ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.227.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 227

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
23 sierpnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 762/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Langres (ChNP)]

1

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 764/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

5

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2012/22/UE z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia węglanu DDA jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy ( 1 )

7

 

 

DECYZJE

 

 

2012/484/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 sierpnia 2012 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez Wschodnią Republikę Urugwaju w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5704)  ( 1 )

11

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 742/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 219 z 17.8.2012)

15

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2012/478/WPZiB z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 219 z 17.8.2012)

15

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 762/2012

z dnia 24 lipca 2012 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Langres (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji nazwy „Langres” zarejestrowanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/1996 (2).

(2)

Ponieważ proponowana zmiana nie jest zmianą nieznaczną w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany w trybie art. 6 ust. 2 akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3). Ponieważ Komisji nie zgłoszono żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zatwierdzić przedmiotową zmianę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

(3)  Dz.U. C 247 z 25.8.2011, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.3.   Sery

FRANCJA

Langres (ChNP)


23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 763/2012

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 sierpnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MK

57,4

ZZ

57,4

0707 00 05

MK

66,1

TR

91,2

ZZ

78,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

93,9

CL

88,4

TR

95,0

UY

88,9

ZA

99,2

ZZ

93,1

0806 10 10

BA

61,1

CL

196,9

EG

199,0

TR

148,1

ZZ

151,3

0808 10 80

BR

88,1

CL

146,1

NZ

121,2

US

148,7

UY

68,3

ZA

107,8

ZZ

113,4

0808 30 90

AR

111,1

CN

61,3

TR

137,4

ZA

120,9

ZZ

107,7

0809 30

TR

163,7

ZZ

163,7

0809 40 05

BA

64,0

IL

106,3

ZZ

85,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 764/2012

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych ceł stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 971/2011 (3). Ceny te i cła zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 759/2012 (4).

(2)

Dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot, zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(3)

Ze względu na konieczność zapewnienia, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe cła mające zastosowanie przy przywozie produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011, zostają zmienione i są zamieszczone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 sierpnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 254 z 30.9.2011, s. 12.

(4)  Dz.U. L 223 z 21.8.2012, s. 53.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych ceł przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, mające zastosowanie od dnia 23 sierpnia 2012 r.

(w EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowego cła za 100 kg netto produktu

1701 12 10 (1)

38,09

0,00

1701 12 90 (1)

38,09

3,18

1701 13 10 (1)

38,09

0,00

1701 13 90 (1)

38,09

3,48

1701 14 10 (1)

38,09

0,00

1701 14 90 (1)

38,09

3,48

1701 91 00 (2)

44,19

4,21

1701 99 10 (2)

44,19

1,08

1701 99 90 (2)

44,19

1,08

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Odnosi się do jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Odnosi się do jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DYREKTYWY

23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/7


DYREKTYWA KOMISJI 2012/22/UE

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia węglanu DDA jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 stycznia 2007 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od przedsiębiorstwa Lonza wniosek złożony zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, dotyczący włączenia do załącznika I do tej dyrektywy substancji czynnej węglanu DDA, przeznaczonej do stosowania w produktach typu 8, „Środki konserwacji drewna”, zgodnie z definicją zawartą w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE. W dniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, węglan DDA nie znajdował się w obrocie jako substancja czynna produktu biobójczego.

(2)

W dniu 11 listopada 2010 r., po przeprowadzeniu oceny, Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem.

(3)

Sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych w dniu 2 marca 2012 r., a wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny.

(4)

Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające węglan DDA, stosowane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć węglan DDA do stosowania w produktach typu 8 do załącznika I do tej dyrektywy.

(5)

Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie unijnym. Nie oceniono przykładowo zastosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Dlatego stosowne jest, aby państwa członkowskie dokonały oceny tych scenariuszy zastosowań lub narażenia oraz ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji ludzi nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie unijnym oraz aby w momencie wydawania zezwoleń na produkty zapewniły podjęcie odpowiednich środków lub nałożenie obowiązku spełnienia szczególnych warunków w celu ograniczenia stwierdzonych rodzajów ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(6)

Z uwagi na ryzyko stwierdzone dla zdrowia ludzkiego, w przypadku użytkowników przemysłowych należy wprowadzić wymóg ustanowienia bezpiecznych procedur postępowania, zaś produkty należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, chyba że we wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu można wykazać, że ryzyko może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą innych środków.

(7)

Z uwagi na ryzyko stwierdzone dla wód i ziemi należy ustanowić wymóg, aby przemysłowe stosowanie produktu odbywało się na zamkniętym obszarze lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu z zabezpieczeniem, aby świeżo impregnowane drewno przechowywano pod zadaszeniem lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu lub przy spełnieniu obu tych warunków oraz aby wszelkie pozostałości po zastosowaniu produktów używanych jako środki konserwacji drewna i zawierające węglan DDA zbierano celem ponownego wykorzystania lub unieszkodliwienia.

(8)

Stwierdzono niedopuszczalne ryzyko dla środowiska w przypadku, gdy drewno impregnowane węglanem DDA poprzez zanurzenie było narażone w sposób ciągły na działanie czynników atmosferycznych lub wilgoć (klasa użytkowania 3 wg OECD (2)) oraz gdy drewno impregnowane węglanem DDA było stosowane w konstrukcjach na wolnym powietrzu usytuowanych w pobliżu wody lub nad wodą (scenariusz dotyczący mostu, klasa użytkowania 3 według OECD (3)) lub miało kontakt ze słodką wodą (klasa użytkowania 4b według OECD (4)). Należy zatem ustanowić wymóg, aby nie zezwalano na stosowanie produktów do impregnacji drewna przeznaczonego do powyższych zastosowań, o ile nie zostaną przedstawione dane wykazujące, że produkt spełnia wymogi zarówno art. 5 dyrektywy 98/8/WE, jak i załącznika VI do tej dyrektywy, w razie potrzeby dzięki zastosowaniu odpowiednich środków ograniczających ryzyko.

(9)

Przepisy niniejszej dyrektywy powinny być stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych w produktach typu 8 zawierających substancję czynną węglan DDA na rynku Unii oraz właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych.

(10)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE, aby umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/8/WE.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 98/8/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2013 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 lutego 2013 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 sierpnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Seria dokumentów OECD dotyczących scenariuszy emisji, numer 2, dokument dotyczący scenariuszy emisji dla środków konserwacji drewna, część 2, s. 64.

(3)  Ibid.

(4)  Ibid.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE dodaje się wpis w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

numery identyfikacyjne

Minimalna czystość substancji czynnej w produkcie biobójczym wprowadzonym do obrotu

Data włączenia

Termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 (oprócz produktów zawierających więcej niż jedną substancję czynną; w przypadku takich produktów obowiązuje termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 określony w ostatniej z decyzji dotyczących włączenia substancji czynnych wchodzących w skład danego produktu)

Data wygaśnięcia włączenia

Typ produktu

Przepisy szczegółowe (1)

„58

Węglan DDA

Masa reakcji węglanu N,N-didecylo-N,N-dimetyloamoniowego i wodorowęglanu N,N-didecylo-N,N-dimetyloamoniowego

Nr WE: 451-900-9

Nr CAS: 894406-76-9

Sucha masa: 740 g/kg

1 lutego 2013 r.

Nie dotyczy

31 stycznia 2023 r.

8

W ocenie ryzyka na poziomie Unii nie uwzględniono wszystkich możliwych zastosowań; wyłączono niektóre zastosowania, takie jak zastosowanie przez użytkowników nieprofesjonalnych Przy dokonywaniu oceny wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu zgodnie z art. 5 i załącznikiem VI państwa członkowskie dokonują, jeśli jest to właściwe dla określonego produktu, oceny tych scenariuszy zastosowań lub narażenia oraz ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji ludzi nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie unijnym.

Państwa członkowskie dbają o to, aby zezwolenia spełniały następujące warunki:

1)

w przypadku użytkowników przemysłowych należy ustanowić bezpieczne procedury postępowania, a produkty należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, chyba że można wykazać we wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu, że ryzyko może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą innych środków;

2)

etykiety i w odpowiednich przypadkach karty charakterystyki dla dopuszczonych produktów muszą zawierać informację, że przemysłowe zastosowanie produktu odbywa się na zamkniętym obszarze lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu z zabezpieczeniem, że drewno po impregnacji należy przechowywać w pomieszczeniu lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji do gleby lub wody oraz że wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane celem ponownego wykorzystania lub usunięcia;

3)

nie zezwala się na stosowanie produktów do celów impregnowania drewna mającego kontakt ze słodką wodą lub przeznaczonego na konstrukcje na wolnym powietrzu usytuowane w pobliżu wody lub nad wodą, lub impregnowanego poprzez zanurzenie, które będzie narażone w sposób ciągły na działanie czynników atmosferycznych lub wilgoć, chyba że przedstawione zostaną dane, z których wynika, że produkt spełnia wymogi określone w art. 5 oraz załączniku VI, w razie potrzeby poprzez zastosowanie odpowiednich środków ograniczających ryzyko.”


(1)  Do celów wdrożenia wspólnych zasad załącznika VI zawartość sprawozdań z oceny i wnioski z nich są dostępne na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


DECYZJE

23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/11


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez Wschodnią Republikę Urugwaju w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5704)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/484/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 6,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 95/46/WE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, by przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego miało miejsce tylko wtedy, gdy dany kraj trzeci zapewni odpowiedni poziom ochrony i gdy przed przekazaniem dopełni się wymogów zawartych w przepisach państw członkowskich wdrażających pozostałe przepisy dyrektywy.

(2)

Komisja może stwierdzić, że państwo trzecie gwarantuje odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku dane osobowe można przekazywać z państw członkowskich bez konieczności zapewniania dodatkowych gwarancji.

(3)

Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych osobowych powinien być oceniany w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych lub zestawu takich operacji, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu elementów mających znaczenie przy przekazywaniu, wyszczególnionych w art. 25 dyrektywy.

(4)

W warunkach zróżnicowanego podejścia państw trzecich do ochrony danych należy ocenić, czy ochrona danych jest odpowiednia, natomiast wszelkie decyzje oparte o art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE należy podejmować i wprowadzać w życie w sposób, który w świetle aktualnych międzynarodowych zobowiązań Unii nie stanowi arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji państw trzecich ani ich nierównego traktowania w podobnych przypadkach, ani też nie stanowi ukrytej bariery dla handlu, przy uwzględnieniu obecnych zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej.

(5)

W konstytucji politycznej Wschodniej Republiki Urugwaju uchwalonej w 1967 r. nie uznano wyraźnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Jednakże katalog praw podstawowych nie jest zamknięty, ponieważ art. 72 konstytucji przewiduje, że wykaz praw, obowiązków i gwarancji w konstytucji nie wyklucza innych praw, obowiązków i gwarancji, które są właściwe osobie ludzkiej lub które wywodzą się z republikańskiej formy rządów. Artykuł 1 ustawy nr 18.331 o ochronie danych osobowych oraz czynnościach związanych z prawem „Habeas Data” z 11 sierpnia 2008 r. (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de „Habeas Data”) wyraźnie stanowi, że „prawo do ochrony danych osobowych jest właściwe osobie ludzkiej i dlatego jest zawarte w art. 72 konstytucji Republiki”. Artykuł 332 konstytucji stanowi, że dla stosowania przepisów tej konstytucji, w których uznano prawa osób fizycznych, jak również przyznano prawa organom publicznym oraz nałożono na nie obowiązki, nie może stanowić przeszkody brak szczegółowych uregulowań. W przypadku ich braku sięga się do zasad stanowiących fundament podobnych przepisów, do ogólnych zasad prawnych i powszechnie akceptowanych doktryn.

(6)

Normy prawne dotyczące ochrony danych osobowych we Wschodniej Republice Urugwaju opierają się w przeważającej mierze na normach określonych w dyrektywie 95/46/WE i zostały ustanowione w ustawie nr 18.331 o ochronie danych osobowych oraz czynnościach związanych z prawem „Habeas Data” (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de „Habeas Data”) z dnia 11 sierpnia 2008 r. Jej zakres obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

(7)

Ustawę uzupełnia ponadto dekret nr 414/009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. przyjęty w celu wyjaśnienia szeregu aspektów ustawy oraz ustanowienia szczegółowych regulacji dotyczących organizacji, kompetencji i funkcjonowania organu odpowiedzialnego za nadzorowanie ochrony danych. W preambule dekretu stwierdzono, że należy dostosować krajowy system prawny w tym zakresie do najbardziej akceptowanego porównywalnego systemu prawnego, zasadniczo do systemu ustanowionego przez państwa europejskie dyrektywą 95/46/WE.

(8)

Przepisy dotyczące ochrony danych zawarte są także w licznych aktach specjalnych tworzących i regulujących bazy danych, mianowicie aktach regulujących określone rejestry publiczne (dokumenty urzędowe, własność przemysłowa i znaki towarowe, akty osobiste, nieruchomości, górnictwo lub informacja kredytowa). Ustawa nr 18.331 ma dodatkowo zastosowanie do tych aktów w kwestiach, które nie zostały uregulowane tymi szczególnymi instrumentami prawnymi, na mocy art. 332 konstytucji.

(9)

Normy prawne dotyczące ochrony danych obowiązujące we Wschodniej Republice Urugwaju obejmują wszystkie podstawowe zasady konieczne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony osób fizycznych, określają jednak również wyjątki i ograniczenia w celu ochrony ważnych interesów publicznych. Te normy prawne i wyjątki w zakresie ochrony danych stanowią odzwierciedlenie zasad ustanowionych dyrektywą 95/46/WE.

(10)

Zastosowanie norm prawnych dotyczących ochrony danych jest gwarantowane przez organy administracyjne i sądowe, w szczególności przez czynności związane z prawem „habeas data”, które umożliwia osobom, których te dane dotyczą, pozwanie administratora danych do sądu w celu wyegzekwowania prawa do dostępu, poprawienia i usunięcia danych oraz poprzez niezależny nadzór realizowany przez organ nadzorczy, Jednostkę ds. Regulacji i Kontroli Danych Osobowych (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales – URCDP), wyposażoną w kompetencje do prowadzenia dochodzeń, podejmowania interwencji i karania, zgodnie z art. 28 dyrektywy 95/46/WE, i która działa całkowicie niezależnie. Ponadto zainteresowany podmiot uprawniony jest do wystąpienia do sądu o odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku bezprawnego przetwarzania jego danych osobowych.

(11)

Organy ochrony danych w Urugwaju dostarczyły wyjaśnień oraz zapewnień odnośnie do wykładni urugwajskiego prawa oraz zapewniły, że przepisy z zakresu ochrony danych w Urugwaju są wprowadzane w życie zgodnie z taką wykładnią. Urugwajskie organy ochrony danych wyjaśniły w szczególności, że na mocy art. 332 konstytucji, ustawa nr 18.331 ma dodatkowo zastosowanie do aktów specjalnych, które tworzą i regulują szczególne bazy danych w odniesieniu do tych kwestii, które nie zostały uregulowane w tych specjalnych instrumentach prawnych. Wyjaśniły one również, że jeżeli chodzi o wykazy, o których mowa w art. 9 lit. C) ustawy nr 18.331, i które nie w wymagają zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie, ustawa również ma zastosowanie, a mianowicie zasady proporcjonalności i celowości oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także że podlegają one nadzorowi organu ochrony danych. W odniesieniu do zasady przejrzystości urugwajskie organy ochrony danych poinformowały, że obowiązek udzielenia osobie, której dane dotyczą, niezbędnych informacji ma zastosowanie we wszystkich przypadkach. W odniesieniu do prawa dostępu, organ ochrony danych wyjaśnił, że wystarczy, by osoba, której dane dotyczą, dowiodła swej tożsamości przy składaniu wniosku. Urugwajskie organy ochrony danych wyjaśniły, że wyjątki związane z zasadą dotyczącą transferów międzynarodowych ustanowioną w art. 23 ust. 1 ustawy nr 18.331 nie mogą być rozumiane jako mające szersze zastosowanie niż te przewidziane w art. 26 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE.

(12)

Niniejsza decyzja uwzględnia te wyjaśnienia oraz zapewnienia i jest na nich oparta.

(13)

Wschodnia Republika Paragwaju jest również stroną Amerykańskiej konwencji praw człowieka („Pakt z San José de Costa Rica”) z dnia 22 listopada 1969 r., która weszła w życie w dniu 18 lipca 1978 r. (3). Artykuł 11 tej konwencji ustanawia prawa do prywatności, a art. 30 stwierdza, że ograniczenia, które na mocy tej konwencji mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do korzystania z praw i wolności uznanych w konwencji mogą być stosowane jedynie zgodnie z ustawami przyjętymi w interesie ogólnym oraz zgodnie z celem, w jakim takie ograniczenia zostały ustanowione (art. 30). Ponadto Wschodnia Republika Paragwaju zaakceptowała jurysdykcję Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka. Podczas 1118. posiedzenia Komitetu Delegatów Ministrów Rady Europy zorganizowanego w dniu 6 lipca 2011 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego komitetu konsultacyjnego (4), delegaci zwrócili się do Wschodniej Republiki Urugwaju, by przystąpiła do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (ETS nr 108) oraz jej Protokołu dodatkowego (ETS nr 118).

(14)

Wschodnia Republika Urugwaju powinna zatem zostać uznana za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE.

(15)

Niniejsza decyzja powinna dotyczyć adekwatności ochrony zapewnianej we Wschodniej Republice Urugwaju w celu sprostania wymogom art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE. Nie powinna ona wpływać na inne warunki ani ograniczenia, służące realizacji innych przepisów tej dyrektywy, które są elementem przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich.

(16)

W imię przejrzystości i do celów zabezpieczenia zdolności właściwych organów w państwach członkowskich do zagwarantowania osobom fizycznym ochrony w zakresie przetwarzania ich danych osobowych konieczne jest określenie wyjątkowych okoliczności, w których uzasadnione może być zawieszenie przepływu określonych danych, niezależnie od uznania poziomu ochrony za odpowiedni.

(17)

Komisja powinna monitorować funkcjonowanie decyzji i złożyć sprowadzanie z wszelkich istotnych ustaleń komitetowi ustanowionemu na mocy art. 31 dyrektywy 95/46/WE. Monitorowanie to powinno obejmować, między innymi, obowiązujący we Wschodniej Republice Urugwaju system mający zastosowanie do transferów w ramach traktatów międzynarodowych.

(18)

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, dostarczyła pozytywną opinię w sprawie poziomu odpowiedniej ochrony w odniesieniu do danych osobowych, która została uwzględniona w trakcie przygotowania niniejszej decyzji (5).

(19)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 31 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Do celów art. 25 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Wschodnia Republika Urugwaju uznawana jest za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej.

2.   Właściwy organ nadzorczy Wschodniej Republiki Urugwaju na potrzeby stosowania norm prawnych w zakresie ochrony danych we Wschodniej Republice Urugwaju został określony w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Bez uszczerbku dla ich kompetencji do podejmowania działań zmierzających do zagwarantowania zgodności z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z przepisami innymi niż te zawarte w art. 25 dyrektywy 95/46/WE, właściwe władze w państwach członkowskich mogą wykorzystać swoje obecne kompetencje i zawiesić przepływ danych do odbiorców we Wschodniej Republice Urugwaju w celu ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu ich danych osobowych, w następujących przypadkach:

a)

właściwy organ urugwajski ustalił, że odbiorca narusza obowiązujące normy ochrony; lub

b)

istnieje duże prawdopodobieństwo, że normy ochrony są naruszane; istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że właściwy organ urugwajski nie podejmuje lub nie podejmie w odpowiednim terminie właściwych kroków zmierzających do rozstrzygnięcia danej sprawy; dalsze przekazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia poważnej szkody podmiotom danych, a właściwe organy w państwie członkowskim podjęły odpowiednie w danych okolicznościach czynności w celu dostarczenia stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych we Wschodniej Republice Urugwaju powiadomienia o powyższym oraz umożliwienia jej udzielenia odpowiedzi.

2.   Zawieszenie przepływu danych ustaje z chwilą, gdy zagwarantowane zostanie przestrzeganie norm ochrony, a właściwy organ w zainteresowanym państwie członkowskim zostanie o tym powiadomiony.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie bezzwłocznie zawiadamiają Komisję o przyjęciu środków na podstawie art. 2.

2.   Państwa członkowskie oraz Komisja powiadamiają się wzajemnie o przypadkach, gdy działania organów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z normami ochrony we Wschodniej Republice Urugwaju nie gwarantują takiej zgodności.

3.   Jeśli informacje zebrane na mocy art. 2 i na mocy ust. 1 i 2 niniejszego artykułu potwierdzają, że jakikolwiek organ odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z normami ochrony we Wschodniej Republice Urugwaju nie pełni skutecznie swojej roli, Komisja powiadamia o tym właściwy organ urugwajski i, w razie potrzeby, przedstawia projekt środków zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE w celu uchylenia lub zawieszenia niniejszej decyzji lub ograniczenia jej zakresu stosowania.

Artykuł 4

Komisja monitoruje wprowadzanie w życie niniejszej decyzji i przekazuje wszelkie stosowne ustalenia komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 31 dyrektywy 95/46/WE, w tym także wszelkie dowody, które mogłyby podważać założenie zawarte w art. 1 niniejszej decyzji, że ochrona danych we Wschodniej Republice Urugwaju jest odpowiednia w rozumieniu art. 25 dyrektywy 95/46/WE, lub które mogą wskazywać, że niniejsza decyzja jest wykonywana w sposób dyskryminacyjny.

Artykuł 5

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia jej notyfikacji.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2012 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(2)  Pismo z dnia 31 sierpnia 2011 r.

(3)  Organizacja Państw Amerykańskich – O.A.S, Treaty Series, nr 36, 1144 U.N.T.S. 123. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html.

(4)  Rada Europy: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.

(5)  Opinia 6/2010 w sprawie stopnia ochrony danych osobowych we Wschodniej Republice Urugwaju. Dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

Właściwy organ nadzorczy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej decyzji:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP),

Andes 1365, Piso 8

Tel. +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGWAJ

E-mail kontaktowy: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Skargi online: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Strona internetowa: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx


Sprostowania

23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/15


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 742/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 219 z dnia 17 sierpnia 2012 r. )

Strona 2, tabela, kolumna „Data umieszczenia w wykazie”:

zamiast:

„16.8.2012”,

powinno być:

„17.8.2012”.


23.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/15


Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2012/478/WPZiB z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 219 z dnia 17 sierpnia 2012 r. )

Strona 22, tabela, kolumna „Data umieszczenia w wykazie”:

zamiast:

„16.8.2012”,

powinno być:

„17.8.2012”.