ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.152.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 152

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
11 czerwca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 560/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 1017/2010 otwierającym sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 561/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010 otwierającym sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 562/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2012 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii Europejskiej oraz wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

24

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 563/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

30

 

 

DECYZJE

 

 

2011/338/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. dla laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. zdrowia pszczół (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3767)

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 559/2011

z dnia 7 czerwca 2011 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

Odnośnie do kaptanu Komisja została poinformowana, że cofnięto jego zastosowanie w przypadku selera, szpinaku i naci pietruszki i w związku z tym odpowiednie NDP mogły zostać zmniejszone bez wymogu zasięgania opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanego dalej „Urzędem”, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(3)

Odnośnie do cyromazyny w ocenie wydanej przez Urząd (2) wskazano, że najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w sałacie mogą wzbudzać obawy związane z ochroną konsumentów. Urząd zalecił obniżenie tych NDP. Obawy te odnoszą się również do cykorii endywii.

(4)

Na podstawie dodatkowych danych przedłożonych przez Republikę Południowej Afryki i Republikę Federalną Niemiec Urząd uściślił swą wcześniejszą ocenę narażenia konsumentów na karbendazym (3) i tiofanat metylowy (4). Urząd stwierdził, że należy obniżyć najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości karbendazymu w odniesieniu do grejpfrutów, pomarańczy i pomidorów, zaś tiofanatu metylowego w odniesieniu do pomidorów.

(5)

Urząd przedłożył, na podstawie art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, uzasadnione opinie w sprawie istniejących NDP etefonu (5), fenamifosu (6), triasulfuronu (7) i tritikonazolu (8). Urząd stwierdził, że należy obniżyć NDP triasulfuronu w przypadku jęczmienia, owsa, żyta i pszenicy, a fenamifosu w przypadku pomidorów, bakłażanów, papryki, arbuzów, cukinii, brukselki, bananów, orzeszków ziemnych i nasion oleistych oraz że należy podwyższyć NDP w przypadku winogron. Odnośnie do trikonazolu Urząd stwierdził, że nie ma konieczności zmiany NDP. Właściwe jest przeniesienie NDP tych czterech substancji w odniesieniu do nowych towarów, czasowo określonych w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, do załącznika II do tego rozporządzenia.

(6)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(7)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(8)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na zastosowanie zmienionych NDP w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz część B załącznika III do tego rozporządzenia.

(10)

W celu umożliwienia normalnego wprowadzania do obrotu, przetwarzania i konsumpcji produktów w rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane zgodnie z prawem przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

(2)

w części B do załącznika III skreśla się kolumny dotyczące etefonu, fenamifosu, triasulfuronu i tritikonazolu.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w wersji przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem nadal ma zastosowanie do produktów, które zostały wyprodukowane zgodnie z prawem przed dniem 1 stycznia 2012 r., w odniesieniu do substancji czynnych i produktów określonych w poniższym wykazie:

a)

kaptan: seler, szpinak i nać pietruszki;

b)

karbendazym i tiofanat metylowy: produkty mrożone, w puszce, konserwowane i przetworzone z grejpfrutów, pomarańczy i pomidorów;

c)

fenamifos: warzywa owocowe, banany, nasiona oleiste i brukselka.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 168.

(3)  Sprawozdanie naukowe EFSA (2009) 289.

(4)  Zob. przypis 3.

(5)  Dziennik EFSA (2009) 7(10): 1347.

(6)  Sprawozdanie naukowe EFSA (2009) 331.

(7)  Sprawozdanie naukowe EFSA (2009) 278.

(8)  Sprawozdanie naukowe EFSA (2009) 277.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

Kolumny dotyczące kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Kaptan

Karbendazim i benomyl (suma benomylu i karbendazimu wyrażona jako karbendazim) (R)

Cyromazyna

Etefon

Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)

Tiofanat metylowy (R)

Triasulfuron

Tritikonazol

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Limy (Limonki)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Pozostałe

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Migdały

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Orzechy makadamia

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Orzeszki pekan

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistacje

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Pozostałe

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Pigwy

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Nieśplik japoński

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Pozostałe

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Morele

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia )

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Pozostałe

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

(b)

Truskawki

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

(c)

Owoce leśne

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Jeżyny

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Pozostałe

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Inne drobne owoce i jagody

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne )

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Róża dzika

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Pozostałe

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

(vi)

Owoce różne

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

(a)

Z jadalną skórką

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Daktyle

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Figi

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Kaki (Szaron, Persymon)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska ) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora), )

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Pozostałe

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

(b)

Z niejadalną skórką, małe

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Caimito

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Awokado

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Mango

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Papaja

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Granaty

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ananasy

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Durian (Rościan)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Pozostałe

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

(a)

Ziemniaki

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Marchew

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Seler korzeniowy

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki )

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Pasternak

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Pietruszka zwyczajna - korzeń

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Brukiew

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Rzepa

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Czosnek

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Cebula (Cebula srebrzysta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Szalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Rośliny psiankowate

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Pozostałe

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

(b)

Dyniowate - z jadalną skórką

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Korniszon

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukinia (Kabaczek (patison))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Dyniowate - z niejadalną skórką

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty) )

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Dynia (Dynia olbrzymia)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Arbuz

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

(d)

Kukurydza cukrowa

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

(e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

(a)

Kapustne kwitnące

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska )

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Kapustne głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Pozostałe

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

(c)

Kapustne liściowe

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kalarepa

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

(a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Rzeżucha

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Gorycznik wiosenny

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Rokietta siewna , rukola (Dwurząd murowy)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Pozostałe

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Szpinak i podobne (liście)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Pozostałe

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Liście winorośli

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

(d)

Rukiew wodna

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

(e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

(f)

Zioła

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Pietruszka - nać

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy )

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Rozmaryn

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Tymianek (Majeranek, oregano)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Liście laurowe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Estragon (Hizop)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Pozostałe (Kwiaty jadalne )

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Fasola (w strąkach ) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Soczewica

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Pozostałe

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Szparagi

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Karczochy

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Seler

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Koper włoski

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Karczochy kuliste

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Por

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbar

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Pędy bambusa

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Pozostałe

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Grzyby

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Pozostałe

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Łubin

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

(i)

Nasiona oleiste

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Siemię lnu

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Orzeszki ziemne

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Mak

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Ziarna soi

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Rokosz barwierski

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Ogórecznik

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Lnicznik właściwy

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Konopie

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Rącznik pospolity

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Pozostałe

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Olejowiec gwinejski

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Drzewo kapokowe

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Pozostałe

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

ZBOŻA

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Jęczmień

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa )

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Kukurydza

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Owies zwyczajny

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Ryż

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

Żyto

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Sorgo

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Pszenica (Orkisz, pszenżyto )

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Pozostałe

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

(ii)

Ziarna kawy

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

(a)

Kwiaty

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Kwiaty rumianku

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Kwiat malwy sudańskiej

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Płatki róży

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Lipa drobnoziarnista

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

(b)

Liście

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Liście truskawki

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Liście Rooibos (Liście miłorzębu)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

(c)

Korzenie

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Korzeń waleriany

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Korzeń żeń-szenia

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

(d)

Pozostałe napary ziołowe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

(iv)

Kakao (femetowane ziarna)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

PRZYPRAWY

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

(i)

Nasiona

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Anyż

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Czarnuszka siewna

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Kolendra

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Koper włoski

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Gałka muszkatałowa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

(ii)

Owoce i jagody

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Ziele angielskie

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Kminek

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Wanilia płaskolistna

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Tamarynd

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

(iii)

Kora

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Cynamon (Kasja)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Lukrecja

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Imbir

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Kurkuma

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Chrzan pospolity

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

(v)

Pąki

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Goździki

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Kapary

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Szafran

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Muszkatołowiec korzenny

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Burak cukrowy (korzeń)

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Cykoria podróżnik korzenie

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

(a)

Świnie

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Tłuszcz z chudego mięsa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Bydło

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Owce

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Kozy

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Mięso

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Tłuszcz

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Wątroba

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Nerka

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Podroby jadalne

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

(f)

Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Mięso

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Tłuszcz

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Wątroba

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Nerka

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Podroby jadalne

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Bydło

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Owce

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konie

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Kury

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Gęsi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Przepiórki

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Pozostałe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

(iv)

Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

(v)

Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

(vi)

Ślimaki

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Karbendazim - kod 0110000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim

Tiofanat metylowy - kod 1000000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim

Kaptan

(+) 0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0152000

(b)

Truskawki

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0153010

Jeżyny

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0260010

Fasola (w strąkach ) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

Suma kaptanu i folpetu.

Etefon

(+) 0161030

Oliwki stołowe

NDP będzie obowiązywać do 1 lipca 2011 r., do czasu przedłożenia i oceny dodatkowych badań pozostałości

(+) 0401090

Nasiona bawełny

NDP będzie obowiązywać do 1 lipca 2011 r., do czasu przedłożenia i oceny dodatkowego badania metabolizmu”


(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(2)  Wskazuje granicę oznaczalności

(3)  Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(R)

=

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Karbendazim - kod 0110000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim

Tiofanat metylowy - kod 1000000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim

Kaptan

(+) 0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0152000

(b)

Truskawki

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0153010

Jeżyny

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0260010

Fasola (w strąkach ) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

Suma kaptanu i folpetu.

(+) 0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

Suma kaptanu i folpetu.

Etefon

(+) 0161030

Oliwki stołowe

NDP będzie obowiązywać do 1 lipca 2011 r., do czasu przedłożenia i oceny dodatkowych badań pozostałości

(+) 0401090

Nasiona bawełny

NDP będzie obowiązywać do 1 lipca 2011 r., do czasu przedłożenia i oceny dodatkowego badania metabolizmu”


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 560/2011

z dnia 10 czerwca 2011 r.

zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 1017/2010 otwierającym sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f), w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 (2) otworzyło stałe przetargi na odprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Po odprzedaży w ramach przetargów, które odbywały się od dnia 24 listopada 2010 r., pewna ilość zbóż pozostała niesprzedana.

(2)

W odniesieniu do planu dystrybucji żywności na 2012 r. na rzecz osób najbardziej potrzebujących całkowite ilości zbóż, o których przydział zwróciły się państwa członkowskie zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii (3), przekraczają dostępne obecnie ilości. Należy wobec tego zachować całą ilość zbóż pozostającą w zapasach interwencyjnych.

(3)

Należy zatem zamknąć sprzedaż zbóż w drodze przetargu otwartą na mocy rozporządzenia (UE) nr 1017/2010, a rozporządzenie to uchylić. W związku z tym oferty otrzymane przez agencje interwencyjne państw członkowskich po godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 25 maja 2011 r. i po tym dniu stały się bezprzedmiotowe.

(4)

Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efektywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zamyka się sprzedaż zbóż w drodze przetargu otwartą na mocy art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1017/2010.

Artykuł 2

Rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 41.

(3)  Dz.U. L 242 z 15.9.2010, s. 9.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 561/2011

z dnia 10 czerwca 2011 r.

zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010 otwierającym sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. j) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sprzedaż w drodze przetargu odtłuszczonego mleka w proszku została otwarta rozporządzeniem Komisji (UE) nr 447/2010 (2) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3).

(2)

W odniesieniu do planu dystrybucji żywności na 2012 r. całkowite ilości odtłuszczonego mleka w proszku, o których przydział zwróciły się państwa członkowskie zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii (4), przekraczają dostępną obecnie ilość. Należy zatem zarezerwować całą ilość odtłuszczonego mleka w proszku pozostającą obecnie w zapasach interwencyjnych.

(3)

Należy zatem zamknąć sprzedaż w drodze przetargu mleka odtłuszczonego w proszku otwartą na mocy art. 1 rozporządzenia (UE) nr 447/2010, a rozporządzenie to uchylić. W związku z tym oferty otrzymane przez agencje interwencyjne państw członkowskich po godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 17 maja 2011 r. i po tym dniu stają się bezprzedmiotowe.

(4)

Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efektywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zamyka się sprzedaż w drodze przetargu odtłuszczonego mleka w proszku otwartą na mocy art. 1 rozporządzenia (UE) nr 447/2010.

Artykuł 2

Rozporządzenie (UE) nr 447/2010 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 126 z 22.5.2010, s. 19.

(3)  Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

(4)  Dz.U. L 242 z 15.9.2010, s. 9.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 562/2011

z dnia 10 czerwca 2011 r.

przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2012 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii Europejskiej oraz wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) oraz g) w związku z art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane w Unii (3) Komisja musi przyjąć plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2012. Plan ten musi ustanowić w szczególności, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego wdrażającego ten środek, maksymalne środki finansowe dostępne na cele realizacji części planu przypadającej na dane państwo oraz ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne.

(2)

Państwa członkowskie uczestniczące w planie dystrybucji w roku budżetowym 2012 przekazały Komisji niezbędne informacje zgodnie z przepisami art. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

(3)

Dokonując podziału środków, należy uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez państwa członkowskie środków przyznanych im w poprzednich latach budżetowych.

(4)

Uwzględniając fakt, że w stosunku do poprzedniego roku dostępność zapasów interwencyjnych na potrzeby programu dystrybucji żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących jest znacząco ograniczona, plan roczny na 2012 r. należy przyjąć niezwłocznie po dostarczeniu Komisji przez państwa członkowskie informacji wymaganych na mocy art. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010. Celem tak szybkiego przyjęcia planu jest zapewnienie państwom członkowskim dodatkowego czasu na przygotowanie realizacji rocznego unijnego planu, tak aby władze krajowe oraz organizacje charytatywne miały możliwość znalezienia alternatywnych źródeł dostaw żywności.

(5)

Artykuł 4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 przewiduje, że w przypadku gdy ryż jest niedostępny w zapasach interwencyjnych, Komisja może zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłatę za dostawę ryżu i produktów na bazie ryżu pozyskanych na rynku. Należy zatem – zważywszy, że obecnie nie ma zapasów interwencyjnych ryżu – zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłaty za produkty na bazie ryżu pozyskane na rynku.

(6)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 przewiduje przekazywanie między państwami członkowskimi produktów niedostępnych w zapasach interwencyjnych w tym państwie członkowskim, w którym występuje na nie zapotrzebowanie, w celu wykonania rocznego planu dystrybucji. Należy zatem zezwolić na niezbędne transfery produktów wewnątrz Unii w celu realizacji tego planu w 2012 r. na warunkach określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

(7)

Ze względu na obecną sytuację rynkową w sektorze zbóż, która charakteryzuje się wysokim poziomem cen rynkowych, oraz w celu zabezpieczenia interesów finansowych Unii, należy podwyższyć kwotę zabezpieczenia, które składa wykonawca dokonujący dostawy zbóż zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

(8)

Do celów realizacji rocznego planu dystrybucji za termin obowiązujący w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 należy przyjąć datę rozpoczęcia roku budżetowego dla zarządzania zapasami publicznymi.

(9)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 807/2010, przy opracowywaniu rocznego planu dystrybucji Komisja konsultowała się z głównymi organizacjami znającymi problemy osób najbardziej potrzebujących w Unii.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W 2012 r. dystrybucja żywności do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii na mocy art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, realizowana jest zgodnie z rocznym planem dystrybucji przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Zezwala się na wykorzystanie zbóż jako zapłaty za produkty na bazie ryżu pozyskane na rynku zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

Artykuł 2

Zezwala się na przekazywanie wewnątrz Unii produktów wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia na warunkach określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

Artykuł 3

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 akapit piąty oraz art. 8 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 807/2010, w odniesieniu do planu dystrybucji na 2012 r., przed wycofaniem zbóż w zapasów interwencyjnych, wykonawca dokonujący dostawy składa zabezpieczenie w kwocie 150 EUR za tonę.

Artykuł 4

W celu realizacji rocznego planu dystrybucji, o którym mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, za datę terminu operacyjnego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98, przyjmuje się dzień 1 października 2011 r.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, s. 1.

(3)  Dz.U. L 242 z 15.9.2010, s. 9.


ZAŁĄCZNIK I

ROCZNY PLAN DYSTRYBUCJI NA ROK BUDŻETOWY 2012

a)

Środki finansowe udostępnione poszczególnym państwom członkowskim w celu realizacji planu na 2012 r.:

(w EUR)

Państwo członkowskie

Przydział środków

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Ogółem

113 487 343

b)

Ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów interwencyjnych UE dla celów dystrybucji w każdym państwie członkowskim w ilościach nieprzekraczających wartości maksymalnych określonych w lit. a) niniejszego załącznika:

(w tonach)

Państwo członkowskie

Zboża

Masło

Odtłuszczone mleko w proszku

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Elláda

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Ogółem

162 410,652

 

53 575,425


(1)  Česká Republika: przydział środków na zakup produktów mlecznych na rynku UE: 37 356 EUR, rozliczany akonto przydziału odtłuszczonego mleka w proszku i dodatkowej kwoty w wysokości 33 263 EUR, rozliczany akonto przydziału masła przyznanego Republice Czeskiej.

(2)  Eesti: przydział środków na zakup produktów mlecznych na rynku UE: 30 440 EUR, rozliczany akonto przydziału masła przyznanego Estonii.

(3)  Luxembourg: przydział środków na zakup produktów mlecznych na rynku UE: 44 989 EUR, rozliczany akonto przyznanego Luksemburgowi przydziału na odtłuszczone mleko w proszku.


ZAŁĄCZNIK II

a)

Przekazywanie zbóż wewnątrz Unii dozwolone w ramach planu na rok budżetowy 2012:

 

Ilość

(tony)

Posiadacz

Odbiorca

1

33 988,763

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

b)

Przekazywanie odtłuszczonego mleka w proszku wewnątrz Unii dozwolone w ramach planu na rok budżetowy 2012:

 

Ilość

(tony)

Posiadacz

Odbiorca

1

2 682,688

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 563/2011

z dnia 10 czerwca 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie pomocy finansowej Unii na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. dla laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. zdrowia pszczół

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3767)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2011/338/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 75 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3), w szczególności jej art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 zaciągnięcie zobowiązań dotyczących wydatków jest poprzedzane decyzją w sprawie finansowania przyjętą przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta przekaże uprawnienia.

(2)

Artykuł 31 ust. 2 decyzji 2009/470/WE stanowi, że laboratoria referencyjne Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać pomoc unijną.

(3)

Powinno się zatem przyznać unijną pomoc finansową laboratorium referencyjnemu Unii Europejskiej wyznaczonemu do wykonywania funkcji przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczającym laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiającym dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(4)

Komisja oceniła program prac oraz odpowiadający mu preliminarz budżetowy, przedłożone przez laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (5) stanowi, że Unia przyznaje pomoc finansową, jeżeli zatwierdzone programy prac są skutecznie realizowane, a beneficjenci dostarczają wszelkie niezbędne informacje w określonych terminach.

(6)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 stosunki między Komisją a laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej są regulowane w ramach umowy partnerstwa, której towarzyszy wieloletni program prac.

(7)

Pomoc finansowa na działalność laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej i organizację przez nie seminariów powinna również być zgodna z zasadami kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006.

(8)

W rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006 ustalono zasady kwalifikowalności dotyczące seminariów organizowanych przez laboratoria referencyjne Unii Europejskiej. Ograniczono w nim również pomoc finansową do maksymalnie 32 uczestników seminariów. Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 odstępstwa od tego ograniczenia powinny być dopuszczone w przypadku tych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej, które potrzebują wsparcia, by umożliwić uczestnictwo ponad 32 osobom w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników seminariów. Odstępstwa są możliwe w przypadku, gdy europejskie laboratorium referencyjne zobowiąże się do prowadzenia i organizacji seminarium wraz z innym laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej.

(9)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) oraz art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (6) programy zwalczania i kontroli chorób zwierzęcych (środki weterynaryjne) są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Ponadto w art. 13 akapit drugi wspomnianego rozporządzenia przewidziano, że w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w odniesieniu do środków i programów objętych decyzją 2009/470/WE, fundusz ten pokrywa wydatki związane z kosztami administracyjnymi i kosztami zatrudnienia, poniesione przez państwa członkowskie i przez beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W odniesieniu do zdrowia pszczół Unia przyznaje pomoc finansową na rzecz Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Sophia-Antipolis Laboratory w celu wykonywania przez ten podmiot funkcji i obowiązków określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 87/2011.

Pomoc finansowa Unii obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 249 616 EUR w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2011 r., z czego maksymalnie 48 470 EUR przeznacza się na organizację seminarium technicznego poświęconego zdrowiu pszczół.

Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Francja.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(4)  Dz.U. L 29 z 3.2.2011, s. 1.

(5)  Dz.U. L 331 z 29.11.2006, s. 8.

(6)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.