   Informacje są uważane za poufne w każdym przypadku, gdy ich ujawnienie może mieć znacząco negatywne skutki dla osoby dostarczającej informacje lub dla źródła tych informacji.

5.   Przepisy ust. 1–4 nie wyłączają możliwości powoływania się przez organy Unii na informacje ogólne oraz w szczególności na powody będące podstawą decyzji podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Organy te uwzględniają jednak uzasadnione interesy danych osób fizycznych i prawnych, aby nie ujawniać ich tajemnic handlowych.

Artykuł 39

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Preferencji Ogólnych ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet może badać wszelkie sprawy odnoszące się do stosowania niniejszego rozporządzenia zgłaszane przez Komisję lub na wniosek państwa członkowskiego.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

Artykuł 40

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2016 r., a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące skutków systemu, obejmujące ostatnie dwa lata oraz wszystkie rozwiązania preferencyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Najpóźniej do dnia 21 listopada 2017 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Takiemu sprawozdaniu może, odpowiednio, towarzyszyć wniosek legislacyjny.

Artykuł 41

Rozporządzenie (WE) nr 732/2008 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji ustanowioną w załączniku X.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 42

1.   Każda procedura w zakresie dochodzenia lub czasowego wycofania rozpoczęta i niezakończona na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 zostaje ponownie automatycznie rozpoczęta na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem procedur odnoszących się do krajów korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na mocy tego rozporządzenia, jeżeli dane dochodzenie dotyczy wyłącznie korzyści przyznanych w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów. Dochodzenie to zostaje jednak ponownie automatycznie rozpoczęte, jeżeli ten sam kraj korzystający złoży wniosek o przyznanie udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym na mocy niniejszego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2015 r.

2.   W każdym ponownie rozpoczętym dochodzeniu uwzględnia się informacje uzyskane w trakcie dochodzenia rozpoczętego i niezakończonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008.

Artykuł 43

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 listopada 2012 r.

Jednakże preferencje taryfowe w ramach rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

3.   System ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2023 r. Ta data wygaśnięcia nie ma jednak zastosowania do szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych, ani – w zakresie, w jakim stosowane są w związku z tym szczególnym rozwiązaniem – do wszelkich innych przepisów niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2012 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Martin SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 4 października 2012 r.

(2)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 28.

(4)  Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1.

(5)  Dz.U. L 240 z 23.9.2000, s. 1.

(6)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(7)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(8)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(9)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(10)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(11)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(12)  Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I

Kraje kwalifikujące się do objęcia ich systemem, o którym mowa w art. 3

Załącznik II

Kraje korzystające objęte rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)

Załącznik III

Kraje korzystające objęte szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Załącznik IV

Kraje korzystające objęte szczególnym rozwiązaniem dotyczącym krajów najsłabiej rozwiniętych, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c)

Załącznik V

Wykaz produktów objętych rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)

Załącznik VI

Warunki stosowania art. 8

Załącznik VII

Warunki stosowania rozdziału III niniejszego rozporządzenia

Załącznik VIII

Konwencje, o których mowa w art. 9

Załącznik IX

Wykaz produktów objętych szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Załącznik X

Tabela korelacji

ZAŁĄCZNIK I

Kraje kwalifikujące się  (1) do objęcia ich systemem, o którym mowa w art. 3

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

Nazwa

A

B

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AF

Afganistan

AG

Antigua i Barbuda

AL

Albania

AM

Armenia

AO

Angola

AR

Argentyna

AZ

Azerbejdżan

BA

Bośnia i Hercegowina

BB

Barbados

BD

Bangladesz

BF

Burkina Faso

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Państwo Brunei Darussalam

BO

Boliwia

BR

Brazylia

BS

Bahamy

BT

Bhutan

BW

Botswana

BY

Białoruś

BZ

Belize

CD

Demokratyczna Republika Konga

CF

Republika Środkowoafrykańska

CG

Kongo

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

CK

Wyspy Cooka

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Chińska Republika Ludowa

CO

Kolumbia

CR

Kostaryka

CU

Kuba

CV

Republika Zielonego Przylądka

DJ

Dżibuti

DM

Dominika

DO

Republika Dominikańska

DZ

Algieria

EC

Ekwador

EG

Egipt

ER

Erytrea

ET

Etiopia

FJ

Fidżi

FM

Mikronezja (Sfederowane Stany Mikronezji)

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Gruzja

GH

Ghana

GM

Gambia

GN

Gwinea

GQ

Gwinea Równikowa

GT

Gwatemala

GW

Gwinea Bissau

GY

Gujana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Chorwacja

HT

Haiti

ID

Indonezja

IN

Indie

IQ

Irak

IR

Iran

JM

Jamajka

JO

Jordania

KE

Kenia

KG

Republika Kirgiska

KH

Kambodża

KI

Kiribati

KM

Komory

KN

Saint Kitts i Nevis

KW

Kuwejt

KZ

Kazachstan

LA

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

LB

Liban

LC

Saint Lucia

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LY

Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna

MA

Maroko

MD

Mołdawia

ME

Czarnogóra

MG

Madagaskar

MH

Wyspy Marshalla

MK

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

ML

Mali

MM

Birma/Mjanma

MN

Mongolia

MO

Makao

MR

Mauretania

MU

Mauritius

MV

Malediwy

MW

Malawi

MX

Meksyk

MY

Malezja

MZ

Mozambik

NA

Namibia

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nikaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua-Nowa Gwinea

PH

Filipiny

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paragwaj

QA

Katar

RS

Serbia

RU

Federacja Rosyjska

RW

Rwanda

SA

Arabia Saudyjska

SB

Wyspy Salomona

SC

Seszele

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

SV

Salwador

SY

Syryjska Republika Arabska

SZ

Suazi

TD

Czad

TG

Togo

TH

Tajlandia

TJ

Tadżykistan

TL

Timor Wschodni

TM

Turkmenistan

TN

Tunezja

TO

Tonga

TT

Trynidad i Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Zjednoczona Republika Tanzanii

UA

Ukraina

UG

Uganda

UY

Urugwaj

UZ

Uzbekistan

VC

Saint Vincent i Grenadyny

VE

Wenezuela

VN

Wietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosowo (2)

YE

Jemen

ZA

Afryka Południowa

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

Kraje kwalifikujące się do objęcia ich systemem, o którym mowa w art. 3, które zostały czasowo wycofane z systemu w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z tych krajów

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

nazwa

A

B

BY

Białoruś

MM

Birma/Mjanma


(1)  Niniejszy wykaz obejmuje kraje, w odniesieniu do których preferencje mogły zostać czasowo wycofane lub zawieszone. Komisja lub właściwe organy zainteresowanych krajów będą w stanie dostarczyć zaktualizowany wykaz.

(2)  Użycie tej nazwy nie narusza stanowisk dotyczących statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości ogłoszonej przez Kosowo.

ZAŁĄCZNIK II

Kraje korzystające  (1) objęte rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

nazwa

A

B

AF

Afganistan

AM

Armenia

AO

Angola

AZ

Azerbejdżan

BD

Bangladesz

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Boliwia

BT

Bhutan

CD

Demokratyczna Republika Konga

CF

Republika Środkowoafrykańska

CG

Kongo

CK

Wyspy Cooka

CN

Chińska Republika Ludowa

CO

Kolumbia

CR

Kostaryka

CV

Republika Zielonego Przylądka

DJ

Dżibuti

EC

Ekwador

ER

Erytrea

ET

Etiopia

FM

Mikronezja (Sfederowane Stany Mikronezji)

GE

Gruzja

GM

Gambia

GN

Gwinea

GQ

Gwinea Równikowa

GT

Gwatemala

GW

Gwinea Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonezja

IN

Indie

IQ

Irak

IR

Iran

KG

Republika Kirgiska

KH

Kambodża

KI

Kiribati

KM

Komory

LA

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

MH

Wyspy Marshalla

ML

Mali

MM

Birma/Mjanma

MN

Mongolia

MR

Mauretania

MV

Malediwy

MW

Malawi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nikaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipiny

PK

Pakistan

PY

Paragwaj

RW

Rwanda

SB

Wyspy Salomona

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

SV

Salwador

SY

Syryjska Republika Arabska

TD

Czad

TG

Togo

TH

Tajlandia

TJ

Tadżykistan

TL

Timor Wschodni

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Zjednoczona Republika Tanzanii

UA

Ukraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Wietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Kraje korzystające objęte rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), które czasowo wycofano z tego rozwiązania w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z tych krajów

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

nazwa

A

B

MM

Birma/Mjanma


(1)  Niniejszy wykaz obejmuje kraje, w odniesieniu do których preferencje mogły zostać czasowo wycofane lub zawieszone. Komisja lub właściwe organy zainteresowanych krajów będą w stanie dostarczyć zaktualizowany wykaz.

ZAŁĄCZNIK III

Kraje korzystające  (1) objęte szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

nazwa

A

B

 

 

Kraje korzystające objęte szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), które czasowo wycofano z tego rozwiązania w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z tych krajów

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

nazwa

A

B

 

 


(1)  Niniejszy wykaz może obejmować kraje, w odniesieniu do których czasowo wycofano lub zawieszono. Komisja lub właściwe organy zainteresowanych krajów będą w stanie dostarczyć zaktualizowany wykaz.

ZAŁĄCZNIK IV

Kraje korzystające  (1) objęte szczególnym rozwiązaniem dotyczącym krajów najsłabiej rozwiniętych, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c)

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

nazwa

A

B

AF

Afganistan

AO

Angola

BD

Bangladesz

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhutan

CD

Demokratyczna Republika Konga

CF

Republika Środkowoafrykańska

DJ

Dżibuti

ER

Erytrea

ET

Etiopia

GM

Gambia

GN

Gwinea

GQ

Gwinea Równikowa

GW

Gwinea Bissau

HT

Haiti

KH

Kambodża

KI

Kiribati

KM

Komory (wyspy)

LA

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Birma/Mjanma

MR

Mauretania

MV

Malediwy

MW

Malawi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Rwanda

SB

Wyspy Salomona

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

TD

Czad

TG

Togo

TL

Timor Wschodni

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania (Zjednoczona Republika Tanzanii)

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Kraje korzystające objęte szczególnym rozwiązaniem dotyczącym krajów najsłabiej rozwiniętych, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c), które czasowo wycofano z tego rozwiązania w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z tych krajów

Kolumna A

:

kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B

:

nazwa

A

B

MM

Birma/Mjanma


(1)  Niniejszy wykaz obejmuje kraje, w odniesieniu do których preferencje mogły zostać czasowo wycofane lub zawieszone. Komisja lub właściwe organy zainteresowanych krajów będą w stanie dostarczyć zaktualizowany wykaz.

ZAŁĄCZNIK V

Wykaz produktów objętych rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej („CN”), poniższy opis produktów należy uznać za orientacyjny, ponieważ dla preferencji taryfowych decydujące znaczenie mają kody CN. W przypadku gdy wskazane są kody „ex” CN, preferencje taryfowe mają być ustalane zarówno na podstawie kodu CN, jak i opisu.

Wprowadzenie produktów objętych kodem CN oznaczonym gwiazdką (*) podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii.

W kolumnie „sekcja” znajdują się sekcje GSP (art. 2 lit. h))

W kolumnie „dział” znajdują się działy CN objęte sekcją GSP (art. 2 lit. i))

Kolumna „wrażliwe/niewrażliwe” odnosi się do produktów objętych rozwiązaniem ogólnym (art. 6). Produkty te są ujęte jako NS (niewrażliwe dla celów art. 7 ust. 1) lub S (wrażliwe dla celów art. 7 ust. 2).

Dla uproszczenia produkty w wykazie zostały pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, w odniesieniu do których cła Wspólnej Taryfy Celnej wycofano lub zawieszono.

Sekcja

Dział

Kod CN

Opis

Wrażliwe (S)/niewrażliwe (NS)

S-1a

01

0101 29 90

Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystorasowe, inne niż do uboju

S

0101 30 00

Osły żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystorasowe

S

0101 90 00

Muły i osłomuły, żywe

S

0104 20 10*

Kozy żywe, hodowlane czystorasowe

S

0106 14 10

Króliki domowe, żywe

S

0106 39 10

Gołębie żywe

S

02

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

S

0206 80 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

S

0206 90 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

S

0207 14 91

Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

S

0207 27 91

Wątróbki, zamrożone, z indyków

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż otłuszczone wątróbki kaczek lub gęsi

S

0208 90 70

Żabie udka

NS

0210 99 10

Mięso z koni, solone, w solance lub suszone

S

0210 99 59

Podroby z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienka

S

ex 0210 99 85

Podroby, z owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone

S

0210 99 90

Podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż wątróbki drobiowe, inne niż ze świń domowych, z bydła lub z owiec lub kóz

S

04

0403 10 51

Jogurt, aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane, inne niż drobiu

S

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

05

0511 99 39

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż surowe

S

S-1b

03

ex dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0301 19 00

S

0301 19 00

Morskie ryby ozdobne, żywe

NS

S-2a

06

ex dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0603 12 00 oraz 0604 20 40

S

0603 12 00

Goździki cięte i pąki kwiatowe odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych

NS

0604 20 40

Gałązki iglaste, świeże

NS

S-2b

07

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

S

0703 10

Cebule i szalotka, świeże lub schłodzone

S

0703 90 00

Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

S

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

S

0705

Sałaty (Lactuca sativa) i cykorie (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

S

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

S

ex 0707 00 05

Ogórki, świeże lub schłodzone, od 16 maja do 31 października

S

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

S

0709 20 00

Szparagi, świeże lub schłodzone

S

0709 30 00

Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone

S

0709 40 00

Selery, inne niż selery korzeniowe, świeże lub schłodzone

S

0709 51 00

ex 0709 59

Grzyby, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 0709 59 50

S

0709 60 10

Słodka papryka, świeża lub schłodzona

S

0709 60 99

Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone, inne niż słodka papryka, inne niż do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum oraz inne niż do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych

S

0709 70 00

Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzony

S

ex 0709 91 00

Karczochy, świeże lub schłodzone, od 1 lipca do 31 października

S

0709 92 10*

Oliwki, świeże lub schłodzone, do celów innych niż produkcja oliwy

S

0709 93 10

Cukinia, świeża lub schłodzona

S

0709 93 90

0709 99 90

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

 

0709 90 10

Warzywa sałatowe, świeże lub schłodzone, inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonowa) i karczoch hiszpański, świeże lub schłodzone

S

0709 99 40

Kapary, świeże lub schłodzone

S

0709 99 50

Koper, świeży lub schłodzony

S

ex 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0710 80 85

S

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 0711 20 90

S

ex 0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem oliwek i produktów objętych podpozycją 0712 90 19

S

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

S

0714 20 10*

Ziemniaki słodkie, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi

NS

0714 20 90

Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, inne niż świeże i całe oraz przeznaczone do spożycia przez ludzi

S

0714 90 90

Topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

NS

08

0802 11 90

Migdały, świeże lub suszone, nawet łuskane, inne niż gorzkie

S

0802 12 90

0802 21 00

Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane

S

0802 22 00

0802 31 00

Orzechy włoskie, świeże lub suszone, nawet łuskane

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 61 00

0802 62 00

Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 90 50

Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0802 90 85

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

NS

0803 10 10

Plantany, świeże

S

0803 10 90

0803 90 90

Banany, włącznie z plantanami, suszone

S

0804 10 00

Daktyle, świeże lub suszone

S

0804 20 10

Figi, świeże lub suszone

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananasy, świeże lub suszone

S

0804 40 00

Awokado, świeże lub suszone

S

ex 0805 20

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsuma) oraz klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone, od 1 marca do 31 października

S

0805 40 00

Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub suszone

NS

0805 50 90

Limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), świeże lub suszone

S

0805 90 00

Pozostałe owoce cytrusowe, świeże lub suszone

S

ex 0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże, od 1 stycznia do 20 lipca oraz od 21 listopada do 31 grudnia, z wyłączeniem winogron odmiany Emperor (Vitis vinifera c.v.) od 1 do 31 grudnia

S

0806 10 90

Pozostałe winogrona, świeże

S

ex 0806 20

Suszone winogrona, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją ex 0806 20 30, w bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg

S

0807 11 00

Melony (włącznie z arbuzami), świeże

S

0807 19 00

0808 10 10

Jabłka na cydr (cidr), świeże, luzem, od 16 września do 15 grudnia

S

0808 30 10

Gruszki perry, świeże, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia

S

ex 0808 30 90

Pozostałe gruszki, świeże, od 1 maja do 30 czerwca

S

0808 40 00

Pigwy, świeże

S

ex 0809 10 00

Morele, świeże, od 1 stycznia do 31 maja i od 1 sierpnia do 31 grudnia

S

0809 21 00

Wiśnie (Prunus cerasus), świeże

S

ex 0809 29

Wiśnie i czereśnie, świeże, od 1 stycznia do 20 maja i od 11 sierpnia do 31 grudnia, inne niż owoce wiśni pospolitej (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudnia

S

ex 0809 40 05

Śliwki, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudnia

S

0809 40 90

Owoce tarniny, świeże

S

ex 0810 10 00

Truskawki, świeże, od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 sierpnia do 31 grudnia

S

0810 20

Maliny, jeżyny, morwy oraz owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże

S

0810 30 00

Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeże

 

0810 40 30

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, świeże

S

0810 40 50

Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże

S

0810 40 90

Pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, świeże

S

0810 50 00

Owoce kiwi, świeże

S

0810 60 00

Duriany właściwe, świeże

S

0810 70 00

Owoce persymony (kaki)

S

0810 90 75

 

ex 0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0811 10 i 0811 20

S

ex 0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaje

NS

0813 10 00

Morele, suszone

S

0813 20 00

Śliwki

S

0813 30 00

Jabłka, suszone

S

0813 40 10

Brzoskwinie, łącznie z nektarynami, suszone

S

0813 40 30

Gruszki, suszone

S

0813 40 50

Papaje, suszone

NS

0813 40 95

Pozostałe owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806

NS

0813 50 12

Mieszanki z owoców suszonych (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806) z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya, ale niezawierające śliwek

S

0813 50 15

Pozostałe mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), niezawierające śliwek

S

0813 50 19

Mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), zawierające śliwki

S

0813 50 31

Mieszanki wyłącznie tropikalnych orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802

S

0813 50 39

Mieszanki wyłącznie orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802, inne niż orzechy tropikalne

S

0813 50 91

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawartych w dziale 8, niezawierające śliwek lub fig

S

0813 50 99

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawartych w dziale 8

S

0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących

NS

S-2c

09

ex dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 i 0904 21 10, pozycjami 0905 00 00 i 0907 00 00 oraz podpozycjami 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 i 0910 99 99

NS

0901 12 00

Kawa, niepalona, bezkofeinowa

S

0901 21 00

Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny

S

0901 22 00

Kawa, palona, bezkofeinowa

S

0901 90 90

Substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

S

0904 21 10

Słodka papryka, suszona, nierozgniatana ani niemielona

S

0905

Wanilia

S

0907

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

S

0910 91 90

Mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910, rozgniatane lub mielone

S

0910 99 33

Tymianek; liście laurowe

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Inne przyprawy, rozgniatane lub mielone, inne niż mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910

S

S-2d

10

ex 1008 50 00

Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Łuszczone ziarna zbóż, z wyłączeniem jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu i pszenicy.

S

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

S

1106 10 00

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713

S

1106 30

Mąka, mączka i proszek, z produktów objętych działem 8

S

1108 20 00

Inulina

S

12

ex dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 i 1209 99 91; rośliny przemysłowe lub lecznicze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1211 90 30 i z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1210 i podpozycjami 1212 91 i 1212 93 00

S

1209 21 00

Nasiona lucerny (alfalfa), w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 23 80

Pozostałe nasiona kostrzewy, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 29 50

Nasiona łubinu, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 29 80

Pozostałe nasiona roślin pastewnych, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 30 00

Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 91 80

Pozostałe nasiona warzyw, w rodzaju stosowanych do siewu

NS

1209 99 91

Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanych do siewu, inne niż objęte podpozycją 1209 30 00

NS

1211 90 30

Tonkowiec wonny, świeży lub suszony, nawet krojony, kruszony lub proszkowany

NS

13

ex dział 13

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1302 12 00

S

1302 12 00

Soki i ekstrakty roślinne, z lukrecji

NS

S-3

15

1501 90 00

Tłuszcz z drobiu, inny niż ten objęty pozycją 0209 lub 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Tłuszcze, z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 oraz inne niż te do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1503 00 19

Stearyna smalcowa i oleostearyna, inne niż do zastosowań przemysłowych

S

1503 00 90

Olej smalcowy, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej, inne niż olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1505 00 10

Tłuszcz z wełny, surowy

S

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1511 10 90

Olej palmowy, surowy, inny niż do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

S

1511 90

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, inny niż olej surowy

S

1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

S

ex 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1516 20 10

S

1516 20 10

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

NS

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

S

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

1521 90 99

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż surowe

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Osady i szlamy olejowe; sopstoki, inne niż zawierające olej o właściwościach oliwy

S

S-4a

16

1601 00 10

Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby (wątróbek), przetwory żywnościowe na bazie wątroby

S

1602 20 10

Wątróbka gęsia lub kacza, przetworzona lub zakonserwowana

S

1602 41 90

Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 42 90

Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 49 90

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, włącznie z mieszankami, ze świń innych niż świnie domowe

S

1602 90 31

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z dziczyzny lub z królików

S

1602 90 69

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z owiec lub kóz lub pozostałych zwierząt, niezawierające niepoddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z bydła i niezawierające mięsa lub podrobów ze świń domowych

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

S

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

S

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

S

S-4b

17

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

S

1702 90 10

Maltoza chemicznie czysta

S

1704

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakao

S

18

dział 18

Kakao i przetwory z kakao

S

19

ex dział 19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1901 20 00 i 1901 90 91

S

1901 20 00

Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

NS

1901 90 91

Pozostałe, niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404

NS

20

ex dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 20 19, 2008 20 39 oraz z wyłączeniem produktów objętych pozycją 2002 i podpozycjami 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 do 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 do 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananasy, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

NS

2008 20 39

21

ex dział 21

Różne przetwory spożywcze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2101 20 i 2102 20 19, oraz z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59

S

2101 20

Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej)

NS

2102 20 19

Pozostałe drożdże nieaktywne

NS

22

ex dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 2207 oraz podpozycjami 2204 10 11 do 2204 30 10 i podpozycją 2208 40

S

23

2302 50 00

Pozostałości i odpady podobne, nawet granulowane, powstałe w wyniku przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych

S

2307 00 19

Pozostały osad winny z drożdży

S

2308 00 19

Pozostałe wytłoki winogron

S

2308 00 90

Pozostałe materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

NS

2309 10 90

Pozostała karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż zawierająca skrobię lub glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęta podpozycjami 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne

S

2309 90 10

Roztwory z ryb lub ssaków morskich, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

NS

2309 90 91

Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

S

2309 90 96

Pozostałe preparaty stosowane do karmienia zwierząt, zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznej

S

S-4c

24

ex dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 2401 10 60

S

2401 10 60

Tytoń typu Oriental, suszony na słońcu, nieodżyłowany

 

S-5

25

2519 90 10

Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu

NS

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

NS

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

NS

27

dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

NS

S-6a

28

2801

Fluor, chlor, brom i jod

NS

2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna

NS

ex 2804

Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 2804 69 00

NS

2805 19

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych, inne niż sód i wapń

NS

2805 30

Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy

NS

2806

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy

NS

2807 00

Kwas siarkowy; oleum

NS

2808 00 00

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące

NS

2809

Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

2810 00 90

Tlenki boru, inne niż tritlenek boru; kwasy borowe

NS

2811

Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali

NS

2812

Halogenki i tlenohalogenki niemetali

NS

2813

Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu

NS

2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

S

2815

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu

S

2816

Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru

NS

2817 00 00

Tlenek cynku; nadtlenek cynku

S

2818 10

Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie

S

2818 20

Tlenek glinu inny niż elektrokorund

NS

2819

Tlenki i wodorotlenki chromu

S

2820

Tlenki manganu

S

2821

Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3

NS

2822 00 00

Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu

NS

2823 00 00

Tlenki tytanu

S

2824

Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa

NS

ex 2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2825 10 00 i 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

S

2825 80 00

Tlenki antymonu

S

2826

Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe

NS

ex 2827

Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2827 10 00 i 2827 32 00; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki

NS

2827 10 00

Chlorek amonu

S

2827 32 00

Chlorek glinu

S

2828

Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy

NS

2829

Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany

NS

ex 2830

Siarczki, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2830 10 00; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

2830 10 00

Siarczki sodu

S

2831

Ditioniny i sulfoksylany

NS

2832

Siarczyny; tiosiarczany

NS

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)

NS

2834 10 00

Azotyny

S

2834 21 00

Azotany

NS

2834 29

2835

Podfosforyny (fosforany I)” fosforyny (fosforany III), i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

ex 2836

Węglany, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2836 20 00, 2836 40 00 i 2836 60 00; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu

NS

2836 20 00

Węglan sodu

S

2836 40 00

Węglany potasu

S

2836 60 00

Węglan baru

S

2837

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone

NS

2839

Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych

NS

2840

Borany; nadtlenoborany (nadborany)

NS

ex 2841

Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2841 61 00

NS

2841 61 00

Nadmanganian potasu

S

2842

Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki

NS

2843

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych

NS

ex 2844 30 11

Cermetale zawierające uran zubożony w U-235 lub związki tego produktu, inne niż nieobrobione

NS

ex 2844 30 51

Cermetale zawierające tor lub związki toru, inne niż nieobrobione

NS

2845 90 90

Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844, i związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż deuter i jego związki, wodór i jego związki, wzbogacone w deuter lub mieszaniny i roztwory zawierające te produkty

NS

2846

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali

NS

2847 00 00

Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem

NS

2848 00 00

Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu

NS

ex 2849

Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2849 20 00 i 2849 90 30

NS

2849 20 00

Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

2849 90 30

Węgliki wolframu, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

ex 2850 00

Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849

NS

ex 2850 00 60

Krzemki, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

2852 00 00

Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów

NS

2853 00

Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych

NS

29

2903

Fluorowcowane pochodne węglowodorów

S

ex 2904

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2904 20 00

NS

2904 20 00

Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozowe

S

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2905 45 00 i z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44

S

2905 45 00

Glicerol

NS

2906

Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

ex 2907

Fenole, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2907 15 90 i ex 2907 22 00; fenoloalkohole

NS

2907 15 90

Naftole i ich sole, inne niż 1-naftol

S

ex 2907 22 00

Hydrochinon (chinol)

S

2908

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi

NS

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

S

2910

Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2911 00 00

Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

ex 2912

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2912 41 00

NS

2912 41 00

Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)

S

2913 00 00

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912

NS

ex 2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2914 11 00, ex 2914 29 i 2914 22 00

NS

2914 11 00

Aceton

S

ex 2914 29

Kamfora

S

2914 22 00

Cykloheksanon i metylocykloheksanony

S

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

S

ex 2916

Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami ex 2916 11 00, 2916 12 i 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Kwas akrylowy

S

2916 12

Estry kwasu akrylowego

S

2916 14

Estry kwasu metakrylowego

S

ex 2917

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 i 2917 36 00

NS

2917 11 00

Kwas szczawiowy, jego sole i estry

S

ex 2917 12 00

Kwas adypinowy i jego sole

S

2917 14 00

Bezwodnik maleinowy

S

2917 32 00

Ortoftalany dioktylu

S

2917 35 00

Bezwodnik ftalowy

S

2917 36 00

Kwas tereftalowy i jego sole

S

ex 2918

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 i ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Kwas cytrynowy

S

2918 15 00

Sole i estry kwasu cytrynowego

S

2918 21 00

Kwas salicylowy i jego sole

S

2918 22 00

Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry

S

ex 2918 29 00

Kwasy sulfosalicylowe, kwasy hydroksynaftoesowe; ich sole i estry

S

2919

Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2920

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

NS

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną

S

2922

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

S

2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie

NS

ex 2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną i związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2924 23 00

S

2924 23 00

Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-cetyloantranilowy) i jego sole

NS

2925

Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną

NS

ex 2926

Związki z nitrylową grupą funkcyjną, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2926 10 00

NS

2926 10 00

Akrylonitryl

S

2927 00 00

Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki

S

2928 00 90

Pozostałe pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

NS

2929 10

Izocyjaniany

S

2929 90 00

Pozostałe związki z inną azotową grupą funkcyjną

NS

2930 20 00

Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany oraz tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy); ditiowęglany (ksantogeniany)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionina, kaptafol (ISO i metamidofos (ISO), cysteina i cystyna, pochodne cysteiny lub cystyny, tiodiglikol (INN) (2,2′-tiodietanol), 2-(N,N-dietyloamino)etanotiol i pozostałe organiczne związki siarki inne niż ditiowęglany (ksantogeniany)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

NS

ex 2932

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2932 12 00, 2932 13 00 i ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

S

2932 13 00

Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy

S

ex 2932 20 90

Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny

S

ex 2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

NS

2935 00 90

Pozostałe sulfonamidy

S

2938

Glikozydy, naturalne lub syntetyczne, oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

NS

ex 2940 00 00

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; z wyjątkiem ramnozy, rafinozy i mannozy; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2937, 2938 lub 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnoza, rafinoza i mannoza

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany

NS

2942 00 00

Pozostałe związki organiczne

NS

S-6b

31

3102 21

Siarczan amonu

NS

3102 40

Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami

NS

3102 50

Azotan sodu

NS

3102 60

Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

NS

3103 10

Superfosfaty

S

3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; towary działu 31 w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

S

32

ex dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe środki barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3204 i 3206, i z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie z eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika) i ex 3201 90 90 (pozostałe ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego)

NS

3201 20 00

Ekstrakt akacji

NS

3204

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie

S

3206

Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, inne niż te objęte pozycją 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie

S

33

dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

NS

34

dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu;

NS

35

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

S

3502 90 90

Albuminiany i pochodne pozostałych albumin

NS

3503 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501

NS

3504 00 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany

NS

3505 10 50

Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

NS

3506

Kleje gotowe i pozostałe gotowe spoiwa, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, nieprzekraczające 1 kg masy netto

NS

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

36

dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

NS

37

dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

NS

38

ex dział 38

Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3802 i 3817 00, podpozycjami 3823 12 00 i 3823 70 00 i pozycją 3825, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 3809 10 i 3824 60

NS

3802

Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną

S

3817 00

Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902

S

3823 12 00

Kwas oleinowy

S

3823 70 00

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

S

3825

Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do działu 38

S

S-7a

39

ex dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3901, 3902, 3903 i 3904, podpozycjami 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 i 3907 99, pozycjami 3908 i 3920 oraz podpozycjami ex 3921 90 10 i 3923 21 00

NS

3901

Polimery etylenu, w formach podstawowych

S

3902

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych

S

3903

Polimery styrenu, w formach podstawowych

S

3904

Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

S

3906 10 00

Poli (metakrylan metylu)

S

3907 10 00

Poliacetale

S

3907 60

Poli(tereftalan etylenu), z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 3907 60 20

S

3907 60 20

Poli(tereftalan etylenu) w formach podstawowych, o liczbie lepkościowej 78 ml/g lub większej

NS

3907 99

Pozostałe poliestry, inne niż nienasycone

S

3908

Poliamidy w formach podstawowych

S

3920

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami

S

ex 3921 90 10

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, inne niż komórkowe i inne niż arkusze i płyty faliste

S

3923 21 00

Worki i torby (włącznie ze stożkami), z polimerów etylenu

S

S-7b

40

ex dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4010

NS

4010

Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy

S

S-8a

41

ex 4104

Skóry i skórki garbowane lub „crust” bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłosione, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 4104 41 19 i 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Skóry ze świń, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłosione, w stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone lub w stanie suchym („crust”), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone

NS

4106 32 00

4107

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

S

4112 00 00

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

S

ex 4113

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4113 10 00

NS

4113 10 00

Z kóz lub koźląt

S

4114

Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana

S

4115 10 00

Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach

S

S-8b

42

ex dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników); z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4202 i 4203

NS

4202

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na żywność lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

S

4203

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

S

43

dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

NS

S-9a

44

ex dział 44

Drewno i artykuły z drewna, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4410, 4411, 4412, podpozycjami 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 i 4420 90 91; węgiel drzewny

NS

4410

Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi

S

4411

Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych

S

4412

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe

S

4418 10

Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna

S

4418 20 10

Drzwi i ich futryny oraz progi z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44

S

4418 71 00

Połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, z drewna

S

4420 10 11

Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44; intarsje i mozaiki drewniane; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex dział 45

Korek i artykuły z korka, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4503

NS

4503

Artykuły z korka naturalnego

S

46

dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

S

S-11a

50

dział 50

Jedwab

S

51

ex dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 5105; przędza i tkanina z włosia końskiego

S

52

dział 52

Bawełna

S

53

dział 53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

S

54

dział 54

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych

S

55

dział 55

Włókna odcinkowe chemiczne

S

56

dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich

S

57

dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, włókiennicze

S

58

dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

S

59

dział 59

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego

S

60

dział 60

Dzianiny

S

S-11b

61

dział 61

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z dzianin

S

62

dział 62

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin

S

63

dział 63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty

S

S-12a

64

dział 64

Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów

S

S-12b

65

dział 65

Nakrycia głowy i ich części

NS

66

dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

S

67

dział 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

NS

S-13

68

dział 68

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

NS

69

dział 69

Wyroby ceramiczne

S

70

dział 70

Szkło i wyroby ze szkła

S

S-14

71

ex dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7117

NS

7117

Sztuczna biżuteria

S

S-15a

72

7202

Żelazostopy

S

73

dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali

NS

S-15b

74

dział 74

Miedź i artykuły z miedzi

S

75

7505 12 00

Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów niklu

NS

7505 22 00

Druty, ze stopów niklu

NS

7506 20 00

Blachy grube, cienkie, taśma i folia ze stopów niklu

NS

7507 20 00

Łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu

NS

76

ex dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 7601

S

78

ex dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 7801

S

7801 99

Ołów nieobrobiony plastycznie inny niż ołów rafinowany i inny niż zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą

NS

79

ex dział 79

Cynk i artykuły z cynku, z wyłączeniem produktów objętych pozycjami 7901 i 7903

S

81

ex dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20 z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 i 8108 30 00

S

8101 94 00

Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie

NS

8104 11 00

Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu

NS

8104 19 00

Magnez nieobrobiony plastycznie inny niż objęty pozycją 8104 11 00)

NS

8107 20 00

Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki

NS

8108 20 00

Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki

NS

8108 30 00

Odpady i złom tytanu

NS

82

dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

S

83

dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

S

S-16

84

ex dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8401 10 00 i 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reaktory jądrowe

S

8407 21 10

Silniki przyczepne o pojemności jednego cylindra nieprzekraczającej 325 cm3

S

85

ex dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 do 8519 89 19, pozycjami 8521, 8525 i 8527, podpozycjami 8528 49, 8528 59 i 8528 69 do 8528 72, pozycją 8529 i podpozycjami 8540 11 i 8540 12

NS

8516 50 00

Kuchenki mikrofalowe

S

8517 69 39

Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii inna niż odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych

S

8517 70 15

Anteny i reflektory anten wszelkich typów; inne niż anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów; części nadające się do stosowania do nich

S

8517 70 19

8519 20

Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi; gramofony bez wzmacniacza

S

8519 30

8519 81 11 do 8519 81 45

Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

S

8519 81 85

Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku, inne niż kasetowe

S

8519 89 11 do 8519 89 19

Sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

S

ex 8521

Aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych (tunerem wideo), z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 8521 90 00

S

8521 90 00

Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku (z wyłączeniem stosujących taśmy magnetyczne); aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych (tunerem wideo), (z wyłączeniem stosujących taśmy magnetyczne i rejestrujących kamer wideo)

NS

8525

Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo

S

8527

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

S

8528 49

Monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji, inne niż w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

S

8528 59

8528 69 do 8528 72

8529

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528

S

8540 11

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów, monochromatyczne

S

8540 12 00

S-17a

86

dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

NS

S-17b

87

ex dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 i 8714

NS

8702

Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

S

8703

Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

S

8704

Pojazdy silnikowe do transportu towarów

S

8705

Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

S

8706 00

Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8707

Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8708

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

S

8709

Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

S

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

S

8712 00

Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe

S

8714

Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713

S

88

dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

NS

89

dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

NS

S-18

90

dział 90

Przyrządy i aparatura: optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

S

91

dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części

S

92

dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

NS

S-20

94

ex dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki i tym podobne; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 9405

NS

9405

Lampy i oprawy oświetleniowe, włącznie z reflektorami poszukiwawczymi i punktowymi, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki i tym podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

S

95

ex dział 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami od 9503 00 35 do 9503 00 99

NS

9503 00 35 do 9503 00 99

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele służące do zabawy, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzaju

S

96

dział 96

Artykuły przemysłowe różne

NS

ZAŁĄCZNIK VI

Warunki stosowania art. 8

1.

Art. 8 ma zastosowanie, gdy odsetek, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, przekracza 17,5 %.

2.

Art. 8 ma zastosowanie do każdej z sekcji GSP: S-11 a) i S-11 b) załącznika V, gdy udział procentowy, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, przekracza 14,5 %.

ZAŁĄCZNIK VII

Warunki stosowania rozdziału III niniejszego rozporządzenia

1.

Do celów rozdziału III za kraj „podatny na zagrożenia” uważa się kraj:

a)

którego, jeśli chodzi o wartość, siedem największych sekcji objętego GSP przywozu produktów do Unii, wymienionych w załączniku IX, stanowi ponad 75 % wartości całkowitego przywozu produktów wymienionych w tym załączniku, jako średnia w ciągu ostatnich trzech kolejnych lat;

oraz

b)

którego przywóz do Unii produktów wymienionych w załączniku IX stanowi mniej niż 2 % wartości całkowitego przywozu do Unii produktów wymienionych w tym załączniku, pochodzących z krajów wymienionych w załączniku II, jako średnia w ciągu ostatnich trzech kolejnych lat.

2.

Do celów art. 9 ust. 1 lit. a) dane, które mają być użyte w zastosowaniu ust. 1 niniejszego załącznika, są danymi dostępnymi w dniu 1 września roku poprzedzającego rok składania wniosku, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

3.

Do celów art. 11 dane, które mają być użyte w zastosowaniu ust. 1 niniejszego załącznika, są danymi dostępnymi w dniu 1 września roku poprzedzającego rok przyjęcia aktu delegowanego, o którym mowa w artykule 11 ust. 2.

ZAŁĄCZNIK VIII

Konwencje, o których mowa w art. 9

CZĘŚĆ A

Konwencje ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych

1.

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1948 r.)

2.

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1965 r.)

3.

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966 r.)

4.

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966 r.)

5.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 r.)

6.

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1984 r.)

7.

Konwencja o prawach dziecka (1989 r.)

8.

Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej (nr 29) (1930 r.)

9.

Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (nr 87) (1948 r.)

10.

Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych (nr 98) (1949 r.)

11.

Konwencja dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 100) (1951 r.)

12.

Konwencja dotycząca zniesienia pracy przymusowej (nr 105) (1957 r.)

13.

Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (nr 111) (1958 r.)

14.

Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 138) (1973 r.)

15.

Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (nr 182) (1999 r.)

CZĘŚĆ B

Konwencje dotyczące środowiska naturalnego oraz zasad dobrych rządów

16.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (1973 r.)

17.

Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1987 r.)

18.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (1989 r.)

19.

Konwencja o różnorodności biologicznej (1992 r.)

20.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (1992 r.)

21.

Protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym (2000 r.)

22.

Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2001 r.)

23.

Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (1998 r.)

24.

Jednolita konwencja Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających (1961 r.)

25.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych (1971 r.)

26.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi (1988 r.)

27.

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2004 r.)

ZAŁĄCZNIK IX

Wykaz produktów objętych szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, poniższy opis produktów należy uznać za orientacyjny, ponieważ dla preferencji taryfowych decydujące znaczenie mają kody CN.

W przypadku gdy wskazane są kody „ex” CN, preferencje taryfowe mają być ustalane zarówno na podstawie kodu CN, jak i opisu.

Wprowadzenie produktów objętych kodem CN oznaczonym gwiazdką (*) podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii.

W kolumnie „sekcja” znajdują się sekcje GSP (art. 2 lit. h))

W kolumnie „dział” znajdują się działy CN objęte sekcją GSP (art. 2 lit. i))

Dla uproszczenia produkty w wykazie zostały pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, w odniesieniu do których cła Wspólnej Taryfy Celnej wycofano lub zawieszono.

Sekcja

Dział

Kod CN

Opis

 

S-1a

01

0101 29 90

Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystorasowe, inne niż do uboju

 

0101 30 00

Osły żywe

 

0101 90 00

Muły i osłomuły żywe

 

0104 20 10 *

Kozy żywe, hodowlane czystorasowe

 

0106 14 10

Króliki domowe żywe

 

0106 39 10

Gołębie żywe

 

02

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

0206 80 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

0206 90 91

Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

0207 14 91

Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

 

0207 27 91

Wątróbki, zamrożone, z indyków

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsi

 

ex 0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 0208 40 20

 

0210 99 10

Mięso z koni, solone, w solance lub suszone

 

0210 99 59

Podroby z mięsa wołowego, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienka

 

ex 0210 99 85

Podroby z owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone

 

0210 99 85

Podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż wątróbki drobiowe, inne niż ze świń domowych, z bydła lub z owiec i kóz

 

04

0403 10 51

Jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowany lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane, inne niż drobiu

 

0409 00 00

Miód naturalny

 

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

05

0511 99 39

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż surowe

 

S-1b

03

dział 3 (1)

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

 

S-2a

06

dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

 

S-2b

07

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

 

0703 10

Cebule i szalotka, świeże lub schłodzone

 

0703 90 00

Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

 

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

 

0705

Sałaty (Lactuca sativa) i cykorie (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

 

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

 

ex 0707 00 05

Ogórki, świeże lub schłodzone, od 16 maja do 31 października

 

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

 

0709 20 00

Szparagi, świeże lub schłodzone

 

0709 30 00

Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone

 

0709 40 00

Selery, inne niż selery korzeniowe, świeże lub schłodzone

 

0709 51 00

Grzyby, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Słodka papryka, świeża lub schłodzona

 

0709 60 99

Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone, inne niż słodka papryka, inne niż do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum oraz inne niż do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych

 

0709 70 00

Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzony

 

0709 92 10*

Oliwki świeże lub schłodzone do celów innych niż produkcja oliwy

 

0709 99 10

Warzywa sałatowe, świeże lub schłodzone, inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonowa) i karczoch hiszpański, świeże lub schłodzone

 

0709 93 10

Cukinia, świeża lub schłodzona

 

0709 99 40

Kapary, świeże lub schłodzone

 

0709 99 50

Koper, świeży lub schłodzony

 

ex 0709 91 00

Karczochy, świeże lub schłodzone, od 1 lipca do 31 października

 

0709 93 90

0709 99 90

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

 

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

 

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 0711 20 90

 

ex 0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem oliwek i produktów objętych podpozycją 0712 90 19

 

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

 

0714 20 10 *

Ziemniaki słodkie, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi

 

0714 20 90

Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, inne niż świeże i całe oraz przeznaczone do spożycia przez ludzi

 

0714 90 90

Topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

 

08

0802 11 90

Migdały, świeże lub suszone, nawet łuskane, inne niż gorzkie

 

0802 12 90

0802 21 00

Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane

 

0802 22 00

0802 31 00

Orzechy włoskie, świeże lub suszone, nawet łuskane

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

 

0802 61 00

0802 62 00

Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

 

0802 90 50

Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

 

0802 90 85

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

 

0803 10 10

Plantany, świeże

 

0803 10 90

0803 90 90

Banany, włącznie z plantanami, suszone

 

0804 10 00

Daktyle, świeże lub suszone

 

0804 20 10

Figi, świeże lub suszone

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananasy, świeże lub suszone

 

0804 40 00

Awokado, świeże lub suszone

 

ex 0805 20

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsuma) oraz klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone, od 1 marca do 31 października

 

0805 40 00

Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub suszone

 

0805 50 90

Limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), świeże lub suszone

 

0805 90 00

Pozostałe owoce cytrusowe, świeże lub suszone

 

ex 0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże, od 1 stycznia do 20 lipca oraz od 21 listopada do 31 grudnia, z wyłączeniem winogron odmiany Emperor (Vitis vinifera c.v.) od1 do 31 grudnia

 

0806 10 90

Pozostałe winogrona, świeże

 

ex 0806 20

Suszone winogrona, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją ex 0806 20 30, w bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg

 

0807 11 00

Melony (włącznie z arbuzami), świeże

 

0807 19 00

0808 10 10

Jabłka na cydr (cidr), świeże, luzem, od 16 września do 15 grudnia

 

0808 30 10

Gruszki perry, świeże, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia

 

ex 0808 30 90

Pozostałe gruszki, świeże, od 1 maja do 30 czerwca

 

0808 40 00

Pigwy, świeże

 

ex 0809 10 00

Morele, świeże, od 1 stycznia do 31 maja i od 1 sierpnia do 31 grudnia

 

0809 21 00

Wiśnie (Prunus cerasus), świeże

 

ex 0809 29

Wiśnie i czereśnie, świeże, od 1 stycznia do 20 maja i od 11 sierpnia do 31 grudnia, inne niż owoce wiśni pospolitej (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudnia

 

ex 0809 40 05

Śliwki, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudnia

 

0809 40 90

Owoce tarniny, świeże

 

ex 0810 10 00

Truskawki, świeże, od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 sierpnia do 31 grudnia

 

0810 20

Maliny, jeżyny, morwy oraz owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże

 

0810 30 00

Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeże

 

0810 40 30

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, świeże

 

0810 40 50

Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże

 

0810 40 90

Pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, świeże

 

0810 50 00

Owoce kiwi, świeże

 

0810 60 00

Duriany właściwe, świeże

 

0810 70 00

Owoce persymony (kaki)

 

0810 90 75

Pozostałe owoce, świeże

0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

 

0813 10 00

Morele, suszone

 

0813 20 00

Śliwki

 

0813 30 00

Jabłka, suszone

 

0813 40 10

Brzoskwinie, łącznie z nektarynami, suszone

 

0813 40 30

Gruszki, suszone

 

0813 40 50

Papaje, suszone

 

0813 40 95

Pozostałe owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806

 

0813 50 12

Mieszanki z owoców suszonych (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806) z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya, ale niezawierające śliwek

 

0813 50 15

Pozostałe mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), niezawierające śliwek

 

0813 50 19

Mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), zawierające śliwki

 

0813 50 31

Mieszanki wyłącznie tropikalnych orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802

 

0813 50 39

Mieszanki wyłącznie orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802, inne niż orzechy tropikalne

 

0813 50 91

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawartych w dziale 8, niezawierające śliwek lub fig

 

0813 50 99

Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawartych w dziale 8

 

0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących

 

S-2c

09

dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy

 

S-2d

10

ex 1008 50 00

Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Łuszczone ziarna zbóż, z wyłączeniem jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu i pszenicy

 

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

 

1106 10 00

Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713

 

1106 30

Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8

 

1108 20 00

Inulina

 

12

ex dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 1210 i podpozycjami 1212 91 i 1212 93 00

 

13

dział 13

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne

 

S-3

15

1501 90 00

Tłuszcz z drobiu, inny niż ten objęty pozycją 0209 lub 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Tłuszcze, z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 oraz inne niż te do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1503 00 19

Stearyna smalcowa i oleostearyna, inne niż do zastosowań przemysłowych

 

1503 00 90

Olej smalcowy, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej, inne niż olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

 

1505 00 10

Tłuszcz z wełny, surowy

 

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

 

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

 

1511 10 90

Olej palmowy, surowy, inny niż do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1511 90

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, inny niż olej surowy

 

1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

 

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

 

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

 

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

 

1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

 

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

 

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

1521 90 99

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż surowe

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Osady i szlamy olejowe; sopstoki, inne niż zawierające olej o właściwościach oliwy

 

S-4a

16

1601 00 10

Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby (wątróbek), przetwory żywnościowe na bazie wątroby

 

1602 20 10

Wątróbka, gęsia lub kacza, przetworzona lub zakonserwowana

 

1602 41 90

Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

 

1602 42 90

Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe

 

1602 49 90

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, łącznie z mieszankami, ze świń innych niż świnie domowe

 

1602 50 31

1602 50 95

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, poddane obróbce cieplnej, z bydła, w opakowaniach hermetycznych lub nie

 

1602 90 31

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z dziczyzny lub z królików

 

1602 90 69

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z owiec lub kóz lub pozostałych zwierząt, niezawierające niepoddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z bydła i niezawierające mięsa lub podrobów ze świń domowych

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

 

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

 

S-4b

17

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

 

1702 90 10

Maltoza chemicznie czysta

 

1704 (2)

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakao

 

18

dział 18

Kakao i przetwory z kakao

 

19

dział 19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

 

20

dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin

 

21

ex dział 21

Różne przetwory spożywcze, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59

 

22

ex dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami od 2204 10 11 do 2204 30 10 i podpozycją 2208 40

 

23

2302 50 00

Pozostałości i odpady podobne, nawet granulowane, powstałe w wyniku przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych

 

2307 00 19

Pozostały osad winny z drożdży

 

2308 00 19

Pozostałe wytłoki winogron

 

2308 00 90

Pozostałe materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

2309 10 90

Pozostała karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż zawierająca skrobię lub glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęta podpozycjami 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne

 

2309 90 10

Roztwory z ryb lub ssaków morskich, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

 

2309 90 91

Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

 

2309 90 96

Pozostałe preparaty stosowane do karmienia zwierząt, zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznej

 

S-4c

24

dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

 

S-5

25

2519 90 10

Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu

 

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

 

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

 

27

dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

 

S-6a

28

2801

Fluor, chlor, brom i jod

 

2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna

 

ex 2804

Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2804 69 00

 

2805 19

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych (inne niż sód i wapń sodu i wapnia)

 

2805 30

Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy

 

2806

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy

 

2807 00

Kwas siarkowy; oleum

 

2808 00 00

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące

 

2809

Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie

 

2810 00 90

Tlenki boru, inne niż tritlenek boru; kwasy borowe

 

2811

Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali

 

2812

Halogenki i tlenohalogenki niemetali

 

2813

Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu

 

2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

 

2815

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu

 

2816

Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru

 

2817 00 00

Tlenek cynku; nadtlenek cynku

 

2818 10

Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie

 

2818 20

Tlenek glinu (inny niż elektrokorund)

 

2819

Tlenki i wodorotlenki chromu

 

2820

Tlenki manganu

 

2821

Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3

 

2822 00 00

Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu

 

2823 00 00

Tlenki tytanu

 

2824

Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa

 

2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali:

 

2826

Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe

 

2827

Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki

 

2828

Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy

 

2829

Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany

 

2830

Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie

 

2831

Ditioniny i sulfoksylany

 

2832

Siarczyny; tiosiarczany

 

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)

 

2834 10 00

Azotyny

 

2834 21 00

Azotany potasu

 

2834 29

2835

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie

 

2836

Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu

 

2837

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone

 

2839

Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych

 

2840

Borany; nadtlenoborany (nadborany)

 

2841

Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych

 

2842

Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki

 

2843

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych

 

ex 2844 30 11

Cermetale zawierające uran zubożony w U-235 lub związki tego produktu, inne niż nieobrobione

 

ex 2844 30 51

Cermetale zawierające tor lub związki toru, inne niż nieobrobione

 

2845 90 90

Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844, i związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż deuter i jego związki, wodór i jego związki, wzbogacone w deuter lub mieszaniny i roztwory zawierające te produkty

 

2846

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru i skandu lub mieszanin tych metali

 

2847 00 00

Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem

 

2848 00 00

Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu

 

2849

Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie

 

2850 00

Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849

 

2852 00 00

Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów

 

2853 00

Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych

 

29

2903

Fluorowcowane pochodne węglowodorów

 

2904

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane

 

ex 2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44

 

2906

Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2907

Fenole; fenoloalkohole

 

2908

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi

 

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2910

Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2911 00 00

Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2912

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd

 

2913 00 00

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912

 

2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2916

Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2917

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2918

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2919

Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2920

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną

 

2922

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

 

2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie

 

2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną i związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego

 

2925

Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną

 

2926

Związki z nitrylową grupą funkcyjną

 

2927 00 00

Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki

 

2928 00 90

Pozostałe pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

 

2929 10

Izocyjaniany

 

2929 90 00

Pozostałe związki z inną azotową grupą funkcyjną

 

2930 20 00

Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany oraz tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy); ditiowęglany (ksantogeniany)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionina, kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO) oraz cysteina i cystyna, pochodne cysteiny lub cystyny, tiodiglikol (INN) (2,2’-tiodietanol), 2-(N,N-dietyloamino)etanotiol i pozostałe organiczne związki siarki inne niż ditiowęglany (ksantogeniany)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

 

2932

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu

 

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

 

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

 

2935 00 90

Pozostałe sulfonamidy

 

2938

Glikozydy, naturalne lub syntetyczne, oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

 

2940 00 00

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2937, 2938 lub 2939

Poprawione zgodnie z opisem CN

2941 20 30

Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany

 

2942 00 00

Pozostałe związki organiczne

 

S-6b

31

3102

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

 

3103 10

Superfosfaty

 

3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary objęte działem 31 w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

 

32

ex dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie z eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika) i ex 3201 90 90 (pozostałe ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego)

 

33

dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

 

34

dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu;

 

35

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

 

3502 90 90

Albuminiany i pochodne pozostałych albumin

 

3503 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501

 

3504 00 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany

 

3505 10 50

Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

 

3506

Gotowe kleje i pozostałe gotowe spoiwa, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, nieprzekraczające 1 kg masy netto

 

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

36

dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne

 

37

dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

 

38

ex dział 38

Produkty chemiczne różne, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 3809 10 i 3824 60

 

S-7a

39

dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

 

S-7b

40

dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku

 

S-8a

41

ex 4104

Skóry i skórki garbowane lub „crust” bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłosione, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 4104 41 19 i 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Skóry ze świń, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłosione, w stanie mokrym (włączając w stanie „wet-blue”), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone lub w stanie suchym („crust”), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone

 

4106 32 00

4107

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

 

4112 00 00

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

 

4113

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

 

4114

Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

 

4115 10 00

Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach

 

S-8b

42

dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

 

43

dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

 

S-9a

44

dział 44

Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny

 

S-9b

45

dział 45

Korek i artykuły z korka

 

46

dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

 

S-11a

50

dział 50

Jedwab

 

51

ex dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 5105; przędza i tkanina z włosia końskiego

 

52

dział 52

Bawełna

 

53

dział 53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

 

54

dział 54

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych

 

55

dział 55

Włókna odcinkowe chemiczne

 

56

dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich

 

57

dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, włókiennicze

 

58

dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

 

59

dział 59

Tekstylia impregnowane, powleczone lub pokryte, laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego

 

60

dział 60

Dzianiny

 

S-11b

61

dział 61

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z dzianin

 

62

dział 62

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin

 

63

dział 63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty

 

S-12a

64

dział 64

Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów

 

S-12b

65

dział 65

Nakrycia głowy i ich części

 

66

dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

 

67

dział 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

 

S-13

68

dział 68

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

 

69

dział 69

Wyroby ceramiczne

 

70

dział 70

Szkło i wyroby ze szkła

 

S-14

71

dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

 

S-15a

72

7202

Żelazostopy

 

73

dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali

 

S-15b

74

dział 74

Miedź i artykuły z miedzi

 

75

7505 12 00

Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów niklu

 

7505 22 00

Druty, ze stopów niklu

 

7506 20 00

Blachy grube, cienkie, taśma i folia ze stopów niklu

 

7507 20 00

Łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu

 

76

ex dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 7601

 

78

ex dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 7801 99

 

7801 99

Ołów nieobrobiony plastycznie, inny niż ołów rafinowany i inny niż zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą

 

79

ex dział 79

Cynk i artykuły z cynku, z wyłączeniem produktów objętych pozycjami 7901 i 7903

 

81

ex dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów, z wyłączeniem produktów objętych podpozycjami 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20

 

82

dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

 

83

dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

 

S-16

84

dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części

 

85

dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów

 

S-17a

86

dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

 

S-17b

87

dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

 

88

dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

 

89

dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

 

S-18

90

dział 90

Przyrządy i aparatura: optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

 

91

dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części

 

92

dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

 

S-20

94

dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlone znaki, podświetlone tablice i tabliczki i tym podobne; budynki prefabrykowane

 

95

dział 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria

 

96

dział 96

Artykuły przemysłowe różne

 


(1)  W przypadku produktów objętych podpozycją 0306 13 cło wynosi 3,6 %.

(2)  W przypadku produktów objętych podpozycją 1704 10 90 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej.

ZAŁĄCZNIK X

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 732/2008

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2 lit. a)

art. 2 lit. a)

art. 2 lit. g)

art. 2 lit. b)

art. 2 lit. h)

art. 2 lit. c)

art.2 lit. b)–f)

art. 2 lit. i)

art. 2 lit. j)

art. 2 lit. k)

art. 2 lit. l)

art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 akapit pierwszy

art. 4 ust. 1)

art. 3 ust. 2 akapit drugi

art. 3 ust. 3

art. 5 ust. 4

art. 4 ust. 2 i 3

art. 4

art. 6 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1

art. 5 ust. 1 i 2

art. 33 ust. 1 i 2

art. 5 ust. 3

art. 6 ust. 1–6

art. 7 ust. 1–6

art. 6 ust. 7

art. 7 ust. 1 i 2

art. 12 ust. 1 i 2

art. 7 ust. 3

art. 8 ust. 1

art. 9 ust. 1

art. 9 ust. 2

art. 8 ust. 2

załącznik VII

art. 8 ust. 3 akapit pierwszy

art. 13 ust. 1

art. 13 ust. 2

art. 8 ust. 3 akapit drugi

art. 14 ust. 1

art. 14 ust. 2 i 3

art. 9 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 1 i 2

art. 9 ust. 3

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 1

art.10 ust. 2

art.10 ust. 4

art.10 ust. 5

art.10 ust. 3

art.10 ust. 6

art.10 ust. 4

art. 10 ust. 5

art. 10 ust. 6

art. 10 ust. 7

art. 16

art. 11 ust. 1–7

art. 18

art. 11 ust. 8

art. 17

art. 12

art. 13

art. 8 oraz załącznik VI

art. 14

art. 34

art. 15 ust. 1

art. 19 ust. 1

art. 15 ust. 2

art. 15 ust. 1

art. 15 ust. 2

art. 15 ust. 3

art. 19 ust. 2

art. 20

art. 16

art. 21

art. 17

art. 15 ust. 3 i art. 19 ust. 3

art. 18

art. 15 ust. 4–7 i art. 19 ust. 4–7

art. 19

art. 15 ust. 8–12 i art. 19 ust. 8–14

art. 20 ust. 1

art. 22

art. 20 ust. 2 i 3

art. 24 ust. 1–3

art. 20 ust. 4

art. 23

art. 20 ust. 5

art. 10 ust. 4

art. 20 ust. 6

art. 26

art. 20 ust. 7

art. 25

art. 27

art. 28

art. 20 ust. 8

art. 29

art. 21

art. 30

art. 22 ust. 1

art. 31

art. 22 ust. 2

art. 23

art. 32

art. 24

art. 25 lit. a)

art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2

art. 25 lit. b)

art. 3 ust. 3 i art. 17 ust. 2 i 3

art. 25 lit. c)

art. 5 ust. 2

art. 25 lit. d)

art. 8 ust. 3

art. 25 lit. e)

art. 10 ust. 4

art. 26

art. 35

art. 36

art. 37

art. 38

art. 27 ust. 1 i 2

art. 39 ust. 1

art. 27 ust. 3

art. 27 ust. 4 i 5

art. 39 ust. 2–4

art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 40

art. 41

art. 42

art. 32 ust. 1

art. 43 ust. 1

art. 32 ust. 2

art. 43 ust. 2 i 3

załącznik I

załącznik I

załączniki II, III i IV

załącznik II

załączniki V i IX

załącznik III część A

załącznik VIII część A

załącznik III część B

załącznik VIII część B

załącznik X


31.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/83


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 979/2012

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 257,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając Protokół (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 62c oraz art. 2 ust. 2 załącznika I do tego protokołu,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom krajowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 62c akapit drugi Protokołu (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („statut”) oraz art. 2 ust. 2 załącznika I do statutu należy ustanowić zasady mianowania sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej („Sąd do spraw Służby Publicznej”), ich uprawnienia i obowiązki, warunki wykonywania ich obowiązków oraz okoliczności skutkujące zakończeniem ich wykonywania.

(2)

Sędziowie ad interim powinni być wybierani spośród osób zdolnych do niezwłocznego wykonywania obowiązków sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej. Mianowanie sędziów ad interim spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej pozwoliłoby zagwarantować spełnienie tego wymogu.

(3)

Mając na uwadze okoliczności uzasadniające mianowanie sędziów ad interim, mechanizm ich mianowania powinien cechować się niezbędną elastycznością. W tym celu Radzie powinno zostać powierzone sporządzenie listy trzech osób mianowanych jako sędziowie ad interim. W razie wystąpienia potrzeby tymczasowego zastąpienia sędziego, w odniesieniu do którego istnieje przeszkoda w wykonywaniu obowiązków ze względu na stan zdrowia, Sąd do spraw Służby Publicznej podejmie decyzję o skorzystaniu z zastępstwa zapewnianego przez sędziego ad interim. Zgodnie z tą decyzją prezes Sądu do spraw Służby Publicznej wezwałby do wykonywania obowiązków jednego z sędziów ad interim, którego nazwisko figuruje na liście przyjętej przez Radę, zgodnie z porządkiem tej listy.

(4)

Należy również uregulować sposób wynagradzania sędziów ad interim oraz kwestie skutków pełnienia przez nich tej funkcji i otrzymywanego wynagrodzenia dla uposażenia przysługującego im jako byłym członkom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(5)

Należy wreszcie unormować kwestię zakończenia wykonywania obowiązków przez sędziów ad interim,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Na wniosek prezesa Trybunału Sprawiedliwości Rada, stanowiąc jednomyślnie, sporządza listę trzech osób mianowanych jako sędziowie ad interim w rozumieniu art. 62c akapit drugi statutu. Lista ta określa porządek, zgodnie z którym sędziowie ad interim mają być wzywani do wykonywania ich obowiązków, zgodnie z ust. 2 akapit drugi niniejszego artykułu.

Sędziowie ad interim są wybierani spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy mogą podjąć obowiązki w Sądzie do spraw Służby Publicznej.

Sędziowie ad interim są mianowani na okres czterech lat; ich mandat jest odnawialny.

2.   Sąd do spraw Służby Publicznej może podjąć decyzję o skorzystaniu z zastępstwa zapewnianego przez sędziego ad interim, jeżeli stwierdzi, że w odniesieniu do jednego z sędziów istnieje lub będzie istniała przeszkoda w wykonywaniu obowiązków ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiająca mu udział w rozpoznawaniu spraw, że wspomniana przeszkoda trwa lub ma trwać co najmniej trzy miesiące, oraz jeżeli jest zdania, że sędzia ten nie jest dotknięty inwalidztwem uznanym za całkowite.

Na podstawie decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, prezes Sądu do spraw Służby Publicznej wzywa sędziego ad interim, zgodnie z porządkiem listy, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, do wykonywania obowiązków sędziego ad interim. Informuje o tym prezesa Trybunału Sprawiedliwości.

W przypadku gdy Sąd do spraw Służby Publicznej spodziewa się wystąpienia, w odniesieniu do jednego z sędziów, przeszkody w wykonywaniu jego obowiązków, sędzia ad interim nie może rozpocząć wykonywania obowiązków ani uczestniczyć w rozpoznawaniu spraw do czasu rzeczywistego wystąpienia przeszkody w wykonywaniu obowiązków po stronie zastępowanego sędziego.

3.   Do sędziów ad interim stosuje się art. 2–6 i art. 18 statutu. Ślubowanie, o którym mowa w art. 2 statutu, składane jest przy rozpoczęciu wykonywania obowiązków po raz pierwszy.

Artykuł 2

Sędziowie ad interim wezwani do wykonywania ich obowiązków wykonują uprawnienia sędziów wyłącznie w odniesieniu do rozpoznawania spraw, które zostały im przydzielone.

Sędziowie ad interim korzystają z pomocy służb Sądu do Spraw Służby Publicznej.

Artykuł 3

1.   Za każdy dzień wykonywania ich obowiązków, należycie potwierdzony przez prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej, sędziowie ad interim otrzymują wynagrodzenie w kwocie równej 1/30 podstawowego miesięcznego wynagrodzenia przyznanego sędziom na mocy art. 21c ust. 2 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określającego uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2).

Do sędziów ad interim wezwanych w celu wykonywania ich obowiązków do wyjazdu poza miejsce zamieszkania stosuje się art. 6 lit. a) i b) rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom.

2.   Jeżeli wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, wraz z emeryturą, o której mowa w art. 8 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom, przekracza wynagrodzenie, przed odjęciem podatku, jakie sędzia ad interim otrzymywał, wykonując funkcje członka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, emeryturę pomniejsza się o kwotę tej różnicy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, jest również brane pod uwagę do celu stosowania art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

Sędziowie ad interim nie są uprawnieni, z tytułu swojej funkcji, do świadczenia pomostowego lub emerytury na podstawie art. 7 i 8 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom.

Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu, stosuje się art. 19 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom.

Sędziowie ad interim nie są uprawnieni, z tytułu swojej funkcji, do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Wykonywanie obowiązków sędziego ad interim nie jest traktowane jako praca zarobkowa do celów art. 11 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom.

3.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, podlega podatkowi przewidzianemu w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (3).

Artykuł 4

Nazwisko sędziego ad interim zostaje wykreślone z listy, o której mowa w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy, wskutek jego śmierci, rezygnacji lub na podstawie decyzji o zwolnieniu go z funkcji, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 6 akapity pierwszy i drugi statutu.

Sędzia ad interim, którego nazwisko zostało wykreślone z listy, o której mowa w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy, zostaje zastąpiony, zgodnie z procedurą przewidzianą w tym przepisie, na okres pozostający do chwili upływu ważności tej listy.

Artykuł 5

Obowiązki sędziego ad interim ulegają zakończeniu wskutek ustania przeszkody w wykonywaniu obowiązków odnoszącej się do sędziego zastępowanego przez sędziego ad interim. Niemniej sędzia ad interim wykonuje swoje obowiązki do czasu zamknięcia spraw, które zostały mu przydzielone.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2012 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Martin SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 4 października 2012 r.

(2)  Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1.

(3)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8.