ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.113.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 113

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
3 maja 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 426/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

6

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 429/2011 z dnia 2 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 430/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

10

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

3.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 426/2011

z dnia 2 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 28 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stanowi, że logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej („unijne logo produkcji ekologicznej”) jest jednym z obowiązkowych oznaczeń, które należy umieścić na opakowaniu produktów opatrzonych terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, o którym mowa w art. 23 ust. 1, oraz że stosowanie przedmiotowego logo jest opcjonalne dla produktów przywożonych z państw trzecich. Konsumenci powinni mieć pewność, że produkty ekologiczne zostały wyprodukowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (2). W tym celu istotna jest identyfikowalność każdego produktu noszącego unijne logo produkcji ekologicznej na wszystkich etapach jego produkcji, przygotowania i dystrybucji.

(2)

Aby umożliwić konsumentom dostęp do informacji na temat podmiotów gospodarczych i ich produktów podlegających systemowi kontroli rolnictwa ekologicznego, państwa członkowskie powinny udostępnić w odpowiedni sposób istotne informacje dotyczące podmiotów gospodarczych podlegających kontroli w ramach wspomnianego systemu, przestrzegając wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W tytule IV rozdział 8 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

„Artykuł 92a

Publikacja informacji

Państwa członkowskie podają w odpowiedni sposób do wiadomości publicznej, łącznie z ich publikacją w Internecie, zaktualizowane wykazy, o których mowa w art. 28 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, zawierające aktualne certyfikaty dotyczące każdego podmiotu gospodarczego, o których mowa w art. 29 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, korzystając ze wzoru określonego w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie przestrzegają należycie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(4)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.”.


3.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 427/2011

z dnia 2 maja 2011 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (3) stanowi, że przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium towarów objętych tym rozporządzeniem jest dozwolony jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup znajdujących się w wykazie w tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 798/2008, jeżeli ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wystąpi w państwie trzecim, na terytorium, w strefie lub grupie poprzednio wolnej od tej choroby, takie państwo trzecie, terytorium, strefa lub grupa zostają ponownie uznane za wolne od HPAI z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków. Warunki te obejmują wdrożenie polityki likwidacji stad w celu zwalczania choroby, w tym odpowiednie czyszczenie i odkażanie wszystkich poprzednio zakażonych zakładów. Ponadto nadzór pod kątem ptasiej grypy musi być prowadzony zgodnie z częścią II załącznika IV do tego rozporządzenia przez okres trzech miesięcy po zakończeniu realizacji polityki likwidacji stad oraz oczyszczania i odkażania.

(3)

Izrael jest wymieniony w wykazie w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, z którego mogą być przywożone do Unii wszystkie rodzaje produktów drobiowych objęte tym rozporządzeniem. W wyniku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na początku 2010 r. przywóz niektórych rodzajów produktów z Izraela do Unii został tym rozporządzeniem, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 332/2010 (4), ograniczony do określonych części jego terytorium. Obszar, z którego zakazany był przywóz niektórych rodzajów produktów, jest określony w kolumnie 3 kodem IL-2 we wpisie dotyczącym Izraela w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 i ma zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r. Zakaz przywozu niektórych rodzajów produktów drobiowych z IL-2 w związku z tym ogniskiem powinien jednak nadal obowiązywać dla produktów wyprodukowanych przed tą datą.

(4)

Ponadto w dniu 8 marca 2011 r. Izrael powiadomił Komisję o wystąpieniu na swoim terytorium ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1.

(5)

W związku z potwierdzonym wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków terytorium Izraela nie może być już uznawane za wolne od tej choroby. Dlatego też organy weterynaryjne Izraela zawiesiły wydawanie świadectw weterynaryjnych dla przesyłek niektórych rodzajów produktów drobiowych.

(6)

Izrael przekazał Komisji informacje dotyczące środków zwalczania podjętych w związku z niedawnym wystąpieniem ogniska tej choroby. Komisja oceniła te informacje oraz sytuację epidemiologiczną w Izraelu.

(7)

Izrael wprowadził politykę likwidacji stad w celu zwalczenia choroby i ograniczenia jej rozprzestrzeniania. Niezwłoczne i zdecydowane działania podjęte przez Izrael w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby oraz pozytywny wynik oceny sytuacji epidemiologicznej pozwalają na zawężenie ograniczeń w przywozie do Unii niektórych produktów drobiowych do strefy dotkniętej chorobą, którą organy weterynaryjne Izraela objęły ograniczeniami.

(8)

Ponadto Izrael prowadzi działania w zakresie nadzoru pod kątem ptasiej grypy, które wydają się spełniać wymogi określone w części II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(9)

Uwzględniając korzystny rozwój sytuacji epidemiologicznej i działania w zakresie nadzoru pod kątem ptasiej grypy podjęte w celu zlikwidowana ogniska zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 798/2008, właściwe jest ograniczenie czasu, przez który zawieszone jest wydawanie zezwoleń na przywóz do Unii, do okresu trzech miesięcy, do dnia 14 czerwca 2011 r., po odpowiednim czyszczeniu i odkażaniu poprzednio zakażonego gospodarstwa.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 798/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wpis dotyczący Izraela w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.

(3)  Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 102 z 23.4.2010, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

„IL – Izrael

IL-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Terytorium Izraela z wyjątkiem IL-2 i IL-3

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Fragment terytorium Izraela w obrębie granic, które stanowi:

na zachodzie: droga numer 4,

na południu: droga numer 5812 łącząca się z drogą numer 5815,

na wschodzie: mur bezpieczeństwa do drogi numer 6513,

na północy: droga numer 6513 do skrzyżowania z drogą 65. Od tego punktu w linii prostej do wjazdu do osady Givat Nili, a stamtąd w linii prostej do skrzyżowania dróg 652 i 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

Fragment terytorium Izraela w obrębie granic, które stanowi:

na północy: droga numer 386 do granic miejskich Jerozolimy, rzeki Refaim, dawnej granicy Izraela z Jordanią (»zielona linia«),

na wschodzie: droga numer 356,

na południu: drogi numer 8670, 3517 i 354,

na zachodzie: linia prosta biegnąca na północ do drogi nr 367, drogą nr 367 na zachód, a dalej na północ do drogi nr 375 i na zachód od wioski Matta linia na północ-północny wschód do drogi nr 386.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

8.3.2011

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011”

 

 

 


3.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 428/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1.

Urządzenie zasilane z baterii, w postaci walca o wymiarach w przybliżeniu 21 cm na wysokość i średnicy 9 cm oraz masie w przybliżeniu 310 g (tzw. „dozownik aerozolu”), specjalnie zaprojektowane do stosowania wraz z wymiennym pojemnikiem z aerozolem.

Urządzenie składa się z:

układu elektromechanicznego do uruchamiania mechanizmu rozpylającego pojemnika z aerozolem,

czujnika i przycisków do uruchamiania układu elektromechanicznego, oraz

obudowy z tworzywa sztucznego z otworem umożliwiającym rozprzestrzenienie się aerozolu w momencie uruchomienia układu elektromechanicznego.

Urządzenie, po umieszczeniu w nim pojemnika z aerozolem, jest zdolne do odświeżenia powietrza na ograniczonej przestrzeni wewnątrz budynku, poprzez rozproszenie dawek substancji zapachowej albo gdy czujnik wykryje obecność osoby, albo w regularnych, z góry określonych odstępach czasu.

8509 80 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 3 b) do działu 85 oraz brzmienie kodów CN 8509 oraz 8509 80 00.

Zważywszy, że samo urządzenie nie wyrzuca, nie rozprasza ani nie rozpyla żadnych substancji, a jedynie uruchamia mechanizm rozpylający pojemnika z aerozolem, wyklucza się klasyfikację do pozycji 8424.

Urządzenie jest sprzętem elektromechanicznym z własnym silnikiem, objętym pozycją 8509, w rodzaju powszechnie stosowanego w gospodarstwie domowym.

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu CN 8509 80 00.

2.

Zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej, składający się z:

urządzenia elektromechanicznego (tzw. „dozownika aerozolu”), oraz

wymiennego pojemnika z aerozolem.

„Dozownik aerozolu” jest zasilanym z baterii urządzeniem w postaci walca o wymiarach w przybliżeniu 21 cm na wysokość i średnicy 9 cm oraz masie w przybliżeniu 310 g, składającym się z:

układu elektromechanicznego do uruchamiania mechanizmu rozpylającego pojemnika z aerozolem,

czujnika i przycisków do uruchamiania układu elektromechanicznego, oraz

obudowy z tworzywa sztucznego z otworem umożliwiającym rozprzestrzenienie się aerozolu w momencie uruchomienia układu elektromechanicznego.

Pojemnik z aerozolem zawiera gotowy odświeżacz pomieszczeń, perfumowany, objęty kodem CN 3307 49 00.

„Dozownik aerozolu”, po umieszczeniu w nim pojemnika z aerozolem, jest zdolny do odświeżenia powietrza na ograniczonej przestrzeni wewnątrz budynku, poprzez rozproszenie dawek substancji zapachowej albo gdy czujnik wykryje obecność osoby, albo w regularnych, z góry określonych odstępach czasu.

Pojemnik z aerozolem jest materiałem eksploatacyjnym, który po opróżnieniu można zastąpić innym pojemnikiem z aerozolem, o takich samych wymiarach.

8509 80 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 3 b) do działu 85 oraz brzmienie kodów CN 8509 i 8509 80 00.

Elementem składowym, który nadaje zestawowi jego zasadniczy charakter, jest dozownik aerozolu, ponieważ jest stale używany, natomiast pojemnik z aerozolem podlega wymianie po opróżnieniu.

Zważywszy, że samo urządzenie nie wyrzuca, nie rozprasza ani nie rozpyla żadnych substancji, a jedynie uruchamia mechanizm rozpylający pojemnika z aerozolem, wyklucza się klasyfikację do pozycji 8424.

Urządzenie jest sprzętem elektromechanicznym z własnym silnikiem, objętym pozycją 8509, w rodzaju powszechnie stosowanego w gospodarstwie domowym.

Zastaw należy zatem klasyfikować do kodu CN 8509 80 00.


3.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 429/2011

z dnia 2 maja 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,7

TN

112,2

TR

87,3

ZZ

78,6

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

113,8

ZZ

124,5

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

129,8

ZZ

95,6

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

58,1

IL

81,6

MA

53,3

TN

51,7

TR

68,8

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

46,0

ZZ

46,0

0808 10 80

AR

78,0

BR

82,1

CA

111,8

CL

89,9

CN

89,1

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,0

US

128,6

UY

62,5

ZA

85,8

ZZ

88,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


3.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 430/2011

z dnia 2 maja 2011 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 867/2010 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 424/2011 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem (UE) nr 867/2010, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 259 z 1.10.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 14.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 3 maja 2011 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

42,38

0,00

1701 11 90 (1)

42,38

2,19

1701 12 10 (1)

42,38

0,00

1701 12 90 (1)

42,38

1,89

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.