ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.020.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 20

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
24 stycznia 2012


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

BUDŻETY

 

 

2012/30/UE, Euratom

 

*

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

1

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.

Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

BUDŻETY

24.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/1


OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

(2012/30/UE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i art. 314 ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 15 grudnia 2010 r. (2),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2011 r., który Komisja sporządziła w dniu 18 października 2011 r.,

uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2011 przyjęte przez Radę w dniu 30 listopada 2011 r.,

uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2011,

uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2011 r.

J. BUZEK

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 68 z 15.3.2011.

(3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2011

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego

B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie

— Dochody

— Tytuł 1: Zasoby własne

— Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania

— Tytuł 6: Wkłady i zwroty związane z realizacją porozumień i programów unijnych/wspólnotowych

— Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

— Dochody

— Tytuł 6: Wkłady i zwroty związane z realizacją porozumień i programów unijnych/wspólnotowych

— Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny

— Wydatki

— Tytuł 01: Sprawy gospodarcze i finansowe

— Tytuł 04: Zatrudnienie i sprawy społeczne

— Tytuł 05: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

— Tytuł 07: Środowisko i działania w dziedzinie klimatu

— Tytuł 08: Badania naukowe

— Tytuł 09: Społeczeństwo informacyjne i media

— Tytuł 11: Gospodarka morska i rybołówstwo

— Tytuł 14: Podatki i unia celna

— Tytuł 15: Edukacja i kultura

— Tytuł 17: Ochrona zdrowia i konsumentów

— Tytuł 19: Stosunki zewnętrzne

— Tytuł 21: Rozwój i stosunki z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)


 

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2011 zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

WYDATKI

Opis

Budżet 2011 (1)

Budżet 2010 (2)

Zmiana (w %)

1.

Trwały wzrost

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

UE jako partner na arenie międzynarodowej

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Administracja

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Wydatki ogółem  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


DOCHODY

Opis

Budżet 2011 (4)

Budżet 2010 (5)

Zmiana (w %)

Dochody różne (tytuły 4–9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i środków opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Dochody ogółem (tytuły 3–9)

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Zasoby własne oparte na VAT według jednolitej stawki (tabele 1 i 2, rozdział 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Dochody ogółem  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABELA 1

Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Państwo członkowskie

1 % nieograniczonej podstawy VAT

1 % dochodu narodowego brutto

Stopa ograniczenia (w %)

1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia

1 % ograniczonej podstawy VAT (8)

Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bułgaria

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Republika Czeska

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Dania

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Niemcy

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estonia

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Irlandia

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Irlandia

Grecja

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Hiszpania

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Francja

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Włochy

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Cypr

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Cypr

Łotwa

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Litwa

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luksemburg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luksemburg

Węgry

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Niderlandy

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Austria

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Polska

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugalia

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugalia

Rumunia

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Słowenia

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Słowenia

Słowacja

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Finlandia

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Szwecja

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Zjednoczone Królestwo

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Ogółem

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABELA 2

Zasoby własne z tytułu VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 3) — zestawienie

Państwo członkowskie

1 % ograniczonej podstawy VAT

Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (9) (w %)

Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bułgaria

169 013 000

0,3000

50 703 900

Republika Czeska

652 877 000

0,3000

195 863 100

Dania

963 769 000

0,3000

289 130 700

Niemcy

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estonia

71 993 000

0,3000

21 597 900

Irlandia

633 484 500

0,3000

190 045 350

Grecja

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Hiszpania

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Francja

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Włochy

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Cypr

89 660 000

0,3000

26 898 000

Łotwa

61 563 000

0,3000

18 468 900

Litwa

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luksemburg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Węgry

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Niderlandy

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Austria

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Polska

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugalia

822 402 500

0,3000

246 720 750

Rumunia

460 410 000

0,3000

138 123 000

Słowenia

180 930 000

0,3000

54 279 000

Słowacja

214 596 000

0,3000

64 378 800

Finlandia

839 952 000

0,3000

251 985 600

Szwecja

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Zjednoczone Królestwo

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Ogółem

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABELA 3

Określenie jednolitej stawki i zestawienie zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 4)

Państwo członkowskie

1 % dochodu narodowego brutto

Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej”

Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bułgaria

370 007 000

 

255 205 042

Republika Czeska

1 391 854 000

 

960 003 889

Dania

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Niemcy

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estonia

146 742 000

 

101 212 405

Irlandia

1 266 969 000

 

873 866 920

Grecja

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Hiszpania

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Francja

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Włochy

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Cypr

179 320 000

 

123 682 439

Łotwa

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Litwa

290 314 000

 

200 238 365

Luksemburg

316 518 000

 

218 312 058

Węgry

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Niderlandy

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Austria

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Polska

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugalia

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Rumunia

1 248 095 000

 

860 848 950

Słowenia

361 860 000

 

249 585 810

Słowacja

687 119 000

 

473 926 800

Finlandia

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Szwecja

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Zjednoczone Królestwo

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Ogółem

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABELA 4

Obliczenie obniżki brutto składek Niderlandów i Szwecji opartych na DNB oraz jej finansowania zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 6)

Państwo członkowskie

Obniżka brutto

Procentowy udział w podstawach DNB

Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto

Finansowanie obniżki przyznanej Niderlandom i Szwecji

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bułgaria

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Republika Czeska

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Dania

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Niemcy

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estonia

 

0,12

960 025

960 025

Irlandia

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Grecja

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Hiszpania

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Francja

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Włochy

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Cypr

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Łotwa

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Litwa

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luksemburg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Węgry

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Niderlandy

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Austria

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Polska

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugalia

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Rumunia

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Słowenia

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Słowacja

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Finlandia

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Szwecja

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Zjednoczone Królestwo

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Ogółem

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

Deflator cen PKB UE, w EUR (prognoza gospodarcza z wiosny 2010 r.):

(a) UE-25 za 2004 r. = 107,4023 / (b) UE-25 za 2006 r. = 112,1509 / (c) UE-27 za 2006 r. = 112,4894 / (d) UE-27 za 2011 r. = 118,4172

Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2011 r.:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2011 r.:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABELA 5.1

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2010 zgodnie z art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 5)

Opis

Współczynnik (11) (%)

Kwota

1.

Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej nieograniczonej podstawie VAT (w %)

15,0995

 

2.

Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich

 

111 581 136 089

5.

Wydatki związane z rozszerzeniem (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Wydatki przedakcesyjne

 

2 978 639 088

5b.

Wydatki związane z art. 4 ust. 1 lit. g)

 

20 907 092 304

6.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (13)

 

388 810 830

9.

Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (14)

 

29 810 676

11.

Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom w latach 2007–2013 wkład dodatkowy Zjednoczonego Królestwa wynikający ze zmniejszenia sumy wydatków na rzecz państw członkowskich o wydatki związane z rozszerzeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), nie będzie przekraczał 10 500 000 000  EUR według cen z 2004 r. Odpowiednie dane liczbowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Rabat brytyjski = lata 2007–2012

Różnica w kwocie pierwotnej w stosunku do pułapu 10,5 mld EUR

(DZW 2007 w stosunku do DZW 2000), w EUR

Różnica według cen bieżących

Różnica według cen stałych z 2004 r.

(A)

Rabat brytyjski za 2007 r.

0

0

(B)

Rabat brytyjski za 2008 r.

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

Rabat brytyjski za 2009 r.

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

Rabat brytyjski za 2010 r.

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

Rabat brytyjski za 2011 r.

nd.

nd.

(F)

Rabat brytyjski za 2012 r.

nd.

nd.

(G)

Suma różnic = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABELA 5.2

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2007 na podstawie art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 3 5)

Opis

Współczynnik (15) (%)

Kwota

1.

Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej nieograniczonej podstawie VAT (w %)

17,4496

 

2.

Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich

 

105 275 791 730

5.

Wydatki związane z rozszerzeniem (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Wydatki przedakcesyjne

 

2 930 808 042

5b.

Wydatki związane z art. 4 ust. 1 lit. g)

 

0

6.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (17)

 

67 188 488

9.

Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (18)

 

–46 980 802

11.

Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABELA 5.3

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2006 na podstawie art. 4 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom (rozdział 3 5)

Opis

Współczynnik (19) (%)

Kwota

1.

Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej nieograniczonej podstawie VAT (w %)

17,2771

 

2.

Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich

 

97 195 051 529

5.

Wydatki przedakcesyjne

 

1 837 296 087

6.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki przedakcesyjne = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (20)

 

215 286 076

9.

Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (21)

 

–9 196 589

11.

Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABELA 6.1

Obliczenie finansowania rabatu brytyjskiego za 2010 r. w wysokości 3 841 571 660 EUR (rozdział 1 5)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podstawach DNB

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do korekty

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bułgaria

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Republika Czeska

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Dania

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Niemcy

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estonia

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Irlandia

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Grecja

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Hiszpania

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Francja

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Włochy

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Cypr

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Łotwa

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Litwa

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luksemburg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Węgry

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Niderlandy

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Austria

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Polska

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugalia

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Rumunia

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Słowenia

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Słowacja

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Finlandia

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Szwecja

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Zjednoczone Królestwo

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ogółem

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

TABELA 6.2

Finansowanie ostatecznego rabatu brytyjskiego za 2007 r. (rozdział 3 5)

Państwo członkowskie

Kwota

 

(1)

Belgia

706 907

Bułgaria

535 312

Republika Czeska

6 744 356

Dania

–5 289 141

Niemcy

– 870 891

Estonia

– 989 889

Irlandia

–6 610 915

Grecja

–10 394 252

Hiszpania

–14 463 921

Francja

–4 098 541

Włochy

–32 446 645

Cypr

–71 604

Łotwa

153 180

Litwa

108 301

Luksemburg

– 114 511

Węgry

757 788

Malta

11 085

Niderlandy

– 683 089

Austria

– 640 297

Polska

14 123 243

Portugalia

3 156 918

Rumunia

7 742 255

Słowenia

657 143

Słowacja

3 867 642

Finlandia

–4 997 969

Szwecja

98 758

Zjednoczone Królestwo

43 008 777

Ogółem

0


TABELA 6.3

Finansowanie ostatecznego rabatu brytyjskiego za 2006 r. (rozdział 3 5)

Państwo członkowskie

Kwota

 

(1)

Belgia

–8 755 549

Bułgaria

– 741 523

Republika Czeska

–3 073 164

Dania

–5 928 694

Niemcy

–11 377 531

Estonia

– 375 342

Irlandia

–4 203 153

Grecja

–5 690 088

Hiszpania

–26 632 223

Francja

–49 761 580

Włochy

–39 816 491

Cypr

– 393 976

Łotwa

– 532 301

Litwa

– 715 807

Luksemburg

– 771 356

Węgry

–2 426 193

Malta

– 137 272

Niderlandy

–2 637 055

Austria

–1 218 391

Polska

–7 766 880

Portugalia

–4 055 856

Rumunia

–3 137 843

Słowenia

– 877 883

Słowacja

–1 383 091

Finlandia

–4 673 150

Szwecja

–1 563 025

Zjednoczone Królestwo

188 645 417

Ogółem

0


TABELA 7

Zestawienie dotyczące finansowania (22) budżetu ogólnego według rodzajów zasobów własnych i państw członkowskich

Państwo członkowskie

Tradycyjne zasoby własne (TZW)

Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami

Zasoby własne ogółem (23)

Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75 %)

Cła netto (75 %)

Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75 %)

p.m. koszty poboru (25 % TZW brutto)

Zasoby własne oparte na VAT

Zasoby własne oparte na DNB

Obniżka na rzecz Niderlandów i Szwecji

Rabat brytyjski

Składki państw członkowskich ogółem

Udział w składkach państw członkowskich (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bułgaria

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Republika Czeska

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Dania

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Niemcy

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estonia

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Irlandia

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Grecja

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Hiszpania

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Francja

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Włochy

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Cypr

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Łotwa

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Litwa

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luksemburg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Węgry

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Niderlandy

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Austria

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Polska

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugalia

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Rumunia

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Słowenia

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Słowacja

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Finlandia

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Szwecja

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Zjednoczone Królestwo

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Ogółem

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

DOCHODY

Tytuł

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

1

ZASOBY WŁASNE

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

57 294 000

 

57 294 000

6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH/WSPÓLNOTOWYCH

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

438 717

 

438 717

9

DOCHODY RÓŻNE

30 210 000

 

30 210 000

 

Ogółem

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

TYTUŁ 1

ZASOBY WŁASNE

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

1 1

OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. a) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. a) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. b) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. c) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

0

 

0

1 6

OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI

0

 

0

 

Tytuł 1 — Ogółem

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

ROZDZIAŁ 1 2 — CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

1 2

CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. a) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 2 0

Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Rozdział 1 2 — Ogółem

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Uwagi

Przeznaczenie ceł — jako zasobów własnych — na finansowanie wspólnych wydatków jest logiczną konsekwencją swobodnego przepływu towarów w Unii. Artykuł ten może obejmować opłaty, premie, kwoty dodatkowe lub wyrównawcze, kwoty lub czynniki dodatkowe, cła pobierane na podstawie Wspólnej taryfy celnej i inne cła, które zostały lub zostaną ustanowione przez instytucje Unii Europejskiej w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi, oraz cła na produkty objęte nieobowiązującym już Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Belgia

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bułgaria

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Republika Czeska

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Dania

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Niemcy

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estonia

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Irlandia

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Grecja

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Hiszpania

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Francja

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Włochy

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Cypr

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Łotwa

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Litwa

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luksemburg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Węgry

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Niderlandy

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Austria

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Polska

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugalia

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Rumunia

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Słowenia

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Słowacja

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Finlandia

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Szwecja

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Zjednoczone Królestwo

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

ROZDZIAŁ 1 4 — ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

1 4

ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. c) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 4 0

Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Rozdział 1 4 — Ogółem

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Uwagi

Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby „dodatkowe”, zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet ogólny Unii Europejskiej jest zawsze zbilansowany ex ante.

Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (płatności oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich.

Stawka mająca zastosowanie do dochodu narodowego brutto państw członkowskich w odniesieniu do tego roku budżetowego wynosi 0,6897 %.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Belgia

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bułgaria

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Republika Czeska

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Dania

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Niemcy

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estonia

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Irlandia

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Grecja

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Hiszpania

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Francja

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Włochy

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Cypr

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Łotwa

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Litwa

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luksemburg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Węgry

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Niderlandy

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Austria

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Polska

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugalia

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Rumunia

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Słowenia

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Słowacja

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Finlandia

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Szwecja

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Zjednoczone Królestwo

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

TYTUŁ 3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

3 0

DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6, 7 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

p.m.

 

p.m.

3 5

WYNIK OSTATECZNEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

0

 

0

3 6

WYNIK POŚREDNIEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

p.m.

 

p.m.

3 7

DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

 

 

Tytuł 3 — Ogółem

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

ROZDZIAŁ 3 1 — SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

3 1

SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

3 1 0

Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 1 0 3

Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Artykuł 3 1 0 — Razem

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Rozdział 3 1 — Ogółem

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 1 0 3
Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

p.m.

673 159 000

673 159 000

Uwagi

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 państwa członkowskie przesyłają Komisji w terminie do dnia 31 lipca sprawozdania dotyczące podstawy środków uzyskanych z podatku VAT za poprzedni rok kalendarzowy.

Rachunek każdego państwa członkowskiego zostaje obciążony kwotą obliczoną na podstawie tego sprawozdania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, a na dobro tego rachunku zapisuje się dwanaście płatności faktycznie dokonanych w ciągu poprzedniego roku budżetowego. Komisja oblicza saldo i informuje o jego wysokości państwa członkowskie w odpowiednim czasie, tak aby mogły zapisać je na rachunek Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

Wszelkie korekty wyżej wspomnianych sprawozdań zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 wynikające z kontroli Komisji oraz wszelkie zmiany DNB w odniesieniu do wcześniejszych lat budżetowych, które mają wpływ na ograniczenie podstawy VAT, będą skutkowały dostosowaniem sald „VAT”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 4, 5 i 8.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Belgia

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bułgaria

p.m.

492 000

492 000

Republika Czeska

p.m.

7 670 000

7 670 000

Dania

p.m.

2 075 000

2 075 000

Niemcy

p.m.

16 721 000

16 721 000

Estonia

p.m.

1 256 000

1 256 000

Irlandia

p.m.

3 469 000

3 469 000

Grecja

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Hiszpania

p.m.

386 936 000

386 936 000

Francja

p.m.

119 302 000

119 302 000

Włochy

p.m.

83 866 000

83 866 000

Cypr

p.m.

67 000

67 000

Łotwa

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Litwa

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luksemburg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Węgry

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Niderlandy

p.m.

13 623 000

13 623 000

Austria

p.m.

4 800 000

4 800 000

Polska

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugalia

p.m.

10 613 000

10 613 000

Rumunia

p.m.

–48 000

–48 000

Słowenia

p.m.

451 000

451 000

Słowacja

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Finlandia

p.m.

14 757 000

14 757 000

Szwecja

p.m.

6 459 000

6 459 000

Zjednoczone Królestwo

p.m.

27 757 000

27 757 000

Pozycja 3 1 0 3 — Ogółem

p.m.

673 159 000

673 159 000

ROZDZIAŁ 3 2 — SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6, 7 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

3 2

SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6, 7 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

3 2 0

Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

3 2 0 3

Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Artykuł 3 2 0 — Razem

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Rozdział 3 2 — Ogółem

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

3 2 0 3
Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Uwagi

Na podstawie danych liczbowych, dotyczących całkowitego dochodu narodowego brutto i jego części składowych w odniesieniu do poprzedniego roku, dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003, rachunek każdego państwa członkowskiego zostaje obciążony kwotą obliczoną zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, a na dobro tego rachunku zapisuje się 12 płatności faktycznie dokonanych w ciągu poprzedniego roku budżetowego.

Komisja oblicza saldo i informuje o jego wysokości państwa członkowskie w odpowiednim czasie, tak aby mogły zapisać je na rachunek Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

Wszelkie zmiany produktu narodowego brutto/dochodu narodowego brutto we wcześniejszych latach budżetowych zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003, podlegające art. 4 i 5 tego rozporządzenia, powodują w odniesieniu do każdego zainteresowanego państwa członkowskiego dostosowanie salda ustalonego zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 6, 7 i 8.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Belgia

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bułgaria

p.m.

18 780 000

18 780 000

Republika Czeska

p.m.

193 523 000

193 523 000

Dania

p.m.

8 750 000

8 750 000

Niemcy

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estonia

p.m.

5 607 000

5 607 000

Irlandia

p.m.

12 642 000

12 642 000

Grecja

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Hiszpania

p.m.

80 168 000

80 168 000

Francja

p.m.

5 653 000

5 653 000

Włochy

p.m.

832 542 000

832 542 000

Cypr

p.m.

– 259 000

– 259 000

Łotwa

p.m.

4 298 000

4 298 000

Litwa

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luksemburg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Węgry

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Niderlandy

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Austria

p.m.

130 157 000

130 157 000

Polska

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugalia

p.m.

52 802 000

52 802 000

Rumunia

p.m.

36 444 000

36 444 000

Słowenia

p.m.

2 221 000

2 221 000

Słowacja

p.m.

796 000

796 000

Finlandia

p.m.

104 522 000

104 522 000

Szwecja

p.m.

101 843 000

101 843 000

Zjednoczone Królestwo

p.m.

14 478 000

14 478 000

Pozycja 3 2 0 3 — Ogółem

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

TYTUŁ 6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH/WSPÓLNOTOWYCH

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

6 0

WKŁADY NA RZECZ PROGRAMÓW UNIJNYCH/WSPÓLNOTOWYCH

p.m.

 

p.m.

6 1

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

p.m.

 

p.m.

6 2

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

 

p.m.

6 3

WKŁADY NA MOCY POROZUMIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH

p.m.

 

p.m.

6 5

KOREKTY FINANSOWE

p.m.

 

p.m.

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

DOCHODY ZWIĄZANE Z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM ROLNYM GWARANCJI I EUROPEJSKIM FUNDUSZEM ROLNICZYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

p.m.

 

p.m.

6 8

TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 6 — Ogółem

30 000 000

52 000 000

82 000 000

ROZDZIAŁ 6 6 — INNE SKŁADKI I ZWROTY

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

6 6 0

Inne składki i zwroty

6 6 0 0

Pozostałe wkłady i refundacje przypisane — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artykuł 6 6 0 — Razem

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Rozdział 6 6 — Ogółem

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Inne składki i zwroty

6 6 0 1
Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Uwagi

W tej pozycji zapisuje się wszelkie dochody nieuwzględnione w innych częściach tytułu 6, które nie są wykorzystywane zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Parlament Europejski

 

p.m.

Komisja

 

82 000 000

 

Ogółem

82 000 000

TYTUŁ 7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

7 0

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

GRZYWNY

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

ODSETKI OD DEPOZYTÓW I GRZYWNY

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 7 — Ogółem

123 000 000

610 000 000

733 000 000

ROZDZIAŁ 7 0 — ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

7 0

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

7 0 0

Odsetki od zaległych płatności

7 0 0 0

Odsetki należne od zaległych płatności przekazywanych na rachunki prowadzone przez administracje finansowe państw członkowskich

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Inne odsetki od zaległych płatności

3 000 000

 

3 000 000

 

Artykuł 7 0 0 — Razem

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Rozdział 7 0 — Ogółem

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Odsetki od zaległych płatności

7 0 0 0
Odsetki należne od zaległych płatności przekazywanych na rachunki prowadzone przez administracje finansowe państw członkowskich

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Uwagi

Wszelkie opóźnienie ze strony państwa członkowskiego w dokonywaniu zapisów na rachunku otwartym w imieniu Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, prowadzi do zapłaty przez dane państwo członkowskie odsetek za zwłokę.

W przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro, stopa procentowa równa się stopie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, którą Europejski Bank Centralny stosował do swoich operacji refinansujących w pierwszym dniu miesiąca, w którym przypadał termin, powiększonej o dwa punkty procentowe Za każdy miesiąc zwłoki stopa procentowa jest podwyższana o 0,25 punktu procentowego. Podwyższoną stopę procentową stosuje się w stosunku do całego okresu zwłoki.

W przypadku państw członkowskich, których walutą nie jest euro, stopa procentowa równa się stopie stosowanej w pierwszym dniu danego miesiąca przez banki centralne do podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o dwa punkty procentowe, lub w przypadku państw członkowskich, dla których stopa banku centralnego nie jest dostępna, stopie najbliższej jej równowartości stosowanej w pierwszym dniu danego miesiąca na rynku pieniężnym tego państwa członkowskiego, powiększonej o dwa punkty procentowe. Za każdy miesiąc zwłoki stopa procentowa jest podwyższana o 0,25 punktu procentowego. Podwyższoną stopę procentową stosuje się w stosunku do całego okresu zwłoki.

Stopę procentową stosuje się do wszystkich zapisów dotyczących zasobów własnych wymienionych w art. 10 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

175 000 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

175 000 000

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 71 ust. 4.

7 0 1
Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Uwagi

W tym artykule zapisuje się odsetki narosłe na specjalnym rachunku bankowym, na który przekazywane są grzywny i odsetki od zaległych płatności w związku z grzywnami.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 71 ust. 4.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1), w szczególności jego art. 86.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

ROZDZIAŁ 7 1 — GRZYWNY

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

7 1

GRZYWNY

7 1 0

Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Kary pieniężne i ryczałty nałożone na państwo członkowskie za niezastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniu wynikającemu z Traktatu

p.m.

 

p.m.

 

Rozdział 7 1 — Ogółem

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Uwagi

Komisja może nakładać grzywny, okresowe kary pieniężne oraz inne kary na przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw za nieprzestrzeganie zakazów lub niewypełnianie zobowiązań na mocy rozporządzeń, o których mowa poniżej, lub art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zwykle termin zapłaty grzywny wynosi trzy miesiące od daty powiadomienia o decyzji Komisji. Komisja nie pobierze jednak należnej kwoty, jeśli przedsiębiorstwo złoży odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo musi zaakceptować fakt, że po upływie ostatecznego terminu płatności konieczne będzie uiszczenie odsetek od zadłużenia. Ponadto będzie musiało przedstawić Komisji, przed upływem terminu płatności, gwarancję bankową obejmującą kwotę nominalną zadłużenia oraz odsetki lub opłaty dodatkowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

SEKCJA III

KOMISJA

DOCHODY

Tytuł

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

890 812 767

 

890 812 767

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

55 700 000

 

55 700 000

6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH/WSPÓLNOTOWYCH

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

438 717

 

438 717

9

DOCHODY RÓŻNE

30 000 000

 

30 000 000

 

Ogółem

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

TYTUŁ 6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH/WSPÓLNOTOWYCH

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

6 0

WKŁADY NA RZECZ PROGRAMÓW UNIJNYCH/WSPÓLNOTOWYCH

p.m.

 

p.m.

6 1

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

p.m.

 

p.m.

6 2

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

 

p.m.

6 3

WKŁADY NA MOCY POROZUMIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH

p.m.

 

p.m.

6 5

KOREKTY FINANSOWE

p.m.

 

p.m.

6 6

INNE WKŁADY I ZWROTY

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

DOCHODY ZWIĄZANE Z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM ROLNICZYM GWARANCJI (EFRG) ORAZ EUROPEJSKIM FUNDUSZEM ROLNYM NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)

p.m.

 

p.m.

6 8

TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 6 — Ogółem

30 000 000

52 000 000

82 000 000

ROZDZIAŁ 6 6 — INNE WKŁADY I ZWROTY

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

6 6

INNE WKŁADY I ZWROTY

6 6 0

Inne wkłady i zwroty

6 6 0 0

Inne wkłady i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Inne wkłady i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artykuł 6 6 0 — Razem

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Rozdział 6 6 — Ogółem

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Inne wkłady i zwroty

6 6 0 1
Inne wkłady i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Uwagi

Niniejsza pozycja ma uwzględniać wszelkie dochody nieuwzględnione w innych częściach tytułu 6, które nie są wykorzystane zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

TYTUŁ 7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

7 0

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

GRZYWNY

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

ODSETKI OD DEPOZYTÓW I GRZYWNY

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 7 — Ogółem

123 000 000

610 000 000

733 000 000

ROZDZIAŁ 7 0 — ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

7 0

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

7 0 0

Odsetki od zaległych płatności

7 0 0 0

Odsetki należne od zaległych płatności przekazywanych na rachunki prowadzone przez administracje finansowe państw członkowskich

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Inne odsetki od zaległych płatności

3 000 000

 

3 000 000

 

Artykuł 7 0 0 — Razem

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Rozdział 7 0 — Ogółem

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Odsetki od zaległych płatności

7 0 0 0
Odsetki należne od zaległych płatności przekazywanych na rachunki prowadzone przez administracje finansowe państw członkowskich

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Uwagi

Wszelkie opóźnienie ze strony państwa członkowskiego w dokonywaniu zapisów na rachunku otwartym w imieniu Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, prowadzi do zapłaty przez dane państwo członkowskie odsetek za zwłokę.

W przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro, stopa procentowa równa się stopie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, którą Europejski Bank Centralny stosował do swoich operacji refinansujących w pierwszym dniu miesiąca, w którym przypadał termin, powiększonej o dwa punkty procentowe. Za każdy miesiąc zwłoki stopa procentowa jest podwyższana o 0,25 punktu procentowego. Podwyższoną stopę procentową stosuje się w stosunku do całego okresu zwłoki.

W przypadku państw członkowskich, których walutą nie jest euro, stopa procentowa równa się stopie stosowanej w pierwszym dniu danego miesiąca przez banki centralne do podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o dwa punkty procentowe lub w przypadku państw członkowskich, dla których stopa banku centralnego nie jest dostępna, stopie najbliższej jej równowartości stosowanej w pierwszym dniu danego miesiąca na rynku pieniężnym tego państwa członkowskiego, powiększonej o dwa punkty procentowe. Za każdy miesiąc zwłoki stopa procentowa jest podwyższana o 0,25 punktu procentowego. Podwyższoną stopę procentową stosuje się w stosunku do całego okresu zwłoki.

Stopa procentowa ma zastosowanie do wszelkich zapisów zasobów własnych wymienionych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1150/2000.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 71 ust. 4.

7 0 1
Odsetki od zaległych płatności i inne odsetki od grzywien

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Uwagi

W tym artykule zapisuje się odsetki narosłe na specjalnym rachunku bankowym, na który przekazywane są grzywny i odsetki od zaległych płatności w związku z grzywnami.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 71 ust. 4.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1), w szczególności jego art. 86.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

ROZDZIAŁ 7 1 — GRZYWNY

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

7 1

GRZYWNY

7 1 0

Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Kary pieniężne i ryczałty nałożone na państwa członkowskie za niezastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniu wynikającemu z Traktatu

p.m.

 

p.m.

 

Rozdział 7 1 — Ogółem

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Grzywny, okresowe kary pieniężne i inne kary

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Uwagi

Komisja może nakładać grzywny, okresowe kary pieniężne oraz inne kary na przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw za nieprzestrzeganie zakazów lub niewypełnianie zobowiązań na mocy rozporządzeń, o których mowa poniżej, lub art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zwykle termin zapłaty grzywny wynosi trzy miesiące od daty powiadomienia o decyzji Komisji. Komisja nie pobierze jednak należnej kwoty, jeżeli przedsiębiorstwo złoży odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; przedsiębiorstwo musi zaakceptować fakt, że zobowiązanie generuje odsetki od dnia następującego po dniu, w którym upływa ostateczny termin zapłaty, i przedstawić Komisji, najpóźniej w dniu, w którym przypada ostateczny termin zapłaty, gwarancję bankową obejmującą zarówno kwotę główną zobowiązania, jak i odsetki lub opłaty dodatkowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1), w szczególności jego art. 14 i 15.

WYDATKI

Tytuł

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

PRZEDSIĘBIORSTWA

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KONKURENCJA

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

BADANIA NAUKOWE

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

RYNEK WEWNĘTRZNY

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

POLITYKA REGIONALNA

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

PODATKI I UNIA CELNA

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

EDUKACJA I KULTURA

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

HANDEL

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU (AKP)

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

ROZSZERZENIE

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

POMOC HUMANITARNA

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

ADMINISTRACJA KOMISJI

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BUDŻET

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

KONTROLA

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATYSTYKA

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

EMERYTURY I WYDATKI POCHODNE

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGIA

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

REZERWY

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Ogółem

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

TYTUŁ 01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Tytuł

Rozdział

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE”

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

MIĘDZYNARODOWE KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Tytuł 01 — Ogółem

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

ROZDZIAŁ 01 03 — MIĘDZYNARODOWE KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01 03

MIĘDZYNARODOWE KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE

01 03 01

Udział w kapitale międzynarodowych instytucji finansowych

01 03 01 01

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju — Pokryte akcje w kapitale subskrybowanym

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju — Niepokryta część kapitału subskrybowanego

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 01 03 01 — Razem

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Pomoc makroekonomiczna

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Rozdział 01 03 — Ogółem

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Pomoc makroekonomiczna

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Uwagi

Przedmiotowa wyjątkowa pomoc ma na celu złagodzenie ograniczeń finansowych nałożonych na niektóre kraje trzecie mające problemy makroekonomiczne charakteryzujące się deficytem bilansu płatniczego i/lub poważną nierównowagą budżetową.

Jest to bezpośrednio powiązane z wdrażaniem przez państwa odbiorców pomocy środków stabilizacji makroekonomicznej i zmian strukturalnych. Działania unijne zasadniczo uzupełniają działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, koordynowane z innymi donatorami dwustronnymi.

Komisja informuje władzę budżetową dwa razy w roku o sytuacji makroekonomicznej w państwach będących beneficjentami pomocy oraz co roku przedstawia szczegółowe sprawozdanie na temat realizacji tej pomocy.

Środki z tego artykułu będą przeznaczone także na pomoc finansową na odbudowę obszarów Gruzji, które ucierpiały wskutek konfliktu z Rosją. Działania te powinny mieć na celu stabilizację makroekonomiczną kraju. O wysokości całkowitej kwoty pomocy zadecydowała międzynarodowa konferencja darczyńców w 2008 r.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2006/880/WE z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 36).

Decyzja Rady 2007/860/WE z dnia 10 grudnia 2007 r. udzielająca wspólnotowej pomocy makrofinansowej dla Libanu (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 111).

Decyzja Rady 2009/889/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji (Dz.U. L 320 z 5.12.2009, s. 1).

Decyzja Rady 2009/890/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii (Dz.U. L 320 z 5.12.2009, s. 3).

TYTUŁ 04

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Tytuł

Rozdział

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE”

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

PRACA W EUROPIE — DIALOG SPOŁECZNY I MOBILNOŚĆ

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI (EFG)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ (IPA) — ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Tytuł 04 — Ogółem

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

ROZDZIAŁ 04 02 — EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

04 02

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

04 02 01

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 1 (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 2 (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 3 (2000–2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Cel 3 (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Zakończenie EQUAL (2000–2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Zakończenie wcześniejszych programów inicjatywy Wspólnoty (sprzed 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (2000–2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (sprzed 2000 r.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konwergencja

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Operacyjna pomoc techniczna (2007–2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Rozdział 04 02 — Ogółem

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Uwagi

Art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 przewiduje korekty finansowe, według których każdy dochód jest wprowadzany do pozycji 6 5 0 0 zestawienia dochodów. Dochód ten może być wykorzystany do zapewnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego w konkretnych przypadkach, tam gdzie mają one pokrywać ryzyko anulowania lub zmniejszenia korekt dokonanych wcześniej.

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 przewiduje korekty finansowe na lata 2007–2013.

Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawia warunki zwrotu zaliczek, który nie powoduje zmniejszenia udziału płatności z funduszy strukturalnych w przedmiotowych operacjach. Wszelkie dochody wynikające ze zwrotu zaliczek wymienionych w pozycji 6 1 5 7 zestawienia dochodów zostaną wykorzystane dla zapewnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 i 157 rozporządzenia finansowego.

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawia warunki dotyczące zwrotu prefinansowania na lata 2007–2013.

Kontynuowany jest specjalny program dla pokoju i pojednania, zgodnie z wyżej wymienionymi konkluzjami Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24–25 marca 1999 r., przewidującymi zapewnienie 500 000 000 EUR na nowy okres ważności programu. Zasada suplementarności musi być ściśle przestrzegana. Komisja musi złożyć Parlamentowi Europejskiemu raport roczny na temat tego programu.

Środki przeciwdziałania oszustwom są finansowane w ramach artykułu 24 02 01.

Podstawa prawna

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 158, 159 i 161. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 174, 175 i 177.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

Odnośne akty prawne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16 i 17 grudnia 2005 r.

04 02 17
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konwergencja

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Uwagi

Działanie podjęte przez Unię na mocy art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będzie miało na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej rozszerzonej Unii, aby promować harmonijny, wyrównany i zrównoważony rozwój Unii. Działanie to zostanie podjęte za pomocą funduszy polityki spójności, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz innych istniejących instrumentów finansowych. Będzie miało na celu zmniejszenie różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które wystąpiły w szczególności w słabiej rozwiniętych krajach i regionach, przyspieszenia restrukturyzacji gospodarczej i społecznej i uwzględnienie starzenia się społeczeństwa.

Działania podjęte w ramach funduszy polityki spójności będą obejmowały na poziomie krajowym i regionalnym priorytety Unii związane ze zrównoważonym rozwojem poprzez wspomaganie wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, integracji społecznej oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Cel „Konwergencja” będzie ukierunkowany na przyspieszenie konwergencji najmniej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki podniesieniu i poprawie jakości inwestowania w kapitał fizyczny i ludzki, rozwój innowacji oraz społeczeństwa opartego na wiedzy, dostosowanie do zmian gospodarczych i społecznych, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, a także wydajności administracyjnej. Jest to cel priorytetowy dla funduszy polityki spójności. Działania podejmowane z pomocą funduszy polityki spójności będą respektować zasadę równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Część środków służy poprawie opieki nad dziećmi, aby umożliwić dzieciom życie w odpowiedniej rodzinie zastępczej. Wsparcie to obejmuje:

współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi oraz pomoc techniczną dla nich, w tym pomaganie im w ustalaniu, które projekty podlegają dofinansowaniu z funduszy Unii,

wyróżnianie oraz wymianę wzorców, a także szersze stosowanie tych wzorców, również w drodze monitorowania na poziomie dziecka.

Część środków przeznaczona jest na finansowanie trwałych i przyjaznych środowisku działań (koncepcja Zielonego Nowego Ładu), mających na celu pogodzenie wymagań dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i w zakresie środowiska naturalnego oraz uzdrowienie europejskich regionów po kryzysie gospodarczym i finansowym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

04 02 19
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Uwagi

Działanie podjęte przez Unię na mocy art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będzie miało na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej rozszerzonej Unii, aby promować harmonijny, wyrównany i zrównoważony rozwój Unii. Działanie to zostanie podjęte z pomocą funduszy polityki spójności, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz innych istniejących instrumentów finansowych. Będzie miało na celu zmniejszenie różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które wystąpiły zwłaszcza w słabiej rozwiniętych krajach i regionach, przyspieszenie restrukturyzacji gospodarczej i społecznej i uwzględnienie starzenia się społeczeństwa.

Działania podjęte w ramach funduszy polityki spójności będą obejmowały na poziomie krajowym i regionalnym priorytety Unii związane ze zrównoważonym rozwojem poprzez wspomaganie wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, integracji społecznej oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” będzie ukierunkowany, z wyjątkiem najmniej rozwiniętych regionów, na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów oraz zatrudnienia poprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych, w tym zmian związanych z uruchamianiem handlu, poprzez podwyższenie i poprawę jakości inwestowania w kapitał ludzki, innowacje oraz promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, przedsiębiorczość, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę dostępności i możliwości dostosowania pracowników i przedsiębiorstw, a także rozwój integracyjnego rynku pracy. Działania podejmowane z pomocą funduszy polityki spójności będą respektować zasadę równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Część środków przeznaczona jest na finansowanie trwałych i przyjaznych środowisku działań (koncepcja Zielonego Nowego Ładu), mających na celu pogodzenie wymagań dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i w zakresie środowiska naturalnego oraz uzdrowienie europejskich regionów po kryzysie gospodarczym i finansowym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

04 02 20
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Operacyjna pomoc techniczna (2007–2013)

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy technicznej, jak postanowiono w art. 45 i 46 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

Pomoc techniczna obejmuje instrumenty przygotowania, monitoringu, oceny, nadzoru i zarządzania wymagane dla wdrożenia EFS. Środki te mogą być w szczególności wykorzystane na pokrycie:

wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, misje),

wydatków na informacje i publikacje,

wydatków na technologie informatyczne i telekomunikacyjne,

wydatków na wsparcie dostępności osób niepełnosprawnych w ramach środków pomocy technicznej,

wydatków związanych z powołaniem grupy wysokiego szczebla, by zapewnić wdrożenie zasad horyzontalnych, takich jak równość kobiet i mężczyzn, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz trwały rozwój,

wydatków związanych z umowami o świadczenie usług, ocenami (w tym ex post za lata 2000–2006) i badaniami,

grantów.

Pomoc techniczna obejmuje również wymianę doświadczeń, podnoszenie świadomości społecznej, seminaria, tworzenie sieci i wzajemną weryfikację, które mają służyć określaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk, zachęcaniu do wzajemnego uczenia się oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu poszerzenia zakresu oddziaływania polityki oraz udziału EFS w realizacji celów Unii w odniesieniu do zatrudnienia i integracji społecznej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

TYTUŁ 05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Tytuł

Rozdział

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

05 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

POMOC BEZPOŚREDNIA

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

ŚRODKI PRZEDAKCESYJNE W DZIEDZINIE ROLNICTWA ORAZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OBSZARU POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Tytuł 05 — Ogółem

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

ROZDZIAŁ 05 04 — ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

05 04

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

05 04 01

Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR — Okres programowania 2000–2006

05 04 01 14

Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR — Okres programowania 2000–2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 05 04 01 — Razem

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Orientacji EFOGR — Zakończenie wcześniejszych programów

05 04 02 01

Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji — Regiony celu 1 (2000–2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Zakończenie wcześniejszych programów w regionach celów 1 i 6 (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Zakończenie wcześniejszych programów w regionach celu 5b (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Zakończenie wcześniejszych programów poza regionami celu 1 (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Zakończenie programu Leader (2000–2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Zakończenie wcześniejszych inicjatyw wspólnotowych (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Zakończenie wcześniejszych środków innowacyjnych (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji — Operacyjna pomoc techniczna (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artykuł 05 04 02 — Razem

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Inne środki

05 04 03 02

Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne — Zakończenie wcześniejszych działań

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Artykuł 05 04 03 — Razem

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Przejściowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR w nowych państwach członkowskich — Zakończenie programów (2004–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2007–2013)

05 04 05 01

Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operacyjna pomoc techniczna

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Projekt pilotażowy — Program wymiany przeznaczony dla młodych rolników

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Artykuł 05 04 05 — Razem

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Rozdział 05 04 — Ogółem

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2007–2013)

Uwagi

Każdy dochód uzyskany na podstawie artykułu 6 7 1 ogólnego zestawienia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków w ramach dowolnej pozycji niniejszego artykułu zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 01
Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Ze środków na zobowiązania ogółem w tej pozycji kwota 2 095 300 000 EUR wynika z obowiązkowej modulacji zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Ponadto kwota 374 900 000 EUR wynika z dobrowolnej modulacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 378/2007. Działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w ramach wszystkich osi będą oceniane wedle bardziej sprecyzowanych wskaźników funkcjonowania systemów gospodarki rolnej i metod produkcji, aby mogły one sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, ochroną zasobów wodnych, różnorodnością biologiczną i energią odnawialną. Państwa członkowskie przedstawiają sprawozdania dotyczące działań podjętych w odpowiedzi na nowe wyzwania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym również w sektorze mleka.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 02
Operacyjna pomoc techniczna

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie instrumentów pomocy technicznej zgodnie z przepisami art. 66 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w szczególności europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).

05 04 05 03
Projekt pilotażowy — Program wymiany przeznaczony dla młodych rolników

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Uwagi

Nowa pozycja

Niniejszy projekt pilotażowy przewiduje stworzenie programu wymiany dla młodych rolników, który umożliwiłby transgraniczną wymianę najlepszych praktyk w zakresie zarządzania gospodarstwami rolnymi — szczególnie w świetle wyzwań, przed jakimi stoi rolnictwo europejskie — w celu wsparcia rozwoju europejskich obszarów wiejskich.

Program ten byłby dla młodych rolników nieocenioną okazją do osobistego poznania różnych realiów rolniczych w Unii dzięki odwiedzeniu gospodarstw w różnych państwach członkowskich. Taka wymiana wiedzy i doświadczeń wśród młodych rolników europejskich przygotowałaby ich do spełniania wymogów europejskich konsumentów, do przyczyniania się do bezpieczeństwa żywnościowego oraz do stawiania czoła innym wyzwaniom, przed którymi stoi europejskie rolnictwo, takim jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, utrata bioróżnorodności i składowanie dwutlenku węgla.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

ROZDZIAŁ 05 06 — MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OBSZARU POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

05 06

MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OBSZARU POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

05 06 01

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Rozdział 05 06 — Ogółem

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wkładu Unii w ramach wymienionych poniżej umów międzynarodowych.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 92/580/EWG z dnia 13 listopada 1992 r. dotycząca podpisania i zawarcia międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. (Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 15).

Decyzja Rady 96/88/WE z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o handlu zbożem oraz Konwencji o pomocy żywnościowej, stanowiących Międzynarodowe porozumienie w sprawie zboża z 1995 r. (Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 47).

Decyzja Rady 2000/421/WE z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. (Dz.U. L 163 z 4.7.2000, s. 37).

Decyzja Rady 2005/800/WE z dnia 14 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r. (Dz.U. L 302 z 19.11.2005, s. 47).

TYTUŁ 07

ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

Tytuł

Rozdział

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

07 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU”

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

KWESTIE GLOBALNE W DZIEDZINIE ŚRODOWISKA

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

ROZWÓJ I WDRAŻANIE POLITYKI I PRZEPISÓW UNII Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

KWESTIE GLOBALNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI W DZIEDZINIE KLIMATU

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA UNII DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE KLIMATU

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU I INNOWACJE

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Tytuł 07 — Ogółem

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

ROZDZIAŁ 07 11 — KWESTIE GLOBALNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI W DZIEDZINIE KLIMATU

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

07 11

KWESTIE GLOBALNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI W DZIEDZINIE KLIMATU

07 11 01

Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie klimatu

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Rozdział 07 11 — Ogółem

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie klimatu

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Uwagi

Dawny artykuł 07 02 01 (częściowo)

Środki te przeznaczone są na pokrycie obowiązkowych i dobrowolnych składek w związku z coraz większą liczbą międzynarodowych konwencji, protokołów i porozumień, w których Unia jest stroną, oraz prac przygotowawczych dotyczących przyszłych porozumień międzynarodowych obejmujących Unię.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 88/540/EWG z dnia 14 października 1988 r. dotycząca zawarcia Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 297 z 31.10.1988, s. 8).

Decyzja Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 33 z 7.2.1994, s. 11).

Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (Dz.U. L 130 z 15.5.2002, s. 1).

TYTUŁ 08

BADANIA NAUKOWE

Tytuł

Rozdział

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

08 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „BADANIA NAUKOWE”

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

WSPÓŁPRACA — ZDROWIE

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

WSPÓŁPRACA — ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO, I BIOTECHNOLOGIA

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

WSPÓŁPRACA — NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

WSPÓŁPRACA — ENERGIA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

WSPÓŁPRACA — ŚRODOWISKO (W TYM ZMIANY KLIMATYCZNE)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

WSPÓŁPRACA — TRANSPORT (W TYM AERONAUTYKA)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

WSPÓŁPRACA — NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

WSPÓŁPRACA — MECHANIZM FINANSOWANIA OPARTY NA PODZIALE RYZYKA (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

POMYSŁY

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

MOŻLIWOŚCI — INFRASTRUKTURA NAUKOWO-BADAWCZA

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

MOŻLIWOŚCI — BADANIA NA RZECZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

MOŻLIWOŚCI — REGIONY WIEDZY

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

MOŻLIWOŚCI — POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

MOŻLIWOŚCI — NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

MOŻLIWOŚCI — DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

MOŻLIWOŚCI — MECHANIZM FINANSOWANIA OPARTY NA PODZIALE RYZYKA (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

MOŻLIWOŚCI — WSPARCIE DLA SPÓJNEGO OPRACOWYWANIA POLITYKI W DZIEDZINIE BADAŃ

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM — ENERGIA TERMOJĄDROWA

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM — ROZSZCZEPIENIE JĄDROWE I OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

ZAKOŃCZENIE WCZEŚNIEJSZYCH PROGRAMÓW RAMOWYCH I INNYCH DZIAŁAŃ

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

PROGRAM NAUKOWO-BADAWCZY FUNDUSZU BADAWCZEGO WĘGLA I STALI

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 08 — Ogółem

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Uwagi

Uwagi te dotyczą wszystkich pozycji budżetowych w niniejszym tytule (z wyjątkiem rozdziału 08 22).

Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1) i rozporządzeniem Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 1).

Do wszystkich środków ujętych w niniejszym tytule stosuje się taką samą definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jaką zastosowano dla przekrojowych szczegółowych programów dla MŚP w obrębie tego samego programu ramowego. Ta definicja brzmi następująco: „Spełniającym wymogi MŚP jest osoba prawna odpowiadająca definicji MŚP zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE, która nie jest równocześnie ośrodkiem badawczym, instytutem badań naukowych, organizacją prowadzącą badania kliniczne na zlecenie ani firmą doradczą”. Cała działalność badawcza prowadzona w ramach siódmego programu ramowego będzie prowadzona zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1)), w tym wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt. Obejmują one w szczególności zasady określone w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Szczególną uwagę przywiązuje się do potrzeby wzmocnienia wysiłków w celu zwiększenia zaangażowania i roli kobiet w nauce i badaniach naukowych.

Środki zapisane w artykułach i pozycjach niniejszego tytułu pokrywają również koszty spotkań, konferencji, warsztatów i seminariów o wysokim poziomie naukowym i technicznym, które leżą we wspólnym interesie Europy i są organizowane przez Komisję; koszty finansowania studiów; koszty dopłat przeznaczonych na nadzorowanie i ocenę programów szczegółowych i programów ramowych; koszty finansowania analiz i ocen na wysokim poziomie naukowym i technicznym, prowadzonych na zlecenie Unii celem zbadania nowych obszarów badań mogących stać się przedmiotem działań Unii, m.in. w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej i środków monitorowania i upowszechniania wyników programów wraz ze środkami przewidzianymi w poprzednich programach ramowych.

Środki te pokrywają również wydatki administracyjne, łącznie z wydatkami na personel (wynikającymi z rozporządzenia pracowniczego i innymi), informacje, publikacje, działalność administracyjną i techniczną, oraz niektóre inne wydatki dotyczące infrastruktury wewnętrznej związane z osiągnięciem celów narzędzi, których integralną część stanowią, wraz z działaniami i inicjatywami potrzebnymi dla przygotowania i monitorowania strategii Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Dochód z porozumień o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Szwajcarią lub wielostronnego porozumienia w dziedzinie rozwoju syntezy jądrowej (EFDA) zostanie wprowadzony w pozycji 6 0 1 1 i 6 0 1 2 zestawienia dochodów oraz może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

W przypadku niektórych projektów przewiduje się możliwość uczestnictwa krajów trzecich lub organizacji z krajów trzecich we współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technicznych. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone w pozycji 6 0 1 3 i 6 0 1 5 zestawienia dochodów oraz mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Dochody pochodzące od krajów biorących udział we współpracy europejskiej w zakresie badań naukowych i technicznych zostaną wprowadzone w pozycji 6 0 1 6 zestawienia dochodów i mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach unijnych/wspólnotowych, zapisane w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów podmiotów zewnętrznych związane z uczestnictwem w działaniach unijnych/wspólnotowych, zapisane w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Środki dodatkowe zostaną udostępnione zgodnie z artykułem 08 22 04.

Aby osiągnąć cel 15 % uczestnictwa MŚP w projektach finansowanych z tych środków, jak to ustanawia decyzja nr 1982/2006/WE, potrzebne są bardziej ukierunkowane działania. Projekty zakwalifikowane w ramach szczegółowych programów dla MŚP powinny być uprawnione do korzystania z funduszy w ramach programu o tym samym zakresie tematycznym, jeśli spełniają one konieczne (tematyczne) wymagania.

ROZDZIAŁ 08 04 — WSPÓŁPRACA — NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

08 04

WSPÓŁPRACA — NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE

08 04 01

Współpraca — Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Współpraca — Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne — Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Rozdział 08 04 — Ogółem

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Współpraca — Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Uwagi

Działania prowadzone w tej dziedzinie mają pomóc w osiągnięciu krytycznego punktu zdolności potrzebnych do rozwoju i wykorzystania wiodących technologii w celu tworzenia w nadchodzących latach produktów, usług i procesów technologicznych bazujących w szczególności na wiedzy i inteligencji, dla uzyskania ekowydajności i redukcji emisji substancji niebezpiecznych do środowiska.

Konieczne jest zapewnienie wystarczających środków na badania naukowe w dziedzinie nanotechnologii w związku z oceną pod względem zagrożenia środowiskowego i zdrowotnego, ponieważ obecnie jedynie 5–10 % światowych badań w tej dziedzinie poświęconych jest tej problematyce.

Uwzględniono również koszty spotkań, konferencji, warsztatów i seminariów na wysokim szczeblu naukowym lub technologicznym i będących we wspólnym interesie Europy, a organizowanych przez Komisję, finansowanie badań, dotacji, monitorowania i oceny programów szczegółowych, a także finansowanie sekretariatu ISP, finansowanie analiz i ocen naukowych lub technologicznych wysokiego szczebla naukowego lub technologicznego prowadzonych w ramach poprzednich programów ramowych.

Do środków zapisanych w niniejszym artykule należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 82 i Protokołu 32 do tego porozumienia. Kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które to wkłady zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia i wykonania odpowiednich środków zgodnie z załącznikiem „Europejski Obszar Gospodarczy” do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, który stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66).

TYTUŁ 09

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

Tytuł

Rozdział

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

09 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

RAMY REGULACYJNE NA POTRZEBY AGENDY CYFROWEJ

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

WDRAŻANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (TIK)

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

WSPÓŁPRACA — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

MOŻLIWOŚCI — INFRASTRUKTURA NAUKOWO-BADAWCZA

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Tytuł 09 — Ogółem

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

ROZDZIAŁ 09 04 — WSPÓŁPRACA — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK)

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

09 04

WSPÓŁPRACA — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK)

09 04 01

Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK — Współpraca)

09 04 01 01

Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK — Współpraca)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Współpraca — Technologie informacyjno-komunikacyjne — Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Współpraca — Technologie informacyjno-komunikacyjne — Wydatki pomocnicze na wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Współpraca — Technologie informacyjno-komunikacyjne — Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Współpraca — Technologie informacyjno-komunikacyjne — Wydatki pomocnicze na wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Artykuł 09 04 01 — Razem

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Środki pochodzące ze składek od stron trzecich (spoza EOG) na badania naukowe i rozwój technologii

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Zakończenie wcześniejszych programów ramowych Wspólnoty Europejskiej (sprzed 2007 r.)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Rozdział 09 04 — Ogółem

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK — Współpraca)

09 04 01 01
Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK — Współpraca)

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 6/2011

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Uwagi

Celem siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) oraz tematu „Technologie informacyjne i komunikacyjne” programu szczegółowego „Współpraca” jest poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz umożliwienie Europie opanowania i kształtowania przyszłego rozwoju TIK, tak by zaspokoić potrzeby społeczeństwa i gospodarki.

Działania wzmocnią bazę naukową i technologiczną Europy i zapewnią jej wiodącą na świecie rolę w dziedzinie TIK oraz, poprzez wykorzystanie TIK, pobudzą innowacje, a także zapewnią sprawne przełożenie postępów w dziedzinie TIK na korzyści dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów.

Obszar TIK ustanawia priorytety w zakresie badań strategicznych wokół kluczowych filarów technologii, zapewnia pełną integrację technologii oraz wiedzę i środki w celu opracowania wielu innowacyjnych zastosowań TIK.

Działania będą dźwignią postępu przemysłowego i technologicznego w sektorze TIK oraz polepszą konkurencyjność ważnych sektorów intensywnie wykorzystujących TIK zarówno poprzez innowacyjne i wysokowartościowe produkty i usługi oparte na tych technologiach, jak i poprzez nowe lub ulepszone procesy organizacyjne w przedsiębiorstwach i administracji. W ramach tematu wsparcie zostanie udzielone również innym politykom Unii poprzez mobilizację TIK w celu sprostania potrzebom publicznym i społecznym.

Działania obejmują współpracę, tworzenie sieci współpracy oraz inicjatywy na rzecz koordynacji programów krajowych. W niniejszym artykule wprowadzono również koszty niezależnych ekspertów, którzy biorą udział w ocenie składanych wniosków i przeglądach projektów; koszty spotkań i posiedzeń, konferencji, warsztatów i seminariów będących w interesie Europy i organizowanych przez Komisję; koszty badań, analiz i ocen; koszty monitorowania i oceny programów szczegółowych i programów ramowych; koszty środków monitorowania programów i upowszechniania ich wyników, w tym środków przewidzianych w poprzednich programach ramowych.

Do środków zapisanych w niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europ