ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.177.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 177

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
7 lipca 2012


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 602/2012/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2012/364/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2012 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

5

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 603/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 604/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach obszaru VI oraz w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 605/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przy użyciu pułapek przez statki rybackie zarejestrowane w Hiszpanii, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 606/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. zakazujące działalności połowowej przy użyciu pułapek i taklowcom pływającym pod banderą Włoch lub zarejestrowanym we Włoszech, prowadzącym połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 608/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: benzoesan denatonium, keton metylowo-nonylowy i oleje roślinne/olejek z mięty zielonej ( 1 )

19

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 609/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

23

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2012/20/UE z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flufenoksuronu jako substancji czynnej do stosowania w produktach typu 8 do załącznika I do tej dyrektywy ( 1 )

25

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

DECYZJE

7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/1


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 602/2012/UE

z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) od czasu utworzenia w 1991 r. wspiera przechodzenie państw Europy Środkowej i Wschodniej do otwartej gospodarki rynkowej oraz promuje prywatną i przedsiębiorczą inicjatywę. Geograficzny zakres działalności EBOR powinien zostać rozszerzony na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego w celu promowania podobnych celów. W związku z sytuacją gospodarczą i polityczną panującą w państwach południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego EBOR wypracował podejście umożliwiające stopniowe rozpoczynanie działalności uwzględniające specyfikę tego regionu.

(2)

Zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Dyrektorów dla Rady Gubernatorów dotyczącym rozszerzenia geograficznego regionu, w którym EBOR prowadzi działalność, na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego, powyższy region obejmuje państwa mające dostęp do Morza Śródziemnego oraz Jordanię, która jest ściśle zintegrowana z tym regionem.

(3)

Reagując na wydarzenia, które miały miejsce w 2011 r. w południowym i wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego, w dniu 8 marca 2011 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydali wspólny komunikat zatytułowany „Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego”, w którym wyrazili silne polityczne i gospodarcze wsparcie Unii dla regionu. Wspólny komunikat przewidywał możliwość rozszerzenia mandatu EBOR na państwa Południowego Sąsiedztwa w oparciu o doświadczenia EBOR zdobyte w ciągu ostatnich 20 lat. Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 24 i 25 marca 2011 r. udzieliła szerokiego poparcia dla treści tego wspólnego komunikatu. W swojej rezolucji z dnia 7 kwietnia 2011 r.„Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar południowy” Parlament Europejski zwrócił się do EBOR o zmianę jego statutu w celu uczestniczenia w programie pomocy finansowej.

(4)

W maju 2011 r. przywódcy grupy G8 podjęli zobowiązania w ramach Partnerstwa z Deauville w celu udzielenia wsparcia państwom południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego w tworzeniu wolnych, demokratycznych i tolerancyjnych społeczeństw, a także wezwali EBOR do rozszerzenia geograficznego zakresu działalności, tak by wykorzystać jego doświadczenie oraz wspierać transformację tych państw w kierunku przestrzegania zasad demokracji wielopartyjnej, pluralizmu i gospodarki rynkowej.

(5)

Rozszerzenie zakresu działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego stanowi wyraz poparcia Unii i społeczności międzynarodowej dla nadziei – rozbudzonych podczas arabskiej wiosny – na przejście w tym regionie do gospodarki rynkowej oraz pluralistycznego i demokratycznego społeczeństwa.

(6)

Mając na uwadze kruchość gospodarek w nowych krajach operacji EBOR oraz społeczne nierówności będące jedną z przyczyn arabskiej wiosny, przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni zachęcać EBOR do rozszerzenia zainteresowania na kwestie rozwoju sektora prywatnego, tak by dzięki swojemu finansowaniu przyczyniał się również do kształtowania społeczeństw zrównoważonych pod względem socjalnym, funkcjonujących z poszanowaniem środowiska, zgodnie z odpowiednimi milenijnymi celami rozwoju oraz w myśl art. 3 ust. 5 i art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej. Przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni w szczególności zachęcać EBOR do wspierania przekształceń w kierunku efektywnej energetycznie, sprzyjającej włączeniu społecznemu, otwartej gospodarki rynkowej, biorąc przy tym pod uwagę kontekst społeczny, poziom ubóstwa oraz sytuację w zakresie przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka.

(7)

Przyjmując uchwały 137 i 138 w dniu 30 września 2011 r., Rada Gubernatorów EBOR opowiedziała się za wprowadzeniem niezbędnych zmian do Umowy o utworzeniu EBOR (zwanej dalej „Umową”), co pozwala rozszerzyć geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego przy zachowaniu jego zobowiązań wobec obecnych krajów operacji. Wszyscy gubernatorzy UE w EBOR, w tym gubernator reprezentujący Unię, głosowali za przyjęciem tych zmian.

(8)

W uchwale 134 przyjętej w dniu 21 maja 2011 r. Rada Gubernatorów EBOR podkreśliła, że planowane rozszerzenie mandatu EBOR powinno nastąpić bez zobowiązywania udziałowców do wniesienia dodatkowych wkładów kapitałowych.

(9)

Zgodnie z art. 56 Umowy Rada Gubernatorów EBOR ma zwrócić się do wszystkich członków z pytaniem, czy akceptują proponowane zmiany.

(10)

Przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni dołożyć wszelkich starań, by zachęcać EBOR do ścisłego monitorowania swoich operacji, zawłaszcza w państwach, w których występuje brak politycznej odpowiedzialności, prawa obywatelskie i prawa człowieka są naruszane lub gdzie utrzymuje się wysoki poziom korupcji. Ponadto przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni dołożyć wszelkich starań, by w nowych krajach operacji EBOR zapewnić uwzględnianie zasad ostrożnościowej bankowości, przejrzystości i przeciwdziałania nadużyciom finansowym, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1219/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie subskrypcji przez Unię Europejską dodatkowych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w następstwie decyzji o podwyższeniu tego kapitału (2).

(11)

Przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni zachęcać EBOR do tego, by prowadząc działalność w południowym i wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego, kontynuował ścisłą współpracę z Unią i współdziałanie ze społeczeństwem obywatelskim oraz dalej pogłębiał ścisłą współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i z innymi europejskimi i międzynarodowymi publicznymi instytucjami finansowymi, aby w pełni wykorzystać ich przewagę komparatywną. EBOR powinien również unikać powielania działań tych innych publicznych instytucji finansowych.

(12)

Zanim EBOR zatwierdzi potencjalny nowy kraj operacji, powinien przeprowadzić szczegółową ocenę techniczną gospodarczych i politycznych warunków istniejących w danym państwie obejmującą: ocenę zaangażowania tego państwa na rzecz stosowania zasad demokracji wielopartyjnej, pluralizmu i gospodarki rynkowej, zapisanych w art. 1 Umowy, ocenę luk w transformacji, a także przegląd działań innych międzynarodowych instytucji finansowych w tym państwie oraz priorytetów, w odniesieniu do których EBOR mógłby najlepiej wykorzystać swoją szczególną wiedzę i umiejętności. Podczas omawiania tych ocen przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni zachęcać EBOR do uwzględnienia w pełni poglądów Unii.

(13)

W sprawozdaniu, które zgodnie z decyzją nr 1219/2011/UE Komisja przedstawi do końca czwartego przeglądu zasobów kapitałowych w okresie 2011–2015, Komisja powinna uwzględnić rozszerzenie działalności EBOR w południowym i wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego.

(14)

Jeśli chodzi o wkład EBOR w przekształcenie przyszłych krajów operacji w południowym i wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego w dobrze funkcjonujące, stabilne, nowoczesne gospodarki rynkowe, przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni zachęcać EBOR do tego, by co roku składał sprawozdanie z wyników i przeprowadzał wszechstronne oceny swojego wpływu na tworzenie takich gospodarek przed sporządzanym co pięć lat przeglądem zasobów kapitałowych.

(15)

Zmiany w Umowie powinny zatem zostać zatwierdzone w imieniu Unii,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W imieniu Unii niniejszym zatwierdza się zmiany w art. 1 i 18 Umowy, rozszerzające geograficzny zakres działalności EBOR.

Tekst zmian zostaje podany w załączniku do celów informacyjnych.

Artykuł 2

Gubernator EBOR reprezentujący Unię przekazuje EBOR, w imieniu Unii, deklarację o zaakceptowaniu zmian.

Artykuł 3

W ramach rocznego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego gubernator EBOR reprezentujący Unię informuje również o działaniach i operacjach EBOR w południowym i wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 4 lipca 2012 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 26 czerwca 2012 r.

(2)  Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

ZMIANY DO UMOWY O UTWORZENIU EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU

Art. 1 Umowy o utworzeniu Banku otrzymuje brzmienie (nowy tekst wyróżniony kursywą):

„Artykuł 1

Cel

Przyczyniając się do postępu gospodarczego i odbudowy, Bank będzie popierał przechodzenie w kierunku otwartej gospodarki rynkowej oraz promował prywatną i przedsiębiorczą inicjatywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przyjęły na siebie zobowiązania i stosują zasady wielopartyjnej demokracji, pluralizmu i gospodarki rynkowej. Z uwzględnieniem tych samych warunków cel Banku może być również realizowany w Mongolii oraz w krajach członkowskich południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego, co zostało ustalone przez Bank większością nie mniejszą niż dwie trzecie liczby gubernatorów posiadających nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów przysługujących członkom. Stosownie do tego, wszelkie pojawiające się w niniejszej umowie i w załącznikach do niej odwołania do »krajów Europy Środkowej i Wschodniej«, »krajów z Europy Środkowej i Wschodniej«, »kraju odbiorcy (lub krajów odbiorców)« lub »kraju odbiorcy będącego członkiem (lub krajów odbiorców będących członkami)« odnoszą się także do Mongolii oraz każdego z takich krajów południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego.”.

Art. 18 Umowy o utworzeniu Banku otrzymuje brzmienie (nowy tekst wyróżniony kursywą):

„Artykuł 18

Fundusze specjalne

(i)

Bank może zgodzić się na zarządzanie Funduszami Specjalnymi, które są przeznaczone do realizacji celu i wypełnienia funkcji Banku w krajach odbiorcach i w potencjalnych krajach odbiorcach. Pełny koszt zarządzania Funduszem Specjalnym będzie obciążał ten Fundusz Specjalny.

(ii)

Do celów ppkt (i) Rada Gubernatorów może, na wniosek członka, który nie jest krajem odbiorcą, podjąć decyzję, że członek ten może zostać zaliczony w poczet potencjalnych krajów odbiorców na ograniczony okres i na warunkach uznanych za stosowne. Decyzję taką podejmuje się większością głosów nie mniejszą niż dwie trzecie liczby gubernatorów posiadających nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów przysługujących członkom.

(iii)

Decyzja o zaliczeniu członka w poczet potencjalnych krajów odbiorców może zostać podjęta tylko, jeśli taki członek jest w stanie spełnić wymogi stania się krajem odbiorcą. Wymogi te zostały określone w art. 1 niniejszej umowy w brzmieniu obowiązującym w chwili podejmowania takiej decyzji lub w brzmieniu po wejściu w życie poprawki zatwierdzonej przez Radę Gubernatorów w chwili podejmowania takiej decyzji.

(iv)

Jeżeli potencjalny kraj odbiorca nie stanie się krajem odbiorcą do końca okresu, o którym mowa w ppkt (ii), Bank niezwłocznie zaprzestaje wszelkich operacji specjalnych w tym kraju, z wyjątkiem operacji mających na celu realizację, utrzymanie i zabezpieczenie aktywów Funduszu Specjalnego oraz rozliczenie zobowiązań powstałych w związku z nimi.

2.   Fundusze Specjalne zaakceptowane przez Bank mogą zostać wykorzystane w krajach odbiorcach i w potencjalnych krajach odbiorcach w sposób, na warunkach i zasadach zgodnych z celem i funkcjami Banku, z innymi mającymi zastosowanie postanowieniami niniejszej umowy oraz z umową lub umowami związanymi z takimi funduszami.

3.   Bank przyjmie takie zasady i regulacje, jakie mogą być wymagane w celu utworzenia, zarządzania i wykorzystania każdego Funduszu Specjalnego. Takie zasady i regulacje powinny być zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, z wyjątkiem tych postanowień, które wyraźnie dotyczą tylko zwyczajnych operacji Banku.”.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/5


DECYZJA RADY

z dnia 25 czerwca 2012 r.

dotycząca stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

(2012/364/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, art. 114 ust. 1 oraz art. 207 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanym dalej „Porozumieniem EOG”) należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (2).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu (3).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu (4).

(4)

Decyzja nr 768/2008/WE ustanawia wspólne zasady i przepisy odniesienia dla przyszłego prawodawstwa harmonizującego zasady wprowadzania produktów do obrotu oraz służy jako tekst referencyjny dla obowiązującego prawodawstwa.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 764/2008 uchyla decyzję nr 3052/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiającą procedurę wymiany informacji w sprawie krajowych środków wprowadzających odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie (5), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG. Porozumienie EOG powinno zatem zostać zmienione w celu wzięcia pod uwagę rozporządzenia (WE) nr 764/2008.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (6), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG. Porozumienie EOG powinno zatem zostać zmienione w celu wzięcia pod uwagę rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

(7)

Decyzja nr 768/2008/WE uchyla decyzję Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. dotyczącą modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach harmonizacji technicznej (7), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG. Porozumienie EOG powinno zatem zostać zmienione w celu wzięcia pod uwagę decyzji nr 768/2008/WE.

(8)

Załącznik II do Porozumienia EOG powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(9)

Stanowisko Unii we Wspólnym Komitecie EOG powinno być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zająć Unia we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 21.

(3)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.

(4)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82.

(5)  Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 1.

(6)  Dz.U. L 40 z 17.2.1993, s. 1.

(7)  Dz.U. L 220 z 30.8.1993, s. 23.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2012

z dnia

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanym dalej „Porozumieniem EOG”) należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu (2).

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu (3).

(4)

Decyzja nr 768/2008/WE ustanawia wspólne zasady i przepisy odniesienia dla przyszłego prawodawstwa harmonizującego zasady wprowadzania produktów do obrotu oraz służy jako tekst referencyjny dla obowiązującego prawodawstwa.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 764/2008 uchyla decyzję nr 3052/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiającą procedurę wymiany informacji w sprawie krajowych środków wprowadzających odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie (4), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG. Porozumienie EOG powinno zatem zostać zmienione w celu wzięcia pod uwagę rozporządzenia (WE) nr 764/2008.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (5), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG. Porozumienie EOG powinno zatem zostać zmienione w celu wzięcia pod uwagę rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

(7)

Decyzja nr 768/2008/WE uchyla decyzję Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. dotyczącą modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach harmonizacji technicznej (6), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG. Porozumienie EOG powinno zatem zostać zmienione w celu wzięcia pod uwagę decyzji nr 768/2008/WE.

(8)

Załącznik II do Porozumienia EOG powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XIX załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst pkt 3b (rozporządzenie Rady (EWG) nr 339/93) otrzymuje brzmienie:

32008 R 0765: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

na końcu art. 4 ust. 2 dodaje się, co następuje:

„Liechtenstein korzysta również z usług krajowej jednostki akredytującej w Szwajcarii w odniesieniu do sektorów produktów objętych Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności i względem których wymogi UE i Szwajcarii uznane są za równoważne zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 tej umowy.”;

b)

produkty wywożone z Liechtensteinu do innych Umawiających się Stron mogą podlegać kontrolom granicznym zgodnie z art. 27–29.”;

2)

tekst pkt 3d (decyzja Rady 93/465/EWG) otrzymuje brzmienie:

32008 D 0768: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).”;

3)

tekst pkt 3f (decyzja nr 3052/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

32008 R 0764: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 21).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do produktów objętych art. 8 ust. 3 Porozumienia.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do Liechtensteinu w odniesieniu do produktów objętych załącznikiem I, rozdziałami XII i XXVII załącznika II oraz Protokołem nr 47 do Porozumienia na czas rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi.”;

4)

w pkt 3h (dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„ ,zmieniona:

32008 R 0765: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 764/2008 i (WE) nr 765/2008 oraz decyzji nr 768/2008/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem …, pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (7).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 21.

(2)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.

(3)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82.

(4)  Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 1.

(5)  Dz.U. L 40 z 17.2.1993, s. 1.

(6)  Dz.U. L 220 z 30.8.1993, s. 23.

(7)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]


ROZPORZĄDZENIA

7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/9


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 603/2012

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2791/1999 (1), w szczególności jego art. 51 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1236/2010 wprowadzono do prawa Unii przepisy systemu kontroli i egzekwowania przepisów NEAFC (zwanego dalej systemem), ustanowionego w drodze zaleceń przyjętych przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) na dorocznej sesji w dniu 15 listopada 2006 r., a następnie zmienionego kilkoma zaleceniami przyjętymi na dorocznych sesjach listopadowych w 2007, 2008 i 2009 r.

(2)

Na dorocznej sesji w listopadzie 2011 r. NEAFC przyjęła zalecenie nr 9:2012, zmieniające art. 14 systemu dotyczący przekazywania raportów i informacji Sekretarzowi NEAFC.

(3)

Na mocy art. 12 i 15 Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, zatwierdzonej decyzją Rady 81/608/EWG (2), zalecenie to weszło w życie z dniem 3 lutego 2012 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:

„1a.   Raporty, o których mowa w art. 9, mogą zostać unieważnione za pomocą raportu anulującego.

Jeżeli raport wymaga korekty, powinien zostać unieważniony za pomocą raportu anulującego. Nowy, poprawiony raport należy przesłać po raporcie anulującym w terminie określonym w art. 9.

Jeżeli Centrum Monitorowania Rybołówstwa państwa członkowskiego bandery zatwierdzi unieważnienie raportu, powiadamia o tym fakcie Sekretarza NEAFC.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 17.

(2)  Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.


7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 604/2012

z dnia 3 lipca 2012 r.

ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach obszaru VI oraz w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (2), określa kwoty na rok 2012.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2012 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2012 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 55.


ZAŁĄCZNIK

Nr

7/T&Q

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

POK/56-14

Gatunek

Czarniak (Pollachius virens)

Obszar

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV

Data

12.6.2012


7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 605/2012

z dnia 4 lipca 2012 r.

zakazujące prowadzenia działalności połowowej przy użyciu pułapek przez statki rybackie zarejestrowane w Hiszpanii, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych, określa ilości tuńczyka błękitnopłetwego, które można poławiać w 2012 r. w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007 (2) zobowiązuje państwa członkowskie, aby w odniesieniu do statków o długości poniżej 24 m i do pułapek informowały Komisję o kwotach przyznanych dla organizacji producentów lub grup statków prowadzących połowy przy użyciu podobnych narzędzi połowowych.

(3)

Wspólna polityka rybołówstwa zmierza do zapewnienia długoterminowej rentowności sektora rybołówstwa dzięki zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych w oparciu o zasadę ostrożnego zarządzania zasobami.

(4)

Zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009, jeżeli Komisja ustali – na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich i innych informacji znajdujących się w jej posiadaniu – że uprawnienia do połowów przysługujące Unii Europejskiej, danemu państwu członkowskiemu lub grupie państw członkowskich można uznać za wyczerpane w przypadku jednego lub większej liczby narzędzi połowowych lub flot, Komisja powiadamia o tym dane państwa członkowskie i zakazuje prowadzenia działalności połowowej w odniesieniu do danego obszaru, narzędzia połowowego, stada, grupy stad lub floty biorącej udział w tej konkretnej działalności połowowej.

(5)

Z informacji znajdujących się w posiadaniu Komisji wynika, że uprawnienia do połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przyznane statkom rybackim stosującym pułapki i zarejestrowanym w Hiszpanii, uznano za wyczerpane dnia 20 czerwca. Komisja poinformowała Hiszpanię o tym fakcie.

(6)

W dniach 7, 14 i 21 czerwca Hiszpania poinformowała Komisję o nałożeniu zakazu działalności połowowej na swoje cztery pułapki prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 2012 r., ze skutkiem od dnia 8 czerwca w odniesieniu do dwóch pułapek, ze skutkiem od 14 czerwca w odniesieniu do jednej pułapki i ze skutkiem od 21 czerwca w odniesieniu do ostatniej ze wspomnianych pułapek, w związku z czym wszelka działalność połowowa została zakazana z dniem 21 czerwca 2012 r. od godz. 14:00.

(7)

Bez uszczerbku dla wymienionych powyżej działań podjętych przez Hiszpanię, Komisja powinna potwierdzić zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym od dnia 21 czerwca przy użyciu pułapek zarejestrowanych w Hiszpanii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Najpóźniej od dnia 21 czerwca 2012 r. od godz. 14:00 zakazuje się prowadzenia połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przy użyciu pułapek zarejestrowanych w Hiszpanii.

Zakazuje się również zatrzymywania na burcie, umieszczania w sadzach w celu tuczu lub chowu, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących z tych stad złowionych przy użyciu tych pułapek po tej dacie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

László ANDOR

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.


7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 606/2012

z dnia 4 lipca 2012 r.

zakazujące działalności połowowej przy użyciu pułapek i taklowcom pływającym pod banderą Włoch lub zarejestrowanym we Włoszech, prowadzącym połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do UE w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych, określa ilości tuńczyka błękitnopłetwego, które można poławiać w 2012 r. w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007 (2) zobowiązuje państwa członkowskie do informowania Komisji o indywidualnych kwotach przyznanych statkom o długości powyżej 24 m oraz – w przypadku statków łowczych o długości poniżej 24 m i pułapek – co najmniej o kwocie przyznanej organizacjom producentów lub grupom statków poławiających przy pomocy podobnych narzędzi.

(3)

Wspólna polityka rybołówstwa zmierza do zapewnienia długoterminowej rentowności sektora rybołówstwa dzięki zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych w oparciu o zasadę ostrożnego zarządzania zasobami.

(4)

Zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009, jeżeli Komisja ustali – na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich i innych istotnych informacji znajdujących się w jej posiadaniu – że uprawnienia do połowów przysługujące Unii Europejskiej, danemu państwu członkowskiemu lub grupie państw członkowskich można uznać za wyczerpane w przypadku jednego lub większej liczby narzędzi połowowych lub flot, Komisja powiadamia o tym dane państwa członkowskie i zakazuje prowadzenia działalności połowowej w odniesieniu do danego obszaru, narzędzia połowowego, stada, grupy stad lub floty biorącej udział w tej konkretnej działalności połowowej.

(5)

Z informacji znajdujących się w posiadaniu Komisji wynika, że uprawnienia do połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przyznane na rzecz pułapek i taklowców pływających pod banderą Włoch lub zarejestrowanych we Włoszech uznano za wyczerpane.

(6)

Dnia 20 czerwca 2012 r. Włochy poinformowały Komisję o nałożeniu zakazu połowów w odniesieniu do pułapek i taklowców wykorzystywanych do połowów tuńczyka błękitnopłetwego w 2012 r., który obowiązuje od dnia 20 czerwca od godz. 13.00 dla taklowców i od dnia 22 czerwca od godz. 17.00 dla pułapek.

(7)

Bez uszczerbku dla działań podjętych przez Włochy Komisja powinna potwierdzić zakaz prowadzenia połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym w odniesieniu do taklowców pływających pod banderą Włoch bądź zarejestrowanych we Włoszech, obowiązujący od dnia 20 czerwca 2012 r. od godz. 13.00, oraz w odniesieniu do pułapek zarejestrowanych we Włoszech, obowiązujący od dnia 22 czerwca 2012 r. od godz. 17.00.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 20 czerwca 2012 r. od godziny 13.00 zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez taklowce pływające pod banderą Włoch lub zarejestrowane we Włoszech.

Zakazuje się również zatrzymywania na burcie, umieszczania w sadzach w celu tuczu lub chowu, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących z tych stad złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 2

Z dniem 22 czerwca 2012 r. od godziny 17.00 zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przy użyciu pułapek zarejestrowanych we Włoszech.

Zakazuje się również zatrzymywania na burcie, umieszczania w sadzach w celu tuczu lub chowu, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących z tych stad złowionych przy użyciu tych pułapek po tej dacie.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

László ANDOR

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.


7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 607/2012

z dnia 6 lipca 2012 r.

w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 zobowiązuje podmioty do korzystania z ramowych procedur i środków (zwanych dalej systemem zasad należytej staranności) w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów wytworzonych z nielegalnie pozyskanego drewna na rynek wewnętrzny.

(2)

Konieczne jest wyjaśnienie przypadków, w których należy dostarczyć informacji na temat pełnej naukowej nazwy gatunków drzew, regionu pozyskania drewna w danym kraju i zezwolenia na pozyskanie.

(3)

Należy określić częstotliwość i charakter kontroli, które właściwe organy muszą przeprowadzać w odniesieniu do organizacji monitorujących.

(4)

Ochrona osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych w ramach zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w kontekście kontroli, podlega wymogom ustanowionym w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2) i wymogom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3).

(5)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Egzekwowania Prawa, Zarządzania i Handlu w Dziedzinie Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwość i charakter kontroli organizacji monitorujących.

Artykuł 2

Stosowanie systemu zasad należytej staranności

1.   Podmioty stosują system zasad należytej staranności w odniesieniu do każdego szczególnego rodzaju drewna lub produktów z drewna dostarczonych przez konkretnego dostawcę w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, pod warunkiem że gatunki drzew, kraj lub kraje pozyskania lub, w stosownych przypadkach, region(-y) danego kraju i zezwolenie(-a) na pozyskanie pozostają niezmienione.

2.   Ustęp 1 pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku podmiotu nakazującego mu utrzymać środki i procedury zapewniające dostęp do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 995/2010, w odniesieniu do każdej przesyłki drewna i produktów z drewna wprowadzanych na rynek przez podmiot.

Artykuł 3

Informacje dotyczące dostarczania drewna lub produktów z drewna przez dany podmiot

1.   Informacje dotyczące dostarczania przez dany podmiot drewna lub produktów z drewna, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 995/2010, należy przedkładać zgodnie z ust. 2, 3 i 4.

2.   Pełną nazwę naukową gatunków drzew, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia (UE) nr 995/2010, podaje się w przypadkach, gdy nazwa zwyczajowa jest stosowana w sposób niejednoznaczny.

3.   Informacje na temat regionu pozyskania w danym kraju, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia (UE) nr 995/2010, podaje się wówczas, gdy ryzyko nielegalnego pozyskiwania drewna jest różne w różnych regionach pozyskania w danym kraju.

4.   Informacje na temat zezwolenia na pozyskanie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia (UE) nr 995/2010, podaje się wówczas, gdy ryzyko nielegalnego pozyskiwania jest różne dla różnych zezwoleń na pozyskanie w danym kraju lub w regionie pozyskania w danym kraju.

Do celów pierwszego akapitu każde porozumienie przyznające prawo do pozyskania drewna w określonym obszarze uznaje się za zezwolenie na pozyskanie.

Artykuł 4

Ocena i ograniczanie ryzyka

Certyfikacja lub inne systemy zweryfikowane przez strony trzecie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) akapit drugi tiret pierwsze i w art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 995/2010, mogą być wzięte pod uwagę w ocenie ryzyka i procedurach ograniczających ryzyko, jeżeli spełniają następujące kryteria:

a)

został utworzony i udostępniony stronom trzecim publicznie dostępny system wymogów, który obejmuje co najmniej wszystkie stosowne wymogi mającego zastosowanie ustawodawstwa;

b)

przewidują one odpowiednie kontrole, w tym wizyty w terenie, przeprowadzane przez stronę trzecią w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesięcy, w celu sprawdzenia, czy przepisy są przestrzegane;

c)

przewidują one środki, zweryfikowane przez stronę trzecią, umożliwiające śledzenie drewna pozyskanego zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem oraz produktów wytworzonych z takiego drewna w dowolnym punkcie łańcucha dostaw, zanim takie drewno lub produkty z drewna zostaną wprowadzone do obrotu;

d)

przewidują one kontrole, zweryfikowane przez stronę trzecią, mające zapewnić niewprowadzanie drewna lub produktów z drewna niewiadomego pochodzenia, lub drewna, które nie zostało pozyskane zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem lub produktów z takiego drewna, do łańcucha dostaw.

Artykuł 5

Zapisy prowadzone przez podmioty gospodarcze

1.   Informacje dotyczące dostarczania drewna lub produktów z drewna przez dany podmiot, jak przewidziano w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 995/2010, oraz stosowanie procedur ograniczania ryzyka dokumentuje się przez prowadzenie odpowiednich zapisów, które są przechowywane przez okres 5 lat i udostępniane właściwemu organowi do kontroli.

2.   Dzięki stosowaniu systemu zasad należytej staranności podmioty gospodarcze muszą być w stanie wykazać, w jaki sposób zgromadzone informacje zostały sprawdzone pod kątem kryteriów ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 995/2010, w jaki sposób podjęto decyzję w sprawie środków ograniczających ryzyko oraz w jaki sposób podmiot określił stopień ryzyka.

Artykuł 6

Częstotliwość oraz charakter kontroli organizacji monitorujących

1.   Właściwe organy dopilnowują, aby przeprowadzane w regularnych odstępach czasu kontrole, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 995/2010, były przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.

2.   Kontrole, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 995/2010, przeprowadza się w szczególności w następujących przypadkach:

a)

jeżeli właściwy organ wykrył podczas przeprowadzania kontroli podmiotów braki w zakresie skuteczności lub wdrożenia przez podmioty systemu zasad należytej staranności ustanowionego przez organizację monitorującą;

b)

w przypadku gdy Komisja poinformowała właściwe organy, że organizacja monitorująca została poddana późniejszym zmianom zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (4).

3.   Kontrole przeprowadza się bez wcześniejszego uprzedzenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wcześniejsze powiadomienie organizacji monitorującej jest konieczne dla zapewnienia skuteczności kontroli.

4.   Właściwe organy przeprowadzają kontrole zgodnie z udokumentowanymi procedurami.

5.   Właściwe organy przeprowadzają kontrole w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 995/2010; kontrole te obejmują, w szczególności oraz zależnie od sytuacji, następujące działania:

a)

kontrole na miejscu, w tym badania terenowe;

b)

analizę dokumentacji i zapisów organizacji monitorujących;

c)

rozmowy z kadrami zarządzającymi i pracownikami organizacji monitorujących;

d)

rozmowy z podmiotami gospodarczymi i handlowymi lub wszelkimi innymi istotnymi dla sprawy osobami;

e)

analizę dokumentacji i zapisów podmiotów;

f)

badanie próbek dostaw podmiotów stosujących system zasad należytej staranności danej instytucji monitorującej.

Artykuł 7

Sprawozdania z kontroli organizacji monitorujących

1.   Właściwe organy sporządzają sprawozdania z poszczególnych kontroli, które zostały przez nie przeprowadzone, zawierające opis procesu i zastosowanych technik oraz ich ustalenia i wnioski.

2.   Właściwe organy przedstawiają organizacji monitorującej, która została poddana kontroli, ustalenia i wnioski zawarte w projekcie sprawozdania. Organizacja monitorująca może przedstawić właściwym organom komentarze w terminie określonym przez te ostatnie.

3.   Właściwe organy sporządzają sprawozdania, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 995/2010, na podstawie sprawozdań z poszczególnych kontroli.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.

(2)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(3)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 115 z 27.4.2012, s. 12.


7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/19


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 608/2012

z dnia 6 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: benzoesan denatonium, keton metylowo-nonylowy i oleje roślinne/olejek z mięty zielonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancje czynne: benzoesan denatonium, keton metylowo-nonylowy i oleje roślinne/olejek z mięty zielonej zostały włączone do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (2) dyrektywą Komisji 2008/127/WE (3) zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24b rozporządzenia Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiającego dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (4). Od momentu zastąpienia dyrektywy 91/414/EWG rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 substancje te uznaje się za zatwierdzone na podstawie tego rozporządzenia i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (5).

(2)

Zgodnie z art. 25 lit a) rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, przedstawił Komisji swoją opinię odnośnie projektów sprawozdań z przeglądu dotyczących benzoesanu denatonium (6) i ketonu metylowo-nonylowego (7) w dniu 2 grudnia 2011 r., a olejów roślinnych/olejku z mięty zielonej (8) w dniu 16 grudnia 2011 r. Projekty sprawozdań z przeglądu i opinia Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 1 czerwca 2012 r. w formie opracowanych przez Komisję sprawozdań z przeglądu dotyczących benzoesanu denatonium, ketonu metylowo-nonylowego i olejów roślinnych/olejku z mięty zielonej.

(3)

Urząd przekazał powiadamiającym swoją opinię dotyczącą benzoesanu denatonium, ketonu metylowo-nonylowego i olejów roślinnych/olejku z mięty zielonej, a Komisja zwróciła się do nich o przedstawienie uwag na temat sprawozdań z przeglądu.

(4)

Potwierdza się, że substancje czynne: benzoesan denatonium, keton metylowo-nonylowy i oleje roślinne/olejek z mięty zielonej są uznane za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(5)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej konieczna jest zmiana warunków zatwierdzenia benzoesanu denatonium, ketonu metylowo-nonylowego i olejów roślinnych/olejku z mięty zielonej. Należy w szczególności zażądać dodatkowych informacji potwierdzających w odniesieniu do ketonu metylowo-nonylowego. Należy ograniczyć użycie olejów roślinnych/olejku z mięty zielonej do stosowania po zbiorze ziemniaków.

(6)

Przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć rozsądnie długi termin, aby państwa członkowskie, powiadamiający i posiadacze zezwoleń na środki ochrony roślin mogli spełnić wymogi wynikające ze zmiany warunków zatwierdzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 89.

(4)  Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

(5)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

(6)  Wnioski z weryfikacji dotyczącej oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dla substancji czynnej benzoesan denatonium, Dziennik EFSA 2012; 10(1):2483. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Wnioski z weryfikacji dotyczącej oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dla substancji czynnej keton metylowo-nonylowy, Dziennik EFSA 2012; 10(1):2495. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8)  Wnioski z weryfikacji dotyczącej oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dla substancji czynnej oleje roślinne/olejek z mięty zielonej, Dziennik EFSA 2012; 10(1):2541. www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

pozycja 226 dotycząca substancji czynnej benzoesan denatonium otrzymuje brzmienie:

Numer

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„226

Benzoesan denatonium

Nr CAS 3734-33-6

Nr CIPAC 845

Benzoesan N-benzylo-2-(2,6-dimetylofenyloamino)-N,N-dietyl-2-oksoetanoamoniowy

≥ 975 g/kg

1 września 2009 r.

31 sierpnia 2019 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka odstraszającego.

CZĘŚĆ B

Podczas oceniania wniosków o udzielenie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające benzoesan denatonium do zastosowań innych niż mechaniczne nakładanie przy pomocy urządzeń obrotowych w leśnictwie, państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i dopilnowują, aby wszelkie niezbędne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego benzoesanu denatonium (SANCO/2607/2008), w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 1 czerwca 2012 r.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na ochronę operatorów. Dopuszczone warunki stosowania zawierają obowiązek używania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Warunki stosowania określają, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.”;

(2)

pozycja 238 dotycząca substancji czynnej keton metylowo-nonylowy otrzymuje brzmienie:

Numer

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (2)

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„238

Keton metylowo-nonylowy

Nr CAS 112-12-9

Nr CIPAC 846

2-undekanon

≥ 975 g/kg

1 września 2009 r.

31 sierpnia 2019 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka odstraszającego.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania zprzeglądu dotyczącego ketonu metylowo-nonylowego (SANCO/2619/2008), w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 1 czerwca 2012 r.

Warunki stosowania określają, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko. Należy unikać kontaktu z żywnością i uprawami przeznaczonymi na pasze.

Powiadamiający przedkłada informacje potwierdzające dotyczące:

a)

specyfikacji materiału z badań na toksyczność dla ssaków i z badań ekotoksykologicznych;

b)

specyfikacji opartej na danych dotyczących partii materiału i zwalidowanych metodach analitycznych;

c)

właściwej oceny losów i zachowania się w środowisku ketonu metylowo-nonylowego i potencjalnych produktów transformacji;

d)

zagrożenia dla organizmów wodnych i żyjących w glebie.

Powiadamiający przedkłada Komisji, państwom członkowskim i Urzędowi informacje określone w pkt a) i b) do dnia 30 kwietnia 2013 r., a informacje określone w pkt c) i d) do dnia 31 grudnia 2015 r.”;

(3)

pozycja 243 dotycząca substancji czynnej oleje roślinne/olejek z mięty zielonej otrzymuje brzmienie:

Numer

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (3)

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„243

Oleje roślinne/olejek z mięty zielonej

Nr CAS 8008-79-5

Nr CIPAC 908

Olejek z mięty zielonej

≥ 550 g/kg jako (R)-karwon

1 września 2009 r.

31 sierpnia 2019 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze regulatora wzrostu roślin w zabiegach po zbiorze ziemniaków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby zamgławianie na gorąco odbywało się wyłącznie w profesjonalnych składach i aby korzystano przy tym z najlepszych dostępnych technologii w celu wyeliminowania ryzyka przedostania się produktu do środowiska (para zamgławiająca) podczas przechowywania, transportu, unieszkodliwiania odpadów i samego zamgławiania.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze zmienionego sprawozdania z przeglądu dotyczącego olejów roślinnych/olejku z mięty zielonej (SANCO/2624/2008), w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 1 czerwca 2012 r.

Warunki stosowania określają, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.”.


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

(2)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

(3)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 609/2012

z dnia 6 lipca 2012 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

104,1

ZZ

104,1

0709 93 10

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

90,1

TR

54,0

UY

78,0

ZA

87,5

ZZ

77,4

0808 10 80

AR

188,8

BR

82,4

CA

169,1

CL

110,6

CN

123,6

NZ

132,4

US

130,2

UY

68,3

ZA

114,0

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

216,0

CL

123,4

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

116,9

ZZ

149,4

0809 10 00

TR

182,6

ZZ

182,6

0809 29 00

TR

371,6

ZZ

371,6

0809 30

TR

191,8

ZZ

191,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DYREKTYWY

7.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/25


DYREKTYWA KOMISJI 2012/20/UE

z dnia 6 lipca 2012 r.

zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flufenoksuronu jako substancji czynnej do stosowania w produktach typu 8 do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje flufenoksuron.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 flufenoksuron został oceniony zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem stosowania w produktach typu 8, „środki konserwacji drewna”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

(3)

Francja została wyznaczona jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 17 marca 2009 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

(4)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 w dniu 22 września 2011 r. wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych.

(5)

Na podstawie przeprowadzonych ocen można oczekiwać, że produkty biobójcze zawierające flufenoksuron, stosowane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. W związku z tym – i niezależnie od faktu, że flufenoksuronu nie zatwierdzono w pewnych innych obszarach, gdzie oceny ryzyka związanego z konkretnym zastosowaniem miały inny wynik (3) – należy włączyć flufenoksuron do celów jego stosowania w produktach typu 8 do załącznika I do wspomnianej dyrektywy.

(6)

Z uwagi na jego cechy, które sprawiają, że flufenoksuron jest trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny („PBT”), jak również bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (4), flufenoksuron należy włączyć do załącznika I jedynie na trzy lata i poddać go porównawczej ocenie ryzyka zgodnie z art. 10 ust. 5 ppkt (i) akapit drugi dyrektywy 98/8/WE przed przedłużeniem okresu włączenia do załącznika I.

(7)

W ocenie ryzyka na poziomie unijnym dotyczącej flufenoksuronu stosowanego w środkach konserwacji drewna uwzględniono wyłącznie impregnację drewna przeznaczonego do użytku w pomieszczeniach (klasa użytkowania 1 i 2 według OECD (5)) lub drewna przeznaczonego do użytku na wolnym powietrzu nieosłoniętego i niemającego kontaktu z glebą, narażonego w sposób ciągły na działanie czynników atmosferycznych lub zabezpieczonego przed działaniem czynników pogodowych, ale narażonego na wilgoć lub mającego styczność z wodą słodką (klasa użytkowania 3 według OECD (6)), które nie jest stosowane w pomieszczeniach dla zwierząt ani nie ma styczności z żywnością lub paszą. Stwierdzono niedopuszczalne ryzyko dla środowiska w przypadku impregnowania drewna in situ na wolnym powietrzu, jak również w różnych scenariuszach zastosowań impregnowanego drewna na wolnym powietrzu. Z uwagi na cechy flufenoksuronu należy zezwolić wyłącznie na takie scenariusze zastosowań lub narażenia, które zostały uwzględnione w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie unijnym i w przypadku których nie stwierdzono niedopuszczalnego ryzyka.

(8)

Ze względu na stwierdzone ryzyko dla zdrowia ludzkiego w przypadku użytku przemysłowego lub profesjonalnego należy nałożyć wymóg, by ustanowiono bezpieczne procedury postępowania w przypadku produktów przeznaczonych do takiego użytku oraz aby produkty te były stosowane przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, chyba że we wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu można wykazać, że ryzyko dla użytkowników przemysłowych i/lub profesjonalnych może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą innych środków.

(9)

Z uwagi na ryzyko stwierdzone dla wód i gleby należy ustanowić wymóg, aby w celu ich ochrony stosowano szczególne środki ograniczające ryzyko, a w szczególności, aby świeżo impregnowane drewno przechowywano w pomieszczeniu lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu oraz aby wszelkie pozostałości substancji po zastosowaniu produktów używanych jako środki konserwacji drewna i zawierające flufenoksuron zbierano celem ponownego wykorzystania lub unieszkodliwienia.

(10)

Przepisy niniejszej dyrektywy powinny być stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich tak, aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych w produktach typu 8 zawierających substancję czynną flufenoksuron na rynku Unii oraz właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych.

(11)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE, aby umożliwić państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia oraz aby zagwarantować wnioskodawcom, którzy przygotowali dokumenty, możliwość pełnego wykorzystania 10-letniego okresu ochrony informacji, który – zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 98/8/WE – rozpoczyna się od dnia włączenia.

(12)

Po włączeniu państwom członkowskim należy przyznać odpowiedni czas na wprowadzenie w życie przepisów art. 16 ust. 3 dyrektywy 98/8/WE.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/8/WE.

(14)

Komitet ustanowiony na podstawie art. 28 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE nie wydał opinii dotyczącej środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie, w związku z czym Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący tych środków i przekazała go do Parlamentu Europejskiego. Rada nie podjęła działań w ciągu dwumiesięcznego okresu przewidzianego w art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7), w związku z czym Komisja niezwłocznie przedłożyła wniosek Parlamentowi Europejskiemu. W ciągu czterech miesięcy od przekazania, o którym mowa powyżej, Parlament Europejski nie wyraził sprzeciwu wobec przedmiotowych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 98/8/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2013 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lutego 2014 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 942/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej flufenoksuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 246 z 23.9.2011, s. 13); decyzja Komisji 2012/77/UE z dnia 9 lutego 2012 r. dotycząca niewłączania flufenoksuronu do celów jego stosowania w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 38 z 11.2.2012, s. 47).

(4)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(5)  Seria dokumentów OECD dotyczących scenariuszy emisji, numer 2, dokument dotyczący scenariuszy emisji dla środków konserwacji drewna, część 2, s. 64.

(6)  Tamże.

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE dodaje się wpis w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Numery identyfikacyjne

Minimalna czystość substancji czynnej w produkcie biobójczym wprowadzonym do obrotu

Data włączenia

Termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 (oprócz produktów zawierających więcej niż jedną substancję czynną; w przypadku takich produktów obowiązuje termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 określony w ostatniej z decyzji dotyczących włączenia substancji czynnych wchodzących w skład danego produktu)

Data wygaśnięcia włączenia

Typ produktu

Przepisy szczegółowe (1)

„57

flufenoksuron

1-(4-(2-chloro-a,a,a-p-trifluorotoliloksy)-2-fluorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzolylo)mocznik

Nr WE: 417-680-3

Nr CAS: 101463-69-8

960 g/kg

1 lutego 2014 r.

31 stycznia 2016 r.

31 stycznia 2017 r.

8

Flufenoksuron zostaje poddany porównawczej ocenie ryzyka zgodnie z art. 10 ust. 5 ppkt (i) akapit drugi dyrektywy 98/8/WE przed przedłużeniem okresu włączenia do niniejszego załącznika.

W ocenie ryzyka na poziomie unijnym uwzględniono impregnację drewna, które nie będzie stosowane w pomieszczeniach dla zwierząt ani nie będzie mieć styczności z żywnością lub paszą. Nie zezwala się na scenariusze zastosowań lub narażenia, które nie zostały uwzględnione w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie unijnym.

Państwa członkowskie dbają o to, aby zezwolenia spełniały następujące warunki:

1)

Produkty stosuje się wyłącznie do impregnacji drewna przeznaczonego do użytku w pomieszczeniach.

2)

W przypadku produktów posiadających zezwolenie na zastosowania profesjonalne i przemysłowe należy ustanowić bezpieczne procedury postępowania, a produkty należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, chyba że we wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu można wykazać, że ryzyko dla użytkowników profesjonalnych i przemysłowych może zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą innych środków.

3)

Podejmuje się odpowiednie środki ograniczające ryzyko w celu ochrony gleby i wód. W szczególności etykiety lub – w odpowiednich przypadkach – karty charakterystyki dla dopuszczonych produktów muszą zawierać informację, że świeżo impregnowane drewno należy przechowywać w pomieszczeniu lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji do gleby lub wody, oraz że wszelkie pozostałości substancji muszą być zebrane celem ponownego wykorzystania lub unieszkodliwienia.”


(1)  Do celów wdrożenia wspólnych zasad załącznika VI zawartość sprawozdań z oceny i wnioski z nich są dostępne na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm