ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.100.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 100

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
5 kwietnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.4.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 290/2012

z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6, art. 8 ust. 5 oraz art. 10 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1178/2011 (2) ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące niektórych licencji pilotów oraz konwersji krajowych licencji pilotów i krajowych licencji mechanika pokładowego na licencje pilotów, a także warunki uznawania licencji z państw trzecich. Ustanowiono w nim także przepisy dotyczące orzeczeń lekarskich pilotów, warunków konwersji krajowych orzeczeń lekarskich oraz certyfikacji lekarzy orzeczników medycyny lotniczej. Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 zawiera także przepisy dotyczące sprawności fizycznej i psychicznej personelu pokładowego.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 organizacje szkolące pilotów oraz centra medycyny lotniczej podlegają certyfikacji. Stosowny certyfikat wydaje się po spełnieniu określonych wymagań technicznych i administracyjnych. Należy zatem określić przepisy dotyczące systemu administracji i zarządzania obejmującego te organizacje.

(3)

Szkoleniowe urządzenia symulacji lotu wykorzystywane do szkolenia, testowania lub sprawdzania pilotów wymagają certyfikacji zgodnie z szeregiem kryteriów technicznych. Należy zatem przewidzieć odpowiednie wymagania techniczne oraz procedury administracyjne.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 sprawność fizyczna i psychiczna oraz kompetencje personelu pokładowego muszą być utrzymywane na stałym poziomie, tak aby mogli oni wywiązywać się z przydzielonych im zadań w zakresie bezpieczeństwa. Członkowie tego personelu uczestniczący w zarobkowym użytkowaniu muszą posiadać zaświadczenie zgodnie z pierwotnymi postanowieniami załącznika III, część O, lit. d) podrozdziału OPS 1.1005 do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (3). Należy zatem określić odpowiednie przepisy dotyczące kwalifikacji personelu pokładowego oraz związanych z nimi zaświadczeń.

(5)

W rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 nie określono przepisów dotyczących środków sprawowania nadzoru przez właściwe organy. W związku z tym niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, tak aby włączyć do niego przepisy dotyczące systemu administracji i zarządzania obejmującego właściwe organy i organizacje. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 należy również włączyć przepisy dotyczące sieci wymiany informacji między państwami członkowskimi, Komisją i Agencją.

(6)

Branży lotniczej i organom administracji państw członkowskich należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na przystosowanie do nowych ram prawnych oraz na uznanie, po spełnieniu określonych warunków, ważności certyfikatów, w tym świadectw ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, wydanych zanim zaczęto stosować niniejsze rozporządzenie.

(7)

Aby zapewnić płynne przejście oraz zagwarantować wysoki, ujednolicony poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Unii, środki wykonawcze powinny odzwierciedlać aktualny stan wiedzy, w tym najlepsze praktyki, a także postęp naukowo-techniczny w zakresie szkolenia załóg. Należy zatem uwzględnić rozporządzenie (EWG) nr 3922/91 oraz wymagania techniczne i procedury administracyjne uzgodnione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Wspólne Władze Lotnicze (JAA) do dnia 30 czerwca 2009 r., jak również obowiązujące przepisy wynikające ze specyfiki danego kraju.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1178/2011.

(9)

Środki, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91, dotyczące wystawiania świadectw ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przez personel pokładowy, skreśla się zgodnie z art. 69 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 216/2008. Środki przyjęte niniejszym rozporządzeniem uznaje się za stanowiące odpowiednie środki.

(10)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (Agencja) przygotowała projekt przepisów wykonawczych i przedstawiła go Komisji w postaci opinii zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się punkty w brzmieniu:

„6)

warunków wydawania, utrzymania, zmieniania, ograniczania, zawieszania lub cofania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, a także praw i obowiązków posiadaczy świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego;

7)

warunków wydawania, utrzymania, zmieniania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikatów organizacji szkolących pilotów i centrów medycyny lotniczej uczestniczących w kwalifikowaniu oraz ocenie lotniczo-lekarskiej załóg w lotnictwie cywilnym;

8)

wymagań dotyczących certyfikacji szkoleniowych urządzeń symulacji lotu oraz organizacji obsługujących te urządzenia i korzystających z nich;

9)

wymagań dotyczących systemu administracji i zarządzania, które spełnić muszą państwa członkowskie, Agencja oraz stosowne organizacje w związku z przepisami, o których mowa w pkt 1–8.”;

2)

w art. 2 dodaje się punkty 11, 12 i 13 w brzmieniu:

„11)

»członek personelu pokładowego« oznacza odpowiednio wykwalifikowanego członka załogi, niebędącego członkiem personelu lotniczego ani technicznego, który został wyznaczony przez operatora do wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem pasażerów i lotu w trakcie operacji lotniczych;

12)

»załoga« oznacza załogę lotniczą oraz personel pokładowy;

13)

»certyfikat, zatwierdzenie lub organizacja zgodna z JAR« oznacza certyfikat lub zatwierdzenie wydane lub uznane albo organizację certyfikowaną, zatwierdzoną, zarejestrowaną lub uznaną – zgodnie z krajowymi przepisami uwzględniającymi JAR i stosowne procedury – przez państwo członkowskie, które wdrożyło odpowiednie JAR i uzyskało rekomendację dotyczącą wzajemnego uznawania w ramach systemu Wspólnych Władz Lotniczych w odniesieniu do tych JAR.”;

3)

w art. 4 ust. 1:

wyrażenie „dniem 8 kwietnia 2012 r.” zastępuje się zwrotem „datą stosowania niniejszego rozporządzenia”,

wyrażenie „8 kwietnia 2017 r.” zastępuje się zwrotem „8 kwietnia 2018 r.”;

4)

dodaje się art. 10a, 10b i 10 c w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Organizacje szkolące pilotów

1.   Organizacje szkolące pilotów muszą spełniać wymagania techniczne i przestrzegać procedur administracyjnych określonych w załącznikach VI i VII oraz podlegają procesowi certyfikacji.

2.   W odniesieniu do organizacji szkolących pilotów, które posiadają certyfikat zgodny z JAR wydany lub uznany przez dane państwo członkowskie przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia, uznaje się, że posiadają one certyfikat wydany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

W takim przypadku prawa tych organizacji ogranicza się do praw uwzględnionych w zatwierdzeniach wydanych przez dane państwo członkowskie.

Nie naruszając przepisów art. 2, organizacje szkolące pilotów dostosowują swój system zarządzania, programy szkoleniowe, procedury i podręczniki, tak aby były one zgodne z załącznikiem VII najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2014 r.

3.   Organizacjom szkolącym zgodnym z JAR zarejestrowanym w danym państwie członkowskim przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia zezwala się na prowadzenie szkoleń w zakresie licencji pilotów turystycznych zgodnych z JAR.

4.   Państwa członkowskie muszą zastąpić certyfikaty, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy, certyfikatami zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku VI najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r.

Artykuł 10b

Szkoleniowe urządzenia symulacji lotu

1.   Szkoleniowe urządzenia symulacji lotu (FSTD) wykorzystywane do szkolenia, testowania lub sprawdzania pilotów, z wyjątkiem rozwojowych urządzeń szkoleniowych wykorzystywanych do szkolenia pilotów doświadczalnych, muszą spełniać wymagania techniczne i być zgodne z procedurami administracyjnymi określonymi w załącznikach VI i VII oraz podlegają procesowi kwalifikacji.

2.   Certyfikaty kwalifikacji FSTD zgodne z JAR, wydane lub uznane przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3.   Państwa członkowskie muszą zastąpić certyfikaty, o których mowa w ust. 2, certyfikatami kwalifikacji zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku VI najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r.

Artykuł 10c

Centra medycyny lotniczej

1.   Centra medycyny lotniczej muszą spełniać wymagania techniczne i przestrzegać procedur administracyjnych określonych w załącznikach VI i VII oraz podlegają certyfikacji.

2.   Zatwierdzenia centrów medycyny lotniczej zgodne z JAR, wydane lub uznane przez państwo członkowskie przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Centra medycyny lotniczej muszą dostosować swój system zarządzania, programy szkoleniowe, procedury i podręczniki, tak aby były one zgodne z załącznikiem VII najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2014 r.

3.   Państwa członkowskie muszą zastąpić zatwierdzenia centrów medycyny lotniczej, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy, certyfikatami zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku VI najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r.”;

5)

dodaje się art. 11a, 11b i 11 c w brzmieniu:

„Artykuł 11a

Kwalifikacje personelu pokładowego oraz związane z nimi zaświadczenia

1.   Członkowie personelu pokładowego uczestniczący w zarobkowym użytkowaniu statków powietrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 216/2008, muszą spełniać określone warunki oraz posiadać odpowiednie zaświadczenie zgodnie z wymaganiami technicznymi i procedurami administracyjnymi określonymi w załącznikach V i VI.

2.   Członkowie personelu pokładowego posiadający, przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia, świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa wydane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3922/91 (EU-OPS):

a)

uznawani są za spełniających wymogi niniejszego rozporządzenia, jeżeli spełniają oni stosowne wymagania EU-OPS w zakresie szkolenia, sprawdzania i bieżącej praktyki; lub

b)

jeżeli nie spełniają oni stosownych wymagań EU-OPS w zakresie szkolenia, sprawdzania i bieżącej praktyki, przed uznaniem ich za spełniających wymogi niniejszego rozporządzenia muszą przejść wszystkie niezbędne szkolenia i sprawdzenia; lub

c)

jeżeli nie uczestniczyli oni w zarobkowym użytkowaniu samolotów przez okres dłuższy niż 5 lat, przed uznaniem ich za spełniających wymogi niniejszego rozporządzenia muszą przejść szkolenie wstępne i zdać stosowny egzamin zgodnie z wymogami załącznika V.

3.   Świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa wydane zgodnie z EU-OPS zastępuje się świadectwami dopuszczenia do pracy personelu pokładowego zgodnymi z wzorem określonym w załączniku VI najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r.

4.   W dniu wejścia niniejszego rozporządzenia do stosowania członkowie personelu pokładowego uczestniczący w zarobkowym użytkowaniu śmigłowców:

a)

uznawani są za spełniających wymogi szkolenia wstępnego z załącznika V, jeżeli spełniają oni wymogi w zakresie szkolenia, sprawdzania i bieżącej praktyki zawarte w stosownych przepisach JAR dotyczących lotniczych przewozów zarobkowych z wykorzystaniem śmigłowców; lub

b)

jeżeli nie spełniają oni stosownych wymagań w zakresie szkolenia, sprawdzania i bieżącej praktyki zawartych w przepisach JAR dotyczących lotniczych przewozów zarobkowych z wykorzystaniem śmigłowców, przed uznaniem ich za spełniających wymogi niniejszego rozporządzenia muszą przejść wszystkie stosowne szkolenia i sprawdzenia wymagane w operacjach śmigłowców, z wyjątkiem szkolenia wstępnego; lub

c)

jeżeli nie uczestniczyli oni w zarobkowym użytkowaniu śmigłowców przez okres dłuższy niż 5 lat, przed uznaniem ich za spełniających wymogi niniejszego rozporządzenia muszą przejść szkolenie wstępne i zdać stosowny egzamin zgodnie z wymogami załącznika V.

5.   Nie naruszając przepisów art. 2, świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego zgodne ze wzorem określonym w załączniku VI wydawane są wszystkim członkom personelu pokładowego uczestniczącym w zarobkowym użytkowaniu śmigłowców najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2013 r.

Artykuł 11b

Zdolność do sprawowania nadzoru

1.   Państwa członkowskie muszą wyznaczyć przynajmniej jeden podmiot jako właściwy organ, który w granicach tego państwa członkowskiego posiada niezbędne uprawnienia oraz obowiązki w zakresie certyfikacji osób i organizacji objętych rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi oraz nadzoru nad nimi.

2.   Jeżeli państwo członkowskie wyznaczy jako właściwy organ więcej niż jeden podmiot:

a)

zostają wyraźnie określone obszary kompetencji każdego z tych właściwych organów poprzez wyznaczenie zakresu obowiązków i geograficznego zasięgu działania;

b)

ustanawia się zasady koordynacji między tymi organami, tak aby w granicach kompetencji poszczególnych organów zapewnić skuteczny nadzór nad wszystkimi organizacjami i osobami objętymi rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi.

3.   Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby właściwe organy dysponowały niezbędnymi środkami, pozwalającymi im zapewnić nadzór nad wszystkimi osobami i organizacjami objętymi ich programem nadzoru, w tym wystarczającymi zasobami, które pozwolą im wypełniać obowiązki nakładane przez niniejsze rozporządzenie.

4.   Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby pracownicy właściwych organów nie prowadzili działań w zakresie nadzoru tam, gdzie istnieją dowody na to, iż działania te mogłyby bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do konfliktu interesów, w szczególności w związku z występowaniem więzi rodzinnych lub interesu finansowego.

5.   Pracownicy upoważnieni przez właściwy organ do realizacji zadań w zakresie certyfikacji lub nadzoru są uprawnieni do wykonywania przynajmniej następujących zadań:

a)

badanie rejestrów, danych, procedur i wszelkich innych materiałów istotnych z punktu widzenia realizacji zadań w zakresie certyfikacji lub nadzoru;

b)

kopiowanie lub pobieranie wyciągów z tych rejestrów, danych, procedur i pozostałych materiałów;

c)

żądanie ustnych wyjaśnień na miejscu;

d)

wchodzenie na teren stosownych obiektów, miejsc wykonywania operacji lotniczych lub środków transportu;

e)

prowadzenie audytów, dochodzeń, ocen, inspekcji, w tym kontroli na płycie i niezapowiedzianych inspekcji; oraz

f)

w stosownych przypadkach – podejmowanie lub inicjowanie środków egzekucyjnych.

6.   Zadania, o których mowa w ust. 5, wykonywane są zgodnie z przepisami prawa właściwego państwa członkowskiego.

Artykuł 11c

Środki przejściowe

W odniesieniu do organizacji, dla których – zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 216/2008 – właściwym organem jest Agencja:

a)

państwa członkowskie muszą przekazać Agencji wszelkie rejestry dotyczące nadzoru nad tymi organizacjami najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2013 r.;

b)

procesy certyfikacji wszczęte przed dniem 8 kwietnia 2012 r. przez dane państwo członkowskie muszą zostać dokończone przez to państwo członkowskie we współpracy z Agencją. Agencja musi przejąć wszystkie obowiązki właściwego organu w odniesieniu do stosownej organizacji po wydaniu jej certyfikatu przez to państwo członkowskie.”;

6)

w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1b.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu do dnia 8 kwietnia 2013 r. przepisów załączników I–IV;”;

7)

w art. 12 ust. 7 wyrażenie „ust. 2–6” zastępuje się zwrotem „ust. 1b–6”;

8)

dodaje się nowe załączniki V, VI i VII, których treść została określona w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 kwietnia 2012 r.

2.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 akapit drugi, państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu następujących przepisów:

a)

załączniki V–VII – do dnia 8 kwietnia 2013 r.;

b)

pkt ORA.GEN.200 lit. a) pkt 3 załącznika VII dotyczącego posiadaczy certyfikatów kwalifikacji FSTD, niebędących zatwierdzoną organizacją szkolenia i nieposiadających certyfikatu przewoźnika lotniczego – do dnia 8 kwietnia 2014 r.;

c)

załączniki VI i VII dotyczące zatwierdzonych organizacji szkolenia oraz centrów medycyny lotniczej niezgodnych z JAR – do dnia 8 kwietnia 2014 r.;

d)

pkt CC.GEN.030 załącznika V – do dnia 8 kwietnia 2015 r.;

e)

załącznik V dotyczący członków personelu pokładowego uczestniczących w zarobkowym użytkowaniu śmigłowców – do dnia 8 kwietnia 2015 r.;

f)

załączniki VI i VII dotyczące organizacji szkolenia prowadzących szkolenia jedynie w zakresie licencji pilota lekkich statków powietrznych, licencji pilota turystycznego, licencji pilota balonowego lub licencji pilota szybowców – do dnia 8 kwietnia 2015 r.;

g)

załączniki VI i VII dotyczące organizacji szkolenia prowadzących szkolenia w zakresie uprawnień pilota doświadczalnego zgodnie z pkt FCL.820 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 – do dnia 8 kwietnia 2015 r.

3.   W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z przepisów ust. 2, musi powiadomić o tym Komisję i Agencję. We wspomnianym powiadomieniu musi określić długość okresu korzystania z tych przepisów oraz uzasadnienie dla tego rodzaju odstępstwa, jak również program wdrożenia obejmujący planowane działania i odpowiednie ramy czasowe.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 13.3.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK V

KWALIFIKACJE PERSONELU POKŁADOWEGO UCZESTNICZĄCEGO W OPERACJACH ZAROBKOWEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO

[CZĘŚĆ CC]

PODCZĘŚĆ GEN

WYMAGANIA OGÓLNE

CC.GEN.001 Właściwy organ

Do celów niniejszej części za właściwy organ uważa się organ wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym osoba składa wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego.

CC.GEN.005 Zakres

W niniejszej części określono wymagania dotyczące wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego oraz warunki ich ważności i korzystania z nich przez ich posiadaczy.

CC.GEN.015 Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego składany jest w postaci i na zasadach ustanowionych przez właściwy organ.

CC.GEN.020 Minimalny wiek

Kandydat składający wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.

CC.GEN.025 Prawa i warunki

a)

Zgodnie z prawami nadanymi posiadaczom świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, pełnią oni funkcję członków personelu pokładowego uczestniczącego w operacjach zarobkowego transportu lotniczego przy użyciu statków powietrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

b)

Członkowie personelu pokładowego mogą korzystać z praw określonych w lit. a), pod warunkiem że:

1)

posiadają ważne świadectwo dopuszczenia do pracy personelu pokładowego określone w CC.CCA.105; oraz

2)

spełniają wymogi CC.GEN.030, CC.TRA.225 i obowiązujące wymagania części MED.

CC.GEN.030 Dokumenty i prowadzenie rejestrów

W celu wykazania zgodności z obowiązującymi wymaganiami określonymi w CC.GEN.025 lit. b) każdy posiadacz prowadzi i na żądanie przedstawia świadectwo dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, wykaz oraz rejestr szkoleń i sprawdzianów jego/jej kwalifikacji w odniesieniu do odpowiedniego typu lub wariantu statku powietrznego, chyba że operator korzystający z jego/jej usług prowadzi tego typu rejestry i może je bez trudu udostępnić na żądanie właściwego organu lub posiadacza.

PODCZĘŚĆ CCA

SPECJALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO PRACY PERSONELU POKŁADOWEGO

CC.CCA.100 Wydawanie świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

a)

Świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego wydaje się wyłącznie kandydatom, którzy zdali egzamin po zakończeniu wstępnego kursu szkoleniowego zgodnie z niniejszą częścią.

b)

Świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego wydaje:

1)

właściwy organ; lub

2)

organizacja zatwierdzona w tym celu przez właściwy organ.

CC.CCA.105 Ważność świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

Świadectwo dopuszczenia do pracy personelu pokładowego jest wydawane na czas nieokreślony i pozostaje ważne, chyba że:

a)

zostaje zawieszone lub cofnięte przez właściwy organ; lub

b)

jego posiadacz nie korzystał z praw wynikających ze świadectwa przez ostatnie 60 miesięcy, wykonując loty na co najmniej jednym typie statku powietrznego.

CC.CCA.110 Zawieszanie i cofanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

a)

Jeśli posiadacz świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego nie spełnia wymagań określonych w niniejszej części, właściwy organ może je zawiesić lub cofnąć.

b)

W przypadku zawieszenia lub cofnięcia świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego przez właściwy organ jego posiadacze:

1)

muszą zostać poinformowani o takiej decyzji na piśmie, a także o przysługującym im prawie do odwołania zgodnie z prawem krajowym;

2)

nie mogą korzystać z praw nadanych im na podstawie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego;

3)

muszą niezwłocznie poinformować o takiej decyzji operatora(-ów) korzystającego(-ych) z ich usług; oraz

4)

muszą zwrócić swoje świadectwo zgodnie z obowiązującą procedurą określoną przez właściwy organ.

PODCZĘŚĆ TRA

WYMAGANIA SZKOLENIOWE WOBEC KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO PRACY PERSONELU POKŁADOWEGO ORAZ WOBEC POSIADACZY TAKIEGO ŚWIADECTWA

CC.TRA.215 Prowadzenie szkolenia

Szkolenie wymagane w niniejszej części musi być:

a)

prowadzone przez organizacje szkoleniowe lub operatorów wykonujących zarobkowe przewozy lotnicze zatwierdzonych w tym celu przez właściwy organ;

b)

prowadzone przez personel posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zagadnień objętych szkoleniem; oraz

c)

przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia i programem wskazanym w zaświadczeniu o zatwierdzeniu organizacji.

CC.TRA.220 Wstępny kurs szkoleniowy i egzamin

a)

Kandydaci ubiegający się o świadectwo dopuszczenia do pracy personelu pokładowego muszą ukończyć wstępny kurs szkoleniowy w celu zapoznania się ze środowiskiem lotniczym oraz zdobycia wystarczającej wiedzy ogólnej i podstawowej biegłości wymaganej w celu wykonywania wyznaczonych zadań i wywiązywania się z obowiązków związanych z bezpieczeństwem pasażerów i bezpieczeństwem lotu podczas normalnych, niebezpiecznych i awaryjnych operacji.

b)

Program wstępnego kursu szkoleniowego musi obejmować co najmniej zagadnienia określone w załączniku 1 do niniejszej części. Program szkolenia wstępnego musi obejmować szkolenie teoretyczne i praktyczne.

c)

Kandydaci ubiegający się o świadectwo dopuszczenia do pracy personelu pokładowego muszą zdać egzamin obejmujący wszystkie elementy programu szkolenia określonego w lit. b), z wyjątkiem szkolenia z zarządzania zasobami załogi (CRM), w celu wykazania, że osiągnęły poziom wiedzy i biegłości wymagany w lit. a).

CC.TRA.225 Kwalifikacje odnoszące się do typu lub wersji statku powietrznego

a)

Posiadacze ważnego świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego mogą wykonywać loty na statku powietrznym pod warunkiem że uzyskali kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w części ORO.

b)

W celu uzyskania kwalifikacji odnoszących się do typu lub wersji statku powietrznego posiadacz:

1)

musi spełniać obowiązujące wymagania szkoleniowe i kontrolne oraz wymagania dotyczące ważności, obejmujące szkolenia mające znaczenie dla statku powietrznego, na którym ma wykonywać loty, a mianowicie:

(i)

szkolenie dla określonego typu statku powietrznego, szkolenie przejściowe u operatora oraz szkolenie zapoznawcze;

(ii)

szkolenie w zakresie różnic;

(iii)

szkolenie okresowe; oraz

2)

musi potwierdzić wykonywanie lotów na danym typie statku powietrznego w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub ukończenie odpowiedniego szkolenia utrwalającego wiedzę i zdanie sprawdzianu, zanim ponownie zacznie wykonywać loty na danym typie statku powietrznego.

Załącznik 1 do części CC

Wstępny kurs szkoleniowy i egzamin

PROGRAM SZKOLENIA

Program wstępnego kursu szkoleniowego obejmuje co najmniej następujące zagadnienia:

1.   Ogólną wiedzę teoretyczną na temat lotnictwa i przepisów lotniczych obejmujących wszystkie aspekty odnoszące się do zadań i obowiązków personelu pokładowego:

1.1.

terminologię lotniczą, teorię lotu, rozmieszczenie pasażerów, obszary lotów, meteorologię i skutki zanieczyszczenia powierzchni statku powietrznego;

1.2.

przepisy lotnicze odnoszące się do personelu pokładowego oraz roli właściwego organu;

1.3.

zadania i obowiązki personelu pokładowego podczas operacji i w razie potrzeby szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych;

1.4.

bieżące kwalifikacje i sprawność niezbędne do odbywania lotów jako członek personelu pokładowego, z uwzględnieniem ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymaganego wypoczynku;

1.5.

znaczenie kwestii zapewnienia aktualizacji odpowiednich dokumentów i instrukcji o poprawki wprowadzane przez operatora, stosownie do przypadku;

1.6.

znaczenie kwestii wypełniania przez personel pokładowy obowiązków zgodnie z instrukcją operacyjną operatora;

1.7.

znaczenie odprawy personelu pokładowego przed startem i zapewnienie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do określonych obowiązków; oraz

1.8.

znaczenie kwestii określenia momentu, w którym członek personelu pokładowego jest upoważniony do rozpoczęcia ewakuacji oraz innych procedur awaryjnych i ponosi za to rozpoczęcie odpowiedzialność.

2.   Łączność

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładzie się na znaczenie skutecznego porozumiewania się między personelem pokładowym a załogą lotniczą, w tym technik komunikacyjnych, wspólnego języka i terminologii.

3.   Szkolenie wprowadzające na temat czynnika ludzkiego (HF) w lotnictwie i zarządzania zasobami załogi (CRM)

Szkolenie to jest prowadzone przez co najmniej jednego instruktora CRM ds. personelu pokładowego. Elementy szkolenia są omawiane szczegółowo i obejmują co najmniej następujące zagadnienia:

3.1.

Zagadnienia ogólne: czynnik ludzki w lotnictwie, ogólne instrukcje w sprawie zasad i celów CRM, wydolność ludzka i ograniczenia;

3.2.

Zagadnienia istotne z perspektywy pojedynczego członka personelu pokładowego: świadomość własnej osobowości, błędy ludzkie i odpowiedzialność, postawy i zachowania, samoocena; stres i pokonywanie stresu; zmęczenie a czujność; asertywność; świadomość sytuacyjna, odbieranie i przetwarzanie informacji.

4.   Obsługa pasażerów i kontrola sytuacji w kabinie:

4.1.

znaczenie prawidłowego rozmieszczenia pasażerów w odniesieniu do masy i wyważenia samolotu, pasażerowie specjalnych kategorii i konieczność posadzenia przy nienadzorowanych wyjściach pasażerów o odpowiedniej sprawności fizycznej;

4.2.

przepisy dotyczące bezpiecznego przechowywania bagażu kabinowego (łącznie z przedmiotami służbowymi w kabinie) oraz ryzyko, że będzie on stanowić zagrożenie dla pasażerów w kabinie lub w inny sposób przeszkodzi w użyciu wyposażenia awaryjnego lub wyjść awaryjnych, lub też uszkodzi je;

4.3.

porady dotyczące rozpoznawania pasażerów, którzy są pod wpływem alkoholu, spożywają go, są pod wpływem środków odurzających lub są agresywni, i zajmowania się takimi pasażerami;

4.4.

środki ostrożności, jakie mają zostać podjęte w przypadku przewożenia w kabinie pasażerskiej żywych zwierząt;

4.5.

czynności, jakie mają zostać podjęte na wypadek turbulencji, łącznie z zabezpieczeniem kabiny; oraz

4.6.

metody używane do motywacji pasażerów i kontroli nad tłumem niezbędne do przyspieszenia ewakuacji samolotu.

5.   Zagadnienia związane z medycyną lotniczą i pierwsza pomoc:

5.1.

ogólne instrukcje dotyczące zagadnień związanych z medycyną lotniczą i przetrwania;

5.2.

wpływ latania na fizjologię, ze szczególnym podkreśleniem niedotlenienia i wymagań dotyczących korzystania z tlenu, funkcjonowanie trąbki słuchowej i urazy ciśnieniowe;

5.3.

podstawowa pierwsza pomoc, obejmująca opiekę w przypadku:

a)

choroby lokomocyjnej;

b)

dolegliwości żołądkowo-jelitowych;

c)

hiperwentylacji;

d)

poparzeń;

e)

ran;

f)

utraty przytomności; oraz

g)

złamań i uszkodzeń tkanki miękkiej;

5.4.

nagłe przypadki medyczne podczas lotu i pierwsza pomoc obejmująca co najmniej:

a)

astmę;

b)

reakcje stresowe i alergiczne;

c)

wstrząs;

d)

cukrzycę;

e)

zadławienie;

f)

padaczkę;

g)

poród;

h)

udar; oraz

i)

zawał serca;

5.5.

użycie odpowiedniego sprzętu, w tym tlenu pierwszej pomocy, apteczek pierwszej pomocy, ratunkowych zestawów medycznych i ich zawartości;

5.6.

praktyczne przeszkolenie każdego członka personelu pokładowego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego manekina i z uwzględnieniem charakterystyki statku powietrznego; oraz

5.7.

zdrowie i higiena w trakcie podróży, w tym:

a)

higiena na pokładzie;

b)

ryzyko zachorowania na chorobę zakaźną i środki zmniejszające tego typu ryzyko;

c)

postępowanie z odpadami klinicznymi;

d)

dezynsekcja statku powietrznego;

e)

postępowanie w przypadku śmierci na pokładzie; oraz

f)

zarządzanie czujnością, fizjologiczne skutki przewlekłego zmęczenia, psychologia snu, rytm okołodobowy i zmiany stref czasowych.

6.   Materiały niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi ICAO

7.   Ogólne zagadnienia związane z bezpieczeństwem lotniczym, w tym znajomość przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008

8.   Szkolenie przeciwpożarowe i w środowisku zadymionym:

8.1.

nacisk na ciążący na personelu pokładowym obowiązek niezwłocznego radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi obejmującymi pojawienie się ognia lub dymu oraz, w szczególności, na znaczenie kwestii rozpoznania rzeczywistego źródła pożaru;

8.2.

znaczenie natychmiastowego informowania załogi lotniczej, jak również określone działania niezbędne do koordynacji i pomocy w razie wykrycia pożaru lub dymu;

8.3.

konieczność częstego sprawdzania obszarów potencjalnego zagrożenia pożarem, w tym toalet, oraz detektorów dymu;

8.4.

klasyfikacja rodzajów pożaru i odpowiedniego typu środków gaśniczych oraz procedury dla określonych sytuacji pożarowych;

8.5.

techniki stosowania środków gaśniczych, skutki ich nieprawidłowego użycia oraz ich wykorzystanie w przestrzeni zamkniętej, w tym szkolenie praktyczne z zakresu działań przeciwpożarowych oraz zakładania i użycia wyposażenia do ochrony przeciwdymnej stosowanego w lotnictwie; oraz

8.6.

ogólne procedury naziemnych służb ratunkowych na lotniskach.

9.   Szkolenie w technikach przetrwania:

9.1.

zasady przetrwania w nieprzyjaznym środowisku (np. w warunkach polarnych, pustynnych, w dżungli, na morzu); oraz

9.2.

szkolenie w zakresie przetrwania w wodzie, które obejmuje rzeczywiste zakładanie i użycie osobistego wyposażenia do utrzymywania się na wodzie, a także użycie tratw ratunkowych lub innych podobnych urządzeń oraz ćwiczenia praktyczne w wodzie.

ZAŁĄCZNIK VI

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WŁADZY LOTNICZEJ W ODNIESIENIU DO ZAŁÓG LOTNICZYCH

[CZĘŚĆ ARA]

PODCZĘŚĆ GEN

WYMAGANIA OGÓLNE

SEKCJA I

Informacje ogólne

ARA.GEN.105   Definicje

Do celów niniejszej części oraz części ORA stosuje się następujące definicje:

1)

»akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC)« są niewiążącymi normami przyjętymi przez Agencję w celu przedstawienia środków służących zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem podstawowym i przepisami wykonawczymi do niego;

2)

»alternatywne sposoby spełnienia wymagań« są sposobami stanowiącymi alternatywę dla istniejących akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań lub oferującymi nowe środki służące zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego, w odniesieniu do których to sposobów Agencja nie przyjęła żadnych powiązanych akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań;

3)

»zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO)« oznacza organizację, której wydano lub przedłużono zezwolenie na prowadzenie szkoleń kwalifikujących do uzyskania licencji pilota lub powiązanych uprawnień i certyfikatów;

4)

»model urządzenia do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD)« oznacza określoną konfigurację sprzętu i oprogramowania, która uzyskała certyfikat urządzenia treningowego do lotów według wskazań przyrządów;

5)

»specyfikacje certyfikacyjne (CS)« to normy techniczne przyjęte przez Agencję określające środki służące wykazaniu zgodności z rozporządzeniem podstawowym i przepisami wykonawczymi do niego, które mogą być wykorzystywane przez daną organizację na potrzeby procesu certyfikacji.

6)

»instruktor szkolenia praktycznego (FI)« oznacza instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia na statku powietrznym zgodnie z częścią FCL;

7)

»szkoleniowe urządzenie symulacji lotu (FSTD)« oznacza urządzenie szkoleniowe, które:

a)

w przypadku samolotów jest pełnym symulatorem lotu (FFS), urządzeniem do szkolenia lotniczego (FTD), urządzeniem do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych (FNPT) lub urządzeniem do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD);

b)

w przypadku śmigłowców jest pełnym symulatorem lotu (FFS), urządzeniem do szkolenia lotniczego (FTD) lub urządzeniem do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych (FNPT);

8)

»kwalifikacja FSTD« oznacza poziom technicznych możliwości szkoleniowego urządzenia symulacji lotu określony w odpowiednim dokumencie;

9)

»użytkownik FSTD« oznacza organizację lub osobę szkolącą się, podlegającą kontroli lub sprawdzeniu na szkoleniowym urządzeniu symulacji lotu w zatwierdzonej organizacji szkolenia;

10)

»zatrzymanie na ziemi« oznacza formalny zakaz startu statku powietrznego oraz podjęcie działań niezbędnych do jego zatrzymania;

11)

»materiały zawierające wytyczne (GM)« oznaczają niewiążące materiały opracowane przez Agencję, które pomagają przedstawić znaczenie wymagania lub specyfikacji i które stosuje się w celu wsparcia interpretacji rozporządzenia podstawowego, przepisów wykonawczych do niego i akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań;

12)

»ARO.RAMP« oznacza podczęść RAMP załącznika II do rozporządzenia w sprawie operacji lotniczych;

13)

»inne urządzenie szkoleniowe (OTD)« oznacza pomoc treningową inną niż szkoleniowe urządzenie symulacji lotu (FSTD), służącą szkoleniu pilotów, w sytuacji gdy nie jest konieczne pełne środowisko kabiny pilota;

14)

»część ARA« oznacza załącznik VI do rozporządzenia w sprawie załóg w lotnictwie cywilnym;

15)

»część ORO« oznacza załącznik III do rozporządzenia w sprawie operacji lotniczych;

16)

»część CC« oznacza załącznik V do rozporządzenia w sprawie załóg w lotnictwie cywilnym;

17)

»część FCL« oznacza załącznik I do rozporządzenia w sprawie załóg w lotnictwie cywilnym;

18)

»część MED« oznacza załącznik IV do rozporządzenia w sprawie załóg w lotnictwie cywilnym;

19)

»część ORA« oznacza załącznik VII do rozporządzenia w sprawie załóg w lotnictwie cywilnym;

20)

»główne miejsce prowadzenia działalności« oznacza siedzibę główną lub zarejestrowane biuro organizacji, w której wykonywane są główne czynności finansowe i kontrola operacyjna, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu;

21)

»Przewodnik do testów kwalifikacyjnych (QTG)« oznacza dokument, którego celem jest wykazanie, że osiągi i właściwości użytkowe szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD) odpowiadają charakterystykom statku powietrznego, klasie samolotu lub typowi śmigłowca, które są symulowane przez to urządzenie w wyznaczonych granicach, a także że wszystkie obowiązujące wymagania zostały spełnione. QTG obejmują zarówno dane statku powietrznego, klasę samolotu lub typ śmigłowca, jak i dane FSTD wykorzystywane w procesie testów walidacyjnych.

ARA.GEN.115   Dokumentacja nadzorcza

Właściwy organ musi udostępnić odpowiedniemu personelowi wszystkie akty ustawodawcze, normy, zasady, publikacje techniczne i powiązane dokumenty w celu umożliwienia mu wykonywania jego zadań i wywiązywania się z obowiązków.

ARA.GEN.120   Sposoby spełnienia wymagań

a)

Agencja musi opracować akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC), które to sposoby mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego. Zapewnienie zgodności z akceptowalnymi sposobami spełnienia wymagań jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań określonych w przepisach wykonawczych.

b)

Alternatywne sposoby spełnienia wymagań można wykorzystać w celu zapewnienia zgodności z przepisami wykonawczymi.

c)

Właściwy organ ustanawia system zapewniający stałą ocenę tego, czy wszystkie alternatywne sposoby spełnienia wymagań stosowane przez sam właściwy organ lub organizacje, lub osoby znajdujące się pod jego nadzorem zapewniają zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego.

d)

Właściwy organ musi ocenić wszystkie alternatywne sposoby spełnienia wymagań zaproponowane przez organizację zgodnie z ORA.GEN.120 poprzez analizę przedłożonej dokumentacji i – o ile uzna się to za konieczne – poprzez przeprowadzenie inspekcji tej organizacji.

Jeśli właściwy organ stwierdzi, że alternatywne sposoby spełnienia wymagań są zgodne z przepisami wykonawczymi, organ ten niezwłocznie musi:

1)

powiadomić kandydata, że alternatywne sposoby spełnienia wymagań mogą zostać wdrożone, oraz że – w stosownych przypadkach – może on odpowiednio zmienić zatwierdzenie lub certyfikat kandydata; oraz

2)

powiadomić Agencję o ich treści, w tym przekazać kopie wszystkich stosownych dokumentów.

3)

powiadomić pozostałe państwa członkowskie o alternatywnych sposobach spełniania wymagań, które zostały zatwierdzone.

e)

Jeśli właściwy organ sam wykorzystuje alternatywne sposoby spełnienia wymagań w celu osiągnięcia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego, organ ten musi:

1)

udostępnić je wszystkim organizacjom i osobom znajdującym się pod jego nadzorem; oraz

2)

niezwłocznie powiadomić Agencję.

Właściwy organ musi przekazać Agencji pełny opis alternatywnych sposobów spełnienia wymagań, zawierający zmiany procedur, włączając w to informacje o wszelkich zmianach procedur mogących mieć istotne znaczenie, a także ocenę potwierdzającą zgodność z przepisami wykonawczymi.

ARA.GEN.125   Udzielanie informacji Agencji

a)

Właściwy organ musi niezwłocznie powiadomić Agencję o wszelkich istotnych problemach związanych z wdrożeniem rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i przepisów wykonawczych do niego.

b)

Właściwy organ musi przekazać Agencji istotne informacje o bezpieczeństwie uzyskane na podstawie zgłoszonych zdarzeń.

ARA.GEN.135   Natychmiastowa reakcja na zagrożenie bezpieczeństwa

a)

Nie naruszając przepisów dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) właściwy organ musi wdrożyć system służący odpowiedniemu gromadzeniu, analizowaniu i rozpowszechnianiu informacji o bezpieczeństwie.

b)

Agencja musi wdrożyć system służący odpowiedniemu analizowaniu wszelkich otrzymanych istotnych informacji o bezpieczeństwie i bez zbędnej zwłoki przekazać państwom członkowskim i Komisji wszelkie informacje, w tym zalecenia lub działania naprawcze, jakie należy podjąć, które to informacje są dla państw członkowskich i Komisji niezbędne, aby w odpowiednim czasie zareagować na zagrożenie bezpieczeństwa dotyczące wyrobów, części, akcesoriów, osób lub organizacji podlegających rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisom wykonawczym do niego.

c)

Po otrzymaniu informacji, o których mowa w lit. a) i b), właściwy organ musi podjąć odpowiednie działania eliminujące zagrożenie bezpieczeństwa.

d)

O podejmowanych działaniach, o których mowa w lit. c), organ niezwłocznie powiadamia wszystkie osoby lub organizacje, które muszą się do tych działań zastosować na mocy rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i przepisów wykonawczych do niego. Właściwy organ musi powiadomić o tych działaniach również Agencję, a w przypadku konieczności podjęcia wspólnych działań – także inne zainteresowane państwa członkowskie.

SEKCJA II

Zarządzanie

ARA.GEN.200   System zarządzania

a)

Właściwy organ musi opracować i stosować system zarządzania obejmujący co najmniej:

1)

udokumentowane zasady i procedury opisujące jego strukturę organizacyjną oraz środki i metody zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego. Procedury muszą być aktualizowane i wykorzystywane jako podstawowe dokumenty robocze na użytek wewnętrzny danego właściwego organu podczas wykonywania wszelkich powiązanych zadań;

2)

wystarczającą liczbę personelu wykonującego swoje zadania i wywiązującego się ze swoich obowiązków. Taki personel musi mieć odpowiednie kwalifikacje pozwalające mu na wykonywanie przydzielonych mu zadań, a także niezbędną wiedzę i niezbędne doświadczenie oraz odbyć szkolenie wstępne i okresowe, co zapewnia mu stały poziom wiedzy i umiejętności. System, o którym mowa, musi być ustanowiony się w celu zapewnienia dostępności personelu, tak aby zapewnić właściwe wykonanie wszystkich zadań;

3)

odpowiednie zaplecze i pomieszczenia biurowe umożliwiające wykonanie przydzielonych zadań;

4)

funkcję monitorowania zgodności systemu zarządzania z odpowiednimi wymaganiami oraz adekwatności procedur, łącznie z ustanowieniem wewnętrznego procesu audytu oraz procesu zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa. Monitorowanie zgodności obejmuje system zwrotnego informowania o wynikach audytu wyższej kadry kierowniczej właściwego organu, aby w razie potrzeby zapewnić podjęcie działań naprawczych;

5)

osobę lub grupę osób ponoszących ostateczną odpowiedzialność za funkcję monitorowania zgodności przed wyższą kadrą kierowniczą właściwego organu.

b)

W odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności obejmujących system zarządzania właściwy organ musi wyznaczyć co najmniej jedną osobę ponoszącą całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie istotnym(-i) zadaniem(-ami).

c)

Właściwy organ musi ustanowić procedury dotyczące wymiany wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy pozostałym zainteresowanym właściwym organom, w tym wszelkich informacji na temat uzyskanych wyników i działań następczych podejmowanych w wyniku sprawowania nadzoru nad osobami i organizacjami prowadzącymi działalność na terytorium państwa członkowskiego, lecz certyfikowanymi przez właściwy organ innego państwa członkowskiego lub Agencję.

d)

Egzemplarz procedur związanych z systemem zarządzania oraz zmian do nich musi zostać udostępniony Agencji do celów standaryzacji.

ARA.GEN.205   Przydzielanie zadań kwalifikowanym jednostkom

a)

Zadania związane ze wstępną certyfikacją lub sprawowaniem stałego nadzoru nad osobami lub organizacjami objętymi rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego muszą być przydzielane są przez państwa członkowskie jedynie kwalifikowanym jednostkom. Przydzielając zadania, właściwy organ musi dopilnować, aby:

1)

wdrożyć system umożliwiający wstępną oraz stałą ocenę zgodności kwalifikowanej jednostki z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

System ten i wyniki ocen muszą być udokumentowane;

2)

zawrzeć udokumentowane porozumienie z kwalifikowaną jednostką, zatwierdzone przez obie strony na odpowiednim szczeblu zarządzania, które to porozumienie wyraźnie określa:

(i)

zadania, jakie należy wykonać;

(ii)

deklaracje, sprawozdania i rejestry, jakie należy przekazać;

(iii)

warunki techniczne, jakie należy spełnić podczas wykonywania przedmiotowych zadań;

(iv)

powiązane ubezpieczenie od odpowiedzialności; oraz

(v)

ochronę informacji uzyskanych podczas wykonywania przedmiotowych zadań.

b)

Właściwy organ musi dopilnować, aby wewnętrzny proces audytu oraz proces zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, wymagane na mocy ARA.GEN.200 lit. a) pkt 4, obejmowały wszelkie zadania w zakresie certyfikacji i sprawowania stałego nadzoru wykonywane w jego imieniu.

ARA.GEN.210   Zmiany w systemie zarządzania

a)

Właściwy organ musi posiadać system służący identyfikacji zmian wpływających na jego zdolność do wykonywania zadań oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 oraz przepisach wykonawczych do niego. Taki system musi umożliwiać podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia dalszej adekwatności i skuteczności jego systemu zarządzania.

b)

Właściwy organ musi aktualizować swój system zarządzania w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego w odpowiednim terminie, by zapewnić ich skuteczne wdrożenie.

c)

Właściwy organ musi powiadomić Agencję o zmianach wpływających na jego zdolność do wykonywania zadań oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 oraz przepisach wykonawczych do niego.

ARA.GEN.220   Prowadzenie dokumentacji

a)

Właściwy organ musi ustanowić system prowadzenia dokumentacji, który umożliwia odpowiednie przechowywanie, dostępność i wiarygodne śledzenie:

1)

udokumentowanych zasad i procedur funkcjonujących w ramach systemu zarządzania;

2)

szkolenia, kwalifikacji i upoważnień personelu;

3)

przydziału zadań obejmującego elementy wymagane zgodnie z ARA.GEN.205 oraz szczegóły przydzielonych zadań;

4)

procesów certyfikacji oraz sprawowania stałego nadzoru nad certyfikowanymi organizacjami;

5)

procesów wydawania licencji, uprawnień, certyfikatów/upoważnień i świadectw dla personelu oraz sprawowania stałego nadzoru nad posiadaczami tego typu licencji, uprawnień, certyfikatów i świadectw;

6)

procesów wydawania certyfikatów kwalifikacji FSTD oraz sprawowania stałego nadzoru nad FSTD i organizacjami korzystającymi z FSTD;

7)

nadzoru nad osobami i organizacjami prowadzącymi działalność na terytorium państwa członkowskiego, lecz nadzorowanymi lub certyfikowanymi przez właściwy organ innego państwa członkowskiego lub przez Agencję, zgodnie z ustaleniami między poszczególnymi organami;

8)

oceny i powiadamiania Agencji o alternatywnych sposobach spełnienia wymagań zaproponowanych przez organizacje oraz oceny alternatywnych sposobów spełnienia wymagań stosowanych przez sam właściwy organ;

9)

nieprawidłowości, działań naprawczych i daty zakończenia tych działań;

10)

podjętych środków wykonawczych;

11)

informacji o bezpieczeństwie i działaniach następczych; oraz

12)

zapewnienia elastyczności podejścia zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

b)

Właściwy organ musi prowadzić wykaz wszystkich wydanych przez siebie certyfikatów dla organizacji, certyfikatów kwalifikacji FSTD i licencji personelu, certyfikatów/upoważnień oraz świadectw.

c)

Dokumentacja musi być przechowywana przez minimalny okres wskazany w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku braku takiego wskazania dokumentacja musi być przechowywana przez okres co najmniej pięciu lat z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

SEKCJA III

Nadzór, certyfikacja i egzekwowanie przepisów

ARA.GEN.300   Nadzór

a)

Właściwy organ musi weryfikować:

1)

zgodność z wymaganiami mającymi zastosowanie do organizacji lub osób przed wydaniem certyfikatu dla organizacji, zatwierdzenia, certyfikatu kwalifikacji FSTD lub licencji personelu, certyfikatu/upoważnienia, uprawnienia lub świadectwa (stosownie do przypadku);

2)

stałą zgodność z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi organizacji, którym przyznał certyfikat, a także dotyczącymi osób i posiadaczy certyfikatu kwalifikacji FSTD;

3)

wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa nakazanych przez właściwy organ zgodnie z ARA.GEN.135 lit. c) i d).

b)

Taka weryfikacja musi:

1)

być prowadzona przy użyciu specjalnie przygotowanej dokumentacji ułatwiającej personelowi odpowiedzialnemu za nadzór w zakresie bezpieczeństwa wypełnianie zadań;

2)

obejmować przekazanie zainteresowanym osobom i organizacjom informacji o efektach działalności w ramach nadzoru w zakresie bezpieczeństwa;

3)

opierać się na audytach i inspekcjach, w tym inspekcjach na płycie i inspekcjach niezapowiedzianych; oraz

4)

przekazywać właściwemu organowi dowodów potrzebnych na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań, w tym środków przewidzianych w ARA.GEN.350 i ARA.GEN.355.

c)

Zakres nadzoru określonego w lit. a) i b) musi uwzględniać wyniki poprzednich działań w zakresie nadzoru oraz priorytety w zakresie bezpieczeństwa.

d)

Bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich i ich obowiązków określonych w podczęści ARO.RAMP, zakres nadzoru nad czynnościami wykonywanymi na terytorium państwa członkowskiego przez osoby zamieszkałe lub organizacje mające siedzibę w innym państwie członkowskim mysi być ustalony na podstawie priorytetów w zakresie bezpieczeństwa oraz poprzednich działań w zakresie nadzoru.

e)

W przypadku gdy w działalność osoby lub organizacji zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie lub zaangażowana jest Agencja, właściwy organ odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru zgodnie z lit. a) może zgodzić się na to, aby czynności w zakresie nadzoru wykonywane były przez właściwy(-e) organ(-y) państwa (państw) członkowskiego(-ich), na którego(-ych) terytorium prowadzone są określone działania, lub przez Agencję. Wszystkie osoby lub organizacje podlegające tego typu porozumieniu muszą zostać poinformowane o jego istnieniu i zakresie.

f)

Właściwy organ musi gromadzić i przetwarzać wszelkie informacje uznane za użyteczne na potrzeby sprawowania nadzoru, w tym przeprowadzania inspekcji na płycie i inspekcji niezapowiedzianych.

ARA.GEN.305   Program sprawowania nadzoru

a)

Właściwy organ musi opracować i stosować program sprawowania nadzoru obejmujący czynności związane z nadzorem wymagane na mocy ARA.GEN.300 i ARO.RAMP.

b)

W odniesieniu do organizacji certyfikowanych przez właściwy organ i posiadaczy certyfikatu kwalifikacji FSTD program sprawowania nadzoru musi być opracowany z uwzględnieniem szczególnego charakteru danej organizacji, złożoności prowadzonej przez nią działalności, wyników wcześniejszych działań w zakresie certyfikacji lub nadzoru i musi bazować na ocenie powiązanego ryzyka. Program sprawowania nadzoru musi obejmować w ramach każdego cyklu planowania nadzoru:

1)

audyty i inspekcje, w tym – w stosownych przypadkach – inspekcje na płycie i inspekcje niezapowiedziane; oraz

2)

spotkania z udziałem kierownika odpowiedzialnego i właściwego organu, których celem jest, aby obie strony zostały poinformowane o istotnych kwestiach.

c)

W odniesieniu do organizacji certyfikowanych przez właściwy organ oraz posiadaczy certyfikatu kwalifikacji FSTD stosuje się cykl planowania nadzoru nieprzekraczający 24 miesięcy.

Cykl planowania nadzoru może zostać skrócony, jeśli istnieją dowody na to, że wyniki działalności organizacji lub posiadacza certyfikatu kwalifikacji FSTD w zakresie bezpieczeństwa uległy pogorszeniu.

Cykl planowania nadzoru może zostać wydłużony do maksymalnie 36 miesięcy, jeśli właściwy organ stwierdzi, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

1)

organizacja wykazała się skuteczną identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego i skutecznie zarządzała powiązanym ryzykiem;

2)

organizacja niezmiennie wykazywała zgodnie z ORA.GEN.130, że w pełni kontroluje wszelkie zachodzące zmiany;

3)

nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości poziomu 1; oraz

4)

wszystkie działania naprawcze zostały wdrożone w terminie zaakceptowanym lub przedłużonym przez właściwy organ zgodnie z ARA.GEN.350 lit. d) pkt 2.

Cykl planowania nadzoru może zostać ponadto wydłużony do maksymalnie 48 miesięcy, jeśli oprócz powyższego organizacja opracuje, a właściwy organ zatwierdzi skuteczny, stały system zgłaszania właściwemu organowi wyników w zakresie bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów przez samą organizację.

d)

W odniesieniu do osób posiadających licencję, certyfikat/upoważnienie, uprawnienie lub świadectwo wydane przez właściwy organ program sprawowania nadzoru obejmuje inspekcje, w tym, w stosownych przypadkach, inspekcje niezapowiedziane.

e)

Program sprawowania nadzoru musi obejmować dokumentację dat planowanych i przeprowadzonych audytów, inspekcji i spotkań.

ARA.GEN.310   Procedura wstępnej certyfikacji – organizacje

a)

Po otrzymaniu wniosku o pierwsze wydanie certyfikatu dla organizacji właściwy organ musi sprawdzić, czy organizacja ta spełnia obowiązujące wymagania.

b)

Po stwierdzeniu, że organizacja spełnia obowiązujące wymagania, właściwy organ musi wydać certyfikat(-y) określony(-e) w dodatkach III i V do niniejszej części. Certyfikat(-y) wydawany(-e) jest (są) na czas nieokreślony. Prawa i zakres działań, jakie organizacja może wykonywać na mocy zatwierdzenia, określa się w warunkach zatwierdzenia dołączonych do certyfikatu(-ów).

c)

W celu umożliwienia organizacji wprowadzania zmian bez wcześniejszej zgody właściwego organu zgodnie z ORA.GEN.130, właściwy organ musi zatwierdzić procedurę przedłożoną przez organizację, określającą zakres tego typu zmian i opisującą sposób zarządzania tego typu zmianami i powiadamiania o nich.

ARA.GEN.315   Procedura wydawania, przedłużania, wznawiania lub wymiany licencji, uprawnień, certyfikatów/upoważnień lub świadectw – osoby

a)

Po otrzymaniu wniosku o wydanie, przedłużenie, wznowienie lub wymianę licencji, uprawnienia, certyfikatu/upoważnienia lub świadectwa dla personelu oraz po otrzymaniu dokumentacji potwierdzającej, właściwy organ musi sprawdzić, czy kandydat spełnia obowiązujące wymagania.

b)

W przypadku stwierdzenia, że kandydat spełnia obowiązujące wymagania, właściwy organ musi wydać, przedłuża, wznawia lub wymienia licencję, certyfikat/upoważnienie, uprawnienie lub świadectwo.

ARA.GEN.330   Zmiany – organizacje

a)

Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany wymagającej wcześniejszego zatwierdzenia właściwy organ musi sprawdzić przed wydaniem zatwierdzenia, czy organizacja spełnia obowiązujące wymagania.

Właściwy organ musi określić warunki, zgodnie z którymi organizacja może działać w czasie dokonywania takich zmian, chyba że stwierdzi on, że należy zawiesić certyfikat dla organizacji.

Po stwierdzeniu, że organizacja spełnia obowiązujące wymagania, właściwy organ musi zatwierdzić zmianę.

b)

Bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych środków wykonawczych, w przypadku gdy organizacja wprowadza zmiany wymagające wcześniejszego zatwierdzenia bez otrzymania od właściwego organu takiego zatwierdzenia, o którym mowa w lit. a), właściwy organ musi zawiesić, ograniczyć lub cofnąć certyfikat dla organizacji.

c)

W odniesieniu do zmian niewymagających wcześniejszego zatwierdzenia właściwy organ musi ocenić informacje przekazane w powiadomieniu dokonanym przez organizację zgodnie z ORA.GEN.130 w celu sprawdzenia, czy spełnione zostały obowiązujące wymagania. W przypadku stwierdzenia niespełnienia obowiązujących wymagań właściwy organ:

1)

musi powiadomić organizację o niezgodności z wymogami i musi zwrócić się o wprowadzenie dalszych zmian;

2)

w przypadku nieprawidłowości poziomu 1 lub 2 postępuje zgodnie z ARA.GEN.350.

ARA.GEN.350   Stwierdzone nieprawidłowości i działania naprawcze – organizacje

a)

Na potrzeby sprawowania nadzoru zgodnie z ARA.GEN.300 lit. a) właściwy organ musi dysponować systemem służącym do analizowania stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich znaczenia pod kątem bezpieczeństwa.

b)

Właściwy organ musi stwierdzić nieprawidłowość poziomu 1 w przypadku stwierdzenia istotnej niezgodności z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego, a także z procedurami i instrukcjami organizacji lub warunkami zatwierdzenia lub wydania certyfikatu, która zmniejsza bezpieczeństwo lub poważnie zagraża bezpieczeństwu lotu.

Nieprawidłowości poziomu 1 muszą obejmować:

1)

nieudzielenie właściwemu organowi dostępu do obiektów organizacji określonych w ORA.GEN.140 podczas zwykłych godzin pracy i po dwóch pisemnych żądaniach;

2)

uzyskanie lub utrzymanie ważności certyfikatu dla organizacji poprzez sfałszowanie przedłożonych dokumentów dowodowych;

3)

udowodnienie nadużycia lub nielegalnego wykorzystania certyfikatu dla organizacji; oraz

4)

brak kierownika odpowiedzialnego.

c)

Właściwy organ musi stwierdzić nieprawidłowość poziomu 2 w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego, a także z procedurami i instrukcjami organizacji lub warunkami zatwierdzenia lub wydania certyfikatu, która mogłaby spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa lub zagrozić bezpieczeństwu lotu.

d)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas nadzoru lub w inny sposób właściwy organ, bez uszczerbku dla dodatkowych działań wymaganych na mocy rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i przepisów wykonawczych do niego, musi poinformować na piśmie organizację o tej nieprawidłowości i zwraca się o podjęcie działań naprawczych w celu zajęcia się stwierdzoną niezgodnością. W stosownych przypadkach właściwy organ musi poinformować również władze państwa, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

1)

W odniesieniu do nieprawidłowości poziomu 1 właściwy organ musi podjąć natychmiastowe odpowiednie działania w celu zakazania lub ograniczenia czynności oraz, w stosownych przypadkach, musi podjąć działania w celu wycofania certyfikatu lub konkretnego zatwierdzenia lub w celu ograniczenia lub zawieszenia go w całości lub w części, w zależności od zakresu nieprawidłowości poziomu 1, do chwili podjęcia przez organizację skutecznych działań naprawczych.

2)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poziomu 2 właściwy organ musi:

(i)

wyznaczyć czas na przeprowadzenie działań naprawczych stosownie do charakteru nieprawidłowości, który początkowo nie będzie dłuższy niż trzy miesiące. Pod koniec tego okresu oraz z uwagi na charakter wyników badań właściwy organ może przedłużyć trzymiesięczny okres pod warunkiem przedstawienia zadowalającego planu działań naprawczych zatwierdzonego przez ten organ; oraz

(ii)

ocenić działanie naprawcze i plan wdrożenia zaproponowane przez organizację, a następnie je zatwierdzić, jeśli w wyniku oceny uzna, że są one wystarczające do usunięcia niezgodności.

3)

W przypadku gdy organizacja nie przedłoży możliwego do zaakceptowania planu działania naprawczego lub nie przeprowadzi działania naprawczego w terminie zaakceptowanym lub przedłużonym przez właściwy organ, status nieprawidłowości należy podnieść do poziomu 1 i podjąć działania określone w lit. d) ppkt 1.

4)

Właściwy organ musi rejestrować wszelkie nieprawidłowości, które stwierdził lub o których został powiadomiony, i – w stosownych przypadkach – zastosowane środki wykonawcze, a także działania naprawcze oraz datę zakończenia działań związanych z nieprawidłowościami.

e)

Bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych środków wykonawczych, w przypadku gdy organ państwa członkowskiego działający na mocy przepisów określonych w ARA.GEN.300 lit. d) stwierdzi, że organizacja certyfikowana przez właściwy organ innego państwa członkowskiego lub przez Agencję nie spełnia obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego, organ państwa członkowskiego musi powiadomić o tym właściwy organ i określić poziom nieprawidłowości.

ARA.GEN.355   Stwierdzone nieprawidłowości i środki wykonawcze – osoby

a)

Jeśli podczas nadzoru lub w inny sposób właściwy organ odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru zgodnie z ARA.GEN.300 lit. a) znajdzie dowody wskazujące na to, że osoba posiadająca licencję, certyfikat/upoważnienie, uprawnienie lub świadectwo wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego nie spełnia obowiązujących wymagań, właściwy organ musi zgłosić nieprawidłowość, wpisać ją do rejestru i powiadamia o niej na piśmie posiadacza licencji, certyfikatu/upoważnienia, uprawnienia lub świadectwa.

b)

W przypadku zgłoszenia tego typu nieprawidłowości właściwy organ przeprowadza dochodzenie. Jeśli nieprawidłowości zostaną potwierdzone, właściwy organ musi:

1)

w przypadku stwierdzenia problemu bezpieczeństwa, w stosownych przypadkach, ograniczyć, zawiesić lub cofnąć licencję, certyfikat/upoważnienie, uprawnienie lub świadectwo; oraz

2)

podjąć dalsze działania wykonawcze niezbędne w celu zapobieżenia kontynuacji niezgodności.

c)

Właściwy organ, w stosownych przypadkach, musi poinformować osobę lub organizację, która wydała świadectwo zdrowia lub inne świadectwo.

d)

Bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych środków wykonawczych, w przypadku gdy organ państwa członkowskiego działający na mocy przepisów określonych w ARA.GEN.300 lit. d) znajdzie dowody wskazujące na to, że osoba posiadająca licencję, certyfikat/upoważnienie, uprawnienie lub świadectwo wydane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego nie spełnia obowiązujących wymagań, organ państwa członkowskiego musi powiadomić o tym właściwy organ.

e)

Jeśli podczas nadzoru lub w inny sposób pojawią się dowody wskazujące na to, że osoba podlegająca wymaganiom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego i nieposiadająca licencji, certyfikatu/upoważnienia, uprawnienia lub świadectwa wydanego zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem i przepisami wykonawczymi do niego, nie spełnia obowiązujących wymagań, właściwy organ, który stwierdził tę niezgodność, musi podjąć działania wykonawcze niezbędne w celu zapobieżenia kontynuacji niezgodności.

PODCZĘŚĆ FCL

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO LICENCJONOWANIA ZAŁOGI LOTNICZEJ

SEKCJA I

Informacje ogólne

ARA.FCL.120   Prowadzenie dokumentacji

Oprócz dokumentacji wymaganej w ARA.GEN.220 lit. a) właściwy organ musi uwzględnić w swoim systemie prowadzenia dokumentacji wyniki egzaminów sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz oceny umiejętności pilotów.

SEKCJA II

Licencje, uprawnienia i certyfikaty/upoważnienia

ARA.FCL.200   Procedury wydawania, przedłużania i wznawiania licencji, uprawnień lub certyfikatów/upoważnień

a)

Wydawanie licencji i uprawnień. Właściwy organ musi wydawać licencję pilota i powiązane uprawnienia przy użyciu wzoru określonego w dodatku I do niniejszej części.

b)

Wydawanie upoważnień dla instruktora i egzaminatora. Właściwy organ musi wydawać certyfikat dla instruktora lub egzaminatora w formie:

1)

zatwierdzenia odpowiednich uprawnień wskazanych w licencji pilota, określonych w dodatku I do niniejszej części; lub

2)

oddzielnego dokumentu, w formie określonej przez właściwy organ oraz w podany przez niego sposób.

c)

Dokonywanie wpisów do licencji przez egzaminatorów. Przed upoważnieniem określonych egzaminatorów do przedłużania lub wznawiania uprawnień lub certyfikatów lub upoważnień właściwy organ musi opracować odpowiednie procedury.

ARA.FCL.205   Nadzór nad egzaminatorami

a)

Właściwy organ musi opracować program sprawowania nadzoru służący monitorowaniu postępowania i wyników pracy egzaminatorów, który to program uwzględnia:

1)

liczbę egzaminatorów upoważnionych przez właściwy organ; oraz

2)

liczbę egzaminatorów certyfikowanych/upoważnionych przez inne właściwe organy korzystające ze swoich praw na terytorium, na którym właściwy organ sprawuje nadzór.

b)

Właściwy organ musi prowadzić wykaz egzaminatorów, których sam upoważnił, oraz egzaminatorów certyfikowanych/upoważnionych przez pozostałe właściwe organy korzystających ze swoich praw na jego terytorium oraz w odniesieniu do których właściwy organ przeprowadził odprawę zgodnie z FCL.1015 lit. c) pkt 2. Wykaz ten musi zawierać uprawnienia egzaminatorów oraz jest publikowany i aktualizowany przez właściwy organ.

c)

Właściwy organ musi opracować procedury wyznaczania egzaminatorów do przeprowadzenia egzaminów praktycznych.

ARA.FCL.210   Informacje dla egzaminatorów

Właściwy organ może nałożyć na egzaminatorów, których sam upoważnił lub którzy zostali certyfikowani/upoważnieni przez inne właściwe organy korzystające ze swoich praw na swoim terytorium, obowiązek przestrzegania kryteriów bezpieczeństwa podczas egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności przeprowadzanych na statku powietrznym.

ARA.FCL.215   Okres ważności

a)

Podczas wydawania lub wznawiania ważności uprawnienia lub upoważnienia właściwy organ lub, w przypadku wznowienia, egzaminator specjalnie upoważniony przez właściwy organ przedłużają ważność uprawnienia lub upoważnienia do końca danego miesiąca.

b)

Podczas przedłużania uprawnienia, upoważnienia dla instruktora lub egzaminatora właściwy organ lub egzaminator specjalnie upoważniony przez właściwy organ przedłużają ważność uprawnienia lub certyfikatu do końca danego miesiąca.

c)

Właściwy organ lub egzaminator specjalnie upoważniony w tym celu przez właściwy organ musi wpisać do licencji lub upoważnienia datę wygaśnięcia.

d)

Właściwy organ może opracować procedury umożliwiające posiadaczowi licencji lub upoważnienia korzystanie z uprawnień przez maksymalnie 8 tygodni po zakończeniu z wynikiem pozytywnym odpowiedniego(-ich) egzaminu(-ów), w oczekiwaniu na wpisanie do licencji lub upoważnienia uzyskanych uprawnień.

ARA.FCL.220   Procedura ponownego wydawania licencji pilota

a)

Właściwy organ musi ponownie wydać licencję w każdym przypadku, gdy jest to konieczne ze względów administracyjnych, a także:

1)

po pierwszym wydaniu uprawnienia; lub

2)

w przypadku gdy pkt XII licencji określonej w dodatku I do niniejszej części jest wypełniony i brakuje wolnego miejsca.

b)

Do nowego dokumentu licencji przenosi się wyłącznie ważne uprawnienia i upoważnienia.

ARA.FCL.250   Ograniczanie, zawieszanie lub cofanie licencji, uprawnień i upoważnień

a)

Właściwy organ, w stosownych przypadkach, musi ograniczyć, zawiesić lub cofnąć licencję pilota i powiązane uprawnienia lub upoważnienia zgodnie z ARA.GEN.355 między innymi w następujących okolicznościach:

1)

uzyskania licencji pilota, uprawnienia lub upoważnienia poprzez sfałszowanie przedłożonych dokumentów dowodowych;

2)

sfałszowania dziennika pokładowego oraz rejestrów w licencji lub upoważnieniu;

3)

dalszego nieprzestrzegania przez posiadacza licencji obowiązujących wymagań określonych w części FCL;

4)

korzystania z praw wynikających z posiadania licencji, uprawnienia lub upoważnienia pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

5)

niespełnienia obowiązujących wymagań operacyjnych;

6)

udowodnienia nadużycia lub nielegalnego wykorzystania upoważnienia; lub

7)

niedopuszczalnego postępowania na którymkolwiek etapie wywiązywania się z obowiązków pilota egzaminatora.

b)

Właściwy organ może ponadto na pisemny wniosek posiadacza licencji lub upoważnienia ograniczyć, zawiesić lub wycofać licencję, uprawnienie lub upoważnienie.

c)

Wszystkie egzaminy praktyczne, kontrole umiejętności lub oceny wiedzy i umiejętności przeprowadzone w momencie, gdy upoważnienie egzaminatora było zawieszone lub zostało cofnięte będą nieważne.

SEKCJA III

Egzaminy sprawdzające wiedzę teoretyczną

ARA.FCL.300   Procedury egzaminacyjne

a)

Właściwy organ musi wprowadzić niezbędne środki i procedury umożliwiające kandydatom przystąpienie do egzaminów sprawdzających wiedzę teoretyczną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w części FCL.

b)

W przypadku ATPL, MPL, licencji pilota zawodowego (CPL) i uprawnień do wykonywania lotu według wskazań przyrządu procedury te muszą spełniać następujące warunki:

1)

egzaminy przeprowadza się w formie pisemnej lub z wykorzystaniem komputera;

2)

pytania egzaminacyjne wybiera właściwy organ z Europejskiego Centralnego Banku Pytań (ECQB) na podstawie wspólnej metody umożliwiającej uwzględnienie całego programu nauczania poszczególnych przedmiotów. Europejski Centralny Bank Pytań (ECQB) jest bazą pytań wielokrotnego wyboru prowadzoną przez Agencję;

3)

egzamin z łączności może zostać przeprowadzony oddzielnie od egzaminów z innych przedmiotów. Kandydat, który już wcześniej zdał jeden z egzaminów z przepisów wykonywania lotów z widocznością (VFR) oraz z przepisów wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR) lub obydwa te egzaminy, nie musi ponownie podchodzić do tych egzaminów.

c)

Właściwy organ musi poinformować kandydatów o językach, w jakich będą przeprowadzane egzaminy.

d)

Właściwy organ musi ustalić odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie integralności egzaminów.

e)

Jeśli właściwy organ stwierdzi, że kandydat nie przestrzega podczas egzaminu procedur egzaminacyjnych, takie postępowanie ocenia się, uznając, że kandydat nie zdał albo egzaminu sprawdzającego wiedzę z jednego przedmiotu, albo egzaminu jako całości.

f)

Właściwy organ musi zakazać kandydatom, którym zostanie udowodniona nieuczciwość podczas zdawania egzaminu, podchodzenia do egzaminu w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty egzaminu, na którym udowodniono im nieuczciwość.

PODCZĘŚĆ CC

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PERSONELU POKŁADOWEGO

SEKCJA I

Świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

ARA.CC.100   Procedury dotyczące świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

a)

Właściwy organ musi ustalić procedury wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, sprawowania nad nimi nadzoru oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z odpowiednio ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 i ARA.GEN.300.

b)

Świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego wydawane są przy użyciu wzoru określonego w dodatku II do niniejszej części i zgodnie z zawartymi tam specyfikacjami;

przez

1)

właściwy organ;

lub – jeżeli tak zadecyduje państwo członkowskie

2)

przez organizację zatwierdzoną do tego celu przez właściwy organ.

c)

Właściwy organ musi publicznie udostępnić informacje:

1)

który(-e) organ(-y) wydaje(-ą) świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego na podległym im terytorium; oraz

2)

jeżeli do tego celu zatwierdzono odpowiednie organizacje, wykaz tych organizacji.

ARA.CC.105   Zawieszanie lub cofanie świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

Właściwy organ musi podjąć działania zgodnie z ARA.GEN.355, w tym zawiesić lub cofnąć świadectwo dopuszczenia do pracy personelu podkładowego w co najmniej następujących przypadkach:

a)

niezgodności z częścią CC lub niespełnienia obowiązujących wymagań określonych w części ORO i CAT w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa;

b)

uzyskania lub utrzymania ważności świadectwa dopuszczenia do pracy personelu podkładowego poprzez sfałszowanie przedłożonych dokumentów dowodowych;

c)

korzystania z praw wynikających z posiadania świadectwa dopuszczenia do pracy personelu podkładowego pod wpływem alkoholu lub narkotyków; oraz

d)

udowodnienia nadużycia lub nielegalnego wykorzystania świadectwa dopuszczenia do pracy personelu podkładowego.

SEKCJA II

Organizacje prowadzące szkolenia personelu pokładowego lub wydające świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

ARA.CC.200   Upoważnienie organizacji do prowadzenia szkolenia personelu pokładowego lub wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego

a)

Przed upoważnieniem organizacji szkoleniowej lub operatora prowadzącego zarobkowy transport lotniczy do prowadzenia szkolenia personelu pokładowego właściwy organ musi sprawdzić, czy:

1)

sposób prowadzenia, program nauczania i powiązane programy kursów szkoleniowych prowadzonych przez organizację spełniają odpowiednie wymagania określone w części CC;

2)

urządzenia szkoleniowe wykorzystywane przez organizację realistycznie odzwierciedlają środowisko panujące w kabinie pasażerskiej określonego(-ych) typu(-ów) statku powietrznego oraz właściwości techniczne sprzętu, z jakiego ma korzystać personel pokładowy; oraz

3)

szkoleniowcy i instruktorzy prowadzący sesje szkoleniowe mają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie przedmiotu szkolenia.

b)

Jeżeli w danym państwie członkowskim dopuszczalne jest zatwierdzanie organizacji w celu wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, właściwy organ wydaje takie zatwierdzenia jedynie organizacjom, które spełniają wymagania określone w lit. a). Przed przyznaniem tego typu zatwierdzenia właściwy organ musi:

1)

oceniać zdolność i odpowiedzialność organizacji w zakresie wykonywania powiązanych zadań;

2)

upewnić się, że organizacja ustaliła udokumentowane procedury wykonywania powiązanych zadań, w tym przeprowadzania egzaminu(-ów) przez personel specjalnie w tym celu kwalifikowany i wolny od konfliktu interesów, a także procedury wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego zgodnie z ARA.GEN.315 i ARA.CC.100 lit. b); oraz

3)

zażądać od organizacji przedłożenia informacji i dokumentacji związanych z wydanymi przez nią świadectwami dopuszczenia do pracy personelu pokładowego i z ich posiadaczami, które to informacje i dokumentacja mają dla właściwego organu istotne znaczenie w odniesieniu do prowadzenia dokumentacji, sprawowania nadzoru i wykonywania zadań w zakresie egzekwowania przepisów.

PODCZĘŚĆ ATO

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZATWIERDZONYCH ORGANIZACJI SZKOLENIA (ATO)

SEKCJA I

Informacje ogólne

ARA.ATO.105   Program sprawowania nadzoru

Program sprawowania nadzoru nad zatwierdzonymi organizacjami szkolenia (ATO) musi obejmować monitorowanie standardów kursów, w tym kontrolowanie lotów szkoleniowych z udziałem uczestników kursu, stosownie do użytkowanego statku powietrznego.

ARA.ATO.120   Prowadzenie dokumentacji

Oprócz dokumentacji wymaganej w ARA.GEN.220 właściwy organ uwzględnia w swoim systemie prowadzenia dokumentacji szczegółowe informacje na temat kursów prowadzonych przez ATO oraz, w stosownych przypadkach, dokumentację dotyczącą szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD) wykorzystywanych do szkolenia.

PODCZĘŚĆ FSTD

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI SZKOLENIOWYCH URZĄDZEŃ SYMULACJI LOTU (FSTD)

SEKCJA I

Informacje ogólne

ARA.FSTD.100   Procedura wstępnej oceny

a)

Po otrzymaniu wniosku o certyfikat kwalifikacji FSTD właściwy organ musi:

1)

ocenić FSTD, które zostało przekazane w celu przeprowadzenia pierwszej oceny oraz modernizacji, pod kątem obowiązującej podstawy kwalifikacji;

2)

ocenić FSTD w tych dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla ukończenia szkolenia członka personelu lotniczego, procesu egzaminowania i kontroli (stosownie do przypadku);

3)

przeprowadzić testy obiektywne i subiektywne oraz testy funkcji zgodnie z podstawą kwalifikacji i dokonać przeglądu wyników tego typu testów w celu ustalenia wytycznych dla testów kwalifikacyjnych (QTG); oraz

4)

sprawdzić, czy organizacja korzystająca z FSTD spełnia obowiązujące wymagania. Nie dotyczy to pierwszej oceny urządzeń do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD).

b)

Właściwy organ musi zatwierdzić wytyczne dla testów kwalifikacyjnych (QTG) wyłącznie po zakończeniu pierwszej oceny FSTD oraz po wyeliminowaniu wszystkich rozbieżności w QTG w sposób spełniający oczekiwania tego organu. Wytyczne dla testów kwalifikacyjnych (QTG) wynikające z procedury pierwszej oceny uznaje się za główny przewodnik do testów kwalifikacyjnych (MQTG), który stanowi podstawę dla kwalifikacji FSTD oraz późniejszych okresowych ocen FSTD.

c)

Podstawa kwalifikacji i warunki specjalne.

1)

Właściwy organ może określić warunki specjalne dla podstawy kwalifikacji FSTD w przypadku spełnienia wymagań określonych w ORA.FSTD.210 lit. a) oraz wykazania, że warunki specjalne zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ustalonemu we właściwej specyfikacji certyfikacyjnej.

2)

W przypadku określenia przez właściwy organ, jeżeli jest nim organ inny niż Agencja, warunków specjalnych dla podstawy kwalifikacji FSTD organ ten bez zbędnej zwłoki powiadamia o nich Agencję. Do powiadomienia należy dołączyć pełny opis określonych warunków specjalnych oraz ocenę bezpieczeństwa wskazującą na osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego poziomowi ustalonemu we właściwej specyfikacji certyfikacyjnej.

ARA.FSTD.110   Wydawanie certyfikatu kwalifikacji FSTD

a)

Po zakończeniu oceny FSTD oraz uzyskaniu pewności, że FSTD spełnia obowiązujące podstawowe wymagania kwalifikacyjne zgodnie z ORA.FSTD.210, a także że korzystająca z niego organizacja spełnia obowiązujące wymagania, aby utrzymać poziom kwalifikacji FSTD zgodnie z ORA.FSTD.100, właściwy organ musi wydać certyfikat kwalifikacji FSTD o bezterminowym okresie ważności, korzystając ze wzoru ustanowionego w dodatku IV do niniejszej części.

ARA.FSTD.115   Tymczasowa kwalifikacja FSTD

a)

W przypadku wprowadzenia nowych programów dotyczących statków powietrznych, kiedy zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej podczęści dla kwalifikacji FSTD jest niemożliwa, właściwy organ może przyznać tymczasowy poziom kwalifikacji FSTD.

b)

W odniesieniu do pełnych symulatorów lotu tymczasowy poziom kwalifikacji jest przyznawany wyłącznie na poziomach A, B lub C.

c)

Ten tymczasowy poziom kwalifikacji pozostaje ważny do czasu wydania ostatecznego poziomu kwalifikacji i w żadnym razie nie może przekraczać trzech lat.

ARA.FSTD.120   Przedłużanie kwalifikacji FSTD

a)

Właściwy organ musi stale monitorować organizację korzystającą z FSTD w celu sprawdzenia, czy:

1)

w ciągu 12-miesięcznego cyklu powtarzany jest stopniowo pełen zestaw testów określonych w głównym przewodniku do testów kwalifikacyjnych (MQTG);

2)

wyniki powtarzanych ocen nadal są zgodne ze standardami kwalifikacyjnymi oraz czy są one rejestrowane z oznaczeniem daty i przechowywane; oraz

3)

system kontroli konfiguracji stosowany jest w celu zapewnienia stałej integralności sprzętu i oprogramowania kwalifikowanego FSTD.

b)

Właściwy organ musi przeprowadzać okresowe oceny FSTD zgodnie z procedurami określonymi w ARA.FSTD.100. Tego typu oceny przeprowadza się:

1)

co roku w przypadku pełnego symulatora lotu (FFS), urządzenia do szkolenia lotniczego (FTD) lub urządzenia do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych (FNPT); za początek każdego 12-miesięcznego okresu uznaje się datę pierwszej kwalifikacji. Okresowe oceny FSTD przeprowadza się w ciągu 60 dni przed końcem każdego 12-miesięcznego okresu próby;

2)

co trzy lata w przypadku modelu urządzenia do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD).

ARA.FSTD.130   Zmiany

a)

Po otrzymaniu wniosku o wprowadzenie zmian w certyfikacie kwalifikacji FSTD właściwy organ musi dostosować się do stosowanych elementów zawartych w wymaganiach dotyczących procedury pierwszej oceny, o których mowa w ARA.FSTD.100 lit. a) i b).

b)

Właściwy organ może przeprowadzić specjalną ocenę w związku z wprowadzeniem istotnych zmian lub w przypadku gdy FSTD wydaje się nie funkcjonować na swoim pierwotnym poziomie kwalifikacji.

c)

Właściwy organ musi zawsze przeprowadzić specjalną ocenę przed przyznaniem wyższego poziomu kwalifikacji FSTD.

ARA.FSTD.135   Nieprawidłowości i działania naprawcze – certyfikat kwalifikacji FSTD

W stosownych przypadkach właściwy organ musi ograniczyć, zawiesić lub cofnąć certyfikat kwalifikacji FSTD zgodnie z ARA.GEN.350, między innymi w następujących okolicznościach:

a)

uzyskania certyfikatu kwalifikacji FSTD poprzez sfałszowanie przedłożonych dokumentów dowodowych;

b)

organizacja korzystająca z FSTD nie może już dłużej wykazywać zgodności FSTD z jego podstawowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi; lub

c)

organizacja korzystająca z FSTD nie spełnia już obowiązujących wymagań określonych w części ORA.

ARA.FSTD.140   Prowadzenie dokumentacji

Poza dokumentacją wymaganą w ARA.GEN.220, właściwy organ musi przechowywać i uaktualniać listę kwalifikowanych FSTD znajdujących się pod jego nadzorem, a także daty przeprowadzonych i planowanych kontroli.

PODCZĘŚĆ AeMC

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE CENTRÓW MEDYCYNY LOTNICZEJ (AeMCs)

SEKCJA I

Informacje ogólne

ARA.AeMC.110   Procedura wstępnej certyfikacji

Procedura certyfikacji centrum medycyny lotniczej (AeMC) przeprowadzającego badania lotniczo-lekarskie jest zgodna z przepisami określonymi w ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150   Nieprawidłowości i działania naprawcze – AeMC

Bez uszczerbku dla ARA.GEN.350 nieprawidłowości poziomu 1 obejmują między innymi, ale nie ograniczają się tylko do następujących:

a)

niewyznaczenia dyrektora centrum medycyny lotniczej (AeMC);

b)

niezapewnienia poufności medycznej dokumentacji w zakresie medycyny lotniczej; oraz

c)

nieprzekazania właściwemu organowi danych medycznych i statystycznych do celów sprawowania nadzoru.

PODCZĘŚĆ MED

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI W ZAKRESIE MEDYCYNY LOTNICZEJ

SEKCJA I

Informacje ogólne

ARA.MED.120   Konsultanci medyczni

Właściwy organ musi wyznaczyć jednego lub większą liczbę konsultantów medycznych w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w niniejszej sekcji. Konsultant medyczny musi posiadać dyplom z prawem wykonywania zawodu i kwalifikacje medyczne, a także:

a)

posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie medyczne zdobyte już po ukończeniu studiów;

b)

posiada szczegółową wiedzę i doświadczenie w zakresie medycyny lotniczej; oraz

c)

odbył konkretne szkolenie w zakresie poświadczania stanu zdrowia.

ARA.MED.125   Odesłanie do władzy uprawnionej do licencjonowania

W przypadku gdy centrum medycyny lotniczej (AeMC) lub lekarz orzecznik medycyny lotniczej (AME) przekazali władzy uprawnionej do licencjonowania decyzję dotyczącą zdolności kandydata:

a)

konsultant medyczny lub personel medyczny wyznaczony przez właściwy organ musi ocenić odpowiednią dokumentację medyczną i, jeśli okaże się to konieczne, zwraca się o przedłożenie dodatkowej dokumentacji medycznej, wyników badań i testów; oraz

b)

konsultant medyczny musi stwierdzić zdolność kandydata pod kątem wydania świadectwa zdrowia/orzeczenia lotniczo-lekarskiego, w razie konieczności z jednym ograniczeniem lub większą ich liczbą.

ARA.MED.130   Wzór orzeczenia lotniczo-lekarskiego

Wzór orzeczenia lotniczo-lekarskiego jest zgodny z dodatkiem VI do niniejszej części.

ARA.MED.135   Formularze lotniczo-lekarskie

Właściwy organ musi stosować następujące formularze:

a)

formularz wniosku o wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego/świadectwa zdrowia;

b)

formularz sprawozdania z badania dla kandydatów ubiegających się o klasy 1 i 2; oraz

c)

formularz sprawozdania z badania kwalifikującego kandydata do uzyskania licencji pilota lekkich statków powietrznych (LAPL).

ARA.MED.145   Powiadamianie właściwego organu przez lekarza medycyny ogólnej

Właściwy organ musi określić, w stosownych przypadkach, system powiadamiania dla lekarzy medycyny ogólnej w celu upewnienia się, że lekarz medycyny ogólnej zna wymagania zdrowotne zawarte w MED.B.095.

ARA.MED.150   Prowadzenie dokumentacji

a)

Oprócz dokumentacji wymaganej w ARA.GEN.220 właściwy organ musi uwzględnić w swoim systemie prowadzenia dokumentacji szczegółowe informacje na temat badań lotniczo-lekarskich oraz oceny przedkładane przez lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, centra medycyny lotniczej i lekarzy medycyny ogólnej.

b)

Cała dokumentacja posiadacza licencji odnosząca się do medycyny lotniczej musi być przechowywana przez okres co najmniej 10 lat po wygaśnięciu jego ostatniego świadectwa zdrowia.

c)

Do celów ocen lotniczo-lekarskich oraz standardyzacji, dokumentacja odnosząca się do medycyny lotniczej musi zostać udostępniona po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata/posiadacza licencji następującym podmiotom:

1)

centrum medycyny lotniczej, lekarzowi orzecznikowi medycyny lotniczej lub lekarzowi medycyny ogólnej na potrzeby przeprowadzenia oceny w zakresie medycyny lotniczej;

2)

komisji ds. rewizji dokumentacji medycznej, którą właściwy organ może ustanowić w celu przeprowadzenia dodatkowego przeglądu wątpliwych przypadków;

3)

odpowiednim specjalistom medycznym na potrzeby przeprowadzenia oceny w zakresie medycyny lotniczej;

4)

konsultantowi medycznemu właściwego organu innego państwa członkowskiego na potrzeby sprawowania wspólnego nadzoru;

5)

zainteresowanemu kandydatowi/posiadaczowi licencji na jego pisemny wniosek; oraz

6)

po usunięciu danych kandydata/posiadacza licencji – Agencji do celów standaryzacji.

d)

Właściwy organ może udostępnić dokumentację odnoszącą się do medycyny lotniczej do innych celów niż cele wymienione w lit. c) zgodnie z dyrektywą 95/46/WE wdrożoną w ramach prawa krajowego.

e)

Właściwy organ musi prowadzić wykazy:

1)

wszystkich lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, którzy posiadają ważny certyfikat wydany przez ten organ; oraz

2)

w stosownych przypadkach, wszystkich lekarzy medycyny ogólnej, którzy działają na podległym mu terytorium jako lekarze orzecznicy medycyny lotniczej.

Wykazy te muszą być udostępniane innym państwom członkowskim i Agencji na żądanie.

SEKCJA II

Lekarze orzecznicy medycyny lotniczej (AME)

ARA.MED.200   Procedura wydawania, przedłużania, wznawiania lub wymiany certyfikatu lekarza orzecznika medycyny lotniczej

a)

Procedura wydawania certyfikatu lekarza orzecznika medycyny lotniczej (AME) musi być zgodna z przepisami określonymi w ARA.GEN.315. Przed wydaniem certyfikatu właściwy organ musi mieć dowód na to, że gabinet lekarza orzecznika medycyny lotniczej (AME) jest w pełni wyposażony, co umożliwia mu przeprowadzanie badań lotniczo-lekarskich w zakresie certyfikatu AME, o który się ubiegał.

b)

Po uzyskaniu pewności, że dany lekarz orzecznik medycyny lotniczej (AME) spełnia obowiązujące wymagania, właściwy organ musi wydać, przedłużyć, wznowić lub wymienić certyfikat AME na okres trzech lat, korzystając z formularza ustanowionego w dodatku VII do niniejszej części.

ARA.MED.240   Lekarze medycyny ogólnej pełniący funkcję lekarza orzecznika medycyny lotniczej

Właściwy organ państwa członkowskiego musi powiadomić Agencję i właściwe organy innych państw członkowskich o tym, czy lekarze medycyny ogólnej mogą przeprowadzać na jego terytorium badania lotniczo-lekarskie kwalifikujące do uzyskania licencji pilota lekkich statków powietrznych (LAPL).

ARA.MED.245   Sprawowanie stałego nadzoru nad lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej i lekarzami medycyny ogólnej

Opracowując program sprawowania stałego nadzoru, o którym mowa w ARA.GEN.305, właściwy organ musi uwzględnić liczbę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej i lekarzy medycyny ogólnej korzystających ze swoich praw na terytorium, na którym właściwy organ sprawuje nadzór.

ARA.MED.250   Ograniczanie, zawieszanie lub cofanie certyfikatu lekarza orzecznika medycyny lotniczej (AME)

a)

Właściwy organ musi ograniczyć, zawiesić lub cofnąć certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej (AME) w następujących przypadkach:

1)

lekarz orzecznik medycyny lotniczej przestaje spełniać obowiązujące wymagania;

2)

niespełnienia kryteriów wydania certyfikatu lub jego przedłużenia;

3)

uchybienia w prowadzeniu dokumentacji lotniczo-lekarskiej lub przedłożenia nieprawidłowych danych lub informacji;

4)

sfałszowania danych medycznych, orzeczeń lub dokumentacji;

5)

ukrywania faktów odnoszących się do wniosku o wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego, świadectwa zdrowia lub do posiadaczy takiego orzeczenia/świadectwa bądź przedkładanie właściwemu organowi nieprawdziwych lub prowadzących do obejścia prawa oświadczeń lub deklaracji;

6)

niewyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli gabinetu lekarza orzecznika medycyny lotniczej (AME); oraz

7)

na wniosek lekarza orzecznika medycyny lotniczej posiadającego certyfikat.

b)

Certyfikat wydany lekarzowi orzecznikowi medycyny lotniczej (AME) musi być automatycznie cofnięty w następujących okolicznościach:

1)

utraty prawa do wykonywania zawodu lekarza; lub

2)

usunięcia z rejestru lekarzy.

ARA.MED.255   Środki wykonawcze

Jeśli podczas nadzoru lub w inny sposób zostaną znalezione dowody wskazujące na niespełnienie obowiązujących wymagań przez centrum medycyny lotniczej, lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub lekarza medycyny ogólnej, władza uprawniona do licencjonowania musi posiadać procedurę przeglądu orzeczeń lotniczo-lekarskich/świadectw zdrowia wydanych przez dane centrum medycyny lotniczej, danego lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub lekarza medycyny ogólnej i może je w razie konieczności unieważnić w celu zapewnienia bezpieczeństwa latania.

SEKCJA III

Poświadczanie stanu zdrowia

ARA.MED.315   Przegląd dokumentacji medycznej

Władza uprawniona do licencjonowania musi wdrożyć procedurę w celu:

a)

dokonywania przeglądu dokumentacji medycznej i ocen przekazanych przez centra medycyny lotniczej, lekarzy orzeczników medycyny lotniczej oraz lekarzy medycyny ogólnej, a także informuje ich o wszelkich niespójnościach, błędach lub pomyłkach, które wystąpiły w ramach procesu oceniania; oraz

b)

na wniosek lekarzy orzeczników medycyny lotniczej i centrów medycyny lotniczej pomaga im w dyskusyjnych przypadkach w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności do wykonywania czynności lotniczych.

ARA.MED.325   Procedura dodatkowego przeglądu

Właściwy organ musi ustalić z niezależnymi konsultantami medycznymi, mającymi doświadczenie w praktykowaniu medycyny lotniczej, procedurę przeglądu przypadków wątpliwych i dyskusyjnych w celu skonsultowania i rozważenia zdolności kandydata do uzyskania orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

Dodatek I do ZAŁĄCZNIKA VI CZĘŚCI ARA

Licencja załogi lotniczej

Licencje wydawane załodze lotniczej przez państwo członkowskie zgodnie z częścią FCL muszą być zgodne z następującą specyfikacją:

a)

Treść. Podany numer punktu musi być zawsze wydrukowany w połączeniu z nagłówkiem danego punktu. Punkty od I do XI mają charakter stały, a punkty od XII do XIV mają charakter zmienny i mogą zostać ujęte w oddzielnej lub dającej się odłączyć części głównego formularza.. Każda oddzielna lub dająca się odłączyć część musi być łatwą do zidentyfikowania częścią licencji.

1)

Punkty stałe:

(I)

państwo wydania licencji;

(II)

tytuł licencji;

(III)

numer seryjny licencji rozpoczynający się od określenia kraju wydania licencji za pomocą kodu kraju wg ONZ, po którym następuje »FCL« i kod składający się z cyfr arabskich lub liter alfabetu łacińskiego;

(IV)

nazwisko i imię posiadacza (zapisane alfabetem łacińskim, również wtedy, gdy w języku narodowym danego kraju używa się alfabetu innego niż łaciński);

(IVa)

data urodzenia;

(V)

adres posiadacza;

(VI)

narodowość posiadacza;

(VII)

podpis posiadacza

(VIII)

właściwy organ i, jeśli jest to konieczne, warunki wydania licencji;

(IX)

poświadczenie ważności oraz wydane posiadaczowi upoważnienie do korzystania z posiadanych uprawnień;

(X)

podpis urzędnika wydającego licencję i data wydania; oraz

(XI)

odcisk pieczęci lub stempla właściwego organu.

2)

Punkty zmienne

(XII)

uprawnienia i upoważnienia: klasa, typ, upoważnienia dla instruktorów itd., opatrzone datą wygaśnięcia. Uprawnienia radiotelefoniczne (RT) mogą zostać uwzględnione na formularzu licencji lub w oddzielnym świadectwie;

(XIII)

uwagi: tj. specjalne adnotacje odnoszące się do ograniczeń i adnotacje do uprawnień, w tym adnotacje odnoszące się do biegłości językowej i uprawnień w zakresie statku powietrznego zgodnego z załącznikiem II w przypadkach jego wykorzystywania do lotniczych przewozów zarobkowych; oraz

(XIV)

wszelkie inne informacje wymagane przez właściwy organ (np. miejsce urodzenia/pochodzenia).

b)

Materiał. Papier lub inny wykorzystywany materiał musi uniemożliwiać wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub usuniecie wpisu lub pozwoli na łatwe rozpoznanie wprowadzonych zmian lub usuniętych fragmentów. W celu dodania lub usunięcia wpisu na formularzu wymagane jest uzyskanie wyraźnego upoważnienia od właściwego organu.

c)

Język. Licencja musi być wydana w języku(-ach) narodowym(-ych), języku angielskim i innych językach uznanych przez właściwy organ za odpowiednie.

Image

Image

Image

Dodatek II do ZAŁĄCZNIKA VI CZĘŚCI ARA

Standardowy wzór świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego opracowany przez EASA

Świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego wydawane w państwie członkowskim zgodnie z częścią CC muszą być zgodne z następującymi specyfikacjami:

Image

Instrukcje:

a)

Świadectwo dopuszczenia do pracy personelu pokładowego musi obejmować wszystkie punkty wyszczególnione w formularzu 142 EASA zgodnie z instrukcjami zawartymi w punktach 1–12 wskazanych poniżej.

b)

Wymiary świadectwa muszą odpowiadać jednej ósmej arkusza A4; wykorzystany materiał musi uniemożliwiać wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub usunięcie wpisu bądź pozwalać na łatwe rozpoznanie wprowadzonych zmian lub usuniętych fragmentów.

c)

Dokument musi być wydany w języku angielskim i innych językach uznanych za odpowiednie przez właściwy organ.

d)

Dokument musi być wydany przez właściwy organ lub organizację uprawnioną do wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego. W przypadku gdy dokument wydaje organizacja uprawniona do wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, należy podać numer referencyjny zatwierdzenia wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego.

e)

Świadectwo dopuszczenia do pracy personelu pokładowego jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich i nie ma potrzeby wymiany dokumentu w przypadku wykonywania pracy w innym państwie członkowskim.

Punkt 1

:

Tytuł „ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO PRACY PERSONELU POKŁADOWEGO” i odniesienie do części CC.

Punkt 2

:

numer referencyjny świadectwa musi rozpoczynać się od kodu państwa wg ONZ odpowiadającego danemu państwu członkowskiemu, po którym następują co najmniej dwie ostatnie cyfry roku wydania i indywidualny numer referencyjny ustanowiony przez właściwy organ (np. BE-08-xxxx).

Punkt 3

:

Państwo członkowskie, w którym zostało wydane świadectwo.

Punkt 4

:

Pełne nazwisko i imię wskazane w oficjalnym dokumencie tożsamości posiadacza.

Punkt 5 i 6

:

Data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo wskazane w oficjalnym dokumencie tożsamości posiadacza.

Punkt 7

:

Podpis posiadacza.

Punkt 8

:

Należy podać dane identyfikacyjne właściwego organu państwa członkowskiego, w którym świadectwo zostało wydane, tj. pełną nazwę właściwego organu, adres pocztowy, oficjalną pieczęć i, w stosownych przypadkach, logo.

Punkt 9

:

Jeśli właściwy organ jest organem wydającym świadectwo, należy wpisać »właściwy organ« oraz odcisnąć oficjalną pieczęć lub oficjalny stempel.

W przypadku zatwierdzonej organizacji należy podać dane identyfikacyjne obejmujące co najmniej pełną nazwę organizacji, adres pocztowy i, w stosownych przypadkach, logo, a także:

a)

w przypadku operatora wykonującego zarobkowe przewozy lotnicze: numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) oraz szczegółowe odniesienie do zatwierdzeń wydanych przez właściwy organ, umożliwiających szkolenie personelu pokładowego i wydawanie świadectw;

b)

w przypadku zatwierdzonego ośrodka szkolenia: numer referencyjny stosownego zatwierdzenia wydanego przez właściwy organ.

Punkt 10

:

Podpis urzędnika działającego w imieniu organu wydającego świadectwo.

Punkt 11

:

Należy użyć standardowego formatu daty, tj. dzień/miesiąc/pełen rok (np. 22/02/2008).

Punkt 12

:

Treść podaną w języku angielskim należy w pełni i dokładnie przetłumaczyć na inne języki uznane za odpowiednie przez właściwy organ.

Dodatek III do ZAŁĄCZNIKA VI CZĘŚCI ARA

Image

Image

Dodatek IV do ZAŁĄCZNIKA VI CZĘŚCI ARA

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU

Wprowadzenie

Formularz 145 EASA musi być stosowany w celu wydawania certyfikatów kwalifikacji FSTD. Niniejszy dokument musi zawierać specyfikację FSTD, łącznie z wszelkimi ograniczeniami i specjalnymi zezwoleniami lub zatwierdzeniami, które odnoszą się do danego FSTD. Certyfikat kwalifikacji musi być wydany w języku angielskim i innych językach uznanych za odpowiednie przez właściwy organ.

W przypadku rekonfigurowalnych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu dla każdego typu statku powietrznego musi być wydany oddzielny certyfikat kwalifikacji. W przypadku kwalifikacji FSTD wyposażonego w inny silnik i różne urządzenia nie wymaga się oddzielnych certyfikatów kwalifikacji. Wszystkie certyfikaty kwalifikacji muszą być opatrzone numerem seryjnym poprzedzonym kodem literowym określonym dla danego FSTD. Kod literowy musi być określony dla właściwego organu wydającego certyfikat.

Image

Image

Dodatek V do ZAŁĄCZNIKA VI CZĘŚCI ARA

Image

Dodatek VI do ZAŁĄCZNIKA VI CZĘŚCI ARA

STANDARDOWY WZÓR ORZECZENIA LOTNICZO-LEKARSKIEGO EASA

Orzeczenie lotniczo-lekarskie musi być zgodne z następującymi specyfikacjami:

a)

Treść

1)

państwo, w którym złożono wniosek o licencję pilota lub ją wydano (I);

2)

klasa orzeczenia lotniczo-lekarskiego (II);

3)

numer licencji rozpoczynający się od określenia kraju, w którym złożono wniosek o wydanie licencji pilota lub ją wydano, za pomocą kodu kraju wg ONZ, po którym następuje kod składający się z cyfr arabskich lub liter alfabetu łacińskiego (III);

4)

nazwisko i imię posiadacza (IV);

5)

obywatelstwo posiadacza (VI);

6)

data urodzenia posiadacza: (dd/mm/rrrr) (XIV);

7)

podpis posiadacza (VII);

8)

ograniczenie(-a) (XIII);

9)

data wygaśnięcia świadectwa zdrowia (IX) dla:

 

klasy 1: operacje zarobkowe w załodze jednoosobowej w przewozie pasażerów,

 

klasy 1: inny rodzaj operacji zarobkowych,

 

klasy 2,

 

LAPL;

10)

data badania lekarskiego;

11)

data wykonania ostatniego elektrokardiogramu;

12)

data wykonania ostatniego audiogramu;

13)

data wydania i podpis lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub konsultanta medycznego, który wydał orzeczenie lotniczo-lekarskie (X). W tym polu można dodać lekarza medycyny ogólnej, jeśli jest on uprawniony do wydawania orzeczeń lotniczo-lekarskich zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym wydawana jest licencja;

14)

odcisk pieczęci lub stempla (XI).

b)

Materiał: z wyjątkiem orzeczenia LAPL wydanego przez lekarza medycyny ogólnej, papier lub inny wykorzystywany materiał musi uniemożliwiać wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub wymazywanie lub pozwoli na łatwe rozpoznanie wprowadzonych zmian lub usuniętych fragmentów. Każde uzupełnienie lub usunięcie wpisu w orzeczeniu lotniczo-lekarskim wymaga uzyskania wyraźnego upoważnienia od władzy uprawnionej do licencjonowania.

c)

Język: dokument sporządza się w języku(-ach) narodowym(-ych), języku angielskim i innych językach uznanych przez władzę uprawnioną do licencjonowania za odpowiednie.

d)

Wszystkie daty na orzeczeniu lotniczo-lekarskim muszą mieć format dd/mm/rrrr.

e)

Standardowy wzór świadectwa zdrowia został zaprezentowany w niniejszym dodatku.

Image

Image

Image

Dodatek VII do ZAŁĄCZNIKA VI CZĘŚCI ARA

Image

Image

ZAŁĄCZNIK VII

WYMAGANIA W STOSUNKU DO ORGANIZACJI SZKOLENIA W ODNIESIENIU DO ZAŁOGI LOTNICZEJ

[CZĘŚĆ ORA]

PODCZĘŚĆ GEN

WYMAGANIA OGÓLNE

SEKCJA I

Informacje ogólne

ORA.GEN.105   Właściwy organ

a)

Do celów niniejszej części właściwym organem sprawującym nadzór nad:

1)

organizacjami podlegającymi obowiązkowi certyfikacji musi być:

(i)

organ wyznaczony przez państwo członkowskie – dla organizacji, których głównym miejscem prowadzenia działalności jest to państwo członkowskie;

(ii)

Agencja – dla organizacji, których głównym miejscem prowadzenia działalności jest państwo trzecie;

2)

szkoleniowymi urządzeniami symulacji lotu (FSTD) musi być:

(i)

Agencja – w przypadku szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD):

zlokalizowanych poza terytorium państw członkowskich, lub

zlokalizowanych na terytorium państw członkowskich i obsługiwanych przez organizacje, których głównym miejscem prowadzenia działalności jest państwo trzecie;

(ii)

organ wyznaczony przez państwo członkowskie, na terytorium którego to państwa członkowskiego organizacja obsługująca FSTD ma swoją siedzibę główną – dla szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD) zlokalizowanych na terytorium państw członkowskich i obsługiwanych przez organizacje, których głównym miejscem prowadzenia działalności jest państwo członkowskie; lub Agencja – jeżeli takie jest życzenie tego państwa członkowskiego.

b)

Jeżeli szkoleniowe urządzenie symulacji lotu (FSTD) zlokalizowane poza terytorium państw członkowskich jest obsługiwane przez organizację certyfikowaną przez państwo członkowskie, Agencja musi dokonać kwalifikacji tego urządzenia FSTD w porozumieniu z państwem członkowskim, które dokonało certyfikacji organizacji obsługującej to urządzenie FSTD.

ORA.GEN.115   Ubieganie się o certyfikat dla organizacji

a)

Wniosek o wydanie certyfikatu dla organizacji lub zmiana istniejącego certyfikatu muszą być przygotowywane w formie i na zasadach ustanowionych przez właściwy organ, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego.

b)

Kandydaci ubiegający się o wydanie pierwszego certyfikatu muszą przedłożyć właściwemu organowi dokumentację określającą sposób, w jaki będą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego. Tego typu dokumentacja musi obejmować procedurę opisującą sposób zarządzania zmianami niewymagającymi wcześniejszego zatwierdzenia i powiadamiania o nich właściwego organu.

ORA.GEN.120   Sposoby spełnienia wymagań

a)

Organizacja może wykorzystywać alternatywne sposoby spełnienia wymagań wobec akceptowalnych sposobów przyjętych przez Agencję, w celu osiągnięcia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego.

b)

Jeżeli organizacja pragnie wykorzystać alternatywne sposoby spełnienia wymagań, przed ich wdrożeniem musi przekazać właściwemu organowi pełen opis tych sposobów. Opis ten musi uwzględnić wszelkie zmiany instrukcji lub procedur mogące mieć istotne znaczenie, a także ocenę potwierdzającą zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 oraz przepisami wykonawczymi do niego.

Organizacja może wdrożyć te alternatywne sposoby spełnienia wymagań po ich wcześniejszym zatwierdzeniu przez właściwy organ oraz po otrzymaniu powiadomienia zgodnie z ARA.GEN.120 lit. d).

ORA.GEN.125   Warunki zatwierdzania organizacji i ich uprawnienia

Certyfikowana organizacja musi wykazać zgodność z zakresem i uprawnieniami określonymi w warunkach zatwierdzania dołączonych do certyfikatu organizacji.

ORA.GEN.130   Zmiany – organizacje

a)

Wszelkie zmiany wpływające na:

1)

zakres certyfikatu lub warunki zatwierdzania organizacji; lub

2)

dowolne elementy systemu zarządzania stosowanego przez organizację zgodnie z ORA.GEN.200 lit. a) pkt 1 i lit. a) pkt 2

muszą być wcześniej zatwierdzone przez właściwy organ.

b)

W przypadku wszelkich zmian wymagających wcześniejszego zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego organizacja musi ubiegać się o zatwierdzenie wydane przez właściwy organ i otrzymać je. Wniosek musi być złożony przed zaistnieniem takiej zmiany w celu umożliwienia właściwemu organowi stwierdzenia, czy nadal istnieje zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i przepisami wykonawczymi do niego, oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – zmiany certyfikatu organizacji i powiązanych warunków zatwierdzania dołączonych do certyfikatu.

Organizacja musi przekazać właściwemu organowi stosowną dokumentację.

Zmiana może być wprowadzona wyłącznie po otrzymaniu formalnego zatwierdzenia przez właściwy organ zgodnie z ARA.GEN.330.

Podczas wprowadzania tego typu zmian organizacja musi działać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy organ, stosownie do przypadku.

c)

Zarządzanie wszelkimi zmianami niewymagającymi wcześniejszego zatwierdzenia oraz powiadamianie o nich właściwego organu musi odbywać się z uwzględnieniem procedury zatwierdzonej przez właściwy organ zgodnie z ARA.GEN.310 lit. c).

ORA.GEN.135   Ważność

a)

Certyfikat organizacji zachowuje ważność pod warunkiem, że:

1)

organizacja stale przestrzega wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 oraz przepisach wykonawczych do niego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących podejmowania działań wobec wykrytych nieprawidłowości, określonych w ORA.GEN.150;

2)

właściwy organ otrzymuje dostęp do organizacji zgodnie z ORA.GEN.140 w celu stwierdzenia przestrzegania stosownych wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego; oraz

3)

certyfikat nie został zwrócony ani cofnięty.

b)

Z chwilą zwrócenia lub cofnięcia certyfikat musi być niezwłocznie przekazany do właściwego organu.

ORA.GEN.140   Dostęp

Do celów stwierdzenia zgodności ze stosownymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 oraz przepisach wykonawczych do niego organizacja przyznaje dostęp do wszelkich obiektów, statków powietrznych, dokumentów, rejestrów, danych, procedur lub innych materiałów istotnych z punktu widzenia swojej działalności podlegającej certyfikacji, która to działalność jest lub nie jest przedmiotem umowy, każdej osobie uprawnionej przez:

a)

właściwy organ określony w ORA.GEN.105; lub

b)

organ działający zgodnie z przepisami ARA.GEN.300 lit. d), ARA.GEN.300 lit. e) lub ARO.RAMP.

ORA.GEN.150   Niezgodności

Po otrzymaniu powiadomienia o niezgodnościach organizacja musi:

a)

określić główną przyczynę niezgodności;

b)

ustalić plan działań naprawczych; oraz

c)

przedstawić plan działań naprawczych właściwemu organowi do akceptacji w terminie uzgodnionym z tym organem zgodnie z ARA.GEN.350 lit. d).

ORA.GEN.155   Bezpośrednie przeciwdziałanie zagrożeniu bezpieczeństwa

Organizacja musi wdrożyć:

a)

wszelkie środki bezpieczeństwa nakazane przez właściwy organ zgodnie z ARA.GEN.135 lit. c);

b)

wszelkie istotne obowiązkowe informacje na temat bezpieczeństwa wydane przez Agencję, w tym dyrektywy zdatności.

ORA.GEN.160   Zgłaszanie zdarzeń

a)

Organizacja powiadamia właściwy organ i każdą inną organizację, której powiadomienie jest wymagane przez państwo operatora, o każdym zaistniałym wypadku lub poważnym incydencie czy zdarzeniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 (2) oraz dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

b)

Bez uszczerbku dla lit. a), organizacja musi powiadomić właściwy organ i organizację odpowiedzialną za projekt statku powietrznego o każdym incydencie, niesprawności, defekcie technicznym, przekroczeniu ograniczeń technicznych, zdarzeniu, które wskazywałyby, że informacje zawarte w danych opracowanych zgodnie z częścią 21 są niedokładne, niekompletne lub niejednoznaczne, lub też o innych nietypowych okolicznościach, które wpłynęły lub mogły wpłynąć na bezpieczną eksploatację statku powietrznego, ale nie spowodowały wypadku ani poważnego incydentu.

c)

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 996/2010, dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2007 (4) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007 (5), zdarzenia, o których mowa w lit. a) i b), muszą być zgłaszane w postaci i na zasadach ustanowionych przez właściwy organ i zawierają wszelkie znane organizacji stosowne informacje o wystąpieniu takiego stanu.

d)

Zgłoszenie musi być dokonane w możliwie najszybszym trybie, w żadnym razie nie później niż 72 godziny po zidentyfikowaniu przez organizację stanu, do którego zgłoszenie się odnosi, chyba że wyjątkowe okoliczności to uniemożliwią.

e)

W stosownych przypadkach, zaraz po ustaleniu działań, jakie organizacja zamierza podjąć w celu zapobieżenia podobnym wydarzeniom w przyszłości, organizacja musi sporządzić sprawozdanie uzupełniające w celu określenia szczegółów tych działań. Takie sprawozdanie musi być sporządzone w postaci i na zasadach ustanowionych przez właściwy organ.

SEKCJA II

Zarządzanie

ORA.GEN.200   System zarządzania

a)

Organizacja musi opracować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania, który obejmuje:

1)

wyraźnie zdefiniowany zakres obowiązków i odpowiedzialności w całej organizacji, w tym bezpośredniej odpowiedzialności kierownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo;

2)

opis ogólnych zasad i reguł rządzących organizacją w odniesieniu do bezpieczeństwa, określanych jako »polityka bezpieczeństwa«;

3)

identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego związanych w działalnością organizacji, ich ocenę i zarządzanie powiązanym ryzykiem, w tym podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka i zweryfikowania ich skuteczności;

4)

zachowanie poziomu wyszkolenia i kompetencji personelu umożliwiającego mu wykonywanie zadań;

5)

dokumentację wszystkich najważniejszych procesów objętych systemem zarządzania, w tym procesu uświadamiania personelu o jego obowiązkach oraz procedurze zmieniania tej dokumentacji;

6)

monitorowania zgodności funkcjonowania organizacji z odpowiednimi wymaganiam. Monitorowanie zgodności musi obejmować system zwrotnego informowania kierownika odpowiedzialnego o niezgodnościach, aby w razie potrzeby zapewnić skuteczne podjęcie działań naprawczych; oraz

7)

wszelkie dodatkowe wymagania wyszczególnione w odpowiednich podczęściach niniejszej części lub w innych właściwych częściach.

b)

System zarządzania jest dostosowany do wielkości organizacji oraz charakteru i złożoności prowadzonej działalności, a także uwzględnia zagrożenia i powiązane ryzyko wynikające z tej działalności.

ORA.GEN.205   Zlecone czynności

a)

Zlecone czynności obejmują wszystkie czynności podlegające zakresowi zatwierdzenia organizacji, które są wykonywane przez inną zatwierdzoną organizację uprawnioną do wykonywania tego typu czynności albo – w przypadku braku takiego uprawnienia – przez organizację działającą zgodnie z zatwierdzeniem organizacji zlecającej. Organizacja musi dopilnować, aby w przypadku zlecania lub nabywania dowolnej części jej działalności, zlecona lub nabyta usługa lub produkt spełniały obowiązujące wymagania.

b)

Jeśli organizacja certyfikowana zleca jakąkolwiek część swojej działalności organizacji, która sama nie jest uprawniona zgodnie z niniejszą częścią do prowadzenia tego typu działalności, organizacja przyjmująca zlecenie działa zgodnie z zatwierdzeniem organizacji zlecającej. Organizacja zlecająca dopilnowuje, by właściwy organ otrzymał dostęp do organizacji przyjmującej zlecenie w celu stwierdzenia stałej zgodności z obowiązującymi wymaganiami.

ORA.GEN.210   Wymagania odnoszące się do personelu

a)

Organizacja musi wyznaczyć kierownika odpowiedzialnego, upoważnionego do zagwarantowania sfinansowania i przeprowadzenia wszystkich działań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Kierownik odpowiedzialny odpowiada za ustanowienie i utrzymanie skutecznego systemu zarządzania.

b)

Organizacja musi wyznaczyć osobę lub zespół osób odpowiadających za dopilnowanie, by organizacja działała zawsze zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Takie osoby ponoszą ostateczną odpowiedzialność przed kierownikiem odpowiedzialnym.

c)

Organizacja musi dysponować personelem z odpowiednimi kwalifikacjami umożliwiającymi im wykonywanie zaplanowanych zadań i czynności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

d)

Organizacja musi przechowywać odpowiednią dokumentację dotyczącą doświadczenia, kwalifikacji i szkolenia w celu wykazania zgodności z lit. c).

e)

Organizacja musi dopilnować, by cały personel miał świadomość zasad i procedur istotnych z punktu widzenia wywiązywania się ze swoich obowiązków.

ORA.GEN.215   Wymagania dotyczące zaplecza

Organizacja musi dysponować zapleczem umożliwiającym wykonywanie wszystkich zaplanowanych zadań i czynności, a także zarządzanie nimi zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

ORA.GEN.220   Prowadzenie dokumentacji

a)

Organizacja musi ustanowić system prowadzenia dokumentacji umożliwiający właściwe przechowywanie oraz skuteczne monitorowanie informacji dotyczących wszystkich opracowanych działań, w szczególności obejmujących wszystkie elementy wskazane w ORA.GEN.200.

b)

Sposób dokumentowania musi być określony w procedurach organizacji.

c)

Dokumentacja musi być przechowywana w sposób, który zapewnia ich ochronę przed zniszczeniem, zmianami i kradzieżą.

PODCZĘŚĆ ATO

ZATWIERDZONE ORGANIZACJE SZKOLENIA

SEKCJA I

Informacje ogólne

ORA.ATO.100   Zakres

W niniejszej podczęści określono ogólne wymagania dla organizacji prowadzących szkolenia kwalifikujące do uzyskania licencji pilota oraz powiązanych uprawnień i upoważnień.

ORA.ATO.105   Wniosek

a)

Wnioskujący o wydanie certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO) muszą przekazać właściwemu organowi:

1)

następujące informacje:

(i)

nazwę i adres organizacji szkolenia;

(ii)

datę planowanego rozpoczęcia działalności;

(iii)

dane osobowe i informacje o kwalifikacjach kierownika szkolenia, instruktorów szkolenia praktycznego, instruktorów szkolenia praktycznego na symulatorze lotu i instruktorów szkolenia teoretycznego;

(iv)

nazwy i adresy lotnisk lub miejsc operacji lotniczych, gdzie ma być prowadzone szkolenie; oraz

(v)

listę statków powietrznych, jakie mają być wykorzystywane podczas szkolenia, w tym, w stosownych przypadkach, informacje o ich grupie, klasie lub typie, rejestracji, właścicielach i kategorii świadectwa zdatności do lotu;

(vi)

w stosownych przypadkach: listę szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD), z jakich organizacja szkolenia zamierza korzystać;

(vii)

rodzaj szkolenia, jakie organizacja szkolenia zamierza prowadzić, i odpowiedni program szkolenia; oraz

2)

instrukcje operacyjne i szkoleniowe.

b)

Organizacje szkolenia pilotów doświadczalnych. Niezależnie od lit. a) pkt 1 ppkt (iv) i (v) organizacje szkolenia pilotów doświadczalnych muszą przekazać wyłącznie następujące informacje:

1)

nazwy i adresy głównych lotnisk lub miejsc operacji lotniczych, gdzie ma być prowadzone szkolenie; oraz

2)

listę typów lub kategorii statków powietrznych, jakie mają być wykorzystywane podczas szkolenia pilotów doświadczalnych.

c)

W przypadku wprowadzania zmiany do certyfikatu wnioskujący muszą przekazać właściwemu organowi istotne elementy informacji i dokumentacji, o których mowa w lit. a).

ORA.ATO.110   Wymagania odnoszące się do personelu

a)

Musi być wyznaczony kierownik szkolenia. Kierownik szkolenia musi mieć rozległe doświadczenie instruktorskie w dziedzinach istotnych z punktu widzenia szkolenia prowadzonego przez zatwierdzoną organizację szkolenia (ATO) oraz odpowiednie zdolności kierownicze.

b)

Obowiązki kierownika szkolenia muszą obejmować:

1)

zapewnienie prowadzenia szkolenia zgodnie z częścią FCL, a w przypadku szkolenia pilotów doświadczalnych – określenia stosownych wymagań części 21 i programu szkolenia;

2)

zapewnienie zadowalającej integralności szkolenia w powietrzu na statku powietrznym lub szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD) i wiedzy teoretycznej; oraz

3)

nadzorowanie postępów poszczególnych uczestników szkolenia.

c)

Instruktorzy szkolenia teoretycznego muszą mieć:

1)

praktyczne doświadczenie lotnicze w dziedzinach istotnych z punktu widzenia prowadzonego szkolenia oraz odbyty kurs w zakresie technik szkoleniowych; lub

2)

doświadczenie w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i odpowiedni zakres wiedzy w dziedzinach, na których temat będą prowadzić szkolenie teoretyczne.

d)

Instruktorzy szkolenia praktycznego i instruktorzy szkolenia praktycznego na symulatorze lotu muszą posiadać kwalifikacje wymagane zgodnie z częścią FCL dla rodzaju prowadzonego szkolenia.

ORA.ATO.120   Prowadzenie dokumentacji

Następująca dokumentacja musi być przechowywana przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu szkolenia:

a)

szczegółowe informacje na temat szkolenia naziemnego, szkolenia w locie i symulowanego szkolenia w locie, w których brali udział poszczególni uczestnicy szkolenia;

b)

szczegółowe i okresowe sprawozdania z postępów, sporządzone przez instruktorów, w tym oceny, a także sprawozdania z prób w locie i badań naziemnych; oraz

c)

informacje na temat licencji oraz powiązanych uprawnień i upoważnień uczestników szkolenia, w tym daty wygaśnięcia orzeczeń lotniczo-lekarskich i uprawnień.

ORA.ATO.125   Program szkolenia

a)

Program szkolenia musi być opracowany dla każdego rodzaju oferowanego kursu.

b)

Program szkolenia musi spełniać wymagania określone w części FCL, a w przypadku szkolenia pilotów doświadczalnych – właściwe wymagania określone w części 21.

ORA.ATO.130   Instrukcje szkolenia i operacyjne

a)

Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) musi opracować i utrzymywać instrukcje szkolenia i operacyjne zawierające informacje i instrukcje umożliwiające personelowi wykonywanie swoich obowiązków, a także dające uczestnikom szkolenia wytyczne, w jaki sposób należy spełnić wymagania szkoleniowe.

b)

Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) musi udostępnić personelowi i, w stosownych przypadkach, uczestnikom szkolenia informacje zawarte w instrukcjach szkoleniowych, instrukcje operacyjne oraz dokumentację zatwierdzenia ATO.

c)

W przypadku zatwierdzonych organizacji szkolenia (ATO) prowadzących szkolenia pilotów doświadczalnych instrukcje operacyjne muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi instrukcji operacyjnych w zakresie prób w locie, określonymi w części 21.

d)

Instrukcje operacyjne muszą określać systemy ograniczenia czasu lotu dla instruktorów szkolenia praktycznego, w tym maksymalną liczbę wylatanych godzin, maksymalną liczbę godzin czynności lotniczych oraz minimalny czas odpoczynku pomiędzy wykonywaniem obowiązków instruktora zgodnie z częścią ORO.

ORA.ATO.135   Szkolny statek powietrzny i szkoleniowe urządzenia symulacji lotu (FSTD)

a)

Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) musi korzystać z odpowiedniej floty szkolnych statków powietrznych lub szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD) odpowiednich do prowadzonych kursów szkoleniowych.

b)

Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) może prowadzić szkolenie z użyciem FSTD, pod warunkiem że wykaże właściwemu organowi, co następuje:

1)

zgodność specyfikacji FSTD z odnośnym programu szkolenia;

2)

zgodność wykorzystywanych FSTD z odpowiednimi wymaganiami określonymi w części FCL;

3)

w przypadku pełnych symulatorów lotu – zgodność pełnego symulatora lotu z właściwym typu statku powietrznego; oraz

4)

ustanowienie systemu służącego odpowiedniemu monitorowaniu zmian w FSTD oraz zapewnieniu, by zmiany te nie wpływały na zgodność z programem szkolenia.

c)

W przypadku gdy typ statku powietrznego wykorzystywanego do egzaminu praktycznego różni się od typu pełnego symulatora lotu wykorzystywanego podczas szkolenia w zakresie wykonywania lotów z widocznością, maksymalne uznawanie musi być ograniczone do uznawania urządzenia do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych (FNPT II) w odniesieniu do samolotów i FNPT II/III w odniesieniu do śmigłowców zgodnie z odpowiednim programem szkolenia w locie.

d)

Organizacje szkolenia pilotów doświadczalnych. Statek powietrzny wykorzystywany do szkolenia pilotów doświadczalnych musi być odpowiednio wyposażony w oprzyrządowanie niezbędne do wykonywania prób w locie, dostosowane do celu szkolenia.

ORA.ATO.140   Lotniska i miejsca operacji lotniczych

Prowadząc szkolenie w powietrzu na statku powietrznym, zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) musi korzystać z lotnisk lub miejsc operacji lotniczych wyposażonych w odpowiednie zaplecze i spełniających warunki umożliwiające szkolenie w zakresie wykonywania manewrów, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonego szkolenia oraz kategorii i typu wykorzystywanego statku powietrznego.

ORA.ATO.145   Warunki wstępne szkolenia

a)

Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) musi dopilnować, aby uczestnicy szkolenia spełniali warunki wstępne do szkolenia określone w częściach MED i FCL oraz, w stosownych przypadkach, zdefiniowane w danych sformułowanych zgodnie z częścią 21.

b)

W przypadku zatwierdzonych organizacji szkolenia (ATO) prowadzących szkolenia pilotów doświadczalnych uczestnicy szkolenia muszą spełniać wszystkie warunki wstępne do szkolenia określone w części 21.

ORA.ATO.150   Szkolenie w państwach trzecich

W przypadku gdy zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) jest uprawniona do prowadzenia szkolenia kwalifikującego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR) w państwach trzecich:

a)

program szkolenia musi obejmować wykonywanie lotów zapoznawczych w jednym z państw członkowskich przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR); oraz

b)

egzamin praktyczny do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR) musi być przeprowadzony w jednym z państw członkowskich.

SEKCJA II

Dodatkowe wymagania dla zatwierdzonych organizacji szkolenia (ATO) prowadzących szkolenia do uzyskania licencji pilota zawodowego (CPL), licencja pilota wykonującego loty w załogach wieloosobowych (MPL) i licencja liniowego pilota transportowego (ATPL) oraz związanych z nimi uprawnień i upoważnień

ORA.ATO.210   Wymagania odnoszące się do personelu

a)

Kierownik szkolenia (HT). Z wyjątkiem przypadku, gdy zatwierdzone organizacje szkolenia (ATO) prowadzą szkolenie pilotów doświadczalnych, wyznaczony kierownik szkolenia (HT) musi posiadać rozległe doświadczenie instruktorskie w prowadzeniu szkoleń do uzyskania zawodowych licencji pilota i powiązanych uprawnień lub certyfikatów.

b)

Szef instruktorów szkolenia praktycznego (CFI). Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) prowadząca szkolenia w powietrzu wyznacza szefa instruktora szkolenia praktycznego odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad instruktorami szkolenia w locie i instruktorami szkolenia praktycznego na symulatorze lotu oraz nad standaryzacją wszystkich szkoleń w powietrzu i szkoleń praktycznych na symulatorze lotu. Szef instruktorów szkolenia praktycznego musi posiadać licencję pilota zawodowego i związane z nią uprawnienia odnoszące się do prowadzonych kursów szkolenia w locie, a także upoważnienie dla instruktora, które upoważnia go do prowadzenia co najmniej jednego z oferowanych kursów szkoleniowych.

c)

Szef instruktorów wyszkolenia teoretycznego (CTKI). Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) prowadząca szkolenie teoretyczne musi wyznaczyć szefa instruktorów szkolenia teoretycznego odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad wszystkimi instruktorami szkolenia teoretycznego oraz nad standaryzacją wszystkich szkoleń teoretycznych. Szef instruktorów szkolenia teoretycznego musi posiadać rozległe doświadczenie na stanowisku instruktora szkolenia teoretycznego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia szkolenia prowadzonego przez zatwierdzoną organizację szkolenia (ATO).

ORA.ATO.225   Program szkolenia

a)

Program szkolenia musi obejmować podział lotów i szkolenia teoretycznego układzie cotygodniowym lub etapowym, a także wykaz standardowych ćwiczeń i sylabus.

b)

Zawartość i kolejność szkoleń objętych programem szkolenia musi być określona w instrukcji szkolenia.

ORA.ATO.230   Instrukcje szkolenia i operacyjne

a)

W instrukcjach szkolenia muszą być określone normy i cele, w tym cele szkoleniowe, poszczególnych etapów szkolenia, które uczestnicy szkolenia muszą spełnić i osiągnąć; instrukcje szkolenia muszą obejmują ponadto następujące zagadnienia:

plan szkolenia,

przygotowanie i ćwiczenia w powietrzu,

w stosownych przypadkach: szkolenie na FSTD,

nauczanie wiedzy teoretycznej.

b)

Instrukcje operacyjne muszą zawierać istotne informacje skierowane do poszczególnych grup pracowników, takich jak instruktorzy szkolenia praktycznego, instruktorzy szkolenia praktycznego na symulatorze lotu, instruktorzy szkolenia teoretycznego, personel operacyjny i personel obsługi, a także muszą obejmować ogólne informacje techniczne oraz informacje o trasach lotu i szkoleniu załogi.

SEKCJA III

Dodatkowe wymagania dotyczące zatwierdzonych organizacji szkolenia (ATO) prowadzących określone rodzaje szkolenia

Rozdział 1

Kursy kształcenia na odległość

ORA.ATO.300   Informacje ogólne

Zatwierdzona organizacja szkolenia (ATO) może zostać upoważniona do prowadzenia kursów modułowych w formie kształcenia na odległość w odniesieniu do następujących kursów:

a)

modułowych kursów nauczania wiedzy teoretycznej;

b)

kursów nauczania dodatkowej wiedzy teoretycznej do uzyskania uprawnienia na dany typ lub klasę; lub

c)

kursów nauczania wiedzy teoretycznej do uzyskania pierwszego uprawnienia na dany typ śmigłowca wielosilnikowego.

ORA.ATO.305   Nauczanie stacjonarne

a)

Nauczanie stacjonarne musi być elementem wszystkich przedmiotów modułowych kursów kształcenia na odległość.

b)

Czas faktycznie przeznaczony na nauczanie stacjonarne nie może być krótszy niż 10 % łącznego czasu trwania kursu.

c)

W związku z tym nauczanie stacjonarne musi być prowadzone albo w głównym miejscu prowadzenia działalności ATO, albo w innej odpowiedniej bazie.

ORA.ATO.310   Instruktorzy

Wszyscy instruktorzy muszą znać wymagania programu kursów kształcenia na odległość.

Rozdział 2

Szkolenie niewymagające lotów na samolocie

ORA.ATO.330   Informacje ogólne

a)

Zatwierdzenie szkolenia niewymagającego lotów na samolocie (ZFTT) określonego w części FCL wydaje się wyłącznie tym zatwierdzonym organizacjom szkolenia (ATO), które są również uprawnione do prowadzenia operacji zarobkowego transportu lotniczego lub które zawarły szczególne porozumienia z operatorami zarobkowego transportu lotniczego.

b)

Zatwierdzenie szkolenia ZFTT wydaje się tylko w przypadku, gdy operator ma co najmniej 90-dniowe doświadczenie operacyjne w lotach na danym typie samolotu.

c)

W przypadku szkolenia ZFTT prowadzonego przez zatwierdzoną organizację szkolenia (ATO), która zawarła szczególne porozumienie z operatorem, wymóg posiadania 90-dniowego doświadczenia operacyjnego nie będzie miał zastosowania, jeśli instruktor szkolenia na uprawnienia na dany typ (TRI(A)) uczestniczący w dodatkowych startach i lądowaniach zgodnie z częścią ORO ma doświadczenie operacyjne na danym typie samolotu.

ORA.ATO.335   Pełny symulator lotu

a)

Pełny symulator lotu zatwierdzony dla szkolenia niewymagającego lotów na samolocie jest zdatny do użytku zgodnie z kryteriami systemu zarządzania stosowanymi przez ATO.

b)

System ruchu i system wizualizacji pełnego symulatora lotu musi być w pełni zdatne do użytku zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami certyfikacyjnymi dla FSTD, o których mowa w ORA.FSTD.205.

Rozdział 3

Kursy na licencję dla pilotów wykonujących loty w załogach wieloosobowych (MPL)

ORA.ATO.350   Informacje ogólne

Uprawnienia do prowadzenia zintegrowanych kursów szkoleniowych do uzyskania licencji dla pilotów wykonujących loty w załogach wieloosobowych (MPL) wydaje się wyłącznie tym zatwierdzonym organizacjom szkolenia (ATO), które są również uprawnione do prowadzenia operacji zarobkowego transportu lotniczego lub które zawarły szczególne porozumienie z operatorem zarobkowego transportu lotniczego.

Rozdział 4

Szkolenie pilotów doświadczalnych

ORA.ATO.355   Organizacje szkolenia pilotów doświadczalnych

a)

Uprawnienia zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO), która została zatwierdzona do prowadzenia szkolenia pilotów doświadczalnych do uzyskania uprawnienia w zakresie prób w locie kategorii 1 lub 2 zgodnie z częścią FCL, mogą zostać rozszerzone o prowadzenie szkolenia dla innych kategorii prób w locie i innych kategorii personelu prowadzącego próby w locie, pod warunkiem że:

1)

spełnione są odpowiednie wymagania określone w części 21; oraz

2)

pomiędzy ATO i organizacją zgodną z częścią 21, która to organizacja zatrudnia lub zamierza zatrudniać tego typu personel, zawarte zostało szczególne porozumienie.

b)

Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować pisemne sprawozdania sporządzone przez uczestników szkolenia zgodnie z programem szkolenia, w tym – w stosownych przypadkach – przetwarzanie danych oraz analizę zarejestrowanych parametrów istotnych dla rodzaju prób w locie.

PODCZĘŚĆ FSTD

WYMAGANIA DLA ORGANIZACJI KORZYSTAJĄCYCH ZE SZKOLENIOWYCH URZĄDZEŃ SYMULACJI LOTU (FSTD) I DLA KWALIFIKACJI FSTD

SEKCJA I

Wymagania dla organizacji korzystających ze szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD)

ORA.FSTD.100   Informacje ogólne

a)

Kandydat ubiegający się o certyfikat kwalifikacji FSTD musi wykazać wobec właściwego organu, że ustanowił system zarządzania zgodnie z sekcją II ORA.GEN. Ma to na celu upewnienie się, że kandydat, bezpośrednio lub pośrednio w drodze umów, ma zdolności do prawidłowego działania, funkcji i innych cech określonych dla poziomu kwalifikacji FSTD oraz do kontrolowania montażu FSTD.

b)

Jeśli kandydat jest posiadaczem certyfikatu kwalifikacji wydanego zgodnie z niniejszą częścią, specyfikacje FSTD muszą być określone szczegółowo:

1)

w warunkach certyfikatu ATO; lub

2)

w przypadku posiadacza certyfikatu przewoźnika lotniczego – w instrukcji szkolenia.

ORA.FSTD.105   Utrzymanie kwalifikacji FSTD

a)

W celu utrzymania kwalifikacji FSTD posiadacz certyfikatu kwalifikacji FSTD musi przeprowadzić stopniowo przez okres 12 miesięcy cały zestaw testów zawartych w głównym przewodniku do testów kwalifikacyjnych (MQTG), a także testy funkcji i testy subiektywne.

b)

Wyniki tych testów muszą być opatrzone datą, oznaczone jako przeanalizowane i ocenione oraz przechowywane zgodnie z ORA.FSTD.240 w celu wykazania, że normy FSTD są zachowane.

c)

System kontroli konfiguracji ustanawia się w celu zapewnienia stałej integralności sprzętu i oprogramowania kwalifikowanego FSTD.

ORA.FSTD.110   Modyfikacje

a)

Posiadacz certyfikatu kwalifikacji FSTD musi ustanowić i utrzymywać system służący identyfikacji, ocenie i wprowadzaniu wszelkich ważnych modyfikacji użytkowanego szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD), w szczególności:

1)

wszelkich modyfikacji statku powietrznego, które mają istotne znaczenie dla szkolenia, egzaminowania i kontroli, niezależnie od tego, czy zostały one wprowadzone ze względu na wymagania dyrektywy zdatności czy nie; oraz

2)

wszelkich modyfikacji FSTD, w tym systemu ruchu i systemu wizualizacji, jeśli modyfikacje te mają istotne znaczenie dla szkolenia, egzaminowania i kontroli, tak jak w przypadku przeglądów danych.

b)

Modyfikacje sprzętu i oprogramowania FSTD, które wpływają na jego obsługę, skuteczność oraz działanie systemu, lub wszelkie istotne modyfikacje systemu ruchu lub systemu wizualizacji muszą być ocenione w celu stwierdzenia wpływu na pierwotne kryteria kwalifikacji. Organizacja musi przygotować zmiany dla wszystkich testów dowodowych, które dotyczą FSTD. Organizacja testuje FSTD zgodnie z nowymi kryteriami.

c)

Organizacja z wyprzedzeniem musi poinformować właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach w celu stwierdzenia, czy przeprowadzone testy są zadowalające. Właściwy organ musi ustalić, czy po wprowadzeniu modyfikacji istnieje konieczność przeprowadzenia specjalnej oceny FSTD, zanim FSTD będzie ponownie wykorzystywane do celów szkoleniowych.

ORA.FSTD.115   Montaż

a)

Posiadacz certyfikatu kwalifikacji FSTD musi dopilnować, aby:

1)

FSTD było zamontowane w odpowiednim środowisku, które sprzyja bezpiecznemu i niezawodnemu działaniu;

2)

wszyscy użytkownicy i personel zajmujący się obsługą FSTD zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej eksploatacji FSTD, tak aby znali oni wszystkie elementy wyposażenia bezpieczeństwa i procedury bezpieczeństwa stosowane w odniesieniu do FSTD w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej; oraz

3)

zarówno FSTD, jak i jego montaż były zgodne z lokalnymi regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

b)

Elementy wyposażenia związane z bezpieczeństwem FSTD, takie jak wyłączniki awaryjne i oświetlenie awaryjne, muszą być kontrolowane co najmniej raz w roku, a wyniki tych kontroli muszą być przechowywane.

ORA.FSTD.120   Dodatkowe wyposażanie

W przypadku dodania do FSTD dodatkowego sprzętu, nawet jeśli nie jest on wymagany w celu uzyskania kwalifikacji, właściwy organ dokonuje jego oceny w celu upewnienia się, że nie wpływa on niekorzystnie na jakość szkolenia.

SEKCJA II

Wymagania dotyczące kwalifikacji FSTD

ORA.FSTD.200   Wniosek o wydanie kwalifikacji FSTD

a)

Wniosek o wydanie certyfikatu kwalifikacji FSTD musi być złożony w formie i zgodnie z zasadami ustanowionych przez właściwy organ:

1)

w przypadku urządzenia do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD) – przez producenta BITD;

2)

we wszystkich innych przypadkach – przez organizację zamierzającą korzystać z FSTD.

b)

Kandydaci ubiegający się o wydanie pierwszej kwalifikacji muszą przedłożyć właściwemu organowi dokumentację określającą sposób, w jaki będą spełniać wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu. Tego typu dokumentacja musi obejmować procedurę ustanowioną w celu zapewnienia zgodności z ORA.GEN.130 i ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205   Specyfikacje certyfikacyjne dotyczące FSTD

a)

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 Agencja musi wydać specyfikacje certyfikacyjne jako standardowy sposób wykazania uzyskania przez FSTD zgodności z zasadniczymi wymagania określonymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

b)

Takie specyfikacje certyfikacyjne muszą być dostatecznie szczegółowe i konkretne, aby wskazać kandydatom warunki, które należy spełnić dla uzyskania kwalifikacji.

ORA.FSTD.210   Podstawa kwalifikacji

a)

Podstawa kwalifikacji dla wydania certyfikatu kwalifikacji FSTD musi obejmować:

1)

właściwe specyfikacje certyfikacyjne określone przez Agencję, które obowiązują w dniu złożenia wniosku o pierwszą kwalifikację;

2)

w stosowanych przypadkach: dane dowodowe statku powietrznego odpowiadające danym zatwierdzonym zgodnie z częścią 21; oraz

3)

wszelkie warunki specjalne narzucone przez właściwy organ, jeśli powiązane specyfikacje certyfikacyjne nie zawierają adekwatnych lub właściwych norm dla FSTD, ponieważ FSTD ma nowatorskie lub inne cechy w stosunku do tych, na których opierają się obowiązujące specyfikacje certyfikacyjne.

b)

Podstawa kwalifikacji musi mieć zastosowanie do przyszłych okresowych kwalifikacji FSTD, chyba że FSTD zostanie poddane rekategoryzacji.

ORA.FSTD.225   Termin i ciągłość ważności

a)

Kwalifikacja pełnego symulatora lotu (FFS), urządzenia do szkolenia lotniczego (FTD) lub urządzenia do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych pozostaje ważna, pod warunkiem że:

1)

urządzenie FSTD i obsługująca je organizacja spełniają obowiązujące wymagania;

2)

właściwy organ ma dostęp do organizacji zgodnie z ORA.GEN.140 w celu stwierdzenia przestrzegania stosownych wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i przepisach wykonawczych do niego; oraz

3)

certyfikat kwalifikacji nie został zwrócony ani cofnięty.

b)

Okres wynoszący 12 miesięcy, o którym mowa w ARA.FSTD.120 lit. b) pkt 1, może zostać wydłużony do maksymalnie 36 miesięcy w następujących okolicznościach:

1)

FSTD zostało poddane wstępnej oraz co najmniej jednej okresowej ocenie potwierdzającej jego zgodność z podstawą kwalifikacji;

2)

posiadacz certyfikatu kwalifikacji FSTD może wykazać się zadowalającą historią pozytywnych ocen w ramach nadzoru nad FSTD w okresie ostatnich 36 miesięcy;

3)

właściwy organ regularnie co 12 miesięcy przeprowadza formalny audyt zgodności stosowanego przez organizację systemu monitorowania określonego w ORA.GEN.200 lit. a) pkt 6; oraz

4)

mająca odpowiednie doświadczenie osoba wyznaczona przez organizację regularnie dokonuje przeglądu wznowienia wytycznych dla testów kwalifikacyjnych (QTG), co 12 miesięcy przeprowadza właściwe testy funkcji i testy subiektywne oraz przesyła właściwemu organowi sprawozdanie z wyników.

c)

Kwalifikacja urządzenia do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów (BITD) pozostaje ważna pod warunkiem, że właściwy organ regularnie przeprowadza oceny zgodności z obowiązującą podstawą kwalifikacji zgodnie z ARA.FSTD.120.

d)

W chwili zwrócenia lub cofnięcia certyfikat kwalifikacji FSTD musi być zwrócony do właściwego organu.

ORA.FSTD.230   Zmiany w kwalifikowanych FSTD

a)

Posiadacz certyfikatu kwalifikacji FSTD musi informować właściwy organ o wszelkich zaproponowanych zmianach w FSTD, takich jak:

1)

istotne modyfikacje;

2)

przemieszczenie FSTD; oraz

3)

każda dezaktywacja FSTD.

b)

W przypadku podwyższenia poziomu kwalifikacji FSTD organizacja musi zawnioskować do właściwego organu o przeprowadzenie oceny podwyższenia kwalifikacji. Organizacja musi przeprowadzić wszelkie testy dowodowe odnoszące się do wnioskowanego poziomu kwalifikacji. W celu potwierdzenia osiągów FSTD na potrzeby aktualnego podwyższenia kwalifikacji nie stosuje się wyników z poprzednich ocen.

c)

W przypadku przemieszczenia FSTD do nowego miejsca organizacja, zanim przystąpi do zaplanowanego przemieszczenia uwzględniającego harmonogram powiązanych zdarzeń, musi poinformować o takim przemieszczeniu właściwy organ.

Przed przemieszczeniem FSTD do nowego miejsca organizacja musi przeprowadzić co najmniej jedną trzecią testów dowodowych, testów funkcji i testów subiektywnych w celu upewnienia się, że osiągi FSTD spełniają pierwotne standardy kwalifikacji. Kopia dokumentacji testów musi być przechowywana razem z rejestrami FSTD na potrzeby dokonania przeglądu przez właściwy organ.

Właściwy organ może przeprowadzić ocenę FSTD po jego przeniesieniu. Taka ocena musi być zgodna z pierwotną podstawą kwalifikacji FSTD.

d)

Jeśli organizacja planuje dezaktywować FSTD na dłuższy okres, musi poinformować o tym właściwy organ, który musi ustanowić odpowiednie kontrole, które przeprowadza się przez okres dezaktywacji FSTD.

Organizacja musi ustalić z właściwym organem plan dezaktywacji, przechowywania i ponownej aktywacji w celu upewnienia się, że można przywrócić aktywny status FSTD na jego pierwotnym poziomie kwalifikacji.

ORA.FSTD.235   Możliwości przenoszenia kwalifikacji FSTD

a)

W przypadku zmiany organizacji korzystającej z FSTD nowa organizacja z wyprzedzeniem musi poinformować o tej zmianie właściwy organ w celu uzgodnienia planu przemieszczenia FSTD.

b)

Właściwy organ może przeprowadzić ocenę zgodnie z pierwotną podstawą kwalifikacji FSTD.

c)

W przypadku gdy FSTD nie wykazuje już zgodności z pierwotną podstawą kwalifikacji, organizacja musi złożyć wniosek o wydanie nowego certyfikatu kwalifikacji FSTD.

ORA.FSTD.240   Prowadzenie dokumentacji

Posiadacz certyfikatu kwalifikacji FSTD musi przechowywać:

a)

przez cały okres użytkowania FSTD – wszystkie dokumenty opisujące i określające pierwotną podstawę kwalifikacji oraz poziom FSTD; oraz

b)

przez okres co najmniej 5 lat – wszelkie dokumenty i sprawozdania związane z poszczególnymi FSTD oraz czynnościami monitorowania zgodności.

PODCZĘŚĆ AeMC

CENTRA MEDYCYNY LOTNICZEJ

SEKCJA I

Informacje ogólne

ORA.AeMC.105   Zakres

W niniejszej podczęści określono dodatkowe wymagania, jakie organizacja musi spełnić, aby zakwalifikować się do wydania lub przedłużenia zatwierdzenia dla centrum medycyny lotniczej (AeMC) w celu wydawania orzeczeń lotniczo-lekarskich/świadectw zdrowia, w tym początkowych orzeczeń lotniczo-lekarskich klasy 1.

ORA.AeMC.115   Wniosek

Kandydaci ubiegający się o wydanie certyfikatu dla centrum medycyny lotniczej (AeMC) muszą:

a)

spełnić wymagania określone w MED.D.005; oraz

b)

oprócz dokumentacji dotyczącej zatwierdzenia organizacji, wymaganej zgodnie z ORA.GEN.115, przedłożyć szczegółowe informacje na temat powiązań z wyznaczonymi szpitalami lub instytutami medycznymi lub współpracy z nimi na potrzeby specjalistycznych badań medycznych.

ORA.AeMC.135   Ważność

Certyfikat dla centrów medycyny lotniczej (AeMC) wydawany jest na czas nieokreślony. Zachowuje on ważność pod warunkiem, że jego posiadacz i lekarze orzecznicy przeprowadzający badania lotniczo-lekarskie, zatrudnieni w organizacji:

a)

spełniają wymagania określone w MED.D.030; oraz

b)

zapewniają ciągłość swoich kwalifikacji, przeprowadzając co roku odpowiednią liczbę badań medycznych klasy 1.

SEKCJA II

Zarządzanie

ORA.AeMC.200   System zarządzania

Centrum medycyny lotniczej (AeMC) musi opracować i utrzymywać system zarządzania, który obejmuje elementy, o których mowa w ORA.GEN.200, a ponadto procesy:

a)

służące poświadczaniu stanu zdrowia zgodnie z częścią MED; oraz

b)

służące stałemu zapewnieniu poufności medycznej.

ORA.AeMC.210   Wymagania odnoszące się do personelu

a)

Centrum medycyny lotniczej (AeMC) musi:

1)

dysponować lekarzem orzecznikiem medycyny lotniczej, nominowanym na kierownika AeMC i uprawnionym do wydawania orzeczeń lotniczo-lekarskich klasy 1, a także mającym wystarczające doświadczenie w zakresie medycyny lotniczej, umożliwiające mu wykonywanie swoich obowiązków; oraz

2)

mieć wśród swojego personelu odpowiednią liczbę w pełni wykwalifikowanych lekarzy orzeczników medycyny lotniczej oraz innych pracowników technicznych i ekspertów.

b)

Kierownik AeMC odpowiada za koordynację oceny wyników badań oraz podpisywanie sprawozdań, certyfikatów i początkowych orzeczeń lotniczo-lekarskich klasy 1.

ORA.AeMC.215   Wymagania dotyczące zaplecza

Centrum medycyny lotniczej (AeMC) musi dysponować zapleczem medyczno-technicznym umożliwiającym przeprowadzanie badań lotniczo-lekarskich, niezbędnym do korzystania z uprawnień objętych zakresem zatwierdzenia.

ORA.AeMC.220   Prowadzenie dokumentacji

Oprócz dokumentacji, o której mowa w ORA.GEN.220, centrum medycyny lotniczej (AeMC) musi:

a)

przez okres co najmniej 10 lat po dacie ostatniego badania przechowywać dokumentację zawierającą szczegółowe informacje na temat badań i ocen lekarskich przeprowadzonych w celu wydania, przedłużenia lub wznowienia orzeczeń lotniczo-lekarskich/świadectw zdrowia, a także ich wyniki; oraz

b)

prowadzić całą dokumentację medyczną w sposób zapewniający stałe zachowanie poufności medycznej.


(1)  Dz.U. L 167 z 4.7.2003, s. 23.

(2)  Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35.

(3)  Dz.U. L 167 z 4.7.2003, s. 23.

(4)  Dz.U. L 294 z 13.11.2007. s. 3.

(5)  Dz.U. L 295 z 14.11.2007. s. 7.