ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.079.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 79

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
25 marca 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/181/UE

 

*

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

1

 

 

2011/182/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 292/2011 z dnia 23 marca 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowej izoglukozy do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2011 z dnia 23 marca 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowego cukru do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 294/2011 z dnia 24 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 295/2011 z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

11

 

 

DECYZJE

 

 

2011/183/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

13

 

 

2011/184/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych, których przywóz lub produkcja są dozwolone dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane oraz ilości, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1820)

18

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/1


DECYZJA RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

(2011/181/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5 i 7 oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Unii i państw członkowskich eurośródziemnomorską umowę lotniczą z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (zwaną dalej „umową”) zgodnie z decyzją Rady upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji.

(2)

Umowa została parafowana dnia 17 marca 2010 r.

(3)

Umowa powinna zostać podpisana i być stosowana tymczasowo przez Unię i państwa członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w terminie późniejszym.

(4)

Konieczne jest określenie procedur podejmowania, w stosownych przypadkach, decyzji dotyczących sposobu zaprzestania tymczasowego stosowania umowy. Konieczne jest także określenie właściwych procedur udziału Unii i państw członkowskich we wspólnym komitecie utworzonym na podstawie art. 21 umowy i w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przewidzianych w art. 22 umowy, jak również procedur dotyczących wdrażania niektórych postanowień umowy dotyczących ochrony i bezpieczeństwa,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Podpisanie

1.   Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (zwanej dalej „umową”), z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy (1).

2.   Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 2

Tymczasowe stosowanie

Do momentu wejścia w życie umowa jest stosowana tymczasowo przez Unię i państwa członkowskie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po: (i) dacie ostatniej noty, którą umawiające się strony wzajemnie notyfikowały zakończenie procedur koniecznych do tymczasowego stosowania umowy; lub (ii) z zastrzeżeniem odpowiednio procedur wewnętrznych lub prawa krajowego umawiających się stron, dacie następującej w 12 miesięcy od daty podpisania umowy, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Artykuł 3

Wspólny komitet

1.   We wspólnym komitecie ustanowionym na mocy art. 21 umowy Unię Europejską i państwa członkowskie reprezentują przedstawiciele Komisji i państw członkowskich.

2.   Stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska i jej państwa członkowskie we wspólnym komitecie, dotyczące zmian załącznika III lub załącznika IV umowy zgodnie z art. 26 ust. 2 umowy oraz kwestii wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji UE, które nie wymagają przyjęcia decyzji mającej skutki prawne, ustalane jest przez Komisję i przekazywane z wyprzedzeniem Radzie oraz państwom członkowskim.

3.   Odnośnie do decyzji wspólnego komitetu dotyczących spraw wchodzących w zakres kompetencji UE, stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska i jej państwa członkowskie, przyjmowane jest przez Radę stanowiącą kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, chyba że mające zastosowanie procedury głosowania, określone w Traktatach UE, stanowią inaczej.

4.   Odnośnie do decyzji wspólnego komitetu dotyczących spraw wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska i jej państwa członkowskie, przyjmowane jest przez Radę stanowiącą jednomyślnie, na wniosek Komisji lub państw członkowskich, chyba że w terminie jednego miesiąca od przyjęcia stanowiska państwo członkowskie poinformowało Sekretariat Generalny Rady, że może zaakceptować decyzję, która ma być przyjęta przez wspólny komitet tylko w porozumieniu ze swoimi organami legislacyjnymi.

5.   Stanowisko Unii i państw członkowskich we wspólnym komitecie przedstawiane jest przez Komisję, z wyjątkiem kwestii, które wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji państw członkowskich, w których to przypadkach stanowisko przedstawiane jest przez prezydencję Rady lub, jeżeli taką decyzję podejmie Rada, przez Komisję.

Artykuł 4

Rozstrzyganie sporów

1.   Komisja reprezentuje Unię i państwa członkowskie w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów, określonych w art. 22 umowy.

2.   Decyzja w sprawie zawieszenia korzyści na podstawie art. 22 ust. 7 umowy jest podejmowana przez Radę na wniosek Komisji. Rada stanowi kwalifikowaną większością głosów.

3.   Decyzje dotyczące wszystkich pozostałych właściwych działań podejmowanych na podstawie art. 22 umowy w sprawach wchodzących w zakres kompetencji UE są podejmowane przez Komisję wspomaganą przez specjalny komitet złożony z przedstawicieli państw członkowskich wyznaczonych przez Radę.

Artykuł 5

Informacje przekazywane Komisji

1.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich decyzjach dotyczących odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zezwolenia wydanego przewoźnikowi lotniczemu, które zamierzają podjąć na podstawie art. 4 umowy.

2.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich wnioskach lub powiadomieniach przekazanych lub otrzymanych przez nie na podstawie art. 13 umowy (bezpieczeństwo lotnicze).

3.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich wnioskach lub powiadomieniach przekazanych lub otrzymanych przez nie na podstawie art. 14 umowy (ochrona lotnictwa).

Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 października 2010 r.

W imieniu Rady

E. SCHOUPPE

Przewodniczący


(1)  Tekst umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia.


25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/3


DECYZJA RADY

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

(2011/182/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2003/96/WE (1) Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą.

(2)

Artykuł 12 lit. b) tej umowy stanowi, że umowa jest zawarta na okres wstępny kończący się w dniu 31 grudnia 2002 r. i będzie odnawiana za wspólnym porozumieniem stron na dodatkowe pięcioletnie okresy.

(3)

Decyzją z dnia 22 września 2003 r. (2) – która weszła w życie w dniu 8 listopada 2004 r. – Rada zatwierdziła przedłużenie umowy na kolejny okres pięciu lat.

(4)

Podczas trzeciego spotkania podkomitetu nr 7 UE-Ukraina, które odbyło się w Kijowie w dniach 26 i 27 listopada 2008 r., obie Strony potwierdziły zamiar przedłużenia wyżej wymienionej umowy na kolejny okres pięciu lat.

(5)

Zasadnicza treść nowej umowy jest identyczna z zasadniczą treścią umowy, która wygasła w dniu 7 listopada 2009 r.

(6)

W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.

(7)

Należy zatwierdzić w imieniu Unii przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą na kolejny okres pięciu lat.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady, działając w imieniu Unii oraz zgodnie z art. 12 umowy, dokonuje notyfikacji rządowi Ukrainy o zakończeniu przez Unię swoich procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie odnowionej umowy (3) oraz przekazuje Ukrainie następujące powiadomienie:

„W wyniku wejścia w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony Unia Europejska zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, i od tego dnia wykonuje wszystkie prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym odesłania do »Wspólnoty Europejskiej« w tekście umowy odczytuje się, w odpowiednich przypadkach, jako odesłania do »Unii Europejskiej«.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2011 r.

W imieniu Rady

CSÉFALVAY Z.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 31.

(2)  Dz.U. L 267 z 17.10.2003, s. 24.

(3)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


ROZPORZĄDZENIA

25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 291/2011

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia wycofała się już z produkcji i konsumpcji kontrolowanych substancji w przypadku większości zastosowań. Komisja jest zobowiązana do określenia nieodzownych laboratoryjnych i analitycznych zastosowań dla substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory.

(2)

Decyzja XXI/6 Stron protokołu montrealskiego konsoliduje obecnie obowiązujące decyzje i rozszerza ogólne wyłączenie do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych na okres od dnia 31 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. dla wszystkich kontrolowanych substancji z wyjątkiem wodorochlorofluorowęglowodorów, zezwalając tym samym na produkcję i konsumpcję nieodzowne dla zaspokojenia potrzeb wynikających z nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych substancji kontrolowanych, z zastrzeżeniem warunków określonych w protokole montrealskim.

(3)

Decyzja VI/25 Stron protokołu montrealskiego stanowi, że zastosowanie można traktować jako nieodzowne tylko w przypadku braku odpowiednich z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia rozwiązań zastępczych lub substytutów, możliwych do przyjęcia z punktu widzenia ochrony środowiska lub zdrowia. W swoim sprawozdaniu z postępów prac z 2010 r. Zespół ds. Oceny Technologicznej i Ekonomicznej zidentyfikował szereg procedur, w przypadku których istnieją obecnie rozwiązania stanowiące alternatywę dla stosowania substancji kontrolowanych. W oparciu o tę informację oraz decyzję XXI/6 należy ustanowić wykaz tych zastosowań, dla których są dostępne odpowiednie z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia rozwiązania zastępcze, możliwe do przyjęcia z punktu widzenia ochrony środowiska lub zdrowia.

(4)

Należy również ustanowić wykaz dozwolonych nieodzownych zastosowań bromku metylu, zgodnie z uzgodnieniami Stron zawartymi w decyzji XVIII/15, oraz tych zastosowań, dla których zgodnie z opinią Zespołu ds. Oceny Technologicznej i Ekonomicznej nie istnieją rozwiązania zastępcze.

(5)

Ponadto należy jasno określić, że stosowanie substancji kontrolowanych dla celów edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich nie może być uznane za nieodzowne i powinno zostać ograniczone do celów edukacyjnych w szkolnictwie wyższym lub zawodowym. Nie należy również uznawać za nieodzowne zastosowania substancji kontrolowanych w powszechnie dostępnych zestawach do doświadczeń.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Można udzielić zezwolenia na produkcję, przywóz i stosowanie substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do wszelkich nieodzownych celów laboratoryjnych i analitycznych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nieodzowne zastosowania laboratoryjne i analityczne substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory

1.

Następujące zastosowania substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory są uznawane za nieodzowne zastosowania laboratoryjne i analityczne:

a)

stosowanie substancji kontrolowanych w charakterze substancji odniesienia lub normy:

do kalibracji sprzętu, w którym jest używana substancja kontrolowana,

do monitorowania poziomów emisji substancji kontrolowanych,

do oznaczania poziomu pozostałości substancji kontrolowanych w wyrobach, roślinach i towarach;

b)

stosowanie substancji kontrolowanych w laboratoryjnych badaniach toksykologicznych;

c)

zastosowania laboratoryjne, w których substancja kontrolowana ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej, jak np. wówczas gdy substancja kontrolowana jest stosowana jako substrat;

d)

stosowanie bromku metylu w laboratorium dla celów porównania skuteczności bromku metylu i jego substytutów;

e)

stosowanie tetrachlorku węgla jako rozpuszczalnika w reakcjach bromowania z użyciem N-bromoimidu kwasu bursztynowego;

f)

stosowanie tetrachlorku węgla jako przenośnik łańcucha w reakcjach polimeryzacji wolnorodnikowej;

g)

wszelkie inne zastosowania laboratoryjne i analityczne, dla których nie istnieją odpowiednie, z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia, rozwiązania zastępcze.

2.

Następujące zastosowania wszystkich substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory nie są uznawane za nieodzowne zastosowania laboratoryjne i analityczne:

a)

sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny używany w laboratoriach, w tym chłodzony sprzęt laboratoryjny, taki jak ultrawirówki;

b)

czyszczenie, odnawianie, naprawa lub odbudowa elementów lub zespołów elektronicznych;

c)

zabezpieczanie publikacji i archiwów;

d)

sterylizacja materiałów w laboratoriach;

e)

wszelkie rodzaje zastosowań w szkołach podstawowych lub średnich;

f)

jako składniki w powszechnie dostępnych zestawach do doświadczeń, nieprzeznaczonych do stosowania w szkolnictwie wyższym;

g)

czyszczenie lub suszenie, w tym usuwanie smarów z wyrobów szklanych i innego sprzętu;

h)

wykrywanie węglowodorów, olejów i smarów w wodzie, glebie, powietrzu lub odpadach;

i)

badanie na obecność smoły w materiałach do budowy nawierzchni drogowych;

j)

pobieranie odcisków palców w kryminalistyce;

k)

badanie na obecność substancji organicznych w węglu;

l)

jako rozpuszczalnik przy wykrywaniu cyjankobalaminy (witaminy B12) i przy oznaczaniu liczby bromowej;

m)

metody posługujące się rozpuszczalnością selektywną substancji kontrolowanej, w tym przy wykrywaniu glikozydy z kruszyny amerykańskiej, w wyciągach z tarczycy, przy tworzeniu pikrynianów;

n)

wstępne zatężanie analitu w chromatografii (np. w chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii gazowej (GC), chromatografii adsorpcyjnej), w absorpcyjnej spektroskopii atomowej (AAS), w spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP), we fluorescencji rentgenowskiej;

o)

oznaczanie liczby jodowej w tłuszczach i olejach;

p)

wszelkie inne zastosowania laboratoryjne i analityczne, dla których istnieją odpowiednie, z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia, rozwiązania zastępcze.


25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 292/2011

z dnia 23 marca 2011 r.

ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowej izoglukozy do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 222/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiające nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępniania pozakwotowego cukru i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2010/2011 (2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości objęte wnioskami o przyznanie świadectw dotyczącymi pozakwotowej izoglukozy złożonymi od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r. i zgłoszonymi Komisji przekraczają limit określony w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 222/2011.

(2)

W związku z tym zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 222/2011 należy ustalić współczynnik przydziału, który państwa członkowskie będą stosowały do ilości objętych każdym zgłoszonym wnioskiem o przyznanie świadectwa, odrzucić wnioski, które jeszcze nie zostały zgłoszone, oraz zamknąć okres składania wniosków.

(3)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby zaczęło obowiązywać przed wydaniem świadectw, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski o wydanie świadectw dla pozakwotowej izoglukozy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 222/2011 od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r. i zgłoszone Komisji będą pomnożone przez współczynnik przydziału 51,126352 %. Niniejszym odrzuca się wnioski o wydanie świadectw złożone od dnia 21 marca 2011 r. do dnia 25 marca 2011 r. oraz zamyka się okres składania wniosków o wydanie świadectw od dnia 28 marca 2011 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 60 z 5.3.2011, s. 6.


25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 293/2011

z dnia 23 marca 2011 r.

ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowego cukru do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 222/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiające nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępniania pozakwotowego cukru i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2010/2011 (2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości objęte wnioskami o przyznanie świadectw dotyczącymi pozakwotowego cukru złożonymi od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r. i zgłoszonymi Komisji przekraczają limit określony w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 222/2011.

(2)

W związku z tym zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 222/2011 należy ustalić współczynnik przydziału, który państwa członkowskie będą stosowały do ilości objętych każdym zgłoszonym wnioskiem o przyznanie świadectwa, odrzucić wnioski, które jeszcze nie zostały zgłoszone oraz zamknąć okres składania wniosków.

(3)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby zaczęło obowiązywać przed wydaniem świadectw, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski o wydanie świadectw dla pozakwotowego cukru zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 222/2011 od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r. i zgłoszone Komisji będą pomnożone przez współczynnik przydziału 67,106224 %. Niniejszym odrzuca się wnioski o wydanie świadectw złożone od dnia 21 marca 2011 r. do dnia 25 marca 2011 r. oraz zamyka się okres składania wniosków o wydanie świadectw od dnia 28 marca 2011 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 60 z 5.3.2011, s. 6.


25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 294/2011

z dnia 24 marca 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 295/2011

z dnia 24 marca 2011 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 867/2010 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 276/2011 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem (UE) nr 867/2010, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 259 z 1.10.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 42.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 25 marca 2011 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DECYZJE

25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/13


DECYZJA RADY

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

(2011/183/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 286 ust. 5,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Hubert WEBER, członek Trybunału Obrachunkowego, złożył rezygnację ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.

(2)

Hubert WEBER powinien zatem zostać zastąpiony na okres pozostający do zakończenia jego mandatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Harald WÖGERBAUER zostaje niniejszym mianowany członkiem Trybunału Obrachunkowego na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 8 marca 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych, których przywóz lub produkcja są dozwolone dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1819)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2011/184/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia wycofała się już z produkcji i konsumpcji kontrolowanych substancji w przypadku większości zastosowań. Komisja jest zobowiązana określić ilości substancji kontrolowanych, innych niż wodorochlorofluorowęglowodory, które mogą być wykorzystywane dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, jak również przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(2)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2011 r. przywozić do Unii Europejskiej lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających złożyć wniosek na 2011 r. o kontyngent na takie substancje przeznaczone do celów laboratoryjnych i analitycznych (2) oraz otrzymała deklaracje dotyczące planowanych nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych substancji kontrolowanych w 2011 r.

(3)

Określenie przyznanych kwot gwarantuje przestrzeganie ograniczeń ilościowych ustanowionych w art. 10 ust. 6. Ograniczenia te obejmują pewną ilość wodorochlorofluorowęglowodorów objętą licencjami dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, zatem produkcja i przywóz wodorochlorofluorowęglowodorów dla tych celów powinny również wchodzić w zakres niniejszej decyzji.

(4)

Ilość będącą wynikiem odjęcia ilości przyznanych przedsiębiorstwom, które produkowały lub dokonywały przywozu takich substancji w ramach licencji w latach 2007–2009, od ilości maksymalnej 110 ton ODP należy przyznać przedsiębiorstwom, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz w okresie odniesienia 2007–2009. Mechanizm przyznawania powinien zapewniać stosowną część ilości, które mają zostać przyznane, wszystkim przedsiębiorstwom ubiegającym się o przyznanie nowych kwot.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku I kwoty na przywóz i produkcję substancji kontrolowanych dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2011 r.

Maksymalne ilości, jakie te przedsiębiorstwa mogą wyprodukować lub przywieźć w 2011 r. do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, określa się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.; niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

 

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Niemcy

 

Acros Organics BVBA

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Belgia

 

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francja

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francja

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Niemcy

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Francja

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Zjednoczone Królestwo

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Niderlandy

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Niemcy

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Niemcy

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Niderlandy

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Niemcy

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Zjednoczone Królestwo

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10.000

1780 CA Den Helder

Niderlandy

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Hiszpania

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Włochy

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francja

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Zjednoczone Królestwo

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Niemcy

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Niemcy

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Niemcy

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

Szwecja

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

I - Volpiano (TO)

Włochy

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

Francja

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

Connie HEDEGAARD

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. C 107 z 27.4.2010, s. 20.


ZAŁĄCZNIK I

Przedsiębiorstwa uprawnione do produkcji lub przywozu dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Kwoty substancji kontrolowanych, które mogą być wykorzystane dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym podmiotom:

Przedsiębiorstwo

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations S.A.S. [FR]

 

Arkema France S.A. [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NL]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. S.A.S. [FR]


ZAŁĄCZNIK II

Niniejszy załącznik nie jest publikowany, ponieważ zawiera szczególnie chronione informacje handlowe.


25.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/18


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane oraz ilości, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1820)

(Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2011/185/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym określonym w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

(2)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2011 r. przywozić do lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających złożyć wniosek o kontyngent na takie substancje przeznaczone do celów laboratoryjnych i analitycznych na 2011 r. (2) i otrzymała deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2011 r.

(3)

Limity ilościowe i kontyngenty należy ustalić na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115) oraz z grupy II (inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 11 025 000,00 kilogramów substancji potencjalnie niszczących ozon (ODP).

2.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy III (halony), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 30 733 655,00 kilogramów ODP.

3.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IV (tetrachlorek węgla), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 2 752 200,00 kilogramów ODP.

4.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy V (1,1,1-trichloroetan), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 400 030,00 kilogramów ODP.

5.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VI (bromek metylu), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 810 120,00 kilogramów ODP.

6.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VII (wodorobromofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 1 058,50 kilogramów ODP.

7.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VIII (wodorochlorofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 4 970 602,212 kilogramów ODP.

8.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IX (bromochlorometan), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2011 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 246 012,00 kilogramów ODP.

Artykuł 2

1.   Kontyngenty przywozowe na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I.

2.   Kontyngenty przywozowe na halony w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku II.

3.   Kontyngenty przywozowe na tetrachlorek węgla w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku III.

4.   Kontyngenty przywozowe na 1,1,1-trichloroetan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku IV.

5.   Kontyngenty przywozowe na bromek metylu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku V.

6.   Kontyngenty przywozowe na wodorobromofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VI.

7.   Kontyngenty przywozowe na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VII.

8.   Kontyngenty przywozowe na bromochlorometan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VIII.

9.   Poszczególne kontyngenty przywozowe dla przedsiębiorstw są określone w załączniku IX.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.; niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2011 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Niemcy

 

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Zjednoczone Królestwo

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Zjednoczone Królestwo

 

Arkema France SA

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

Francja

 

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Hiszpania

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Francja

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Niemcy

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Niemcy

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Niderlandy

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieparkstraße 1

84508 Burgkirchen

Niemcy

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Francja

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

Republika Czeska

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Włochy

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Włochy

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Zjednoczone Królestwo

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1 A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgia

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Zjednoczone Królestwo

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Zjednoczone Królestwo

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Niderlandy

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Niderlandy

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloniki

Grecja

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Hiszpania

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Hiszpania

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Köln

Niemcy

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Zjednoczone Królestwo

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Zjednoczone Królestwo

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polska

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Włochy

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

Francja

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Włochy

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Polska

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Zjednoczone Królestwo

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Niemcy

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Niderlandy

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Niemcy

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Francja

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Francja

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Włochy

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Włochy

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Zjednoczone Królestwo

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Włochy

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße18

97076 Würzburg

Niemcy

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Zjednoczone Królestwo

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr. 13

68526 Ladenburg

Niemcy

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

Connie HEDEGAARD

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. C 107 z 27.4.2010, s. 20.


ZAŁĄCZNIK I

GRUPA I I II

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ZAŁĄCZNIK II

GRUPA III

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na halony stosowane jako substraty i przeznaczone do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poz-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


ZAŁĄCZNIK III

GRUPA IV

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na tetrachlorek węgla stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


ZAŁĄCZNIK IV

GRUPA V

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na 1,1,1-trichloroetan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ZAŁĄCZNIK V

GRUPA VI

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromek metylu stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ZAŁĄCZNIK VI

GRUPA VII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorobromofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


ZAŁĄCZNIK VII

GRUPA VIII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorochlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne oraz przeznaczone do celów laboratoryjnych i analitycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Química (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ZAŁĄCZNIK VIII

GRUPA IX

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromochlorometan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwo

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


ZAŁĄCZNIK IX

Niniejszy załącznik nie jest publikowany, ponieważ zawiera szczególnie chronione informacje handlowe.