ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.159.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 159

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
17 czerwca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/343/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 572/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 573/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidujące załączniki I i II do tej dyrektywy ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 576/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

66

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające po raz 149. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

69

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 578/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

86

 

 

DECYZJE

 

 

2011/344/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

88

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/345/WPZiB z dnia 16 czerwca 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

93

 

 

2011/346/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) udzielonej przez Portugalię w postaci gwarancji rządowej udzielonej BPP (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4932)  ( 1 )

95

 

 

2011/347/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 czerwca 2011 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia podjętych w celu zwalczania tej choroby w Niderlandach w latach 2006 i 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4146)

105

 

 

IV   Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

 

 

2011/348/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim o współpracy naukowo-technicznej

107

Umowa między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim o współpracy naukowo-technicznej

108

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/52/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karboksyny jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 105 z 21.4.2011)

115

 

*

Sprostowanie do dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/53/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dazometu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 105 z 21.4.2011)

115

 

*

Sprostowanie do dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/54/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metaldehydu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 105 z 21.4.2011)

115

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

17.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/1


DECYZJA RADY

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim

(2011/343/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim.

(2)

Umowa ta została podpisana przez przedstawicieli Stron w dniu 30 listopada 2009 r. w Brukseli i zgodnie z jej art. 7 ust. 2 jest tymczasowo stosowana od dnia podpisania w oczekiwaniu na jej zawarcie.

(3)

W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.

(4)

Umowę należy zawrzeć w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (1).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 7 ust. 2 umowy oraz przekazuje Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu następujące oświadczenie:

„W wyniku wejścia w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony Unia Europejska zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, i od tego dnia wykonuje wszystkie prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym odesłania do »Wspólnoty Europejskiej« w tekście umowy odczytuje się, w odpowiednich przypadkach, jako odesłania do »Unii Europejskiej«”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2011 r.

W imieniu Rady

CSÉFALVAY Z.

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 108 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ROZPORZĄDZENIA

17.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/2


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 572/2011

z dnia 16 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2011/137/WPZiB, zmieniona decyzją Rady 2011/332/WPZiB (2), przewiduje szczególne odstępstwo w odniesieniu do zamrożenia funduszy niektórych podmiotów (portów).

(2)

Należy zapewnić kontynuację operacji humanitarnych oraz dostarczania materiałów i zaopatrzenia w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, jak również operacji niezbędnych do ewakuacji z Libii.

(3)

Niniejsze środki wchodzą w zakres stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Z uwagi na powagę sytuacji w Libii oraz zgodnie z decyzją 2011/137/WPZiB do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia Rady (UE) nr 204/2011 (3), należy dodać kolejne podmioty.

(5)

Aby środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie w dniu jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 204/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 8a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8a

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 właściwe organy państw członkowskich, wymienione w załączniku IV, mogą zezwolić na uwolnienie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osób, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku III lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom, podmiotom lub organom wymienionych w załączniku III na warunkach, jakie uznają za stosowne, jeżeli uznają to za niezbędne do celów humanitarnych, takich jak udzielanie i ułatwianie udzielania pomocy humanitarnej, dostarczanie materiałów i zaopatrzenia niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, w tym żywności i produktów rolnych do jej produkcji, artykułów medycznych oraz dostarczanie energii, lub do ewakuacji z Libii. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od ich wydania.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku IV, mogą zezwolić na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych władzom portowym wymienionym w załączniku III w związku z wykonywaniem, do dnia 15 lipca 2011 r., umów zawartych przed dniem 7 czerwca 2011 r., z wyjątkiem umów dotyczących ropy, gazu i produktów rafinacji ropy. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od ich wydania.”.

Artykuł 2

Podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 53.

(2)  Dz.U. L 149 z 8.6.2011, s. 10.

(3)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Podmioty, o których mowa w art. 2

 

Nazwa

Informacje umożliwiające identyfikację

Powody

Data umieszczenia w wykazie

 

Port authority of Tripoli (Władze portu w Trypolisie)

Władze portu:

Socialist Ports Company (Socjalistyczne Przedsiębiorstwo Portowe) (w odniesieniu do działalności portu w Trypolisie)

tel. +218 21 43946

Pod kontrolą reżimu Kaddafiego

7.6.2011

 

Port authority of Al Khoms (Władze portu w Al-Chums)

Władze portu:

Socialist Ports Company (Socjalistyczne Przedsiębiorstwo Portowe) (w odniesieniu do działalności portu w Al-Chums)

tel. +218 21 43946

Pod kontrolą reżimu Kaddafiego

7.6.2011

 

Port authorities of Brega (Władze portu w Bredze)

 

Pod kontrolą reżimu Kaddafiego

7.6.2011

 

Port authority of Ras Lanuf (Władze portu w Ras Lanuf)

Władze portu:

Veba Oil Operations BV

Adres: PO Box 690

Trypolis, Libia

tel. +218 21 333 0081

Pod kontrolą reżimu Kaddafiego

7.6.2011

 

Port authorities of Zawia (Władze portu w Az-Zawiji)

 

Pod kontrolą reżimu Kaddafiego

7.6.2011

 

Port authority of Zuwara (Władze portu w Zuwarze)

Władze portu:

Port Authority of Zuwara (Władze portu w Zuwarze)

Adres: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport (Sprawy portowe i transport morski)

Trypolis

Libia

tel. +218 25 25305

Pod kontrolą reżimu Kaddafiego

7.6.2011


17.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 573/2011

z dnia 16 czerwca 2011 r.

dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (1), w szczególności jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Libii, należy wprowadzić zmianę do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wpis dotyczący osoby wskazanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Osoba, o której mowa w art. 1

14.

ZARTI, Mustafa


17.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 574/2011

z dnia 16 czerwca 2011 r.

zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidujące załączniki I i II do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/32/WE stanowi, że stosowanie produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalne poziomy określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy, jest niedozwolone. W odniesieniu do niektórych substancji niepożądanych, w przypadku przekroczenia progów określonych w załączniku II do wspomnianej dyrektywy, państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzenia badań celem zidentyfikowania źródeł tych substancji.

(2)

W odniesieniu do azotanu(III) stwierdzono, że produkty i produkty uboczne z buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz z produkcji skrobi zawierają w pewnych warunkach azotan(III) w ilościach przekraczających maksymalne zawartości ustalone niedawno w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE. Ponadto wydaje się, że metoda analizy stosowana w celu oznaczania azotanu(III) w paszy nie zawsze przynosi rzetelne wyniki analityczne w odniesieniu do produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz z produkcji skrobi. Zważywszy że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w opinii z dnia 25 marca 2009 r. (2) stwierdził, że obecność azotanu(III) w produktach pochodzenia zwierzęcego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, należy czasowo wyłączyć produkty, o których mowa, z zakresu obowiązywania maksymalnych zawartości azotanu(III) w materiałach paszowych na czas dalszych badań poziomów azotanu(III) w tych produktach oraz właściwych metod analizy.

(3)

Co się tyczy melaminy, w dniu 18 marca 2010 r. EFSA przyjął opinię naukową dotyczącą melaminy w żywności i paszy (3). Wyniki uzyskane przez EFSA wskazują, że melamina może powodować tworzenie się kryształów w drogach moczowych. Kryształy te, obserwowane u zwierząt i dzieci w wyniku przypadków obniżania jakości paszy i preparatów dla niemowląt poprzez dodawanie melaminy, mogą powodować uszkodzenia kanalików proksymalnych, co w niektórych przypadkach prowadziło do zgonów. Komisja Codex Alimentarius ustaliła maksymalne zawartości melaminy w paszy i żywności (4). Należy uwzględnić te maksymalne zawartości w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE w celu ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, jako że zawartości te są zgodne z wnioskami z opinii EFSA. Pewne dodatki paszowe należy wyłączyć z zakresu obowiązywania tych maksymalnych zawartości, ponieważ dodatki te w nieunikniony sposób, w wyniku normalnego procesu produkcji, zawierają melaminę w ilości przekraczającej maksymalną zawartość.

(4)

Co się tyczy Ambrosia spp., w opinii z dnia 4 czerwca 2010 r. (5) EFSA stwierdził, że ważnym czynnikiem rozsiewania tej rośliny, szczególnie na obszarach, gdzie nie występowała ona do tej pory, może być karma dla ptaków, ponieważ często zawiera ona znaczne ilości nieprzetworzonych nasion Ambrosia spp. Dlatego też ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się Ambrosia spp. w Unii można poprzez zapobieżenie stosowaniu karmy dla ptaków zanieczyszczonej nieprzetworzonymi nasionami Ambrosia spp. Rośliny Ambrosia spp. stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na uczulające właściwości ich pyłku. Wdychanie pyłku może powodować między innymi zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek oraz astmę. Istnieją również dowody na uczulające właściwości Ambrosia spp. u zwierząt. Należy zatem ograniczyć obecność nasion Ambrosia spp. w materiałach paszowych i mieszankach paszowych zawierających niezmielone ziarna i nasiona oraz ustalić maksymalną zawartość nasion Ambrosia spp. w niezmielonych ziarnach i nasionach na jak najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie (zasada ALARA) zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi i praktykami w zakresie oczyszczania.

(5)

Co się tyczy kokcydiostatyków i histomonostatyków, w przypadku stosowania ich jako dopuszczonego dodatku paszowego może dojść do ich przeniesienia z jednej partii produkcyjnej do drugiej. Takie przeniesienie może skutkować nieuniknionym zanieczyszczeniem krzyżowym kolejnej produkowanej paszy, czyli wprowadzeniem technicznie niemożliwych do uniknięcia śladowych ilości wymienionych substancji do paszy, dla której nie są one przeznaczone i w odniesieniu do której nie zezwolono na stosowanie kokcydiostatyków lub histomonostatyków. Uwzględniając stosowanie dobrych praktyk wytwarzania, maksymalne zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone, należy ustalić na jak najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie (zasada ALARA). W celu umożliwienia producentowi pasz kontroli nad nieuniknionym zanieczyszczeniem krzyżowym należy – w przypadku pasz dla mniej wrażliwych gatunków zwierząt – uznać za możliwą do przyjęcia zawartość zanieczyszczeń w paszy, dla której substancje te nie są przeznaczone, na poziomie około 3 % maksymalnej dopuszczalnej zawartości; natomiast w przypadku pasz dla wrażliwych gatunków zwierząt oraz pasz stosowanych w okresie poprzedzającym ubój należy uznać za możliwą do przyjęcia zawartość zanieczyszczeń w paszy, dla której substancje te nie są przeznaczone, na poziomie około 1 % maksymalnej dopuszczalnej zawartości. Zawartość zanieczyszczeń na poziomie 1 % należy także uznać za możliwą do przyjęcia w odniesieniu do zanieczyszczenia krzyżowego innych pasz, przeznaczonych dla gatunków docelowych, do których to pasz nie dodaje się kokcydiostatyków lub histomonostatyków, oraz w odniesieniu do pasz, dla których substancje te nie są przeznaczone, przeznaczonych dla zwierząt, od których stale pozyskuje się żywność, takich jak krowy mleczne czy kury nioski, w przypadku istnienia dowodów na przenoszenie zanieczyszczeń z paszy na żywność pochodzenia zwierzęcego. W przypadku bezpośredniego podawania zwierzętom materiałów paszowych lub stosowania mieszanek paszowych uzupełniających nie powinno to skutkować narażeniem zwierzęcia na zawartość kokcydiostatyków lub histomonostatyków wyższą niż maksymalny poziom narażenia wynikający ze stosowania w dziennej dawce pokarmowej wyłącznie pełnoporcjowych mieszanek paszowych.

(6)

W odniesieniu do kokcydiostatyków: narazyny, nikarbazyny i soli sodowej lasalocidu należy zmienić załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE w celu uwzględnienia niedawnych zmian zezwoleń dla tych substancji, a także należy w związku z tym zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (6).

(7)

Załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE podlegały już w przeszłości wielokrotnym i daleko idącym dostosowaniom. Należy zatem dokonać konsolidacji tych załączników. Dla zwiększenia jasności i czytelności tych załączników należy zmienić ich strukturę i ujednolicić terminologię. Ponieważ przepisy zawarte w załącznikach są stosowane bezpośrednio i wiążą w całości, należy ustanowić te załączniki w drodze rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r.

Przepisy dotyczące Ambrosia spp. stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.

(2)  Panel EFSA ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym, Opinia naukowa dotycząca azotanu(III) jako substancji niepożądanych w paszy dla zwierząt, The EFSA Journal (2009) 1017, s. 1–47. Dostępna na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  Panel EFSA ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM) oraz panel EFSA ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów oraz substancji pomagających w przetwarzaniu (CEF); Opinia naukowa dotycząca melaminy w żywności i paszy. The EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Dostępna na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Sprawozdanie z 33. sesji Wspólnego programu FAO i WHO dotyczącego standardów żywieniowych, Komisja Codex Alimentarius, Genewa, Szwajcaria, 5–9 lipca 2010 r. (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Panel EFSA ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM), panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (NDA) oraz panel EFSA ds. zdrowia roślin (PLH); Opinia naukowa dotycząca wpływu obecności nasion Ambrosia spp. w paszy dla zwierząt na zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt oraz na środowisko. The EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Dostępna na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  Dz.U. L 140 z 11.2.2009, s. 7.


ZAŁĄCZNIK

Załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

MAKSYMALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2

SEKCJA I:   ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE I ZWIĄZKI AZOTU

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.

Arsen (1)

Materiały paszowe

2

z wyjątkiem:

 

mączki sporządzonej z trawy, z suszonej lucerny i z suszonej koniczyny oraz suszonych wysłodków buraczanych i suszonych wysłodków buraczanych melasowanych

4

makuchu z rdzenia palmy

4 (2)

fosforanów oraz morskich alg wapiennych

10

węglanu wapnia

15

tlenku magnezu i węglanu magnezu

20

ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych

25 (2)

mączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich

40 (2)

Cząstki żelaza stosowane jako znacznik

50

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

30

z wyjątkiem:

 

pentahydratu siarczanu miedzi(II) i węglanu miedzi(II)

50

tlenku cynku, tlenku manganu(II) i tlenku miedzi(II)

100

Pasza uzupełniająca

4

z wyjątkiem:

 

paszy mineralnej

12

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

2

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i zwierząt futerkowych

10 (2)

2.

Kadm

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

1

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego

2

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

2

z wyjątkiem:

 

fosforanów

10

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

10

z wyjątkiem:

 

tlenku miedzi(II), tlenku manganu(II), tlenku cynku i monohydratu siarczanu manganu(II)

30

Dodatki należące do grupy funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbrylających

2

Premiksy (6)

15

Pasza uzupełniająca

0,5

z wyjątkiem:

 

paszy mineralnej

 

– –

zawierającej < 7 % fosforu (8)

5

– –

zawierającej ≥ 7 % fosforu (8)

0,75 na 1 % fosforu (8), maksymalnie 7,5

paszy uzupełniającej dla zwierząt domowych

2

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,5

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt), kóz (z wyjątkiem koźląt) i ryb

1

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych

2

3.

Fluor (7)

Materiały paszowe

150

z wyjątkiem:

 

materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem skorupiaków morskich, takich jak kryl morski

500

skorupiaków morskich, takich jak kryl morski

3 000

fosforanów

2 000

węglanu wapnia

350

tlenku magnezu

600

morskich alg wapiennych

1 000

Wermikulit (E561)

3 000

Pasza uzupełniająca:

 

zawierająca ≤ 4 % fosforu (8)

500

zawierająca > 4 % fosforu (8)

125 na 1 % fosforu (8)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

150

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

100

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem piskląt) i ryb

350

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla piskląt

250

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz

 

w okresie laktacji

30

pozostałych

50

4.

Ołów

Materiały paszowe

10

z wyjątkiem:

 

zielonki (3)

30

fosforanów oraz morskich alg wapiennych

15

węglanu wapnia

20

drożdży

5

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

100

z wyjątkiem:

 

tlenku cynku

400

tlenku manganu(II), węglanu żelaza(II), węglanu miedzi(II)

200

Dodatki paszowe należące do grupy funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbrylających

30

z wyjątkiem:

 

klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego

60

Premiksy (6)

200

Pasza uzupełniająca

10

z wyjątkiem:

 

paszy mineralnej

15

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa

5

5.

Rtęć (4)

Materiały paszowe

0,1

z wyjątkiem:

 

ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych

0,5

węglanu wapnia

0,3

Mieszanki paszowe

0,1

z wyjątkiem:

 

pasz mineralnych

0,2

mieszanek paszowych dla ryb

0,2

mieszanek paszowych dla psów, kotów i zwierząt futerkowych

0,3

6.

Azotan (5)

Materiały paszowe

15

z wyjątkiem:

 

mączki rybnej

30

kiszonki

produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz z produkcji skrobi

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

15

z wyjątkiem:

 

karmy pełnoporcjowej dla psów i kotów o zawartości wilgoci powyżej 20 %

7.

Melamina (9)

Pasza

2,5

z wyjątkiem dodatków paszowych:

 

kwasu guanidynooctowego

mocznika

biuretu


SEKCJA II:   MYKOTOKSYNY

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.

Aflatoksyna B1

Materiały paszowe

0,02

Mieszanki paszowe uzupełniające i pełnoporcjowe

0,01

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła mlecznego i cieląt, owiec mlecznych i jagniąt, kóz mlecznych i koźląt, prosiąt i młodego drobiu

0,005

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem bydła mlecznego i cieląt), owiec (z wyjątkiem owiec mlecznych i jagniąt), kóz (z wyjątkiem kóz mlecznych i koźląt), świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu (z wyjątkiem młodego drobiu)

0,02

2.

Sporysz (Claviceps purpurea)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe zawierające niezmielone ziarna zbóż

1 000


SEKCJA III:   TOKSYNY WŁAŚCIWE DLA ROŚLIN

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.

Wolny gossypol

Materiały paszowe

20

z wyjątkiem:

 

nasion bawełny

5 000

płatków z nasion bawełny oraz mączki z nasion bawełny

1 200

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

20

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt)

500

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

300

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem niosek) i cieląt

100

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików, jagniąt, koźląt i świń (z wyjątkiem prosiąt)

60

2.

Kwas cyjanowodorowy

Materiały paszowe

50

z wyjątkiem:

 

nasion lnu

250

makuchów lnianych

350

produktów z manioku i makuchów migdałowych

100

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

50

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt (< 6 tygodni)

10

3.

Teobromina

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

300

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

200

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów, królików, koni i zwierząt futerkowych

50

4.

Winylotiooksazolidon (5-winylooksazolidyno-2-tion)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu

1 000

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla niosek

500

5.

Lotny olejek gorczyczny (10)

Materiały paszowe

100

z wyjątkiem:

 

makuchów rzepakowych

1 000

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

150

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

1 000

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu

500


SEKCJA IV:   ZWIĄZKI Z GRUPY WĘGLOWODORÓW CHLOROWANYCH (Z WYJĄTKIEM DIOKSYN I PCB)

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.

Aldryna (11)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,01 (12)

2.

Dieldryna (11)

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,1 (12)

mieszanek paszowych dla ryb

0,02 (12)

3.

Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 62 (13)

Ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane

0,02

z wyjątkiem:

 

oleju z ryb

0,2

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb

0,05

4.

Chlordan (suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,02

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,05

5.

DDT (suma izomerów DDT-, DDD- (lub TDE-) i DDE- wyrażona jako DDT)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,05

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,5

6.

Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,1

z wyjątkiem:

 

kukurydzy i produktów kukurydzianych otrzymanych w wyniku jej przetwarzania

0,2

nasion roślin oleistych oraz produktów otrzymanych w wyniku ich przetwarzania, z wyjątkiem surowego oleju roślinnego

0,5

surowego oleju roślinnego

1,0

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb

0,005

7.

Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,01

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,05

8.

Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,01

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,2

9.

Heksachlorobenzen (HCB)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,01

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,2

10.   

Heksachlorocykloheksan (HCH)

izomery alfa

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,02

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,2

izomery beta

Materiały paszowe

0,01

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

0,1

Mieszanki paszowe

0,01

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych dla bydła mlecznego

0,005

izomery gamma

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,2

z wyjątkiem:

 

olejów i tłuszczów

2,0


SEKCJA V:   DIOKSYNY I PCB

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (14), (15) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.

Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF)) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej, 1997) (17))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,75

z wyjątkiem:

 

olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,75

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

1,0

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

2,0

inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,75

olej z ryb

6,0

ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20 % tłuszczu (16)

1,25

hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20 % tłuszczu

2,25

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, dwuwodny siarczan wapnia, wermikulit, natrolitephonolite, gliniany wapnia syntetyczne i klinoptylolit z osadu należące do grupy funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbrylających

0,75

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,0

Prefiksy

1,0

Mieszanki paszowe

0,75

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

2,25

mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

2.

Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) i polichlorowanych bifenyli (PCB)) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej, 1997) (17))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

1,25

z wyjątkiem:

 

olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

1,5

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

1,5

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

3,0

inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

1,25

olej z ryb

24,0

ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20 % tłuszczu (16)

4,5

hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20 % tłuszczu

11,0

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, dwuwodny siarczan wapnia, wermikulit, natrolitephonolite, gliniany wapnia syntetyczne i klinoptylolit z osadu należące do grupy funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbrylających

1,5

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,5

Prefiksy

1,5

Mieszanki paszowe

1,5

z wyjątkiem:

 

mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

7,0

mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych


SEKCJA VI:   SZKODLIWE ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.

Nasiona chwastów oraz niezmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, osobno lub w połączeniu, w tym:

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

3 000

Datura sp

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

100

3.

Nasiona i łuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L., a także ich przetworzone produkty pochodne (18), osobno lub w połączeniu

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

10 (19)

4.

Niełuskane orzechy bukowe – Fagus silvatica L.

5.

Jatropha curcas L.

6.

Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

7.

Gorczyca sarepska – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea

8.

Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Brassica nigra (L.) Koch

10.

Brassica carinata A. Braun

Materiały paszowe i mieszanki paszowe pełnoporcjowe

Nasiona i owoce wymienionych obok gatunków roślin, jak również ich przetworzone pochodne, mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia

11.

Nasiona Ambrosia spp.

Materiały paszowe

50

z wyjątkiem:

 

prosa (ziarna Panicum miliaceum L.) i sorgo (ziarna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nieprzeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt

200

Mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna i nasiona

50


SEKCJA VII:   DODATKI PASZOWE, KTÓRYCH OBECNOŚĆ WSKUTEK NIEUNIKNIONEGO ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWEGO JEST DOZWOLONA W PASZY, DLA KTÓREJ NIE SĄ ONE PRZEZNACZONE

Kokcydiostatyk

Produkty przeznaczone na paszę (20)

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.

Dekokwinat

Materiały paszowe

0,4

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,4

kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie dekokwinatu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,4

innych gatunków zwierząt

1,2

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania dekokwinatu

 (21)

2.

Diklazuril

Materiały paszowe

0,01

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

niosek, kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni) oraz indyków rzeźnych (> 12 tygodni)

0,01

królików rzeźnych i hodowlanych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie diklazurilu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,01

innych gatunków zwierząt, oprócz kurcząt chowanych na nioski (< 16 tygodni), kurcząt rzeźnych, perlic i indyków rzeźnych (< 12 tygodni)

0,03

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania diklazurilu

 (21)

3.

Wodorobromek halofuginonu

Materiały paszowe

0,03

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

niosek, kurcząt chowanych na nioski oraz indyków (> 12 tygodni)

0,03

kurcząt rzeźnych i indyków (< 12 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie wodorobromku halofuginonu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,03

innych gatunków zwierząt

0,09

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania wodorobromku halofuginonu

 (21)

4.

Sól sodowa lasalocidu

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

psów, cieląt, królików, gatunków z rodziny koniowatych, zwierząt mlecznych, niosek, indyków (> 16 tygodni) oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

1,25

kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski (< 16 tygodni) i indyków (< 16 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej lasalocidu

 (21)

5.

Maduramycyna amonu alfa

Materiały paszowe

0,05

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

gatunków z rodziny koniowatych, królików, indyków (> 16 tygodni), niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,05

kurcząt rzeźnych i indyków (< 16 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie maduramycyny amonu alfa (pasza na końcowy okres tuczu);

0,05

innych gatunków zwierząt

0,15

Premiksy stosowane w paszach, dla których nie dopuszczono stosowania maduramycyny amonu alfa

 (21)

6.

Sól sodowa monenzyny

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

gatunków z rodziny koniowatych, psów, małych przeżuwaczy (owiec i kóz), kaczek, bydła, bydła mlecznego, niosek, kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni) oraz indyków (> 16 tygodni)

1,25

kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski (< 16 tygodni) i indyków (< 16 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej monenzyny (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej monenzyny

 (21)

7.

Narazyna

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

indyków, królików, gatunków z rodziny koniowatych, niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,7

innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania narazyny

 (21)

8.

Nikarbazyna

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

gatunków z rodziny koniowatych, niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

1,25

innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania nikarbazyny (osobno lub w połączeniu z narazyną).

 (21)

9.

Chlorowodorek robenidyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,7

kurcząt rzeźnych, królików rzeźnych i hodowlanych oraz indyków w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie chlorowodorku robenidyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania chlorowodorku robenidyny

 (21)

10.

Sól sodowa salinomycyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

gatunków z rodziny koniowatych, indyków, niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (12 tygodni)

0,7

kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski (< 12 tygodni) i królików rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej salinomycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej salinomycyny

 (21)

11.

Sól sodowa semduramycyny

Materiały paszowe

0,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,25

kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej semduramycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,25

innych gatunków zwierząt

0,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej semduramycyny

 (21)

ZAŁĄCZNIK II

PROGI PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BADANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 4 UST. 2

SEKCJA:

DIOKSYNY I PCB

Substancje niepożądane

Produkty przeznaczone na paszę

Próg podejmowania działań w ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23), (24) odpowiadający paszy o zawartości wilgoci 12 %

Uwagi i dodatkowe informacje (np. charakter badań, które mają zostać przeprowadzone)

1.

Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF)) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważności toksycznej, 1997) (22))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,5

 (25)

z wyjątkiem:

 

 

olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

 (25)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,5

 (25)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

1,0

 (25)

inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,5

 (25)

olej z ryb

5,0

 (26)

ryby, inne zwierzęta wodne, produkty z nich otrzymane i produkty uboczne z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20 % tłuszczu (24)

1,0

 (26)

hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20 % tłuszczu

1,75

 (26)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

 (26)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,5

 (25)

Premiksy

0,5

 (25)

Mieszanki paszowe

0,5

 (25)

z wyjątkiem:

 

 

mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

1,75

 (26)

mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

2.

Dioksynopodobne PCB (suma polichlorowanych bifenyli (PCB)) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważności toksycznej, 1997 (22))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,35

 (25)

z wyjątkiem:

 

 

olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

 (25)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,35

 (25)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

0,75

 (25)

inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,35

 (25)

olej z ryb

14,0

 (26)

ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20 % tłuszczu (24)

2,5

 (26)

hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20 % tłuszczu

7,0

 (26)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

 (25)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,35

 (25)

Premiksy

0,35

 (25)

Mieszanki paszowe

0,5

 (25)

z wyjątkiem:

 

 

mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

3,5

 (26)

mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 


(1)  Maksymalne zawartości odnoszą się do arsenu ogółem.

(2)  Na wniosek właściwych organów odpowiedzialny operator musi przeprowadzić analizę w celu wykazania, że zawartość nieorganicznego arsenu jest niższa niż 2 ppm. Analiza ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do wodorostów morskich gatunku Hizikia fusiforme.

(3)  Zielonka obejmuje produkty przeznaczone na paszę, takie jak siano, kiszonki, świeża trawa itp

(4)  Maksymalne zawartości odnoszą się do rtęci ogółem.

(5)  Maksymalne zawartości są wyrażone jako azotan(III) sodu.

(6)  Maksymalna zawartość ustanowiona dla premiksów uwzględnia dodatki o najwyższym poziomie ołowiu i kadmu, a nie wrażliwość różnych gatunków zwierząt na ołów i kadm. Jak przewidziano w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29), w celu ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego producenci premiksów są odpowiedzialni za zapewnienie, że poza maksymalnymi zawartościami dla premiksów, instrukcje użytkowania premiksów są zgodne z maksymalnymi zawartościami dla mieszanek paszowych uzupełniających i pełnoporcjowych.

(7)  Maksymalne poziomy odnoszą się do oznaczenia analitycznego fluoru, gdzie ekstrakcja odbywa się w 1 N kwasie chlorowodorowym przez 20 minut w temperaturze otoczenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

(8)  Procentowa zawartość fosforu jest wyrażona w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci 12 %.

(9)  Maksymalna zawartość odnosi się wyłącznie do melaminy. Uwzględnienie strukturalnie pokrewnych związków: kwasu cyjanurowego, ammeliny i ammelidu zostanie rozważone na dalszym etapie.

(10)  Maksymalne zawartości są wyrażone jako izotiocyjanian allilu.

(11)  Pojedynczo lub łącznie, wyrażone jako dieldryna.

(12)  Maksymalna zawartość aldryny i dieldryny, pojedynczo lub łącznie, wyrażona jako dieldryna.

(13)  System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem „CHB” lub „Parlar”:

 

CHB 26: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,10,10-oktochlorobornan

 

CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

(14)  Górne granice stężeń; górne granice stężeń są obliczone przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

(15)  Odrębna maksymalna zawartość dla dioksyn (PCDD/F) obowiązuje nadal w okresie tymczasowym. Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt, określone w pkt 1, muszą w tym okresie spełniać wymagania dotyczące maksymalnej zawartości dioksyn i maksymalnej zawartości sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

(16)  Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości, natomiast maksymalne zawartości wynoszące 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu mają zastosowanie do świeżych ryb, a wynoszące 25,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu – do wątrób rybich przeznaczonych do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i cyrkowych lub używanych jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce wyprodukowane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i cyrkowych) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

(17)  WHO-TEF przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego na podstawie wniosków z posiedzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które odbyło się w Sztokholmie (Szwecja) w dniach 15–18 czerwca 1997 r. (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-p-dioksyny („PCDD”) i dibenzofurany („PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

„Dioksynopodobne” PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Użyte skróty: T = tetra (cztero); Pe = penta (pięcio); Hx = hexa (sześcio); Hp = hepta (siedmio); O = octa (ośmio); CDD = chlorodibenzodioksyna; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.

(18)  O ile możliwe jest ich oznaczenie metodami mikroskopii analitycznej.

(19)  Obejmuje również fragmenty łusek nasion.

(20)  Bez uszczerbku dla dopuszczonych zawartości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).

(21)  Maksymalna zawartość substancji w premiksie oznacza takie stężenie, które nie skutkuje zawartością substancji przekraczającą 50 % maksymalnych zawartości ustalonych dla paszy przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu.

(22)  WHO-TEF przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego na podstawie wniosków z posiedzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które odbyło się w Sztokholmie (Szwecja) w dniach 15–18 czerwca 1997 r. (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

(23)  Górne granice stężeń; górne granice stężeń są obliczone przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

(24)  Komisja dokona przeglądu tych progów w tym samym czasie, w jakim dokona przeglądu najwyższych dopuszczalnych poziomów dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

(25)  Identyfikacja źródła zanieczyszczenia. Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie, w miarę możliwości, odpowiednich działań w celu zredukowania lub zlikwidowania źródła zanieczyszczenia.

(26)  W wielu przypadkach może nie być konieczne przeprowadzenie badań dotyczących źródła zanieczyszczenia, gdyż poziom tła na niektórych obszarach jest zbliżony do progu podejmowania działań lub wyższy. Niemniej jednak w przypadku przekroczenia progu podejmowania działań należy zapisać wszystkie informacje, jak okres pobierania próbek, pochodzenie geograficzne, gatunki ryb itd., pod kątem przyszłych środków przeciwdziałania obecności dioksyn i związków dioksynopodobnych w materiałach przeznaczonych do żywienia zwierząt.

Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-p-dioksyny („PCDD”) i dibenzofurany („PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

„Dioksynopodobne” PCB Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Użyte skróty: T = tetra (cztero); Pe = penta (pięcio); Hx = hexa (sześcio); Hp = hepta (siedmio); O = octa (ośmio); CDD = chlorodibenzodioksyna; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.


17.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 575/2011

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie katalogu materiałów paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1), w szczególności jego art. 26 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych (2) ustanowiono pierwszą wersję katalogu materiałów paszowych. Katalog zawiera wykaz materiałów paszowych, które zostały już wymienione w części B załącznika do dyrektywy 96/25/WE oraz w kolumnach 2, 3 i 4 w załączniku do dyrektywy 82/471/EWG, a także słownictwo przejętego z części A pkt IV załącznika do dyrektywy 96/25/WE.

(2)

Odpowiedni przedstawiciele europejskich sektorów paszowych, w wyniku konsultacji z innymi zainteresowanymi stronami, we współpracy z właściwymi organami krajowymi oraz przy uwzględnieniu odpowiedniego doświadczenia wynikającego ze stosowania opinii wydanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz z rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, przygotowali zmiany do rozporządzenia (UE) nr 242/2010. Zmiany te dotyczą nowych wpisów oraz poprawek wpisów istniejących.

(3)

Komisja oceniła przedstawione zmiany, sprawdziła, czy zastosowano procedurę i spełniono warunki przewidziane w art. 26 rozporządzenia (WE) nr 767/2009, i zgadza się na zmiany w formie zmodyfikowanej w trakcie oceny.

(4)

Ze względu na dużą liczbę zmian, które trzeba wprowadzić do rozporządzenia (UE) nr 242/2010, dla zachowania spójności i jasności oraz w celu uproszczenia rozporządzenie to należy uchylić i zastąpić.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanawia się katalog materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia..

Artykuł 2

Rozporządzenie (UE) nr 242/2010 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 77 z 24.3.2010, s. 17.


ZAŁĄCZNIK

KATALOG MATERIAŁÓW PASZOWYCH

CZĘŚĆ A

Postanowienia ogólne

(1)

Stosowanie katalogu przez podmioty działające na rynku pasz jest dobrowolne. Nazwa materiału paszowego wymienionego w części C może być jednak stosowana wyłącznie w przypadku materiału paszowego spełniającego wymogi danego wpisu.

(2)

Wszystkie wpisy w wykazie materiałów paszowych w części C są zgodne z ograniczeniami dotyczącymi stosowania materiałów paszowych zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii. Podmioty działające na rynku pasz stosujące materiał paszowy wpisany do katalogu zapewniają zgodność tego materiału z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(3)

Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 183/2005, materiały paszowe są wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich procesu produkcyjnego i stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie, o ile w katalogu nie została ustalona określona maksymalna zawartość.

(4)

Czystość botaniczna materiału paszowego nie może być mniejsza niż 95 %. Jednakże ilość zanieczyszczeń botanicznych, takich jak pozostałości innych nasion oleistych lub owoców oleistych pochodzące z uprzedniego procesu produkcyjnego, nie może przekraczać 0,5 % dla każdego rodzaju nasion lub owoców oleistych. W wykazie materiałów paszowych w części C ustanawia się określony poziom w drodze odstępstwa od powyższych zasad ogólnych.

(5)

Do nazwy materiału paszowego można dodać nazwę zwyczajową/kwalifikator jednego lub wielu procesów wymienionych w ostatniej kolumnie glosariusza procesów w części B w celu wskazania, że materiał ten poddano odpowiedniemu procesowi lub procesom.

(6)

Jeśli proces produkcyjny materiału paszowego różni się od opisu danego procesu zamieszczonego w glosariuszu procesów w części B, proces ten umieszcza się w opisie danego materiału paszowego.

(7)

W przypadku pewnej liczby materiałów paszowych można stosować synonimy. Synonimy te umieszcza się w nawiasach kwadratowych w kolumnie „nazwa” wpisu dla danego materiału paszowego w wykazie materiałów paszowych w części C.

(8)

W opisie materiałów paszowych w wykazie materiałów paszowych w części C wyraz „produkt” stosuje się zamiast wyrazu „produkt uboczny”, aby odzwierciedlić sytuację na rynku oraz język stosowany w praktyce przez podmioty działające na rynku pasz w celu podkreślenia wartości handlowej materiałów paszowych.

(9)

Nazwa botaniczna rośliny podawana jest jedynie w opisie pierwszego wpisu w wykazie materiałów paszowych dotyczących tej rośliny w części C.

(10)

Jako podstawową zasadę obowiązkowego znakowania składników analitycznych danego materiału paszowego w katalogu przyjmuje się to, czy dany produkt zawiera wysokie stężenie określonego składnika lub to, czy dany proces produkcyjny zmienił właściwości odżywcze produktu.

(11)

W art. 15 lit g) rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w związku z pkt 6 załącznika I do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do zawartości wilgoci W art. 16 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia w związku z załącznikiem V do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do innych składników analitycznych. Ponadto pkt 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 zawiera wymóg zadeklarowania poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, jeśli poziom ten przekracza ogółem 2,2 % lub w przypadku pewnych materiałów paszowych, jeśli przekracza poziom określony w odpowiedniej sekcji załącznika V do tego rozporządzenia. Niektóre wpisy w wykazie materiałów paszowych w części C odbiegają jednak od powyższych zasad pod następującymi względami:

a)

obowiązkowe deklaracje dotyczące składników analitycznych w wykazie materiałów paszowych w części C zastępują obowiązkowe deklaracje określone w odpowiedniej sekcji załącznika V do rozporządzenie (WE) nr 767/2009;

b)

jeśli kolumna dotycząca obowiązkowych deklaracji w wykazie materiałów paszowych w części C jest pusta w odniesieniu do składników analitycznych, które powinny być zadeklarowane zgodnie z odpowiednią sekcją załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 767/2009, żaden z tych składników nie musi być etykietowany. Jeśli jednak w wykazie materiałów paszowych w części C nie określono poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, poziom ten należy zadeklarować, w przypadku gdy przekracza 2,2 %;

c)

w przypadku gdy w kolumnie „obowiązkowe deklaracje” w wykazie materiałów paszowych w części C podano jeden lub więcej określonych poziomów wilgoci, poziomy te mają zastosowanie zamiast poziomów określonych w pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Jeśli jednak zawartość wilgoci wynosi poniżej 14 %, jej zadeklarowanie nie jest obowiązkowe. Jeśli w kolumnie tej nie podano określonego poziomu wilgoci, zastosowanie ma pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(12)

„Czysty technicznie” oznacza, że substancja jest produkowana podczas kontrolowanego procesu fizycznego lub chemicznego spełniającego odpowiednie wymogi zgodnie z unijnym prawem paszowym.

(13)

Podmiot działający na rynku pasz, który oświadcza, że dany materiał paszowy ma więcej właściwości niż te podane w kolumnie „opis” w wykazie materiałów paszowych w części C, musi zachować zgodność z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Ponadto materiały paszowe mogą odpowiadać na szczególne potrzeby żywieniowe zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

CZĘŚĆ B

Glosariusz procesów

 

Proces

Definicja

Nazwa zwyczajowa/kwalifikator

1

Frakcjonowanie powietrzem

Rozdzielanie cząstek przy pomocy strumienia powietrza.

Frakcjonowany powietrzem

2

Aspiracja

Proces usuwania kurzu, drobnych cząstek i innych części zawierających zawieszone skrawki zbóż z masy ziarna podczas przenoszenia przy pomocy strumienia powietrza

Aspirowany

3

Blanszowanie

Proces polegający na obróbce cieplnej substancji organicznej w drodze gotowania lub obróbki parą w celu denaturacji naturalnych enzymów, zmiękczenia tkanki i usunięcia surowych aromatów, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie w celu zatrzymaniu procesu gotowania.

Blanszowany

4

Bielenie

Usunięcie naturalnego koloru.

Wybielony

5

Schładzanie

Obniżenie temperatury poniżej temperatury otoczenia, ale powyżej punktu zamarzania, w celu konserwacji.

Schłodzony

6

Siekanie

Zmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy noża lub noży.

Siekany

7

Oczyszczanie

Usunięcie przedmiotów (zanieczyszczeń, np. kamieni) lub części wegetatywnych rośliny, np. luźnych cząstek źdźbła, albo łusek lub chwastów.

Oczyszczony / Sortowany

8

Zatężanie (1)

Zwiększenie zawartości niektórych składników przez usunięcie wody lub innych składników.

Koncentrat

9

Kondensacja

Przeprowadzenie substancji ze stanu gazowego do stanu ciekłego.

Skondensowany

10

Gotowanie

Zastosowanie ciepła do zmiany fizycznych i chemicznych właściwości materiałów paszowych.

Gotowany

11

Rozdrabnianie

Zmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy rozdrabniarki.

Rozdrobniony, rozdrabnianie

12

Krystalizacja

Oczyszczanie w drodze formowania stałych kryształów z ciekłego roztworu. Zanieczyszczenia w roztworze zwykle nie zostają włączone do struktury krystalicznej kryształu.

Skrystalizowany

13

Obłuszczanie (2)

Całkowite lub częściowe usunięcie zewnętrznych warstw z ziarna, nasion, owoców, orzechów i innych.

Obłuszczony, częściowo obłuszczony

14

Łuszczenie / obłuskiwanie

Usunięcie zewnętrznej skórki fasoli, ziarna i nasion, zwykle metodami fizycznymi.

Łuszczony lub obłuskany

15

Depektynizacja

Ekstrakcja pektyn z materiału paszowego.

Poddany depektynizacji

16

Osuszanie

Proces ekstrakcji wilgoci.

Osuszony

17

Odszlamianie

Proces usuwania warstwy szlamu na powierzchni.

Odszlamiony

18

Odcukrzanie

Całkowite lub częściowe usunięcie mono- i disacharydów z melasy i innego materiału zawierającego cukier metodami chemicznymi lub fizycznymi.

Odcukrzony, częściowo odcukrzony

19

Detoksykacja

Proces niszczenia lub zmniejszania stężenia toksycznych zanieczyszczeń.

Poddany detoksykacji

20

Destylacja

Frakcjonowanie cieczy w drodze gotowania i zbierania skondensowanej pary do osobnego pojemnika.

Destylowany

21

Suszenie

Odwodnienie w drodze procesów sztucznych lub naturalnych.

Suszony (na słońcu lub sztucznie)

22

Kiszenie

Przechowywanie materiałów paszowych w silosie, ewentualnie z dodatkiem środków konserwujących lub w warunkach beztlenowych, ewentualnie z dodatkami do kiszonek.

Zakiszony

23

Odparowanie

Zmniejszanie zawartości wody.

Odparowany

24

Ekspandowanie

Proces cieplny, podczas którego poddanie wewnętrznej zawartości wody w produkcie nagłemu odparowaniu prowadzi do rozpadu produktu.

Ekspandowany

25

Tłoczenie

Usunięcie oleju/tłuszczu przez wyciskanie.

Wytłok/makuch oraz olej/tłuszcz

26

Ekstrakcja

Usunięcie z niektórych materiałów tłuszczu lub oleju (rozpuszczalnikiem organicznym), lub cukru i innych rozpuszczalnych w wodzie składników (wodą).

Ekstrahowany/mączka i tłuszcz/olej, melasy/pulpy i cukier lub inne rozpuszczalne w wodzie składniki

27

Ekstruzja

Proces cieplny, podczas którego nagłe odparowanie wewnętrznej zawartości wody w produkcie prowadzi do rozpadu produktu, połączony ze specjalnym kształtowaniem produktu w drodze przeciskania przez otwory.

Ekstrudowany

28

Fermentacja

Proces, podczas którego mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby lub drożdże, są wytwarzane lub stosowane do oddziaływania na materiały, w celu wywołania zmian w ich składzie chemicznym lub właściwościach.

Sfermentowany

29

Filtracja

Rozdzielenie mieszaniny materiałów płynnych i stałych przez przepuszczanie płynu przez porowate medium lub membranę.

Filtrowany

30

Płatkowanie

Walcowanie mokrego materiału poddanego obróbce cieplnej.

Płatki

31

Mielenie na drobno

Zmniejszenie wielkości cząstek suchego ziarna w celu ułatwienia rozdzielania na frakcje składowe (głównie mąkę, otręby i śrutę).

Mąka, otręby, śruta (3), pasza

32

Frakcjonowanie

Rozdzielenie fragmentów materiałów paszowych przez przesiewanie lub obróbkę strumieniem powietrza, co usuwa lekkie części łupiny.

Frakcjonowany

33

Kruszenie

Proces rozdrabniania materiału paszowego na kawałki.

Kruszony

34

Smażenie

Proces ogrzewania materiału paszowego w oleju lub tłuszczu.

Smażony

35

Żelowanie

Proces formowania żelu, stałego materiału o konsystencji galarety, który może być miękki albo twardy, zwykle przy pomocy czynników żelujących.

Żelowany

36

Granulacja

Obróbka materiału paszowego w celu otrzymania cząstek o określonej wielkości i konsystencji.

Granulowany

37

Mielenie

Zmniejszanie wielkości cząstek stałych materiałów paszowych w procesie na sucho lub mokro.

Mielony

38

Ogrzewanie

Obróbka cieplna przeprowadzana w określonych warunkach.

Poddany obróbce cieplnej

39

Uwodornianie

Przekształcenie, przy zastosowaniu katalizatora, nienasyconych glicerydów w glicerydy nasycone (oleje lub tłuszcze) lub wolne kwasy tłuszczowe, albo redukcja cukrów do ich analogicznych polioli.

Utwardzony, częściowo utwardzony

40

Hydroliza

Zmniejszenie wielkości cząsteczek przez odpowiednią obróbkę wodą oraz enzymami lub kwasami/zasadami.

Hydrolizowany

41

Skraplanie

Przeprowadzenie ze stanu stałego lub gazowego do stanu ciekłego.

Skroplony

42

Maceracja

Zmniejszenie wielkości cząstek materiałów paszowych metodami mechanicznymi, często w obecności wody lub innych cieczy.

Macerowany

43

Słodowanie

Pozostawienie ziaren do zakiełkowania w celu aktywowania naturalnie występujących enzymów, zdolnych do rozbicia skrobi na fermentowalne węglowodany, a białka na aminokwasy i peptydy.

Słodowany

44

Topienie

Przeprowadzenie z fazy stałej do fazy ciekłej przez zastosowanie ciepła.

Stopiony

45

Mikronizacja

Proces zmniejszania przeciętnej średnicy cząstek materiału stałego do wielkości mikrometrów.

Mikronizowany

46

Parzenie

Proces obgotowywania poprzez krótkotrwałe ogrzewanie.

Parzony

47

Pasteryzacja

Ogrzewanie do temperatury krytycznej przez określony czas w celu wyeliminowania szkodliwych mikroorganizmów, a następnie nagłe schłodzenie.

Pasteryzowany

48

Obieranie

Usuwanie skórki z owoców i warzyw.

Obrany

49

Granulowanie

Kształtowanie w drodze przeciskania przez matrycę.

Granulat, granulowany

50

Polerowanie

Polerowanie wyłuskanego ziarna, np. ryżu, przez obracanie w bębnach, w wyniku czego otrzymuje się ziarno o jasnej, błyszczącej powierzchni.

Polerowany

51

Wstępne żelowanie

Modyfikacja skrobi w celu znacznego poprawienia jej właściwości pęcznienia w zimnej wodzie.

Wstępnie żelowany (4), spęczniony

52

Wyciskanie (5)

Fizyczne usunięcie cieczy, takich jak tłuszcze, oleje, woda lub sok, z materiałów stałych.

Wytłok/makuch (w przypadku materiałów zawierających olej)

Pulpa, miazga (w przypadku owoców itd.)

Wysłodki (w przypadku buraków cukrowych)

53

Rafinowanie

Całkowite lub częściowe usunięcie zanieczyszczeń lub niepożądanych składników metodą obróbki chemicznej lub fizycznej.

Rafinowany, częściowo rafinowany

54

Prażenie

Ogrzewanie suchego materiału paszowego w celu poprawy jego strawności, zintensyfikowania koloru lub zmniejszenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Prażony

55

Walcowanie

Zmniejszenie wielkości cząstek w drodze przeciskania materiału paszowego, np. ziaren, między walcami.

Walcowany

56

Ochrona przed degradacją w żwaczu

Proces, którego celem jest ochrona składników odżywczych przed degradacją w żwaczu, metodą obróbki fizycznej przy zastosowaniu ciepła, ciśnienia, pary lub ich kombinacji, albo w drodze zastosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie.

Chroniony przed degradacją w żwaczu

57

Przesiewanie

Rozdzielanie cząstek o różnej wielkości przez przetrząsanie lub przelewanie materiału paszowego przez sito lub sita.

Przesiany

58

Odtłuszczanie

Rozdzielanie górnej warstwy cieczy metodami mechanicznymi, np. tłuszczu mlecznego.

Odtłuszczony

59

Krojenie

Krojenie materiału paszowego na cienkie plastry.

Krojony

60

Moczenie / rozmiękczanie

Zwilżenie i zmiękczenie materiału paszowego, zwykle nasion, w celu skrócenia czasu gotowania, ułatwienia usuwania osłonki nasion i wchłaniania wody, w celu aktywacji kiełkowania lub zmniejszenia stężenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Namoczony / rozmiękczony

61

Suszenie rozpyłowe

Zmniejszenie zawartości wilgoci w cieczy przez rozpylenie materiału paszowego, na który nawiewane jest ciepłe powietrze, w celu zwiększenia stosunku powierzchni do wagi.

Suszony rozpyłowo

62

Parowanie

Proces stosowania pary pod ciśnieniem do ogrzewania i gotowania w celu zwiększenia strawności.

Parowany

63

Toastowanie

Ogrzewanie, przy zastosowaniu suchego ciepła, zwykle nasion oleistych, np. w celu zmniejszenia lub usunięcia naturalnie występujących czynników przeciwodżywczych.

Toastowany

64

Ultrafiltracja

Przesączanie cieczy przez membranę przepuszczającą tylko małe cząsteczki.

Poddany ultrafiltracji

CZĘŚĆ C

Wykaz materiałów paszowych

1.   Ziarna zbóż i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

1.1.1

Jęczmień

Ziarno Hordeum vulgare L. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.1.2

Jęczmień spęczniony

Produkt uzyskiwany z grubo mielonego lub łamanego jęczmienia metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.1.3

Jęczmień prażony

Produkty prażenia jęczmienia, który jest częściowo prażony nabierając lekkiego zabarwienia.

Skrobia, jeżeli > 10 %

Białko surowe, jeżeli > 15 %

1.1.4

Płatki jęczmienne

Produkt uzyskiwany przez parowanie i walcowanie łuskanego jęczmienia. Może zawierać niewielkie ilości łuski jęczmiennej. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Skrobia

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.1.5

Włókno jęczmienne

Produkt uzyskiwany podczas produkcji skrobi jęczmiennej. Zawiera cząstki bielma i głównie włókna.

Włókno surowe

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.1.6

Łuski jęczmienne

Produkt uzyskiwany podczas produkcji etanolu ze skrobi po zmieleniu na sucho, przesianiu i łuszczeniu ziaren jęczmienia.

Włókno surowe

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.1.7

Śruta jęczmienna

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego jęczmienia na kaszę perłową, grysik lub mąkę. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.

Włókno surowe

Skrobia

1.1.8

Białko jęczmienne

Produkt uzyskiwany z jęczmienia po oddzieleniu skrobi i otrębów. Zawiera głównie białko.

Białko surowe

Skrobia

1.1.9

Pasza białkowa jęczmienna

Produkt uzyskiwany z jęczmienia po oddzieleniu skrobi. Zawiera głównie białko i cząstki bielma. Może być suszony.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

Skrobia

1.1.10

Rozpuszczalne części jęczmienia

Produkt uzyskiwany z jęczmienia po ekstrakcji na mokro białka i skrobi.

Białko surowe

1.1.11

Otręby jęczmienne

Produkty uzyskiwany podczas produkcji mąki, z przesianego, łuskanego ziarna jęczmienia. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.

Włókno surowe

1.1.12

Płynna skrobia jęczmienna

Wtórna frakcja skrobi uzyskiwana podczas produkcji skrobi z jęczmienia.

Jeżeli wilgotność < 50 %:

Skrobia

1.1.13

Pozostałości po przesiewaniu jęczmienia browarnego

Produkt uzyskiwany z oczyszczania jęczmienia browarnego, zawierający niewielkie ziarna jęczmienia browarnego i fragmenty łamanych ziaren jęczmienia browarnego, oddzielone przed procesem słodowania

Włókno surowe

Popiół surowy, jeżeli > 2,2 %

1.1.14

Drobne fragmenty jęczmienia browarnego i słodu

Drobne fragmenty zboża aspirowane w wyniku przenoszenia ziarna.

Włókno surowe

1.1.15

Łuski jęczmienia browarnego

Produkt uzyskiwany z oczyszczania jęczmienia browarnego, zawierający fragmenty łuski i drobne fragmenty jęczmienia.

Włókno surowe

1.1.16

Wywar gorzelniany jęczmienny, wilgotny, frakcja stała

Produkt uzyskiwany podczas produkcji etanolu z jęczmienia. Zawiera stałą frakcję wywaru z destylacji.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.1.17

Wywar gorzelniany jęczmienny, wilgotny, frakcja rozpuszczalna

Produkt uzyskiwany podczas produkcji etanolu z jęczmienia. Zawiera rozpuszczalną frakcję wywaru z destylacji.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

1.1.18

Słód (6)

Produkt uzyskiwany z kiełkujących zbóż, suszonych, grubo mielonych lub ekstrahowanych.

 

1.1.19

Kiełki słodowe (6)

Produkt uzyskiwany z kiełkujących zbóż browarnych w wyniku oczyszczania słodu, zawierający kiełki, drobne fragmenty zboża, łuski i niewielkie łamane ziarna zbóż słodowych. Może być grubo mielony.

 

1.2.1

Kukurydza (7)

Ziarno Zea mays L. ssp. mays. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.2.2

Płatki kukurydziane

Produkt uzyskiwany przez parowanie i walcowanie obłuskanej kukurydzy. Może zawierać niewielkie ilości łuski kukurydzianej.

Skrobia

1.2.3

Śruta kukurydziana

Produkt wytwarzania mąki lub grysiku z kukurydzy. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrębów kukurydzianych.

Włókno surowe

Skrobia

1.2.4

Otręby kukurydziane

Produkt wytwarzania mąki lub grysiku z kukurydzy. Zawiera głównie łuskę zewnętrzną i niewielkie ilości fragmentów zarodków kukurydzianych oraz cząstek bielma.

Włókno surowe

1.2.5

Kolby kukurydzy

Środkowy rdzeń kolby kukurydzy. Zawiera nieoddzielone rdzenie kolby, ziarno i liście.

Włókno surowe

Skrobia

1.2.6

Pozostałości po przesiewaniu kukurydzy

Frakcja kukurydzy pozostała po procesie przesiewania.

 

1.2.7

Włókno kukurydziane

Produkt wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie włókno.

Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 50 %:

Włókno surowe

1.2.8

Gluten kukurydziany

Produkt wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie gluten uzyskiwany podczas oddzielania skrobi.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli < 70 % lub > 90 %

1.2.9

Gluten paszowy kukurydziany

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera otręby kukurydziane i rozpuszczalne części kukurydzy. Produkt może także zawierać łamaną kukurydze i pozostałości z ekstrakcji oleju z zarodków kukurydzy. Można dodać do niego inne pochodne produkty skrobi i produkty z rafinowania lub fermentacji produktów skrobiowych; może być suszony.

Wilgotność, jeżeli < 40 % lub > 65 %

Jeżeli wilgotność < 40 %:

Białko surowe

Włókno surowe

Skrobia

Tłuszcz surowy

1.2.10

Zarodki kukurydzy

Produkt wytwarzania grysiku, mąki lub skrobi z kukurydzy. Zawiera głównie zarodki kukurydzy, łuskę zewnętrzną i części bielma.

Wilgotność, jeżeli < 40 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 40 %:

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.2.11

Makuch z zarodków kukurydzy

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie przetworzonych zarodków kukurydzy, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.2.12

Śruta poekstrakcyjna z zarodków kukurydzy

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję przetworzonych zarodków kukurydzy.

Białko surowe

1.2.13

Surowy olej z zarodków kukurydzy

Produkt uzyskiwany z zarodków kukurydzy.

Tłuszcz surowy

1.2.14

Kukurydza, spęczniona

Produkt uzyskiwany z grubo mielonej lub łamanej kukurydzy metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.2.15

Roztwór z namoczonej kukurydzy [namok]

Stężona frakcja płynna z procesu rozmiękczania kukurydzy.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 65 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

1.2.16

Kiszonka z kukurydzy cukrowej

Produkt uboczny przetwarzania kukurydzy cukrowej, zawierający rdzenie kolb, łuski, podstawę ziarna, krojone i suszone lub wyciskane. Uzyskiwany przez krojenie kolb kukurydzy cukrowej, jej łusek i liści, z dodatkiem ziaren kukurydzy cukrowej.

Włókno surowe

1.3.1

Proso

Ziarno Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Owies

Ziarno Avena sativa L. i inne uprawne odmiany owsa.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.4.2

Owies, łuskany

Łuskane ziarna owsa. Mogą być poddawane obróbce parą.

 

1.4.3

Płatki owsiane

Produkt uzyskiwany przez parowanie i walcowanie obłuskanego owsa. Może zawierać niewielkie ilości łuski owsianej.

Skrobia

1.4.4

Śruta owsiana

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego owsa na kaszę i mąkę. Zawiera głównie otręby owsiane i niewielkie ilości bielma.

Włókno surowe

Skrobia

1.4.5

Otręby owsiane

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesianego ziarna łuskanego owsa. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.

Włókno surowe

1.4.6

Łuski owsiane

Produkt uzyskiwany podczas łuszczenia ziaren owsa.

Włókno surowe

1.4.7

Owies, ekspandowany

Produkt uzyskiwany z grubo mielonego lub łamanego owsa metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.4.8

Kasza owsiana

Owies oczyszczony z usuniętą łuską.

Włókno surowe

Skrobia

1.4.9

Mączka owsiana

Produkt uzyskiwany w drodze mielenia ziaren owsa.

Włókno surowe

Skrobia

1.4.10

Mączka z owsa pastewnego

Produkt owsiany z wysoką zawartością skrobi, po łuszczeniu.

Włókno surowe

1.4.11

Pasza owsiana

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego owsa na kaszę i mąkę. Zawiera głównie otręby owsiane i niewielkie ilości bielma.

Włókno surowe

1.5.1

Nasiona komosy ryżowej, ekstrahowane

Oczyszczone całe nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.), z których usunięto saponiny zawarte w łusce zewnętrznej nasion.

 

1.6.1

Ryż łamany

Produkt uzyskiwany podczas mielenia ryżu (Oryza sativa L.), zawierający głównie niewymiarowe lub łamane ziarno.

Skrobia

1.6.2

Ryż, grubo mielony

Łuskany ryż, z którego w drodze mielenia usunięto wszystkie lub część otrębów i zarodków.

Skrobia

1.6.3

Ryż, wstępnie żelowany

Produkt uzyskiwany z grubo zmielonego lub łamanego ryżu metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.6.4

Ryż ekstrudowany

Produkt uzyskiwany przez ekstrudowanie mąki ryżowej.

Skrobia

1.6.5

Płatki ryżowe

[ryż, wstępnie żelowany]

Produkt uzyskiwany przez płatkowanie wstępne żelowanych lub łamanych ziaren ryżu.

Skrobia

1.6.6

Ryż, łuskany/brązowy

Ryż niełuskany, z którego usunięto tylko łuskę.

Skrobia

Włókno surowe

1.6.7

Grubo mielony ryż pastewny

Produkt uzyskiwany w drodze mielenia ryżu pastewnego, zawierający albo zielone, kredowobiałe lub niewymiarowe ziarna, oddzielone podczas mielenia ryżu łuskanego, albo zwykłe łuskane ziarno, które jest żółte lub ma plamy.

Skrobia

1.6.8

Mąka ryżowa

Produkt uzyskiwany przez mielenie ryżu bielonego.

Skrobia

1.6.9

Mąka z brązowego ryżu

Produkt uzyskiwany przez mielenie brązowego ryżu.

Włókno surowe

Skrobia

1.6.10

Otręby ryżowe

Produkt mielenia łuskanego ryżu, zawierający zewnętrzne warstwy ziarna (owocnia, osłonka nasion, jądro, aleuron) z częścią zarodka.

Włókno surowe

1.6.11

Otręby ryżowe z węglanem wapnia

Produkt polerowania obłuskanego ryżu, zawierający głównie srebrzystą łuskę, cząstki warstwy aleuronowej, bielmo i zarodek. Zawiera zróżnicowaną ilość węglanu wapnia wynikającą z procesu polerowania.

Włókno surowe

Węglan wapnia

1.6.12

Odtłuszczone otręby ryżowe

Otręby ryżowe uzyskane z ekstrakcji oleju.

Włókno surowe

1.6.13

Olej z otrębów ryżowych

Olej ekstrahowany ze stabilizowanych otrębów ryżowych.

Tłuszcz surowy

1.6.14

Śruta ryżowa

Produkt wytwarzania mąki ryżowej i skrobi ryżowej, uzyskiwany w drodze mielenia na sucho lub mokro i przesiewania. Zawiera głównie skrobię, białko, tłuszcz i włókno.

Skrobia, jeżeli > 20 %

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Włókno surowe

1.6.15

Mączka paszowa z ryżu parzonego

Produkt polerowania łuskanego ryżu parzonego, zawierający głównie srebrzystą łuskę, cząstki warstwy aleuronowej, bielmo i zarodki. Zawiera zróżnicowane ilości węglanu wapnia używanego w procesie polerowania.

Włókno surowe

Węglan wapnia

1.6.16

Ryż browarniany

Najmniejsze łamane fragmenty z procesu mielenia ryżu, zwykle jedna czwarta całego ziarna.

Skrobia

1.6.17

Zarodki ryżowe

Produkt zawierający głównie zarodki usunięte podczas mielenia ryżu i oddzielone od otrębów.

Tłuszcz surowy

Białko surowe

1.6.18

Makuch z zarodków ryżowych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie zarodków ryżowych, do których przylegają jeszcze fragmenty bielma i łuski.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

1.6.19

Śruta poekstrakcyjna z zarodków ryżowych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję zarodków ryżowych, do których przylegają jeszcze fragmenty bielma i łuski.

Białko surowe

1.6.20

Białko ryżowe

Produkt wytwarzania skrobi ryżowej z łamanego ryżu, uzyskiwany przez mielenie na mokro, przesiewanie, rozdzielanie, zatężanie i suszenie.

Białko surowe

1.6.21

Płynna pasza z ryżu polerowanego

Zatężony płynny produkt mielenia na mokro i przesiewania ryżu.

Skrobia

1.7.1

Żyto

Ziarno Secale cereale L.

 

1.7.2

Śruta żytnia

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i różnymi częściami ziarna.

Skrobia

Włókno surowe

1.7.3

Pasza żytnia

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrębów żytnich.

Skrobia

Włókno surowe

1.7.4

Otręby żytnie

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto większą część bielma.

Skrobia

Włókno surowe

1.8.1

Sorgo [proso]

Ziarno/nasiona Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Sorgo białe

Ziarno sorga białego.

 

1.8.3

Gluten paszowy z sorga

Wysuszony produkt uzyskiwany podczas oddzielania skrobi sorga. Zawiera głównie otręby i niewielkie ilości glutenu. Produkt może także zawierać wysuszone pozostałości z wody do maceracji; może mieć dodane zarodki.

Białko surowe

1.9.1

Orkisz

Ziarno orkiszu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Otręby orkiszowe

Produkt wytwarzania mąki orkiszowej. Zawiera głównie łuskę zewnętrzną i niewielkie ilości fragmentów zarodków orkiszowych oraz bielma.

Włókno surowe

1.9.3

Łuski orkiszowe

Produkt uzyskiwany podczas łuszczenia ziaren orkiszu.

Włókno surowe

1.9.4

Śruta orkiszowa

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego orkiszu na mąkę orkiszową. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.

Włókno surowe

Skrobia

1.10.1

Pszenżyto

Ziarno mieszańca Triticum X Secale cereale L. Hybrid.

 

1.11.1

Pszenica

Ziarno Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. i inne uprawne odmiany pszenicy. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.11.2

Kiełki pszenicy

Produkt uzyskiwany z kiełkującej pszenicy browarnej w wyniku oczyszczania słodu, zawierający kiełki, drobne fragmenty zboża, łuskę i niewielkie łamane ziarna pszenicy browarnej.

 

1.11.3

Pszenica, wstępnie żelowana

Produkt uzyskiwany z grubo mielonej lub łamanej pszenicy metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.

Skrobia

1.11.4

Śruta pszenna

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.

Włókno surowe

Skrobia

1.11.5

Płatki pszenne

Produkt uzyskiwany przez parowanie i walcowanie obłuskanej pszenicy. Może zawierać niewielkie ilości łuski pszennej. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Włókno surowe

Skrobia

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.11.6

Pasza pszenna

Produkt wytwarzania mąki lub słodowania, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrębów pszennych.

Włókno surowe

1.11.7

Otręby pszenne (8)

Produkt wytwarzania mąki lub słodowania, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.

Włókno surowe

1.11.8

Cząstki fermentowanej, słodowanej pszenicy

Produkt uzyskiwany w procesie łączącym słodowanie i fermentację pszenicy i otrębów pszennych. Produkt jest następnie suszony i grubo mielony.

Skrobia

Włókno surowe

1.11.10

Włókno pszenne

Włókno ekstrahowane podczas przetwarzania pszenicy. Zawiera głównie włókno.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

Włókno surowe

1.11.11

Zarodki pszenicy

Produkt mielenia na drobno, zawierający głównie zarodki pszenicy, walcowane lub nie, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma lub łuski zewnętrznej.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.11.12

Zarodki pszenicy, fermentowane

Produkt fermentacji zarodków pszenicy, przy czym mikroorganizmy zostały inaktywowane.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.11.13

Makuch z zarodków pszenicy

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany w drodze tłoczenia zarodków pszenicy (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. i innych uprawnych odmian pszenicy i obłuskanego orkiszu (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski.

Białko surowe

1.11.15

Białko pszenne

Białko pszenne ekstrahowane podczas wytwarzania skrobi lub etanolu; może być częściowo hydrolizowane.

Białko surowe

1.11.16

Gluten paszowy pszenny

Produkt wytwarzania skrobi pszennej i glutenu. Zawiera głównie otręby, z których kiełki mogły zostać częściowo usunięte. Można dodać rozpuszczalne części pszenicy, łamaną pszenicę i inne pochodne produkty skrobi i produkty pochodzące z rafinowania produktów skrobi.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

Skrobia

1.11.18

Gluten pszenny witalny

Białko pszenicy charakteryzujące się wysoką wiskoelastycznością po uwodnieniu, przy minimalnej zawartości białka 80 % (N × 6,25) i maksymalnej zawartości popiołu w suchej masie 2 %.

Białko surowe

1.11.19

Płynna skrobia pszenna

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi/glukozy oraz glutenu z pszenicy.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 85 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

skrobia

1.11.20

Skrobia pszenna zawierająca białko, częściowo odcukrzona

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi pszennej, zawierający głównie odcukrzoną skrobię, rozpuszczalne białko i inne rozpuszczalne części bielma.

Białko surowe

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

1.11.21

Rozpuszczalne części pszenicy

Produkt uzyskiwany z pszenicy po ekstrakcji na mokro białka i skrobi. Może być hydrolizowany.

Wilgotność, jeżeli < 55 % lub > 85 %

Jeżeli wilgotność < 55 %:

Białko surowe

1.11.22

Koncentrat pszenny drożdżowy

Mokry produkt uboczny, uwalniany po fermentacji skrobi pszennej podczas wytwarzania alkoholu.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

Białko surowe

1.11.23

Pozostałości po przesiewaniu pszenicy browarnej

Produkt oczyszczania pszenicy browarnej, zawierający niewielkie ziarna pszenicy browarnej i fragmenty łamanego ziarna pszenicy browarnej, oddzielone przed procesem słodowania.

Włókno surowe

1.11.24

Pszenica browarna i drobne fragmenty słodu

Drobne fragmenty zboża aspirowane w wyniku przenoszenia ziarna.

Włókno surowe

1.11.25

Łuski pszenicy browarnej

Produkt oczyszczania pszenicy browarnej, zawierający fragmenty łuski i drobne fragmenty pszenicy.

Włókno surowe

1.12.2

Mąka z ziarna (9)

Mąka z mielenia ziarna.

Skrobia

Włókno surowe

1.12.3

Koncentrat białka z ziarna (9)

Koncentrat i suszony produkt uzyskiwany z ziarna po usunięciu skrobi w drodze fermentacji drożdżowej.

Białko surowe

1.12.4

Pozostałości po przesiewaniu ziarna zbóż (9)

Pozostałości po przesiewaniu zbóż i słodu.

Włókno surowe

1.12.5

Zarodki ziarna (9)

Produkt mielenia na drobno i wytwarzania skrobi, zawierający głównie zarodki ziarna, walcowane lub nie, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma lub łuski zewnętrznej.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

1.12.6

Syrop z ziaren orkiszu (9)

Produkt uzyskiwany z odparowania koncentratu soku surowego z fermentacji i destylacji ziarna wykorzystanego w produkcji alkoholu zbożowego.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

1.12.7

Wywar gorzelniany zbożowy mokry (9)

Wilgotny produkt wytwarzany jako stała frakcja w drodze odwirowania lub filtrowania soku surowego z fermentowanych i destylowanych ziaren wykorzystanych w produkcji alkoholu zbożowego.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.8

Zagęszczony wywar gorzelniany (9)

Wilgotny produkt z wytwarzania alkoholu przez destylację zacieru z pszenicy i syropu cukrowego po uprzednim oddzieleniu otrębów i glutenu.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

białko surowe, jeżeli > 10 %

1.12.9

Wywar gorzelniany zbożowy (9)

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania alkoholu w drodze destylacji zacieru z ziarna zbóż lub innych produktów skrobiowych i zawierających cukier. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

Białko surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.12.10

Wywar gorzelniany zbożowy suszony (9)

Produkt destylacji alkoholu uzyskiwany w drodze suszenia stałych pozostałości przefermentowanego ziarna. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.12.11

Wywar gorzelniany zbożowy ciemny (9)

Produkt destylacji alkoholu uzyskiwany w drodze suszenia stałych pozostałości przefermentowanego ziarna, do których dodano syrop ciemny piwny lub odparowany przefermentowany zacier. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

1.12.12

Młóto browarniane

Produkt browarnictwa zawierający pozostałości słodowanych i niesłodowanych zbóż i innych produktów skrobiowych, które mogą zawierać chmiel. Zwykle wprowadzany do obrotu w stanie mokrym, ale może być sprzedawany także w postaci suchej.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.13

Młóto

Produkt stały uzyskiwany w procesie wytwarzania whisky słodowej. Zawiera pozostałości po ekstrakcji jęczmienia browarnego gorącą wodą. Zwykle wprowadzany do obrotu w postaci wilgotnej po usunięciu ekstraktu przez grawitację.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.14

Przefiltrowane ziarna zacieru

Produkt stały uzyskiwany podczas wytwarzania piwa, ekstraktu słodowego i whisky. Zawiera pozostałości po ekstrakcji gorącą wodą grubo mielonego słodu i ewentualnie inne dodatki bogate w cukry i skrobię. Zwykle wprowadzany do obrotu w postaci mokrej po usunięciu ekstraktu przez wyciskanie.

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

Białko surowe

1.12.15

Syrop piwny

Produkt pozostały w destylatorze po pierwszej (sok surowy) destylacji słodu.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.12.16

Syrop piwny ciemny

Produkt z pierwszej (sok surowy) destylacji słodu uzyskiwany przez odparowanie syropu piwnego pozostałego w destylatorze.

Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe


2.   Nasiona oleiste, owoce oleiste i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

2.1.1

Makuch z babassu

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie orzechów palmy Babassu, odmiany Orbignya.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.2.1

Nasiona lnianki siewnej

Nasiona Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Makuch z lnianki siewnej

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnianki siewnej.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.2.3

Śruta poekstrakcyjna z lnianki siewnej

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion lnianki siewnej.

Białko surowe

2.3.1

Łupiny kakaowca

Łupiny suszonego i prażonego ziarna Theobroma cacao L.

Włókno surowe

2.3.2

Łuski kakaowe

Produkt uzyskiwany w drodze przetwarzania ziarna kakaowego.

Włókno surowe

Białko surowe

2.3.3

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonego ziarna kakaowego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję suszonego i prażonego ziarna kakaowego Theobroma cacao L., z którego usunięto część łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

2.4.1

Makuch z kopry

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.4.2

Hydrolizowany makuch z kopry

Produkt wytwarzania oleju, uzyskany przez tłoczenie i enzymatyczną hydrolizę suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.4.3

Śruta poekstrakcyjna z kopry

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej.

Białko surowe

2.5.1

Nasiona bawełny

Nasiona Gossypium ssp., z których usunięto włókno. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.5.2

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych nasion bawełny

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję nasion bawełny, z których usunięto włókno i część łuski.

Maksymalna zawartość włókna surowego: 22,5 % w suchej masie). Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.5.3

Makuch z nasion bawełny

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion bawełny, z których usunięto włókno.

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.6.1

Makuch z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskany przez tłoczenie częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych Arachis hypogaea L. i innych gatunków Arachis.

(Maksymalna zawartość włókna surowego: 16 % w suchej masie)

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.6.2

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych.

(Maksymalna zawartość włókna surowego: 16 % w suchej masie)

Białko surowe

Włókno surowe

2.6.3

Makuch z obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z tłoczenie obłuszczonych orzechów ziemnych.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.6.4

Śruta poekstrakcyjna z obłuszczonych orzechów ziemnych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z obłuszczonych orzechów ziemnych.

Białko surowe

Włókno surowe

2.7.1

Makuch z nasion drzewa kapokowego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion drzewa kapokowego (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Białko surowe

Włókno surowe

2.8.1

Siemię lniane

Nasiona lnu Linum usitatissimum L. (minimalna czystość botaniczna: 93 %) w postaci całych, spłaszczonych lub grubo mielonych nasion. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.8.2

Makuch z siemienia lnianego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnu. (Minimalna czystość botaniczna: 93 %)

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.8.3

Śruta poekstrakcyjna lniana

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcje i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z siemienia lnianego.

Może zawierać maksymalnie 1 % wykorzystanej ziemi bielącej ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji lub z pomocniczych materiałów filtracyjnych. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.9.1

Otręby z nasion gorczycy

Produkt wytwarzania gorczycy (Brassica juncea L.). Zawiera fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna.

Włókno surowe

2.9.2

Śruta poekstrakcyjna z nasion gorczycy

Produkt uzyskiwany w drodze ekstrakcji lotnego oleju z nasion gorczycy.

Białko surowe

2.10.1

Nasiona nigru

Nasiona olejarki abisyńskiej Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

Makuch z nasion nigru

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion nigru (maksymalna zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl: 3,4 %).

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.11.1

Pulpa z oliwek

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję tłoczonych oliwek Olea europea L., oddzielonych na tyle, na ile to możliwe, od cząstek pestek.

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.12.1

Makuch z rdzenia palmy

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie rdzeni palmowych olejowca gwinejskiego Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), z których usunięto możliwie jak najwięcej twardej łupiny zewnętrznej.

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.12.2

Śruta poekstrakcyjna palmowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję rdzeni palmowych, z których usunięto możliwie jak najwięcej twardej łupiny zewnętrznej.

Białko surowe

Włókno surowe

2.13.1

Nasiona dyni i dyniowatych

Nasiona Cucurbita pepo L. i roślin z rodzaju Cucurbita.

 

2.13.2

Makuch z nasion dyni i dyniowatych

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion Cucurbita pepo L. i nasion roślin z rodzaju Cucurbita.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

2.14.1

Nasiona rzepaku (10)

Nasiona rzepaku Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., sarsonu indyjskiego Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz oraz rzepaku Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Minimalna czystość botaniczna: 94 %. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.14.2

Makuch z nasion rzepaku

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion rzepaku. Może zawierać maksymalnie 1 % wykorzystanej ziemi bielącej ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji lub z pomocniczych materiałów filtracyjnych. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.14.3

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion rzepaku. Może zawierać maksymalnie 1 % wykorzystanej ziemi bielącej ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji lub z pomocniczych materiałów filtracyjnych. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.14.4

Nasiona rzepaku, ekstrudowane

Produkt uzyskiwany z całego rzepaku metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem, zwiększających żelowanie skrobi. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.14.5

Białkowy koncentrat z nasion rzepaku

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany w drodze oddzielenia frakcji białkowej makucha z nasion rzepaku lub nasion rzepaku.

Białko surowe

2.15.1

Nasiona krokoszu barwierskiego

Nasiona krokoszu barwierskiego Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych nasion krokoszu

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję częściowo obłuszczonych nasion krokoszu.

Białko surowe

Włókno surowe

2.15.3

Łuski nasion krokoszu

Produkt uzyskiwany podczas łuszczenia nasion krokoszu.

Włókno surowe

2.16.1

Ziarno sezamu

Ziarno Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Ziarno sezamu, częściowo łuszczone

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez usunięcie części łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

2.17.2

Łuski ziarna sezamu

Produkt uzyskiwany podczas łuszczenia ziarna sezamu.

Włókno surowe

2.17.3

Makuch z ziarna sezamu

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie ziarna sezamu (maksymalna zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl: 5 %).

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

2.18.1

Nasiona soi toastowane

Nasiona soi (Glycine max. L. Merr.) poddane odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min.). Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.18.2

Makuch z nasion soi

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion soi.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.18.3

Śruta poekstrakcyjna sojowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min.).

Może zawierać maksymalnie 1 % wykorzystanej ziemi bielącej ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji lub z pomocniczych materiałów filtracyjnych. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

jeżeli > 8 % w suchej masie

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.18.4

Śruta poekstrakcyjna sojowa, z obłuszczonych nasion soi

Produkt wytwarzania oleju uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. Może zawierać maksymalnie 1 % wykorzystanej ziemi bielącej ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji lub z pomocniczych materiałów filtracyjnych (aktywność ureazy: maksymalnie 0,5 mg N/g × min.). Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.18.5

Łuski nasion soi

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion soi.

Włókno surowe

2.18.6

Nasiona soi, ekstrudowane

Produkt uzyskiwany z nasion soi metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem, zwiększających żelowanie skrobi. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.18.7

Koncentrat białka sojowego

Produkt uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji tłuszczu, poddanych fermentacji lub powtórnej ekstrakcji w celu obniżenia poziomu ekstraktu wolnego od azotu.

Białko surowe

2.18.8

Pulpa z nasion soi [pasta z nasion soi]

Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji nasion soi do przygotowywania żywności.

Białko surowe

2.18.9

Nasiona soi melasowane

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania nasion soi.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

2.18.10

Produkt uboczny przygotowywania nasion soi

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania nasion soi w celu otrzymania przetworów żywnościowych.

Białko surowe

2.19.1

Nasiona słonecznika

Nasiona Helianthus annuus L. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.19.2

Makuch z nasion słonecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion słonecznika.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.19.3

Śruta poekstrakcyjna słonecznikowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika. Może zawierać maksymalnie 1 % wykorzystanej ziemi bielącej ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji lub z pomocniczych materiałów filtracyjnych. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

2.19.4

Śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, z obłuszczonych nasion słonecznika

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika, z których usunięto łuskę, całkowicie lub częściowo. Może zawierać maksymalnie 1 % wykorzystanej ziemi bielącej ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji lub z pomocniczych materiałów filtracyjnych.

(Maksymalna zawartość włókna surowego: 27,5 % w suchej masie).

Białko surowe

Włókno surowe

2.19.5

Łuski nasion słonecznika

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion słonecznika.

Włókno surowe

2.20.1

Oleje i tłuszcze roślinne (11)

Oleje i tłuszcze uzyskiwane z roślin (za wyjątkiem oleju rycynowego z rącznika pospolitego), mogą być odszlamowane, rafinowane lub utwardzone.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

2.21.1

Lecytyna surowa

Fosfolipidy uzyskiwane podczas odszlamiania oleju surowego z nasion oleistych i owoców oleistych.

 

2.22.1

Nasiona konopi

Kontrolowane nasiona konopi Cannabis sativa L. o maksymalnej zawartości THC zgodnej z prawodawstwem UE.

 

2.22.2

Makuch z nasion konopi

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion konopi.

Białko surowe

Włókno surowe

2.22.3

Olej z konopi

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie rośliny i nasion konopi.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

2.23.1

Nasiona maku

Nasiona Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Śruta poekstrakcyjna makowa

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z nasion maku.

Białko surowe


3.   Nasiona roślin strączkowych i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

3.1.1

Fasola, toastowana

Nasiona Phaseolus spp. lub Vigna spp. poddane stosownej obróbce cieplnej. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

3.1.2

Koncentrat białkowy fasoli

Produkt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu fasoli, podczas wytwarzania skrobi.

Białko surowe

3.2.1

Chleb świętojański, suszony

Suszone owoce szarańczynu strąkowego Ceratonia siliqua L.

Włókno surowe

3.2.3

Strąki szarańczynu strąkowego, suszone

Produkt uzyskiwany przez rozdrobnienie suchych owoców (strąków) szarańczynu strąkowego, z których usunięto nasiona.

Włókno surowe

3.2.4

Mączka z suszonych strąków szarańczynu strąkowego, mikronizowana

Produkt uzyskiwany przez mikronizację suszonych owoców szarańczynu strąkowego, z których usunięto nasiona.

Włókno surowe

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

3.2.5

Zarodki szarańczynu strąkowego

Zarodki nasion szarańczynu strąkowego.

Białko surowe

3.2.6

Makuch z zarodków szarańczynu strąkowego

Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie zarodków szarańczynu strąkowego.

Białko surowe

3.2.7

Nasiona szarańczynu strąkowego

Nasiona szarańczynu strąkowego.

Włókno surowe

3.3.1

Ciecierzyca

Nasiona Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Wyka soczewicowata

Nasiona Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Nasiona kozieradki

Nasiona kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Mączka z ekstrahowanych nasion guar

Produkt uzyskiwany po ekstrakcji kleju roślinnego z nasion Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Białko surowe

3.6.2

Śruta poekstrakcyjna z zarodków guar

Produkt ekstrakcji kleju roślinnego z zarodków nasion guar.

Białko surowe

3.7.1

Bobik

Nasiona Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. i var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Płatki bobiku

Produkt uzyskiwany przez parowanie i walcowanie obłuszczonego bobiku.

Skrobia

Białko surowe

3.7.3

Łuski bobiku

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion bobiku, zawierający głównie łuski zewnętrzne.

Włókno surowe

Białko surowe

3.7.4

Bobik, obłuszczony

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion bobiku, zawierający głównie bielmo nasion bobiku.

Białko surowe

Włókno surowe

3.7.5

Białko bobiku

Produkt uzyskiwany przez mielenie i frakcjonowanie powietrzem bobiku.

Białko surowe

3.8.1

Soczewica jadalna

Nasiona Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Łuski soczewicy

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion soczewicy.

Włókno surowe

3.9.1

Łubiny słodkie

Nasiona Lupinus ssp. o niskiej zawartości gorzkich nasion.

 

3.9.2

Łubiny słodkie, obłuszczone

Obłuszczone nasiona łubinu.

Białko surowe

3.9.3

Łuski łubinu

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion łubinu, zawierający głównie łuski zewnętrzne.

Białko surowe

Włókno surowe

3.9.4

Pulpa z łubinu

Produkt uzyskiwany po ekstrakcji składników łubinu.

Włókno surowe

3.9.5

Śruta z łubinu

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki z łubinu. Zawiera głównie cząstki liścienia i małe ilości łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

3.9.6

Białko łubinu

Produkt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu łubinu podczas wytwarzania skrobi lub po zmieleniu i frakcjonowaniu powietrzem.

Białko surowe

3.9.7

Mączka białkowa z łubinu

Produkt przetwarzania łubinu w celu wyprodukowania mączki o wysokiej zawartości białka.

Białko surowe

3.10.1

Fasola mung

Nasiona Vigna radiata L.

 

3.11.1

Groch

Nasiona Pisum ssp. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.

Metoda ochrony przed degradacją w żwaczu, jeżeli ma zastosowanie

3.11.2

Otręby grochowe

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki grochowej. Zawiera głównie łuski usunięte podczas obłuszczania i oczyszczania grochu.

Włókno surowe

3.11.3

Płatki grochowe

Produkt uzyskiwany przez parowanie i walcowanie obłuszczonych nasion grochu.

Skrobia

3.11.4

Mąka grochowa

Produkt uzyskiwany podczas mielenia grochu.

Białko surowe

3.11.5

Łuski grochowe

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki grochowej. Zawiera głównie łuski usunięte podczas obłuszczania i oczyszczania grochu oraz małe ilości bielma.

Włókno surowe

3.11.6

Groch, obłuszczony

Obłuszczone nasiona grochu.

Białko surowe

Włókno surowe

3.11.7

Śruta grochowa

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki grochowej. Zawiera głównie cząstki liścienia i małe ilości łuski.

Białko surowe

Włókno surowe

3.11.8

Pozostałości po przesiewaniu grochu

Fragmenty grochu pozostałe po procesie przesiewania.

Włókno surowe

3.11.9

Białko grochu

Produkt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu grochu podczas wytwarzania skrobi lub po mieleniu i frakcjonowaniu powietrzem.

Białko surowe

3.11.10

Pulpa grochowa

Produkt uzyskiwany z ekstrakcji na mokro skrobi i białka z grochu. Zawiera głównie włókno wewnętrzne i skrobię.

Wilgotność, jeżeli < 70 % lub > 85 %

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

3.11.11

Rozpuszczalne części grochu

Produkt uzyskiwany z ekstrakcji na mokro skrobi i białka z grochu. Zawiera głównie rozpuszczalne białko i oligosacharydy.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 85 %

Cukier całkowity

Białko surowe

3.11.12

Włókno grochu

Produkt uzyskiwany przez ekstrakcję po mieleniu i przesiewaniu obłuszczonego grochu.

Włókno surowe

3.12.1

Wyka siewna

Nasiona Vicia sativa L. var. sativa i inne odmiany.

 

3.13.1

Lędźwian siewny (12)

Nasiona Lathyrus sativus L. poddane stosownej obróbce cieplnej.

 

3.14.1

Wyka jednokwiatowa

Nasiona Vicia monanthos Desf.

 


4.   Rośliny bulwiaste, rośliny korzeniowe i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

4.1.1

Burak cukrowy

Korzenie Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Liście i korzenie buraka cukrowego

Świeży produkt wytwarzania cukru zawierający głównie oczyszczone części buraka cukrowego z częściami liści lub bez.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.1.3

Cukier (z buraków cukrowych) [sacharoza]

Cukier ekstrahowany z buraków cukrowych przy użyciu wody.

Sacharoza

4.1.4

Melasa buraczana (z buraków cukrowych)

Produkt o konsystencji syropu uzyskiwany podczas wytwarzania lub rafinowania cukru z buraków cukrowych.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.1.5

Melasa buraczana (z buraków cukrowych), częściowo pozbawiona cukru lub betainy

Produkt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji sacharozy lub betainy przy użyciu wody z melasy buraczanej.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.1.6

Melasa zawierająca izomaltulozę

Niekrystaliczna frakcja z wytwarzania izomaltulozy w drodze enzymatycznego przekształcania sacharozy z buraków cukrowych.

Wilgotność, jeżeli > 40 %

4.1.7

Wysłodki buraczane mokre (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i suszonej krajanki buraków cukrowych. Minimalna zawartość wilgoci: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwasem mlekowym).

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 82 % lub > 92 %

4.1.8

Wysłodki buraczane prasowane (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i mechanicznie wyciskanej krajanki buraków cukrowych. Maksymalna zawartość wilgoci: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwasem mlekowym).

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.1.9

Wysłodki buraczane prasowane, melasowane (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i mechanicznie wyciskanej krajanki buraków cukrowych, z dodatkiem melasy. Maksymalna zawartość wilgoci: 82 %. Zawartość cukru spada w wyniku fermentacji (kwasem mlekowym).

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.1.10

Wysłodki buraczane suszone (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i suszonej krajanki buraków cukrowych.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10,5 %

4.1.11

Wysłodki buraczane suszone, melasowane (z buraków cukrowych)

Produkt wytwarzania cukru składający się z ekstrahowanej wodą i suszonej krajanki buraków cukrowych, z dodatkiem melasy.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

4.1.12

Syrop cukrowy

Produkt uzyskiwany w drodze przetwarzania cukru lub melasy.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 35 %

4.1.13

Części buraków (cukrowych), gotowane

Produkt wytwarzania spożywczego syropu z buraków cukrowych, który może być wyciskany lub suszony.

Jeżeli suszone:

zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Jeżeli wyciskane:

 

zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

 

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.1.14

Fruktooligosacharydy

Produkt uzyskiwany z cukru z buraków cukrowych w drodze procesu enzymatycznego.

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.2.1

Sok z buraków

Sok wyciskany z czerwonych buraków (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), następnie zagęszczany i pasteryzowany, zachowujący typowy warzywny smak i aromat.

Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 60 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.3.1

Marchew

Korzeń żółtej lub czerwonej marchwi Daucus carota L.

 

4.3.2

Skórki marchwi, parowane

Wilgotny produkt przetwarzania marchwi zawierający skórki usunięte z korzenia marchwi w drodze obróbki parą, do których może być dodana pomocniczo żelatynująca skrobia z marchwi. Maksymalna zawartość wilgoci: 97 %.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 87 % lub > 97 %

4.3.3

Skrawki marchwi

Wilgotny produkt uzyskiwany w drodze mechanicznego rozdzielania podczas przetwarzania marchwi, zawierający głównie suszoną marchew i pozostałości marchwi. Produkt mógł być poddany obróbce cieplnej. Maksymalna zawartość wilgoci: 97 %.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 87 % lub > 97 %

4.3.4

Płatki marchwi

Produkt uzyskiwany w drodze płatkowania, a następnie suszenia, korzenia żółtej lub czerwonej marchwi.

 

4.3.5

Marchew, suszona

Korzeń żółtej lub czerwonej marchwi niezależnie od postaci, suszony.

Włókno surowe

4.3.6

Marchew paszowa, suszona

Produkt zawierający wewnętrzny miąższ i skórkę zewnętrzną, poddane suszeniu.

Włókno surowe

4.4.1

Korzenie cykorii

Korzenie Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Liście i korzenie cykorii

Świeży produkt przetwarzania cykorii. Zawiera głównie oczyszczone części cykorii i części liści.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.4.3

Nasiona cykorii

Nasiona Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Prasowana pulpa z cykorii

Produkt wytwarzania inuliny z korzeni Cichorium intybus L. zawierający ekstrahowane i mechanicznie wyciskane plastry cykorii. (Rozpuszczalne) węglowodany cykorii i woda zostały częściowo usunięte.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.4.5

Suszona pulpa z cykorii

Produkt wytwarzania inuliny z korzeni Cichorium intybus L. zawierający ekstrahowane i mechanicznie wyciskane, a następnie suszone plastry cykorii. (Rozpuszczalne) węglowodany cykorii zostały częściowo usunięte.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.4.6

Sproszkowany susz z korzenia cykorii

Produkt uzyskiwany w drodze krojenia, suszenia i mielenia korzeni cykorii.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.4.7

Melasa z cykorii

Produkt przetwarzania cykorii, uzyskiwany w drodze wytwarzania inuliny i oligofruktozy.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli < 20 % lub > 30 %

4.4.8

Vinasse z cykorii

Produkt przetwarzania cykorii, uzyskiwany w drodze rafinowania inuliny i oligofruktozy.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli < 30 % lub > 40 %

4.4.9

Inulina z cykorii

Inulina to fruktan ekstrahowany z korzenia Cichorium intybus L.

 

4.4.10

Syrop oligofruktozowy

Produkt uzyskiwany w drodze częściowej hydrolizy inuliny z Cichorium intybus L.

Wilgotność, jeżeli < 20 % lub > 30 %

4.4.11

Oligofruktoza, suszona

Produkt uzyskiwany w drodze częściowej hydrolizy, a następnie suszenia inuliny z Cichorium intybus L.

 

4.5.1

Czosnek, suszony

Biały lub żółty proszek z czystego, mielonego czosnku Allium sativum L.

 

4.6.1

Maniok [tapioka] [kasawa]

Korzenie Manihot esculenta Crantz, niezależnie od postaci.

Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 70 %

4.6.2

Maniok, suszony

Korzenie manioku, niezależnie od postaci, suszone.

Skrobia

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.7.1

Pulpa z cebuli

Wilgotny produkt uzyskiwany podczas przetwarzania cebuli (z rodzaju Allium), zawierający zarówno łupiny, jak i całe cebule. Jeżeli z procesu wytwarzania oleju z cebuli, wówczas zawiera głównie gotowane pozostałości cebuli.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.7.2

Cebule smażone

Pozbawione łupin, zgniecione, a następnie smażone części cebuli.

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Tłuszcz surowy

4.8.1

Ziemniaki

Bulwy Solanum tuberosum L.

Wilgotność, jeżeli < 72 % lub > 88 %

4.8.2

Ziemniaki, obrane

Ziemniaki, z których usunięto skórkę w drodze obróbki parą.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.3

Obierki ziemniaków, parowane

Wilgotny produkt przetwarzania ziemniaków zawierający skórki usunięte z bulwy ziemniaków w drodze obróbki parą, do których może być dodana pomocniczo żelatynująca skrobia z ziemniaków. Mogą być tłuczone.

Wilgotność, jeżeli < 82 % lub > 93 %

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.4

Ziemniaki surowe, krojone

Produkt uzyskiwany z ziemniaków podczas przygotowywania produktów z ziemniaków do spożycia przez ludzi, także obrane ze skórki.

Wilgotność, jeżeli < 72 % lub > 88 %

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.5

Skrawki ziemniaków

Produkt uzyskiwany w drodze mechanicznego rozdzielania podczas przetwarzania ziemniaków, zawierający głównie suszone ziemniaki i pozostałości ziemniaków. Produkt mógł być poddany obróbce cieplnej.

Wilgotność, jeżeli < 82 % lub > 93 %

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.6

Ziemniaki, tłuczone

Produkt z blanszowanych lub gotowanych, a następnie tłuczonych ziemniaków.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.7

Płatki ziemniaczane

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia bębnowego umytych, obranych lub nieobranych ziemniaków poddanych obróbce parą.

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.8

Pulpa ziemniaczana

Produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający ekstrahowane mielone ziemniaki.

Wilgotność, jeżeli < 77 % lub > 88 %

4.8.9

Pulpa ziemniaczana, suszona

Suszony produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający ekstrahowane mielone ziemniaki.

 

4.8.10

Białko ziemniaczane

Produkt wytwarzania skrobi, zawierający głównie substancje białkowe, uzyskiwany po oddzieleniu skrobi.

Białko surowe

4.8.11

Białko ziemniaczane, hydrolizowane

Białko uzyskiwane w drodze kontrolowanej hydrolizy enzymatycznej białka ziemniaczanego.

Białko surowe

4.8.12

Białko ziemniaczane, fermentowane

Produkt uzyskiwany w drodze fermentacji, a następnie suszenia rozpryskowego białka ziemniaczanego.

Białko surowe

4.8.13

Białko ziemniaczane, fermentowane, płynne

Płynny produkt uzyskiwany w drodze fermentacji białka ziemniaczanego.

Białko surowe

4.8.14

Sok ziemniaczany, koncentrat

Skoncentrowany produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający substancję pozostałą po częściowym usunięciu włókna, białka i skrobi z pulpy z całych ziemniaków oraz odparowaniu części wody.

Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 50 %:

Białko surowe

popiół surowy

4.8.15

Granulat ziemniaczany

Suszone ziemniaki (po umyciu, obraniu, zmniejszeniu wielkości – przez krojenie, płatkowanie itd. oraz po usunięciu zawartości wody).

 

4.9.1

Batat

Bulwy Ipomoea Batatas (L.) Poir, niezależnie od postaci.

Wilgotność, jeżeli < 57 % lub > 78 %

4.10.1

Słonecznik bulwiasty [topinambur]

Bulwy Helianthus tuberosus L. niezależnie od postaci.

Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 80 %


5.   Inne nasiona, owoce i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

5.1.1

Żołędzie

Całe owoce dębu szypułkowego Quercus robur L., dębu bezszypułkowego Quercus petraea (Matt.) Liebl., dębu korkowego Quercus suber L. lub innych gatunków dębu.

 

5.1.2

Żołędzie, obłuszczone

Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania żołędzi.

Białko surowe

Włókno surowe

5.2.1

Migdały

Całe lub łamane owoce Prunus dulcis, z łupinami lub bez.

 

5.2.2

Łupiny migdałów

Łupiny migdałów uzyskiwane z obłuszczonych nasion migdałów w drodze fizycznego oddzielenia bielma od rdzenia i grubo mielone.

Włókno surowe

5.3.1

Nasiona anyżu

Nasiona Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Pulpa jabłkowa, suszona [miazga jabłkowa, suszona]

Produkt uzyskiwany z produkcji soku z Malus domestica lub z produkcji jabłecznika. Zawiera głównie wewnętrzny miąższ i zewnętrzną skórkę, poddane suszeniu. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.4.2

Pulpa jabłkowa, prasowana

Produkt wilgotny uzyskiwany z produkcji soku jabłkowego lub jabłecznika. Zawiera głównie wewnętrzny miąższ i zewnętrzną skórkę, poddane wyciskaniu. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.4.3

Melasa jabłkowa

Produkt uzyskiwany po produkcji pektyny z pulpy jabłkowej. Mógł być poddany depektynizacji.

Białko surowe

Włókno surowe

Oleje i tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

5.5.1

Nasiona buraka cukrowego

Nasiona buraka cukrowego.

 

5.6.1

Gryka zwyczajna

Nasiona Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Łuski i otręby gryczane

Produkt uzyskiwany podczas mielenia ziaren gryki.

Włókno surowe

5.6.3

Śruta gryczana

Produkt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesianej gryki. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami warstwy zewnętrznej i różnymi częściami ziarna. Nie może zawierać więcej niż 10 % włókna surowego.

Włókno surowe

Skrobia

5.7.1

Nasiona kapusty czerwonej

Nasiona Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Nasiona mozgi kanaryjskiej

Nasiona Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Nasiona kminku

Nasiona Carum carvi L.

 

5.12.1

Kasztany, łamane

Produkt wytwarzania mąki kasztanowej, zawierający głównie cząstki bielma, z drobnymi fragmentami skórki i nielicznymi pozostałościami kasztanów (Castanea spp.).

Białko surowe

Włókno surowe

5.13.1

Pulpa cytrusowa

Produkt uzyskiwany w drodze wyciskania owoców cytrusowych Citrus (L.) spp. lub podczas produkcji soków cytrusowych. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.13.2

Pulpa cytrusowa, suszona

Produkt uzyskiwany w drodze wyciskania owoców cytrusowych lub podczas produkcji soków cytrusowych, a następnie suszony. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.14.1

Nasiona koniczyny łąkowej czerwonej

Nasiona Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Nasiona koniczyny białej

Nasiona Trifolium repens L.

 

5.15.1

Łupiny kawy

Produkt uzyskiwany z obłuszczonych nasion rośliny Coffea.

Włókno surowe

5.16.1

Nasiona chabra bławatka

Nasiona Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Nasiona ogórka

Nasiona Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Nasiona cyprysu

Nasiona Cupressus L.

 

5.19.1

Owoce daktylowca

Owoce Phoenix dactylifera L. Mogą być suszone.

 

5.19.2

Nasiona daktylowca

Całe nasiona daktylowca.

Włókno surowe

5.20.1

Nasiona kopru włoskiego

Nasiona Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Owoce figowca

Owoce Ficus carica L. Mogą być suszone.

 

5.22.1

Rdzenie owoców (13)

Produkt zawierający wewnętrzne, jadalne nasiona orzechów lub pestki owoców.

 

5.22.2

Pulpa owocowa (13)

Produkt uzyskiwany podczas produkcji soku i przecieru owocowego. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.22.3

Pulpa owocowa, suszona (13)

Produkt uzyskiwany podczas produkcji soku i przecieru owocowego, a następnie suszony. Mógł być poddany depektynizacji.

Włókno surowe

5.23.1

Rzeżucha ogrodowa

Nasiona Lepidium sativum L.

Włókno surowe

5.24.1

Nasiona roślin trawiastych

Nasiona traw z rodziny Poaceae, Cyperaceae i Juncaceae.

 

5.25.1

Pestki winogronowe

Pestki oddzielone od pulpy winogronowej, z których nie usunięto oleju.

Tłuszcz surowy

Włókno surowe

5.25.2

Śruta poekstrakcyjna z pestek winogron

Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji oleju z pestek winogron.

Włókno surowe

5.25.3

Pulpa winogronowa [wytłok z winogron]

Pulpa winogronowa poddana szybkiemu suszeniu po ekstrakcji alkoholu, z której usunięto możliwie jak najwięcej szypułek i pestek.

Włókno surowe

5.26.1

Orzechy laskowe

Całe lub łamane owoce Corylus (L.) spp., z łupinami lub bez.

 

5.27.1

Pektyna

Pektyna ekstrahowana z odpowiedniego materiału roślinnego.

 

5.28.1

Nasiona pachnotki zwyczajnej

Nasiona Perilla frutescens L. i produkty jej zmielenia.

 

5.29.1

Orzeszki sosnowe

Nasiona Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistacje

Owoce Pistacia vera L.

 

5.31.1

Nasiona babki

Nasiona Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Nasiona rzodkiewki

Nasiona Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Nasiona szpinaku

Nasiona Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Nasiona ostropestu plamistego

Nasiona Carduus marianus L.

 

5.35.1

Pulpa pomidorowa [miazga pomidorowa]

Produkt uzyskiwany przez wyciskanie pomidorów Solanum lycopersicum L. podczas produkcji soku pomidorowego. Zawiera głównie skórkę i nasiona pomidorów.

Włókno surowe

5.36.1

Nasiona krwawnika pospolitego

Nasiona Achillea millefolium L.

 


6.   Pasze objętościowe i włókniste i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

6.1.1

Boćwina

Liście Beta spp.

 

6.2.1

Rośliny zbożowe (14)

Całe rośliny zbóż lub ich części. Mogą być suszone, świeże lub zakiszone.

 

6.3.1

Słoma zbóż (14)

Słoma zbóż.

 

6.3.2

Słoma zbóż, poddana obróbce (14)  (15)

Produkt uzyskiwany w drodze odpowiedniej obróbki słomy zbóż.

Sód, jeżeli do obróbki użyto NaOH

6.4.1

Mączka z koniczyny

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia koniczyny Trifolium spp. Może zawierać do 20 % lucerny (Medicago sativa L. i Medicago var. Martyn) lub innych roślin pastewnych suszonych i mielonych jednocześnie z koniczyną.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.5.1

Mączka z roślin pastewnych (16) [mączka z traw] (16) [mączka z roślin zielonych] (16)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia, a w niektórych przypadkach prasowania roślin pastewnych.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.1

Trawa, suszona na polu [siano]

Dowolne gatunki traw, suszone na polu.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.2

Trawa, suszona w wysokiej temperaturze [susz z traw]

Produkt uzyskiwany z trawy (dowolnej odmiany), która została sztucznie odwodniona (w dowolny sposób).

Białko surowe

Włókno

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.3

Trawa, zioła, rośliny strączkowe [zielonka]

Świeże, zakiszone lub suszone rośliny uprawne obejmujące trawę, rośliny strączkowe lub zioła, powszechnie określane jako kiszonka, sianokiszonka, siano lub zielonka.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.7.1

Mąka konopna

Mąka grubo mielona z suszonych liści Cannabis sativa L.

Białko surowe

6.7.2

Włókno konopne

Produkt uzyskiwany podczas przetwarzania konopi, zabarwiony na zielono, suszony, włóknisty.

 

6.8.1

Słoma bobikowa

Słoma bobiku.

 

6.9.1

Słoma lniana

Słoma lnu (Linum usitatissimum L.)

 

6.10.1

Lucerna [alfalfa]

Medicago sativa L. i Medicago var. Martyn lub ich części.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.2

Lucerna, suszona na polu [alfalfa, suszona na polu]

Lucerna, suszona na polu.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.3

Lucerna, suszona w wysokiej temperaturze [alfalfa, suszona w wysokiej temperaturze]

Lucerna sztucznie odwodniona, w dowolnej formie.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.4

Lucerna, ekstrudowana [alfalfa, ekstrudowana]

Granulat lucerny, ekstrudowany.

 

6.10.5

Mączka z lucerny [alfalfa, mączka] (17)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia lucerny. Może zawierać do 20 % koniczyny lub innych roślin pastewnych suszonych i mielonych jednocześnie z lucerną.

Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.6

Miazga z lucerny [alfalfa, miazga]

Suszony produkt uzyskiwany w drodze wyciskania soku z lucerny.

Białko surowe

Włókno surowe

6.10.7

Koncentrat białkowy z lucerny

Produkt uzyskiwany w drodze sztucznego suszenia frakcji soku wyciśniętego z lucerny, które oddzielono przez odwirowanie i poddano obróbce cieplnej w celu wytrącenia białka.

Białko surowe

Karoten

6.10.8

Rozpuszczalne części lucerny

Produkt uzyskiwany po ekstrakcji białka z soku z lucerny, może być suszony.

Białko surowe

6.11.1

Kiszonka z kukurydzy

Zakiszone rośliny Zea mays L. ssp. mays lub ich części.

 

6.12.1

Słoma grochowa

Słoma Pisum ssp.

 


7.   Inne rośliny, algi i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

7.1.1

Algi (18)

Algi, żywe lub przetworzone, niezależnie od postaci, w tym algi świeże, schłodzone lub mrożone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

7.1.2

Algi, suszone (18)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia alg. Produkt ten mógł być płukany w celu zmniejszenia zawartości jodu.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

7.1.3

Mączka z alg (18)

Produkt wytwarzania oleju z alg, uzyskiwany przez ekstrakcję alg.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

7.1.4

Olej z alg (18)

Produkt wytwarzania oleju z alg, uzyskiwany w drodze ekstrakcji.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

7.1.5

Ekstrakt z alg (18) [frakcja z alg] (18)

Wodny lub alkoholowy ekstrakt z alg zawierający głównie węglowodany.

 

7.2.6

Mączka z wodorostów morskich

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i rozdrabniania makroalg, w szczególności brunatnic. Produkt ten mógł być płukany w celu zmniejszenia zawartości jodu.

Popiół surowy

7.3.1

Kora (11)

Oczyszczona i suszona kora drzew lub krzewów.

Włókno surowe

7.4.1

Kwiaty (11), suszone

Wszystkie części suszonych kwiatów roślin jadalnych i ich frakcje.

Włókno surowe

7.5.1

Brokuły, suszone

Produkt uzyskiwany przez suszenie rośliny Brassica oleracea L. po płukaniu, zmniejszeniu wielkości (przez krojenie, płatkowanie itp.) i usunięciu zawartości wody.

 

7.6.1

Melasa z trzciny cukrowej

Produkt o konsystencji syropu uzyskiwany podczas wytwarzania lub rafinowania cukru z Saccharum L.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

7.6.2

Melasa z trzciny cukrowej,

częściowo odcukrzona

Produkt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji sacharozy z melasy z trzciny cukrowej przy użyciu wody.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

7.6.3

Cukier z trzciny cukrowej [sacharoza]

Cukier ekstrahowany z trzciny cukrowej przy użyciu wody.

Sacharoza

7.6.4

Wysłodki z trzciny cukrowej

Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji cukru z trzciny cukrowej przy użyciu wody. Zawiera głównie włókno.

Włókno surowe

7.7.1

Liście, suszone (11)

Suszone liście roślin jadalnych i ich frakcje.

Włókno surowe

7.8.1

Lignoceluloza (11)

Produkt uzyskiwany w drodze mechanicznego przetwarzania surowego naturalnie suszonego drewna, zawierający głównie lignocelulozę.

Włókno surowe

7.9.1

Korzeń lukrecji

Korzeń Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mięta [susz z mięty]

Produkt uzyskiwany w wyniku suszenia nadziemnych części roślin Mentha apicata, Mentha piperita lub Mentha viridis (L.), niezależnie od postaci.

 

7.11.1

Szpinak, suszony [susz ze szpinaku]

Produkt uzyskiwany w wyniku suszenia rośliny Spinacia oleracea L., niezależnie od postaci.

 

7.12.1

Jukka Mojave

Sproszkowana Yucca schidigera Roezl.

Włókno surowe

7.13.1

Węgiel roślinny [węgiel drzewny]

Produkt uzyskiwany przez karbonizację organicznego materiału roślinnego.

Włókno surowe

7.14.1

Drewno (11)

Drewno dojrzałe lub włókna drzewne niepoddane obróbce chemicznej.

Włókno surowe


8.   Przetwory mleczne i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

8.1.1

Masło i produkty z masła

Masło i produkty uzyskiwane w drodze produkcji lub przetwarzania masła (np. serwatka maślana), o ile nie zostały wymienione osobno.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 6 %

8.2.1

Maślanka/koncentrat maślanki/maślanka w proszku (19)

Produkt uzyskiwany w wyniku oddzielenia masła ze śmietany lub podobny proces.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 6 %

8.3.1

Kazeina

Produkt uzyskiwany z odtłuszczonego mleka lub maślanki przez suszenie kazeiny wytrąconej przy użyciu kwasów lub podpuszczki.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 10 %

8.4.1

Kazeinian

Produkt ekstrahowany ze skrzepu lub kazeiny poprzez zastosowanie substancji neutralizujących i suszenie.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 10 %

8.5.1

Ser i produkty z sera

Ser i produkty wytworzone z sera i produktów na bazie mleka.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

8.6.1

Siara

Płyn wydzielany przez gruczoły mleczne ssaków do pięciu dni po porodzie.

Białko surowe

8.7.1

Uboczne produkty mleczne

Produkty uzyskiwane podczas wytwarzania produktów mlecznych (w tym m.in. wycofane mleczne środki spożywcze, osad z wirówek lub separatorów, biała woda, minerały mleka).

Wilgotność

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Cukier całkowity

8.8.1

Fermentowane przetwory mleczne

Produkty uzyskiwane w drodze fermentacji mleka (np. jogurt).

Białko surowe

Tłuszcz surowy

8.9.1

Laktoza

Cukier oddzielony z mleka lub serwatki przez oczyszczanie i suszenie.

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.10.1

Mleko/koncentrat mleczny/mleko w proszku (19)

Zwykła wydzielina gruczołów mlecznych uzyskiwana z jednego lub wielu dojeń. Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.11.1

Odtłuszczone mleko/odtłuszczony koncentrat mleczny/odtłuszczone mleko w proszku (19)

Mleko o zawartości tłuszczu zmniejszonej przez rozdzielenie.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.12.1

Tłuszcz mleczny

Produkt uzyskany w drodze odtłuszczania mleka.

Tłuszcz surowy

8.13.1

Białka mleka w proszku

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia związków białka ekstrahowanych z mleka w drodze obróbki chemicznej lub fizycznej.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.14.1

Skondensowane i odparowane mleko oraz jego produkty

Skondensowane i odparowane mleko oraz produkty uzyskiwane w wyniku produkcji lub przetwarzania tych produktów.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

8.15.1

Filtrat mleka/filtrat mleka w proszku (19)

Produkt uzyskiwany w drodze ultra-, nano- lub mikrofiltracji mleka (przechodzącego przez membranę), z którego mogła zostać częściowo usunięta laktoza.

Można stosować odwróconą osmozę i suszenie.

Popiół surowy

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.16.1

Retentat mleka/retentat mleka w proszku (19)

Produkt uzyskiwany w drodze ultra-, nano- lub mikrofiltracji mleka (zatrzymywanego przez membranę).

Można stosować suszenie.

Białko surowe

Popiół surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.17.1

Serwatka/koncentrat serwatki/serwatka w proszku (19)

Produkt uzyskiwany w wyniku wytwarzania sera, twarogu, kazeiny lub podobnych procesów.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

Popiół surowy

8.18.1

Serwatka odlaktozowana/serwatka odlaktozowana w proszku (19)

Serwatka, z której częściowo usunięto laktozę.

Można stosować suszenie.

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

Popiół surowy

8.19.1

Białko serwatki/białko serwatki w proszku (19)

Produkt uzyskiwany w drodze suszenia związków białka serwatki ekstrahowanych z serwatki w drodze obróbki chemicznej lub fizycznej. Można stosować suszenie.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.20.1

Demineralizowana, odlaktozowana serwatka/demineralizowana, odlaktozowana serwatka w proszku (19)

Serwatka, z której częściowo usunięto laktozę i minerały.

Można stosować suszenie.

Białko surowe

Laktoza

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.21.1

Filtrat serwatki/filtrat serwatki w proszku (19)

Produkt uzyskiwany w drodze ultra-, nano- lub mikrofiltracji serwatki (przechodzącej przez membranę), z której mogła zostać częściowo usunięta laktoza.

Można stosować odwróconą osmozę i suszenie.

Popiół surowy

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.22.1

Retentat serwatki/retentat serwatki w proszku (19)

Produkt uzyskiwany w drodze ultra-, nano- lub mikrofiltracji serwatki (zatrzymywanej przez membranę).

Można stosować suszenie.

Białko surowe

Popiół surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %


9.   Produkty zwierzęce ze zwierząt lądowych i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

9.1.1

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (20)

Całe stałocieplne zwierzęta lądowe lub ich części, świeże, mrożone, gotowane, poddane obróbce kwasem lub suszone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.2.1

Tłuszcz zwierzęcy (20)

Produkt złożony z tłuszczu stałocieplnych zwierząt lądowych.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

9.3.1

Pszczele produkty uboczne

Miód, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis, pyłek, przetworzone lub nieprzetworzone.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

9.4.1

Przetworzone białko zwierzęce (20)

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, suszenie i mielenie całych stałocieplnych zwierząt lądowych lub ich części, z których tłuszcz mógł zostać częściowo wyekstrahowany lub usunięty fizycznie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.5.1

Białka pochodzące z produkcji żelatyny (20)

Suszone białko zwierzęce jakości odpowiedniej dla żywności, pochodzące z produkcji żelatyny.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.6.1

Białko zwierzęce, hydrolizowane (20)

Hydrolizowane białko uzyskiwane w drodze chemicznej, mikrobiologicznej lub enzymatycznej hydrolizy białka zwierzęcego.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.7.1

Mączka z krwi (20)

Produkt pochodzący z obróbki cieplnej krwi stałocieplnych zwierząt poddanych ubojowi.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.8.1

Produkty z krwi (20)

Produkty pochodzące z krwi lub frakcji krwi stałocieplnych zwierząt poddanych ubojowi; obejmują osocze suszone/mrożone/płynne, suszoną pełną krew, krwinki czerwone suszone/mrożone/płynne lub ich frakcje i mieszaniny.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.9.1

Odpady gastronomiczne

Wszystkie odpady żywnościowe zawierające materiał pochodzenia zwierzęcego, w tym zużyty olej kuchenny, pochodzące z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.10.1

Kolagen (20)

Produkt na bazie białka pochodzący z kości, skór, skórek oraz ścięgien zwierząt.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.11.1

Mączka z piór

Produkt uzyskiwany przez suszenie i mielenie piór zwierząt poddanych ubojowi, może być hydrolizowany.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.12.1

Żelatyna (20)

Naturalne rozpuszczalne białko, żelujące lub nieżelujące, uzyskane w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu pochodzącego z kości, skór i skórek oraz ścięgien zwierząt.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.13.1

Skwarki (20)

Produkt uzyskiwany przy wytwarzaniu łoju wołowego, smalcu lub innych ekstrahowanych lub oddzielanych fizycznie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, świeży, mrożony lub suszony.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.14.1

Produkty pochodzenia zwierzęcego (20)

Produkty, które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych lub w wyniku problemów spowodowanych błędami podczas wytwarzania, pakowania lub innymi, które nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt; poddane obróbce lub nie, świeże, mrożone lub suszone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 8 %

9.15.1

Jaja

Całe jaja Gallus gallus L., w skorupkach lub bez.

 

9.15.2

Białko jaj

Produkt uzyskiwany z jaj po oddzieleniu skorupek i żółtka, pasteryzowany i ewentualnie denaturowany.

Białko surowe

Metoda denaturacji, jeżeli dotyczy

9.15.3

Produkty jajeczne, suszone

Produkty składające się z pasteryzowanych suszonych jaj, bez skorupek, lub z mieszanki suszonego białka i suszonego żółtka jaja w różnych proporcjach.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

9.15.4

Proszek jajeczny, słodzony

Suszone całe jaja lub ich części, słodzone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

9.15.5

Skorupki jaj, suszone

Produkt uzyskiwany z jaj drobiowych po usunięciu zawartości (żółtka i białka). Skorupki są suszone.

Popiół surowy

9.16.1

Bezkręgowce lądowe (20)

Całe bezkręgowce lądowe lub ich części, na wszystkich etapach życia, inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt i ludzi; poddane obróbce lub nie, świeże, mrożone lub suszone.

 


10.   Ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

10.1.1

Bezkręgowce wodne (21)

Całe bezkręgowce morskie lub słodkowodne lub ich części, na wszystkich etapach życia, inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt i ludzi; poddane obróbce lub nie, świeże, mrożone lub suszone.

 

10.2.1

Produkty uboczne ze zwierząt wodnych (21)

Pochodzące z zakładów lub wytwórni przygotowujących lub wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi; poddane obróbce lub nie, świeże, mrożone lub suszone.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

10.3.1

Mączka ze skorupiaków

Produkt wytwarzany w drodze ogrzewania, wyciskania i suszenia całych skorupiaków lub ich części, w tym krewetek dzikich i hodowlanych.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.1

Ryby (22)

Całe ryby lub ich części: świeże, mrożone, gotowane, poddane obróbce kwasem lub suszone.

Białko surowe

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.2

Mączka rybna (22)

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne części ryb.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.3

Rozpuszczalne części ryb

Skondensowany produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki rybnej, który został oddzielony i był stabilizowany przez zakwaszanie lub suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

10.4.4

Białko rybne, hydrolizowane

Produkt uzyskiwany w wyniku kwasowej hydrolizy całych ryb lub ich części, często zatężany przez suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.5

Mączka z ości

Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie części ryb. Zawiera głównie ości.

Popiół surowy

10.4.6

Olej z ryb

Olej uzyskiwany z ryb lub ich części, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody (może obejmować szczegóły charakterystyczne dla danego gatunku, np. olej z wątroby dorsza).

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.4.7

Olej z ryb, utwardzony

Olej uzyskiwany z uwodornienia oleju z ryb.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.5.1

Olej z kryla

Olej uzyskiwany z gotowanego i wyciskanego planktonicznego kryla morskiego, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.5.2

Koncentrat białkowy z kryla, hydrolizowany

Produkt uzyskiwany w wyniku enzymatycznej hydrolizy całego kryla lub jego części, często zatężany przez suszenie.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.6.1

Mączka z pierścienic morskich

Produkt wytwarzany przez ogrzewanie i suszenie całych pierścienic morskich lub ich części, w tym Nereis virens M. Sars.

Tłuszcz

Popiół, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.7.1

Mączka z zooplanktonu morskiego

Produkt wytwarzany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie zooplanktonu morskiego, np. kryla.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.7.2

Olej z zooplanktonu morskiego

Olej uzyskiwany z gotowanego i wyciskanego zooplanktonu morskiego, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

10.8.1

Mączka z mięczaków

Produkt wytwarzany przez ogrzewanie i suszenie całych mięczaków lub ich części, w tym kałamarnic i małży.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.9.1

Mączka z kałamarnic

Produkt wytwarzany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych kałamarnic lub ich części.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %


11.   Minerały i ich produkty pochodne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

11.1.1

Węglan wapnia (23) [wapień]

Produkt uzyskiwany w drodze mielenia materiałów będących źródłem węglanu wapnia, takich jak wapień, lub przez wytrącanie z kwaśnego roztworu.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.2

Wapienne muszle morskie

Produkt pochodzenia naturalnego, uzyskiwany z muszli morskich, mielonych lub poddanych granulacji, takich jak muszle ostryg lub muszle morskie.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.3

Węglan wapniowo-magnezowy

Naturalna mieszanina węglanu wapnia i węglanu magnezu.

Wapń, magnez, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.4

Kwaśny węglan wapnia z alg morskich (maerl)

Produkt pochodzenia naturalnego uzyskiwany z wapiennych alg morskich, mielonych lub poddawanych granulacji.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.5

Czerwone wapienne algi (lithothamne)

Produkt pochodzenia naturalnego uzyskiwany z wapiennych alg morskich (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mielonych lub poddawanych granulacji.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.6

Chlorek wapnia

Czysty technicznie chlorek wapnia.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.7

Wodorotlenek wapnia

Czysty technicznie wodorotlenek wapnia.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.8

Siarczan wapnia, bezwodny

Czysty technicznie bezwodny siarczan wapnia uzyskiwany przez mielenie bezwodnego siarczanu wapnia lub odwodnienie dwuwodzianu siarczanu wapnia.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.9

Półwodny siarczan wapnia

Czysty technicznie półwodny siarczan wapnia uzyskiwany przez częściowe odwodnienie dwuwodnego siarczanu wapnia.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.10

Dwuwodny siarczan wapnia

Czysty technicznie dwuwodny siarczan wapnia uzyskiwany przez mielenie dwuwodnego siarczanu wapnia lub uwodnienie półwodnego siarczanu wapnia.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.11

Sole wapniowe kwasów organicznych (24)

Sole wapniowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Wapń, kwas organiczny

11.1.12

Tlenek wapnia

Czysty technicznie tlenek wapnia uzyskiwany w wyniku kalcynacji występującego naturalnie wapienia.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.13

Glukonian wapnia

Sól wapniowa kwasu glukonowego, zwykle wyrażana jako Ca(C6H11O7)2 i jej postacie uwodnione.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.15

Siarczan/węglan wapnia

Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania węglanu sodu.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.16

Pidolan wapnia

Czysty technicznie L-pidolan wapnia.

Wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.2.1

Tlenek magnezu

Kalcynowany tlenek magnezu (MgO), o zawartości MgO co najmniej 70 %.

Magnez, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

11.2.2

Siedmiowodny siarczan magnezu

Czysty technicznie siarczan magnezu (MgSO4 × 7 H2O).

Magnez, siarka, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

11.2.3

Jednowodny siarczan magnezu

Czysty technicznie siarczan magnezu (MgSO4 × H2O).

Magnez, siarka, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

11.2.4

Siarczan magnezu, bezwodny

Czysty technicznie bezwodny siarczan magnezu (MgSO4).

Magnez, siarka, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.5

Propionian magnezu

Czysty technicznie propionian magnezu

Magnez

11.2.6

Chlorek magnezu

Czysty technicznie chlorek magnezu lub roztwór uzyskiwany przez naturalne zatężanie wody morskiej po osadzeniu się chlorku sodu.

Magnez, chlor, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.7

Węglan magnezu

Naturalny węglan magnezu.

Magnez, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.8

Wodorotlenek magnezu

Technicznie czysty wodorotlenek magnezu.

Magnez, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.9

Siarczan magnezowo-potasowy

Czysty technicznie siarczan magnezowo-potasowy.

Magnez, potas, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.10

Sole magnezowe kwasów organicznych (24)

Sole magnezowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Magnez, kwas organiczny

11.3.1

Fosforan dwuwapniowy (25) [wodoroortofosforan wapnia]

Czysty technicznie wodorofosforan wapnia uzyskiwany z kości lub źródeł nieorganicznych (CaHPO4 × H2O).

Ca/P > 1,2

Wapń, fosfor całkowity, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.2

Fosforan jedno-, dwuwapniowy

Produkt uzyskiwany chemicznie, złożony z fosforanu dwuwapniowego i jednowapniowego (CaHPO4 – Ca(H2PO4)2·× H2O)

0,8 < Ca/P < 1,3

Fosfor całkowity, wapń, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.3

Fosforan jednowapniowy [Tetrawodorodwuortofosforan wapnia]

Czysty technicznie bis-dwuwodorofosforan wapnia (Ca(H2PO4)2·× H2O)

Ca/P > 0,9

Fosfor całkowity, wapń, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.4

Fosforan trójwapniowy [ortofosforan trójwapniowy]

Czysty technicznie fosforan trójwapniowy z kości lub źródeł nieorganicznych (Ca3(PO4)2 × H2O)

Ca/P > 1,3

Wapń, fosfor całkowity, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.5

Fosforan wapniowo-magnezowy

Czysty technicznie fosforan wapniowo-magnezowy.

Wapń, magnez, fosfor całkowity, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.6

Fosforan odfluorowany

Fosforan naturalny, kalcynowany i poddany obróbce cieplnej większej niż to konieczne do usunięcia zanieczyszczeń.

Fosfor całkowity, wapń, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.7

Pirofosforan dwuwapniowy [dwufosforan dwuwapniowy]

Czysty technicznie pirofosforan diwapnia.

Fosfor całkowity, wapń, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.8

Fosforan magnezu

Produkt składający się z czystego technicznie jedno-, dwu- lub trójzasadowego fosforanu magnezu.

Fosfor całkowity, magnez, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.9

Fosforan sodowo-wapniowo-magnezowy

Produkt składający się z czystego technicznie fosforanu sodowo-wapniowo-magnezowego.

Fosfor całkowity, magnez, wapń, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.10

Fosforan sodu [diwodoroortofosforan sodu]

Czysty technicznie fosforan jednosodowy

(NaH2PO4 × H2O)

Fosfor całkowity, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.11

Fosforan dwusodowy [wodoroortofosforan dwusodowy]

Czysty technicznie fosforan dwusodowy (Na2HPO4 × H2O).

Fosfor całkowity, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.12

Fosforan trójsodowy [ortofosforan trisodowy]

Czysty technicznie fosforan trójsodowy (Na3PO4).

Fosfor całkowity, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.13

Pirofosforan sodu [dwufosforan czterosodowy]

Czysty technicznie pirofosforan sodu.

Fosfor całkowity, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.14

Fosforan jednopotasowy [dwuwodoroortofosforan potasu]

Czysty technicznie fosforan jednopotasowy (KH2PO4 × H2O).

Fosfor całkowity, potas, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.15

Fosforan dwupotasowy [wodoroortofosforan dwupotasowy]

Czysty technicznie fosforan dwupotasowy (K2HPO4 × H2O).

Fosfor całkowity, potas, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.16

Fosforan wapniowo-sodowy

Czysty technicznie fosforan wapniowo-sodowy.

Fosfor całkowity, wapń, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.17

Fosforan jednoamonowy [dwuwodoroortofosforan amonu]

Czysty technicznie fosforan amonu (NH4·Η2PO4).

Azot całkowity, fosfor całkowity, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.18

Fosforan dwuamonowy [wodoroortofosforan dwuamonowy]

Czysty technicznie fosforan dwuamonowy ((NH4)2ΗPO4).

Azot całkowity

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.19

Trójpolifosforan sodu [trójfosforan pięciosodowy]

Czysty technicznie trójpolifosforan sodu.

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.20

Fosforan sodowo-magnezowy

Czysty technicznie fosforan sodowo-magnezowy.

Fosfor całkowity, magnez, sód, P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.21

Podfosforyn magnezu

Czysty technicznie podfosforyn magnezu (Mg(H2PO2)2 × 6H2O).

Magnez

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.22

Odżelowana mączka kostna

Odżelowane, sterylizowane i mielone kości, z których usunięto tłuszcz.

Fosfor całkowity, wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.23

Popiół kostny

Mineralne pozostałości po spopielaniu, spalaniu lub gazyfikacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Fosfor całkowity, wapń, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.1

Chlorek sodu (23)

Czysty technicznie chlorek sodu lub produkt uzyskiwany z solanki w wyniku krystalizacji przez odparowanie (sól próżniowa), odparowania wody morskiej (sól morska) lub mielenia soli kamiennej.

Sód, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.2

Dwuwęglan sodu [wodorowęglan sodu]

Czysty technicznie dwuwęglan sodu (NaHCO3).

Sód, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.3

(Dwu)węglan sodu/amonu [(wodoro)węglan sodu/amonu]

Produkt uzyskiwany podczas produkcji węglanu sodu i dwuwęglanu sodu, ze śladowymi ilościami dwuwęglanu amonu (maksymalnie 5 % dwuwęglanu amonu).

Sód, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.4

Węglan sodu

Czysty technicznie węglan sodu (Na2CO3).

Sód, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.5

Półtorawęglan sodu

Czysty technicznie półtorawęglan sodu (Na3H(CO3)2).

Sód, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.6

Siarczan sodu

Czysty technicznie siarczan sodu.

Sód, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.7

Sole sodowe kwasów organicznych

Sole sodowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Sód, kwas organiczny

11.5.1

Chlorek potasu

Czysty technicznie chlorek potasu lub produkt uzyskiwany przez mielenie chlorku potasu ze źródeł naturalnych.

Potas, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.2

Siarczan potasu

Czysty technicznie siarczan potasu (K2SO4).

Potas, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.3

Węglan potasu

Czysty technicznie węglan potasu (K2CO3).

Potas, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.4

Dwuwęglan potasu [wodorowęglan potasu]

Czysty technicznie dwuwęglan potasu (KHCO3).

Potas, popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.5

Sole potasowe kwasów organicznych (24)

Sole potasowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Potas, kwas organiczny

11.6.1

Kwiat siarczany

Czysty technicznie proszek uzyskiwany z naturalnych złóż tego minerału. Również produkt uzyskiwany w wyniku rafinacji ropy naftowej stosowanej przez producentów siarki.

Siarka

11.7.1

Attapulgit, [pałygorskit]

Naturalny minerał zawierający magnez, glin i krzem.

Magnez

11.7.2

Kwarc

Minerał występujący naturalnie, uzyskiwany przez mielenie źródeł kwarcu.

 

11.7.3

Krystobalit

Dwutlenek krzemu uzyskiwany z ponownej krystalizacji kwarcu.

 

11.8.1

Siarczan amonu

Czysty technicznie siarczan amonu ((NH4)2SO4) uzyskiwany w drodze syntezy chemicznej.

Azot wyrażony jako surowe białko, siarka

11.8.2

Roztwór siarczanu amonu

Siarczan amonu w roztworze wodnym, zawierający nie mniej niż 35 % siarczanu amonu.

Azot wyrażony jako surowe białko

11.8.3

Sole amonowe kwasów organicznych

Sole amonowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.

Azot wyrażony jako surowe białko, kwas organiczny

11.8.4

Mleczan amonu

Mleczan amonu (CH3CHOHCOONH4). Obejmuje mleczan amonu produkowany w drodze fermentacji serwatki z zastosowaniem Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, zawierający nie mniej niż 44 % azotu wyrażonego jako białko surowe.

Azot wyrażony jako surowe białko, popiół surowy

11.8.5

Octan amonu

Octan amonu (CH3COONH4) w roztworze wodnym, zawierający nie mniej niż 55 % octanu amonu.

Azot wyrażony jako surowe białko


12.   Produkty (uboczne) fermentacji mikroorganizmów, których komórki inaktywowano lub zabito

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

12.1

Produkty uzyskiwane z biomasy określonych mikroorganizmów hodowanych na określonych podłożach

12.1.1

Białko wyprodukowane przez Methylophilus methylotrophus

Białkowy produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Methylophilus methylotrophus (NCIMB szczep 10.515) na metanolu, zawartość białka surowego: co najmniej 68 %, współczynnik odbicia co najmniej 50.

Białko surowe

Popiół surowy

Tłuszcz surowy

12.1.2

Białko wyprodukowane przez Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis i Bacillus firmus

Białkowy produkt fermentacji przez Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB szczep 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB szczep 12387), Bacillus brevis (NCIMB szczep 13288) i Bacillus firmus (NCIMB szczep 13280) na gazie ziemnym (około 91 % metanu, 5 % etanu, 2 % propanu, 0,5 % izobutanu, 0,5 % n-butanu), amoniaku i solach mineralnych, zawartość białka surowego: co najmniej 65 %.

Białko surowe

Popiół surowy

Tłuszcz surowy

12.1.3

Białko wyprodukowane przez bakterie Escherichia coli

Produkt białkowy, produkt uboczny wytwarzania aminokwasów przez kulturę Escherichia coli K12 na podłożach pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych; może być hydrolizowany.

Białko surowe

12.1.4

Białko wyprodukowane przez bakterie Corynebacterium glutamicum

Produkt białkowy, produkt uboczny wytwarzania aminokwasów przez kulturę Corynebacterium glutamicum na substratach pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych; może być hydrolizowany.

Białko surowe

12.1.5

Drożdże i produkty podobne [drożdże piwne] [produkty drożdży]

Wszystkie drożdże i ich części uzyskiwane z Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii lub Brettanomyces ssp. (26) na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.

Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 97 %

Jeżeli wilgotność < 75 %:

Białko surowe

12.1.6

Kiszonka z grzybni po produkcji penicyliny

Grzybnia (związki azotu), wilgotny produkt uboczny produkcji penicyliny przez Penicillium chrysogenum (ATCC48271), na różnych źródłach węglowodanów i ich hydrolizatów, poddana obróbce cieplnej i zakiszona przy użyciu Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides i Streptococcus lactis w celu inaktywowania penicyliny; azot wyrażony jako surowe białko: co najmniej 7 %.

Azot wyrażony jako białko surowe

Popiół surowy

12.2

Inne produkty uboczne fermentacji

12.2.1

Vinasse [skondensowana rozpuszczalna melasa]

Produkty uboczne pochodzące z przemysłowego przetwarzania moszczu/brzeczki powstałych na skutek procesu fermentacji np. podczas produkcji alkoholu, kwasów organicznych, drożdży. Składają się z frakcji płynu/pasty uzyskanej po oddzieleniu moszczu/brzeczki z procesu fermentacji. Mogą również zawierać martwe komórki mikroorganizmów wykorzystanych do fermentacji lub ich części. Podłoża są głównie pochodzenia roślinnego, np. melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji takie jak amoniak czy sole mineralne.

Białko surowe

Substrat i nazwa procesu produkcji stosownie do przypadku

12.2.2

Produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego

Zatężone płynne produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego w drodze fermentacji przez Corynebacterium melassecola na podłożu złożonym z sacharozy, melasy, produktów skrobiowych i ich hydrolizatów, soli amonu i innych związków azotu.

Białko surowe

12.2.3

Produkty uboczne wytwarzania monochlorowodorku L-lizyny przez Brevibacterium lactofermentum

Zatężone płynne produkty uboczne wytwarzania monochlorowodorku L-lizyny w drodze fermentacji przez Brevibacterium lactofermentum na podłożu złożonym z sacharozy, melasy, produktów skrobiowych i ich hydrolizatów, soli amonu i innych związków azotu.

Białko surowe

12.2.4

Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów przez Corynebacterium glutamicum

Płynne produkty uboczne wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji przez Corynebacterium glutamicum na podłożu pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych.

Białko surowe

Popiół surowy

12.2.5

Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów przez Escherichia coli K12

Płynne produkty uboczne wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji przez Escherichia coli K12 na podłożu pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych.

Białko surowe

Popiół surowy

12.2.6

Produkt uboczny wytwarzania enzymów przez Aspergillus niger

Produkt uboczny fermentacji Aspergillus niger na pszenicy i słodzie prowadzonej w celu produkcji enzymu.

Białko surowe


13.   Różne

Nr

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

13.1.1

Produkty przemysłu piekarniczego i zakładów wytwarzających makarony

Produkty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania chleba, herbatników, wafli lub makaronów. Mogą być suszone.

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.2

Produkty przemysłu ciastkarskiego

Produkty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania ciast cukierniczych i ciastek. Mogą być suszone.

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.3

Produkty wytwarzania płatków śniadaniowych

Substancje lub produkty przeznaczone, w formie przetworzonej, częściowo przetworzonej lub nieprzetworzonej, do spożycia przez ludzi lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być spożywane przez ludzi. Mogą być suszone.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

Skrobia, jeżeli > 30 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10 %

13.1.4

Produkty przemysłu cukierniczego

Produkty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania słodyczy, w tym czekolady. Mogą być suszone.

Skrobia

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.1.5

Produkty zakładów wytwarzających lody

Produkty uzyskiwane podczas produkcji lodów. Mogą być suszone.

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy

13.1.6

Produkty i produkty uboczne przetwarzania świeżych owoców i warzyw (27)

Produkty uzyskiwane w procesie przetwarzania świeżych owoców i warzyw (w tym skórka, całe cząstki owoców/warzyw i ich mieszanki). Mogły być wcześniej suszone lub mrożone.

Skrobia

Włókno surowe

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 3,5 %

13.1.7

Produkty przetwarzania roślin (27)

Produkty uzyskiwane w wyniku mrożenia lub suszenia całych roślin lub ich części.

Włókno surowe

13.1.8

Produkty przetwarzania przypraw korzennych i ziołowych (27)

Produkty uzyskiwane w wyniku mrożenia lub suszenia przypraw korzennych i ziołowych lub ich części.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

Skrobia, jeżeli > 30 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10 %

13.1.9

Produkty przetwarzania ziół (27)

Produkty uzyskiwane w wyniku rozdrabniania, mielenia, mrożenia lub suszenia ziół lub ich części.

Włókno surowe

13.1.10

Produkty przetwórstwa ziemniaków

Produkty uzyskiwane podczas przetwarzania ziemniaków. Mogły być wcześniej suszone lub mrożone.

Skrobia

Włókno surowe

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 3,5 %

13.1.11

Produkty i produkty uboczne produkcji sosów

Substancje pochodzące z produkcji sosów przeznaczone, w formie przetworzonej, częściowo przetworzonej lub nieprzetworzonej, do spożycia przez ludzi lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być spożywane przez ludzi. Mogą być suszone.

Tłuszcz surowy

13.1.12

Produkty i produkty uboczne przemysłu wytwarzającego przekąski

Produkty i produkty uboczne przemysłu wytwarzającego przekąski, uzyskiwane podczas i w wyniku produkcji przekąsek – chipsów ziemniaczanych, przekąsek na bazie ziemniaków lub zbóż (przekąsek bezpośrednio ekstrudowanych, na bazie ciasta i granulowanych) oraz orzechów.

Tłuszcz surowy

13.1.13

Produkty przemysłu wytwarzającego żywność gotową do spożycia

Produkty uzyskiwane podczas produkcji żywności gotowej do spożycia. Mogą być suszone.

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.14

Roślinne produkty uboczne produkcji napojów spirytusowych

Stałe produkty uzyskiwane z roślin (w tym jagód i nasion, takich jak anyż) po ich maceracji w roztworze alkoholowym lub po odparowaniu/destylacji alkoholowej, lub po obu tych procesach, podczas wydobywania aromatu w produkcji napojów spirytusowych. Produkty te muszą być destylowane w celu wyeliminowania pozostałości alkoholu.

Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

13.1.15

Piwo paszowe

Produkt browarniany, którego nie można sprzedawać jako napoju dla ludzi.

Zawartość alkoholu

13.2.1

Cukier karmelizowany

Produkt uzyskiwany przez kontrolowane ogrzewanie dowolnego cukru.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.2.2

Dekstroza

Dekstrozę uzyskuje się w wyniku hydrolizy skrobi; składa się z oczyszczonej, skrystalizowanej glukozy, z wodą krystalizacyjną lub bez.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.2.3

Fruktoza

Fruktoza jako oczyszczony krystaliczny proszek. Uzyskuje się ją z glukozy w syropie glukozowym z wykorzystaniem izomerazy glukozy oraz w wyniku inwersji sacharozy.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.2.4

Syrop glukozowy

Syrop glukozowy jest oczyszczonym i zatężonym wodnym roztworem sacharydów odżywczych uzyskiwanych w wyniku hydrolizy ze skrobi.

Cukier całkowity

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.2.5

Melasa glukozowa

Produkt wytwarzany podczas procesu rafinowania syropów glukozowych.

Cukier całkowity

13.2.6

Ksyloza

Cukier ekstrahowany z drewna.

 

13.2.7

Laktuloza

Półsyntetyczny dwucukier (4-O-D-galaktopiranozylo-D-fruktoza) uzyskiwany z laktozy poprzez izomeryzację glukozy do fruktozy. Występuje w poddanym obróbce termicznej mleku i przetworach mlecznych.

Laktuloza

13.2.8

Glukozamina (chitozamina)

Aminocukier (monosacharyd) będący częścią struktury polisacharydów chitozanu i chityny. Wytwarzany w drodze hydrolizy szkieletów zewnętrznych skorupiaków i innych stawonogów lub fermentacji ziarna, np. kukurydzy czy pszenicy.

Sód lub potas, zależnie od przypadku.

13.3.1

Skrobia (28)

Skrobia czysta technicznie.

Skrobia

13.3.2

Skrobia (28), wstępnie żelowana

Produkt składający się ze skrobi ekspandowanej w wyniku obróbki cieplnej.

Skrobia

13.3.3

Mieszanka skrobi (28)

Produkt składający się z występującej naturalnie lub modyfikowanej skrobi spożywczej uzyskiwanej z różnych źródeł botanicznych.

Skrobia

13.3.4

Makuch z hydrolizatów skrobi (28)

Produkt hydrolizy skrobi. Zawiera białko, tłuszcz i pomocniczy materiał filtracyjny (np. ziemia okrzemkowa, włókno drzewne).

Wilgotność, jeżeli < 25 % lub > 45 %

Jeżeli wilgotność < 25 %:

Tłuszcz surowy

Białko surowe

13.3.5

Dekstryna

Dekstryna to skrobia poddana częściowej hydrolizie kwasowej.

 

13.3.6

Maltodekstryna

Maltodekstryna to skrobia poddana częściowej hydrolizie.

 

13.4.1

Polidekstroza

Przypadkowo powiązany polimer blokowy glukozy wytwarzany w wyniku termicznej polimeryzacji D-glukozy.

 

13.5.1

Alkohole polihydroksylowe [poliole]

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia lub fermentacji, składający się ze zredukowanych mono-, di- lub oligosacharydów lub polisacharydów.

 

13.5.2

Izomalt

Alkohol cukrowy uzyskiwany z sacharozy po enzymatycznej konwersji i uwodornieniu.

 

13.5.3

Mannitol

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia lub fermentacji, składający się ze zredukowanej glukozy lub fruktozy.

 

13.5.4

Ksylitol

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia i fermentacji ksylozy.

 

13.5.5

Sorbitol

Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia glukozy.

 

13.6.1

Kwasy tłuszczowe (29)

Produkt uzyskiwany podczas odkwaszania ługiem lub w procesie destylacji olejów i tłuszczów nieokreślonego pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Również produkt uzyskiwany w drodze różnego rodzaju przetwarzania tłuszczów i olejów, stosowanego przez producentów kwasów tłuszczowych.

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

13.6.2

Kwasy tłuszczowe estryfikowane glicerolem (29)

Glicerydy uzyskiwane w drodze estryfikacji glicerolu pochodzenia roślinnego kwasami tłuszczowymi.

Wilgotność, jeżeli > 1 %

Tłuszcz surowy

13.6.3

Jedno- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych (29)

Jedno- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych składają się z mieszanek glicerolu, jedno-, dwu- i trójestrów kwasów tłuszczowych występujących w olejach i tłuszczach spożywczych.

Mogą zawierać niewielkie ilości wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu.

Tłuszcz surowy

13.6.4

Sole kwasów tłuszczowych (29)

Produkt uzyskiwany w drodze reakcji kwasów tłuszczowych z co najmniej czterema atomami węgla ze związkami wapnia, magnezu, sodu lub potasu.

Tłuszcz surowy (po hydrolizie)

Wilgotność

Ca, Na, K lub Mg (stosownie do przypadku)

13.7.1

Siarczan chondroityny

Produkt uzyskiwany w drodze ekstrakcji ze ścięgien, kości i innych tkanek zwierzęcych zawierających chrząstki i miękkie tkanki łączne.

Sód

13.8.1

Gliceryna, surowa

Produkt wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów kwasów tłuszczowych), uzyskiwany w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W glicerynie mogą pozostać sole mineralne i organiczne. (Maksymalna zawartość metanolu: 0,2 %).

Również produkt oleochemicznego przetwarzania tłuszczów i olejów mineralnych, w tym transestryfikacji, hydrolizy i zmydlania.

Glicerol

Potas

Sód

13.8.2

Gliceryna

Produkt wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów kwasów tłuszczowych), uzyskiwany w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a następnie rafinacji gliceryny. (Minimalna zawartość glicerolu: 99 % w suchej masie).

Również produkt oleochemicznego przetwarzania olejów i tłuszczów mineralnych, w tym transestryfikacji, hydrolizy i zmydlania.

Glicerol

Potas

Sód

13.9.1

Dimetylosulfon

Organiczny związek siarki ((CH3)2SO2) uzyskiwany syntetycznie, identyczny z naturalnie występującym źródłem w roślinach.

Siarka

13.10.1

Torf

Produkt naturalnego rozkładu roślin (głównie torfowców) w środowisku beztlenowym i oligotroficznym.

Włókno surowe

13.11.1

Glikol propylenowy

Zwany również 1,2-propanodiolem lub propano-1,2-diolem; związek chemiczny (diol lub podwójny alkohol), o wzorze C3H8O2. Lepki, słodkawy płyn, higroskopijny i rozpuszczalny w wodzie, acetonie i chloroformie.

Glikol propylenowy


(1)  W języku niemieckim wyraz „konzentrieren” można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazem „eindicken”, przy czym wspólnym kwalifikatorem powinien być wyraz „eingedickt”.

(2)  Wyraz „obłuszczanie” można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazem „łuszczenie” lub „obłuskiwanie”, przy czym wspólnym kwalifikatorem powinien być wyraz „wyłuskany” lub „obłuszczony”.

(3)  W języku francuskim można stosować wyraz „issues”.

(4)  W języku niemieckim można stosować kwalifikator „aufgeschlossen” i nazwę „Quellwasser” (w odniesieniu do skrobi). W języku duńskim można stosować kwalifikator „Kvældning” i nazwę „Kvældet” (w odniesieniu do skrobi).

(5)  W języku francuskim wyraz „pressage” można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazem „extraction mécanique”.

(6)  Nazwę tę można uzupełnić gatunkami zboża.

(7)  W języku angielskim wyraz „maize” można stosować synonimicznie z wyrazem „corn”. Dotyczy to wszystkich produktów z kukurydzy.

(8)  Jeśli ten produkt był poddany drobniejszemu mieleniu, do nazwy można dodać wyraz „miałki” lub nazwę można zastąpić przez odpowiednie określenie.

(9)  Nazwę tę można uzupełnić gatunkami ziarna.

(10)  W stosownych przypadkach można dodać wskazanie „niska zawartość glukozynolanów” zgodnie z definicją w prawie wspólnotowym. Dotyczy to wszystkich produktów z nasion rzepaku.

(11)  Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny.

(12)  Nazwę tę należy uzupełnić wskazaniem metody obróbki cieplnej.

(13)  Nazwę należy uzupełnić dokładniejszym opisem owocu.

(14)  Gatunki roślin wymienia się w opisie.

(15)  Nazwę należy uzupełnić wskazaniem rodzaju przeprowadzanej obróbki.

(16)  Do nazwy można dodać gatunek rośliny pastewnej.

(17)  Wyraz „mączka” można zastąpić wyrazem „granulat”. Do nazwy może być dodana metoda suszenia.

(18)  Nazwę należy uzu