ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.123.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 123

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
9 maja 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 393/2012 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii w wykazach państw trzecich lub ich części, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu i produktów drobiowych ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 394/2012 z dnia 8 maja 2012 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2012/2013

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 395/2012 z dnia 8 maja 2012 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2012/2013

32

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2012 z dnia 8 maja 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

33

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 397/2012 z dnia 8 maja 2012 r. ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych dodatkowych ilości cukru pozakwotowego do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2011/2012

35

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2012/14/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metylononyloketonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy ( 1 )

36

 

*

Dyrektywa Komisji 2012/15/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ekstraktu z margosy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy ( 1 )

39

 

 

DECYZJE

 

 

2012/248/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2947)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotycząca określania okresów rozruchu i wyłączenia do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2948)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 392/2012

z dnia 1 marca 2012 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie etykietowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz wykazujących znaczne różnice, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Przepisy dotyczące etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych ustanowione zostały dyrektywą Komisji 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego (2).

(3)

Energia zużywana przez suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych.

(4)

Należy uchylić dyrektywę 95/13/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, tak aby etykieta efektywności energetycznej stanowiła rzeczywistą zachętę dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energetycznej suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych oraz aby przyspieszyć przemiany rynkowe zmierzające w kierunku energooszczędnych technologii.

(5)

Pralko-suszarki dla gospodarstw domowych objęte są dyrektywą Komisji 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego (3). Posiadają one szczególne cechy i w związku z tym należy wyłączyć je z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

(6)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych (4).

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, w tym suszarek gazowych.

(8)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi dotyczące dokumentacji technicznej i karty produktu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno także określać wymogi dotyczące informacji, jakie należy podawać w przypadku wszelkich form sprzedaży na odległość i reklam suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych oraz wszelkich postaci technicznych materiałów promocyjnych dotyczących tego rodzaju urządzeń.

(10)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w celu uwzględnienia postępu technicznego.

(11)

Aby ułatwić przejście od stosowania dyrektywy 95/13/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia, suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych opatrzone etykietą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 95/13/WE.

(12)

W związku z tym należy uchylić dyrektywę 95/13/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych zasilanych sieciowo i gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych oraz suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych do zabudowy, łącznie z suszarkami bębnowymi sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz wirówek dla gospodarstw domowych.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami ustalonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych” oznacza urządzenie, w którym suszy się tkaniny dzięki wprawieniu w ruch bębna obrotowego, przez który przechodzi ogrzane powietrze, i które zostało zaprojektowane do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2)

„suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3)

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która posiada zarówno funkcję wirowania, jak i urządzenie służące do suszenia tkanin, zazwyczaj poprzez ogrzewanie i odwirowywanie;

4)

„wirówka dla gospodarstw domowych”, znana również na rynku jako „wirówka”, oznacza urządzenie, w którym woda jest usuwana z tkanin dzięki wirowaniu bębna obrotowego oraz odprowadzana za pomocą automatycznej pompy, i które zostało zaprojektowane do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

5)

„suszarka bębnowa wywiewowa” oznacza suszarkę bębnową, która pobiera świeże powietrze, przepuszcza je przez tkaniny oraz odprowadza powstałe wilgotne powietrze do pomieszczenia lub na zewnątrz;

6)

„suszarka bębnowa kondensacyjna” oznacza suszarkę bębnową, która posiada urządzenie (wykorzystujące proces skraplania albo dowolny inny sposób) do usuwania wilgoci z powietrza używanego w procesie suszenia;

7)

„automatyczna suszarka bębnowa” oznacza suszarkę bębnową, która przerywa proces suszenia w przypadku stwierdzenia określonej zawartości wilgoci we wsadzie, na przykład za pomocą czujnika przewodności właściwej lub temperatury;

8)

„nieautomatyczna suszarka bębnowa” oznacza suszarkę bębnową, która przerywa proces suszenia po upływie z góry określonego czasu, kontrolowanego zazwyczaj za pomocą zegara, ale która może być również wyłączana ręcznie;

9)

„program” oznacza zbiór operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie do suszenia określonych rodzajów tkanin;

10)

„cykl” oznacza pełny proces suszenia zdefiniowany dla wybranego programu;

11)

„czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

12)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę w odstępach 0,5 kg, jaką suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych może wysuszyć w ramach wybranego programu, jeżeli zostanie załadowana zgodnie z instrukcjami dostawcy;

13)

„częściowe załadowanie” oznacza załadowanie suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych połową pojemności znamionowej dla danego programu;

14)

„wydajność skraplania” oznacza stosunek masy wilgoci skroplonej przez suszarkę bębnową kondensacyjną do masy wilgoci usuniętej z wsadu na koniec cyklu;

15)

„tryb wyłączenia” oznacza stan suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, w którym jest ona wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy suszarka bębnowa jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami dostawcy; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

16)

„tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego poza rozładowaniem suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych;

17)

„równoważna suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie energii, wydajność skraplania (w stosownych przypadkach), czas standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych oraz poziom emitowanego hałasu w trakcie suszenia są takie same jak innego modelu takiej suszarki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego dostawcę;

18)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych;

19)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wynajmu lub w sprzedaży ratalnej;

20)

„standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” oznacza cykl suszenia tkanin bawełnianych o początkowej zawartości wilgoci we wsadzie wynoszącej 60 %, prowadzący do uzyskania resztkowej zawartości wilgoci we wsadzie wynoszącej 0 %.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każda suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I;

b)

karta produktu określona w załączniku II była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku III była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każda suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży była opatrzona na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wynajmu lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

c)

każda reklama konkretnego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku V do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, zużycia energii na cykl, klasy wydajności skraplania (w stosownych przypadkach), pojemności znamionowej, zużycia energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania, czasu trwania trybu czuwania, czasu programu oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku V.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 95/13/WE traci moc z dniem 29 maja 2012 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.   Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 29 września 2012 r.

2.   Suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych wprowadzane do obrotu przed dniem 29 maja 2012 r. muszą spełniać wymogi przepisów dyrektywy 95/13/WE.

3.   Suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które są wprowadzane do obrotu lub oferowane do sprzedaży, wynajmu lub w sprzedaży ratalnej przed dniem 29 maja 2012 r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 95/13/WE.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 maja 2012 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 29 września 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 136 z 21.6.1995, s. 28.

(3)  Dz.U. L 266 z 18.10.1996, s. 1.

(4)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.


ZAŁĄCZNIK I

Etykieta

1.   ETYKIETA DLA SUSZAREK BĘBNOWYCH WYWIEWOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Image

1.1.

Na etykiecie dla suszarek bębnowych wywiewowych dla gospodarstw domowych znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

ważone roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z załącznikiem VII;

V.

informacja dotycząca typu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych;

VI.

czas cyklu odpowiadający standardowemu programowi suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty;

VII.

pojemność znamionowa, wyrażona w kg, dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu;

VIII.

poziom mocy akustycznej (średnia wartość ważona – LWA) w trakcie suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

1.2.

Wzór etykiety dla suszarek bębnowych wywiewowych dla gospodarstw domowych jest zgodny z pkt 4 niniejszego załącznika. Jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), może zostać dodana kopia takiego oznakowania.

2.   ETYKIETA DLA SUSZAREK BĘBNOWYCH KONDENSACYJNYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Image

2.1.

Poza informacjami wymienionymi w pkt 1.1 etykieta dla suszarek bębnowych kondensacyjnych dla gospodarstw domowych wskazuje:

IX

klasę wydajności skraplania określoną zgodnie z pkt 2 załącznika VI.

2.2.

Wzór etykiety dla suszarek bębnowych kondensacyjnych dla gospodarstw domowych jest zgodny z pkt 4 niniejszego załącznika. Jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, może zostać dodana kopia takiego oznakowania.

3.   ETYKIETA DLA GAZOWYCH SUSZAREK BĘBNOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Image

3.1.

Na etykiecie dla gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych znajdują się informacje wymienione w pkt 1.1.

3.2.

Wzór etykiety dla gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych jest zgodny z pkt 4 niniejszego załącznika. Jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, może zostać dodana kopia takiego oznakowania.

4.   WZÓR ETYKIETY

4.1.

W przypadku suszarek bębnowych wywiewowych dla gospodarstw domowych wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

Etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji.

b)

Tło etykiety jest białe.

c)

Kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d)

Etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta efektywności energetycznej: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem; logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

Najwyższa klasa: X-00-X-00,

Druga klasa: 70-00-X-00,

Trzecia klasa: 30-00-X-00,

Czwarta klasa: 00-00-X-00,

Piąta klasa: 00-30-X-00,

Szósta klasa: 00-70-X-00,

Ostatnia klasa: 00-X-X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Ważone roczne zużycie energii:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 30 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego.

Image

Rodzaj suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Czas cyklu:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom mocy akustycznej:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Gwiazdka: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa producenta lub znak towarowy.

Image

Identyfikator modelu dostawcy.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 9 pkt, 100 % czarnego.

4.2.

W przypadku suszarek bębnowych kondensacyjnych dla gospodarstw domowych wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

Etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji.

b)

Tło etykiety jest białe.

c)

Kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d)

Etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta efektywności energetycznej: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem; logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

Najwyższa klasa: X-00-X-00,

Druga klasa: 70-00-X-00,

Trzecia klasa: 30-00-X-00,

Czwarta klasa: 00-00-X-00,

Piąta klasa: 00-30-X-00,

Szósta klasa: 00-70-X-00,

Ostatnia klasa: 00-X-X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Ważone roczne zużycie energii:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 30 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego.

Image

Rodzaj suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Czas cyklu:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom mocy akustycznej:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Gwiazdka: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa producenta lub znak towarowy.

Image

Identyfikator modelu dostawcy.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 9 pkt, 100 % czarnego.

Image

Klasa wydajności skraplania:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri zwykła 16 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego oraz czcionka Calibri pogrubiona 22 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego.

4.3.

W przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

Etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji.

b)

Tło etykiety jest białe.

c)

Kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d)

Etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta efektywności energetycznej: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem; logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

Najwyższa klasa: X-00-X-00,

Druga klasa: 70-00-X-00,

Trzecia klasa: 30-00-X-00,

Czwarta klasa: 00-00-X-00,

Piąta klasa: 00-30-X-00,

Szósta klasa: 00-70-X-00,

Ostatnia klasa: 00-X-X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Ważone roczne zużycie energii:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 30 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego.

Image

Rodzaj suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Czas cyklu:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom mocy akustycznej:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Gwiazdka: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa producenta lub znak towarowy.

Image

Identyfikator modelu dostawcy.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 9 pkt, 100 % czarnego.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych muszą być podawane w poniższej kolejności oraz muszą być zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

pojemność znamionowa, wyrażona w kg tkanin bawełnianych, dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu;

d)

informacja, czy suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką wywiewową, suszarką kondensacyjną czy gazową;

e)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

f)

w przypadku elektrycznych zasilanych sieciowo suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych:

ważone roczne zużycie energii (AEc ), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii wynoszące X kWh rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

w przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych:

 

ważone roczne zużycie energii (AEC(Gas) ), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii wynoszące X kWh [gaz] rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

i

 

ważone roczne zużycie energii (AEC(Gas)el ), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii wynoszące X kWh rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

g)

informacja, czy suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką automatyczną czy suszarką nieautomatyczną;

h)

jeżeli suszarce bębnowej dla gospodarstw domowych przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

i)

zużycie energii (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu;

j)

zużycie energii w trybie wyłączenia (Po ) oraz w trybie czuwania (Pl ) w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu;

k)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią, czas trwania trybu czuwania;

l)

wskazanie, że „standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” przy pełnym i częściowym załadowaniu oznacza standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii w przypadku tkanin bawełnianych;

m)

ważony czas programu (Tt ) dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu, wyrażony w minutach i w zaokrągleniu do najbliższej minuty, a także czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu (Tdry ) oraz czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu (Tdry½ ), wyrażone w minutach i w zaokrągleniu do najbliższej minuty;

n)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką kondensacyjną, klasa wydajności skraplania zgodnie z pkt 2 załącznika VI, wyrażona jako „klasa X wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydajność) do A (największa wydajność)”; dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób, pod warunkiem że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od G (najmniejsza wydajność), a kończy na A (największa wydajność);

o)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką kondensacyjną, średnie wydajności skraplania Cdry i Cdry½ dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu i przy częściowym załadowaniu oraz ważona wydajność skraplania (Ct ) dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu, wyrażone w procentach i w zaokrągleniu do najbliższego pełnego procentu;

p)

poziom mocy akustycznej (średnia wartość ważona – LWA) w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

q)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest przeznaczona do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Jedna karta produktu może dotyczyć większej liczby modeli suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych dostarczanych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte w karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku muszą również zostać podane informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie.


ZAŁĄCZNIK III

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, wystarczający dla jej łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

następujące parametry techniczne pomiarów:

(i)

w przypadku elektrycznych zasilanych sieciowo suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych:

zużycie energii (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu;

w przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych:

 

ważone roczne zużycie energii (AEC(Gas) ), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii wynoszące X kWh [gaz] rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

i

 

ważone roczne zużycie energii (AEC(Gas)el ), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii wynoszące X kWh rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

(ii)

zużycie energii w trybie wyłączenia oraz zużycie energii w trybie czuwania;

(iii)

czas programu dla „standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu” (Tdry ) oraz czas programu dla „standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu”’ (Tdry½ ), wyrażone w minutach i w zaokrągleniu do najbliższej minuty;

(iv)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią, czas trwania trybu czuwania;

(v)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką kondensacyjną, średnia wydajność skraplania Cdry dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu oraz średnia wydajność skraplania Cdry½ dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu;

(vi)

poziom mocy akustycznej;

g)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VII.

2.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, bądź na podstawie obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, bądź obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

pojemność znamionowa, wyrażona w kg tkanin bawełnianych, dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu;

b)

informacja, czy suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką wywiewową, suszarką kondensacyjną czy gazową;

c)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

d)

w przypadku elektrycznych zasilanych sieciowo suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych:

ważone roczne zużycie energii (AEc ), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, opisane jako: „Zużycie energii wynoszące X kWh rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

w przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych:

 

ważone roczne zużycie energii (AEC(Gas) ), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii wynoszące X kWh [gaz] rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

i

 

ważone roczne zużycie energii (AEC(Gas)el ), w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii wynoszące X kWh rocznie na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

e)

informacja, czy suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką automatyczną czy suszarką nieautomatyczną;

f)

zużycie energii (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku i obliczone zgodnie z załącznikiem VII;

g)

zużycie energii w trybie wyłączenia (Po ) oraz w trybie czuwania (Pl ) dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu;

h)

czas programu dla „standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu” (Tdry ) oraz czas programu dla „standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu”’ (Tdry½ ), wyrażone w minutach i w zaokrągleniu do najbliższej minuty, obliczone zgodnie z załącznikiem VII;

i)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką kondensacyjną, klasa wydajności skraplania zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

j)

poziom mocy akustycznej (średnia wartość ważona – LWA) w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB i w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

k)

jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest przeznaczona do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku II.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK V

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, których wyniki uznaje się za obarczone niską niepewnością.

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedną suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w granicach przedziałów określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych suszarkach bębnowych dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna wartości zmierzonych dla tych trzech suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych musi odpowiadać wartościom deklarowanym przez dostawcę w granicach przedziałów określonych w tabeli 1.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów określonych w art. 3 i 4.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Ważone roczne zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (1) AEC o więcej niż 6 %.

Ważone zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %.

Ważona wydajność skraplania

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej Ct o więcej niż 6 %.

Ważony czas programu

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 6 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania

Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie powyżej 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 6 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie poniżej lub równym 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 6 %.

Poziom mocy akustycznej LWA

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez dostawcę. Niepewność pomiaru na poziomie 6 % odpowiada aktualnemu akceptowalnemu błędowi pomiaru dla testów laboratoryjnych podczas oceny deklarowanych parametrów za pomocą nowej metody pomiarowej wykorzystywanej na potrzeby nowych wymogów dotyczących etykietowania/ekoprojektu, z uwzględnieniem cykli suszenia przy pełnym i częściowym załadowaniu.


ZAŁĄCZNIK VI

Klasy efektywności energetycznej oraz klasy wydajności skraplania

1.   KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klasę efektywności energetycznej suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika VII.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (najmniejsza efektywność)

85 ≤ EEI

2.   KLASY WYDAJNOŚCI SKRAPLANIA

Klasę wydajności skraplania suszarki bębnowej kondensacyjnej dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie ważonej wydajności skraplania (Ct ) określonej w tabeli 2.

Ważoną wydajność skraplania (Ct ) suszarki bębnowej kondensacyjnej dla gospodarstw domowych ustala się zgodnie z pkt 2 załącznika VII.

Tabela 2

Klasy wydajności skraplania

Klasa wydajności skraplania

Ważona wydajność skraplania

A (największa wydajność)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (najmniejsza wydajność)

Ct ≤ 40


ZAŁĄCZNIK VII

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej oraz ważonej wydajności skraplania

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką suszarkę w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę suszarkę.

a)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

AEC

=

ważone roczne zużycie energii przez suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych,

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych.

b)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

w przypadku wszelkich suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych innych niż suszarki wywiewowe:

SAEC  = 140 × c 0,8

w przypadku suszarek bębnowych wywiewowych dla gospodarstw domowych:

Formula

gdzie:

c

oznacza pojemność znamionową suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych,

Tt

oznacza ważony czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych.

c)

Ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

(i)

Formula

gdzie:

Et

=

ważone zużycie energii, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Po

=

energia elektryczna w trybie wyłączenia dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażona w W, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Pl

=

energia elektryczna w trybie czuwania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażona w W, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Tt

=

ważony czas programu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty,

160

=

całkowita liczba cykli suszenia rocznie.

(ii)

Jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem:

Formula

gdzie:

Tl

=

czas trwania trybu czuwania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty.

d)

Ważony czas programu (Tt ) dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych oblicza się w minutach w następujący sposób, w zaokrągleniu do najbliższej minuty:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

gdzie:

Tdry

=

czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty,

Tdry½

=

czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty.

e)

Ważone zużycie energii (Et ) oblicza się w kWh w następujący sposób, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

gdzie:

Edry

=

zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Edry½

=

zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

f)

W przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oblicza się w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

Formula Formula

gdzie:

Egdry

=

zużycie gazu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Egdry½

=

zużycie gazu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Egdry,a

=

dodatkowe zużycie energii elektrycznej dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Egdry½,a

=

dodatkowe zużycie energii elektrycznej dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

fg

=

2,5.

2.   OBLICZENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE PODANYCH W „ZAŁĄCZNIKU II KARTA PRODUKTU”, „ZAŁĄCZNIKU III DOKUMENTACJA TECHNICZNA” I „ZAŁĄCZNIKU IV INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAWAĆ W PRZYPADKACH, GDY UŻYTKOWNICY KOŃCOWI NIE MOGĄ ZOBACZYĆ OFEROWANEGO PRODUKTU”

W przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych zużycie energii dla gazu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu odnośnie do informacji zawartych w załącznikach II, III i IV oblicza się w kWhGas i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

W przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych zużycie energii elektrycznej dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu odnośnie do informacji zawartych w załącznikach II, III i IV oblicza się w kWh i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   OBLICZANIE WAŻONEJ WYDAJNOŚCI SKRAPLANIA

Wydajność skraplania dla programu oznacza stosunek masy wilgoci skroplonej i zebranej w pojemniku suszarki bębnowej kondensacyjnej dla gospodarstw domowych do masy wilgoci usuniętej z wsadu w trakcie programu, przy czym ta ostatnia wartość stanowi różnicę między masą mokrego testowanego wsadu przed suszeniem oraz masą testowanego wsadu po suszeniu. W celu obliczenia ważonej wydajności skraplania uwzględnia się średnią wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu oraz przy częściowym załadowaniu.

Ważoną wydajność skraplania (Ct ) dla programu oblicza się jako wartość procentową, w zaokrągleniu do najbliższego pełnego procentu, w następujący sposób:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

gdzie:

Cdry

=

średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu,

Cdry½

=

średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu.

Średnią wydajność skraplania C oblicza się na podstawie wydajności skraplania uzyskanych podczas prób testowych i wyraża się w postaci procentowej:

Formula

gdzie:

n

oznacza liczbę prób testowych obejmujących co najmniej cztery ważne próby testowe dla wybranego programu,

j

oznacza numer próby testowej,

Wwj

oznacza masę wody zebranej w pojemniku skraplacza podczas próby testowej j,

Wi

oznacza masę testowanego mokrego wsadu przed suszeniem,

Wf

oznacza masę testowanego wsadu po suszeniu.


9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 393/2012

z dnia 7 maja 2012 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii w wykazach państw trzecich lub ich części, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu i produktów drobiowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (2) stanowi, że przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium towarów objętych tym rozporządzeniem jest dozwolony jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wymienionych w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Tajlandia jest obecnie wymieniona w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo, z którego dozwolony jest przywóz do Unii jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych i produktów jajecznych. W związku z wystąpieniem w 2004 r. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków zakazano przywozu do Unii mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych i mięsa dzikiego ptactwa łownego oraz jaj, czego wyrazem są wpisy w kolumnach 6 i 6A tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(3)

Ponadto decyzja Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (3) stanowi, że państwa członkowskie mają wstrzymać przywóz z Tajlandii niektórych produktów, w tym mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych i mięsa dzikiego ptactwa łownego, oraz jaj.

(4)

Sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt w Tajlandii uległa od tego czasu poprawie, w szczególności jeżeli chodzi o zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Eksperci Komisji przeprowadzili szereg inspekcji w Tajlandii, aby ocenić sytuację w zakresie zdrowia zwierząt i środki zwalczania wspomnianej choroby wprowadzone w tym państwie trzecim. Wnioski płynące z ostatniej inspekcji przeprowadzonej w Tajlandii są takie, że ogólny system gwarantuje w wystarczającym stopniu spełnienie przez dane produkty odpowiednich wymogów unijnych.

(5)

W związku z powyższym decyzją 2005/692/WE zmienioną decyzją wykonawczą Komisji 2012/248/UE z dnia 7 maja 2012 r. zmieniającą decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (4) nie wstrzymuje się już przywozu z Tajlandii do Unii produktów objętych decyzją 2005/692/WE, w tym mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych i mięsa dzikiego ptactwa łownego, oraz jaj.

(6)

Należy wskutek tego zmienić pozycję dotyczącą Tajlandii w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, aby odzwierciedlić to, że przywóz na – i tranzyt przez – terytorium Unii z Tajlandii mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych i mięsa dzikiego ptactwa łownego oraz jaj nie jest już zakazany.

(7)

Przywóz jaj z Tajlandii powinien być jednak uwarunkowany przedłożeniem przez to państwo trzecie programu zwalczania Salmonelli.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 798/2008.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 263 z 8.10.2005, s. 20.

(4)  Zob. 42 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 pozycja dotycząca Tajlandii otrzymuje brzmienie:

„TH – Tajlandia

TH-0

Cały kraj

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4”


9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 394/2012

z dnia 8 maja 2012 r.

ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2012/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 61 akapit pierwszy lit. d) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier lub izoglukoza wyprodukowane w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, mogą zostać wywiezione wyłącznie w ramach limitu ilościowego, który należy ustalić.

(2)

Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wywozu pozakwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na wywóz, są ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 (2). Limit ilościowy należy jednak ustalać na dany rok gospodarczy, przy uwzględnieniu ewentualnych możliwości na rynkach eksportowych.

(3)

W przypadku niektórych unijnych producentów cukru i izoglukozy wywóz z Unii stanowi znaczącą część ich działalności gospodarczej; posiadają oni również tradycyjne rynki zbytu poza terytorium Unii. Wywóz cukru i izoglukozy na te rynki może być opłacalny również w przypadku nieprzyznania refundacji wywozowych. W tym celu należy określić limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, tak aby zainteresowani producenci unijni byli w stanie nadal zaopatrywać swoje tradycyjne rynki.

(4)

W odniesieniu do roku gospodarczego 2012/2013 szacuje się, że ustalenie limitu ilościowego początkowo w wysokości 650 000 ton, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, dla wywozu cukru pozakwotowego oraz w wysokości 70 000 ton, wyrażonych w suchej masie, dla izoglukozy pozakwotowej, odpowiadałoby popytowi na rynku.

(5)

Pozycja konkurencyjna unijnego cukru wywożonego do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do państw trzecich, w których produktom unijnym przyznano traktowanie preferencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. Wobec braku właściwych instrumentów wzajemnej pomocy w walce z nieprawidłowościami oraz aby zminimalizować ryzyko możliwych nadużyć związanych z przywozem powrotnym i ponownym wprowadzeniem na rynek Unii cukru pozakwotowego, oraz aby zapobiegać takim nadużyciom, należy wykluczyć niektóre bliskie miejsca przeznaczenia z grupy kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia.

(6)

Z uwagi na mniejsze szacowane ryzyko nadużyć w przypadku izoglukozy wynikające z charakterystyki izoglukozy jako produktu w przypadku wywozu glukozy pozakwotowej nie istnieje konieczność wprowadzania ograniczeń w zakresie kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustalenie limitu ilościowego dla wywozu cukru pozakwotowego

1.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2012/2013, rozpoczynającego się dnia 1 października 2012 r. i kończącego się dnia 30 września 2013 r., limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 650 000 ton dla wywozu bez refundacji pozakwotowego cukru białego objętego kodem CN 1701 99.

2.   Wywóz w ramach limitu ilościowego ustalonego w ust. 1 jest dozwolony w przypadku wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), San Marino, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (3), Czarnogóry, Albanii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii;

b)

terytoriów państw członkowskich, które nie stanowią części obszaru celnego Unii: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Unii: Gibraltaru.

Artykuł 2

Ustalenie limitu ilościowego dla wywozu izoglukozy pozakwotowej

1.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2012/2013, rozpoczynającego się dnia 1 października 2012 r. i kończącego się dnia 30 września 2013 r., limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 70 000 ton, wyrażonych w suchej masie, dla wywozu bez refundacji izoglukozy pozakwotowej objętej kodami CN 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30.

2.   Wywóz produktów określonych w ust. 1 jest dozwolony jedynie, jeżeli spełniają one warunki ustalone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Wraz z Kosowem, w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.


9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/32


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 395/2012

z dnia 8 maja 2012 r.

otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2012/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 142 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia dostępności zaopatrzenia potrzebnego do wytwarzania produktów określonych w art. 62 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 po cenie odpowiadającej cenom światowym, w interesie Unii leży zawieszenie należności celnych przywozowych w odniesieniu do ilości cukru przeznaczonego do produkcji przedmiotowych produktów w roku gospodarczym 2012/2013, odpowiadającej połowie zapotrzebowania na cukier przemysłowy.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (2) określa sposób administrowania kontyngentami taryfowymi w przypadku przywozu produktów cukrowniczych na mocy art. 142 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o numerze porządkowym 09.4390 (cukier przemysłowy z przywozu). Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 ilość produktów, wobec której należności celne przywozowe mają być zawieszone, musi być jednak określona odrębnym aktem prawnym.

(3)

Należy zatem określić ilość przywożonego cukru przemysłowego, wobec której należności celne przywozowe nie obowiązują w roku gospodarczym 2012/2013.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. zawiesza się należność przywozową za cukier przemysłowy objęty kodem CN 1701 oraz o numerze porządkowym 09.4390, w odniesieniu do ilości wynoszącej 400 000 ton.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.


9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/33


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 396/2012

z dnia 8 maja 2012 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/35


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 397/2012

z dnia 8 maja 2012 r.

ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych dodatkowych ilości cukru pozakwotowego do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2011/2012

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. ustanawiające niezbędne środki w odniesieniu do udostępniania dodatkowych ilości cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2011/2012 (2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości objęte wnioskami o przyznanie świadectw dotyczącymi cukru pozakwotowego, złożonymi od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 2 maja 2012 r. i zgłoszonymi Komisji w dniu 4 maja 2012 r., przekraczają limit określony w art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 367/2012.

(2)

W związku z tym zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 367/2012 należy ustalić współczynnik przydziału, który państwa członkowskie będą stosowały do ilości objętych każdym zgłoszonym wnioskiem o przyznanie świadectwa, odrzucić wnioski, które jeszcze nie zostały zgłoszone, oraz zamknąć okres składania wniosków.

(3)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania przedmiotowym środkiem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski o wydanie świadectw dla cukru pozakwotowego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 367/2012 od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 2 maja 2012 r. i zgłoszone Komisji w dniu 4 maja 2012 r., będą pomnożone przez współczynnik przydziału 22,007274 %.

Niniejszym odrzuca się wnioski o wydanie świadectw dla cukru pozakwotowego złożone od dnia 3 maja 2012 r. do dnia 9 maja 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 367/2012.

Zamyka się okres składania wniosków o wydanie świadectw dla cukru pozakwotowego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 367/2012 od dnia 9 maja 2012 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 116, 28.4.2012, s. 12.


DYREKTYWY

9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/36


DYREKTYWA KOMISJI 2012/14/UE

z dnia 8 maja 2012 r.

zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metylononyloketonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanowiono wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje metylononyloketon.

(2)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 metylononyloketon został oceniony zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem stosowania w produktach typu 19 „repelenty i atraktanty”, zgodnie z definicją w załączniku V do tej dyrektywy.

(3)

Hiszpania została wyznaczona jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 8 kwietnia 2009 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

(4)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 w dniu 9 grudnia 2011 r. wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych.

(5)

Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające metylononyloketon, stosowane jako repelenty, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć metylononyloketon do załącznika I do tej dyrektywy.

(6)

Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie Unii. Dlatego państwa członkowskie powinny dokonać oceny tych scenariuszy zastosowań lub narażenia oraz ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji ludzi nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie unijnym, oraz aby w momencie wydawania zezwoleń na produkty zapewniły podjęcie odpowiednich środków lub nałożenie obowiązku spełnienia szczególnych warunków w celu ograniczenia stwierdzonych rodzajów ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(7)

Przepisy niniejszej dyrektywy należy stosować jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną metylononyloketon na rynku Unii oraz właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych.

(8)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE, aby umożliwić państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia oraz aby zagwarantować wnioskodawcom, którzy przygotowali dokumenty, możliwość skorzystania w pełni z 10-letniego okresu ochrony informacji, który – zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 98/8/WE – rozpoczyna się od dnia włączenia.

(9)

Po włączeniu państwom członkowskim należy przyznać odpowiedni czas na wprowadzenie w życie przepisów art. 16 ust. 3 dyrektywy 98/8/WE.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/8/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 98/8/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 maja 2014 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE dodaje się wpis w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Numery identyfikacyjne

Minimalna czystość substancji czynnej w produkcie biobójczym wprowadzonym do obrotu

Data włączenia

Termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 (oprócz produktów zawierających więcej niż jedną substancję czynną; w przypadku takich produktów obowiązuje termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 określony w ostatniej z decyzji dotyczących włączenia substancji czynnych wchodzących w skład danego produktu)

Data wygaśnięcia włączenia

Typ produktu

Przepisy szczegółowe (1)

„54

metylononyloketon

Undekan-2-on

Nr CAS: 112-12-9

Nr WE: 203-937-5

975 g/kg

1 maja 2014 r.

30 kwietnia 2016 r.

30 kwietnia 2024 r.

19

Ocena ryzyka na poziomie UE została oparta na narażeniu użytkowników nieprofesjonalnych w pomieszczeniach. Przy dokonywaniu oceny wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu zgodnie z art. 5 i załącznikiem VI państwa członkowskie dokonują, jeśli jest to właściwe dla określonego produktu, oceny tych scenariuszy zastosowań lub narażenia oraz ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji ludzi nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie unijnym.”


(1)  Do celów wdrożenia wspólnych zasad załącznika VI zawartość sprawozdań z oceny i wnioski z nich są dostępne na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/39


DYREKTYWA KOMISJI 2012/15/UE

z dnia 8 maja 2012 r.

zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ekstraktu z margosy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanowiono wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje ekstrakt z margosy.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 ekstrakt z margosy został oceniony zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem stosowania w produktach typu 18, „Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów”, zgodnie z definicją w załączniku V do wspomnianej dyrektywy. Ocena dotyczyła ekstraktu z margosy z ziaren Azadirachta indica, ekstrahowanego za pomocą wody, a następnie przetworzonego za pomocą rozpuszczalników organicznych. Żadne inne substancje odpowiadające definicji ekstraktu z margosy i znajdujące się w wykazie substancji czynnych w rozporządzeniu (WE) nr 1451/2007, które mają zostać poddane ocenie, nie zostały ocenione i w związku z tym nie powinny zostać włączone do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE na podstawie niniejszej oceny.

(3)

Niemcy zostały wyznaczone jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 26 listopada 2009 r. przedłożyły Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

(4)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 w dniu 9 grudnia 2011 r. wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych.

(5)

Na podstawie przeprowadzonych ocen można oczekiwać, że produkty biobójcze zawierające ekstrakt z margosy, stosowane jako insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć ekstrakt z margosy do załącznika I do wspomnianej dyrektywy.

(6)

Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie UE. Dlatego stosowne jest, aby państwa członkowskie dokonały oceny tych scenariuszy zastosowań lub narażenia oraz ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji ludzi nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie Unii oraz aby w momencie wydawania zezwoleń na produkty zapewniły podjęcie odpowiednich środków lub nałożenie obowiązku spełnienia szczególnych warunków w celu ograniczenia stwierdzonych rodzajów ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(7)

Z uwagi na ryzyko stwierdzone dla wód powierzchniowych, osadów i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania należy nałożyć wymóg, aby wydawanie zezwoleń na produkty było uzależnione od zastosowania odpowiednich środków ograniczających ryzyko.

(8)

Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną ekstrakt z margosy na rynku unijnym oraz właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych.

(9)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE, aby umożliwić państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia oraz aby zagwarantować wnioskodawcom, którzy przygotowali dokumenty, możliwość pełnego wykorzystania 10-letniego okresu ochrony informacji, który – zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 98/8/WE – rozpoczyna się od dnia włączenia.

(10)

Po włączeniu państwom członkowskim należy przyznać odpowiedni czas na wprowadzenie w życie przepisów art. 16 ust. 3 dyrektywy 98/8/WE.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/8/WE.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 98/8/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 maja 2014 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE dodaje się wpis w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

numery identyfikacyjne

Minimalna czystość substancji czynnej w produkcie biobójczym wprowadzonym do obrotu

Data włączenia

Termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 (oprócz produktów zawierających więcej niż jedną substancję czynną; w przypadku takich produktów obowiązuje termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 określony w ostatniej z decyzji dotyczących włączenia substancji czynnych wchodzących w skład danego produktu)

Data wygaśnięcia włączenia

Typ produktu

Przepisy szczegółowe (1)

„55

ekstrakt z margosy

Nazwa IUPAC: Nie dotyczy

Nr CAS: 84696-25-3

Nr WE: 283-644-7

Opis: ekstrakt z margosy z ziaren Azadirachta indica, ekstrahowany za pomocą wody, a następnie przetworzony za pomocą rozpuszczalników organicznych

1 000 g/kg

1 maja 2014 r.

30 kwietnia 2016 r.

30 kwietnia 2024 r.

18

Przy dokonywaniu oceny wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu zgodnie z art. 5 i załącznikiem VI państwa członkowskie dokonują, jeśli jest to właściwe dla określonego produktu, oceny tych scenariuszy zastosowań lub narażenia oraz ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji ludzi, które nie zostały uwzględnione w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie unijnym.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby wydawanie zezwoleń było uzależnione od zastosowania odpowiednich środków ograniczających ryzyko w dziedzinie ochrony wód powierzchniowych, osadów i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania.”


(1)  Do celów wdrożenia wspólnych zasad załącznika VI zawartość sprawozdań z oceny i wnioski z nich są dostępne na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECYZJE

9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/42


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 7 maja 2012 r.

zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2947)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/248/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (4), w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przyjęła szereg środków ochronnych dotyczących ptasiej grypy w następstwie pojawienia się w południowo-wschodniej Azji, począwszy od połowy 2003 r., ognisk tej choroby, spowodowanej wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków podtypu H5N1.

(2)

Środki te określone są w szczególności w decyzji Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (5), decyzji Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiającej środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidującej system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (6), decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (7) oraz w decyzji Komisji 2009/494/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (8).

(3)

Środki określone w tych decyzjach stosuje się do dnia 30 czerwca 2012 r. Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u dzikiego ptactwa i drobiu występują jednak nadal w państwach trzecich, co stanowi ryzyko również dla zdrowia zwierząt i ludzi w Unii.

(4)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dotyczącą ptasiej grypy właściwe jest dalsze ograniczanie ryzyka powstałego w związku z przywozem drobiu, produktów drobiowych, ptaków domowych i innych produktów objętych wspomnianymi decyzjami oraz utrzymanie środków bezpieczeństwa biologicznego, systemów wczesnego wykrywania i niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1.

(5)

Okres stosowania decyzji 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE powinien w związku z tym zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2013 r.

(6)

W 2004 r. w Tajlandii wykryto ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Komisja przyjęła zatem środki ochronne dotyczące przywozu niektórych towarów pochodzących z drobiu i ptaków w Tajlandii.

(7)

Artykuł 1 decyzji 2005/692/WE stanowi w związku z powyższym, że państwa członkowskie mają wstrzymać przywóz z Tajlandii niektórych produktów, w tym mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych i mięsa dzikiego ptactwa łownego, oraz jaj.

(8)

Tajlandia wprowadziła rygorystyczną politykę likwidacji stad w celu zwalczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków na swym terytorium. Ostatnie ognisko tej choroby zgłoszono w listopadzie 2008 r., a Tajlandia ogłosiła się terytorium wolnym od wysoce zjadliwej grypy ptaków, począwszy od dnia 11 lutego 2009 r.

(9)

Eksperci Komisji przeprowadzili szereg inspekcji w Tajlandii, aby ocenić sytuację w zakresie zdrowia zwierząt i środki zwalczania wspomnianej choroby wprowadzone w tym państwie trzecim. Wnioski płynące z ostatniej inspekcji przeprowadzonej w Tajlandii są takie, że ogólny system gwarantuje w wystarczającym stopniu spełnienie przez dane produkty odpowiednich wymogów unijnych.

(10)

Z uwagi na korzystną sytuację w zakresie zdrowia zwierząt, w szczególności jeżeli chodzi o zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz przedstawione przez Tajlandię gwarancje, nie powinno się już stosować wstrzymania przywozu przewidzianego w art. 1 decyzji 2005/692/WE.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/692/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się art. 1;

2)

w art. 7 datę „30 czerwca 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 2

W art. 4 decyzji 2005/734/WE datę „30 czerwca 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 3

W art. 6 decyzji 2007/25/WE datę „30 czerwca 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 4

W art. 3 decyzji 2009/494/WE datę „30 czerwca 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(2)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(4)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(5)  Dz.U. L 263 z 8.10.2005, s. 20.

(6)  Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 105.

(7)  Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 29.

(8)  Dz.U. L 166 z 27.6.2009, s. 74.


9.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/44


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 7 maja 2012 r.

dotycząca określania okresów rozruchu i wyłączenia do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2948)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/249/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1), w szczególności jej art. 41 akapit pierwszy lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/75/UE nie określa okresów rozruchu i wyłączenia, chociaż szereg przepisów tej dyrektywy zawiera do nich odniesienia.

(2)

W odniesieniu do instalacji spalania objętych rozdziałem III dyrektywy 2010/75/UE określenie okresów rozruchu i wyłączenia jest niezbędne do dokonania oceny zgodności z dopuszczalnymi wielkościami emisji ustalonymi w załączniku V do dyrektywy 2010/75/UE, z uwzględnieniem części 4 tego załącznika, jak również do określenia liczby godzin pracy obiektów energetycznego spalania, w przypadku gdy jest to istotne dla wykonania tej dyrektywy.

(3)

W art. 14 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2010/75/UE określono wymóg, aby pozwolenie obejmowało środki odnoszące się do warunków innych niż normalne warunki eksploatacji, takich jak rozruch i wyłączenie. Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2010/75/UE środki te mogą zostać zawarte w ogólnych wiążących zasadach.

(4)

Stężenie emisji z obiektów energetycznego spalania w okresach rozruchu i wyłączenia jest zasadniczo zwiększone w porównaniu z normalnymi warunkami eksploatacji. W świetle celu dyrektywy 2010/75/UE zakładającego zapobieganie emisjom, okresy te powinny być możliwie jak najkrótsze.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 75 dyrektywy 2010/75/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące określania okresów rozruchu i wyłączenia, o których mowa w art. 3 pkt 27 oraz w części 4 pkt 1 załącznika V do dyrektywy 2010/75/UE.

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do obiektów energetycznego spalania objętych rozdziałem III dyrektywy 2010/75/UE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„minimalne obciążenie rozruchu dla stabilnego wytwarzania” oznacza minimalne obciążenie zgodne z działaniem obiektu energetycznego spalania pracującego w trybie ustalonym po dokonaniu rozruchu, w następstwie którego obiekt jest w stanie bezpiecznie i niezawodnie dostarczać swoją produkcję do sieci, akumulatora ciepła lub na teren przemysłowy;

2)

„minimalne obciążenie wyłączenia dla stabilnego wytwarzania” oznacza minimalne obciążenie, przy którym obiekt nie może już bezpiecznie i niezawodnie dostarczać swojej produkcji do sieci, akumulatora ciepła lub na teren przemysłowy i jest uznawany za będący w trakcie wyłączania.

Artykuł 3

Ogólne zasady określania okresów rozruchu i wyłączenia

Na potrzeby określenia końca okresu rozruchu oraz początku okresu wyłączenia zastosowanie mają następujące zasady:

1)

kryteria i parametry stosowane do określenia okresów rozruchu i wyłączenia są przejrzyste i zewnętrznie weryfikowalne;

2)

określenie okresów rozruchu i wyłączenia jest oparte na warunkach umożliwiających realizację procesu stabilnego wytwarzania z uwzględnieniem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

3)

okresów, podczas których obiekt energetycznego spalania, po rozruchu, działa w sposób stabilny i bezpieczny przy zaopatrzeniu w paliwo, ale bez przesyłu energii cieplnej, elektrycznej lub mechanicznej, nie wlicza się do okresów rozruchu lub wyłączenia.

Artykuł 4

Określanie okresów rozruchu i wyłączenia w pozwoleniu

1.   Do celów określenia okresów rozruchu i wyłączenia w pozwoleniu dla instalacji obejmującej obiekt energetycznego spalania, środki, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2010/75/UE, zawierają:

a)

co najmniej jedną z następujących informacji:

(i)

punkt końcowy okresu rozruchu oraz punkt początkowy okresu wyłączenia wyrażone jako wartości progowe obciążenia, zgodnie z art. 6, 7 i 8 oraz z uwzględnieniem faktu, iż minimalne obciążenie wyłączenia dla stabilnego wytwarzania może być niższe niż minimalne obciążenie rozruchu dla stabilnego wytwarzania, ponieważ obiekt energetycznego spalania może być w stanie działać stabilnie przy mniejszym obciążeniu po osiągnięciu wystarczającej temperatury po pewnym okresie eksploatacji;

(ii)

specyficzne procesy lub wartości progowe dla parametrów operacyjnych, które są powiązane z końcem okresu rozruchu i początkiem okresu wyłączenia i które są jasne, łatwe do monitorowania i dostosowane do wykorzystywanej technologii, zgodnie z art. 9;

b)

środki zapewniające zminimalizowanie okresów rozruchu i wyłączenia na tyle, na ile jest to możliwe;

c)

środki zapewniające uruchomienie wszystkich urządzeń służących redukcji emisji tak szybko, jak jest to możliwe pod względem technicznym.

Na potrzeby akapitu pierwszego uwzględnia się charakterystykę techniczną i operacyjną obiektu energetycznego spalania i jego jednostek oraz wymogi techniczne niezbędne do działania zainstalowanych technologii redukcji emisji.

2.   W przypadku zmiany dotyczącej jakichkolwiek aspektów odnoszących się do obiektu, które mają wpływ na okresy rozruchu i wyłączenia, w tym zainstalowanych urządzeń, rodzaju paliwa, roli obiektu w systemie oraz zainstalowanych technologii redukcji emisji, warunki pozwolenia dotyczące okresów rozruchu i wyłączenia poddaje się ponownemu rozpatrzeniu oraz, w razie konieczności, aktualizacji przez właściwy organ.

Artykuł 5

Określanie okresów rozruchu i wyłączenia dla obiektów energetycznego spalania składających się z dwóch lub więcej jednostek

1.   Do celów wyliczenia średnich wartości emisji przewidzianych w części 4 pkt 1 załącznika V do dyrektywy 2010/75/UE stosuje się następujące zasady na potrzeby określenia okresów rozruchu i wyłączenia obiektów energetycznego spalania składających się z dwóch lub więcej jednostek:

a)

wartości zmierzone w okresie rozruchu pierwszej jednostki poddawanej rozruchowi oraz w okresie wyłączenia ostatniej wyłączanej jednostki spalania nie są brane pod uwagę;

b)

wartości określone podczas innych okresów rozruchu i wyłączenia poszczególnych jednostek nie są brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy są mierzone osobno dla każdej danej jednostki lub – gdy pomiar nie jest możliwy ze względów technicznych lub ekonomicznych – mierzone osobno dla każdej danej jednostki.

2.   Do celów art. 3 pkt 27 dyrektywy 2010/75/UE okresy rozruchu i wyłączenia obiektów energetycznego spalania składających się z dwóch lub więcej jednostek obejmują wyłącznie okres rozruchu pierwszej jednostki spalania oraz okres wyłączenia ostatniej wyłączanej jednostki spalania.

W odniesieniu do obiektów energetycznego spalania, w przypadku których część 1 pkt 2, 4 i 6 załącznika V do dyrektywy 2010/75/UE zezwala na stosowanie dopuszczalnej wielkości emisji wobec części obiektu odprowadzającej gazy odlotowe jednym lub więcej niż jednym osobnym przewodem wspólnego komina, okresy rozruchu i wyłączenia mogą być określane oddzielnie dla każdej z tych części obiektu energetycznego spalania. Okresy rozruchu i wyłączenia części obiektu obejmują wówczas okres rozruchu jednostki spalania, której rozruch jest przeprowadzany jako pierwszy w tej części obiektu, oraz okres wyłączenia jednostki spalania, która jest wyłączana jako ostatnia w tej części obiektu.

Artykuł 6

Określanie okresów rozruchu i wyłączenia dla obiektów energetycznego spalania, wytwarzających energię elektryczną lub energię mechaniczną z zastosowaniem wartości progowych obciążenia

1.   W przypadku obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię elektryczną lub energię mechaniczną za koniec okres rozruchu uznaje się moment, w którym obiekt osiąga minimalne obciążenie rozruchu dla stabilnego wytwarzania.

2.   Za początek okresu wyłączenia uznaje się moment zakończenia dostarczania paliwa po osiągnięciu punktu minimalnego obciążenia wyłączenia dla stabilnego wytwarzania, od którego wytwarzana energia elektryczna nie jest już dostępna dla sieci lub od którego wytwarzana energia mechaniczna przestaje być użyteczna dla obciążenia mechanicznego.

3.   Wartości progowe obciążenia, jakie mają być stosowane do określenia końca okresu rozruchu oraz początku okresu wyłączenia dla obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię elektryczną i jakie mają zostać uwzględnione w pozwoleniu dla obiektu, odpowiadają ustalonemu odsetkowi nominalnej mocy elektrycznej obiektu energetycznego spalania.

4.   Wartości progowe obciążenia, jakie mają być stosowane do określenia końca okresu rozruchu oraz początku okresu wyłączenia dla obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię mechaniczną i jakie mają zostać uwzględnione w pozwoleniu dla obiektu, odpowiadają ustalonemu odsetkowi mocy mechanicznej obiektu energetycznego spalania.

Artykuł 7

Określanie okresów rozruchu i wyłączenia dla obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię cieplną z zastosowaniem wartości progowych obciążenia

1.   W przypadku obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię cieplną za koniec okresu rozruchu uznaje się moment, w którym obiekt osiąga minimalne obciążenie rozruchu dla stabilnego wytwarzania, a wytworzona energia cieplna może być bezpiecznie i niezawodnie dostarczana do sieci dystrybucji, akumulatora ciepła lub wykorzystywana bezpośrednio na lokalnym terenie przemysłowym.

2.   Za początek okresu wyłączenia uznaje się osiągnięcie minimalnego obciążenia wyłączenia dla stabilnego wytwarzania, gdy energia cieplna nie może już być bezpiecznie i niezawodnie dostarczana do sieci lub wykorzystywana bezpośrednio na lokalnym terenie przemysłowym.

3.   Wartości progowe obciążenia, jakie mają być stosowane do określenia końca okresu rozruchu oraz początku okresu wyłączenia dla obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię cieplną i jakie mają zostać uwzględnione w pozwoleniu dla obiektu, odpowiadają ustalonemu odsetkowi nominalnej wydajności cieplnej obiektu energetycznego spalania.

4.   Okresy, w których obiekty wytwarzające energię cieplną ogrzewają akumulator lub zasobnik ciepła bez przesyłu energii cieplnej, uznaje się za godziny pracy, a nie za okresy rozruchu lub wyłączenia.

Artykuł 8

Określanie okresów rozruchu i wyłączenia dla obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię cieplną i elektryczną z zastosowaniem wartości progowych obciążenia

W przypadku obiektów energetycznego spalania wytwarzających energię cieplną i energię elektryczną okresy rozruchu i wyłączenia określa się zgodnie z art. 6 i 7, biorąc pod uwagę zarówno wytworzoną energią elektryczną, jak i wytworzoną energię cieplną.

Artykuł 9

Określanie okresów rozruchu i wyłączenia z zastosowaniem parametrów operacyjnych lub specyficznych procesów

Do celów określenia minimalnego obciążenia rozruchu i minimalnego obciążenia wyłączenia dla stabilnego wytwarzania ustala się co najmniej trzy kryteria, przy czym koniec okresu rozruchu lub początek okresu wyłączenia następuje po spełnieniu co najmniej dwóch kryteriów.

Wyboru kryteriów dokonuje się spośród:

1)

specyficznych procesów określonych w załączniku lub równoważnych procesów odpowiadających charakterystyce technicznej obiektu;

2)

wartości progowych dla parametrów operacyjnych określonych w załączniku lub równoważnych parametrów operacyjnych odpowiadających charakterystyce technicznej obiektu.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.


ZAŁĄCZNIK

SPECYFICZNE PROCESY ORAZ PARAMETRY OPERACYJNE ZWIĄZANE Z OKRESAMI ROZRUCHU I WYŁĄCZENIA

1.   Specyficzne procesy związane z minimalnym obciążeniem rozruchu dla stabilnego wytwarzania

1.1.

W odniesieniu do kotłów opalanych paliwem stałym: pełne przejście od stosowania stabilizujących palników pomocniczych lub palników uzupełniających do działania opartego wyłącznie na zwykłym paliwie

1.2.

W odniesieniu do kotłów opalanych paliwem płynnym: uruchomienie głównej pompy zasilającej paliwa oraz moment stabilizacji ciśnienia oleju w palniku, gdzie jako wskaźnik można wykorzystać natężenie przepływu paliwa

1.3.

W odniesieniu do turbin gazowych: punkt przełączania się z trybu spalania na tryb stabilnego spalania przy pełnym zmieszaniu wstępnym lub na „bieg jałowy”

2.   Parametry operacyjne

2.1.

Zawartość tlenu w spalinach

2.2.

Temperatura spalin

2.3.

Ciśnienie pary

2.4.

W odniesieniu do obiektów wytwarzających energię cieplną: entalpia oraz natężenie przepływu cieczy będącej nośnikiem ciepła.

2.5.

W odniesieniu do obiektów opalanych paliwami płynnymi i gazem: natężenie przepływu paliwa, określone jako odsetek nominalnej przepustowości paliwa.

2.6.

W odniesieniu do obiektów z kotłami parowymi: temperatura pary na wylocie z kotła