ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.329.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 329

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
13 grudnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1292/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1293/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

3

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1294/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

 

DECYZJE

 

 

2011/827/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 30 listopada 2011 r. dotycząca zmiany decyzji wykonawczej 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

7

 

 

2011/828/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

9

 

 

2011/829/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9030)  ( 1 )

10

 

 

2011/830/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9044)

19

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

13.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1292/2011

z dnia 9 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (1) (rozporządzenie w sprawie IPA), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (2) określa szczegółowe zasady wdrożenia rozporządzenia w sprawie IPA.

(2)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 718/2007 dotyczące kwalifikowalności kosztów operacyjnych należy dostosować do umów ramowych podpisanych z organizacjami międzynarodowymi.

(3)

Klauzulę odstępstwa dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kosztów operacyjnych, zawartą w szczegółowych przepisach regulujących komponent dotyczący współpracy transgranicznej, należy dostosować do klauzuli odstępstwa zawartej w przepisach regulujących komponent dotyczący pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego.

(4)

W przepisach szczegółowych odnoszących się do komponentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich, w art. 160 i art. 188 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 określono warunki wypłat zaliczek w komponentach dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich. W świetle doświadczeń zebranych przy wprowadzaniu w życie tych zasad zaliczki wypłacane przez Komisję krajom beneficjentom komponentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju obszarów wiejskich należy zwiększyć, a przepisy te należy dostosować do przepisów określających wypłatę zaliczek w komponencie dotyczącym rozwoju regionalnego.

(5)

Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. IPA,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 718/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 34 ust. 3 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

koszty operacyjne, o ile umowy ramowe z organizacjami międzynarodowymi nie stanowią inaczej;”;

2)

w art. 89 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Koszty operacyjne, w tym koszty wynajmu, dotyczące wyłącznie okresu współfinansowania danego działania mogą być uznane za kwalifikowalne w poszczególnych przypadkach.”;

3)

art. 160 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W charakterze uzupełnienia przepisów art. 42 zaliczki wynoszą 30 % wkładu Unii Europejskiej w ciągu trzech ostatnich lat trwania danego programu i są wypłacane z chwilą spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1. Gdy okaże się to konieczne, w zależności od dostępności zobowiązań budżetowych, płatność zaliczki może nastąpić w dwóch ratach.”;

4)

w art. 160 skreśla się ust. 4;

5)

art. 188 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Do celów tego komponentu płatności zaliczkowe mogą wynosić 30 % wkładu Unii Europejskiej w ciągu trzech ostatnich lat trwania danego programu. W zależności od dostępności środków budżetowych płatność zaliczki może nastąpić w dwóch lub kilku ratach.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

(2)  Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1.


13.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1293/2011

z dnia 9 grudnia 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2), określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państw członkowskich, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tych państwach członkowskich wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwom członkowskim, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państw członkowskich w nim określonych, lub zarejestrowane w tych państwach członkowskich. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

81/T&Q

Państwo członkowskie

Unia Europejska - wszystkie państwa członkowskie

Stado

I/F/04-N.

Gatunek

Ryby przemysłowe

Obszar

Wody Norwegii obszaru IV

Data

29.11.2011


13.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1294/2011

z dnia 12 grudnia 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

59,7

MA

61,1

TN

80,5

TR

99,6

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

170,1

TR

163,9

ZZ

167,0

0709 90 70

MA

40,8

TR

146,0

ZZ

93,4

0805 10 20

AR

38,9

BR

41,5

TR

51,8

ZA

55,2

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

70,2

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

77,0

TR

78,2

ZZ

77,6

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

CN

71,1

US

118,2

ZA

80,2

ZZ

93,9

0808 20 50

CN

54,2

ZZ

54,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

13.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/7


DECYZJA WYKONAWCZA RADY

z dnia 30 listopada 2011 r.

dotycząca zmiany decyzji wykonawczej 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

(2011/827/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na wniosek władz Irlandii Rada przyznała temu krajowi pomoc finansową (decyzja wykonawcza Rady 2011/77/UE (2)) w celu wsparcia programu istotnych reform gospodarczych i finansowych, ukierunkowanego na przywrócenie zaufania, umożliwienie powrotu gospodarki na ścieżkę trwałego wzrostu oraz zapewnienie stabilności finansowej w Irlandii, w strefie euro i w Unii Europejskiej.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 9 decyzji wykonawczej 2011/77/UE Komisja, wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), dokonała czwartego przeglądu postępów poczynionych przez władze Irlandii we wdrażaniu uzgodnionych środków, a także skuteczności i wpływu tych środków na gospodarkę i społeczeństwo.

(3)

Dzięki dalszym procesom zarządzania zobowiązaniami oraz zyskom z realizacji umów dotyczących zabezpieczenia finansowego powiązanych z podporządkowanymi instrumentami dłużnymi wymóg kapitałowy Banku Irlandii, który nadal należy spełnić, zmniejszył się z 500 mln EUR do 350 mln EUR.

(4)

Aby umożliwić przeprowadzenie szczegółowych konsultacji z zainteresowanymi stronami, władze irlandzkie złożyły wniosek o przedłużenie do końca drugiego kwartału 2012 r. terminu przygotowania przepisów służących wzmocnieniu ram regulacyjnych dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W międzyczasie władze zlikwidują słabe punkty spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, chroniąc jednocześnie złożone w nich depozyty w celu zapewnienia stabilności finansowej.

(5)

Aby umożliwić przeprowadzenie szczegółowych konsultacji z zainteresowanymi stronami, władze irlandzkie złożyły wniosek o przedłużenie do końca pierwszego kwartału 2012 r. terminu przygotowania planowanych przepisów dotyczących odpowiedzialności budżetowej, dzięki którym wdrożone zostaną ostatnie zmiany paktu stabilności i wzrostu.

(6)

W świetle powyższych zmian i okoliczności należy zmienić decyzję wykonawczą 2011/77/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 3 decyzji wykonawczej 2011/77/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 7 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

dokapitalizowanie banków krajowych do końca lipca 2011 r. (z zastrzeżeniem odpowiedniej korekty z tytułu zakładanego zbycia aktywów oraz wyników procesów zarządzania zobowiązaniami w przypadku Irish Life & Permanent oraz Bank of Ireland) zgodnie z ogłoszonymi przez Centralny Bank Irlandii w dniu 31 marca 2011 r. ustaleniami przeglądów PLAR (Prudential Liquidity Assessment Review) i PCAR (Prudential Capital Assessment Review) przeprowadzonych w 2011 r. Aby umożliwić dalszy podział obciążeń, ostateczny etap dokapitalizowania Bank of Ireland (kwotą 0,35 mld EUR) musi zostać zakończony przed końcem 2011 r., a wszelkie dalsze operacje dokapitalizowania Irish Life & Permanent muszą zostać ukończone po zbyciu aktywów związanych z działalnością ubezpieczeniową.”;

2)

w ust. 7 uchyla się lit. e) i p);

3)

w ust. 8 dodaje się litery w brzmieniu:

„d)

przedstawienie Oireachtas projektu przepisów służących wsparciu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przy pomocy wzmocnionych ram regulacyjnych, obejmujących bardziej skuteczne wymogi w zakresie zarządzania oraz wymogi regulacyjne;

e)

przyjęcie środków wspierających wiarygodną strategię budżetową i wzmocnienie ram budżetowych. Irlandia musi przyjąć i wdrożyć zasadę budżetową, zgodnie z którą wszelkie dodatkowe nieplanowane dochody w latach 2011–2015 są przeznaczane na redukcję deficytu i zadłużenia. Irlandia musi przyjąć ustawę o odpowiedzialności budżetowej (Fiscal Responsibility Bill) obejmującą przepisy dotyczące średniookresowych ram budżetowych zawierających wiążące wieloletnie pułapy wydatków dla każdego obszaru i zasady budżetowe oraz zapewnia niezależność rady doradzającej w sprawach budżetowych (Fiscal Advisory Council). Działania te przeprowadza się z uwzględnieniem zmian reform zarządzania gospodarczego na poziomie Unii, a jako punkt wyjścia przyjmuje się reformy, które zostały już przyjęte.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2011 r.

W imieniu Rady

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 30 z 4.2.2011, s. 34.


13.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/9


DECYZJA RADY

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

(2011/828/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Niderlandów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1014/UE (1) oraz decyzję 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Sześć stanowisk członków Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Sipkego SWIERSTRY, Léona FRISSENA, Rinske KRUISINGI, Dicka BUURSINKA, Karli PEIJS oraz Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK. Cztery stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu René VAN DIESSENA, Sjoerda GALEMY, Martina JAGERA i Joopa BINNEKAMPA. Dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolnią się w związku mianowaniem W.B.H.J. VAN DE DONKA i Co VERDAASA na członków Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)

na stanowiska członków:

A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Flevoland,

dr J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Gelderland,

P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Groningen,

prof. dr W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin (komisarz królowej) w prowincji Noord-Brabant,

W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Overijssel,

drs. R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Utrecht;

oraz

b)

na stanowiska zastępców członków:

H. (Henk) BRINK, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Drenthe,

S.A.E. (Sietske) POEPJES, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Fryslân,

drs. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de Koningin (komisarz królowej) w prowincji Limburg,

drs. E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Noord-Holland,

drs. B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Zeeland,

drs. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Zuid-Holland.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady

W. PAWLAK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.


13.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/10


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 8 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9030)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/829/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/771/WE (2) służy harmonizacji technicznych warunków użytkowania widma na potrzeby różnorodnych urządzeń bliskiego zasięgu, takich jak systemy alarmowe, urządzenia łączności lokalnej, mechanizmy do otwierania drzwi oraz implanty medyczne, jak również na potrzeby inteligentnych systemów transportowych. Urządzenia bliskiego zasięgu to zwykle produkty wytwarzane na skalę masową lub urządzenia przenośne, które bez trudu mogą być przewożone za granicę i tam wykorzystywane; różnice w warunkach dostępu do częstotliwości utrudniają ich swobodny przepływ, zwiększają ich koszty produkcji oraz stwarzają ryzyko szkodliwych zakłóceń innych zastosowań i służb radiokomunikacyjnych.

(2)

W związku z szybkim postępem technicznym i zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa mogą się jednak pojawiać nowe zastosowania urządzeń bliskiego zasięgu, które będą wymagać okresowej aktualizacji warunków harmonizacji widma radiowego.

(3)

W dniu 5 lipca 2006 r. Komisja, zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE, udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) stałego mandatu w zakresie aktualizacji załącznika do decyzji 2006/771/WE w związku z rozwojem technologii i rynku w zakresie urządzeń bliskiego zasięgu.

(4)

Decyzjami Komisji 2008/432/WE (3), 2009/381/WE (4) oraz 2010/368/UE (5) zmieniono już zharmonizowane warunki techniczne dla urządzeń bliskiego zasięgu zamieszczone w decyzji 2006/771/WE, zastępując jej załącznik.

(5)

W przedłożonym na podstawie wyżej wspomnianego mandatu sprawozdaniu z marca 2011 r. (6) CEPT zaleciła Komisji zmianę szeregu aspektów technicznych w załączniku do decyzji 2006/771/WE.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2006/771/WE.

(7)

Urządzenia, które pracują zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, powinny również spełniać wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (7), tak aby możliwe było efektywne wykorzystanie widma radiowego oraz uniknięcie zakłóceń, co należy wykazać przez zgodność z normami zharmonizowanymi albo przez spełnienie alternatywnych procedur oceny zgodności.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Widma Radiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2006/771/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 66.

(3)  Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 49.

(4)  Dz.U. L 119 z 14.5.2009, s. 32.

(5)  Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 33.

(6)  Sprawozdanie CEPT nr 38, RSCOM 11-17.

(7)  Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Zharmonizowane zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń bliskiego zasięgu

Rodzaj urządzenia bliskiego zasięgu

Zakres częstotliwości (1)

Maksymalna moc/natężenie pola/gęstość mocy (2)

Dodatkowe parametry (przepisy dotyczące rozkładu kanałów i/lub przepisy dotyczące dostępu do kanału i jego zajętości) (3)

Inne ograniczenia (4)

Data wdrożenia

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (5)

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

26,957–27,283 MHz

10 mW zastępczej mocy promieniowanej (e.r.p.), która wynosi 42 dBμA/m w odległości 10 metrów

 

Z wyjątkiem transmisji sygnałów wizyjnych

1 czerwca 2007 r.

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Z wyjątkiem transmisji sygnałów wizyjnych

1 czerwca 2007 r.

433,050–434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

oraz gęstość mocy -13dBm/10 kHz dla sygnałów zmodulowanych o szerokości pasma powyżej 250 kHz

Transmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceń

Z wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych

1 listopada 2010 r.

10 mW e.r.p.

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 10 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

434,040–434,790 (6) MHz

1 mW e.r.p.

oraz gęstość mocy -13dBm/10 kHz dla sygnałów zmodulowanych o szerokości pasma powyżej 250 kHz

Transmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceń

Z wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych

1 listopada 2010 r.

10 mW e.r.p.

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 10 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 100 % przy odstępie sąsiedniokanałowym do 25 kHz

Transmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceń

Z wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych

1 listopada 2010 r.

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (c.d.)

863,000–865,000 MHz

25 mW e.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 0,1 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

865,000–868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 1 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

868,000–868,600 MHz

25 mW e.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 1 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

868,700–869,200 MHz

25 mW e.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 0,1 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

869,400–869,650 (6) MHz

500 mW e.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 10 %

Odstęp sąsiedniokanałowy musi wynosić 25 kHz, z wyjątkiem sytuacji, kiedy cały zakres może być również używany jako jeden kanał dla szybkiej transmisji danych

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

25 mW e.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 0,1 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (c.d.)

869,700–870,000 (6) MHz

5 mW e.r.p.

Transmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceń

Z wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych

1 czerwca 2007 r.

25 mW e.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 1 %

Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych

1 listopada 2010 r.

2 400–2 483,5 MHz

10 mW zastępczej mocy promieniowanej izotropowo (e.i.r.p.)

 

 

1 czerwca 2007 r.

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1 czerwca 2007 r.

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1 października 2008 r.

61,0–61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1 października 2008 r.

122–123 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1 czerwca 2012 r.

244–246 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1 czerwca 2012 r.

Szerokopasmowe systemy transmisji danych

2 400–2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

oraz gęstość mocy 100 mW/100 kHz e.i.r.p. dla modulacji ze skakaniem po częstotliwościach (frequency hopping), gęstość mocy 10 mW/MHz e.i.r.p. dla innych rodzajów modulacji

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE

 

1 listopada 2009 r.

57,0–66,0 GHz

40 dBm e.i.r.p.

oraz gęstość mocy 13 dBm/MHz e.i.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE

Z wyjątkiem instalacji stałych zlokalizowanych na zewnątrz budynków

1 listopada 2010 r.

Systemy alarmowe

868,600–868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Cały zakres częstotliwości może być również używany jako jeden kanał dla szybkiej transmisji danych

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 1,0 %

 

1 października 2008 r.

869,250–869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 0,1 %

 

1 czerwca 2007 r.

869,300–869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 1,0 %

 

1 października 2008 r.

869,650–869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 10 %

 

1 czerwca 2007 r.

Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej (8)

869,200–869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 0,1 %

 

1 czerwca 2007 r.

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych (9)

9,000–59,750 kHz

72 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 listopada 2010 r.

59,750–60,250 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2007 r.

60,250–74,750 kHz

72 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

74,750–75,250 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

75,250–77,250 kHz

72 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

77,250–77,750 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

77,750–90 kHz

72 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

90–119 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

119–128,6 kHz

66 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

128,6–129,6 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

129,6–135 kHz

66 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

135–140 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2012 r.

140–148,5 kHz

37,7 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

148,5–5 000 kHz

W następujących zakresach obowiązują wyższe wartości natężenia pola oraz dodatkowe ograniczenia wykorzystania:

– 15 dBμA/m w odległości 10 m w każdej szerokości pasma wynoszącej 10 Hz

Ponadto w przypadku systemów pracujących z szerokością pasma przekraczającą 10 kHz, sumaryczne natężenie pola wynosi – 5dΒμΑ/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych (c.d.)

400–600 kHz

– 8 dBμA/m w odległości 10 m

 

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do RFID (10)

1 października 2008 r.

3 155–3 400 kHz

13,5 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

5 000–30 000 kHz

W następujących zakresach obowiązują wyższe wartości natężenia pola oraz dodatkowe ograniczenia wykorzystania:

– 20 dBμA/m w odległości 10 m w każdej szerokości pasma wynoszącej 10 Hz

Ponadto w przypadku systemów pracujących z szerokością pasma przekraczającą 10 kHz, sumaryczne natężenie pola wynosi – 5dΒμΑ/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2007 r.

7 400–8 800 kHz

9 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

10 200–11 000 kHz

9 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

13 553–13 567 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 czerwca 2007 r.

60 dBμA/m w odległości 10 m

 

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do RFID (10) i EAS (11)

1 października 2008 r.

26 957–27 283 kHz

42 dBμA/m w odległości 10 m

 

 

1 października 2008 r.

Aktywne wyroby medyczne do implantacji (12)

9–315 kHz

30 dBμA/m w odległości 10 m

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 10 %

 

1 października 2008 r.

30,0–37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 10 %

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się wyłącznie do medycznych implantów membranowych o bardzo małej mocy służących do pomiaru ciśnienia krwi

1 listopada 2010 r.

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Pojedyncze nadajniki mogą łączyć sąsiadujące kanały dla zwiększenia szerokości pasma do 300 kHz

Możliwe jest wykorzystanie innych technik dostępu do widma i osłabiania zakłóceń, w tym dla pasm o szerokości większej niż 300 kHz, pod warunkiem że ich skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE, tak by zapewnić zgodność działania z innymi użytkownikami, a zwłaszcza z radiosondami meteorologicznymi

 

1 listopada 2009 r.

Aktywne wyroby medyczne do implantacji i związane z nimi urządzenia peryferyjne (13)

401–402 MHz

25 μW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Pojedyncze nadajniki mogą łączyć sąsiadujące kanały dla zwiększenia szerokości pasma do 100 kHz

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 0,1 %

 

1 listopada 2010 r.

405–406 MHz

25 μW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Pojedyncze nadajniki mogą łączyć sąsiadujące kanały dla zwiększenia szerokości pasma do 100 kHz

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika (7) na poziomie 0,1 %

 

1 listopada 2010 r.

Urządzenia do implantacji stosowane u zwierząt (14)

315–600 kHz

– 5 dΒμΑ/m w odległości 10 m

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 10 %

 

1 listopada 2010 r.

12,5–20,0 MHz

– 7 dΒμΑ/m w odległości 10 m w szerokości pasma wynoszącej 10 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika (7): 10 %

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do urządzeń stosowanych wewnątrz budynków

1 listopada 2010 r.

Nadajniki FM o małej mocy (15)

87,5–108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokanałowy do 200 kHz

 

1 listopada 2010 r.

Bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych (16)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1 listopada 2010 r.

Urządzenia do radiolokacji (17)

2 400–2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1 listopada 2009 r.

17,1–17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do systemów ziemskich

1 listopada 2009 r.

Radar sondujący poziom napełnienia zbiornika (18)

4,5–7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1 listopada 2009 r.

8,5–10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1 listopada 2009 r.

24,05–27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1 listopada 2009 r.

57,0–64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1 listopada 2009 r.

75,0–85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1 listopada 2009 r.

Zdalne sterowanie modeli (20)

26 990–27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1 listopada 2009 r.

27 040–27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1 listopada 2009 r.

27 090–27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1 listopada 2009 r.

27 140–27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1 listopada 2009 r.

27 190–27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1 listopada 2009 r.

Identyfikacja radiowa (RFID)

2 446–2 454 MHz

500 mW e.i.r.p.

 

 

1 czerwca 2012 r.

Transport drogowy i telematyka ruchu drogowego

24,050–24,075 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1 czerwca 2012 r.

24,075–24,150 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1 czerwca 2012 r.

24,075–24,150 GHz

100 mW e.i.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE

Obowiązują ograniczenia czasu oddziaływania i zakres modulacji częstotliwości określone w normach zharmonizowanych

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do radarów stosowanych w pojazdach

1 czerwca 2012 r.

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1 czerwca 2012 r.

63–64 GHz

40 dBm e.i.r.p.

 

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do systemów pojazd-pojazd, pojazd-infrastruktura oraz infrastruktura-pojazd

1 czerwca 2012 r.

76,0–77,0 GHz

55 dBm szczytowa e.i.r.p oraz

50 dBm średnia e.i.r.p oraz

23,5 dBm średnia e.i.r.p dla radarów impulsowych

 

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do pojazdów naziemnych i infrastruktury naziemnej

1 listopada 2010 r.


(1)  Państwa członkowskie muszą zezwolić na wykorzystanie sąsiadujących zakresów częstotliwości podanych w tej tabeli jako pojedynczy zakres częstotliwości, pod warunkiem że spełnione są warunki określone dla każdego z tych sąsiadujących zakresów częstotliwości.

(2)  Państwa członkowskie muszą zezwolić na wykorzystanie widma radiowego do maksymalnych wartości mocy nadawania, natężenia pola lub gęstości mocy podanych w niniejszej tabeli. Zgodnie z art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE państwa członkowskie mogą określić mniej restrykcyjne warunki, tj. zezwolić na wykorzystanie widma przy wyższych wartościach mocy nadawania, natężenia pola lub gęstości mocy.

(3)  Oprócz tych „dodatkowych parametrów (przepisów dotyczących rozkładu kanałów i/lub przepisów dotyczących dostępu do kanału i jego zajętości)” państwa członkowskie nie mogą określać żadnych innych parametrów ani wymagań dotyczących dostępu do widma oraz technik osłabiania zakłóceń. Możliwość określenia mniej restrykcyjnych warunków w rozumieniu art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE oznacza, że państwa członkowskie mogą w określonej komórce tabeli zupełnie zrezygnować z „dodatkowych parametrów (przepisów dotyczących rozkładu kanałów i/lub przepisów dotyczących dostępu do kanału i jego zajętości)” lub dopuścić wyższe wartości.

(4)  Oprócz tych „innych ograniczeń” państwa członkowskie nie mogą określać żadnych dodatkowych ograniczeń. Możliwość określenia mniej restrykcyjnych warunków w rozumieniu art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE oznacza, że państwa członkowskie mogą zrezygnować z jednego lub z większej liczby tych ograniczeń.

(5)  Kategoria ta jest dostępna dla każdego zastosowania, które spełnia warunki techniczne (typowe zastosowania to telemetria, zdalne sterowanie, systemy alarmowe, szeroko pojęta transmisja danych i inne podobne zastosowania).

(6)  Dla tego zakresu częstotliwości państwa członkowskie muszą umożliwić wszystkie alternatywne warunki wykorzystania.

(7)  „Aktywność nadajnika” oznacza wyrażoną w procentach ilość czasu w dowolnym jednogodzinnym przedziale, w którym urządzenie aktywnie nadaje. Możliwość określenia mniej restrykcyjnych warunków w rozumieniu art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE oznacza, że państwa członkowskie mogą dopuścić wyższe wartości dla „aktywności nadajnika”.

(8)  Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej służą ludziom starszym lub osobom niepełnosprawnym, umożliwiając uruchomienie alarmu w przypadku, gdy osoby te znajdują się w stanie zagrożenia.

(9)  Kategoria ta obejmuje między innymi: urządzenia służące do unieruchamiania pojazdów, do identyfikacji zwierząt, systemy alarmowe, wykrywanie kabli, gospodarowanie odpadami, identyfikację osób, bezprzewodowe łącza głosowe, kontrolę dostępu, czujniki zbliżeniowe, systemy antykradzieżowe, w tym antykradzieżowe systemy indukcyjne RF, przesyłanie danych do urządzeń przenośnych, automatyczną identyfikację produktów, bezprzewodowe systemy sterowania i automatyczne pobieranie opłat drogowych.

(10)  Kategoria ta obejmuje zastosowania indukcyjne wykorzystywane w identyfikacji radiowej (Radio Frequency Identification, RFID).

(11)  Kategoria ta obejmuje zastosowania indukcyjne wykorzystywane w elektronicznej ochronie towarów (Electronic Article Surveillance, EAS).

(12)  Kategoria ta obejmuje elementy radiowe aktywnych wyrobów medycznych do implantacji zdefiniowanych w dyrektywie Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz.U. L 189 z 20.7.1990, s. 17).

(13)  Kategoria ta obejmuje systemy specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia komunikacji cyfrowej bez użycia głosu między aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji, określonymi w przypisie 19, oraz urządzenia noszone na ciele lub inne urządzenia znajdujące się poza ludzkim ciałem stosowane do przekazywania informacji fizjologicznych dotyczących poszczególnych pacjentów i niemających krytycznego znaczenia, jeśli chodzi o czas.

(14)  Kategoria ta obejmuje urządzenia nadawcze, które umieszcza się w ciele zwierzęcia w celach diagnostycznych i/lub leczniczych.

(15)  Kategoria ta obejmuje urządzenia łączące osobiste odtwarzacze audio, w tym telefony komórkowe, z samochodowymi lub domowymi systemami grającymi.

(16)  Zastosowania w bezprzewodowych urządzeniach do transmisji sygnałów akustycznych, m.in.: mikrofony bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe do urządzeń przenośnych, takich jak np. przenośny odtwarzacz CD, magnetofon lub odbiornik radiowy, słuchawki bezprzewodowe do użytku w pojazdach, np. z odbiornikiem radiowym lub telefonem komórkowym, douszne monitory odsłuchowe i mikrofony bezprzewodowe wykorzystywane do transmisji dźwięku podczas koncertów lub innych widowisk scenicznych.

(17)  Kategoria ta obejmuje urządzenia wykorzystywane do określania pozycji, prędkości lub innych właściwości obiektu lub do uzyskiwania informacji związanych z tymi parametrami.

(18)  Radary sondujące poziom napełnienia zbiornika (TLPR) są to urządzenia radiolokacyjne, które wykorzystuje się do pomiarów poziomu napełnienia zbiornika i które instaluje się w zbiornikach wykonanych z metalu lub zbrojonego betonu, lub w podobnych obiektach wykonanych z materiału o podobnych właściwościach tłumiących. Zbiornik przeznaczony do przechowywania danej substancji.

(19)  Ograniczenie mocy stosuje się wewnątrz zamkniętego zbiornika i odpowiada ono widmowej gęstości wynoszącej -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. mierzonej na zewnątrz 500-litrowego zbiornika testowego.

(20)  Kategoria ta obejmuje urządzenia wykorzystywane do kontrolowania ruchu modeli (głównie miniaturowych wersji pojazdów) w powietrzu, na lądzie lub na powierzchni wody/pod powierzchnią wody.”


13.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/19


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9044)

(2011/830/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych od dnia 1 stycznia 2009 r. i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 512/2011 (2) przedłużono stosowanie rozporządzenia (WE) nr 732/2008 do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia określonego w kolejnym rozporządzeniu, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 732/2008 przewidziano możliwość przyznania szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów krajom rozwijającym się, które spełniają wymogi określone w art. 8 i 9 tego rozporządzenia.

(3)

Każdy kraj rozwijający się, który chce skorzystać ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego od dnia 1 stycznia 2012 r., powinien był złożyć stosowny wniosek do dnia 31 października 2011 r. wraz z wyczerpującymi informacjami na temat ratyfikacji właściwych konwencji, prawodawstwa i środków służących skutecznemu wdrożeniu postanowień tych konwencji oraz swego zobowiązania do zaakceptowania i pełnego przestrzegania mechanizmu monitorowania i przeglądu przewidzianego we właściwych konwencjach. Aby danemu krajowi przyznano szczególne rozwiązanie motywacyjne, musi on także być krajem „podatnym na zagrożenia” zgodnie z definicją w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 732/2008.

(4)

Do dnia 31 października 2011 r. Komisja otrzymała wniosek w sprawie korzystania ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 2012 r. od Republiki Zielonego Przylądka.

(5)

Wniosek rozpatrzono zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 732/2008.

(6)

W trakcie rozpatrywania wniosku ustalono, że Republika Zielonego Przylądka spełnia wszystkie konieczne wymagania wskazane w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 732/2008. W związku z powyższym szczególne rozwiązanie motywacyjne powinno zostać przyznane Republice Zielonego Przylądka od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia określonego w kolejnym rozporządzeniu, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

(7)

Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 o niniejszej decyzji należy powiadomić Republikę Zielonego Przylądka.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Preferencji Ogólnych.

(9)

Niniejsza decyzja nie ma wpływu na status beneficjenta tego rozwiązania przysługujący jakiemukolwiek państwu wymienionemu w decyzji Komisji 2008/938/WE z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (3), zmienionego decyzją 2009/454/WE (4) i decyzją Komisji 2010/318/UE z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Republika Zielonego Przylądka korzysta ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 732/2008, od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia określonego w kolejnym rozporządzeniu, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Zielonego Przylądka.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

Karel DE GUCHT

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 28.

(3)  Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 90.

(4)  Dz.U. L 149 z 12.6.2009, s. 78.

(5)  Dz.U. L 142 z 10.6.2010, s. 10.