ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.296.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 296

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
15 listopada 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1150/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1151/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1153/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań technicznych dotyczących szczepień przeciwko wściekliźnie ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1154/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Zgornjesavinjski želodec (ChOG)]

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1155/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Šebreljski želodec (ChOG)]

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kočevski gozdni med (ChNP)]

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze IIIa oraz w wodach UE podrejonów 22–32 przez statki pływające pod banderą Szwecji

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby ( 1 )

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do wykazów składników mineralnych, które można dodawać do żywności ( 1 )

29

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

31

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

33

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania ( 1 )

35

 

 

DECYZJE

 

 

2011/734/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

38

 

*

Decyzja Rady 2011/735/WPZiB z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

53

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/736/WPZiB z dnia 14 listopada 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

55

 

 

2011/737/UE, Euratom

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1150/2011

z dnia 14 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (1),

uwzględniając wspólny wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (2) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2)

W dniu 2 września 2011 r. Rada zmieniła (3) rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w celu rozszerzenia zakresu środków wobec Syrii, między innymi poprzez rozbudowanie kryteriów dotyczących umieszczania w wykazach w celu zamrażania funduszy i zasobów gospodarczych, oraz zakaz zakupu, przywozu lub transportu ropy naftowej z Syrii. W dniu 23 września 2011 r. Rada zmieniła (4) rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w celu dalszego rozszerzenia zakresu środków wobec Syrii, w tym poprzez wprowadzenie zakazu inwestycji w sektorze ropy naftowej, sporządzenie kolejnych wykazów oraz wprowadzenie zakazu dostarczania banknotów i bilonu w walucie syryjskiej do Centralnego Banku Syrii. W dniu 13 października 2011 r. Rada ponownie zmieniła (5) rozporządzenie (UE) nr 442/2011, włączając do wykazu kolejny podmiot i wprowadzając odstępstwo umożliwiające, przez określony okres czasu, wykorzystywanie zamrożonych funduszy, które podmiot ten otrzyma później w związku z finansowaniem wymiany handlowej z osobami i podmiotami nieznajdującymi się w wykazie.

(3)

W kontekście ciągłych brutalnych represji i łamania praw człowieka przez rząd Syrii, w dniu 14 listopada 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/735/WPZiB zmieniającą decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (6), która przewiduje kolejny środek, polegający na zakazaniu Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wszelkich wypłat lub płatności w ramach istniejących umów pożyczki z Syrią lub w związku z tymi umowami, oraz na zawieszeniu wszystkich istniejących kontraktów dotyczących usług pomocy technicznej dla państwowych projektów zlokalizowanych w Syrii.

(4)

Środek ten wchodzi w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a zatem do jego wdrożenia konieczne są działania regulacyjne na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tego środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Ponadto decyzja Rady 2011/735/WPZiB przewiduje aktualizację informacji dotyczących jednej z osób znajdujących się w wykazie w załączniku I do decyzji 2011/273/WPZiB.

(6)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 442/2011.

(7)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 442/2011 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3d

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI):

a)

nie może dokonywać jakichkolwiek wypłat lub płatności w ramach jakichkolwiek istniejących umów pożyczki, zawartych między państwem syryjskim lub jakimikolwiek organami władzy publicznej tego państwa a EBI, lub w związku z tymi umowami;

b)

zawiesza wszelkie istniejące kontrakty dotyczące usług pomocy technicznej w odniesieniu do projektów, które mają być realizowane w Syrii, finansowanych w ramach umów pożyczki, o których mowa w lit. a), i które mają na celu pośrednie lub bezpośrednie przysporzenie korzyści państwu syryjskiemu lub organom władzy publicznej tego państwa.”.

Artykuł 2

Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 11.

(2)  Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 878/2011, Dz.U. L 228 z 3.9.2011, s. 1.

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 950/2011, Dz.U. L 247 z 24.9.2011, s. 3.

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1011/2011, Dz.U. L 269 z 14.10.2011, s. 18.

(6)  Zob. 53 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

Wpis dotyczący Nizara AL-ASSAADA w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011 zastępuje się wpisem w brzmieniu:

 

Imię i nazwisko

Dane osobowe

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Kuzyn Bashara Al-Assada; przedtem szef przedsiębiorstwa „Nizar Oilfield Supplies”.

Blisko związany z najważniejszymi urzędnikami państwowymi. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia.

23.08.2011”


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1151/2011

z dnia 14 listopada 2011 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających wobec Syrii.

(2)

Mając na uwadze powagę sytuacji w Syrii oraz zgodnie z decyzją wykonawczą Rady 2011/736/WPZiB z dnia 14 listopada 2011 r. dotyczącą wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (2), należy umieścić kolejne osoby w wykazie osób, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, który to wykaz jest zamieszczony w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoby wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 1.

(2)  Zob. s. 55 niniejszego Dziennika Urzędowego


ZAŁĄCZNIK

Osoby, o których mowa w art. 1

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powód

Data umieszczenia w wykazie

1.

generał dywizji Jumah Al-Ahmad

 

Dowódca sił specjalnych. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

2.

pułkownik Lu'ai al-Ali

 

Szef syryjskiego wywiadu wojskowego w Darze. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w Darze.

14.11.2011

3.

generał broni Ali Abdullah Ayyub

 

Zastępca szefa sztabu generalnego (ds. personelu i stanu liczebnego armii). Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

4.

generał broni Jasim al-Furayj

 

Szef sztabu generalnego. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

5.

generał Aous (Aws) ASLAN

data ur. 1958 r.

Szef batalionu w Gwardii Republikańskiej. Osoba blisko związana z Maherem al-ASSADEM i z prezydentem al-ASSADEM. Udział w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

6.

generał Ghassan BELAL

 

Generał kierujący kancelarią tajną 4. dywizji. Doradca Mahera al-ASSADA i koordynator operacji sił bezpieczeństwa. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Kieruje bojówkami rodziny BERRI. Odpowiedzialny za prorządowe bojówki biorące udział w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Aleppo.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

9.

generał dywizji Zuhair Hamad

 

Zastępca szefa Dyrekcji Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Cywil – szef syryjskiej armii elektronicznej (służby wywiawdowcze wojsk lądowych). Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Wiceminister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

14.11.2011

13.

generał dywizji Nazih

 

Zastępca dyrektora w Dyrekcji Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Dowódca batalionu w 4. dywizji. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur.

14.11.2011

15.

generał dywizji Wajih Mahmud

 

Dowódca 18. dywizji pancernej. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w Hims.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Urodzony 24 sierpnia 1959 r. w Damaszku. Adres: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas (Damaszek). Paszport syryjski nr 004326765, wydany 2/11/2008, ważny do listopada 2014 r..

Kieruje kancelarią Sabbagh et Associés (Sabbagh i wspólnicy) w Damaszku, adwokat w paryskiej palestrze. Jest doradcą prawnym i finansowym Ramiego Makhloufa i Khaldouna Makhloufa i osobą prowadzącą ich sprawy. Wspólnik Bachara al-Assada w finansowaniu inwestycji budowlanej w Latakii. Wspiera finansowanie reżimu.

14.11.2011

17.

generał broni Tala Mustafa Tlass

 

Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie). Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

18.

generał dywizji Fu'ad Tawil

 

Zastęca szefa wywiadu syryjskich sił powietrznych. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących.

14.11.2011


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1152/2011

z dnia 14 lipca 2011 r.

uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 ustanawia się wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym. W rozporządzeniu określa się zwłaszcza przepisy stosowane do przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek do państw członkowskich oraz przewiduje się, w stosownych przypadkach, zdrowotne środki zapobiegawcze, które mają być przyjęte w drodze aktów delegowanych w celu zapewnienia kontroli chorób innych niż wścieklizna, które mogą rozprzestrzeniać się w wyniku przemieszczania tych zwierząt. Środki te mają być naukowo uzasadnione i proporcjonalne do ryzyka rozprzestrzenienia się tych chorób w wyniku takiego przemieszczania.

(2)

Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 przewiduje się, że zwierzęta domowe muszą posiadać paszport wystawiony przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwy organ, zaświadczający, w stosownych przypadkach, że w stosunku do tych zwierząt zastosowano zdrowotne środki zapobiegawcze dotyczące chorób innych niż wścieklizna.

(3)

Bąblowica wielojamowa jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez tasiemca Echinococcus multilocularis. W Europie, na obszarach występowania choroby, typowy łańcuch zakażenia pasożytem obejmuje dzikie zwierzęta mięsożerne, będące żywicielami ostatecznymi, oraz kilka gatunków ssaków, a mianowicie małych gryzoni, będących żywicielami pośrednimi. Zostają one zarażone poprzez spożycie jaj rozprzestrzenionych w środowisku wraz z odchodami żywicieli.

(4)

Mimo że ma to drugorzędne znaczenie dla trwałości cyklu rozwojowego pasożyta na terenach endemicznych, psy mogą zostać zarażone poprzez spożycie zarażonego gryzonia. Jako potencjalny żywiciel ostateczny oraz ze względu na bliski kontakt z ludźmi psy mogą być źródłem zarażenia u ludzi, jak również źródłem skażenia środowiska, łącznie z obszarami wolnymi od pasożyta posiadającymi bariery naturalne. Nie zanotowano, aby fretki były żywicielami ostatecznymi, a według obecnej wiedzy wątpliwy jest udział kotów w łańcuchu zakażenia.

(5)

W przypadku zarażenia ludzi jako przypadkowych żywicieli pośrednich przez larwalną postać tasiemca po długim okresie inkubacji obserwuje się poważne kliniczne i patologiczne objawy choroby, a u nieleczonych lub nieprawidłowo leczonych pacjentów umieralność może wynieść ponad 90 %. Rosnący współczynnik zachorowalności dzikich zwierząt, a jednocześnie ludzi, w niektórych częściach Europy stanowi poważny problem dla organów zdrowia publicznego w wielu państwach członkowskich.

(6)

Podczas gdy zarażenie Echinococcus multilocularis u zwierząt występuje na półkuli północnej, łącznie ze środkową i północną częścią Europy, Azji i Ameryki Północnej, na niektórych obszarach Unii Europejskiej nigdy nie zanotowano zarażenia domowych i dzikich zwierząt będących żywicielami ostatecznymi, mimo prowadzonego nadzoru dzikich zwierząt oraz nieograniczonego dostępu psów do tych obszarów.

(7)

Transgraniczne przemieszczanie zarażonych dzikich zwierząt zostało uznane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w jego opinii naukowej w sprawie oceny ryzyka wprowadzenia bąblowicy do Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Szwecji, na Maltę i do Finlandii na skutek rezygnacji z krajowych przepisów (2) za główną potencjalną drogę przenoszenia pasożyta Echinococcus multilocularis, zwłaszcza na obszarach, gdzie brak jest skutecznych barier fizycznych, jak na przykład otwarte morza. EFSA uważa, że epidemiologiczna rola psów na terenach endemicznych ma ograniczone znaczenie dla cyklu rozwojowego pasożyta.

(8)

EFSA jest jednak zdania, że ryzyko rozwinięcia się łańcucha zakażenia pasożytem Echinococcus multilocularis występującego u odpowiednich dzikich żywicieli pośrednich i ostatecznych na obszarach uprzednio wolnych od tego pasożyta jest większe niż nieznaczne, biorąc pod uwagę, że pasożyt jest wprowadzany poprzez przemieszczanie zarażonych psów wydalających jaja tasiemca.

(9)

Według EFSA ryzyko wprowadzenia pasożyta Echinococcus multilocularis na obszary uprzednio od niego wolne może zostać ograniczone poprzez leczenie psów z terenów endemicznych. Aby zapobiec ponownemu zarażeniu, takie leczenie należy zastosować jak najszybciej przed wprowadzeniem na obszary wolne od pasożyta. Jednakże, aby zapobiec wydalaniu do środowiska jaj będących źródłem zarażenia, na obszarze wolnym od pasożyta, niezbędne jest zachowanie po leczeniu minimalnego okresu wynoszącego 24 godziny.

(10)

Aby zapewnić skuteczność kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów, produktom leczniczym należy wcześniej przyznać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (3) lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków (4), albo takie produkty powinny zostać zatwierdzone przez właściwy organ lub otrzymać licencję tego właściwego organu państwa trzeciego, z którego pochodzi zwierzę.

(11)

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblowicy, mogą uzależnić wprowadzanie zwierząt domowych na ich terytorium od zapewnienia zgodności ze specjalnymi przepisami obowiązującymi w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia. Ponieważ art. 16 tego rozporządzenia obowiązuje jedynie do dnia 31 grudnia 2011 r., należy przyjąć środki przed tą datą, aby zapewnić ciągłość ochrony państw członkowskich wymienionych w tym artykule, które twierdzą, że są wolne od pasożyta w wyniku stosowania przepisów krajowych.

(12)

Doświadczenie wskazuje, że przedział czasowy na leczenie wynoszący od 24 do 48 godzin wymagany przez niektóre państwa członkowskie w ramach krajowych przepisów zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 może być uciążliwy, a nawet nierealny dla właścicieli zwierząt domowych, zwłaszcza jeżeli leczenie musi zostać przeprowadzone w soboty, niedziele lub dni wolne od pracy lub jeżeli wyjazd po leczeniu zostaje opóźniony z przyczyn niezależnych od właściciela.

(13)

Biorąc pod uwagę doświadczenie niektórych państw członkowskich, które dopuszczają dłuższy przedział czasowy na leczenie w ramach krajowych przepisów zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 i pozostały wolne od pasożyta, rozsądne przedłużenie przedziału czasowego do okresu między 24 a 120 godzin nie powinno znacząco podnieść ryzyka ponownego zarażenia pasożytem Echinococcus multilocularis u leczonych psów z terenów endemicznych.

(14)

Zdrowotne środki zapobiegawcze w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów powinny polegać zatem na udokumentowanemu podaniu przez lekarza weterynarii skutecznego dopuszczonego lub licencjonowanego produktu leczniczego, który gwarantuje wyeliminowanie na czas jelitowych postaci pasożyta Echinococcus multilocularis.

(15)

Leczenie powinno być udokumentowane w odpowiedniej sekcji paszportu, jak ustanowiono w decyzji Komisji 2003/803/WE z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiającej wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (5) lub w postaci świadectwa zdrowia, jak ustanowiono w decyzji Komisji 2004/824/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiającej wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (6).

(16)

Uwzględniając fakt, że zdrowotne środki zapobiegawcze są uciążliwe, powinny one być stosowane proporcjonalnie do ryzyka rozprzestrzeniania się zarażenia Echinococcus multilocularis w wyniku przemieszczania o charakterze niehandlowym psów domowych. Z tego względu właściwe jest ograniczenie takiego ryzyka poprzez stosowanie zdrowotnych środków zapobiegawczych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, do przemieszczania o charakterze niehandlowym psów wprowadzanych na terytoria państw członkowskich lub ich części, gdzie nie zanotowano zarażenia, a mianowicie do państw członkowskich wymienionych w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia.

(17)

Ponadto przez ściśle określony czas należy stosować zdrowotne środki zapobiegawcze w celu zapobiegania ponownemu wprowadzeniu pasożyta Echinococcus multilocularis do państw członkowskich lub ich części o niskiej częstości występowania tego pasożyta, gdzie wdrażany jest obowiązkowy program jego zwalczania u dzikich żywicieli ostatecznych, a mianowicie do państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B do niniejszego rozporządzenia.

(18)

W dyrektywie Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (7) ustanowiono między innymi przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do handlu psami i ich przywozu z państw trzecich. Wymogi zdrowotne określone w art. 10 i 16 tej dyrektywy odnoszą się do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Z tego względu dla zachowania spójności ustawodawstwa unijnego właściwe jest, aby programy zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u dzikich żywicieli ostatecznych zostały przygotowane i przedstawione Komisji, z uwzględnieniem zwłaszcza elementów wymienionych w art. 14 ust. 1 dyrektywy 92/65/EWG.

(19)

Ponieważ przemieszczanie psów z obszarów wolnych od pasożyta Echinococcus multilocularis stanowi nieznaczne ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, zdrowotne środki zapobiegawcze nie powinny być wymagane w przypadku psów pochodzących z państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia.

(20)

Od stycznia 2011 r. Szwecja zanotowała przypadki zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt dzikich, natomiast Irlandia, Finlandia i Zjednoczone Królestwo przedstawiły Komisji wyniki nadzoru dotyczącego występowania pasożyta Echinococcus multilocularis u dzikich żywicieli ostatecznych, które potwierdzają ich twierdzenie o braku pasożyta w ich odpowiednich ekosystemach.

(21)

Malta przedstawiła dowody, że zwierzęta dzikie, które mogłyby być żywicielem ostatecznym, nie występują na wyspie, nigdy nie zanotowano pasożyta Echinococcus multilocularis u rodzimych zwierząt domowych będących żywicielami ostatecznymi oraz że środowisko nie jest przyjazne dla rozwoju znacznej populacji zwierząt będących potencjalnymi żywicielami pośrednimi.

(22)

Z informacji przedstawionych przez Irlandię, Maltę, Finlandię i Zjednoczone Królestwo jasno wynika, że całe terytoria tych państw członkowskich spełniają jeden z warunków umieszczenia ich w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia. Państwom tym należy zatem zezwolić na stosowanie zdrowotnych środków zapobiegawczych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., kiedy to wygasa środek tymczasowy, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(23)

Zgodnie z opinią EFSA z 2006 r. wydalanie jaj będących źródłem zarażenia pasożytem Echinococcus multilocularis rozpoczyna się nie wcześniej niż 28 dni po spożyciu zarażonego żywiciela pośredniego. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem ustanowić warunki przyznania derogacji w przypadku psów przebywających przez mniej niż 28 dni po zastosowaniu zdrowotnych środków zapobiegawczych na terytoriach państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, ponieważ takie psy nie stanowią ryzyka wprowadzenia tego pasożyta,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zdrowotne środki zapobiegawcze w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów, które w celach niehandlowych mają zostać przemieszczone na terytoria państw członkowskich lub ich części, które wyznaczono na podstawie:

a)

braku występowania pasożyta Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami ostatecznymi; lub

b)

wdrożenia programu zwalczania pasożyta Echinococcus multilocularis u zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi, prowadzonego w ustalonym okresie.

Artykuł 2

Zasięg geograficzny stosowania zdrowotnych środków zapobiegawczych

1.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku I stosują zdrowotne środki zapobiegawcze, o których mowa w art. 7 („zdrowotne środki zapobiegawcze”), w stosunku do psów, które w celach niehandlowych mają zostać przemieszczone na terytoria państw członkowskich lub ich części wymienione w tym załączniku.

2.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku I część A nie stosują zdrowotnych środków zapobiegawczych w stosunku do psów, które mają zostać przemieszczone w celach niehandlowych, przybywających bezpośrednio z innego państwa członkowskiego lub jego części wymienionych w tej części załącznika.

3.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku I część B nie stosują zdrowotnych środków zapobiegawczych w stosunku do psów, które mają zostać przemieszczone w celach niehandlowych, przybywających bezpośrednio z innego państwa członkowskiego lub jego części wymienionych w części A załącznika.

Artykuł 3

Warunki wpisania państw członkowskich lub ich części do załącznika I część A

Całe terytoria państw członkowskich lub ich części są wpisywane do załącznika I część A, jeżeli państwa członkowskie przedstawią Komisji wniosek dokumentujący zgodność z przynajmniej z jednym z poniższych warunków:

a)

państwa te zadeklarowały, zgodnie z procedurą zalecaną w rozdziale 1.4 art. 1.4.6 pkt 3 Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych, wydanie z 2010 r., tom I, Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), że całe ich terytorium lub jego część jest wolne od zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami ostatecznymi i stosują przepisy, na podstawie których zarażenie Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z prawem krajowym;

b)

w ciągu piętnastu lat poprzedzających datę wspomnianego wniosku i bez stosowania programu nadzoru danego patogenu państwa te nie zanotowały przypadku zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami, pod warunkiem że w ciągu dziesięciu lat poprzedzających datę wniosku państwa te spełniały następujące warunki:

(i)

stosowały przepisy, na podstawie których zarażenie Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami podlegało obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z prawem krajowym;

(ii)

stosowały system wczesnego ostrzegania dla zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami;

(iii)

stosowały właściwe środki zapobiegające wprowadzeniu pasożyta Echinococcus multilocularis za pośrednictwem zwierząt domowych będących żywicielami ostatecznymi;

(iv)

na ich terytorium nie stwierdzono zarażenia pasożytem Echinococcus multilocularis u zwierząt dzikich będących żywicielami;

c)

przez trzy dwunastomiesięczne okresy poprzedzające datę wniosku państwa te stosowały program nadzoru danego patogenu, który jest zgodny z wymaganiami ustanowionymi w załączniku II, oraz nie zanotowały żadnego przypadku zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi, a takie przypadki podlegają obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z prawem krajowym.

Artykuł 4

Warunki wpisania państw członkowskich lub ich części do załącznika I część B

Państwa członkowskie są wpisywane do załącznika I część B na nie więcej niż pięć dwunastomiesięcznych okresów nadzoru, jeżeli przedstawią Komisji wniosek dokumentujący, że:

a)

wdrożyły one obowiązkowy program, zgodnie z tiret w art. 14 ust. 1 dyrektywy 92/65/EWG, w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi na całym terytorium lub jego części, które mają zostać ujęte w tej części załącznika;

b)

stosują przepisy, na podstawie których zarażenie Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z prawem krajowym.

Artykuł 5

Obowiązki państw członkowskich wymienionych w załączniku I

1.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku I stosują:

a)

przepisy, na podstawie których zarażenie Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z prawem krajowym;

b)

system wczesnego ostrzegania dla zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami.

2.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku I wdrażają programu nadzoru danego patogenu, który jest opracowany i prowadzony zgodnie z załącznikiem II.

3.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku I bezzwłocznie zawiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie o wykryciu zarażenia Echinococcus multilocularis w próbkach pobranych od zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi:

a)

podczas pierwszego dwunastomiesięcznego okresu nadzoru w przypadku państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I część A; lub

b)

po pierwszym 24-miesięcznym okresie od rozpoczęcia obowiązkowego programu, o którym mowa w art. 4, w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi w przypadku państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I część B.

4.   Do dnia 31 maja następującego po każdym dwunastomiesięcznym okresie nadzoru państwa członkowskie wymienione w załączniku I składają Komisji sprawozdanie dotyczące wyników programu nadzoru danego patogenu, o którym mowa w ust. 2.

Artykuł 6

Warunki skreślenia państw członkowskich lub ich części z załącznika I

Komisja skreśla państwa członkowskie lub ich części z odpowiedniego wykazu w załączniku I, jeżeli:

a)

dane państwo nie spełnia już warunków ustanowionych w art. 5 ust. 1; lub

b)

w okresie nadzoru, o którym mowa w art. 5 ust. 3, wykryto przypadek jakiegokolwiek zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt będących żywicielami ostatecznymi; lub

c)

państwo nie dostarczyło Komisji sprawozdania, o którym mowa w art. 5 ust. 4 w wyznaczonym terminie określonym w art. 5 ust. 4; lub

d)

program zwalczania, o którym mowa w art. 4, został zakończony.

Artykuł 7

Zdrowotne środki zapobiegawcze

1.   Psy, które w celach niehandlowych mają zostać przemieszczone do państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I, są leczone przeciw dojrzałym i niedojrzałym postaciom jelitowym pasożyta Echinococcus multilocularis w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich lub ich części.

2.   Leczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przeprowadzane przez lekarza weterynarii i obejmuje produkt leczniczy:

a)

zawierający właściwą dawkę:

(i)

prazikwantelu; lub

(ii)

substancji farmakologicznie czynnych, które same lub w połączeniu posiadają udowodnione właściwości ograniczania obciążenia dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli;

b)

któremu przyznano:

(i)

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 5 dyrektywy 2001/82/WE lub art. 3 rozporządzenia (WE) 726/2004; lub

(ii)

zatwierdzenie lub licencję wydane przez właściwy organ w państwie trzecim, z którego pochodzi pies, który ma zostać przemieszczony w celach niehandlowych.

3.   Leczenie, o którym mowa w ust. 1, jest poświadczane przez:

a)

lekarza weterynarii przeprowadzającego leczenie, w odpowiedniej sekcji paszportu zgodnego ze wzorem ustanowionym decyzją 2003/803/WE w przypadku wewnątrzunijnego przemieszczania psów o charakterze niehandlowym; lub

b)

urzędowego lekarza weterynarii, w odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia zwierząt zgodnego ze wzorem ustanowionym decyzją 2004/824/WE w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym psów pochodzących z państw trzecich.

Artykuł 8

Odstępstwo od stosowania zdrowotnych środków zapobiegawczych

1.   W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 przemieszczanie o charakterze niehandlowym do państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I jest dozwolone w przypadku psów, które poddano zdrowotnym środkom zapobiegawczym określonym:

a)

w art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3 lit. a), przynajmniej dwa razy w odstępie nieprzekraczającym 28 dni, a leczenie było następnie powtarzane w regularnych odstępach nieprzekraczających 28 dni;

b)

w art. 7 ust. 2 i 3, nie później niż 24 godziny przed wprowadzeniem, ale nie wcześniej niż 28 dni przed datą przekroczenia granicy; w tym przypadku psy muszą przejść przez punkt wjazdu dla podróżujących, wymieniony w wykazie opracowanym przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

2.   Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do przemieszczania psów wprowadzanych do tych państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I, które:

a)

zawiadomiły Komisję o warunkach kontroli takiego przemieszczania; oraz

b)

udostępniły takie warunki opinii publicznej.

Artykuł 9

Zmiany

Komisja:

a)

dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia nie później niż pięć lat od dnia jego wejścia w życie w świetle postępu naukowego dotyczącego zarażenia Echinococcus multilocularis u zwierząt;

b)

przedstawia wyniki tego przeglądu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

W przeglądzie ocenia się zwłaszcza proporcjonalność i naukowe uzasadnienie zdrowotnych środków zapobiegawczych.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(2)  Dziennik EFSA (2006) 441, 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

(5)  Dz.U. L 312 z 27.11.2003, s. 1.

(6)  Dz.U. L 358 z 3.12.2004, s. 12.

(7)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Wykaz państw członkowskich lub ich części spełniających warunki ustanowione w art. 3

Kod ISO

Państwo członkowskie

Część terytorium

FI

FINLANDIA

Całe terytorium

GB

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Całe terytorium

IE

IRLANDIA

Całe terytorium

MT

MALTA

Całe terytorium


CZĘŚĆ B

Wykaz państw członkowskich lub ich części spełniających warunki ustanowione w art. 4

Kod ISO

Państwo członkowskie

Część terytorium

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące programu nadzoru danego patogenu, o którym mowa w art. 3 lit. c)

1.

Program nadzoru danego patogenu jest opracowany w celu ustalenia, na odpowiednią pod względem geograficznym jednostkę epidemiologiczną w państwie członkowskim lub jego części, chorobowości nie wyższej niż 1 % przy poziomie ufności przynajmniej 95 %.

2.

W programie nadzoru danego patogenu wykorzystuje się odpowiednie metody pobierania próbek, oparte na ryzyku lub reprezentatywne, co zapewnia wykrycie pasożyta Echinococcus multilocularis, o ile jest obecny, w dowolnej części państwa członkowskiego, przy założonym współczynniku chorobowości określonym w pkt 1.

3.

Program nadzoru danego patogenu obejmuje stałe pobieranie, w czasie dwunastomiesięcznego okresu nadzoru, próbek od dzikich zwierząt będących ostatecznymi żywicielami lub, gdy istnieje dowód braku występowania dzikich zwierząt będących ostatecznymi żywicielami w danym państwie członkowskim lub jego części, od zwierząt domowych będących żywicielami ostatecznymi; analizie i badaniu zostaną poddane:

a)

zawartość jelit w celu wykrycia pasożyta Echinococcus multilocularis przy zastosowaniu techniki sedymentacji i kwantyfikacji lub techniki o równoważnej czułości i swoistości; lub

b)

odchody w celu wykrycia specyficznego dla danego gatunku kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) z tkanki lub jaj pasożyta Echinococcus multilocularis z zastosowaniem techniki PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) lub techniki o równoważnej czułości i swoistości.


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/13


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1153/2011

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

zmieniające załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań technicznych dotyczących szczepień przeciwko wściekliźnie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 19a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 określono wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do przemieszczania w celach niehandlowych między państwami członkowskimi psów, kotów i fretek, wymienionych w części A i B załącznika I do tego rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem zwierzęta powinny posiadać paszport zaświadczający, że dane zwierzę zostało poddane ważnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie zgodnie z załącznikiem Ib. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 wymagania techniczne dotyczące szczepień przeciwko wściekliźnie określone w załączniku Ib mogą być zmieniane w drodze aktów delegowanych.

(2)

W załączniku Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 określono, że szczepienie przeciw wściekliźnie może być uznane za ważne, jeżeli m.in. data szczepienia nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia mikroczipu wskazana w paszporcie lub w świadectwie zdrowia towarzyszącym zwierzęciu. Za zidentyfikowane zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem uważa się jednak również zwierzęta posiadające wyraźnie czytelny tatuaż wykonany przed dniem 3 lipca 2011 r. Aby zapewnić przejrzystość prawodawstwa unijnego, należy zatem zmienić załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko wściekliźnie była uznawana za ważną jeżeli m.in. data szczepienia przeciwko wściekliźnie nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia mikroczipu lub wykonania tatuażu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 pkt 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

data, o której mowa w lit. a), nie może być wcześniejsza niż data wszczepienia mikroczipu lub wykonania tatuażu wskazana w:

(i)

sekcji III pkt 2 lub III pkt 5 paszportu; lub

(ii)

odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia towarzyszącego zwierzęciu;”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 sierpnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1154/2011

z dnia 10 listopada 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Zgornjesavinjski želodec (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Słowenii o rejestrację nazwy „Zgornjesavinjski želodec” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 45 z 12.2.2011, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.2.   Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

SŁOWENIA

Zgornjesavinjski želodec (ChOG)


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1155/2011

z dnia 10 listopada 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Šebreljski želodec (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Słowenii o rejestrację nazwy „Šebreljski želodec” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 45 z 12.2.2011, s. 25.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.2.   Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

SŁOWENIA

Šebreljski želodec (ChOG)


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1156/2011

z dnia 10 listopada 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kočevski gozdni med (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Słowenii o rejestrację nazwy „Kočevski gozdni med” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 70 z 4.3.2011, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.4.   Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne przetwory mleczne z wyjątkiem masła itp.)

SŁOWENIA

Kočevski gozdni med (ChNP)


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1157/2011

z dnia 10 listopada 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2), określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

66/T&Q

Państwo członkowskie

Francja

Stado

HER/5B6ANB

Gatunek

Śledź (Clupea harengus)

Obszar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

Data

12.10.2011


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1158/2011

z dnia 11 listopada 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze IIIa oraz w wodach UE podrejonów 22–32 przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2), określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

69/T&Q

Państwo członkowskie

Szwecja

Stado

HAD/3A/BCD

Gatunek

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

Obszar

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

Data

24.10.2011


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1159/2011

z dnia 11 listopada 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2) określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

67/T&Q

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

COD/1N2AB.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

Wody Norwegii obszarów I oraz II

Data

6.7.2011


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1160/2011

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zabronione jest stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o ile Komisja nie udzieliła zezwolenia na takie oświadczenia i nie zostały one włączone do wykazu dozwolonych oświadczeń.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 stanowi ponadto, że wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych mogą być składane przez podmioty działające na rynku spożywczym do właściwego organu krajowego danego państwa członkowskiego. Właściwy organ krajowy przekazuje prawidłowe wnioski Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zwanemu dalej „Urzędem”.

(3)

Urząd powiadamia niezwłocznie pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o otrzymaniu wniosku i wydaje opinię na temat danego oświadczenia zdrowotnego.

(4)

Komisja decyduje o udzieleniu zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego, uwzględniając opinię wydaną przez Urząd.

(5)

W następstwie wniosku złożonego przez CreaNutrition AG na podstawie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Urząd miał obowiązek wydania opinii dotyczącej oświadczenia zdrowotnego związanego z wpływem betaglukanu występującego w owsie na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi (pytanie nr EFSA-Q-2008-681) (2). Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Włączenie betaglukanu występującego w owsie do zrównoważonej diety może aktywnie obniżyć/zredukować poziom LDL (lipoproteiny niskiej gęstości) i ogólny poziom cholesterolu”.

(6)

Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził w opinii otrzymanej przez Komisję i państwa członkowskie w dniu 8 grudnia 2010 r., że wykazano związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem betaglukanu występującego w owsie a obniżeniem stężenia cholesterolu LDL we krwi. Wobec powyższego oświadczenie zdrowotne zgodne z powyższą konkluzją należy uznać za zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i włączyć do unijnego wykazu dozwolonych oświadczeń.

(7)

Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że pozytywna opinia co do udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego powinna zawierać pewne szczegóły. Szczegóły dotyczące dozwolonych oświadczeń powinny być określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia i powinny obejmować, stosownie do okoliczności, zrewidowany tekst oświadczenia zdrowotnego, szczegółowe warunki stosowania oświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, warunki lub ograniczenia stosowania żywności oraz dodatkowe wyjaśnienia lub ostrzeżenia, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 oraz opiniami wydanymi przez Urząd.

(8)

Jednym z celów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 jest zapewnienie zgodności oświadczeń zdrowotnych z prawdą, ich zrozumiałości, rzetelności i przydatności dla konsumenta, a także odpowiednie uwzględnienie sposobu sformułowania i przedstawiania oświadczeń. W związku z tym w przypadkach, gdy oświadczenia sformułowane są w taki sposób, że mają dla konsumenta taki sam sens jak oświadczenia zdrowotne, na które udzielono zezwolenia, ponieważ wykazano w nich taki sam związek między kategorią żywności, żywnością lub jednym z jej składników a stanem zdrowia, oświadczenia te powinny podlegać takim samym warunkom stosowania jak te, które określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(9)

W następstwie wniosku złożonego przez HarlandHall Ltd (w imieniu Soya Protein Association, European Vegetable Protein Federation i European Natural Soyfood Manufacturers Association) na podstawie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Urząd miał obowiązek wydania opinii dotyczącej oświadczenia zdrowotnego związanego z wpływem protein sojowych na obniżenie stężenia cholesterolu we krwi (pytanie nr EFSA-Q-2009-00672) (3). Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawców było sformułowane w następujący sposób: „Wykazano, że proteiny sojowe obniżają/redukują poziom cholesterolu we krwi; obniżenie poziomu cholesterolu może zmniejszyć ryzyko chorób (wieńcowych) serca”.

(10)

Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził w opinii otrzymanej przez Komisję i państwa członkowskie w dniu 30 lipca 2010 r., że nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywaniem protein sojowych a deklarowanym efektem. W związku z powyższym, ponieważ oświadczenie nie spełnia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, nie należy udzielić zezwolenia na jego stosowanie.

(11)

W następstwie wniosku złożonego przez Danone France na podstawie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Urząd miał obowiązek wydania opinii dotyczącej oświadczenia zdrowotnego związanego z wpływem produktu Actimel® – mlecznego produktu fermentowanego zawierającego Lactobacillus casei DN-114 001 i symbiozę jogurtową – na ograniczenie występowania toksyn bakterii Clostridium difficile w jelitach (pytanie nr EFSA-Q-2009-00776) (4). Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Fermentowane mleko zawierające probiotyczne Lactobacillus casei DN-114001 i bakterie jogurtowe zmniejsza obecność toksyn bakterii Clostridium difficile w jelitach (u podatnych na to osób starszych). Obecność toksyn bakterii Clostridium difficile związana jest z występowaniem ostrej biegunki”.

(12)

Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził w opinii otrzymanej przez Komisję i państwa członkowskie w dniu 8 grudnia 2010 r., że przedstawiona dokumentacja nie jest wystarczająca, by wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem produktu Actimel® a obniżeniem ryzyka wystąpienia biegunki wywołanej C. difficile poprzez zmniejszenie obecności toksyn C. difficile. W związku z powyższym, ponieważ oświadczenie nie spełnia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, nie należy udzielić zezwolenia na jego stosowanie.

(13)

Podczas ustanawiania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu uwzględniono uwagi wnioskodawców oraz przedstawicieli opinii publicznej zgłoszone Komisji na podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zezwala się na stosowanie oświadczenia zdrowotnego w odniesieniu do żywności na rynku Unii Europejskiej, wymienionego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

2.   Oświadczenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, włącza się do unijnego wykazu dozwolonych oświadczeń, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Artykuł 2

Oświadczeń wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia nie włącza się do unijnego wykazu dozwolonych oświadczeń, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2010); 8(12):1885.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1688.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1903.


ZAŁĄCZNIK I

DOZWOLONE OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

Wniosek – odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006

Wnioskodawca – adres

Składnik odżywczy, substancja, żywność lub kategoria żywności

Oświadczenie

Warunki stosowania oświadczenia

Warunki lub ograniczenia stosowania danej żywności, dodatkowe wyjaśnienia lub ostrzeżenia

Odniesienie do opinii EFSA

Artykuł 14 ust. 1 lit. a) – oświadczenie zdrowotne o zmniejszaniu ryzyka choroby

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Szwajcaria

Betaglukan występujący w owsie

Wykazano, że betaglukan występujący w owsie obniża/redukuje poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca.

Należy poinformować konsumenta, że korzystny efekt występuje przy dziennym spożyciu 3 g betaglukanu występującego w owsie.

Oświadczenie może być stosowane w przypadku żywności zawierającej co najmniej 1 g betaglukanu występującego w owsie na określoną ilościowo porcję.

 

Q-2008-681


ZAŁĄCZNIK II

ODRZUCONE OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Wniosek – odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006

Składnik odżywczy, substancja, żywność lub kategoria żywności

Oświadczenie

Odniesienie do opinii EFSA

Artykuł 14 ust. 1 lit. a) – oświadczenie zdrowotne o zmniejszaniu ryzyka choroby

Proteiny sojowe

Wykazano, że proteiny sojowe obniżają/redukują poziom cholesterolu we krwi; obniżenie poziomu cholesterolu we krwi może zmniejszyć ryzyko chorób (wieńcowych) serca.

Q-2009-00672

Artykuł 14 ust. 1 lit. a) – oświadczenie zdrowotne o zmniejszaniu ryzyka choroby

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 z dodatkiem bakterii jogurtowych

Fermentowane mleko zawierające probiotyczne Lactobacillus casei DN-114 001 i bakterie jogurtowe zmniejsza obecność toksyn bakterii Clostridium difficile w jelitach (u podatnych na to osób starszych). Obecność toksyn bakterii Clostridium difficile związana jest z występowaniem ostrej biegunki.

Q-2009-00776


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1161/2011

z dnia 14 listopada 2011 r.

zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do wykazów składników mineralnych, które można dodawać do żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (2), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE ustanowiono wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów żywnościowych. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1170/2009 (4) zastąpiono załączniki I i II do dyrektywy 2002/46/WE. Zmiany do wykazu ustanowionego w załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE, zmienionej wspomnianym rozporządzeniem, należy przyjmować zgodnie z wymogami ustanowionymi w art. 4 tej dyrektywy oraz zgodnie z procedurą, o której mowa w jej art. 13 ust. 3.

(2)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 ustanowiono wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być dodawane do żywności.

(3)

W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 953/2009 (5) ustanowiono wykaz substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

(4)

EFSA poddał ocenie nowe składniki mineralne pod kątem ich stosowania w żywności. Składniki, w odniesieniu do których EFSA wyraził pozytywną opinię, należy dodać do wykazów we wspomnianych aktach.

(5)

Przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin i uwzględniono otrzymane opinie.

(6)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/46/WE, rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 oraz rozporządzenie (WE) nr 953/2009.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części B załącznika II do dyrektywy 2002/46/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

po pozycji „fosforan żelaza(II)” dodaje się pozycje w brzmieniu:

„fosforan amonu-żelaza(II)

etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)”;

b)

po pozycji „sole sodowe kwasu ortofosforowego” dodaje się pozycje w brzmieniu:

„siarczan sodu

siarczan potasu”.

Artykuł 2

W pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 wprowadza się następujące zmiany:

a)

po pozycji „siarczan żelaza(II)” dodaje się pozycje w brzmieniu:

„fosforan amonu-żelaza(II)

etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)”;

b)

po pozycji „siarczan chromu(III) i jego sześciowodzian” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„pikolinian chromu”.

Artykuł 3

W kategorii 2 (Składniki mineralne) załącznika do rozporządzenia (WE) nr 953/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

po pozycji „siarczan żelazawy” dodaje się pozycje w brzmieniu:

„fosforan amonowo-żelazawy

x

 

etylenodiaminotetraoctan sodowo-żelazowy

x”;

 

b)

po pozycji „siarczan chromu(III) i jego heksahydrat” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„pikolinian chromu

x”.

 

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

(2)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

(3)  Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

(4)  Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 36.

(5)  Dz.U. L 269 z 14.10.2009, s. 9.


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/31


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1162/2011

z dnia 14 listopada 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/33


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1163/2011

z dnia 14 listopada 2011 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 971/2011 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1137/2011 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 254 z 30.9.2011, s. 12.

(4)  Dz.U. L 292 z 10.11.2011, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 15 listopada 2011 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DYREKTYWY

15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/35


DYREKTYWA KOMISJI 2011/90/UE

z dnia 14 listopada 2011 r.

zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG (1) (dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego), w szczególności jej art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zebrane przez państwa członkowskie doświadczenia związane z wdrożeniem dyrektywy 2008/48/WE wykazały, że założenia określone w części II załącznika I do tej dyrektywy nie są wystarczające do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w jednolity sposób i że nie przystają już one do sytuacji na rynku.

(2)

Konieczne jest uzupełnienie tych założeń o nowe założenia dotyczące standardów obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach. Konieczne jest także ustanowienie standardów dotyczących czasu pierwszej wypłaty kredytu oraz płatności, do dokonania których zobowiązany jest konsument.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu ustanowionego art. 25 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W części II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66.


ZAŁĄCZNIK

Część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE otrzymuje brzmienie:

„II.

Dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są następujące:

a)

jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi swobodę dokonywania wypłat, przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w całości;

b)

jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi zasadniczo swobodę dokonywania wypłat, ale przewidując różne sposoby dokonywania tych wypłat, wprowadza ograniczenia kwotowe lub czasowe dotyczące kredytu, przyjmuje się, że kwota kredytu została wypłacona w najwcześniejszym przewidzianym w umowie terminie i zgodnie z tymi limitami wypłat;

c)

jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat z zastosowaniem różnych opłat lub różnych stóp oprocentowania kredytu, przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu jest wypłacana z zastosowaniem najwyższej możliwej opłaty i stopy oprocentowania kredytu mających zastosowanie do najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania wypłat w danym rodzaju umowy o kredyt;

d)

w przypadku kredytu w rachunku bieżącym przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona w całości i na cały okres obowiązywania umowy o kredyt. Jeżeli okres, na jaki udzielono kredytu w rachunku bieżącym, nie jest znany, obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonuje się przy założeniu, że czas trwania kredytu wynosi trzy miesiące;

e)

w przypadku umowy o kredyt odnawialny innej niż umowa o kredyt w rachunku bieżącym zakłada się, że:

(i)

kredytu udziela się na okres jednego roku, począwszy od dnia pierwszej wypłaty, i że płatność końcowa dokonana przez konsumenta pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualne odsetki i inne opłaty;

(ii)

kapitał spłacany jest przez konsumenta w równych płatnościach miesięcznych, przy czym pierwsza płatność dokonywana jest w miesiąc po pierwszej wypłacie. Jednakże w przypadkach gdy spłata kapitału nastąpić musi w całości, w jednej płatności, w ramach każdorazowego okresu płatności, zakłada się, że kolejne wypłaty i spłaty całego kapitału przez konsumenta następują w okresie jednego roku. Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z ustaleniami umowy o kredyt.

Do celów niniejszej litery umowa o kredyt odnawialny oznacza umowę o kredyt na czas nieokreślony i obejmuje również kredyty, które podlegają pełnej spłacie w przeciągu jakiegoś okresu lub po jego zakończeniu i w ramach których, po dokonaniu spłaty, istnieje możliwość dokonania ponownej wypłaty;

f)

w przypadku umów o kredyt innych niż umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt odnawialny, o których mowa w założeniach określonych w lit. d) i e):

(i)

jeśli nie można ustalić terminu lub kwoty spłaty kapitału, do której zobowiązany jest konsument, zakłada się, że spłaty dokonano w najwcześniejszym terminie przewidzianym w umowie o kredyt przy zastosowaniu najniższej kwoty przewidzianej w umowie o kredyt;

(ii)

jeśli data zawarcia umowy o kredyt nie jest znana, zakłada się, że dzień pierwszej wypłaty to dzień ustalony na podstawie najmniejszego odstępu czasu między tym dniem a dniem pierwszej płatności, do której zobowiązany jest konsument;

g)

gdy na podstawie umowy o kredyt lub założeń określonych w lit. d), e) lub f) nie można ustalić terminu lub kwoty płatności, do której zobowiązany jest konsument, zakłada się, że płatności dokonano zgodnie z terminami i warunkami wymaganymi przez kredytodawcę, a jeśli te nie są znane, zakłada się, że:

(i)

odsetki podlegają zapłacie wraz ze spłatą kapitału;

(ii)

opłata niezwiązana z odsetkami wyrażona w pojedynczej kwocie podlega zapłacie w dniu zawarcia umowy o kredyt;

(iii)

opłaty niezwiązane z odsetkami wyrażone jako szereg płatności podlegają zapłacie w regularnych przedziałach czasu, począwszy od dnia pierwszej spłaty kapitału, przy czym w wypadku gdy kwoty takich płatności nie są znane, zakłada się, że kwoty te są jednakowe;

(iv)

płatność końcowa pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualne odsetki i inne opłaty;

h)

jeżeli nie ustalono maksymalnego pułapu kredytu, przyjmuje się, że wynosi on 1 500 EUR;

i)

jeżeli w ograniczonym okresie lub dla ograniczonej kwoty oferuje się różne stopy oprocentowania kredytu i różną wysokość opłat, za stopę oprocentowania kredytu i opłaty w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt przyjmuje się stopę najwyższą i najwyższe opłaty;

j)

w przypadku umów o kredyt konsumencki, w których ustalono stałą stopę oprocentowania kredytu w odniesieniu do początkowego okresu, na koniec którego ustala się nową stopę oprocentowania, która następnie jest okresowo zmieniana zgodnie z uzgodnionym wskaźnikiem, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oblicza się w oparciu o założenie, że po zakończeniu okresu, w którym obowiązuje stała stopa oprocentowania kredytu, stopa oprocentowania kredytu jest taka sama jak w chwili obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i opiera się na obowiązującej w tym czasie wartości uzgodnionego wskaźnika.”.


DECYZJE

15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/38


DECYZJA RADY

z dnia 12 lipca 2011 r.

skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

(wersja przekształcona)

(2011/734/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 126 ust. 9 i art. 136,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2010/320/UE z dnia 10 maja 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (1) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (2). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości decyzja ta powinna zostać przekształcona.

(2)

Artykuł 136 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje możliwość przyjęcia środków w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro, w celu wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny budżetowej.

(3)

W art. 126 TFUE określono, że państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego oraz ustanowiono w tym celu procedurę nadmiernego deficytu. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, którego część naprawcza obejmuje przepisy wykonawcze regulujące procedurę nadmiernego deficytu, stanowi ramy wspierające realizację polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej.

(4)

Dnia 27 kwietnia 2009 r., zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), Rada podjęła decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu w Grecji i wydała zalecenia służące skorygowaniu tego deficytu najpóźniej do 2010 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 TWE oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (3). Rada wyznaczyła też dzień 27 października 2009 r. jako termin dla Grecji na podjęcie skutecznych działań. Dnia 30 listopada 2009 r. Rada stwierdziła zgodnie z art. 126 ust. 8 TFUE, że Grecja nie podjęła skutecznych działań; w konsekwencji dnia 16 lutego 2010 r. Rada, zgodnie z art. 126 ust. 9 TFUE, wezwała Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu nadmiernego deficytu najpóźniej do 2012 r. („decyzja Rady na podstawie art. 126 ust. 9”). Rada wyznaczyła także dzień 15 maja 2010 r. jako termin podjęcia skutecznych działań.

(5)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 przewiduje, że w przypadku gdy zostało podjęte skuteczne działanie zgodnie z art. 126 ust. 9 TFUE, lecz po dokonaniu wezwania wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmienionego wezwania na mocy art. 126 ust. 9 TFUE.

(6)

W prognozie służb Komisji z jesieni 2009 r., która stanowiła podstawę pierwotnego wezwania skierowanego do Grecji, zakładano spadek PKB w 2010 r. o ¼ %, a następnie jego wzrost począwszy od 2011 r., kiedy to tempo wzrostu gospodarczego miało osiągnąć 0,7 %. W roku 2010 nastąpił głębszy spadek realnego PKB i oczekuje się, że ta tendencja spadkowa utrzyma się w roku 2011. W kolejnych latach można się spodziewać stopniowego powrotu do dodatnich stóp wzrostu gospodarczego. Ten znacznie pogorszony scenariusz makroekonomiczny prowadzi – przy założeniu niezmiennego kursu polityki – do odpowiadającego mu pogorszenia perspektyw dla sytuacji finansów publicznych. Dochodzi do tego korekta w górę deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych za rok 2009 (z poziomu 12,7 % PKB, szacowanego w chwili podejmowania decyzji Rady na podstawie art. 126 ust. 9, do 13,6 % PKB zgodnie z notyfikacją fiskalną przedłożoną przez Grecję dnia 1 kwietnia 2010 r.) (4), a w późniejszym okresie – do 15,4 % PKB po zakończeniu kontroli prowadzonych przez Eurostat wspólnie z greckimi organami statystycznymi (5). Obawy na rynkach kapitałowych odnośnie do perspektyw finansów publicznych znalazły odzwierciedlenie w gwałtownie rosnących premiach z tytułu ryzyka związanego z obligacjami rządowymi, potęgując trudności z kontrolowaniem ścieżki zmian poziomu deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

(7)

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych brutto na koniec 2009 r. wynosił 127,1 % PKB. Jest to najwyższy wskaźnik zadłużenia w UE i oznacza znaczne przekroczenie wartości referencyjnej określonej w Traktacie na 60 % PKB. Utrzymanie się na ścieżce redukcji deficytu, która jest uważana za niezbędną i możliwą do realizacji w istniejących okolicznościach, oznaczałoby, że tendencja wzrostu zadłużenia zostałaby odwrócona w roku 2013. Oprócz utrzymujących się na wysokim poziomie deficytów sektora instytucji rządowych i samorządowych niektóre operacje finansowe doprowadziły do dalszego wzrostu zadłużenia. Czynniki te przyczyniły się do postępującego osłabienia zaufania rynków do zdolności obsługi zadłużenia przez grecki rząd. Grecja stoi przed pilną koniecznością podjęcia zdecydowanych działań na bezprecedensową skalę w odniesieniu do swego deficytu i pozostałych czynników wpływających na wzrost zadłużenia, tak by odwrócić wzrostową tendencję relacji długu do PKB i jak najszybciej przywrócić możliwość pozyskiwania finansowania na rynkach kapitałowych.

(8)

Bardzo poważne pogorszenie sytuacji finansowej greckiego rządu skłoniło pozostałe państwa członkowskie należące do strefy euro do podjęcia decyzji o udzieleniu Grecji pomocy stabilizacyjnej, celem zabezpieczenia stabilności finansowej w całej strefie euro, w powiązaniu z pomocą wielostronną udzieloną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pomoc udzielona przez państwa członkowskie należące do strefy euro będzie miała formę wspólnie udzielanych pożyczek dwustronnych, koordynowanych przez Komisję. Pożyczkodawcy postanowili uzależnić udzielenie pomocy od przestrzegania przez Grecję niniejszej decyzji. Oczekuje się w szczególności, że Grecja wdroży środki określone w niniejszej decyzji zgodnie ze wskazanym w niej harmonogramem.

(9)

W czerwcu 2011 r. stało się jasne, że – uwzględniając odchylenie w realizacji budżetu w 2010 r. oraz wykonanie budżetu do maja br., przy założeniu niezmiennego kursu polityki – dużo brakować będzie do osiągnięcia założonego poziomu deficytu na 2011 r., co może zagrozić ogólnej wiarygodności programu. W związku z tym istnieje konieczność aktualizacji szczególnych środków budżetowych, aby umożliwić Grecji założoną realizację celu w zakresie deficytu w 2011 r. oraz zapewnić przestrzeganie w kolejnych latach pułapów deficytu określonych decyzją 2010/320/UE. Środki te były przedmiotem pogłębionej dyskusji z rządem Grecji i zostały wspólnie uzgodnione przez Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

(10)

W związku z powyższym właściwa wydaje się zmiana decyzji 2010/320/UE w wielu różnych punktach, przy jednoczesnym utrzymaniu terminu korekty nadmiernego deficytu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Grecję zobowiązuje się do likwidacji obecnego nadmiernego deficytu jak najszybciej, a najpóźniej w roku 2014.

2.   Ścieżka dostosowania prowadząca do korekty nadmiernego deficytu zakłada, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekroczy 18 508 mln EUR (8,0 % PKB) w 2010 r., 17 065 mln EUR (7,6 % PKB) w 2011 r., 14 916 mln EUR (6,5 % PKB) w 2012 r., 11 399 mln EUR (4,8 % PKB) w 2013 r. oraz 6 385 mln EUR (2,6 % PKB) w 2014 r. W tym celu konieczna będzie poprawa salda strukturalnego o co najmniej 10 % PKB w latach 2009–2014.

3.   Ścieżka dostosowania, o której mowa w ust. 2, oznacza, że roczna zmiana skonsolidowanego długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekracza 34 058 mln EUR w 2010 r., 17 365 mln EUR w 2011 r., 15 016 mln EUR w 2012 r., 11 599 mln EUR w 2013 r. oraz 7 885 mln EUR w 2014 r. Na podstawie dotyczących PKB prognoz z maja 2011 r. wartość relacji długu do PKB nie przekroczy 143 % w 2010 r., 154 % w 2011 r., 158 % w 2012 r., 159 % w 2013 r. oraz 157 % w 2014 r.

Artykuł 2

1.   Do końca czerwca 2010 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

ustawę wprowadzającą progresywną skalę podatkową dla wszystkich rodzajów dochodów oraz horyzontalnie ujednolicone traktowanie dochodów z pracy i dochodów kapitałowych;

b)

ustawę likwidującą wszystkie zwolnienia i odrębne uregulowania w ramach systemu podatkowego, w tym dla dochodu z tytułu świadczeń specjalnych wypłacanych urzędnikom służby cywilnej;

c)

anulowanie środków w rezerwie budżetowej w celu zaoszczędzenia 700 mln EUR;

d)

anulowanie większości środków budżetowych przeznaczonych na świadczenia solidarnościowe (z wyjątkiem części przeznaczonej na łagodzenie ubóstwa) w celu zaoszczędzenia 400 mln EUR;

e)

obniżenie najwyższych emerytur w celu zaoszczędzenia 500 mln EUR w skali roku (350 mln EUR w 2010 r.);

f)

obniżenie dodatkowych elementów wynagrodzenia wypłacanych urzędnikom służby cywilnej z okazji świąt wielkanocnych, letniego okresu urlopowego i świąt Bożego Narodzenia, w celu zaoszczędzenia 1 500 mln EUR w skali roku (1 100 mln EUR w 2010 r.);

g)

zlikwidowanie dodatków wypłacanych emerytom z okazji świąt wielkanocnych, letniego okresu urlopowego i świąt Bożego Narodzenia, przy jednoczesnej ochronie osób otrzymujących niskie emerytury, w celu zaoszczędzenia 1 900 mln EUR w skali roku (1 500 mln EUR w 2010 r.);

h)

podniesienie stawki podatku VAT w stopniu umożliwiającym uzyskanie dodatkowych wpływów do budżetu w wysokości co najmniej 1 800 mln EUR w skali roku (800 mln EUR w 2010 r.);

i)

podniesienie stawek akcyzy na paliwa oraz wyroby tytoniowe i alkoholowe w stopniu umożliwiającym uzyskanie dodatkowych wpływów do budżetu w wysokości co najmniej 1 050 mln EUR w skali roku (450 mln EUR w 2010 r.);

j)

prawodawstwo wdrażające dyrektywę o usługach (6);

k)

ustawę służącą reformie i uproszczeniu administracji publicznej na szczeblu lokalnym w celu ograniczenia kosztów operacyjnych;

l)

powołanie grupy roboczej z zadaniem zwiększenia stopnia absorpcji środków funduszy strukturalnych i spójności;

m)

ustawę służącą uproszczeniu podejmowania działalności gospodarczej;

n)

ograniczenie inwestycji publicznych o 500 mln EUR w stosunku do dotychczasowych planów;

o)

kierowanie środków budżetowych przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i spójności na specjalny centralny rachunek, który nie może być wykorzystywany do innych celów;

p)

utworzenie niezależnego funduszu stabilności finansowej do celów zaradzenia ewentualnym niedoborom kapitału i zachowania dobrej kondycji sektora finansowego, poprzez udzielanie wsparcia kapitałom własnym banków w zależności od potrzeb;

q)

wzmocnienie nadzoru nad bankami, wraz ze zwiększeniem zasobów ludzkich, częstszym przedkładaniem sprawozdań i kwartalnymi testami warunków skrajnych.

2.   Do końca września 2010 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

włączenie do projektu budżetu na rok 2011 następujących środków na rzecz konsolidacji budżetowej wynoszących co najmniej 3,2 % PKB (4,3 % PKB, jeżeli uwzględnić przeniesienia ze środków wdrożonych w roku 2010): ograniczenie zużycia pośredniego sektora instytucji rządowych i samorządowych o co najmniej 300 mln EUR w porównaniu z poziomem w 2010 r. (oprócz oszczędności uzyskanych w wyniku reformy administracji publicznej i samorządów lokalnych, o której mowa w niniejszym ustępie); zamrożenie indeksacji emerytur (w celu uzyskania oszczędności w wysokości 100 mln EUR); czasowo stosowany podatek kryzysowy od przedsiębiorstw o wysokiej rentowności (przynoszący co najmniej 600 mln EUR dodatkowych dochodów rocznie w latach 2011, 2012 i 2013); obowiązek wnoszenia zaliczek na poczet podatku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (prowadzący do dodatkowych dochodów w wysokości co najmniej 400 mln EUR w 2011 r. i jeszcze wyższych – o co najmniej 100 mln EUR rocznie – wpływów w latach 2012 i 2013); poszerzenie bazy opodatkowania podatkiem VAT poprzez objęcie nim niektórych zwolnionych dotychczas usług oraz objęcie stawką podstawową 30 % towarów i usług, które obecnie są objęte stawką obniżoną (prowadzące do dodatkowych dochodów w wysokości 1 mld EUR); stopniowe wprowadzenie podatku ekologicznego od emisji CO2 (przynoszącego dodatkowe dochody w wysokości co najmniej 300 mln EUR w 2011 r.); wdrożenie przez rząd przepisów służących reformie administracji publicznej oraz reorganizacji samorządów lokalnych (w celu zmniejszenia kosztów o co najmniej 500 mln EUR w roku 2011 i o kolejne 500 mln EUR rocznie w latach 2012 i 2013); ograniczenie inwestycji finansowanych wewnętrznie (o co najmniej 500 mln EUR) poprzez priorytetowe traktowanie projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE; zachęty do uregulowania statusu budynków wybudowanych z naruszeniem planów zagospodarowania przestrzennego (prowadzące do dodatkowych dochodów w wysokości co najmniej 1 500 mln EUR w latach 2011–2013, w tym co najmniej 500 mln EUR w roku 2011); pobór dochodów z tytułu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych (co najmniej 500 mln EUR z tytułu udzielenia zezwolenia oraz 200 mln EUR z tytułu rocznych opłat licencyjnych); poszerzenie bazy opodatkowania podatkiem od nieruchomości dzięki zaktualizowaniu wartości aktywów (mające przynieść co najmniej 400 mln EUR dodatkowych dochodów); zwiększenie opodatkowania składników wynagrodzenia wypłacanych w naturze, w tym opodatkowania rat leasingowych za pojazdy (o co najmniej 150 mln EUR); zwiększenie opodatkowania towarów luksusowych (o co najmniej 100 mln EUR); specjalny podatek od nielegalnie wybudowanych obiektów (mający przynieść co najmniej 800 mln EUR rocznie) oraz zastąpienie jedynie 20 % przechodzących na emeryturę pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym (rząd centralny, samorządy lokalne, fundusze zabezpieczenia społecznego, przedsiębiorstwa publiczne, agencje państwowe i pozostałe instytucje publiczne). W porozumieniu z Komisją można rozważyć zastosowanie innych środków umożliwiających osiągnięcie porównywalnych oszczędności budżetowych;

b)

zwiększenie roli i zasobów głównego urzędu rachunkowego oraz stworzenie zabezpieczeń przed ewentualnymi ingerencjami politycznymi w prognozy i rachunki;

c)

projekt reformy przepisów regulujących politykę płacową w sektorze publicznym, w tym w szczególności stworzenie centralnego urzędu odpowiedzialnego za wypłatę wynagrodzeń, wprowadzenie jednolitych zasad i harmonogramu celem ustanowienia uproszczonej i ujednoliconej siatki płac dla sektora publicznego, mającej zastosowanie do podsektora administracji centralnej, organów samorządu lokalnego i pozostałych agencji;

d)

prawodawstwo służące zwiększeniu skuteczności działania organów skarbowych i kontroli skarbowej;

e)

zainicjowanie niezależnych przeglądów administracji centralnej oraz istniejących programów socjalnych;

f)

publikację dostępnych miesięcznych statystyk (w ujęciu kasowym) dotyczących dochodów, wydatków, finansowania i zaległych płatności w odniesieniu do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów;

g)

plan działań na rzecz usprawnienia gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych, w szczególności poprzez wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w organach statystycznych i głównym urzędzie rachunkowym oraz zapewnienie rzeczywistej osobistej odpowiedzialności w przypadkach przekazania błędnych danych, tak by zagwarantować szybkie udostępnianie wysokiej jakości danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z wymogami rozporządzeń (WE) nr 2223/96 (7), (WE) nr 264/2000 (8), (WE) nr 1221/2002 (9), (WE) nr 501/2004 (10), (WE) nr 1222/2004 (11), (WE) nr 1161/2005 (12), (WE) nr 223/2009 (13) oraz (WE) nr 479/2009 (14);

h)

okresowe publikowanie informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych i pozostałych podmiotów publicznych niesklasyfikowanych w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (w tym szczegółowy bilans oraz rachunek zysków i strat, a także dane dotyczące zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń);

i)

stworzenie centralnego, kompletnego rejestru przedsiębiorstw publicznych;

j)

plan działań z harmonogramem konkretnych kroków prowadzących do utworzenia centralnego urzędu zamówień publicznych;

k)

ustawę wprowadzającą górny limit w wysokości 50 mln EUR w odniesieniu do kwoty, którą sektor instytucji rządowych i samorządowych płaci na rzecz operatorów kolejowych z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej w latach 2011–2013, oraz ustanawiającą zasadę, że państwo nie udziela żadnego dodatkowego – bezpośredniego ani pośredniego – wsparcia operatorom kolejowym;

l)

plan biznesowy dla greckich kolei. W planie biznesowym określa się sposób osiągnięcia od roku 2011 rentowności działalności operacyjnej (z uwzględnieniem kosztów amortyzacji), w tym przez zamknięcie przynoszących straty tras, podwyższenie taryf oraz redukcję płac i zatrudnienia; przedstawia się szczegółową analizę wrażliwości, jeśli chodzi o wpływ różnych scenariuszy zmiany układu zbiorowego na koszty płac oraz wyjaśnia różne warianty polityki personalnej; plan zakłada również restrukturyzację spółki holdingowej, w tym zbycie nieruchomości i innych aktywów;

m)

ustawę mającą na celu reformę systemu negocjacji płacowych w sektorze prywatnym, która powinna doprowadzić do obniżenia stawek wynagrodzenia za nadgodziny i większej elastyczności w zarządzaniu czasem pracy oraz umożliwić zawieranie obowiązujących lokalnie porozumień płacowych, w ramach których stopa wzrostu wynagrodzeń mogłaby być niższa od umów zbiorowych wynegocjowanych na poziomie sektorowym;

n)

reformę przepisów z zakresu ochrony zatrudnienia celem wydłużenia okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników do jednego roku oraz ułatwienia korzystania z umów na czas określony i zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy;

o)

zmianę uregulowań dotyczących systemu arbitrażu w celu umożliwienia każdej ze stron skierowania sprawy do arbitrażu, w przypadku gdy nie zgadza się z propozycją mediatora;

p)

reformę procedury arbitrażowej w celu zapewnienia, by funkcjonowała zgodnie z przejrzystymi i obiektywnymi kryteriami oraz utworzenie niezależnego komitetu arbitrów uprawnionego do podejmowania decyzji niezależnie od rządu.

3.   Do końca grudnia 2010 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

ostateczne przyjęcie środków, o których mowa w ust. 2 lit. a);

b)

wdrożenie przepisów służących wzmocnieniu ram budżetowych. Powinny one w szczególności obejmować ustanowienie średniookresowych ram budżetowych, utworzenie obowiązkowej rezerwy budżetowej odpowiadającej 5 % łącznych środków jednostek administracji centralnej, innych niż wynagrodzenia, emerytury i odsetki, stworzenie bardziej rygorystycznego mechanizmu monitorowania wydatków oraz powołanie agencji budżetowej przyłączonej do parlamentu;

c)

środki w celu znacznego zwiększenia wskaźnika absorpcji funduszy strukturalnych i spójności;

d)

przepisy prawne służące uproszczeniu i przyspieszeniu procedur udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw, działalności przemysłowej i wykonywanie wolnych zawodów;

e)

zmianę ram instytucjonalnych greckiego urzędu ds. konkurencji w celu zwiększenia jego niezależności, ustanowienia rozsądnych terminów na przeprowadzenie dochodzenia i wydanie decyzji oraz przyznanie mu kompetencji do odrzucania skarg;

f)

środki mające na celu zlikwidowanie istniejących ograniczeń dla swobody świadczenia usług;

g)

dekret, który zabrania deficytów samorządom lokalnym co najmniej do roku 2014; zmniejszenie transferów na rzecz samorządów lokalnych, zgodnie z planami w zakresie oszczędności i przekazywania uprawnień;

h)

opublikowanie tymczasowych prognoz długoterminowych dotyczących wydatków na emerytury do roku 2060 zgodnie z uchwaloną w lipcu 2010 r. reformą ustawodawczą dotyczącą głównych systemów emerytalnych (IKA, w tym system emerytalny urzędników służby cywilnej, OGA i OAEE);

i)

wdrożenie jednolitego systemu recept elektronicznych; opublikowanie pełnego cennika leków znajdujących się na rynku; stosowanie wykazu leków nierefundowanych i wykazu leków dostępnych bez recepty; opublikowanie nowego wykazu leków refundowanych z wykorzystaniem nowego systemu cen odniesienia; wykorzystanie informacji uzyskiwanych z systemu recept elektronicznych i w drodze skanowania celem poboru rabatów od firm farmaceutycznych; wprowadzenie mechanizmu monitorowania umożliwiającego comiesięczne oszacowanie wydatków na farmaceutyki; egzekwowanie współpłatności w wysokości 5 EUR za regularne usługi ambulatoryjne i objęcie współpłatnością nieuzasadnionych wizyt na oddziałach ratownictwa medycznego; opublikowanie zweryfikowanych przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych szpitali i ośrodków zdrowia; oraz utworzenie niezależnej grupy zadaniowej złożonej z ekspertów w dziedzinie polityki zdrowotnej, której zadaniem będzie opracowanie do końca maja 2011 r. szczegółowego sprawozdania na temat kompleksowej reformy systemu opieki zdrowotnej celem poprawy jego wydajności i skuteczności;

j)

dalsze ograniczenie wydatków operacyjnych o co najmniej 5 %, przynoszące oszczędności w kwocie co najmniej 100 mln EUR;

k)

dalsze ograniczenie transferów, przynoszące w całym sektorze publicznym oszczędności w kwocie co najmniej 100 mln EUR. Podmioty publiczne będące beneficjentami tych transferów zapewnią jednoczesne ograniczenie wydatków, aby nie doprowadzić do kumulacji zaległości;

l)

uzależnienie świadczeń rodzinnych od stanu majątkowego, począwszy od stycznia 2011 r., przynoszące oszczędności w kwocie co najmniej 150 mln EUR (po uwzględnieniu związanych z tym kosztów administracyjnych);

m)

ograniczenie zakupów (dostaw) sprzętu wojskowego o co najmniej 500 mln EUR w porównaniu z obecnym poziomem w 2010 r.;

n)

ograniczenie wydatków funduszy zabezpieczenia społecznego na farmaceutyki o 900 mln EUR dzięki dodatkowemu obniżeniu cen leków i nowym procedurom zamówień; ograniczenie wydatków szpitali na farmaceutyki (włącznie z wydatkami na sprzęt i wyposażenie) o co najmniej 350 mln EUR;

o)

zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami publicznymi oraz w ich polityce cenowej i polityce wynagrodzeń, przynoszące oszczędności w kwocie co najmniej 800 mln EUR;

p)

podniesienie stawek obniżonych podatku VAT z 5,5 % do 6,5 % i z 11 % do 13 %, przynoszące co najmniej 880 mln EUR; obniżenie stawki podatku VAT stosowanej do leków i usług hotelowych z 11 % do 6,5 %, wiążące się z kosztem nieprzekraczającym 250 mln EUR po uwzględnieniu oszczędności, jakie obniżenie stawki VAT na leki przyniesie funduszom zabezpieczenia społecznego i szpitalom;

q)

nasilenie walki z przemytem paliwa (co najmniej 190 mln EUR);

r)

podniesienie opłat sądowych (co najmniej 100 mln EUR);

s)

wdrożenie planu działań na rzecz przyspieszenia poboru zaległości podatkowych (co najmniej 200 mln EUR);

t)

przyspieszenie poboru kar podatkowych (co najmniej 400 mln EUR);

u)

pobór dochodów będących następstwem wprowadzenia nowych zasad prowadzenia sporów podatkowych i postępowań sądowych w sprawach podatkowych (co najmniej 300 mln EUR);

v)

dochody z przedłużenia wygasających licencji telekomunikacyjnych (co najmniej 350 mln EUR);

w)

dochody z koncesji (co najmniej 250 mln EUR);

x)

plan restrukturyzacji sieci transportu miejskiego w Atenach (OASA). Celem planu jest zmniejszenie strat operacyjnych przedsiębiorstwa i doprowadzenie go do rentowności. Plan obejmuje cięcia wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa oraz podwyżki taryf. Niezbędne działania zostaną wdrożone do marca 2011 r.;

y)

akt prawny ograniczający zatrudnianie w całym sektorze instytucji rządowych i samorządowych do współczynnika nie wyższego niż 1 nowo zatrudniany pracownik na 5 pracowników odchodzących na emeryturę lub w wyniku zwolnienia, bez wyjątków sektorowych, uwzględniając personel przenoszony z restrukturyzowanych przedsiębiorstw publicznych do podmiotów sektora publicznego;

z)

działania mające na celu wzmocnienie instytucji rynku pracy oraz ustanowienie następujących zasad: pierwszeństwo porozumień na szczeblu przedsiębiorstw wobec porozumień sektorowych i branżowych bez nieuzasadnionych ograniczeń; porozumienia zbiorowe na poziomie przedsiębiorstw nie są ograniczane wymogami dotyczącymi minimalnej wielkości przedsiębiorstw; wykluczenie rozszerzania porozumień sektorowych i branżowych na strony niereprezentowane w negocjacjach; przedłużenie okresu próbnego w nowej pracy; wyeliminowanie ograniczeń czasowych w korzystaniu z agencji pracy tymczasowej; usunięcie przeszkód w częstszym korzystaniu z umów na czas określony; usunięcie przepisów ustanawiających wyższe stawki godzinowe dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy; oraz zezwolenie na bardziej elastyczne zarządzanie czasem pracy, w tym na zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy i na pracę zmianową.

4.   Do końca marca 2011 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

opublikowanie kompleksowych prognoz długoterminowych dotyczących wydatków na emerytury do roku 2060 zgodnie z uchwaloną w lipcu 2010 r. reformą ustawodawczą. Prognozy obejmują dodatkowe (uzupełniające) systemy emerytalne i są oparte na obszernych zbiorach danych gromadzonych i opracowywanych przez krajowy organ właściwy w kwestiach matematyki ubezpieczeniowej. Prognozy te są oceniane przez ekspertów i zatwierdzane przez Komitet Polityki Gospodarczej;

b)

rząd wyrównuje zaległości narosłe w roku 2010 oraz zmniejsza zaległości z poprzednich lat;

c)

plan walki z oszustwami podatkowymi, obejmujący ilościowe wskaźniki wyników zapewniające rozliczalność administracji skarbowej; ustawodawstwo mające na celu usprawnienie procedur rozstrzygania administracyjnych sporów podatkowych i sądowych procedur odwoławczych od postanowień organów podatkowych oraz niezbędne akty prawne i procedury mające poprawić skuteczność walki z uchybieniami, korupcją i niską wydajnością pracy wśród urzędników podatkowych, w tym przewidujące postępowanie karne w przypadku naruszenia obowiązków; oraz publikowanie miesięcznych sprawozdań – obejmujących m.in. szereg wskaźników dotyczących osiąganych postępów – pięciu grup zadaniowych ds. walki z oszustwami podatkowymi;

d)

szczegółowy plan działań wraz z harmonogramem mający na celu opracowanie i wdrożenie uproszczonego systemu wynagrodzeń; przygotowanie średniookresowego planu kadrowego obejmującego okres do roku 2013, odpowiadającego zasadzie zatrudniania jednego nowego pracownika na każdych pięciu pracowników odchodzących z pracy, a także zawierającego konkretne plany przeniesienia wykwalifikowanych pracowników do obszarów priorytetowych; oraz publikowanie miesięcznych danych dotyczących zmian personalnych (nowo zatrudnieni, odejścia z pracy, przeniesienia między jednostkami) w poszczególnych jednostkach administracji centralnej;

e)

wdrożenie kompleksowej reformy systemu opieki zdrowotnej rozpoczętej w roku 2010, tak by utrzymać publiczne wydatki na opiekę zdrowotną na poziomie maksymalnie 6 % PKB; środki prowadzące do oszczędności w wydatkach na farmaceutyki w wysokości co najmniej 2 mld EUR w porównaniu z poziomem w roku 2010, z tego co najmniej 1 mld EUR w roku 2011; poprawa systemu rachunkowości i fakturowania w szpitalach poprzez: dokończenie wprowadzania we wszystkich szpitalach systemu księgowości opartego na zasadzie memoriałowej i zasadzie podwójnego zapisu; posługiwanie się jednolitym systemem kodowania i wspólnym rejestrem wyposażenia medycznego; kalkulowanie zapasów i przepływu wyposażenia medycznego z zastosowaniem jednolitego systemu kodowania we wszystkich szpitalach; oraz sprawne wystawianie faktur tytułem kosztów leczenia (nie później niż w terminie dwóch miesięcy) greckim funduszom zabezpieczeń społecznych, innym państwom członkowskim i prywatnym ubezpieczycielom; a także zapewnienie, aby do końca 2011 r. co najmniej 50 % leków zużywanych przez szpitale publiczne stanowiły leki generyczne i niechronione patentem, poprzez wprowadzenie obowiązku zamawiania produktów farmaceutycznych według substancji czynnej przez wszystkie szpitale publiczne;

f)

w celu walki z marnotrawstwem i niegospodarnością w przedsiębiorstwach państwowych oraz w celu uzyskania oszczędności w kwocie co najmniej 800 mln EUR, ustawę, która: obniży wynagrodzenie podstawowe w przedsiębiorstwach publicznych o co najmniej 10 % w skali całego przedsiębiorstwa; ograniczy wysokość dodatków do wynagrodzenia do 10 % wynagrodzenia podstawowego; ustanowi pułap miesięcznych zarobków brutto na poziomie 4 000 EUR (przy 12 wypłatach w roku); podwyższy taryfy opłat za przejazd środkami transportu miejskiego o co najmniej 30 %; działania prowadzące do zmniejszenia wydatków operacyjnych przedsiębiorstw publicznych o 15–25 %; oraz ustawę o restrukturyzacji OASA;

g)

nowe ramy regulacyjne mające ułatwić zawieranie umów koncesyjnych dotyczących regionalnych portów lotniczych;

h)

utworzenie niezależnej grupy zadaniowej do spraw polityki edukacyjnej, celem poprawy wydajności publicznego systemu edukacji (podstawowej, średniej i wyższej) oraz lepszego wykorzystania zasobów;

i)

przyjęcie przepisów mających na celu ustanowienie wspólnego urzędu zamówień publicznych, zgodnie z planem działań; oraz rozwój platformy informatycznej na potrzeby elektronicznych zamówień publicznych oraz wyznaczenie pośrednich etapów zgodnie z planem działania, obejmujących: testy wersji pilotażowej, dostępność wszystkich funkcji dla wszystkich rodzajów umów oraz stopniowe wprowadzenie obowiązku stosowania systemu elektronicznych zamówień publicznych w odniesieniu do umów obejmujących świadczenie usług, jak i dostawy towarów lub realizację robót.

5.   Do końca lipca 2011 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

przedłożenie parlamentowi uproszczonej i jednolitej siatki płac w sektorze publicznym, mającej zastosowanie do podsektora administracji centralnej, organów samorządu lokalnego i pozostałych agencji, wprowadzanej etapowo w ciągu trzech lat, w której ramach wynagrodzenia będą odzwierciedlały wydajność oraz zakres obowiązków;

b)

średniookresowy plan zatrudnienia obejmujący okres do 2015 r. odpowiadający zasadzie zatrudniania jednego nowego pracownika na każdych pięciu pracowników odchodzących z pracy (jednego na dziesięciu w 2011 r.). Plan musi przewidywać bardziej rygorystyczne zasady dotyczące pracowników tymczasowych, likwidację nieobsadzonych stanowisk oraz przeniesienie wykwalifikowanych pracowników do obszarów priorytetowych; plan uwzględnia wydłużenie godzin pracy w sektorze publicznym;

c)

szczegółowy plan działań wraz z harmonogramem mający na celu opracowanie i wdrożenie uproszczonego systemu wynagrodzeń, zgodnego z poziomem płac w sektorze prywatnym, pozwalającego obniżyć całkowite koszty wynagrodzeń. Podstawą planu są wnioski wynikające ze sprawozdania opublikowanego przez Ministerstwo Finansów oraz centralny urząd odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzeń. Przepisy dotyczące uproszczonego systemu wynagrodzeń będą wdrażane etapowo w ciągu trzech lat. Wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstw państwowych są ustalane zgodnie z nową siatką płac dla sektora publicznego;

d)

wzmocnienie inspekcji pracy, która musi być w pełni obsadzona wykwalifikowanymi pracownikami i mieć wyznaczone cele ilościowe w zakresie liczby przeprowadzanych kontroli;

e)

ustawę zmieniającą główne parametry systemu emerytalnego w celu ograniczenia wzrostu wydatków sektora publicznego w latach 2009–2060 poniżej 2,5 % PKB, jeżeli prognozy długoterminowe wskazują, że przewidywany wzrost wydatków publicznych na emerytury miałby przekroczyć ten limit. Krajowy organ właściwy w kwestiach matematyki ubezpieczeniowej nadal przekazuje długoterminowe prognozy wydatków emerytalnych do roku 2060 formułowane z uwzględnieniem przyjętej reformy. Prognozy obejmują główne dodatkowe (uzupełniające) systemy emerytalne (ETEAM, TEADY, MTPY) i są oparte na obszernych zbiorach danych gromadzonych i opracowywanych przez krajowy organ właściwy w kwestiach matematyki ubezpieczeniowej;

f)

zmianę wykazu zawodów związanych z ciężkimi i szczególnie uciążliwymi warunkami pracy, tak by obejmował nie więcej niż 10 % miejsc pracy; nowy wykaz zawodów trudnych i niebezpiecznych obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 r. w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych zatrudnionych;

g)

przepisy mające na celu ustanowienie wspólnego urzędu zamówień publicznych, określające jego zadania, cele, kompetencje, uprawnienia oraz termin ich wejścia w życie, zgodnie z planem działań;

h)

dodatkowe środki służące propagowaniu stosowania leków generycznych poprzez: obowiązek wystawiania recept elektronicznych według substancji czynnej oraz stosowanie tańszych leków generycznych, gdy są dostępne; wprowadzenie – w oparciu o doświadczenia innych państw członkowskich UE – niższego udziału własnego pacjenta w cenie leku dla leków generycznych, których cena jest znacznie niższa niż cena referencyjna (niższa niż 60 % ceny referencyjnej); ustalenie maksymalnej ceny leków generycznych na poziomie 60 % ceny leku markowego zawierającego podobną substancję czynną;

i)

opublikowanie spisu składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu skarbu państwa, obejmującego m.in. udziały w przedsiębiorstwach notowanych i nienotowanych na giełdzie oraz nieruchomości przedstawiające wartość handlową; utworzenie generalnego sekretariatu ds. rozwoju nieruchomości celem usprawnienia zarządzania nieruchomościami, zdjęcia z nich obciążeń i przygotowania ich do prywatyzacji;

j)

średniookresową strategię budżetową do roku 2015 opisaną w załączniku I do niniejszej decyzji oraz odnośne projekty przepisów wykonawczych. Średniookresowa strategia budżetowa stanowi rozwinięcie środków konsolidacji budżetowej o trwałym charakterze, które zapewniają utrzymanie deficytu poniżej pułapu na lata 2011–15 określonego decyzją Rady oraz trwałe przywrócenie spadkowej tendencji relacji długu do PKB;

k)

przeprowadzenie prywatyzacji majątku o wartości co najmniej 390 mln EUR; przyjęcie programu prywatyzacji mającego na celu pozyskanie co najmniej 15 mld EUR do końca 2012 r., 22 mld EUR do końca 2013 r., 35 mld EUR do końca 2014 r. i co najmniej 50 mld EUR do końca 2015 r.; przychody z prywatyzacji majątku (nieruchomości, koncesji i aktywów finansowych) przeznacza się na spłatę długu i nie ograniczą one wysiłków na rzecz konsolidacji budżetowej, mających doprowadzić do utrzymania deficytu w granicach pułapów określonych w art. 1 ust. 2;

l)

utworzenie należycie zarządzanego funduszu prywatyzacyjnego w celu przyśpieszenia procesu prywatyzacji, zapewnienia jego nieodwracalności oraz profesjonalnego zarządzania tym procesem. Funduszowi przekazane zostaje prawo własności wobec majątku przeznaczonego do prywatyzacji. Fundusz nie może przekazać w zastaw swego majątku w sposób, który mógłby zaszkodzić jego celom, tj. prywatyzacji majątku;

m)

projekt przepisów stanowiących podstawę zamykania nieefektywnych podmiotów, ich łączenia oraz redukcji zatrudnienia w tych podmiotach;

n)

środki służące wzmocnieniu kontroli wydatków: decyzję określająca kwalifikacje i zadania urzędników odpowiedzialnych za kwestie rachunkowości finansowej, którzy zostaną wyznaczeni we wszystkich właściwych ministerstwach i będą odpowiadać za zapewnienie prawidłowych kontroli finansowych;

o)

nowe kryteria i warunki zawierania umów przez fundusze zabezpieczenia społecznego z wszystkimi usługodawcami świadczącymi usługi opieki zdrowotnej, w celu osiągnięcia zakładanej obniżki wydatków; uruchomienie programu wspólnych zakupów usług i wyrobów medycznych w celu zapewnienia znacznego obniżenia wydatków o co najmniej 25 % w porównaniu z 2010 r. dzięki szczególnym umowom typu „cena-wielkość sprzedaży” (ang. price-volume agreement);

p)

opublikowanie wiążących wytycznych dla lekarzy w zakresie przepisywania leków w oparciu o międzynarodowe wytyczne w zakresie przepisywania leków w celu zapewnienia racjonalnego pod względem kosztów stosowania leków; opublikowanie i stała aktualizacja wykazu leków refundowanych;

q)

przygotowanie planu reorganizacji i restrukturyzacji szpitali w perspektywie krótko- i średnioterminowej w celu ograniczenia dotychczasowych niewydolności, wykorzystania korzyści skali i zakresu oraz poprawy jakości opieki nad pacjentami. Celem podejmowanych działań jest ograniczenie kosztów funkcjonowania szpitali o co najmniej 10 % w 2011 r. i o dalsze 5 % w 2012 r. w stosunku do poprzedniego roku.

6.   Do końca września 2011 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

budżet na rok 2012 zgodny ze średniookresową strategią budżetową oraz celem zakładającym przestrzeganie pułapu deficytu określonego w art. 1 ust. 2;

b)

złagodzenie przeszkód podatkowych utrudniających transakcje połączeń i nabycia przedsiębiorstw;

c)

uproszczenie procedur celnych w eksporcie i imporcie;

d)

środki mające na celu dalsze zwiększenie wskaźnika absorpcji funduszy strukturalnych i spójności;

e)

pełne wdrożenie programu na rzecz lepszych uregulowań prawnych celem ograniczenia obciążeń administracyjnych o 20 % (w porównaniu z 2008 r.);

f)

przepisy stanowiące podstawę zamykania nieefektywnych podmiotów, ich łączenia oraz redukcji zatrudnienia w tych podmiotach;

g)

środki umożliwiające ograniczenie kosztów zamówień i kosztów usług obcych w przedsiębiorstwach państwowych, aktualizacja taryf oraz stworzenie nowych linii biznesowych, a także ograniczenie kosztów personelu poprzez sfinalizowanie i wdrożenie planu redukcji zatrudnienia. Pracownicy zajmujący nadmiarowe stanowiska, których nie można zwolnić przez zastosowanie zasady zatrudniania jednego nowego pracownika na każdych pięciu pracowników odchodzących z pracy (jednego na dziesięciu w 2011 r.), podlegają przymusowym redukcjom oraz wysyłani są na przymusowy urlop (rezerwy kadrowe). Zasada ta ma zastosowanie bez wyjątku do wszystkich sektorów; obowiązuje ona również pracowników przeniesionych z przedsiębiorstw publicznych do innych podmiotów administracji publicznej po dokonaniu oceny kwalifikacji zawodowych przez ASEP w oparciu o stosowane przez ten urząd kryteria okresowej oceny. Pracownicy wchodzący w skład rezerw kadrowych otrzymują 60 % swojego wynagrodzenia przez okres maksymalnie 12 miesięcy, po upływie którego to terminu zostaną zwolnieni;

h)

ramy prawne umożliwiające szybkie określenie sposobu zagospodarowania terenu i przyśpieszenie procesu rejestracji praw własności państwowych nieruchomości gruntowych;

i)

akt służący wspieraniu inwestycji w sektorze turystycznym (ośrodki turystyczne i drugie domy wakacyjne) mający na celu – wraz z projektem ustawy o zagospodarowaniu terenu – umożliwienie przyśpieszenia procesu prywatyzacji działek gruntów zarządzanych przez grecką Agencję Nieruchomości Turystycznych (ETA);

j)

finalizacja funkcjonalnego przeglądu realizowanych programów socjalnych; ocena przez rząd wyników drugiego i ostatniego etapu niezależnego funkcjonalnego przeglądu administracji centralnej; przepisy i środki mające na celu wdrożenie zaleceń operacyjnych z pierwszego etapu funkcjonalnego przeglądu administracji publicznej na szczeblu centralnym oraz z pełnego przeglądu realizowanych programów socjalnych;

k)

dogłębna zmiana zasad funkcjonowania uzupełniających i dodatkowych publicznych funduszy emerytalnych, w tym funduszy opieki społecznej i programów przewidujących jednorazową wypłatę świadczenia. Celem zmian jest stabilizacja wydatków emerytalnych, zapewnienie neutralności tych programów dla budżetu oraz zapewnienie średnio- i długookresowej stabilności systemu. Wprowadzone zmiany zapewnią: ograniczenie liczby działających funduszy; likwidację zaburzeń równowagi w funduszach deficytowych; stabilizację obecnych wydatków na zrównoważonym poziomie poprzez stosowne korekty, które będą dokonywane, począwszy od 1 stycznia 2012 r.; długookresową stabilność programów dodatkowych poprzez ścisłe uzależnienie wysokości świadczeń od zgromadzonych składek;

l)

identyfikacja programów, w ramach których kwoty wypłacane jednorazowo w chwili przejścia na emeryturę nie odpowiadają wysokości wpłaconych składek, w celu korekty płatności do końca grudnia 2011 r.;

m)

dalsze środki mające na celu zwiększenie w oszczędny sposób częstotliwości stosowania elektronicznego przepisywania leków, wystawiania skierowań na badania diagnostyczne oraz skierowań lekarskich do wszystkich funduszy zabezpieczenia społecznego, zakładów opieki zdrowotnej i szpitali. Rząd przeprowadza niezbędne postępowania przetargowe zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych w celu wdrożenia kompleksowego i jednolitego sytemu informacji o ochronie zdrowia (system e-zdrowie);

n)

dalsze środki mające na celu doprowadzenie do sytuacji, w której leki generyczne, których cena jest niższa od ceny podobnych leków markowych, oraz leki, na które wygasła ochrona patentowa, stanowić będą co najmniej 30 % ogółu leków stosowanych przez szpitale publiczne, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku nabywania przez wszystkie szpitale publiczne wyrobów farmaceutycznych według substancji czynnej;

o)

wydanie decyzji w sprawie ustanowienia i utworzenia stanowisk dla pracowników wspólnego urzędu zamówień publicznych oraz organizacji zasobów ludzkich i usług tego urzędu zgodnie z przepisami ustawy o wspólnym urzędzie zamówień publicznych, a także decyzji w sprawie wyznaczenia pracowników tego urzędu;

p)

publikowanie miesięcznych danych dotyczących zmian personalnych (nowo zatrudnieni, odejścia z pracy, przeniesienia między jednostkami) w poszczególnych jednostkach administracji centralnej.

7.   Do końca grudnia 2011 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

ostateczne przyjęcie budżetu na rok 2012;

b)

wzmocnienie zdolności zarządzania we wszystkich organach zarządzających i jednostkach pośrednich uczestniczących w programach operacyjnych realizowanych w kontekście ram referencyjnych krajowej strategii na lata 2007–2013 oraz certyfikacja tych organów i jednostek zgodnie z normą ISO 9001:2008 (zarządzanie jakością);

c)

system kalkulacji kosztów szpitala dla poszczególnych przypadków, który będzie stosowany do celów opracowywania budżetu, począwszy od 2013 r.;

d)

działania mające na celu wdrożenie zaleceń operacyjnych z pierwszego etapu funkcjonalnego przeglądu administracji publicznej na szczeblu centralnym oraz z pełnego przeglądu realizowanych programów socjalnych; ocena wyników drugiego i ostatniego etapu niezależnego funkcjonalnego przeglądu administracji centralnej;

e)

rozpoczęcie działalności przez wspólny urząd zamówień publicznych, dysponujący zasobami niezbędnymi do realizacji swych zadań, celów, kompetencji i uprawnień określonych w planie działań;

f)

przegląd stawek wynagrodzenia za usługi medyczne zlecane prywatnym usługodawcom w celu obniżenia związanych z tym kosztów o co najmniej 15 % w 2011 r. i o dalsze 15 % w 2012 r.;

g)

środki mające na celu uproszczenie systemu podatkowego, poszerzenie baz podatkowych oraz obniżenie stawek podatkowych w sposób neutralny dla budżetu, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od wartości dodanej;

h)

dalsze środki mające na celu doprowadzenie do sytuacji, w której leki generyczne, których cena jest niższa od ceny podobnych leków markowych, oraz leki, na które wygasła ochrona patentowa, stanowić będą co najmniej 50 % ogółu leków stosowanych przez szpitale publiczne, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku nabywania przez wszystkie szpitale publiczne wyrobów farmaceutycznych według substancji czynnej.

8.   Do końca marca 2012 r. Grecja zobowiązana jest przyjąć następujące środki:

a)

reformę uzupełniających i dodatkowych systemów emerytalnych w drodze połączeń istniejących funduszy oraz wprowadzenie kalkulacji świadczeń na podstawie nowego systemu repartycyjnego o zdefiniowanej składce; zamrożenie dodatkowych emerytur na ich dotychczasowym poziomie nominalnym oraz obniżenie stóp zastąpienia dochodów netto przez świadczenie emerytalne w odniesieniu do praw nabytych w funduszach odnotowujących deficyt, w oparciu o analizę aktuarialną przygotowaną przez krajowy organ właściwy w kwestiach matematyki ubezpieczeniowej. Jeżeli analiza aktuarialna nie zostanie przygotowana w terminie, stopy zastąpienia dochodów netto przez świadczenie emerytalne ulegają obniżeniu, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. celem uniknięcia deficytów;

b)

wprowadzenie mechanizmu obliczania marży zysku aptek jako kwoty ryczałtowej albo opłaty ryczałtowej i niewielkiej marży zysku w celu ograniczenia ogólnej marży zysku do poziomu maksymalnie 15 %, w tym marży zysku na najdroższych lekach.

Artykuł 3

Grecja w pełni współpracuje z Komisją i na uzasadniony wniosek tej ostatniej przekazuje niezwłocznie wszelkie dane lub dokumenty wymagane do celów monitorowania przestrzegania niniejszej decyzji.

Artykuł 4

1.   Co trzy miesiące Grecja przedkłada Radzie i Komisji sprawozdanie przedstawiające środki polityki podjęte celem zastosowania się do niniejszej decyzji.

2.   Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

a)

konkretnych środków wdrożonych do dnia złożenia sprawozdania celem zastosowania się do niniejszej decyzji, w tym ich mierzalnego wpływu na budżet;

b)

konkretnych środków, których wdrożenie celem zastosowania się do niniejszej decyzji planowane jest po dacie złożenia sprawozdania, jak również harmonogramu ich wdrożenia i szacowanego wpływu na budżet;

c)

miesięcznego wykonania budżetu państwa;

d)

śródrocznego wykonania budżetu przez fundusze zabezpieczenia społecznego, samorządy lokalne i fundusze pozabudżetowe;

e)

emisji i spłat długu przez sektor instytucji rządowych i samorządowych;

f)

zmian liczby zatrudnionych (na czas określony i nieokreślony) w sektorze publicznym;

g)

nieuregulowanych płatności zaliczanych do wydatków publicznych, z wyróżnieniem płatności zaległych;

h)

sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych i pozostałych podmiotów publicznych.

3.   Komisja i Rada analizują sprawozdania w celu oceny zastosowania się przez Grecję do niniejszej decyzji. W ramach tych ocen Komisja może wskazać środki wymagane celem utrzymania określonej w niniejszej decyzji ścieżki dostosowania prowadzącej do korekty nadmiernego deficytu.

Artykuł 5

Decyzja 2010/320/UE traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2011 r.

W imieniu Rady

M. SAWICKI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 145 z 11.6.2010, s. 6.

(2)  Zob. załącznik I.

(3)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6.

(4)  Informacja prasowa Eurostatu nr 55/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

(5)  Informacja prasowa Eurostatu nr 60/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

(6)  Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie krótkoterminowych statystyk finansów publicznych (Dz.U. L 29 z 4.2.2000, s. 4).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej (Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 1).

(10)  Rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (Dz.U. L 233 z 2.7.2004, s. 1).

(12)  Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 22).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(14)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Środki określone w średniookresowej strategii budżetowej

(o których mowa w art. 2 ust. 5 niniejszej decyzji)

Średniookresowa strategia budżetowa do roku 2015 obejmie następujące działania:

 

Cięcia płac o co najmniej 770 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 600 mln EUR w roku 2012, 448 mln EUR w roku 2013, 306 mln EUR w roku 2014 oraz 71 mln EUR w roku 2015, poprzez: dalsze zaostrzenie zasady zatrudniania jednego nowego pracownika na każdych pięciu pracowników odchodzących z pracy (jednego na dziesięciu w 2011 r.); wydłużenie tygodniowego czasu pracy osób zatrudnionych w sektorze publicznym z 37,5 do 40 godzin przy jednoczesnym zmniejszeniu dodatków za nadgodziny; ograniczenie liczby komitetów i rad, których członkom przysługuje wynagrodzenie; zmniejszenie innych dodatkowych składników wynagrodzenia, dodatków i premii; zmniejszenie liczby wykonawców (o 50 % w 2011 r. i dodatkowo o 10 % w 2012 r. i latach kolejnych); czasowe zamrożenie automatycznych podwyżek wynagrodzeń; wprowadzenie nowej siatki płac; wprowadzenie w sektorze publicznym zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz bezpłatnych urlopów; ograniczenie naboru do szkół wojskowych i policyjnych; przeniesienie nadwyżki personelu do rezerw kadrowych, przy obniżeniu wynagrodzenia do średnio 60 % płacy i wypłacaniu go przez maksymalnie 12 miesięcy; oraz zmniejszenie o 50 % premii za wydajność.

 

Cięcia wydatków operacyjnych państwa o co najmniej 190 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 92 mln EUR w roku 2012, 161 mln EUR w roku 2013, 323 mln EUR w roku 2014 i 370 mln EUR w roku 2015, poprzez: wprowadzenie elektronicznych procedur zamówień publicznych dla wszystkich zamówień publicznych; racjonalizację wydatków na energię w służbach użyteczności publicznej; ograniczenie wysokości kosztów najmu poprzez bardziej efektywne zagospodarowanie majątku publicznego; ograniczenie wszelkiego rodzaju wydatków na usługi telekomunikacyjne, zniesienie bezpłatnej dystrybucji prasy; cięcia wydatków operacyjnych w ramach zwykłego budżetu we wszystkich sektorach; wdrożenie poziomów odniesienia w wydatkach publicznych w następstwie doświadczeń uzyskanych w trakcie pełnego roku stosowania systemu informacji zarządczej w odniesieniu do wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych.

 

Cięcia w wydatkach funduszy pozabudżetowych oraz w transferach dla innych podmiotów o co najmniej 540 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 150 mln EUR w roku 2012, 200 mln EUR w roku 2013, 200 mln EUR w roku 2014 i 150 mln EUR w roku 2015, poprzez: weryfikację zadań, opłacalności funkcjonowania i wydatków wszystkich podmiotów dotowanych przez sektor publiczny oraz ich łączenie i likwidację; łączenie lub likwidację placówek oświaty (szkół i uczelni wyższych) oraz ograniczenie dotacji dla nich; ograniczenie dotacji państwowych dla jednostek nienależących do sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także plan działań w zakresie likwidacji, łączenia i ograniczania wielkości jednostek.

 

Oszczędności na poziomie przedsiębiorstw państwowych o co najmniej 414 mln EUR w 2012 r., a także o dodatkowe 329 mln EUR w roku 2013, 297 mln EUR w roku 2014 i 274 mln EUR w roku 2015, poprzez: zwiększenie przychodów OSE, OASA i innych przedsiębiorstw; wdrożenie planów restrukturyzacji i prywatyzacji w Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry, Hellenic Horse Racing Corporation; zbycie tych aktywów przedsiębiorstw, które nie są związane z podstawowym zakresem ich działalności; ograniczenie wydatków na personel; ograniczenie wydatków operacyjnych oraz łączenie i likwidację przedsiębiorstw.

 

Cięcia wydatków operacyjnych na obronność o co najmniej 133 mln EUR w roku 2013, a także o dodatkowe 133 mln EUR w roku 2014 i 134 mln EUR w roku 2015, które uzupełniają ograniczenie zamówień (dostaw) sprzętu wojskowego o 830 mln EUR w latach 2010–2015.

 

Cięcia wydatków na opiekę zdrowotną i leki o co najmniej 310 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 697 mln EUR w roku 2012, 349 mln EUR w roku 2013, 303 mln EUR w roku 2014 i 463 mln EUR w roku 2015, poprzez: wdrożenie nowej „mapy systemu opieki zdrowotnej” i związane z tym ograniczenie wydatków na szpitale; powtórną ocenę zadań i wydatków wszystkich nadzorowanych placówek opieki zdrowotnej (poza szpitalami); wdrożenie centralnego systemu zamówień; obniżenie średnich kosztów zabiegów medycznych dzięki stosowaniu odpowiednich procedur w rodzaju case-mixing (systemy klasyfikacji przypadków); ograniczenie zakresu usług świadczonych na rzecz osób nieubezpieczonych (funkcja kontroli dostępu do systemu); wprowadzenie opłat z tytułu usług świadczonych na rzecz obcokrajowców; osiągnięcie operacyjności przez krajową organizację ds. podstawowej opieki zdrowotnej (EOPI); kontrolowanie przez IKA recept wypisywanych ręcznie; rozszerzenie wykazu leków dostępnych bez recepty; nowe cenniki leków; wprowadzenie ceny ubezpieczenia zdrowotnego przez sektor zabezpieczenia społecznego oraz pełne wdrożenie systemu recept elektronicznych.

 

Cięcia świadczeń społecznych o co najmniej 1 188 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 1 230 mln EUR w roku 2012, 1 025 mln EUR w roku 2013, 1 010 mln EUR w roku 2014 i 700 mln EUR w roku 2015, poprzez: korektę uzupełniających programów emerytalnych i powiązane z tym zamrożenie świadczeń do roku 2015 włącznie; zamrożenie emerytur podstawowych; reformę systemu rent inwalidzkich; przeprowadzenie spisu emerytów i weryfikację ich danych osobowych oraz powszechne wprowadzenie numeru ubezpieczenia społecznego oraz ograniczenia maksymalnej wysokości emerytur; racjonalizację kryteriów dotyczących emerytów (EKAS); racjonalizację w odniesieniu do świadczeń i beneficjentów w ramach programów OEE-OEK i OAED; cięcia wysokości świadczeń wypłacanych jednorazowo przy przejściu na emeryturę; weryfikację danych osobowych przy wprowadzeniu pułapów dla pracodawców, którzy mogą przystąpić do programów OAED; zmniejszenie podstawowej emerytury w ramach funduszu OGA oraz dolnych progów emerytalnych w innych funduszach zabezpieczenia społecznego i zaostrzenie kryteriów związanych ze stałym miejscem zamieszkania; ograniczenie wydatków na świadczenia społeczne dzięki weryfikacji danych; jednolite uregulowanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej w przypadku wszystkich funduszy zabezpieczenia społecznego; jednolite umowy z prywatnymi szpitalami i placówkami opieki medycznej; przegląd świadczeń społecznych (pieniężnych i rzeczowych) mający na celu zlikwidowanie najmniej skutecznych świadczeń; podwyższenie specjalnej składki (ustawa 3863/2010) opłacanej przez emerytów, których miesięczne świadczenia przekraczają 1 700 EUR; podwyższenie specjalnej składki opłacanej przez emerytów poniżej 60. roku życia, których miesięczne świadczenia przekraczają 1 700 EUR; wprowadzenie specjalnej, wielostopniowej składki w odniesieniu do emerytur dodatkowych przekraczających 300 EUR miesięcznie oraz ograniczenie transferów na rzecz NAT (systemu emerytalnego dla marynarzy) i OTE (systemu emerytalnego państwowego przedsiębiorstwa telekomunikacji) wraz z towarzyszącym temu zmniejszeniem wysokości wydatków emerytalnych lub zwiększeniem składek opłacanych przez beneficjentów.

 

Cięcia transferów z budżetu państwa na rzecz samorządów lokalnych o co najmniej 150 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 355 mln EUR w roku 2012, 345 mln EUR w roku 2013, 350 mln EUR w roku 2014 i 305 mln EUR w roku 2015. Obniżki te zostaną osiągnięte przede wszystkim poprzez cięcia wydatków samorządów lokalnych o kwotę co najmniej 150 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 250 mln EUR w roku 2012, 175 mln EUR w roku 2013, 170 mln EUR w roku 2014 i 160 mln EUR w roku 2015. Ponadto zwiększeniu ulegną dochody własne samorządów lokalnych o co najmniej 105 mln EUR w 2012 r., a także o dodatkowe 170 mln EUR w roku 2013, 130 mln EUR w roku 2014 oraz 145 mln EUR w roku 2015, poprzez: zwiększenie dochodów z opłat za użytkowanie dróg, innych opłat i praw oraz z innych źródeł dochodów w wyniku łączenia jednostek administracji lokalnej, a także zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów podatkowych na szczeblu lokalnym w wyniku wprowadzenia wymogu uzyskania zaświadczenia o wywiązaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie podatków lokalnych.

 

Cięcia wydatków z budżetu inwestycji publicznych (inwestycji publicznych finansowanych ze środków krajowych oraz dotacji związanych z inwestycjami) oraz ograniczenie kosztów administracyjnych o 950 mln EUR w roku 2011, z czego 350 mln EUR stanowić będą cięcia o trwałym charakterze, a także o dodatkowe 154 mln EUR (koszty administracyjne) w roku 2012.

 

Podwyżki podatków o co najmniej 2 017 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 3 678 mln EUR w roku 2012, 156 mln EUR w roku 2013 i 685 mln EUR w roku 2014, poprzez: podwyższenie stawki VAT dla restauracji i barów z 13 do 23 %, począwszy od września 2011 r.; podwyższenie podatków od nieruchomości; obniżenie do 8 000 EUR kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie progresywnego podatku solidarnościowego; podwyższenie zaliczek na podatek i składek od osób zatrudnionych na własny rachunek; ograniczenie zwolnień i ulg podatkowych; zmiany w systemie opodatkowania wyrobów tytoniowych, prowadzące do przyspieszonego uiszczania akcyzy, a także zmiany w strukturze opodatkowania; wprowadzenie akcyzy na napoje bezalkoholowe; wprowadzenie akcyzy na gaz ziemny i gaz skroplony; zniesienie podatkowego uprzywilejowania oleju opałowego (dla przedsiębiorstw począwszy od października 2011 r., dla gospodarstw domowych stopniowo począwszy od października 2011 r. do października 2013 r.); podwyższenie podatku od pojazdów silnikowych; wprowadzenie nadzwyczajnych opłat od samochodów, motocykli i basenów; podwyższenie grzywien w przypadkach samowoli budowlanej oraz uregulowanie przypadków naruszeń planów zagospodarowania przestrzennego; opodatkowanie prywatnych łodzi i jachtów; specjalną opłatę od nieruchomości o wysokiej wartości; specjalną opłatę od miejsc dla palących.

 

Poprawę w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych, prowadzącą do dodatkowych wpływów w wysokości co najmniej 878 mln EUR w 2013 r., a także dodatkowych 975 mln EUR w roku 2014 i 1 147 mln EUR w roku 2015.

 

Zwiększenie wpływów z tytułu składek na zabezpieczenie społeczne o co najmniej 629 mln EUR w 2011 r., a także o dodatkowe 259 mln EUR w roku 2012, 714 mln EUR w roku 2013, 1 139 mln EUR w roku 2014 i 504 mln EUR w roku 2015, poprzez: pełne wdrożenie jednej ujednoliconej metody odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne; zwiększenie stawek składek dla beneficjentów funduszy OGA i ETAA; ustanowienie funduszu solidarnościowego obejmującego beneficjentów programu OAEE; dostosowanie wysokości składek z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia dla zatrudnionych w sektorze prywatnym; wprowadzenie składek z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia dla osób zatrudnionych na własny rachunek; wprowadzenie składek z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia dla zatrudnionych w sektorze publicznym, w tym w przedsiębiorstwach państwowych, samorządach lokalnych i pozostałych jednostkach publicznych.


ZAŁĄCZNIK II

Uchylona decyzja oraz wykaz jej kolejnych zmian

Decyzja Rady 2010/320/UE z dnia 10 maja 2010 r.

(Dz.U. L 145 z 11.6.2010, s. 6)

Decyzja Rady 2010/486/UE z dnia 7 września 2010 r.

(Dz.U. L 241 z 14.9.2010, s. 12)

Decyzja Rady 2011/57/UE z dnia 20 grudnia 2010 r.

(Dz.U. L 26 z 29.1.2011, s. 15)

Decyzja Rady 2011/257/UE z dnia 7 marca 2011 r.

(Dz.U. L 110 z 29.4.2011, s. 26)


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Decyzja 2010/320/UE

Niniejsza decyzja

art. 1

art. 1

art. 2 ust. 1

art. 2 ust. 1

art. 2 ust. 2, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 2, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 2 lit. a)

art. 2 ust. 2 lit. a)

art. 2 ust. 2 lit. c)

art. 2 ust. 2 lit. b)

art. 2 ust. 2 lit. d)

art. 2 ust. 2 lit. c)

art. 2 ust. 2 lit. e)

art. 2 ust. 2 lit. d)

art. 2 ust. 2 lit. f)

art. 2 ust. 2 lit. e)

art. 2 ust. 2 lit. g)

art. 2 ust. 2 lit. f)

art. 2 ust. 2 lit. h)

art. 2 ust. 2 lit. g)

art. 2 ust. 2 lit. i)

art. 2 ust. 2 lit. h)

art. 2 ust. 2 lit. j)

art. 2 ust. 2 lit. i)

art. 2 ust. 2 lit. k)

art. 2 ust. 2 lit. j)

art. 2 ust. 2 lit. l)

art. 2 ust. 2 lit. k)

art. 2 ust. 2 lit. m)

art. 2 ust. 2 lit. l)

art. 2 ust. 2 lit. n)

art. 2 ust. 2 lit. m)

art. 2 ust. 2 lit. o)

art. 2 ust. 2 lit. n)

art. 2 ust. 2 lit. p)

art. 2 ust. 2 lit. o)

art. 2 ust. 2 lit. q)

art. 2 ust. 2 lit. p)

art. 2 ust. 3, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 3, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 3 lit. a)

art. 2 ust. 3 lit. a)

art. 2 ust. 3 lit. b)

art. 2 ust. 3 lit. b)

art. 2 ust. 3 lit. f)

art. 2 ust. 3 lit. c)

art. 2 ust. 3 lit. i)

art. 2 ust. 3 lit. d)

art. 2 ust. 3 lit. j)

art. 2 ust. 3 lit. e)

art. 2 ust. 3 lit. k)

art. 2 ust. 3 lit. l)

art. 2 ust. 3 lit. f)

art. 2 ust. 3 lit. m)

art. 2 ust. 3 lit. g)

art. 2 ust. 3 lit. n)

art. 2 ust. 3 lit. h)

art. 2 ust. 3 lit. o)

art. 2 ust. 3 lit. i)

art. 2 ust. 3 lit. q)

art. 2 ust. 3 lit. j)

art. 2 ust. 3 lit. r)

art. 2 ust. 3 lit. k)

art. 2 ust. 3 lit. s)

art. 2 ust. 3 lit. l)

art. 2 ust. 3 lit. t)

art. 2 ust. 3 lit. m)

art. 2 ust. 3 lit. u)

art. 2 ust. 3 lit. n)

art. 2 ust. 3 lit. v)

art. 2 ust. 3 lit. o)

art. 2 ust. 3 lit. w)

art. 2 ust. 3 lit. x)

art. 2 ust. 3 lit. p)

art. 2 ust. 3 lit. y)

art. 2 ust. 3 lit. q)

art. 2 ust. 3 lit. z)

art. 2 ust. 3 lit. r)

art. 2 ust. 3 lit. aa)

art. 2 ust. 3 lit. s)

art. 2 ust. 3 lit. bb)

art. 2 ust. 3 lit. t)

art. 2 ust. 3 lit. cc)

art. 2 ust. 3 lit. u)

art. 2 ust. 3 lit. dd)

art. 2 ust. 3 lit. v)

art. 2 ust. 3 lit. ee)

art. 2 ust. 3 lit. w)

art. 2 ust. 3 lit. ff)

art. 2 ust. 3 lit. x)

art. 2 ust. 3 lit. gg)

art. 2 ust. 3 lit. y)

art. 2 ust. 3 lit. hh)

art. 2 ust. 3 lit. z)

art. 2 ust. 4, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 4, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 4 lit. b)

art. 2 ust. 4 lit. a)

art. 2 ust. 4 lit. c)

art. 2 ust. 4 lit. b)

art. 2 ust. 4 lit. d)

art. 2 ust. 4 lit. e)

art. 2 ust. 4 lit. c)

art. 2 ust. 4 lit. f)

art. 2 ust. 4 lit. d)

art. 2 ust. 4 lit. g)

art. 2 ust. 4 lit. e)

art. 2 ust. 4 lit. h)

art. 2 ust. 4 lit. f)

art. 2 ust. 4 lit. i)

art. 2 ust. 4 lit. g)

art. 2 ust. 4 lit. j)

art. 2 ust. 4 lit. h)

art. 2 ust. 4 lit. k)

art. 2 ust. 4 lit. i)

art. 2 ust. 4 lit. l)

art. 2 ust. 5, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 5, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 5 lit. a)

art. 2 ust. 5 lit. a)

art. 2 ust. 5 lit. b)

art. 2 ust. 5 lit. b) i c)

art. 2 ust. 5 lit. c)

art. 2 ust. 5 lit. d)

art. 2 ust. 5 lit. d)

art. 2 ust. 5 lit. e)

art. 2 ust. 5 lit. e)

art. 2 ust. 5 lit. f)

art. 2 ust. 5 lit. f)

art. 2 ust. 5 lit. g)

art. 2 ust. 5 lit. g)

art. 2 ust. 5 lit. h)

art. 2 ust. 5 lit. h)

art. 2 ust. 5 lit. i)

art. 2 ust. 5 lit. i)

art. 2 ust. 5 lit. j)–q)

art. 2 ust. 6, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 6, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 6 lit. a)

art. 2 ust. 6 lit. a)

art. 2 ust. 6 lit. b)

art. 2 ust. 6 lit. b)

art. 2 ust. 6 lit. c)

art. 2 ust. 6 lit. c)

art. 2 ust. 6 lit. d)

art. 2 ust. 6 lit. d)

art. 2 ust. 6 lit. e)

art. 2 ust. 6 lit. e)

art. 2 ust. 6 lit. f)

art. 2 ust. 6 lit. f)–p)

art. 2 ust. 7, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 7, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 7 lit. a)

art. 2 ust. 7 lit. a)

art. 2 ust. 7 lit. b)

art. 2 ust. 7 lit. b)

art. 2 ust. 7 lit. d)

art. 2 ust. 7 lit. c)

art. 2 ust. 7 lit. e)

art. 2 ust. 7 lit. d)

art. 2 ust. 7 lit. f)

art. 2 ust. 7 lit. e)

art. 2 ust. 7 lit. f)–h)

art. 2 ust. 8, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 8, zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 8 lit. a)

art. 2 ust. 8 lit. a)

art. 2 ust. 8 lit. b)

art. 3

art. 3

art. 4

art. 4

art. 5

art. 5

art. 6

art. 6

art. 7

Załączniki I, II i III


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/53


DECYZJA RADY 2011/735/WPZiB

z dnia 14 listopada 2011 r.

zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (1).

(2)

W dniu 23 października Rada Europejska oświadczyła, że UE nałoży dalsze środki ograniczające na reżim syryjski, jeżeli kontynuowane będą represje wobec ludności cywilnej.

(3)

Mając na uwadze powagę sytuacji w Syrii, Rada uważa, że konieczne jest nałożenie dodatkowych środków ograniczających.

(4)

Europejski Bank Inwestycyjny powinien zawiesić wypłaty lub inne płatności w ramach istniejących umów pożyczki z Syrią lub w związku z tymi umowami, jak również istniejące kontrakty dotyczące usług pomocy technicznej dla państwowych projektów zlokalizowanych w Syrii.

(5)

Należy ponadto uaktualnić informacje dotyczące jednej osoby znajdującej się w wykazie w załączniku I do decyzji 2011/273/WPZiB.

(6)

Należy odpowiednio zmienić decyzję 2011/273/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2011/273/WPZiB dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2e

Zabrania się:

a)

jakichkolwiek wypłat lub płatności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach jakichkolwiek istniejących umów pożyczki zawartych między Syrią a EBI, lub w związku z tymi umowami;

b)

kontynuowania przez EBI jakichkolwiek istniejących kontraktów dotyczących usług pomocy technicznej dla państwowych projektów zlokalizowanych w Syrii.”.

Artykuł 2

W załączniku I do decyzji 2011/273/WPZiB wpis dotyczący Nizara AL-ASSAADA zastępuje się wpisem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Osoba, o której mowa w art. 2

 

Imię i nazwisko

Dane osobowe

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

Kuzyn Bashara Al-Assada; przedtem szef przedsiębiorstwa „Nizar Oilfield Supplies”.

Blisko związany z najważniejszymi urzędnikami państwowymi. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia.

23.08.2011


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/55


DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2011/736/WPZiB

z dnia 14 listopada 2011 r.

dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (1).

(2)

W dniu 23 października 2011 r. Rada Europejska oświadczyła, że UE nałoży dalsze środki ograniczające na reżim syryjski, jeżeli kontynuowane będą represje wobec ludności cywilnej.

(3)

Mając na uwadze powagę sytuacji w Syrii, Rada uważa, że konieczne jest nałożenie dodatkowych środków ograniczających.

(4)

Do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zawartego w załączniku I do decyzji 2011/273/WPZiB należy dodać kolejne osoby.

(5)

Należy odpowiednio zmienić decyzję 2011/273/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji dodaje się do wykazu w załączniku I do decyzji 2011/273/WPZiB.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Osoby, o których mowa w art. 1

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powód

Data umieszczenia w wykazie

1.

generał dywizji Jumah Al-Ahmad

 

Dowódca sił specjalnych. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

2.

pułkownik Lu'ai al-Ali

 

Szef syryjskiego wywiadu wojskowego w Darze. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w Darze.

14.11.2011

3.

generał broni Ali Abdullah Ayyub

 

Zastępca szefa sztabu generalnego (ds. Personelu i stanu liczebnego armii). Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

4.

generał broni Jasim al-Furayj

 

Szef sztabu generalnego. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

5.

generał Aous (Aws) ASLAN

data ur. 1958 r.

Szef batalionu w Gwardii Republikańskiej. Osoba blisko związana z Maherem al-ASSADEM i z prezydentem al-ASSADEM. Udział w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

6.

generał Ghassan BELAL

 

Generał kierujący kancelarią tajną 4. dywizji. Doradca Mahera al-ASSADA i koordynator operacji sił bezpieczeństwa. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Kieruje bojówkami rodziny BERRI. Odpowiedzialny za prorządowe bojówki biorące udział w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Aleppo.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

9.

generał dywizji Zuhair Hamad

 

Zastępca szefa Dyrekcji Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Cywil – szef syryjskiej armii elektronicznej (służby wywiawdowcze wojsk lądowych). Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Wiceminister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

14.11.2011

13.

generał dywizji Nazih

 

Zastępca dyrektora w Dyrekcji Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Dowódca batalionu w 4. dywizji. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur.

14.11.2011

15.

generał dywizji Wajih Mahmud

 

Dowódca 18. dywizji pancernej. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w Hims.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Urodzony 24 sierpnia 1959 r. w Damaszku. Adres: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas (Damaszek). Paszport syryjski nr 004326765, wydany 2.11.2008, ważny do listopada 2014 r.

Kieruje kancelarią Sabbagh et Associés (Sabbagh i wspólnicy) w Damaszku, adwokat w paryskiej palestrze. Jest doradcą prawnym i finansowym Ramiego Makhloufa i Khaldouna Makhloufa i osobą prowadzącą ich sprawy. Wspólnik Bachara al-Assada w finansowaniu inwestycji budowlanej w Latakii. Wspiera finansowanie reżimu.

14.11.2011

17.

generał broni Tala Mustafa Tlass

 

Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie). Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w całej Syrii.

14.11.2011

18.

generał dywizji Fu'ad Tawil

 

Zastęca szefa wywiadu syryjskich sił powietrznych. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących.

14.11.2011


15.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/58


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 listopada 2011 r.

zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

(2011/737/UE, Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 249,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając swoją decyzję 2010/138/UE, Euratom z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniającą regulamin wewnętrzny Komisji (1),

uwzględniając decyzję przewodniczącego Komisji C(2011)8000 z dnia 27 października 2011 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W art. 12 regulaminu wewnętrznego Komisji dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Członek Komisji, który chce wstrzymać procedurę pisemną w obszarze koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej państw członkowskich i nadzoru nad nią, szczególnie w strefie euro, zwraca się do przewodniczącego z odpowiednio umotywowanym wnioskiem, wyraźnie określając odnośne elementy projektu decyzji i opierając się na niezależnej, obiektywnej ocenie momentu przyjęcia, struktury, uzasadnienia lub skutku projektu decyzji.

Jeżeli przewodniczący uzna uzasadnienie wniosku za niedostateczne i jeśli wniosek o wstrzymanie procedury zostanie podtrzymany, może odmówić jej wstrzymania i zdecydować o kontynuowaniu procedury pisemnej; w takim przypadku sekretarz generalny zwraca się do pozostałych członków Komisji o przedstawienie swojego stanowiska, aby zapewnić poszanowanie kworum określonego w art. 250 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przewodniczący może również włączyć tę kwestię, w celu jej przyjęcia, do porządku dziennego następnego posiedzenia Komisji.”.

Artykuł 2

W art. 23 regulaminu wewnętrznego Komisji dodaje się nowy ust. 5a w brzmieniu:

„5a.   Konsultacje z dyrekcją generalną właściwą do spraw gospodarczych i finansowych są obowiązkowe w przypadku wszystkich inicjatyw, które dotyczą wzrostu, konkurencyjności lub stabilności gospodarczej w Unii Europejskiej lub w strefie euro lub które mogą mieć na nie wpływ.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 60.