ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.102.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 102

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
16 kwietnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 370/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 215/2008 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 371/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 372/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2011/2012

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 373/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako dodatku paszowego u podrzędnych gatunków ptaków z wyjątkiem ptaków nieśnych, prosiąt odstawionych od maciory i podrzędnych gatunków świń (odstawionych od maciory) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 374/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farina di castagne della Lunigiana (ChNP)]

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 375/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Formaggella del Luinese (ChNP)]

15

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 376/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 377/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach dziesiątych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

19

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 378/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2011 r.

21

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/47/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej siarczanu glinu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE ( 1 )

24

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/48/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromadiolonu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE ( 1 )

28

 

 

DECYZJE

 

 

2011/243/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

32

 

 

2011/244/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 kwietnia 2011 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2517)

33

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (Dz.U. L 28 z 2.2.2011)

44

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

44

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 370/2011

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 215/2008 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), ostatnio zmienioną w Wagadugu, Burkina Faso, dnia 22 czerwca 2010 r. (2),

uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE (3) („umowa wewnętrzna”), w szczególności jej art. 10 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (4),

po konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 215/2008 (5) określa zasady ustanawiania i realizacji finansowej zasobów 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „EFR”).

(2)

Na mocy traktatu lizbońskiego utworzona zostaje Europejska Służba Działań Zewnętrznych (zwana dalej „ESDZ”). Aby uwzględnić ustanowienie ESDZ, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) nr 1081/2010 (6) zmieniono rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (7) (zwane dalej rozporządzeniem finansowym). Aby zapewnić stabilne ramy prawne do wykonania EFR i uwzględnić ustanowienie ESDZ i zmiany do rozporządzenia finansowego, konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 215/2008.

(3)

Zgodnie z decyzją Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającą organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (8), ESDZ jest służbą swego rodzaju (sui generis) i na potrzeby rozporządzenia finansowego należy ją traktować jak instytucję.

(4)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że delegatury Komisji staną się częścią ESDZ jako delegatury Unii. Niezbędne jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania delegatur Unii, a w szczególności ciągłości i skuteczności zarządzania przez nie zasobami EFR. Z tego względu należy upoważnić Komisję do powierzania w drodze subdelegacji uprawnień związanych z realizacją zasobów EFR szefom delegatur Unii, należących do ESDZ jako do odrębnej instytucji. Delegowani urzędnicy zatwierdzający powinni nadal ponosić odpowiedzialność za definiowanie wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli, podczas gdy szefowie delegatur Unii powinni ponosić odpowiedzialność za stosowne uruchamianie wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli oraz za ich funkcjonowanie, a także za zarządzenie środkami i operacje wykonywane w obrębie ich delegatur. W tym celu szefowie delegatur powinni dwa razy w roku składać sprawozdania. Właściwe jest zapewnienie możliwości wycofania takiego przekazania uprawnień zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie wobec Komisji.

(5)

W celu zachowania zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami szefowie delegatur Unii, pełniący funkcję subdelegowanych urzędników zatwierdzających, powinni stosować zasady Komisji oraz podlegać tym samym obowiązkom, wymogom i zasadom rozliczalności, którym podlegają wszyscy inni subdelegowani urzędnicy zatwierdzający. W tym celu powinni oni odwoływać się do Komisji jako do swojej instytucji.

(6)

W kontekście absolutorium, uwzględniając fakt, że do celów rozporządzenia finansowego ESDZ należy traktować jako instytucję, ESDZ powinna w pełni podlegać procedurom przewidzianym w art. 142, 143 i 144 rozporządzenia (WE) nr 215/2008. ESDZ powinna w pełni współpracować z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielania absolutorium i w stosownych przypadkach dostarczać wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji, w tym poprzez udział w posiedzeniach stosownych organów. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 215/2008 Komisja powinna pozostać odpowiedzialna za realizację zasobów EFR, w tym zasobów EFR realizowanych przez szefów delegatur Unii, którzy są subdelegowanymi urzędnikami zatwierdzającymi. Aby umożliwić Komisji wypełnianie swoich obowiązków, szefowie delegatur Unii powinni dostarczać jej niezbędnych informacji. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) powinien być informowany w tym samym czasie oraz powinien ułatwiać współpracę między delegaturami Unii a służbami Komisji. Ze względu na, że jest to nowa struktura, konieczne jest zastosowanie wysokich standardów w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności finansowej.

(7)

Księgowy Komisji powinien pozostać odpowiedzialny za całościową realizację zasobów EFR, włącznie z operacjami księgowymi dotyczącymi zasobów EFR powierzonych w drodze subdelegacji szefom delegatur Unii.

(8)

W celu zapewnienia spójności i równości traktowania subdelegowanych urzędników zatwierdzających, którzy są pracownikami ESDZ oraz tych, którzy są pracownikami Komisji, a także w celu zapewnienia odpowiedniego informowania Komisji, specjalny zespół ds. nieprawidłowości finansowych Komisji powinien być odpowiedzialny również za zajmowanie się nieprawidłowościami występującymi w ESDZ, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych powierzonych przez Komisję w drodze subdelegacji szefom delegatur Unii. Jednak w celu zachowania powiązań między odpowiedzialnością za zarządzanie finansami a postępowaniem dyscyplinarnym, Komisja powinna być uprawniona do wezwania Wysokiego Przedstawiciela do wszczęcia postępowania, w przypadkach w których zespół stwierdził istnienie nieprawidłowości dotyczących uprawnień powierzonych przez Komisję w drodze subdelegacji szefom delegatur Unii. W takim przypadku Wysoki Przedstawiciel powinien podjąć stosowne działania zgodnie z regulaminem pracowniczym.

(9)

Aby zapewnić skuteczną i efektywną kontrolę wewnętrzną, szefowie delegatur Unii powinni podlegać uprawnieniom kontrolnym audytora wewnętrznego Komisji w odniesieniu do powierzonego im w drodze subdelegacji zarządzania finansowego.

(10)

Aby umożliwić demokratyczną kontrolę realizacji zasobów EFR, szefowie delegatur Unii powinni składać poświadczenie wiarygodności wraz ze sprawozdaniem zawierającym informacje na temat efektywności i skuteczności wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli w swoich delegaturach oraz na temat zarządzania zadaniami powierzonymi im w drodze subdelegacji. Sprawozdania szefów delegatur Unii powinny być załączane do rocznego sprawozdania z działalności właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego oraz udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 215/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 215/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 14 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja w odpowiedni sposób udostępnia posiadane informacje na temat beneficjentów środków finansowych pochodzących z EFR, w czasie realizacji zasobów EFR w ramach zarządzania scentralizowanego oraz prowadzonej bezpośrednio przez jej służby lub przez delegatury Unii zgodnie z art. 17 akapit drugi, jak również informacje na temat beneficjentów środków finansowych zapewnianych przez podmioty, którym powierzono zadania w zakresie realizacji finansowej przy pomocy innych metod zarządzania.”;

2)

w art. 17 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Komisja może jednak przekazać swoje uprawnienia w zakresie realizacji zasobów EFR szefom delegatur Unii. Komisja jednocześnie informuje o tym fakcie Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (»Wysokiego Przedstawiciela«). Szefowie delegatur Unii, działając jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający, stosują przepisy Komisji dotyczące realizacji zasobów EFR i podlegają tym samym obowiązkom, wymogom i zasadom rozliczalności, którym podlegają wszyscy pozostali subdelegowani urzędnicy zatwierdzający.

Komisja może wycofać takie przekazanie uprawnień zgodnie z własnymi przepisami.

Na potrzeby akapitu drugiego Wysoki Przedstawiciel podejmuje działania niezbędne dla ułatwiania współpracy między delegaturami Unii a służbami Komisji.

Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (»ESDZ«) mogą przyjąć szczegółowe ustalenia w celu ułatwienia realizacji przez delegatury Unii zasobów przewidzianych na wydatki wspierające powiązane z EFR zgodnie z art. 6 umowy wewnętrznej. Ustalenia te nie mogą zawierać żadnych odstępstw od przepisów niniejszego rozporządzenia.”;

3)

w art. 25 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku gdy Komisja realizuje zasoby EFR na zasadzie scentralizowanej, zadania wykonawcze realizowane są bezpośrednio przez jej służby lub przez delegatury Unii, zgodnie z art. 17 akapit drugi, lub pośrednio, zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu oraz z art. 26–29.”;

4)

w art. 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Działając jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający zgodnie z art. 17 akapit drugi, szefowie delegatur Unii podlegają Komisji jako instytucji odpowiedzialnej za określanie, wykonywanie, kontrolę i ocenę ich zadań i obowiązków jako subdelegowanych urzędników zatwierdzających. Komisja jednocześnie informuje o tym fakcie Wysokiego Przedstawiciela.”;

5)

w art. 38 akapit drugi dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Roczne sprawozdania z działalności delegowanych urzędników zatwierdzających są również udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”;

6)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 38a

1.   Działając jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający zgodnie z art. 17 akapit drugi, szefowie delegatur Unii ściśle współpracują z Komisją w celu właściwej realizacji środków finansowych, zwłaszcza w celu zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji finansowych, poszanowania zasady należytego zarządzania finansami na etapie zarządzania środkami oraz skutecznej ochrony interesów finansowych Unii.

W tym celu podejmują środki niezbędne dla zapobiegania wszelkim sytuacjom, które mogłyby narazić odpowiedzialność Komisji za realizację powierzonych im w drodze subdelegacji zasobów EFR, a także wszelkim konfliktom priorytetów, które mogłyby mieć wpływ na realizację powierzonych im w drodze subdelegacji zadań związanych z zarządzaniem finansami.

Jeżeli wystąpi sytuacja lub konflikt, o których mowa w akapicie drugim, szefowie delegatur Unii bezzwłocznie informują o tym właściwych dyrektorów generalnych Komisji i ESDZ. Właściwi dyrektorzy generalni podejmują odpowiednie działania w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji.

2.   Jeżeli szefowie delegatur Unii stwierdzą, że sami znajdują się w sytuacji, o której mowa w art. 37 ust. 4, zwracają się z daną sprawą do wyspecjalizowanego zespołu ds. nieprawidłowości finansowych, powołanego na mocy art. 54 ust. 3. W przypadku jakiegokolwiek bezprawnego działania, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, informują oni władze i organy wskazane w mających zastosowanie przepisach.

3.   Działając jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający zgodnie z art. 17 akapit drugi, szefowie delegatur Unii składają sprawozdanie swoim delegowanym urzędnikom zatwierdzającym, tak, aby ci ostatni mogli uwzględnić je w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 38. Sprawozdania szefów delegatur Unii zawierają informacje na temat efektywności i skuteczności wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli stosowanych w ich delegaturze oraz na temat zarządzania operacjami powierzonymi im w drodze subdelegacji, a także poświadczenie wiarygodności zgodnie z art. 54 ust. 2a. Sprawozdania te załącza się do rocznego sprawozdania z działalności delegowanego urzędnika zatwierdzającego oraz udostępnia się je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, ich poufności.

Szefowie delegatur Unii w pełni współpracują z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielenia absolutorium i w stosownych przypadkach dostarczają wszelkie niezbędne dodatkowe informacje. W związku z powyższym mogą być oni proszeni o udział w posiedzeniach stosownych organów oraz wspieranie właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego.

4.   Działając jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający zgodnie z art. 17 akapit drugi, szefowie delegatur Unii odpowiadają na wszelkie zapytania skierowane przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego na jego własny wniosek lub, w kontekście procedury udzielania absolutorium, na wniosek Parlamentu Europejskiego.

5.   Komisja zapewnia, aby subdelegowane uprawnienia nie wpływały ujemnie na procedurę udzielania absolutorium zgodnie z art. 142, 143 i 144.”;

7)

w art. 39 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Księgowy Komisji pozostaje odpowiedzialny za całościową realizację zasobów EFR, włącznie z operacjami księgowymi dotyczącymi zasobów EFR powierzonych w drodze subdelegacji szefom delegatur Unii.”;

8)

w art. 54 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   W przypadku powierzenia uprawnień w drodze subdelegacji szefom delegatur Unii odpowiedzialność za określenie wprowadzonych wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli, ich skuteczność i efektywność ponosi delegowany urzędnik zatwierdzający. Szefowie delegatur Unii są odpowiedzialni za stosowne uruchomienie i funkcjonowanie tych systemów zgodnie z instrukcjami delegowanego urzędnika zatwierdzającego, a także za zarządzanie środkami oraz operacje, które wykonują oni w obrębie delegatury Unii, za którą ponoszą odpowiedzialność. Przed podjęciem swoich obowiązków muszą oni ukończyć specjalne kursy szkoleniowe dotyczące zadań i obowiązków urzędników zatwierdzających oraz realizacji zasobów EFR, zgodnie z art. 37 ust. 3.

Zgodnie z art. 38a ust. 3 szefowie delegatur Unii składają sprawozdania ze swoich obowiązków na mocy akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

Co roku szefowie delegatur Unii składają delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu poświadczenie wiarygodności wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli stosowanych w ich delegaturze oraz zarządzania zadaniami powierzonymi im w drodze subdelegacji i ich wyników, aby umożliwić urzędnikowi zatwierdzającemu sporządzenie własnego poświadczenia wiarygodności zgodnie z art. 38.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   W przypadkach gdy szefowie delegatur Unii działają jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający zgodnie z art. 17 akapit drugi, w sprawach, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, właściwość posiada wyspecjalizowany zespół ds. nieprawidłowości finansowych, powołany przez Komisję na mocy ust. 3.

Jeżeli zespół rozpozna problemy systemowe, przesyła sprawozdanie wraz z zaleceniami urzędnikowi zatwierdzającemu, Wysokiemu Przedstawicielowi i delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu, pod warunkiem że ten drugi nie ma z tą sprawą związku, oraz audytorowi wewnętrznemu.

Na podstawie opinii zespołu Komisja może zwrócić się do Wysokiego Przedstawiciela o to, aby – jako organ powołujący – wszczął przeciwko subdelegowanym urzędnikom zatwierdzającym postępowanie pociągające za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną lub obowiązek zapłaty odszkodowania w przypadkach, w których nieprawidłowości dotyczą uprawnień, jakie Komisja powierzyła urzędnikom zatwierdzającym w drodze subdelegacji. W takim przypadku Wysoki Przedstawiciel podejmie stosowne działania zgodnie z regulaminem pracowniczym w celu wykonania decyzji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zapłaty odszkodowania, zgodnie z zaleceniem Komisji.

Państwa członkowskie w pełni wspierają Unię w egzekwowaniu wszelkich obowiązków nałożonych na podstawie art. 22 regulaminu pracowniczego na pracowników zatrudnionych na czas określony, wobec których zastosowanie ma art. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.”;

9)

w art. 89 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Na potrzeby audytu wewnętrznego ESDZ szefowie delegatur Unii, działający jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający zgodnie z art. 17 akapit drugi, podlegają kompetencjom kontrolnym audytora wewnętrznego Komisji w odniesieniu do powierzonego im w drodze subdelegacji zarządzania finansami.”;

10)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 144a

ESDZ podlega w pełni procedurom przewidzianym w art. 142, 143 i 144. ESDZ w pełni współpracuje z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielania absolutorium i w stosownych przypadkach dostarcza wszelkie niezbędne dodatkowe informacje, w tym poprzez udział w posiedzeniach stosownych organów.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 kwietnia 2011 r.

W imieniu Rady

PINTÉR S.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.

(3)  Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 32.

(4)  Dz.U. C 66 z 1.3.2011, s. 1.

(5)  Dz.U. L 78 z 19.3.2008, s. 1.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 311 z 26.11.2010, s. 9).

(7)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(8)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 371/2011

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Taminco N.V.)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 7 grudnia 2010 r. (2), że sól sodowa dimetyloglicyny określona w załączniku w proponowanych warunkach stosowania nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i konsumentów ani na środowisko, a stosowanie tego dodatku może zwiększyć tempo wzrostu i przyrost masy ciała w stosunku do paszy u kurcząt rzeźnych. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. dodatków paszowych ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena soli sodowej dimetyloglicyny dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „inne dodatki zootechniczne”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: inne dodatki zootechniczne (poprawa parametrów zootechnicznych)

4d4

Taminco N.V.

Sól sodowa dimetyloglicyny

 

Skład dodatku

Sól sodowa dimetyloglicyny o czystości przynajmniej 97 %

 

Substancja czynna

Sól sodowa N,N-dimetyloglicyny

C4H8NO2Na, wytwarzana w procesie syntezy chemicznej

 

Metody analityczne  (1):

W celu określenia substancji czynnej w dodatku i w premiksach: chromatografia cieczowa (HPLC) z detekcją diodową (DAD), detekcja przy 193 nm

W celu określenia substancji czynnej w paszach: chromatografia gazowa (GC) z wykorzystaniem derywatyzacji przedkolumnowej i detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)

Kurczęta rzeźne

 

1 000

1.

Dla bezpieczeństwa: używać okularów i rękawic podczas kontaktu z produktem

2.

Minimalna zalecana dawka: 1 000 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

6 maja 2021 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. dodatków paszowych: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 372/2011

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2011/2012

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 61 akapit pierwszy lit. d) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier lub izoglukoza wyprodukowane w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, mogą zostać wywiezione wyłącznie w ramach limitu ilościowego, który należy ustalić.

(2)

Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wywozu pozakwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na wywóz, są ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 (2). Limit ilościowy należy jednak ustalać na dany rok gospodarczy, przy uwzględnieniu ewentualnych możliwości na rynkach eksportowych.

(3)

W przypadku niektórych unijnych producentów cukru i izoglukozy wywóz z Unii stanowi znaczącą część ich działalności gospodarczej; posiadają oni również tradycyjne rynki zbytu poza terytorium Unii. Wywóz cukru i izoglukozy na te rynki może być opłacalny również w przypadku nieprzyznania refundacji wywozowych. W tym celu należy określić limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, tak aby zainteresowani producenci unijni byli w stanie nadal zaopatrywać swoje tradycyjne rynki.

(4)

W odniesieniu do roku gospodarczego 2011/2012 szacuje się, że ustalenie limitu ilościowego początkowo w wysokości 650 000 ton, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, dla wywozu cukru pozakwotowego oraz w wysokości 50 000 ton, wyrażonych w suchej masie, dla izoglukozy pozakwotowej, odpowiadałoby popytowi na rynku.

(5)

Ceny cukru na rynku światowym są na stale wysokim poziomie od października 2010 r. i ich prognozy w oparciu o londyński i nowojorski rynek terminowy wskazują na to, że cena na rynku światowym pozostanie na wysokim poziomie w 2011 r. i w późniejszym czasie. Jest zatem trudno wiarygodnie oszacować ilości, które ostatecznie zostaną przywiezione do Unii. Doświadczenie z roku gospodarczego 2010/2011 pokazuje, że pewne ilości cukru pozakwotowego muszą być wprowadzone na rynek wewnętrzny w celu zagwarantowania odpowiedniej podaży na rynku Unii. W związku z tym stosowne jest umożliwić wywóz pozakwotowy od dnia 1 stycznia 2012 r., kiedy dostępne będą dokładniejsze informacje na temat rzeczywistej sytuacji podaży w Unii.

(6)

Pozycja konkurencyjna unijnego cukru wywożonego do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do państw trzecich, w których produktom unijnym przyznano traktowanie preferencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. Wobec braku właściwych instrumentów wzajemnej pomocy w walce z nieprawidłowościami oraz aby zminimalizować ryzyko możliwych nadużyć związanych z przywozem powrotnym i ponownym wprowadzeniem na rynek Unii cukru pozakwotowego, oraz aby zapobiegać takim nadużyciom należy wykluczyć niektóre bliskie miejsca przeznaczenia z grupy kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia.

(7)

Z uwagi na mniejsze szacowane ryzyko nadużyć w przypadku izoglukozy wynikające z charakterystyki izoglukozy jako produktu w przypadku wywozu glukozy pozakwotowej nie istnieje konieczność wprowadzania ograniczeń w zakresie kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustalenie limitu ilościowego dla wywozu cukru pozakwotowego

1.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2011/2012, rozpoczynającego się dnia 1 października 2011 r. i kończącego się dnia 30 września 2012 r., limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 650 000 ton dla wywozu bez refundacji pozakwotowego cukru białego objętego kodem CN 1701 99.

2.   Wywóz w ramach limitu ilościowego ustalonego w ust. 1 jest dozwolony w przypadku wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), San Marino, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (3), Czarnogóry, Albanii oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii;

b)

terytoriów państw członkowskich, które nie stanowią części obszaru celnego Unii: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Unii: Gibraltaru.

Artykuł 2

Ustalenie limitu ilościowego dla wywozu izoglukozy pozakwotowej

1.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2011/2012, rozpoczynającego się dnia 1 października 2011 r. i kończącego się dnia 30 września 2012 r., limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 50 000 ton, wyrażonych w suchej masie, dla wywozu bez refundacji izoglukozy pozakwotowej objętej kodami CN 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30.

2.   Wywóz produktów określonych w ust. 1 jest dozwolony jedynie, jeżeli spełniają one warunki ustalone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Wraz z Kosowem, w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 373/2011

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako dodatku paszowego u podrzędnych gatunków ptaków z wyjątkiem ptaków nieśnych, prosiąt odstawionych od maciory i podrzędnych gatunków świń (odstawionych od maciory) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz podstawy uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń, a także możliwość zmiany zezwolenia na stosowanie dodatku na wniosek posiadacza zezwolenia i po uzyskaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 903/2009 (2) udzielono zezwolenia na dziesięć lat na stosowanie u kurcząt rzeźnych preparatu Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako dodatku paszowego.

(3)

Wnioskodawca wystąpił o zmianę oznaczenia szczepu z Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) na Clostridium butyricum FERM-BP 2789 oraz nazwy przedstawiciela posiadacza zezwolenia z Mitsui & Co. Deutschland GmbH na Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U., a także – zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 – o nowe zastosowanie tego dodatku u podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych), prosiąt odstawionych od maciory i podrzędnych gatunków świń (odstawionych od maciory), celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(5)

Urząd stwierdził w swojej opinii z dnia 8 grudnia 2010 r. (3), że preparat Clostridium butyricum FERM-BP 2789 określony w załączniku w proponowanych warunkach stosowania nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i konsumentów ani na środowisko, a stosowanie tego dodatku może zwiększyć przyrost wagi i poprawić skuteczność przetwarzania paszy u gatunków, dla których jest on przeznaczony. Urząd stwierdził także, że poprzednie oznaczenie szczepu nie było odpowiednie ze względu na jednoznaczną identyfikację szczepu produkcyjnego i w rezultacie popiera zamiar wnioskodawcy, by zmienić to oznaczenie na Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Urząd stwierdził, że wykazano zgodność w przypadku dwóch dodatkowych kokcydiostatyków. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. dodatków paszowych ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Zaproponowana zmiana warunków zezwolenia odnośnie do nazwy przedstawiciela posiadacza zezwolenia ma charakter czysto administracyjny i nie pociąga za sobą nowej oceny przedmiotowego dodatku. Urząd został poinformowany o zastosowaniu.

(7)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 903/2009.

(9)

Ponieważ zmiany warunków udzielenia zezwolenia nie są powodowane kwestiami bezpieczeństwa, należy zezwolić na okres przejściowy w celu pozbycia się istniejących zapasów premiksów i mieszanek paszowych.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 903/2009 słowa „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)” oraz słowa „Mitsui & Co. Deutschland GmbH” zostają zastąpione odpowiednio słowami „Clostridium butyricum FERM-BP 2789” i słowami „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U”.

W punkcie 2 w kolumnie „Inne przepisy” załącznika do rozporządzenia (WE) nr 903/2009 dodaje się słowa „sól sodową monenzyny lub lasalocid”.

Artykuł 3

Pasza zawierająca Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) oznakowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 903/2009 może być nadal wprowadzana do obrotu i stosowana do wyczerpania zapasów.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 256 z 29.9.2009, s. 26.

(3)  Dziennik EFSA (2011); 9(1):1951.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd. reprezentowane przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Skład dodatku

Preparat Clostridium butyricum FERM BP-2789 zawierający co najmniej w postaci stałej 5 × 108 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Metoda analityczna  (1)

 

Oznaczalność: metoda płytek lanych według normy ISO 15213.

 

Identyfikacja: metoda elektroforezy w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).

Podrzędne gatunki ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych).

5 × 108 CFU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Dozwolone stosowanie w paszy zawierającej dozwolone kokcydiostatyki: sól sodową monenzyny, diklazuril, maduramycynę amonu, robenidynę, narazynę, narazynę/nikarbazynę, semduramycynę, dekokwinat, sól sodową salinomycyny lub sól sodową lasalocidu.

3.

Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z preparatem należy chronić drogi oddechowe.

6 maja 2021

Prosięta (odstawione od maciory) i podrzędne gatunki świń (odstawione od maciory)

2,5 × 108 CFU


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. dodatków paszowych: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 374/2011

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farina di castagne della Lunigiana (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Farina di castagne della Lunigiana” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 220 z 14.8.2010, s. 14.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Farina di castagne della Lunigiana (ChNP)


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 375/2011

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Formaggella del Luinese (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Formaggella del Luinese” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 220 z 14.8.2010, s. 18.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.3.   Sery

WŁOCHY

Formaggella del Luinese (ChNP)


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 376/2011

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/19


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 377/2011

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach dziesiątych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1017/2010 (2) uruchomiono sprzedaż zbóż w drodze procedur przetargowych zgodnie z warunkami przewidzianymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3).

(2)

Zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 oraz art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1017/2010, na podstawie ofert otrzymanych w ramach indywidualnych zaproszeń do składania ofert, Komisja musi ustalić minimalną cenę sprzedaży dla każdego rodzaju zbóż oraz każdego państwa członkowskiego lub podjąć decyzję o nieustaleniu minimalnej ceny sprzedaży.

(3)

Na podstawie ofert otrzymanych w ramach dziesiątych indywidualnych zaproszeń do składania ofert podjęto decyzję, iż należy ustalić minimalną cenę sprzedaży dla niektórych zbóż i dla niektórych państw członkowskich oraz że nie należy ustalać minimalnej ceny sprzedaży dla innych zbóż i innych państw członkowskich.

(4)

Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efektywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do dziesiątych indywidualnych zaproszeń do składania ofert dotyczących sprzedaży zbóż w ramach procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010, w których przypadku termin składania ofert upłynął z dniem 13 kwietnia 2011 r., decyzje w sprawie ceny sprzedaży na dany rodzaj zboża i dla danego państwa członkowskiego określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 41.

(3)  Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Decyzje dotyczące sprzedaży

(EUR/t)

Państwo członkowskie

Minimalna cena sprzedaży

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Kukurydza

Kod CN 1001 90

Kod CN 1003 00

Kod CN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

Brak ustalonej minimalnej ceny sprzedaży (odrzucono wszystkie oferty)

°

Brak ofert

X

Brak zbóż dostępnych do sprzedaży

#

Nie dotyczy


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 378/2011

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2011 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że należność celna przywozowa na produkty oznaczone kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy do siewu, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej na takie produkty w przywozie, powiększonej o 55 %, minus cena importowa CIF stosowana wobec danej przesyłki. Należności te nie mogą jednak przekroczyć konwencyjnej stawki celnej określonej na podstawie Nomenklatury scalonej.

(2)

Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przywozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe CIF ustanawiane są regularnie dla produktów określonych w tym ustępie.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 ceną do obliczania należności przywozowej produktów oznaczonych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena CIF w przywozie ustalona w sposób określony w art. 5 wspomnianego rozporządzenia.

(4)

Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od dnia 16 kwietnia 2011 r., mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 16 kwietnia 2011 r. należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ustala się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie czynników określonych w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2011 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

0,00

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

0,00

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

0,00

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Unii przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 642/2010, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym lub na Morzu Czarnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

1.4.2011-14.4.2011

1.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

253,38

208,52

Cena FOB USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Premia za Zatokę

14,64

Premia za Wielkie Jeziora

74,16

2.

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

17,88 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

49,29 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).


DYREKTYWY

16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/24


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/47/UE

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej siarczanu glinu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i (WE) nr 2229/2004 (3) określają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje siarczan glinu.

(2)

Zgodnie z art. 24e rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 powiadamiający wycofał swoje poparcie dla włączenia tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania projektu sprawozdania z oceny. W rezultacie przyjęto decyzję Komisji 2008/941/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (4), stanowiącą o niewłączeniu siarczanu glinu.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej „wnioskodawcą”) złożył nowy wniosek o zastosowanie procedury przyspieszonej przewidzianej w art. 14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5).

(4)

Wniosek przedłożono Królestwu Niderlandów, państwu członkowskiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia roli sprawozdawcy rozporządzeniem (WE) nr 2229/2004. Termin dotyczący procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidywane zastosowania są takie same jak w przedmiocie decyzji 2008/941/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi materialne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(5)

Królestwo Niderlandów oceniło dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziło dodatkowe sprawozdanie. W dniu 9 marca 2010 r. przekazało je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji. Urząd przedstawił dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, na wniosek Komisji, Urząd przedstawił Komisji wnioski dotyczące siarczanu glinu w dniu 28 października 2010 r. (6). Projekt sprawozdania z oceny, sprawozdanie dodatkowe i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 marca 2011 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego siarczanu glinu, opracowanego przez Komisję.

(6)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające siarczan glinu zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć siarczan glinu do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(7)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia, należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może podlegać warunkom. W związku z tym należy zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia informacji potwierdzających odnośnie do specyfikacji wytwarzanego w celach handlowych materiału technicznego w formie właściwych danych analitycznych.

(8)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

(9)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających siarczan glinu w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub wycofać istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(10)

Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (7), do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmieniających załącznik I.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(12)

Decyzja 2008/941/WE przewiduje niewłączenie siarczanu glinu i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Konieczne jest wykreślenie zapisu dotyczącego siarczanu glinu w załączniku do tej decyzji.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/941/WE.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się wiersz dotyczący siarczanu glinu.

Artykuł 3

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 grudnia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających siarczan glinu jako substancję czynną w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do siarczanu glinu, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego siarczan glinu jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej siarczanu glinu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określą, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego siarczan glinu jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego siarczan glinu jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 maja 2015 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14.

(3)  Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

(4)  Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 91.

(5)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(6)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej siarczan glinu. EFSA Journal 2010;8(11):1889. [32 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następującą pozycję:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„351

siarczan glinu

Nr CAS: 10043-01-3

Nr CIPAC niedostępny

Siarczan glinu

970 g/kg

1 czerwca 2011 r.

31 maja 2021 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w pomieszczeniach w charakterze środka bakteriobójczego dla roślin ozdobnych po zbiorach.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego siarczanu glinu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 11 marca 2011 r.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie informacji potwierdzających w odniesieniu do specyfikacji wytwarzanego w celach handlowych materiału technicznego, w formie właściwych danych analitycznych.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, gwarantują, że wnioskodawca przedstawi takie informacje Komisji do dnia 1 grudnia 2011 r.”


(1)  Dodatkowe informacje na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/28


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/48/UE

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromadiolonu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i (WE) nr 2229/2004 (3) określają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje bromadiolon.

(2)

Zgodnie z art. 24e rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 powiadamiający wycofał swoje poparcie dla włączenia tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania projektu sprawozdania z oceny. W rezultacie przyjęto decyzję Komisji 2008/941/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (4), stanowiącą o niewłączeniu bromadiolonu.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej „wnioskodawcą”) złożył nowy wniosek o zastosowanie procedury przyspieszonej przewidzianej w art. 14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5).

(4)

Wniosek przedłożono Szwecji, państwu członkowskiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia roli sprawozdawcy rozporządzeniem (WE) nr 2229/2004. Termin dotyczący procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidywane zastosowania są takie same jak w przedmiocie decyzji 2008/941/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi materialne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(5)

Szwecja oceniła dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie. W dniu 4 grudnia 2009 r. przekazała je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji. Urząd przedstawił dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, na wniosek Komisji, Urząd przedstawił Komisji wnioski dotyczące bromadiolonu w dniu 15 września 2010 r. (6). Projekt sprawozdania z oceny, sprawozdanie dodatkowe i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 marca 2011 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego bromadiolonu, opracowanego przez Komisję.

(6)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające bromadiolon zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć bromadiolon do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(7)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia, należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może podlegać warunkom. W związku z tym należy wprowadzić obowiązek przedłożenia przez wnioskodawcę potwierdzających informacji w odniesieniu do: specyfikacji wytwarzanego w celach handlowych materiału technicznego w formie właściwych danych analitycznych, znaczenia zanieczyszczeń, oznaczenia bromadiolonu w wodzie, skuteczności zaproponowanych środków ograniczających zagrożenie dla ptaków i niebędących przedmiotem zwalczania ssaków oraz oceny narażenia wód podziemnych w odniesieniu do metabolitów.

(8)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

(9)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających bromadiolon w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub wycofać istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(10)

Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (7), do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmieniających załącznik I.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(12)

Decyzja 2008/941/WE przewiduje niewłączenie bromadiolonu i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Konieczne jest wykreślenie zapisu dotyczącego bromadiolonu w załączniku do tej decyzji.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/941/WE.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się wiersz dotyczący bromadiolonu.

Artykuł 3

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 grudnia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających bromadiolon jako substancję czynną w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do bromadiolonu, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego bromadiolon jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej bromadiolonu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określą, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego bromadiolon jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego bromadiolon jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 maja 2015 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14.

(3)  Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

(4)  Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 91.

(5)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(6)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej bromadiolon. Dziennik EFSA 2010;8(10):1783. [44 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następującą pozycję:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„352

bromadiolon

Nr CAS: 28772-56-7

Nr CIPAC: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenylo-4-ilo)-3-hydroksy-1-fenylopropylo]-4-hydroksykumaryna

≥ 970 g/kg

1 czerwca 2011 r.

31 maja 2021 r.

CZĘŚĆ A

Dozwolone jest wyłącznie stosowanie jako środka gryzoniobójczego w formie gotowych przynęt umieszczanych w tunelach dla gryzoni.

Stężenie nominalne substancji czynnej w środkach ochrony roślin nie powinno przekraczać 50 mg/kg.

Zezwolenia na stosowanie tych środków udzielane są tylko profesjonalnym użytkownikom.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego bromadiolonu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 11 marca 2011 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie:

zwracają szczególną uwagę na ryzyko dla profesjonalnych użytkowników oraz zapewniają włączenie do warunków użytkowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej,

zwracają szczególną uwagę na ryzyko dla ptaków i ssaków niebędących przedmiotem zwalczania, związane z zatruciem pierwotnym i wtórnym.

Warunki zezwolenia powinny w razie potrzeby uwzględniać środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie informacji potwierdzających w odniesieniu do następujących kwestii:

a)

specyfikacja wytwarzanego w celach handlowych materiału technicznego, w formie właściwych danych analitycznych;

b)

znaczenie zanieczyszczeń;

c)

oznaczenie bromadiolonu w wodzie przy granicy oznaczalności wynoszącej 0,01 μg/l;

d)

skuteczność zaproponowanych środków ograniczających zagrożenie dla ptaków i ssaków niebędących przedmiotem zwalczania;

e)

ocena narażenia wód podziemnych w odniesieniu do metabolitów.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, gwarantują, że wnioskodawca przedstawi Komisji informacje określone w lit. a) b) i c) do dnia 30 listopada 2011 r., a informacje określone w lit. d) i e) do dnia 31 maja 2013 r.”


(1)  Dodatkowe informacje na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


DECYZJE

16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/32


DECYZJA RADY

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

(2011/243/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 grudnia 2009 r. i w dniu 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Riccarda VENTREGO,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Członkiem Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r., zostaje ponownie mianowany:

Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (zmiana mandatu).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 kwietnia 2011 r.

W imieniu Rady

PINTÉR S.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/33


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2517)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim i włoskim są autentyczne)

(2011/244/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 31,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 i art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2)

Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1258/1999 i (WE) nr 1290/2005 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z zasadami Unii Europejskiej.

(4)

Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia wymogów i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR, EFRG i EFFROW.

(5)

Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG oraz EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami Unii Europejskiej.

(7)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 31 grudnia 2010 r. i dotyczących kwestii z nią związanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wydatki akredytowanych przez państwa członkowskie agencji płatniczych, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG lub EFRROW, wskazane w załączniku do niniejszej decyzji, wyłącza się z finansowania Unii Europejskiej z powodu ich niezgodności z zasadami Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do: Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Rumunii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103.

(2)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

PC

Środek

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj korekty

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

POZYCJA BUDŻETOWA 6701

BG

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2007

Błędy podczas przeprowadzania kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Błędy podczas przeprowadzania kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Susz paszowy

2005

Niezgodność z minimalną liczbą (w %) dodatkowych kontroli podmiotów, które otrzymały dostawy suszu paszowego, oraz dostarczenie rocznych statystyk po terminie

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Susz paszowy

2006

Niezgodność z minimalną liczbą (w %) dodatkowych kontroli podmiotów, które otrzymały dostawy suszu paszowego, oraz dostarczenie rocznych statystyk po terminie

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Susz paszowy (2007+)

2007

Niezgodność z minimalną liczbą (w %) dodatkowych kontroli podmiotów, które otrzymały dostawy suszu paszowego, oraz dostarczenie rocznych statystyk po terminie

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Susz paszowy (2007+)

2008

Niezgodność z minimalną liczbą (w %) dodatkowych kontroli podmiotów, które otrzymały dostawy suszu paszowego, oraz dostarczenie rocznych statystyk po terminie

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Dopłaty do mięsa – maciorki i kozy

2004

Spóźnione rozpoczęcie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Dopłaty do mięsa – bydło

2004

Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Dopłaty do mięsa – bydło

2004

Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu – niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli – niewłaściwe kontrole

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Dopłaty do mięsa – maciorki i kozy

2005

Spóźnione rozpoczęcie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Dopłaty do mięsa – bydło

2005

Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Dopłaty do mięsa – bydło

2005

Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu – niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli – niewłaściwe kontrole

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Dopłaty do mięsa – bydło

2006

Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu – niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli – niewłaściwe kontrole

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2006

Niedociągnięcia w zakresie ekologicznego gospodarowania opakowaniami

JEDNORAZOWA

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2007

Niedociągnięcia w zakresie ekologicznego gospodarowania opakowaniami

JEDNORAZOWA

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Niedociągnięcia w zakresie ekologicznego gospodarowania opakowaniami

JEDNORAZOWA

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Dopłaty do mięsa – bydło

2006

Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2003

Niedociągnięcia w zakresie kontroli zbiorów

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2003

Nieprawidłowe tolerancje techniczne skutkujące nieprzestrzeganiem wymogów systemu GIS dla oliwek w pierwszym roku stosowania

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2004

Korekta skutków korekty ryczałtowej dla korekty jednorazowej

JEDNORAZOWA

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2004

Niedociągnięcia w zakresie kontroli zbiorów

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2004

Nieprawidłowo wyliczone sankcje

JEDNORAZOWA

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2004

Nieprawidłowe tolerancje techniczne skutkujące nieprzestrzeganiem wymogów systemu GIS dla oliwek w pierwszym roku stosowania

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2005

Korekta skutków korekty ryczałtowej dla korekty jednorazowej

JEDNORAZOWA

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2005

Niedociągnięcia w zakresie kontroli zbiorów

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2005

Nieprawidłowo wyliczone sankcje

JEDNORAZOWA

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2005

Nieprawidłowe tolerancje techniczne skutkujące nieprzestrzeganiem wymogów systemu GIS dla oliwek w pierwszym roku stosowania

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2006

Korekta skutków korekty ryczałtowej dla korekty jednorazowej

JEDNORAZOWA

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2006

Niedociągnięcia w zakresie kontroli zbiorów

STAWKA RYCZAŁTOWA

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2006

Nieprawidłowo wyliczone sankcje

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2006

Nieprawidłowe tolerancje techniczne skutkujące nieprzestrzeganiem wymogów systemu GIS dla oliwek w pierwszym roku stosowania

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Płatności bezpośrednie

2007

Niedociągnięcia w zakresie procedury administracyjnej

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (system płatności jednolitych - SPS)

2008

Niedociągnięcia w zakresie procedury administracyjnej

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2009

Niedociągnięcia w zakresie procedury administracyjnej

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Refundacje wywozowe – inne

2006

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Refundacje wywozowe – produkty niewymienione w załączniku I

2006

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Refundacje wywozowe – cukier i izoglukoza

2006

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Refundacje wywozowe – inne

2007

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Refundacje wywozowe – produkty niewymienione w załączniku I

2007

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Refundacje wywozowe – cukier i izoglukoza

2007

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Refundacje wywozowe – cukier i izoglukoza

2008

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Refundacje wywozowe – inne

2008

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Refundacje wywozowe – produkty niewymienione w załączniku I

2008

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Refundacje wywozowe – cukier i izoglukoza

2009

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Refundacje wywozowe – inne

2009

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Refundacje wywozowe – produkty niewymienione w załączniku I

2009

Niedociągnięcia w zakresie procedury certyfikacji opuszczenia terytorium UE

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2006

Niedociągnięcia w zakresie kontroli kluczowych dotyczących uznawania i programów operacyjnych

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2006

Niedociągnięcia w zakresie kontroli kluczowych dotyczących uznawania i programów operacyjnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2007

Niedociągnięcia w zakresie kontroli kluczowych dotyczących uznawania i programów operacyjnych

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2007

Niedociągnięcia w zakresie kontroli kluczowych dotyczących uznawania i programów operacyjnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Niedociągnięcia w zakresie kontroli kluczowych dotyczących uznawania i programów operacyjnych

JEDNORAZOWA

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Niedociągnięcia w zakresie kontroli kluczowych dotyczących uznawania i programów operacyjnych

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Wyjątkowe środki wsparcia

2009

Koszty utylizacji i transportu niesłusznie pokryte z budżetu UE; wnioski o dofinansowanie UE złożone na martwe zwierzęta

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Dodatkowe kwoty pomocy

2008

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Pomoc bezpośrednia – inne – cukier – inne niż refundacje wywozowe

2008

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Pomoc bezpośrednia – inne – płatności bezpośrednie

2008

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Pomoc bezpośrednia – inne – bawełna

2008

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Pomoc bezpośrednia – inne – art. 69 rozp. 1782/2003 - z wyłączeniem owiec i bydła

2008

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (system płatności jednolitych – SPS)

2008

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Pomoc bezpośrednia – inne

2009

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Pomoc bezpośrednia - inne - art. 69 rozp. 1782/2003 - z wyłączeniem owiec i bydła

2009

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Dodatkowe kwoty pomocy

2009

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2009

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna

2004

Niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz w systemie GIS dotyczącym upraw oliwek

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna (2007+)

2005

Niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz w systemie GIS dotyczącym upraw oliwek

STAWKA RYCZAŁTOWA

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna (2007+)

2005

Niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz w systemie GIS dotyczącym upraw oliwek

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna (2007+)

2006

Niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz w systemie GIS dotyczącym upraw oliwek

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Oliwa z oliwek – pomoc produkcyjna (2007+)

2006

Niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz w systemie GIS dotyczącym upraw oliwek

STAWKA RYCZAŁTOWA

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Oliwa z oliwek – finansowanie GIS

2004

Niekwalifikowalne wydatki w zakresie działań prowadzonych po 31 października 2003 r.

JEDNORAZOWA

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Oliwa z oliwek – finansowanie GIS

2006

Niekwalifikowalne wydatki w zakresie działań prowadzonych po 31 października 2003 r.

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Przechowywanie publiczne – cukier

2005

Księgowanie przyjęć cukru w 2005 r. nie uwzględnia fizycznego przemieszczenia

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Przechowywanie publiczne – cukier

2006

Wzrost kosztów przechowywania o 35 %

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Przechowywanie publiczne – cukier

2006

Spóźnione kontrole stanu zapasów

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Przechowywanie publiczne – cukier

2007

Wzrost kosztów przechowywania o 35 %

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Przechowywanie publiczne – cukier

2008

Wzrost kosztów przechowywania o 35 %

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Przechowywanie publiczne – cukier

2009

Wzrost kosztów przechowywania o 35 %

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2006

Niekwalifikowalne koszty z tytułu nadruków na opakowaniach i wydatków organizacji producentów o zdecentralizowanym systemie wprowadzania do obrotu

JEDNORAZOWA

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2007

Niekwalifikowalne koszty z tytułu nadruków na opakowaniach i wydatków organizacji producentów o zdecentralizowanym systemie wprowadzania do obrotu

JEDNORAZOWA

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Owoce i warzywa – programy operacyjne

2008

Niekwalifikowalne koszty z tytułu nadruków na opakowaniach i wydatków organizacji producentów o zdecentralizowanym systemie wprowadzania do obrotu

JEDNORAZOWA

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Pomoc bezpośrednia - inne - bydło

2007

Stwierdzone niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu IT

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Pomoc bezpośrednia - inne - bydło

2008

Stwierdzone niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu IT

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Pomoc bezpośrednia – inne – uprawy energetyczne

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Pomoc bezpośrednia – inne – uprawy energetyczne

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Pomoc bezpośrednia – inne

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

JEDNORAZOWA

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

JEDNORAZOWA

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

POZYCJA BUDŻETOWA 6711

BG

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007–2013)

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS oraz w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2007

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2008

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Nieprawidłowe informacje w systemie LPIS/GIS oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

STAWKA RYCZAŁTOWA

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007–2013, środki obszarowe)

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

JEDNORAZOWA

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

JEDNORAZOWA

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007-2013)

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

STAWKA RYCZAŁTOWA

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, uzupełnienie płatności bezpośrednich (2007–2013)

2009

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu LPIS-GIS, w realizacji kontroli na miejscu/w terenie po przeprowadzeniu administracyjnych kontroli krzyżowych

JEDNORAZOWA

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

POZYCJA BUDŻETOWA 05070107

DE

Nieprawidłowości

2009

Zwrot dotyczący przypadków, w których wystąpiły nieprawidłowości

JEDNORAZOWA

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Sprostowania

16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/44


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28 z dnia 2 lutego 2011 r. )

Spis treści na stronie tytułowej i strona 17, w tytule:

zamiast:

powinno być:


16.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/44


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254 z dnia 26 września 2009 r. )

Strona 92, załącznik III, część C:

zamiast:

„—

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”,

powinno być:

„—

:

w języku niemieckim

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”.