ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.252.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 252

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
19 września 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2012 z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2012 z dnia 18 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 837/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 838/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako dodatku paszowego w dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 839/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie mocznika jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 840/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków rzeźnych innych niż kurczęta rzeźne, indyki rzeźne i kaczki rzeźne oraz dla wszystkich gatunków ptaków nieśnych innych niż kury nioski (posiadacz zezwolenia Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 841/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu-oktahydratu jako dodatku paszowego dla psów (posiadacz zezwolenia Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 843/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków ptaków rzeźnych i odchowywanych na nioski lub utrzymywanych w celach hodowlanych oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 845/2012 z dnia 18 września 2012 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

33

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 846/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

55

 

 

DECYZJE

 

 

2012/505/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uznania Egiptu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6297)

57

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz.U. L 122 z 11.5.2011)

58

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

58

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/94 z dnia 7 lipca 1994 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U. L 176 z 9.7.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 5, s. 246)

58

 

*

Sprostowanie do dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 2, s. 431)

59

 

*

Sprostowanie do dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. L 217 z 5.8.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 21, s. 8)

59

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2012

z dnia 18 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm) (2) zmieniło zakres stosowanych ograniczeń dotyczących kadmu i jego związków, wprowadzając przepisy mające zastosowanie do pałeczek do lutowania oraz biżuterii zgodnie z oceną ryzyka i strategiami zmniejszania ryzyka dla kadmu i tlenku kadmu (3).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 494/2011 rozszerzyło ponadto obowiązujące ograniczenia dotyczące stosowania kadmu i jego związków w syntetycznych polimerach organicznych (tworzywo sztuczne) na wszystkie tworzywa sztuczne ustanawiając jednocześnie wyjątek dla stosowania polichlorku winylu z odzysku zawierającego kadm w produkcji niektórych materiałów budowlanych. Odstępstwo to zostało przyznane z uwzględnieniem dyskusji przeprowadzonych na zorganizowanym ad hoc spotkaniu ekspertów poświęconym działaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz wyników przeprowadzonego badania na temat społeczno-ekonomicznych skutków ewentualnej aktualizacji ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania kadmu w biżuterii, stopach lutowniczych i w polichlorku winylu, opublikowanych w styczniu 2010 r. (4). Wszystkie elementy ograniczenia zostały również skonsultowane z właściwymi organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i z zainteresowanymi stronami.

(3)

Po przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 494/2011 Komisja została poinformowana o zastosowaniach pigmentów kadmowych w niektórych typach tworzyw sztucznych, objętych po raz pierwszy ograniczeniem na mocy rozporządzenia (WE) nr 494/2011, w których to zastosowaniach, jak się wydaje, nie ma odpowiedniej alternatywy dla użycia związków kadmu i dla których, ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z ograniczonymi konsultacjami, właściwe jest obecnie dokonanie dodatkowej oceny.

(4)

Rezolucja Rady z dnia 25 stycznia 1988 r. wzywa do ogólnej strategii walki z zanieczyszczeniem środowiska przez kadm, włącznie z zastosowaniem szczególnych środków ograniczających stosowanie kadmu i wspierających wypracowywanie dalszych alternatywnych rozwiązań dla stosowania kadmu w pigmentach, stabilizatorach i powłokach galwanicznych, postulując ograniczenie zastosowań kadmu do przypadków, w których nie istnieją odpowiednie alternatywy.

(5)

Zgodnie z art. 69 REACH Komisja zwróci się do Europejskiej Agencji Chemikaliów o przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku XV, dotyczącej stosowania kadmu i związków kadmu w typach tworzyw sztucznych objętych po raz pierwszy ograniczeniem na mocy rozporządzenia (UE) nr 494/2011, uwzględniając w pełni rezolucję Rady z dnia 25 stycznia 1988 r.

(6)

Dopóki procedura wprowadzania ograniczeń nie zostanie zakończona, ograniczenie dotyczące stosowania kadmu i jego związków należy stosować jedynie do typów tworzywa sztucznego wymienionych w pozycji 23 załącznika XVII przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 494/2011.

(7)

Aby zapewnić pewność prawa, niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 10 grudnia 2011 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 grudnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 134 z 21.5.2011, s. 2.

(3)  Dz.U. C 149 z 14.6.2008, s. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w tabeli zawierającej oznaczenie substancji, grup substancji i mieszanin oraz warunki ograniczenia wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja 23 kolumna druga pkt 1 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

 

„1.

Nie jest stosowany w mieszaninach i wyrobach wytwarzanych z następujących syntetycznych polimerów organicznych (dalej zwanych tworzywem sztucznym):

polimery lub kopolimery chlorku winylu (PCW) [3904 10] [3904 21],

poliuretan (PUR) [3909 50],

polietylen małej gęstości (LDPE), z wyjątkiem polietylenu małej gęstości używanego do wytwarzania zabarwionej przedmieszki [3901 10],

octan celulozy (CA) [3912 11],

maślanooctan celulozy (CAB) [3912 11],

żywice epoksydowe [3907 30],

żywice melaminowo-formaldehydowe (MF) [3909 20],

żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF) [3909 10],

poliestry nienasycone (UP) [3907 91],

politereftalan etylenu (PET) [3907 60],

politereftalan butylenu (PBT),

polistyren przezroczysty/ogólnego przeznaczenia [3903 11],

kopolimer metakrylanu metylu – akrylonitrylu (AMMA),

polietylen sieciowany (VPE),

polistyren wysokoudarowy,

polipropylen (PP) [3902 10].

Mieszaniny i wyroby wytwarzane z wyżej wymienionych tworzyw sztucznych nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,01 % masy tworzywa sztucznego lub wyższe.”

2)

w pozycji 23 kolumna druga pkt 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Do dnia 19 listopada 2012 r., zgodnie z art. 69, Komisja zwraca się do Europejskiej Agencji Chemikaliów o przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku XV, w celu przeprowadzenia oceny, czy stosowanie kadmu i jego związków w tworzywach sztucznych, innych niż wymienione w akapicie 1, powinno być ograniczone.”


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 836/2012

z dnia 18 września 2012 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, jeśli państwo członkowskie uzna, że produkcja, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji w jej postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub w wyrobie stanowi dla zdrowia człowieka lub dla środowiska ryzyko, które nie jest odpowiednio kontrolowane i któremu należy przeciwdziałać, państwo to zobowiązane jest przygotować dokumentację, powiadomiwszy o takim zamiarze Europejską Agencję Chemikaliów (zwaną dalej „Agencją”).

(2)

W dniu 15 kwietnia 2010 r. Francja przedłożyła Agencji dokumentację zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, aby zainicjować proces wprowadzania ograniczeń zgodnie z art. 69–73 tego rozporządzenia. W dokumentacji tej wykazano, że dzieci, szczególnie w wieku poniżej 36 miesięcy, ze względu na odruch wkładania przedmiotów do ust, mogą być stale narażone na działanie ołowiu uwalniającego się z biżuterii. Może to powodować poważne i nieodwracalne skutki neurobehawioralne i neurorozwojowe, na które dzieci są szczególnie wrażliwe, ponieważ ich ośrodkowy układ nerwowy jest wciąż w fazie rozwoju. W dokumentacji wykazano, że niezbędne są działania w skali całej Unii, wykraczające poza obecnie stosowane środki, w celu uniknięcia w możliwie największym stopniu narażenia na działanie ołowiu i jego związków w biżuterii. W związku z tym w dokumentacji proponuje się zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania ołowiu i jego związków w biżuterii, jeśli migracja ołowiu przekracza 0,09 μg/cm2/h.

(3)

W opinii z dnia 10 marca 2011 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka stwierdził, że najwłaściwszym ogólnounijnym środkiem pod względem skuteczności w ograniczaniu stwierdzonego ryzyka jest zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania ołowiu i jego związków w metalowych i niemetalowych częściach biżuterii, jeżeli zawartość ołowiu jest równa lub większa niż 0,05 % masy danej części, chyba że można wykazać, że szybkość uwalniania ołowiu nie przekracza limitu 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

W swojej opinii z dnia 15 września 2011 r. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych rozważył zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania ołowiu i jego związków w biżuterii, jeżeli zawartość ołowiu jest równa lub większa niż 0,05 % masy którejkolwiek części biżuterii. Środek ten został uznany za najwłaściwszy ogólnounijny środek przeciwdziałania stwierdzonemu ryzyku pod względem stosunku jego korzyści społeczno-ekonomicznych do kosztów w tym zakresie. Ponieważ obecnie nie jest dostępna metoda badania migracji naśladująca warunki powstające przy wkładaniu przedmiotu do ust, Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych uważa, że ograniczenie powinno opierać się na zawartości ołowiu w każdej części biżuterii, nie zaś na szybkości migracji ołowiu uwalnianego z tych artykułów. Ponadto Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych zalecił wyłączenie z ograniczeń szkła kryształowego, emalii, wewnętrznych elementów mechanizmów zegarkowych, jak również niesyntetycznych lub odtworzonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych.

(5)

W dniu 23 września 2011 r. Agencja przekazała do Komisji opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka i Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

(6)

Ze względu na brak informacji na temat uwalniania ołowiu przy wkładaniu przedmiotu do ust oraz z uwagi na brak odpowiednich alternatyw dla wszystkich zastosowań w szkle kryształowym i emaliach, są one wyłączone z omawianego środka. Ponadto Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych zalecił wyłączenie z omawianego środka tylko kategorii 1 i 2 szkła kryształowego (odpowiednio „szkło kryształowe wysokoołowiowe” i „szkło kryształowe ołowiowe”) zgodnie z ich definicjami w załączniku I do dyrektywy Rady 69/493/EWG z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do szkła kryształowego (2). Niemniej jednak kategorie 3 i 4 szkła kryształowego („szkło kryształowe”„S”, „szkło kryształowe”) w rozumieniu wspomnianej dyrektywy powinny również zostać wyłączone z ograniczenia w celu zapewnienia spójności z wyłączeniem ustanowionym w załączniku do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (3), zmienionej decyzją Komisji 2010/571/UE (4), ponieważ charakteryzują się one niższą zawartością ołowiu w porównaniu do kategorii 1 i 2.

(7)

Z tych samych powodów, co w przypadku szkła kryształowego i emalii, wyłączone z ograniczeń powinny być niesyntetyczne lub odtworzone kamienie szlachetne i półszlachetne, w których ołów jest obecny jako naturalnie występujący składnik.

(8)

Wewnętrzne części mechanizmów zegarkowych, niedostępne dla konsumentów, powinny być wyłączone z zakazu, ponieważ narażenie na ołów z tych elementów można wykluczyć.

(9)

Ograniczenie wprowadzania do obrotu biżuterii używanej i zabytkowej miałoby daleko idące skutki społeczno-gospodarcze, ponieważ takie przedmioty straciłyby wartość rynkową w Unii; również egzekwowanie takiego ograniczenia napotkałoby trudności. Dlatego też biżuteria wprowadzona do obrotu po raz pierwszy w okresie 12 miesięcy po wejściu w życie tego ograniczenia oraz przywożona biżuteria zabytkowa powinny być wyłączone z przedmiotowego ograniczenia.

(10)

Komisja powinna dokonać przeglądu wyłączenia szkła kryształowego, emalii oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych w świetle nowych dostępnych danych naukowych, w tym dotyczących migracji ołowiu w przypadku zastosowań objętych wyłączeniami, dostępności odpowiednich alternatyw, jak również rozwoju metod badania migracji.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego w art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 326 z 29.12.1969, s. 36.

(3)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

(4)  Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się pozycję 63 w brzmieniu:

„63.

Ołów

 

Nr CAS 7439-92-1

 

Nr WE 231-100-4

i jego związki

1.

Nie wprowadza się do obrotu ani nie stosuje się w żadnej części biżuterii, jeśli zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05 % wagowo.

2.

Do celów pkt 1:

(i)

»biżuteria« obejmuje biżuterię, biżuterię sztuczną i akcesoria do włosów, w tym:

a)

bransolety, naszyjniki i pierścionki;

b)

biżuterię do piercingu;

c)

zegarki na rękę i inne artykuły noszone na nadgarstku;

d)

broszki i spinki do mankietów;

(ii)

»część« obejmuje materiały, z których wykonano biżuterię, jak również poszczególne elementy składowe biżuterii.

3.

Punkt 1 stosuje się również do poszczególnych części wprowadzanych do obrotu lub stosowanych w celu wyrobu biżuterii.

4.

W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:

a)

szkła kryształowego w rozumieniu załącznika I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy Rady 69/493/EWG (1);

b)

wewnętrznych, niedostępnych dla konsumentów części mechanizmów zegarkowych;

c)

niesyntetycznych lub odtworzonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych (kod CN 7103 zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87), o ile nie zostały poddane obróbce ołowiem lub jego związkami bądź mieszaninami zawierającymi takie substancje;

d)

emalii, rozumianych jako mieszaniny szkliste powstałe w wyniku stopienia, zeszklenia lub spieczenia minerałów topionych w temperaturze co najmniej 500 °C.

5.

W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do biżuterii wprowadzonej do obrotu po raz pierwszy przed dniem 9 października 2013 r. oraz biżuterii wyprodukowanej przed dniem 10 grudnia 1961 r.

6.

Do dnia 9 października 2017 r. Komisja dokonuje ponownej oceny niniejszej pozycji w świetle nowych informacji naukowych, w tym dotyczących dostępności rozwiązań alternatywnych oraz migracji ołowiu z artykułów, o których mowa w pkt 1; w razie potrzeby Komisja odpowiednio zmienia niniejszą pozycję.


(1)  Dz.U. L 326 z 29.12.1969, s. 36.”


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 837/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior, celem sklasyfikowania jej w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 14 grudnia 2011 r. (2), że w proponowanych warunkach stosowania 6-fitaza (EC 3.1.3.26) wytwarzana przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a stosowanie tego preparatu może poprawić wykorzystanie fosforu u wszystkich gatunków docelowych. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2012; 10(1):2527.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a18

DSM Nutritional Products

6-fitaza (EC 3.1.3.26)

 

Skład dodatku

Preparat 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) o aktywności co najmniej:

 

50 000 (1) FYT/g w postaci stałej

 

20 000 FYT/g w postaci płynnej

 

Charakterystyka substancji czynnej

6-fitaza (EC 3.1.3.26) wytwarzana przez Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Metoda analityczna  (2)

Metoda kolorymetryczna polegająca na pomiarze ilości nieorganicznego fosforanu uwolnionego przez 6-fitazę z fitynianu (ISO 30024:2009)

Drób

Tuczniki

Prosięta (odsadzone od maciory)

500 FYT

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na kilogram mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

dla drobiu, prosiąt (odsadzonych od maciory) i tuczników: 500–4 000 FYT,

dla macior: 1 000-4 000 FYT.

3.

Do stosowania w paszy zawierającej więcej niż 0,23 % fosforu związanego fityną.

4.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

5.

Przeznaczone dla prosiąt odsadzonych od maciory do maksymalnie 35 kg.

9 października 2022 r.

Maciory

1 000 FYT


(1)  1 FYT odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 μmol nieorganicznego fosforanu z fitynianu na minutę w następujących warunkach reakcji: stężenie fitynianu 5,0 mM, pH 5,5 i temperatura 37 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 838/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako dodatku paszowego w dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki technologiczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 6 marca 2012 r. (2), że preparat Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) w proponowanych warunkach stosowania nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko oraz że stosowanie tego preparatu może poprawić proces produkcji kiszonki poprzez zwiększone wytwarzanie kwasu octowego, w wyniku czego zwiększy się stabilność tlenowa kiszonki. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2012; 10(3):2617.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg materiału świeżego

Kategoria „dodatki technologiczne”. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Skład dodatku

Preparat Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) zawierający co najmniej 8 × 1010 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Metoda analityczna  (1)

 

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego (EN 15787)

 

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania.

2.

Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami jako dodatku do kiszonki: 1 × 108 CFU/kg materiału świeżego.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się ochronę dróg oddechowych oraz używanie rękawic ochronnych.

9 października 2022 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 839/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie mocznika jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę produktów dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (2).

(2)

Dyrektywą 82/471/EWG zezwolono na stosowanie mocznika bez ograniczeń czasowych. Produkt ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożony został wniosek o ponowną ocenę mocznika jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 7 marca 2012 r. (3), że w proponowanych warunkach stosowania mocznik nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, dostarcza natomiast azotu niebiałkowego do syntezy białka bakteryjnego w żwaczu. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena mocznika dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Ponieważ zmieniono warunki udzielenia zezwolenia na stosowanie mocznika i ponieważ nie występują bezpośrednie natychmiastowe skutki dla bezpieczeństwa, należy przewidzieć rozsądny okres czasu, jaki powinien upłynąć przed udzieleniem zezwolenia, aby zainteresowane strony mogły przygotować się na nowe wymogi wynikające z takiego zezwolenia. Należy ponadto uwzględnić okres przejściowy na zużycie istniejących zapasów mocznika, zgodnie z dyrektywą 82/471/EWG, oraz zapasów paszy zawierającej mocznik.

(7)

Pasza zawierająca różne dodatki, na które sukcesywnie udzielano zezwoleń zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, musi być etykietowana zgodnie z nowymi przepisami, co pociąga za sobą niewspółmiernie skomplikowany proces ciągłych i częstych zmian etykiet takiej paszy przez odpowiednie podmioty. Właściwe jest zatem zmniejszenie obciążenia administracyjnego podmiotów poprzez wyznaczenie okresu umożliwiającego płynną zmianę etykietowania.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „mocznik i jego pochodne”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Wymogi dotyczące etykietowania

Pasza zawierająca mocznik jest etykietowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej od dnia 19 maja 2013 r.

Jednakże pasza zawierająca mocznik, która została opatrzona etykietą zgodnie z dyrektywą 82/471/EWG przed dniem 19 maja 2013 r., może być nadal wprowadzana do obrotu do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Środki przejściowe

Zapasy mocznika i paszy zawierającej mocznik istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z warunkami przewidzianymi w dyrektywie 82/471/EWG do czasu ich wyczerpania.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 213 z 21.7.1982, s. 8.

(3)  Dziennik EFSA 2012; 10(3):2624.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki dietetyczne” Grupa funkcjonalna: mocznik i jego pochodne

3d1

Mocznik

 

Skład dodatku

 

Zawartość mocznika: minimum 97 %

 

Zawartość azotu: 46 %

 

Charakterystyka substancji czynnej

Diaminometanal, nr CAS 58069-82-2, wzór chemiczny: (NH2)2CO

 

Metody analityczne  (1)

 

W celu oznaczenia całkowitej zawartości azotu w dodatku: miareczkowanie (metoda 2.3.3 w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003)

 

W celu oznaczenia zawartości biuretu w całkowitej ilości azotu w dodatku: spektrofotometria (metoda 2.5 w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003)

 

W celu oznaczenia zawartości mocznika w premiksach, mieszankach paszowych i materiałach paszowych: spektrofotometria (załącznik III.D do rozporządzenia (WE) nr 152/2009)

Przeżuwacze z rozwiniętym żwaczem

 

8 800

W informacjach na temat stosowania dodatku paszowego i paszy zawierającej mocznik należy zamieścić następujące wskazówki:

„Mocznik mogą otrzymywać wyłącznie zwierzęta z rozwiniętym żwaczem. Maksymalną dawkę mocznika należy wprowadzać stopniowo. Maksymalną zawartość mocznika należy stosować wyłącznie w połączeniu z dietą bogatą w lekkostrawne węglowodany i ubogą w rozpuszczalny azot.

W dziennej dawce pokarmowej maksymalnie 30 % całkowitego azotu powinno pochodzić z azotu mocznikowego.”

19 listopada 2022 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 840/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków rzeźnych innych niż kurczęta rzeźne, indyki rzeźne i kaczki rzeźne oraz dla wszystkich gatunków ptaków nieśnych innych niż kury nioski (posiadacz zezwolenia Danisco Animal Nutrition)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków rzeźnych innych niż kurczęta rzeźne, indyki rzeźne i kaczki rzeźne oraz dla wszystkich gatunków ptaków nieśnych innych niż kury nioski, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Rozporządzeniami Komisji (WE) nr 785/2007 (2) i (WE) nr 379/2009 (3) zezwolono na stosowanie przez okres dziesięciu lat preparatów 6-fitazy EC 3.1.3.26 u kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, prosiąt (odsadzonych od maciory), kaczek rzeźnych, tuczników i macior.

(5)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków rzeźnych innych niż kurczęta rzeźne, indyki rzeźne i kaczki rzeźne oraz dla wszystkich gatunków ptaków nieśnych innych niż kury nioski. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 7 marca 2012 r. (4), że 6-fitaza (EC 3.1.3.26) wytwarzana przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) w proponowanych warunkach stosowania nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a jej stosowanie może poprawić wykorzystanie fosforu u wszystkich gatunków docelowych. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 175 z 5.7.2007, s. 5.

(3)  Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s. 6.

(4)  Dziennik EFSA 2012; 10(3):2619.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a1640

Danisco Animal Nutrition (podmiot prawny Danisco (UK) Limited)

6-fitaza EC 3.1.3.26

 

Skład dodatku

Preparat 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) o minimalnej aktywności:

postać płynna i stała: 5 000 FTU (1)/g

 

Charakterystyka substancji czynnej

6-fitaza (EC 3.1.3.26) wytwarzana przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metoda analityczna  (2)

 

Oznaczenie 6-fitazy EC 3.1.3.26 w dodatku paszowym: metoda kolorymetryczna oparta na oznaczaniu ilościowym nieorganicznego fosforanu uwalnianego przez enzym z fitynianu sodowego.

 

Oznaczenie 6-fitazy EC 3.1.3.26 w premiksach paszowych i paszy: EN ISO 30024: metoda kolorymetryczna oparta na oznaczaniu ilościowym nieorganicznego fosforanu uwalnianego przez enzym z fitynianu sodowego (po rozcieńczeniu mąką pełnoziarnistą poddaną obróbce cieplnej).

Wszystkie gatunki ptaków rzeźnych inne niż kurczaki rzeźne, indyki rzeźne i kaczki rzeźne

250 FTU

 

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Do stosowania w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,23 % fosforu związanego fityną.

3.

Maksymalna zalecana dawka: 1 000 FTU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.

4.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

9 października 2022 r.

Wszystkie gatunki ptaków nieśnych inne niż kury nioski

150 FTU


(1)  1 FTU odpowiada ilości enzymu, która uwalnia 1 mikromol nieorganicznego fosforanu z fitynianu sodowego na minutę przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 841/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 10 ust. 1–4 ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące oceny produktów stosowanych w Unii jako dodatki do kiszonki począwszy od dnia, w którym rozporządzenie zaczęło być stosowane.

(2)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 mikroorganizmy Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) wpisano do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty należące do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki” dla wszystkich gatunków zwierząt.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożone zostały wnioski o zezwolenie na stosowanie mikroorganizmów Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz sklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki technologiczne” i w grupie funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”. Do wniosków dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wnioski dotyczą zezwolenia na stosowanie mikroorganizmów Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania ich w kategorii „dodatki technologiczne”.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 13 grudnia 2011 r. (2), że w proponowanych warunkach stosowania mikroorganizmy Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko oraz że mogą poprawić proces produkcji kiszonki z wszystkich zielonek poprzez lepszą konserwację suchej masy i ograniczenie utraty białka. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena mikroorganizmów Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych mikroorganizmów, jak określono w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Ponieważ zmieniono warunki udzielenia zezwolenia na stosowanie mikroorganizmów Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) i ponieważ nie występują bezpośrednie natychmiastowe skutki dla bezpieczeństwa, należy przewidzieć rozsądny okres, jaki powinien upłynąć przed udzieleniem zezwolenia, aby zainteresowane strony mogły przygotować się na nowe wymogi wynikające z takiego zezwolenia. Należy ponadto uwzględnić okres przejściowy na zużycie istniejących zapasów tych mikroorganizmów oraz paszy zawierającej te mikroorganizmy.

(8)

Pasza zawierająca różne dodatki, na które sukcesywnie udzielano zezwoleń zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, musi być etykietowana zgodnie z nowymi przepisami, co pociąga za sobą niewspółmiernie skomplikowany proces ciągłych i częstych zmian etykiet takiej paszy przez odpowiednie podmioty. Właściwe jest zatem zmniejszenie obciążenia administracyjnego podmiotów poprzez wyznaczenie okresu umożliwiającego płynną zmianę etykietowania.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Mikroorganizm wyszczególniony w załączniku I, należący do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 2

Mikroorganizm wyszczególniony w załączniku II, należący do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące etykietowania

Pasza zawierająca mikroorganizmy, o których mowa w art. 1 i 2, jest etykietowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej od dnia 19 maja 2013 r.

Jednakże pasza zawierająca mikroorganizmy, o których mowa w art. 1 i 2, która została opatrzona etykietą zgodnie z wcześniejszymi warunkami udzielenia zezwolenia przed dniem 19 maja 2013 r., może być nadal wprowadzana do obrotu do wyczerpania zapasów.

Artykuł 4

Środki przejściowe

Zapasy mikroorganizmów, o których mowa w art. 1 i 2, oraz zapasy paszy zawierającej te mikroorganizmy istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z wcześniejszymi warunkami udzielenia zezwolenia do czasu ich wyczerpania.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 19 listopada 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2012; 10(1):2529.


ZAŁĄCZNIK I

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg materiału świeżego

Kategoria „dodatki technologiczne”. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Skład dodatku

Preparat Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 zawierający co najmniej 7 × 1010 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Metoda analityczna  (1)

 

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego (EN 15787)

 

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania.

2.

Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami jako dodatku do kiszonki: 1 × 109 CFU/kg materiału świeżego.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się ochronę dróg oddechowych oraz stosowanie rękawic ochronnych.

19 listopada 2022 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


ZAŁĄCZNIK II

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg materiału świeżego

Kategoria „dodatki technologiczne”. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Skład dodatku

Preparat Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 zawierający co najmniej 7 × 1010 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Metoda analityczna  (1)

 

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego (EN 15787)

 

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania.

2.

Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami jako dodatku do kiszonki: 1 × 109 CFU/kg materiału świeżego.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się ochronę dróg oddechowych oraz stosowanie rękawic ochronnych.

19 listopada 2022 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu-oktahydratu jako dodatku paszowego dla psów (posiadacz zezwolenia Bayer Animal Health GmbH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu węglanu lantanu-oktahydratu, numer CAS 6487-39-4. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu–oktahydratu, numer CAS 6487-39-4, jako dodatku paszowego dla psów, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 163/2008 (2) udzielono zezwolenia na dziesięć lat na stosowanie tego preparatu u kotów.

(5)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie węglanu lantanu-oktahydratu, numer CAS 6487-39-4, u psów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 6 marca 2012 r., że w proponowanych warunkach stosowania węglan lantanu-oktahydratu nie ma szkodliwego wpływu na gatunek docelowy (3), stwierdził również, że węglan lantanu-oktahydratu umożliwia zmniejszenie biodostępności fosforu u dorosłych psów. Urząd nie mógł jednak wypowiedzieć się na temat długookresowych skutków. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena węglanu lantanu-oktahydratu, numer CAS 6487-39-4, dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Należy zapewnić monitorowania niepożądanych długookresowych skutków po wprowadzeniu do obrotu.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „inne dodatki zootechniczne”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 3.

(3)  Dziennik EFSA 2012; 10(3):2618.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna inne dodatki zootechniczne (obniżenie wydalania fosforu z moczem)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Węglan lantanu-oktahydrat

 

Skład dodatku

 

Preparat węglanu lantanu-oktahydratu

 

Co najmniej 85 % węglanu lantanu-oktahydratu jako substancji czynnej

 

Charakterystyka substancji czynnej

 

Węglan lantanu-oktahydrat

 

La2 (CO3)3 · 8H2O

 

Numer CAS 6487-39-4

 

Metoda analityczna  (1)

 

Oznaczanie węglanu w dodatku paszowym:

metoda wspólnotowa (rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009) (2)

 

Oznaczanie lantanu w dodatku paszowym i w paszy: atomowa spektrometria emisyjna plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP-AES)

Psy

1 500

7 500

Wymagany jest plan monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu, dotyczący chronicznych efektów szkodliwych.

W informacjach na temat stosowania dodatku wskazać:

„—

dla dorosłych psów,

zalecana dawka jako dodatek do wilgotnej paszy o zawartości 20–25 % suchej masy: 340 do 2 100 mg na kg,

unikać równoczesnego stosowania z paszami o wysokiej zawartości fosforu.”

9 października 2022 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. dodatków paszowych: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

(2)  Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 843/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków ptaków rzeźnych i odchowywanych na nioski lub utrzymywanych w celach hodowlanych oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków ptaków rzeźnych i odchowywanych na nioski lub utrzymywanych w celach hodowlanych oraz ptaków ozdobnych, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Stosowanie tego preparatu zostało dopuszczone na okres dziesięciu lat rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1096/2009 (2) w odniesieniu do kurcząt rzeźnych i kaczek oraz rozporządzeniem (WE) nr 1380/2007 (3) w odniesieniu do indyków rzeźnych.

(5)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) u kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków ptaków rzeźnych i odchowywanych na nioski lub utrzymywanych w celach hodowlanych oraz ptaków ozdobnych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 2 lutego 2012 r. (4), że w proponowanych warunkach stosowania endo-1,4-beta-ksylanaza (EC 3.2.1.8) wytwarzana przez Aspergillus niger (CBS 109.713) nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a stosowanie tego preparatu może poprawić wykorzystanie paszy u wszystkich gatunków, dla których jest przeznaczony. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność” zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 301 z 17.11.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 21.

(4)  Dziennik EFSA 2012; 10(2):2575.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna: „substancje polepszające strawność”

4a62

BASF SE

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

 

Skład dodatku

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) o minimalnej aktywności:

 

postać stała: 5 600 TXU (1)/g

 

postać płynna: 5 600 TXU/ml

 

Charakterystyka substancji czynnej

Endo-1,4-beta-ksylanaza wytwarzana przez Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metoda analityczna  (2)

Metoda wiskozymetryczna oparta na spadku lepkości spowodowanym przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy na substrat zwierający ksylan (arabinoksylan pszenicy) przy pH 3,5 oraz w temperaturze 55 °C

Indyki utrzymywane w celach hodowlanych

560 TXU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka maksymalna na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla wszystkich gatunków objętych zakresem niniejszego rozporządzenia: 840 TXU

3.

Do stosowania w paszach bogatych w polisacharydy skrobiowe i nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany).

9 października 2022 r.

Ptaki ozdobne, podrzędne gatunki ptaków oprócz kaczek i ptaków nieśnych

280 TXU


(1)  1 TXU to ilość enzymu, która uwalnia 5 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 3,5 i w temperaturze 55 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 844/2012

z dnia 18 września 2012 r.

ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 stanowi, że zatwierdzenie substancji czynnej może zostać odnowione po jego wygaśnięciu.

(2)

Należy ustanowić przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia.

(3)

Należy w szczególności ustalić terminy dotyczące poszczególnych kroków w procedurze odnowienia, aby zapewnić jej właściwe funkcjonowanie.

(4)

Należy określić zasady odnoszące się do poufności oraz publikacji wniosku o odnowienie, dodatkowej dokumentacji oraz jej aktualizacji.

(5)

Należy określić zasady odnoszące się do składania wniosku o odnowienie oraz jego treści i formatu. Wnioskodawcy powinni być zobowiązani do uzasadnienia przedkładania nowych informacji i powinni osobno wymienić badania dotyczące zwierząt kręgowych, które to badania zamierzają przedstawić.

(6)

Należy określić zasady odnoszące się do kontroli wniosku przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.

(7)

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania procedury odnowienia państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powinno, na wniosek wnioskodawcy i przed złożeniem dodatkowej dokumentacji, zorganizować spotkanie w celu omówienia wniosku.

(8)

Dodatkowa dokumentacja przedłożona na potrzeby odnowienia powinna w szczególności zawierać niezbędne nowe dane i nowe oceny ryzyka oraz wskazanie, dlaczego takie dane i oceny ryzyka są niezbędne.

(9)

Należy określić zasady odnoszące się do ustalania dopuszczalności wniosku przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.

(10)

W przypadku gdy wszystkie złożone wnioski są niedopuszczalne, Komisja powinna przyjąć rozporządzenie w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia danej substancji czynnej.

(11)

Należy określić zasady zapewniające niezależną, obiektywną i przejrzystą ocenę substancji czynnej.

(12)

Wnioskodawca, państwa członkowskie z wyjątkiem państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy oraz społeczeństwo powinni mieć możliwość przedstawiania uwag na temat projektu sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia.

(13)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności powinien przedstawiać wnioski i organizować konsultacje z ekspertami, z wyjątkiem przypadków, gdy Komisja poinformuje go, że wnioski takie nie są konieczne.

(14)

Należy określić zasady odnoszące się do sprawozdania z odnowienia oraz do przyjęcia rozporządzenia dotyczącego odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej.

(15)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (2) powinno być nadal stosowane w odniesieniu do odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

DOPUSZCZALNOŚĆ

SEKCJA 1

Wniosek o odnowienie

Artykuł 1

Składanie wniosku

1.   Wniosek o odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej składany jest przez producenta substancji czynnej państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy określonemu w drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 686/2012 (3) oraz państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy określonemu w trzeciej kolumnie tego załącznika, nie później niż trzy lata przed wygaśnięciem zatwierdzenia.

Przy składaniu wniosku wnioskodawca może, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpić o zachowanie poufności niektórych informacji. W tym przypadku wnioskodawca przedkłada takie części wniosku, rozdzielając je fizycznie i podając powody żądania poufności.

Jednocześnie wnioskodawca składa wszelkie wnioski o ochronę danych na podstawie art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

2.   Wnioskodawca przesyła kopię wniosku Komisji, pozostałym państwom członkowskim i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urzędowi”), łącznie z informacją o tych częściach wniosku, w odniesieniu do których wystąpiono o poufność, o której mowa w ust. 1.

3.   Stowarzyszenie producentów powołane przez producentów w celu spełnienia warunków niniejszego rozporządzenia może złożyć wspólny wniosek.

Artykuł 2

Format i treść wniosku

1.   Wniosek składa się w formacie określonym w załączniku.

2.   We wniosku wymienia się nowe informacje, które wnioskodawca zamierza przedłożyć. Wykazuje się w nim, że takie informacje są niezbędne zgodnie z art. 15 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

We wniosku wymienia się oddzielnie nowe badania z udziałem zwierząt kręgowych, które to badania wnioskodawca zamierza przedstawić.

Artykuł 3

Kontrola wniosku

1.   Jeżeli wniosek został złożony w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy i zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 2, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia, w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku, wnioskodawcę, państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy, Komisję i Urząd o dacie otrzymania wniosku oraz o tym, że wniosek został złożony w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy i że zawiera on wszystkie elementy przewidziane w art. 2.

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy rozpatruje wniosek o poufność. W razie otrzymania wniosku o dostęp do informacji państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy podejmuje decyzję, które informacje mają być traktowane jako poufne.

2.   Jeżeli wniosek został złożony w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy, lecz brak w nim jednego lub większej liczby elementów przewidzianych w art. 2, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia wnioskodawcę, w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku, o brakujących elementach i wyznacza termin wynoszący 14 dni na złożenie tych elementów państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy.

Jeżeli z upływem tego terminu wniosek zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 2, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy niezwłocznie postępuje zgodnie z ust. 1.

3.   Jeżeli wniosek nie został złożony w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lub jeśli z upływem terminu wyznaczonego na złożenie brakujących elementów zgodnie z ust. 2 wniosek nadal nie zawiera wszystkich elementów przewidzianych w art. 2, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę, państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy, Komisję, pozostałe państwa członkowskie i Urząd o tym, że wniosek jest niedopuszczalny, i o przyczynach jego niedopuszczalności.

4.   W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o tym, że wniosek został złożony w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy i że zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 2, wnioskodawca przedkłada Urzędowi kopię wniosku, łącznie z informacją o tych częściach wniosku, w odniesieniu do których wnioskodawca, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpił o poufność i ją uzasadnił.

Jednocześnie wnioskodawca przesyła Urzędowi kopię wniosku, z wyłączeniem wszelkich informacji, w odniesieniu do których wnioskodawca, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpił o poufność i ją uzasadnił.

5.   Jeżeli w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy co najmniej dwa wnioski dotyczące tej samej substancji czynnej zostały złożone oddzielnie, a każdy z nich zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 2, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przekazuje dane kontaktowe każdego wnioskodawcy pozostałym wnioskodawcom.

6.   W odniesieniu do każdej substancji czynnej Komisja publikuje nazwy i adresy tych wnioskodawców, których wnioski zostały złożone w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy i zawierają wszystkie elementy przewidziane w art. 2.

Artykuł 4

Kontakty przed złożeniem dodatkowej dokumentacji

Wnioskodawca może zwrócić się o zorganizowanie spotkania z udziałem państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy i państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy w celu omówienia wniosku.

Na żądanie takie kontakty mają miejsce przed złożeniem dodatkowej dokumentacji przewidzianym w art. 6.

Artykuł 5

Dostęp do wniosku

Po otrzymaniu wniosku, jak przewidziano w art. 3 ust. 4, Urząd podaje go niezwłocznie do publicznej wiadomości, z wyłączeniem wszelkich informacji, w odniesieniu do których wnioskodawca, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpił o poufność i ją uzasadnił, chyba że nadrzędny interes publiczny uzasadnia ich ujawnienie.

SEKCJA 2

Dodatkowa dokumentacja

Artykuł 6

Składanie dodatkowej dokumentacji

1.   Jeżeli państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powiadomiło wnioskodawcę zgodnie z art. 3 ust. 1, że jego wniosek został złożony w terminie przewidzianym w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy i że zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 2, wnioskodawca składa dodatkową dokumentację państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy, Komisji i Urzędowi.

2.   Treść dodatkowej dokumentacji skróconej i kompletnej jest zgodna z art. 7.

3.   Dodatkową dokumentację składa się nie później niż 30 miesięcy przed wygaśnięciem zatwierdzenia.

4.   Jeżeli o odnowienie zatwierdzenia tej samej substancji czynnej występuje więcej niż jeden wnioskodawca, wnioskodawcy tacy podejmują wszelkie uzasadnione starania, aby złożyć wspólną dokumentację.

Jeżeli dokumentacja nie jest składana wspólnie przez wszystkich zainteresowanych wnioskodawców, w dokumentacji podaje się powody tej sytuacji.

5.   Składając dodatkową dokumentację, wnioskodawca może, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpić o zachowanie poufności niektórych informacji, w tym określonych części dokumentacji, oraz fizycznie rozdziela te informacje.

Artykuł 7

Treść dodatkowej dokumentacji

1.   Dodatkowa dokumentacja skrócona obejmuje:

a)

kopię wniosku;

b)

w przypadku gdy wnioskodawca występuje wspólnie z innym wnioskodawcą lub innymi wnioskodawcami, lub gdy wnioskodawcę zastępuje inny wnioskodawca lub inni wnioskodawcy – nazwę i adres tego innego wnioskodawcy lub tych innych wnioskodawców oraz, w stosownych przypadkach, nazwę stowarzyszenia producentów przewidzianego w art. 1 ust. 3;

c)

informacje dotyczące jednego reprezentatywnego zastosowania, lub większej liczby takich zastosowań, na roślinach uprawianych powszechnie w każdej strefie dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, wykazujące, że spełniono kryteria zatwierdzania przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009; jeżeli podane informacje nie obejmują wszystkich stref lub nie dotyczą roślin uprawianych powszechnie, sytuację taką uzasadnia się;

d)

dane i oceny ryzyka, których nie zawierała dokumentacja składana na potrzeby zatwierdzenia ani kolejne dokumentacje dotyczące odnowienia i które są niezbędne:

(i)

do odzwierciedlenia zmian w wymogach prawnych, które miały miejsce od zatwierdzenia lub ostatniego odnowienia zatwierdzenia danej substancji czynnej;

(ii)

do odzwierciedlenia zmian w wiedzy naukowej i technicznej, które miały miejsce od zatwierdzenia lub ostatniego odnowienia zatwierdzenia danej substancji czynnej;

(iii)

do odzwierciedlenia zmian w reprezentatywnych zastosowaniach; lub

(iv)

ponieważ wniosek dotyczy zmienionego odnowienia;

e)

dla każdego punktu wymogów dotyczących danych dla substancji czynnej, określonych w rozporządzeniu ustanawiającym wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, dla którego to punktu niezbędne są nowe dane zgodnie z lit. d) – podsumowania i wyniki testów i badań, nazwę ich właściciela oraz nazwisko osoby lub nazwę instytutu, którzy je przeprowadzili, oraz powód, dla którego dany test lub badanie są niezbędne;

f)

dla każdego punktu wymogów dotyczących danych dla środka ochrony roślin, określonych w rozporządzeniu ustanawiającym wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, dla którego to punktu niezbędne są nowe dane zgodnie z lit. d) – podsumowania i wyniki testów i badań, nazwę ich właściciela oraz nazwisko osoby lub nazwę instytutu, którzy przeprowadzili testy i badania, dla jednego środka lub większej liczby środków ochrony roślin reprezentatywnych dla przewidzianych zastosowań, oraz powód, dla którego dany test lub badanie są niezbędne;

g)

w stosownych przypadkach, udokumentowane dowody, o których mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

h)

dla każdego testu lub badania z udziałem zwierząt kręgowych – opis działań podjętych w celu uniknięcia badań na zwierzętach kręgowych;

i)

w stosownych przypadkach, kopię wniosku w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (4);

j)

w stosownych przypadkach, kopię wniosku o klasyfikację, jeżeli uznaje się, że substancja wymaga klasyfikacji lub ponownej klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (5);

k)

ocenę wszystkich przedłożonych informacji;

l)

listę kontrolną wykazującą, że dodatkowa dokumentacja przewidziana w ust. 3 jest kompletna w świetle zastosowań wymienionych we wnioskach, i zawierającą wskazanie, które z danych są nowe;

m)

streszczenia i wyniki recenzowanych, ogólnie dostępnych publikacji naukowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

2.   Zastosowania, o których mowa w ust. 1 lit. c), obejmują, w stosownych przypadkach, zastosowania ocenione przy zatwierdzeniu lub jego kolejnych odnowieniach. Przynajmniej jeden środek ochrony roślin, o którym mowa w ust. 1 lit. c), nie może zawierać żadnej innej substancji czynnej, jeżeli taki środek istnieje dla reprezentatywnego zastosowania.

3.   Kompletna dodatkowa dokumentacja zawiera pełen tekst sprawozdania ze wszystkich testów i badań, o których mowa w ust. 1 lit. e), f) i m).

Nie może ona zawierać sprawozdań z testów lub badań obejmujących celowe podawanie ludziom substancji czynnej lub zawierającego ją środka ochrony roślin.

Artykuł 8

Dopuszczalność wniosku

1.   Jeżeli dodatkowa dokumentacja została złożona w terminie przewidzianym w art. 6 ust. 3 i zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 7, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia w ciągu jednego miesiąca wnioskodawcę, państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy, Komisję i Urząd o dacie otrzymania dodatkowej dokumentacji oraz o dopuszczalności wniosku.

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy rozpatruje wniosek o poufność. W razie otrzymania wniosku o dostęp do informacji państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy podejmuje decyzję, które informacje mają być traktowane jako poufne.

2.   Jeżeli dodatkowa dokumentacja została złożona w terminie przewidzianym w art. 6 ust. 3, lecz brak w niej jednego lub większej liczby elementów przewidzianych w art. 7, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia wnioskodawcę, w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania dodatkowej dokumentacji, o brakujących elementach i wyznacza termin wynoszący 14 dni na złożenie tych elementów państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy.

Jeżeli z upływem tego terminu dodatkowa dokumentacja zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 7, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy niezwłocznie postępuje zgodnie z ust. 1.

3.   Po otrzymaniu informacji o tym, że wniosek jest dopuszczalny, wnioskodawca natychmiast przesyła dodatkową dokumentację pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi, łącznie z informacją o tych częściach dokumentacji, w odniesieniu do których wnioskodawca, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpił o poufność i ją uzasadnił.

Jednocześnie wnioskodawca przesyła Urzędowi dodatkową dokumentację skróconą, z wyłączeniem wszelkich informacji, w odniesieniu do których wnioskodawca, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpił o poufność i ją uzasadnił.

4.   Urząd niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości dodatkową dokumentację skróconą, z wyłączeniem wszelkich informacji, w odniesieniu do których wnioskodawca, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpił o poufność i ją uzasadnił, chyba że nadrzędny interes publiczny uzasadnia ich ujawnienie.

5.   Na żądanie Urzędu lub państwa członkowskiego wnioskodawca udostępnia dokumentację złożoną na potrzeby zatwierdzenia i kolejnych odnowień zatwierdzenia, o ile ma do niej dostęp.

6.   Jeżeli dodatkowa dokumentacja nie została złożona w terminie przewidzianym w art. 6 ust. 3 lub jeśli z upływem terminu wyznaczonego na złożenie brakujących elementów zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu dodatkowa dokumentacja nadal nie zawiera wszystkich elementów przewidzianych w art. 7, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę, państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy, Komisję, pozostałe państwa członkowskie i Urząd o tym, że wniosek jest niedopuszczalny, i o przyczynach jego niedopuszczalności.

Artykuł 9

Zastąpienie wnioskodawcy

Wnioskodawca może zostać zastąpiony przez innego producenta co do wszystkich jego praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, poprzez poinformowanie o tym państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w drodze wspólnego oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę i wspomnianego innego producenta. W takim przypadku wnioskodawca i wspomniany inny producent jednocześnie informują o zastąpieniu państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy, Komisję, pozostałe państwa członkowskie, Urząd oraz pozostałych wnioskodawców, którzy złożyli wniosek dotyczący tej samej substancji.

Artykuł 10

Przyjęcie rozporządzenia w sprawie nieodnowienia

Komisja przyjmuje rozporządzenie w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, jeżeli wszystkie złożone wnioski dotyczące danej substancji czynnej są niedopuszczalne zgodnie z art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia lub jego art. 8 ust. 6.

ROZDZIAŁ 2

OCENA

Artykuł 11

Ocena dokonywana przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

1.   Jeżeli wniosek jest dopuszczalny zgodnie z art. 8 ust. 1, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, po konsultacji z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy, przygotowuje i przedkłada Komisji, najpóźniej 12 miesięcy po dacie, o której mowa w art. 6 ust. 3, sprawozdanie („projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia”), którego kopię otrzymuje Urząd, oceniające, czy można się spodziewać, że substancja czynna będzie spełniała kryteria zatwierdzania przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

2.   Projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia obejmuje również:

a)

zalecenie odnoszące się do odnowienia zatwierdzenia;

b)

zalecenie określające, czy substancję należy traktować jako substancję „niskiego ryzyka”;

c)

zalecenie określające, czy substancję należy traktować jako substancję kwalifikującą się do zastąpienia;

d)

w stosownych przypadkach, wniosek w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości;

e)

w stosownych przypadkach, propozycję klasyfikacji lub ponownej klasyfikacji substancji czynnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

f)

wskazanie tych badań spośród nowych badań włączonych do dodatkowej dokumentacji, które są istotne dla oceny;

g)

zalecenie dotyczące tych części sprawozdania, w sprawie których mają być zorganizowane konsultacje z ekspertami zgodnie z art. 13 ust. 1;

h)

w stosownych przypadkach kwestie, w sprawie których państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy nie zgodziło się z oceną państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy.

3.   Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dokonuje niezależnej, obiektywnej i przejrzystej oceny w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej. Bierze ono pod uwagę dodatkową dokumentację oraz, w stosownych przypadkach, dokumentację złożoną na potrzeby zatwierdzenia i kolejnych odnowień zatwierdzenia.

4.   Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy ustala najpierw, czy spełnione są kryteria zatwierdzania określone w pkt 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 i 3.7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Jeżeli kryteria te nie są spełnione, projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia ogranicza się do tych części oceny, chyba że stosuje się art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

5.   Jeżeli państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy potrzebuje dodatkowych informacji, ustala termin dostarczenia ich przez wnioskodawcę. Termin ten nie może prowadzić do przedłużenia terminu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1. Wnioskodawca może, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpić o zachowanie poufności tych informacji.

6.   Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy może konsultować się z Urzędem i zwracać się do pozostałych państw członkowskich o dodatkowe informacje techniczne lub naukowe. Takie konsultacje i wnioski nie mogą prowadzić do przedłużenia terminu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1.

7.   Informacji przedłożonych przez wnioskodawcę bez wezwania lub dostarczonych po upływie terminu ich przedłożenia ustalonego zgodnie z ust. 5 zdanie pierwsze nie uwzględnia się, chyba że zostały przedłożone zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

8.   Przedkładając Komisji projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy zwraca się do wnioskodawcy o przedłożenie państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy, Komisji, pozostałym państwom członkowskim i Urzędowi dodatkowej dokumentacji skróconej, która została zaktualizowana celem włączenia dodatkowych informacji, o które państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy zwróciło się zgodnie z ust. 5, lub przedłożonych zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Wnioskodawca może, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpić o zachowanie poufności tych informacji. Wnioski takie kieruje się do Urzędu.

Artykuł 12

Uwagi na temat projektu sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia

1.   Urząd przekazuje wnioskodawcy oraz pozostałym państwom członkowskim projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia, który otrzymał od państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, najpóźniej w terminie 30 dni po jego otrzymaniu.

2.   Urząd podaje do publicznej wiadomości projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia po przyznaniu wnioskodawcy dwutygodniowego terminu na wystąpienie, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, o zachowanie poufności niektórych części projektu sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia.

3.   Urząd dopuszcza składanie pisemnych uwag przez okres 60 dni od daty podania sprawozdania do publicznej wiadomości. Uwagi te przekazuje się do Urzędu, który je zestawia i przesyła Komisji, włącznie z własnymi uwagami.

4.   Urząd podaje do publicznej wiadomości zaktualizowaną dodatkową dokumentację skróconą, z wyłączeniem wszelkich informacji, w odniesieniu do których wnioskodawca, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, wystąpił o poufność i ją uzasadnił, chyba że nadrzędny interes publiczny uzasadnia ich ujawnienie.

Artykuł 13

Wnioski Urzędu

1.   W ciągu pięciu miesięcy od końca okresu, o którym mowa w art. 12 ust. 3, Urząd, w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej oraz stosując wytyczne obowiązujące w dacie złożenia dodatkowej dokumentacji, przyjmuje wnioski dotyczące tego, czy można się spodziewać, że substancja czynna będzie spełniała kryteria zatwierdzania przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W stosownych przypadkach Urząd organizuje konsultacje z ekspertami, w tym z ekspertami z państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy i państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy. Urząd przekazuje swoje wnioski wnioskodawcy, państwom członkowskim i Komisji.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego Komisja może powiadomić Urząd, niezwłocznie po upływie okresu, o którym mowa w art. 12 ust. 3, że wnioski nie są potrzebne.

2.   Po przyznaniu wnioskodawcy dwutygodniowego terminu na wystąpienie, na podstawie art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, o zachowanie poufności niektórych części wniosków Urząd podaje swoje wnioski do publicznej wiadomości, z wyłączeniem wszelkich informacji, w odniesieniu do których Urząd przyznał poufność, chyba że nadrzędny interes publiczny uzasadnia ich ujawnienie.

3.   Jeżeli Urząd uważa, że potrzebne są dodatkowe informacje od wnioskodawcy, w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy wyznacza wnioskodawcy termin nieprzekraczający jednego miesiąca na przedstawienie takich informacji państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w ciągu 60 dni od daty otrzymania dodatkowych informacji ocenia otrzymane informacje i przesyła swoją ocenę Urzędowi.

Jeżeli ma zastosowanie akapit pierwszy, okres, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o okresy, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

4.   Urząd może zwrócić się do Komisji, aby skonsultowała się z laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej wyznaczonym na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) do celów weryfikacji, czy proponowana przez wnioskodawcę analityczna metoda wyznaczania pozostałości jest zadowalająca i spełnia wymogi zawarte w art. 29 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Na wniosek laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej wnioskodawca dostarcza próbki i normy analityczne.

5.   Informacji przedłożonych przez wnioskodawcę bez wezwania lub dostarczonych po upływie terminu ich przedłożenia wyznaczonego zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy nie uwzględnia się, chyba że zostały przedłożone zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Artykuł 14

Sprawozdanie z odnowienia i rozporządzenie dotyczące odnowienia

1.   Komisja przedstawia komitetowi, o którym mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, sprawozdanie z odnowienia i projekt rozporządzenia w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosków Urzędu lub, w przypadkach gdy brak jest wspomnianych wniosków Urzędu, od końca okresu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

W sprawozdaniu z odnowienia i w projekcie rozporządzenia uwzględnia się projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia opracowany przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, uwagi, o których mowa w art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, oraz wnioski Urzędu, jeżeli wnioski takie zostały przedłożone.

Wnioskodawcy umożliwia się przedłożenie uwag dotyczących sprawozdania z odnowienia w terminie wynoszącym 14 dni.

2.   Na podstawie sprawozdania z odnowienia i uwzględniając uwagi przedłożone przez wnioskodawcę w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit trzeci, Komisja przyjmuje rozporządzenie zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 15

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 stosuje się nadal w odniesieniu do odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia.

Artykuł 16

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 10.

(3)  Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 5.

(4)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(5)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(6)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Format wniosków, o którym mowa w art. 2 ust. 1

Wniosek sporządza się na piśmie, a wnioskodawca podpisuje go i przesyła do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy oraz do państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy.

Kopię wniosku przesyła się do Komisji Europejskiej na adres: European Commission, DG Health and Consumers, 1049 Brussels, Belgia, do Urzędu na adres: European Food Safety Authority, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Włochy oraz do pozostałych państw członkowskich.

WZÓR

1.   Informacje dotyczące wnioskodawcy

1.1.

Nazwa i adres wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko osoby fizycznej odpowiedzialnej za wniosek i dalsze zobowiązania wynikające z niniejszego rozporządzenia:

1.1.1.

a)

nr telefonu:

b)

adres e-mail:

1.1.2.

a)

osoba wyznaczona do kontaktów:

b)

druga osoba wyznaczona do kontaktów:

2.   Informacje mające na celu ułatwienie identyfikacji

2.1.

Nazwa zwyczajowa (proponowana lub zatwierdzona przez ISO) z określeniem, w stosownych przypadkach, wszelkich jej wariantów takich jak sole, estry lub aminy wytwarzane przez producenta

2.2.

Nazwa chemiczna (zgodnie z nomenklaturą IUPAC i CAS)

2.3.

Numery CAS, CIPAC i WE (jeżeli są dostępne)

2.4.

Wzór empiryczny i strukturalny, masa cząsteczkowa

2.5.

Określenie czystości substancji czynnej w g/kg, które musi być, w miarę możliwości, identyczne lub uprzednio zatwierdzone jako równoważne z wartością wymienioną w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

2.6.

Klasyfikacja i oznakowanie substancji czynnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2) (skutki dla zdrowia i środowiska)

3.   Nowe informacje

3.1.

Wykaz nowych informacji, które zamierza się przedłożyć, wraz z uzasadnieniem wykazującym, że uznawane są one za niezbędne zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009

3.2.

Wykaz nowych badań z udziałem zwierząt kręgowych, które to badania zamierza się przedłożyć

3.3.

Terminarz wszelkich nowych i trwających badań

Wnioskodawca potwierdza prawidłowość przedłożonych powyższych informacji zawartych we wniosku.

Data i podpis (osoby upoważnionej do działania w imieniu wnioskodawcy, o której mowa w pkt 1.1)


(1)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 845/2012

z dnia 18 września 2012 r.

nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 21 grudnia 2011 r. Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Unii niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie” lub „ChRL”).

(2)

Postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej dnia 7 listopada 2011 r. przez przedsiębiorstwo Eurofer („skarżący”) reprezentujące znaczącą część, w tym przypadku ponad 70 %, całkowitej produkcji unijnej niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali. Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na przywóz dumpingowy w odniesieniu do wymienionego produktu i wynikającą z niego znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

2.   Strony zainteresowane postępowaniem

(3)

Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżących, innych znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących w ChRL, importerów, przedsiębiorstwa handlowe, użytkowników, dostawców, a także zainteresowane stowarzyszenia, jak również przedstawicieli ChRL, o wszczęciu postępowania. Komisja zawiadomiła również producentów w Kanadzie i Republice Południowej Afryki („RPA”), które były brane pod uwagę w zawiadomieniu jako ewentualne państwa analogiczne. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(4)

Ze względu na znaczną liczbę producentów eksportujących, producentów unijnych i importerów niepowiązanych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji, czy kontrole wyrywkowe są konieczne, a w razie stwierdzenia takiej konieczności – aby umożliwić dobór prób, zwrócono się do wszystkich znanych producentów eksportujących oraz niepowiązanych importerów o zgłoszenie się do Komisji oraz o dostarczenie, jak określono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji o ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

(5)

W odniesieniu do producentów unijnych Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że dokonała tymczasowego doboru próby producentów unijnych. Próba ta składała się z sześciu producentów unijnych, o których Komisja wiedziała, że wytwarzają oni produkt podobny, wybranych na podstawie wartości ich sprzedaży, wielkości ich produkcji, ich wielkości i lokalizacji geograficznej w Unii. Objęci próbą producenci unijni reprezentowali 46 % produkcji unijnej i 38 % sprzedaży unijnej. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zwrócono się także do zainteresowanych stron o przedstawienie opinii w sprawie tymczasowej próby. Jeden z producentów unijnych odmówił wzięcia udziału w próbie i został w niej zastąpiony kolejnym co do wielkości producentem.

(6)

26 producentów eksportujących lub grup producentów eksportujących w ChRL przedstawiło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od producentów eksportujących Komisja początkowo dobrała próbę złożoną z trzech producentów eksportujących o największej wielkości wywozu do Unii. Jeden z wybranych producentów eksportujących nie podał jednak dokładnych danych dotyczących wywozu i został wykluczony z próby. Dwaj pozostali producenci eksportujący, których włączono później do próby, wycofali się ze współpracy. Zatem Komisja podjęła ostatecznie decyzję o ograniczeniu wielkości próby do dwóch producentów eksportujących pierwotnie wybranych do wzięcia udziału w próbie i o największej wielkości wywozu do Unii. Wielkość ich wywozu stanowi ponad 30 % całkowitego wywozu wszystkich współpracujących chińskich producentów eksportujących.

(7)

Aby umożliwić eksportującym producentom w ChRL złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym chińskim producentom eksportującym, władzom ChRL oraz wszystkim pozostałym chińskim producentom eksportującym, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Trzech chińskich producentów eksportujących, spośród których jeden był objęty próbą, złożyło wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o IT, jeżeli w toku dochodzenia zostałoby ustalone, że nie spełniają oni kryteriów wymaganych do przyznania MET. Jeden z tych producentów eksportujących, który nie był objęty próbą, wycofał następnie swój wniosek. Drugi producent eksportujący objęty próbą złożył jedynie wniosek o IT.

(8)

Pięciu niepowiązanych importerów dostarczyło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. W związku z ograniczoną liczbą współpracujących importerów kontrolę wyrywkową uznano za niepotrzebną.

(9)

Komisja przesłała kwestionariusze do dwóch producentów eksportujących objętych próbą w ChRL, 14 innych producentów eksportujących w ChRL, którzy zwrócili się z taką prośbą, czterech producentów w Kanadzie, trzech producentów w RPA, pięciu producentów w Republice Korei („Korea Południowa”) i pięciu producentów w Federacyjnej Republice Brazylii („Brazylia”) – państwach kandydujących do wyboru na państwo analogiczne, a także sześciu producentów unijnych objętych próbą, pięciu współpracujących importerów w Unii i znanych użytkowników.

(10)

Odpowiedzi otrzymano od dziewięciu producentów eksportujących i przedsiębiorstw powiązanych w ChRL, jednego producenta w Kanadzie i jednego producenta w innym ewentualnym państwie analogicznym – Korei Południowej. Ponadto na kwestionariusz odpowiedziało sześciu objętych próbą producentów unijnych, dwóch importerów niepowiązanych i dziesięciu użytkowników.

(11)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do wstępnego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

a)

Producenci unijni

ArcelorMittal Belgium, Belgia, i powiązane z nim przedsiębiorstwo handlowe ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Luksemburg;

ArcelorMittal Poland, Polska;

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Niemcy;

voestalpine Stahl GmbH i voestalpine Stahl Service Center GmbH, Austria;

Tata Steel Maubeuge SA (znane wcześniej pod nazwą Myriad SA), Francja;

Tata Steel UK Ltd, Zjednoczone Królestwo;

b)

Producenci eksportujący w ChRL

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd i powiązane z nim przedsiębiorstwa: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd oraz Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd i powiązane z nim przedsiębiorstwo Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China i powiązane z nim przedsiębiorstwo Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.;

c)

Importerzy unijni

ThyssenKrupp Mannex, Niemcy;

d)

Użytkownicy unijni

Steelpartners NV (wchodzące w skład grupy Joris IDE), Belgia.

3.   Okres objęty dochodzeniem

(12)

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(13)

Niniejsze dochodzenie dotyczy niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali, tj. produktów walcowanych płaskich ze stali stopowej i niestopowej (z wyłączeniem stali nierdzewnej), malowanych, lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym co najmniej z jednej strony, z wyłączeniem tzw. „płyt warstwowych” w rodzaju stosowanych w budownictwie i składających się z dwóch zewnętrznych blach i wypełniającego je stabilizującego trzonu w postaci materiału izolującego, a także z wyłączeniem produktów pokrytych końcową powłoką pyłu cynkowego (bogatą w cynk farbą zawierającą cynk w ilości co najmniej 70 % wagowo), obecnie objętych kodami CN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”).

(14)

Powlekane organicznie produkty ze stali znajdują zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym; podlegają także dalszemu przetwarzaniu w celu uzyskania różnych produktów stosowanych w budownictwie (takich jak płyty warstwowe, pokrycia dachowe, okładziny ścian zewnętrznych itp.). Ponadto znajdują zastosowanie w produkcji artykułów gospodarstwa domowego (elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i elektronika użytkowa) lub wyposażenia budowlanego (drzwi, kaloryfery, oświetlenie itp.)

2.   Produkt podobny

(15)

W toku dochodzenia wykazano, że powlekane organicznie produkty ze stali produkowane i sprzedawane przez przemysł unijny w Unii, powlekane organicznie produkty ze stali produkowane i sprzedawane na rynku krajowym w ChRL i powlekane organicznie produkty ze stali przywożone do Unii z ChRL, jak również takie produkty produkowane i sprzedawane w Kanadzie, która służy za państwo analogiczne, mają takie same właściwości fizyczne i chemiczne oraz takie same podstawowe zastosowania. Produkty te uznaje się zatem tymczasowo za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(16)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że produkty pochodzące z ChRL nie są porównywalne z produktami sprzedawanymi przez przemysł unijny, ponieważ te pierwsze są sprzedawane na innym rynku i w innym segmencie cenowym oraz z myślą o innym zastosowaniu końcowym, takim jak zewnętrzne wykorzystanie w budownictwie, podczas gdy znacząca część produktów wytwarzanych przez przemysł unijny to produkty wysokiej jakości wykorzystywane jedynie w niszowym sektorze artykułów gospodarstwa domowego.

(17)

Dochodzenie wykazało, że producenci unijni sprzedają wprawdzie część swojej produkcji w takich segmentach rynkowych jak artykuły gospodarstwa domowego, ale takie same produkty są także sprzedawane przemysłowi materiałów budowlanych, który, jak się utrzymuje, stanowi główny segment rynku chińskiego wywozu. Ponadto uznano, że poziomy cen w tych sektorach są w dużej mierze porównywalne dla takiego samego rodzaju produktu sprzedawanego różnym użytkownikom.

(18)

Należy zauważyć, że produkt objęty postępowaniem jest w dużym stopniu znormalizowany, a więc ma podobne właściwości fizyczne i chemiczne jak produkt podobny niezależnie od zastosowania końcowego. Z tego względu argument ten tymczasowo odrzucono.

3.   Wnioski o wykluczenie produktu

(19)

Od użytkowników, eksporterów chińskich i producentów unijnych otrzymano szereg wniosków o wykluczenie określonych rodzajów produktów. Rodzaje produktów, w odniesieniu do których zwrócono się o wyłączenie, obejmują np. produkty ze stali powlekane chromem lub cyną, blachy stalowe malowane nieorganiczną powłoką gruntową krzemianu cynku lub malowane materiałem innym niż organiczny.

(20)

Nie podjęto jednak dotąd ostatecznych decyzji, gdyż niektóre z wyżej wymienionych wniosków nie zawierają wystarczającej dokumentacji, aby podjąć uzasadnioną decyzję. Zdecydowano zatem o dalszym badaniu tych wniosków.

C.   DUMPING

1.   Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

(21)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego w dochodzeniu antydumpingowym dotyczącym przywozu z ChRL wartość normalną należy ustalić zgodnie z ust. 1–6 wyżej wymienionego artykułu w odniesieniu do producentów, wobec których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji kryteria te są podsumowane poniżej:

decyzje gospodarcze są odpowiedzią na warunki panujące na rynku, bez znacznej ingerencji ze strony państwa, a koszty odzwierciedlają wartości rynkowe;

przedsiębiorstwa posiadają jeden czytelny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stosowana do wszystkich celów;

nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej;

prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną oraz

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(22)

Jak określono w motywie 8 powyżej, trzech producentów eksportujących z ChRL złożyło wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) i w wyznaczonym terminie udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu wniosku o MET. Jeden z tych producentów eksportujących następnie wycofał swój wniosek.

(23)

W odniesieniu do pozostałych dwóch współpracujących producentów eksportujących z ChRL, którzy wystąpili z wnioskiem o MET, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2012 r. (3) podjęto decyzję o zbadaniu wniosków obu z nich, tj. producenta eksportującego objętego próbą (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd i powiązanych z nim przedsiębiorstw) oraz producenta eksportującego nieobjętego próbą (Union Steel China i powiązanego z nim przedsiębiorstwa). Komisja zgromadziła wszelkie niezbędne informacje, które uznała za potrzebne, i zweryfikowała wszelkie informacje dostarczone we wniosku o MET w lokalach przedsiębiorstw, o których mowa.

(24)

Uznano, że żadna z dwóch współpracujących grup producentów eksportujących w ChRL nie spełnia kryteriów przyznania MET, ponieważ koszt podstawowego surowca – zwojów blachy walcowanej na gorąco – jest znacznie zniekształcony w związku z interwencją państwa na rynku stali w ChRL i w dużej mierze nie odzwierciedla wartości rynkowych, czego wymaga art. 2 ust. 7 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego.

(25)

Na interwencję państwa chińskiego w sektorze stali wskazuje fakt, że znacząca większość dużych chińskich producentów stali należy do państwa, a na zainstalowane moce do produkcji stali i produkcję mają wpływ poszczególne pięcioletnie plany produkcyjne, w szczególności obecny 12. plan pięcioletni (na lata 2011–2015) dla sektora żelaza i stali.

(26)

Państwo sprawuje także istotną kontrolę nad rynkiem surowców. Koks (będący obok rudy żelaza głównym surowcem do produkcji stali) podlega ograniczeniom ilościowym w wywozie i opłatom celnym wywozowym w wysokości 40 %. Można zatem stwierdzić, że na chińskim rynku stali występują zniekształcenia spowodowane istotną ingerencją państwa.

(27)

Zniekształcenia te znajdują odzwierciedlenie w cenie płaconej przez przedsiębiorstwa objęte dochodzeniem za zwoje blachy walcowanej na gorąco w OD. Stwierdzono, że były one znacząco niższe od cen na rynkach międzynarodowych. Można zatem stwierdzić, że produkcja powlekanych organicznie produktów ze stali korzysta z faktu, że ceny zwojów blachy walcowanej na gorąco rażąco odbiegają od normalnych z uwagi na interwencję rządu, która prowadzi do zniekształcenia ceny powlekanych organicznie produktów ze stali w ChRL. Zakłócenie to daje chińskim producentom eksportującym znaczącą przewagę kosztową, ponieważ koszt podstawowego surowca – zwojów blachy walcowanej na gorąco – stanowi około 80 % kosztów produkcji. W związku z tym nie można uznać kryterium 1 za spełnione.

(28)

Poza opisaną powyżej sytuacją ogólną jeden producent eksportujący nie spełnił kryterium 2 z powodu poważnych błędów w systemach rachunkowości trzech powiązanych z nim przedsiębiorstw grupy.

(29)

Komisja oficjalnie poinformowała przedsiębiorstwa objęte postępowaniem w ChRL, władze ChRL oraz skarżącego o wynikach ustaleń w sprawie MET. Dano im również możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie, w przypadku zaistnienia szczególnych powodów, dla których powinni zostać przesłuchani.

(30)

Skarżący, jeden chiński producent eksportujący i władze ChRL złożyli oświadczenia pisemne. Skarżący zgodził się z wynikami ustaleń w sprawie MET. Chiński producent eksportujący zakwestionował głównie stwierdzenie, że ceny płacone przez przedsiębiorstwa objęte dochodzeniem za zwoje blachy walcowanej na gorąco są znacząco niższe od cen na rynkach międzynarodowych, ale nie przedstawił żadnych informacji na poparcie swojego wniosku. Dane Eurostatu, potwierdzone przez inne dostępne dane statystyczne (4), wskazują jednak jasno, że w porównaniu z odpowiednimi cenami w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Japonii ceny te były znacznie niższe od cen na rynkach międzynarodowych. Z tego względu argument ten odrzucono.

(31)

Władze ChRL twierdziły, że występowanie ewentualnych zniekształceń ceny surowca – zwojów blachy walcowanej na gorąco – na poziomie całego przemysłu nie stoi automatycznie na przeszkodzie spełnieniu kryterium 1, co wymagałoby wyjaśnienia na poziomie przedsiębiorstwa. Jak jednak wspomniano w motywie 27, zniekształcenie ceny podstawowego surowca znajduje odzwierciedlenie w cenie płaconej przez wszystkie przedsiębiorstwa objęte dochodzeniem. Po pierwsze fakt ten nie był kwestionowany przez żadną ze stron i po drugie badanie MET przeprowadzono na poziomie przedsiębiorstwa, a ustalenia nie ograniczają się do ogólnych kwestii horyzontalnych. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(32)

Ponadto władze ChRL poinformowały, że plany pięcioletnie nie stanowią wiążących wytycznych i jako takie nie mają w ChRL mocy prawnej. Jak jednak wspomniano w motywie 25, nie da się zaprzeczyć, niezależnie od dokładnego statusu prawnego tych planów, że dzięki nim interwencja rządu ChRL ma istotny wpływ na zainstalowane moce do produkcji stali i produkcję. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(33)

Twierdzono również, że sposób rozpatrzenia wniosków o MET przez Komisję był niezgodny z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2012 r. (5) („orzeczenie w sprawie Brosmann”) i z dnia 19 lipca 2012 r. (6) („orzeczenie w sprawie Zhejiang Xinan Chemical”). W odniesieniu do tego argumentu należy zauważyć, że postępowanie przeprowadzono zgodnie z orzeczeniem w sprawie Brossmann, co przyznały także władze ChRL w swoim wniosku. Z kolei kwestią omawianą w ramach orzeczenia w sprawie Zhejiang Xinan Chemical była interwencja państwa w decyzje przedsiębiorstwa. W bieżącym postępowaniu głównym powodem odmowy przyznania MET był natomiast fakt, że cena podstawowego surowca nie odzwierciedla wartości rynkowych. Argument ten został zatem tymczasowo odrzucony.

(34)

Twierdzono też, że ponieważ w przebiegającym równolegle postępowaniu antysubsydyjnym dotyczącym produktu objętego postępowaniem także zajmowano się kwestią zniekształcenia w zakresie czynników produkcji, Komisja powinna była uwzględnić dowody zgromadzone w tej kwestii w ramach wspomnianego równoległego postępowania. W odniesieniu do tego argumentu należy zauważyć, że w ramach aktualnego postępowania antydumpingowego w trakcie dochodzenia w sprawie MET badano, czy koszty podstawowego surowca odzwierciedlają wartości rynkowe. Wniosek, że produkcja powlekanych organicznie produktów ze stali w ChRL korzysta z faktu, że ceny zwojów blachy walcowanej na gorąco rażąco odbiegają od normalnych, jak stwierdzono w motywie 27, jest więc w tym względzie w pełni zasadny i w żadnym razie nie ma wpływu na potencjalne ustalenia postępowania antysubsydyjnego lub odwrotnie. Wszelkie potencjalne ustalenia postępowania antysubsydyjnego są wyraźnie odrębne od decyzji w sprawie MET. Argument ten został zatem tymczasowo odrzucony.

(35)

Władze ChRL twierdziły także, że Komisja nie ujawniła im ustaleń w sprawie MET. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, gdyż służby Komisji przekazały dokument z wynikami ustaleń w sprawie MET wraz z notą werbalną do misji ChRL przy UE z dnia 12 lipca 2012 r.

(36)

Wreszcie utrzymywano, że Komisja posługuje się niezweryfikowanymi danymi od producenta z kraju analogicznego w celu nałożenia tymczasowych ceł. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, gdyż Komisja korzystała z danych, które przeanalizowała i uznała za wiarygodne, jak wyraźnie stwierdzono w motywie 48. Komisja musiała zwrócić się o współpracę do producenta analogicznego z Kanady, ponieważ producent analogiczny z Korei wycofał się ze współpracy tuż przed zaplanowaną i uzgodnioną wizytą weryfikacyjną, jak wyjaśniono w motywie 45. Dochodzenie na miejscu w siedzibie producenta zostanie więc przeprowadzone po tymczasowym etapie postępowania. Twierdzono również, że przedsiębiorstwo z Korei Południowej (kraju analogicznego) wycofało się ze współpracy z powodu decyzji w sprawie MET. Nie odpowiada to jednak rzeczywistości, ponieważ wycofanie się ze współpracy nastąpiło dnia 3 lipca, a ustalenia w sprawie MET ujawniono dopiero dnia 12 lipca 2012 r.

(37)

Żaden z wysuniętych argumentów nie pozwolił na zmianę ustaleń w odniesieniu do decyzji w sprawie MET.

(38)

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że żadna z dwóch grup chińskich współpracujących producentów eksportujących, które złożyły wniosek o MET, nie wykazała, że spełnia kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

2.   Indywidualne traktowanie („IT”)

(39)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w przypadku ustanowienia cła dla państw objętych tym artykułem jest to cło ogólnokrajowe, z wyjątkiem przypadków, w których przedsiębiorstwa są w stanie wykazać, że spełniają kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji kryteria te przedstawiono poniżej:

w przypadku przedsiębiorstw będących całkowicie lub częściowo własnością spółek zagranicznych lub spółek „joint venture” eksporterzy mają swobodę wycofywania do kraju kapitału i zysków;

ceny eksportowe i wywożone ilości oraz warunki sprzedaży są swobodnie ustalane;

większość udziałów znajduje się w posiadaniu osób prywatnych; urzędnicy państwowi znajdujący się w zarządzie lub zajmujący kluczowe stanowiska kierownicze są w mniejszości lub należy wykazać, że spółka jest mimo to wystarczająco niezależna od interwencji państwa;

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym oraz

interwencja państwa nie pozwala na obejście środków antydumpingowych, jeżeli poszczególni eksporterzy korzystają z różnych stawek celnych.

(40)

Producent eksportujący objęty próbą, który wystąpił o MET, wystąpił również z wnioskiem o IT na wypadek nieprzyznania mu MET. Drugi producent eksportujący objęty próbą złożył jedynie wniosek o IT. Na podstawie dostępnych informacji tymczasowo ustalono, że tych dwóch producentów eksportujących w ChRL spełnia kryteria przyznania IT.

3.   Indywidualne badanie („IE”)

(41)

Wnioski o indywidualne badanie zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego złożyło sześciu współpracujących producentów eksportujących, z których tylko jeden wystąpił o MET. Podjęto tymczasowo decyzję o przeprowadzeniu badania indywidualnego w odniesieniu do producenta eksportującego, który złożył wniosek o MET, czyli Union Steel China, ponieważ nie było ono nadmiernie uciążliwe, gdyż ten producent eksportujący był już kontrolowany w ramach badania jego wniosku o MET.

(42)

Producent eksportujący, o którym mowa, złożył wniosek o MET, ale także o IT w przypadku gdyby nie przyznano mu MET. Po zbadaniu tego wniosku tymczasowo postanowiono przyznać IT na rzecz Union Steel China, gdyż spełnił on kryteria przyznania IT.

4.   Wartość normalna

4.1.   Wybór państwa analogicznego

(43)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, należy ustalić na podstawie cen krajowych lub wartości normalnej skonstruowanej w państwie analogicznym.

(44)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja stwierdziła, że zamierza wykorzystać Kanadę lub RPA jako odpowiedni kraj analogiczny dla celów ustalenia wartości normalnej, a zainteresowane strony zostały wezwane do zgłaszania uwag w tej sprawie.

(45)

Komisja zbadała, czy nie byłby odpowiedni wybór państwa analogicznego spośród innych państw, po czym wysłano kwestionariusze do producentów powlekanych organicznie produktów ze stali w Kanadzie i RPA, a także do producentów w Brazylii i Korei Południowej. Odpowiedzi na kwestionariusz udzieliło jedynie dwóch producentów powlekanych organicznie produktów ze stali, jeden z Kanady i jeden z Korei Południowej. Okazało się, że w obu państwach istnieje otwarty rynek bez cła przywozowego, a z przywozem znacznych ilości produktu z kilku państw trzecich. Ponadto w Korei Południowej istnieje co najmniej czterech innych producentów krajowych produktu objętego postępowaniem, co gwarantuje zadowalający poziom konkurencji na rynku krajowym. Jednak dnia 3 lipca 2012 r., w bardzo późnym stadium postępowania i tuż przed wizytami weryfikacyjnymi służb Komisji, producent południowokoreański z niewiadomych powodów wycofał się ze współpracy.

(46)

W świetle powyższego jako państwo analogiczne wybrano Kanadę. W Kanadzie istnieje co najmniej czterech innych producentów krajowych produktu objętego postępowaniem, co zapewnia zadowalający poziom konkurencji na rynku krajowym. Dochodzenie nie wykazało powodów, by nie uznać Kanady za odpowiednie państwo analogiczne dla celów ustalenia wartości normalnej.

(47)

Szereg zainteresowanych stron twierdziło, że struktura kosztów producenta kanadyjskiego nie może być porównywana ze strukturą kosztów chińskiego producenta eksportującego. Nie stwierdzono jednak znaczących różnic w strukturze kosztów, a zatem argument ten odrzucono.

(48)

Dane przedstawione w odpowiedzi współpracującego producenta kanadyjskiego zostały przeanalizowane i stwierdzono, że przekazane przez niego informacje są wiarygodne i można je wykorzystać do skonstruowania wartości normalnej.

(49)

Tymczasowo uznano zatem, że Kanada jest odpowiednim państwem analogicznym zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

4.2.   Określenie wartości normalnej

(50)

Z uwagi na fakt, że jedno przedsiębiorstwo wybrane do wzięcia udziału w próbie i przedsiębiorstwo, którego wniosek o badanie indywidualne zatwierdzono, nie były w stanie wykazać, że spełniają kryteria przyznania MET, a drugie przedsiębiorstwo wybrane do wzięcia udziału w próbie nie złożyło wniosku o MET, wartość normalną dla wszystkich chińskich producentów eksportujących określono na podstawie informacji uzyskanych od producenta w kraju analogicznym.

(51)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała najpierw, czy sprzedaż produktu podobnego w Kanadzie niezależnym klientom była reprezentatywna. Stwierdzono, że produkt podobny był sprzedawany przez współpracującego producenta kanadyjskiego w reprezentatywnych ilościach na kanadyjskim rynku krajowym w porównaniu z produktem objętym postępowaniem, wywożonym do Unii przez producentów eksportujących objętych próbą i producenta eksportującego, którego wniosek o badanie indywidualne przyjęto.

(52)

Następnie Komisja zbadała, czy sprzedaż ta może być uznana za prowadzoną w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Dokonano tego poprzez ustalenie proporcji sprzedaży dokonanej z zyskiem na rzecz niezależnych klientów. Transakcje sprzedaży uznawano za przynoszące zysk, jeżeli cena jednostkowa była równa lub wyższa niż koszt wytworzenia. W związku z tym określono koszty produkcji producenta kanadyjskiego w OD.

(53)

W odniesieniu do tych rodzajów produktu, w przypadku których ponad 80 % wielkości sprzedaży danego rodzaju produktu na rynku krajowym zostało zrealizowane powyżej kosztów, a średnia ważona cena sprzedaży danego rodzaju była równa lub wyższa od jednostkowego kosztu produkcji, wartość normalna dla każdego rodzaju produktu została wyliczona jako średnia ważona rzeczywistych cen krajowych całej sprzedaży rozpatrywanego rodzaju, niezależnie od tego czy była to sprzedaż z zyskiem czy nie.

(54)

W przypadkach gdy wielkość sprzedaży rodzaju produktu z zyskiem stanowiła 80 % lub mniej całkowitej wielkości sprzedaży danego rodzaju lub gdy średnia cena ważona danego rodzaju była niższa niż jednostkowy koszt produkcji, wartość normalna oparta była na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona ceny w wyłącznie krajowej sprzedaży z zyskiem dla danego rodzaju w OD.

(55)

W odniesieniu do rodzajów produktu, które nie były sprzedawane z zyskiem, wartość normalną ustalono na podstawie kosztów produkcji producenta kanadyjskiego powiększonych o koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz marżę zysku dla rodzajów produktu sprzedawanych z zyskiem.

4.3.   Ceny eksportowe dla producentów eksportujących, którym przyznano IT

(56)

Z uwagi na to, że wszyscy współpracujący producenci eksportujący, którym przyznano IT, dokonywali sprzedaży eksportowej do Unii bezpośrednio na rzecz niezależnych odbiorców w Unii, ceny eksportowe określono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego na podstawie cen rzeczywiście płaconych lub należnych za produkt objęty postępowaniem.

4.4.   Porównanie

(57)

Wartość normalną i cenę eksportową porównywano na podstawie ceny ex-works. Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dokonano odpowiednich dostosowań dotyczących kosztów transportu, ubezpieczenia, opakowania, kosztów manipulacyjnych i dodatkowych oraz opłat związanych z kredytem, prowizji i opłat bankowych we wszystkich przypadkach, które uznano za uzasadnione, prawidłowe i poparte materiałami dowodowymi.

5.   Marginesy dumpingu

(58)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego ustalono marginesy dumpingu dla producentów eksportujących, którym przyznano IT, na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej ustalonej dla państwa analogicznego ze średnią ważoną ceną eksportową dla każdego przedsiębiorstwa, wyrażoną jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem.

(59)

Średnią ważoną marginesów dumpingu producentów eksportujących objętych próbą obliczono dla współpracujących producentów eksportujących nieobjętych próbą. Na tej podstawie tymczasowy margines dumpingu dla producentów eksportujących nieobjętych próbą wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem wynosi 61,1 %.

(60)

Aby obliczyć ogólnokrajowy margines dumpingu mający zastosowanie do niewspółpracujących lub nieznanych producentów eksportujących w ChRL, ustalono najpierw poziom współpracy przez porównanie wielkości wywozu do Unii zgłoszonego przez współpracujących producentów eksportujących z odpowiednimi danymi statystycznymi Eurostatu.

(61)

Ponieważ poziom współpracy ze strony ChRL wynosił około 70 %, ogólnokrajowy margines dumpingu, mający zastosowanie do wszystkich pozostałych eksporterów w ChRL, obliczono przy użyciu najwyższego marginesu dumpingu ustalonego dla reprezentatywnych rodzajów produktu producentów eksportujących. Na tej podstawie poziom dumpingu dla całego kraju został tymczasowo ustalony jako 77,9 % ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem.

(62)

Na tej podstawie tymczasowe marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, są następujące:

Przedsiębiorstwo

Tymczasowy margines dumpingu

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) oraz Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd oraz Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China oraz Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Średnia ważona próby

61,1 %

Ogólnokrajowy margines dumpingu

77,9 %

D.   SZKODA

1.   Produkcja unijna i przemysł unijny

(63)

W celu ustalenia całkowitej produkcji unijnej w okresie badanym wykorzystano wszystkie dostępne informacje dotyczące producentów unijnych, w tym informacje zawarte w skardze, dane zebrane od producentów unijnych przed rozpoczęciem dochodzenia oraz po jego rozpoczęciu oraz zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(64)

W okresie objętym dochodzeniem powlekane organicznie produkty ze stali wytwarzało w Unii 22 producentów. Na podstawie, o której mowa w poprzednim motywie, całkowitą produkcję unijną oszacowano w OD na około 3 645 298 ton. Producenci unijni (reprezentujący całkowitą produkcję unijną) stanowią przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego oraz będą dalej zwani „przemysłem unijnym”.

2.   Określenie właściwego rynku unijnego

(65)

W trakcie dochodzenia ustalono, że znacząca część produkcji producentów unijnych objętych próbą była przeznaczona na użytek własny, tzn. często była po prostu przekazywana (bez faktury) lub dostarczana po cenach transferowych w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw w celu dalszego przetwarzania.

(66)

W celu ustalenia, czy przemysł unijny doznał szkody, oraz w celu określenia konsumpcji i innych wskaźników ekonomicznych dotyczących sytuacji przemysłu unijnego zbadano, czy i w jakim stopniu późniejsze wykorzystanie produktu podobnego wytwarzanego przez przemysł unijny powinno było być uwzględnione w analizie.

(67)

Aby przedstawić możliwie najpełniejszy obraz sytuacji w przemyśle unijnym, zebrano i przeanalizowano dane dotyczące całej aktywności w zakresie powlekanych organicznie produktów ze stali, a następnie określono, czy produkcja była przeznaczona na użytek własny, czy na wolny rynek.

(68)

W odniesieniu do następujących wskaźników ekonomicznych dotyczących przemysłu unijnego ustalono, że ustalono, że aby analiza i ocena były miarodajne, muszą one skupić się na sytuacji panującej na wolnym rynku: wielkość sprzedaży i ceny sprzedaży na rynku unijnym, udział w rynku, wzrost, wielkość wywozu i ceny, a zatem wskaźniki szkody zostały skorygowane z uwzględnieniem znanego użytku własnego i sprzedaży wewnętrznej w przemyśle unijnym, a użytek własny i sprzedaż wewnętrzna były analizowane osobno.

(69)

Jednakże w odniesieniu do innych wskaźników ekonomicznych obecne dochodzenie wykazało, że mogą one być rzetelnie zbadane tylko w odniesieniu do całkowitej aktywności. W istocie, produkcja (zarówno na użytek własny i do sprzedaży wewnętrznej, jak i na wolny rynek), moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, nakłady, zapasy, zatrudnienie, wydajność, wynagrodzenia i zdolność do pozyskiwania kapitału zależą od poziomu całkowitej aktywności, niezależnie od tego czy produkcja jest przeznaczona na użytek własny lub do sprzedaży wewnętrznej czy sprzedawana na wolnym rynku.

3.   Konsumpcja w Unii

(70)

Produkt podobny jest sprzedawany przez przemysł unijny nabywcom niepowiązanym, a także sprzedawany lub przekazywany przedsiębiorstwom powiązanym w celu dalszego przetwarzania, np. w centrach usług w zakresie obróbki stali.

(71)

Przy obliczaniu widocznej konsumpcji powlekanych organicznie produktów ze stali w Unii Komisja dodała wielkość całkowitego przywozu do Unii powlekanych organicznie produktów ze stali według danych Eurostatu oraz wielkość sprzedaży i wielkość użytku własnego produktu podobnego w Unii produkowanego przez przemysł unijny zgodnie z danymi przedstawionymi w skardze i zgodnie z danymi zweryfikowanymi podczas wizyt weryfikacyjnych w odniesieniu do producentów unijnych objętych próbą.

(72)

W odniesieniu do danych Eurostatu dotyczących przywozu należy zauważyć, że opis odpowiednich kodów CN (zob. motyw 13 powyżej) nie ogranicza się do opisu produktu objętego dochodzeniem, a zatem przywóz wykazany w danych Eurostatu pod tymi kodami może obejmować inne produkty. W związku z brakiem informacji na temat wielkości przywozu innych produktów, której to ewentualnie dotyczy, a także brakiem dowodów, że mogą to być znaczne ilości, podjęto tymczasowo decyzję o wykorzystaniu pełnych danych dotyczących przywozu w ramach odpowiednich kodów CN według danych Eurostatu.

(73)

Na tej podstawie ustalono, że łączna konsumpcja unijna rozwijała się następująco:

 

2008

2009

2010

OD

Konsumpcja (w tonach)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indeks (2008 = 100)

100

76

86

91

(74)

Łączna konsumpcja na rynku UE spadła w okresie badanym o 9 %. W latach 2008–2009 nastąpił spadek wynoszący około 24 % w wyniku ogólnego negatywnego oddziaływania kryzysu gospodarczego, w szczególności na przemysł budowlany. Następnie konsumpcja zaczęła rosnąć i zwiększyła się między 2009 r. a OD łącznie o 20 %, chociaż cały czas nie osiągnęła pierwotnego poziomu z 2008 r.

4.   Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie, i udział w rynku

(75)

Przywóz do Unii z ChRL kształtował się w okresie badanym w następujący sposób:

 

2008

2009

2010

OD

Wielkość przywozu z ChRL (w tonach)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indeks (2008 = 100)

100

32

98

149

Udział w rynku

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indeks (2008 = 100)

100

42

114

163

Źródło: Eurostat.

(76)

Niezależnie od zmian konsumpcji wielkość przywozu z ChRL znacznie wzrosła w okresie badanym o 49 %. Z uwagi na negatywne oddziaływanie kryzysu gospodarczego w 2009 r. gwałtownie spadła również wielkość przywozu z ChRL. Przywóz z ChRL zaczął się jednak poprawiać w bardzo szybkim tempie, a wzrost od 2009 r. do OD był imponujący i wyniósł 367 %.

(77)

Podobnie udział w rynku tego przywozu wzrósł w okresie badanym o 63 %. Pomimo spadku o ponad połowę między 2008 r. a 2009 r. wykazał on imponującą tendencją wzrostową od 2009 r. do OD i zwiększył się o 290 %.

4.1.   Ceny przywozu i podcięcie cenowe

Przywóz z ChRL

2008

2009

2010

OD

Średnia cena w EUR/tonę

875

728

768

801

Indeks (2008 = 100)

100

83

88

91

Źródło: Eurostat.

(78)

Średnia cena importowa z ChRL spadła w okresie badanym o 9 %. Między 2008 r. a 2009 r. spadła ona znacznie o 17 %, a następnie wzrosła o 5 punktów procentowych między 2009 r. a 2010 r. i o kolejne 3 punkty procentowe w OD.

(79)

W całym okresie badanym ceny importowe towarów z ChRL pozostawały niezmiennie poniżej cen sprzedaży przemysłu unijnego. Jak pokazano w tabeli powyżej, podczas gdy w 2009 r. w trakcie największego nasilenia kryzysu gospodarczego nawet obniżka cen o 17 % nie pozwoliła przywozowi z ChRL utrzymać udziału w rynku w sytuacji gwałtownie malejącej konsumpcji i znacznej dekoniunktury, nieprzerwane podcięcie w kolejnych latach wyjaśnia stały imponujący wzrost udziału przywozu z ChRL w rynku między 2009 r. a OD.

(80)

W celu określenia podcięcia cenowego w OD porównano średnie ważone ceny sprzedaży poszczególnych rodzajów produktu wytwarzanych przez objętych próbą producentów unijnych stosowane wobec niepowiązanych klientów na rynku unijnym, dostosowane do poziomu ex-works, z odpowiadającymi średnimi ważonymi cenami przywozu analogicznych rodzajów produktu, stosowanymi przez chińskich producentów współpracujących przy sprzedaży pierwszemu niepowiązanemu klientowi na rynku unijnym, ustalonymi na podstawie CIF z odpowiednimi dostosowaniami uwzględniającymi koszty ponoszone po przywozie.

(81)

Porównania cen dokonano dla poszczególnych rodzajów produktu w odniesieniu do transakcji na tym samym poziomie handlu, w razie konieczności odpowiednio skorygowanych oraz pomniejszonych o rabaty i obniżki. Wynik porównania, wyrażony jako wartość procentowa obrotów objętych próbą producentów unijnych w OD, wykazał średnie ważone marginesy podcięcia cenowego przez współpracujących chińskich producentów eksportujących sięgające 25,9 %.

5.   Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

5.1.   Uwagi wstępne

(82)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki i wskaźniki gospodarcze mające wpływ na sytuację przemysłu unijnego.

(83)

Jak wspomniano w motywie 5 powyżej, do zbadania ewentualnej szkody poniesionej przez przemysł unijny zastosowano kontrolę wyrywkową.

(84)

W celu ustalenia wskaźników mikroekonomicznych, takich jak cena jednostkowa, koszt jednostkowy, rentowność, przepływ środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji, zdolność do pozyskania kapitału i zapasy wykorzystano dane dostarczone i zweryfikowane u sześciu producentów unijnych objętych próbą.

(85)

W celu ustalenia wskaźników makroekonomicznych, takich jak produkcja przemysłu unijnego, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, zatrudnienie i wydajność, wykorzystano dane dostarczone przez skarżącego dla wszystkich producentów powlekanych organicznie produktów ze stali w Unii, po sprawdzeniu metodą krzyżową z innymi dostępnymi źródłami i zweryfikowanymi danymi producentów unijnych objętych próbą.

5.2.   Dane dotyczące przemysłu unijnego jako całości

5.2.1.   Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(86)

W celu ustalenia całkowitej produkcji unijnej w okresie badanym wykorzystano wszystkie dostępne informacje dotyczące przemysłu unijnego, w tym informacje zawarte w skardze, dane zebrane od producentów unijnych przed rozpoczęciem dochodzenia i po jego rozpoczęciu oraz zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

 

2008

2009

2010

OD

Wielkość produkcji (w tonach)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indeks (2008 = 100)

100

77

88

86

Moce produkcyjne (w tonach)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indeks (2008 = 100)

100

102

96

96

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

75 %

56 %

68 %

67 %

Indeks (2008 = 100)

100

75

91

90

Źródło: skarga, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(87)

Powyższa tabela pokazuje, że produkcja zmniejszyła się w okresie badanym o 14 %. Wraz ze spadkiem popytu produkcja spadła gwałtownie w 2009 r., po czym częściowo wzrosła w 2010 r., a następnie znowu lekko spadła w OD pomimo wzrostu konsumpcji.

(88)

Moce produkcyjne spadły w rozpatrywanym okresie o 4 %. Wykorzystanie mocy produkcyjnych odpowiadało tendencjom w zakresie produkcji i spadło w okresie badanym o 10 %.

5.2.2.   Wielkość sprzedaży, udział w rynku i wzrost

 

2008

2009

2010

OD

Wielkość sprzedaży (w tonach)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indeks (2008 = 100)

100

81

90

87

Udział w rynku (w %)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indeks (2008 = 100)

100

106

104

96

Źródło: skarga, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(89)

W 2009 r. wielkość sprzedaży przemysłu unijnego nabywcom niepowiązanym gwałtownie spadła o 19 %. W 2010 r. wielkość sprzedaży wzrosła o 9 punktów procentowych, ale następnie spadła o 3 punkty procentowe w OD.

(90)

Udział produkcji przemysłu unijnego spadł w okresie badanym o 4 %. Przemysł unijny po początkowym zwiększeniu swojego udziału w rynku w 2009 r. doznał jego zmniejszenia w 2010 r. i OD, w wyniku czego jego udział w rynku w OD był o 6 % mniejszy niż w 2009 r.; natomiast konsumpcja w tym samym okresie wzrosła o ponad 20 %. Przemysł unijny nie był zatem w stanie czerpać korzyści ze wzrostu konsumpcji oraz odzyskać wielkości sprzedaży i części utraconego uprzednio udziału w rynku.

(91)

Podczas gdy konsumpcja unijna spadła w okresie badanym o 9 %, a wielkość sprzedaży przemysłu unijnego na rzecz podmiotów niepowiązanych spadła o 13 %, udział przemysłu unijnego w rynku spadł o 2,3 punkty procentowe z 59 % w 2008 r. do 56,7 % w OD.

5.2.3.   Zatrudnienie i wydajność

 

2008

2009

2010

OD

Zatrudnienie (ekwiwalent pełnego czasu pracy)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indeks (2008 = 100)

100

88

84

80

Wydajność (tona/EPC)

621

545

648

672

Indeks (2008 = 100)

100

88

104

108

Źródło: skarga, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, Eurofer.

(92)

Zatrudnienie w przemyśle unijnym charakteryzowało się stopniową tendencją spadkową. Łączna liczba pracowników mierzona ekwiwalentem pełnego czasu pracy (EPC) w przemyśle spadła mianowicie w okresie badanym o 20 % i osiągnęła swój najniższy poziom w OD. Wydajność w okresie badanym wzrosła jednak o 8 %, co dowodzi, że podjęto także próbę racjonalizacji kosztów produkcji w przemyśle.

5.3.   Dane dotyczące producentów unijnych objętych próbą

5.3.1.   Średnie jednostkowe ceny sprzedaży w Unii i koszty produkcji

(93)

Średnie ceny sprzedaży producentów unijnych objętych próbą na rzecz nabywców niepowiązanych w UE spadły w okresie badanym o 3 %. W okresie od 2009 r. do OD, wraz z rosnącą konsumpcją i wielkością sprzedaży, ceny wzrosły o 23 %, ale nie osiągnęły poziomu z 2008 r.

(94)

Równocześnie średnie koszty produkcji i sprzedaży produktu podobnego wzrosły w okresie badanym o 6 % w związku z rosnącymi jednostkowymi kosztami wytwarzania, jako że jednostkowe koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne spadły o 34 %.

(95)

Cena jednostkowa, po spadku wynoszącym 21 % w 2009 r. w odniesieniu do nabywców niepowiązanych i towarzyszącym jej stratom, zaczęła rosnąć. W 2010 r. i w OD przemysł unijny odnotował wzrost kosztów i mógł je pokryć, jedynie umiarkowanie podnosząc ceny, co było jednak wystarczające by utrzymać rentowność na tym samym poziomie w 2010 r. i w OD. Spowodowało to jednak dalszą utratę udziału w rynku, ponieważ chińskie ceny importowe były stale niższe od cen przemysłu unijnego.

 

2008

2009

2010

OD

Cena jednostkowa w UE dla niepowiązanych klientów (EUR/tonę)

1 023

805

911

994

Indeks (2008 = 100)

100

79

89

97

Koszt jednostkowy produkcji (w EUR/tonę)

925

884

893

978

Indeks (2008 = 100)

100

95

97

106

Źródło: zweryfikowane odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

5.3.2.   Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

 

2008

2009

2010

OD

Rentowność sprzedaży na rynku UE na rzecz niepowiązanych klientów (% obrotu ze sprzedaży)

6,7 %

-9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indeks (2008 = 100)

100

- 138

41

39

Przepływy pieniężne (EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indeks (2008 = 100)

100

64

46

62

Inwestycje (EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indeks (2008 = 100)

100

8

22

27

Zwrot z inwestycji

13,8 %

-13,9 %

5,9 %

6 %

Indeks (2008 = 100)

100

- 101

43

44

Źródło: zweryfikowane odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(96)

Rentowność przemysłu unijnego ustalono, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego na rzecz niepowiązanych klientów jako odsetek obrotów w ramach tej sprzedaży. W 2009 r., roku kryzysu gospodarczego, rentowność przemysłu unijnego gwałtownie spadła, a strata z tego tytułu wyniosła 13,9 %. Od 2010 r. zaczęła ona rosnąć, chociaż rosnące koszty produkcji uniemożliwiły osiągnięcie poziomu uznawanego za zdrowy i bezpieczny dla przemysłu (6,7 % – zob. motyw 156). W całym okresie badanym rentowność spadła o 61 %.

(97)

Tendencja przepływu środków pieniężnych kształtowała się w znacznej mierze tak samo jak spadkowa tendencja rentowności. Najniższy poziom osiągnięto w 2010 r. Podobnie o 56 % zmniejszył się zwrot z inwestycji – z 13,8 % w 2008 r. do 6 % w OD.

(98)

Zmiany rentowności, przepływu środków pieniężnych i stopy zwrotu z inwestycji w okresie badanym ograniczyły zdolność przemysłu unijnego do inwestycji w działalność i zahamowały jego rozwój. Przemysłowi unijnemu udało się dokonać znaczących inwestycji na początku okresu badanego. Później inwestycje uległy jednak istotnemu zmniejszeniu w 2009 r. i ogólnie w okresie badanym spadły o 73 %.

(99)

Jak stwierdzono powyżej, wyniki finansowe przemysłu unijnego uległy pogorszeniu, jednak w okresie badanym nie wykazano znaczącego uszczuplenia zdolności do pozyskiwania kapitału.

5.3.3.   Zapasy

 

2008

2009

2010

OD

Zapasy końcowe PP (w tonach)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indeks (2008 = 100)

100

83

107

112

Źródło: zweryfikowane odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(100)

W przypadku sześciu producentów unijnych objętych próbą poziom zapasów stanowił w OD około 8 % wielkości produkcji. Stan zapasów końcowych wzrósł w okresie badanym o 12 %. Jakkolwiek należy zauważyć, że poziom zapasów nie jest dla tej branży miarodajnym wskaźnikiem, ponieważ produkcja przeważnie odbywa się na zamówienie, a największy wzrost zapasów miał miejsce między 2009 r. a OD i zbiegł się z gwałtownym wzrostem przywozu po cenach dumpingowych z ChRL.

5.3.4.   Koszty pracy

Średnie koszty pracy na pracownika (EUR/producentów unijnych objętych próbą)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indeks (2008 = 100)

100

95

96

102

(101)

Średnie koszty pracy u producentów unijnych objętych próbą wzrosły w okresie badanym jedynie o 2 %, czyli poniżej stopy inflacji. Dochodzenie wykazało, że producenci objęci próbą dokonali znacznych cięć, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów ogólnych i administracyjnych, a także prowadzili ścisłą kontrolę efektywności.

5.3.5.   Użytek własny i sprzedaż wewnętrzna

(102)

Jak wskazano w motywie 65, w UE istnieje poważny rynek dla powlekanych organicznie produktów ze stali, który jest związany z dalszym wykorzystaniem tych produktów przez przemysł unijny. Do celów analizy tego rynku wzięto pod uwagę wszystkie wielkości dotyczące użytku własnego i sprzedaży na rzecz powiązanych podmiotów (sprzedaż wewnętrzna) przez producentów unijnych objętych próbą i pozostałych producentów unijnych.

(103)

Stwierdzono, że użytek własny i sprzedaż wewnętrzna były przeznaczone do dalszego przetwarzania przez same przedsiębiorstwa lub powiązane z nimi przedsiębiorstwa w ramach grup producentów unijnych objętych próbą, działających głównie w przemyśle materiałów budowlanych, tj. będących użytkownikami końcowymi powlekanych organicznie produktów ze stali.

(104)

Na tej podstawie ustalono, że użytek własny i sprzedaż wewnętrzna producentów unijnych stanowiły w OD 27 % całkowitej wielkości produkcji. W okresie badanym wielkość użytku własnego i powiązanej sprzedaży spadła o 19 %, a udział w rynku – o 11 %.

 

2008

2009

2010

OD

Użytek własny i sprzedaż wewnętrzna (w tonach)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indeks (2008 = 100)

100

76

81

81

Udział w rynku

22 %

22 %

20 %

19 %

Indeks (2008 = 100)

100

100

94

89

Źródło: skarga i zweryfikowane odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(105)

Wartość użytku własnego i sprzedaży wewnętrznej była badana na podstawie odpowiedzi udzielonych przez producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu i zweryfikowanych podczas wizyt weryfikacyjnych. Podczas dochodzenia ustalono, że z punktu widzenia końcowego wykorzystania produktu nie ma istotnej różnicy pomiędzy użytkiem własnym a sprzedażą wewnętrzną. Użytek własny był zgłaszany przez przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy produkcja niższego szczebla odbywała się w tym samym podmiocie prawnym, a sprzedaż wewnętrzna w sytuacji, gdy sprzedaż następowała na rzecz innych powiązanych podmiotów prawnych i wystawiano za nią fakturę. Ponadto metoda ustalania cen zarówno w przypadku użytku własnego, jak i sprzedaży na rzecz powiązanych podmiotów była podobna, tj. żądano wartości godziwej (metoda koszt plus) produktu zarówno od powiązanych przedsiębiorstw, jak i od wewnętrznych jednostek produkcji niższego szczebla przedsiębiorstw objętych próbą.

(106)

Średnia wartość za tonę wzrosła zatem w okresie badanym o 1 % i jako taka była w OD o 2 % niższa od ceny sprzedaży producentów unijnych objętych próbą na rzecz niepowiązanych klientów.

 

2008

2009

2010

OD

Użytek własny i sprzedaż wewnętrzna (EUR/tonę)

967

787

910

975

Indeks (2008 = 100)

100

81

94

101

Źródło: zweryfikowane odpowiedzi producentów objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(107)

Mając na uwadze, że większość sprzedaży wewnętrznej i użytku własnego była przeznaczona na potrzeby branży materiałów budowlanych producentów unijnych stanowiących następne ogniwo w procesie produkcji (czyli niższego szczebla), sprzedaż i użytek własny były także pośrednio narażone na konkurencję ze strony innych uczestników rynku, w tym ze strony przywozu po cenach dumpingowych z ChRL. Popyt wewnętrzny ze strony produkcji niższego szczebla zależałby od możliwości sprzedaży produktów niższego szczebla na wolnym rynku, na którym nie występują zakłócenia w związku z przywozem po cenach dumpingowych. Można zatem uznać, że zmniejszające się wielkości i udział w rynku w okresie badanym były spowodowane konkurencją ze strony przywozu po cenach dumpingowych z ChRL.

5.3.6.   Skutki poprzedniego dumpingu lub subwencjonowania

(108)

Z uwagi na to, że jest to pierwsze postępowanie antydumpingowe dotyczące produktu objętego postępowaniem, brak jest danych, by ocenić skutki poprzedniego dumpingu lub subwencjonowania.

6.   Wielkość rzeczywistego marginesu dumpingu

(109)

Wszystkie marginesy ustalone i wymienione powyżej w części poświęconej dumpingowi znacznie przekraczają poziom de minimis. Ponadto, biorąc pod uwagę wielkość i ceny przywożonych z ChRL towarów dumpingowych, oddziaływania rzeczywistego marginesu dumpingu na rynek unijny nie można uznać za nieistotne.

7.   Wnioski dotyczące szkody

(110)

W toku dochodzenia wykazano, że wszystkie wskaźniki szkody dotyczące sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego pogorszyły się lub nie były zgodne z tendencją konsumpcji w okresie badanym.

(111)

W okresie badanym, w kontekście spadku konsumpcji, wielkość przywozu z ChRL stale i znacznie się zwiększała. Jednocześnie wielkość sprzedaży przemysłu unijnego zmniejszyła się o 13 %, a jego udział w rynku spadł z 59 % w 2008 r. do 56,7 % w OD. Mimo że konsumpcja wzrosła o 20 % w okresie od 2009 r. do OD, po roku kryzysu gospodarczego, który oddziaływał na popyt, udział przemysłu unijnego w rynku w dalszym ciągu spadał. Przemysł unijny nie był w stanie odzyskać utraconego udziału w rynku ze względu na znaczną ekspansję przywozu towarów po cenach dumpingowych z ChRL na rynek UE. Tani przywóz towarów po cenach dumpingowych zwiększał się w okresie badanym po cenach stale podcinających ceny przemysłu unijnego.

(112)

Ponadto znacznie pogorszyły się wskaźniki szkody związane z wynikami finansowymi przemysłu unijnego, takie jak przepływ środków pieniężnych i rentowność. Oznacza to, że pogorszyła się zdolność przemysłu unijnego do pozyskania kapitału i inwestowania.

(113)

W związku z powyższym uznano, że przemysł unijny poniósł znaczącą szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

E.   ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

1.   Wprowadzenie

(114)

Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy przywóz po cenach dumpingowych towarów pochodzących z ChRL spowodował materialną szkodę dla przemysłu unijnego w stopniu umożliwiającym zaklasyfikowanie jej jako szkody istotnej. Zbadano znane czynniki, inne niż przywóz towarów po cenach dumpingowych, które mogły równocześnie spowodować szkodę dla przemysłu unijnego, aby sprawdzić, czy nie przypisano temu przywozowi ewentualnej szkody spowodowanej przez inne czynniki.

2.   Wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych

(115)

Dochodzenie wykazało, że konsumpcja unijna spadła w okresie badanym o 9 %, podczas gdy wielkość przywozu z ChRL towarów po cenach dumpingowych znacznie wzrosła o około 49 %, a jego udział w rynku również wzrósł o 63 % z 8,3 % w 2008 r. do 13,6 % w OD. Jednocześnie wielkość sprzedaży przemysłu unijnego na rzecz podmiotów niepowiązanych spadła o 13 %, a udział w rynku tej sprzedaży spadł o 4 % z 59 % w 2008 r. do 56,7 % w OD.

(116)

Ponadto, jakkolwiek przywóz z ChRL ucierpiał także w wyniku kryzysu gospodarczego i spadł między 2008 r. a 2009 r. o 68 %, to od 2009 r. do OD rósł w bardzo szybkim tempie, osiągając pod koniec OD wzrost o 367 %, chociaż konsumpcja w Unii zwiększyła się w tym okresie jedynie o 20 %. Obniżając cenę jednostkową o 9 % w porównaniu z 2008 r. i podcinając ceny przemysłu unijnego o 25,9 % w OD, przywóz z ChRL zwiększył swój udział w rynku między 2008 r. a OD o 63 %, osiągając 13,6 %.

(117)

Jednocześnie od 2008 r. do OD wielkość sprzedaży producentów unijnych na rzecz podmiotów niepowiązanych ogólnie spadła o 13 %. W czasie ożywienia gospodarczego, od 2009 r. do OD, przemysłowi unijnemu udało się zwiększyć wielkość sprzedaży na rzecz podmiotów niepowiązanych jedynie o 8 %, ale stracił on 9 % udziału w rynku, a zatem odniósł jedynie ograniczone korzyści z tytułu wzrostu konsumpcji. W istocie to przywóz z ChRL najbardziej skorzystał na wzroście konsumpcji, pozostawiając innych uczestników rynku daleko w tyle.

(118)

Średnie ceny importowe z ChRL spadły w okresie badanym o 9 %. Chociaż wykazywały tendencję wzrostową po gwałtownym spadku w 2009 r., między 2009 r. a OD znajdowały się stale poniżej poziomu stosowanego przez przemysł unijny. Cena jednostkowa na rzecz nabywców niepowiązanych w UE spadła tylko o 3 %, opierając się presji cenowej wywieranej przez przywóz z ChRL. Ceny te zostały jednak w oczywisty sposób utrzymane kosztem mniejszej wielkości sprzedaży i obniżonej rentowności tej sprzedaży, ponieważ spadła ona o 61 % z 6,7 % w 2008 r. do 2,6 % w OD w miarę wzrostu kosztów produkcji.

(119)

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że wzrost przywozu z ChRL towarów po cenach dumpingowych po cenach stale podcinających ceny przemysłu unijnego odegrał decydującą rolę w poniesieniu znacznej szkody przez przemysł unijny, co uniemożliwiło przemysłowi unijnemu skorzystanie w pełni z rosnącej konsumpcji w Unii.

3.   Wpływ innych czynników

3.1.   Przywóz z państw trzecich

Państwo

 

2008

2009

2010

OD

Korea Południowa

Ilość (w tonach)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indeks (2008 = 100)

100

99

76

104

 

Udział w rynku (%)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

131

88

114

 

Średnia cena

901

727

846

903

 

Indeks (2008 = 100)

100

81

94

100

Indie

Ilość (w tonach)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indeks (2008 = 100)

100

93

97

88

 

Udział w rynku (%)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

123

112

97

 

Średnia cena

932

667

773

824

 

Indeks (2008 = 100)

100

72

83

88

Inne państwa

Ilość (w tonach)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indeks (2008 = 100)

100

64

50

67

 

Udział w rynku (%)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

84

58

74

 

Średnia cena

951

809

924

955

 

Indeks (2008 = 100)

100

85

97

100

Wszystkie państwa trzecie łącznie, z wyjątkiem ChRL

Ilość (w tonach)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indeks (2008 = 100)

100

84

71

86

 

Udział w rynku (%)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

110

82

94

 

Średnia cena

929

735

842

898

 

Indeks (2008 = 100)

100

79

91

97

Źródło: Eurostat.

(120)

Podczas gdy przywóz z ChRL stanowił w OD 56 % całkowitego przywozu w UE, inne ważne źródła przywozu stanowiły Republika Indii („Indie”) (11 %) i Korea Południowa (19 %). W przeciwieństwie do przywozu z ChRL przywóz z Indii, mimo gwałtownego spadku jego średniej ceny o 12 %, ogólnie odnotował w okresie badanym spadek o 12 % i utratę udziału w rynku o 3 %. Przywóz z Korei Południowej wzrósł jedynie o 4 %, przy czym średnia cena pozostawała na poziomie z 2008 r. Udział przywozu z Indii w rynku wynosił w OD 2,7 %, podczas gdy udział przywozu z Korei Południowej sięgał 4,6 %.

(121)

Pozostały przywóz, stanowiący 14 % całkowitego przywozu, spadł o 33 %, a jego średnia cena pozostawała na poziomie z 2008 r.

(122)

Mimo że średnia cena całego pozostałego przywozu znajdowała się poniżej poziomu cenowego przemysłu unijnego, ewentualny wpływ tego przywozu może być jedynie marginalny. Po pierwsze, brak jest dowodów, że przywóz z innych źródeł był nieuczciwy. Po drugie, w przeciwieństwie do przywozu z ChRL ogólne poziomy cen z głównych źródeł pozostałego przywozu były przez cały okres badany raczej stabilne, co pokazuje, że przemysł unijny może skutecznie konkurować z tym przywozem w segmentach rynkowych. Po trzecie, przywóz z innych państw ulegał w okresie badanym zmniejszeniu i cały czas pozostaje na niskim poziomie, zarówno ogólnie, jak i dla poszczególnych głównych państw wywozu. Ponadto zmniejszający się udział pozostałego przywozu w rynku potwierdza, że przywóz ten nie mógł wyrządzić szkody przemysłowi unijnemu.

3.2.   Wyniki eksportowe przemysłu unijnego

 

2008

2009

2010

OD

Wywóz, Eurostat (w tonach)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indeks (2008 = 100)

100

91

87

90

Średnia cena (EUR/tona)

1 068

937

995

1 092

Indeks (2008 = 100)

100

88

93

102

Wywóz dokonywany przez producentów unijnych objętych próbą

53 542

46 516

48 102

46 228

Indeks (2008 = 100)

100

87

90

86

Średnia cena sprzedaży (EUR/tonę)

1 086

826

984

1 132

Indeks (2008 = 100)

100

76

91

104

Źródło: Eurostat i zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(123)

Całkowity wywóz powlekanych organicznie produktów ze stali przez przemysł unijny do państw trzecich zmniejszył się według danych Eurostatu w okresie badanym o 10 %. Średnia cena była jednak stosunkowo wysoka i wzrosła w okresie badanym o 2 %. Wywóz stanowił 17 % całkowitej produkcji UE i umożliwił przemysłowi unijnemu osiągnięcie korzyści skali oraz zmniejszenie całkowitych kosztów produkcji. W związku z tym można uznać, że działalność eksportowa przemysłu unijnego nie może być potencjalnie przyczyną istotnej szkody.

(124)

Ten ogólny obraz znajduje odzwierciedlenie w sytuacji dotyczącej wywozu na rzecz niepowiązanych klientów w państwach trzecich przez producentów unijnych objętych próbą. W okresie badanym spadł on o 14 %, chociaż również tutaj jednostkowa cena eksportowa była ciągle wyższa (średnio między 2 a 12 % w zależności od roku) niż cena w UE. Z uwagi na fakt, że wielkość wywozu stanowiła jedynie 3 % całkowitej produkcji, nie mógł on przyczynić się do szkody na rynku UE.

3.3.   Przywóz własny przemysłu unijnego z ChRL

(125)

W trakcie dochodzenia twierdzono, że skarżący (za pośrednictwem powiązanych z nimi przedsiębiorstw) sami dokonywali przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL oraz że ten przywóz stanowił 20 do 40 % całkowitego przywozu z ChRL. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Podczas badania zarzutów stwierdzono, że producenci unijni dokonali w OD przywozu jedynie około 10 000 ton, co było w dużym stopniu zbieżne z danymi przedstawionymi przez skarżącego przy wszczęciu postępowania. Ustalono, że podobna wielkość, nieujawniona zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego, została przywieziona przez powiązane przedsiębiorstwa producentów unijnych. Przywóz ten stanowił razem jedynie około 2–3 % całkowitego przywozu z ChRL. W związku z tym nie można uznać, że przemysł unijny dokonywał przywozu z ChRL w ilościach i w sposób, które (1) kwestionują ich własny status producentów unijnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia podstawowego lub (2) przynoszą im samym szkodę. Z tego względu argument ten tymczasowo odrzucono.

3.4.   Użytek własny i sprzedaż wewnętrzna

(126)

Niektóre zainteresowane strony utrzymywały, że szkodę w stosunku do przemysłu unijnego spowodowało jego zaangażowanie – bezpośrednie lub za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw w ramach grupy – w przemysł niższego szczebla zajmujący się produkcją materiałów budowlanych (np. płyt warstwowych, blachy trapezowej itp.). W szczególności twierdzono, że przemysł unijny udostępniał powlekane organicznie produkty ze stali swojej własnej branży niższego szczebla po cenach niższych niż niepowiązanym przedsiębiorstwom, „subsydiując” je tym samym w ramach grupy i umożliwiając im podcięcie konkurentów w segmencie niższego szczebla.

(127)

Jak wskazano w motywach 102-107 powyżej średnia wartość użytku własnego i sprzedaży wewnętrznej za tonę była w OD jedynie o 2 % niższa niż cena sprzedaży niepowiązanym klientom. Ponadto dochodzenie wykazało, że nieuczciwa konkurencja wynikająca z przywozu po cenach dumpingowych miała najprawdopodobniej pośredni negatywny wpływ również na użytek własny i sprzedaż wewnętrzną. W istocie, jeżeli branża niższego szczebla producentów unijnych odnosiłaby korzyści, jak mówią zarzuty, powinno było to uwidocznić się w kształtowaniu się wskaźnika szkody. Argument ten został zatem tymczasowo odrzucony.

3.5.   Kryzys gospodarczy

(128)

Kryzys gospodarczy i jego skutki dla przemysłu budowlanego przynajmniej częściowo wyjaśniają spadek popytu i presję cenową w okresie badanym. Jak wyżej wspomniano, konsumpcja spadła w 2009 r. o 24 %. Od 2010 r. rynek zaczął jednak rosnąć, a pod koniec OD konsumpcja wzrosła o 20 %.

(129)

W analizie szkody i związku przyczynowego rozdzielono jednak załamanie rynku z 2009 r. i jego późniejszy wzrost między 2009 r. a OD. Wyraźnie wykazano w niej, że przywóz z ChRL w pełni skorzystał z odradzającej się konsumpcji, a ponadto stale podcinał ceny przemysłu unijnego, tym samym przekształcając możliwość równych szans pokonania tendencji spadkowych dla wszystkich uczestników rynku w nieustającą walkę o przetrwanie.

3.6.   Strukturalna nadwyżka mocy produkcyjnych

(130)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że nie przywóz z ChRL spowodował szkodę dla przemysłu unijnego, który stanowią przeważnie zintegrowani pionowo producenci stali, lecz wynikała ona ze strukturalnych problemów przemysłu stalowego UE, takich jak nadwyżka mocy produkcyjnych. Twierdzono także, że konsolidacja przemysłu stalowego, która dokonała się przed okresem badanym, doprowadziła do nadwyżki mocy produkcyjnych, a wszelkie poniesione szkody wynikały ze zbyt dużej liczby zakładów produkcyjnych.

(131)

Faktycznie produkcja powlekanych organicznie produktów ze stali jest kapitałochłonna, a przemysł ma stosunkowo wysokie koszty stałe. Nie można jednak stwierdzić, że konsolidacja przemysłu stalowego, która miała miejsce przed okresem badanym, doprowadziła do nadwyżki mocy produkcyjnych. Ustalenia wykazały, że po niewielkim zwiększeniu zainstalowanych mocy produkcyjnych w 2009 r., przemysł zmniejszył je w 2010 r. i ponownie w OD. Poziom mocy produkcyjnych w OD był niższy niż rzeczywista konsumpcja w 2008 r., czyli zanim odczuwalne były pełne skutki kryzysu gospodarczego. Konsumpcja w UE nie powróciła jeszcze do poziomu z 2008 r.

(132)

Ponadto w wyniku dochodzenia ustalono, że negatywny skutek nadwyżki mocy produkcyjnych można jedynie w niewielkim stopniu przypisać unijnym producentom powlekanych organicznie produktów ze stali. Po pierwsze, dochodzenie wykazało, że przemysł unijny niewątpliwie podejmował kroki na rzecz utrzymania efektywności – znacząco (o 34 %) obniżono koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne, a wydajność wzrosła o 8 % w całym przemyśle i o 6 % w przedsiębiorstwach objętych próbą. Po drugie, ciągłe inwestycje w linie produkcyjne i elastyczność w ich wykorzystaniu do wytwarzania innych produktów pomogły osiągnąć korzyści skali i obniżyć ostateczne koszty stałe. Zatem przy spadku wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach objętych próbą o 18 % w okresie badanym średnie koszty produkcji wzrosły jedynie o 9 %, wliczając w to koszty surowca. Nie można więc wnioskować, że nadwyżka mocy produkcyjnych spowodowałaby zerwanie związku przyczynowego. Argument ten zostaje więc tymczasowo odrzucony.

4.   Wnioski w sprawie związku przyczynowego

(133)

Wykazano, że w okresie badanym, a zwłaszcza w okresie od 2009 r. do OD, miał miejsce znaczny wzrost wielkości i udziału w rynku przywozu po cenach dumpingowych towarów pochodzących z ChRL. Ustalono także, że przywóz ten nieustannie podcinał ceny przemysłu unijnego na rynku unijnym, w szczególności w OD.

(134)

Wzrost wielkości i udziału w rynku taniego przywozu z ChRL towarów po cenach dumpingowych zbiegł się w czasie z negatywnymi zmianami sytuacji ekonomicznej przemysłu unijnego. Sytuacja ta, pomimo rosnącej konsumpcji, uległa pogorszeniu w OD, kiedy to przemysł unijny nie był w stanie odzyskać utraconego udziału w rynku, zaś rentowność oraz inne wskaźniki finansowe, takie jak przepływ środków pieniężnych i zwrot z inwestycji, zatrzymały się na poziomie z 2010 r., a zatrudnienie osiągnęło swój najniższy poziom.

(135)

Analiza pozostałych znanych czynników, które mogły spowodować szkodę poniesioną przez przemysł unijny, pokazała, że czynniki te nie mają charakteru powodującego zerwanie związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych z ChRL a szkodą poniesioną przez przemysł unijny.

(136)

W oparciu o powyższą analizę, która we właściwy sposób wyodrębniła skutki wszystkich znanych czynników mających wpływ na sytuację przemysłu unijnego i oddzieliła je od szkodliwych skutków wywozu po cenach dumpingowych, uznano wstępnie, że przywóz po cenach dumpingowych z ChRL spowodował istotną szkodę poniesioną przez przemysł unijny w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

F.   INTERES UNII

1.   Uwagi wstępne

(137)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja sprawdziła, czy pomimo wstępnego stwierdzenia wystąpienia szkodliwego dumpingu istnieją przekonujące powody dla stwierdzenia, że wprowadzenie środków tymczasowych w tym szczególnym przypadku nie leży w interesie Unii. Analizę interesu Unii oparto na ocenie wszystkich zaangażowanych interesów, m.in. interesu przemysłu unijnego, interesu importerów oraz interesu użytkowników produktu objętego postępowaniem.

2.   Interes przemysłu unijnego

(138)

Przemysł unijny jako całość składa się z 22 znanych producentów, którzy według informacji pochodzących od Eurofer reprezentują całą produkcję unijną powlekanych organicznie produktów ze stali. Producenci znajdują się w różnych państwach członkowskich Unii i zatrudniają bezpośrednio ponad 5 400 osób w związku z produktem objętym postępowaniem.

(139)

Żaden z producentów nie wystąpił przeciwko wszczęciu dochodzenia. Jak wykazano powyżej na podstawie wskaźników makroekonomicznych, pogorszenie sytuacji dotknęło cały przemysł unijny, który doświadczył ponadto negatywnych skutków z tytułu przywozu po cenach dumpingowych.

(140)

Przemysł unijny poniósł istotną szkodę spowodowaną przez przywóz z ChRL towarów po cenach dumpingowych. Przypomina się, że wszystkie wskaźniki szkody wykazały w okresie badanym negatywne tendencje. W szczególności wskaźniki szkody związane z wynikami finansowymi współpracujących producentów unijnych, takie jak rentowność i zwrot z inwestycji, uległy znacznemu pogorszeniu. Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne środki, bardzo prawdopodobne jest dalsze pogarszanie się sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego.

(141)

Oczekuje się, że nałożenie tymczasowych ceł antydumpingowych przywróci uczciwe warunki handlu na rynku unijnym, dzięki czemu przemysł unijny będzie mógł odpowiednio dostosować ceny powlekanych organicznie produktów ze stali, tak by odzwierciedlały koszty różnych składników i warunki rynkowe. Można również oczekiwać, że wprowadzenie tymczasowych środków umożliwi przemysłowi unijnemu odzyskanie przynajmniej części udziału w rynku utraconego w okresie badanym i będzie mieć pozytywny wpływ na jego rentowność i ogólną sytuację finansową.

(142)

Jeżeli środki nie zostałyby wprowadzone, należałoby spodziewać się dalszej utraty udziału w rynku oraz pogarszania się rentowności przemysłu unijnego. Sytuacji tej nie można byłoby utrzymywać w perspektywie średnio- lub długookresowej. Prawdopodobne jest również, że niektórzy producenci indywidualni musieliby zamknąć swoje zakłady produkcyjne z powodu poważnych strat w okresie badanym. Z uwagi na poniesione straty i wysoki poziom inwestycji dokonanych w produkcję na początku okresu badanego można oczekiwać, że większość producentów unijnych nie byłaby w stanie uzyskać zwrotu kosztów swoich inwestycji w przypadku, gdyby środki nie zostały wprowadzone.

(143)

W związku z powyższym stwierdza się tymczasowo, że nałożenie ceł antydumpingowych leżałoby w interesie przemysłu unijnego.

3.   Interes użytkowników i importerów

(144)

Jak wspomniano wyżej w motywie 10, zgłosiło się pięciu importerów, ale tylko dwóch udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Spośród około 100 użytkowników wymienionych w skardze, 19 zgłosiło się i wyraziło zainteresowanie postępowaniem. Następnie dziesięć przedsiębiorstw odpowiedziało na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(145)

Najbardziej aktywni użytkownicy i importerzy sporządzili wspólne oświadczenia pisemne. W trakcie dochodzenia przeprowadzono także szereg przesłuchań. Ich główne argumenty dotyczące wprowadzenia środków przeanalizowano poniżej.

3.1.   Konkurencja na rynku UE

(146)

Utrzymywano, że rynek UE powlekanych organicznie produktów ze stali nie jest wystarczająco konkurencyjny i że przywóz z ChRL jest niezbędny, by dać przedsiębiorstwom importującym powlekane organicznie produkty ze stali i korzystającym z tych produktów większą siłę przetargową. Ponadto sugerowano, że przemysł unijny był zaangażowany w porozumienia oligopolistyczne w celu kontrolowania rynku. Dochodzenie na tymczasowym etapie nie potwierdziło tych zarzutów. Ponadto zauważono, że producenci unijni konkurowali na tych samych rynkach i często sprzedawali towary na rzecz tych samych klientów lub na rzecz przedsiębiorstw budowlanych zależnych od innych producentów unijnych. Mając na uwadze, że poza jednostkowymi skargami na trudności w negocjowaniu cen nie przedstawiono dowodów i że poza pięcioma grupami skarżących producentów unijnych w UE działa 11 innych producentów powlekanych organicznie produktów ze stali, spośród których niektórzy są bardzo duzi, oraz że istnieje różnorodność innych źródeł przywozu, skarga ta wydaje się bezzasadna i jest tymczasowo odrzucona.

3.2.   Niedobór dostaw

(147)

Podnoszono również zarzut, że wprowadzenie środków w odniesieniu do przywozu z ChRL spowodowałoby niedobór powlekanych organicznie produktów ze stali na rynku UE. Biorąc jednak pod uwagę opisaną powyżej dużą różnorodność źródeł zaopatrzenia, a także wolne moce produkcyjne przemysłu unijnego, uważa się za mało prawdopodobne, by taki niedobór wystąpił. Z tego względu argument ten tymczasowo odrzucono.

3.3.   Wniosek w sprawie interesów użytkowników i importerów

(148)

Dziesięciu współpracujących użytkowników reprezentowało w OD 7 % całkowitego przywozu z ChRL. Dochodzenie wykazało, że wszyscy użytkownicy utrzymują różne źródła zaopatrzenia. Zakupy z ChRL stanowiły przeciętnie około 15 % ich całkowitych zakupów powlekanych organicznie produktów ze stali. Ponadto okazało się, że największe ilości pochodziły od producentów unijnych (73 %), a 12 % importowano z innych państw trzecich. W istocie ponieważ produkt objęty postępowaniem jest w dużym stopniu znormalizowany, znaczenie przywiązania klientów jest raczej względne, a zarówno użytkownicy, jak i importerzy mogą z punktu widzenia jakości produktu dość łatwo zmieniać źródła zaopatrzenia.

(149)

Dochodzenie pokazało, że z wyjątkiem jednego wszyscy współpracujący użytkownicy osiągali zyski w sektorze korzystającym z produktu objętego postępowaniem, a ich rentowność w OD wynosiła od 1 % do 13 % w zależności od przedsiębiorstwa. Ponadto rentowność tych przedsiębiorstw nie była w istotny sposób uzależniona od przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL.

(150)

Na podstawie odpowiedzi użytkowników na pytania zawarte w kwestionariuszu oceniono prawdopodobny skutek proponowanych środków. Otóż nawet przyjmując mało prawdopodobny najgorszy scenariusz dla współpracujących użytkowników, tzn. brak możliwości przeniesienia wzrostu cen oraz konieczność utrzymania przywozu z ChRL w poprzednich ilościach, nałożenie cła spowodowałoby wzrost kosztów produkcji o 1 do 5 % i spadek rentowności o 1 do 2,8 % w odniesieniu do większości przywozu i o około 4 % w odniesieniu do przywozu objętego cłem rezydualnym. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak wpływ znacznie mniejszy, gdyż przywóz z ChRL stanowi raczej niewielką część działalności użytkowników i w związku z tym można spodziewać się stosunkowo łatwego przeniesienia wzrostu kosztów z tytułu środków antydumpingowych. Ponadto, zważywszy, że poza wieloma producentami unijnymi istnieją poważne alternatywne źródła przywozu niepodlegające środkom, np. Indie i Korea Południowa, należy oczekiwać, że w wyniku wprowadzenia środków ceny na rynku uwzględnią także te czynniki.

(151)

Dwóch współpracujących importerów reprezentowało w OD około 6 % całkowitego przywozu z ChRL, przy czym zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego dokładna wielkość pozostaje nieujawniona. Podobnie jak użytkownicy, również importerzy utrzymywali poza ChRL inne źródła zaopatrzenia. Ponadto ustalono, że środki miałyby potencjalnie większy wpływ na rentowność importerów niż na rentowność użytkowników, jeżeli mieliby oni utrzymać strukturę przywozu stosowaną w OD. W praktyce jednak importerzy jako przedsiębiorstwa handlowe są nawet bardziej elastyczni od użytkowników i byliby najprawdopodobniej pierwszymi, którzy przestawiliby się na alternatywne źródła zaopatrzenia.

(152)

W tym kontekście należy także uwzględnić, że część korzyści czerpanych przez użytkowników i importerów z przywozu z ChRL wynika w istocie z niesprawiedliwej dyskryminacji cenowej praktykowanej przez chińskich eksporterów, a nie z naturalnej przewagi konkurencyjnej. Zatem ponowne wprowadzenie równych warunków działania na rynku UE poprzez korektę zniekształceń w handlu wynikających z przywozu po cenach dumpingowych pozwoliłoby na przywrócenie sytuacji, w której dynamika i kształtowanie cen na rynku powlekanych organicznie produktów ze stali podlegają zdrowym, rynkowym zasadom, bez stawiania w niekorzystnej sytuacji innych uczestników rynku (użytkowników, producentów, konsumentów końcowych), którzy nie są w stanie od razu korzystać z przywozu po cenach dumpingowych.

4.   Wnioski dotyczące interesu Unii

(153)

W związku z powyższym tymczasowo uznaje się, że na podstawie dostępnych informacji dotyczących interesu Unii nie ma istotnych argumentów przeciwko wprowadzeniu środków tymczasowych w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL.

G.   TYMCZASOWE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

1.   Poziom usuwający szkodę

(154)

Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące dumpingu, wynikającej z niego szkody, związku przyczynowego i interesu Unii, należy wprowadzić tymczasowe środki antydumpingowe, aby zapobiec dalszemu wyrządzaniu szkody przemysłowi unijnemu przez przywóz towarów po cenach dumpingowych.

(155)

W celu ustalenia poziomu takich środków wzięto pod uwagę ustalone marginesy dumpingu, a także kwotę cła niezbędną do usunięcia szkody ponoszonej przez przemysł unijny.

(156)

Przy obliczaniu poziomu cła niezbędnego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi unijnemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego w Unii takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz towarów po cenach dumpingowych. Uznaje się, że zysk, który mógłby zostać osiągnięty w przypadku braku przywozu po cenach dumpingowych, powinien opierać się na roku 2008, kiedy przywóz z ChRL był w mniejszym stopniu obecny na rynku unijnym. Uważa się wobec tego, że za właściwe minimum zysku, którego przemysł unijny mógłby się spodziewać przy braku dumpingu wyrządzającego szkodę, uznać można marżę zysku w wysokości 6,7 % obrotów.

(157)

Na tej podstawie obliczono cenę produktu podobnego niewyrządzającą szkody przemysłowi unijnemu. Cenę niewyrządzającą szkody otrzymano poprzez dodanie wyżej wspomnianego marginesu zysku wynoszącego 6,7 % do kosztów produkcji.

(158)

Niezbędną podwyżkę cen ustalono następnie na podstawie porównania średniej ważonej ceny importowej współpracujących producentów eksportujących w ChRL, odpowiednio dostosowanej po uwzględnieniu kosztów przywozu i opłat celnych, z niewyrządzającą szkody ceną stosowaną w OD przez przemysł unijny na rynku unijnym. Wszelkie różnice wynikające z tego porównania zostały wyrażone w formie wartości procentowej średniej wartości importowej CIF porównywanych rodzajów.

2.   Środki tymczasowe

(159)

W związku z powyższym uznaje się, że zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego należy nałożyć tymczasowe środki antydumpingowe na przywóz pochodzący z ChRL na poziomie marginesu dumpingu lub marginesu szkody, w zależności od tego, która wartość jest niższa, zgodnie z zasadą niższego cła.

(160)

Indywidualne stawki cła antydumpingowego dla poszczególnych przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu zostały ustanowione na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw. Wspomniane stawki celne (w odróżnieniu od ogólnokrajowego cła stosowanego do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”) mają wyłączne zastosowanie do przywozu towarów pochodzących z ChRL i wyprodukowanych przez te przedsiębiorstwa, tj. przez konkretne wymienione podmioty prawne. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, które nie zostały konkretnie wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, łącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i do ich produktów stosowane są stawki dla „wszystkich innych przedsiębiorstw”.

(161)

Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywidualnych stawek cła antydumpingowego dla przedsiębiorstw (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy kierować do Komisji (7) wraz z wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą krajową i eksportową, wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub sprzedażą. W razie potrzeby rozporządzenie zostanie odpowiednio zmienione poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek cła.

(162)

Aby zapewnić należyte egzekwowanie cła antydumpingowego, poziom cła rezydualnego powinien mieć zastosowanie nie tylko do niewspółpracujących producentów eksportujących, lecz również do tych producentów, którzy nie wywozili towarów do Unii w OD.

(163)

Na podstawie powyższego margines dumpingu i szkody i tymczasowe stawki celne zostały ustalone następująco:

Przedsiębiorstwo

Margines dumpingu

Margines szkody

Cło tymczasowe

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd oraz Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd i Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd oraz Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China oraz Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Pozostałe przedsiębiorstwa współpracujące

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

77,9 %

57,8 %

57,8%

H.   PRZEPIS KOŃCOWY

(164)

Aby zapewnić dobre zarządzanie, należy ustalić okres, w którym zainteresowane strony, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mogłyby przedstawić swoje opinie na piśmie oraz złożyć wniosek o przesłuchanie. Ponadto należy podkreślić, iż ustalenia w sprawie nałożenia ceł dokonane na potrzeby niniejszego rozporządzenia mają charakter tymczasowy i mogą zostać ponownie rozważone przy nakładaniu wszelkich ostatecznych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali, tj. produktów walcowanych płaskich ze stali stopowej i niestopowej (z wyłączeniem stali nierdzewnej), malowanych, lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym co najmniej z jednej strony, z wyłączeniem tzw. „płyt warstwowych” w rodzaju stosowanych w budownictwie i składających się z dwóch zewnętrznych blach i wypełniającego je stabilizującego trzonu w postaci materiału izolującego, a także z wyłączeniem produktów pokrytych końcową powłoką pyłu cynkowego (bogatą w cynk farbą zawierającą cynk w ilości co najmniej 70 % wagowo), obecnie objętych kodami CN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (kody TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 i 7226997091) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Stawka tymczasowego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktu opisanego w ust. 1 i wytworzonego przez poniższe przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo

Cło

Dodatkowy kod TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

57,8 %

B999

3.   Stosowanie tymczasowych stawek cła antydumpingowego ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 uwarunkowane jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi być zgodna z wymogami określonymi w załączniku. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowiązuje cło mające zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw.

4.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terenie Unii produktu, o którym mowa w ust. 1, uwarunkowane jest wpłaceniem zabezpieczenia w wysokości kwoty cła tymczasowego.

5.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

1.   Nie naruszając przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 zainteresowane strony mogą przedstawiać uwagi dotyczące zastosowania niniejszego rozporządzenia przez okres jednego miesiąca od daty jego wejścia w życie.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 niniejszego rozporządzenia obowiązuje przez okres sześciu miesięcy.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. C 373 z 21.12.2011, s. 16.

(3)  Sprawa C-249/10 P. Brossmann Footwear (HK) i inni przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

(4)  SBB/Worldsteelprice.com

(5)  Sprawa C-249/10 P. Brossmann Footwear (HK) i inni przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

(6)  Sprawa C-337/09 Rada Unii Europejskiej przeciwko Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgia.


ZAŁĄCZNIK

Ważna faktura handlowa, o której mowa w art. 1 ust. 3, musi zawierać oświadczenie podpisane przez oficjalnego przedstawiciela podmiotu wystawiającego fakturę handlową w następującej formie:

(1)

Nazwisko i funkcja oficjalnego przedstawiciela podmiotu, który wystawił fakturę.

(2)

Oświadczenie o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) [produktu objętego postępowaniem], sprzedawanego na wywóz do Unii Europejskiej i objętego niniejszą fakturą, została wytworzona przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (kod dodatkowy TARIC) w (nazwa państwa). Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.”

(3)

Data i podpis.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/55


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 846/2012

z dnia 18 września 2012 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/57


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie uznania Egiptu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6297)

(2012/505/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wnioski złożone przez Cypr w dniu 13 maja 2005 r., Zjednoczone Królestwo w dniu 25 września 2006 r. i Republikę Grecką w dniu 26 października 2006 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2008/106/WE państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zatwierdzeniu świadectw kompetencji marynarzy, wydawanych przez państwa trzecie, pod warunkiem że odpowiednie państwo trzecie jest uznane przez Komisję. Takie państwa trzecie muszą spełnić wszystkie wymogi Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) (konwencji STCW) z 1978 r. (2), wraz ze zmianami z 1995 r.

(2)

Wnioski w sprawie uznania Egiptu zostały złożone przez Cypr pismem z dnia 13 maja 2005 r., przez Zjednoczone Królestwo pismem z dnia 25 września 2006 r. i przez Republikę Grecką pismem z dnia 26 października 2006 r. Na wnioski tych państw Komisja oceniła systemy szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w Egipcie w celu sprawdzenia, czy kraj ten spełnia wszystkie wymagania konwencji STCW i czy podjęto odpowiednie działania w celu zapobieżenia oszustwom związanym z wydawaniem świadectw. Wspomnianą ocenę oparto na wynikach kontroli przeprowadzonej przez ekspertów z Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w grudniu 2006 r. W toku tej kontroli wykryto pewne niedociągnięcia w systemach szkoleń i wydawania świadectw.

(3)

Komisja przedstawiła państwom członkowskim sprawozdanie z wynikami oceny.

(4)

Pismami z dnia 16 lutego 2009 r., 21 września 2010 r. i 20 grudnia 2011 r. Komisja zażądała od Egiptu udokumentowania, że wskazane niedociągnięcia zostały naprawione.

(5)

W odpowiedziach przesłanych dnia 12 listopada 2009 r., 25 listopada 2010 r. i 28 lutego 2012 r. władze Egiptu przedstawiły wymagane informacje i dowody dotyczące zastosowania odpowiednich i wystarczających działań naprawczych pozwalających na usunięcie niedociągnięć określonych podczas przeprowadzonej oceny zgodności.

(6)

Wyniki oceny zgodności oraz analizy przedłożonych przez władze Egiptu informacji wskazują, że Egipt spełnia stosowne wymogi konwencji STCW oraz podjął stosowne środki zapobiegające oszustwom w odniesieniu do świadectw.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uznaje się Egipt do celów art. 19 dyrektywy 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2012 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 33.

(2)  Konwencja przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską.


Sprostowania

19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/58


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122 z dnia 11 maja 2011 r. )

Strona 24, art. 5 ust. 6:

zamiast:

„Certyfikaty podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie podlegają zatwierdzeniu na dowód zdolności przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury do spełnienia stosownych wymogów dotyczących utrzymania oraz kontroli wykonawców i dostawców, […]”,

powinno być:

„Certyfikaty podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie uznaje się za dowód zdolności przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury do spełnienia stosownych wymogów dotyczących utrzymania oraz nadzoru nad wykonawcami i dostawcami, […]”.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/58


Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 313 z dnia 28 listopada 2009 r. )

Strona 72, załącznik – załącznik I, dodatek, pkt 5.5:

zamiast:

„VTP = [VT pasażerów dojeżdżających do pracy]*[średni odsetek pasażerów dojeżdżających do pracy rocznie] + [VT pasażerów podróżujących w celach niepracowych]*[średni odsetek pasażerów podróżujących w celach niepracowych rocznie]”,

powinno być:

„VTP = [VT pasażerów podróżujących w celach zawodowych]*[średni odsetek pasażerów podróżujących w celach zawodowych rocznie] + [VT pasażerów podróżujących w celach innych niż zawodowe]*[średni odsetek pasażerów podróżujących w celach innych niż zawodowe rocznie]”.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/58


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/94 z dnia 7 lipca 1994 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 176 z dnia 9 lipca 1994 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 5, s. 246)

Strona 247, załącznik, kolumna (1):

zamiast:

„Silikon zawierający na wagę:

więcej niż 98,7 % silikonu,

0,1 % lub więcej, lecz nie więcej niż 0,2 % aluminium,

mniej niż 0,1 % wapnia.

Silikon tego rodzaju jest zazwyczaj stosowany do produkcji chlorosilanów alkilu.”,

powinno być:

„Krzem zawierający:

więcej niż 98,7 % masy krzemu,

0,1 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 0,2 % masy glinu,

mniej niż 0,1 % masy wapnia.

Krzem tego rodzaju jest zazwyczaj stosowany do produkcji alkilochlorosilanów.”.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/59


Sprostowanie do dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 18 z dnia 21 stycznia 1997 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 2, s. 431)

Strona 432, motyw 19:

zamiast:

„(19)

Bez wpływu na inne przepisy prawa wspólnotowego, niniejsza dyrektywa nie pociąga za sobą obowiązku uznawania prawnego przedsiębiorstw pracy tymczasowej, ani nie wyklucza stosowania przez państwa członkowskie ich ustawodawstwa dotyczącego wynajmowania pracowników oraz przedsiębiorstw pracy tymczasowej przedsiębiorstwom nieprowadzącym działalności na ich terytorium, ale działającym w ramach świadczenia usług.”,

powinno być:

„(19)

Bez wpływu na inne przepisy prawa wspólnotowego, niniejsza dyrektywa nie pociąga za sobą obowiązku uznawania prawnego przedsiębiorstw pracy tymczasowej ani nie wyklucza stosowania przez państwa członkowskie ich ustawodawstwa dotyczącego wynajmowania pracowników oraz przedsiębiorstw pracy tymczasowej do przedsiębiorstw nieprowadzących działalności na ich terytorium, ale działających w ramach świadczenia usług.”.


19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/59


Sprostowanie do dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 217 z dnia 5 sierpnia 1998 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 21, s. 8)

Strona 11, art. 1 pkt 2 lit. e) dotyczący zmiany art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE:

zamiast:

„»11)

‘przepisy techniczne’, specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, de jure lub de facto, w przypadku wprowadzenia do obrotu, świadczenia usługi, ustanowienia operatora usług lub stosowania w Państwie Członkowskim lub na przeważającej jego części jak również przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem określonych w art. 10, zakazujących produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujących świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług. […]«”,

powinno być:

„»11)

‘przepisy techniczne’, specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, de iure lub de facto, w przypadku wprowadzenia do obrotu, świadczenia usługi, ustanowienia operatora usług lub stosowania w Państwie Członkowskim lub na przeważającej jego części, jak również przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem określonych w art. 10, zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujące świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług. […]«”.