ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.108.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 108

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
28 kwietnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Powiadomienie o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

1

 

*

Powiadomienie o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

1

 

*

Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

2

 

*

Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 405/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 406/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2380/2001 w zakresie składu dodatku paszowego maduramycyna amonu alfa ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 407/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 408/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 410/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 259/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

24

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 411/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 412/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2011 r.

28

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/56/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cyprokonazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE ( 1 )

30

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/57/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluometuronu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE ( 1 )

34

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/1


Powiadomienie o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

Procedury niezbędne do wejścia w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii (1), podpisanego w Brukseli w dniu 28 lipca 2010 r. i tymczasowo stosowanego od dnia 1 marca 2011 r., zostały zakończone w dniu 7 marca 2011 r. W związku z tym w dniu 1 maja 2011 r. protokół wejdzie w życie zgodnie z jego art. 3 akapit drugi.


(1)  Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 14.


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/1


Powiadomienie o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

Procedury niezbędne do wejścia w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1), podpisanego w Brukseli w dniu 28 lipca 2010 r. i tymczasowo stosowanego od dnia 1 marca 2011 r., zostały zakończone w dniu 7 marca 2011 r. W związku z tym w dniu 1 maja 2011 r. protokół wejdzie w życie zgodnie z jego art. 5 akapit drugi.


(1)  Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 18.


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/2


Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

Procedury niezbędne do wejścia w życie Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014 (1), podpisanej w Brukseli w dniu 28 lipca 2010 r. i tymczasowo stosowanej od dnia 1 stycznia 2011 r., zostały zakończone w dniu 7 marca 2011 r. W związku z tym w dniu 1 maja 2011 r. umowa wejdzie w życie zgodnie z jej art. 9 akapit drugi.


(1)  Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 10.


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/2


Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

Procedury niezbędne do wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014 (1), podpisanej w Brukseli w dniach 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r. oraz tymczasowo stosowanej od dnia 1 stycznia 2011 r., zostały zakończone w dniu 7 marca 2011 r. W związku z tym w dniu 1 maja 2011 r. umowa wejdzie w życie zgodnie z jej art. 3 akapit drugi.


(1)  Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 4.


ROZPORZĄDZENIA

28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 405/2011

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1.   Środki tymczasowe

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1261/2010 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) Komisja nałożyła tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii.

(2)

Postępowanie zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej w dniu 15 lutego 2010 r. przez Europejską Konfederację Przemysłu Żelaza i Stali („Eurofer”) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 25 %, ogólnej produkcji unijnej niektórych sztab ze stali nierdzewnej.

(3)

Jak określono w motywie 23 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie w sprawie subsydiowania oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od 2007 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

1.2.   Dalsze postępowanie

(4)

Po ujawnieniu istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków wyrównawczych („ujawnienie tymczasowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedłożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedstawiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie, otrzymały taką możliwość. Komisja kontynuowała poszukiwanie informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały rozpatrzone i uwzględnione w stosownych przypadkach.

(5)

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła wyrównawczego na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii i ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Oprócz tego stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem ostatecznych ustaleń.

1.3.   Strony zainteresowane postępowaniem

(6)

Wobec braku uwag dotyczących stron zainteresowanych postępowaniem, niniejszym potwierdza się motywy 5–22 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

2.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1.   Produkt objęty postępowaniem

(7)

Należy przypomnieć, że zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w motywie 24 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych produkt objęty postępowaniem zdefiniowano jako sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, inne niż sztaby i pręty o okrągłym przekroju poprzecznym o średnicy nie mniejszej niż 80 mm, pochodzące z Indii, obecnie objęte kodami CN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 oraz 7222 20 89.

(8)

Jeden producent eksportujący z Indii stwierdził, że sztaby ze stali nierdzewnej o okrągłym przekroju poprzecznym o średnicy mniejszej niż 80 mm, lecz znajdujące się poza zakresem tolerancji od H6 do H11 powinny zostać wykluczone z dochodzenia, ponieważ nie wchodzą w zakres produktu.

(9)

Argument ten odrzucono, gdyż w zakresie produktu nie ma odniesień do tolerancji. Numer kontrolny produktu (PCN) w kwestionariuszu zawiera rubrykę dla tolerancji ograniczonych do zakresu H6 do H11, ale wartość tę podano jedynie w celach porównawczych i bez wiążących skutków dla produktu objętego dochodzeniem. Stwierdza się zatem, że nie należy wykluczać produktów spoza zakresu tolerancji H6 do H11.

(10)

Należy zauważyć, że w celu obliczenia tymczasowych marginesów subsydiowania i szkody uwzględniono produkty spoza zakresu tolerancji H6 do H11.

2.2.   Produkt podobny

(11)

Wobec braku uwag na temat produktu podobnego niniejszym potwierdza się motyw 25 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

3.   SUBSYDIOWANIE

3.1.   Wprowadzenie

(12)

W motywie 26 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych znajduje się odniesienie do następujących programów, co do których istnieje domniemanie, że w ich ramach udzielane są subsydia:

a)

program „Duty Entitlement Passbook”;

b)

program „Advance Authorisation”;

c)

program „Export Promotion Capital Goods”;

d)

program „Export Oriented Units”;

e)

program „Export Credit”.

(13)

Przemysł unijny wyraził wątpliwość, czy Komisja nie pominęła kilku programów subsydiowania, i w rezultacie uznał, że subsydia, które według ustaleń otrzymują producenci indyjscy, są zbyt nisko oszacowane.

(14)

W odpowiedzi należy zauważyć, że w skardze znalazła się duża liczba krajowych i lokalnych programów subsydiowania, które włączono do kwestionariusza skierowanego do producentów eksportujących w Indiach i objęto dochodzeniem Komisji. Jednakże jedynie w przypadku programów wymienionych powyżej w motywie 12 ustalono, że objęci dochodzeniem producenci eksportujący włączeni do próby otrzymywali subsydia.

(15)

Przemysł unijny argumentował również, że ustalenia Komisji są sprzeczne z ustaleniem Departamentu Handlu USA w niedawnym postępowaniu w sprawie środków wyrównawczych dotyczącym wywozu stali z Indii, podczas którego ustalono istnienie znacznie wyższych subsydiów. Należy jednak zauważyć, że ustalenie to związane jest z innym produktem i innym okresem objętym dochodzeniem. W związku z powyższym argument ten zostaje niniejszym odrzucony.

(16)

Wobec braku innych uwag niniejszym potwierdza się motywy 26–28 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

3.2.   Program „Duty Entitlement Passbook” („DEPB”)

(17)

Kilka stron argumentowało, że DEPB nie należy uznawać za subsydium stanowiące podstawę środków wyrównawczych, gdyż celem tego programu jest pokrycie należności celnych z tytułu przywozu. Jak wyjaśniono w motywie 38 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, programu tego nie można uznać za dopuszczalny system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji czy system zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego, ponieważ nie jest zgodny z przepisami określonymi w załączniku I lit. i), w załączniku II (definicja i zasady systemu ceł zwrotnych) i w załączniku III (definicja i zasady zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze) do rozporządzenia podstawowego. W szczególności eksporter nie jest zobowiązany do rzeczywistego wykorzystania towarów przywożonych na zasadach bezcłowych w procesie produkcji, a kwota przyznanego kredytu nie jest obliczana w powiązaniu z rzeczywiście wykorzystaną ilością takich komponentów. Ponadto nie istnieje żaden system ani procedura służąca ustaleniu ilości komponentów wykorzystanych w procesie produkcji wywożonego produktu lub stwierdzeniu nadwyżki zaistniałych należności celnych przywozowych w rozumieniu załącznika I lit. i) oraz załączników II i III do rozporządzenia podstawowego. Wreszcie, eksporter kwalifikuje się do korzystania z programu DEPB niezależnie od tego, czy przywozi jakiekolwiek komponenty. Aby uzyskać korzyści, wystarczy, aby eksporter dokonał jedynie wywozu produktów, bez potrzeby wykazywania, że którykolwiek z użytych komponentów pochodził z przywozu. Stąd też nawet eksporterzy, którzy nabywali wszystkie komponenty ze źródeł lokalnych i nie przywozili żadnych towarów, których można było użyć jako komponentów w procesie produkcji, kwalifikują się do korzystania z programu DEPB. W związku z powyższym argumenty te zostają niniejszym odrzucone.

(18)

W przypadku sprzedaży licencji DEPB jedna ze stron argumentowała, że rzeczywista cena sprzedaży jest poniżej wartości licencji i w związku z tym korzyść jest mniejsza. W tym kontekście należy zauważyć, że korzyść w ramach tego programu obliczano na podstawie kwoty kredytu przyznanego w licencji niezależnie od tego, czy licencję wykorzystano do pokrycia należności celnych z tytułu przywozu, czy też ją rzeczywiście sprzedano. Uznaje się, że sprzedaż licencji poniżej wartości nominalnej jest decyzją czysto handlową, która nie zmienia kwoty korzyści uzyskanej w ramach tego programu. Argument ten zostaje zatem niniejszym odrzucony.

(19)

Jedna ze stron argumentowała następnie, że nawet jeśli DEPB uznano za stanowiący podstawę środków wyrównawczych, korzyść uzyskana w ramach tego programu nie powinna być oparta na wartości wywozu, lecz raczej na rzeczywistym wykorzystaniu licencji DEPB. W tym względzie należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 5 rozporządzenia podstawowego, kwota subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych została wyliczona w kategoriach korzyści przyznanych odbiorcy, których istnienie stwierdzono w okresie objętym dochodzeniem. W tej kwestii stwierdzono, iż korzyści dla odbiorcy przyznaje się w czasie, w którym ma miejsce transakcja wywozowa w ramach powyższego programu. W tym momencie władze publiczne Indii ponoszą odpowiedzialność z tytułu rezygnacji z opłat celnych, co stanowi wkład finansowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia podstawowego. Gdy tylko organy celne wystawią wywozowy dokument przewozowy określający między innymi wysokość kredytu przyznanego w ramach programu DEPB w odniesieniu do tej konkretnej transakcji wywozowej, władze publiczne Indii nie mogą już według własnego uznania decydować o przyznaniu subsydium lub odmowie jego przyznania. Z racji tego, że przedsiębiorstwo wie, iż otrzyma subsydium w ramach programu DEPB, znajduje się ono w korzystniejszej sytuacji, ponieważ może przełożyć subsydia na niższą ofertę cenową. Moment wywozu jest decydujący, jeśli chodzi o ustalenie przyznania korzyści, nie zaś późniejsze wykorzystanie, ponieważ eksporter, któremu już nadano takie uprawnienie, jest w korzystniejszej sytuacji finansowej. W konsekwencji, twierdzenie to zostaje niniejszym odrzucone.

(20)

Wobec braku innych uwag dotyczących tego programu, niniejszym potwierdza się motywy 29–41 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

3.3.   Program „Advance Authorisation” („AA”)

(21)

Jedna ze stron argumentowała, że program AA należy uznać za system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji, ponieważ przywożone materiały są wykorzystywane do wytwarzania wywożonych towarów. Odpowiedzią na ten argument jest wyjaśnienie w motywie 54 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, że podprogramu zastosowanego w aktualnie rozpatrywanym przypadku nie można uznać za dopuszczalny system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji czy system zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego. Nie odpowiada on zasadom określonym w załączniku I lit. i), załączniku II (definicja i zasady systemu ceł zwrotnych) oraz załączniku III (definicja i zasady zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze) do rozporządzenia podstawowego. Władze publiczne Indii nie zastosowały skutecznie systemu ani procedury weryfikacji w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie komponenty były zużyte do wytworzenia produktu wywożonego (część II pkt 4 w załączniku II do rozporządzenia podstawowego, a w przypadku systemów zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze – część II pkt 2 w załączniku III do rozporządzenia podstawowego). Uznaje się również, że same standardowe normy nakładów i wyników (Standard Input Output Norms, „SION”) dotyczące produktu objętego postępowaniem nie były wystarczająco precyzyjne i nie mogą same w sobie być uznane za system weryfikacji rzeczywistego zużycia, ponieważ struktura tych standardowych norm nie pozwala władzom publicznym Indii zweryfikować z dostateczną dokładnością, jaka ilość komponentów została zużyta w produkcji przeznaczonej do wywozu. Władze publiczne Indii nie przeprowadziły również dalszego badania opartego na rzeczywiście wykorzystanych komponentach, mimo że badanie takie zwykle powinno być dokonane w przypadku braku skutecznego systemu weryfikacji (część II pkt 5 w załączniku II oraz część II pkt 3 w załączniku III do rozporządzenia podstawowego). Wymieniony podprogram stanowi zatem podstawę dla środków wyrównawczych, a argument zostaje niniejszym odrzucony.

(22)

Jeżeli chodzi o obliczenie kwoty subsydium, niezgodnie z oświadczeniem jednej ze stron, przy ustalaniu kwoty korzyści stanowiącej podstawę środków wyrównawczych należało uwzględnić korzyść z tytułu programu AA powstałą inaczej niż w związku z produktem objętym postępowaniem. W ramach programu AA nie istnieje zobowiązanie ograniczające stosowanie korzyści do bezcłowego przywozu komponentów powiązanych z danym produktem. W konsekwencji produkt objęty postępowaniem może uzyskiwać całość korzyści powstałej w ramach programu AA.

(23)

Wobec braku innych uwag dotyczących tego programu, niniejszym potwierdza się motywy 42–58 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

3.4.   Program „Export Promotion Capital Goods” („EPCG”)

(24)

Wobec braku uwag na temat tego programu niniejszym potwierdza się motyw 59 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

3.5.   Program „Export Oriented Units” („EOU”)

(25)

Przed rozpatrzeniem uwag zgłoszonych przez przedsiębiorstwo włączone do próby i posiadające status jednostki zorientowanej na wywóz (EOU) należy przypomnieć, że najważniejszym zobowiązaniem EOU określonym w dokumencie „FT-policy 2004–2009” i „FT-policy 2009–2014” jest uzyskanie przychodów netto w wymianie międzynarodowej („NFE”), co oznacza, że w określonym okresie odniesienia (5 lat) całkowita wartość wywozu musi być wyższa niż całkowita wartość towarów przywożonych. Wszystkie przedsiębiorstwa, które z zasady podejmują się wywozu całej swojej produkcji towarów lub usług, mogą zostać objęte programem EOU.

(26)

W zamian jednostki zorientowane na wywóz są uprawnione do korzystania z pewnej liczby ulg wymienionych w motywie 66 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. Ulgi te są uwarunkowane prawnie wynikami wywozu i dlatego uważane są za szczególne i stanowiące podstawę środków wyrównawczych na podstawie art. 4 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia podstawowego. Cel wywozowy jednostki EOU określony w rozdziale 6.1 „FT-policy 2009–2014” stanowi warunek niezbędny dla uzyskania subsydiów.

(27)

Wszystkie zwolnienia, z których korzysta jednostka EOU, są uwarunkowane prawnie wynikami wywozu. Program EOU nie może być uznany za dopuszczalny system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji lub system zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego. Nie odpowiada on ścisłym zasadom określonym w załączniku I (lit. h) i i)), w załączniku II (definicja oraz zasady systemu ceł zwrotnych) oraz w załączniku III (definicja i zasady zastępczego cła zwrotnego) do rozporządzenia podstawowego.

(28)

Ponadto nie potwierdzono, że władze publiczne Indii posiadają system lub procedurę weryfikacyjną służącą potwierdzeniu, czy i w jakiej ilości komponenty sprowadzone bez cła lub podatku od sprzedaży zostały zużyte do produkcji wywiezionego produktu (część II pkt 4 w załączniku II do rozporządzenia podstawowego, a w przypadku systemów zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze – część II pkt 2 w załączniku III do rozporządzenia podstawowego). Stosowany system weryfikacji ma na celu monitorowanie obowiązku osiągnięcia przychodów NFE, a nie wykorzystania przywozu do produkcji wywożonych towarów.

(29)

Zdaniem strony posiadającej status EOU, uznanie korzyści za wymagającą stosowania środków wyrównawczych podlega dwóm warunkom: (i) brak systemu weryfikacji; oraz (ii) istnienie nadmiernego umorzenia. W odpowiedzi na powyższe należy zauważyć, że władze publiczne Indii muszą wykazać, że wprowadziły odpowiedni system weryfikacji w celu określenia, które komponenty zostały zużyte w procesie produkcji i w jakiej ilości. Brak odpowiedniego systemu weryfikacji zostanie omówiony poniżej. Jeżeli chodzi o nadmierne umorzenie, ma ono znaczenie jedynie w przypadku, gdy zdecydowało o tym, iż program, w tym przypadku EOU, jest faktycznym systemem zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji spełniającym wymogi załączników I, II i III rozporządzenia podstawowego. Jak wyjaśniono w motywie 27 powyżej, program EOU nie może być uznany za dopuszczalny system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji lub system zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego.

(30)

Strona podkreśliła także podstawowy charakter programu EOU, który z zasady pozwala na bezcłowy przywóz surowców w celu wywozu gotowych towarów. Strona argumentowała, że program EOU można łączyć ze specjalną procedurą celną ulgi z tytułu uszlachetniania czynnego, a nie ze zwrotem ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji. Stwierdziła, że niezależnie od tego, czy wynik tych dwóch systemów jest teoretycznie ten sam (wywóz towarów, których składnikiem są surowce, za które nie pobrano cła przywozowego), istnieją między nimi znaczące różnice. Na poparcie tego stwierdzenia strona argumentowała, że w systemie zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji eksporter ma prawo ubiegać się o zwrot ceł za surowce będące składnikiem gotowych towarów. W systemie uszlachetniania czynnego eksporter jest zwolniony z całej należności celnej przywozowej, ale ma prawny obowiązek opłacenia cła za wszystkie gotowe towary sprzedawane na rynku krajowym. Strona argumentowała, że w tym ostatnim systemie nie może wystąpić nadmierne umorzenie.

(31)

W odpowiedzi na powyższe należy przede wszystkim zauważyć, że to, czy doszło do nadmiernego umorzenia, można stwierdzić jedynie w przypadkach, gdy istnieje system weryfikacji mający na celu monitorowanie wykorzystania przywożonych towarów do wytwarzania wywożonych towarów. Jeżeli chodzi o stwierdzenie strony, że program EOU nie jest systemem zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji, należy zauważyć, że przypisie 2 w załączniku I do rozporządzenia podstawowego jest jasno określone, że do celów rozporządzenia podstawowego „zwolnienie lub zwroty” obejmuje całkowite lub częściowe wyłączenie lub odroczenie opłat przywozowych. Należy wyjaśnić, że podstawowa koncepcja mająca zastosowanie do systemu zwrotu ceł lub systemu zwolnień jest taka sama, tj. należności celne przywozowe od przywozu surowców nie są płacone lub podlegają zwrotowi pod warunkiem że surowce te są wykorzystane do wytworzenia produktów, które następnie są wywożone. Ponadto należy wyjaśnić, że w celu ustalenia, czy program EOU należy uznać za faktyczny system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji, musi on spełniać wymogi załączników I, II i III do rozporządzenia podstawowego.

(32)

Strona stwierdziła następnie, że jednostka EOU podlega odpowiedniemu systemowi weryfikacji i dalszym działaniom weryfikacyjnym zarówno w odniesieniu do wywozu, jak i sprzedaży krajowej. Stwierdziła także, iż znaczenie mają nie tylko dokumenty „FT-policy” i Podręcznik procedur, który ustanawia przepisy i procedury w odniesieniu do EOU. Należy również zbadać, czy istnieją inne indyjskie przepisy ustawowe i wykonawcze ustanawiające rozsądny i skuteczny system weryfikacji. Na poparcie tego twierdzenia strona argumentowała, że zgodnie z sekcją 6.10.1 Podręcznika procedur jest prawnie zobowiązana do utrzymywania odpowiedniej dokumentacji i składania opatrzonych cyfrowym podpisem kwartalnych i rocznych sprawozdań z postępów w obszarze przywozu, zakupów na rynku krajowym, wywozu i sprzedaży krajowej. Strona argumentowała następnie, że zgodnie z ogólną ustawą o podatku akcyzowym (Central Excise Act, 1944), dokonując sprzedaży krajowej, jest prawnie zobowiązana do wystawienia faktury podatkowej, na której np. wyraźnie wskazane są należne podatki. W ogólnej ustawie o podatku akcyzowym ustanowiono również miesięczne wymagania, zgodnie z którymi strona musi przedstawić władzom wszystkie szczegóły dotyczące swojej sprzedaży krajowej. Ponadto na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach (Companies Act, 1956) i obowiązujących standardów rachunkowości strona jest prawnie zobowiązana do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących przywozu i zamówień krajowych, a także sprzedaży eksportowej i na rynku krajowym w poddanych audytowi sprawozdaniach finansowych.

(33)

W odpowiedzi na powyższe stwierdza się, że nie podlega dyskusji to, iż ustawa o przedsiębiorstwach może stanowić ogólne ramy dla standardów rachunkowości w Indiach. Jednakże badając, czy program EOU wymaga stosowania środków wyrównawczych, należy zwrócić uwagę na to, czy władze publiczne Indii dysponują systemem, dzięki któremu można potwierdzić, czy i w jakiej ilości do wytworzenia wywożonych towarów zużyto komponenty sprowadzone bez cła lub podatku.

(34)

Wymogi ogólnej ustawy o podatku akcyzowym mają zupełnie inny cel, tj. zapewnienie uiszczenia obowiązujących podatków w przypadku sprzedaży na rynku krajowym w Indiach. Ustawa ta nie ma na celu weryfikacji materiałów przywożonych bez cła ani kontroli związku między bezcłowymi komponentami a powstałymi wywożonymi produktami w celu zakwalifikowania do systemu zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji.

(35)

Jeżeli chodzi o dalsze przeprowadzone działania weryfikacyjne, należy przypomnieć, jak wspomniano w motywie 69 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, że jednostka EOU nie ma w żadnym momencie obowiązku korelowania każdej przesyłki pochodzącej z przywozu z przeznaczeniem odpowiadającego jej produktu końcowego. Jednakże jedynie kontrole takich przesyłek dostarczyłyby władzom indyjskim wystarczającą ilość informacji o końcowym przeznaczeniu komponentów, co umożliwiłoby sprawdzenie, czy zwolnienia z cła/podatku od sprzedaży nie przewyższają wartości komponentów do produkcji przeznaczonej do wywozu.

(36)

W rezultacie, pomimo uważnego rozpatrzenia oświadczeń złożonych przez tę stronę, potwierdzono, że władze publiczne Indii nie posiadają żadnego skutecznego systemu ani procedury weryfikacyjnej służącej potwierdzeniu, czy i w jakiej ilości komponenty sprowadzone na zasadach bezcłowych lub zwolnione z podatku od sprzedaży zostały zużyte do produkcji wywożonego produktu (część II pkt 4 załącznika II do rozporządzenia podstawowego, a w przypadku systemu zwrotu ceł zapłaconych za składniki zastępcze – część II pkt 2 załącznika III do rozporządzenia podstawowego). Ponadto władze publiczne Indii nie przeprowadziły dalszego badania opartego na faktycznie wykorzystanych komponentach, pomimo że czynność ta powinna być normalnie wymagana w przypadku braku skutecznego systemu weryfikacji (część II pkt 5 załącznika II oraz część II pkt 3 załącznika III do rozporządzenia podstawowego). Ponadto władze publiczne Indii nie przedstawiły dowodu wykazującego, że nie dokonano żadnego nadmiernego umorzenia.

(37)

Strona argumentowała, że w celu obliczenia subsydium Komisja powinna była uwzględnić cła zapłacone od sprzedaży krajowej gotowych produktów. Rozważając to twierdzenie, należy zauważyć, że mimo iż celem utworzenia jednostki EOU jest uzyskiwanie przychodów „NFE”, to jednostka taka ma możliwość sprzedawania części swojej produkcji na rynku krajowym. W ramach programu EOU towary będą traktowane jako towary przywożone, aczkolwiek należy za nie uiścić preferencyjną stawkę cła na poziomie 50 %. Jednostka EOU jako taka znajduje się w takiej samej sytuacji jak pozostałe przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym, tj. musi płacić obowiązujące cła i podatki od zakupionych towarów. W tym kontekście należy zaznaczyć, że decyzja władz publicznych Indii dotycząca pobierania podatku od towarów wykorzystywanych na rynku krajowym nie oznacza, że zwolnienie jednostki EOU z należności celnych przywozowych i zwrot podatku od sprzedaży nie jest korzyścią w związku ze sprzedażą eksportową produktu objętego postępowaniem. Ponadto sprzedaż na rynku krajowym nie ma wpływu na bardziej ogólną ocenę adekwatności stosowanego systemu weryfikacji.

(38)

Strona argumentowała również, że Komisja stosuje niewłaściwy mianownik do obliczania kwoty subsydium. Strona twierdziła, że właściwym mianownikiem jest całkowity obrót ze sprzedaży, a nie ze sprzedaży eksportowej. Zarzut ten musi zostać odrzucony. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego kwota subsydium (licznik) obliczona w ramach tego programu została przydzielona do łącznej wartości obrotów z wywozu w OD jako właściwy mianownik, ponieważ subsydium jest uwarunkowane wynikami wywozu. To, że jednostka EOU może sprzedać część swojej produkcji na rynku krajowym, nie zmienia faktu, że program EOU ma wyraźny cel eksportowy.

(39)

Wreszcie strona argumentowała, że korzyść przyznana przedsiębiorstwu powinna być równa kosztom kredytu, z których zrezygnowały władze publiczne Indii, w okresie między przywozem surowców a wywozem z Indii końcowego produktu, jakim są sztaby ze stali nierdzewnej. Na poparcie tego twierdzenia strona odwołała się do niedawnego wstępnego ustalenia Departamentu Handlu USA w przeglądzie antysubsydyjnym dotyczącym nowego wysyłającego, w którym niezapłacone cła uznano za nieoprocentowaną pożyczkę przyznaną przedsiębiorstwu w momencie przywozu. W odpowiedzi na powyższe stwierdza się, że Komisja nie jest związana żadną metodą obliczeń stosowaną przez Departament Handlu USA, lecz przepisami rozporządzenia podstawowego. W omawianym tutaj przypadku stosowana metoda obliczeń jest objaśniona w motywach 75 i 76 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. W każdym razie argument ten byłby uzasadniony jedynie w przypadku, gdyby cła były jedynie odroczone (przypis 3 w załączniku I do rozporządzenia podstawowego), a nie objęte zwolnieniem, jak w omawianym przypadku.

(40)

W świetle powyższego niniejszym potwierdza się motywy 60–77 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

3.6.   Program „Export Credit” („EC”)

(41)

Jedna ze stron przyznała, że otrzymała preferencyjny kredyt w związku ze swoim wywozem, ale argumentowała, że stawka ta była znacznie wyższa niż obecne stawki kredytów w UE i w związku z tym nie należy uznawać jej za korzyść.

(42)

W odpowiedzi na powyższe należy zauważyć, że kwotę subsydium obliczono na podstawie różnicy między odsetkami płaconymi od kredytu eksportowego a kwotą, która byłaby należna w związku ze zwykłymi kredytami handlowymi, z których korzysta w Indiach przedsiębiorstwo objęte postępowaniem. W tym przypadku do obliczenia kwoty subsydium wykorzystano wskaźnik krajowy. Argument ten zostaje zatem niniejszym odrzucony.

(43)

Wobec braku innych uwag dotyczących tego programu niniejszym potwierdza się motywy 78–86 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

3.7.   Kwota subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych

(44)

Kwota subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych zgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego, wyrażona ad valorem, wynosi od 3,3 % do 4,3 %. Zważywszy, iż chodzi o taki sam poziom jak wskazano w motywie 87 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, motyw ten zostaje potwierdzony.

PROGRAM→

DEPB (3)

AA (3)

EOU (3)

EC (3)

Ogółem

PRZEDSIĘBIORSTWO

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd.

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Grupa Venus

2,6 % do 3,4 %

0 do 0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

Metodyka służąca ustaleniu marginesu subsydiowania dla nieobjętych próbą przedsiębiorstw współpracujących została wskazana w motywie 88 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, margines subsydiowania dla nieobjętych próbą przedsiębiorstw współpracujących, obliczony na podstawie średniego ważonego marginesu subsydiowania ustalonego dla przedsiębiorstw współpracujących włączonych do próby wynosi 4,0 %. Dlatego też motyw 88 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostaje niniejszym potwierdzony.

(46)

Podstawa ustalenia ogólnokrajowego marginesu subsydiowania została określona w motywie 89 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. Wobec braku uwag w tym zakresie niniejszym potwierdza się motyw 89 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

4.   PRZEMYSŁ UNIJNY

(47)

Wobec braku uwag dotyczących przemysłu unijnego niniejszym potwierdza się motywy 90–93 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

5.   SZKODA

(48)

Wobec braku uwag dotyczących szkody niniejszym potwierdza się motywy 94–122 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

6.   ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

(49)

Wobec braku uwag dotyczących związku przyczynowego niniejszym potwierdza się motywy 123–136 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

7.   INTERES UNII

(50)

Wobec braku uwag dotyczących interesu Unii niniejszym potwierdza się wnioski zawarte w motywach 137–148 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

8.   OSTATECZNE ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

8.1.   Poziom usuwający szkodę

(51)

Jedna ze stron twierdziła, że średnia marża zysku przed opodatkowaniem na poziomie 9,5 %, uzyskana na podstawie sytuacji w 2007 r. i zastosowana do obliczenia ceny niewyrządzającej szkody w celu ustalenia marginesu szkody nie była reprezentatywna dla długoterminowej marży zysku przemysłu przed opodatkowaniem. Argumentowano, że rok, którego dotyczył zysk, był rokiem wyjątkowym, oraz że lata 2005–2006 byłyby bardziej reprezentatywne, ponieważ były to lata normalnej działalności, w których marża zysku wahała się od 4 do 6 %.

(52)

Zysk docelowy wykorzystany na etapie tymczasowym opierał się na średniej ważonej marży zysku wypracowanego przez producentów unijnych objętych próbą w 2007 r. Rok ten uznano za ostatni reprezentacyjny rok, w którym producenci unijni nie ucierpieli na skutek subsydiowania wyrządzającego szkodę. Uwaga zostaje zatem odrzucona i niniejszym potwierdza się marżę zysku wykorzystaną na etapie tymczasowym.

(53)

Wobec braku innych uwag dotyczących poziomu usuwającego szkodę niniejszym potwierdza się motywy 149–153 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

8.2.   Wniosek dotyczący poziomu usuwającego szkodę

(54)

Niniejszym potwierdza się metodykę zastosowaną w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych.

8.3.   Poziom ceł

(55)

W świetle powyższego oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego należy nałożyć ostateczne cło wyrównawcze na poziomie wystarczającym, by usunąć szkodę spowodowaną przez przywóz subsydiowany, bez przekroczenia ustalonego marginesu subsydiowania.

(56)

W związku z powyższym stawki cła wyrównawczego zostały ustalone poprzez porównanie marginesów usuwających szkodę i marginesów subsydiowania. Stawki proponowanego cła wyrównawczego są zatem następujące:

Przedsiębiorstwo

Margines subsydiowania

Margines szkody

Stawka cła wyrównawczego

Chandan Steel Ltd.

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Grupa Venus

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

Indywidualne stawki cła wyrównawczego dla przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu zostały określone na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw. Wspomniane stawki celne (w odróżnieniu od ogólnokrajowego cła stosowanego względem „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”) mają wyłączne zastosowanie do przywozu produktów pochodzących z Indii i wytworzonych przez dane przedsiębiorstwa tj. przez konkretne wymienione podmioty prawne. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, łącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i do ich produktów stosowane są stawki dla „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.

(58)

Wszelkie wnioski o zastosowanie indywidualnych stawek cła wyrównawczego dla przedsiębiorstw (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy niezwłocznie kierować do Komisji (5) wraz ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą na rynek krajowy i sprzedażą eksportową, wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub sprzedażą. W razie potrzeby rozporządzenie zostanie odpowiednio zmienione poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek cła.

8.4.   Ostateczne pobranie ceł tymczasowych

(59)

W świetle rozmiaru ustalonych marginesów subsydiowania oraz poziomu szkody poniesionej przez przemysł unijny, uznaje się za konieczne dokonanie ostatecznego poboru kwot zabezpieczonych w postaci tymczasowego cła wyrównawczego, nałożonego rozporządzeniem w sprawie ceł tymczasowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło wyrównawcze na przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej, nieobrobionych więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, innych niż sztaby i pręty o okrągłym przekroju poprzecznym o średnicy nie mniejszej niż 80 mm, obecnie objętych kodami CN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 oraz 7222 20 89 i pochodzących z Indii.

2.   Stawka ostatecznego cła wyrównawczego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo

Cło (%)

Dodatkowy kod TARIC

Chandan Steel Ltd., Bombaj

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj;

Precision Metals, Bombaj;

Hindustan Inox Ltd., Bombaj;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Bombaj

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane

4,3

B004

Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku

4,0

B005

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

4,3

B999

3.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

Kwoty zabezpieczone na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1261/2010 w postaci tymczasowego cła wyrównawczego na przywóz sztab i prętów ze stali nierdzewnej, nieobrobionych więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, innych niż sztaby i pręty o okrągłym przekroju poprzecznym o średnicy nie mniejszej niż 80 mm, obecnie objętych kodami CN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 oraz 7222 20 89 i pochodzących z Indii, zostają ostatecznie pobrane.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(2)  Dz.U. L 343 z 29.12.2010, s. 57.

(3)  Subsydia wywozowe zaznaczono gwiazdką.

(4)  Średnia ważona dla grupy.

(5)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgia.


ZAŁĄCZNIK

INDYJSCY WSPÓŁPRACUJĄCY PRODUCENCI EKSPORTUJĄCY NIEOBJĘCI PRÓBĄ

DODATKOWY KOD TARIC B005

Nazwa przedsiębiorstwa

Miasto

Ambica Steel Ltd.

Nowe Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Bombaj

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Bombaj

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Bombaj

Facor Steels Ltd.

Nagpur

Global smelters Ltd.

Kanpur

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Bombaj

Jyoti Steel Industries Ltd.

Bombaj

Laxcon Steels Ltd.

Ahmadabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Bombaj

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Bombaj

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmadabad

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

Sindia Steels Ltd.

Bombaj

SKM Steels Ltd.

Bombaj

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 406/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2380/2001 w zakresie składu dodatku paszowego maduramycyna amonu alfa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano możliwość zmiany zezwolenia na dany dodatek paszowy na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

(2)

Zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG (2) zezwolono na stosowanie przez okres dziesięciu lat maduramycyny amonu alfa należącej do kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych jako dodatku paszowego stosowanego u kurcząt rzeźnych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2430/1999 (3) oraz u indyków – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2380/2001 (4).

(3)

Posiadacz zezwolenia złożył wniosek o zmianę zezwolenia w odniesieniu do składu nośnika dodatku paszowego. Posiadacz zezwolenia przedłożył odpowiednie dane na poparcie swojego wniosku.

(4)

Urząd stwierdził w swojej opinii z dnia 8 grudnia 2010 r. (5), że stosowanie tej nowej postaci użytkowej dodatku u indyków nie powinno wzbudzać żadnych dodatkowych obaw w odniesieniu do zdrowia zwierząt i ludzi ani środowiska, a jej stosowanie pozwala na skuteczne zwalczanie kokcydiozy.

(5)

Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2380/2001.

(7)

Ponieważ zmiany warunków udzielenia zezwolenia nie są powodowane kwestiami bezpieczeństwa, należy zezwolić na okres przejściowy w celu pozbycia się istniejących zapasów premiksów i mieszanek paszowych.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2380/2001 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Premiksy i mieszanki paszowe zawierające maduramycynę amonu alfa wytwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2380/2001 mogą nadal być wprowadzane do obrotu i wykorzystywane do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1.

(3)  Dz.U. L 296 z 17.11.1999, s. 3.

(4)  Dz.U. L 321 z 6.12.2001, s. 18.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(1):1954.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

(Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne

E 770

Alpharma Belgium BVBA

Maduramycyna amonu

alfa 1 g/100 g

(Cygro 1 %)

 

Skład dodatku

Maduramycyna amonu alfa: 1 g/100 g

Sól sodowa karboksymetylocelulozy: 2 g/100 g

Dihydrat siarczanu wapnia: 97 g/100 g

 

Substancja czynna

Maduramycyna amonu α C47H83O17N

numer CAS: 84878-61-5, sól amonowa polieterowego kwasu monokarboksylowego wytwarzana w procesie fermentacji przez szczep Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

 

Pokrewne zanieczyszczenia:

Maduramycyna amonu β: < 10 %

Indyki

16 tygodni

5

5

1.

Stosowanie zabronione przez co najmniej pięć dni przed ubojem.

2.

Wskazanie w instrukcji użycia: »Niebezpieczne dla koniowatych«,

»Pasza zawiera jonofor: niewskazane jest jednoczesne stosowanie z niektórymi środkami farmaceutycznymi (np. tiamuliną)«.

15.12.2011”


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 407/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 97/836/WE (2) Unia przystąpiła do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (zrewidowane porozumienie z 1958 r.).

(2)

Decyzją 97/836/WE Unia przyjęła również regulaminy EKG ONZ nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 i 102.

(3)

Decyzją Rady z dnia 28 lutego 2000 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 110 dotyczący specjalnych elementów składowych pojazdów samochodowych wykorzystujących sprężony gaz ziemny (CNG) w swoim układzie napędowym oraz dotyczący pojazdów w zakresie instalacji specjalnych homologowanych elementów składowych pojazdów samochodowych wykorzystujących sprężony gaz ziemny (CNG) w swoim układzie napędowym.

(4)

Decyzją Rady 2000/710/WE (3) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 67 w sprawie zatwierdzenia specjalnego wyposażenia dla pojazdów silnikowych napędzanych skroplonym gazem ropopochodnym.

(5)

Decyzją Rady z dnia 7 listopada 2000 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 112 w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i/lub moduły LED i emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe.

(6)

Decyzją Rady 2001/395/WE (4) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 13 H w sprawie homologacji części samochodów osobowych w odniesieniu do ich układów hamulcowych.

(7)

Decyzją Rady 2001/505/WE (5) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 105 w sprawie homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie ich szczególnych cech konstrukcyjnych.

(8)

Decyzją Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 116 dotyczący jednolitych przepisów w zakresie zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem oraz regulamin EKG ONZ nr 118 dotyczący jednolitych przepisów technicznych w zakresie palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych.

(9)

Decyzją Rady z dnia 14 marca 2005 r. Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 121 dotyczący jednolitych przepisów w odniesieniu do homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników oraz regulamin EKG ONZ nr 122 w sprawie jednolitych przepisów technicznych dotyczących homologacji układów ogrzewania pojazdów kategorii M, N i O.

(10)

Decyzją Rady 2005/614/WE (6) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 94 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz regulamin EKG ONZ nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego.

(11)

Decyzją Rady 2006/364/WE (7) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 123 dotyczący zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych.

(12)

Decyzją Rady 2006/444/WE (8) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 55 w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów.

(13)

Decyzją Rady 2006/874/WE (9) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 107 w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych.

(14)

Decyzją Rady 2007/159/WE (10) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 125 w sprawie homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego.

(15)

Decyzją Rady 2009/433/WE (11) Unia przyjęła regulamin EKG ONZ nr 61 w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny.

(16)

Zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (12) producenci pojazdów starający się o homologację produkowanych przez nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych mają wybór, czy zapewnić zgodność z wymogami odpowiednich dyrektyw, czy odpowiadających im regulaminów EKG ONZ. Większość wymogów określonych w dyrektywach dotyczących części pojazdów pochodzi z odpowiadających im regulaminów EKG ONZ. Regulaminy EKG ONZ są stale zmieniane w miarę postępu technicznego, zatem odpowiadające im dyrektywy wymagają regularnej aktualizacji dla zapewnienia ich zgodności z treścią odpowiednich regulaminów EKG ONZ. W celu uniknięcia dublowania działań grupa wysokiego szczebla CARS 21 zaleciła zastąpienie kilku dyrektyw odpowiadającymi im regulaminami EKG ONZ.

(17)

Możliwość zastąpienia przepisów prawa UE regulaminami EKG ONZ oraz ich obowiązkowego stosowania dla celów homologacji typu WE pojazdów jest przewidziana w dyrektywie 2007/46/WE. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 661/2009 homologację typu zgodnie z regulaminami EKG ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe, należy uznawać za homologację typu WE zgodnie z tym rozporządzeniem i z dotyczącymi go środkami wykonawczymi.

(18)

Zastąpienie aktów prawodawstwa UE regulaminami EKG ONZ pozwoli uniknąć dublowania nie tylko wymogów technicznych, ale również procedur certyfikacji i procedur administracyjnych. Ponadto homologacja typu oparta bezpośrednio na normach ustalonych na szczeblu międzynarodowym powinna poprawić dostęp do rynku w państwach trzecich, zwłaszcza w tych, które są umawiającymi się stronami zrewidowanego porozumienia z 1958 r., co pozwoli na podniesienie konkurencyjności przemysłu Unii.

(19)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 661/2009 uchyla kilka dyrektyw dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, które to dyrektywy, na potrzeby homologacji typu WE zgodnie z tym rozporządzeniem, powinny być zastąpione odpowiadającymi im regulaminami EKG ONZ.

(20)

Z tego powodu należy włączyć regulaminy EKG ONZ nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 i 125 do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009, w którym znajduje się wykaz obowiązkowo stosowanych regulaminów EKG ONZ.

(21)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 661/2009.

(22)

Stosowanie regulaminów EKG ONZ wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia powinno rozpocząć się po datach wdrożenia określonych w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 oraz art. 4 regulaminy EKG ONZ wraz z odpowiednimi seriami poprawek i suplementów, wymienione w załączniku, stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów, ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów od dnia 1 listopada 2012 r.

2.   Od dnia 1 listopada 2011 r. regulamin EKG ONZ nr 13 H, suplement 9 (13), stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów kategorii M1.

3.   Od dnia 1 listopada 2011 r. regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11 (14), lub regulamin EKG ONZ 13 H, suplement 9, stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów kategorii N1.

4.   Począwszy od dat wdrożenia określonych w tabeli 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 661/2009, regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11, stosuje się dla celów homologacji typu WE dla nowych typów pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, O3 i O4 w odniesieniu do systemów elektronicznej kontroli stateczności.

Artykuł 3

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 4 regulaminy EKG ONZ wraz z odpowiednimi seriami poprawek i suplementów, wymienione w załączniku, stosuje się dla celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów i ich przyczep oraz sprzedaży i dopuszczenia do użycia nowych układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów od dnia 1 listopada 2014 r.

2.   Od dnia 1 listopada 2014 r. regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11, lub regulamin EKG ONZ 13 H, suplement 9, stosuje się dla celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów kategorii N1.

3.   Począwszy od dat wdrożenia określonych w tabeli 2 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 regulamin EKG ONZ nr 13, suplement 3 do serii poprawek 11, stosuje się dla celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, O3 i O4 w odniesieniu do systemów elektronicznej kontroli stateczności.

Artykuł 4

1.   Bez uszczerbku dla przepisów ust. 2 regulamin EKG ONZ nr 100, seria poprawek 00 (15), stosuje się do celów homologacji typu WE całego pojazdu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE oraz homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego od dnia 1 maja 2011 r.

2.   Od dnia 1 stycznia 2012 r. regulamin EKG ONZ nr 100, seria poprawek 00, stosuje się do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów.

3.   Od dnia 4 grudnia 2012 r. regulamin EKG ONZ nr 100, seria poprawek 01 (16), stosuje się do celów homologacji typu WE całego pojazdu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE oraz homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78.

(3)  Dz.U. L 290 z 17.11.2000, s. 29.

(4)  Dz.U. L 139 z 23.5.2001, s. 14.

(5)  Dz.U. L 183 z 6.7.2001, s. 33.

(6)  Dz.U. L 217 z 22.8.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 135 z 23.5.2006, s. 12.

(8)  Dz.U. L 181 z 4.7.2006, s. 53.

(9)  Dz.U. L 337 z 5.12.2006, s. 45.

(10)  Dz.U. L 69 z 9.3.2007, s. 37.

(11)  Dz.U. L 144 z 9.6.2009, s. 24.

(12)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(13)  Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 1.

(14)  Dz.U. L 297 z 13.11.2010, s. 1.

(15)  Dz.U. L 45 z 14.2.2009, s. 17.

(16)  Dz.U. L 57 z 2.3.2011, s. 54.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz regulaminów EKG ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe

Numer regulaminu

Przedmiot

Seria poprawek

Odesłanie do Dz.U.

Stosowanie

1

Światła główne samochodowe z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Seria poprawek 02

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 1

M, N (1)

3

Urządzenia odblaskowe pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 10 do serii poprawek 02

Dz.U. L 31 z 31.1.2009, s. 1

M, N, O

4

Urządzenia do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 14 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 31 z 31.1.2009, s. 35

M, N, O

6

Kierunkowskazy pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 19 do serii poprawek 01

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 40

M, N, O

7

Przednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 16 do serii poprawek 02

Dz.U. L 148 z 12.6.2010, s. 1

M, N, O

8

Światła główne pojazdów samochodowych (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/lub H11)

Seria poprawek 05

Sprostowanie 1 do rewizji 4

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 71

M, N (1)

10

Kompatybilność elektromagnetyczna

Seria poprawek 03

Dz.U. L 116 z 8.5.2010, s. 1

M, N, O

11

Zamki i elementy mocowania drzwi

Suplement 2 do serii poprawek 03

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 1

M1, N1

12

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Suplement 3 do serii poprawek 03

Dz.U. L 165 z 26.6.2008, s. 11

M1, N1

13

Pojazdy kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Suplement 5 do serii poprawek 10

Sprostowania 1 i 2 do rewizji 6

Suplement 3 do serii poprawek 11

Dz.U. L 257 z 30.9.2010, s. 1.

Dz.U. L 297 z 13.11.2010, s. 183

M, N, O (2)

13-H

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Suplement 9 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 1

M1, N1  (3)

14

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Suplement 2 do serii poprawek 06

Dz.U. L 321 z 6.12.2007, s. 1

M, N

16

Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

Suplement 17 do serii poprawek 04

Dz.U. L 313 z 30.11.2007, s. 58

M, N

17

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Seria poprawek 08

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 81

M, N

18

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Suplement 2 do serii poprawek 03

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 29

M2, M3, N2, N3

19

Przednie światła przeciwmgłowe pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 2 do serii poprawek 03

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 113

M, N

20

Światła główne z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

Seria poprawek 03

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 170

M, N (1)

21

Wyposażenie wnętrza

Suplement 3 do serii poprawek 01

Dz.U. L 188 z 16.7.2008, s. 32

M1

23

Światła cofania pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 15 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 148 z 12.6.2010, s. 34

M, N, O

25

Zagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdów

Seria poprawek 04

Sprostowanie 2 do rewizji 1

Dz.U. L 215 z 14.8.2010, s. 1

M, N

26

Zewnętrzne elementy wystające

Suplement 1 do serii poprawek 03

Dz.U. L 215 z 14.8.2010, s. 27

M1

28

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Suplement 3 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 185 z 17.7.2010, s. 1

M, N

31

Samochodowe halogenowe reflektory typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Suplement 7 do serii poprawek 02

Dz.U. L 185 z 17.7.2010, s. 15

M, N

34

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Suplement 2 do serii poprawek 02

Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 14

M, N, O

37

Żarówki stosowane w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych i ich przyczep

Suplement 34 do serii poprawek 03

Dz.U. L 297 z 13.11.2010, s. 1

M, N, O

38

Tylne światła przeciwmgłowe pojazdów samochodowych i ich przyczep

Suplement 14 do pierwotnej wersji regulaminu

Sprostowanie 1 do suplementu 12

Dz.U. L 148 z 12.6.2010, s. 55

M, N, O

39

Zespół prędkościomierza oraz jego montaż

Suplement 5 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 40

M, N

43

Materiały oszklenia bezpiecznego

Suplement 12 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 119

M, N, O

44

Urządzenia przytrzymujące dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym („urządzenia przytrzymujące dla dzieci”)

Seria poprawek 04

Sprostowanie 3 do rewizji 2

Dz.U. L 306 z 23.11.2007, s. 1

M, N

46

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Suplement 4 do serii poprawek 02

Sprostowanie 1 do suplementu 4 do serii poprawek 02

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 211

M, N

48

Montaż urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach silnikowych

Seria poprawek 04

Dz.U. L 135 z 23.5.2008, s. 1

M, N, O

55

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Suplement 1 do serii poprawek 01

Dz.U. L 227 z 28.8.2010, s. 1

M, N, O

58

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Seria poprawek 02

Dz.U. L 232 z 30.8.2008, s. 13

N2, N3, O3, O4

61

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 1

N

66

Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

Seria poprawek 02

Dz.U. L 84 z 30.3.2011, s. 1

M2, M3

67

Pojazdy samochodowe wykorzystujące w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG)

Suplement 7 do serii poprawek 01

Dz.U. L 72 z 14.3.2008, s. 1

M, N

73

Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 120 z 13.5.2010, s. 49

N2, N3, O3, O4

77

Światła postojowe pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 12 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 130 z 28.5.2010, s. 1

M, N

79

Układy kierownicze

Suplement 3 do serii poprawek 01

Dz.U. L 137 z 27.5.2008, s. 25

M, N, O

80

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Suplement 3 do serii poprawek 01

Sprostowanie 1 do serii poprawek 01

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 18

M2, M3

87

Światła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowym

Suplement 14 do pierwotnej wersji regulaminu

Sprostowanie 1 do rewizji 2

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 46

M, N

89

Ograniczanie prędkości pojazdów

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 158 z 19.6.2007, s. 1

M, N

90

Zamienne zespoły okładzin hamulcowych i zamienne okładziny hamulców bębnowych przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 11 do serii poprawek 01

Dz.U. L 130 z 28.5.2010, s. 19

M, N, O

91

Światła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Suplement 11 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 69

M, N, O

93

Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Wersja pierwotna regulaminu

Dz.U. L 185 z 17.7.2010, s. 56

N2, N3

94

Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego

Suplement 3 do serii poprawek 01

Sprostowanie 2 do serii poprawek 01

Sprostowanie 1 do rewizji 1

Dz.U. L 130 z 28.5.2010, s. 50

M1

95

Ochrona użytkowników pojazdów w przypadku zderzenia bocznego

Suplement 1 do serii poprawek 02

Dz.U. L 313 z 30.11.2007, s. 1

M1, N1

97

Systemy alarmowe pojazdów

Rewizja 1 — poprawka 1

Dz.U. L 351 z 30.12.2008, s. 1

M1, N1

98

Reflektory samochodowe wyposażone w gazowo-wyładowcze źródła światła

Suplement 13 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 92

M, N

99

Gazowo-wyładowcze źródła światła używane w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

Suplement 5 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 151

M, N

100

Bezpieczeństwo elektryczne

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Seria poprawek 01

Dz.U. L 45 z 14.2.2009, s. 17

Dz.U. L 57 z 2.3.2011, s. 54

M, N

102

Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Wersja pierwotna regulaminu

Dz.U. L 351 z 30.12.2008, s. 44

N2, N3, O3, O4

105

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

Suplement 1 do serii poprawek 04

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 253

N, O

107

Pojazdy kategorii M2 i M3

Seria poprawek 03

Dz.U. L 255 z 29.9.2010, s. 1

M2, M3

110

Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny

Suplement 6 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 72 z 14.3.2008, s. 113

M, N

112

Światła główne pojazdów silnikowych wyposażone w żarówki i/lub moduły LED i emitujące asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

Suplement 12 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 264

M, N

116

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Suplement 2 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 181

M1, N1

118

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Pierwotny regulamin

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 263

M3

121

Rozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

Suplement 3 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 177 z 10.7.2010, s. 290

M, N

122

Układy ogrzewania pojazdów kategorii M, N i O

Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 164 z 30.6.2010, s. 231

M, N, O

123

Systemy adaptacyjne oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

Suplement 4 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 222 z 24.8.2010, s. 1

M, N

125

Pole widoczności kierowcy w przód

Suplement 2 do pierwotnej wersji regulaminu

Dz.U. L 200 z 31.7.2010, s. 38

M1


(1)  Regulaminy EKG ONZ nr 1, 8 i 20 nie mają zastosowania do homologacji typu WE nowych pojazdów.

(2)  W tym, na potrzeby homologacji typu WE nowych typów pojazdów kategorii N1 oraz rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów kategorii N1, wymogi w zakresie zabezpieczenia przed wywróceniem pojazdu i zapewnienia sterowania kierunkowego, określone w załączniku 21 do wymienionego regulaminu.

(3)  W tym, na potrzeby homologacji typu WE nowych typów pojazdów kategorii N1 i M1 oraz rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych typów pojazdów kategorii N1 i M1, wymogi określone w załączniku 9 do wymienionego regulaminu.”


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 408/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. (1) w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1185/2009 ustanawia nowe ramy sporządzania porównywalnych statystyk europejskich dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 państwa członkowskie przekazują dane statystyczne w formie elektronicznej, we właściwym formacie technicznym, który ma zostać przyjęty przez Komisję.

(3)

Aby zapewnić poufność, do przekazywanego pliku zostanie dołączony znacznik wskazujący, czy przekazywana informacja dotycząca substancji, klasy chemicznej, kategorii środków lub głównej grupy jest poufna, czy nie.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Państwa członkowskie przekazują dane statystyczne dotyczące wprowadzania do obrotu pestycydów zgodne z opisem w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 przy użyciu formatu SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Dane są przekazywane lub ładowane drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Eurostacie.

Państwa członkowskie przekazują wymagane dane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dostarczonymi przez Komisję (Eurostat).

Artykuł 2

Format techniczny przesyłu danych do Komisji (Eurostatu) opisany jest w załączniku.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Format przesyłu danych statystycznych dotyczących wprowadzania do obrotu pestycydów

Przesyłane pliki powinny zawierać następujące informacje:

Lp.

Pole

Uwagi

1

Państwo

Kod alfa-3 (np. FRA)

2

Rok

np. 2010

3

Główna grupa

Kody wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 z ostatnimi zmianami

4

Kategorie środków

 

5

Klasa chemiczna

 

6

Substancja

 

7

Dla pól 3, 4, 5 i 6 – sprzedana ilość

Dane wyrażane są w kilogramach substancji

8

Dla pól 3, 4, 5 i 6 – znacznik poufności

Tak/nie


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 409/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 164 ust. 2 lit. b) i art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 619/2008 (2) otworzono stałe zaproszenie do składania ofert przetargowych dla refundacji wywozowych w odniesieniu do naturalnego masła w blokach objętego kodem ex ex 0405 10 19 9700, bezwodnego tłuszczu mlecznego w pojemnikach objętego kodem ex ex 0405 90 10 9000 oraz odtłuszczonego mleka w proszku objętego kodem ex ex 0402 10 19 9000 i ustalono zasady procedury przetargowej. W szczególności ustalono okresy przetargowe, w których można składać oferty.

(2)

Aby lepiej stawić czoła pogorszeniu się sytuacji na rynku mleczarskim, które miało miejsce na początku 2009 r., zmieniono rozporządzenie (WE) nr 619/2008, ustanawiając dwa okresy przetargowe w miesiącu. Znacząca poprawa sytuacji rynkowej względem tamtej chwili pozwala na ponowne ustalenie liczby okresów przetargowych na jeden w miesiącu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 619/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 619/2008 wyrażenie wprowadzające do akapitu trzeciego otrzymuje brzmienie:

„Każdy okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w każdy trzeci wtorek miesiąca, z następującymi wyjątkami:”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 20.


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 410/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 259/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42 pkt 8b,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wyroku w sprawach połączonych C-92/09 i C-93/09 (2), dotyczącym obowiązku publikowania informacji na temat beneficjentów europejskich funduszy rolniczych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że publikacja danych osobowych dotyczących osób fizycznych, bez wprowadzenia rozróżnienia według odpowiednich kryteriów, takich jak okresy, w których otrzymały one tę pomoc, jej częstość czy też rodzaj i wysokość, jest nieproporcjonalna. Trybunał unieważnił również powiązane przepisy. Ze względu na to, że ochrona danych osobowych leży w interesie osób fizycznych oraz mając na względzie pogodzenie różnych celów wynikających z obowiązku publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przewidzianego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 259/2008, (3) należy ustanowić, że obowiązek ten nie stosuje się do osób fizycznych.

(2)

W celu zapewnienia przejrzystości należy zatem odpowiednio formalnie zmienić rozporządzenie (WE) nr 259/2008 w oczekiwaniu na przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę nowych zasad uwzględniających cele sformułowane przez Trybunał.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 259/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.   W publikacji, o której mowa w art. 44a rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, zawarte są następujące informacje dotyczące beneficjentów będących osobami prawnymi:”;

b)

skreśla się lit. a);

c)

lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b)

pełna nazwa oficjalna w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna posiadająca własną osobowość prawną zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, którego to dotyczy;

c)

pełna nazwa stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana, w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie osób prawnych niebędące odrębną osobą prawną;”;

2)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku osób prawnych państwa członkowskie mogą opublikować informacje bardziej szczegółowe niż te przewidziane w ust. 1.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2)  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawach połączonych C-92/09 i C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR i Hartmut Eifert/Land Hessen, dotychczas nieopublikowany w Zb.Orz.

(3)  Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 28.


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 411/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

JO

74,8

MA

44,1

TN

118,7

TR

86,7

ZZ

81,1

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

78,8

TR

105,8

ZZ

92,3

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

54,1

IL

71,7

MA

48,8

TN

48,2

TR

78,3

ZZ

60,2

0805 50 10

TR

50,2

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

79,0

BR

80,7

CA

111,8

CL

89,5

CN

108,0

MK

50,2

NZ

116,6

US

123,5

ZA

82,0

ZZ

93,5

0808 20 50

AR

84,3

CL

114,4

CN

65,7

ZA

96,4

ZZ

90,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 412/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2011 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (3), w szczególności jego art. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 327/98 otworzyło niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według krajów pochodzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem IX do wymienionego rozporządzenia.

(2)

W odniesieniu do kontyngentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98, drugim podokresem jest kwiecień.

(3)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98 wynika, że w odniesieniu do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4130 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski dla danego kontyngentu.

(4)

Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 327/98, odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

W odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 należy zatem ustalić całkowite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 327/98.

(6)

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyngentem o numerze porządkowym 09.4130, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2011 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Całkowite ilości dostępne w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu kwiecień 2011 r. oraz ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres kwiecień 2011 r.

Całkowite ilości dostępne w podokresie lipiec 2011 r.

(w kg)

Stany Zjednoczone Ameryki

09.4127

 (1)

23 847 531

Tajlandia

09.4128

 (1)

11 108 417

Australia

09.4129

 (1)

713 000

Inne pochodzenie

09.4130

0,851981 %

0


(1)  Ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, są mniejsze lub równe ilościom dostępnym: wszystkie wnioski mogą więc zostać przyjęte.


DYREKTYWY

28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/30


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/56/UE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cyprokonazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego i trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje cyprokonazol.

(2)

Zgodnie z art. 11e rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 powiadamiający wycofał swoje poparcie dla włączenia tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania projektu sprawozdania z oceny. W rezultacie przyjęto decyzję Komisji 2008/934/WE z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (4), stanowiącą o niewłączeniu cyprokonazolu.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej „wnioskodawcą”) złożył nowy wniosek o zastosowanie procedury przyspieszonej przewidzianej w art. 14-19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5).

(4)

Wniosek przedłożono Irlandii, państwu członkowskiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia roli sprawozdawcy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. Termin dotyczący procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidywane zastosowania są takie same jak w przedmiocie decyzji 2008/934/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi materialne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(5)

Irlandia oceniła dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie. Przekazała je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji w dniu 12 lutego 2010 r. Urząd przedstawił dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, na wniosek Komisji, Urząd przedstawił Komisji wnioski dotyczące cyprokonazolu w dniu 8 listopada 2010 r. (6). Projekt sprawozdania z oceny, dodatkowe sprawozdanie oraz stanowisko Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 marca 2011 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego cyprokonazolu, opracowanego przez Komisję.

(6)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające cyprokonazol zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć cyprokonazol do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(7)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia, należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może podlegać warunkom. Należy zatem wprowadzić obowiązek przedłożenia przez wnioskodawcę dalszych informacji potwierdzających w odniesieniu do znaczenia toksyczności zanieczyszczeń w specyfikacji technicznej, metod analitycznych monitorowania cyprokonazolu w glebie, płynach ustrojowych i tkankach, pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM) w uprawach pierwotnych, roślinach uprawianych zmianowo i produktach pochodzenia zwierzęcego, długoterminowego zagrożenia dla ssaków roślinożernych oraz możliwego oddziaływania preferencyjnej degradacji lub konwersji mieszanki izomerów na środowisko.

(8)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

(9)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających cyprokonazol w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub wycofać istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(10)

Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (7), do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmieniających załącznik I.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(12)

Decyzja 2008/934/WE przewiduje niewłączenie cyprokonazolu i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Konieczne jest wykreślenie zapisu dotyczącego cyprokonazolu w załączniku do tej decyzji.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/934/WE.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się wiersz dotyczący cyprokonazolu.

Artykuł 3

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 grudnia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających cyprokonazol jako substancję czynną w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do cyprokonazolu, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego cyprokonazol jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej cyprokonazolu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określą, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego cyprokonazol jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego cyprokonazol jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 maja 2015 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4)  Dz.U. L 333 z 11.12.2008, s. 11.

(5)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(6)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej cyprokonazol. Dziennik EFSA 2010; 8(11):1897. [73 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1897. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu

(7)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następującą pozycję:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„358

Cyprokonazol

Nr CAS: 94361-06-5

Nr CIPAC: 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilo)butan-2-ol

≥ 940 g/kg

1 czerwca 2011 r.

31 maja 2021 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środka grzybobójczego.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego cyprokonazolu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 11 marca 2011 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

a)

narażenie konsumentów związane ze spożyciem pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM);

b)

ryzyko dla organizmów wodnych.

Warunki użytkowania powinny w razie potrzeby uwzględniać środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie informacji potwierdzających w odniesieniu do następujących kwestii:

a)

znaczenie zanieczyszczeń w specyfikacji technicznej pod względem toksyczności;

b)

metody analityczne monitorowania cyprokonazolu w glebie, płynach ustrojowych i tkankach;

c)

pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM) w uprawach pierwotnych, roślinach uprawianych zmianowo i produktach pochodzenia zwierzęcego;

d)

długoterminowe ryzyko ssaków roślinożernych;

e)

możliwość oddziaływania preferencyjnej degradacji lub konwersji mieszanki izomerów na środowisko.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, gwarantują, że wnioskodawca przedstawi Komisji informacje określone w lit. a) do dnia 1 grudnia 2011 r., informacje określone w lit. b), c), i d) do dnia 31 maja 2013 r., a informacje określone w lit. e) w ciągu dwóch lat od przyjęcia szczegółowych wytycznych.”


(1)  Dodatkowe informacje na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/34


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/57/UE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluometuronu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego i trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmował fluometuron.

(2)

Zgodnie z art. 11e rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 powiadamiający wycofali swoje poparcie dla włączenia tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania projektu sprawozdania z oceny. W rezultacie przyjęto decyzję Komisji 2008/934/EC z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (4), stanowiącą o niewłączeniu fluometuronu.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotni powiadamiający (zwani dalej „wnioskodawcami”) złożyli nowy wniosek o zastosowanie procedury przyspieszonej przewidzianej w art. 14 - 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5).

(4)

Wniosek przedłożono Grecji, państwu członkowskiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia roli sprawozdawcy rozporządzeniem (WE) nr 1490/2002. Termin dotyczący procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidywane zastosowania są takie same jak w przedmiocie decyzji 2008/934/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi materialne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(5)

Grecja oceniła dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawców i sporządziła dodatkowe sprawozdanie. W dniu 27 stycznia 2010 r. przekazała je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji. Urząd przedstawił dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, na wniosek Komisji, Urząd przedstawił Komisji wnioski dotyczące fluometuronu w dniu 14 grudnia 2010 r. (6). Projekt sprawozdania z oceny, sprawozdanie dodatkowe i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 marca 2011 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluometuronu, opracowanego przez Komisję.

(6)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające fluometuron zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć fluometuron do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(7)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależnione od spełnienia określonych warunków. W związku z tym należy wprowadzić obowiązek przedłożenia przez wnioskodawców dalszych informacji potwierdzających w odniesieniu do właściwości toksykologicznych metabolitu roślinnego kwasu trifluorooctowego oraz metod analitycznych monitorowania fluometuronu w powietrzu oraz metabolitu glebowego trifluorometyloaniliny w glebie i wodzie. W przypadku gdy fluometuron zostanie sklasyfikowany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) jako „podejrzewa się, że powoduje raka”, państwa członkowskie, których to dotyczy, powinny zwrócić się o przedstawienie dalszych informacji potwierdzających znaczenie metabolitów glebowych desmetylo-fluometuronu i trifluorometyloaniliny dla wód podziemnych.

(8)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

(9)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających fluometuron w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub wycofać istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(10)

Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (8), do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmieniających załącznik I.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(12)

Decyzja 2008/934/WE przewiduje niewłączenie fluometuronu i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Konieczne jest zatem skreślenie wiersza dotyczącego fluometuronu w załączniku do tej decyzji.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/934/WE.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się wiersz dotyczący fluometuronu.

Artykuł 3

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 grudnia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających fluometuron jako substancję czynną w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do fluometuronu, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego fluometuron jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej fluometuronu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określą, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego fluometuron jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego fluometuron jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 maja 2015 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2011 r.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4)  Dz.U. L 333 z 11.12.2008, s. 11.

(5)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(6)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluometuron (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej fluometuron). EFSA Journal 2011;9(1):1958. [54 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1958. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(8)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się pozycję w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„343

Fluometuron

Nr CAS: 2164-17-2

Nr CIPAC: 159

1,1-dimetylo-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolilo)mocznik

≥ 940 g/kg

1 czerwca 2011 r.

31 maja 2021 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego w uprawach bawełny.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad określonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluometuronu, w szczególności dodatki I i II do tego sprawozdania, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 11 marca 2011 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie:

a)

zwracają szczególną uwagę na ochronę operatorów i pracowników oraz dopilnowują, aby warunki użytkowania zawierały stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej;

b)

zwracają szczególną uwagę na ochronę wód podziemnych, w przypadku gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których gleba lub klimat są podatne na zagrożenia; dopilnowują, w stosownych przypadkach, aby warunki zezwolenia obejmowały środki ograniczające ryzyko oraz obowiązek przeprowadzania programów monitorowania w celu sprawdzenia możliwości wymywania fluometuronu i metabolitów glebowych – desmetylo-fluometuronu i trifluorometyloaniliny – w obszarach szczególnie zagrożonych;

c)

zwracają szczególną uwagę na ryzyko dla makroorganizmów glebowych niebędących przedmiotem zwalczania, innych niż dżdżownice, oraz dla roślin niebędących przedmiotem zwalczania, a także dopilnowują, aby warunki zezwolenia zawierały, w razie potrzeby, środki ograniczające ryzyko.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, aby wnioskodawcy przedłożyli Komisji dalsze informacje potwierdzające w odniesieniu do następujących kwestii:

a)

właściwości toksykologiczne metabolitu roślinnego – kwasu trifluorooctowego;

b)

metody analityczne monitorowania fluometuronu w powietrzu;

c)

metody analityczne monitorowania metabolitu glebowego – trifluorometyloaniliny – w glebie i wodzie;

d)

znaczenie metabolitów glebowych – desmetylo-fluometuronu i trifluorometyloaniliny – dla wód podziemnych, w przypadku gdy fluometuron zostanie sklasyfikowany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako »podejrzewa się, że powoduje raka«.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, gwarantują, że wnioskodawcy przedstawią Komisji informacje określone w lit. a) b) i c) do dnia 31 marca 2013 r., a informacje określone w lit. d) w ciągu sześciu miesięcy od notyfikacji decyzji klasyfikującej fluometuron.”


(1)  Dodatkowe informacje na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.