ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.345.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 345

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
29 grudnia 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1386/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

1

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

8

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady nr 895/2011/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

17

 

*

Decyzja Rady nr 896/2011/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego objętego obniżoną stawką podatku akcyzowego

18

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1387/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, węgierskiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

20

 

 

DECYZJE

 

 

2011/897/UE

 

*

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

21

 

 

2011/898/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9562)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9568)  ( 1 )

28

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 329 z 6.12.2008)

35

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1386/2011

z dnia 19 grudnia 2011 r.

czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 704/2002 z dnia 25 marca 2002 r. czasowo zawieszającym autonomiczne cła Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych oraz otwierającym i ustanawiającym zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie (3) zawieszenie ceł Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre dobra kapitałowe przeznaczone do użytkowania w celach handlowych lub przemysłowych wygasa z dniem 31 grudnia 2011 r.

(2)

We wrześniu 2010 r. rząd Hiszpanii wystąpił w imieniu władz Wysp Kanaryjskich o przedłużenie zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do szeregu produktów zgodnie z art. 349 Traktatu. Swój wniosek uzasadnił tym, że ze względu na oddalenie powyższych wysp podmioty gospodarcze znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji gospodarczo-handlowej, która negatywnie wpływa na tendencje demograficzne, zatrudnienie i rozwój społeczno-gospodarczy.

(3)

Sektor przemysłowy Wysp Kanaryjskich, podobnie jak sektor budowlany, poważnie odczuł skutki niedawnego kryzysu gospodarczego. Zastój w budownictwie spowodował spadek popytu na usługi okołobudowlane. Niekorzystne warunki finansowe wywarły poważny wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Ponadto w wyniku gwałtownego wzrostu bezrobocia w Hiszpanii pogłębił się spadek popytu krajowego, w tym popytu na produkty przemysłowe.

(4)

Bezrobocie na Wyspach Kanaryjskich w ciągu ostatniej dekady stale przekraczało średnią krajową w Hiszpanii, a od 2009 r. Wyspy Kanaryjskie odnotowują najwyższy poziom bezrobocia w kraju (Eurostat: Statystyki regionalne – Stopa bezrobocia według regionów NUTS 2, 1999–2009). Ponadto ponad połowa produkcji przemysłowej Wysp Kanaryjskich jest konsumowana na tych wyspach, co ma poważne konsekwencje, gdyż popyt uległ tam większemu osłabieniu.

(5)

W celu zapewnienia inwestorom długoterminowych perspektyw i umożliwienia podmiotom gospodarczym osiągnięcia poziomu działalności przemysłowej i handlowej, który przyczyniłby się do stabilizacji środowiska gospodarczo-społecznego na Wyspach Kanaryjskich, należy zatem w pełni przedłużyć zawieszenie ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary wymienione w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 704/2002 na okres 10 lat.

(6)

Ponadto w tym samym kontekście, władze hiszpańskie wystąpiły o zawieszenie ceł Wspólnej Taryfy Celnej dla trzech nowych produktów objętych kodami CN 3902 10, 3903 11 oraz 3906 10. Wniosek ten został przyjęty, ponieważ zawieszenie w tych przypadkach przyczyniłoby się do wzmocnienia gospodarki Wysp Kanaryjskich.

(7)

W celu zapewnienia, aby jedynie podmioty gospodarcze zlokalizowane na terytorium Wysp Kanaryjskich korzystały z tych środków taryfowych, zawieszenia powinny być uzależnione od końcowego przeznaczenia produktów zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (4) oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5).

(8)

W przypadku zakłóceń w handlu oraz aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, pozwalające jej na czasowe wycofanie zawieszenia. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (6).

(9)

Zmiany w Nomenklaturze scalonej nie mogą stanowić podstawy żadnych istotnych zmian charakteru zawieszenia ceł. Należy zatem przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu dokonania niezbędnych zmian oraz technicznych dostosowań wykazu towarów objętych zawieszeniem. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Radzie.

(10)

W celu zapewnienia ciągłości środków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 704/2002 niezbędne jest stosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2012 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej stosowane w przywozie na Wyspy Kanaryjskie dóbr kapitałowych przeznaczonych do użytkowania w celach handlowych lub przemysłowych, objętych kodami CN wymienionymi w załączniku I.

Towary te muszą być wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przez okres co najmniej 24 miesięcy po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terytorium Wysp Kanaryjskich.

Artykuł 2

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zawiesza się całkowicie cła wspólnej taryfy celnej stosowane w przywozie na Wyspy Kanaryjskie surowców, części i składników objętych kodami CN wymienionymi w załączniku II i wykorzystywanych do przetwórstwa przemysłowego lub konserwacji na Wyspach Kanaryjskich.

Artykuł 3

Zawieszenie ceł, o którym mowa w art. 1 i 2, uwarunkowane jest końcowym przeznaczeniem zgodnie z art. 21 i 82 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 i podlega kontrolom przewidzianym w art. 291–300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 4

1.   W przypadku gdy Komisja ma powody sądzić, że zawieszenie ustanowione w niniejszym rozporządzeniu doprowadziło do zakłóceń w handlu określonym produktem, może czasowo wycofać takie zawieszenie w drodze aktów wykonawczych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8.

Cła przywozowe na produkty, dla których zawieszenie zostało tymczasowo wycofane, zostają zabezpieczone gwarancją, a warunkiem dopuszczenia odnośnych produktów do swobodnego obrotu na Wyspach Kanaryjskich jest dostarczenie takiej gwarancji.

2.   Gdy Rada podejmie decyzję, zgodnie z procedurą określoną w Traktacie, w terminie 12 miesięcy, że zawieszenie należy definitywnie wycofać, kwoty ceł zabezpieczonych gwarancją zostają ostatecznie pobrane.

3.   Jeżeli w terminie 12 miesięcy nie podjęto ostatecznej decyzji zgodnie z ust. 2, zabezpieczenie zostaje zwolnione.

Artykuł 5

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6 dotyczących zmian i dostosowań technicznych w załącznikach I i II, które są konieczne w wyniku zmian wprowadzonych w Nomenklaturze scalonej.

Artykuł 6

1.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2012 r.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, może w dowolnym momencie zostać odwołane przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go Radzie.

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Rada nie wyraziła sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania jej tego aktu lub gdy – przed upływem tego terminu – Rada poinformowała Komisję, że nie wniesie sprzeciwu.

Artykuł 7

Komisja informuje Parlament Europejski o przyjęciu aktów delegowanych, o wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o odwołaniu przekazania uprawnień przez Radę.

Artykuł 8

1.   Komisję wspomaga Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy art. 247a ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady

M. KOROLEC

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 15 listopada 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 22 września 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 111 z 26.4.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(5)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(6)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.


ZAŁĄCZNIK I

Dobra kapitałowe przeznaczone do użytkowania w celach handlowych lub przemysłowych, objęte kodami CN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Surowce, części i składniki wykorzystywane do celów rolniczych, przetwórstwa przemysłowego lub konserwacji, objęte kodami CN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1).


DYREKTYWY

29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/8


DYREKTYWA RADY 2011/96/UE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

(wersja przekształcona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 115,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Ponieważ kolejne poprawki mają być wprowadzone do tej dyrektywy, dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy ją przekształcić.

(2)

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie C-133/06 (5) przeredagowanie art. 4 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 90/435/EWG uznano za konieczne w celu wyjaśnienia, że zasady, o których w nim mowa, są przyjmowane przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą przewidzianą w Traktacie. Ponadto konieczne jest zaktualizowanie załączników do tej dyrektywy.

(3)

Celem niniejszej dyrektywy jest zwolnienie dywidend i innych zysków podzielonych wypłacanych przez spółki zależne ich spółkom dominującym z podatku potrącanego u źródła dochodu oraz wyeliminowanie podwójnego opodatkowania takiego dochodu na poziomie spółki dominującej.

(4)

Konsolidacja spółek różnych państw członkowskich może okazać się konieczna dla stworzenia w ramach Unii warunków analogicznych do warunków rynku wewnętrznego oraz w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania tego rynku wewnętrznego. Takie operacje nie powinny być utrudniane przez ograniczenia, niedogodności lub zakłócenia wynikające w szczególności z przepisów podatkowych państw członkowskich. Stąd też niezbędne jest, w odniesieniu do konsolidacji spółek różnych państw członkowskich, określenie zasad opodatkowania, które są neutralne z punktu widzenia konkurencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymogów rynku wewnętrznego, zwiększyć ich produktywność oraz zwiększyć ich siłę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym.

(5)

Taka konsolidacja spółek może prowadzić do powstawania grup kapitałowych składających się ze spółek dominujących i spółek zależnych.

(6)

Przed wejściem w życie dyrektywy 90/435/EWG przepisy podatkowe regulujące stosunki pomiędzy spółkami dominującymi i spółkami zależnymi różnych państw członkowskich znacznie się między sobą różniły i były, ogólnie rzecz ujmując, mniej korzystne niż przepisy mające zastosowanie do spółek dominujących i zależnych tego samego państwa członkowskiego. Współpraca między spółkami różnych państw członkowskich była tym samym utrudniona, w porównaniu ze współpracą między spółkami z tego samego państwa członkowskiego. Niezbędne było zatem wyeliminowanie tych niedogodności przez wprowadzenie wspólnego systemu, aby ułatwić konsolidację spółek na poziomie Unii.

(7)

W przypadku gdy spółka dominująca przez swój związek ze spółką zależną ma udział w zyskach podzielonych, państwo członkowskie spółki dominującej musi powstrzymać się od opodatkowania tych zysków albo opodatkować te zyski upoważniając jednocześnie spółkę dominującą do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków.

(8)

Ponadto niezbędne jest, w celu zapewnienia neutralności fiskalnej, aby zyski podzielone przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej były zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu.

(9)

Wypłata zysków podzielonych i ich otrzymywanie przez stały zakład spółki dominującej powinny prowadzić do takiego samego traktowania, jakie ma zastosowanie pomiędzy spółką zależną a dominującą. Powinno to również dotyczyć sytuacji, gdy spółka dominująca i jej spółka zależna znajdują się w tym samym państwie członkowskim, a stały zakład znajduje się w innym państwie członkowskim. Ponadto okazuje się, że sytuacje, gdy stały zakład i spółka zależna znajdują się w tym samym państwie członkowskim, mogą być rozpatrywane przez dane państwo członkowskie w oparciu o ustawodawstwo krajowe, bez uszczerbku dla zasad Traktatu.

(10)

W odniesieniu do traktowania stałych zakładów, państwa członkowskie mogą mieć potrzebę określenia warunków i instrumentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podatkowych i zapobieżenia obchodzeniu prawa krajowego, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym.

(11)

Jeżeli grupy przedsiębiorstw są zorganizowane w formie łańcucha spółek i zyski są wypłacane poprzez taki łańcuch spółek zależnych na rzecz spółki dominującej, podwójne opodatkowanie powinno zostać wyeliminowane poprzez zwolnienie albo poprzez kredyt podatkowy. W przypadku kredytu podatkowego spółka dominująca powinna móc potrącić wszelkie podatki zapłacone przez którąkolwiek ze spółek zależnych zorganizowanych w łańcuchu, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w niniejszej dyrektywie.

(12)

Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1.   Każde z państw członkowskich stosuje niniejszą dyrektywę w odniesieniu do:

a)

podziału zysków, które spółki danego państwa członkowskiego otrzymują od swoich spółek zależnych innych państw członkowskich;

b)

podziału zysków, które spółki danego państwa członkowskiego przekazują spółkom innych państw członkowskich, wobec których są zależne;

c)

podziału zysków, które stałe zakłady spółek innych państw członkowskich, znajdujące się w danym państwie członkowskim otrzymują od swoich spółek zależnych państwa członkowskiego innego niż to, w którym znajduje się stały zakład;

d)

podziału zysków spółek danego państwa członkowskiego na rzecz stałych zakładów znajdujących się w innym państwie członkowskim i należących do spółek tego samego państwa członkowskiego, wobec których są spółkami zależnymi.

2.   Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub postanowień umownych mających na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom.

Artykuł 2

Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

a)

„spółka państwa członkowskiego” oznacza każdą spółkę, która:

(i)

ma jedną z form wymienionych w załączniku I część A;

(ii)

zgodnie z prawem podatkowym państwa członkowskiego jest uważana za rezydenta podatkowego w tym państwie członkowskim oraz, zgodnie z warunkami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem trzecim, nie jest uważana za rezydenta podatkowego poza Unią;

(iii)

ponadto podlega jednemu z podatków wymienionych w załączniku I część B, bez możliwości wyboru lub zwolnienia, lub podlega jakiemukolwiek innemu podatkowi, który może być zastąpiony przez którykolwiek z tych podatków;

b)

„stały zakład” oznacza stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdujące się w państwie członkowskim, poprzez który prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza spółki innego państwa członkowskiego, o ile zyski osiągane przez ten stały zakład w danym miejscu wykonywania działalności gospodarczej są przedmiotem opodatkowania w państwie członkowskim, w którym się on znajduje, na mocy stosownej dwustronnej konwencji podatkowej lub – w przypadku braku takiej konwencji – na mocy prawa krajowego.

Artykuł 3

1.   Do celów stosowania niniejszej dyrektywy:

a)

status spółki dominującej przyznaje się:

(i)

co najmniej spółce w państwie członkowskim, która spełnia warunki określone w art. 2 i posiada co najmniej 10 % udziału w kapitale spółki w innym państwie członkowskim spełniającej te same warunki;

(ii)

na tych samych warunkach, spółce państwa członkowskiego, która posiada co najmniej 10 % udziału w kapitale spółki tego samego państwa członkowskiego, który w całości bądź częściowo utrzymywany jest w stałym zakładzie tej pierwszej spółki znajdującym się w innym państwie członkowskim;

b)

„spółka zależna” oznacza taką spółkę, której kapitał obejmuje udział, o którym mowa w lit. a).

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mają możliwość:

a)

zastąpienia, na mocy umowy dwustronnej, kryterium udziału w kapitale kryterium prawa głosów;

b)

niestosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do spółek państwa członkowskiego, które nie utrzymują nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat udziałów kwalifikujących je jako spółki dominujące, lub do tych swoich spółek, w których spółka z innego państwa członkowskiego nie utrzymuje takich udziałów nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.

Artykuł 4

1.   W przypadku gdy spółka dominująca lub jej stały zakład, na mocy powiązania spółki dominującej z jej spółką zależną, otrzymuje zyski podzielone, państwo członkowskie spółki dominującej i państwo członkowskie jej stałego zakładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy spółka zależna ulega likwidacji:

a)

powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków; albo

b)

opodatkowuje te zyski, upoważniając jednocześnie spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego części podatku dochodowego od osób prawnych odnoszącej się do tych zysków i zapłaconej przez spółkę zależną i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki spełniają kryteria definicji określonych w art. 2 oraz spełniają wymogi przewidziane w art. 3, w granicach kwoty odpowiedniego należnego podatku.

2.   Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla państwa członkowskiego spółki dominującej w uznaniu spółki zależnej za spółkę fiskalnie przejrzystą, na podstawie oceny charakterystyki prawnej tej spółki zależnej dokonanej przez to państwo członkowskie, wynikającej z prawa, według którego została ona utworzona, i w związku z tym w opodatkowaniu udziału spółki dominującej w zyskach jej spółki zależnej, w sytuacji powstania tych zysków. W tym przypadku państwo członkowskie spółki dominującej powstrzymuje się od opodatkowania podzielonych zysków spółki zależnej.

Przy ocenianiu udziału spółki dominującej w zyskach jej spółki zależnej w chwili, kiedy zyski te powstają, państwo członkowskie spółki dominującej zwalnia te zyski z opodatkowania albo upoważnia spółkę dominującą do odliczenia od kwoty należnego podatku części podatku od osób prawnych związanej z udziałem spółki dominującej w zyskach, i zapłaconej przez jej spółkę zależną i przez każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowana spółka zależna spełniają kryteria definicji określonych w art. 2 oraz spełniają warunki przewidziane w art. 3, w granicach kwoty odpowiedniego należnego podatku.

3.   Każde z państw członkowskich może postanowić, że opłaty odnoszące się do udziałów i strat wynikających z podziału zysków spółki zależnej nie mogą zostać odliczone od podlegającego opodatkowaniu zysku spółki dominującej.

Jeśli koszty zarządzania związane z udziałami są w takim przypadku ustalone według stawki ryczałtowej, ustalona kwota nie może przekraczać 5 % wypłaconych zysków spółki zależnej.

4.   Ust. 1 i 2 mają zastosowanie do dnia skutecznego wejścia w życie wspólnego systemu opodatkowania spółek.

5.   W stosownym czasie Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmuje zasady, które znajdą zastosowanie od dnia skutecznego wejścia w życie wspólnego systemu opodatkowania spółek.

Artykuł 5

Zyski, które spółka zależna wypłaca swojej spółce dominującej, są zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu.

Artykuł 6

Państwo członkowskie spółki dominującej nie może pobierać podatku potrącanego u źródła dochodu od zysków, które spółka otrzymuje od spółki zależnej.

Artykuł 7

1.   Używany w niniejszej dyrektywie termin „podatek potrącany u źródła dochodu” nie obejmuje zaliczki ani potrącania na podatek dochodowy od osób prawnych na rzecz państwa członkowskiego spółki zależnej, dokonywanych w związku z podziałem zysków spółki zależnej na rzecz jej spółki dominującej.

2.   Niniejsza dyrektywa nie wpływa na stosowanie przepisów krajowych lub postanowień umownych mających na celu unikanie lub zmniejszenie podwójnego opodatkowania dywidend, w szczególności przepisów i postanowień dotyczących zapłaty kredytu podatkowego na rzecz podmiotów otrzymujących dywidendy.

Artykuł 8

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy od dnia 18 stycznia 2012 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą, wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Artykuł 9

Dyrektywa 90/435/EWG, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 11

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2011 r.

W imieniu Rady

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 4 maja 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 73.

(3)  Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 6.

(4)  Zob. załącznik II część A.

(5)  Zb.Orz. [2008], s. I-03189.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Wykaz spółek, o których mowa w art. 2 lit. a) ppkt (i)

a)

Spółki utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (1) i dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (2) i spółdzielnie europejskie utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (3) oraz dyrektywy Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającej statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (4);

b)

spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych oraz inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

c)

spółki utworzone według prawa bułgarskiego, określane jako: „събирателно дружество”, „командитно дружество”, „дружество с ограничена отговорност”, „акционерно дружество”, „командитно дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”„държавни предприятия”, utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność handlową;

d)

spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;

e)

spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako „aktieselskab” i „anpartsselskab”. Inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ogólnym ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do „aktieselskaber”;

f)

spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher art. von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, oraz inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

g)

spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”;

h)

spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z „Industrial and Provident Societies Act”, „building societies” utworzone zgodnie z „Building Societies Acts” i „trustee savings banks” w rozumieniu „Trustee Savings Banks Act, 1989”;

i)

spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako „ανώνυμη εταιρεία”, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)” oraz inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa greckiego podlegające opodatkowaniu greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

j)

spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego. Inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego podlegające opodatkowaniu hiszpańskim podatkiem dochodowym od osób prawnych („Impuesto sobre Sociedades”);

k)

spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, „coopératives”, „unions de coopératives”, przemysłowe i handlowe instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, oraz inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

l)

spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione”, oraz jednostki publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa;

m)

spółki utworzone według prawa cypryjskiego: „εταιρείες”, jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego;

n)

spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

spółki utworzone według prawa litewskiego;

p)

spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” oraz inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

q)

spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”;

r)

spółki utworzone według prawa maltańskiego określane jako: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

s)

spółki utworzone według prawa niderlandzkiego określane jako „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” oraz inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niderlandzkiego podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

t)

spółki utworzone według prawa austriackiego określane jako „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher art. von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen” oraz inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych;

u)

spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne, utworzone zgodnie z przepisami prawa portugalskiego;

w)

spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako: „societăți pe acțiuni”, „societăți în comandită pe acțiuni”, „societăți cu răspundere limitată”;

x)

spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

spółki utworzone według prawa słowackiego, określone jako: „akciová spoločnosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”;

z)

spółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”,„säästöpankki”/„sparbank” i „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”;

aa)

spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określone jako „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”, „försäkringsföreningar”;

ab)

spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa.

CZĘŚĆ B

Wykaz podatków, o których mowa w art. 2 lit. a) ppkt (iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting w Belgii,

корпоративен данък w Bułgarii,

daň z příjmů právnických osob w Republice Czeskiej,

selskabsskat w Danii,

Körperschaftssteuer w Niemczech,

tulumaks w Estonii,

corporation tax w Irlandii,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα w Grecji,

impuesto sobre sociedades w Hiszpanii,

impôt sur les sociétés we Francji,

imposta sul reddito delle società we Włoszech,

φόρος εισοδήματοσ na Cyprze,

uzņēmumu ienākuma nodoklis na Łotwie,

pelno mokestis na Litwie,

impôt sur le revenu des collectivités w Luksemburgu,

társasági adó, osztalékadó na Węgrzech,

taxxa fuq l-income na Malcie,

vennootschapsbelasting w Niderlandach,

Körperschaftssteuer w Austrii,

podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas w Portugalii,

impozit pe profit w Rumunii,

davek od dobička pravnih oseb w Słowenii,

daň z príjmov právnických osôb na Słowacji,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund w Finlandii,

statlig inkomstskatt w Szwecji,

corporation tax w Zjednoczonym Królestwie.


(1)  Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 22.

(3)  Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 1.

(4)  Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 25.


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(o których mowa w art. 9)

Dyrektywa Rady 90/435/EWG

(Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 6)

 

Punkt XI.B.I.3 załącznika I do Aktu przystąpienia z 1994 r.

(Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 196)

 

Dyrektywa Rady 2003/123/WE

(Dz.U. L 7 z 13.1.2004, s. 41)

 

Punkt 9.8 załącznika II do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 555)

 

Dyrektywa Rady 2006/98/WE

(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 129)

tylko załącznik pkt 7

CZĘŚĆ B

Lista terminów transpozycji do prawa krajowego

(o których mowa w art. 9)

Dyrektywa

Termin transpozycji

90/435/EWG

31 grudnia 1991 r.

2003/123/WE

1 stycznia 2005 r.

2006/98/WE

1 stycznia 2007 r.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 90/435/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 1 ust. 1 tiret pierwsze do czwartego

art. 1 ust. 1 lit. a)–d)

art. 1 ust. 2

art. 1 ust. 2

art. 2 ust. 1 część pierwsza zdania wprowadzającego

art. 2 zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 1 część druga zdania wprowadzającego

art. 2 lit. a), zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 1 lit. a)

art. 2 lit. a) ppkt (i)

art. 2 ust. 1 lit. b)

art. 2 lit. a) ppkt (ii)

art. 2 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy zdanie wprowadzające oraz akapit drugi

art. 2 lit. a) ppkt (iii)

art. 2 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy tiret pierwsze do dwudziestego siódmego

załącznik I część B tiret pierwsze do dwudziestego siódmego

art. 2 ust. 2

art. 2 lit. b)

art. 3 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 3 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 3 ust. 1 akapit pierwszy wyrażenie wprowadzające

art. 3 ust. 1 lit. a) zdanie wprowadzające

art. 3 ust. 1 lit. a) akapit pierwszy wyrażenie końcowe

art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

art. 3 ust. 1 lit. a) akapit drugi

art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii)

art. 3 ust. 1 lit. a) akapit trzeci

art. 3 ust. 1 lit. a) akapit czwarty

art. 3 ust. 1 lit. b)

art. 3 ust. 1 lit. b)

art. 3 ust. 2 tiret pierwsze i drugie

art. 3 ust. 2 lit. a) i b)

art. 4 ust. 1 tiret pierwsze i drugie

art. 4 ust. 1 lit. a) i b)

art. 4 ust. 1a

art. 4 ust. 2

art. 4 ust. 2 zdanie pierwsze

art. 4 ust. 3 akapit pierwszy

art. 4 ust. 2 zdanie drugie

art. 4 ust. 3 akapit drugi

art. 4 ust. 3 akapit pierwszy

art. 4 ust. 4

art. 4 ust. 3 akapit drugi

art. 4 ust. 5

art. 5, 6 i 7

art. 5, 6 i 7

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 2

art. 8

art. 9

art. 10

art. 9

art. 11

załącznik

załącznik I część A

załącznik II

załącznik III


DECYZJE

29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/17


DECYZJA RADY NR 895/2011/UE

z dnia 19 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2002/546/WE (2) Hiszpania została upoważniona do stosowania do dnia 31 grudnia 2011 r. zwolnień lub obniżek z podatku znanego jako „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias” (zwanego dalej „podatkiem AIEM”) w odniesieniu do niektórych produktów wytwarzanych lokalnie na Wyspach Kanaryjskich. Załącznik do tej decyzji zawiera wykaz produktów, do których mogą mieć zastosowanie zwolnienia z lub obniżki podatku AIEM. W zależności od produktu różnica w opodatkowaniu między produktami wytwarzanymi lokalnie a innymi produktami nie może przekraczać 5, 15 lub 25 %.

(2)

Przedłużenie okresu stosowania decyzji 2002/546/WE o dwa lata jest uzasadnione, ponieważ podstawowe przyczyny, dla których udzielono zezwolenia na mocy tej decyzji, pozostają niezmienione. W związku z tym w sprawozdaniu Komisji dla Rady z dnia 28 sierpnia 2008 r. na temat stosowania szczególnych ustaleń dotyczących podatku AIEM obowiązującego na Wyspach Kanaryjskich potwierdzono zadowalające funkcjonowanie podatku AIEM, niewymagające żadnych zmian w decyzji 2002/546/WE.

(3)

Ponadto w sprawozdaniu przesłanym Komisji przez hiszpańskie organy potwierdzono dalsze istnienie niedogodności, które stały się przyczyną upoważnienia na objęcie zwolnieniem lub częściowym obniżeniem podatku AIEM w odniesieniu do produktów wytwarzanych lokalnie na Wyspach Kanaryjskich.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/546/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze decyzji 2002/546/WE datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady

M. KOROLEC

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 1 grudnia 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 22.


29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/18


DECYZJA RADY NR 896/2011/UE

z dnia 19 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego objętego obniżoną stawką podatku akcyzowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2007/659/WE z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum tradycyjny produkowany we francuskich departamentach zamorskich (2) upoważnia Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i sprzedawany na terytorium Francji metropolitalnej, która to stawka może być niższa od minimalnej stawki podatku akcyzowego od alkoholu przewidzianej w dyrektywie Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (3), ale nie niższa o więcej niż 50 % od podstawowej krajowej stawki podatku akcyzowego od alkoholu. Rum „tradycyjny”, do którego ma zastosowanie obniżona stawka podatku akcyzowego, jest obecnie zdefiniowany w pkt 1 lit. f) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (4). Obniżona stawka podatku akcyzowego jest ograniczona do rocznego kontyngentu w wysokości 108 000 hektolitrów czystego alkoholu. Odstępstwo wygasa w dniu 31 grudnia 2012 r.

(2)

Aby dostosować przepisy decyzji 2007/659/WE do art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze fakt, że „tradycyjny” rum jest produkowany jedynie na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion, w niniejszej decyzji należy umieścić odniesienie wyłącznie do tych czterech regionów najbardziej oddalonych.

(3)

W dniu 29 czerwca 2010 r. władze francuskie przesłały Komisji sprawozdanie przewidziane w art. 4 decyzji 2007/659/WE. Sprawozdanie to zawiera dwa wnioski. Po pierwsze, władze francuskie zwracają się o zwiększenie rocznego kontyngentu ze 108 000 hektolitrów do 125 000 hektolitrów czystego alkoholu, aby dostosować kontyngent do zmian na unijnym rynku rumu. Po drugie, zwracają się o przedłużenie o jeden rok, tzn. do dnia 31 grudnia 2013 r., okresu stosowania decyzji 2007/659/WE, tak aby dostosować ten termin z końcem okresu stosowania decyzji Komisji przyjętej w dniu 27 czerwca 2007 r. w zakresie pomocy państwa i dotyczącej tej samej kwestii (5) (zwanej dalej „decyzją w sprawie pomocy państwa”).

(4)

Z dostarczonych przez władze francuskie informacji wynika, że od czasu przyjęcia decyzji 2007/659/WE ilość wprowadzonego do obrotu rumu „tradycyjnego” objętego obniżoną stawką podatku akcyzowego wzrosła z 96 100 hektolitrów czystego alkoholu w 2007 r. do 105 700 hektolitrów w roku 2010, co oznacza roczny wzrost o 3,2 %. Jeśli tendencja ta się utrzyma, ilość wprowadzonego do obrotu rumu „tradycyjnego” powinna wynieść około 109 100 hektolitrów czystego alkoholu w 2011 r., 112 600 hektolitrów w 2012 r. i 116 200 hektolitrów w 2013 r., przekraczając tym samym kontyngent w wysokości 108 000 hektolitrów przewidziany w decyzji 2007/659/WE.

(5)

W motywie 9 decyzji 2007/659/WE podkreślono, że z uwagi na fakt, że należy wspierać konkurencyjność rumu „tradycyjnego” z departamentów zamorskich na rynku Francji metropolitalnej, aby zachować działalność sektora trzciny cukrowej, cukru i rumu w tych departamentach, konieczny jest przegląd ilości rumu „tradycyjnego” pochodzącego z departamentów zamorskich, która mogłaby być objęta obniżoną stawką podatku akcyzowego przy wprowadzaniu do spożycia na tym rynku. W związku z tym przewidziany w decyzji 2007/659/WE roczny kontyngent w wysokości 108 000 hektolitrów należy zwiększyć do 120 000 hektolitrów, w tym również w odniesieniu do kontyngentu na rok 2011, aby zapewnić ciągłość, z uwzględnieniem wzrostu prognozowanego na ten rok. Takie zwiększenie kontyngentu pozwoliłoby pokryć roczny wzrost równy 4,3 %, czyli nieznacznie więcej od wzrostu stwierdzonego w latach 2007–2010, który wynosił 3,2 %.

(6)

Konieczne jest również przedłużenie o jeden rok okresu stosowania decyzji 2007/659/WE, tak aby wygasł w tym samym czasie co decyzja w sprawie pomocy państwa.

(7)

Decyzja 2007/659/WE powinna zostać zatem odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/659/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Francja zostaje upoważniona do przedłużenia stosowania na terytorium Francji metropolitalnej stawki podatku akcyzowego od rumu »tradycyjnego«, produkowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice lub na Reunion, niższej niż pełna stawka podatku akcyzowego od alkoholu określona w art. 3 dyrektywy 92/84/EWG.”;

3)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Odstępstwo, o którym mowa w art. 1, jest ograniczone do rumu określonego w pkt 1 lit. f) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (6) i wyprodukowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion z trzciny cukrowej zebranej w miejscu produkcji, o zawartości substancji lotnych innych niż alkohol etylowy i alkohol metylowy równej 225 gramów na hektolitr czystego alkoholu lub wyższej i zawartości alkoholu równej 40 % lub wyższej.

4)

art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Obniżona stawka podatku akcyzowego, mająca zastosowanie do produktu, o którym mowa w art. 2, jest ograniczona do rocznego kontyngentu w wysokości 108 000 hektolitrów czystego alkoholu na okres do dnia 31 grudnia 2010 r. W okresie między dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 31 grudnia 2013 r. stawka ta jest ograniczona do rocznego kontyngentu w wysokości 120 000 hektolitrów.”;

5)

w art. 5 datę „31 grudnia 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady

M. KOROLEC

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 1 grudnia 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 270 z 13.10.2007, s. 12.

(3)  Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29.

(4)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

(5)  Dz.U. C 15 z 22.1.2008, s. 1.

(6)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.”;


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1387/2011

z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie sprostowania fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, węgierskiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85 i art. 161 ust. 3, w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 (2) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1055/2009 (3) stwierdzono, że w fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, węgierskiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w art. 7b ust. 3 znajduje się błędna data rozpoczęcia składania wniosków o pozwolenia na wywóz.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 951/2006.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 7b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wnioski o pozwolenia na wywóz składa się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, począwszy od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia ustalającego limit ilościowy na podstawie art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, aż do czasu zawieszenia wydawania pozwoleń zgodnie z art. 7e niniejszego rozporządzenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 290 z 6.11.2009, s. 64.


DECYZJE

29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/21


DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(2011/897/UE)

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 283 ust. 2,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

uwzględniając zalecenie Rady Unii Europejskiej (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie z dnia 10 listopada 2011 r. prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario DRAGHI ogłosił decyzję Lorenza BINI SMAGHIEGO o ustąpieniu ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od końca dnia 31 grudnia 2011 r. Należy zatem powołać nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

(2)

Rada Europejska zamierza mianować Benoît COEURÉGO, który jej zdaniem spełnia wszystkie wymogi określone w art. 283 ust. 2 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Benoît COEURÉ zostaje niniejszym mianowany członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na ośmioletnią kadencję, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Opinia z dnia 14 grudnia 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Opinia z dnia 8 grudnia 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/22


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję 2009/852/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9562)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/898/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 12 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 ustanawia się ogólne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych oparte między innymi na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Przewiduje się w nim, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mają obowiązek dostosowania się do niektórych procedur opartych na wspomnianych zasadach.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanawia się szczególne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i uzupełnia się przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. Przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 obejmują wymagania strukturalne dla zakładów mleczarskich, a przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 obejmują wymagania strukturalne dla takich zakładów, a także wymogi dotyczące higieny w odniesieniu do surowego mleka i produktów mlecznych.

(3)

Artykuł 2 decyzji Komisji 2009/852/WE (3) stanowi, iż niektóre wymagania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 i w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 nie mają zastosowania do zakładów mleczarskich w Rumunii wymienionych w załączniku I do tej decyzji do dnia 31 grudnia 2011 r.

(4)

Decyzja 2009/852/WE stanowi również, że w drodze odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 zakłady mleczarskie wymienione w załączniku II do tej decyzji mogą nadal, do dnia 31 grudnia 2011 r., przetwarzać mleko spełniające wymagania UE i mleko niespełniające tych wymagań, pod warunkiem że odbywa się to na odrębnych liniach produkcyjnych.

(5)

Ponadto decyzja 2009/852/WE stanowi, że zakłady mleczarskie wymienione w załączniku III do tej decyzji mogą nadal, do dnia 31 grudnia 2011 r., przetwarzać mleko spełniające wymagania UE i niespełniające tych wymagań bez konieczności posiadania odrębnych linii produkcyjnych.

(6)

We wrześniu 2011 r. Rumunia poinformowała Komisję, że od stycznia 2012 r. wszystkie zakłady mleczarskie wymienione obecnie w załączniku I do decyzji 2009/852/WE będą spełniały wymagania strukturalne określone w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004. W związku z tym należy skreślić art. 2 decyzji 2009/852/WE.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i III do decyzji 2009/852/WE.

(8)

Ponadto Rumunia poinformowała Komisję, że od wejścia w życie decyzji 2009/852/WE znacznie wzrósł udział mleka surowego spełniającego wymagania rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które dostarczane jest do zakładów mleczarskich w tym państwie członkowskim. Rumunia opracowała również plan działania, który ma objąć cały łańcuch produkcji mleka w tym państwie członkowskim i zagwarantować spełnienie przepisów UE.

(9)

Niemniej jednak zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Rumunię na podstawie art. 6 decyzji 2009/852/WE oraz na podstawie informacji przekazanych przez władze Rumunii podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 17 października 2011 r. sytuacja sektora mlecznego w Rumunii wciąż nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004.

(10)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz chcąc uniknąć osłabienia starań władz Rumunii, właściwe jest rozszerzenie stosowania środków przewidzianych w decyzji 2009/852/WE.

(11)

Rumunia powinna kontynuować egzekwowanie przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 odnoszących się do mleka surowego przetwarzanego w zakładach wymienionych w załącznikach II i III do decyzji 2009/852/WE.

(12)

Rumunia powinna w szczególności dalej monitorować sytuację i przekazywać Komisji regularne sprawozdania z postępów z pełnego dostosowywania się do tych wymagań. Zgodnie z wnioskami tych sprawozdań należy zastosować odpowiednie środki.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2009/852/WE.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2009/852/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się art. 2;

2)

w art. 3 datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”;

3)

w art. 4 datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”;

4)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

1.   Rumunia przekazuje Komisji roczne sprawozdania dotyczące postępów w dostosowaniu do wymagań rozporządzenia (WE) nr 853/2004:

a)

gospodarstw produkujących mleko niespełniające wymagań UE;

b)

systemu odbioru i transportu mleka niespełniającego wymagań UE.

Pierwsze sprawozdanie roczne przedkładane jest Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a drugie sprawozdanie roczne najpóźniej do dnia 31 października 2013 r.

Sprawozdania składane są na formularzu określonym w załączniku IV.

2.   Komisja dokładnie monitoruje postępy w egzekwowaniu przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 odnoszących się do mleka surowego przetwarzanego w zakładach wymienionych w załącznikach II i III.

Jeśli, na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Rumunię, Komisja stwierdzi, że wymagania prawdopodobnie nie zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2013 r., wówczas Komisja zaproponuje odpowiednie środki zaradcze.”;

5)

w art. 7 datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”;

6)

załączniki I, II i III zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 55.

(3)  Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 59.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, II i III do decyzji 2009/852/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się załącznik I;

2)

załączniki II i III otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ ZAKŁADÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3

NR

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa zakladu

Adres (miasto/wieś/okręg)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ ZAKŁADÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4

NR

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa zakładu

Adres (miasto/wieś/okręg)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/28


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9568)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/899/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanawia się dla przedsiębiorstw sektora spożywczego szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Przepisy te obejmują wymogi higieny dotyczące mleka surowego i produktów mlecznych.

(2)

W decyzji Komisji 2009/861/WE (2) przewiduje się pewne odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 załącznik III sekcja IX rozdział I podrozdziały II i III, w odniesieniu do wymienionych w tej decyzji zakładów mleczarskich w Bułgarii. Decyzja ta ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r.

(3)

Zgodnie z decyzją niektóre zakłady mleczarskie wymienione w załączniku I do decyzji 2009/861/WE mogą, w drodze odstępstwa od właściwych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przetwarzać mleko spełniające wymagania UE i mleko niespełniające tych wymagań, pod warunkiem że przetwarzanie mleka spełniającego wymagania UE i mleka niespełniającego tych wymagań ma miejsce na odrębnych liniach produkcyjnych. Ponadto niektóre zakłady mleczarskie wymienione w załączniku II do tej decyzji mogą przetwarzać mleko niespełniające wymagań UE bez konieczności posiadania odrębnych linii produkcyjnych.

(4)

Bułgaria poinformowała Komisję, że od wejścia w życie decyzji 2009/861/WE znacznie wzrósł udział mleka surowego spełniającego wymagania rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które dostarczane jest do zakładów mleczarskich w tym państwie członkowskim. Bułgaria opracowała również plan działania, który ma objąć cały łańcuch produkcji mleka w tym państwie członkowskim i zagwarantować zgodność z przepisami UE.

(5)

Niemniej jednak zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Bułgarię na podstawie art. 5 decyzji 2009/861/WE oraz na podstawie informacji przekazanych przez władze Bułgarii podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 17 października 2011 r., sytuacja sektora mlecznego w Bułgarii wciąż nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004.

(6)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz chcąc uniknąć osłabienia starań władz Bułgarii, właściwe jest rozszerzenie stosowania środków przewidzianych w decyzji 2009/861/WE.

(7)

Bułgaria powinna kontynuować egzekwowanie przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 odnoszących się do mleka surowego przetwarzanego w zakładach wymienionych w załącznikach do decyzji 2009/861/WE.

(8)

Bułgaria powinna w szczególności dalej monitorować sytuację i przekazywać Komisji regularne sprawozdania z postępów z pełnego dostosowywania się do tych wymagań. Zgodnie z wnioskami tych sprawozdań należy zastosować odpowiednie środki.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2009/861/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2009/861/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”;

2)

w art. 3 datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”;

3)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Bułgaria przekazuje Komisji roczne sprawozdania dotyczące postępów w dostosowaniu do wymagań rozporządzenia (WE) nr 853/2004:

a)

gospodarstw produkujących mleko niespełniające wymagań UE;

b)

systemu odbioru i transportu mleka niespełniającego wymagań UE.

Pierwsze sprawozdanie roczne przedkładane jest Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a drugie sprawozdanie roczne najpóźniej do dnia 31 października 2013 r.

Sprawozdania składane są na formularzu określonym w załączniku III.

2.   Komisja dokładnie monitoruje postępy w egzekwowaniu przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 odnoszących się do mleka surowego przetwarzanego w zakładach wymienionych w załącznikach I i II.

Jeśli, na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Bułgarię, Komisja stwierdzi, że wymagania prawdopodobnie nie zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2013 r., wówczas Komisja zaproponuje odpowiednie środki zaradcze.”;

4)

w art. 6 datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”;

5)

załączniki I i II otrzymują brzmienie załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(2)  Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 83.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz zakładów mleczarskich, które mogą przetwarzać mleko spełniające wymagania UE i mleko niespełniające tych wymagań, o których mowa w art. 2

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

1

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD

gr. Elena

ul. »Treti mart« 19

2

BG 0612027

»Mlechen ray - 2« EOOD

gr. Vratsa

kv. »Bistrets«

3

BG 0612043

ET »Zorov- 91 -Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

Mestnost »Parshevitsa«

4

BG 2012020

»Yotovi« OOD

gr. Sliven

kv. »Rechitsa«

5

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

»Rodopeya - Belev« EOOD

gr. Smolyan,

Ul. »Trakya« 20

7

BG 1212001

»S i S - 7« EOOD

gr. Montana

»Vrachansko shose« 1

8

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz zakładów mleczarskich, które mogą przetwarzać mleko niespełniające wymagań UE, o których mowa w art. 3

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

1

BG 2412037

»Stelimeks« EOOD

s. Asen

2

0912015

»Anmar« OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD »Persenski«

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET »Georgi Gushterov DR«

s. Yahinovo

5

1012018

»Evro miyt end milk« EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

»Matev-Mlekoprodukt« OOD

s. Goran

7

1112017

ET »Rima-Rumen Borisov«

s. Vrabevo

8

1312023

»Inter-D« OOD

s. Kozarsko

9

1612049

»Alpina -Milk« EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD »Ikay«

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK »Rodopa milk«

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

»Penchev« EOOD

gr. Chirpan

ul. »Septemvriytsi« 58

13

2512021

»Keya-Komers-03« EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET »Veles-Kostadin Velev«

gr. Razlog

ul. »Golak« 14

15

2312041

»Danim-D.Stoyanov« EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

»Kamadzhiev-milk« EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

»Ben Invest« OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET »Ahmed Tatarla«

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

»Ekobalkan« OOD

gr. Sofia

bul »Evropa« 138

20

2312030

ET »Favorit- D.Grigorov«

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET »Belite kamani«

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

»Lavena« OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET »Slavka Todorova«

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET »Radev-Radko Radev«

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

»Lakti ko« OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET »Karamfil Kasakliev«

gr. Dospat

28

BG 0912004

»Rodopchanka« OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET »Vekir«

s. Godlevo

30

0112013

ET »Ivan Kondev«

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

»Megakomers« OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD »LAF-Velizarov i sie«

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD »Nivego«

s. Chiren

34

0612041

ET »Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova«

gr. Vratsa

ul. »Ilinden« 3

35

0612042

ET »Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova«

gr. Krivodol

ul. »Vasil Levski«

36

1012008

»Kentavar« OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

»Milkkomm« EOOD

gr. Lom

ul. »Al. Stamboliyski« 149

38

1212031

»ADL« OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

»Mandra« OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET »Petar Tonovski-Viola«

gr. Koynare

ul. »Hr.Botev« 14

41

1512010

ET »Militsa Lazarova-90«

gr. Slavyanovo,

ul. »Asen Zlatarev« 2

42

1612024

SD »Kostovi - EMK«

gr. Saedinenie

ul. »L.Karavelov« 5

43

1612043

ET »Dimitar Bikov«

s. Karnare

obsht. »Sopot«

44

1712046

ET »Stem-Tezdzhan Ali«

gr. Razgrad

ul. »Knyaz Boris« 23

45

2012012

ET »Olimp-P.Gurtsov«

gr. Sliven

m-t »Matsulka«

46

2112003

»Milk- inzhenering« OOD

gr. Smolyan

ul. »Chervena skala« 21

47

2112027

»Keri« OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

»Mogila« OOD

gr. Godech,

ul. »Ruse« 4

49

2512018

»Biomak« EOOD

gr. Omurtag

ul. »Rodopi« 2

50

2712013

»Ekselans« OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET »Bulmilk-Nikolay Nikolov«

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET »Mladost-2-Yanko Yanev«

gr. Yambol,

ul. »Yambolen« 13

53

BG 1012020

ET »Petar Mitov-Universal«

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra »IPZHZ«

gr. Troyan

ul. »V.Levski« 281

55

BG 1712042

ET »Madar«

s. Terter

56

BG 2612042

»Bulmilk« OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET »Alada-Mohamed Banashak«

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

»ABLAMILK« EOOD

gr. Lukovit

ul. »Yordan Yovkov« 13

59

1312005

»Ravnogor« OOD

s. Ravnogor

60

1712010

»Bulagrotreyd-chastna kompaniya« EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET »Deniz«

s. Ezerche

62

2012011

ET »Ivan Gardev 52«

gr. Kermen

ul. »Hadzhi Dimitar« 2

63

2012024

ET »Denyo Kalchev 53«

gr. Sliven

ul. »Samuilovsko shose« 17

64

2112015

OOD »Rozhen Milk«

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET »Vladimir Karamitev«

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET »Agropromilk«

gr. Ihtiman

ul. »P.Slaveikov« 19

67

BG 1812008

»Vesi« OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

»Si Vi Es« OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET »Eliksir-Petko Petev«

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

»Sirma Prista« AD

gr. Ruse

bul. »3-ti mart« 51

71

BG 2512001

»Mladost -2002« OOD

gr. Targovishte

bul. »29-ti yanuari« 7

72

0812030

»FAMA« AD

gr. Dobrich

bul. »Dobrudzha« 2

73

0912003

»Koveg-mlechni produkti« OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET »Boycho Videnov - Elbokada 2000«

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

»Diva 02« OOD

gr. Isperih

ul. »An.Kanchev«

76

1712037

ET »Ali Isliamov«

s. Yasenovets

77

1712043

»Maxima milk« OOD

s. Samuil

78

1812005

»DAV - Viktor Simonov« EOOD

gr. Vetovo

ul. »Han Kubrat« 52

79

2012010

»Saray« OOD

s. Mokren

80

2012032

»Kiveks« OOD

s.Kovachite

81

2012036

»Minchevi« OOD

s. Korten

82

2212009

»Serdika -94« OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET »Sisi Lyubomir Semkov«

s. Anton

84

2312033

»Balkan spetsial« OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD »Laktoni«

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

»Inikom« OOD

gr. Galabovo

ul. »G.S.Rakovski« 11

87

2512011

ET »Levi 2000- Sevie Ibryamova«

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET »Detelina 39«

s. Brod

89

2812002

»Arachievi« OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska’

90

BG 1612021

ET »Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov«

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

»Hemus-Milk komers« OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

»Raftis« EOOD

s. Byala

93

2112023

ET »Iliyan Isakov«

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

»MAH 2003« EPOD

gr. Etropole

bul. »Al. Stamboliyski« 21

95

2712005

»Nadezhda« OOD

s. Klient


Sprostowania

29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/35


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329 z dnia 6 grudnia 2008 r. )

Strona 5, art. 1 pkt 14 w części dotyczącej art. 253 ust. 8 lit. b):

zamiast:

„wystąpienia wyraźnych oznak, że odpowiednie warunki nie są spełnione przez posiadacza pozwolenia.”,

powinno być:

„uzasadnionych wskazań, że odpowiednie warunki nie są spełnione przez posiadacza pozwolenia.”.