ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.265.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 265

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
11 października 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 999/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1000/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2011 z dnia 10 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

15

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/666/WPZiB z dnia 10 października 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

17

 

 

2011/667/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobów skoordynowanego stosowania zasad dotyczących egzekwowania odnośnie do satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MSS) zgodnie z art. 9 ust. 3 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7001)  ( 1 )

25

 

 

ZALECENIA

 

 

2011/668/UE

 

*

Zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2009

28

 

 

2011/669/UE

 

*

Zalecenie Rady z dnia 4 października 2011 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego

29

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/703/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu (Dz.U. L 306 z 23.11.2010)

30

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/762/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 324 z 9.12.2010)

30

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

DYREKTYWY

11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/1


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/77/UE

z dnia 27 września 2011 r.

dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1, art. 62 i 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/116/WE (3) czas ochrony dla artystów wykonawców oraz producentów fonogramów wynosi 50 lat.

(2)

W przypadku artystów wykonawców okres ten rozpoczyna się z dniem wykonania utworu albo, jeżeli utrwalenie wykonania zostanie zgodnie z prawem opublikowane lub zgodnie z prawem publicznie udostępnione w ciągu 50 lat po wykonaniu utworu, z dniem pierwszej publikacji lub pierwszego publicznego udostępnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej.

(3)

W przypadku producentów fonogramów okres ten rozpoczyna się od momentu sporządzenia utrwalenia albo od momentu jego zgodnej z prawem publikacji w ciągu 50 lat po jego utrwaleniu albo, w przypadku braku takiej publikacji, od momentu jego zgodnego z prawem publicznego udostępnienia w ciągu 50 lat po sporządzeniu utrwalenia.

(4)

Społecznie uznawane znaczenie twórczego wkładu artystów wykonawców powinno być odzwierciedlone w poziomie ochrony uwzględniającym ich kreatywny i artystyczny wkład.

(5)

Artyści wykonawcy zazwyczaj rozpoczynają karierę w młodym wieku i obecny okres ochrony wynoszący 50 lat w odniesieniu do utrwalenia wykonań często nie chroni ich wykonań w całym okresie życia. Dlatego też niektórzy artyści wykonawcy odczuwają spadek dochodów w końcowym okresie ich życia. Ponadto często nie mogą oni też powoływać się na swoje prawa w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu ich artystycznych wykonań lub ograniczania takiego niewłaściwego wykorzystania, które może mieć miejsce w okresie ich życia.

(6)

Przychody uzyskane z wyłącznych praw do zwielokrotniania oraz udostępniania, przewidzianych w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (4) oraz godziwa rekompensata za zwielokrotnianie do prywatnego użytku w rozumieniu tej dyrektywy, a także dochody z wyłącznych praw rozpowszechniania i najmu w rozumieniu dyrektywy 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (5) powinny być dostępne dla artystów wykonawców co najmniej przez cały okres ich życia.

(7)

Czas ochrony utrwaleń wykonań artystycznych i fonogramów powinien zatem zostać przedłużony do 70 lat po nastąpieniu odpowiedniego wydarzenia.

(8)

Prawa do utrwalonego wykonania powinny powrócić do wykonawcy, jeżeli producent fonogramu nie oferuje do sprzedaży wystarczającej ilości – w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych – egzemplarzy fonogramu, który w przypadku braku wydłużenia czasu ochrony przeszedłby do domeny publicznej, albo nie udostępnia fonogramu publicznie. Opcja ta powinna być dostępna po upływie rozsądnego okresu czasu pozostawionego producentowi fonogramu na skorzystanie z obu tych sposobów wykorzystania utworu. Prawa producenta fonogramu do fonogramu powinny w związku z tym wygasnąć w celu uniknięcia sytuacji, w której prawa te istniałyby równolegle z prawami wykonawcy do utrwalenia wykonania, które nie są już przeniesione na producenta fonogramu albo mu powierzone.

(9)

Zawierając umowę z producentem fonogramu, artyści wykonawcy zazwyczaj muszą przenieść na producenta fonogramu lub powierzyć mu swoje wyłączne prawa do zwielokrotniania, rozpowszechniania, najmu i udostępniania utrwaleń swoich wykonań. W zamian za powyższe niektórzy z nich otrzymują zaliczkę na poczet tantiem, a kolejne wypłaty na ich rzecz są dokonywane po potrąceniu przez producenta fonogramu wypłaconej pierwotnie zaliczki i po dokonaniu przez niego wszystkich ustalonych w umowie odliczeń. Inni wykonawcy przenoszą lub powierzają swoje wyłączne prawa za jednorazową zapłatą (jednorazowe wynagrodzenie). Dotyczy to przede wszystkim artystów wykonawców zapewniających podkład muzyczny, których nie wymienia się wśród wykonawców („artyści niewymienieni wśród wykonawców”), lecz czasami również artystów wykonawców, których wymienia się wśród wykonawców („artyści wymienieni wśród wykonawców”).

(10)

Należy wprowadzić środki towarzyszące w celu zagwarantowania, że wykonawcy, którzy dokonali przeniesienia swoich wyłącznych praw na producentów fonogramów lub powierzyli im te prawa, także skorzystają z wydłużenia czasu ochrony.

(11)

Pierwszym towarzyszącym środkiem powinno być nałożenie na producentów fonogramów wymogu przeznaczania, co najmniej raz na rok, kwoty odpowiadającej 20 % przychodu z wyłącznych praw do rozpowszechniania, zwielokrotniania i udostępniania fonogramów. „Przychód” to przychód uzyskany przez producenta fonogramu przed odliczeniem kosztów.

(12)

Wypłata tych kwot powinna być przeznaczona wyłącznie na rzecz artystów wykonawców, których wykonania są utrwalone na fonogramie i którzy przenieśli swoje prawa na producenta fonogramu lub powierzyli mu je w zamian za jednorazową zapłatę. Odłożone w ten sposób kwoty powinny być indywidualnie przekazywane artystom niewymienionym wśród wykonawców co najmniej raz na rok. Dystrybucję należy powierzyć organizacjom zbiorowego zarządzania i można stosować krajowe przepisy dotyczące przychodów niepodlegających wypłacie. W celu uniknięcia nakładania niewspółmiernych obciążeń w ramach poboru tych przychodów i administrowania nimi państwa członkowskie powinny móc określić, w jakim stopniu mikroprzedsiębiorstwa podlegają obowiązkowi ich odprowadzania, jeżeli dokonywanie takich wypłat okazałoby się nieracjonalne w stosunku do kosztów ich poboru i administrowania nimi.

(13)

Jednakże art. 5 dyrektywy 2006/115/WE już obecnie przyznaje wykonawcom niezbywalne prawo do godziwego wynagrodzenia za najem, w tym także fonogramów. Podobnie w praktyce umownej wykonawcy zazwyczaj nie przenoszą na producentów fonogramów ani nie powierzają im swoich praw do jednorazowego godziwego wynagrodzenia za nadawanie i udostępnianie publiczne na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE oraz do godziwej rekompensaty za prywatne kopiowanie na podstawie art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/29/WE. Dlatego też przy obliczaniu całkowitej kwoty, która powinna być przeznaczona przez producenta fonogramu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, nie powinno się uwzględniać przychodów, które producent ten uzyskał z najmu fonogramów, ani jednorazowego godziwego wynagrodzenia za nadawanie i udostępnianie publiczne, ani przychodów z godziwej rekompensaty otrzymanej za prywatne kopiowanie.

(14)

Drugim środkiem towarzyszącym, mającym na celu zrównoważenie umów, na podstawie których artyści wykonawcy przenoszą swoje wyłączne prawa na producenta fonogramu w oparciu o wypłatę tantiem, powinna być klauzula „czystego konta” dla tych artystów wykonawców, którzy w zamian za tantiemy lub wynagrodzenie powierzyli swoje wyżej wymienione wyłączne prawa producentom fonogramów. Aby artyści wykonawcy mogli w pełni skorzystać z wydłużonego okresu ochrony praw, państwa członkowskie powinny zapewnić, by na mocy umów pomiędzy producentami fonogramów a artystami wykonawcami w wydłużonym okresie ochrony praw wypłacano artystom wykonawcom tantiemy lub stawkę wynagrodzenia bez potrącania zaliczek lub ustalonych umownie odliczeń.

(15)

W interesie pewności prawnej należy ustalić, że w przypadku braku wyraźnych odmiennych ustaleń w umowie, umowne przeniesienie albo powierzenie praw do utrwalenia wykonania dokonane przed datą, do której państwa członkowskie mają przyjąć środki wdrażające niniejszą dyrektywę, powinno nadal wywoływać skutki w wydłużonym czasie ochrony.

(16)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zapewnienia możliwości renegocjowania na korzyść wykonawców pewnych warunków tych umów, które przewidują okresowe wypłaty. Państwa członkowskie powinny wprowadzić procedury obejmujące ewentualność niepowodzenia tych renegocjacji.

(17)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać przepisów krajowych i porozumień, które są zgodne z jej przepisami, takich jak umowy zbiorowe zawierane w państwach członkowskich pomiędzy organizacjami reprezentującymi wykonawców i organizacjami reprezentującymi producentów.

(18)

W niektórych państwach członkowskich do utworów muzycznych ze słowami stosuje się jednolity czas ochrony obliczany od momentu śmierci ostatniego żyjącego autora, podczas gdy w innych państwach członkowskich obowiązują odrębne okresy ochrony w odniesieniu do muzyki i tekstu. Utwory muzyczne ze słowami są w większości tworzone przez współautorów. Na przykład opera jest często dziełem librecisty oraz kompozytora. Ponadto w przypadku gatunków muzycznych takich jak jazz, muzyka rockowa i pop, proces twórczy polega często na współpracy kilku osób.

(19)

Dlatego też harmonizacja czasu ochrony utworów muzycznych ze słowami, których tekst i muzyka zostały stworzone do wspólnego wykorzystania, jest niekompletna, co może stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie towarów i usług, takich jak usługi transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami. Aby zagwarantować usunięcie takich przeszkód, dla wszystkich tego rodzaju utworów objętych ochroną w dniu, do którego państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji niniejszej dyrektywy, powinien obowiązywać ten sam zharmonizowany okres ochrony we wszystkich państwach członkowskich.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/116/WE.

(21)

Biorąc pod uwagę, że cele środków towarzyszących nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, ponieważ środki krajowe w tej dziedzinie prowadziłyby albo do zakłócenia konkurencji albo naruszyłyby zakres praw wyłącznych producenta fonogramu określony w przepisach unijnych, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(22)

Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (6) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Unii, własnych tabel, które na ile to możliwe odzwierciedlą korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami jej transpozycji, oraz do podawania ich do wiadomości publicznej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2006/116/WE

W dyrektywie 2006/116/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7.   Czas ochrony utworu muzycznego ze słowami wygasa po upływie 70 lat, licząc od dnia śmierci ostatniej spośród niżej wymienionych osób, bez względu na to, czy zostały one wskazane jako współautorzy: autora tekstu i kompozytora utworu muzycznego, pod warunkiem że obydwa dzieła zostały stworzone specjalnie dla danego utworu muzycznego ze słowami.”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Jednakże:

jeżeli utrwalenie wykonania na innym nośniku niż fonogram jest zgodnie z prawem opublikowane lub zgodnie z prawem publicznie udostępnione w tym okresie, prawa te wygasają po upływie 50 lat, licząc od dnia pierwszej takiej publikacji lub pierwszego takiego publicznego udostępnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej,

jeżeli utrwalenie wykonania na fonogramie jest zgodnie z prawem opublikowane lub zgodnie z prawem publicznie udostępnione w tym okresie, prawa te wygasają po upływie 70 lat, licząc od dnia pierwszej takiej publikacji lub pierwszego takiego publicznego udostępnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej.”;

b)

w ust. 2 w zdaniu drugim i trzecim słowo „pięćdziesięciu” zastępuje się słowem „siedemdziesięciu”;

c)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„2a.   Jeżeli po upływie 50 lat od zgodnej z prawem publikacji fonogramu lub, w przypadku braku takiej publikacji, 50 lat od zgodnego z prawem publicznego udostępnienia producent fonogramu nie oferuje do sprzedaży wystarczającej ilości egzemplarzy fonogramu lub nie udostępnia go publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że każdy może mieć do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez siebie miejscu i czasie, artysta wykonawca może wypowiedzieć umowę na podstawie której przeniósł na producenta fonogramu lub powierzył mu swoje prawa do utrwalenia swojego wykonania (zwaną dalej »umową o przeniesienie lub powierzenie«). Z prawa do wypowiedzenia umowy o przeniesienie lub powierzenie można skorzystać w przypadku, gdy producent w ciągu roku od powiadomienia przez artystę wykonawcę o zamiarze wypowiedzenia umowy o przeniesienie lub powierzenie zgodnie z poprzednim zdaniem nie podejmuje działań polegających na korzystaniu z fonogramu w żaden ze sposobów, o których, mowa w tym zdaniu. Prawo artysty wykonawcy do wypowiedzenia umowy jest niezbywalne. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni wypowiedzieć swoje umowy o przeniesienie lub powierzenie zgodnie z właściwym dla nich prawem krajowym. W przypadku wypowiedzenia umowy o przeniesienie lub powierzenie na mocy niniejszego akapitu prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

2b.   Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie przyznaje artyście wykonawcy prawo do jednorazowego wynagrodzenia, artysta wykonawca ma prawo uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia od producenta fonogramu za każdy pełny rok następujący po upływie 50 lat od momentu zgodnej z prawem publikacji fonogramu lub w przypadku braku takiej publikacji, po upływie 50 lat od jego zgodnego z prawem publicznego udostępnienia. Artysta wykonawca nie może zrzec się takiego corocznego dodatkowego wynagrodzenia.

2c.   Całkowita kwota przeznaczana przez producenta fonogramu na zapłatę corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2b, odpowiada 20 % przychodu uzyskanego przez producenta fonogramu w roku poprzedzającym rok, za który wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, z tytułu zwielokrotniania, rozpowszechniania i udostępniania tego fonogramu, po upływie 50 lat od momentu jego zgodnego z prawem opublikowania lub, w przypadku braku takiej publikacji, po upływie 50 lat od jego zgodnego z prawem publicznego udostępnienia.

Państwa członkowskie zapewniają, aby producenci fonogramów na żądanie dostarczali wykonawcom, którzy są uprawnieni do corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2b, wszelkich informacji, które mogą być konieczne do zagwarantowania wypłaty tego wynagrodzenia.

2d.   Państwa członkowskie zapewniają zarządzanie prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2b, przez organizacje zbiorowego zarządzania.

2e.   W przypadku gdy artysta wykonawca jest uprawniony do okresowych wypłat, po upływie 50 lat od momentu zgodnej z prawem publikacji fonogramu lub w przypadku braku takiej publikacji, po upływie 50 lat od jego zgodnego z prawem publicznego udostępnienia, od wypłat uiszczanych artyście wykonawcy nie odlicza się zaliczek ani ustalonych w umowie odliczeń.”;

3)

w art. 10 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„5.   Artykuł 3 ust. 1–2e w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 października 2011 r. stosuje się do utrwaleń wykonań i fonogramów, w odniesieniu do których artysta wykonawca i producent fonogramu nadal podlegają ochronie na postawie tych przepisów w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 października 2011 r. na dzień 1 listopada 2013 r. oraz do utrwaleń wykonań artystycznych i fonogramów, które powstały po tej dacie.

6.   Artykuł 1 ust. 7 ma zastosowanie do utworów muzycznych ze słowami, których przynajmniej utwór muzyczny lub słowa są chronione w co najmniej jednym państwie członkowskim w dniu 1 listopada 2013 r., oraz do utworów muzycznych ze słowami stworzonych po tej dacie.

Akapit pierwszy niniejszego ustępu pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich działań polegających na korzystaniu z utworu, które miały miejsce przed dniem 1 listopada 2013 r. Państwa członkowskie przyjmują konieczne przepisy w celu ochrony w szczególności nabytych praw stron trzecich.”;

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Środki przejściowe

1.   W braku wyraźnego odmiennego postanowienia umownego umowa o przeniesienie lub powierzenie zawarta przed 1 listopada 2013 r. wywołuje nadal skutki po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 października 2011 r. artysta wykonawca przestałby podlegać ochronie.

2.   Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że umowy o przeniesienie lub powierzenie, na mocy których artysta wykonawca jest uprawniony do okresowych wypłat i które zostały zawarte przed 1 listopada 2013 r., mogą zostać zmienione po upływie 50 lat od momentu zgodnej z prawem publikacji fonogramu lub, w przypadku braku takiej publikacji, po upływie 50 lat od jego zgodnego z prawem publicznego udostępnienia.”.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie w terminie do dnia 1 listopada 2013 r. wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie informują one o nich Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Sprawozdanie

1.   W terminie do dnia 1 listopada 2016 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy w świetle rozwoju rynku cyfrowego, w razie potrzeby, z odpowiednim wnioskiem dotyczącym dalszych zmian do dyrektywy 2006/116/WE.

2.   W terminie do dnia 1 stycznia 2012 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie oceniające ewentualną potrzebę wydłużenia okresu ochrony praw artystów wykonawców i producentów w sektorze audiowizualnym. W odpowiednim przypadku Komisja przedstawi wniosek dotyczący dalszych zmian do dyrektywy 2006/116/WE.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 27 września 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 182 z 4.8.2009, s. 36.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 331) i decyzja Rady z dnia 12 września 2011 r.

(3)  Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 12.

(4)  Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10.

(5)  Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 28.

(6)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/6


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 999/2011

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/666/WPZiB z dnia 10 października 2011 r. zmieniającą decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (2) stanowi o zamrożeniu aktywów prezydenta Aleksandra Łukaszenki i niektórych urzędników z Białorusi.

(2)

Rozporządzeniem (UE) nr 588/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. (3) Rada dodała kolejne nazwiska do wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów. Dodano w tym również nazwy podmiotów.

(3)

Decyzją 2011/666/WPZiB Rada postanowiła, że należy ustanowić odstępstwo od zamrożenia aktywów, aby przedsiębiorcy z UE mogli dochodzić od podmiotów wyszczególnionych w wykazie swoich należności z tytułu umów zawartych przed umieszczeniem tych podmiotów w wykazie.

(4)

Środek ten objęty jest zakresem stosowania Traktatu, zatem do jego wykonania niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stosowanie tego środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymieniony w załączniku I lub IA jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ bądź zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostały wymienione w wykazie, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

(i)

właściwy organ ustalił, że płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio przeznaczona dla osoby, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I lub IA; oraz

(ii)

dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006 , s 1.

(3)  Dz.U. L 161 z 21.6.2011, s 1.


11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1000/2011

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji na Białorusi, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy dodać kolejne osoby.

(3)

Ponadto należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób oraz jednego podmiotu zamieszczonych w załączniku IA do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoby wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zostają wpisane do wykazu zawartego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006.

Artykuł 2

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wpisy dotyczące następujących osób i następującego podmiotu zastępuje się wpisami zamieszczonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:

1)

Mazouka, Siarhei;

2)

Bazanau, Alaksandr Wiktarawicz

3)

Piefcieu Uładzimir Pauławicz

4)

Ipatau, Wadzim Dzmitryjewicz

5)

Busznaja, Natalla Uładzimirauna

6)

Buszczyk, Wasil Wasiljewicz

7)

Kacuba, Swiatłana Piatrouna

8)

Kisialowa, Nadzieja Mikałajeuna

9)

Padalak, Eduard Wasiljewicz

10)

Rachmanawa, Maryna Jurjeuna

11)

Szczurok, Iwan Antonawicz

12)

Sport-Pari

13)

Szadryna, Hanna Stanisławauna.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Osoby, o których mowa w art. 1

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego / transkrypcja z jęz. rosyjskiego

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

Nazwisko i imię

(pisownia rosyjska)

Data i miejsce urodzenia

Stanowisko

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч (pl. Kamisarau, Waleryj Mikałajewicz)

Комиссаров Валерий Николаевич (pl. Komisarow, Walerij Nikołajewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч (pl. Sciapurka, Uładzimir Michajławicz)

Степурко Владимир Михайлович (pl. Sciepurko, Władimir Michajłowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Iriny Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Dzmitryja Bondarenki, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч (pl. Chrypacz, Siarhiej Fiodarawicz)

Хрипач Сергей Федорович (pl. Chripacz, Siergiej Fiodorowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikowa, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Neklajewa), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) – od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч (pl. Nazaranka Wasil Andrejewicz)

Назаренко Василий Андреевич (Nazarienko, Wasilij Andriejewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Wasilija Parfenkowa (jako sędzia główny) i Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa (jako zastępca sędziego). Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна (pl. Kamarouskaja, Wolha Paułauna)

Комаровская Ольга Павловна (pl. Komarowskaja, Olga Pawłowna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна (pl. Zajcawa, Wiktoryja Hienadzieuna)

Зайцева Виктория Геннадьевна (pl. Zajcewa, Wiktorija Gienadjewna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна (pl. Unukiewicz, Tamara Wasileuna)

Внукевич Тамара Васильевна (pl. Wnukiewicz, Tamara Wasiljewna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Sewiaryńca. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч (pl. Krot, Ihar Uładzimirawicz)

Крот Игорь Владимирович (pl. Krot, Igor' Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako zastępca sędziego) apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч (pl. Chrobastau, Uładzimir Iwanawicz)

Хробостов Владимир Иванович (pl. Chrobostow, Władimir Iwanowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako zastępca sędziego) apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла (pl. Ihnatowicz-Miszniewa Ludmiła)

Игнатович-Мишнева Людмила (pl. Ignatowicz-Miszniewa Ludmiła)

 

Prokurator Sądu Miasta Mińska zajmująca się odrzuceniem apelacji od wyroku skazującego Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa, działaczy organizacji Młody Front (Malady Front). Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч (pl. Jarmalicki, Siarhiej Uładzimirawicz)

Ермолицкий Сергей Владимирович (pl. Jermolickij, Siergiej Władimirowicz)

 

Dyrektor więzienia w mieście Szkłów (Shklov). Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych i za prześladowanie byłego kandydata na prezydenta Nikołaja Statkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wydarzeniami z 19 grudnia 2010 r., oraz za takie samo traktowanie innych więźniów.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч (pl. Kawalou, Alaksandr Michajławicz)

Ковалёв Александр Михайлович (pl. Kowalow, Aleksandr Michajłowicz)

 

Dyrektor więzienia w Gorkim. Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych, zwłaszcza prześladowanie i torturowanie działacza obywatelskiego Dzmitrija Daszkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i w ramach prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч (pl. Pałujan, Uładzimir Mikałajewicz)

Полуян Владимир Николаевич (pl. Połujan, Władimir Nikołajewicz)

Village Nekrashevichi of Karelichi district of Hrodna region (pl. wieś Niekraszewicze, powiat Korelicze, obwód grodzieński) 1961

Minister ds. ceł i podatków. Nadzoruje organy celne, które występują w sprawie karnej przeciwko Białackiemu, wysuwając zarzut uchylania się od podatków. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч (pl. Kornau, Uładzimir Uładzimirawicz)

Корнов Владимир Владимирович (pl. Kornow, Władimir Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska, który wyraził zgodę na odrzucenie apelacji złożonej przez prawników Białackiego. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich Shastakou Maxim Aleksandrauvich Shastakou Maxim Aleksandravich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч (pl. Szastakou, Maksim Aleksandrawicz)

Шестаков Максим Александрович (pl. Szestakow, Maksim Aleksandrowicz)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem dzielnicy Pierwomajski w Mińsku (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanauna)

(Герасiмовiч Вольга Иванoўна) (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanouna)

Герасимович Ольга Ивановна (pl. Gierasimowicz, Olga Iwanowna)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem Miasta Mińska (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.


ZAŁĄCZNIK II

Osoby i podmioty, o których mowa w art. 2

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego/

transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(jęz. białoruski)

Nazwisko i imię

(jęz. rosyjski)

Data i miejsce urodzenia

Stanowisko

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч Mazouka Kirył Wiktarawicz

Мазовка Кирилл Викторович Mazowka Kirył Wiktorowicz

 

Prokurator w sprawie Daszkiewicza i Łobowa. Dmitrij Daszkiewicz i Eduard Łobow, działacze Frontu Młodych, zostali skazani na kilka lat więzienia za „chuligaństwo”. Prawdziwą przyczyną ich uwięzienia był czynny udział w grudniu 2010 roku w kampanii wyborczej jednego z kandydatów opozycji.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч Bazanau Aliaksandr Wiktarawicz

Базанов Александр Викторович Bazanau Aleksander Wiktorowicz

Kazachstan, 26 listopada 1962 r.

Dyrektor Centrum Informacyjno-Analitycznego przy prezydencie

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч Peftiew Uładzimir Pawławicz

Пефтиев Владимир Павлович Peftiew Władimir Pawłowicz

1 lipca 1957 r., Berdiańsk, obwód zaporożski, Ukraina; obecny nr paszportu: MP2405942

Osoba powiązana z Aleksandrem Łukaszenką, Wiktorem Łukaszenką i Dzmitrym Łukaszenką. Przekazuje porady gospodarcze prezydentowi Łukaszence i jest głównym sponsorem finansowym reżimu Łukaszenki. Udziałowiec większościowy i przewodniczący zgromadzenia akcjonariuszy Beltechexportu będącego jedną z największych spółek na Białorusi importujących i eksportujących wyroby z zakresu obrony.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч Ipatau Wadzim Dzmitrijewicz

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич Ipatau Wadim Dmitrijewicz

 

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна Busznaja Natailia Uładzimirauna

Бушная, Наталья Владимировна Busznaja Natalia Władimirowna

1953, Mogilev (Mohylew)

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч Buszczyk Wasil Wasiliewicz

Бущик, Василий Васильевич Buszczik Wasilij Wasilijewicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна Kacuba Swiatłana Piatrouna

Кацубо, Светлана Петровна Kacuba Swietłana Pietrowna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisjaliowa, Nadzeja Mikalaeuna)

Kisielewa, Nadieżda Nikołajewna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна Kisjaliewa Nadzeja Mikalaeuna

Киселева, Надежда Николаевна Kisaljewa Nadieżda Nikołajewna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч Padaljak Eduard Wasiliewicz

Подоляк, Эдуард Васильевич Podoliak Eduard Wasilijewicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна Rachmanawa Maryna Juriewna

Рахманова, Марина Юрьевна Rachmanowa Marina Juriewna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч Szczurok Iwan Antonawicz

Щурок, Иван Антонович Szczurok Iwan Antonowicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Podmiot kontrolowany przez Władimira Peftiewa wraz z Łukaszenką, Dzmitrim Aliaksandrowiczem, za pośrednictwem kontrolnego udziału tego ostatniego w prezydenckim klubie sportowym, który posiada obowiązkowy państwowy udział większościowy w spółce Sport-Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна Szadryna, Hanna Stanisławauna

Шадрина Анна Станиславовна Szadrina Anna Stanisławowna

 

Była zastępca redaktora naczelnego gazety „Sowieckaja Biełarus”


11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1001/2011

z dnia 10 października 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/17


DECYZJA RADY 2011/666/WPZiB

z dnia 10 października 2011 r.

zmieniająca decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/639/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1).

(2)

Jak wynika z przeglądu decyzji 2010/639/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 października 2012 r.

(3)

Zważywszy na powagę sytuacji panującej na Białorusi, do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku IIIA do decyzji 2010/639/WPZiB należy dodać kolejne osoby.

(4)

Ponadto należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób oraz jednego podmiotu zamieszczonych w załączniku IIIA do tej decyzji.

(5)

W decyzji 2010/639/WPZiB należy wprowadzić odstępstwo od zamrażania funduszy, aby przedsiębiorcy z UE mogli dochodzić od podmiotów wyszczególnionych w wykazie swoich należności z tytułu umów zawartych przed umieszczeniem tych podmiotów w wykazie.

(6)

Należy odpowiednio zmienić decyzję 2010/639/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Rady 2010/639/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1.

w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Artykuł 2 ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, które zostały umieszczone w wykazie, dokonywania płatności należnych z tytułu umów, które taka osoba fizyczna lub prawna, taki podmiot lub organ zawarły przed ich umieszczeniem w wykazie, o ile dane państwo członkowskie ustaliło, że taka płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio dokonywana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2 ust. 1.”;

2.

art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2012 r. Jest ona stale poddawana weryfikacji. Może być w stosownych przypadkach odnawiana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”.

Artykuł 2

Osoby wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji zostają wpisane do wykazu zawartego w załączniku IIIA do decyzji 2010/639/WPZiB.

Artykuł 3

W załączniku IIIA do decyzji 2010/639/WPZiB wpisy dotyczące następujących osób i następującego podmiotu zastępuje się odpowiednimi wpisami zamieszczonymi w załączniku II do niniejszej decyzji:

1)

Mazuka Siarhei;

2)

Bazanau, Alaksandr Wiktarawicz

3)

Piefcieu Uładzimir Pauławicz

4)

Ipatau, Wadzim Dzmitryjewicz

5)

Busznaja, Natalla Uładzimirauna

6)

Buszczyk, Wasil Wasiljewicz

7)

Kacuba, Swiatłana Piatrouna

8)

Kisialowa, Nadzieja Mikałajeuna

9)

Padalak, Eduard Wasiljewicz

10)

Rachmanawa, Maryna Jurjeuna

11)

Szczurok, Iwan Antonawicz

12)

Sport-Pari

13)

Szadryna, Hanna Stanisławauna.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

Osoby, o których mowa w art. 2

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego / transkrypcja z jęz. rosyjskiego

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

Nazwisko i imię

(pisownia rosyjska)

Data i miejsce urodzenia

Stanowisko

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч (pl. Kamisarau, Waleryj Mikałajewicz)

Комиссаров Валерий Николаевич (pl. Komisarow, Walerij Nikołajewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч (pl. Sciapurka, Uładzimir Michajławicz)

Степурко Владимир Михайлович (pl. Sciepurko, Władimir Michajłowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Iriny Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Dzmitryja Bondarenki, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч (pl. Chrypacz, Siarhiej Fiodarawicz)

Хрипач Сергей Федорович (pl. Chripacz, Siergiej Fiodorowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikowa, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Neklajewa), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) – od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч (pl. Nazaranka Wasil Andrejewicz)

Назаренко Василий Андреевич (Nazarienko, Wasilij Andriejewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Wasilija Parfenkowa (jako sędzia główny) i Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa (jako zastępca sędziego). Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна (pl. Kamarouskaja, Wolha Paułauna)

Комаровская Ольга Павловна (pl. Komarowskaja, Olga Pawłowna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна (pl. Zajcawa, Wiktoryja Hienadzieuna)

Зайцева Виктория Геннадьевна (pl. Zajcewa, Wiktorija Gienadjewna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна (pl. Unukiewicz, Tamara Wasileuna)

Внукевич Тамара Васильевна (pl. Wnukiewicz, Tamara Wasiljewna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Sewiaryńca. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч (pl. Krot, Ihar Uładzimirawicz)

Крот Игорь Владимирович (pl. Krot, Igor' Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako zastępca sędziego) apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч (pl. Chrobastau, Uładzimir Iwanawicz)

Хробостов Владимир Иванович (pl. Chrobostow, Władimir Iwanowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako zastępca sędziego) apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла (pl. Ihnatowicz-Miszniewa Ludmiła)

Игнатович-Мишнева Людмила (pl. Ignatowicz-Miszniewa Ludmiła)

 

Prokurator Sądu Miasta Mińska zajmująca się odrzuceniem apelacji od wyroku skazującego Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa, działaczy organizacji Młody Front (Malady Front). Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч (pl. Jarmalicki, Siarhiej Uładzimirawicz)

Ермолицкий Сергей Владимирович (pl. Jermolickij, Siergiej Władimirowicz)

 

Dyrektor więzienia w mieście Szkłów (Shklov). Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych i za prześladowanie byłego kandydata na prezydenta Nikołaja Statkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wydarzeniami z 19 grudnia 2010 r., oraz za takie samo traktowanie innych więźniów.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч (pl. Kawalou, Alaksandr Michajławicz)

Ковалёв Александр Михайлович (pl. Kowalow, Aleksandr Michajłowicz)

 

Dyrektor więzienia w Gorkim. Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych, zwłaszcza prześladowanie i torturowanie działacza obywatelskiego Dzmitrija Daszkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i w ramach prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч (pl. Pałujan, Uładzimir Mikałajewicz)

Полуян Владимир Николаевич (pl. Połujan, Władimir Nikołajewicz)

Village Nekrashevichi of Karelichi district of Hrodna region (pl. wieś Niekraszewicze, powiat Korelicze, obwód grodzieński)

1961

Minister ds. ceł i podatków. Nadzoruje organy celne, które występują w sprawie karnej przeciwko Białackiemu, wysuwając zarzut uchylania się od podatków. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч (pl. Kornau, Uładzimir Uładzimirawicz)

Корнов Владимир Владимирович (pl. Kornow, Władimir Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska, który wyraził zgodę na odrzucenie apelacji złożonej przez prawników Białackiego. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich Shastakou Maxim Aleksandrauvich Shastakou Maxim Aleksandravich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч (pl. Szastakou, Maksim Aleksandrawicz)

Шестаков Максим Александрович (pl. Szestakow, Maksim Aleksandrowicz)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem dzielnicy Pierwomajski w Mińsku (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanauna)

(Герасiмовiч Вольга Иванoўна) (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanouna)

Герасимович Ольга Ивановна (pl. Gierasimowicz, Olga Iwanowna)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem Miasta Mińska (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.


ZAŁĄCZNIK II

Osoby i podmioty, o których mowa w art. 3

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego/transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(jęz. białoruski)

Nazwisko i imię

(jęz. rosyjski)

Data i miejsce urodzenia

Stanowisko

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Mazouka Kirył Wiktarawicz

Мазовка Кирилл Викторович

Mazowka Kirył Wiktorowicz

 

Prokurator w sprawie Daszkiewicza i Łobowa. Dmitrij Daszkiewicz i Eduard Łobow, działacze Frontu Młodych, zostali skazani na kilka lat więzienia za „chuligaństwo”. Prawdziwą przyczyną ich uwięzienia był czynny udział w grudniu 2010 roku w kampanii wyborczej jednego z kandydatów opozycji.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч Bazanau Aliaksandr Wiktarawicz

Базанов Александр Викторович Bazanau Aleksander Wiktorowicz

Kazachstan, 26 listopada 1962 r.

Dyrektor Centrum Informacyjno-Analitycznego przy prezydencie

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч Peftiew Uładzimir Pawławicz

Пефтиев Владимир Павлович Peftiew Władimir Pawłowicz

1 lipca 1957 r., Berdiańsk, obwód zaporożski, Ukraina; obecny nr paszportu: MP2405942

Osoba powiązana z Aleksandrem Łukaszenką, Wiktorem Łukaszenką i Dzmitrym Łukaszenką. Przekazuje porady gospodarcze prezydentowi Łukaszence i jest głównym sponsorem finansowym reżimu Łukaszenki. Udziałowiec większościowy i przewodniczący zgromadzenia akcjonariuszy Beltechexportu będącego jedną z największych spółek na Białorusi importujących i eksportujących wyroby z zakresu obrony.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч Ipatau Wadzim Dzmitrijewicz

Ипатов Вадим Дмитриевич Ipatau Wadim Dmitrijewicz

 

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна Busznaja Natailia Uładzimirauna

Бушная, Наталья Владимировна Busznaja Natalia Władimirowna

1953, Mogilev (Mohylew)

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч Buszczyk Wasil Wasiliewicz

Бущик, Василий Васильевич Buszczik Wasilij Wasilijewicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна Kacuba Swiatłana Piatrouna

Кацубо, Светлана Петровна Kacuba Swietłana Pietrowna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisjaliowa, Nadzeja Mikalaeuna)

Kisielewa, Nadieżda Nikołajewna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна Kisjaliewa Nadzeja Mikalaeuna

Киселева, Надежда Николаевна Kisaljewa Nadieżda Nikołajewna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч Padaljak Eduard Wasiliewicz

Подоляк, Эдуард Васильевич Podoliak Eduard Wasilijewicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна Rachmanawa Maryna Juriewna

Рахманова, Марина Юрьевна Rachmanowa Marina Juriewna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч Szczurok Iwan Antonawicz

Щурок, Иван Антонович Szczurok Iwan Antonowicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Podmiot kontrolowany przez Władimira Peftiewa wraz z Łukaszenką, Dzmitrim Aliaksandrowiczem, za pośrednictwem kontrolnego udziału tego ostatniego w prezydenckim klubie sportowym, który posiada obowiązkowy państwowy udział większościowy w spółce Sport-Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна Szadryna, Hanna Stanisławauna

Шадрина Анна Станиславовна Szadrina Anna Stanisławowna

 

Była zastępca redaktora naczelnego gazety „Sowieckaja Biełarus”


11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/25


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie sposobów skoordynowanego stosowania zasad dotyczących egzekwowania odnośnie do satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MSS) zgodnie z art. 9 ust. 3 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7001)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/667/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (1), w szczególności jej art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem decyzji nr 626/2008/WE jest ułatwianie rozwoju konkurencyjnego rynku wewnętrznego usług MSS w całej Unii i stopniowe zapewnienie zasięgu we wszystkich państwach członkowskich przez operatorów wybranych do świadczenia tych usług.

(2)

W szczególności ustanawia ona procedurę wspólnej selekcji operatorów systemów satelitarnej komunikacji ruchomej wykorzystujących pasmo częstotliwości 2 GHz, na które składa się widmo radiowe od 1 980 do 2 010 MHz do komunikacji Ziemia–kosmos i od 2 170 do 2 200 MHz do komunikacji kosmos–Ziemia.

(3)

W decyzji Komisji 2009/449/WE z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (2) wskazano wybranych operatorów oraz odpowiednie częstotliwości.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 decyzji nr 626/2008/WE państwa członkowskie powinny zapewnić wybranym wnioskodawcom prawo do używania konkretnej częstotliwości radiowej wskazanej w decyzji 2009/449/WE oraz prawo do eksploatacji systemu satelitarnej komunikacji ruchomej, zgodnie z ramami czasowymi i z obszarem usług, do których wybrani wnioskodawcy się zobowiązali.

(5)

Prawo do używania konkretnej częstotliwości radiowej oraz prawo do eksploatacji systemu satelitarnej komunikacji ruchomej podlegają wspólnym warunkom określonym w art. 7 ust. 2 decyzji nr 626/2008/WE. W szczególności wybrani operatorzy muszą używać przydzielonego widma radiowego do świadczenia MSS, muszą zrealizować etapy od szóstego do dziewiątego określone w załączniku do tej decyzji do dnia 13 maja 2011 r. oraz muszą przestrzegać wszelkich zobowiązań podjętych w swoich wnioskach.

(6)

Monitorowanie oraz egzekwowanie przestrzegania tych wspólnych warunków powinno odbywać się na poziomie krajowym, łącznie z ostateczną oceną wszelkich naruszeń wspólnych warunków.

(7)

Krajowe zasady dotyczące egzekwowania powinny być zgodne z prawem unijnym, w szczególności z art. 10 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (3).

(8)

Transgraniczny charakter wspólnych warunków przewidzianych w art. 7 ust. 2 decyzji nr 626/2008/WE wymaga koordynacji na poziomie unijnym krajowych procedur służących ich egzekwowaniu przez państwa członkowskie. Niespójności w stosowaniu krajowych procedur egzekwowania, w szczególności w zakresie dochodzeń oraz ram czasowych i charakteru podejmowanych środków, powodowałyby zróżnicowanie środków egzekwujących stojące w sprzeczności z ogólnoeuropejskim charakterem MSS.

(9)

Niniejsza decyzja nie powinna regulować kwestii egzekwowania czysto krajowych warunków ani mieć zastosowania do środków egzekwujących dotyczących warunków innych niż wspólne warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 decyzji nr 626/2008/WE. W kontekście zasadniczo krajowego charakteru ewentualnych szczególnych warunków odnoszących się do uzupełniających elementów naziemnych systemów satelitarnej komunikacji ruchomej, zakres niniejszej decyzji nie powinien obejmować egzekwowania wspólnych warunków, o których mowa w art. 8 ust. 3 decyzji nr 626/2008/WE.

(10)

Aby zapewnić zgodność ze wspólnymi warunkami określonymi w ogólnym zezwoleniu lub prawach użytkowania przyznanych częstotliwości, państwa członkowskie, które wydały zezwolenia wybranym operatorom, mogą przyjmować środki egzekwujące zgodnie z art. 10 dyrektywy 2002/20/WE.

(11)

Artykuł 10 dyrektywy 2002/20/WE przewiduje etapowe podejście do kwestii egzekwowania, przy czym na pierwszym etapie badane jest domniemane naruszenie oraz, w stosownych przypadkach, przyjmowane są środki mające na celu zapewnienie zgodności. Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy 2002/20/WE w przypadku tego rodzaju środków należy wyznaczyć rozsądny termin, w którym operator będzie musiał się do nich dostosować. Co do zasady, ustalając rozsądny termin na dostosowanie, należy uwzględniać szczególny charakter branży usług satelitarnych, danego naruszenia oraz przewidzianego środka naprawczego. W szczególności, w przypadku gdy do osiągnięcia zgodności z którymkolwiek ze stosownych wspólnych warunków konieczne byłoby wyniesienie satelity na orbitę, przyjmowane środki mogą przewidywać plan uwzględniający pośrednie kroki oraz odpowiednie terminy realizacji. Drugi etap, uruchamiany w przypadku nieusunięcia poważnych i powtarzających się naruszeń, może prowadzić do cofnięcia praw użytkowania.

(12)

Niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla uprawnień odpowiednich organów krajowych w zakresie przyjmowania środków tymczasowych, z uwzględnieniem warunków przewidzianych w art. 10 ust. 6 dyrektywy 2002/20/WE.

(13)

Notyfikacje przekazywane Komisji na temat ustaleń dokonanych zgodnie z niniejszą decyzją przez państwa członkowskie wydające zezwolenia pozostają bez uszczerbku dla możliwości przedstawienia przez każde państwo członkowskie pisemnych uwag w celu omówienia ich w ramach Komitetu ds. Łączności.

(14)

Podczas gdy wspólne warunki przewidziane w art. 7 ust. 2 decyzji nr 626/2008/WE stanowią integralną część krajowych ram prawnych regulujących działalność upoważnionych operatorów, monitorowanie zgodności w poszczególnych państwach członkowskich, a w szczególności analiza faktów istotnych w kontekście każdego domniemanego naruszenia tych wspólnych warunków, wymaga znajomości wszystkich elementów stanu faktycznego, które mają transgraniczny charakter i skutek, i może wymagać uzyskania informacji na temat świadczenia danej usługi w innych państwach członkowskich. Wymiana ustaleń różnych właściwych organów krajowych oraz opinii stosownych upoważnionych operatorów pomogłaby zapewnić bardziej spójne i skuteczne egzekwowanie w całej Unii. Ponadto skoordynowany harmonogram egzekwowania powinien zwiększyć pewność prawa dla stosownych upoważnionych operatorów.

(15)

Zgodnie z art. 10 ust. 5 dyrektywy 2002/20/WE decyzja o zakazie świadczenia usług oraz zawieszeniu bądź cofnięciu prawa do użytkowania określonej częstotliwości radiowej może zostać podjęta w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń, jeżeli środki mające na celu zapewnienie zgodności w rozsądnym terminie nie przyniosły efektu. W przypadku świadczenia konkretnie usług MSS decyzja o cofnięciu bądź zawieszeniu praw do użytkowania ma istotne skutki transgraniczne. Ponadto, w zależności od procedury krajowej, konieczne mogą być odpowiednie środki prowadzące do ostatecznego cofnięcia zezwolenia, takie jak jego zawieszenie. W związku z tym środki w zakresie cofnięcia bądź zawieszenia powinny być przyjmowane dopiero po wymianie opinii między państwami członkowskimi oraz przedyskutowaniu ich z Komitetem ds. Łączności.

(16)

Ponieważ cel niniejszej decyzji, a mianowicie określenie sposobów skoordynowanego stosowania w całej Unii Europejskiej zasad dotyczących egzekwowania wspólnych warunków dołączonych do zezwolenia na świadczenie usług MSS lub prawa do użytkowania wybranych częstotliwości, nie może zostać w zadowalający sposób osiągnięty przez same państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na rozmiary lub skutki działań, możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(17)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Łączności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot, cel i zakres stosowania

1.   Niniejsza decyzja określa sposoby skoordynowanego stosowania zasad państw członkowskich dotyczących egzekwowania, mających zastosowanie do upoważnionego operatora systemów satelitarnej komunikacji ruchomej w przypadku domniemanego naruszenia wspólnych warunków dołączonych do udzielonego mu zezwolenia.

2.   Uwzględniając transgraniczny charakter MSS, celem koordynacji realizowanej przy wsparciu Komitetu ds. Łączności jest w szczególności ułatwienie wspólnego poznania faktów związanych z domniemanym naruszeniem oraz jego wagi, prowadzącego do spójnego stosowania w Unii Europejskiej krajowych zasad dotyczących egzekwowania, w tym koordynacji czasowej wszelkich podejmowanych środków, zwłaszcza w odniesieniu do naruszeń o podobnym charakterze.

3.   Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do środków egzekwujących dotyczących warunków innych niż wspólne warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 decyzji nr 626/2008/WE.

Artykuł 2

Definicje

1.   Do celów niniejszej decyzji zastosowanie mają definicje zawarte w decyzji nr 626/2008/WE.

2.   Stosuje się ponadto następujące definicje:

„upoważniony operator” oznacza operatora wybranego zgodnie z decyzją 2009/449/WE, któremu przyznano prawo użytkowania na podstawie ogólnego zezwolenia lub indywidualne prawa użytkowania określonych częstotliwości radiowych wskazanych w decyzji 2009/449/WE lub prawo eksploatacji systemu satelitarnej komunikacji ruchomej,

„wspólne warunki” oznaczają wspólne warunki, jakim podlegają prawa upoważnionego operatora zgodnie z art. 7 ust. 2 decyzji nr 626/2008/WE,

„państwo członkowskie wydające zezwolenie” oznacza państwo członkowskie, które przyznało upoważnionym operatorom prawa użytkowania na podstawie ogólnego zezwolenia lub indywidualne prawa użytkowania określonych częstotliwości radiowych wskazanych w decyzji 2009/449/WE lub prawo eksploatacji systemu satelitarnej komunikacji ruchomej.

Artykuł 3

Koordynacja egzekwowania wspólnych warunków

1.   W przypadku gdy państwo członkowskie wydające zezwolenie stwierdza, że upoważniony operator nie spełnia jednego lub większej liczby wspólnych warunków i powiadamia tego operatora o swoich ustaleniach zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE, powiadamia jednocześnie Komisję, która z kolei powiadamia pozostałe państwa członkowskie.

2.   Po przekazaniu przez Komisję państwom członkowskim informacji, o których mowa w ust. 1, pozostałe państwa członkowskie wydające zezwolenia badają, czy w granicach ich jurysdykcji ma miejsce naruszenie stosownych wspólnych warunków, oraz umożliwiają danemu upoważnionemu operatorowi przedstawienie uwag.

3.   W terminie pięciu miesięcy od przekazania przez Komisję państwom członkowskim informacji, o których mowa w ust. 1, każde państwo członkowskie wydające zezwolenie notyfikuje streszczenie swoich ustaleń, a także uwag przedstawionych przez danego upoważnionego operatora, Komisji, która powiadamia pozostałe państwa członkowskie. W terminie ośmiu miesięcy od przekazania przez Komisję państwom członkowskim informacji, o których mowa w ust. 1, Komisja zwołuje posiedzenie Komitetu ds. Łączności w celu zbadania domniemanego naruszenia oraz, w stosownych przypadkach, omówienia ewentualnych odpowiednich środków mających na celu zapewnienie zgodności, zgodnie z celami określonymi w art. 1 ust. 2.

4.   Państwa członkowskie wstrzymują się z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie domniemanego naruszenia przed posiedzeniem Komitetu ds. Łączności, o którym mowa w ust. 3.

5.   Po posiedzeniu Komitetu ds. Łączności, o którym mowa w ust. 3, każde państwo członkowskie wydające zezwolenie, które notyfikowało danemu upoważnionemu operatorowi swoje ustalenia zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE i stwierdziło, że doszło do naruszenia jednego lub większej liczby wspólnych warunków, podejmuje odpowiednie i proporcjonalne środki, w tym kary finansowe, mające na celu zapewnienie dostosowania się danego upoważnionego operatora do wspólnych warunków, z wyjątkiem cofnięcia bądź, w stosownych wypadkach, zawieszenia zgodnie z prawem krajowym zezwolenia lub prawa użytkowania posiadanego przez danego upoważnionego operatora.

6.   W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń wspólnych warunków państwo członkowskie wydające zezwolenie, które po podjęciu środków określonych w ust. 5 zamierza przyjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 5 dyrektywy 2002/20/WE, powiadamia o swoim zamiarze Komisję oraz dostarcza streszczenie wszelkich środków podjętych przez danego upoważnionego operatora w celu zastosowania się do środków egzekwujących. Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.

7.   W terminie trzech miesięcy od przekazania przez Komisję państwom członkowskim informacji, o których mowa w ust. 6, zwołuje się posiedzenie Komitetu ds. Łączności w celu koordynacji ewentualnego cofnięcia zezwolenia zgodnie z celami, o których mowa w art. 1 ust. 2. Wszystkie państwa członkowskie wydające zezwolenia wstrzymują się jednocześnie z przyjęciem decyzji przewidujących cofnięcie bądź, w stosownych przypadkach, zawieszenie zgodnie z prawem krajowym wszelkich zezwoleń lub praw użytkowania posiadanych przez danego upoważnionego operatora.

8.   Po posiedzeniu Komitetu ds. Łączności, o którym mowa w ust. 7, państwo członkowskie wydające zezwolenie może przyjąć odpowiednie decyzje związane z cofnięciem zezwolenia przyznanego danemu upoważnionemu operatorowi.

9.   O każdej decyzji egzekwującej, o której mowa w ust. 5 i 8, oraz jej uzasadnieniu informuje się danego upoważnionego operatora w terminie jednego tygodnia od przyjęcia decyzji, a także Komisję, która powiadamia pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 172 z 2.7.2008, s. 15.

(2)  Dz.U. L 149 z 12.6.2009, s. 65.

(3)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21.


ZALECENIA

11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/28


ZALECENIE RADY

z dnia 15 lutego 2011 r.

dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2009

(2011/668/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2),

uwzględniając Umowę wewnętrzną między Przedstawicielami Rządów Państw Członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowana i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do Umowy o Partnerstwie między członkami Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi podpisanej w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się Część Czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (3) („umowa wewnętrzna”), ustanawiającą, między innymi, dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (dziewiąty EFR), w szczególności jej art. 32 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (4), w szczególności jego art. 96–103,

po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji dziewiątego EFR na dzień 31 grudnia 2009 r., oraz Sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego działań finansowanych z ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (5), za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Komisji zawartymi w tym sprawozdaniu rocznym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 32 ust. 3 umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, ma udzielić Komisji absolutorium z zarządzania finansowego dziewiątym EFR.

(2)

Ogólna realizacja operacji dziewiątego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2009 była zadowalająca,

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji dziewiątego EFR za rok budżetowy 2009.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2011 r.

W imieniu Rady

MATOLCSY Gy.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 4.

(3)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 355.

(4)  Dz.U. L 83 z 1.4.2003, s. 1.

(5)  Dz.U. C 303 z 9.11.2010, s. 243.


11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/29


ZALECENIE RADY

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(2011/669/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 283 ust. 2,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

NINIEJSZYM ZALECA RADZIE EUROPEJSKIEJ:

by mianowała Jörga ASMUSSENA członkiem zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 4 października 2011 r.

W imieniu Rady

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Przewodniczący


Sprostowania

11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/30


Sprostowanie do decyzji 2010/703/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306 z dnia 23 listopada 2010 r. )

Strona 76, podpis:

zamiast:

W imieniu Rady

J. DE RUYT

Przewodniczący”,

powinno być:

„J. DE RUYT

Przewodniczący”.


11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/30


Sprostowanie do decyzji 2010/762/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324 z dnia 9 grudnia 2010 r. )

Strona 47, podpis:

zamiast:

W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący”,

powinno być:

„A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący”.