ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.264.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 264

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
8 października 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/663/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

1

Umowa między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

2

 

 

2011/664/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 września 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmienionego Statutu oraz Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

12

 

*

Statut Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

14

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2011 z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

25

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 997/2011 z dnia 7 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

28

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 998/2011 z dnia 7 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

30

 

 

DECYZJE

 

 

2011/665/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6974)  ( 1 )

32

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/592/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości (Dz.U. L 261 z 5.10.2010)

55

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/629/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu (Dz.U. L 278 z 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/1


DECYZJA RADY

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(2011/663/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W swojej decyzji z dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową na poziomie Unii.

(2)

Komisja wynegocjowała w imieniu Unii umowę z rządem Republiki Indonezji dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych („Umowa”) zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w załączniku do decyzji Rady z dnia 5 czerwca 2003 r.

(3)

Umowa powinna zostać podpisana i być tymczasowo stosowana, z zastrzeżeniem jej zawarcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych („Umowa”), z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy.

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Do czasu wejścia w życie Umowa jest stosowana tymczasowo od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur (1).

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 2 Umowy.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2011 r.

W imieniu Rady

VÖLNER P.

Przewodniczący


(1)  Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


UMOWA

między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”,

z jednej strony, oraz

RZĄD REPUBLIKI INDONEZJI, zwany dalej „Indonezją”

z drugiej strony,

zwane dalej „stronami”,

STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między niektórymi państwami członkowskimi Unii a Indonezją zawierają postanowienia sprzeczne z prawem Unii,

STWIERDZAJĄC, że Unia ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Unii unijni przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do wolnego od dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Unii a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Unią a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania praw własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Unii,

UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii a Indonezją, które są niezgodne z prawem Unii, muszą zostać dostosowane do tego prawa w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla przewozów lotniczych między Unią a Indonezją, a także w celu zachowania ciągłości tych przewozów lotniczych,

STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Unii przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozumień, które mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi Unii i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Unii a Indonezją, które (i) wymagają lub sprzyjają przyjmowaniu porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszej umowy celem Unii nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Unią a Indonezją ani naruszenie równowagi między unijnymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Indonezji, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych o komunikacji lotniczej w zakresie praw przewozowych,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1.   Do celów niniejszej umowy termin „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Unii, a termin „traktaty UE” oznacza Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy rozumiane są jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Unii.

3.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy rozumiane są jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

Artykuł 2

Wyznaczenie przez państwo członkowskie

1.   Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku 2 lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, jego upoważnień oraz zezwoleń wydanych przez Indonezję oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia wspomnianych upoważnień lub zezwoleń wydanych przewoźnikowi lotniczemu.

2.   Po uzyskaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Indonezja wyda odpowiednie upoważnienia i zezwolenia w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

a)

przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego zgodnie z traktatami UE oraz posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Unii; oraz

b)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a wyznaczenie wyraźnie określa właściwą władzę lotniczą; oraz

c)

przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3 lub obywateli tych innych państw, oraz pozostaje pod skuteczną kontrolą wymienionych państw lub obywateli.

3.   Indonezja może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, jeżeli:

a)

przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego zgodnie z traktatami UE lub nie posiada ważnej koncesji wydanej zgodnie z prawem Unii; lub

b)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym lub w wyznaczeniu nie jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza; lub

c)

przewoźnik lotniczy nie jest własnością, bezpośrednio bądź poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3 lub obywateli tych innych państw, ani nie pozostaje pod skuteczną kontrolą wymienionych państw lub obywateli; lub

d)

przewoźnik lotniczy otrzymał już zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z dwustronną umową między Indonezją a innym państwem członkowskim, a Indonezja może wykazać, że wykonywanie praw przewozowych zgodnie z niniejszą umową na trasie, która zawiera punkt znajdujący się na terytorium tego innego państwa członkowskiego, stanowiłoby obejście ograniczeń praw przewozowych nałożonych przez tę inną umowę; lub

e)

wyznaczony przewoźnik lotniczy posiada certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie, nie istnieje dwustronna umowa o komunikacji lotniczej między Indonezją a tym państwem członkowskim, a to państwo członkowskie odmówiło przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez Indonezję przyznania praw przewozowych.

Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Indonezja nie dyskryminuje unijnych przewoźników lotniczych ze względu na ich przynależność państwową.

Artykuł 3

Bezpieczeństwo

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku 2 lit. c).

2.   Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Indonezji zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego, a Indonezją mają w równym stopniu zastosowanie do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez wspomniane inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.

Artykuł 4

Opodatkowanie paliwa lotniczego

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku 2 lit. d).

2.   Nie naruszając jakichkolwiek innych postanowień stanowiących inaczej, żadne postanowienie w umowach wymienionych w załączniku 2 lit. d) nie jest przeszkodą dla państwa członkowskiego w nałożeniu w sposób wolny od dyskryminacji podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jego terytorium, przeznaczone do użytku przez statek powietrzny wyznaczonego przewoźnika lotniczego z Indonezji wykonującego operacje między punktem znajdującym się na terytorium tego państwa członkowskiego a innym punktem znajdującym się na terytorium tego lub innego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Zgodność z regułami konkurencji

1.   Nie naruszając jakichkolwiek innych postanowień stanowiących inaczej, żadne postanowienie umów wymienionych w załączniku 1 nie może (i) sprzyjać przyjmowaniu porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję; (ii) wzmacniać skutków wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; ani (iii) przenosić na prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialności za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję.

2.   Postanowień umów wymienionych w załączniku 1, które są niezgodne z ust. 1 niniejszego artykułu, nie stosuje się.

Artykuł 6

Załączniki do niniejszej umowy

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 7

Zmiana lub poprawka

Strony mogą w każdej chwili zmienić lub poprawić niniejszą umowę w drodze wzajemnego porozumienia.

Artykuł 8

Wejście w życie i tymczasowe stosowanie

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez strony wzajemnej pisemnej notyfikacji o zakończeniu odpowiednich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie umowy.

2.   Nie naruszając postanowień ust. 1, strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

3.   Niniejszą umowę stosuje się do wszystkich umów i porozumień wymienionych w załączniku 1, w tym do tych, które w dniu podpisania niniejszej umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stosowane.

Artykuł 9

Wygaśnięcie

1.   W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku 1 jednocześnie wygasają wszystkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do danej umowy wymienionej w załączniku 1.

2.   W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku 1, jednocześnie wygasa niniejsza umowa.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani odpowiednio upoważnieni podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w Brukseli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca 2011 r., w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz indonezyjskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

ZAŁĄCZNIK 1

Wykaz umów, o których mowa w art. 1 umowy

Umowy o komunikacji lotniczej i inne porozumienia między Republiką Indonezji a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zmian lub poprawek, które w dniu podpisania umowy były zawarte, podpisane lub parafowane:

umowa o transporcie lotniczym między rządem federalnym Austrii a rządem Republiki Indonezji dotycząca regularnego przewozu lotniczego, podpisana w Wiedniu dnia 19 marca 1987 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Austria”,

umowa między rządem Królestwa Belgii a rządem Republiki Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, sporządzona w Dżakarcie dnia 12 marca 1971 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Belgia”,

umowa między rządem Republiki Bułgarii a rządem Republiki Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, sporządzona w Dżakarcie dnia 22 czerwca 1992 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Bułgaria”,

umowa o transporcie lotniczym między rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej a rządem Republiki Indonezji, podpisana w Pradze dnia 10 maja 1972 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Republika Czeska”. Ostatnio zmieniona wymianą listów dokonaną w Dżakarcie dnia 18 stycznia 1986 r.,

umowa między rządem Danii a rządem Republiki Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy ich terytoriami, podpisana w Kopenhadze dnia 23 czerwca 1971 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Dania”,

umowa o komunikacji lotniczej między rządem Republiki Finlandii a rządem Republiki Indonezji, podpisana w Dżakarcie dnia 7 listopada 1997 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Finlandia”,

umowa między rządem Republiki Francuskiej a rządem Republiki Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, sporządzona w Dżakarcie dnia 24 listopada 1967 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Francja”,

umowa między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, podpisana w Dżakarcie dnia 4 grudnia 1969 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Niemcy”,

umowa o komunikacji lotniczej między rządem Republiki Greckiej a rządem Republiki Indonezji, sporządzona w Dżakarcie dnia 24 czerwca 2008 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Grecja”,

umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Węgierskiej a rządem Republiki Indonezji, podpisana w Dżakarcie dnia 20 września 1994 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Węgry”,

umowa między rządem Republiki Włoskiej a rządem Republiki Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, podpisana w Dżakarcie dnia 7 grudnia 1966 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Włochy”,

projekt umowy o komunikacji lotniczej między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Republiki Indonezji, parafowany w Denpasar dnia 15 marca 2005 r., zwanej dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Luksemburg”,

umowa o transporcie lotniczym między rządem Królestwa Niderlandów a rządem Republiki Indonezji, podpisana w Hadze dnia 23 listopada 1990 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Niderlandy”,

umowa o transporcie lotniczym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Indonezji, podpisana w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Polska”,

umowa o komunikacji lotniczej między rządem Rumunii a rządem Republiki Indonezji, podpisana w Dżakarcie dnia 7 września 1993 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Rumunia”,

umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Słowackiej a rządem Republiki Indonezji, parafowana w Dżakarcie dnia 28 marca 1995 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Słowacja”,

umowa o transporcie lotniczym między rządem Królestwa Hiszpanii a rządem Republiki Indonezji dotycząca regularnego przewozu lotniczego, sporządzona w Madrycie dnia 5 października 1993 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Hiszpania”,

umowa między rządem Szwecji a rządem Republiki Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy ich terytoriami, podpisana w Kopenhadze dnia 23 czerwca 1971 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Szwecja”,

umowa między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a rządem Republiki Indonezji o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, podpisana w Dżakarcie dnia 28 czerwca 1973 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Indonezja – Zjednoczone Królestwo”.

ZAŁĄCZNIK 2

Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku 1, o których mowa w art. 2–4 umowy

a)

Wyznaczenie przez państwo członkowskie:

 

art. 3 umowy Indonezja – Austria;

 

art. 3 umowy Indonezja – Belgia;

 

art. III umowy Indonezja – Bułgaria;

 

art. 3 umowy Indonezja – Republika Czeska;

 

art. 3 umowy Indonezja – Dania;

 

art. 3 umowy Indonezja – Finlandia;

 

art. 3 umowy Indonezja – Francja;

 

art. 3 ust. 4 umowy Indonezja – Niemcy;

 

art. 3 umowy Indonezja – Węgry;

 

art. 3 umowy Indonezja – Włochy;

 

art. III umowy Indonezja – Luksemburg;

 

art. 3 umowy Indonezja – Niderlandy;

 

art. 3 umowy Indonezja – Polska;

 

art. 3 umowy Indonezja – Rumunia;

 

art. 3 umowy Indonezja – Słowacja;

 

art. III umowy Indonezja – Hiszpania;

 

art. 3 umowy Indonezja – Szwecja;

 

art. 3 umowy Indonezja – Zjednoczone Królestwo.

b)

Odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:

 

art. 3 i 4 umowy Indonezja – Austria;

 

art. 3 umowy Indonezja – Belgia;

 

art. IV umowy Indonezja – Bułgaria;

 

art. 3 umowy Indonezja – Republika Czeska;

 

art. 3 umowy Indonezja – Dania;

 

art. 3 i 4 umowy Indonezja – Finlandia;

 

art. 3 umowy Indonezja – Francja;

 

art. 3 ust. 6 umowy Indonezja – Niemcy;

 

art. 4 umowy Indonezja – Węgry;

 

art. 3 umowy Indonezja – Włochy;

 

art. IV umowy Indonezja – Luksemburg;

 

art. 3 i 4 umowy Indonezja – Niderlandy;

 

art. 3 i 4 umowy Indonezja – Polska;

 

art. 4 umowy Indonezja – Rumunia;

 

art. 4 umowy Indonezja – Słowacja;

 

art. III i IV umowy Indonezja – Hiszpania;

 

art. 3 umowy Indonezja – Szwecja;

 

art. 3 umowy Indonezja – Zjednoczone Królestwo.

c)

Bezpieczeństwo:

 

art. 3 i 6 umowy Indonezja – Austria;

 

art. 3 umowy Indonezja – Belgia;

 

art. 3 umowy Indonezja – Republika Czeska;

 

art. 3 umowy Indonezja – Dania;

 

art.16 umowy Indonezja – Finlandia;

 

art. 3 umowy Indonezja – Francja;

 

załącznik 4 do uzgodnionego protokołu, podpisanego w Bonn dnia 4 czerwca 2003 r. przez delegacje reprezentujące władze lotnicze Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Indonezji;

 

art. 7 umowy Indonezja – Grecja;

 

art. 16 umowy Indonezja – Węgry;

 

art. 3 umowy Indonezja – Włochy;

 

art. VII umowy Indonezja – Luksemburg;

 

załącznik IV do protokołu ustaleń między władzami lotniczymi Republiki Indonezji i Królestwem Niderlandów, sporządzonego w Hadze dnia 19 sierpnia 2009 r.;

 

art. 6 umowy Indonezja – Słowacja;

 

art. VI umowy Indonezja – Hiszpania;

 

art. 3 umowy Indonezja – Szwecja.

d)

Opodatkowanie paliwa lotniczego:

 

art. 7 umowy Indonezja – Austria;

 

art. 4 umowy Indonezja – Belgia;

 

art. VI umowy Indonezja – Bułgaria;

 

art. 5 umowy Indonezja – Republika Czeska;

 

art. 4 umowy Indonezja – Dania;

 

art. 6 umowy Indonezja – Finlandia;

 

art. 4 umowy Indonezja – Francja;

 

art. 5 umowy Indonezja – Niemcy;

 

art. 10 umowy Indonezja – Grecja;

 

art. 6 umowy Indonezja – Węgry;

 

art. 4 umowy Indonezja – Włochy;

 

art. IX umowy Indonezja – Luksemburg;

 

art. 10 umowy Indonezja – Niderlandy;

 

art. 6 umowy Indonezja – Polska;

 

art. 9 umowy Indonezja – Rumunia;

 

art. 8 umowy Indonezja – Słowacja;

 

art. VIII umowy Indonezja – Hiszpania;

 

art. 4 umowy Indonezja – Szwecja;

 

art. 4 umowy Indonezja – Zjednoczone Królestwo.

ZAŁĄCZNIK 3

Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 umowy

a)

Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

b)

Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

c)

Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

d)

Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o transporcie lotniczym).


8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/12


DECYZJA RADY

z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmienionego Statutu oraz Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

(2011/664/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 i 4 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po kilku rundach negocjacji Szefowie Delegacji Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku (zwanej dalej „Grupą”) w dniu 14 lipca 2011 r. uzgodnili tekst zmian do Statutu i Regulaminu Grupy.

(2)

Unia jest członkiem Grupy.

(3)

Państwa członkowskie Unii, które były członkami Grupy, przesłały powiadomienia o wycofaniu się i wycofały się z Grupy z dniem 1 lipca 2011 r.

(4)

Przyjęcie zmienionego Statutu i Regulaminu Grupy jest niezbędne do potwierdzenia nowej siedziby Grupy oraz zapewnienia jednoznacznych postanowień dotyczących statusu Unii w ramach Grupy, jak również do dostosowania struktury organizacyjnej, wkładów budżetowych oraz procedur podejmowania decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania zmienionego Statutu i Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku (zwanej dalej „Grupą”), w formie uzgodnionej przez Szefów Delegacji podczas posiedzenia w dniu 14 lipca 2011 r. w Singapurze, z zastrzeżeniem ich zawarcia.

Artykuł 2

Zmieniony Statut i Regulamin stosuje się tymczasowo (1) do czasu zakończenia procedur niezbędnych do ich zawarcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przez Komisję poprzez wysłanie Grupie listu potwierdzającego zgodę Unii na tekst zmienionego Statutu i Regulaminu i powiadamiającego o tymczasowym stosowaniu przez Unię zmienionego Statutu i Regulaminu do czasu zakończenia procedur niezbędnych do ich zawarcia.

Komisja jest także upoważniona do złożenia do Sekretarza Generalnego Grupy deklaracji o kompetencjach dołączonej do niniejszej decyzji zgodnie z art. XVI ust. 2 zmienionego Statutu.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2011 r.

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania zmienionego Statutu i Regulaminu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


Deklaracja Unii Europejskiej zgodnie z art. XVI ust. 2 Statutu

Zgodnie z art. XVI ust. 2 Statutu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku niniejsza deklaracja określa kompetencje przekazane Unii Europejskiej przez jej państwa członkowskie w dziedzinach regulowanych Statutem.

Unia Europejska deklaruje, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w sprawach dotyczących handlu międzynarodowego w ramach jej wspólnej polityki handlowej, łącznie z tworzeniem statystyk.

Zakres i sposób wykonywania przez Unię Europejską jej kompetencji podlega z natury rzeczy ciągłym zmianom; Unia Europejska będzie zatem w miarę potrzeb uzupełniać lub zmieniać niniejszą deklarację zgodnie z art. XVI ust. 2 Statutu.


8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/14


STATUT MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY BADAWCZEJ DS. KAUCZUKU

SŁOWO WSTĘPNE

Międzynarodowa Grupa Badawcza ds. Kauczuku (zwana dalej „Grupą”) została utworzona w 1944 r. w Zjednoczonym Królestwie ze statusem uznanej międzynarodowej organizacji. Od dnia 1 lipca 2008 r. Grupa ma swoją siedzibę w Singapurze i jest uznana jako organizacja międzynarodowa.

I.   Cele

1.

Grupa zapewnia forum dla dyskusji o kwestiach dotyczących produkcji i konsumpcji kauczuku naturalnego i syntetycznego, a także handlu nimi. Grupa ma na celu gromadzenie i rozpowszechnianie wyczerpujących informacji statystycznych o światowej branży kauczuku, a dzięki temu podnoszenie przejrzystości na rynkach kauczuku oraz w zakresie tendencji dotyczących tego rynku.

2.

Grupa może współpracować z innymi organizacjami międzynarodowymi, które są istotne dla osiągnięcia celów Grupy.

II.   Funkcje

1.

Grupa zbiera się okresowo w terminach i miejscach odpowiadających Członkom w celu dokonywania przeglądu sytuacji statystycznej i omawiania wspólnych kwestii dotyczących branży kauczuku.

2.

Grupa dokonuje lub zleca wykonanie takich przeglądów i badań w zakresie światowej sytuacji kauczuku, jakie uznaje za odpowiednie, zwracając szczególną uwagę na dostarczenie wszechstronnych informacji o sytuacji podaży i popytu oraz o prawdopodobnych zmianach.

III.   Definicje

1.

„Grupa” oznacza Międzynarodową Grupę Badawczą ds. Kauczuku (MGBK).

2.

„Szefowie Delegacji” oznaczają najwyższy organ Grupy złożony z przedstawicieli Członków.

3.

„Państwo przyjmujące” oznacza Członka, z którym Grupa zawarła Porozumienie w sprawie siedziby.

4.

Każde odniesienie w niniejszym Statucie do „Członka” lub „Państwa” jest rozumiane jako obejmujące Unię Europejską i każdą organizację międzyrządową posiadającą wyłączne kompetencje w sprawach regulowanych niniejszym Statutem oraz odpowiedzialną za negocjacje, zawieranie i stosowanie umów międzynarodowych, w szczególności handlowych.

5.

„Światowy Szczyt ds. Kauczuku” jest publiczną konferencją skierowaną do branży i rządów, organizowaną przez MGBK.

6.

„Producent kauczuku naturalnego” oznacza każdego Członka, którego produkcja kauczuku naturalnego przekracza jego konsumpcję kauczuku naturalnego.

7.

„Konsument kauczuku” oznacza każdego Członka innego niż producent kauczuku naturalnego.

8.

„Kauczuk naturalny” oznacza produkt uzyskiwany z lateksu z drzewa Hevea brasiliensis.

9.

„Kauczuk syntetyczny” składa się z termoutwardzalnych elastomerów, uzyskiwanych w oparciu o proces polimeryzacji, który jest chemicznym połączeniem monomerów w celu utworzenia polimeru.

10.

„Kauczuk” oznacza kauczuk naturalny lub syntetyczny, z wyłączeniem odzyskiwanych form kauczuku.

11.

„Zwykła większość” oznacza większość głosów.

IV.   Siedziba

Siedziba Grupy znajduje się na terytorium jednego z Członków, gdzie Grupa utrzymuje Sekretariat do wykonywania swojej pracy.

V.   Członkostwo

1.

Członkostwo w Grupie jest otwarte dla Państw zainteresowanych produkcją lub konsumpcją kauczuku naturalnego i syntetycznego oraz handlem nimi.

2.

Istnieją dwie kategorie członkostwa w Grupie, mianowicie producenci kauczuku naturalnego i konsumenci kauczuku.

VI.   Obowiązki Członków

1.

Członkowie dokładają wszelkich starań, aby dostarczać Sekretariatowi dokładne dane statystyczne dotyczące produkcji i konsumpcji kauczuku oraz handlu nim w odniesieniu do ich odpowiednich terytoriów oraz inne informacje mające związek z bieżącymi szacunkami i przyszłymi tendencjami.

2.

Jeżeli przez dwa kolejne lata Członek nie dostarczy wymaganych dokładnych danych statystycznych i informacji oraz nie przedstawi zadowalającego wyjaśnienia, Szefowie Delegacji podejmują takie działanie, jakie uznają za stosowne.

VII.   Prawo do głosowania i procedury

1.   Członkowie dysponują łącznie 100 głosami.

2.   Głosy są podzielone wśród Członków zgodnie z ich rocznym udziałem we wkładach.

3.   Jeżeli zachodzą zmiany w zakresie członkostwa lub jeżeli prawo do głosowania Członka zostaje zawieszone lub przywrócone na mocy jakiegokolwiek postanowienia, głosy są ponownie obliczane i rozdzielane wśród Członków przed kolejnym głosowaniem.

4.   Każdy Członek jest uprawniony do oddania liczby głosów, jaką posiada, przy czym głosów nie może dzielić.

5.   Pismem złożonym do przewodniczącego Szefów Delegacji, Komitetu Statystycznego i Gospodarczego lub innego komitetu producent kauczuku naturalnego może upoważnić innego producenta kauczuku naturalnego, zaś konsument kauczuku może upoważnić innego konsumenta kauczuku do reprezentowania jego interesów oraz oddania jego głosów podczas posiedzenia.

6.   Obecność zwykłej większości Członków, w tym przynajmniej dwóch producentów kauczuku naturalnego i dwóch konsumentów kauczuku, jest konieczna dla utworzenia kworum na jakimkolwiek posiedzeniu Grupy.

7.   Procedura głosowania

7.1.

Decyzje podczas wszystkich posiedzeń są, o ile to możliwe, podejmowane w drodze konsensusu bez głosów przeciwnych, formalnych sprzeciwów czy zastrzeżeń stanowiska. Przewodniczący posiedzeń w każdym przypadku dążą do uzyskania konsensusu dla wszystkich decyzji, a gdy stanowiska są zastrzegane, przyznawana jest wystarczająca ilość czasu – jeżeli jest to tylko możliwe – aby dojść do porozumienia i osiągnąć konsensus.

7.2.

Jeżeli w opinii przewodniczącego posiedzenia nie ma możliwości osiągnięcia konsensusu w danej sprawie, jest ona poddawana pod głosowanie.

7.3.

Głosowanie przeprowadza się zwykle, aby utrzymać maksymalną przejrzystość przy podejmowaniu decyzji, i od wyłącznego uznania przewodniczącego posiedzenia zależy, czy odbywa się poprzez podniesienie ręki czy głosowanie imienne. W wyjątkowych okolicznościach przewodniczący może podjąć decyzję o tajnym głosowaniu lub głosowaniu drogą pocztową przez właściwą liczbę wymaganych do osiągnięcia kworum Członków. Na wniosek jednego lub większej liczby Członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

7.4.

Decyzje w drodze głosowania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.5 i 7.6 poniżej, podejmowane są zazwyczaj zwykłą większością obecnych i głosujących, pod warunkiem oddania głosu popierającego przez przynajmniej dwóch producentów kauczuku naturalnego i dwóch konsumentów kauczuku. Uznaje się, że przy wstrzymaniu się od głosu, Członek nie oddaje głosu.

W przypadku gdy Członek korzysta z postanowień ust. 5 niniejszego artykułu i jego głosy zostają oddane podczas posiedzenia, takiego Członka, do celów ust. 7.4, 7.5 i 7.6 niniejszego artykułu, uznaje się za obecnego i głosującego.

7.5.

Decyzje w drodze głosowania dotyczące:

a)

wyboru Sekretarza Generalnego;

b)

zatwierdzenia budżetu; oraz

c)

zawieszenia praw Członka, o którym mowa w art. XIV ust. 4,

wymagają zwykłej większości obecnych i głosujących w grupie producentów kauczuku naturalnego oraz w grupie konsumentów kauczuku; ponadto te połączone głosy stanowią przynajmniej większość dwóch trzecich obecnych i głosujących.

7.6.

Decyzje dotyczące:

a)

rewizji lub wypowiedzenia Porozumienia w sprawie siedziby;

b)

zmiany lub wypowiedzenia Statutu;

c)

usytuowania siedziby; oraz

d)

zatwierdzenia projektu zbadanych rachunków,

są podejmowane tylko w drodze konsensusu.

VIII.   Światowy Szczyt ds. Kauczuku

Grupa spotyka się co roku na terytorium jednego z Członków. Jednak w przypadku gdy Światowy Szczyt ds. Kauczuku odbywa się w państwie, które nie jest Członkiem, posiedzenie Grupy może odbyć się na jego terytorium. W przypadku braku otrzymania lub zaakceptowania zaproszenia Światowy Szczyt ds. Kauczuku odbywa się w państwie przyjmującym. Na Światowy Szczyt ds. Kauczuku mogą zostać zaproszone państwa niebędące Członkami, doradcy w branży kauczuku oraz inni eksperci i obserwatorzy.

IX.   Szefowie Delegacji

1.

Członkowie tworzący Grupę wyznaczają po jednym przedstawicielu, któremu mogą towarzyszyć doradcy na każdym posiedzeniu Szefów Delegacji.

2.

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani przez Szefów Delegacji i sprawują urząd przez dwa lata budżetowe Grupy; mogą być oni ponownie wybrani na jeszcze jedną kadencję.

3.

Szefowie Delegacji spotykają się w siedzibie Grupy lub w innym ustalonym przez nich miejscu.

4.

Szefowie Delegacji spotykają się przynajmniej raz w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego oraz w każdym innym ustalonym przez nich terminie.

5.

Jeżeli nie jest możliwy udział przedstawiciela Członka w posiedzeniu Grupy, Członek może być reprezentowany przez zastępcę. Takiemu zastępcy przyznaje się wszystkie przywileje przedstawiciela, łącznie z prawem do głosowania.

6.

Szefowie Delegacji mogą powoływać inne komitety lub zespoły doradcze, które w różnych okresach mogą być uznane za niezbędne oraz mogą ustalać członkostwo w nich i ich funkcje.

7.

Szefowie Delegacji powołują niezależnych audytorów w celu przeprowadzenia audytu rachunków Grupy.

8.

Szefowie Delegacji upoważniają do opracowania i publikowania takich badań w zakresie światowej sytuacji kauczuku oraz innych tematów, jakie uznają za odpowiednie.

9.

Szefowie Delegacji przyjmują Regulamin Grupy.

X.   Sekretariat i Sekretarz Generalny

1.

Sekretariat ustanawia się w celu prawidłowego wykonywania pracy Grupy.

2.

Sekretarz Generalny jest kierownikiem zarządzającym Sekretariatu i odpowiada za swoją pracę przed Szefami Delegacji.

3.

Sekretarz Generalny jest powoływany przez Szefów Delegacji na okres czterech lat, z możliwością przedłużenia okresu urzędowania o kolejne cztery lata. Szefowie Delegacji ustalają zasady wyboru Sekretarza Generalnego.

4.

Szefowie Delegacji ustalają obowiązki Sekretarza Generalnego.

5.

Funkcje Sekretariatu obejmują:

a)

dostarczanie najlepszych możliwych informacji dotyczących danych statystycznych i szerszych aspektów gospodarczych odnoszących się do kauczuku;

b)

opracowanie i wdrożenie programu pracy;

c)

zapewnienie kontaktu pomiędzy Członkami w sprawach dotyczących kauczuku w okresach między posiedzeniami;

d)

wykonanie niezbędnych przygotowań przed posiedzeniami; oraz

e)

utrzymywanie powiązań z innymi organizacjami międzynarodowymi i branżami, których praca ma znaczenie dla prac Grupy i jest w zakresie jej zainteresowań.

XI.   Komitet Statystyczny i Gospodarczy

1.

Komitet Statystyczny i Gospodarczy składa się ze wszystkich Członków, którzy pragną w nim pracować.

2.

Komitet jest wspomagany wiedzą fachową Branżowego Zespołu Doradczego.

3.

Członkowie w ramach Komitetu dokonują wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród swoich członków lub członków Branżowego Zespołu Doradczego. Są oni wybierani na okres dwóch lat budżetowych i mogą być ponownie wybrani na jeszcze jedną kadencję.

4.

Komitet zbiera się przynajmniej raz w każdym roku kalendarzowym oraz w każdym innym ustalonym przez siebie terminie.

5.

Komitet jest odpowiedzialny za:

a)

analizę i przegląd danych statystycznych dostarczonych przez Sekretariat na temat sytuacji podaży/popytu kauczuku;

b)

zatwierdzanie, monitorowanie i przegląd programu pracy Sekretariatu, z uwzględnieniem wszelkich opinii i zaleceń skierowanych do niego przez Branżowy Zespół Doradczy; oraz

c)

kierowanie zaleceń do Szefów Delegacji w zakresie rozpoczynania prac nad dokumentami, kontynuacji takich prac i publikowania dokumentów przygotowanych w programie pracy, łącznie z przedstawieniem im do zatwierdzenia sprawozdania na ten temat.

XII.   Branżowy Zespół Doradczy

1.

Szefowie Delegacji ustanawiają Branżowy Zespół Doradczy dla zapewnienia kanału wymiany informacji napływających od wszystkich stron z sektora kauczuku, włączając przemysł, handel, środowiska akademickie, ośrodki badań i technologii. Szefowie Delegacji ustanawiają przejrzystą procedurę wyboru członków Branżowego Zespołu Doradczego.

2.

Branżowy Zespół Doradczy wybiera swojego przewodniczącego i jego zastępcę. Są oni wybierani na okres dwóch lat budżetowych i mogą być ponownie wybrani na jeszcze jedną kadencję.

3.

Branżowy Zespół Doradczy:

a)

przedstawia swoje opinie i zalecenia dotyczące opracowywania programu pracy Sekretariatu;

b)

pomaga Komitetowi Statystycznemu i Gospodarczemu w monitorowaniu i przeglądzie programu pracy Sekretariatu;

c)

pomaga Komitetowi Statystycznemu i Gospodarczemu w ocenie projektów finansowanych przez inne organy; oraz

d)

sporządza sprawozdania i zalecenia, które Szefowie Delegacji uznają za właściwe.

4.

Branżowy Zespół Doradczy zbiera się przynajmniej raz do roku oraz w każdym innym ustalonym przez Zespół terminie. W stosownych przypadkach podczas posiedzeń Branżowego Zespołu Doradczego Członkowie mają status obserwatora.

5.

W stosownych przypadkach Branżowy Zespół Doradczy reprezentowany przez przewodniczącego lub jego zastępcę jest obserwatorem podczas posiedzeń Szefów Delegacji.

XIII.   Status

1.

Grupa ma osobowość prawną. Grupa ma w szczególności zdolność do zawierania umów, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego oraz do wszczynania postępowań sądowych zgodnie z Porozumieniem w sprawie siedziby zawartym między państwem przyjmującym a Grupą.

2.

Status, przywileje i immunitety Grupy, jej Sekretarza Generalnego, personelu i ekspertów oraz przedstawicieli Członków, którzy znajdują się na terytorium państwa przyjmującego w celu wykonywania swoich funkcji, są regulowane Porozumieniem w sprawie siedziby zawartym między państwem przyjmującym a Grupą.

XIV.   Budżet i zasady finansowe

1.

W oparciu o uzgodnione zasady Członkowie wnoszą wpłaty niezbędne dla działalności Grupy. Wszystkie należne kwoty od Członków wyrażane są w walucie państwa przyjmującego.

2.

Z zatwierdzonego budżetu rocznego 60 % jest pokrywane ze składek podstawowych płaconych w równych kwotach przez wszystkich Członków. Różnica w wysokości 40 % zatwierdzonego budżetu jest płacona przez Członków proporcjonalnie do średniej ich produkcji lub konsumpcji (w zależności od tego, który wskaźnik jest wyższy) kauczuku w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających dany rok budżetowy. W przypadku braku koniecznych danych statystycznych Sekretarz Generalny, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych informacji, ustala składkę, która ma być wpłacona oraz zwraca się do danego Członka o wyrażenie zgody na taki wymiar składki.

3.

Nowi Członkowie dołączający do Grupy w trakcie roku budżetowego płacą składkę pro rata (za każdy miesiąc) za pozostałą część roku. Składki otrzymane od nowych Członków nie mają wpływu na składki płacone przez pozostałych Członków w danym roku budżetowym, lecz są brane pod uwagę przy obliczaniu składek na następny rok.

4.

O ile Grupa nie podejmie innej decyzji, prawa Członków z niezapłaconą w okresie dwóch lat składką zostają zawieszone do chwili uregulowania zaległości z lat poprzednich i składek za bieżący rok.

XV.   Zmiany

1.

Szefowie Delegacji mogą w drodze konsensusu zgodnie z art. VII ust. 7.6 przyjąć zmiany do niniejszego Statutu. Sekretariat powiadamia Członków o zmianach.

2.

Szefowie Delegacji wyznaczają datę i procedury stosowania zmian.

XVI.   Przystąpienie do Grupy, wycofanie się i wykluczenie z Grupy

1.

Przystąpienie do Grupy następuje poprzez złożenie powiadomienia do Sekretarza Generalnego.

2.

Po przystąpieniu Unia Europejska lub jakakolwiek organizacja międzyrządowa, o której mowa w art. III ust. 4, składa do Sekretariatu deklarację wydaną przez właściwy organ tej organizacji, określającą charakter i zakres kompetencji organizacji w sprawach regulowanych niniejszym Statutem oraz informuje Sekretariat o późniejszych istotnych zmianach w tych kompetencjach. W przypadku gdy Unia Europejska lub jakakolwiek inna organizacja międzyrządowa zadeklaruje wyłączne kompetencje we wszystkich sprawach regulowanych niniejszym Statutem, państwa członkowskie takich organizacji nie kwalifikują się do członkostwa w Grupie, a państwa, które już są Członkami wycofują się z Grupy.

3.

Powiadomienie o wycofaniu się przez Członka jest przekazywane na piśmie Sekretarzowi Generalnemu do dnia 1 listopada ze skutkiem od dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Członkowie przekazujący powiadomienie po dniu 1 listopada podlegają składce członkowskiej za następny rok budżetowy.

4.

Jeżeli Szefowie Delegacji zdecydują, że Członek narusza swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Statutu, w drodze konsensusu mogą oni wykluczyć takiego Członka z Grupy. Członek, który narusza zobowiązania, nie głosuje w swojej sprawie.

5.

Zobowiązania finansowe wobec Grupy poniesione przez Członka na mocy niniejszego Statutu przed jego wycofaniem się lub wykluczeniem nie podlegają wygaśnięciu wskutek wycofania się lub wykluczenia.

6.

Członek, który się wycofał lub został wykluczony z Grupy, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek udziału w zyskach z likwidacji lub innych aktywach Grupy, ani nie jest odpowiedzialny za pokrycie jakiejkolwiek części deficytu Grupy, o ile taki istnieje, po zakończeniu obowiązywania niniejszego Statutu.

XVII.   Zakończenie obowiązywania

1.

Niniejszy Statut pozostaje w mocy, chyba że Szefowie Delegacji w drodze konsensusu zdecydują o zakończeniu jego obowiązywania.

2.

Pomimo zakończenia obowiązywania niniejszego Statutu Szefowie Delegacji nadal pozostają na swoich stanowiskach przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy, w celu przeprowadzenia likwidacji Grupy, w tym rozliczenia rachunków; z zastrzeżeniem odpowiednich decyzji podejmowanych w drodze konsensusu zgodnie z art. VII ust. 7.6, Szefowie Delegacji w czasie tego okresu posiadają takie uprawnienia i funkcje, które mogą być konieczne do wymienionych celów.


REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY BADAWCZEJ DS. KAUCZUKU

SŁOWO WSTĘPNE

Regulamin Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku został sformułowany zgodnie z wymaganiami art. IX ust. 9 Statutu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Grupę podczas posiedzenia Szefów Delegacji w dniu … w …

1.   Regulamin finansowy

Rok budżetowy trwa od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca.

1.1.   Składki członkowskie

1.1.1.

Termin płatności składek członkowskich przypada na dzień 1 lipca każdego roku po otrzymaniu oficjalnej faktury z Sekretariatu.

1.1.2.

Jeżeli Członek nie zapłacił swojej składki w pełnej wysokości do dnia 1 grudnia, Sekretarz Generalny sporządza pilne żądanie bezzwłocznej zapłaty.

1.1.3.

Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w pełnej wysokości do dnia 1 lutego, Sekretarz Generalny zgłasza zaległości Szefom Delegacji. Następnie Szefowie Delegacji rozważają zawieszenie wszystkich praw do głosowania Członka, z wyłączeniem głosowania w sprawach wynikających bezpośrednio z decyzji o likwidacji Grupy.

1.1.4.

Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w pełnej wysokości do dnia 1 kwietnia, Szefowie Delegacji, o ile w szczególnych okolicznościach nie podejmą innej decyzji, zawieszają wszystkie usługi Sekretariatu na rzecz takiego Członka.

1.1.5.

Jeżeli Członek nie wpłacił swojej składki w pełnej wysokości do końca roku budżetowego, wysokość należnej płatności jest podwyższana z uwzględnieniem rocznej stopy inflacji w państwie przyjmującym, która jest stosowana do obliczania budżetu za każdy rok, w odniesieniu do którego płatność pozostaje nieuregulowana, chyba że Szefowie Delegacji zdecydują inaczej.

1.1.6.

Skorygowana wysokość płatności jest obliczana i przekazywana Członkowi przez Sekretarza Generalnego na koniec każdego kwartału roku budżetowego.

1.1.7.

Żadna decyzja czy działanie podjęte na podstawie niniejszych postanowień nie narusza praw Członka.

1.2.   Rachunek bankowy

1.2.1.

Rachunek bankowy w imieniu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku utrzymywany jest w państwie przyjmującym.

1.2.2.

Rachunek bankowy jest obsługiwany za pomocą czeków/drogą elektroniczną po zatwierdzeniu przez:

a)

Sekretarza Generalnego;

b)

podczas jego nieobecności przez kierownika ds. gospodarczych i statystyk; lub

c)

podczas nieobecności ich obu przez wyznaczonego przedstawiciela państwa przyjmującego do grona Szefów Delegacji.

1.2.3.

Powyżej limitu 15 000 SGD czeki/transakcje elektroniczne wymagają dwóch podpisów: jeden podpis pochodzi z Sekretariatu, a drugi od wyznaczonego przedstawiciela państwa przyjmującego do grona Szefów Delegacji.

1.2.4.

Rachunki Sekretariatu są prowadzone przez kierownika ds. zarządzania i administracji.

1.2.5.

Sekretariat czuwa nad wszystkimi kontami bankowymi działającymi w państwie przyjmującym.

1.2.6.

Wszelkie otrzymywane sumy pieniężne są bezzwłocznie deponowane w banku. Rachunek zaliczkowy jest prowadzony przez Sekretarza Generalnego do celów drobnych płatności gotówkowych i wpływów gotówkowych do kwoty 1 000 SGD.

1.3.   Zasady dotyczące przetargów

Sekretariat zamawia usługi z wykorzystaniem jednej z poniższych metod, w oparciu o ustaloną szacunkową wartość zamówienia (SWZ, z ang. Estimated Procurement Value). Sekretariat nie obchodzi procedur dotyczących przetargów poprzez „dzielenie” SWZ.

1.3.1.

Zakupy drobnej wartości o SWZ nieprzekraczającej 3 000,- SGD (bez podatku od towarów i usług). Zakupów można dokonywać bezpośrednio od dostawcy, jeżeli a) cena towaru lub usługi jest znana z poprzedniego zakupu lub b) cena jest ogłoszona przez dostawcę, media lub pochodzi z innego wiarygodnego źródła informacji, np. z ulotek, Internetu. Cena towaru lub usługi powinna być także rozsądna.

1.3.2.

Zamówienia poprzez oferty na SWZ nieprzekraczającą 70 000,- SGD (bez podatku od towarów i usług). Sekretariat musi zwrócić się o oferty do przynajmniej 3 odpowiednich dostawców, akceptując, tam gdzie jest to możliwe, ofertę o najniższych cenach. Jeżeli w przypadku jakiegokolwiek zamówienia oferta o najniższych cenach nie została wybrana, należy odpowiednio udokumentować uzasadnienie. Każda decyzja dotycząca zamówienia wymaga zatwierdzenia przez Sekretarza Generalnego.

1.3.3.

Zamówienia poprzez przetarg na SWZ przekraczającą 70 000,- SGD (bez podatku od towarów i usług). Sekretariat w ramach przetargu musi zwrócić się o oferty do przynajmniej 3 odpowiednich dostawców. Sekretariat musi przedstawić Szefom Delegacji sprawozdanie oceniające dotyczące ofert wraz z niezbędnymi zaleceniami i wnioskami. Każda decyzja dotycząca zamówienia wymaga zatwierdzenia przez Szefów Delegacji.

1.4.   Wyznaczenie audytorów

1.4.1.

Wyznaczenie audytorów zgodnie z art. IX ust. 7 Statutu następuje na zalecenie Sekretarza Generalnego, który jest odpowiedzialny za monitorowanie działalności audytorów. Co cztery lata Sekretarz Generalny zaprasza do złożenia ofert przynajmniej trzy spółki audytowe prawnie posiadające kwalifikacje w tej dziedzinie.

1.4.2.

Niezależnie zbadane sprawozdania finansowe są udostępniane Członkom w jak najkrótszym terminie po zamknięciu każdego roku budżetowego, ale nie później niż sześć miesięcy po tej dacie, oraz w stosownych przypadkach są rozpatrywane do zatwierdzenia przez Szefów Delegacji podczas ich najbliższej sesji. Następnie na stronie internetowej MGBK publikuje się podsumowujące sprawozdanie dotyczące zbadanych rachunków oraz bilansu.

1.5.   Budżet

1.5.1.

Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie Szefom Delegacji, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku, projektu budżetu na następny rok budżetowy w celu jego zatwierdzenia.

1.5.2.

Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za przedstawianie Członkom zatwierdzonego budżetu.

1.5.3.

Wydatki związane z podróżami i dietami Członków uczestniczących w posiedzeniach Grupy ponoszą odpowiedni Członkowie.

1.6.   Roczne sprawozdanie finansowe

1.6.1.

Sekretarz Generalny rozpowszechnia wśród wszystkich Członków, tak szybko jak to jest możliwe po zakończeniu roku budżetowego, roczne sprawozdanie finansowe. Po zatwierdzeniu przez Szefów Delegacji roczne sprawozdanie finansowe zostaje potwierdzone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego, Sekretarza Generalnego i audytorów.

1.6.2.

Należycie podpisane i potwierdzone sprawozdanie jest przechowywane w Sekretariacie.

2.   Posiedzenia Szefów Delegacji

2.1.

Szefowie Delegacji mogą spotkaćsię na sesjach specjalnych kiedykolwiek jest to wymagane przez zwykłą większość członków lub przez Sekretarza Generalnego za zgodą przewodniczącego.

2.2.

Sekretarz Generalny po konsultacji z przewodniczącym przesyła Członkom zawiadomienie o każdej sesji wraz ze wstępnym porządkiem obrad oraz pisemnym uzasadnieniem zwołania sesji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, z wyjątkiem przypadków pilnych, gdy zawiadomienie musi zostać przesłane z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. W przypadkach pilnych zawiadomienie opisuje charakter pilnej sytuacji.

2.3.

Wstępny porządek obrad na każdą sesję przygotowywany jest przez Sekretarza Generalnego po konsultacji z przewodniczącym. Jeśli Członek życzy sobie, aby jakaś kwestia została poddana dyskusji podczas sesji, powiadamia o tym, o ile to możliwe, Sekretarza Generalnego 60 dni przed rozpoczęciem sesji, dołączając pisemne wyjaśnienie przyczyn.

2.4.

Każdy Członek stara się zawiadomić Sekretarza Generalnego nie później niż pięć dni przed rozpoczęciem sesji o nazwiskach przedstawicieli, ich zastępców oraz doradców wyznaczonych do reprezentowania go podczas sesji.

3.   Mianowanie Sekretarza Generalnego

3.1.

Mianowanie Sekretarza Generalnego przez Szefów Delegacji zgodnie z art. X ust. 3 Statutu następuje na podstawie rekomendacji zespołu kwalifikacyjnego ustanowionego w tym celu.

3.2.

Zespół kwalifikacyjny jest ustanawiany przez Szefów Delegacji, zwykle przynajmniej na dwanaście miesięcy przed wygaśnięciem kadencji aktualnego Sekretarza Generalnego.

3.3.

Zespół kwalifikacyjny składa się z przewodniczącego i zastępcy Szefów Delegacji, którzy są odpowiednio przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego zespołu, oraz innych Członków, którzy wyrażą chęć uczestnictwa.

3.4.

Pełniący obowiązki Sekretarz Generalny uczestniczy w posiedzeniach zespołu kwalifikacyjnego jako doradca bez prawa głosu.

3.5.

Wszelkie koszty i wydatki powstałe w związku z udziałem w posiedzeniach zespołu kwalifikacyjnego oraz udziałem w procedurze selekcyjnej są pokrywane przez Członków.

3.6.

Zespół kwalifikacyjny ustanawia kryteria selekcji oraz uzgadnia treść ogłoszenia dotyczącego stanowiska Sekretarza Generalnego. Ogłoszenie publikuje się za pośrednictwem odpowiednich mediów międzynarodowych, jak również poprzez kanały MGBK. Ogłoszenie udostępnia się wszystkim Członkom, którzy zapewniają jego rozpowszechnienie na terenie swoich państw.

3.7.

Wnioski otrzymuje Sekretarz Generalny, który jest odpowiedzialny za aspekty administracyjne procesu rekrutacji.

3.8.

Zespół kwalifikacyjny zbiera się w razie potrzeby w celu dokonania wyboru krótkiej, nieprzekraczającej sześciu kandydatów, listy do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci muszą być obywatelami Członków.

3.9.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z listy są prowadzone w celu dokonania wyboru kandydata, jednomyślnie lub w drodze konsensusu, który posiada niezbędne doświadczenie, osobowość, bezstronność, umiejętność skutecznej pracy z wyższymi urzędnikami Członków oraz innych rządów, organizacji międzynarodowych i prywatnych, w celu rekomendacji Szefom Delegacji mianowania jako Sekretarza Generalnego. Alternatywny kandydat jest przedstawiany, w przypadku gdy zły stan zdrowia lub inny powód uniemożliwia wybranemu kandydatowi objęcie stanowiska. W przypadku gdy nie ma zgody co do jednego kandydata, dwóch kandydatów wybranych w drodze konsensusu może być przedstawionych Szefom Delegacji.

3.10.

Szefowie Delegacji ustalają zasady i warunki mianowania i podpisania umowy.

3.11.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy ze wskazaniem przyczyny wymaga zwykłej większości obecnych i głosujących w grupie producentów kauczuku naturalnego oraz w grupie konsumentów kauczuku; ponadto te połączone głosy obejmują przynajmniej większość dwóch trzecich obecnych i głosujących.

4.   Praca Sekretariatu

4.1.

Podczas wykonywania swoich obowiązków Sekretariat nie bierze udziału w żadnych czynnościach, które mogą stanowić konflikt interesów.

4.2.

Sekretariat nie zwraca się po żadne instrukcje ani ich nie przyjmuje od poszczególnych Członków lub od organów nienależących do Grupy. Sekretarz Generalny oraz personel powstrzymują się od wszelkich działań, które mogą kolidować z ich stanowiskami urzędników międzynarodowych, odpowiedzialnych wyłącznie przed Szefami Delegacji.

4.3.

Każdy Członek szanuje obowiązki Sekretarza Generalnego i pozostałego personelu i nie dąży do wywierania na nich wpływu przy wykonywaniu przez nich obowiązków.

4.4.

Sekretariat dokłada starań w celu zapewnienia, by żadna publikowana informacja nie naruszała poufności w stosunku do działań osób lub przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem lub konsumpcją kauczuku.

4.5.

Sekretariat regularnie publikuje biuletyn statystyczny w dziedzinie kauczuku oraz sprawozdanie dotyczące branży kauczuku, jak również sprawozdania na temat projektów i badań.

5.   Branżowy Zespół Doradczy

5.1.

Branżowy Zespół Doradczy składa się z nie więcej niż trzydziestu osób wyznaczonych przez Szefów Delegacji ze względu na ich szczególną wiedzę fachową na okres nieprzekraczający trzech lat. Członkostwo może być odnowione na kolejny okres trzech lat.

5.2.

Po decyzji Szefów Delegacji o odnowieniu składu Branżowego Zespołu Doradczego, Sekretariat zaprasza do nominacji kandydatów do Branżowego Zespołu Doradczego spośród Członków, Branżowego Zespołu Doradczego oraz członków stowarzyszonych.

5.3.

Sekretariat dokonuje rekomendacji dotyczącej tych kandydatów skierowanej do Szefów Delegacji w celu zapoznania się i powołania.

5.4.

Nowi członkowie rozpoczynają swoją działalność decyzją Szefów Delegacji.

5.5.

Sekretarz Generalny ułatwia organizację posiedzeń Branżowego Zespołu Doradczego.

5.6.

Branżowy Zespół Doradczy ustanawia swój regulamin zgodny z postanowieniami Statutu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku oraz niniejszym Regulaminem.

5.7.

W odniesieniu do Statutu status obserwatora podczas wszystkich posiedzeń Grupy wyklucza z udziału w dyskusjach dotyczących spraw poufnych, budżetu oraz kwestii finansowych.

5.8.

Wydatki związane z podróżami i dietami członków Branżowego Zespołu Doradczego uczestniczących w posiedzeniach ponoszą sami członkowie.

6.   Członkowie stowarzyszeni

6.1.

Członkostwo stowarzyszone jest otwarte dla każdego przedsiębiorstwa lub organizacji zainteresowanych branżą kauczuku, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej rocznej opłaty członkowskiej.

6.2.

Roczna opłata członkowska wynosi 3 000 SGD dla organizacji lub osób mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Członków, oraz 6 000 SGD dla tych z terytorium państw niebędących Członkami.

6.3.

Członkowie stowarzyszeni są uprawnieni do bezpłatnego dostępu do wszelkich informacji dostępnych na stronie internetowej dla członków stowarzyszonych. Wszelkie dodatkowe wnioski o informacje podlegają opłacie.

7.   Światowy Szczyt ds. Kauczuku

Jeżeli Grupa otrzyma zaproszenie dotyczące organizacji Światowego Szczytu ds. Kauczuku od państwa niebędącego Członkiem lub przez Członka, Grupa rozważa takie zaproszenie i akceptuje je wyłącznie, jeśli dostępne są wystarczające środki.

8.   Zmiany i rewizja

Szefowie Delegacji jedynie w drodze konsensusu mogą w dowolnym czasie zmienić niniejszy Regulamin lub dokonać jego rewizji.


ROZPORZĄDZENIA

8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 996/2011

z dnia 7 października 2011 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 102, art. 103h, art. 170 lit. c) i art. 192 ust. 2 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (2) ustanawia wspólne zasady przekazywania Komisji informacji i dokumentów przez właściwe organy państw członkowskich. Zasady te w szczególności obejmują obowiązek korzystania przez państwa członkowskie z systemów informatycznych udostępnianych przez Komisję oraz zatwierdzanie praw dostępu dla organów lub osób upoważnionych do przesyłania informacji. Ponadto w rozporządzeniu ustanowiono wspólne zasady dotyczące systemów informatycznych, dzięki którym systemy te zapewniają autentyczność, integralność i trwałą czytelność przesyłanych dokumentów, jak również określono w nim zasady dotyczące ochrony danych osobowych.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 792/2009 w rozporządzeniach określających szczególne zobowiązania dotyczące przekazywania informacji należy wprowadzić obowiązek stosowania systemów informatycznych zgodnie z wymienionym rozporządzeniem.

(3)

Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz w relacjach z organami zaangażowanymi w realizację wspólnej polityki rolnej.

(4)

Przyjmuje się, że przy pomocy przedmiotowego systemu możliwe jest zrealizowanie szeregu zobowiązań dotyczących przekazywania informacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009, w szczególności tych przewidzianych w rozporządzeniach Komisji: (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (3), (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (4) oraz rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (5).

(5)

Z myślą o skutecznej administracji oraz uwzględniając zdobyte doświadczenia, należy uprościć procedurę przekazywania niektórych informacji i wskazać te informacje w wymienionych rozporządzeniach.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 657/2008 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Powiadomienia

1.   Do dnia 31 stycznia następującego po zakończeniu poprzedniego okresu trwającego od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje w podziale na wnioskodawców zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia:

a)

liczba wnioskodawców;

b)

liczba skontrolowanych wnioskodawców;

c)

całkowita liczba instytucji oświatowych, którym skontrolowani wnioskodawcy dostarczali produkty kwalifikujące się do otrzymywania pomocy wspólnotowej, oraz liczba tych instytucji oświatowych poddanych kontroli na miejscu;

d)

liczba kontroli składu produktów;

e)

kwota pomocy objętej wnioskami o płatność, wypłaconej i poddanej kontroli na miejscu (w EUR);

f)

kwota obniżki pomocy w wyniku kontroli administracyjnej (w EUR);

g)

kwota obniżki pomocy w wyniku złożenia wniosku po wyznaczonym terminie zgodnie z art. 11 ust. 3 (w EUR);

h)

kwota pomocy odzyskanej w wyniku kontroli na miejscu zgodnie z art. 15 ust. 9 (w EUR);

i)

kary nałożone w przypadkach wykrycia nadużycia zgodnie z art. 15 ust. 10 (w EUR);

j)

liczba wnioskodawców, którym wycofano lub zawieszono zatwierdzenie zgodnie z art. 10.

2.   Do dnia 31 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji przynajmniej następujące informacje dotyczące poprzedniego okresu trwającego od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca:

a)

ilości mleka i produkty mleczne, w podziale na kategorie i podkategorie, na rzecz których wypłacono pomoc;

b)

maksymalna dopuszczalna ilość;

c)

wydatki UE;

d)

szacunkowa liczba uczniów korzystających z programu dopłat do spożycia mleka w szkołach;

e)

kwota uzupełnienia z budżetu krajowego.

3.   Informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przekazywane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (6).

Artykuł 2

W art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, przekazywane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (7).

Artykuł 3

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 97 lit. b) zdanie po średniku otrzymuje brzmienie:

„sprawozdanie roczne zawiera w szczególności informacje określone w załączniku XIV i przekazywane jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (8);

2)

w załączniku XIV część A skreśla się pkt 1 lit. b).

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17.

(4)  Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 53.

(5)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

(6)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”.

(7)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”.

(8)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”;


8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 997/2011

z dnia 7 października 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 998/2011

z dnia 7 października 2011 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 971/2011 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 995/2011 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 254 z 30.9.2011, s. 12.

(4)  Dz.U. L 263 z 7.10.2011, s. 7.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 8 października 2011 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DECYZJE

8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6974)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/665/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 34 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 34 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE Europejska Agencja Kolejowa (dalej zwana „Agencją”) powinna utworzyć i prowadzić rejestr typów pojazdów szynowych dopuszczonych przez państwa członkowskie do eksploatacji na sieci kolejowej Unii.

(2)

W odniesieniu do niektórych istniejących pojazdów nie ma możliwości ustalenia zgodności z typem pojazdu, który jest dopuszczony do eksploatacji zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE. Możliwość ujęcia właściwości technicznych wszystkich pojazdów znajdujących się w eksploatacji w jednym rejestrze może być jednak korzystna dla kolejnictwa.

(3)

Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu, o których mowa w art. 33 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2008/57/WE, są w większości przypadków objęte kodem szczegółowym. Owe kody ograniczeń powinny zostać zharmonizowane. Zakres stosowania krajowych kodów ograniczeń należy zawęzić do tych ograniczeń, które uwzględniają szczególne właściwości istniejącego systemu kolei państwa członkowskiego i w przypadku których istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zastosowania w tym samym znaczeniu w innych państwach członkowskich. Agencja powinna aktualizować wykaz zharmonizowanych kodów ograniczeń i kodów krajowych oraz publikować je na swojej stronie internetowej.

(4)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE w przypadku wydania, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia przez państwo członkowskie zezwolenia na dopuszczenie typu do eksploatacji krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny powiadomić o tym Agencję, tak by mogła ona uaktualnić rejestr. Rejestr powinien zawierać typy pojazdów dopuszczone do eksploatacji zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE. W związku z tym w ramach powiadomienia Agencji krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny wskazać, jakie parametry danego typu zostały sprawdzone zgodnie ze zgłoszonymi przepisami krajowymi. Wskazanie to należy przygotować zgodnie z dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE (gdzie nazywany on jest „odnośnym dokumentem”).

(5)

W dniu 20 grudnia 2010 r. Europejska Agencja Kolejowa przedłożyła Komisji swoje zalecenie ERA/REC/07-2010/INT.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 29 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia specyfikację w odniesieniu do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji, o którym mowa w art. 34 dyrektywy 2008/57/WE.

Artykuł 2

Specyfikacja europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji

1.   Agencja opracowuje, obsługuje i utrzymuje europejski rejestr typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w oparciu o specyfikacje przedstawione w załącznikach I i II.

2.   Europejski rejestr typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV) zawiera dane dotyczące typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji przez państwa członkowskie na podstawie art. 26 dyrektywy 2008/57/WE.

3.   Typy pojazdów dopuszczone do eksploatacji przez państwo członkowskie przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których co najmniej jeden pojazd został dopuszczony do eksploatacji w co najmniej jednym państwie członkowskim na podstawie art. 22 lub 24 dyrektywy 2008/57/WE po dniu 19 lipca 2010 r., uważa się za podlegające przepisom art. 26 dyrektywy 2008/57/WE i rejestruje się w ERATV. W takim przypadku dane podlegające rejestracji można ograniczyć do parametrów, które zostały zweryfikowane w trakcie procesu dopuszczania do eksploatacji.

4.   Typy pojazdów, które można zarejestrować dobrowolnie, zostały przedstawione w sekcji 1 załącznika I.

5.   Struktura numeru, jaki otrzymuje każdy typ pojazdu, została określona w załączniku III.

6.   Rejestr należy uruchomić do dnia 31 grudnia 2012 r. Do tego czasu Agencja publikuje informacje dotyczące typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji na swojej stronie internetowej.

Artykuł 3

Informacje przesyłane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa

1.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby krajowe organy ds. bezpieczeństwa przekazywały określone w załączniku II informacje dotyczące wydanych przez nie zezwoleń na dopuszczenie typu do eksploatacji.

2.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zgodnie z przepisami zapisanymi w sekcji 5.2 załącznika I.

3.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przedkładają informacje przy użyciu standardowego internetowego formularza elektronicznego, w którym wypełniają odpowiednie pola.

4.   Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przedkładają, nie później niż w terminie czterech miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszej decyzji, informacje związane z zezwoleniami na dopuszczenie typów pojazdów do eksploatacji, które wydały po dniu 19 lipca 2010 r. i przed wejściem w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Kody ograniczeń

1.   Zharmonizowane kody ograniczeń mają zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.

Wykaz zharmonizowanych kodów ograniczeń w odniesieniu do całego unijnego systemu kolei jest aktualizowany przez Agencję i publikowany na jej stronie internetowej.

Jeżeli krajowy organ ds. bezpieczeństwa uzna, że niezbędne jest dodanie nowego kodu do wykazu zharmonizowanych kodów ograniczeń, zwraca się do Agencji z wnioskiem o ocenę potrzeby uwzględnienia danego kodu.

Agencja dokonuje oceny wniosku po konsultacji z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach Agencja umieszcza w wykazie nowy kod ograniczenia. Przed opublikowaniem zmienionego wykazu Agencja przekazuje go Komisji wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany i jego oceną.

Komisja informuje na bieżąco państwa członkowskie za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE.

2.   Agencja aktualizuje wykaz krajowych kodów ograniczeń. Zakres stosowania krajowych kodów ograniczeń należy zawęzić do tych ograniczeń, które uwzględniają szczególne właściwości istniejącego systemu kolei państwa członkowskiego i w przypadku których istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zastosowania w tym samym znaczeniu w innych państwach członkowskich.

W przypadku typów ograniczeń nieuwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, krajowy organ ds. bezpieczeństwa zwraca się do Agencji z wnioskiem o ujęcie nowego kodu w wykazie krajowych kodów ograniczeń. Agencja dokonuje oceny wniosku po konsultacji z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach Agencja umieszcza w wykazie nowy kod ograniczenia. Przed opublikowaniem zmienionego wykazu Agencja przekazuje go Komisji wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany i jego oceną.

Komisja informuje na bieżąco państwa członkowskie za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE.

3.   Kody ograniczenia dla międzynarodowych organów ds. bezpieczeństwa traktuje się jak krajowe kody ograniczeń.

4.   Zakres stosowania ograniczeń niekodowanych należy zawęzić do tych ograniczeń, w przypadku których, z racji ich szczególnego charakteru, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zastosowania w odniesieniu do kilku typów pojazdów.

Artykuł 5

Przepisy końcowe

1.   Agencja publikuje i aktualizuje instrukcje stosowania w odniesieniu do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji. W odniesieniu do każdego parametru wspomniane instrukcje zawierają, oprócz innych informacji, odesłanie do punktów technicznych specyfikacji interoperacyjności, w których określono wymagania dla tego parametru.

2.   Agencja przedkłada Komisji, nie później niż w terminie 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej decyzji, zalecenie w sprawie ewentualnego ujęcia w rejestrze typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r. oraz w sprawie ewentualnej zmiany niniejszej decyzji w oparciu o zdobyte doświadczenia.

Artykuł 6

Data rozpoczęcia stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 kwietnia 2012 r.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiej Agencji Kolejowej i państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2011 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

SPECYFIKACJA W ODNIESIENIU DO EUROPEJSKIEGO REJESTRU TYPÓW POJAZDÓW DOPUSZCZONYCH DO EKSPLOATACJI

1.   TYPY POJAZDÓW PODLEGAJĄCE DOBROWOLNEJ REJESTRACJI

Typy pojazdów dopuszczone do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których żaden nowy pojazd nie został dopuszczony do eksploatacji po dniu 19 lipca 2010 r., można zarejestrować w ERATV dobrowolnie.

Ponadto dobrowolnie można zarejestrować następujące typy pojazdów:

pojazdy dopuszczone do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których wydano dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie art. 23 lub 25 dyrektywy 2008/57/WE,

pojazdy dopuszczone do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2010 r., w przypadku których wydano nowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w następstwie modernizacji lub odnowienia,

pojazdy pochodzące z państw trzecich i dopuszczone do eksploatacji na terytorium UE zgodnie z konwencją COTIF z 1999 r., a zwłaszcza załącznikami F i G do niej, lub

pojazdy pochodzące z państw trzecich i dopuszczone do eksploatacji na podstawie przepisów art. 21 ust. 11 dyrektywy 2008/57/WE.

We wspomnianych czterech przypadkach dobrowolnej rejestracji dane podlegające rejestracji można ograniczyć do parametrów, które zostały zweryfikowane w trakcie procesu dopuszczania do eksploatacji.

Tymczasowe pozwolenia, np. pozwolenia na badania i jazdy próbne, nie są rejestrowane w ERATV.

2.   ARCHITEKTURA FUNKCJONALNA

2.1.   Administrowanie ERATV

Rejestr ERATV umieszcza się na serwerach Agencji, której powierza się również zarządzanie rejestrem. Agencja tworzy konta użytkowników i przyznaje prawa dostępu na wniosek krajowych organów ds. bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą specyfikacją.

2.2.   Adres ERATV

ERATV jest aplikacją internetową. Adres ERATV udostępniony jest na stronie internetowej Agencji.

2.3.   Użytkownicy oraz ich prawa dostępu

Użytkownikami ERATV są:

Użytkownik

Prawa dostępu

Logowanie, konta użytkowników

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa każdego z państw członkowskich

Przedkładanie danych dotyczących tego państwa członkowskiego, podlegających zatwierdzeniu przez Agencję

Nieograniczony wgląd we wszelkiego rodzaju dane, w tym dane, których zatwierdzanie jest w toku

Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

Konta funkcjonalne lub anonimowe nie są udostępniane. Jeżeli krajowy organ ds. bezpieczeństwa wystąpi z odpowiednim wnioskiem, utworzone zostaje kilka kont.

Agencja

Zatwierdzenie dotyczące zgodności z niniejszą specyfikacją oraz publikowanie danych przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa

Nieograniczony wgląd we wszelkiego rodzaju dane, w tym dane, których zatwierdzanie jest w toku

Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

Ogół społeczeństwa

Wgląd w zatwierdzone dane

Nie dotyczy

2.4.   Interfejs z systemami zewnętrznymi

Każdy typ pojazdu zarejestrowany (tj. zatwierdzony i podany do wiadomości publicznej) w ERATV jest udostępniany za pośrednictwem hiperłącza. Hiperłącza te mogą być używane przez aplikacje zewnętrzne.

Należy zwrócić uwagę na ewentualne powiązania pomiędzy ERATV i europejskim scentralizowanym wirtualnym rejestrem pojazdów kolejowych (ECVVR) (1).

2.5.   Powiązania z innymi rejestrami i bazami danych

Przy opracowywaniu ERATV Agencja w pełni uwzględnia interfejsy z następującymi rejestrami i bazami danych, w tym skoordynowane okresy przejściowe:

krajowe rejestry pojazdów (2) (NVR) i ECVVR: format danych dotyczących typu pojazdu w ECVVR musi wykazywać wzajemnie jednoznaczną zgodność z oznaczeniem typów i – w stosownych przypadkach – wersji typu w ERATV,

rejestr infrastruktury (RINF) (3): wykaz parametrów oraz format danych w RINF i ERATV muszą wykazywać wzajemną zgodność, włącznie ze wszelkimi aktualizacjami lub zmianami specyfikacji RINF i ERATV,

dokument referencyjny przepisów krajowych (art. 27 dyrektywy 2008/57/WE): gdy dokument referencyjny zostanie udostępniony, wykaz parametrów, w przypadku których dokonywana jest ocena zgodności w stosunku do przepisów krajowych określonych w ERATV, musi wykazywać wzajemnie jednoznaczną zgodność z wykazem parametrów określonym w dokumencie referencyjnym. ERATV nie może umożliwiać odniesienia do jakiegokolwiek parametru nieujętego w dokumencie referencyjnym.

2.6.   Dostępność

W zasadzie ERATV musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku przy docelowej dostępności systemu wynoszącej 98 %. W przypadku awarii mającej miejsce poza normalnymi godzinami pracy Agencji przywrócenie usługi następuje jednak w ciągu następnego dnia roboczego Agencji po awarii. Niedostępność systemu w czasie konserwacji musi być minimalna.

2.7.   Bezpieczeństwo

Konta użytkowników i hasła utworzone przez Agencję nie mogą zostać ujawnione żadnej stronie trzeciej i należy ich używać wyłącznie zgodnie z niniejszą specyfikacją.

3.   ARCHITEKTURA TECHNICZNA

3.1.   Architektura systemu

ERATV jest internetową aplikacją umieszczoną na serwerach Agencji i przez nią zarządzaną.

ERATV musi być w stanie pomieścić kompletne informacje dotyczące 35 000 typów pojazdów.

Użytkownicy muszą mieć możliwość połączenia się z ERATV za pomocą standardowego łącza internetowego.

Architekturę ERATV przedstawiono na poniższym rysunku:

Image

3.2.   Wymagania systemowe

W celu uzyskania połączenia z ERATV niezbędna jest przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu.

4.   TRYB FUNKCJONOWANIA

ERATV posiada następujące tryby funkcjonowania:

tryb normalny. W normalnym trybie funkcjonowania dostępne są wszystkie funkcje,

tryb konserwacji. W trybie konserwacji ERATV może być niedostępny dla użytkowników.

5.   REGUŁY DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DANYCH I WGLĄDU W NIE

5.1.   Zasady ogólne

Każdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedkłada informacje dotyczące wydanych przez siebie zezwoleń na dopuszczenie typów pojazdów do eksploatacji.

ERATV zawiera internetowe narzędzie służące do wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami ds. bezpieczeństwa i Agencją. Narzędzie to umożliwia następujące rodzaje wymiany informacji:

1)

przedkładanie Agencji przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa danych do rejestru, obejmujących m.in.:

a)

dane dotyczące wydania zezwolenia na dopuszczenie nowego typu pojazdu do eksploatacji (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje pełen zestaw danych określonych w załączniku II);

b)

dane dotyczące wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu uprzednio zarejestrowanego w ERATV (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie dane dotyczące samego zezwolenia, tj. pola w sekcji 3 wykazu określonego w załączniku II);

c)

dane dotyczące zmiany obowiązującego zezwolenia (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie dane dotyczące pól, w których należy wprowadzić zmiany; może to nie obejmować zmiany danych związanych z właściwościami pojazdu);

d)

dane dotyczące zawieszenia obowiązującego zezwolenia (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie datę zawieszenia);

e)

dane dotyczące ponownej aktywacji obowiązującego zezwolenia (w tym przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje jedynie dane dotyczące pól, w których należy wprowadzić zmiany), z rozróżnieniem pomiędzy:

ponowną aktywacją bez zmiany danych,

ponowną aktywacją ze zmianą danych (dane te nie muszą dotyczyć właściwości pojazdu);

f)

dane dotyczące cofnięcia zezwolenia;

g)

dane dotyczące korekty błędu;

2)

prośby o doprecyzowanie lub skorygowanie danych, kierowane przez Agencję do krajowego organu ds. bezpieczeństwa;

3)

odpowiedzi krajowego organu ds. bezpieczeństwa na otrzymane od Agencji prośby o doprecyzowanie lub skorygowanie danych.

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedkłada dane w celu zaktualizowania rejestru drogą elektroniczną za pomocą aplikacji internetowej i przy użyciu standardowego internetowego formularza elektronicznego po wypełnieniu stosownych pól, jak określono w załączniku II.

Agencja sprawdza dane przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa pod kątem ich zgodności z niniejszą specyfikacją i zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o doprecyzowanie.

Jeżeli Agencja uzna, że dane przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa nie są zgodne z niniejszą specyfikacją, wysyła do krajowego organu ds. bezpieczeństwa prośbę o skorygowanie lub doprecyzowanie przedłożonych danych.

Po każdej aktualizacji danych dotyczących typu pojazdu system generuje komunikat potwierdzający, który jest przesyłany pocztą elektroniczną do użytkowników z krajowego organu ds. bezpieczeństwa, który przedłożył dane, do krajowych organów ds. bezpieczeństwa wszystkich pozostałych państw członkowskich, w których typ jest dopuszczony do eksploatacji, jak również do Agencji.

5.2.   Przedkładanie danych przez krajowy organ ds. Bezpieczeństwa

5.2.1.   Wydawanie zezwolenia dla nowego typu pojazdu

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji nowego typu pojazdu w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od wystawienia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je i przydziela typowi pojazdu numer określony w załączniku III lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie. W szczególności, aby zapobiec niezamierzonemu powielaniu typów w ERATV, Agencja sprawdza – w stopniu, w jakim umożliwiają to dane dostępne w ERATV – czy dany typ nie został wcześniej zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

Po zatwierdzeniu informacji przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Agencja przydziela nowemu typowi pojazdu jego numer. Reguły dotyczące przydzielania numeru typowi pojazdu wyszczególniono w załączniku III.

5.2.2.   Wydawanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu zarejestrowanego uprzednio w ERATV

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu już zarejestrowanego w ERATV (np. typu dopuszczonego do eksploatacji przez inne państwo członkowskie) w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od wystawienia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

Po zatwierdzeniu informacji przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Agencja uzupełnia dane dotyczące przedmiotowego typu pojazdu danymi dotyczącymi zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w państwie członkowskim krajowego organu ds. bezpieczeństwa, który wydał to zezwolenie.

5.2.3.   Zmiana danych w obowiązującym zezwoleniu

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdej zmianie danych w obowiązującym zezwoleniu dla typu pojazdu w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od wprowadzenia zmiany danych w zezwoleniu.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie. Agencja w szczególności sprawdza, czy zmiany, których dotyczy wniosek, rzeczywiście obejmują zmiany danych w zezwoleniu dla istniejącego typu (np. zmiana warunków zezwolenia, zmiany w certyfikacie badania typu) i nie wiążą się z wprowadzeniem nowego typu pojazdu.

Po zatwierdzeniu informacji przedłożonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa Agencja publikuje te informacje.

5.2.4.   Zawieszenie

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym zawieszeniu obowiązującego zezwolenia dla typu pojazdu w terminie pięciu (5) dni roboczych od zawieszenia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie pięciu (5) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

5.2.5.   Ponowna aktywacja bez zmiany danych

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o ponownej aktywacji zezwolenia dla typu pojazdu, które zostało uprzednio zawieszone, w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od dokonania ponownej aktywacji zezwolenia. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa potwierdza, że oryginalne zezwolenie zostało ponownie aktywowane bez żadnej zmiany danych.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

5.2.6.   Ponowna aktywacja ze zmianą danych

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o ponownej aktywacji zezwolenia dla typu pojazdu, które zostało uprzednio zawieszone, w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od dokonania ponownej aktywacji zezwolenia. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa wskazuje, że ponownej aktywacji towarzyszy zmiana danych w oryginalnym zezwoleniu. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa przedkłada informacje dotyczące wspomnianej zmiany danych.

W przypadku zmiany danych w zezwoleniu zastosowanie ma proces określony powyżej w pkt 5.2.3.

5.2.7.   Cofnięcie

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o każdym cofnięciu obowiązującego zezwolenia dla typu pojazdu w terminie pięciu (5) dni roboczych od cofnięcia zezwolenia.

Agencja sprawdza informacje przedłożone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, a następnie w terminie pięciu (5) dni roboczych od otrzymania tych informacji zatwierdza je lub zwraca się z prośbą o ich skorygowanie bądź doprecyzowanie.

W przypadkach gdy zezwolenie posiada termin ważności, system informatyczny automatycznie zmienia status zezwolenia na „wygasło” stosownie do terminu ważności wskazanego przez właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa.

5.2.8.   Zmiana danych w zezwoleniu, która może spowodować zmianę zarejestrowanego typu pojazdu

Przed wystąpieniem z wnioskiem o zmianę danych w zezwoleniu, która może spowodować zmianę zarejestrowanego typu pojazdu, krajowy organ ds. bezpieczeństwa koordynuje działania z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, które wydały zezwolenie dla tego zarejestrowanego typu, a w szczególności z organem, który zarejestrował typ w ERATV.

5.3.   Wprowadzanie danych lub dokonywanie ich zmiany przez Agencję

W normalnych okolicznościach Agencja nie wprowadza do rejestru żadnych danych. Dane przedkładane są przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, natomiast rola Agencji sprowadza się do ich zatwierdzania i publikowania.

W wyjątkowych okolicznościach, takich jak brak technicznych możliwości postępowania zgodnie z normalną procedurą, Agencja może na wniosek krajowego organu ds. bezpieczeństwa wprowadzać dane do ERATV lub dokonywać ich zmiany. W takim przypadku krajowy organ ds. bezpieczeństwa, który wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie danych lub dokonanie w nich zmiany, potwierdza dane wprowadzone lub zmienione przez Agencję, natomiast Agencja należycie dokumentuje ten proces. Zastosowanie mają ramy czasowe na wprowadzenie danych do ERATV, które określono w sekcji 5.2.

5.4.   Publikowanie danych przez Agencję

Agencja podaje do publicznej wiadomości dane, które zostały zatwierdzone.

5.5.   Obsługa błędów w przedłożonych danych

ERATV umożliwia korygowanie błędów w zapisanych danych. W przypadku gdy błąd został skorygowany, ERATV podaje datę korekty.

5.6.   Ewentualne wyszukiwania i sprawozdania

ERATV umożliwia następujące sprawozdania:

1)

w przypadku krajowego organu ds. bezpieczeństwa i Agencji:

informacje określone w załączniku II, przedłożone przez dowolny krajowy organ ds. bezpieczeństwa i niezatwierdzone przez Agencję w odniesieniu do każdego typu pojazdu, w przypadku którego zezwolenie jest aktywne, zawieszone lub cofnięte (łącznie z zezwoleniami, które wygasły), o ile informacje te są utrzymywane w archiwach,

wszelkiego rodzaju sprawozdania dostępne dla ogółu społeczeństwa;

2)

w przypadku ogółu społeczeństwa:

informacje określone w załączniku II, przedłożone przez dowolny krajowy organ ds. bezpieczeństwa i zatwierdzone przez Agencję w odniesieniu do każdego typu pojazdu, w przypadku którego zezwolenie jest aktywne, zawieszone lub cofnięte (łącznie z zezwoleniami, które wygasły), o ile informacje te są utrzymywane w archiwach.

ERATV umożliwia ogółowi społeczeństwa wyszukiwanie przynajmniej w oparciu o następujące kryteria oraz ich dowolną kombinację:

według kodu typu,

według nazwy typu lub jej części,

według nazwy producenta lub jej części,

według kategorii lub podkategorii pojazdu,

według TSI, z którymi typ jest zgodny,

według państwa członkowskiego lub kombinacji państw członkowskich, w których dany typ pojazdu jest dopuszczony do eksploatacji,

według statusu zezwolenia,

według dowolnych właściwości technicznych.

W stosownych przypadkach kryteria wyszukiwania umożliwiają określenie zakresu właściwości technicznej.

5.7.   Archiwa

ERATV zachowuje kompletne zapisy historyczne wszelkich zmian danych, w tym korekt błędów, jak również próśb o doprecyzowanie oraz odpowiedzi, dotyczące zarejestrowanego typu pojazdu, przez 10 lat od dnia cofnięcia zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich oraz przez 10 lat od dnia cofnięcia z dowolnego NVR rejestracji ostatniego pojazdu danego typu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

5.8.   Automatyczne powiadomienie o zmianach

W następstwie zmiany danych, zawieszenia, ponownej aktywacji lub cofnięcia zezwolenia dla typu pojazdu system informatyczny wysyła do krajowego organu ds. bezpieczeństwa każdego państwa członkowskiego, w którym dane typy pojazdów są dopuszczone do eksploatacji, automatyczną wiadomość e-mail informującą o zmianie.

W przypadkach gdy zezwolenie posiada termin ważności, na trzy (3) miesiące przed jego upływem system informatyczny wysyła do właściwego krajowego organu ds. bezpieczeństwa automatyczną wiadomość e-mail informującą o zbliżającej się dacie wygaśnięcia.

6.   GLOSARIUSZ

Termin lub skrót

Definicja

Pojazd

Pojazd kolejowy określony w art. 2 lit. c) dyrektywy 2008/57/WE.

Typ

Typ pojazdu określony w art. 2 lit. w) dyrektywy 2008/57/WE. Typ musi odpowiadać jednostce, która została poddana ocenie zgodności oraz uzyskała zezwolenie. Jednostką tą może być pojedynczy pojazd, zestaw spiętych pojazdów lub pociąg zespołowy.

Wersja

Wersja typu ujęta w certyfikacie badania typu.

Producent

Każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza pojazd lub zleca jego zaprojektowanie bądź wytworzenie oraz wprowadza ten pojazd na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Wskazanie producenta w ERATV ma jedynie charakter informacyjny i nie narusza praw własności intelektualnej, zobowiązań umownych ani odpowiedzialności cywilnej.

Posiadacz zezwolenia

Podmiot, który ubiegał się o zezwolenie dla typu pojazdu i otrzymał je.

Ograniczenie

Każdy warunek lub zastrzeżenie określone w zezwoleniu dla typu pojazdu, które odnosi się do dopuszczenia do eksploatacji lub wykorzystania dowolnego pojazdu zgodnie z tym typem. Ograniczenia nie obejmują właściwości technicznych, które są zawarte w sekcji 4 załącznika II (Wykaz i format parametrów).

Zmiana danych w zezwoleniu

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą należy zmienić niektóre warunki zezwolenia dla typu pojazdu wystawionego uprzednio przez ten organ. Zmiana danych w zezwoleniu może obejmować między innymi ograniczenia, zmianę daty ważności, odnowienie zezwolenia w następstwie zmiany przepisów.

Zawieszenie zezwolenia

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą zezwolenie dla typu pojazdu zostaje czasowo unieważnione, a żaden pojazd nie może otrzymać zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie jego zgodności z danym typem – do czasu, gdy przeanalizowane zostaną przyczyny stojące za zawieszeniem. Zawieszenie zezwolenia dla typu pojazdu nie ma zastosowania do pojazdów znajdujących się już w eksploatacji.

Ponowna aktywacja zezwolenia

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą wystawione uprzednio przez ten organ zawieszenie zezwolenia nie ma już zastosowania.

Cofnięcie zezwolenia

Decyzja podjęta przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z którą zezwolenie dla typu pojazdu zostaje unieważnione, a żaden pojazd nie może otrzymać zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie jego zgodności z danym typem. Cofnięcie zezwolenia dla typu pojazdu nie ma zastosowania do pojazdów znajdujących się już w eksploatacji.

Błąd

Przekazane lub opublikowane dane, które nie są zgodne z danym zezwoleniem dla typu pojazdu. Niniejsza definicja nie obejmuje zmiany danych w zezwoleniu.


(1)  Przewidzianym w decyzji Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 30).

(2)  Przewidziane w decyzji 2007/756/WE.

(3)  Przewidziany w decyzji wykonawczej Komisji 2011/633/UE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U. L 256 z 1.10.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

DANE PODLEGAJĄCE REJESTRACJI ORAZ ICH FORMAT

W odniesieniu do każdego typu pojazdu dopuszczonego do eksploatacji ERATV zawiera następujące dane:

identyfikacja typu,

producent,

zgodność z TSI,

zezwolenia wydane w poszczególnych państwach członkowskich, w tym ogólne informacje dotyczące tych zezwoleń, ich status (aktywne, zawieszone lub cofnięte), wykaz parametrów, w przypadku których sprawdzono zgodność z przepisami krajowymi,

właściwości techniczne.

Dane podlegające rejestracji w ERATV w odniesieniu do każdego typu pojazdu, jak również ich format, zostały określone poniżej. Dane podlegające rejestracji zależą od kategorii pojazdu.

Wartości podane w odniesieniu do parametrów związanych z właściwościami technicznymi są wartościami zapisanymi w dokumentacji technicznej towarzyszącej certyfikatowi badania typu.

W przypadkach gdy możliwe wartości w odniesieniu do parametru są ograniczone do wcześniej określonego wykazu, wykazy te utrzymuje i aktualizuje Agencja.

W przypadku typów pojazdów, które nie są zgodne ze wszystkimi stosownymi obowiązującymi TSI, krajowy organ ds. bezpieczeństwa, który wydał zezwolenie dla typu, może ograniczyć informacje, które należy przekazać na temat właściwości technicznych określonych w sekcji 4 poniżej, do parametrów, które zostały sprawdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Parametr

Format danych

Zastosowanie w odniesieniu do kategorii pojazdów (Tak, Nie, Opcjonalnie, Punkt Otwarty)

1.

Pojazdy trakcyjne

2.

Ciągnione pojazdy pasażerskie

3.

Wagony towarowe

4.

Pojazdy specjalne

0

Identyfikacja typu

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

0.1

IDENTYFIKATOR TYPU

[liczba] XX-XXX-XXXX-X (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

0.2

Wersje uwzględnione w tym typie

[liczba] XXX + [ciąg znaków] (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

0.3

Data zapisu w ERATV

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

1

Informacje ogólne

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

1.1

Nazwa typu

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków)

O

O

O

O

1.2

Alternatywna nazwa typu

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków)

O

O

O

O

1.3

Nazwa producenta

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków) Wybór z wcześniej określonego wykazu, możliwość dodania nowych producentów

T

T

T

T

1.4

Kategoria

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

1.5

Podkategoria

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (zgodnie z załącznikiem III)

T

T

T

T

2

Zgodność z TSI

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

2.1

Zgodność z TSI

W odniesieniu do każdej TSI:

[ciąg znaków] T/N/Częściowa/Nie dotyczy Wybór z wcześniej określonego wykazu TSI związanych z pojazdami (zarówno obowiązujących, jak i tych uprzednio obowiązujących) (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

T

T

2.2

Oznaczenie referencyjne „certyfikatów badania typu WE” (w przypadku stosowania modułu SB) lub „certyfikatów badania projektu WE” (w przypadku stosowania modułu SH1)

[ciąg znaków] (możliwość wskazania kilku certyfikatów, np. certyfikat w odniesieniu do podsystemu „Tabor”, certyfikat w odniesieniu do podsystemu „Sterowanie” itd.)

T

T

T

T

2.3

Przypadki szczególne mające zastosowanie (zgodność przypadków szczególnych z elementami poddanymi ocenie)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o TSI (w odniesieniu do każdej TSI oznaczonej jako T lub C)

T

T

T

T

2.4

Sekcje TSI, z którymi brak zgodności

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o TSI (w odniesieniu do każdej TSI oznaczonej jako C)

T

T

T

T

3

Zezwolenia

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1

Zezwolenie zarejestrowane

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1.1

Państwo członkowskie wydające zezwolenie

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu Stosuje się kody krajów oficjalnie publikowane i aktualizowane na europejskiej stronie internetowej w międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym

T

T

T

T

3.1.2

Obecny status

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[ciąg znaków] + [data] Pole automatycznie wypełniane przez system. Możliwe warianty: AktywneZawieszone DD-MM-RRRR, Cofnięte DD-MM-RRRR, Wygasło DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.2.2

Ważność zezwolenia (o ile określono)

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.2.3

Ograniczenia kodowane

[ciąg znaków] Kod przydzielony przez Agencję

T

T

T

T

3.1.2.4

Ograniczenia niekodowane

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3

Dane archiwalne

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

3.1.3.1

Oryginalne zezwolenie

Nagłówek (brak danych)

T

T

T

T

3.1.3.1.1

Data

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.3.1.2

Posiadacz zezwolenia

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków) Wybór z wcześniej określonego wykazu, możliwość dodania nowych organizacji

T

T

T

T

3.1.3.1.3

Oznaczenie referencyjne dokumentu zezwolenia

[ciąg znaków] (numer EIN)

T

T

T

T

3.1.3.1.4

Oznaczenia referencyjne certyfikatów krajowych (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3.1.5

Parametry, w przypadku których oceniono zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o decyzję Komisji 2009/965/WE

T

T

T

T

3.1.3.1.6

Uwagi

[ciąg znaków] (maks. 1 024 znaki)

O

O

O

O

3.1.3.X

Zmiana danych w zezwoleniu

Nagłówek (brak danych) (X to numer kolejny, zwiększający się o jednostkę, począwszy od 2, wraz z kolejnymi zmianami danych wprowadzanymi w zezwoleniu dla typu)

T

T

T

T

3.1.3.X.1

Typ zmiany danych

[ciąg znaków] Tekst z wcześniej określonego wykazu (zmiana danych, zawieszenie, ponowna aktywacja, cofnięcie)

T

T

T

T

3.1.3.X.2

Data

[data] DD-MM-RRRR

T

T

T

T

3.1.3.X.3

Posiadacz zezwolenia (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków] (maks. 256 znaków) Wybór z wcześniej określonego wykazu, możliwość dodania nowych organizacji

T

T

T

T

3.1.3.X.4

Oznaczenie referencyjne dokumentu wprowadzającego zmiany danych w zezwoleniu

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3.X.5

Oznaczenia referencyjne certyfikatów krajowych (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków]

T

T

T

T

3.1.3.X.6

Obowiązujące przepisy krajowe (w stosownych przypadkach)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji) w oparciu o decyzję Komisji 2009/965/WE

T

T

T

T

3.1.3.X.7

Uwagi

[ciąg znaków] (maks. 1 024 znaki)

O

O

O

O

3.X

Zezwolenie zarejestrowane

Nagłówek (brak danych) (X to numer kolejny zwiększający się o jednostkę, począwszy od 2, za każdym razem, gdy wydano zezwolenie dla danego typu (w tym zezwolenia zawieszone i cofnięte). Niniejsza sekcja zawiera te same pola co 3.1

T

T

T

T

4

Właściwości techniczne pojazdu

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.1

Ogólne właściwości techniczne

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.1.1

Liczba kabin maszynisty

[liczba] 0/1/2

T

T

T

T

4.1.2

Prędkość

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.1.2.1

Maksymalna prędkość konstrukcyjna

[liczba] km/h

T

T

T

T

4.1.2.2

Prędkość maksymalna pustego pojazdu

[liczba] km/h

N

N

T

N

4.1.3

Rozstaw kół zestawu kołowego

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.1.4

Warunki użytkowania dotyczące zestawiania pociągu

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.1.5

Maksymalna liczba pociągów zespołowych lub lokomotyw sprzężonych razem w ramach eksploatacji wielokrotnej

[liczba]

T

N

N

N

4.1.6

Liczba elementów w zestawie spiętych wagonów towarowych (jedynie w odniesieniu do podkategorii „zestaw spiętych wagonów towarowych”)

[liczba]

N

N

T

N

4.1.7

Oznaczenia literowe

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (zgodnie z załącznikiem P do TSI „Ruch kolejowy”)

N

N

T

N

4.1.8

Typ spełnia wymogi niezbędne do celów ważności zezwolenia dla pojazdu wydanego przez jedno państwo członkowskie w innych państwach członkowskich

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.1.9

Ładunki niebezpieczne, do przewozu których pojazd jest przystosowany (kod cysterny)

[ciąg znaków] Kod cysterny

N

N

T

N

4.1.10

Kategoria konstrukcji

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.2

Skrajnia kinematyczna pojazdu

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.2.1

Skrajnia kinematyczna pojazdu (skrajnia interoperacyjna)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwość wyboru więcej niż jednej opcji) (wykaz będzie się różnił w przypadku poszczególnych kategorii w zależności od stosownej TSI)

T

T

T

T

4.2.2

Skrajnia kinematyczna pojazdu (inne skrajnie poddane ocenie z wykorzystaniem metody kinematycznej)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwość wyboru więcej niż jednej opcji)

O

O

O

O

4.3

Warunki środowiskowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.3.1

Zakres temperatury

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwość wyboru więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.3.2

Zakres wysokości

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.3.3

Wystąpienia śniegu, oblodzenia i gradu

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.3.4

Podrywanie podsypki (dotyczy jedynie pojazdów o prędkości ≥ 190 km/h)

Punkt otwarty

PO

PO

N

N

4.4

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.4.1

Kategoria bezpieczeństwa przeciwpożarowego

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu

T

T

N

T

4.5

Masa i obciążenia projektowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.5.1

Dopuszczalne obciążenie użytkowe w odniesieniu do poszczególnych kategorii linii

[liczba] t w odniesieniu do kategorii linii [ciąg znaków]

PO

PO

T

PO

4.5.2

Masa projektowa

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.5.2.1

Masa projektowa w stanie gotowości do eksploatacji

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.2.2

Masa projektowa przy normalnym obciążeniu użytkowym

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.2.3

Masa projektowa przy wyjątkowym obciążeniu użytkowym

[liczba] kg

T

T

N

T

4.5.3

Statyczny nacisk osi

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statyczny nacisk osi w stanie gotowości do eksploatacji

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.3.2

Statyczny nacisk osi przy normalnym obciążeniu użytkowym/maksymalnym obciążeniu użytkowym w przypadku wagonów towarowych

[liczba] kg

T

T

O

T

4.5.3.3

Statyczny nacisk osi przy wyjątkowym obciążeniu użytkowym

[liczba] kg

T

T

N

T

4.5.4

Quasi-statyczna siła prowadząca (jeżeli przekracza wartość graniczną określoną w TSI lub nieokreśloną w TSI)

[liczba] kN

T

T

N

T

4.6

Charakterystyka dynamiczna taboru

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.6.1

Niedobór przechyłki (maksymalne nieskompensowane przyspieszenie poprzeczne), w odniesieniu do którego pojazd został poddany ocenie

[liczba] mm

W przypadku pojazdów o dwóch rozstawach kół podaje się wartości w odniesieniu do każdego rozstawu

T

T

O

T

4.6.2

Pojazd wyposażony w system kompensacji niedoboru przechyłki („pojazd z wychylnym pudłem”)

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.6.3

Eksploatacyjne wartości graniczne zbieżności równoważnej (lub profilu koła zużytego), w odniesieniu do których pojazd został poddany badaniom

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.7

Hamowanie

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.1

Maksymalne przyspieszenie ujemne pociągu

[liczba] m/s2

T

N

N

T

4.7.2

Hamowanie służbowe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.2.1

Skuteczność hamowania na torach o dużym nachyleniu przy normalnym obciążeniu użytkowym

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Przypadek referencyjny TSI

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.7.2.1.2

Prędkość (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] km/h

T

T

T

T

4.7.2.1.3

Nachylenie (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] ‰ (mm/m)

T

T

T

T

4.7.2.1.4

Odległość (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] km

T

T

T

T

4.7.2.1.5

Czas (jeżeli nie określono odległości) (jeżeli nie wskazano przypadku referencyjnego)

[liczba] min

T

T

T

T

4.7.3

Hamulec postojowy

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.3.1

Wszystkie pojazdy tego typu muszą być wyposażone w hamulec postojowy (hamulec postojowy obowiązkowy w przypadku pojazdów tego typu)

[wartość logiczna] T/N

N

N

T

T

4.7.3.2

Typ hamulca postojowego (jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.7.3.3

Maksymalne nachylenie toru, na którym jednostka jest unieruchomiona wyłącznie przy użyciu hamulca postojowego (jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)

[liczba] ‰ (mm/m)

T

T

T

T

4.7.4

Układy hamulcowe zainstalowane w pojeździe

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.1

Hamulec wiroprądowy

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Hamulec wiroprądowy zainstalowany

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.1.2

Możliwość deaktywowania hamulca wiroprądowego (jedynie w przypadku gdy hamulec wiroprądowy jest zainstalowany)

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.2

Hamulec magnetyczny

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Hamulec magnetyczny zainstalowany

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.2.2

Możliwość deaktywowania hamulca magnetycznego (jedynie w przypadku gdy hamulec magnetyczny jest zainstalowany)

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.7.4.3

Hamulec odzyskowy (jedynie w przypadku pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej)

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Hamulec odzyskowy zainstalowany

[wartość logiczna] T/N

T

N

N

T

4.7.4.3.2

Możliwość deaktywowania hamulca odzyskowego (jedynie w przypadku gdy hamulec odzyskowy jest zainstalowany)

[wartość logiczna] T/N

T

N

N

T

4.8

Charakterystyka geometryczna

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.8.1

Długość pojazdu

[liczba] m

T

T

T

T

4.8.2

Minimalna eksploatacyjna średnica koła

[liczba] mm

T

T

T

T

4.8.3

Ograniczenia dotyczące przetaczania

[wartość logiczna] T/N

N

N

T

N

4.8.4

Minimalny dozwolony promień łuku poziomego

[liczba] m

T

T

T

T

4.8.5

Minimalny dozwolony promień łuku pionowego wypukłego

[liczba] m

O

O

O

O

4.8.6

Minimalny dozwolony promień łuku pionowego wklęsłego

[liczba] m

O

O

O

O

4.8.7

Wysokość platformy załadunkowej (w przypadku wagonów platform i wagonów do transportu kombinowanego)

[liczba] mm

N

N

T

N

4.8.8

Przystosowanie do przewozów promowych

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.9

Wyposażenie

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.9.1

Typ sprzęgu na końcach składu (ze wskazaniem sił rozciągających i ściskających)

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

T

T

4.9.2

Monitorowanie stanu łożysk osi (wykrywanie przegrzanych maźnic)

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

T

T

4.9.3

Smarowanie obrzeży kół

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.9.3.1

Zainstalowane urządzenie do smarowania obrzeży kół

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.9.3.2

Możliwość deaktywowania urządzenia do smarowania (jedynie w przypadku gdy urządzenie do smarowania obrzeży kół jest zainstalowane)

[wartość logiczna] T/N

T

N

N

T

4.10

Zasilanie

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.10.1

System zasilania

[ciąg znaków] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

T

4.10.2

Moc maksymalna (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] kW dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

O

O

N

O

4.10.3

Maksymalny prąd znamionowy z sieci trakcyjnej (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania energią elektryczną, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] A przy napięciu [automatycznie wstawione napięcie]

T

T

N

T

4.10.4

Prąd maksymalny na każdy pantograf podczas postoju (należy określić w odniesieniu do każdego systemu prądu stałego (DC), do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] A przy napięciu [automatycznie wstawione napięcie]

T

T

N

T

4.10.5

Wysokość współdziałania pantografu z przewodami jezdnymi (mierzona od poziomu główki szyny) (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba] od [m] do [m] (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

T

T

N

T

4.10.6

Ślizgacz pantografu (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[ciąg znaków] dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

Ze wstępnie określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

T

4.10.7

Liczba pantografów stykających się z siecią trakcyjną (ST) (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[liczba]

T

T

N

T

4.10.8

Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma pantografami stykającymi się z ST (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd; należy określić w odniesieniu do eksploatacji jednokrotnej oraz, w stosownych przypadkach, wielokrotnej) (jedynie w przypadku gdy liczba uniesionych pantografów jest większa niż 1)

[liczba] [m]

T

T

N

T

4.10.9

Typ ST używany do badania charakterystyki odbioru prądu (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd) (jedynie w przypadku gdy liczba uniesionych pantografów jest większa niż 1)

[ciąg znaków] dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

Ze wstępnie określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

N

N

T

4.10.10

Materiał nakładek stykowych pantografu, w jaki pojazd może być wyposażony (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[ciąg znaków] dla systemu [automatycznie wstawiony system zasilania]

Ze wstępnie określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

T

4.10.11

Zainstalowane urządzenie do automatycznej regulacji wysokości pantografu (ADD) (należy określić w odniesieniu do każdego systemu zasilania, do jakiego przystosowany jest pojazd)

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.10.12

Miernik poboru energii zgodny z TSI do celów rozliczeniowych zainstalowany na pokładzie

[wartość logiczna] T/N

T

T

N

T

4.11

Właściwości związane z hałasem

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.11.1

Poziom hałasu podczas przejazdu (dB(A))

[liczba] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.2

Poziom hałasu podczas przejazdu był mierzony w warunkach referencyjnych

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.11.3

Poziom hałasu podczas postoju (dB(A))

[liczba] (dB(A))

O

O

O

O

4.11.4

Poziom hałasu podczas ruszania (dB(A))

[liczba] (dB(A))

O

N

N

O

4.12

Właściwości związane z pasażerami

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.1

Ogólne właściwości związane z pasażerami

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.1.1

Liczba stałych miejsc do siedzenia

od [liczba] do [liczba]

O

O

N

N

4.12.1.2

Liczba toalet

[liczba]

O

O

N

N

4.12.1.3

Liczba miejsc do spania

od [liczba] do [liczba]

O

O

N

N

4.12.2

Właściwości związane z osobami o ograniczonej możliwości poruszania się

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.2.1

Liczba uprzywilejowanych miejsc do siedzenia

od [liczba] do [liczba]

T

T

N

N

4.12.2.2

Liczba miejsc dostosowanych do wózków inwalidzkich

od [liczba] do [liczba]

T

T

N

N

4.12.2.3

Liczba toalet dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

[liczba]

T

T

N

N

4.12.2.4

Liczba miejsc do spania dostępnych dla osób na wózkach inwalidzkich

od [liczba] do [liczba]

T

T

N

N

4.12.3

Wsiadanie i wysiadanie pasażerów

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.12.3.1

Wysokości peronów, do których przystosowany jest pojazd

[liczba] z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

N

4.12.3.2

Opis wszelkiego rodzaju zintegrowanych urządzeń wspomagających wsiadanie (o ile występują)

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

N

4.12.3.3

Opis wszelkiego rodzaju przenośnych urządzeń wspomagających wsiadanie, jeżeli uwzględniono je w projekcie pojazdu w celu spełnienia wymagań TSI „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”

[ciąg znaków] Wybór z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór kilku opcji)

T

T

N

N

4.13

Pokładowe urządzenia sterownicze (jedynie w przypadku pojazdów z kabiną maszynisty)

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.13.1

Sygnalizacja

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.13.1.1

Wyposażenie ETCS na pokładzie i jego poziom

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.13.1.2

Wersja wzorca ETCS (x.y). Jeżeli wersja nie jest w pełni zgodna, należy ją podać w nawiasach

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.13.1.3

Wyposażenie pokładowe ETCS do celów odbioru informacji uaktualniających przez radio (radio infill) za pośrednictwem pętli lub GSM-R

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.1.4

Wdrożone krajowe zastosowania ETCS (NID_XUSER z pakietu 44)

[liczba] Z wcześniej określonego wykazu zgodnie z Wykazem zmiennych ETCS (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.1.5

Systemy ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania klasy B lub inne (system oraz, w stosownym przypadku, wersja)

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.1.6

Specjalne warunki stosowane na pokładzie w celu przełączania między różnymi systemami ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania.

[ciąg znaków] Z kombinacji systemów zainstalowanych na pokładzie („System XX”/„System YY”) (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.2

Łączność radiowa

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.13.2.1

Wyposażenie GSM-R na pokładzie i jego wersja (FRS i SRS)

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu

T

T

T

T

4.13.2.2

Liczba zestawów telefonii komórkowej GSM-R w kabinie maszynisty do celów przesyłania danych

[liczba]: 0, 1, 2 lub 3

T

T

T

T

4.13.2.3

Zainstalowane systemy łączności radiowej klasy B lub inne (system oraz, w stosownym przypadku, wersja)

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.13.2.4

Specjalne warunki stosowane na pokładzie w celu przełączania między różnymi systemami łączności radiowej.

[ciąg znaków] Z kombinacji systemów zainstalowanych na pokładzie („System XX”/„System YY”) (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.14

Kompatybilność z systemami detekcji pociągów

Nagłówek (brak danych)

 

 

 

 

4.14.1

Typy systemów detekcji pociągów, w odniesieniu do których pojazd został zaprojektowany i poddany ocenie

[ciąg znaków] Z wcześniej określonego wykazu (możliwy wybór więcej niż jednej opcji)

T

T

T

T

4.14.2

Szczególne właściwości pojazdu w zakresie zgodności z systemami detekcji pociągów

Nagłówek (brak danych)

T

T

T

T

4.14.2.1

Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi osiami

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.2

Minimalna odległość pomiędzy kolejnymi osiami

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.3

Odległość pomiędzy pierwszą i ostatnią osią

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.4

Maksymalna długość nawisu pojazdu

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.5

Minimalna szerokość obręczy koła

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.6

Minimalna średnica koła

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.7

Minimalna grubość obrzeża

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.8

Minimalna wysokość obrzeża

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.9

Maksymalna wysokość obrzeża

[liczba] mm

T

T

T

T

4.14.2.10

Minimalny nacisk osi

[liczba] t

T

T

T

T

4.14.2.11

Przestrzeń bez elementów metalowych i indukcyjnych pomiędzy kołami

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.14.2.12

Materiał kół jest ferromagnetykiem

[wartość logiczna] T/N

T

T

T

T

4.14.2.13

Maksymalna wydajność piaskowania

[liczba] g na [liczba] s

T

N

N

T

4.14.2.14

Możliwość wyłączenia piaskowania

T/N

T

N

N

T

4.14.2.15

Masa metalu pojazdu

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.14.2.16

Maksymalna impedancja między przeciwległymi kołami zestawu kołowego

[liczba] Ω

T

T

T

T

4.14.2.17

Minimalna impedancja pojazdu (pomiędzy kołami i pantografem) (jedynie w przypadku pojazdów przystosowanych do zasilania prądem stałym (DC) 1 500 V lub 3 000 V)

[liczba] Ω przy częstotliwości [liczba] Hz (możliwa jest więcej niż jedna linia)

T

N

N

T

4.14.2.18

Zakłócenia elektromagnetyczne spowodowane przez prąd powrotny w szynach

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

4.14.2.19

Emisje elektromagnetyczne pociągu w odniesieniu do zgodności z systemami detekcji pociągów

Punkt otwarty

PO

PO

PO

PO

Uwagi:

1.

W przypadku gdy w stosownej TSI określony jest jakiś parametr, wartość podana dla tego parametru jest wartością poddawaną ocenie w procedurze weryfikacji.

2.

Wcześniej określone wykazy są utrzymywane i aktualizowane przez Agencję zgodnie z obowiązującymi TSI, w tym TSI, które mogą być stosowane w okresie przejściowym.

3.

W przypadku parametrów określonych jako „punkt otwarty” nie wprowadza się danych do czasu, gdy „punkt otwarty” zostanie zamknięty w stosownej TSI.

4.

W przypadku parametrów określonych jako „opcjonalne” podanie danych podlega decyzji podmiotu składającego wniosek o zezwolenie dla typu.

5.

Pola 0.1–0.3 wypełnia Agencja.


ZAŁĄCZNIK III

STRUKTURA NUMERU TYPU

Każdy typ pojazdu otrzymuje numer składający się z 10 cyfr o następującej strukturze:

XX

XXX

XXXX

X

Kategoria

Rodzina

(platforma)

Numer kolejny

Cyfra kontrolna

Podkategoria

 

 

 

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

gdzie:

Pole 1 (cyfry 1 i 2) jest przydzielane stosownie do kategorii i podkategorii typu pojazdu zgodnie z następującą tabelą:

Kod

Kategoria

Podkategoria

11

Pojazdy trakcyjne

Lokomotywa

12

Zarezerwowany

13

Pasażerski pociąg zespołowy z własnym napędem (w tym szynobusy)

14

Zarezerwowany

15

Towarowy pociąg zespołowy z własnym napędem

16

Zarezerwowany

17

Lokomotywa manewrowa

18

Zarezerwowany

19

Inne (tramwaje, lekkie pojazdy szynowe itd.)

31

Ciągnione pojazdy pasażerskie

Wagon pasażerski (w tym wagony sypialne, restauracyjne itd.)

32

Zarezerwowany

33

Wagon pocztowy lub bagażowy

34

Zarezerwowany

35

Wagon do przewozu samochodów

36

Zarezerwowany

37

Pojazd służbowy (np. kuchnia)

38

Zarezerwowany

39

Stały zestaw spiętych wagonów

40

Zarezerwowany

41

Inne

42–49

Zarezerwowane

51

Wagony towarowe (ciągnione)

Wagon towarowy

52

Zarezerwowany

53

Stały zestaw spiętych wagonów towarowych

54–59

Zarezerwowane

71

Pojazdy specjalne

Pojazd specjalny z własnym napędem

72

Zarezerwowany

73

Pojazd specjalny ciągniony

74–79

Zarezerwowane

Pole 2 (cyfry od 3 do 5) jest przydzielane stosownie do rodziny, do której należy dany typ pojazdu. W przypadku nowych rodzin (tj. rodzin niezarejestrowanych jeszcze w ERATV) numer ten jest zwiększany o jednostkę za każdym razem, gdy do Agencji wpływa wniosek o zarejestrowanie typu pojazdu należącego do nowej rodziny.

Pole 3 (cyfry od 6 do 9) to numer kolejny zwiększany o jednostkę za każdym razem, gdy do Agencji wpływa wniosek o zarejestrowanie typu pojazdu należącego do danej rodziny.

Pole 4 (cyfra 10) to cyfra kontrolna wyznaczana w następujący sposób (algorytm Luhna lub moduł 10):

w przypadku cyfr na miejscach parzystych numeru podstawowego (pola od 1 do 9, licząc od prawej strony) przyjmuje się ich wartość dziesiętną,

cyfry na miejscach nieparzystych numeru podstawowego (licząc od prawej strony) mnoży się przez 2,

następnie oblicza się sumę cyfr na miejscach parzystych i wszystkich cyfr stanowiących iloczyny cząstkowe otrzymane z miejsc nieparzystych,

bierze się cyfrę jednostek tak otrzymanej sumy,

cyfrę kontrolną stanowi cyfra, która dodana do cyfry jednostek daje sumę 10; jeżeli cyfrą jednostek będzie zero, wówczas cyfrą kontrolną również będzie zero.

Przykłady wyznaczania cyfry kontrolnej:

1 –

Niech numerem podstawowym będzie

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Mnożnik

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 2.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 8, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer rejestracyjny 33 844 7961 - 8.

2 –

Niech numerem podstawowym będzie

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Mnożnik

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Cyfrą jednostek w tej sumie jest 0.

Wynika stąd, że cyfra kontrolna będzie wynosiła 0, a z podanego numeru podstawowego powstanie numer rejestracyjny 31 513 3204 - 0.

Jeżeli certyfikat badania typu lub certyfikat badania projektu uwzględnia więcej niż jedną wersję typu pojazdu, każdą z tych wersji należy oznaczyć za pomocą kolejnego numeru trzycyfrowego.


Sprostowania

8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/55


Sprostowanie do decyzji 2010/592/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 261 z dnia 5 października 2010 r. )

Strona 5, podpis:

zamiast:

„W imieniu Rady

J. DE RUYT

Przewodniczący”,

powinno być:

„J. DE RUYT

Przewodniczący”.


8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/55


Sprostowanie do decyzji 2010/629/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 278 z dnia 22 października 2010 r. )

Strona 29, podpis:

zamiast:

W imieniu Rady

J. De RUYT

Przewodniczący”,

powinno być:

„J. DE RUYT

Przewodniczący”.