ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.105.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 105

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
17 kwietnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 322/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( 1 )

1

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 323/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

41

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 324/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

43

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

17.4.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 322/2012

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla folpetu i pendymetaliny zostały określone w załączniku II i w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP klopyralidu i dimetomorfu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP fenpyrazaminy nie zostały dotąd określone w żadnym z załączników do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, stosowano zatem wartość wzorcową 0,01 mg/kg.

(2)

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimetomorf w szpinaku i boćwinie złożono wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w sprawie zmiany obowiązujących NDP.

(3)

Wniosek w tej samej sprawie dotyczący klopyralidu złożono w odniesieniu do kalafiora, brokułów, kapusty głowiastej, siemienia lnu, brukwi, rzepy oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, uwzględniając istniejące zastosowania w odniesieniu do roślin pastewnych stosowanych do karmienia zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący fenpyrazaminy złożono w odniesieniu do winogron, pomidorów, papryki, bakłażanów oraz dyniowatych z jadalną skórką. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący folpetu złożono w odniesieniu do winogron do produkcji wina, czosnku i pomidorów. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący pendymetaliny złożono w odniesieniu do warzyw kapustnych, kalarepy i ziół.

(4)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w odpowiednich przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(6)

W swoich uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że w odniesieniu do stosowania folpetu w winogronach do produkcji wina nie można wykluczyć potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów w przypadku zwiększenia NDP, o które wystąpił wnioskodawca. Dlatego też NDP nie powinien być zwiększony. W odniesieniu do klopyralidu w mleku Urząd zaproponował niższy NDP pod warunkiem zatwierdzenia metody analitycznej. Ponieważ nie ma dowodów zatwierdzenia, nie należy zmieniać NDP.

(7)

W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku narażenia na wymienione substancje przez całe życie w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych, które mogą je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku skrajnie dużej konsumpcji takich upraw i produktów, nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD).

(8)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, przy czym ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej http://www.efsa.europa.eu:

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Setting of MRLs for fenpyrazamine in table grapes, wine grapes, tomatoes, aubergines, peppers and cucurbits with edible peel” (Ustanowienie NDP dla fenpyrazaminy w winogronach stołowych i winogronach do produkcji wina, pomidorach, bakłażanach, papryce oraz dyniowatych z jadalną skórką). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2403. [30 s.].

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard)” (Zmiana obowiązujących NDP dla dimetomorfu w szpinaku i boćwinie). Dziennik EFSA 2011; 9(11):2437. [24 s.].

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Modification of the existing MRLs for clopyralid in various commodities” (Zmiana obowiązujących NDP dla klopyralidu w różnych produktach). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2418. [40 s.].

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops” (Zmiana obowiązujących NDP dla pendymetaliny w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2400. [31 s.].

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes” (Zmiana obowiązujących NDP dla folpetu w winogronach do produkcji wina, czosnku i pomidorach). Dziennik EFSA 2011; 9(9):2391. [40 s.].


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumny dotyczące folpetu i pendymetaliny otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Folpet

Pendimetalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

0,05 (2)

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,02 (2)

 

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)

 

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna)

 

 

0110040

Limy (Limonki)

 

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

0,02 (2)

 

0120010

Migdały

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

 

 

0120070

Orzechy makadamia

 

 

0120080

Orzeszki pekan

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

 

 

0120100

Pistacje

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

3 (+)

 

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

 

 

0130030

Pigwy

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna

 (3)

 (3)

0130050

Nieśplik japoński

 (3)

 (3)

0130990

Pozostałe

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

 

 

0140010

Morele

0,02 (2)

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia )

2

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

0,02 (2)

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)

0,02 (2)

 

0140990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

 

0151000

(a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

 

 

0151010

Winogrona stołowe

0,02 (2)

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

5

 

0152000

(b)

Truskawki

3 (+)

 

0153000

(c)

Owoce leśne

 

 

0153010

Jeżyny

3 (+)

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)

0,02 (2)

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

0153990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0154000

(d)

Inne drobne owoce i jagody

 

 

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne )

0,02 (2)

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))

0,02 (2)

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

3 (+)

 

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

3 (+)

 

0154050

Róża dzika

 (3)

 (3)

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)

 (3)

 (3)

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

 (3)

 (3)

0154990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0160000

(vi)

Owoce różne

0,02 (2)

 

0161000

(a)

Z jadalną skórką

 

 

0161010

Daktyle

 

 

0161020

Figi

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki (Szaron, Persymon)

 (3)

 (3)

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska ) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)

 (3)

 (3)

0161990

Pozostałe

 

 

0162000

(b)

Z niejadalną skórką, małe

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

0162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

 (3)

 (3)

0162050

Caimito

 (3)

 (3)

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)

 (3)

 (3)

0162990

Pozostałe

 

 

0163000

(c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

0163010

Awokado

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Granaty

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

 (3)

 (3)

0163070

Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

Ananasy

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

 (3)

 (3)

0163100

Durian (Rościan)

 (3)

 (3)

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

 (3)

 (3)

0163990

Pozostałe

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0211000

(a)

Ziemniaki

0,1

0,05 (2)

0212000

(b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,02 (2)

0,05 (2)

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 (3)

 (3)

0212990

Pozostałe

 

 

0213000

(c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

0,02 (2)

 

0213010

Buraki

 

0,05 (2)

0213020

Marchew

 

0,2

0213030

Seler korzeniowy

 

0,1

0213040

Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki )

 

0,2

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

 

0,05 (2)

0213060

Pasternak

 

0,2

0213070

Pietruszka zwyczajna - korzeń

 

0,2

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

 

0,05 (2)

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))

 

0,05 (2)

0213100

Brukiew

 

0,05 (2)

0213110

Rzepa

 

0,05 (2)

0213990

Pozostałe

 

0,05 (2)

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

 

0,05 (2)

0220010

Czosnek

0,1

 

0220020

Cebula (Cebula srebrzysta)

0,1

 

0220030

Szalotka

0,02 (2)

 

0220040

Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)

0,02 (2)

 

0220990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

0,05 (2)

0231000

(a)

Rośliny psiankowate

 

 

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

3 (+)

 

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

0,02 (2)

 

0231030

Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))

0,02 (2)

 

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

0,02 (2)

 

0231990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0232000

(b)

Dyniowate - z jadalną skórką

0,02 (2)

 

0232010

Ogórki

 

 

0232020

Korniszon

 

 

0232030

Cukinia (Kabaczek (patison))

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

0233000

(c)

Dyniowate - z niejadalną skórką

1

 

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty) )

 

 

0233020

Dynia (Dynia olbrzymia)

 

 

0233030

Arbuz

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

0234000

(d)

Kukurydza cukrowa

0,02 (2)

 

0239000

(e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

0,02 (2)

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

 

 

0241000

(a)

Kapustne kwitnące

0,02 (2)

0,05 (2)

0241010

Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

0242000

(b)

Kapustne głowiaste

0,02 (2)

0,05 (2)

0242010

Brukselka

 

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

 

 

0242990

Pozostałe

 

 

0243000

(c)

Kapustne liściowe

0,02 (2)

0,5

0243010

Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai) )

 

 

0243020

Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

0244000

(d)

Kalarepa

0,05

0,3

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

 

0251000

(a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

 

0,05 (2)

0251010

Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)

0,02 (2)

 

0251020

Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))

2

 

0251030

Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)

0,02 (2)

 

0251040

Rzeżucha

0,02 (2)

 

0251050

Gorycznik wiosenny

 (3)

 (3)

0251060

Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)

0,02 (2)

 

0251070

Gorczyca sarepska

 (3)

 (3)

0251080

Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))

0,02 (2)

 

0251990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0252000

(b)

Szpinak i podobne (liście)

 

0,05 (2)

0252010

Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)

10

 

0252020

Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))

 (3)

 (3)

0252030

Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)

0,02 (2)

 

0252990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0253000

(c)

Liście winorośli

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Rukiew wodna

0,02 (2)

0,05 (2)

0255000

(e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

0,02 (2)

0,05 (2)

0256000

(f)

Zioła

0,02 (2)

 

0256010

Trybula

 

0,6

0256020

Szczypiorek

 

0,6

0256030

Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))

 

0,6

0256040

Pietruszka - nać

 

2

0256050

Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaryn

 (3)

 (3)

0256070

Tymianek (Majeranek, oregano)

 (3)

 (3)

0256080

Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)

 (3)

 (3)

0256090

Liście laurowe

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Hizop)

 (3)

 (3)

0256990

Pozostałe (Kwiaty jadalne)

 

0,6

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

0,2

0260010

Fasola (w strąkach ) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

2 (+)

 

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

2 (+)

 

0260030

Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)

0,02 (2)

 

0260040

Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)

0,02 (2)

 

0260050

Soczewica

0,02 (2)

 

0260990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe

0,02 (2)

 

0270010

Szparagi

 

0,05 (2)

0270020

Karczochy

 

0,05 (2)

0270030

Seler

 

0,1

0270040

Koper włoski

 

0,05 (2)

0270050

Karczochy kuliste

 

0,05 (2)

0270060

Por

 

0,05 (2)

0270070

Rabarbar

 

0,05 (2)

0270080

Pędy bambusa

 (3)

 (3)

0270090

Rdzenie palmowe

 (3)

 (3)

0270990

Pozostałe

 

0,05 (2)

0280000

(viii)

Grzyby

0,02 (2)

0,05 (2)

0280010

Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)

 

 

0280020

Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)

 

 

0280990

Pozostałe

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie

 (3)

 (3)

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,02 (2)

0,2

0300010

Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)

 

 

0300020

Soczewica

 

 

0300030

Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)

 

 

0300040

Łubin

 

 

0300990

Pozostałe

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,02 (2)

 

0401000

(i)

Nasiona oleiste

 

0,1 (2)

0401010

Siemię lnu

 

 

0401020

Orzeszki ziemne

 

 

0401030

Mak

 

 

0401040

Ziarna sezamu

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

0401060

Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

 

 

0401070

Ziarna soi

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

0401090

Nasiona bawełny

 

 

0401100

Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)

 

 

0401110

Rokosz barwierski

 (3)

 (3)

0401120

Ogórecznik

 (3)

 (3)

0401130

Lnicznik właściwy

 (3)

 (3)

0401140

Konopie

 

 

0401150

Rącznik pospolity

 (3)

 (3)

0401990

Pozostałe

 

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

0,05 (2)

0402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 (3)

 (3)

0402030

Olejowiec gwinejski

 (3)

 (3)

0402040

Drzewo kapokowe

 (3)

 (3)

0402990

Pozostałe

 

0,1 (2)

0500000

5.

ZBOŻA

 

0,05 (2)

0500010

Jęczmień

2

 

0500020

Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowà)

0,02 (2)

 

0500030

Kukurydza

0,02 (2)

 

0500040

Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)

0,02 (2)

 

0500050

Owies zwyczajny

0,02 (2)

 

0500060

Ryż

0,02 (2)

 

0500070

Żyto

0,02 (2)

 

0500080

Sorgo

0,02 (2)

 

0500090

Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

2

 

0500990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

 

 

0620000

(ii)

Ziarna kawy

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Kwiaty

 (3)

 (3)

0631010

Kwiaty rumianku

 (3)

 (3)

0631020

Kwiat malwy sudańskiej

 (3)

 (3)

0631030

Płatki róży

 (3)

 (3)

0631040

Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa drobnoziarnista

 (3)

 (3)

0631990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Liście

 (3)

 (3)

0632010

Liście truskawki

 (3)

 (3)

0632020

Liście Rooibos (Liście miłorzębu)

 (3)

 (3)

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 (3)

 (3)

0632990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Korzenie

 (3)

 (3)

0633010

Korzeń waleriany

 (3)

 (3)

0633020

Korzeń żeń-szenia

 (3)

 (3)

0633990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Pozostałe napary ziołowe

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Kakao (femetowane ziarna)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

150

0,1 (2)

0800000

8.

PRZYPRAWY

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Nasiona

 (3)

 (3)

0810010

Anyż

 (3)

 (3)

0810020

Czarnuszka siewna

 (3)

 (3)

0810030

Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)

 (3)

 (3)

0810040

Kolendra

 (3)

 (3)

0810050

Kmin rzymski

 (3)

 (3)

0810060

Koper ogrodowy

 (3)

 (3)

0810070

Koper włoski

 (3)

 (3)

0810080

Kozieradka pospolita

 (3)

 (3)

0810090

Gałka muszkatałowa

 (3)

 (3)

0810990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Owoce i jagody

 (3)

 (3)

0820010

Ziele angielskie

 (3)

 (3)

0820020

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum

 (3)

 (3)

0820030

Kminek

 (3)

 (3)

0820040

Kardamon malabarski

 (3)

 (3)

0820050

Jagody jałowca

 (3)

 (3)

0820060

Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)

 (3)

 (3)

0820070

Wanilia płaskolistna

 (3)

 (3)

0820080

Tamarynd

 (3)

 (3)

0820990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Kora

 (3)

 (3)

0830010

Cynamon (Kasja)

 (3)

 (3)

0830990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 (3)

 (3)

0840010

Lukrecja

 (3)

 (3)

0840020

Imbir

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

0840040

Chrzan pospolity

 (3)

 (3)

0840990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Pąki

 (3)

 (3)

0850010

Goździki

 (3)

 (3)

0850020

Kapary

 (3)

 (3)

0850990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 (3)

 (3)

0860010

Szafran

 (3)

 (3)

0860990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

 (3)

 (3)

0870010

Muszkatołowiec korzenny

 (3)

 (3)

0870990

Pozostałe

 (3)

 (3)

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

 (3)

 (3)

0900010

Burak cukrowy (korzeń)

 (3)

 (3)

0900020

Trzcina cukrowa

 (3)

 (3)

0900030

Cykoria podróżnik korzenie

 (3)

 (3)

0900990

Pozostałe

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

0,05  (2)

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

 

 

1011000

(a)

Świnie

 

 

1011010

Mięso

 

 

1011020

Tłuszcz z chudego mięsa

 

 

1011030

Wątroba

 

 

1011040

Nerka

 

 

1011050

Podroby jadalne

 

 

1011990

Pozostałe

 

 

1012000

(b)

Bydło

 

 

1012010

Mięso

 

 

1012020

Tłuszcz

 

 

1012030

Wątroba

 

 

1012040

Nerka

 

 

1012050

Podroby jadalne

 

 

1012990

Pozostałe

 

 

1013000

(c)

Owce

 

 

1013010

Mięso

 

 

1013020

Tłuszcz

 

 

1013030

Wątroba

 

 

1013040

Nerka

 

 

1013050

Podroby jadalne

 

 

1013990

Pozostałe

 

 

1014000

(d)

Kozy

 

 

1014010

Mięso

 

 

1014020

Tłuszcz

 

 

1014030

Wątroba

 

 

1014040

Nerka

 

 

1014050

Podroby jadalne

 

 

1014990

Pozostałe

 

 

1015000

(e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 (3)

 (3)

1015010

Mięso

 (3)

 (3)

1015020

Tłuszcz

 (3)

 (3)

1015030

Wątroba

 (3)

 (3)

1015040

Nerka

 (3)

 (3)

1015050

Podroby jadalne

 (3)

 (3)

1015990

Pozostałe

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

 

1016010

Mięso

 

 

1016020

Tłuszcz

 

 

1016030

Wątroba

 

 

1016040

Nerka

 

 

1016050

Podroby jadalne

 

 

1016990

Pozostałe

 

 

1017000

(g)

Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)

 (3)

 (3)

1017010

Mięso

 (3)

 (3)

1017020

Tłuszcz

 (3)

 (3)

1017030

Wątroba

 (3)

 (3)

1017040

Nerka

 (3)

 (3)

1017050

Podroby jadalne

 (3)

 (3)

1017990

Pozostałe

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

 

 

1020010

Bydło

 

 

1020020

Owce

 

 

1020030

Kozy

 

 

1020040

Konie

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

 

 

1030010

Kury

 

 

1030020

Kaczki

 (3)

 (3)

1030030

Gęsi

 (3)

 (3)

1030040

Przepiórki

 (3)

 (3)

1030990

Pozostałe

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Ślimaki

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 (3)

 (3)

(F)= Rozpuszczalny w tłuszczach

Folpet

(+)

Suma kaptanu i folpetu.

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

0152000

(b)

Truskawki

0153010

Jeżyny

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

0260010

Fasola (w strąkach ) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)”

2)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

(i)

kolumny dotyczące klopyralidu i dimetomorfu otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4)

Klopyralid

Dimetomorf

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

 

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,5

 

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)

 

0,05 (5)

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

0,8

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna)

 

0,05 (5)

0110040

Limy (Limonki)

 

0,05 (5)

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)

 

0,05 (5)

0110990

Pozostałe

 

0,05 (5)

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

0,5

0,05 (5)

0120010

Migdały

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

 

 

0120070

Orzechy makadamia

 

 

0120080

Orzeszki pekan

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

 

 

0120100

Pistacje

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

0,5

0,05 (5)

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

 

 

0130030

Pigwy

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna

 

 

0130050

Nieśplik japoński

 

 

0130990

Pozostałe

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

0,5

0,05 (5)

0140010

Morele

 

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)

 

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

 

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)

 

 

0140990

Pozostałe

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

 

0151000

(a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

0,5

3

0151010

Winogrona stołowe

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

0152000

(b)

Truskawki

0,5

0,7

0153000

(c)

Owoce leśne

0,5

0,05 (5)

0153010

Jeżyny

 

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)

 

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

0153990

Pozostałe

 

 

0154000

(d)

Inne drobne owoce i jagody

 

0,05 (5)

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne)

0,5

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))

4

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

0,5

 

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

0,5

 

0154050

Róża dzika

0,5

 

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)

0,5

 

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

0,5

 

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

0,5

 

0154990

Pozostałe

0,5

 

0160000

(vi)

Owoce różne

0,5

0,05 (5)

0161000

(a)

Z jadalną skórką

 

 

0161010

Daktyle

 

 

0161020

Figi

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0161060

Kaki (Szaron, Persymon)

 

 

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska ) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)

 

 

0161990

Pozostałe

 

 

0162000

(b)

Z niejadalną skórką, małe

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

0162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

 

 

0162050

Caimito

 

 

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

0163000

(c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

0163010

Awokado

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Granaty

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

 

 

0163070

Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananasy

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

 

 

0163100

Durian (Rościan)

 

 

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

 

 

0163990

Pozostałe

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0211000

(a)

Ziemniaki

0,5

0,5

0212000

(b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

1

0,05 (5)

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

0213000

(c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

0213010

Buraki

1

0,05 (5)

0213020

Marchew

0,5

0,05 (5)

0213030

Seler korzeniowy

0,5

0,05 (5)

0213040

Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)

0,5

0,05 (5)

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

0,5

0,05 (5)

0213060

Pasternak

0,5

0,05 (5)

0213070

Pietruszka zwyczajna - korzeń

0,5

0,05 (5)

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

0,5

1

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))

0,5

0,05 (5)

0213100

Brukiew

1,5

0,05 (5)

0213110

Rzepa

1,5

0,05 (5)

0213990

Pozostałe

0,5

0,05 (5)

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

0,5

 

0220010

Czosnek

 

0,15

0220020

Cebula (Cebula srebrzysta)

 

0,15

0220030

Szalotka

 

0,15

0220040

Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)

 

0,3

0220990

Pozostałe

 

0,1

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

0,5

 

0231000

(a)

Rośliny psiankowate

 

 

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

 

1

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

 

0,5

0231030

Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))

 

0,3

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

 

0,05 (5)

0231990

Pozostałe

 

0,05 (5)

0232000

(b)

Dyniowate - z jadalną skórką

 

1

0232010

Ogórki

 

 

0232020

Korniszon

 

 

0232030

Cukinia (Kabaczek (patison))

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

0233000

(c)

Dyniowate-z niejadalną skórką

 

 

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))

 

1

0233020

Dynia (Dynia olbrzymia)

 

0,05 (5)

0233030

Arbuz

 

0,05 (5)

0233990

Pozostałe

 

0,05 (5)

0234000

(d)

Kukurydza cukrowa

 

0,05 (5)

0239000

(e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

 

0,05 (5)

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

 

0,05 (5)

0241000

(a)

Kapustne kwitnące

 

 

0241010

Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)

1,5

 

0241020

Kalafiory

3

 

0241990

Pozostałe

0,5

 

0242000

(b)

Kapustne głowiaste

 

 

0242010

Brukselka

0,5

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

3

 

0242990

Pozostałe

0,5

 

0243000

(c)

Kapustne liściowe

 

 

0243010

Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))

1

 

0243020

Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)

1

 

0243990

Pozostałe

0,5

 

0244000

(d)

Kalarepa

0,5

 

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

 

0251000

(a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

0,5

 

0251010

Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)

 

10

0251020

Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))

 

10

0251030

Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)

 

1

0251040

Rzeżucha

 

10

0251050

Gorycznik wiosenny

 

10

0251060

Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)

 

10

0251070

Gorczyca sarepska

 

10

0251080

Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))

 

10

0251990

Pozostałe

 

1

0252000

(b)

Szpinak i podobne (liście)

 

 

0252010

Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)

1

1

0252020

Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))

0,5

1

0252030

Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)

1

1

0252990

Pozostałe

0,5

0,05 (5)

0253000

(c)

Liście winorośli

0,5

10

0254000

(d)

Rukiew wodna

0,5

10

0255000

(e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

0,5

10

0256000

(f)

Zioła

3

10

0256010

Trybula

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

0256030

Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))

 

 

0256040

Pietruszka - nać

 

 

0256050

Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)

 

 

0256060

Rozmaryn

 

 

0256070

Tymianek (Majeranek, oregano)

 

 

0256080

Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)

 

 

0256090

Liście laurowe

 

 

0256100

Estragon (Hizop)

 

 

0256990

Pozostałe (Kwiaty jadalne)

 

 

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

0,5

 

0260010

Fasola (w strąkach ) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

 

0,05 (5)

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

 

0,05 (5)

0260030

Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)

 

0,05 (5)

0260040

Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)

 

0,1

0260050

Soczewica

 

0,05 (5)

0260990

Pozostałe

 

0,05 (5)

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe

0,5

 

0270010

Szparagi

 

0,05 (5)

0270020

Karczochy

 

0,05 (5)

0270030

Seler

 

0,05 (5)

0270040

Koper włoski

 

0,05 (5)

0270050

Karczochy kuliste

 

2

0270060

Por

 

1,5

0270070

Rabarbar

 

0,05 (5)

0270080

Pędy bambusa

 

0,05 (5)

0270090

Rdzenie palmowe

 

0,05 (5)

0270990

Pozostałe

 

0,05 (5)

0280000

(viii)

Grzyby

0,5

0,05 (5)

0280010

Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)

 

 

0280020

Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)

 

 

0280990

Pozostałe

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie

0,5

0,05 (5)

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,5

0,05 (5)

0300010

Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)

 

 

0300020

Soczewica

 

 

0300030

Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)

 

 

0300040

Łubin

 

 

0300990

Pozostałe

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0,05 (5)

0401000

(i)

Nasiona oleiste

 

 

0401010

Siemię lnu

20

 

0401020

Orzeszki ziemne

0,5

 

0401030

Mak

0,5

 

0401040

Ziarna sezamu

0,5

 

0401050

Ziarna słonecznika

0,5

 

0401060

Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

0,5

 

0401070

Ziarna soi

0,5

 

0401080

Nasiona gorczycy

0,5

 

0401090

Nasiona bawełny

0,5

 

0401100

Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)

0,5

 

0401110

Rokosz barwierski

0,5

 

0401120

Ogórecznik

0,5

 

0401130

Lnicznik właściwy

0,5

 

0401140

Konopie

0,5

 

0401150

Rącznik pospolity

0,5

 

0401990

Pozostałe

0,5

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

0,5

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

0402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 

 

0402030

Olejowiec gwinejski

 

 

0402040

Drzewo kapokowe

 

 

0402990

Pozostałe

 

 

0500000

5.

ZBOŻA

 

0,05 (5)

0500010

Jęczmień

2

 

0500020

Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)

2

 

0500030

Kukurydza

2

 

0500040

Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)

2

 

0500050

Owies zwyczajny

2

 

0500060

Ryż

2

 

0500070

Żyto

5

 

0500080

Sorgo

2

 

0500090

Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

2

 

0500990

Pozostałe

2

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

 

0,05 (5)

0610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

0,5

 

0620000

(ii)

Ziarna kawy

0,5

 

0630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

5

 

0631000

(a)

Kwiaty

 

 

0631010

Kwiaty rumianku

 

 

0631020

Kwiat malwy sudańskiej

 

 

0631030

Płatki róży

 

 

0631040

Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)

 

 

0631050

Lipa drobnoziarnista

 

 

0631990

Pozostałe

 

 

0632000

(b)

Liście

 

 

0632010

Liście truskawki

 

 

0632020

Liście Rooibos (Liście miłorzębu)

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

0632990

Pozostałe

 

 

0633000

(c)

Korzenie

 

 

0633010

Korzeń waleriany

 

 

0633020

Korzeń żeń-szenia

 

 

0633990

Pozostałe

 

 

0639000

(d)

Pozostałe napary ziołowe

 

 

0640000

(iv)

Kakao (femetowane ziarna)

0,5

 

0650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

0,5

 

0700000

7.

CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

5

50

0800000

8.

PRZYPRAWY

0,5

0,05 (5)

0810000

(i)

Nasiona

 

 

0810010

Anyż

 

 

0810020

Czarnuszka siewna

 

 

0810030

Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)

 

 

0810040

Kolendra

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

0810070

Koper włoski

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

0810090

Gałka muszkatałowa

 

 

0810990

Pozostałe

 

 

0820000

(ii)

Owoce i jagody

 

 

0820010

Ziele angielskie

 

 

0820020

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

Kminek

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

0820060

Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)

 

 

0820070

Wanilia płaskolistna

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

0820990

Pozostałe

 

 

0830000

(iii)

Kora

 

 

0830010

Cynamon (Kasja)

 

 

0830990

Pozostałe

 

 

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 

 

0840010

Lukrecja

 

 

0840020

Imbir

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

0840040

Chrzan pospolity

 

 

0840990

Pozostałe

 

 

0850000

(v)

Pąki

 

 

0850010

Goździki

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Pozostałe

 

 

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 

 

0860010

Szafran

 

 

0860990

Pozostałe

 

 

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

 

 

0870010

Muszkatołowiec korzenny

 

 

0870990

Pozostałe

 

 

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

0,05 (5)

0900010

Burak cukrowy (korzeń)

1

 

0900020

Trzcina cukrowa

0,05 (5)

 

0900030

Cykoria podróżnik korzenie

0,05 (5)

 

0900990

Pozostałe

0,05 (5)

 

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

0,05 (5)

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

 

 

1011000

(a)

Świnie

0,05 (5)

 

1011010

Mięso

 

 

1011020

Tłuszcz z chudego mięsa

 

 

1011030

Wątroba

 

 

1011040

Nerka

 

 

1011050

Podroby jadalne

 

 

1011990

Pozostałe

 

 

1012000

(b)

Bydło

 

 

1012010

Mięso

0,08

 

1012020

Tłuszcz

0,05 (5)

 

1012030

Wątroba

0,06

 

1012040

Nerka

0,4

 

1012050

Podroby jadalne

0,05 (5)

 

1012990

Pozostałe

0,05 (5)

 

1013000

(c)

Owce

 

 

1013010

Mięso

0,08

 

1013020

Tłuszcz

0,05 (5)

 

1013030

Wątroba

0,06

 

1013040

Nerka

0,4

 

1013050

Podroby jadalne

0,05 (5)

 

1013990

Pozostałe

0,05 (5)

 

1014000

(d)

Kozy

 

 

1014010

Mięso

0,08

 

1014020

Tłuszcz

0,05 (5)

 

1014030

Wątroba

0,06

 

1014040

Nerka

0,4

 

1014050

Podroby jadalne

0,05 (5)

 

1014990

Pozostałe

0,05 (5)

 

1015000

(e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

0,05 (5)

 

1015010

Mięso

 

 

1015020

Tłuszcz

 

 

1015030

Wątroba

 

 

1015040

Nerka

 

 

1015050

Podroby jadalne

 

 

1015990

Pozostałe

 

 

1016000

(f)

Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

0,05 (5)

 

1016010

Mięso

 

 

1016020

Tłuszcz

 

 

1016030

Wątroba

 

 

1016040

Nerka

 

 

1016050

Podroby jadalne

 

 

1016990

Pozostałe

 

 

1017000

(g)

Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)

0,05 (5)

 

1017010

Mięso

 

 

1017020

Tłuszcz

 

 

1017030

Wątroba

 

 

1017040

Nerka

 

 

1017050

Podroby jadalne

 

 

1017990

Pozostałe

 

 

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

0,05 (5)

 

1020010

Bydło

 

 

1020020

Owce

 

 

1020030

Kozy

 

 

1020040

Konie

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

0,05 (5)

 

1030010

Kury

 

 

1030020

Kaczki

 

 

1030030

Gęsi

 

 

1030040

Przepiórki

 

 

1030990

Pozostałe

 

 

1040000

(iv)

Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)

0,05 (5)

 

1050000

(v)

Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)

0,05 (5)

 

1060000

(vi)

Ślimaki

0,05 (5)

 

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

0,05 (5)

 

(ii)

dodaje się następującą kolumnę dla fenpyrazaminy:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (6)

Fenpyrazamina

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,01  (7)

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna)

 

0110040

Limy (Limonki)

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)

 

0110990

Pozostałe

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

0,01  (7)

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

 

0120070

Orzechy makadamia

 

0120080

Orzeszki pekan

 

0120090

Orzeszki sosnowe

 

0120100

Pistacje

 

0120110