ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.252.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 252

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
28 września 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/637/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 960/2011 z dnia 26 września 2011 r. zmieniające po raz 158. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 961/2011 z dnia 27 września 2011 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 962/2011 z dnia 27 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 963/2011 z dnia 27 września 2011 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do 14 września 2011 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

18

 

 

DECYZJE

 

 

2011/638/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 września 2011 r. dotycząca wzorców porównawczych do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

20

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach (Dz.U. L 6 z 11.1.2011)

22

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

28.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/1


DECYZJA RADY

z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

(2011/637/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) zmienioną ostatnio w Ouagadougou w dniu 22 czerwca 2010 r. (2) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-UE”), w szczególności jej art. 96,

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (zwane dalej „instrumentem współpracy na rzecz rozwoju”) (4), w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2007/641/WE (5) została przyjęta w celu podjęcia odpowiednich środków w związku z naruszeniem zasadniczych elementów, o których mowa w art. 9 umowy o partnerstwie AKP-UE, oraz wartości, o których mowa w art. 3 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju.

(2)

Środki te zostały przedłużone na mocy decyzji Rady 2009/735/WE (6), a następnie na mocy decyzji Rady 2010/208/UE (7), 2010/589/UE (8) i 2011/219/UE (9), ponieważ Republika Fidżi nie tylko nie zrealizowała jeszcze wielu ważnych zobowiązań w zakresie zasadniczych elementów umowy o partnerstwie AKP-UE i instrumentu współpracy na rzecz rozwoju, uzgodnionych w trakcie konsultacji w kwietniu 2007 r., ale także ostatnio doszło do bardzo negatywnych wydarzeń w dziedzinach, których dotyczą niektóre z tych zobowiązań.

(3)

Decyzja 2007/641/WE wygasa z dniem 30 września 2011 r. Zasadne jest przedłużenie okresu jej obowiązywania oraz uaktualnienia odpowiednio zakresu środków towarzyszących,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/641/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza decyzja wygasa w dniu 30 września 2012 r. Podlega ona regularnemu przeglądowi, co najmniej co sześć miesięcy.”;

2)

załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

List zawarty w załączniku do niniejszej decyzji skierowany jest do Republiki Fidżi.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2011 r.

W imieniu Rady

M. KOROLEC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.

(3)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376.

(4)  Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.

(5)  Dz.U. L 260 z 5.10.2007, s. 15.

(6)  Dz.U. L 262 z 6.10.2009, s. 43.

(7)  Dz.U. L 89 z 9.4.2010, s. 7.

(8)  Dz.U. L 260 z 2.10.2010, s. 10.

(9)  Dz.U. L 93 z 7.4.2011, s. 2.


ZAŁĄCZNIK

Jego Ekscelencja Ratu Epeli NAILATIKAU

Prezydent Republiki Fidżi

Suva

Republika Fidżi

Szanowny Panie Prezydencie!

Unia Europejska (UE) przykłada wielką wagę do postanowień art. 9 umowy o partnerstwie AKP-UE i art. 3 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju. Partnerstwo AKP-UE opiera się na przestrzeganiu praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności, które są zasadniczymi elementami umowy o partnerstwie AKP-UE i stanowią podstawę naszych stosunków.

Dnia 11 grudnia 2006 r. Rada Unii Europejskiej potępiła przewrót wojskowy w Republice Fidżi (Fidżi).

Na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE oraz zważywszy, że przewrót wojskowy, do którego doszło dnia 5 grudnia 2006 r., stanowił pogwałcenie zasadniczych elementów wymienionych w art. 9 tej umowy, UE zaprosiła Fidżi do konsultacji, aby zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie AKP-UE dokonać pogłębionej analizy sytuacji i w razie konieczności podjąć kroki mające na celu zaradzenie zaistniałym problemom.

Formalna część konsultacji rozpoczęła się w Brukseli dnia 18 kwietnia 2007 r. UE z zadowoleniem przyjęła wówczas potwierdzenie przez rząd tymczasowy szeregu wymienionych poniżej zobowiązań w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności, przestrzegania zasad demokratycznych i rządów prawa oraz zaproponowała podjęcie konstruktywnych kroków w celu ich realizacji.

Niestety, od tego czasu – w szczególności w kwietniu 2009 r. – nastąpił szereg negatywnych wydarzeń, w wyniku których Fidżi złamało wiele z przyjętych zobowiązań. Chodzi w szczególności o uchylenie obowiązywania konstytucji, bardzo znaczne opóźnienia w organizacji wyborów parlamentarnych oraz naruszenia praw człowieka. Mimo że realizacja zobowiązań została znacznie opóźniona, większość z tych zobowiązań ma nadal ogromne znaczenie dla obecnej sytuacji na Fidżi i dlatego zostały one załączone do niniejszego pisma. Fidżi poniosło straty w zakresie funduszy na rzecz rozwoju, ponieważ podjęło decyzję o jednostronnym złamaniu szeregu najważniejszych zobowiązań.

Niemniej jednak w duchu partnerstwa, stanowiącego podstawę umowy o partnerstwie AKP-UE, UE wyraża swoją gotowość do podjęcia nowych formalnych konsultacji, gdy tylko pozytywne zakończenie takich konsultacji stanie się możliwe. W dniu 1 lipca 2009 r. premier rządu tymczasowego zaprezentował harmonogram reform i powrotu do ustroju demokratycznego. UE jest gotowa podjąć dialog w sprawie tego harmonogramu i rozważyć, czy nie mógłby on stanowić podstawy nowych konsultacji. W związku z powyższym UE podjęła decyzję o przedłużeniu obecnych środków stosowanych wobec Fidżi, tak aby stworzyć możliwość podjęcia nowych konsultacji. Mimo że niektóre z tych środków zdezaktualizowały się, podjęto decyzję, iż UE woli szukać możliwości podjęcia nowych konsultacji z Fidżi zamiast jednostronnie modyfikować te środki. Szczególne znaczenie ma więc to, czy rząd tymczasowy zobowiąże się do podjęcia wewnętrznego dialogu politycznego z udziałem zainteresowanych stron oraz do elastycznego podejścia do terminów zawartych w harmonogramie. Chociaż stanowisko UE jest i zawsze będzie inspirowane zasadniczymi elementami umowy o partnerstwie AKP-UE, jak również jej najważniejszymi zasadami, w tym szczególnie zasadami dotyczącymi roli dialogu i wypełniania wzajemnych zobowiązań, należy podkreślić, że UE w żaden sposób nie przesądza ze swojej strony o wyniku przyszłych konsultacji.

Jeżeli rezultatem nowych konsultacji będą istotne zobowiązania ze strony Fidżi, UE zobowiązuje się do dokonania wcześniejszego, pozytywnego przeglądu środków stosowanych wobec Fidżi. Jeżeli jednak sytuacja na Fidżi nie poprawi się, Fidżi będzie traciło dostęp do kolejnych funduszy na rzecz rozwoju. W szczególności ocena postępów w przywracaniu porządku konstytucyjnego stanowić będzie podstawowe kryterium dla UE przy podejmowaniu decyzji o środkach towarzyszących dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru i decyzji w zakresie krajowego programu orientacyjnego dla Fidżi w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR).

Dopóki nie rozpoczną się nowe konsultacje, UE zachęca Fidżi do kontynuowania i intensyfikacji dialogu politycznego.

Środki stosowane wobec Fidżi obejmują następujące postanowienia:

zezwala się na kontynuację pomocy humanitarnej oraz bezpośredniego wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego i ludności znajdującej się w trudnej sytuacji,

zezwala się na kontynuację toczących się lub przygotowywanych działań w zakresie współpracy, zwłaszcza w ramach 8. i 9. EFR,

zezwala się na kontynuację działań w zakresie współpracy, które pomogą przywrócić rządy demokratyczne i poprawić zarządzanie, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności,

zezwala się na dalszą realizację środków towarzyszących reformie cukrowej na 2006 r. Dnia 19 czerwca 2007 r. Fidżi podpisało na szczeblu technicznym umowę w sprawie finansowania. Zwraca się uwagę, że powyższa umowa w sprawie finansowania zawiera klauzulę zawieszającą,

można kontynuować prace przygotowawcze zmierzające do podpisania wieloletniego orientacyjnego programu w sprawie środków towarzyszących reformie cukrowej na lata 2011–2013,

sfinalizowanie, podpisanie na szczeblu technicznym oraz realizacja krajowego dokumentu strategicznego oraz krajowego programu orientacyjnego dotyczącego 10. EFR wraz z orientacyjną pulą środków finansowych, jak również ewentualny przydział rezerwy motywacyjnej, wynoszącej maksymalnie 25 % tej kwoty, zależeć będą od spełnienia zobowiązań podjętych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka i rządów prawa, a zwłaszcza tego, czy: rząd tymczasowy utrzyma w mocy konstytucję, w pełni zachowa niezależność sądownictwa i zniesie zarządzenia w sprawie sytuacji nadzwyczajnej, wprowadzone ponownie w dniu 6 września 2007 r., wszystkie doniesienia dotyczące przypadków łamania praw człowieka będą badane lub rozpatrywane zgodnie z różnymi procedurami i na różnych forach, na podstawie przepisów obowiązujących na Fidżi, a rząd tymczasowy dołoży wszelkich starań, aby zapobiec wydawaniu oświadczeń przez służby bezpieczeństwa w celu zastraszania obywateli,

przydział środków na cukier na 2007 r. wyniósł zero,

udostępnienie przydziału środków na cukier na 2008 r. zależało od przedstawienia dowodów potwierdzających, że trwają rzeczywiste i zgodne z harmonogramem przygotowania do przeprowadzenia wyborów, zgodnie z uzgodnionymi zobowiązaniami, głównie dotyczącymi spisu ludności, ponownego wyznaczenia granic okręgów wyborczych i reformy ordynacji wyborczej zgodnie z konstytucją, oraz że podjęte zostały działania mające zapewnić właściwe funkcjonowanie komisji wyborczej, w tym mianowanie inspektora ds. wyborów do dnia 30 września 2007 r. zgodnie z konstytucją Fidżi. W dniu 31 grudnia 2009 r. Fidżi utraciło prawo do przydziału środków na cukier na 2008 r.,

przydział środków na cukier na 2009 r. został anulowany w maju 2009 r., ponieważ rząd tymczasowy zdecydował o przełożeniu wyborów na wrzesień 2014 r.,

przydział środków na cukier na 2010 r. został anulowany przed dniem 1 maja 2010 r., ponieważ nie poczyniono postępów w zakresie przemian demokratycznych, jednak, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w sektorze cukru, część alokacji została przeznaczona na pomoc bezpośrednią dla populacji bezpośrednio zależnej od produkcji cukru w celu złagodzenia negatywnych skutków społecznych. Fundusze te są zarządzane centralnie przez delegaturę UE w Suwie i nie są dystrybuowane za pośrednictwem rządu,

dostępność orientacyjnie przyznanej kwoty w ramach wieloletniego programu orientacyjnego na rzecz środków dodatkowych dla krajów dawniej objętych protokołem w sprawie cukru na lata 2011–2013 będzie uwarunkowana osiągnięciem zgody w procesie konsultacyjnym; w przypadku braku takiej zgody przyznanie środków z tej kwoty będzie rozważane jedynie w celu złagodzenia konsekwencji społecznych,

można rozważyć szczególne wsparcie na przygotowanie i realizację głównych zobowiązań, zwłaszcza w zakresie przygotowania lub przeprowadzenia wyborów,

uchwalone środki nie wpływają na współpracę regionalną ani na uczestnictwo Fidżi w tej współpracy.

Analiza zakresu wypełnienia zobowiązań zostanie przeprowadzona zgodnie z warunkami wymienionymi w załączniku do niniejszego pisma dotyczącymi stałego dialogu, skutecznej współpracy z delegacjami dokonującymi oceny i monitoringu oraz sprawozdawczości.

Ponadto UE oczekuje od Fidżi pełnej współpracy z Forum Wysp Pacyfiku w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych przez grupę wybitnych osobistości, które zostały zatwierdzone przez ministrów spraw zagranicznych zgromadzonych w ramach Forum podczas posiedzenia w Vanuatu dnia 16 marca 2007 r.

UE będzie nadal dokładnie śledzić sytuację na Fidżi. Na mocy art. 8 umowy o partnerstwie AKP-UE prowadzony będzie pogłębiony dialog polityczny z władzami Fidżi, mający zagwarantować przestrzeganie praw człowieka, przywrócenie demokracji oraz przestrzeganie rządów prawa. Dialog trwać będzie tak długo, aż obie strony stwierdzą, że pogłębiony charakter dialogu osiągnął zamierzony cel.

UE zastrzega sobie prawo do dostosowania właściwych środków, jeżeli realizacja zobowiązań przez rząd tymczasowy zostanie spowolniona, zatrzymana lub ulegnie uwstecznieniu.

UE podkreśla, iż przywileje, które przyznano Fidżi w ramach współpracy z UE, zależą od przestrzegania zasadniczych elementów umowy o partnerstwie AKP-UE oraz wartości, o których mowa w instrumencie współpracy na rzecz rozwoju. Aby przekonać Unię o całkowitej gotowości do realizacji podjętych zobowiązań, rząd tymczasowy musi jak najszybciej osiągnąć znaczny postęp w realizacji uzgodnionych zobowiązań.

Z poważaniem,

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Rady Unii Europejskiej

W imieniu Komisji

ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA

ZOBOWIĄZANIA UZGODNIONE Z REPUBLIKĄ FIDŻI

A.   Poszanowanie zasad demokratycznych

Zobowiązanie nr 1

W ciągu 24 miesięcy od dnia 1 marca 2007 r. odbędą się wolne i sprawiedliwe wybory parlamentarne, które zostaną poddane ocenie przeprowadzonej przez niezależnych obserwatorów wyznaczonych przez sekretariat Forum Wysp Pacyfiku. Proces przygotowywania i sposób przeprowadzenia wyborów będą wspólnie monitorowane, dostosowywane i korygowane w miarę potrzeb na podstawie wspólnie zaakceptowanych standardów. W związku z tym:

do dnia 30 czerwca 2007 r. rząd tymczasowy przyjmie harmonogram, wyznaczający daty ukończenia poszczególnych etapów przygotowania nowych wyborów parlamentarnych,

w harmonogramie zostanie określony termin przeprowadzenia spisu ludności, zmiany granic okręgów wyborczych i reformy systemu wyborczego,

wyznaczenie granic okręgów wyborczych i reforma systemu wyborczego zostaną przeprowadzone zgodnie z konstytucją Fidżi,

zostaną podjęte działania w celu zagwarantowania funkcjonowania komisji wyborczej, w tym mianowanie inspektora ds. wyborów do dnia 30 września 2007 r. zgodnie z konstytucją Fidżi,

mianowanie wiceprezydenta odbędzie się zgodnie z konstytucją Fidżi.

Zobowiązanie nr 2

Rząd tymczasowy, podejmując ważne inicjatywy prawne, podatkowe i inne oraz wprowadzając zmiany, weźmie pod uwagę wyniki konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim oraz innymi zainteresowanymi stronami.

B.   Rządy prawa

Zobowiązanie nr 1

Rząd tymczasowy dołoży wszelkich starań, aby uniemożliwić składanie przez służby bezpieczeństwa oświadczeń mających na celu zastraszanie.

Zobowiązanie nr 2

Rząd tymczasowy będzie przestrzegał konstytucji z 1997 r. oraz zagwarantuje możliwość normalnego i niezależnego funkcjonowania organów konstytucyjnych takich, jak: Komisja Fidżi ds. Praw Człowieka, Komisja ds. Służby Publicznej, Komisja ds. Biur Konstytucyjnych. Zachowana zostanie w zasadniczym stopniu niezależność i możliwość funkcjonowania Wielkiej Rady Wodzów.

Zobowiązanie nr 3

Niezależność sądów będzie w pełni poszanowana, tak aby mogły one swobodnie pracować, a ich orzeczenia były przestrzegane przez wszystkie strony, w szczególności:

rząd tymczasowy zobowiązuje się do dnia 15 lipca 2007 r. powołać trybunał, o którym mowa w artykule 138 ust. 3 konstytucji,

każda nominacja lub odwołanie sędziego będą odtąd przeprowadzane przy pełnym poszanowaniu postanowień konstytucji i zasad proceduralnych,

nie będą miały miejsca w jakiejkolwiek formie przypadki ingerencji wojska, policji ani rządu tymczasowego w funkcjonowanie sądów, a prawnicy będą w pełni szanowani.

Zobowiązanie nr 4

Wszystkie postępowania karne dotyczące korupcji będą prowadzone poprzez właściwe organy sądowe, a inne instytucje, które mogą zostać powołane do badania rzekomych przypadków korupcji, będą działały w zakresie wyznaczonym w konstytucji.

C.   Prawa człowieka i podstawowe wolności

Zobowiązanie nr 1

Rząd tymczasowy podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ułatwić badanie lub rozpatrywane wszelkich doniesień o przypadkach łamania praw człowieka zgodnie z różnymi procedurami i na różnych forach na podstawie przepisów obowiązujących na wyspach Fidżi.

Zobowiązanie nr 2

Rząd tymczasowy zniesie zarządzenia w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w maju 2007 r., pod warunkiem że nie dojdzie do przypadków zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Zobowiązanie nr 3

Rząd tymczasowy jest zobowiązany zapewnić w pełni niezależne i zgodne z konstytucją funkcjonowanie Komisji Fidżi ds. Praw Człowieka.

Zobowiązanie nr 4

Wolność słowa i wolność mediów we wszystkich formach będą w pełni szanowane, zgodnie z postanowieniami konstytucji.

D.   Zobowiązania dotyczące dalszego rozwoju sytuacji

Zobowiązanie nr 1

Rząd tymczasowy zobowiązuje się prowadzić stały dialog umożliwiający sprawdzenie, czy ma miejsce dalszy postęp oraz przyznaje władzom/przedstawicielom UE i Komisji Europejskiej pełen dostęp do informacji dotyczących wszelkich kwestii związanych z prawami człowieka, pokojowym przywróceniem demokracji i rządów prawa na Fidżi.

Zobowiązanie nr 2

Rząd tymczasowy będzie w pełni współpracował z delegacjami, które UE może wysłać na Fidżi w celu oceny i monitorowania postępów.

Zobowiązanie nr 3

Począwszy od dnia 30 czerwca 2007 r., co trzy miesiące rząd tymczasowy będzie wysyłał sprawozdania dotyczące postępów w przestrzeganiu zasadniczych elementów określonych w umowie z Kotonu oraz realizacji niniejszych zobowiązań.

Niniejszym odnotowuje się, że niektóre problemy można skutecznie rozwiązać jedynie poprzez pragmatyczne podejście, które uwzględnia obecną sytuację i koncentruje się na przyszłości.


ROZPORZĄDZENIA

28.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 960/2011

z dnia 26 września 2011 r.

zmieniające po raz 158. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 15 września 2011 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu dwóch osób fizycznych do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:

(a)

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adres: Wadi 'Ataba, Libia (poprzednie miejsce pobytu w 2004 r.). Data urodzenia: a) 1963, b) 1969. Miejsce urodzenia: Marzaq, Libijska Arabska Dżamahirijja. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 681819/88 (paszport libijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 5617/87 (libijski numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida, który od końca 2010 r., był odpowiedzialny za nadzór nad innymi wyższego stopnia członkami kadry Al-Kaida; b) od 2010 r. dowodzący Al-Kaida w Pakistanie oraz dostawca pomocy finansowej na rzecz bojowników Al-Kaidy w Afghanistanie, c) należał do głównych strategów al-Kaidy i był dowódcą polowym w Afghanistanie oraz instruktorem w obozie treningowym Al-Kaidy; d) imię matki Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011.”

(b)

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Data urodzenia: około 1981 r. Miejsce urodzenia: Arabia Saudyjska Obywatelstwo: mauretańskie. Dodatkowe informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida z siedzibą w Pakistanie, łączony także z organizacją Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) poszukiwany przez władze mauretańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011.”


28.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 961/2011

z dnia 27 września 2011 r.

wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie (UE) nr 297/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość przyjęcia odpowiednich unijnych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności i paszy przywożonych z państwa trzeciego, w celu ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy istniejącemu ryzyku nie można wystarczająco zapobiec za pomocą środków wprowadzonych indywidualnie przez państwa członkowskie.

(2)

W następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima, który miał miejsce w dniu 11 marca 2011 r., Komisja została poinformowana, że poziomy radionuklidów w niektórych produktach żywnościowych pochodzących z Japonii, takich jak mleko i szpinak, przekroczyły stosowane w Japonii progi podejmowania działań w odniesieniu do żywności. Takie skażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w Unii, dlatego przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (2).

(3)

Rozporządzenie (UE) nr 297/2011 było wielokrotnie zmieniane w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji. Zmiany te dotyczyły przyjęcia maksymalnych poziomów radioaktywności stosowanych w odniesieniu do paszy i żywności pochodzących z Japonii, włączenia prefektur do strefy objętej szczególnymi ograniczeniami w wyniku stwierdzenia w tych prefekturach skażenia przekraczającego maksymalne poziomy oraz wyłączenia prefektur ze strefy objętej ograniczeniami, jeżeli w wyniku szeroko zakrojonego monitoringu można było dowieść, że w prefekturach tych nie doszło do znacznego skażenia promieniotwórczego.

(4)

Od połowy lipca 2011 Komisja była informowana przez władze Japonii o stwierdzonych wysokich poziomach cezu w wołowinie pochodzącej od bydła hodowanego w różnych japońskich prefekturach. Jako że przywóz bydła z Japonii do UE nie jest dozwolony z przyczyn związanych ze zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym innych niż radioaktywność, doniesienia te nie mają żadnych skutków dla konsumentów europejskich. Niedawno stwierdzono też radioaktywność nowych produktów żywnościowych powyżej maksymalnych poziomów. Te ustalenia oraz fakt, że w strefie skażonej prowadzi się uprawę i zbiór nowych/innych produktów rolniczych/produktów ogrodniczych dowodzą, że obowiązujące środki należy utrzymać w mocy po dniu 30 września 2011 r. W związku z powyższym niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane do dnia 31 grudnia 2011, a nie, jak rozporządzenie pierwotne, do dnia 30 września 2011 r. Zachowuje się przy tym zasadę comiesięcznego przeglądu dotyczącego wykonania rozporządzenia.

(5)

Jako że rozporządzenie (UE) nr 297/2011 było wielokrotnie zmieniane w krótkim czasie, należy zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do paszy i żywności (środków spożywczych) w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87 (3) pochodzących lub wysyłanych z Japonii, z wyłączeniem produktów, które opuściły Japonię przed dniem 28 marca 2011 r., oraz produktów, które zostały zebrane lub przetworzone przed dniem 11 marca 2011 r.

Artykuł 2

Poświadczenie

1.   Wszystkie przesyłki produktów wymienionych w art. 1 podlegają warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Przesyłki produktów wymienionych w art. 1, które nie są objęte zakresem dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (4), są wprowadzane do Unii przez wyznaczone miejsca wprowadzenia w rozumieniu art. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 (5).

3.   Do każdej przesyłki produktów, o których mowa w art. 1, dołączana jest deklaracja poświadczająca, że

(a)

produkt został zebrany lub przetworzony przed dniem 11 marca 2011 r.; lub

(b)

produkt pochodzi i jest wysyłany z prefektury innej niż Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa i Shizuoka; lub

(c)

produkt jest wysyłany z prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa i Shizuoka, ale nie pochodzi z żadnej z tych prefektur i nie był narażony na promieniowanie radioaktywne w czasie tranzytu; lub

(d)

w przypadku gdy produkt pochodzi z prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa i Shizuoka, nie zawiera on radionuklidów: jodu-131, cezu-134 i cezu-137 na poziomach przekraczających maksymalne poziomy określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

4.   Ustęp 3 lit. d) odnosi się także do produktów złowionych lub zebranych w wodach przybrzeżnych prefektur, o których mowa w tym ustępie, bez względu na to, gdzie takie produkty zostały wyładowane na ląd.

5.   Deklarację, o której mowa w ust. 3, należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku I. Deklarację tę musi podpisać upoważniony przedstawiciel właściwego organu Japonii. W przypadku produktów, o których mowa w ust. 3 lit. d), deklaracji towarzyszy sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobrania próbek i analizy.

Artykuł 3

Identyfikacja

Każda przesyłka produktów, o których mowa w art. 1, jest oznaczana kodem wskazanym w deklaracji, o której mowa w art. 2 ust. 3, w sprawozdaniu analitycznym, o którym mowa w art. 2 ust. 5, w świadectwie zdrowia, jak również we wszelkich dokumentach handlowych dołączonych do przesyłki.

Artykuł 4

Zgłoszenie z wyprzedzeniem

Podmioty działające na rynku spożywczym i rynku pasz lub ich przedstawiciele z wyprzedzeniem zgłaszają właściwym organom w punkcie kontroli granicznej lub w wyznaczonym miejscu wprowadzenia przybycie każdej przesyłki produktów, o których mowa w art. 1, przynajmniej na dwa dni robocze przed faktycznym przybyciem przesyłki.

Artykuł 5

Kontrole urzędowe

1.   Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej lub w wyznaczonym miejscu wprowadzenia przeprowadzają:

a)

kontrole dokumentów i kontrole tożsamości w odniesieniu do wszystkich przesyłek produktów, o których mowa w art. 1, oraz

b)

kontrole fizyczne, w tym analizy laboratoryjne, na obecność jodu-131, cezu-134 i cezu-137 w odniesieniu do co najmniej:

10 % przesyłek produktów, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. d), oraz

20 % przesyłek produktów, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. b) i c).

2.   Kontrola urzędowa przesyłek nie trwa dłużej niż 5 dni roboczych, do czasu uzyskania wyników analizy laboratoryjnej.

3.   Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu następuje pod warunkiem, że podmiot działający na rynku spożywczym i rynku pasz lub jego przedstawiciel przedłożą organom celnym deklarację, o której mowa w art. 2 ust. 3, należycie poświadczoną przez właściwe organy w punkcie kontroli granicznej lub w wyznaczonym miejscu wprowadzenia, potwierdzającą, że kontrole urzędowe, o których mowa w ust. 1, zostały przeprowadzone, a wyniki kontroli fizycznych, jeśli takie kontrole miały miejsce, były korzystne.

Artykuł 6

Koszty

Wszystkie koszty poniesione w związku z kontrolami urzędowymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wszelkimi środkami przedsięwziętymi w następstwie niezgodności z wymogami ponosi podmiot działający na rynku spożywczym i rynku pasz.

Artykuł 7

Produkty niezgodne z wymogami

Pasza i żywność pochodzące lub wysyłane z Japonii niezgodne z maksymalnymi poziomami, o których mowa w załączniku II, nie są wprowadzane do obrotu. Takie niezgodne z wymogami pasza i żywność są w bezpieczny sposób usuwane lub zwracane do państwa pochodzenia.

Artykuł 8

Sprawozdania

Państwa członkowskie informują Komisję co miesiąc o wszystkich uzyskanych wynikach analiz za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach radiologicznych Unii Europejskiej (ECURIE).

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 297/2011 traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia są rozumiane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wejście w życie i okres stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2011 r. Rozporządzenie będzie poddawane comiesięcznemu przeglądowi z uwzględnieniem rozwoju sytuacji dotyczącej skażenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 80 z 26.3.2011, s. 5.

(3)  Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 11.

(4)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(5)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Maksymalne poziomy dla środków spożywczych  (1) (Bq/kg)

 

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

Mleko i produkty mleczne

Inne środki spożywcze, z wyjątkiem środków spożywczych w płynie

Środki spożywcze w płynie

Izotopy strontu, w szczególności Sr-90, łącznie

75

125

750

125

Izotopy jodu, w szczególności I-131, łącznie

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Alfa-promieniotwórcze izotopy plutonu i pierwiastków transplutonowych, w szczególności Pu-239 i Am-241, łącznie

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Wszystkie inne nuklidy o okresie połowicznego rozpadu dłuższym niż 10 dni, w szczególności Cs-134 i Cs-137, z wyjątkiem C-14 i H-3, łącznie

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Maksymalne poziomy dla paszy  (3) (Bq/kg)

 

Pasza

Cs-134 i Cs-137, łącznie

500 (4)

Izotopy jodu, w szczególności I-131, łącznie

2 000 (5)


(1)  Poziom stosowany do produktów zagęszczonych lub suszonych jest obliczany na podstawie produktu odtworzonego w postaci gotowej do spożycia.

(2)  Aby zapewnić spójność z poziomami podejmowania działań obecnie stosowanymi w Japonii, niniejsze wartości tymczasowo zastępują wartości określone w rozporządzeniu Rady (Euratom) nr 3954/87.

(3)  Maksymalny poziom jest wyrażony w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci w wysokości 12 %.

(4)  Aby zapewnić spójność z poziomami podejmowania działań obecnie stosowanymi w Japonii, niniejsze wartości tymczasowo zastępują wartości określone w rozporządzeniu Komisji (Euratom) nr 770/90.

(5)  Tę wartość określa się tymczasowo i przyjmuje się, że jest taka sama, jak dla żywności, zanim dostępna będzie ocena współczynników przejścia jodu z paszy do produktów spożywczych.


28.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 962/2011

z dnia 27 września 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


28.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 963/2011

z dnia 27 września 2011 r.

ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do 14 września 2011 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (3), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz, przedłożonymi właściwym organom od dnia 8 do 14 września 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009, przekraczają ilość dostępną pod numerem porządkowym 09.4320.

(2)

Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz, przedłlożonymi właściwym organom od dnia 8 do 14 września 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009, są równe ilości dostępnej pod numerem porządkowym 09.4317.

(3)

W takiej sytuacji współczynnik przydziału dla pozwoleń, które mają zostać wydane w odniesieniu do numeru porządkowego 09.4320, należy ustalić zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1301/2006.

(4)

Składanie kolejnych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do numerów porządkowych 09.4317 i 09.4320 należy zawiesić do końca roku gospodarczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Ilości, w odniesieniu do których wnioski o pozwolenia na przywóz zostały złożone od dnia 8 do 14 września 2011 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 891/2009, mnoży się przez współczynniki przydziału określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Do końca roku gospodarczego 2011/2012 zawiesza się składanie kolejnych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do numerów porządkowych wskazanych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.


ZAŁĄCZNIK

Cukier wymieniony w koncesji CXL

Rok gospodarczy 2011/2012

Wnioski złożone od dnia 8.9.2011 r. do dnia 14.9.2011 r.

Nr porządkowy

Kraj

Współczynnik przydziału

(w %)

Kolejne wnioski

09.4317

Australia

 (1)

Zawieszone

09.4318

Brazylia

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Każdy kraj trzeci

4,761909

Zawieszone

09.4321

Indie

 

Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.


Cukier z krajów bałkańskich

Rok gospodarczy 2011/2012

Wnioski złożone od dnia 8.9.2011 r. do dnia 14.9.2011 r.

Nr porządkowy

Kraj

Współczynnik przydziału

(w %)

Kolejne wnioski

09.4324

Albania

 

09.4325

Bośnia i Hercegowina

 

09.4326

Serbia

 (2)

 

09.4327

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

 

09.4328

Chorwacja

 (2)

 

Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.


Cukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu

Rok gospodarczy 2011/2012

Wnioski złożone od dnia 8.9.2011 r. do dnia 14.9.2011 r.

Nr porządkowy

Rodzaj

Współczynnik przydziału

(w %)

Kolejne wnioski

09.4380

Pozakwotowy

 

09.4390

Przemysłowy

 (3)

 

Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.


(1)  Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

(2)  Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

(3)  Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.


DECYZJE

28.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 września 2011 r.

dotycząca wzorców porównawczych do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/638/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 3e ust. 3 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konieczne jest przyjęcie wzorców porównawczych do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., o którym mowa w art. 3c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, oraz w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 w związku z art. 3c ust. 2 tej dyrektywy.

(2)

Przydziały na podstawie tych wzorców porównawczych powinny obowiązywać do roku 2020, z wyjątkiem przypadków, gdy akty przyjęte na podstawie art. 25a dyrektywy 2003/87/WE wymagać będą stosownych zmian.

(3)

W związku z włączeniem do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (2) decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniającą załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (3) wzorce porównawcze mają być stosowane w ramach EOG.

(4)

Konieczne jest zatem określenie tych wzorców porównawczych na podstawie liczby bezpłatnych uprawnień dla całego EOG, ustalonej decyzją Wspólnego Komitetu nr 93/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zmieniającą załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (4).

(5)

Wzorce porównawcze powinny zostać wyliczone poprzez podzielenie liczby uprawnień dla całego EOG w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez sumę liczb podanych w danych o tonokilometrach zawartych we wnioskach przedłożonych Komisji zgodnie z art. 3e ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Nie naruszając art. 25a dyrektywy 2003/87/WE, wzorzec porównawczy do celów bezpłatnego przydziału uprawnień operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e ust. 1 tej dyrektywy w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 0,000679695907431681 uprawnień na tonokilometr.

2.   Nie naruszając art. 25a dyrektywy 2003/87/WE, wzorzec porównawczy do celów bezpłatnego przydziału uprawnień operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e ust. 1 tej dyrektywy w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,000642186914222035 uprawnień na tonokilometr.

Artykuł 2

Wynik obliczeń związanych z liczbą uprawnień do przydziału zgodnie z wzorcami porównawczymi podanymi w art. 1 zaokrągla się w dół do najbliższego pełnego uprawnienia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. L 93 z 7.4.2011, s. 35.

(4)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Sprostowania

28.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/22


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 6 z dnia 11 stycznia 2011 r. )

1.

Strona 3, motyw 6 zdanie drugie:

zamiast:

„Metody takie powinny być poddane walidacji na poziomie międzylaboratoryjnym (…)”,

powinno być:

„Metody takie powinny być poddane walidacji na poziomie wewnątrzlaboratoryjnym (…)”.

2.

Strona 5, załącznik – załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005, rozdział III sekcja A pkt (4) lit. b):

zamiast:

„(…) Metody takie powinny być poddane walidacji na poziomie międzylaboratoryjnym oraz pomyślnie przejść badania w ramach uznanego programu badania biegłości. Laboratorium referencyjne UE wspiera działania zmierzające w kierunku walidacji techniki na poziomie międzylaboratoryjnym umożliwiającej jej oficjalną normalizację;”,

powinno być:

„(…) Metody takie powinny być poddane walidacji na poziomie wewnątrzlaboratoryjnym oraz pomyślnie przejść badania w ramach uznanego programu badania biegłości. Laboratorium referencyjne UE wspiera działania zmierzające w kierunku walidacji techniki na poziomie międzylaboratoryjnym umożliwiającej jej oficjalną normalizację;”.