ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.035.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 35

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
8 lutego 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

1

 

 

2012/71/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia UE-Chile w odniesieniu do załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 97/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające po raz 164. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 98/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla kurcząt i indyków rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, kur niosek, pozostałych gatunków ptaków rzeźnych lub odchowywanych na nioski, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior (posiadacz zezwolenia Huvepharma AD) ( 1 )

6

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 99/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

8

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji (Dz.U. L 171 z 6.7.2010)

10

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

8.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/1


Informacja dotycząca daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

W dniu 1 lutego 2012 r. w Brukseli Unia Europejska i rząd Republiki Mozambiku podpisały Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa.

W związku z powyższym protokół jest tymczasowo stosowany – zgodnie z jego art. 15 – od dnia 1 lutego 2012 r.


8.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/2


DECYZJA RADY

z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia UE-Chile w odniesieniu do załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

(2012/71/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Preferencyjne reguły pochodzenia mają podstawowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania umów o wolnym handlu między Unią Europejską a jej partnerami handlowymi, w tym Chile. Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1) (zwany dalej „układem o stowarzyszeniu”) został podpisany w dniu 18 listopada 2002 r.

(2)

W załączniku III do układu o stowarzyszeniu zdefiniowano pojęcie produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej. Wszedł on w życie w dniu 1 lutego 2003 r.

(3)

Noty wyjaśniające do załącznika III, które zapewniają organom celnym jasne wytyczne dotyczące stosowania tego załącznika, obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r.

(4)

Celem art. 58 układu o stowarzyszeniu jest między innymi wyeliminowanie ceł nakładanych na towary pochodzące z terytorium jednej strony i wywożone na terytorium drugiej strony, poprzez odniesienie do reguł pochodzenia określonych w załączniku III tego układu. W art. 36 ust. 2 tego załącznika mowa jest o „obszarze celnym Wspólnoty”.

(5)

Stanowisko, jakie ma przyjąć Unia w ramach Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia UE-Chile, powinno opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia UE-Chile w sprawie załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony w sprawie definicji pojęcia produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej, opiera się na załączonym projekcie decyzji tego Specjalnego Komitetu UE-Chile dołączonego do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2012 r.

W imieniu Rady

M. GJERSKOV

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.


DECYZJA SPECJALNEGO KOMITETU DS. WSPÓŁPRACY CELNEJ I REGUŁ POCHODZENIA UE-CHILE NR …/201…

z dnia

dotycząca załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej

SPECJALNY KOMITET,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1) (zwany dalej „układem o stowarzyszeniu”), podpisany dnia 18 listopada 2002 r., a w szczególności pojęcia „obszar celny Wspólnoty” w art. 36 ust. 2 załącznika III do niego dotyczącego definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do układu o stowarzyszeniu określa reguły pochodzenia dla produktów pochodzących z terytoriów stron tego układu.

(2)

W tekście załącznika III do układu o stowarzyszeniu stosowane jest pojęcie „Wspólnota”.

(3)

Na użytek załącznika III do układu o stowarzyszeniu ależy zdefiniować pojęcia „Wspólnota” i „obszar celny Wspólnoty”, aby zapewnić prawidłowy terytorialny zakres stosowania tego załącznika, w formie noty wyjaśniającej do niego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na użytek art. 36 ust. 2 załącznika III do układu o stowarzyszeniu pojęcie „obszar celny Wspólnoty” obejmuje obszar celny Wspólnoty Europejskiej (obecnie Unii Europejskiej) określony w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), bez uszczerbku dla ewentualnych przyszłych zmian lub uchylenia obowiązujących przepisów.

Niniejsza nota wyjaśniająca do załącznika III nie wpływa na tytuł VII dotyczący Ceuty i Melilli.

Artykuł 2

Na użytek załącznika III do układu o stowarzyszeniu pojęcie „Wspólnota” oznacza obszar celny Wspólnoty Europejskiej (obecnie Unii Europejskiej), o którym mowa w art. 1 niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 60 dni od daty, w której ostatnia ze stron notyfikowała spełnienie swoich wewnętrznych wymogów dotyczących wdrożenia niniejszej decyzji.

Sporządzono w … dnia

W imieniu Specjalnego Komitetu

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ROZPORZĄDZENIA

8.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 97/2012

z dnia 6 lutego 2012 r.

zmieniające po raz 164. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7a ust. 1 oraz art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 25 stycznia 2012 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu trzech osób fizycznych do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Decyzja dotyczyła również zmiany jednego wpisu w wykazie.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:

(a)

„Monir Chouka (alias Abu Adam). Data urodzenia: 30.7.1981 r. Miejsce urodzenia: Bonn, Niemcy. Obywatelstwo: a) niemieckie, b) marokańskie. Numer paszportu: 5208323009 (niemiecki paszport wydany w Bonn, Niemcy, dnia 2.2.2007 r., traci ważność w dniu 1.2.2012 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: 5209530116 (niemiecki dowód osobisty wydany w Bonn, Niemcy, dnia 21.6.2006 r., utracił ważność w dniu 20.6.2011 r.). Inne informacje: a) poprzedni adres: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Niemcy; b) związany z Islamskim Ruchem Uzbekistanu; c) brat Yassina Chouki. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2012 r.”

(b)

„Yassin Chouka (alias Abu Ibraheem). Data urodzenia: 11.12.1984 r. Miejsce urodzenia: Bonn, Niemcy. Obywatelstwo: a) niemieckie, b) marokańskie. Numer paszportu: 5204893014 (niemiecki paszport wydany w Bonn, Niemcy, dnia 5.10.2000 r., utracił ważność w dniu 5.10.2005 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: 5209445304 (niemiecki dowód osobisty wydany w Bonn, Niemcy, dnia 5.9.2005 r., utracił ważność w dniu 4.9.2010 r.). Inne informacje: a) poprzedni adres: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Niemcy; b) związany z Islamskim Ruchem Uzbekistanu; c) brat Monira Chouki. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2012 r.”

(c)

„Mevlüt Kar (alias a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov, g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci). Data urodzenia: 25.12.1978 r. Miejsce urodzenia: Ludwigshafen, Niemcy. Obywatelstwo: tureckie. Numer paszportu: TR-M842033, paszport turecki wydany w dniu 2.5.2002 r. w Mainz, Niemcy, przez turecki Konsulat Generalny, utracił ważność w dniu 24.7.2007 r.). Inne informacje: a) poprzedni adres (dane z sierpnia 2009 r.): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istambuł, Turcja; b) związany z Islamską Grupą Dżihad. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2012 r.”

(2)

Wpis „Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El- Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961 r., b) 16.6.1960 r. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El- Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961 r., b) 16.6.1960 r. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: imię ojca: Mohamed Elsayed Elsebai. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.9.2005 r.”.


8.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 98/2012

z dnia 7 lutego 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla kurcząt i indyków rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, kur niosek, pozostałych gatunków ptaków rzeźnych lub odchowywanych na nioski, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior (posiadacz zezwolenia Huvepharma AD)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla kurcząt i indyków rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, kur niosek, pozostałych gatunków ptaków rzeźnych lub odchowywanych na nioski, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 11 października 2011 r. (2), że 6-fitaza (EC 3.1.3.26) wytwarzana przez Pichia pastoris (DSM 23036) w proponowanych warunkach stosowania nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a stosowanie tego preparatu może poprawić strawność fosforu u wszystkich gatunków docelowych oraz parametry wydajności u gatunków ptaków. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2011; 9(11):2414.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki zootechniczne”. Grupa funkcjonalna: „substancje polepszające strawność”

4a16

Huvepharma AD

6-fitaza

(EC 3.1.3.26)

 

Skład dodatku:

Preparat 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzany przez Pichia pastoris (DSM 23036) o aktywności co najmniej:

 

4 000 OTU (1)/g w postaci stałej

 

8 000 OTU/g w postaci płynnej

 

Charakterystyka substancji czynnej:

6-fitaza (EC 3.1.3.26) wytwarzana przez Pichia pastoris (DSM 23036)

 

Metoda analityczna  (2):

Metoda kolorymetryczna oparta na oznaczaniu ilościowym nieorganicznego fosforanu uwalnianego przez enzym z fitynianu sodowego

Kurczęta rzeźne

Kurczęta odchowywane na kury nioski

Kury nioski

Pozostałe gatunki ptaków rzeźnych lub odchowywanych na nioski oraz indyki utrzymywane w celach hodowlanych

Maciory

125 OTU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka maksymalna dla wszystkich zatwierdzonych gatunków: 500 OTU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.

3.

Do stosowania w paszy zawierającej więcej niż 0,23 % fosforu związanego fityną.

4.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

28 lutego 2022 r.

Indyki rzeźne

Indyki utrzymywane w celach hodowlanych

Tuczniki

Prosięta (odsadzone od maciory)

250 OTU


(1)  1 OTU oznacza ilość enzymu, jaka katalizuje uwolnienie 1 mikromola nieorganicznego fosforanu z 5,1 mM fitynianu sodowego w buforze cytrynianowym o pH 5,5 i przy temperaturze 37 °C w ciągu minuty, mierzoną jako barwny kompleks błękitu fosforomolibdenowego przy 820 nm.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


8.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 99/2012

z dnia 7 lutego 2012 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

156,8

MA

59,6

TN

81,9

TR

119,4

ZZ

104,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

137,5

TR

185,1

US

57,6

ZZ

149,5

0709 91 00

EG

330,9

ZZ

330,9

0709 93 10

MA

92,5

TR

174,2

ZZ

133,4

0805 10 20

EG

48,9

IL

119,1

MA

51,9

TN

52,7

TR

75,6

ZZ

69,6

0805 20 10

IL

139,6

MA

81,6

ZZ

110,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,2

IL

90,7

JM

98,5

KR

94,1

MA

117,5

PK

55,0

TR

75,3

ZZ

84,5

0805 50 10

EG

46,1

TR

53,3

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

130,0

CL

98,4

CN

111,9

MA

59,2

MK

31,8

US

142,9

ZZ

95,7

0808 30 90

CL

216,1

CN

60,2

US

122,0

ZA

130,3

ZZ

132,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


Sprostowania

8.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/10


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171 z dnia 6 lipca 2010 r. )

Strona 17, art. 51 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

kwotach, wyrażonych w EUR, na jakie opiewały świadectwa refundacji zwrócone w poprzednim miesiącu, zgodnie z art. 41 ust. 1;”,

powinno być:

„a)

kwotach, wyrażonych w EUR, na jakie opiewały świadectwa refundacji zwrócone w poprzednim miesiącu, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2;”.

Strona 17, art. 51 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„c)

świadectwach refundacji, wyrażonych w EUR, wydanych w poprzednim miesiącu, o których mowa w art. 35;”,

powinno być:

„c)

świadectwach refundacji, wyrażonych w EUR, wydanych w poprzednim miesiącu, o których mowa w art. 36;”.