ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.289.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 289

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
8 listopada 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1116/2011 z dnia 31 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1117/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lough Neagh Eel (ChOG)]

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1118/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Coppa di Parma (ChOG)]

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1119/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Brovada (ChNP)]

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1120/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Brindisino (ChOG)]

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1121/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Native Shetland Wool (ChNP)]

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1122/2011 z dnia 31 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2011 z dnia 31 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszarów I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1124/2011 z dnia 31 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach obszarów VIIIc, IX oraz X; wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1125/2011 z dnia 31 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów soli w wodach obszarów VIIIa oraz VIIIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1126/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 w odniesieniu do kwot na finansowanie wsparcia specjalnego określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1127/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej kwas 2-naftylooksyoctowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1128/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

28

 

 

DECYZJE

 

 

2011/724/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/003 DE/Arnsberg i Düsseldorf Przemysł motoryzacyjny, z Niemiec)

30

 

 

2011/725/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery złożony przez Danię)

31

 

 

2011/726/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/026 PT/Rohde z Portugalii)

32

 

 

2011/727/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2011 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, wprowadzonych w celu zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7850)

33

 

 

2011/728/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/15 w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro, oraz zmieniająca decyzję EBC/2010/31 w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2011/16)

35

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1116/2011

z dnia 31 października 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na spotkaniu plenarnym w Jerozolimie w listopadzie 2010 r. uczestnicy procesu Kimberley tymczasowo zatwierdzili, w drodze decyzji plenarnej, włączenie Suazi do wykazu uczestników procesu Kimberley, pod warunkiem uwierzytelnienia tej decyzji w drodze obwieszczenia przewodniczącego procesu Kimberley po rozstrzygnięciu nierozwiązanych dotąd spraw.

(2)

Obwieszczeniem z dnia 30 maja 2011 r. przewodnictwo procesu Kimberley potwierdziło, że Suazi zostało dopuszczone do uczestnictwa w procesie Kimberley.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz uczestników systemu certyfikacji procesu Kimberley oraz ich odpowiednio wyznaczonych właściwych organów, określonych w art. 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 i 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESZ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesz

BIAŁORUŚ

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZYLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

KANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HONGKONG, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

REPUBLIKA KONGA

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CHORWACJA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GWINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUJANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONEZJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONIA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

REPUBLIKA KOREI

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALEZJA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEKSYK

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NOWA ZELANDIA

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORWEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

FEDERACJA ROSYJSKA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SUAZI

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

SZWAJCARIA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAJWAN, PENGHU, KINMEN I MATSU, ODDZIELNY OBSZAR CELNY

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

TAJLANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURCJA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

WIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1117/2011

z dnia 31 października 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lough Neagh Eel (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Zjednoczonego Królestwa o rejestrację nazwy „Lough Neagh Eel” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 47 z 15.2.2011, s. 12.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.7.   Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Lough Neagh Eel (ChOG)


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1118/2011

z dnia 31 października 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Coppa di Parma (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Coppa di Parma” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 24.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.2.   Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

WŁOCHY

Coppa di Parma (ChOG)


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1119/2011

z dnia 31 października 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Brovada (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Brovada” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 35 z 4.2.2011, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Brovada (ChNP)


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1120/2011

z dnia 31 października 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Brindisino (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Carciofo Brindisino” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 29 z 29.1.2011, s. 27.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Carciofo Brindisino (ChOG)


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1121/2011

z dnia 31 października 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Native Shetland Wool (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Zjednoczonego Królestwa o rejestrację nazwy „Native Shetland Wool” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 45 z 12.2.2011, s. 21.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 510/2006:

Klasa 3.6.   Wełna

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Native Shetland Wool (ChNP)


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1122/2011

z dnia 31 października 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2) określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

61/T&Q

Państwo członkowskie

Niderlandy

Stado

ANF/04-N.

Gatunek

Żabnicowate (Lophiidae)

Obszar

Wody Norwegii obszaru IV

Data

10.10.2011


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1123/2011

z dnia 31 października 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszarów I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2), określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

64/T&Q

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

COD/1/2B.

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

I oraz IIb

Data

26.9.2011


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1124/2011

z dnia 31 października 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach obszarów VIIIc, IX oraz X; wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2) określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

63/T&Q

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

ANF/8C3411

Gatunek

Żabnicowate (Lophiidae)

Obszar

VIIIc, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

Data

28.9.2011


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1125/2011

z dnia 31 października 2011 r.

ustanawiające zakaz połowów soli w wodach obszarów VIIIa oraz VIIIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE (2) określono kwoty na rok 2011.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

62/T&Q

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

SOL/8AB.

Gatunek

Sola (Solea solea)

Obszar

VIIIa oraz VIIIb

Data

28.9.2011


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1126/2011

z dnia 7 listopada 2011 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 w odniesieniu do kwot na finansowanie wsparcia specjalnego określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 69 ust. 7 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (2) państwa członkowskie mogą do dnia 1 sierpnia w dowolnym roku kalendarzowym od roku 2010 zwrócić się o zmianę kwot, o których mowa w art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, jeżeli kwota wynikająca z zastosowania wyliczenia przedstawionego w art. 69 ust. 7 akapit pierwszy przedmiotowego rozporządzenia za dany rok budżetowy różni się od kwoty ustalonej w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 o ponad 20 %.

(2)

Dania, Finlandia i Słowenia złożyły do Komisji wniosek o zmianę kwot, o których mowa w art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ze skutkiem od 2012 r.

(3)

Po otrzymaniu wniosków złożonych przez Danię, Finlandię i Słowenię Komisja dokonała niezbędnych obliczeń w celu sprawdzenia, czy w roku budżetowym 2010 został osiągnięty próg 20 %, o którym mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1120/2009. W celu zastosowania art. 69 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przy ustalaniu pułapów netto określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Komisja skorzystała ze średniej stawki modulacji ustalonej odpowiednio dla Danii, Finlandii i Słowenii.

(4)

Zgodnie z przedmiotowymi obliczeniami w przypadku Danii, Finlandii i Słowenii kwota na rok budżetowy 2010 wynikająca z przeprowadzenia obliczenia, o którym mowa w art. 69 ust. 7 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 73/2009, różni się odpowiednio o 47 %, 29 % i 47 % od kwoty ustanowionej w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009.

(5)

Należy zatem zmienić kwoty ustanowione dla Danii, Finlandii i Słowenii w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009. Zgodnie z art. 49 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 zmienione kwoty należy stosować od roku kalendarzowego 2012.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zapis dotyczący Danii otrzymuje brzmienie:

„Dania

23,25”

b)

zapis dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

„Finlandia

6,19”

c)

zapis dotyczący Słowenii otrzymuje brzmienie:

„Słowenia

3,52”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 130 z 31.1.2009, s. 16.

(2)  Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1127/2011

z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej kwas 2-naftylooksyoctowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dyrektywę Rady 91/414/EWG (2) należy stosować w odniesieniu do procedury i warunków zatwierdzania do substancji czynnych, dla których kompletność dokumentacji potwierdzono zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (3). Kwas 2-naftylooksyoctowy jest substancją czynną, w odniesieniu do której kompletność dokumentacji potwierdzono zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W rozporządzeniach Komisji (WE) nr 1112/2002 (4) oraz (WE) nr 2229/2004 (5) określono szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz ustanowiono wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje kwas 2- naftylooksyoctowy.

(3)

Zgodnie z art. 24f oraz art. 25 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 przyjęto decyzję Komisji 2009/65/WE z dnia 26 stycznia 2009 r. dotyczącą niewłączenia kwasu 2-naftylooksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (6).

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej „wnioskodawcą”) przedłożył nowy wniosek, w którym zwrócił się o zastosowanie procedury przyspieszonej, określonej w art. 14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008.

(5)

Wniosek przedłożono Włochom w zastępstwie Francji, która została pierwotnie wyznaczona do pełnienia roli państwa członkowskiego sprawozdawcy rozporządzeniem (WE) nr 2229/2004. Termin przewidziany dla procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidziane zastosowania są takie same, jak przedmiot decyzji 2009/65/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi merytoryczne i proceduralne, określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(6)

Włochy oceniły dodatkowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziły dodatkowe sprawozdanie. Sprawozdanie to zostało przekazane Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu dalej „Urzędem”) oraz Komisji w dniu 21 maja 2010 r. Urząd przekazał dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Na wniosek Komisji zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez kwas 2-naftylooksyoctowy w dniu 28 kwietnia 2011 r. (7). Projekt sprawozdania z oceny, sprawozdanie dodatkowe i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 27 września 2011 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego kwasu 2-naftyloksyoctowego.

(7)

W oparciu o nowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i włączone do sprawozdania dodatkowego możliwe było określenie akceptowanego dziennego pobrania. Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej wskazano jednak na kilka innych problemów. W szczególności niemożliwe było dokonanie oceny narażenia konsumentów, ponieważ brakowało koniecznych do tego informacji dotyczących narażenia zwierząt gospodarskich, metabolizmu roślin, badań pozostałości, badań nad przetwarzaniem i określenia pozostałości w roślinach. Ponadto brakowało danych, które pozwoliłyby na wyciagnięcie wniosków co do ryzyka dla pszczół, dżdżownic i makroorganizmów glebowych.

(8)

Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag w odniesieniu do wniosków Urzędu. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag w odniesieniu do projektu sprawozdania z przeglądu. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(9)

Mimo argumentów wysuniętych przez wnioskodawcę, nie udało się rozwiać obaw, o których mowa w motywie 7. Nie wykazano zatem, że można się spodziewać, iż w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające kwas 2-naftylooksyoctowy spełniają zasadniczo wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

(10)

Nie należy zatem zatwierdzać kwasu 2-naftylooksyoctowego zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(11)

Dla zachowania przejrzystości należy uchylić decyzję 2009/65/WE.

(12)

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego kwasu 2-naftylooksyoctowego zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niezatwierdzenie substancji czynnej

Substancja czynna kwas 2-naftylooksyoctowy nie zostaje zatwierdzona.

Artykuł 2

Uchylenie

Decyzja 2009/65/WE traci moc.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(4)  Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14.

(5)  Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

(6)  Dz.U. L 23 z 27.1.2009, s. 33.

(7)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej kwas 2- naftylooksyoctowy). EFSA Journal 2011; 9(5):2152 [52 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1128/2011

z dnia 7 listopada 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/30


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/003 DE/Arnsberg i Düsseldorf Przemysł motoryzacyjny, z Niemiec)

(2011/724/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)

Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

(4)

Dnia 9 lutego 2011 r. Niemcy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w pięciu przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 29 według klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”) w regionach Arnsberg (DEA5) i Düsseldorf (DEA1) na poziomie NUTS II oraz uzupełniły go o dodatkowe informacje do dnia 28 kwietnia 2011 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 4 347 868 EUR.

(5)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wsparcie finansowe dla wniosku złożonego przez Niemcy,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 4 347 868 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/31


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery złożony przez Danię)

(2011/725/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)

Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w przypadku wniosków złożonych po dniu 1 maja 2009 r. o pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim następstwem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

(4)

W dniu 11 maja 2010 r. Dania złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w sześciu przedsiębiorstwach prowadzących działalność ujętą w dziale 28 według klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja maszyn i urządzeń”) w regionie NUTS II Midtjylland (DK04), uzupełniając go dodatkowymi informacjami do dnia 21 marca 2011 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. W związku z tym Komisja wnosi o uruchomienie kwoty 3 944 606 EUR.

(5)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Danię,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 uruchamia się środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 3 944 606 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/32


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/026 PT/Rohde z Portugalii)

(2011/726/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)

Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w przypadku wniosków złożonych po dniu 1 maja 2009 r. o pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim następstwem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

(4)

Portugalia przedłożyła w dniu 26 listopada 2010 r. wniosek o uruchomienie EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Rohde i uzupełniła go dodatkowymi informacjami w dniu 19 maja 2011 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określania wkładu finansowego. W związku z tym Komisja wnosi o uruchomienie kwoty 1 449 500 EUR.

(5)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w związku z wnioskiem złożonym przez Portugalię,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 uruchamia się środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 449 500 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/33


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 7 listopada 2011 r.

ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, wprowadzonych w celu zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2010 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7850)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2011/727/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych zaciąganie zobowiązań na wydatki z budżetu Unii powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, określającą istotne składniki działania powodujące wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organy, którym instytucja ta przekazała uprawnienia.

(2)

W decyzji 2009/470/WE określono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Aby przyczynić się do jak najszybszego zwalczenia ptasiej grypy, Unia powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowalne poniesione przez państwa członkowskie. W art. 4 ust. 3 tiret pierwsze i drugie tej decyzji ustanawia się zasady dotyczące wartości procentowej, którą należy zastosować do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie.

(3)

W art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2) ustanawia się zasady dotyczące wydatków kwalifikujących się do wsparcia finansowego Unii.

(4)

Decyzją wykonawczą Komisji 2011/204/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii i Niderlandach w 2010 r. (3) przyznano Danii wkład finansowy Unii przeznaczony na koszty poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Danii w 2010 r.

(5)

W dniu 26 maja 2011 r. Dania złożyła oficjalny wniosek o zwrot określony w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(6)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji. Uwagi Komisji, sposób obliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Danii e-mailem z dnia 14 czerwca 2011 r. Dania wyraziła zgodę na powyższe w e-mailu z dnia 14 czerwca 2011 r.

(7)

Władze Danii całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 4 decyzji 2009/470/WE i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8)

W świetle powyższego należy teraz ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Unii w wydatki kwalifikowalne poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Danii w 2010 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w Danii w 2010 r. zostaje ustalony na 183 858,72 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja, stanowiąca decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego, skierowana jest do Królestwa Danii.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

(3)  Dz.U. L 86 z 1.4.2011, s. 73.


8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/35


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 31 października 2011 r.

zmieniająca decyzję EBC/2010/15 w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro, oraz zmieniająca decyzję EBC/2010/31 w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro

(EBC/2011/16)

(2011/728/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 17 i 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2010/15 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (1), określa zasady dotyczące otwarcia w EBC na rzecz europejskiego instrumentu stabilności finansowej (EFSF) rachunku pieniężnego w związku z obsługą umów pożyczki (zwanych dalej „umowami pożyczki”) na podstawie umowy ramowej EFSF, która weszła w życie dnia 4 sierpnia 2010 r. (zwanej dalej „umową ramową EFSF”).

(2)

Decyzja EBC/2010/31 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (2), określa zasady otwarcia w EBC rachunków pieniężnych na rzecz krajowego banku centralnego odpowiedniego państwa członkowskiego będącego pożyczkobiorcą w związku z obsługą umów pożyczki na podstawie umowy ramowej EFSF.

(3)

Umowa ramowa EFSF została zmieniona umową uzupełniającą, która weszła w życie dnia 18 października 2011 r. Zmieniona umowa ramowa EFSF wprowadza dodatkowe instrumenty, które mogą być wykorzystywane przez EFSF do udzielania wsparcia finansowego. Zgodnie z drugim akapitem preambuły oraz art. 2 ust. 1 zmienionej umowy ramowej EFSF może dokonywać wypłat pożyczek, udzielać środków prewencyjnych, środków na finansowanie rekapitalizacji instytucji finansowych w państwach członkowskich strefy euro (za pośrednictwem pożyczek na rzecz rządów takich państw członkowskich, w tym krajów nieobjętych programem), środków na zakup obligacji na rynku wtórnym oraz środków na zakup obligacji na rynku pierwotnym (zwanych wspólnie „pomocą finansową”), które to instrumenty przyznawane będą poprzez umowy pomocy finansowej (zwane dalej „umowami pomocy finansowej”). Umowy pomocy finansowej mogą pozostawać w mocy po wejściu w życie zmienionej umowy ramowej EFSF.

(4)

Decyzje EBC/2010/15 i EBC/2010/31 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji EBC/2010/15 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przyjmowanie płatności na rachunku pieniężnym

EBC przyjmuje do realizacji na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF wyłącznie płatności przychodzące lub wychodzące związane z umowami pożyczki lub umowami pomocy finansowej.”;

2)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Saldo rachunku pieniężnego

Po zrealizowaniu płatności związanych z daną umową pożyczki lub umową pomocy finansowej na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF nie powinno występować saldo dodatnie; na rachunek ten nie przekazuje się również środków przed dniem realizacji płatności dotyczących danej umowy pożyczki lub umowy pomocy finansowej. Na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF nie powinno w żadnym momencie występować saldo ujemne. Z rachunku pieniężnego otwartego na rzecz EFSF nie realizuje się zatem płatności na kwoty wyższe niż ilość środków dostępnych na tym rachunku.”.

Artykuł 2

W decyzji EBC/2010/31 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Otwarcie rachunków pieniężnych

Na wniosek KBC państwa członkowskiego będącego pożyczkobiorcą EBC może otworzyć na rzecz takiego KBC rachunki pieniężne na potrzeby przetwarzania płatności w związku z umową pożyczki lub umową pomocy finansowej (dalej »rachunek pieniężny KBC«).”;

2)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przyjmowanie płatności na rachunkach pieniężnych

Rachunek pieniężny KBC może być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania płatności związanych z umową pożyczki lub umową pomocy finansowej.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 października 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 58.

(2)  Dz.U. L 10 z 14.1.2011, s. 7.