ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.286.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 286

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
1 listopada 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

1.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1077/2011

z dnia 25 października 2011 r.

ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 74, art. 77 ust. 2 lit. a) i b), art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 82 ust. 1 lit. d), art. 85 ust. 1, art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

System informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2) i decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (3). Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 i decyzja 2007/533/WSiSW przewidują, że za zarządzanie operacyjne systemem centralnym SIS II w okresie przejściowym ma odpowiadać Komisja. Po zakończeniu okresu przejściowego za zarządzanie operacyjne systemem centralnym SIS II oraz niektórymi elementami infrastruktury łączności ma odpowiadać organ zarządzający.

(2)

Wizowy system informacyjny (VIS) został ustanowiony na mocy decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) (4). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (5) przewiduje, że za zarządzanie operacyjne VIS w okresie przejściowym ma odpowiadać Komisja. Po zakończeniu okresu przejściowego za zarządzanie operacyjne centralnym VIS i interfejsami krajowymi oraz niektórymi elementami infrastruktury łączności ma odpowiadać organ zarządzający.

(3)

System Eurodac został ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (6). Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2002 (7) ustanawia stosowne przepisy wykonawcze.

(4)

Aby zapewnić zarządzanie operacyjne SIS II, VIS i Eurodac oraz niektórymi elementami infrastruktury łączności po zakończeniu okresu przejściowego oraz ewentualnie także innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z zastrzeżeniem przyjęcia odrębnych aktów ustawodawczych, konieczne jest ustanowienie organu zarządzającego.

(5)

W celu osiągnięcia efektu synergii zarządzanie operacyjne tymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi należy powierzyć jednemu podmiotowi, co pozwoli uzyskać korzyści skali, stworzyć masę krytyczną oraz zapewnić jak najlepsze wykorzystanie kapitału i zasobów ludzkich.

(6)

We wspólnych oświadczeniach towarzyszących aktom ustawodawczym dotyczącym SIS II i VIS Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji, aby po przeprowadzeniu oceny skutków przedstawiła niezbędne wnioski ustawodawcze powierzające odpowiedniej agencji długoterminowe zarządzanie operacyjne centralnym SIS II oraz niektórymi elementami infrastruktury łączności, a także VIS.

(7)

Ponieważ organ zarządzający powinien posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową, należy ustanowić go w formie agencji regulacyjnej („agencja”) posiadającej osobowość prawną. Stosowanie do uzgodnień, siedziba agencji powinna znajdować się w Tallinie (Estonia). Jednak z uwagi na fakt, iż zadania związane z rozwojem technicznym i przygotowaniami do zarządzania operacyjnego SIS II i VIS są prowadzone w Strasburgu (Francja), a centrum wsparcia tych systemów informatycznych zostało umieszczone w Sankt Johann im Pongau (Austria), nie należy zmieniać tego stanu rzeczy. Te dwa miejsca powinny również być miejscami, w których – odpowiednio – należy prowadzić działania związane z rozwojem technicznym i zarządzaniem operacyjnym Eurodac oraz miejscem, gdzie powinno znajdować się centrum wsparcia Eurodac. Te dwa miejsca powinny również być miejscami – odpowiednio – rozwoju technicznego innych wielkoskalowych systemów informatycznych i operacyjnego zarządzania nimi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz, jeżeli tak przewidziano w stosownym akcie ustawodawczym, centrum wsparcia zdolnego zapewnić funkcjonowanie wielkoskalowego systemu informatycznego w przypadku jego awarii.

(8)

W związku z powyższym zadania organu zarządzającego określone w rozporządzeniach (WE) nr 1987/2006 i (WE) nr 767/2008 powinny być realizowane przez agencję. Zadania te obejmują dalszy rozwój techniczny.

(9)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2725/2000 oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 407/2002 w ramach Komisji została ustanowiona jednostka centralna odpowiadająca za obsługiwanie centralnej bazy danych Eurodac i za inne powiązane zadania. W celu osiągnięcia synergii agencja powinna przejąć zadania Komisji związane z zarządzaniem operacyjnym Eurodac, w tym niektóre zadania związane z infrastrukturą łączności, od dnia, w którym agencja podejmie swoje obowiązki.

(10)

Główną rolą agencji powinno być wykonywanie zadań z zakresu zarządzania operacyjnego SIS II, VIS i Eurodac, a także – jeśli zostanie tak postanowione – innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Agencja powinna także odpowiadać za środki techniczne, które są niezbędne do wykonywania nałożonych na nią zadań i które nie mają charakteru normatywnego. Obowiązki te powinny pozostawać bez uszczerbku dla zadań normatywnych zastrzeżonych – w odpowiednich aktach ustawodawczych regulujących kwestie systemów zarządzanych od strony operacyjnej przez agencję – dla samej Komisji lub dla Komisji wspomaganej przez odpowiedni komitet.

(11)

Ponadto agencja powinna wykonywać zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania SIS II, VIS i Eurodac oraz innych wielkoskalowych systemów informatycznych, które w przyszłości mogą jej zostać powierzone.

(12)

Ponadto agencja powinna odpowiadać również za przygotowywanie i rozwijanie dodatkowych wielkoskalowych systemów informatycznych w zastosowaniu art. 67–89 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) oraz za zarządzanie operacyjne tymi systemami. Takie zadania można powierzyć agencji jedynie w drodze kolejnych, odrębnych aktów ustawodawczych, po przeprowadzeniu oceny skutków.

(13)

Agencja powinna odpowiadać – na wyraźny i precyzyjny wniosek Komisji – za monitorowanie prac badawczych oraz za realizację projektów pilotażowych – zgodnie z art. 49 ust. 6 lit. a) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (8) – w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych w zastosowaniu art. 67–89 TFUE. W przypadku powierzenia jej zadania związanego z realizacją projektu pilotażowego, agencja powinna zwrócić szczególną uwagę na strategię Unii Europejskiej w zakresie zarządzania informacjami.

(14)

Powierzenie agencji zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie powinno mieć wpływu na przepisy szczególne mające zastosowanie do tych systemów. W szczególności w pełni mają zastosowanie przepisy szczególne regulujące cel, prawa dostępu, środki bezpieczeństwa oraz dalsze wymogi w zakresie ochrony danych w odniesieniu do każdego wielkoskalowego systemu informatycznego, w którego przypadku zarządzanie operacyjne powierzono agencji.

(15)

Państwa członkowskie i Komisja powinny być reprezentowane w zarządzie w celu skutecznego kontrolowania funkcji agencji. Zarządowi należy powierzyć funkcje niezbędne w szczególności do przyjmowania rocznego programu prac, pełnienia funkcji związanych z budżetem agencji, przyjmowania przepisów finansowych mających zastosowanie do agencji, powoływania dyrektora wykonawczego oraz ustanawiania procedur podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi agencji.

(16)

W odniesieniu do SIS II, Europejski Urząd Policji (Europol) oraz Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust), mające prawo bezpośredniego dostępu do danych wprowadzonych do SIS II oraz bezpośredniego wyszukiwania tych danych zgodnie z decyzją 2007/533/WSiSW, powinny mieć status obserwatorów podczas posiedzeń zarządu, których porządek obrad obejmuje kwestię związaną ze stosowaniem decyzji 2007/533/WSiSW. Europol i Eurojust powinny mieć możliwość wyznaczenia po jednym przedstawicielu do grupy doradczej ds. SIS II ustanowionej na mocy niniejszego rozporządzenia.

(17)

W odniesieniu do VIS Europol powinien posiadać status obserwatora podczas posiedzeń zarządu, których porządek obejmuje kwestię związaną ze stosowaniem decyzji Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (9). Europol powinien mieć możliwość wyznaczenia przedstawiciela do grupy doradczej ds. VIS ustanowionej na mocy niniejszego rozporządzenia.

(18)

Państwa członkowskie powinny mieć prawo głosu w zarządzie agencji w odniesieniu do określonego wielkoskalowego systemu informatycznego, jeżeli są one związane na mocy prawa Unii jakimkolwiek aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego konkretnego systemu. Także Dania powinna mieć prawo głosu w odniesieniu do wielkoskalowego systemu informatycznego, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 Protokołu (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i TFUE („protokół w sprawie stanowiska Danii”) – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego aktu ustawodawczego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego konkretnego systemu.

(19)

Państwa członkowskie powinny wyznaczać członka grupy doradczej zajmującej się wielkoskalowym systemem informatycznym, jeżeli są one związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego konkretnego systemu. Także Dania powinna wyznaczać członka grupy doradczej zajmującej się wielkoskalowym systemem informatycznym, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 protokołu w sprawie stanowiska Danii – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego aktu ustawodawczego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego konkretnego systemu.

(20)

Aby zagwarantować agencji pełną autonomię i niezależność, należy jej przyznać odrębny budżet, którego dochody będą pochodzić z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Finansowanie agencji powinno podlegać porozumieniu osiągniętemu przez władzę budżetową, zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (10). Zastosowanie powinny mieć unijne procedury budżetowe i procedury udzielania absolutorium. Kontrola sprawozdań finansowych oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy.

(21)

Agencja powinna współpracować z innymi agencjami Unii – w ramach ich odnośnych kompetencji – a w szczególności z agencjami ustanowionymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zwłaszcza z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Powinna również w stosownych przypadkach konsultować się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji i stosować się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci.

(22)

Zapewniając rozwijanie wielkoskalowych systemów informatycznych i zarządzanie operacyjne tymi systemami, agencja powinna przestrzegać norm europejskich i międzynarodowych oraz uwzględniać najwyższe wymogi specjalistyczne, w szczególności strategię Unii Europejskiej w zakresie zarządzania informacjami.

(23)

Do przetwarzania danych osobowych przez agencję powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (11). Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien mieć możliwość uzyskiwania od agencji dostępu do wszystkich informacji niezbędnych dla prowadzonych przez niego dochodzeń. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Komisja skonsultowała się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 7 grudnia 2009 r.

(24)

Aby zapewnić przejrzyste funkcjonowanie agencji, powinno mieć do niej zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (12). Działania agencji powinny podlegać kontroli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 228 TFUE.

(25)

Do agencji powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (13), a ponadto agencja powinna przystąpić do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (14).

(26)

Państwa członkowskie przyjmujące agencję powinny zapewnić jak najlepsze warunki do jej właściwego funkcjonowania, na przykład wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe.

(27)

Aby zapewnić otwarte i przejrzyste warunki zatrudnienia oraz równe traktowanie pracowników, do pracowników i dyrektora wykonawczego agencji powinny mieć zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej („regulamin pracowniczy urzędników”) i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej („warunki zatrudnienia”), ustanowione w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (15) (zwane łącznie „regulaminem pracowniczym”), w tym również przepisy dotyczące tajemnicy służbowej lub inne równoważne wymogi poufności.

(28)

Agencja jest organem ustanowionym przez Unię w rozumieniu art. 185 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i powinna w związku z tym przyjąć swoje przepisy finansowe.

(29)

Do agencji powinno mieć zastosowanie rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 (16).

(30)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie na poziomie Unii agencji odpowiadającej za zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz, w stosownych wypadkach, za rozwijanie takich systemów, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki tych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(31)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 TUE.

(32)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje. Ponieważ niniejsze rozporządzenie – w zakresie, w jakim odnosi się do SIS II i VIS – stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania podejmuje w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszego rozporządzenia decyzję, czy dokona jego transpozycji do swojego prawa krajowego. Zgodnie z art. 3 umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (17) Dania powiadomi Komisję o tym, czy wdroży niniejsze rozporządzenie w zakresie, w jakim odnosi się ono do Eurodac.

(33)

W zakresie, w jakim przepisy niniejszego rozporządzenia odnoszą się do SIS II regulowanego decyzją 2007/533/WSiSW, Zjednoczone Królestwo uczestniczy w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 5 ust. 1 Protokołu (nr 19) w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do TUE i TFUE („protokół w sprawie dorobku Schengen”), oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (18).

W zakresie, w jakim przepisy niniejszego rozporządzenia odnoszą się do SIS II regulowanego rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 oraz do VIS, stanowiących rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w których Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zgodnie z decyzją 2000/365/WE, Zjednoczone Królestwo w piśmie z dnia 5 października 2010 r. zwróciło się do przewodniczącego Rady, aby upoważnił je do uczestnictwa w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 4 Protokołu w sprawie dorobku Schengen. Na mocy art. 1 decyzji Rady 2010/779/UE z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących ustanowienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (19), Zjednoczone Królestwo zostało upoważnione do uczestnictwa w niniejszym rozporządzeniu.

Ponadto w zakresie, w jakim przepisy niniejszego rozporządzenia odnoszą się do Eurodac, Zjednoczone Królestwo powiadomiło, pismem z dnia 23 września 2009 r. skierowanym do przewodniczącego Rady, że chce uczestniczyć w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 3 Protokołu (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do TUE i TFUE („protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii”). Zjednoczone Królestwo uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, jest nim związane i je stosuje.

(34)

W zakresie, w jakim przepisy niniejszego rozporządzenia odnoszą się do SIS II regulowanego rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 oraz VIS, stanowi ono rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w których nie uczestniczy Irlandia, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (20).

Irlandia nie zwróciła się z wnioskiem o uczestnictwo w przyjęciu niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 protokołu w sprawie dorobku Schengen. W związku z tym Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje w zakresie, w jakim jego środki stanowią rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w odniesieniu do SIS II regulowanego rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 oraz do VIS.

W zakresie, w jakim przepisy niniejszego rozporządzenia odnoszą się do Eurodac, zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje. Ponieważ w tych okolicznościach nie można w odniesieniu do Irlandii zapewnić stosowania niniejszego rozporządzenia w całości, co jest wymagane na mocy art. 288 TFUE, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje, bez uszczerbku dla jej praw wynikających ze wspomnianych powyżej protokołów.

(35)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi – w zakresie, w jakim odnosi się ono do SIS II i VIS – rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (21) – które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A, B i G decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy (22). W odniesieniu do Eurodac niniejsze rozporządzenie stanowi nowy środek odnoszący się do Eurodac, w rozumieniu Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii, lub Norwegii (23). W związku z tym, zależnie od decyzji Republiki Islandii i Królestwa Norwegii o włączeniu rozporządzenia do ich krajowych porządków prawnych, delegacje Republiki Islandii i Królestwa Norwegii powinny wchodzić w skład zarządu agencji. W celu określenia dalszych szczegółowych zasad, na przykład prawa głosu, pozwalających na uczestnictwo Republiki Islandii i Królestwa Norwegii w działaniach agencji, należy dokonać dalszych ustaleń między Unią a tymi państwami.

(36)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi – w zakresie, w jakim odnosi się ono do SIS II i VIS – rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (24), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A, B i G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (25). W odniesieniu do Eurodac niniejsze rozporządzenie stanowi nowy środek dotyczący Eurodac w rozumieniu Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (26). W związku z tym, zależnie od decyzji Konfederacji Szwajcarskiej o włączeniu rozporządzenia do jej krajowego porządku prawnego, delegacja Konfederacji Szwajcarskiej powinna wchodzić w skład zarządu agencji. W celu określenia dalszych szczegółowych zasad, na przykład prawa głosu, pozwalających na uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w działaniach agencji, należy dokonać dalszych ustaleń między Unią a Konfederacją Szwajcarską.

(37)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi – w zakresie, w jakim odnosi się ono do SIS II i VIS – rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (27), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A, B i G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (28). W odniesieniu do Eurodac niniejsze rozporządzenie stanowi nowy środek dotyczący Eurodac w rozumieniu Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (29). W związku z tym delegacja Księstwa Liechtensteinu powinna wchodzić w skład zarządu agencji. W celu określenia dalszych szczegółowych zasad, na przykład prawa głosu, pozwalających na uczestnictwo Księstwa Liechtensteinu w działaniach agencji należy dokonać dalszych ustaleń między Unią a Księstwem Liechtensteinu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT

Artykuł 1

Ustanowienie agencji

1.   Niniejszym ustanawia się Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („agencja”).

2.   Agencja odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz Eurodac.

3.   Agencji można również powierzyć – tylko jeżeli przewidują to stosowne akty ustawodawcze przyjęte na podstawie art. 67–89 TFUE – przygotowywanie i rozwijanie wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, innych niż te, o których mowa w ust. 2, oraz zarządzanie operacyjne takimi systemami, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, rozwoju prac badawczych, o których mowa w art. 8 niniejszego rozporządzenia, i wyników projektów pilotażowych, o których mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia.

4.   Na zarządzanie operacyjne składają się wszystkie zadania niezbędne do tego, aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich, włącznie z odpowiedzialnością za wykorzystywaną przez nie infrastrukturę łączności. Te wielkoskalowe systemy informatyczne nie wymieniają danych ani nie pozwalają na wymianę informacji lub wiedzy, chyba że przewiduje to szczególna podstawa prawna.

Artykuł 2

Cele

Bez uszczerbku dla odpowiednich obowiązków przypadających Komisji i państwom członkowskim na mocy aktów ustawodawczych regulujących wielkoskalowe systemy informatyczne, agencja zapewnia:

a)

skuteczne, bezpieczne i nieprzerwane działanie wielkoskalowych systemów informatycznych;

b)

efektywne i rozliczalne zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi;

c)

odpowiednio wysoką jakość usług oferowanych użytkownikom wielkoskalowych systemów informatycznych;

d)

ciągłość i nieprzerwane funkcjonowanie;

e)

wysoki poziom ochrony danych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w tym przepisami szczególnymi odnoszącymi się do każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych;

f)

odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa fizycznego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w tym przepisami szczególnymi odnoszącymi się do każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych; oraz

g)

korzystanie z odpowiedniej struktury zarządzania projektami do skutecznego rozwijania wielkoskalowych systemów informatycznych.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA

Artykuł 3

Zadania w zakresie SIS II

W zakresie SIS II agencja wykonuje:

a)

zadania powierzone organowi zarządzającemu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji 2007/533/WSiSW; oraz

b)

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania SIS II – zwłaszcza dla personelu SIRENE (SIRENE – wniosek o informacje uzupełniające na wejściach krajowych) – oraz ze szkoleniami dla ekspertów dotyczącymi technicznych aspektów SIS II w ramach oceny Schengen.

Artykuł 4

Zadania w zakresie VIS

W zakresie VIS agencja wykonuje:

a)

zadania powierzone organowi zarządzającemu na mocy rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i decyzji 2008/633/WSiSW; oraz

b)

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania VIS.

Artykuł 5

Zadania w zakresie Eurodac

W zakresie Eurodac agencja wykonuje:

a)

zadania powierzone Komisji jako organowi odpowiadającemu za zarządzanie operacyjne Eurodac zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 2725/2000 i (WE) nr 407/2002;

b)

zadania związane z infrastrukturą łączności, a mianowicie: nadzór, bezpieczeństwo i koordynowanie stosunków państw członkowskich z dostawcą; oraz

c)

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania Eurodac.

Artykuł 6

Zadania związane z przygotowywaniem i rozwijaniem innych wielkoskalowych systemów informatycznych i zarządzania operacyjnego tymi systemami

W przypadku powierzenia agencji przygotowania i rozwijania innych wielkoskalowych systemów informatycznych, o których mowa w art. 1 ust. 3, a także zarządzanie operacyjne tymi systemami, agencja wykonuje w stosownych przypadkach zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania tych systemów.

Artykuł 7

Zadania związane z infrastrukturą łączności

1.   Agencja wykonuje zadania związane z infrastrukturą łączności powierzone organowi zarządzającemu na mocy aktów ustawodawczych regulujących rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

2.   Zgodnie z aktami ustawodawczymi, o których mowa w ust. 1, zadania związane z infrastrukturą łączności (w tym z zarządzaniem operacyjnym i bezpieczeństwem) są podzielone między agencję a Komisję. W celu zapewnienia spójności pomiędzy wykonywanymi przez siebie odpowiednimi zadaniami agencja i Komisja dokonują operacyjnych ustaleń roboczych, które zostają ujęte w protokole ustaleń.

3.   W celu ochrony infrastruktury łączności przed zagrożeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa tej infrastruktury i wielkoskalowych systemów informatycznych, w tym również bezpieczeństwa danych wymienianych przy użyciu infrastruktury łączności, jest ona odpowiednio zarządzana i podlega kontroli.

4.   Przyjmuje się odpowiednie środki, w tym plany bezpieczeństwa, między innymi w celu zapobiegania nieupoważnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu danych osobowych w czasie przekazywania danych lub transportu nośników danych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania. Żadne informacje operacyjne związane z systemem nie mogą być przekazywane przy użyciu infrastruktury łączności bez zaszyfrowania.

5.   Zadania związane z zarządzaniem operacyjnym infrastrukturą łączności można powierzyć podmiotom zewnętrznym lub instytucjom z sektora prywatnego zgodnie z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1605/2002. W takim przypadku dostawcę sieci będą obowiązywać środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 4, i nie będzie on miał w żaden sposób dostępu do danych operacyjnych SIS II, VIS lub Eurodac ani do wymiany SIRENE związanej z SIS II.

6.   Bez uszczerbku dla obowiązujących umów w sprawie sieci SIS II, VIS i Eurodac, zarządzanie kluczami do szyfrowania pozostaje w gestii agencji i nie może zostać przekazane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi z sektora prywatnego.

Artykuł 8

Monitorowanie prac badawczych

1.   Agencja monitoruje rozwój prac badawczych istotnych dla zarządzania operacyjnego SIS II, VIS, Eurodac oraz innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi.

2.   Agencja regularnie informuje Parlament Europejski, Radę, Komisję, a w przypadku gdy dotyczy to kwestii ochrony danych – Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o rozwoju prac badawczych, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 9

Projekty pilotażowe

1.   Jedynie na konkretny i precyzyjny wniosek Komisji – która z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem informuje Parlament Europejski i Radę – oraz po podjęciu decyzji przez zarząd, agencja może, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. l), realizować projekty pilotażowe, o których mowa w art. 49 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, w zakresie rozwijania wielkoskalowych systemów informatycznych lub zarządzania operacyjnego tymi systemami w zastosowaniu art. 67–89 TFUE.

Agencja regularnie informuje Parlament Europejski, Radę, a w przypadku gdy dotyczy to kwestii ochrony danych – Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o rozwoju projektów pilotażowych, o których mowa w akapicie pierwszym.

2.   Środki finansowe na projekty pilotażowe, o które zwraca się Komisja, są ujmowane w budżecie na nie więcej niż dwa kolejne lata budżetowe.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA I ORGANIZACJA

Artykuł 10

Status prawny

1.   Agencja jest organem Unii i ma osobowość prawną.

2.   W każdym z państw członkowskich agencja posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez prawo krajowe osobom prawnym. Agencja może, w szczególności, nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem. Agencja może również zawierać umowy w sprawie siedziby agencji i jej obiektów, ustanowionych zgodnie z ust. 4, z państwami członkowskimi, na których terytorium znajduje się siedziba oraz centrum techniczne i centrum wsparcia („przyjmujące państwa członkowskie”).

3.   Agencję reprezentuje jej dyrektor wykonawczy.

4.   Siedzibą agencji jest Tallin (Estonia).

Zadania związane z rozwijaniem i zarządzaniem operacyjnym, o których mowa w art. 1 ust. 3 oraz w art. 3, 4, 5 i 7, są wykonywane w Strasburgu (Francja).

Centrum wsparcia zdolne zapewnić działanie wielkoskalowego systemu informatycznego w razie awarii tego systemu znajduje się w Sankt Johann im Pongau (Austria), jeżeli akt ustawodawczy regulujący rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego systemu przewiduje centrum wsparcia.

Artykuł 11

Struktura

1.   Strukturę administracyjną i zarządczą agencji tworzą:

a)

zarząd;

b)

dyrektor wykonawczy;

c)

grupy doradcze.

2.   Struktura agencji obejmuje również:

a)

inspektora ochrony danych;

b)

pracownika ds. bezpieczeństwa;

c)

księgowego.

Artykuł 12

Funkcje zarządu

1.   W celu zapewnienia wykonywania zadań przez agencję, zarząd:

a)

powołuje, a w stosownych przypadkach również odwołuje, dyrektora wykonawczego zgodnie z art. 18;

b)

sprawuje władzę dyscyplinarną nad dyrektorem wykonawczym i nadzoruje jego prace, w tym wykonywanie decyzji zarządu;

c)

po konsultacji z Komisją tworzy strukturę organizacyjną agencji;

d)

po konsultacji z Komisją opracowuje regulamin wewnętrzny agencji;

e)

zatwierdza – na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego – umowę w sprawie siedziby dotyczącą siedziby agencji oraz umowy dotyczące centrum technicznego i centrum wsparcia ustanowionych zgodnie z art. 10 ust. 4, które to umowy dyrektor generalny podpisze z przyjmującym państwem członkowskim;

f)

przyjmuje – w porozumieniu z Komisją – niezbędne środki wykonawcze, o których mowa w art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników;

g)

przyjmuje niezbędne środki wykonawcze dotyczące delegowania ekspertów krajowych do agencji;

h)

przyjmuje w oparciu o zadania, o których mowa w rozdziale II, wieloletni program prac na podstawie projektu przedłożonego przez dyrektora wykonawczego, o czym mowa w art. 17, po konsultacjach z grupami doradczymi, o których mowa w art. 19, oraz po otrzymaniu opinii Komisji. Wieloletni program prac obejmuje, bez uszczerbku dla rocznej procedury budżetowej, wieloletni preliminarz budżetowy oraz oceny ex ante służące ustrukturyzowaniu celów i różnych etapów wieloletniego planowania;

i)

przyjmuje wieloletni plan polityki kadrowej i projekt rocznego programu prac i przedkłada je co roku, do dnia 31 marca, Komisji i władzy budżetowej;

j)

do dnia 30 września każdego roku, po otrzymaniu opinii Komisji, większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z roczną procedurą budżetową oraz unijnym programem ustawodawczym w obszarach objętych art. 67–89, przyjmuje roczny program prac agencji na kolejny rok, a także zapewnia przekazanie przyjętego programu prac Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz jego opublikowanie;

k)

do dnia 31 marca każdego roku przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności agencji za poprzedni rok, w którym porównuje się w szczególności osiągnięte wyniki z celami wyznaczonymi w rocznym programie prac, i przekazuje je, do dnia 15 czerwca tego samego roku, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu; roczne sprawozdanie z działalności zostaje opublikowane;

l)

wykonuje funkcje związane z budżetem agencji – w tym z realizacją projektów pilotażowych, o których mowa w art. 9 – zgodnie z art. 32, art. 33 ust. 6 i art. 34;

m)

przyjmuje – zgodnie z art. 34 – przepisy finansowe mające zastosowanie do agencji;

n)

wyznacza księgowego, który jest funkcjonalnie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków;

o)

zapewnia odpowiednie wykonywanie wniosków i zaleceń wynikających z różnego rodzaju wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z audytu oraz ocen;

p)

przyjmuje niezbędne środki bezpieczeństwa, w tym plan bezpieczeństwa oraz plan ciągłości działania i plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń ekspertów ds. bezpieczeństwa wchodzących w skład grup doradczych;

q)

wyznacza pracownika ds. bezpieczeństwa;

r)

wyznacza inspektora ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001;

s)

do dnia 22 maja 2012 r. przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001;

t)

przyjmuje sprawozdania z technicznego funkcjonowania SIS II zgodnie z, odpowiednio, art. 50 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 66 ust. 4 decyzji 2007/533/WSiSW oraz VIS zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia 767/2008 i art. 17 ust. 3 decyzji 2008/633/WSiSW;

u)

przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności jednostki centralnej Eurodac zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2725/2000;

v)

przedstawia uwagi na temat sprawozdań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z audytów przeprowadzonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, a także zapewnia odpowiednie działania pokontrolne;

w)

publikuje statystyki dotyczące SIS II zgodnie z, odpowiednio, art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 66 ust. 3 decyzji 2007/533/WSiSW;

x)

opracowuje statystyki dotyczące pracy jednostki centralnej Eurodac zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2725/2000;

y)

zapewnia – zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 46 ust. 8 decyzji 2007/533/WSiSW – coroczną publikację wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych znajdujących się w SIS II wraz z listą urzędów krajowego systemu SIS II (N.SIS II) oraz biur SIRENE, o których mowa, odpowiednio, w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 7 ust. 3 decyzji 2007/533/WSiSW;

z)

zapewnia coroczną publikację wykazu organów wyznaczonych zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2725/2000;

aa)

wykonuje wszelkie inne zadania powierzone mu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Zarząd może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w każdej sprawie ściśle związanej z rozwijaniem wielkoskalowych systemów informatycznych lub zarządzaniem operacyjnym tymi systemami.

Artykuł 13

Skład zarządu

1.   W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego z państw członkowskich oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

2.   Do dnia 22 stycznia 2012 r. każde z państw członkowskich oraz Komisja powołują członków zarządu, a także zastępców członków. Po upływie tego terminu Komisja zwołuje posiedzenie zarządu. Zastępcy reprezentują członków w razie ich nieobecności.

3.   Członkowie zarządu są powoływani w oparciu o wysoki poziom swojego stosownego doświadczenia i fachowej wiedzy w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz wiedzy z zakresu ochrony danych.

4.   Kadencja członków zarządu trwa cztery lata. Może zostać jednokrotnie odnowiona. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pełnią swoją funkcję do czasu ich ponownego powołania lub zastąpienia przez nowych członków.

5.   W działaniach agencji biorą udział kraje włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac. Każdy z tych krajów powołuje do zarządu jednego przedstawiciela i jego zastępcę.

Artykuł 14

Przewodniczący zarządu

1.   Zarząd wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2.   Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego trwa dwa lata. Może zostać jednokrotnie odnowiona. Jeżeli jednak w którymkolwiek momencie swojej kadencji tracą oni status członków zarządu, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu.

3.   Przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są wyłącznie spośród członków zarządu powołanych przez państwa członkowskie, które są w pełni związane na mocy prawa Unii aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych.

Artykuł 15

Posiedzenia zarządu

1.   Posiedzenia zarządu są zwoływane na wniosek którejkolwiek z następujących osób lub instytucji:

a)

przewodniczącego;

b)

co najmniej jednej trzeciej członków zarządu;

c)

Komisji;

d)

dyrektora wykonawczego.

Zarząd odbywa co najmniej jedno posiedzenie zwyczajne co sześć miesięcy.

2.   W posiedzeniach zarządu uczestniczy dyrektor wykonawczy.

3.   Członków zarządu mogą wspierać eksperci wchodzący w skład grup doradczych.

4.   Europol i Eurojust mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy, gdy porządek obrad obejmuje kwestię dotyczącą SIS II, w związku z zastosowaniem decyzji 2007/533/WSiSW. Europol może również uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwator, gdy porządek obrad obejmuje kwestię dotyczącą VIS, w związku z zastosowaniem decyzji 2008/633/WSiSW.

5.   Zarząd może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora każdą inną osobę, której opinia może mieć znaczenie.

6.   Agencja zapewnia zarządowi obsługę sekretarską.

Artykuł 16

Głosowanie

1.   Bez uszczerbku dla ust. 5 niniejszego artykułu oraz art. 12 ust. 1 lit. j) i art. 18 ust. 1 i 7, zarząd podejmuje decyzje większością głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 3, każdemu członkowi zarządu przysługuje jeden głos.

3.   Każdy z członków wyznaczonych przez państwo członkowskie, które jest związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanego przez agencję wielkoskalowego systemu informatycznego, może głosować w sprawie kwestii dotyczących tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

Ponadto Dania może głosować w sprawie kwestii dotyczących tego wielkoskalowego systemu informatycznego, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 Protokołu w sprawie stanowiska Danii – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego aktu ustawodawczego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

4.   W przypadku krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac stosuje się art. 37.

5.   W przypadku braku zgody między członkami co do tego, czy dane głosowanie dotyczy konkretnego wielkoskalowego systemu informatycznego, każda decyzja o tym, że głosowanie go nie dotyczy podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów.

6.   Dyrektor wykonawczy nie bierze udziału w głosowaniach.

7.   Regulamin wewnętrzny agencji określa bardziej szczegółowe zasady głosowania, a w szczególności warunki działania członka w imieniu innego członka, jak również, w stosownych przypadkach, wszelkie wymogi dotyczące kworum.

Artykuł 17

Funkcje i uprawnienia dyrektora wykonawczego

1.   Dyrektor wykonawczy zarządza agencją i ją reprezentuje.

2.   Dyrektor wykonawczy jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji Komisji i zarządu dyrektor wykonawczy nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu ani takich instrukcji od nich nie przyjmuje.

3.   Bez uszczerbku dla art. 12 dyrektor wykonawczy w pełni odpowiada za realizację zadań powierzonych agencji i podlega corocznej procedurze udzielania przez Parlament Europejski absolutorium z wykonania budżetu.

4.   Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać dyrektora wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonania jego zadań.

5.   Dyrektor wykonawczy:

a)

zapewnia bieżące zarządzanie agencją;

b)

zapewnia funkcjonowanie agencji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c)

przygotowuje i wprowadza w życie – w granicach określonych niniejszym rozporządzeniem, przepisami wykonawczymi do niego oraz mającymi zastosowanie przepisami – procedury, decyzje, strategie, programy oraz działania przyjęte przez zarząd;

d)

ustanawia i wdraża skuteczny system umożliwiający regularne monitorowanie i ocenianie:

(i)

wielkoskalowych systemów informatycznych, w tym statystyki; oraz

(ii)

agencji, w tym skutecznej i efektywnej realizacji jej celów;

e)

uczestniczy – bez prawa głosu – w posiedzeniach zarządu;

f)

wykonuje względem pracowników agencji uprawnienia przewidziane w art. 20 ust. 3 oraz zarządza kwestiami personalnymi;

g)

bez uszczerbku dla art. 17 regulaminu pracowniczego urzędników, określa wymogi poufności w celu wykonania odpowiednio art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, art. 17 decyzji 2007/533/WSiSW oraz art. 26 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, jak również w celu zastosowania odpowiednich zasad tajemnicy służbowej lub innych równoważnych wymogów poufności do personelu agencji, który ma pracować z danymi Eurodac;

h)

negocjuje oraz – po zatwierdzeniu przez zarząd – podpisuje z rządami państw przyjmujących umowy w sprawie siedziby dotyczące siedziby agencji oraz umowy dotyczące centrum technicznego i centrum wsparcia.

6.   Dyrektor wykonawczy przedstawia zarządowi do przyjęcia w szczególności projekt:

a)

rocznego programu prac agencji oraz rocznego sprawozdania z działalności po uprzednich konsultacjach z grupami doradczymi;

b)

przepisów finansowych mających zastosowanie do agencji;

c)

wieloletniego programu prac;

d)

budżetu na kolejny rok, sporządzanego w oparciu o budżetowanie zadaniowe;

e)

wieloletniego planu polityki kadrowej;

f)

zakresu oceny, o której mowa w art. 31;

g)

praktycznych ustaleń dotyczących wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001;

h)

niezbędnych środków bezpieczeństwa, w tym planu bezpieczeństwa, oraz planu ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej;

i)

sprawozdań z technicznego funkcjonowania każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. t), oraz rocznego sprawozdania z działalności jednostki centralnej Eurodac, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. u) niniejszego rozporządzenia, na podstawie wyników monitorowania i oceny;

j)

do celów publikacji, rocznego wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych znajdujących się w SIS II wraz z wykazem urzędów N.SIS II oraz biur SIRENE, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. y) oraz wykazu organów, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. z);

7.   Dyrektor wykonawczy wykonuje wszelkie inne zadania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 18

Powoływanie dyrektora wykonawczego

1.   Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego na pięcioletnią kadencję z listy spełniających warunki kandydatów wyłonionych w otwartym konkursie zorganizowanym przez Komisję. Procedura wyboru przewiduje publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych miejscach. Zarząd może wymagać ponownego wszczęcia procedury, jeżeli uzna, że żaden z kandydatów, którzy znaleźli się na liście, nie jest odpowiedni. Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego w oparciu o kompetencje, doświadczenie w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych, umiejętności administracyjne, finansowe i umiejętności zarządzania, jak również wiedzę z zakresu ochrony danych. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie powołania dyrektora wykonawczego większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

2.   Przed powołaniem kandydat wybrany przez zarząd jest wzywany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją (właściwymi komisjami) Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania członków komisji. Po tym oświadczeniu Parlament Europejski przyjmuje opinię zawierającą uwagi na temat wybranego kandydata. Zarząd informuje Parlament Europejski o sposobie uwzględnienia tej opinii. Opinię tę traktuje się jako osobistą i poufną do chwili powołania kandydata na stanowisko.

3.   W czasie dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec pięcioletniej kadencji dyrektora zarząd – w ścisłej konsultacji z Komisją – przeprowadza ocenę, w której ramach ocenia, w szczególności, wyniki osiągnięte w pierwszej kadencji dyrektora wykonawczego oraz sposób ich osiągnięcia.

4.   Zarząd może – uwzględniając sprawozdanie z oceny i tylko w przypadkach uzasadnionych celami i zadaniami agencji – przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż trzy lata.

5.   Zarząd informuje Parlament Europejski o zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora wykonawczego. W ciągu miesiąca poprzedzającego każde takie przedłużenie kadencji dyrektor wykonawczy jest wzywany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją (właściwymi komisjami) Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania członków komisji.

6.   Dyrektor wykonawczy odpowiada przed zarządem.

7.   Zarząd może odwołać dyrektora wykonawczego. Zarząd podejmuje taką decyzję większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

Artykuł 19

Grupy doradcze

1.   Następujące grupy doradcze wspomagają zarząd, zapewniając wiedzę fachową w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych, w szczególności podczas przygotowywania rocznego programu prac oraz rocznego sprawozdania z działalności:

a)

grupa doradcza ds. SIS II;

b)

grupa doradcza ds. VIS;

c)

grupa doradcza ds. Eurodac;

d)

każda inna grupa doradcza do spraw wielkoskalowego systemu informatycznego, gdy stanowi tak akt ustawodawczy regulujący rozwijanie, ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

2.   Każde z państw członkowskich, które jest związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie określonego wielkoskalowego systemu informatycznego, a także Komisja wyznaczają na trzyletnią kadencję, z możliwością jej przedłużenia, jednego członka grupy doradczej zajmującej się tym wielkoskalowym systemem informatycznym.

Również Dania powinna wyznaczyć członka grupy doradczej zajmującej się wielkoskalowym systemem informatycznym, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 Protokołu w sprawie stanowiska Danii – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego aktu ustawodawczego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

Każdy z krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac i środków dotyczących innych wielkoskalowych systemów informatycznych, który uczestniczy w określonym wielkoskalowym systemie informatycznym, powołuje członka grupy doradczej zajmującej się tym wielkoskalowym systemem informatycznym.

3.   Europol i Eurojust mogą powołać po jednym przedstawicielu do grupy doradczej ds. SIS II. Europol może także powołać przedstawiciela do grupy doradczej ds. VIS.

4.   Członkowie zarządu nie mogą być członkami jakichkolwiek grup doradczych. Dyrektor wykonawczy lub przedstawiciel dyrektora wykonawczego mają prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach grup doradczych w charakterze obserwatorów.

5.   Procedury działania i współpracy grup doradczych zostają ustanowione w regulaminie wewnętrznym agencji.

6.   Przygotowując opinię, członkowie każdej z grup doradczych dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. Jeżeli nie osiągnięto porozumienia, w opinii przedstawia się uzasadnione stanowisko większości członków. Odnotowuje się również uzasadnione stanowisko(-a) mniejszości członków. Artykuł 16 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Członkowie reprezentujący kraje włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac mają prawo wyrażać opinie w sprawach, w przypadku których nie mają prawa głosu.

7.   Każde z państw członkowskich oraz każdy z krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac ułatwia działalność grup doradczych.

8.   W odniesieniu do przewodniczących grup doradczych stosuje się odpowiednio art. 14.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 20

Pracownicy

1.   Do pracowników agencji i do dyrektora wykonawczego mają zastosowanie regulamin pracowniczy oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Unii w celu stosowania regulaminu pracowniczego.

2.   Do celów wdrażania regulaminu pracowniczego agencja uznawana jest za agencję w rozumieniu art. 1a ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników.

3.   Agencja wykonuje w odniesieniu do swoich pracowników kompetencje przyznane organowi powołującemu zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników oraz organowi upoważnionemu do zawierania umów zgodnie z warunkami zatrudnienia.

4.   Personel agencji składa się z urzędników, personelu tymczasowego lub personelu kontraktowego. Zarząd co roku wydaje zgodę, w przypadku gdy umowy, które dyrektor wykonawczy zamierza przedłużyć, mogłyby – zgodnie z warunkami zatrudnienia – stać się umowami na czas nieokreślony.

5.   Do wykonywania zadań finansowych uznawanych za szczególnie wrażliwe agencja nie zatrudnia pracowników tymczasowych.

6.   Komisja i państwa członkowskie mogą delegować do agencji na czas określony urzędników lub ekspertów krajowych. Zarząd przyjmuje w tym celu niezbędne środki wykonawcze, uwzględniając wieloletni plan polityki kadrowej.

7.   Bez uszczerbku dla art. 17 regulaminu pracowniczego urzędników agencja stosuje odpowiednie zasady tajemnicy służbowej lub inne równoważne wymogi poufności.

8.   Zarząd w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, o których mowa w art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników.

Artykuł 21

Interes publiczny

Członkowie zarządu, dyrektor wykonawczy oraz członkowie grup doradczych zobowiązują się do działania w interesie publicznym. W tym celu wydają oni coroczne pisemne, publiczne zobowiązanie.

Lista członków zarządu jest publikowana na stronie internetowej agencji.

Artykuł 22

Umowa w sprawie siedziby oraz umowy dotyczące centrum technicznego i centrum wsparcia

Niezbędne ustalenia dotyczące lokalizacji agencji w przyjmujących państwach członkowskich oraz infrastruktury, jaką te państwa członkowskie mają udostępnić, oraz szczególnych zasad mających zastosowanie w przyjmujących państwach członkowskich do dyrektora wykonawczego, członków zarządu, pracowników agencji i członków ich rodzin są określane w umowie w sprawie siedziby dotyczącej siedziby agencji oraz umowie w sprawie centrum technicznego i centrum wsparcia zawartej między agencją a przyjmującymi państwami członkowskimi po uzyskaniu zgody zarządu.

Artykuł 23

Przywileje i immunitety

Do agencji zastosowanie ma Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Artykuł 24

Odpowiedzialność

1.   Odpowiedzialność umowną agencji reguluje prawo właściwe dla danej umowy.

2.   Do wydawania wyroków na podstawie klauzuli arbitrażowej zamieszczonej w umowie zawartej przez agencję właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3.   W przypadku odpowiedzialności pozaumownej agencja naprawia każdą szkodę – zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla ustawodawstw państw członkowskich – wyrządzoną przez jej jednostki lub jej pracowników przy wykonywaniu ich obowiązków.

4.   Do rozstrzygania sporów dotyczących odszkodowania za szkody, o których mowa w ust. 3, właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

5.   Odpowiedzialność osobistą pracowników agencji wobec agencji regulują przepisy regulaminu pracowniczego.

Artykuł 25

Języki

1.   Do agencji zastosowanie ma rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (30).

2.   Bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 342 TFUE roczny program prac i roczne sprawozdanie z działalności, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. j) i k), sporządzane są we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

3.   Tłumaczenia pisemne niezbędne do funkcjonowania agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Artykuł 26

Dostęp do dokumentów

1.   Na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego zarząd przyjmuje, nie później niż sześć miesięcy po dniu 1 grudnia 2012 r., przepisy dotyczące dostępu do dokumentów agencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001.

2.   Decyzje podjęte przez agencję zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub przedmiotem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi, odpowiednio, w art. 228 i 263 TFUE.

Artykuł 27

Informowanie i komunikacja

1.   Agencja przekazuje – zgodnie z aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, a także z własnej inicjatywy – informacje z zakresu swoich zadań. Agencja w szczególności zapewnia, aby poza publikowanymi informacjami określonymi w art. 12 ust. 1 lit. j), k), w) i y) oraz art. 33 ust. 8, opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie szybko przekazywane były obiektywne, wiarygodne i zrozumiałe informacje dotyczące pracy agencji.

2.   Zarząd określa praktyczne warunki stosowania ust. 1.

Artykuł 28

Ochrona danych

1.   Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony danych, przewidzianych w akcie ustawodawczym regulującym rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, informacje, które agencja przetwarza zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, podlegają rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

2.   Zarząd ustanawia środki na potrzeby stosowania przez agencję rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w szczególności sekcji 8 dotyczącej inspektora ochrony danych.

Artykuł 29

Przepisy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych

1.   Agencja stosuje zasady bezpieczeństwa określone w decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (31), w tym przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych, oraz środki bezpieczeństwa fizycznego.

2.   Agencja stosuje również przyjęte i wdrożone przez Komisję zasady bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania szczególnie chronionych informacji jawnych.

3.   Zarząd podejmuje decyzję – zgodnie z art. 2 i art. 12 ust. 1 lit. p) – w sprawie struktury wewnętrznej, która jest niezbędna, aby agencja mogła przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Artykuł 30

Bezpieczeństwo agencji

1.   Agencja odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie porządku w budynkach, lokalach i na terenie, z których korzysta. Agencja stosuje zasady bezpieczeństwa i stosowne przepisy aktów ustawodawczych regulujących rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych.

2.   Przyjmujące państwa członkowskie przyjmują wszystkie skuteczne i odpowiednie środki w celu zachowania porządku i bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie budynków, lokali i terenu, z których korzysta agencja, i zapewniają agencji odpowiednią ochronę, zgodnie ze stosowną umową w sprawie siedziby dotyczącą siedziby agencji i umowami dotyczącymi centrum technicznego i centrum wsparcia, gwarantując jednocześnie osobom upoważnionym przez agencję swobodny dostęp do tych budynków, lokali i terenu.

Artykuł 31

Ocena

1.   W terminie trzech lat od dnia 1 grudnia 2012 r., a następnie co cztery lata Komisja, w ścisłej konsultacji z zarządem, przeprowadza ocenę działania agencji. Przeprowadzając ocenę, bada się, w jaki sposób i w jakim zakresie agencja skutecznie przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz wypełnia zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. Ocenia się także rolę agencji w kontekście przyjmowanej na kolejne lata strategii Unii na rzecz skoordynowanego, efektywnego kosztowo i spójnego środowiska informatycznego na poziomie Unii.

2.   W oparciu o ocenę, o której mowa w ust. 1, Komisja, po konsultacji z zarządem, wydaje zalecenia w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia, również w celu dalszego dostosowania go do strategii Unii, o której mowa w ust. 1. Komisja przekazuje te zalecenia – wraz z opinią zarządu oraz stosownymi wnioskami – Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 32

Budżet

1.   Bez uszczerbku dla innego rodzaju przychodów na dochody agencji składają się:

a)

subwencja z Unii ujęta w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja dotycząca Komisji);

b)

wkład krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac;

c)

wszelkie wkłady finansowe państw członkowskich.

2.   Wydatki agencji obejmują między innymi wynagrodzenie pracowników, wydatki administracyjne i infrastrukturalne, koszty operacyjne i wydatki związane z umowami lub porozumieniami zawieranymi przez agencję. Dyrektor wykonawczy sporządza corocznie – przy uwzględnieniu działań prowadzonych przez agencję – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy i przekazuje go zarządowi wraz z planem zatrudnienia.

3.   Dochody i wydatki agencji muszą się równoważyć.

4.   Zarząd przyjmuje corocznie – na podstawie projektu sporządzonego przez dyrektora wykonawczego – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy.

5.   Do dnia 10 lutego każdego roku zarząd przekazuje Komisji, a także krajom włączonym we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac, projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji, a także ogólne wytyczne stanowiące jego podstawę, a do dnia 31 marca każdego roku – wersję ostateczną tego preliminarza.

6.   Do dnia 31 marca każdego roku zarząd przedstawia Komisji i władzy budżetowej:

a)

swój projekt rocznego programu prac;

b)

swój zaktualizowany wieloletni plan polityki kadrowej ustanowiony zgodnie z wytycznymi Komisji;

c)

informacje dotyczące liczby urzędników, personelu tymczasowego i personelu kontraktowego zgodnie z regulaminem pracowniczym na rok n - 1 i n, a także szacunkowej ich liczby na rok n + 1;

d)

informacje dotyczące świadczeń niepieniężnych przyznanych agencji przez przyjmujące państwa członkowskie;

e)

szacunkowe saldo rachunku wyniku ekonomicznego na rok n - 1.

7.   Komisja przekazuje preliminarz władzy budżetowej wraz z projektem ogólnego budżetu Unii Europejskiej.

8.   Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej prognozy, jakie uzna za niezbędne dla planu zatrudnienia, oraz kwotę subwencji, którą ma zostać obciążony budżet ogólny, a następnie przedkłada go władzy budżetowej zgodnie z art. 314 TFUE.

9.   Władza budżetowa zatwierdza środki na subwencję dla agencji. Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia agencji.

10.   Budżet agencji jest przyjmowany przez zarząd. Staje się on ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W stosownych przypadkach budżet jest odpowiednio korygowany.

11.   Wszelkie zmiany w budżecie, w tym zmiany dotyczące planu zatrudnienia, są dokonywane według tej samej procedury.

12.   Zarząd niezwłocznie powiadamia władzę budżetową o swoim zamiarze realizacji wszelkich projektów, które mogą mieć znaczące konsekwencje finansowe dla środków budżetowych agencji, a w szczególności wszelkich projektów odnoszących się do nieruchomości, takich jak najem lub nabycie budynków. Zarząd informuje o nich Komisję, a także kraje włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac. Jeżeli któryś z organów władzy budżetowej zamierza wydać opinię, powiadamia zarząd o tym zamiarze w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie. W przypadku braku odpowiedzi agencja może przystąpić do planowanego działania.

Artykuł 33

Wykonanie budżetu

1.   Budżet agencji jest wykonywany przez jej dyrektora wykonawczego.

2.   Dyrektor wykonawczy przekazuje corocznie władzy budżetowej wszelkie stosowne informacje dotyczące wyniku procedury oceny.

3.   Do dnia 1 marca następnego roku księgowy agencji przesyła księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu tymczasowe sprawozdanie finansowe agencji wraz ze sprawozdaniem z zarządzania budżetem i finansami w ciągu danego roku. Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tymczasowych sprawozdań finansowych instytucji i organów zdecentralizowanych, zgodnie z art. 128 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

4.   Do dnia 31 marca następnego roku księgowy agencji przekazuje sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami także władzy budżetowej.

5.   Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących tymczasowego sprawozdania agencji, zgodnie z art. 129 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, dyrektor wykonawczy sporządza w zakresie swej odpowiedzialności ostateczne sprawozdanie finansowe agencji i przekazuje je zarządowi do zaopiniowania.

6.   Zarząd wydaje opinię na temat ostatecznego sprawozdania finansowego agencji.

7.   Do dnia 1 lipca następnego roku dyrektor wykonawczy przesyła władzy budżetowej, księgowemu Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz krajom włączonym we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią zarządu.

8.   Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

9.   Do dnia 30 września dyrektor wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Dyrektor wykonawczy przesyła tę odpowiedź również zarządowi.

10.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego dyrektor wykonawczy przedkłada informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procedury udzielenia absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

11.   Parlament Europejski, zgodnie z zaleceniem Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku n + 2 udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu na rok n.

Artykuł 34

Przepisy finansowe

Przepisy finansowe mające zastosowanie do agencji są przyjmowane przez zarząd po konsultacji z Komisją. Nie mogą one stanowić odstępstwa od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, chyba że takie odstępstwo jest w szczególny sposób niezbędne dla działania agencji, a Komisja wcześniej wyraziła swoją zgodę.

Artykuł 35

Zwalczanie nadużyć finansowych

1.   W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych bezprawnych działań zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 1073/1999.

2.   Agencja przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i niezwłocznie wydaje odpowiednie przepisy, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników agencji.

3.   Decyzje dotyczące finansowania oraz umowy i akty wykonawcze do nich powinny wyraźnie zastrzegać, że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą, w razie konieczności, przeprowadzać kontrole na miejscu wśród odbiorców funduszy agencji oraz urzędników odpowiedzialnych za ich przyznawanie.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 36

Działania przygotowawcze

1.   Komisja odpowiada za ustanowienie i początkowe funkcjonowanie agencji do czasu uzyskania przez agencję zdolności operacyjnej wystarczającej do wykonywania własnego budżetu.

2.   W tym celu Komisja może do czasu objęcia obowiązków przez dyrektora wykonawczego, który zostanie powołany przez zarząd zgodnie z art. 18, wyznaczyć ograniczoną liczbę urzędników, z których jeden będzie tymczasowo pełnił obowiązki dyrektora wykonawczego. Tymczasowego dyrektora wykonawczego można powołać dopiero wtedy, gdy zbierze się zarząd zgodnie z art. 13 ust. 2.

Jeżeli tymczasowy dyrektor wykonawczy nie wypełnia obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu, zarząd może wystąpić do Komisji o powołanie nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego.

3.   Tymczasowy dyrektor wykonawczy może zatwierdzać wszystkie płatności w ramach środków przewidzianych w budżecie agencji po ich zatwierdzeniu przez zarząd, a także może zawierać umowy, w tym umowy z pracownikami, po tym jak przyjęty zostanie plan zatrudnienia agencji. Jeżeli jest to uzasadnione, zarząd może nałożyć ograniczenia na uprawnienia tymczasowego dyrektora wykonawczego.

Artykuł 37

Udział krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac

Na mocy stosownych postanowień umów o uczestnictwie w dorobku Schengen dokonuje się ustaleń między innymi w odniesieniu do charakteru, zakresu i szczegółowych zasad udziału w pracy agencji krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac, w tym w odniesieniu do przepisów dotyczących wkładów finansowych, pracowników i prawa głosu.

Artykuł 38

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Agencja podejmuje swoje obowiązki określone w art. 3–9 z dniem 1 grudnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 12 września 2011 r.

(2)  Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.

(3)  Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63.

(4)  Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5.

(5)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

(6)  Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1.

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiające niektóre zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji dublińskiej (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, s. 1).

(8)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(9)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129.

(10)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(11)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(12)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

(13)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

(14)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

(15)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

(16)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(17)  Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 38.

(18)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(19)  Dz.U. L 333 z 17.12.2010, s. 58.

(20)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(21)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(22)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(23)  Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 40.

(24)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(25)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.

(26)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5.

(27)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(28)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19.

(29)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 39.

(30)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58.

(31)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.