ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.086.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 86

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
1 kwietnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, fomesafenu, metabenzotiazuronu, metydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 311/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

51

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2011 z dnia 30 marca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

53

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 313/2011 z dnia 30 marca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

55

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 314/2011 z dnia 30 marca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

57

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 315/2011 z dnia 30 marca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

59

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2011 z dnia 30 marca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

61

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 317/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające po raz 147. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

63

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 318/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

65

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 319/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

67

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 320/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2011 r.

69

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/203/WPZiB z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/445/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

72

 

 

2011/204/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Danii i Niderlandach w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1979)

73

 

 

WYTYCZNE

 

 

2011/205/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 marca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2011/2)

75

 

 

2011/206/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro (EBC/2011/3)

77

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku (Dz.U. L 291 z 9.11.2010)

78

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

1.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 310/2011

z dnia 28 marca 2011 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, fomesafenu, metabenzotiazuronu, metydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, metydationu, symazyny i triforyny zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP fomesafenu, metabenzotiazuronu i tetradifonu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

O niewłączaniu aldikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (2) stanowi decyzja Rady 2003/199/WE (3), a niektórym państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji upływającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. O niewłączaniu bromopropylatu, chlorfenwinfosu, EPTC, etionu, fomesafenu, tetradifonu i triforyny stanowi rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 (4), a niektórym państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji upływającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. O niewłączaniu endosulfanu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG stanowi decyzja Komisji 2005/864/WE (5), a niektórym państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji upływającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. O niewłączaniu fentionu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG stanowi decyzja Komisji 2004/140/WE (6), a niektórym państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji upływającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. O niewłączaniu metabenzotiazuronu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG stanowi decyzja Komisji 2006/302/WE (7), a niektórym państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji upływającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2009 r. O niewłączaniu metydationu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG stanowi decyzja Komisji 2004/129/WE (8), a niektórym państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji upływającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. O niewłączaniu symazyny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG stanowi decyzja Komisji 2004/247/WE (9), a niektórym państwom członkowskim zezwolono na przyznanie okresu karencji upływającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r.

(3)

Ponieważ we wszystkich powyższych przypadkach okres karencji już upłynął, NDP dla tych substancji należy obniżyć do odpowiedniego poziomu oznaczenia analitycznego. Powyższe nie powinno mieć zastosowania do CXL opartych na zastosowaniach w państwach trzecich, z zastrzeżeniem, że takie CXL są dopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo konsumenta. Nie powinno to także mieć zastosowania w przypadkach, w których NDP określono wyraźnie jako tolerancję importową.

(4)

Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) o wydanie opinii w sprawie CXL opartych na zastosowaniach w państwach trzecich dla bromopropylatu, metydationu i triforyny, i zbadanie, ze szczególnym uwzględnieniem, ryzyka dla konsumenta oraz, w stosownych przypadkach, ryzyka dla zwierząt. Urząd wydał uzasadnione opinie w sprawie tych substancji oraz przekazał je Komisji i państwom członkowskim, a także udostępnił do publicznej wiadomości.

(5)

W opinii z dnia 31 maja 2010 r. (10) dotyczącej bromopropylatu Urząd stwierdził, że aktualnie obowiązujących CXL dla owoców cytrusowych, owoców ziarnkowych i winogron nie można uznać za dopuszczalne pod względem narażenia konsumenta. W związku z tym aktualnie obowiązujące NDP dla tych roślin należy obniżyć do odpowiedniego poziomu oznaczenia analitycznego.

(6)

W opinii z dnia 31 maja 2010 r. (11) dotyczącej metydationu Urząd stwierdził, że dostępne dane nie uzasadniają aktualnie obowiązujących NDP dla owoców cytrusowych, wiśni i czereśni, brzoskwiń, śliwek, oliwek, cebuli, pomidorów, ogórków, kapusty głowiastej, grochu suszonego, nasion rzepaku, nasion słonecznika, kukurydzy, herbaty, owoców ziarnkowych i ananasów. Co się jednak tyczy owoców ziarnkowych i ananasów, Urząd w oparciu o dostępne dane zaproponował nowe NDP. Odnośnie do grochu w strąkach oraz chmielu Urząd stwierdził, że obowiązujące NDP straciły aktualność i nie są już wymagane ze względu na handel międzynarodowy. W związku z tym należy odpowiednio zmienić obecne NDP dla wszystkich z wymienionych roślin.

(7)

W opinii z dnia 31 maja 2010 r. (12) dotyczącej triforyny Urząd stwierdził, że dostępne dane nie uzasadniają aktualnie obowiązujących NDP dla owoców ziarnkowych, owoców pestkowych, porzeczek, agrestu, dyniowatych (z jadalną skórką), jęczmienia, owsa, żyta, pszenicy i chmielu. W związku z tym aktualnie obowiązujące NDP dla tych roślin należy obniżyć do odpowiedniego poziomu oznaczenia analitycznego.

(8)

Komisja zasięgnęła rady laboratoriów referencyjnych UE do spraw pozostałości pestycydów odnośnie do potrzeby dostosowania niektórych poziomów oznaczenia analitycznego. W odniesieniu do bromopropylatu, EPTC, fentionu, metabenzotiazuronu, symazyny, tetradifonu i triforyny, laboratoria te uznały, że w przypadku niektórych towarów postęp techniczny pozwala na ustalenie niższych poziomów oznaczenia analitycznego. Oprócz tego laboratoria te zaleciły podwyższenie poziomów oznaczenia analitycznego dla aldikarbu w orzechach z drzew orzechowych i warzywach cebulowych, dla chlorfenwinfosu w orzechach z drzew orzechowych, warzywach cebulowych, nasionach i owocach oleistych, dla endosulfanu w warzywach cebulowych, dla etionu w orzechach z drzew orzechowych, warzywach cebulowych, herbacie, kawie, naparach ziołowych i kakao, chmielu i przyprawach, dla fentionu w orzechach z drzew orzechowych i warzywach cebulowych, dla fomesafenu w orzechach z drzew orzechowych, warzywach cebulowych, nasionach i owocach oleistych, herbacie, kawie, naparach ziołowych i kakao, chmielu i przyprawach oraz dla metydationu w warzywach cebulowych, nasionach i owocach oleistych.

(9)

Na podstawie uzasadnionych opinii wydanych przez Urząd i zaleceń technicznych przedstawionych przez powyższe laboratoria oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(10)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(11)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na zastosowanie zmienionych NDP, aby umożliwić państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(13)

W celu umożliwienia normalnego wprowadzania do obrotu, przetwarzania i konsumpcji produktów w rozporządzeniu przewidziano przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane zgodnie z prawem przed zmianą NDP i w których przypadku stosowany przez Urząd model oceny zagrożeń ostrych i przewlekłych wskazuje, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w wersji przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem nadal ma zastosowanie do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 21 października 2011 r., w odniesieniu do substancji czynnych i produktów określonych w poniższym wykazie:

a)   aldikarb: zboża;

b)   bromopropylat: galaretka z pigwy, wino, rodzynki, sok pomidorowy, pomidory konserwowe, fasola, napary ziołowe (kwiaty);

c)   chlorfenwinfos: grzyby uprawne;

d)   endosulfan: pomidory konserwowe, wino, rodzynki, sok gruszkowy, sok pomidorowy, sok winogronowy, napary ziołowe (kwiaty, liście, korzenie);

e)   EPTC: płatki ziemniaczane, ziemniaki smażone, kukurydza, nasiona słonecznika, warzywa strączkowe;

f)   etion: sok z głogu włoskiego, sok z flaszowca peruwiańskiego (czerymoi) i sok z guajawy, soczewica, pędy bambusa, zioła suszone (szałwia, rozmaryn, tymianek, bazylia, liście laurowe i estragon);

g)   fention: oliwa z oliwek;

h)   fomesafen: fasola i groch (w strąkach i bez strąków, nasiona), ziarna soi;

i)   metabenzotiazuron: wszystkie warzywa;

j)   metydation: wszystkie owoce i warzywa oprócz owoców cytrusowych; groch suszony, kukurydza, sorgo, nasiona słonecznika i nasiona rzepaku;

k)   symazyna: wszystkie owoce i warzywa, jadalne nasiona roślin strączkowych, nasiona i owoce oleiste, zboża;

l)   tetradifon: wino, rodzynki, jadalne nasiona roślin strączkowych;

m)   triforyna: wszystkie owoce i warzywa oprócz owoców ziarnkowych;

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 października 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 76 z 22.3.2003, s. 21.

(4)  Dz.U. L 319 z 23.11.2002, s. 3.

(5)  Dz.U. L 317 z 3.12.2005, s. 25.

(6)  Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 32.

(7)  Dz.U. L 112 z 26.4.2006, s. 15.

(8)  Dz.U. L 37 z 10.2.2004, s. 27.

(9)  Dz.U. L 78 z 16.3.2004, s. 50.

(10)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA); Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA); Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA); Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumny dotyczące aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, metydationu, symazyny i triforyny otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Aldikarb (suma aldikarbu, jego pochodnych sulfotlenkowych i sulfonowych wyrażona jako aldikarb)

Bromopropylat (F)

Chlorfenwinfos (F)

Endosulfan (suma izomerów endosulfanu alfa i beta oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) (F)

Etion

Fention (fention i jego pochodna tlenowa, ich sulfotlenki i sulfon wyrażone jako fention) (F)

Metydation

Triforyna

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limy (Limonki)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Migdały

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Orzechy makadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Orzeszki pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacje

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Pigwy

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna5

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nieśplik japoński

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Morele

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

(a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Truskawki

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

(c)

Owoce leśne

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Jeżyny

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Inne drobne owoce i jagody

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Róża dzika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Owoce różne

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

(a)

Z jadalną skórką

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Daktyle

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figi

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki (Szaron, Persymon)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska ) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Z niejadalną skórką, małe

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Caimito

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Awokado

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granaty

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananasy

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian (Rościan)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

(a)

Ziemniaki

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Marchew

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Seler korzeniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pasternak

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Pietruszka zwyczajna - korzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Brukiew

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Rzepa

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Czosnek

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Cebula (Cebula srebrzysta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Szalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

(a)

Rośliny psiankowate

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

(b)

Dyniowate - z jadalną skórką

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Korniszon

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukinia (Kabaczek (patison))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Dyniowate - z niejadalną skórką

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Dynia (Dynia olbrzymia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuz

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Kukurydza cukrowa

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

(e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

(a)

Kapustne kwitnące

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Kapustne głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

Kapustne liściowe

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kalarepa

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

(a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Rzeżucha

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Gorycznik wiosenny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rokietta siewna , rukola (Dwurząd murowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Szpinak i podobne (liście)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Liście winorośli

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Rukiew wodna

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

(e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

(f)

Zioła

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Pietruszka - nać

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaryn

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Tymianek (Majeranek, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Liście laurowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Hizop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Pozostałe (Kwiaty jadalne)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Fasola (w strąkach ) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Soczewica

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Szparagi

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Karczochy

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Seler

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Koper włoski

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Karczochy kuliste

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Por

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbar

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Pędy bambusa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Rdzenie palmowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Grzyby

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Łubin

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

(i)

Nasiona oleiste

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Siemię lnu

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Orzeszki ziemne

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Mak

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Ziarna sezamu

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Ziarna soi

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Nasiona bawełny

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Rokosz barwierski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Ogórecznik

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Lnicznik właściwy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Konopie

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Rącznik pospolity

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Pozostałe

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Olejowiec gwinejski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Drzewo kapokowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Pozostałe

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

ZBOŻA

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Jęczmień

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Kukurydza

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Owies zwyczajny

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Ryż

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

Żyto

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Sorgo

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Pozostałe

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

(ii)

Ziarna kawy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Kwiaty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kwiaty rumianku

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Kwiat malwy sudańskiej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Płatki róży

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa drobnoziarnista

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Liście

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Liście truskawki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Liście Rooibos (Liście miłorzębu)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Korzenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Korzeń waleriany

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Korzeń żeń-szenia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Pozostałe napary ziołowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Kakao (femetowane ziarna)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

PRZYPRAWY

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Nasiona

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anyż

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Czarnuszka siewna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Kolendra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Kmin rzymski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Koper ogrodowy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Koper włoski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Kozieradka pospolita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Gałka muszkatałowa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Owoce i jagody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Ziele angielskie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kminek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamon malabarski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Jagody jałowca

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Wanilia płaskolistna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarynd

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Kora

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cynamon (Kasja)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lukrecja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Imbir

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Chrzan pospolity

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Pąki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Goździki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapary

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Szafran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muszkatołowiec korzenny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Burak cukrowy (korzeń)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Trzcina cukrowa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cykoria podróżnik korzenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

(a)

Świnie

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Tłuszcz z chudego mięsa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Bydło

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Owce

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Mięso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Tłuszcz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Wątroba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nerka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Podroby jadalne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Mięso

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Wątroba

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Nerka

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Mięso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Tłuszcz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Wątroba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nerka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Podroby jadalne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Bydło

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Owce

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konie

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Kury

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gęsi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Przepiórki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Ślimaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach”

2)

w części A załącznika III kolumny dotyczące fomesafenu, metabenzotiazuronu i tetradifonu otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4)

EPTC (etylo-dipropylotiokarbaminian)

Fomesafen

Metabenztiazuron

Symazyna

Tetradifon

0100000