ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.295.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 295

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
12 listopada 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych ( 1 )

178

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych ( 1 )

205

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

12.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1129/2011

z dnia 11 listopada 2011 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 oraz art. 30 ust. 1 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 przewiduje ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunków ich stosowania.

(2)

Dodatki do żywności dopuszczone aktualnie do stosowania w żywności na podstawie dyrektywy 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (2), dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (3) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (4) należy włączyć do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 po zakończeniu przeglądu ich zgodności z art. 6, 7 i 8 tego rozporządzenia. Przegląd ten nie powinien obejmować ponownej oceny ryzyka przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”). Dodatków do żywności oraz ich zastosowań, które stały się zbędne, nie włącza się do załącznika II do tego rozporządzenia.

(3)

Tylko dodatki do żywności uwzględnione w unijnym wykazie w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności na warunkach określonych w tym załączniku. Dodatki takie powinny być wyszczególnione w wykazie według kategorii żywności, do której mogą być dodawane. Dla ułatwienia transferu i zwiększenia przejrzystości procedury wydawania zezwoleń należy opracować nowy system kategorii żywności. System taki będzie stanowił podstawę dla załącznika II.

(4)

Za punkt wyjścia do opracowania unijnego systemu posłużyła ogólna norma Kodeksu żywnościowego dotycząca dodatków do żywności (5), obejmująca klasyfikację żywności według kategorii. System ten wymaga jednak dostosowania pozwalającego uwzględnić specyfikę aktualnie obowiązujących w Unii zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności. Uwzględniono aktualnie obowiązujące unijne przepisy sektorowe w zakresie żywności. Określenie kategorii miało na celu wyłącznie wyszczególnienie dopuszczonych dodatków do żywności oraz warunków ich stosowania.

(5)

Dla zapewnienia przejrzystości dodatki do żywności muszą zostać zaklasyfikowane do grup dodatków w celu dopuszczenia do stosowania w określonej żywności. Należy także dostarczyć wskazówki dotyczące opisu poszczególnych kategorii w celu zapewnienia jednolitości interpretacji. W koniecznych przypadkach decyzje dotyczące interpretacji można przyjmować zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, w celu sprecyzowania, czy dany środek spożywczy należy do określonej kategorii żywności.

(6)

Azotyny (E 249–250) wymagane są jako substancja konserwująca w produktach mięsnych, hamująca potencjalny wzrost niebezpiecznych bakterii, w szczególności Clostridium botulinum. Z drugiej jednak strony w następstwie zastosowania azotynów w mięsie mogą tworzyć się nitrozoaminy, mające działanie rakotwórcze. W aktualnie obowiązującym zezwoleniu na stosowanie azotynów jako dodatków do żywności zapewniono odpowiednie zrównoważenie takich skutków, w oparciu o opinię naukową Urzędu oraz potrzebę utrzymania niektórych tradycyjnych środków spożywczych w obrocie. Dla niektórych tradycyjnie wytwarzanych produktów mięsnych w załączniku III do dyrektywy 95/2/WE ustalone zostały najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości. Takie poziomy należy utrzymać dla produktów odpowiednio oznaczonych i zidentyfikowanych, przy czym konieczne jest sprecyzowanie, że poziomy takie mają zastosowanie na końcu procesu produkcji. Oprócz tego Komisja zasięgnie opinii państw członkowskich, zainteresowanych stron oraz Urzędu w celu omówienia ewentualnego obniżenia aktualnie obowiązujących maksymalnych poziomów dla wszystkich produktów mięsnych oraz dalszego uproszczenia przepisów dotyczących produktów wytwarzanych tradycyjnie. W zależności od wyniku takich konsultacji Komisja rozważy, czy należy zaproponować dostosowanie maksymalnych poziomów azotynów, które mogą być dodawane do niektórych produktów mięsnych.

(7)

W przypadku preparowanych wód stołowych wchodzących w zakres kategorii 14.1.1 jedynymi dopuszczonymi dodatkami powinny być kwas fosforowy i fosforany. Biorąc pod uwagę fakt, że załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ma na celu dalszą harmonizację stosowania dodatków do żywności w Unii oraz zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego, sole mineralne dodawane do wód preparowanych ze względu na potrzeby standaryzacji nie powinny być uważane za dodatki, a tym samym nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia.

(8)

Wszystkie aktualnie dopuszczone dodatki do żywności podlegają ponownej ocenie przez Urząd zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 257/2010 (6) ustanawiającym program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności. Ponowną ocenę dodatków do żywności przeprowadza się zgodnie z priorytetami określonymi w tymże rozporządzeniu.

(9)

W styczniu 2008 r. Urząd przyjął opinię dotyczącą likopenu (7), w której ustalił wartość akceptowanego dziennego pobrania (ADI) likopenu (E 160d) ze wszystkich rodzajów źródeł na 0,5 mg/kg m.c./dobę oraz określił, że potencjalnie takie akceptowane dzienne pobranie może być przekroczone, szczególnie w przypadku dzieci. W związku z tym należy ograniczyć stosowanie likopenu jako barwnika spożywczego.

(10)

We wrześniu 2009 r. Urząd przyjął opinie naukowe dotyczące barwników: żółcień pomarańczowa FCF (E 110) (8), żółcień chinolinowa (E 104) (9) i pąs 4R (E 124) (10). Na podstawie zawartej w opiniach naukowych oceny narażenia poprzez pobranie z żywnością Urząd stwierdził, że w przypadku żółcieni chinolinowej i pąsu 4R przy maksymalnym poziomie zastosowania szacowany poziom pobrania dla środkowego i górnego percentyla ogólnie przekracza akceptowane dzienne pobranie. Również w przypadku żółcieni pomarańczowej stopień narażenia może być za wysoki, zwłaszcza dla dzieci w wieku l–10 lat. Szacowane wielkości pobrania określone są na podstawie danych o poziomie zastosowania dostarczonych przez przemysł spożywczy w 2009 r. Komisja dokonuje obecnie przeglądu aktualnie dopuszczonych zastosowań i poziomów zastosowania w celu sprawdzenia, czy poziom narażenia na powyższe substancje jest bezpieczny dla konsumenta, a wniosek w sprawie takich zweryfikowanych poziomów zamierza przygotować do lipca 2011 r.

(11)

W przyjętej w dniu 22 maja 2008 r. opinii dotyczącej bezpieczeństwa glinu pobieranego z żywnością Urząd stwierdził, że w przypadku znacznej części ludności europejskiej narażenie na ten pierwiastek może być za wysokie. Urząd nie potrafił jednoznacznie wskazać źródła glinu w danym rodzaju żywności, tj. ilości tego pierwiastka naturalnie obecnej w danej żywności, ilości pochodzących z zastosowania dodatków do żywności oraz ilości wprowadzonych do danej żywności podczas obróbki i przechowywania, pochodzących z zawierających glin folii, pojemników lub przyborów. W celu zmniejszenia narażenia na glin należy ograniczyć stosowanie niektórych dodatków do żywności zawierających glin. Komisja opracowuje środki mające na celu ograniczenie narażenia na glin pochodzący z dodatków do żywności, a wniosek w sprawie zmienionych poziomów zamierzają przygotować do września 2011 r.

(12)

Zainteresowane strony poproszono o przedstawienie informacji na temat stosowania i potrzeby stosowania barwników spożywczych wymienionych w załączniku V do dyrektywy 94/36/WE. Aktualnie część spośród tych barwników nie jest stosowana w niektórych kategoriach żywności wymienionych w tym załączniku. Należy jednak zaznaczyć, że część spośród takich dopuszczonych do stosowania barwników należy zachować w wykazie, ponieważ mogą one być potrzebne jako całkowity lub częściowy zamiennik barwników, które Urząd mógłby uznać za problematyczne przy ponownej ocenie. Na tym etapie można zmniejszyć liczbę dopuszczonych barwników spożywczych w następujących kategoriach żywności: sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, konserwy z czerwonych owoców, pasty rybne i pasty ze skorupiaków, wstępnie obgotowane skorupiaki oraz wędzone ryby.

(13)

Barwnik spożywczy E 160f, tj. ester etylowy kwasu beta-apo-8’-karotenowego (C 30), nie znajduje się już w ofercie producenta, w związku z czym podmioty gospodarcze nie są już zainteresowane ponowną oceną tej substancji przez Urząd. W związku z tym barwnika tego nie należy umieszczać w unijnym wykazie.

(14)

Stosowanie barwnika E 161g, tj. kantaksantyny, dopuszczone jest wyłącznie w Saucisses de Strasbourg. Komisja została powiadomiona, że barwnik ten nie jest już stosowany. W związku z powyższym w wykazie unijnym nie należy wymieniać tego dodatku jako dopuszczonego do stosowania w Saucisses de Strasbourg. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (11) stanowi, że w odniesieniu do barwienia produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania przez ludzi i do użytku weterynaryjnego państwa członkowskie nie dopuszczają substancji barwiących innych niż objęte załącznikiem I do dyrektywy 94/36/WE. Aktualnie kantaksantyna stosowana jest w niektórych produktach leczniczych. W związku z tym dodatek ten powinien pozostać w wykazie dopuszczonych dodatków.

(15)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (12) wstrzymano stosowanie tego barwnika i wprowadzanie do obrotu zawierającej go żywności. W związku z tym barwnika czerwień 2G (E 128) nie należy umieszczać w unijnym wykazie.

(16)

Podczas ponownej oceny przez Urząd okazało się, że barwnik spożywczy brąz FK (E 154), dopuszczony do stosowania wyłącznie w Kippers, nie jest już stosowany. Ze względu na braki w dostępnych danych dotyczących toksyczności Urząd nie mógł jednak ustalić bezpieczeństwa tej substancji (13). W związku z tym barwnika tego nie należy umieszczać w unijnym wykazie.

(17)

Na podstawie dyrektywy 95/2/WE dopuszczone są aktualnie różnorodne zastosowania dwutlenku krzemu jako substancji przeciwzbrylającej E 551. Dla tego dodatku Komitet Naukowy ds. Żywności ustalił, w opinii z dnia 18 maja 1990 r., akceptowane dzienne pobranie (ADI) jako „nieokreślone” („not specified”) (14). Ze względów technologicznych konieczne jest zwiększenie poziomu stosowania tego dodatku w stosunku do poziomu aktualnie dopuszczonego dla substytutów soli. Byłoby to korzystne dla konsumenta, ponieważ w ten sposób do obrotu w europejskich krajach o klimacie cechującym się wysokimi temperaturami i wilgotnością powietrza mogłyby zostać wprowadzone substytuty soli, które nie ulegają zbryleniu (obecnie efekt zbrylania utrudnia, a często uniemożliwia stosowanie substytutów soli). W związku z powyższym należy dopuścić podwyższenie maksymalnego poziomu dla substytutów soli.

(18)

Urząd dokonał oceny informacji dotyczących bezpieczeństwa zasadowego kopolimeru metakrylanu stosowanego w charakterze substancji glazurującej/powlekającej w suplementach diety w postaci stałej. W opinii z dnia 10 lutego 2010 r. Urząd uznał, że zastosowanie takie nie budzi obaw pod względem bezpieczeństwa, ponieważ zasadowy kopolimer metakrylanu podany doustnie praktycznie nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Oczekuje się, że technologiczne znaczenie tego dodatku będzie polegać na ochronie przed wilgocią i maskowaniu smaku różnych składników odżywczych oraz szybkim uwalnianiu danego składnika odżywczego w żołądku. Należy zatem dopuścić stosowanie zasadowego kopolimeru metakrylanu jako substancji glazurującej/powlekającej w suplementach diety w postaci stałej, zgodnie z definicją w art. 2 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (15), na poziomie 100 000 mg/kg. Numer E, jaki należy przydzielić takiemu nowemu dodatkowi do żywności, to E 1205.

(19)

Niezbędne jest uregulowanie stosowania dodatków do słodzików stołowych, zdefiniowanych w art. 3 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Takie preparaty zawierające dozwolone substancje słodzące przeznaczone są do sprzedaży konsumentowi końcowemu jako substytut cukru. Zapotrzebowanie na dodatki może być różne w zależności od postaci (płynu, proszku, tabletek).

(20)

Transfer dodatków do żywności do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 należy uznać za zakończony zgodnie z art. 34 tego rozporządzenia, począwszy od daty rozpoczęcia stosowania zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. Do tego czasu w dalszym ciągu powinny być stosowane przepisy art. 2 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 94/35/WE, art. 2 ust. 1–6 i 8–10 dyrektywy 94/36/WE oraz art. 2 i 4 dyrektywy 95/2/WE, a także przepisy załączników do wymienionych dyrektyw.

(21)

Transfer do unijnego wykazu nie powinien mieć wpływu na aktualne zastosowania dodatków objęte przepisami art. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Należy jednak przewidzieć okres przejściowy umożliwiający podmiotom gospodarczym dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

(22)

Należy sprecyzować wyjątek od zasady przenoszenia w przypadku wieloskładnikowego środka spożywczego innego niż środki spożywcze określone w załączniku II, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. W art. 3 dyrektywy 95/2/WE i art. 3 dyrektywy 94/36/WE wyjątek ten miał zastosowanie do żywności wymienionej obecnie odpowiednio w tabeli 1 i 2. W przypadku pozostałej wieloskładnikowej żywności należącej do kategorii wymienionych w części E (tj. zupy, sosy, sałatki itp.) należy w dalszym ciągu stosować zasadę przenoszenia.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

1.   Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmieniony niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 następujące pozycje załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

a)

w części B pkt 3 pozycja dotycząca zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205);

b)

w części E pkt 12.1.2 pozycja dotycząca stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w substytutach soli;

c)

w części E pkt 17.1 pozycja dotycząca stosowania zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205) w suplementach diety dostarczanych w postaci stałej.

3.   Artykuł 2 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 94/35/WE, art. 2 ust. 1–6 oraz 8, 9 i 10 dyrektywy 94/36/WE oraz art. 2 i 4 dyrektywy 95/2/WE, a także załączniki do tych dyrektyw, przestaje się stosować od dnia 1 czerwca 2013 r.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 3 pozycję załącznika IV do dyrektywy 95/2/WE dotyczącą stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w substytutach soli przestaje się stosować od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5.   Żywność wprowadzona do obrotu zgodnie z prawem przed dniem 1 czerwca 2013 r., ale niezgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia, może pozostawać w obrocie do upływu daty jej minimalnej trwałości lub przydatności do użycia.

Artykuł 3

Rozporządzenie (WE) nr 884/2007 traci moc z dniem 1 czerwca 2013 r.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3.

(3)  Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 13.

(4)  Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19.

(7)  EFSA Journal (2008) 674, s. 1.

(8)  EFSA Journal 2009;7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009;7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009;7(11):1328.

(11)  Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 10.

(12)  Dz.U. L 195 z 27.7.2007, s. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności. „First Series of Food Additives for various technological functions”, Reports of SCF (25th series, 1991).

(15)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania

CZĘŚĆ A

1.   Wprowadzenie

Niniejszy unijny wykaz zawiera:

nazwę dodatku do żywności i jego numer E,

określenie żywności, do której dany dodatek może być dodawany,

warunki stosowania dodatku,

ograniczenia sprzedaży dodatku do żywności bezpośrednio konsumentom końcowym.

2.   Przepisy ogólne dotyczące dotatków do żywności zawartych w wykazie oraz warunków ich stosowania

1.

Tylko substancje wymienione w części B mogą być stosowane jako dodatki do żywności.

2.

Dodatki mogą być stosowane wyłącznie w żywności i na warunkach określonych w części E niniejszego załącznika.

3.

W części E niniejszego załącznika wymieniono żywność w oparciu o kategorie żywności zawarte w części D niniejszego załącznika; dodatki pogrupowano na podstawie definicji określonych w części C niniejszego załącznika.

4.

Laki glinowe wytwarzane z barwników zawartych w wykazie są dopuszczone do stosowania.

5.

Barwniki E 123, E 127, E 160b, E 173 i E 180 nie mogą być sprzedawane bezpośrednio konsumentowi.

6.

Substancje zawarte w wykazie pod numerami E 407, E 407a i E 440 mogą być standaryzowane cukrami, pod warunkiem że taka informacja będzie dodana do ich numeru i określenia.

7.

Określenie „do stosowania w żywności” oznacza, że azotyn może być sprzedawany tylko w mieszance z solą lub substytutem soli.

8.

Zasada przenoszenia określona w art. 18 ust. 1) lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 nie ma zastosowania do żywności wymienionej w tabeli 1 w odniesieniu do żadnego rodzaju dodatków do żywności i w tabeli 2 w odniesieniu do barwników.

Tabela 1

Żywność, w której obecność dodatku nie może być dopuszczana na podstawie zasady przenoszenia określonej w art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr1333/2008

1

Żywność nieprzetworzona w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

2

Miód w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/110/WE (1)

3

Niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

4

Masło

5

Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, i śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)

6

Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, niepoddane obróbce cieplnej po fermentacji

7

Maślanka bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem maślanki sterylizowanej)

8

Naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE (2) oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach

9

Kawa i ekstrakty kawy (z wyłączeniem kawy instant z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi)

10

Herbata liściasta bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

11

Cukry w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/111/WE (3)

12

Suchy makaron, z wyłączeniem makaronów bezglutenowych lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE (4)


Tabela 2

Żywność, w której obecność barwników spożywczych nie może być dopuszczana na podstawie zasady przenoszenia określonej w art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

1

Żywność nieprzetworzona w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

2

Wszystkie wody w butelkach i innych opakowaniach

3

Mleko, pełnotłuste, półtłuste i odtłuszczone, pasteryzowane lub sterylizowane (włączając sterylizację UHT) (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)

4

Mleko czekoladowe

5

Mleko fermentowane (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)

6

Mleko konserwowane, o którym mowa w dyrektywie Rady 2001/114/WE (5) (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)

7

Maślanka (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)

8

Śmietanka oraz śmietanka w proszku (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)

9

Oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

10

Sery dojrzewające i niedojrzewające (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)

11

Masło z mleka owczego i koziego

12

Jaja i produkty jajeczne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004

13

Mąka i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie

14

Chleb i produkty podobne

15

Makarony i gnocchi

16

Cukier, włączając wszystkie mono- i disacharydy

17

Pasta pomidorowa oraz pomidory w puszkach i słoikach

18

Sosy na bazie pomidorów

19

Soki owocowe i nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/112/WE (6) oraz soki warzywne i nektary warzywne

20

Owoce, warzywa (włączając ziemniaki) i grzyby — w puszkach, w słoikach lub suszone; przetworzone owoce, warzywa (włączając ziemniaki) i grzyby

21

Dżemy ekstra, galaretki ekstra i przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/113/WE (7); crème de pruneaux

22

Ryby, mięczaki i skorupiaki, mięso, drób i dziczyzna oraz ich przetwory, z wyjątkiem gotowych posiłków zawierających te składniki

23

Wyroby kakaowe i składniki czekoladowe w wyrobach czekoladowych, o których mowa w dyrektywie 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8)

24

Kawa palona, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; herbata, napary ziołowe i owocowe oraz preparaty ze zbóż do przygotowywania naparów, a także mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów

25

Sól, substytuty soli, przyprawy i mieszanki przypraw

26

Wino i inne produkty objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (9), wymienione w części XII załącznika I do tego rozporządzenia

27

Napoje spirytusowe zdefiniowane w pkt 1–14 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (10), okowity (uzupełnione nazwą owocu) otrzymywane w wyniku maceracji i destylacji, London gin (odpowiednio pkt 16 i 22 załącznika II)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino lub Maraskino i Mistrà zdefiniowane odpowiednio w pkt 38, 39 i 43 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008

28

Sangria, Clarea i Zurra w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 (11)

29

Ocet winny objęty rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007, wymieniony w części XII załącznika I do tego rozporządzenia

30

Żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE, włączając żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci

31

Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE

32

Słód i produkty słodowe

CZĘŚĆ B

WYKAZ WSZYSTKICH DODATKÓW

1.   Barwniki

Numer E

Nazwa

E 100

Kurkumina

E 101

Ryboflawiny

E 102

Tartrazyna

E 104

Żółcień chinolinowa

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

E 122

Azorubina, karmoizyna

E 123

Amarant

E 124

Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A

E 127

Erytrozyna

E 129

Czerwień Allura AC

E 131

Błękit patentowy V

E 132

Indygotyna, indygokarmin

E 133

Błękit brylantowy FCF

E 140

Chlorofile i chlorofiliny

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

E 142

Zieleń S

E 150a

Karmel (12)

E 150b

Karmel siarczynowy

E 150c

Karmel amoniakalny

E 150d

Karmel amoniakalno-siarczynowy

E 151

Czerń brylantowa BN, czerń PN

E 153

Węgiel roślinny

E 155

Brąz HT

E 160a

Karoteny

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

E 160d

Likopen

E 160e

Beta-apo-8’-karotenal (C 30)

E 161b

Luteina

E 161g

Kantaksantyna (13)

E 162

Czerwień buraczana, betanina

E 163

Antocyjany

E 170

Węglan wapnia

E 171

Dwutlenek tytanu

E 172

Tlenki i wodorotlenki żelaza

E 173

Glin

E 174

Srebro

E 175

Złoto

E 180

Czerwień litolowa BK

2.   Substancje słodzące

Numer E

Nazwa

E 420

Sorbitole

E 421

Mannitol

E 950

Acesulfam K

E 951

Aspartam

E 952

Cyklaminiany

E 953

Izomalt

E 954

Sacharyny

E 955

Sukraloza

E 957

Taumatyna

E 959

Neohesperydyna DC

E 961

Neotam

E 962

Sól aspartamu i acesulfamu

E 965

Maltitole

E 966

Laktitol

E 967

Ksylitol

E 968

Erytrytol

3.   Dodatki inne niż barwniki i substancje słodzące

Numer E

Nazwa

E 170

Węglan wapnia

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

E 210

Kwas benzoesowy (14)

E 211

Benzoesan sodu (14)

E 212

Benzoesan potasu (14)

E 213

Benzoesan wapnia (14)

E 214

p-hydroksybenzoesan etylu

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

E 220

Dwutlenek siarki (bezwodnik kwasu siarkawego)

E 221

Siarczyn sodu

E 222

Wodorosiarczyn sodu

E 223

Pirosiarczyn sodu

E 224

Pirosiarczyn potasu

E 226

Siarczyn wapnia

E 227

Wodorosiarczyn wapnia

E 228

Wodorosiarczyn potasu

E 234

Nizyna

E 235

Natamycyna

E 239

Heksametylenoczteroamina

E 242

Dimetylodiwęglan

E 249

Azotyn potasu

E 250

Azotyn sodu

E 251

Azotan sodu

E 252

Azotan potasu

E 260

Kwas octowy

E 261

Octan potasu

E 262

Octany sodu

E 263

Octan wapnia

E 270

Kwas mlekowy

E 280

Kwas propionowy

E 281

Propionian sodu

E 282

Propionian wapnia

E 283

Propionian potasu

E 284

Kwas borowy

E 285

Czteroboran sodu (boraks)

E 290

Dwutlenek węgla

E 296

Kwas jabłkowy

E 297

Kwas fumarowy

E 300

Kwas askorbinowy

E 301

Askorbinian sodu

E 302

Askorbinian wapnia

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

E 306

Mieszanina tokoferoli

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gamma-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 310

Galusan propylu

E 311

Galusan oktylu

E 312

Galusan dodecylu

E 315

Kwas izoaskorbinowy (kwas erytrobowy)

E 316

Izoaskorbinian sodu

E 319

Tert-butylohydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylohydroksyanizol (BHA)

E 321

Butylohydroksytoluen (BHT)

E 322

Lecytyny

E 325

Mleczan sodu

E 326

Mleczan potasu

E 327

Mleczan wapnia

E 330

Kwas cytrynowy

E 331

Cytryniany sodu

E 332

Cytryniany potasu

E 333

Cytryniany wapnia

E 334

Kwas winowy (L(+)-)

E 335

Winiany sodu

E 336

Winiany potasu

E 337

Winian potasowo-sodowy

E 338

Kwas fosforowy

E 339

Fosforany sodu

E 340

Fosforany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 343

Fosforany magnezu

E 350

Jabłczany sodu

E 351

Jabłczan potasu

E 352

Jabłczany wapnia

E 353

Kwas metawinowy

E 354

Winian wapnia

E 355

Kwas adypinowy

E 356

Adypinian sodu

E 357

Adypinian potasu

E 363

Kwas bursztynowy

E 380

Cytrynian triamonowy

E 385

Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA)

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)

E 400

Kwas alginowy

E 401

Alginian sodu

E 402

Alginian potasu

E 403

Alginian amonu

E 404

Alginian wapnia

E 405

Alginian glikolu propylenowego

E 406

Agar

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma

E 407

Karagen

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

E 412

Guma guar

E 413

Tragakanta

E 414

Guma arabska (guma akacjowa)

E 415

Guma ksantanowa

E 416

Guma karaya

E 417

Guma tara

E 418

Guma gellan

E 422

Glicerol

E 425

Konjac

E 426

Hemiceluloza sojowa

E 427

Guma kasja

E 431

Stearynian polioksyetylenu (40)

E 432

Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)

E 433

Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)

E 434

Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)

E 435

Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)

E 436

Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)

E 440

Pektyny

E 442

Fosfatydy amonu

E 444

Octan izomaślanu sacharozy

E 445

Estry glicerolu i żywicy roślinnej

E 450

Difosforany

E 451

Trifosforany

E 452

Polifosforany

E 459

Beta-cyklodekstryna

E 460

Celuloza

E 461

Metyloceluloza

E 462

Etyloceluloza

E 463

Hydroksypropyloceluloza

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

E 465

Etylometyloceluloza

E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowa

E 468

Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza, enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

E 474

Sacharoglicerydy

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

E 476

Polirycynooleinian poliglicerolu

E 477

Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego

E 479b

Termoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowych

E 481

Stearoilomleczan sodu

E 482

Stearoilomleczan wapnia

E 483

Winian stearylu

E 491

Monostearynian sorbitolu

E 492

Tristearynian sorbitolu

E 493

Monolaurynian sorbitolu

E 494

Monooleinian sorbitolu

E 495

Monopalmitynian sorbitolu

E 500

Węglany sodu

E 501

Węglany potasu

E 503

Węglany amonu

E 504

Węglany magnezu

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

E 508

Chlorek potasu

E 509

Chlorek wapnia

E 511

Chlorek magnezu

E 512

Chlorek cynawy

E 513

Kwas siarkowy

E 514

Siarczany sodu

E 515

Siarczany potasu

E 516

Siarczan wapnia

E 517

Siarczan amonu

E 520

Siarczan glinu

E 521

Siarczan glinowo-sodowy

E 522

Siarczan glinowo-potasowy

E 523

Siarczan amonowo-glinowy

E 524

Wodorotlenek sodu

E 525

Wodorotlenek potasu

E 526

Wodorotlenek wapnia

E 527

Wodorotlenek amonu

E 528

Wodorotlenek magnezu

E 529

Tlenek wapnia

E 530

Tlenek magnezu

E 535

Żelazocyjanek sodu

E 536

Żelazocyjanek potasu

E 538

Żelazocyjanek wapnia

E 541

Fosforan glinowo-sodowy, kwaśny

E 551

Dwutlenek krzemu

E 552

Krzemian wapnia

E 553a

Krzemian magnezu

E 553b

Talk

E 554

Krzemian glinowo-sodowy

E 555

Krzemian glinowo-potasowy

E 556

Krzemian glinowo-wapniowy

E 558

Bentonit

E 559

Krzemian glinu (kaolin)

E 570

Kwasy tłuszczowe

E 574

Kwas glukonowy

E 575

Lakton kwasu glukonowego

E 576

Glukonian sodu

E 577

Glukonian potasu

E 578

Glukonian wapnia

E 579

Glukonian żelazawy

E 585

Mleczan żelazawy

E 586

4-heksylorezorcynol

E 620

Kwas glutaminowy

E 621

Glutaminian monosodowy

E 622

Glutaminian monopotasowy

E 623

Diglutaminian wapnia

E 624

Glutaminian monoamonowy

E 625

Diglutaminian magnezu

E 626

Kwas guanylowy

E 627

Guanylan disodowy

E 628

Guanylan dipotasowy

E 629

Guanylan wapnia

E 630

Kwas inozynowy

E 631

Inozynian disodowy

E 632

Inozynian dipotasowy

E 633

Inozynian wapnia

E 634

5’-rybonukleotydy wapnia

E 635

5’-rybonukleotydy disodowe

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

E 650

Octan cynku

E 900

Dimetylopolisiloksan

E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

E 902

Wosk candelilla

E 903

Wosk carnauba

E 904

Szelak

E 905

Wosk mikrokrystaliczny

E 907

Uwodorniony poli-1-deken

E 912

Estry kwasu montanowego

E 914

Wosk polietylenowy utleniony

E 920

L-cysteina

E 927b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Hel

E 941

Azot

E 942

Podtlenek azotu

E 943a

Butan

E 943b

Izobutan

E 944

Propan

E 948

Tlen

E 949

Wodór

E 999

Ekstrakt Quillaia

E 1103

Inwertaza

E 1105

Lizozym

E 1200

Polidekstroza

E 1201

Poliwinylopirolidon

E 1202

Poliwinylopolipirolidon

E 1203

Alkohol poliwinylowy (PVA)

E 1204

Pullulan

E 1205

Zasadowy kopolimer metakrylanu

E 1404

Skrobia utleniona

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

E 1412

Fosforan diskrobiowy

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420

Skrobia acetylowana

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

E 1452

Sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1505

Cytrynian trietylowy

E 1517

Dioctan glicerolu (diacetyna)

E 1518

Trioctan glicerolu (triacetyna)

E 1519

Alkohol benzylowy

E 1520

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

E 1521

Glikol polietylenowy

CZĘŚĆ C

DEFINICJE GRUP DODATKÓW

1)   Grupa I

Numer E

Nazwa

Szczegółowy maksymalny poziom

E 170

Węglan wapnia

quantum satis

E 260

Kwas octowy

quantum satis

E 261

Octan potasu

quantum satis

E 262

Octany sodu

quantum satis

E 263

Octan wapnia

quantum satis

E 270

Kwas mlekowy

quantum satis

E 290

Dwutlenek węgla

quantum satis

E 296

Kwas jabłkowy

quantum satis

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

E 301

Askorbinian sodu

quantum satis

E 302

Askorbinian wapnia

quantum satis

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego

quantum satis

E 306

Mieszanina tokoferoli

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

E 322

Lecytyny

quantum satis

E 325

Mleczan sodu

quantum satis

E 326

Mleczan potasu

quantum satis

E 327

Mleczan wapnia

quantum satis

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

E 333

Cytryniany wapnia

quantum satis

E 334

Kwas winowy (L(+)-)

quantum satis

E 335

Winiany sodu

quantum satis

E 336

Winiany potasu

quantum satis

E 337

Winian potasowo-sodowy

quantum satis

E 350

Jabłczany sodu

quantum satis

E 351

Jabłczan potasu

quantum satis

E 352

Jabłczany wapnia

quantum satis

E 354

Winian wapnia

quantum satis

E 380

Cytrynian triamonowy

quantum satis

E 400

Kwas alginowy

quantum satis  (15)

E 401

Alginian sodu

quantum satis  (15)

E 402

Alginian potasu

quantum satis  (15)

E 403

Alginian amonu

quantum satis  (15)

E 404

Alginian wapnia

quantum satis  (15)

E 406

Agar

quantum satis  (15)

E 407

Karagen

quantum satis  (15)

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma

quantum satis  (15)

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guma guar

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragakanta

quantum satis  (15)

E 414

Guma arabska (guma akacjowa)

quantum satis  (15)

E 415

Guma ksantanowa

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Guma tara

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Guma gellan

quantum satis  (15)

E 422

Glicerol

quantum satis

E 425

Konjac

(i)

Guma Konjac

(ii)

Glukomannan Konjac

10 g/kg, pojedynczo lub łącznie (15)  (17)

E 440

Pektyny

quantum satis  (15)

E 460

Celuloza

quantum satis

E 461

Metyloceluloza

quantum satis

E 462

Etyloceluloza

quantum satis

E 463

Hydroksypropyloceluloza

quantum satis

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

quantum satis

E 465

Etylometyloceluloza

quantum satis

E 466

Karboksymetyloceluloza

quantum satis

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza

quantum satis

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

quantum satis

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

quantum satis

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

quantum satis

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

quantum satis

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

quantum satis

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

quantum satis

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

quantum satis

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

quantum satis

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

quantum satis

E 500

Węglany sodu

quantum satis

E 501

Węglany potasu

quantum satis

E 503

Węglany amonu

quantum satis

E 504

Węglany magnezu

quantum satis

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

quantum satis

E 508

Chlorek potasu

quantum satis

E 509

Chlorek wapnia

quantum satis

E 511

Chlorek magnezu

quantum satis

E 513

Kwas siarkowy

quantum satis

E 514

Siarczany sodu

quantum satis

E 515

Siarczany potasu

quantum satis

E 516

Siarczan wapnia

quantum satis

E 524

Wodorotlenek sodu

quantum satis

E 525

Wodorotlenek potasu

quantum satis

E 526

Wodorotlenek wapnia

quantum satis

E 527

Wodorotlenek amonu

quantum satis

E 528

Wodorotlenek magnezu

quantum satis

E 529

Tlenek wapnia

quantum satis

E 530

Tlenek magnezu

quantum satis

E 570

Kwasy tłuszczowe

quantum satis

E 574

Kwas glukonowy

quantum satis

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

E 576

Glukonian sodu

quantum satis

E 577

Glukonian potasu

quantum satis

E 578

Glukonian wapnia

quantum satis

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

quantum satis

E 920

L-cysteina

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Hel

quantum satis

E 941

Azot

quantum satis

E 942

Podtlenek azotu

quantum satis

E 948

Tlen

quantum satis

E 949

Wodór

quantum satis

E 1103

Inwertaza

quantum satis

E 1200

Polidekstroza

quantum satis

E 1404

Skrobia utleniona

quantum satis

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

quantum satis

E 1412

Fosforan diskrobiowy

quantum satis

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

E 1420

Skrobia acetylowana

quantum satis

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

quantum satis

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

quantum satis

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

quantum satis

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

quantum satis

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

quantum satis

E 620

Kwas glutaminowy

10 g/kg, pojedynczo lub łącznie, podano w przeliczeniu na kwas glutaminowy

E 621

Glutaminian monosodowy

E 622

Glutaminian monopotasowy

E 623

Diglutaminian wapnia

E 624

Glutaminian monoamonowy

E 625

Diglutaminian magnezu

E 626

Kwas guanylowy

500 mg/kg, pojedynczo lub łącznie, podane w przeliczeniu na kwas guanylowy

E 627

Guanylan disodowy

E 628

Guanylan dipotasowy

E 629

Guanylan wapnia

E 630

Kwas inozynowy

E 631

Inozynian disodowy

E 632

Inozynian dipotasowy

E 633

Inozynian wapnia

E 634

5’-rybonukleotydy wapnia

E 635

5’-rybonukleotydy disodowe

E 420

Sorbitole

quantum satis (w celu innym niż słodzenie)

E 421

Mannitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitole

E 966

Laktitol

E 967

Ksylitol

E 968

Erytrytol

2)   Grupa II: Barwniki spożywcze dopuszczone na poziomie quantum satis

Numer E

Nazwa

E 101

Ryboflawiny

E 140

Chlorofile, chlorofiliny

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

E 150a

Karmel

E 150b

Karmel siarczynowy

E 150c

Karmel amoniakalny

E 150d

Karmel amoniakalno-siarczynowy

E 153

Węgiel roślinny

E 160a

Karoteny

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

E 162

Czerwień buraczana, betanina

E 163

Antocyjany

E 170

Węglan wapnia

E 171

Dwutlenek tytanu

E 172

Tlenki i wodorotlenki żelaza

3)   Grupa III: Barwniki spożywcze o łącznym maksymalnym poziomie

Numer E

Nazwa

E 100

Kurkumina

E 102

Tartrazyna

E 104

Żółcień chinolinowa

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

E 122

Azorubina, karmoizyna

E 124

Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A

E 129

Czerwień Allura AC

E 131

Błękit patentowy V

E 132

Indygotyna, indygokarmin

E 133

Błękit brylantowy FCF

E 142

Zieleń S

E 151

Czerń brylantowa BN, czerń PN

E 155

Brąz HT

E 160e

Beta-apo-8’-karotenal (C 30)

E 161b

Luteina

4)   Grupa IV: Poliole

Numer E

Nazwa

E 420

Sorbitole

E 421

Mannitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitole

E 966

Laktitol

E 967

Ksylitol

E 968

Erytrytol

5)   Inne dodatki, które mogą być uregulowane łącznie

a)   E 200–203: Kwas sorbowy – sorbiniany (SA)

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia


b)   E 210–213: Kwas benzoesowy – benzoesany (BA)

Numer E

Nazwa

E 210

Kwas benzoesowy

E 211

Benzoesan sodu

E 212

Benzoesan potasu

E 213

Benzoesan wapnia


c)   E 200–213: Kwas sorbowy – sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany (SA + BA)

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

E 210

Kwas benzoesowy

E 211

Benzoesan sodu

E 212

Benzoesan potasu

E 213

Benzoesan wapnia


d)   E 200–219: Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany; p-hydroksybenzoesany (SA + BA + PHB)

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

E 210

Kwas benzoesowy

E 211

Benzoesan sodu

E 212

Benzoesan potasu

E 213

Benzoesan wapnia

E 214

p-hydroksybenzoesan etylu

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu


e)   E 200–203; 214–219: Kwas sorbowy – sorbiniany; p-hydroksybenzoesany (SA + PHB)

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

E 214

p-hydroksybenzoesan etylu

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu


f)   E 214–219: p-hydroksybenzoesany (PHB)

Numer E

Nazwa

E 214

p-hydroksybenzoesan etylu

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu


g)   E 220–228: Dwutlenek siarki - siarczyny

Numer E

Nazwa

E 220

Dwutlenek siarki

E 221

Siarczyn sodu

E 222

Wodorosiarczyn sodu

E 223

Pirosiarczyn sodu

E 224

Pirosiarczyn potasu

E 226

Siarczyn wapnia

E 227

Wodorosiarczyn wapnia

E 228

Wodorosiarczyn potasu


h)   E 249–250: Azotyny

Numer E

Nazwa

E 249

Azotyn potasu

E 250

Azotyn sodu


i)   E 251–252: Azotany

Numer E

Nazwa

E 251

Azotan sodu

E 252

Azotan potasu


j)   E 280–283: Kwas propionowy – propioniany

Numer E

Nazwa

E 280

Kwas propionowy

E 281

Propionian sodu

E 282

Propionian wapnia

E 283

Propionian potasu


k)   E 310–320: Galusany, TBHQ i BHA

Numer E

Nazwa

E 310

Galusan propylu

E 311

Galusan oktylu

E 312

Galusan dodecylu

E 319

Tert-butylohydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylohydroksyanizol (BHA)


l)   E 338–341, E 343 i E 450–452: Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri- i polifosforany

Numer E

Nazwa

E 338

Kwas fosforowy

E 339

Fosforany sodu

E 340

Fosforany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 343

Fosforany magnezu

E 450

Difosforany

E 451

Trifosforany

E 452

Polifosforany


m)   E 355–357: Kwas adypinowy – adypiniany

Numer E

Nazwa

E 355

Kwas adypinowy

E 356

Adypinian sodu

E 357

Adypinian potasu


n)   E 432–436: Polisorbaty

Numer E

Nazwa

E 432

Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)

E 433

Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)

E 434

Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)

E 435

Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)

E 436

Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)


o)   E 473–474: Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, sacharoglicerydy

Numer E

Nazwa

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

E 474

Sacharoglicerydy


p)   E 481–482: Stearoilomleczany

Numer E

Nazwa

E 481

Stearoilomleczan sodu

E 482

Stearoilomleczan wapnia


q)   E 491–495: Estry sorbitolu

Numer E

Nazwa

E 491

Monostearynian sorbitolu

E 492

Tristearynian sorbitolu

E 493

Monolaurynian sorbitolu

E 494

Monooleinian sorbitolu

E 495

Monopalmitynian sorbitolu


r)   E 520–523: Siarczany glinu

Numer E

Nazwa

E 520

Siarczan glinu

E 521

Siarczan glinowo-sodowy

E 522

Siarczan glinowo-potasowy

E 523

Siarczan amonowo-glinowy


s)   E 551–559: Dwutlenek krzemu – krzemiany

Numer E

Nazwa

E 551

Dwutlenek krzemu

E 552

Krzemian wapnia

E 553a

Krzemian magnezu

E 553b

Talk

E 554

Krzemian glinowo-sodowy

E 555

Krzemian glinowo-potasowy

E 556

Krzemian glinowo-wapniowy

E 559

Krzemian glinu (kaolin)


t)   E 620–625: Kwas glutaminowy – glutaminiany

Numer E

Nazwa

E 620

Kwas glutaminowy

E 621

Glutaminian monosodowy

E 622

Glutaminian monopotasowy

E 623

Diglutaminian wapnia

E 624

Glutaminian monoamonowy

E 625

Diglutaminian magnezu


u)   E 626–635: Rybonukleotydy

Numer E

Nazwa

E 626

Kwas guanylowy

E 627

Guanylan disodowy

E 628

Guanylan dipotasowy

E 629

Guanylan wapnia

E 630

Kwas inozynowy

E 631

Inozynian disodowy

E 632

Inozynian dipotasowy

E 633

Inozynian wapnia

E 634

5’-rybonukleotydy wapnia

E 635

5’-rybonukleotydy disodowe

CZĘŚĆ D

KATEGORIE ŻYWNOŚCI

Numer

Nazwa

0.

Wszystkie kategorie żywności

01.

Produkty mleczne i ich analogi

01.1

Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

01.2

Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, włączając maślankę naturalną bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej), niepoddane obróbce cieplnej po fermentacji

01.3

Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po fermentacji

01.4

Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej

01.5

Mleko odwodnione w rozumieniu dyrektywy 2001/114/WE

01.6

Śmietanka oraz śmietanka w proszku

01.6.1

Śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)

01.6.2

Fermentowane produkty śmietanowe i ich substytuty zawierające żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, o zawartości tłuszczu poniżej 20 %

01.6.3

Pozostałe śmietanki

01.7

Sery i produkty serowe

01.7.1

Sery niedojrzewające, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16

01.7.2

Sery dojrzewające

01.7.3

Jadalne skórki serów

01.7.4

Ser serwatkowy

01.7.5

Sery topione

01.7.6

Produkty serowe, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16

01.8

Analogi produktów mlecznych, włączając zabielacze do napojów

02.

Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe

02.1

Tłuszcze i oleje zasadniczo bezwodne, wyłączając bezwodny tłuszcz mleczny

02.2

Emulsje tłuszczowe i olejowe, głównie typu W/O („woda w oleju”)

02.2.1

Masło i koncentrat masła oraz olej maślany i bezwodny tłuszcz mleczny

02.2.2

Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, włączając tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, i emulsje ciekłe

02.3

Olej roślinny do natłuszczania form do pieczenia, w aerozolu

03.

Lody spożywcze

04.

Warzywa i owoce

04.1

Owoce i warzywa nieprzetworzone

04.1.1

Całe świeże owoce i warzywa

04.1.2

Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione

04.1.3

Owoce i warzywa mrożone

04.2

Owoce i warzywa przetworzone

04.2.1

Owoce i warzywa suszone

04.2.2

Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance

04.2.3

Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach

04.2.4

Przetwory owocowe i warzywne, wyłączając produkty objęte pkt 5.4

04.2.4.1

Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej

04.2.4.2

Owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 16

04.2.5

Dżemy, galaretki, marmolady i produkty podobne

04.2.5.1

Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE

04.2.5.2

Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE

04.2.5.3

Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania

04.2.5.4

Masła orzechowe i produkty do smarowania z orzechów

04.2.6

Przetworzone produkty z ziemniaków

05.

Wyroby cukiernicze

05.1

Wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE

05.2

Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech

05.3

Guma do żucia

05.4

Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4

06.

Zboża i produkty zbożowe

06.1

Ziarna całe, łamane lub płatkowane

06.2

Mąki i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie

06.2.1

Mąka

06.2.2

Skrobie

06.3

Śniadaniowe przetwory zbożowe

06.4

Makarony

06.4.1

Świeży makaron

06.4.2

Suchy makaron

06.4.3

Świeże makarony wstępnie obgotowane

06.4.4

Gnocchi ziemniaczane

06.4.5

Nadzienia do makaronów nadziewanych (pierożków ravioli i produktów podobnych)

06.5

Makarony typu noodle

06.6

Ciasto o luźnej konsystencji

06.7

Produkty zbożowe wstępnie obgotowane lub przetworzone

07.

Wyroby piekarskie

07.1

Chleb i bułki

07.1.1

Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól

07.1.2

Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie

08.

Mięso

08.1

Mięso nieprzetworzone

08.1.1

Mięso nieprzetworzone inne niż surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004

08.1.2

Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004

08.2

Mięso przetworzone

08.2.1

Mięso przetworzone niepoddane obróbce cieplnej

08.2.2

Mięso przetworzone poddane obróbce cieplnej

08.2.3

Osłonki i powłoki oraz dekoracje mięsa

08.2.4

Tradycyjnie peklowane produkty mięsne, objęte przepisami szczególnymi dotyczącymi azotynów i azotanów

08.2.4.1

Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo (produkty mięsne zanurzane w roztworze peklującym zawierającym azotyny lub azotany, sól i inne składniki)

08.2.4.2

Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho (peklowanie na sucho polega na nałożeniu na sucho mieszanki peklującej, zawierającej azotyny lub azotany, sól i inne składniki, na powierzchnię mięsa, po czym mięso poddaje się stabilizacji/dojrzewaniu)

08.2.4.3

Inne tradycyjne produkty mięsne peklowane (peklowanie w zalewie i na sucho stosowane łącznie lub gdy azotyn lub azotan jest zawarty w produkcie złożonym, lub gdy produkt jest nastrzykiwany roztworem peklującym przed gotowaniem)

09.

Ryby i produkty rybołówstwa

09.1

Nieprzetworzone ryby i produkty rybołówstwa

09.1.1

Nieprzetworzone ryby

09.1.2

Nieprzetworzone mięczaki i skorupiaki

09.2

Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki

09.3

Ikra rybia

10.

Jaja i produkty jajeczne

10.1

Nieprzetworzone jaja

10.2

Przetworzone jaja i produkty jajeczne

11.

Cukry, syropy, miód i słodziki stołowe

11.1

Cukry i syropy w rozumieniu dyrektywy 2001/111/WE

11.2

Inne cukry i syropy

11.3

Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE

11.4

Słodziki stołowe

11.4.1

Słodziki stołowe w postaci płynnej

11.4.2

Słodziki stołowe w postaci proszku

11.4.3

Słodziki stołowe w tabletkach

12.

Sole, przyprawy, zupy, sosy, sałatki i produkty białkowe

12.1

Sól i substytuty soli

12.1.1

Sól

12.1.2

Substytuty soli

12.2

Zioła, przyprawy, przyprawy kulinarne

12.2.1

Zioła i przyprawy

12.2.2

Przyprawy kulinarne i dodatki do potraw

12.3

Octy

12.4

Musztarda

12.5

Zupy i buliony

12.6

Sosy

12.7

Sałatki i produkty smakowe do smarowania pieczywa

12.8

Drożdże i produkty z drożdży

12.9

Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8

13.

Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE

13.1

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

13.1.1

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy Komisji 2006/141/WE (18)

13.1.2

Preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy 2006/141/WE

13.1.3

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy Komisji 2006/125/WE (19)

13.1.4

Inna żywność dla małych dzieci

13.1.5

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy Komisji 1999/21/WE (20) i specjalne preparaty dla niemowląt

13.1.5.1

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i specjalne preparaty dla niemowląt

13.1.5.2

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE

13.2

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów objętych kategorią 13.1.5)

13.3

Dietetyczne środki spożywcze stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała, całkowicie zastępujące dzienne posiłki lub poszczególne posiłki (całość lub część całkowitej dziennej diety)

13.4

Żywność przeznaczona dla osób z nietolerancją glutenu, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 41/2009 (21)

14.

Napoje

14.1

Napoje bezalkoholowe

14.1.1

Woda, w tym naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy 2009/54/WE oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach

14.1.2

Soki owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz soki warzywne

14.1.3

Nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz nektary warzywne i produkty podobne

14.1.4

Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

14.1.5

Kawa, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów oraz mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów

14.1.5.1

Kawa, ekstrakty kawy

14.1.5.2

Inne

14.2

Napoje alkoholowe, w tym ich odpowiedniki bezalkoholowe i o niskiej zawartości alkoholu

14.2.1

Piwo i napoje słodowe

14.2.2

Wina i inne produkty zdefiniowane w rozporządzeniu (EWG) nr 1234/2007 oraz ich odpowiedniki bezalkoholowe

14.2.3

Cydr i perry

14.2.4

Wino owocowe i made wine

14.2.5

Miód pitny

14.2.6

Napoje spirytusowe w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 110/2008

14.2.7

Aromatyzowane produkty na bazie wina w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 1601/91

14.2.7.1

Wina aromatyzowane

14.2.7.2

Aromatyzowane napoje na bazie wina

14.2.7.3

Aromatyzowane koktajle na bazie wina

14.2.8

Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %

15.

Przekąski gotowe do spożycia

15.1

Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi

15.2

Przetworzone orzechy

16.

Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4

17.

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  (22) z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci

17.1

Suplementy diety w postaci stałej, w tym w postaci kapsułek i tabletek oraz w podobnych postaciach, z wyłączeniem postaci do żucia

17.2

Suplementy diety w postaci płynnej

17.3

Suplementy diety w postaci syropu lub do żucia

18.

Przetworzona żywność nieobjęta kategoriami 1 do 17, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci

CZĘŚĆ E

DOPUSZCZONE DODATKI DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA W KATEGORIACH ŻYWNOŚCI

Numer kategorii

Numer E

Nazwa

Maksymalny poziom (odpowiednio mg/l lub mg/kg)

Przypisy

Ograniczenia/wyjątki

0.

Dodatki do żywności dopuszczone we wszystkich kategoriach żywności

E 290

Dwutlenek węgla

quantum satis

 

 

E 938

Argon

quantum satis

 

 

E 939

Hel

quantum satis

 

 

E 941

Azot

quantum satis

 

 

E 942

Podtlenek azotu

quantum satis

 

 

E 948

Tlen

quantum satis

 

 

E 949

Wodór

quantum satis

 

 

E 338–452

Kwas fosforowy - fosforany – di-, tri- i polifosforany

10 000

(1) (4) (57)

Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika

E 551–559

Dwutlenek krzemu - krzemiany

10 000

(1) (57)

Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika

E 459

Beta-cyklodekstryna

quantum satis

 

Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika

E 551–559

Dwutlenek krzemu - krzemiany

quantum satis

(1)

Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(4):

Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.

(57):

Zastosowanie ma poziom maksymalny, chyba że w pkt 01–18 niniejszego załącznika w odniesieniu do konkretnej żywności lub kategorii żywności podano inny poziom.

01

Produkty mleczne i ich analogi

01.1

Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

E 331

Cytryniany sodu

4 000

 

Tylko mleko kozie UHT

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

1 000

(1) (4)

Tylko mleko sterylizowane i mleko UHT

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5

01.2

Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, włączając maślankę naturalną bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej), niepoddawane obróbce cieplnej po fermentacji

01.3

Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po fermentacji

Grupa I

Dodatki

 

 

 

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

koagulat mleczny

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

01.4

Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej

Grupa I

Dodatki

 

 

 

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

 

 

 

Grupa III

Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie

150

 

 

Grupa IV

Poliole

quantum satis

 

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

10

 

 

E 160d

Likopen

30

 

 

E 200–213

Kwas sorbowy – sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany

300

(1) (2)

Tylko desery na bazie produktów mlecznych niepoddawane obróbce cieplnej

E 297

Kwas fumarowy

4 000

 

Tylko desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

3 000

(1) (4)

 

E 355–357

Kwas adypinowy – adypiniany

1 000

 

Tylko desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 363

Kwas bursztynowy

6 000

 

 

E 416

Guma karaya

6 000

 

 

E 427

Guma kasja

2 500

 

 

E 432–436

Polisorbaty

1 000

 

 

E 473–474

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych – sacharoglicerydy

5 000

 

 

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

2 000

 

 

E 477

Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego

5 000

 

 

E 481–482

Stearoilomleczany

5 000

 

 

E 483

Winian stearylu

5 000

 

 

E 491–495

Estry sorbitolu

5 000

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 951

Aspartam

1 000

 

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 952

Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa

250

(51)

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 954

Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa

100

(52)

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 955

Sukraloza

400

 

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 957

Taumatyna

5

 

Tylko jako wzmacniacz smaku

E 959

Neohesperydyna DC

50

 

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 962

Sól aspartamu i acesulfamu

350

(11)a (49) (50)

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 961

Neotam

32

 

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

(11):

Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.

(49):

Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).

(50):

Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.

(51):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(52):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.

01.5

Mleko odwodnione w rozumieniu dyrektywy 2001/114/WE

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

Z wyjątkiem produktów bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

 

 

E 301

Askorbinian sodu

quantum satis

 

 

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

quantum satis

 

 

E 310–320

Galusany, TBHQ i BHA

200

(1)

Tylko mleko w proszku do automatów

E 322

Lecytyny

quantum satis

 

 

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

 

 

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

 

 

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

1 000

(1) (4)

Tylko mleko zagęszczone o zawartości suchej masy poniżej 28 %

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

1 500

(1) (4)

Tylko mleko zagęszczone o zawartości suchej masy powyżej 28 %

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

2 500

(1) (4)

Tylko mleko w proszku i mleko w proszku odtłuszczone

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)

200

(41) (46)

Tylko mleko w proszku do automatów

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)

30

(46)

Tylko mleko w proszku do produkcji lodów

E 407

Karagen

quantum satis

 

 

E 500(ii)

Wodorowęglan sodu

quantum satis

 

 

E 501(ii)

Wodorowęglan potasu

quantum satis

 

 

E 509

Chlorek wapnia

quantum satis

 

 

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

(41):

W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.

(46):

Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.

01.6

Śmietanka oraz śmietanka w proszku

01.6.1

Śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)

E 401

Alginian sodu

quantum satis

 

 

E 402

Alginian potasu

quantum satis

 

 

E 407

Karagen

quantum satis

 

 

E 466

Karboksymetyloceluloza

quantum satis

 

 

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

quantum satis

 

 

01.6.2

Fermentowane produkty śmietanowe i ich substytuty zawierające żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, o zawartości tłuszczu poniżej 20 %

E 406

Agar

quantum satis

 

 

E 407

Karagen

quantum satis

 

 

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

quantum satis

 

 

E 412

Guma guar

quantum satis

 

 

E 415

Guma ksantanowa

quantum satis

 

 

E 440

Pektyny

quantum satis

 

 

E 460

Celuloza

quantum satis

 

 

E 466

Karboksymetyloceluloza

quantum satis

 

 

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

quantum satis

 

 

E 1404

Skrobia utleniona

quantum satis

 

 

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

quantum satis

 

 

E 1412

Fosforan diskrobiowy

quantum satis

 

 

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

 

 

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

 

 

E 1420

Skrobia acetylowana

quantum satis

 

 

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

quantum satis

 

 

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

quantum satis

 

 

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

quantum satis

 

 

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

quantum satis

 

 

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

quantum satis

 

 

01.6.3

Pozostałe śmietanki

Grupa I

Dodatki

 

 

 

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

Grupa III

Barwniki o połączonym maksymalnym poziomie

150

 

Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 234

Nizyna

10

 

Tylko clotted cream

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

5 000

(1) (4)

Tylko śmietanka sterylizowana, pasteryzowana, UHT oraz ubita

E 473–474

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych – sacharoglicerydy

5 000

(1)

Tylko śmietanka sterylizowana oraz śmietanka sterylizowana o obniżonej zawartości tłuszczu

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

01.7

Sery i produkty serowe

01.7.1

Sery niedojrzewające, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16

Grupa I

Dodatki

 

 

Z wyjątkiem sera mozzarella oraz fermentowanych serów niedojrzewających zawierających żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

Tylko sery niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

Grupa III

Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie

150

 

Tylko sery niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nizyna

10

 

Tylko ser mascarpone

E 260

Kwas octowy

quantum satis

 

Tylko ser mozzarella

E 270

Kwas mlekowy

quantum satis

 

Tylko ser mozzarella

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

 

Tylko ser mozzarella

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

2 000

(1) (4)

Z wyjątkiem sera mozzarella

E 460(ii)

Celuloza sproszkowana

quantum satis

 

Tylko ser mozzarella w plasterkach i utarty

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

 

Tylko ser mozzarella

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

01.7.2

Sery dojrzewające

E 1105

Lizozym

quantum satis

 

 

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

125

 

Tylko red marbled ser

E 140

Chlorofile, chlorofiliny

quantum satis

 

Tylko ser sage derby

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

quantum satis

 

Tylko ser sage derby

E 153

Węgiel roślinny

quantum satis

 

Tylko ser morbier

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

15

 

Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

50

 

Tylko ser red Leicester

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

35

 

Tylko ser Mimolette

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

quantum satis

 

Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany

E 163

Antocyjany

quantum satis

 

Tylko red marbled ser

E 170

Węglan wapnia

quantum satis

 

 

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

Tylko sery, pakowane, w plasterkach i krojone; sery dojrzewające przekładane i sery z dodatkiem środków spożywczych

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię produktów serowych dojrzewających

E 234

Nizyna

12,5

(29)

 

E 235

Natamycyna

1

(8)

Tylko do stosowania na powierzchnię serów twardych, półtwardych i półmiękkich

E 239

Heksametylenoczteroamina

25 mg/kg jako pozostałość, w przeliczeniu na formaldehyd

 

Tylko ser Provolone

E 251–252

Azotany

150

(30)

Tylko sery twarde, półtwarde i półmiękkie

E 280–283

Kwas propionowy – propioniany

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię

E 460

Celuloza sproszkowana

quantum satis

 

Tylko sery dojrzewające w plasterkach i utarte

E 500(ii)

Wodorowęglan sodu

quantum satis

 

Tylko sery z mleka ukwaszonego

E 504

Węglany magnezu

quantum satis

 

 

E 509

Chlorek wapnia

quantum satis

 

 

E 551–559

Dwutlenek krzemu – krzemiany

10 000

(1)

Tylko sery twarde i półtwarde w plasterkach lub utarte

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

 

 

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(8):

mg/dm2 powierzchni, nieobecne w powierzchniowej 5 mm warstwie produktu.

(29):

Substancja może występować naturalnie w niektórych serach jako wynik procesu fermentacji.

(30):

W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.

01.7.3

Jadalne skórki serów

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

 

Grupa III

Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie

quantum satis

 

 

E 160d

Likopen

30

 

 

E 180

Czerwień litolowa BK

quantum satis

 

 

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

20

 

 

01.7.4

Ser serwatkowy

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1), (2)

Tylko sery, pakowane, w plasterkach; sery przekładane i sery z dodatkiem środków spożywczych

E 251–252

Azotany

150

(30)

Tylko mleko do produkcji serów twardych, półtwardych i półmiękkich

E 260

Kwas octowy

quantum satis

 

 

E 270

Kwas mlekowy

quantum satis

 

 

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

 

 

E 460(ii)

Celuloza sproszkowana

quantum satis

 

Tylko ser utarty i w plasterkach

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

 

 

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(30):

W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.

01.7.5

Sery topione

Grupa I

Dodatki

 

 

 

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 100

Kurkumina

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 102

Tartrazyna

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 104

Żółcień chinolinowa

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 122

Azorubina, karmoizyna

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 160c

Beta-apo-8’-karotenal (C 30)

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 161b

Luteina

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 160d

Likopen

5

 

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

 

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

quantum satis

 

 

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

15

 

 

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nizyna

12,5

(29)

 

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

20 000

(1) (4)

 

E 427

Guma kasja

2 500

 

 

E 551–559

Dwutlenek krzemu – krzemiany

10 000

(1)

 

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

(29):

Substancja może występować naturalnie w niektórych serach jako wynik procesu fermentacji.

(33):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e, E 161b.

01.7.6

Produkty serowe, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16

Grupa I

Dodatki

 

 

 

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

Tylko produkty niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

Grupa III

Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie

100

 

Tylko produkty niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 1105

Lizozym

quantum satis

 

Tylko produkty dojrzewające

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

125

 

Tylko produkty red marbled

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

15

 

Tylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

quantum satis

 

Tylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane

E 163

Antocyjany

quantum satis

 

Tylko produkty red marbled

E 170

Węglan wapnia

quantum satis

 

Tylko produkty dojrzewające

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

Tylko produkty niedojrzewające; produkty dojrzewające, pakowane, w plasterkach; produkty dojrzewające przekładane i dojrzewające z dodatkiem środków spożywczych

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię produktów dojrzewających

E 234

Nizyna

12,5

(29)

Tylko produkty dojrzewające i topione

E 235

Natamycyna

1 mg/dm2 powierzchni (nieobecne w powierzchniowej 5 mm warstwie produktu)

 

Tylko do stosowania na powierzchnię produktów twardych, półtwardych i półmiękkich

E 251–252

Azotany

150

(30)

Tylko produkty serowe dojrzewajace twarde, półtwarde i półmiękkie

E 280–283

Kwas propionowy – propioniany

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię produktów dojrzewających

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

2 000

(1) (4)

Tylko produkty niedojrzewające

E 460

Celuloza sproszkowana

quantum satis

 

Tylko produkty utarte i w plasterkach, dojrzewające i niedojrzewające

Tylko produkty dojrzewające i niedojrzewające, utarte i w plasterkach

E 504

Węglany magnezu

quantum satis

 

Tylko produkty dojrzewające

E 509

Chlorek wapnia

quantum satis

 

Tylko produkty dojrzewające

E 551–559

Dwutlenek krzemu – krzemiany

10 000

(1)

Tylko produkty twarde i półtwarde w plasterkach lub utarte

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

 

Tylko produkty dojrzewające

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

(29):

Substancja może występować naturalnie w pewnych produktach jako wynik procesu fermentacji.

(30):

W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.

01.8

Analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów

Grupa I

Dodatki

 

 

 

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

quantum satis

(1) (2)

Tylko analogi serów (tylko do stosowania na powierzchnię)

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

2 000

(1) (2)

Tylko białkowe analogi serów

E 251–252

Azotany

150

(30)

Tylko analogi serów na bazie produktów mleczarskich

E 280–283

Kwas propionowy – propioniany

quantum satis

 

Tylko analogi serów (tylko do stosowania na powierzchnię)

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

5 000

(1) (4)

Tylko analogi bitej śmietanki

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

20 000

(1) (4)

Tylko analogi sera topionego

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

30 000

(1) (4)

Tylko zabielacze do napojów

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

50 000

(1) (4)

Tylko zabielacze do napojów przeznaczone do automatów

E 432–436

Polisorbaty

5 000

(1)

Tylko analogi mleka i śmietanki

E 473–474

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych – sacharoglicerydy

5 000

(1)

Tylko analogi śmietanki

E 473–474

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych – sacharoglicerydy

20 000

(1)

Tylko zabielacze do napojów

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

5 000

 

Tylko analogi mleka i śmietanki

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

500

 

Tylko zabielacze do napojów

E 477

Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego

1 000

 

Tylko zabielacze do napojów

E 477

Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego

5 000

 

Tylko analogi mleka i śmietanki

E 481–482

Stearoilomleczany

3 000

(1)

Tylko zabielacze do napojów

E 491–495

Estry sorbitolu

5 000

(1)

Tylko analogi mleka i śmietanki; zabielacze do napojów

E 551–559

Dwutlenek krzemu – krzemiany

10 000

(1)

Tylko analogi sera utarte lub w plasterkach oraz analogi sera topionego; zabielacze do napojów

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

(30):

W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.

02

Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe

02.1

Tłuszcze i oleje zasadniczo bezwodne, wyłączając bezwodny tłuszcz mleczny

E 100

Kurkumina

quantum satis

 

Tylko tłuszcze

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko tłuszcze

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

10

 

Tylko tłuszcze

E 270

Kwas mlekowy

quantum satis

 

Tylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

 

Tylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 306

Mieszanina tokoferoli

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 307

Alfa-tokoferol

200

 

Tylko rafinowana oliwa z oliwek oraz oliwa z wytłoków oliwek

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 310–320

Galusany, TBHQ i BHA, indywidualnie lub w połączeniu

200

(1) (41)

Tylko tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z wytłoków oliwnych, oraz smalec, olej rybi, tłuszcz wołowy, drobiowy i owczy

E 321

Butylohydroksytoluen (BHT)

100

(41)

Tylko tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych, oraz smalec, olej rybi, tłuszcz wołowy, drobiowy i owczy

E 322

Lecytyny

30 000

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 333

Cytryniany wapnia

quantum satis

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)

30

(41) (46)

Tylko oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin) oraz tłuszcze, w których zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest wyższa niż 15 % m/m kwasów tłuszczowych ogółem, do stosowania w produktach żywnościowych niepoddawanych obróbce cieplnej

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)

50

(41) (46)

Tylko olej rybi i olej z alg; smalec, tłuszcz wołowy, drobiowy, owczy i wieprzowy; tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; oleje i tłuszcze do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

10 000

 

Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

quantum satis

 

Tylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów

E 900

Dimetylopolisiloksan

10

 

Tylko oleje i tłuszcze do smażenia

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(41):

W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.

(46):

Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.

02.2

Emulsje tłuszczowe i olejowe, głównie typu W/O („woda w oleju”)

02.2.1

Masło i koncentrat masła oraz olej maślany i bezwodny tłuszcz mleczny

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Z wyjątkiem masła z mleka owczego i koziego

E 500

Węglany sodu

quantum satis

 

Masło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany)

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

2 000

(1) (4)

Masło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany)

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

02.2.2

Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, w tym tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, i emulsje ciekłe

Grupa I

Dodatki

 

 

 

E 100

Kurkumina

quantum satis

 

Z wyjątkiem masła o obniżonej zawartości tłuszczu

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

 

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

10

 

Z wyjątkiem masła o obniżonej zawartości tłuszczu

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

Tylko emulsje tłuszczowe (z wyłączeniem masła) o zawartości tłuszczu 60 % lub wyższej

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

2 000

(1) (2)

Tylko emulsje tłuszczowe o zawartości tłuszczu poniżej 60 %

E 310–320

Galusany, TBHQ i BHA, indywidualnie lub w połączeniu

200

(1) (2)

Tylko tłuszcz do smażenia

E 321

Butylohydroksytoluen (BHT)

100

 

Tylko tłuszcz do smażenia

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

5 000

(1) (4)

Tylko tłuszcze do smarowania

E 385

Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA)

100

 

Tylko tłuszcze do smarowania zgodne z definicją podaną w art. 115 i załączniku XV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o zawartości tłuszczu 41 % lub niższej

E 405

Alginian glikolu propylenowego

3 000

 

 

E 432–436

Polisorbaty

10 000

(1)

Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia

E 473–474

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych – sacharoglicerydy

10 000

(1)

Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

5 000

 

 

E 476

Polirycynooeinian poliglicerolu

4 000

 

Tylko tłuszcze do smarowania zgodne z definicją podaną w art. 115 i załączniku XV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o zawartości tłuszczu 41 % lub niższej, oraz podobne produkty do smarowania o zawartości tłuszczu poniżej 10 %

E 477

Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego

10 000

 

Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia

E 479b

Termoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowych

5 000

 

Tylko emulsje tłuszczowe do smażenia

E 481–482

Stearoilomleczany

10 000

(1)

 

E 491–495

Estry sorbitolu

10 000

(1)

 

E 551–559

Dwutlenek krzemu – krzemiany

30 000

(1)

Tylko produkty do natłuszczania blach

E 900

Dimetylopolisiloksan

10

 

Tylko oleje i tłuszcze do smażenia

E 959

Neohesperydyna DC

5

 

Tylko jako wzmacniacz smaku, tylko w grupach tłuszczów B i C z załącznika XV do rozporządzenia 1234/2007

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

02.3

Olej roślinny do natłuszczania form do pieczenia, w aerozolu

Grupa I

Dodatki

 

 

 

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

30 000

(1) (4)

Tylko emulsje wodne w aerozolu do pokrywania blach i form piekarskich

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)

50

(41) (46)

Tylko tłuszcze i oleje do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej

E 551–559

Dwutlenek krzemu – krzemiany

30 000

(1)

Tylko produkty do natłuszczania blach

E 943a

Butan

quantum satis

 

Tylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu

E 943b

Izobutan

quantum satis

 

Tylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu

E 944

Propan

quantum satis

 

Tylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

(41):

W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.

(46):

Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.

03

Lody spożywcze

Grupa I

Dodatki

 

 

 

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

 

Grupa III

Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie

150

(25)

 

Grupa IV

Poliole

quantum satis

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 160b

Annato, biksyna, norbiksyna

20

 

 

E 160d

Likopen

40

 

 

E 338–452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

1 000

(1) (4)

 

E 405

Alginian glikolu propylenowego

3 000

 

Tylko lody spożywcze na bazie wody

E 427

Guma kasja

2 500

 

 

E 432–436

Polisorbaty

1 000

(1)

 

E 473–474

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych – sacharoglicerydy

5 000

(1)

 

E 477

Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego

3 000

 

 

E 491–495

Estry sorbitolu

500

(1)

 

E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

quantum satis

 

Tylko pakowane wafle zawierające lody

E 950

Acesulfam K

800

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 951

Aspartam

800

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 954

Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa

100

(52)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 955

Sukraloza

320

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 957

Taumatyna

50

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 959

Neohesperydyna DC

50

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 961

Neotam

26

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 962

Sól aspartamu i acesulfamu

800

(11)b (49) (50)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(4):

Maksymalny poziom podano jako P2O5.

(11):

Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.

(25):

Ilość każdego z następujących barwników E 110, E 122, E 124 i E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.

(49):

Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).

(50):

Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.

(51):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(52):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.

04

Owoce i warzywa

04.1

Owoce i warzywa nieprzetworzone

04.1.1

Całe świeże owoce i warzywa

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

20

 

Tylko do stosowania na powierzchnię świeżych nieobranych owoców cytrusowych

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

10

(3)

Tylko winogrona stołowe, świeże owoce liczi (pomiar w częściach jadalnych) oraz borówka amerykańska (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

100

(3)

Tylko kukurydza cukrowa pakowana próżniowo

E 445

Estry glicerolu i żywicy roślinnej

50

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych

E 473–474

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych – sacharoglicerydy

quantum satis

(1)

Tylko świeże owoce, do stosowania na powierzchnię

E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów

E 902

Wosk candelilla

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów

E 903

Wosk carnauba

200

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów

E 904

Szelak

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów

E 905

Wosk mikrokrystaliczny

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię melonów, papai, mango i awokado

E 912

Estry kwasu montanowego

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, papai, mango, awokado i ananasów

E 914

Wosk polietylenowy utleniony

quantum satis

 

Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, papai, mango, awokado i ananasów

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(3):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.

04.1.2

Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

50

(3)

Tylko ziemniaki obrane

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

300

(3)

Tylko pulpa cebuli, czosnku i szalotek

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

800

(3)

Tylko pulpa chrzanu

E 296

Kwas jabłkowy

quantum satis

 

Tylko pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

 

Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

E 301

Askorbinian sodu

quantum satis

 

Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

E 302

Askorbinian wapnia

quantum satis

 

Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

 

Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

 

Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

 

Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

E 333

Cytryniany wapnia

quantum satis

 

Tylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki

(3):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.

04.1.3

Owoce i warzywa mrożone

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

50

(3)

Tylko warzywa białe, włączając grzyby i białe nasiona roślin strączkowych

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

100

(3)

Tylko ziemniaki mrożone i głęboko zamrożone

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

 

 

E 301

Askorbinian sodu

quantum satis

 

 

E 302

Askorbinian wapnia

quantum satis

 

 

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

 

 

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

 

 

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

 

 

E 333

Cytryniany wapnia

quantum satis

 

 

(3):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.

04.2

Owoce i warzywa przetworzone

04.2.1

Owoce i warzywa suszone

Grupa I

Dodatki

 

 

E 410, E 412, E 415 E 417 nie mogą być stosowane do produkcji odwodnionej żywności przeznaczonej do uwodnienia w momencie spożywania

E 101

Ryboflawiny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 122

Azorubina, karmoizyna

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 129

Czerwień Allura AC

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 131

Błękit patentowy V

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 133

Błękit brylantowy FCF

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 140

Chlorofile, chlorofiliny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 150a–d

Karmele

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 162

Czerwień buraczana, betanina

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 163

Antocyjany

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

Tylko suszone owoce

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

50

(3)

Tylko suszone orzechy kokosowe

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

50

(3)

Tylko warzywa białe, przetworzone, włączając nasiona roślin strączkowych

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

100

(3)

Tylko suszone grzyby

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

150

(3)

Tylko suszony imbir

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

200

(3)

Tylko suszone pomidory

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

400

(3)

Tylko warzywa białe, suszone

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

500

(3)

Tylko suszone owoce i orzechy w łupinach, z wyłączeniem suszonych jabłek, gruszek, bananów, moreli, brzoskwiń, winogron, śliwek i fig

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

600

(3)

Tylko suszone jabłka i gruszki

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

1 000

(3)

Tylko suszone banany

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

2 000

(3)

Tylko suszone morele, brzoskwinie, winogrona, śliwki i figi

E 907

Uwodorniony poli-1-deken

2 000

 

Tylko suszone owoce jako substancja glazurująca

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(3):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.

(34):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

04.2.2

Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance

Grupa I

Dodatki

 

 

 

E 101

Ryboflawiny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 122

Azorubina, karmoizyna

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 129

Czerwień Allura AC

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 131

Błękit patentowy V

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 133

Błękit brylantowy FCF

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 140

Chlorofile, chlorofiliny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 150a–d

Karmele

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 162

Czerwień buraczana, betanina

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 163

Antocyjany

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 101

Ryboflawiny

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 140

Chlorofile, chlorofiliny

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 150a–d

Karmele

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 162

Czerwień buraczana, betanina

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 163

Antocyjany

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 200–213

Kwas sorbowy – sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany

2 000

(1) (2)

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek

E 210–213

Kwas benzoesowy – benzoesany

500

(1) (2)

Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek

E 200–213

Kwas sorbowy – sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany

1 000

(1) (2)

Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

100

(3)

Z wyjątkiem oliwek i żółtej papryki w solance

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

500

(3)

Tylko żółta papryka w solance

E 579

Glukonian żelazawy

150

(56)

Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania

E 585

Mleczan żelazawy

150

(56)

Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania

E 950

Acesulfam K

200

 

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

E 951

Aspartam

300

 

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

E 954

Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa

160

(52)

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

E 955

Sukraloza

180

 

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

E 959

Neohesperydyna DC

100

 

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

E 961

Neotam

10

 

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

E 962

Sól aspartamu i acesulfamu

200

(11)a (49) (50)

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

(1):

Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.

(2):

Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(3):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.

(11):

Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.

(34):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950)

(50):

Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.

(52):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.

(56):

W przeliczeniu na Fe.

04.2.3

Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach

E 101

Ryboflawiny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 122

Azorubina, karmoizyna

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 129

Czerwień Allura AC

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 131

Błękit patentowy V

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 133

Błękit brylantowy FCF

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 140

Chlorofile, chlorofiliny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 150a–d

Karmele

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 162

Czerwień buraczana, betanina

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 163

Antocyjany

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 102

Tartrazyna

100

 

Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)

E 133

Błękit brylantowy FCF

20

 

Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)

E 142

Zieleń S

10

 

Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)

E 127

Erytrozyna

200

 

Tylko wiśnie i czereśnie koktajlowe oraz wiśnie i czereśnie kandyzowane

E 127

Erytrozyna

150

 

Tylko wiśnie Bigarreaux w syropie i koktajlach

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

50

(3)

Tylko warzywa białe, włączając nasiona roślin strączkowych

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

250

(3)

Tylko cytryny w plastrach, w opakowaniach szklanych

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

100

(3)

Tylko czereśnie o białym miąższu, w opakowaniach szklanych; kukurydza cukrowa pakowana próżniowo

E 260

Kwas octowy

quantum satis

 

 

E 261

Octan potasu

quantum satis

 

 

E 262

Octany sodu

quantum satis

 

 

E 263

Octan wapnia

quantum satis

 

 

E 270

Kwas mlekowy

quantum satis

 

 

E 296

Kwas jabłkowy

quantum satis

 

 

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

 

 

E 301

Askorbinian sodu

quantum satis

 

 

E 302

Askorbinian wapnia

quantum satis

 

 

E 325

Mleczan sodu

quantum satis

 

 

E 326

Mleczan potasu

quantum satis

 

 

E 327

Mleczan wapnia

quantum satis

 

 

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

 

 

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

 

 

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

 

 

E 333

Cytryniany wapnia

quantum satis

 

 

E 334

Kwas winowy (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Winiany sodu

quantum satis

 

 

E 336

Winiany potasu

quantum satis

 

 

E 337

Winian potasowo-sodowy

quantum satis

 

 

E 385

Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA)

250

 

Tylko nasiona roślin strączkowych, strąki, grzyby i karczochy

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

quantum satis

 

Tylko jadalne kasztany w zalewie

E 412

Guma guar

quantum satis

 

Tylko jadalne kasztany w zalewie

E 415

Guma ksantanowa

quantum satis

 

Tylko jadalne kasztany w zalewie

E 509

Chlorek wapnia

quantum satis

 

 

E 512

Chlorek cynawy

25

(55)

Tylko białe szparagi

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

 

 

E 579

Glukonian żelazawy

150

(56)

Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania

E 585

Mleczan żelazawy

150

(56)

Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania

E 900

Dimetylopolisiloksan

10

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 951

Aspartam

1 000

 

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 952

Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa

1 000

(51)

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 954

Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa

200

(52)

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 955

Sukraloza

400

 

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 959

Neohesperydyna DC

50

 

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 961

Neotam

32

 

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 962

Sól aspartamu i acesulfamu

350

(11)a (49) (50)

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(3):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.

(11):

Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.

(34):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).

(50):

Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.

(51):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(52):

Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.

(55):

W przeliczeniu na Sn.

(56):

W przeliczeniu na Fe.

04.2.4

Przetwory owoce i warzywne, wyłączając produkty objęte pkt 5.4

04.2.4.1

Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej

Grupa I

Dodatki

 

 

 

Grupa II

Barwniki na poziomie quantum satis

quantum satis

 

Tylko mostarda di frutta

Grupa III

Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie

200

 

Tylko mostarda di frutta

Grupa IV

Poliole

quantum satis

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, z wyjątkiem tych, które przeznaczone są do produkcji napojów na bazie soków owocowych

E 101

Ryboflawiny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 122

Azorubina, karmoizyna

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 129

Czerwień Allura AC

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 131

Błękit patentowy V

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 133

Błękit brylantowy FCF

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 140

Chlorofile, chlorofiliny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 141

Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 150a-d

Karmele

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 160c

Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 162

Czerwień buraczana, betanina

quantum satis

 

Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)

E 163

Antocyjany

quantum satis

 

Tylko konserwy z czerwonych owoców

E 200–203

Kwas sorbowy – sorbiniany

1 000

(1) (2)

Tylko przetwory owocowe i warzywne, włączając przetwory na bazie wodorostów morskich, sosy na bazie owoców, auszpik (galaretę), z wyłączeniem purée, musów, owoców w wodnym roztworze cukru poddanych obróbce cieplnej, sałatek i produktów podobnych, w puszkach i słoikach

E 210–213

Kwas benzoesowy – benzoesany

500

(1) (2)

Tylko preparaty z wodorostów morskich, oliwki i preparaty na bazie oliwek

E 210–213

Kwas benzoesowy – benzoesany

2 000

(1) (2)

Tylko buraki ćwikłowe gotowane

E 200–213

Kwas sorbowy – sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany

1 000

(1) (2)

Tylko preparaty na bazie oliwek

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

50

(3)

Tylko białe warzywa przetworzone i grzyby

E 220–228

Dwutlenek siarki – siarczyny

100