ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.147.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 147

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
2 czerwca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 536/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 odnośnie do wpisów dotyczących Republiki Południowej Afryki w wykazie państw trzecich i ich części ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 538/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

6

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 539/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

13

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/63/UE z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych

15

 

 

DECYZJE

 

 

2011/326/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

17

 

 

2011/327/UE

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/836

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 536/2011

z dnia 1 czerwca 2011 r.

zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 odnośnie do wpisów dotyczących Republiki Południowej Afryki w wykazie państw trzecich i ich części

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzję 2005/432/WE (3) ustanowiono przepisy dotyczące przywozu do Unii oraz tranzytu przez jej terytorium i składowania w Unii przesyłek produktów mięsnych określonych w pkt 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4) oraz przesyłek przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit określonych w pkt 7.9 wspomnianego załącznika.

(2)

Decyzją 2007/777/WE ustanowiono także wykazy państw trzecich i ich części, co do których należy zezwolić na taki przywóz, tranzyt i składowanie, a także świadectwa zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz rodzaje obróbki wymagane dla takich produktów.

(3)

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE ustanowiono wykaz państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit podlegających różnym rodzajom obróbki, określonym w części 4 tego załącznika.

(4)

Republika Południowej Afryki ujęta jest w wykazie w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo, z którego dozwolony jest przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów mięsnych, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit uzyskanych z ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych, które to produkty podlegają niespecyficznemu procesowi obróbki, dla którego nie jest określona minimalna temperatura („obróbka A”).

(5)

W części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE ustanowiono wykaz państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii mięsa suszonego/wędzonego w paskach lub pasteryzowanych produktów mięsnych, podlegających różnym rodzajom obróbki, określonym w części 4 wspomnianego załącznika.

(6)

Republika Południowej Afryki ujęta jest w wykazie w części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako państwo, z którego dozwolony jest przywóz do Unii mięsa suszonego/wędzonego w paskach składającego się z lub zawierającego mięso z drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikiego ptactwa łownego, które to mięso podlega specyficznej obróbce („obróbka E”).

(7)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (5) określono warunki dotyczące świadectw weterynaryjnych dla przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium drobiu, jaj wylęgowych, jednodniowych piskląt oraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, a także mięsa, mięsa mielonego i mechanicznie odkostnionego mięsa drobiu, w tym ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego, jaj i przetworów jajecznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium objętych nim towarów jest dozwolony jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wymienionych w tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(8)

Republika Południowej Afryki ujęta jest w wykazie w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) 798/2008 jako państwo, z którego dozwolony jest przywóz do Unii ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonych do celów rozpłodowych i produkcyjnych oraz jednodniowych piskląt, jaj wylęgowych i mięsa ptaków bezgrzebieniowych.

(9)

W rozporządzeniu (WE) 798/2008 ustanowiono także warunki do uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i wymagań dotyczących przyznawania świadectw weterynaryjnych w tym zakresie dla towarów przeznaczonych do przywozu do Unii.

(10)

Republika Południowej Afryki powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska HPAI podtypu H5N2, które zostało potwierdzone na tym terytorium dnia 9 kwietnia 2011 r.

(11)

W związku z potwierdzonym wystąpieniem ogniska HPAI terytorium Republiki Południowej Afryki nie może już być uznawane za wolne od tej choroby. Dlatego też organy weterynaryjne Republiki Południowej Afryki zawiesiły wydawanie świadectw weterynaryjnych dla przesyłek wspomnianych towarów ze skutkiem natychmiastowym. Należy zatem odpowiednio zmienić wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki w części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 798/2008.

(12)

Dodatkowo, w związku z wystąpieniem ogniska HPAI, Republika Południowej Afryki nie spełnia już warunków dotyczących zdrowia zwierząt dla stosowania „obróbki A” do towarów składających się z lub zawierających mięso ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych, lub też przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi, wymienionych w części 2 załącznika II do decyzji nr 2007/777WE, jak również dla stosowania „obróbki E” do mięsa suszonego/wędzonego w paskach oraz pasteryzowanych produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso drobiu, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego, wymienionych w części 3 tego załącznika. Wspomniane rodzaje obróbki są niewystarczające do wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt związanych z tymi towarami. Należy zatem odpowiednio zmienić wpisy dotyczące Republiki Południowej Afryki w częściach 2 i 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE w celu określenia odpowiedniej obróbki tych towarów.

(13)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2007/777/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 798/2008.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.

(3)  Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(5)  Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 2 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie:

„ZA

Republika Południowej Afryki (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

2)

w części 3 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie:

„ZA

Republika Południowej Afryki

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX”

Republika Południowej Afryki ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


ZAŁĄCZNIK II

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje brzmienie:

„ZA – Republika Południowej Afryki

ZA-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 537/2011

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizm przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych powinien gwarantować, że ilość, na którą co roku przyznawane są licencje indywidualnym producentom i importerom, nie przekracza 130 % rocznej średniej obliczonego poziomu substancji kontrolowanych, na które dani producenci lub importerzy otrzymali pozwolenie dotyczące nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w latach 2007–2009, oraz że całkowita ilość substancji, dopuszczona do stosowania rocznie w ramach licencji, w tym licencji na wodorochlorofluorowęglowodory zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, nie przekracza 110 ton potencjału niszczenia ozonu (zwanego dalej „ODP”).

(2)

Całkowite ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych – obliczone na podstawie produkcji i przywozu objętych licencją w okresie odniesienia – dla przedsiębiorstw, które produkowały lub dokonywały przywozu takich substancji w ramach licencji w latach 2007–2009, nie mogą przekroczyć 77 243,181 kilograma ODP.

(3)

Ilość brakującą do zrealizowania maksymalnej ilości 110 ton ODP (32 756,819 kilograma ODP) oraz ilości nieobjęte deklaracjami złożonymi przez przedsiębiorstwa, które produkowały lub dokonywały przywozu takich substancji w ramach licencji w latach 2007–2009, należy przyznawać przedsiębiorstwom, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz w okresie odniesienia 2007–2009. Mechanizm przyznawania powinien zapewniać stosowną część ilości, które mają zostać przyznane, wszystkim przedsiębiorstwom ubiegającym się o przyznanie nowych kwot.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty kontrolowanych substancji dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych przyznaje się zgodnie z mechanizmem ustanowionym w załączniku tym producentom i importerom, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz w latach 2007–2009.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Mechanizm przyznawania kwot

1.   Określanie ilości przyznawanych przedsiębiorstwom, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz substancji kontrolowanych dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w latach 2007–2009 (nowym przedsiębiorstwom)

Każde przedsiębiorstwo, któremu wydano licencję na produkcję lub przywóz substancji kontrolowanych dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w latach 2007–2009, otrzymuje kwotę odpowiadającą ilości określonej w deklaracji, o której mowa w art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, nieprzekraczającą 130 % rocznej średniej obliczonego poziomu substancji kontrolowanych, na które dane przedsiębiorstwo otrzymało licencję w latach 2007–2009.

Suma tych przyznanych ilości jest odejmowana od 110 ton ODP w celu określenia ilości, która zostanie przyznana nowym przedsiębiorstwom (ilość przyznawana w fazie 1).

2.   Faza 1

Każde nowe przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę odpowiadającą ilości określonej w deklaracji, lecz nieprzekraczającą proporcjonalnego udziału w ilości przyznawanej w ramach fazy 1. Proporcjonalny udział oblicza się, dzieląc przez 100 liczbę nowych przedsiębiorstw. Suma kwot przyznanych w ramach fazy 1 jest odejmowana od ilości przyznawanej w fazie 1, aby określić ilość przyznawaną w fazie 2.

3.   Faza 2

Każde nowe przedsiębiorstwo, któremu w fazie 1 nie przyznano 100 % ilości, o którą dane przedsiębiorstwo wystąpiło w deklaracji, otrzymuje dodatkowy przydział odpowiadający różnicy pomiędzy ilością, o którą wystąpiło, a ilością przyznaną mu w fazie 1, która jednak nie przekracza proporcjonalnego udziału w ilości przyznawanej w fazie 2. Proporcjonalny udział oblicza się, dzieląc przez 100 liczbę nowych przedsiębiorstw kwalifikujących się do przydziału w fazie 2. Suma kwot przyznanych w ramach fazy 2 jest odejmowana od ilości przyznawanej w fazie 2, aby określić ilość przyznawaną w fazie 3.

4.   Faza 3

Powtarza się analogicznie fazę 2 do momentu, gdy pozostająca do przyznania ilość w kolejnej fazie jest mniejsza niż 1 tona ODP.


2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 538/2011

z dnia 1 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit pierwszy lit. k), l) i m) oraz art. 203b w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 (2) stanowi, że „Rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” (zwany dalej „rejestrem”) prowadzony przez Komisję na podstawie art. 118n rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zostaje włączony do elektronicznej bazy danych „E-Bacchus”.

(2)

W celu uproszczenia wykaz reprezentatywnych organizacji handlowych oraz ich członków, zamieszczony w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 607/2009, należy opublikować w internecie. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 30 ust. 2.

(3)

Aby uniknąć dyskryminacji między winami pochodzącymi z Unii a winami pochodzącymi z krajów trzecich, należy wyjaśnić, że określenia tradycyjnie używane w krajach trzecich mogą uzyskać uznanie i ochronę w Unii jako określenia tradycyjne także w przypadku, gdy są one używane w powiązaniu z oznaczeniami geograficznymi oraz nazwami pochodzenia uregulowanymi przez wspomniane kraje trzecie.

(4)

W celu zachowania jasności chronione określenia tradycyjne wymienione w załączniku XII powinny zostać przeniesione do elektronicznej bazy danych „E-Bacchus”. W ten sposób chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne oraz chronione określenia tradycyjne zostaną zebrane w jednym narzędziu IT, łatwo dostępnym do celów konsultacji.

(5)

Informacje przedstawione w załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 należy przenieść do elektronicznej bazy danych „E-Bacchus”, a nowe informacje związane z ochroną określeń tradycyjnych należy zamieszczać wyłącznie w tej bazie danych, w celu udostępniania aktualnych informacji dotyczących określeń tradycyjnych.

(6)

W celu wyjaśnienia związku między chronionymi nazwami pochodzenia a znakami towarowymi, konieczne jest określenie, na jakiej podstawie prawnej należy ocenić wniosek o znak towarowy zawierający lub składający się z chronionych określeń tradycyjnych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (3) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (4).

(7)

Aby poprawić przejrzystość przepisów dotyczących określeń tradycyjnych, w szczególności ze względu na fakt, że zostaną one przeniesione do elektronicznej bazy danych „E-Bacchus”, jakiekolwiek zmiany określeń tradycyjnych należy wprowadzać zgodnie z formalnie określoną procedurą.

(8)

W celu udostępnienia opinii publicznej dokładnych informacji, należy określić zasady dotyczące oznaczenia wyrażonej objętościowo zawartości alkoholu niektórych szczególnych produktów winiarskich.

(9)

Aby ułatwić etykietowanie, niektóre informacje związane z nazwą oraz adresem butelkującego w pewnych okolicznościach nie są wymagane.

(10)

W celu usprawnienia kontroli pewnych produktów winiarskich, należy umożliwić państwom członkowskim ustanowienie przepisów w odniesieniu do korzystania z danych szczegółowych dotyczących producenta i przetwórcy.

(11)

W celu zachowania jasności należy zmienić art. 42 ust. 1 oraz art. 56 ust. 3.

(12)

Korzystanie ze specjalnego typu butelki oraz zamknięcia w przypadku win musujących, gatunkowych win musujących oraz gatunkowych aromatycznych win musujących, określone w art. 69 rozporządzenia (WE) nr 607/2009, powinno być obowiązkowe wyłącznie w odniesieniu do wprowadzania do obrotu oraz wywozu win tego rodzaju, wyprodukowanych w Unii Europejskiej.

(13)

W odniesieniu do przesyłania dokumentacji technicznej istniejących chronionych nazw win, o których mowa w art. 118s rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wymóg identyfikacji wnioskodawcy istniejącej chronionej nazwy wina, o którym mowa w art. 118c ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, może powodować trudności dla niektórych państw członkowskich, ponieważ przepisy ustanowione na szczeblu krajowym, dotyczące istniejących chronionych nazw win, nie zawierają odniesienia do poszczególnych wnioskodawców. Aby ułatwić przejście od ustaleń określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 (5) do rozwiązań ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007, należy wprowadzić środki przejściowe zgodne z przepisami krajowymi wspomnianych państw członkowskich.

(14)

Należy zmienić załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do wcześniejszych praw, na które można się powołać w przypadku sprzeciwu co do stosowania ochrony określenia tradycyjnego.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 607/2009.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 607/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 607/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku wniosku złożonego przez reprezentatywną organizację zawodową mającą siedzibę w kraju trzecim, przekazuje się także szczegółowe informacje dotyczące reprezentatywnych organizacji zawodowych. Komisja publikuje w internecie wykaz zainteresowanych krajów trzecich, nazwy reprezentatywnych organizacji zawodowych oraz nazwiska członków wspomnianych reprezentatywnych organizacji zawodowych.”;

2)

artykuł 32 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 32

Zasady dotyczące określeń tradycyjnych stosowanych w krajach trzecich

1.   Definicję określeń tradycyjnych, ustaloną w art. 118u ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian do określeń tradycyjnie stosowanych w krajach trzecich w odniesieniu do produktów sektora wina opatrzonych oznaczeniami geograficznymi lub nazwami pochodzenia na podstawie prawodawstwa wspomnianych krajów trzecich.

2.   Wina pochodzące z krajów trzecich, których etykiety zawierają tradycyjne oznakowania inne niż określenia tradycyjne zamieszczone w elektronicznej bazie danych »E-Bacchus«, mogą je stosować zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie w danych krajach trzecich, w tym z zasadami ustanowionymi przez reprezentatywne organizacje zawodowe.”;

3)

artykuł 40 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 40

Ochrona ogólna

1.   Jeżeli wniosek dotyczący przyznania ochrony określeniu tradycyjnemu spełnia warunki ustanowione w art. 118u ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i w art. 31 i 35 tego rozporządzenia oraz nie został odrzucony zgodnie z art. 36, 38 i 39 wspomnianego rozporządzenia, określenie tradycyjne zostaje umieszczone w elektronicznej bazie danych »E-Bacchus« wraz ze wskazaniem:

a)

języka, o którym mowa w art. 31;

b)

kategorii produktu winnego lub kategorii, których dotyczy ochrona;

c)

odniesienia do prawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, w ramach którego określenie tradycyjne zostało zdefiniowane i uregulowane, lub do przepisów dotyczących producentów wina w krajach trzecich, w tym wywodzących się z reprezentatywnych organizacji zawodowych, oraz;

d)

streszczenia definicji lub warunków stosowania.

2.   Określenia tradycyjne wymienione w elektronicznej bazie danych »E-Bacchus« są objęte ochroną, wyłącznie w języku i w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich określonych we wniosku, przed:

a)

wszelkim niewłaściwym stosowaniem, nawet jeżeli chronionemu określeniu towarzyszą wyrażenia takie jak: »styl«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »sposób« i tym podobne;

b)

wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem charakteru, cech charakterystycznych lub zasadniczych właściwości produktu na wewnętrznym lub zewnętrznym opakowaniu, w materiałach reklamowych lub dokumentach związanych z tym produktem;

c)

wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumenta w błąd, w szczególności mogącymi sprawiać wrażenie, że wino kwalifikuje się do chronionego określenia tradycyjnego.”;

4)

artykuł 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku gdy określenie tradycyjne jest objęte ochroną na mocy niniejszego rozporządzenia, rejestrację znaku towarowego, którego stosowanie byłoby sprzeczne z art. 40 ust. 2, ocenia się zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE (6) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 (7).

Znaki towarowe zarejestrowane z naruszeniem przepisów akapitu pierwszego zostają unieważnione zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE lub w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009.

5)

artykuł 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Określenie, w odniesieniu do którego złożono wniosek i które jest homonimiczne lub częściowo homonimiczne w stosunku do określenia tradycyjnego już zarejestrowanego na mocy niniejszego rozdziału, jest objęte ochroną z należytym uwzględnieniem miejscowego i tradycyjnego użycia oraz ryzyka błędnego zrozumienia.

Określenie homonimiczne wprowadzające konsumentów w błąd co do charakteru, jakości lub prawdziwego pochodzenia produktów nie jest rejestrowane, nawet jeżeli dane określenie jest dokładne.

Stosowanie chronionego określenia homonimicznego jest uwarunkowane istnieniem w praktyce wystarczającego rozróżnienia między chronionym później określeniem homonimicznym a określeniem tradycyjnym już wymienionym w elektronicznej bazie »E-Bacchus«, z uwzględnieniem potrzeby równego traktowania zainteresowanych producentów i unikania wprowadzania konsumenta w błąd.”;

6)

dodaje się nowy art. 42a w brzmieniu:

„Artykuł 42a

Zmiany

Wnioskodawca, o którym mowa w art. 29, może ubiegać się o zatwierdzenie zmiany określenia tradycyjnego, wskazanego języka, przedmiotowego wina lub win lub streszczenia definicji lub warunków stosowania danego określenia tradycyjnego.

Artykuły 33–39 stosuje się odpowiednio do wniosków o wprowadzenie zmian.”;

7)

artykuł 47 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Kiedy anulowanie staje się skuteczne, Komisja usuwa przedmiotowe określenie z wykazu zamieszczonego w elektronicznej bazie danych »E-Bacchus«.”;

8)

w art. 54 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3.   W przypadku częściowo sfermentowanego moszczu winogronowego lub nowego wina w trakcie fermentacji, rzeczywistą lub całkowitą objętościową zawartość alkoholu umieszcza się na etykietach. W przypadku gdy całkowita objętościowa zawartość alkoholu została umieszczona na etykiecie, po liczbie jednostek procentowych następuje symbol »% obj.«, który może być poprzedzony słowami »całkowita objętościowa zawartość alkoholu« lub »całkowita zawartość alkoholu«.”;

9)

w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 akapit trzeci dodaje się drugie zdanie:

„Wspomnianych wymogów nie stosuje się w przypadku, gdy butelkowanie odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie butelkującego.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Nazwę i adres producenta lub dostawcy uzupełnia się słowami »producent« lub »wyprodukowane przez« i »dostawca« lub »sprzedawane przez« lub równoważnym wyrażeniem.

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję:

a)

o wprowadzeniu obowiązku wskazywania producenta;

b)

o zezwoleniu na zamianę określeń »producent« lub »wyprodukowane przez« na »przetwórca« i odpowiednio »przetworzone przez«.”;

10)

artykuł 69 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 69

Przepisy dotyczące prezentacji niektórych produktów

1.   Wino musujące, gatunkowe wino musujące i gatunkowe aromatyzowane wino musujące wyprodukowane w Unii Europejskiej wprowadza się do obrotu oraz wywozi w szklanych butelkach typowych dla wina musującego zamkniętych za pomocą:

a)

w przypadku butelek o nominalnej pojemności większej niż 0,20 litra: zamknięcia w kształcie grzybka, zrobionego z korka lub innego materiału, który może być używany w połączeniu z produktami żywnościowymi, utrzymywanego w miejscu poprzez klamrę, przykrytego, jeżeli to konieczne, przez kapsel oraz otoczonego folią, która w całości przykrywa zamknięcie oraz całą szyjkę lub jej część;

b)

w przypadku butelek o nominalnej pojemności większej niż 0,20 litra: jakiegokolwiek innego odpowiedniego zamknięcia.

Pozostałe produkty wyprodukowane w Unii nie mogą być wprowadzane do obrotu lub wywożone w szklanych butelkach typowych dla wina musującego lub butelkach z zamknięciem opisanym w akapicie pierwszym lit. a).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit drugi, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, że następujące produkty mogą być wprowadzane do obrotu lub wywożone w szklanych butelkach typowych dla wina musującego lub butelkach z zamknięciem opisanym w ust. 1 akapit pierwszy lit. a):

a)

produkty tradycyjnie butelkowane w takich butelkach, które:

(i)

są wymienione w art. 113d ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

(ii)

są wymienione w pkt 7, 8 i 9 załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

(iii)

są wymienione w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 (8); lub

(iv)

posiadają rzeczywistą objętościową zawartość alkoholu nie większą niż 1,2 % obj.;

b)

produkty inne niż produkty, o których mowa w lit. a), pod warunkiem że nie wprowadzają konsumentów w błąd co do prawdziwego charakteru produktu.

11)

w art. 71 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do przesyłania dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 118s ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, organy państw członkowskich mogą być wnioskodawcami do celów stosowania art. 118c ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.”;

12)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

13)

załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

14)

skreśla się załączniki XI i XII.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

1.   Przed skreśleniem załączników XI i XII rozporządzenia (WE) nr 607/2009 na podstawie art. 1 pkt 14 niniejszego rozporządzenia, Komisja kopiuje oraz:

a)

publikuje w internecie treść załącznika XI, oraz;

b)

wprowadza do elektronicznej bazy danych „E-Bacchus” tradycyjne określenia wymienione w załączniku XII.

2.   Wszelkie zmiany związane z danym określeniem tradycyjnym, uznane przez państwo członkowskie lub kraj trzeci oraz zgłoszone Komisji do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oraz zmiany, które nie zostały zamieszczone w załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 607/2009, nie podlegają procedurze, o której mowa w art. 42a, określonej w art. 1 pkt 6 niniejszego rozporządzenia. Komisja wprowadza wspomniane wyżej zmiany do elektronicznej bazy danych „E-Bacchus”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60.

(3)  Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 25.

(4)  Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1.

(5)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1.

(6)  Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 25.

(7)  Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1.”;

(8)  Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

JEDNOLITY DOKUMENT

Data otrzymania wniosku (DD.MM.RRRR) …

[wypełnia Komisja]

Liczba stron (łącznie z niniejszą stroną) …

Język stosowany przy składaniu wniosku …

Numer ref. [do uzupełnienia przez Komisję]

Wnioskodawca

Nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej …

Pełny adres (ulica i numer domu, miejscowość i kod pocztowy, kraj) …

Status prawny (w przypadku osób prawnych) …

Przynależność państwowa/obywatelstwo …

Pośrednik

Państwo członkowskie (państwa członkowskie) (*) …

Organ kraju trzeciego (*) …

[(*) niepotrzebne skreślić]

Nazwa pośrednika (nazwy pośredników) …

Pełny adres (pełne adresy) (ulica i numer domu, miejscowość i kod pocztowy, kraj) …

Nazwa przeznaczona do rejestracji

Nazwa pochodzenia (*) …

Oznaczenie geograficzne (*) …

[(*) niepotrzebne skreślić]

Opis wina (win) (1)

Wskazanie określeń tradycyjnych, o których mowa w art. 118u ust. 1  (2), związanych z tą nazwą pochodzenia lub oznaczeniem geograficznym

Szczególne praktyki enologiczne  (3)

Wyznaczony obszar

Maksymalna wydajność z hektara …

Dopuszczone odmiany winorośli

Związek z obszarem geograficznym  (4)

Dalsze warunki  (3)

Odniesienie do specyfikacji produktu


(1)  W tym odniesienie do produktów objętych art. 118a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Artykuł 118u ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

(3)  Nieobowiązkowe.

(4)  Opis szczególnego charakteru produktu i obszaru geograficznego oraz związku przyczynowego między nimi.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK VIII

WNIOSEK W SPRAWIE SPRZECIWU WOBEC OKREŚLENIA TRADYCYJNEGO

Data otrzymania wniosku (DD.MM.RRRR) …

[uzupełnia Komisja]

Liczba stron (łącznie z niniejszą stroną) …

Język wniosku w sprawie sprzeciwu …

Numer akt [uzupełnia Komisja]

Zgłaszający sprzeciw

Nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej …

Pełny adres (ulica i numer domu, miejscowość i kod pocztowy, kraj) …

Przynależność państwowa/obywatelstwo …

Telefon, faks, adres poczty elektronicznej …

Pośrednik

Państwo członkowskie (państwa członkowskie) (*) …

Organ kraju trzeciego (fakultatywne) (*) …

[(*) niepotrzebne skreślić]

Nazwa pośrednika (nazwy pośredników) …

Pełny adres (pełne adresy) (ulica i numer domu, miejscowość i kod pocztowy, kraj)

Określenie tradycyjne, którego dotyczy sprzeciw

Wcześniejsze prawa

Chroniona nazwa pochodzenia (*) …

Chronione oznaczenie geograficzne (*) …

Krajowe oznaczenie geograficzne (*)

[(*) niepotrzebne skreślić]

Nazwa …

Numer rejestracji …

Data rejestracji (DD.MM.RRRR) …

Istniejące chronione określenie tradycyjne …

Znak towarowy

Znak …

Wykaz produktów i usług …

Numer rejestracji …

Data rejestracji …

Państwo pochodzenia …

Reputacja/renoma (*) …

[(*) niepotrzebne skreślić]

Podstawy sprzeciwu

Artykuł 31 (*)

Artykuł 35 (*)

Artykuł 40 ust. 2 lit. a) (*)

Artykuł 40 ust. 2 lit. b) (*)

Artykuł 40 ust. 2 lit. c) (*)

Artykuł 41 ust. 3 (*)

Artykuł 42 ust. 1 (*)

Artykuł 42 ust. 2 (*)

Artykuł 54 rozporządzenia (WE) nr 479/2008

[(*) niepotrzebne skreślić]

Wyjaśnienie podstawy (podstaw)

Imię i nazwisko osoby podpisującej …

Podpis: …”


2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 539/2011

z dnia 1 czerwca 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DYREKTYWY

2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/15


DYREKTYWA KOMISJI 2011/63/UE

z dnia 1 czerwca 2011 r.

zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 98/70/WE określono specyfikacje środowiskowe oraz metody analityczne dla benzyny i olejów napędowych wprowadzanych do obrotu.

(2)

W związku z tymi metodami analitycznymi powołano pewne normy Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Ponieważ z uwagi na postęp techniczny CEN zastąpił te normy nowymi, należy uaktualnić takie powołania norm w załącznikach I i II do dyrektywy 98/70/WE.

(3)

W załączniku III do dyrektywy 98/70/WE określono dozwolone przekroczenie poziomu prężności par w benzynie zawierającej bioetanol. Wartości liczbowe podane w tym załączniku są zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku. Norma EN-ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) 4259:2006 określa zasady zaokrąglania wyników w zależności od dokładności metody badania i wymaga zaokrąglania do pierwszego miejsca po przecinku. Należy zatem odpowiednio zmienić wartości liczbowe podane w załączniku III do dyrektywy 98/70/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Jakości Paliwa, ustanowionego na mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy 98/70/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 98/70/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

przypis 1 otrzymuje brzmienie:

„(1)

Należy stosować metody badań określone w normie EN 228:2008. Państwa członkowskie mogą przyjąć metodę analityczną określoną w normie zastępczej EN 228:2008, jeżeli można wykazać, że metoda ta cechuje się co najmniej taką samą dokładnością i co najmniej takim samym poziomem precyzji co metoda analityczna, którą zastępuje.”;

b)

przypis 6 otrzymuje brzmienie:

„(6)

Inne monoalkohole i etery o końcowej temperaturze wrzenia nie wyższej niż temperatura wrzenia określona w normie EN 228:2008.”;

2)

w załączniku II przypis 1 otrzymuje brzmienie:

„(1)

Należy stosować metody badań określone w normie EN 590:2009. Państwa członkowskie mogą przyjąć metodę analityczną określoną w normie zastępczej EN 590:2009, jeżeli można wykazać, że metoda ta cechuje się co najmniej taką samą dokładnością i co najmniej takim samym poziomem precyzji co metoda analityczna, którą zastępuje.”;

3)

załącznik III zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu 12 miesięcy od dnia jej opublikowania w dzienniku urzędowym.

Zastosują one wyżej wymienione przepisy w ciągu 12 miesięcy od dnia opublikowania niniejszej dyrektywy w dzienniku urzędowym.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

DOZWOLONE PRZEKROCZENIE POZIOMU PRĘŻNOŚCI W BENZYNIE ZAWIERAJĄCEJ BIOETANOL

Zawartość bioetanolu (% v/v)

Dozwolone przekroczenie poziomu prężności par (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Dozwolone przekroczenie poziomu prężności par dla pośrednich zawartości bioetanolu między wymienionymi wartościami jest określane poprzez liniową intrapolację zawartości bioetanolu bezpośrednio powyżej i poniżej wartości pośredniej.”


(1)  Wartości podane w specyfikacji są wartościami »rzeczywistymi«. W celu ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy EN ISO 4259:2006 »Przetwory naftowe – Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania«, dla określenia wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną różnicę 2R powyżej zera (R = odtwarzalność). Wyniki indywidualnych pomiarów interpretuje się na podstawie kryteriów określonych w normie EN ISO 4259:2006.


DECYZJE

2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/17


DECYZJA WYKONAWCZA RADY

z dnia 30 maja 2011 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

(2011/326/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na wniosek władz Irlandii Rada przyznała temu krajowi pomoc finansową (decyzja wykonawcza 2011/77/UE (2)) w celu wsparcia programu istotnych reform gospodarczych i finansowych, ukierunkowanego na przywrócenie zaufania, umożliwienie powrotu gospodarki do trwałego wzrostu oraz zapewnienie stabilności finansowej w Irlandii, w strefie euro i w Unii.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 9 decyzji wykonawczej 2011/77/UE Komisja, wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym („MFW”) i we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym („EBC”), dokonała pierwszego przeglądu postępów poczynionych przez władze Irlandii we wdrażaniu uzgodnionych środków, a także skuteczności i wpływu tych środków na gospodarkę i społeczeństwo.

(3)

Według aktualnych prognoz Komisji dotyczących wzrostu nominalnego PKB (–3,6 % w 2010 r., 1,3 % w 2011 r., 2,8 % w 2012 r. i 4,0 % w 2013 r.) ścieżka korekty budżetowej jest zasadniczo zgodna z zaleceniem Rady z dnia 7 grudnia 2010 r. mającym na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Irlandii zgodnie z art. 126 ust. 7 Traktatu oraz jest zgodna ze ścieżką zmian relacji długu do PKB, wynoszącą 96,2 % w 2010 r., 112,0 % w 2011 r., 117,9 % w 2012 r. i 120,3 % w 2013 r. Relacja długu do PKB miałaby się zatem ustabilizować w 2013 r., a następnie przyjąć tendencję spadkową, zakładając dalsze postępy w redukcji deficytu. Na dynamikę zadłużenia mają wpływ: szereg operacji pozabudżetowych, w tym zastrzyków kapitałowych dla banków w 2011 r., które doprowadzą netto do wzrostu zadłużenia o około 6 punktów procentowych PKB, założenie utrzymania wysokich rezerw gotówkowych oraz różnice pomiędzy odsetkami naliczonymi a odsetkami zapłaconymi.

(4)

Dokapitalizowanie Allied Irish Bank, Bank of Ireland oraz EBS Building Society, tak aby podnieść ich współczynniki kapitału podstawowego warstwy 1 do poziomu 12 % (w oparciu o „Prudential Capital Assessment Review” („PCAR”) z 2010 r.), które miało nastąpić do lutego 2011 r., zostało przez poprzedni rząd przełożone na później w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

(5)

W dniu 31 marca 2011 r. Central Bank of Ireland (Centralny Bank Irlandii) ogłosił wyniki analiz „PCAR” oraz „Prudential Liquidity Assessment Review” („PLAR”). Na podstawie tych przeglądów uznano, że cztery objęte analizą banki krajowe (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society oraz Irish Life & Permanent) wymagają łącznie dodatkowego kapitału w wysokości 24 mld EUR, w tym kapitału warunkowego w wysokości 3 mld EUR, aby posiadać odpowiednią kapitalizację również w scenariuszu warunków skrajnych.

(6)

W dniu 31 marca 2011 r. nowy rząd, który został powołany po wyborach z dnia 25 lutego 2011 r., ogłosił strategię na rzecz wzmocnienia i zreformowania krajowych banków, w tym poprzez zapewnienie zaspokojenia potrzeb kapitałowych stwierdzonych w ramach analiz PCAR i PLAR. W wyniku realizacji tej strategii współczynniki kapitału podstawowego warstwy 1 krajowych banków wzrosłyby do końca lipca 2011 r. (z zastrzeżeniem odpowiedniej korekty z tytułu zakładanego zbycia aktywów w przypadku Irish Life & Permanent) znacznie powyżej poziomu, który planowano osiągnąć do lutego 2011 r.

(7)

Centralny Bank Irlandii powinien nałożyć na Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society oraz Irish Life & Permanent wymóg osiągnięcia do końca 2013 r. docelowego wskaźnika kredytów do depozytów w wysokości 122,5 %, przy jednoczesnym uniknięciu gwałtownej „wyprzedaży” aktywów. Władze Irlandii powinny ponadto ściśle monitorować zmiany wskaźnika stabilności finansowania netto (Net Stable Funding) oraz wskaźnika płynności (Liquidity Coverage) wśród banków, tak aby zapewnić zbieżność ze standardami projektowanymi w ramach projektu „Bazylea III”. Władze powinny zapewnić osiągnięcie wartości docelowych, ustanawiając wiarygodne ramy monitorowania postępów oparte na celach śródokresowych i zawierających właściwe zachęty uzgodnieniach w zakresie zarządzania w obrębie banków.

(8)

Objąwszy obowiązki, nowy rząd zainicjował obszerny przegląd wydatków celem określenia możliwych oszczędności z tytułu zwiększenia wydajności oraz ścisłego powiązania priorytetów w zakresie konsolidacji budżetowej z priorytetami określonymi w rządowym programie naprawy na lata 2011–2016, ogłoszonym w dniu 7 marca 2011 r.

(9)

W świetle powyższych zmian należy zmienić decyzję wykonawczą 2011/77/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 3 decyzji wykonawczej 2011/77/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

podejmuje w razie potrzeby działania mające zapewnić odpowiednią kapitalizację krajowych banków w formie kapitału własnego, tak aby zapewnić spełnianie przez nie minimalnego wymogu regulacyjnego, tj. współczynnika kapitału podstawowego warstwy 1 w wysokości 10,5 %, przez cały okres trwania programu pomocy finansowej Unii, przy jednoczesnym delewarowaniu w kierunku docelowego wskaźnika kredytów do depozytów w wysokości 122,5 % na koniec 2013 r.;”;

2)

w ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W porozumieniu z Komisją, MFW i EBC Irlandia może wprowadzić zmiany budżetowe do określonych wyżej środków celem pełnego wykorzystania potencjału oszczędności, które zostaną wskazane w trwającym obszernym przeglądzie wydatków oraz w priorytetach programu rządowego, pod warunkiem ich spójności z ogólnym celem, jakim jest zapewnienie w budżecie na rok 2012 konsolidacji budżetowej w wysokości co najmniej 3,6 mld EUR;”;

b)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

przyjęcie środków wspierających wiarygodną strategię budżetową i wzmocnienie ram budżetowych. Irlandia przyjmuje i wdraża zasadę budżetową, zgodnie z którą wszelkie dodatkowe nieplanowane dochody w latach 2011–2015 są przeznaczane na redukcję deficytu i zadłużenia. Irlandia powołuje radę doradzającą w sprawach budżetowych, aby zapewnić niezależną ocenę sytuacji budżetowej i prognoz rządu. Irlandia przyjmuje ustawę o odpowiedzialności budżetowej, wprowadzającą średniookresowe ramy wydatków budżetowych wraz z obowiązującymi wieloletnimi progami wydatków w poszczególnych dziedzinach. Działania te przeprowadza się z uwzględnieniem wszelkich zmian reform zarządzania gospodarczego na poziomie Unii, a jako punkt wyjścia wykorzystuje się reformy, które zostały już przyjęte;”;

c)

lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

dokapitalizowanie banków krajowych do końca lipca 2011 r. (z zastrzeżeniem odpowiedniej korekty z tytułu zakładanego zbycia aktywów w przypadku Irish Life & Permanent) zgodnie z ogłoszonymi przez Centralny Bank Irlandii w dniu 31 marca 2011 r. ustaleniami przeglądów PLAR i PCAR przeprowadzonych w 2011 r.;”;

d)

lit. l) otrzymuje brzmienie:

„l)

zwiększenie konkurencji na otwartych rynkach. W tym celu dokonuje zmian przepisów, tak aby stworzyć bardziej wiarygodne środki odstraszające przez zapewnienie możliwości nakładania skutecznych sankcji z tytułu naruszeń irlandzkiego prawa konkurencji oraz art. 101 i 102 Traktatu, jak również przez zapewnienie skutecznego funkcjonowania organów ds. konkurencji. Ponadto w okresie trwania programu władze zapewnią, by nie przyznawano żadnych nowych wyłączeń od przepisów prawa konkurencji, chyba że będą one w pełni zgodne z celami programu pomocy finansowej Unii oraz potrzebami gospodarki;”;

e)

dodaje się litery w brzmieniu:

„n)

delewarowanie banków krajowych w kierunku docelowych wskaźników kredytów do depozytów określonych w PLAR z 2011 r.;

o)

przygotowanie planu służącego zabezpieczeniu wypłacalności i zdolności utrzymania się na rynku niedokapitalizowanych instytucji w sektorze banków spółdzielczych, między innymi poprzez przyznanie Centralnemu Bankowi Irlandii uprawnień niezbędnych do podjęcia działań na rzecz zwiększenia konsolidacji w tym sektorze, w stosownych przypadkach w drodze połączeń oraz, tam gdzie to uzasadnione, przy wsparciu finansowym rządu;

p)

przedstawienie Oireachtas projektu przepisów służących wsparciu banków spółdzielczych przy pomocy wzmocnionych ram regulacyjnych, obejmujących bardziej skuteczne wymogi w zakresie zarządzania oraz wymogi regulacyjne.”;

3)

w ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W porozumieniu z Komisją Europejską, MFW i EBC Irlandia może wprowadzić zmiany budżetowe do określonych wyżej środków celem pełnego wykorzystania potencjału oszczędności, które zostaną wskazane w trwającym obszernym przeglądzie wydatków oraz w priorytetach programu rządowego, pod warunkiem ich spójności z ogólnym celem, jakim jest osiągnięcie w budżecie na rok 2013 konsolidacji budżetowej w wysokości co najmniej 3,1 mld EUR;”;

b)

dodaje się literę w brzmieniu:

„c)

delewarowanie banków krajowych w kierunku docelowych wskaźników kredytów do depozytów określonych w PLAR z 2011 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2011 r.

W imieniu Rady

CSÉFALVAY Z.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 30 z 4.2.2011, s. 34.


2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/20


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/836

(2011/327/UE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji 2008/836 przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE (1) przewidziano, że dokumenty dotyczące cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE są, po zakończeniu tych misji i operacji, archiwizowane przez Sekretariat Generalny Rady („SGR”). Do celów stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2) oraz rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. dotyczącego udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (3) dokumenty dotyczące cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE były uznawane za dokumenty przechowywane przez Radę.

(2)

Art. 11 ust. 2 decyzji Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (4) (zwanej dalej „ESDZ”) przewiduje, że stosowne archiwa działów przenoszonych z SGR i z Komisji przenosi się do ESDZ.

(3)

W interesie zachowania spójności konieczne jest, aby dokumenty dotyczące cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE były archiwizowane przez ESDZ po zakończeniu tych misji i operacji.

(4)

Zgodnie z art. 10 decyzji 2010/427/UE ESDZ powinna zapewnić, aby dokumenty opatrzone przez państwa członkowskie lub inne organy klauzulą tajności były chronione zgodnie z przepisami ESDZ dotyczącymi bezpieczeństwa.

(5)

Dokumenty dotyczące cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE powinny być przechowywane w określonym miejscu w archiwach ESDZ. Pracownicy zajmujący się tymi dokumentami powinni zostać przeszkoleni w zakresie postępowania z dokumentami z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz z informacjami opatrzonymi klauzulą tajności w tej dziedzinie.

(6)

W celu zapewnienia jasności należy uchylić decyzję 2008/836,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Do celów stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 354/83 dokumenty dotyczące zakończonych, trwających i przyszłych cywilnych misji zarządzania kryzysowego i operacji wojskowych UE prowadzonych pod auspicjami Rady są po zakończeniu tych misji i operacji archiwizowane przez ESDZ, i od tego momentu są uznawane za dokumenty przechowywane przez ESDZ.

2.   Dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie obejmują dokumentów związanych z kwestiami pracowniczymi, umów ze stronami trzecimi ani dokumentów z tym związanych, ani też dokumentów ulotnych.

3.   Państwa członkowskie wspomagają ESDZ w uzyskiwaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 2

Uchyla się decyzję 2008/836 z dnia 29 października 2008 r.

Artykuł 3

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejszą decyzję stosuje się od dnia, w którym Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej oraz Wykonawczy Sekretarz Generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych uzgodnią, że w ESDZ istnieje niezbędna infrastruktura umożliwiająca funkcjonowanie i archiwizację.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2011 r.

GYÖRKÖS P.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

(3)  Dz.U. L 43 z 15.2.1983, s. 1.

(4)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.