ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.129.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 129

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
17 maja 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 469/2011 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2011 z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 471/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2010/2011 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 472/2011 z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

10

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 473/2011 z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

12

 

 

DECYZJE

 

 

2011/280/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2011 r. uchylająca decyzję 2003/796/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu

14

 

 

2011/281/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/146/WE w odniesieniu do zastąpienia członków komitetów naukowych członkami z zespołu doradców naukowych utworzonego decyzją 2008/721/WE

15

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 469/2011

z dnia 13 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i art. 14 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 18 ust. 1,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisja”) po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

(1)

W dniu 10 grudnia 1999 r., w następstwie dochodzenia („pierwotne dochodzenie antysubsydyjne”) Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii (3). W następstwie dochodzenia antydumpingowego („pierwotne dochodzenie antydumpingowe”) i po nałożeniu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 367/2001 tymczasowego cła antydumpingowego w dniu 24 lutego 2001 r. (4), rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (5) na folię z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącą z Indii nałożono ostateczne cło antydumpingowe.

(2)

W dniu 8 marca 2006 r. opublikowano dwa rozporządzenia Rady dotyczące przywozu folii PET pochodzącej z Indii: w następstwie dochodzenia dotyczącego przeglądu wygaśnięcia rozporządzenie (WE) nr 367/2006 (6), w którym utrzymano ostateczne cło wyrównawcze („rozporządzenie antysubsydyjne przeglądu wygaśnięcia”); oraz, w następstwie dochodzenia w ramach częściowego przeglądu okresowego, rozporządzenie (WE) nr 366/2006 (7) („zmieniające rozporządzenie antydumpingowe”), w którym zmieniono ostateczne cło antydumpingowe na taki przywóz.

(3)

W dniu 6 listopada 2007 r., w następstwie przeglądu wygaśnięcia, rozporządzeniem Rady (WE) nr 1292/2007 (8) nałożono ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii PET pochodzącej z Indii.

(4)

W dniu 20 maja 2010 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie (9). W zawiadomieniu strony poinformowano, że w świetle wyroku Sądu UE z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie T-143/06 (10) („wyrok”) przywóz do Unii Europejskiej folii PET produkowanej przez MTZ Polyfilms Limited („MTZ Polyfilms”) nie jest już przedmiotem środków antydumpingowych nałożonych zmieniającym rozporządzeniem antydumpingowym i rozporządzeniem (WE) nr 1292/2007 oraz że ostateczne cło antydumpingowe zapłacone na podstawie tych rozporządzeń z tytułu przywozu przez MTZ Polyfilms powinno zostać zwrócone lub umorzone. Zawiadomieniem częściowo otwarto również ponownie antydumpingowe dochodzenie przeglądowe dotyczące przywozu folii PET pochodzącej m.in. z Indii w celu wykonania powyższego wyroku Sądu w odniesieniu do MTZ Polyfilms.

(5)

Cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem antysubsydyjnym przeglądu wygaśnięcia przestało obowiązywać w dniu 9 marca 2011 r. (11) zgodnie z art. 18 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Zgodnie z zasadą, że żaden produkt nie może być objęty jednocześnie cłem antydumpingowym i wyrównawczym w celu eliminacji tych samych skutków powstałych z tytułu dumpingu lub subsydiów wywozowych, poziom cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1292/2007 został ustalony z uwzględnieniem wysokości cła wyrównawczego nałożonego rozporządzeniem antysubsydyjnym przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 14 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego. Z uwagi na wygaśnięcie cła wyrównawczego należy dokonać korekty stawek cła antydumpingowego.

2.   STAWKI CŁA ANTYDUMPINGOWEGO PO WYGAŚNIĘCIU CŁA WYRÓWNAWCZEGO NA TEN SAM PRZYWÓZ

(6)

Jak wspomniano w motywie 5, w związku z wygaśnięciem w dniu 9 marca 2011 r. cła wyrównawczego obejmującego folię z PET pochodzącą z Indii wymagane jest dostosowanie stawek cła antydumpingowego. Na cło antydumpingowe określone w rozporządzeniu (WE) nr 1292/2007 składa się margines dumpingu pomniejszony o margines subsydiowania związany z subsydiami wywozowymi. Z uwagi na wygaśnięcie cła wyrównawczego należy ponownie ustalić poziom stawek cła antydumpingowego.

(7)

Na podstawie art. 9 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, kwota cła antydumpingowego nie przekracza ustalonego marginesu dumpingu, ale powinna być niższa od tego marginesu, jeżeli niższe cło jest wystarczające, by usunąć szkodę wyrządzoną przemysłowi unijnemu. Stawki cła powinny zatem zostać ustalone na najniższym poziomie marginesu dumpingu i poziomu usuwającego szkodę.

(8)

W tej kwestii należy przypomnieć, że podczas pierwotnego dochodzenia antydumpingowego poziom usuwający szkodę znajdował się we wszystkich przypadkach powyżej marginesu dumpingu, jak to przedstawiono w motywie 195 rozporządzenia (WE) nr 367/2001 i potwierdzono w motywie 74 rozporządzenia (WE) nr 1676/2001. Cło antydumpingowe powinno zatem zostać ustalone na poziomie marginesów dumpingu określonych w odniesieniu do różnych producentów indyjskich, a wynoszących odpowiednio:

Przedsiębiorstwo

Margines dumpingu i stawka cła antydumpingowego

Podstawa prawna

Ester Industries Limited

29,3 %

Rozporządzenie (WE) nr 366/2006

Garware Polyester Limited

0 %

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 38/2011 (12)

Jindal Poly Films Limited

0 %

Rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 (15)

Polyplex Corporation Limited

3,7 %

Rozporządzenie (WE) nr 366/2006

SRF Limited

15,5 %

Rozporządzenie (WE) nr 1424/2006 (13)

Uflex Limited

3,2 %

Rozporządzenie (WE) nr 366/2006 (16)

Vacmet India Limited

0 %

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 205/2011 (14)

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa (z wyjątkiem MTZ Polyfilms)

29,3 %

Rozporządzenie (WE) nr 366/2006

(9)

Wszyscy znani indyjscy producenci eksportujący folię PET, władze indyjskie oraz unijny przemysł produkujący folię PET otrzymali ujawnione informacje na temat opisanych wyżej działań.

(10)

Po ujawnieniu tych informacji kilka indyjskich przedsiębiorstw stwierdziło, że skoro nie wnioskowano o przegląd wygaśnięcia w odniesieniu do środków wyrównawczych, to przemysł unijny znajdował się w dobrej kondycji i w związku z tym środki antydumpingowe również powinny zostać zniesione. Ponadto jeden producent eksportujący stwierdził, że średni margines dumpingu próby powinien zostać obliczony ponownie, ponieważ w następstwie przeglądu okresowego Garware Polyester Limited, będące jednym z przedsiębiorstw w próbie, zostało niedawno objęte zmienionym indywidualnym marginesem dumpingu. Należy zauważyć, że obydwa zarzuty wykraczają poza zakres niniejszego rozporządzenia, którego celem jest wyłącznie dostosowanie poziomu istniejących stawek cła antydumpingowego w następstwie wygaśnięcia obowiązujących równolegle środków wyrównawczych nałożonych na ten sam przywóz. Każdy wniosek o zmianę poziomu stawek cła antydumpingowego w następstwie rzekomej zmiany okoliczności powinien zostać przedstawiony zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Dlatego też zarzuty te muszą zostać odrzucone.

(11)

Jeden indyjski producent eksportujący stwierdził, że skoro cła wyrównawcze wygasły, Komisja powinna teraz przyznać indyjskim eksporterom korzystającym z systemu DEPB (zwolnienie z należności celnych przywozowych) dostosowanie cen, którego odmówiła w czasie dochodzenia pierwotnego i dochodzenia w ramach przeglądu okresowego. Bez względu na fakt, czy taki zarzut mógłby zostać zbadany w kontekście bieżącego rozporządzenia zmieniającego, należy zauważyć, że jak podsumowano w motywie 50 rozporządzenia (WE) nr 367/2001 i motywie 47 zmieniającego rozporządzenia antydumpingowego, wniosek o dostosowanie cen w odniesieniu do systemu DEPB nie został zaakceptowany, ponieważ zainteresowani producenci nie wykazali, że korzyści z DEPB miały wpływ na porównywalność cen między krajowymi a unijnymi cenami sprzedaży. Sytuacja ta nie zmieniła się wraz z wygaśnięciem cła wyrównawczego i zarzut ten musi zostać zatem odrzucony.

(12)

Nie otrzymano dalszych uwag merytorycznych. Stawki cła powinny zatem zostać zrównane z poziomami marginesu dumpingu podanymi w tabeli w motywie 8,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 otrzymuje brzmienie:

„2.   Stawka ostatecznego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktów wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następująca:

Przedsiębiorstwo

Cło ostateczne

(%)

Dodatkowy kod TARIC

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1,

New Delhi — 110 003,

Indie

29,3

A026

Garware Polyester Limited

Garware House,

50-A, Swami Nityanand

Marg, Vile Parle (East),

Mumbai 400 057,

Indie

0

A028

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road,

New Delhi 110 001,

Indie

0

A030

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1,

Noida 201 301,

Dist. Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh,

Indie

3,7

A032

SRF Limited

Block C, Sector 45,

Greenwood City,

Gurgaon 122 003, Haryana,

Indie

15,5

A753

Uflex Limited

A-1, Sector 60,

Noida 201 301, (U.P.),

Indie

3,2

A027

Vacmet India Limited

Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2 A,

Civil Lines, Church Road,

Agra 282 002, Uttar Pradesh,

Indie

0

A992

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa (z wyjątkiem MTZ Polyfilms Limited – dodatkowy kod TARIC A031 (17))

29,3

A999

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(3)  Dz.U. L 316 z 10.12.1999, s. 1.

(4)  Dz.U. L 55 z 24.2.2001, s. 16.

(5)  Dz.U. L 227 z 23.8.2001, s. 1.

(6)  Dz.U. L 68 z 8.3.2006, s. 15.

(7)  Dz.U. L 68 z 8.3.2006, s. 6.

(8)  Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 1.

(9)  Dz.U. C 131 z 20.5.2010, s. 3.

(10)  Zbiór Orzeczeń 2009, s. II-04133.

(11)  Zawiadomienie o wygaśnięciu, Dz.U. C 68 z 3.3.2011, s. 6.

(12)  Dz.U. L 15 z 20.1.2011, s. 1.

(13)  Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 1.

(14)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 14.

(15)  Przedsiębiorstwo Jindal Poly Films Limited nosiło w tym czasie nazwę Jindal Polyester Limited.

(16)  Przedsiębiorstwo Uflex Limited nosiło w tym czasie nazwę Flex Industries Limited.

(17)  W przypadku MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, Indie), odniesienie dotyczy zawiadomienia opublikowanego w Dz.U. C 131 z 20.5.2010, s. 3.”


17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 470/2011

z dnia 16 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności jego art. 9 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (2), w szczególności jego art. 11 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 1 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 828/2009 (3) kraj wymieniony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 lub wymieniony jako kraj najsłabiej rozwinięty w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 kwalifikuje się do dodania do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009.

(2)

Uganda należy do krajów najsłabiej rozwiniętych wymienionych jako kraje najsłabiej rozwinięte w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 i zwróciła się z wnioskiem do Komisji o wymienienie jej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009. Uganda jest producentem cukru – jest więc także potencjalnym eksporterem do Unii Europejskiej.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 828/2009.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 240 z 11.9.2009, s. 14.


ZAŁĄCZNIK

Część I:   Kraje najsłabiej rozwinięte

Grupa

Państwo trzecie

Numer referencyjny

Kraje LDC nienależące do AKP

Bangladesz

Kambodża

Laos

Nepal

09.4221

Kraje LDC należące do AKP

Benin

Burkina Faso

Demokratyczna Republika Konga

Etiopia

Madagaskar

Malawi

Mozambik

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231”


17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 471/2011

z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2010/2011 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 1 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 67 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że producenci mogą otrzymać jedną lub dwie kwoty indywidualne, jedną przeznaczoną na dostawy, a drugą na sprzedaż bezpośrednią, przy czym konwersji z jednej kwoty do drugiej mogą dokonać wyłącznie organy państwa członkowskiego na odpowiednio uzasadniony wniosek producenta.

(2)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (2) ustanawia podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” na okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. dla wszystkich państw członkowskich.

(3)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (3) państwa członkowskie powiadomiły o ilościach ostatecznie przekonwertowanych na wniosek producentów między indywidualnymi kwotami na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią.

(4)

Całkowite kwoty krajowe ustalone dla wszystkich państw członkowskich w pkt 1 załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009 (4) zostały podwyższone o 1 % z dniem 1 kwietnia 2010 r., z wyjątkiem kwoty dla Włoch, która została już wcześniej podwyższona o 5 % z dniem 1 kwietnia 2009 r. Państwa członkowskie, z wyłączeniem Włoch i Malty, których kwota krajowa nie zawiera części na sprzedaż bezpośrednią, powiadomiły Komisję o podziale dodatkowej kwoty między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią”.

(5)

Należy zatem ustanowić podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. ustalonych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(6)

Uwzględniając fakt, że podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” jest wykorzystywany jako główny punkt odniesienia w ramach kontroli realizowanych na mocy art. 19–21 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 oraz na potrzeby rocznego kwestionariusza określonego w załączniku I do wymienionego rozporządzenia, datę wygaśnięcia niniejszego rozporządzenia należy ustalić w taki sposób, aby przypadała ona po ostatnim możliwym terminie przeprowadzenia przedmiotowych kontroli.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. ustalonych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawia się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 126 z 22.5.2010, s. 14.

(3)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 22.

(4)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Państwa członkowskie

Dostawy

(w tonach)

Sprzedaż bezpośrednia

(w tonach)

Belgia

3 454 910,898

41 266,346

Bułgaria

942 195,260

76 456,198

Republika Czeska

2 833 254,842

15 567,839

Dania

4 705 285,916

47,256

Niemcy

29 335 337,102

91 916,439

Estonia

664 758,821

7 788,376

Irlandia

5 612 152,970

2 150,264

Grecja

852 538,418

1 207,000

Hiszpania

6 298 788,511

65 910,198

Francja

25 241 237,156

354 420,110

Włochy

10 973 963,234

314 579,632

Cypr

150 243,694

837,196

Łotwa

738 964,267

19 195,434

Litwa

1 696 613,534

77 274,855

Luksemburg

283 644,448

500,000

Węgry

1 937 342,553

133 318,857

Malta

50 670,366

 

Niderlandy

11 624 729,324

71 360,125

Austria

2 816 825,721

87 887,065

Polska

9 602 696,317

157 361,235

Portugalia (1)

2 019 643,728

7 826,444

Rumunia

1 495 324,220

1 685 490,394

Słowenia

579 468,569

20 524,423

Słowacja

1 046 628,953

36 313,043

Finlandia (2)

2 537 362,535

5 440,665

Szwecja

3 484 129,778

4 200,000

Zjednoczone Królestwo

15 289 460,053

139 724,783


(1)  Z wyłączeniem Madery.

(2)  Kwota krajowa dla Finlandii, o której mowa w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, różni się od całkowitej wielkości kwoty krajowej dla Finlandii, wskazanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w związku ze zwiększeniem kwoty o 784,683 tony w celu wyrównania ilości fińskim producentom „SLOM” na podstawie art. 67 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.


17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 472/2011

z dnia 16 maja 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

60,9

TN

97,6

TR

101,0

ZZ

86,5

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

123,2

ZZ

105,0

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

59,2

IL

55,6

MA

46,7

TN

54,9

TR

71,6

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

85,4

BR

84,6

CA

114,6

CL

85,2

CN

101,2

NZ

124,4

US

180,3

UY

68,4

ZA

83,3

ZZ

103,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 473/2011

z dnia 16 maja 2011 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 867/2010 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 463/2011 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem (UE) nr 867/2010, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 259 z 1.10.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 124 z 13.5.2011, s. 45.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 17 maja 2011 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

41,07

0,00

1701 11 90 (1)

41,07

2,58

1701 12 10 (1)

41,07

0,00

1701 12 90 (1)

41,07

2,29

1701 91 00 (2)

42,59

4,69

1701 99 10 (2)

42,59

1,56

1701 99 90 (2)

42,59

1,56

1702 90 95 (3)

0,43

0,26


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DECYZJE

17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 maja 2011 r.

uchylająca decyzję 2003/796/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu

(2011/280/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2003/796/WE (1) Europejską Grupę Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu w celu ułatwienia konsultacji, koordynacji i współpracy między organami regulacyjnymi w państwach członkowskich oraz między tymi organami a Komisją w związku z konsolidacją rynku wewnętrznego i zapewnieniem jednolitego stosowania we wszystkich państwach członkowskich dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2), dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (3) oraz rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (4).

(2)

W celu zacieśniania współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i dalszego przyczyniania się do efektywnego działania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 (5) ustanowiono Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

(3)

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki zapewnia ramy umożliwiające krajowym organom regulacyjnym współpracę i realizację zadań podobnych to tych, które są obecnie realizowane przez Europejską Grupę Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu. Ponieważ Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki będzie dalej prowadzić prace podjęte przez Europejską Grupę Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu w oparciu o strukturę bardziej skutecznego zarządzania, właściwe jest uchylenie decyzji 2003/796/WE.

(4)

W celu zapewnienia zakończenia kilku trwających projektów przez Europejską Grupę Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu powinna ona zostać rozwiązana dopiero z dniem 1 lipca 2011 r., co zagwarantuje bezproblemowe przekazanie zadań Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 2003/796/WE zostaje uchylona.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 296 z 14.11.2003, s. 34.

(2)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37.

(3)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.

(4)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 1.

(5)  Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.


17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/15


DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 maja 2011 r.

zmieniająca decyzję 2009/146/WE w odniesieniu do zastąpienia członków komitetów naukowych członkami z zespołu doradców naukowych utworzonego decyzją 2008/721/WE

(2011/281/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającą decyzję 2004/210/WE (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2008/721/WE Komisja utworzyła trzy komitety naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska: Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) oraz Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR), a także Zespół Doradców Naukowych ds. Oceny Ryzyka (dalej: „Zespół”).

(2)

Decyzją 2009/146/WE (2) Komisja powołała członków SCCS, SCHER i SCENIHR oraz doradców naukowych wchodzących w skład Zespołu.

(3)

Zgodnie z art. 12 decyzji 2008/721/WE komitety naukowe przyjęły wspólny regulamin, w którym ustalono między innymi kryteria uczestnictwa dotyczące członków komitetów naukowych i warunki, na jakich wygasa członkostwo w komitecie, jak określono w pkt 4 lit. a) załącznika II do tejże decyzji.

(4)

Artykuł 5 ust. 2 decyzji 2008/721/WE stanowi, że gdy członek komitetu naukowego nie spełnia kryteriów uczestnictwa określonych w regulaminie lub pragnie zrezygnować, Komisja może zakończyć jego członkostwo i wyznaczyć następcę z Zespołu.

(5)

Dwóch członków SCHER, jeden członek SCCS i jeden członek SCENIHR zrezygnowało, a dwóch członków SCCS nie spełniło kryteriów uczestnictwa i ich członkostwo powinno zostać zakończone. Konieczne jest powołanie nowych członków, aby zapewnić dostępność potrzebnych rodzajów wiedzy specjalistycznej w poszczególnych komitetach.

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2008/721/WE eksperci z Zespołu, którzy mają zastąpić tych członków komitetów naukowych, którzy zrezygnowali lub których członkostwo zostało zakończone, zostali wybrani na podstawie ich wiedzy specjalistycznej i zgodnie z rozmieszczeniem geograficznym, które odzwierciedla różnorodność zagadnień naukowych i podejść, szczególnie w Europie.

(7)

Członków, którzy zrezygnowali lub których członkostwo zostało zakończone, powinno się powołać do Zespołu jako doradców do spraw oceny ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Członkostwo ekspertów wymienionych w pkt 1 załącznika do niniejszej decyzji zostaje zakończone.

Ekspertów tych powołuje się do Zespołu jako doradców naukowych do spraw oceny ryzyka.

Ekspertów wymienionych w pkt 2 załącznika do niniejszej decyzji powołuje się na członków komitetów naukowych utworzonych decyzją 2008/721/WE, zgodnie ze wskazaniami podanymi w tymże załączniku.

Artykuł 2

W załącznikach I i II do decyzji 2009/146/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

(2)  Dz.U. L 49 z 20.2.2009, s. 33.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2009/146/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

nazwiska następujących ekspertów usuwa się z załącznika I i umieszcza w załączniku II:

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów

Nazwisko

Imię

Macierzysty instytut lub organizacja

GALLI

Corrado

University of Milan, Milan, Italy

SAVOLAINEN

Kai

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

EISENBRAND

Gerhard

University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska

Nazwisko

Imię

Macierzysty instytut lub organizacja

CALOW

Peter

Roskilde University, Roskilde, Denmark

DAVISON

John

French National Institute for Agricultural Research (INRA), Paris, France

Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia

Nazwisko

Imię

Macierzysty instytut lub organizacja

STAHL

Dorothea

Paracelsus Private Medical University, Salzburg, Austria

2)

nazwiska następujących ekspertów umieszcza się w załączniku I w sposób podany poniżej i usuwa z załącznika II:

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów

Nazwisko

Imię

Macierzysty instytut lub organizacja

NIELSEN

Elsa

Technical University of Denmark, Søborg, Denmark

VAN BENTHEM

Jan

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands

Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska

Nazwisko

Imię

Macierzysty instytut lub organizacja

ALTENBURGER

Rolf

Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany

KRÄTKE

Renate

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia

Nazwisko

Imię

Macierzysty instytut lub organizacja

HENSTEN

Arne

University of Tromsö, Tromsö, Norway