ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.279.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 279

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
26 października 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1078/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

1

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1079/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

 

WYTYCZNE

 

 

2011/704/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 października 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2011/15)

5

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

26.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1078/2011

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 stosuje się dyrektywę Rady 91/414/EWG (2) w odniesieniu do procedury i warunków zatwierdzania substancji czynnych, w przypadku których kompletność dokumentacji została potwierdzona zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (3). Propanil jest substancją czynną, w odniesieniu do której kompletność dokumentacji potwierdzono zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W rozporządzeniach Komisji (WE) nr 451/2000 (4) i (WE) nr 1490/2002 (5) określono szczegółowe zasady realizacji drugiego i trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykazy substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykazy te obejmowały propanil.

(3)

Zgodnie z art. 11f, art. 12 ust. 1 lit. a) i art. 12 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 przyjęto decyzję Komisji 2008/769/WE z dnia 30 września 2008 r. dotyczącą niewłączenia propanilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (6).

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej „wnioskodawcą”) złożył nowy wniosek o zastosowanie procedury przyspieszonej przewidzianej w art. 14–19 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(5)

Wniosek przedłożono Włochom, które rozporządzeniem (WE) nr 1490/2002 zostały wyznaczone do pełnienia roli państwa członkowskiego sprawozdawcy. Termin przewidziany dla procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidziane zastosowania są takie same jak te, których dotyczyła decyzja 2008/769/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi merytoryczne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(6)

Włochy oceniły dodatkowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziły dodatkowe sprawozdanie. Dnia 26 lutego 2010 r. Włochy przekazały to sprawozdanie Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu dalej „Urzędem”) i Komisji. Urząd przekazał dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, na wniosek Komisji Urząd przedstawił Komisji wnioski w sprawie oceny ryzyka dotyczącego propanilu w dniu 23 lutego 2011 r. (7). Projekt sprawozdania z oceny, dodatkowe sprawozdanie oraz stanowisko Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 27 września 2011 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego propanilu, opracowanego przez Komisję.

(7)

Na podstawie nowych danych przedstawionych przez wnioskodawcę, zawartych w dodatkowym sprawozdaniu, można było ustalić dopuszczalny poziom narażenia operatora. Podczas oceny tej substancji czynnej wskazano jednak na kilka innych zagrożeń. W szczególności nie można było przeprowadzić wiarygodnej oceny narażenia konsumenta, gdyż brakowało danych dotyczących toksyczności metabolitu 3,4-DCA, która może być wyższa niż w przypadku związku macierzystego. Ponadto nie można było zaproponować najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości odnośnie do przewidywanego zastosowania w przypadku ryżu, gdyż przedłożone badania nie zostały przeprowadzone zgodnie z najważniejszymi dobrymi praktykami rolniczymi. Stwierdzono wysokie ryzyko dla ptaków i ssaków, a na podstawie danych udostępnionych przez wnioskodawcę nie można także wykluczyć wysokiego ryzyka dla organizmów wodnych i niedocelowych stawonogów. Ponadto nie można wykluczyć potencjalnego przenoszenia na dalekie odległości w atmosferze.

(8)

Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag do wniosków Urzędu. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag do projektu sprawozdania z przeglądu. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane.

(9)

Mimo argumentów wysuniętych przez wnioskodawcę nie udało się wyeliminować zagrożeń, o których mowa w motywie 7. Nie wykazano zatem, by można było oczekiwać, iż w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające propanil spełniają zasadniczo wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

(10)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 nie powinno się zatem zatwierdzać propanilu.

(11)

W trosce o przejrzystość należy uchylić decyzję 2008/769/WE.

(12)

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego propanilu zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niezatwierdzenie substancji czynnej

Nie zatwierdza się substancji czynnej propanil.

Artykuł 2

Uchylenie

Decyzja 2008/769/WE traci moc.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(4)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(5)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(6)  Dz.U. L 263 z 2.10.2008, s. 14.

(7)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil. Dziennik EFSA 2011; 9(3):2085. [63 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


26.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1079/2011

z dnia 25 października 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


WYTYCZNE

26.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/5


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 14 października 2011 r.

zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)

(EBC/2011/15)

(2011/704/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1 oraz art. 17, 18 i 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1) regulujące działanie systemu TARGET2, który charakteryzuje się pojedynczą platformą techniczną zwaną jednolitą wspólną platformą.

(2)

W wytycznych EBC/2007/2 należy wprowadzić zmiany mające na celu: a) włączenie „wymogów ostrożności” do kryteriów, na podstawie których wniosek o uczestnictwo w TARGET2 podlega odrzuceniu, a uczestnictwo uczestnika w TARGET2 lub jego dostęp do kredytu w ciągu dnia mogą zostać zawieszone, ograniczone lub wypowiedziane; oraz b) nałożenie na uczestników TARGET2 nowych wymogów związanych ze środkami administracyjnymi oraz środkami ograniczającymi stosowanymi, odpowiednio, na podstawie art. 75 i 215 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany w wytycznych ECB/2007/2

1.   W art. 2 wytycznych ECB/2007/2 definicja „okresu przejściowego” otrzymuje brzmienie:

„—   »okres przejściowy«- w odniesieniu do każdego BC Eurosystemu, czteroletni okres zaczynający się w momencie migracji BC Eurosystemu do SSP, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia w indywidualnych przypadkach przez Radę Prezesów odmiennej decyzji dotyczącej określonych właściwości lub usług.”.

2.   Załączniki II, III i V do wytycznych ECB/2007/2 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszych wytycznych.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 21 listopada 2011 r.

Artykuł 3

Adresaci i środki wykonawcze

1.   Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

2.   Uczestniczące krajowe banki centralne do dnia 21 października 2011 r. prześlą do EBC projekty aktów prawnych, za pomocą których zamierzają zastosować się do niniejszych wytycznych.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 października 2011 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U L 237 z 8.9.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 1 definicje terminów „odbiorca płatności” i „płatnik” otrzymują brzmienie:

„—   »odbiorca płatności«– z wyjątkiem użycia w art. 39 niniejszego załącznika, uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

—   »płatnik«– z wyjątkiem użycia w art. 39 niniejszego załącznika, uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,”;

b)

art. 8 ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w ocenie [nazwa BC] takie uczestnictwo zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub innego systemu będącego komponentem TARGET2, bądź też zagrażałoby wykonywaniu przez [nazwa BC] jego zadań określonych w [odpowiednie przepisy krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.”;

c)

art. 34 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

w odniesieniu do uczestnika zaistnieje jakiekolwiek inne zdarzenie, które w ocenie [nazwa BC] może stanowić zagrożenie stabilności, poprawnego działania i bezpieczeństwa systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiegokolwiek innego systemu będącego komponentem TARGET2, albo które zagrażałoby wykonaniu przez [nazwa BC] zadań przewidzianych w [właściwe prawo krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności, lub”;

d)

w art. 39 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tytuł „Ochrona danych, zapobieganie praniu pieniędzy i inne podobne kwestie” otrzymuje brzmienie „Ochrona danych, zapobieganie praniu pieniędzy, środki administracyjne lub środki ograniczające i inne podobne kwestie”;

(ii)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Działając jako dostawcy usług płatniczych płatnika lub odbiorcy płatności, uczestnicy spełniają wszystkie wymogi wynikające ze środków administracyjnych lub środków ograniczających zastosowanych zgodnie z art. 75 lub 215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, łącznie z zawiadamianiem lub uzyskiwaniem zgody właściwego organu w odniesieniu do przetwarzania transakcji. Ponadto:

a)

w sytuacji, gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych uczestnika będącego płatnikiem:

(i)

uczestnik dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody;

(ii)

uczestnik nie wprowadza polecenia przelewu do TARGET2, dopóki nie otrzyma od [nazwa BC] potwierdzenia dokonania wymaganego zawiadomienia lub uzyskania zgody przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności lub w jego imieniu;

b)

w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych uczestnika będącego odbiorcą płatności, uczestnik dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody.

Dla celów niniejszego ustępu terminy »dostawca usług płatniczych«, »płatnik« i »odbiorca płatności« otrzymują znaczenia przypisane im w mających zastosowanie środkach administracyjnych lub ograniczających.”.

2.

W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w definicji „niewykonania zobowiązania” lit. h) otrzymuje brzmienie:

„h)

sytuacja, w której uczestnictwo danego podmiotu w systemie będącym innym komponentem systemu TARGET2 lub w systemie zewnętrznym zostaje zawieszone lub ustaje;”;

b)

tytuł „Zawieszenie lub pozbawienie dostępu do kredytu w ciągu dnia” otrzymuje brzmienie: „Zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie dostępu do kredytu w ciągu dnia”;

c)

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12.

a)

Uczestniczący KBC zawiesza dostęp do kredytu w ciągu dnia lub pozbawia takiego dostępu w przypadku zaistnienia jednego z następujących zdarzeń niewykonania zobowiązania:

(i)

rachunek podmiotu w uczestniczącym KBC zostanie zawieszony lub zamknięty;

(ii)

dany podmiot przestanie spełniać którekolwiek z określonych w niniejszym załączniku wymagań uzyskania dostępu do kredytu w ciągu dnia;

(iii)

właściwy organ sądowy lub inny właściwy organ postanowi o wszczęciu w stosunku do danego podmiotu postępowania mającego na celu jego likwidację, zostanie powołany dla podmiotu likwidator lub podobny organ lub wszczęte inne podobne postępowanie;

(iv)

podmiot zostanie objęty blokadą środków finansowych lub innymi podjętymi przez Unię środkami skutkującymi ograniczeniem zdolności podmiotu do korzystania ze swoich środków.

b)

Uczestniczący KBC może zawiesić dostęp do kredytu w ciągu dnia lub pozbawić takiego dostępu w przypadku, gdy któryś z KBC zawiesi lub wypowie uczestnictwo uczestnika w TARGET2 zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. b)–e) załącznika II lub w przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby zdarzeń niewykonania zobowiązania (innych niż te, o których mowa w art. 34 ust. 2 lit. a)).

c)

Jeżeli Eurosystem podejmie decyzję o zawieszeniu, ograniczeniu lub wykluczeniu dostępu kontrahentów do instrumentów polityki pieniężnej ze względu na wymogi ostrożności lub w inny sposób zgodny z punktem 2.4 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7, uczestniczące KBC wykonują taką decyzję w odniesieniu do dostępu do kredytu w ciągu dnia, zgodnie z postanowieniami umownymi lub normatywnymi stosowanymi przez dany KBC.

d)

Uczestniczący KBC może podjąć decyzję o zawieszeniu lub ograniczeniu dostępu uczestnika do kredytu w ciągu dnia lub o pozbawieniu go takiego dostępu w razie uznania uczestnika za stwarzającego ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności. W takich przypadkach uczestniczący KBC natychmiast powiadamia o tym na piśmie EBC, inne uczestniczące KBC i przyłączone BC. W razie potrzeby Rada Prezesów podejmuje decyzję w sprawie jednolitego wprowadzenia zastosowanych środków we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2.”;

d)

pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13

Decyzja uczestniczącego KBC o zawieszeniu lub ograniczeniu dostępu uprawnionego kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu do kredytu w ciągu dnia lub o pozbawieniu go takiego dostępu wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez EBC.”.

3.

W załączniku V art. 4 ust. 16 lit. b) wyrazy „dodatku IA” zastępuje się wyrazami „dodatku IV” oraz wyrazy „załącznika V” zastępuje się wyrazami „załącznika II”.