ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.071.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 71

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
18 marca 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/17/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie uchylenia dyrektyw Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii ( 1 )

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do rozpoczęcia pełnego gromadzenia danych dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej ( 1 )

4

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 264/2011 z dnia 17 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 265/2011 z dnia 17 marca 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

11

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 266/2011 z dnia 17 marca 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

15

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 267/2011 z dnia 17 marca 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

17

 

 

DECYZJE

 

 

2011/165/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i sześciu zastępców członków z Węgier

19

 

 

2011/166/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie utworzenia SHARE-ERIC

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

DYREKTYWY

18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/1


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/17/UE

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie uchylenia dyrektyw Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W polityce Unii dotyczącej lepszego stanowienia prawa podkreśla się zasadnicze znaczenie upraszczania krajowego i unijnego prawodawstwa dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla realizacji celów strategii lizbońskiej.

(2)

Pewna liczba przyrządów pomiarowych objętych jest szczegółowymi dyrektywami, przyjętymi na podstawie dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (3), która została przekształcona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (4).

(3)

Dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności (5), 71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym (6), 71/349/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wzorcowania zbiorników statków (7), 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg o dokładności większej niż średnia (8), 75/33/EWG z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wodomierzy do wody zimnej (9), 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu (10), 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do manometrów do opon pojazdów silnikowych (11), przyjęte na podstawie dyrektywy 71/316/EWG, są technicznie przestarzałe, nie odpowiadają aktualnemu stanowi techniki pomiarowej lub dotyczą przyrządów, które nie podlegają rozwojowi technologicznemu i są coraz rzadziej używane. Ponadto oprócz przepisów unijnych, dopuszcza się istnienie przepisów krajowych.

(4)

Chociaż dyrektywa Rady 76/766/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tablic alkoholometrycznych (12) przewiduje całkowitą harmonizację, większość jej treści zawarto w rozporządzeniach Unii dotyczących pomiaru zawartości alkoholu w winach i napojach spirytusowych, czyli w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określającym wspólnotowe metody analizy wina (13) i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2870/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. ustanawiającym wspólnotowe metody referencyjne dla analizy napojów spirytusowych (14). Międzynarodowe normy odnoszące się do tablic alkoholometrycznych są takie same, jak normy określone w dyrektywie 76/766/EWG, i nadal mogą być podstawą dla przepisów krajowych.

(5)

Postęp techniczny i innowacja w odniesieniu do przyrządów pomiarowych wymienionych w uchylanych dyrektywach zapewnione będą w praktyce poprzez dobrowolne stosowanie opracowanych norm międzynarodowych i europejskich lub poprzez stosowanie przepisów krajowych wprowadzających takie nowe normy w odniesieniu do przyrządów pomiarowych, bądź też – zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa – poprzez zawarcie dodatkowych postanowień w dyrektywie 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (15). Ponadto zapewnia się swobodny przepływ wszystkich objętych nimi produktów na rynku wewnętrznym poprzez odpowiednie stosowanie art. 34, 35 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zasadę wzajemnego uznawania.

(6)

Jednakże w związku ze zbliżającym się przeglądem dyrektywy 2004/22/WE należy wyznaczyć wystarczająco odległą datę uchylenia siedmiu dyrektyw, aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zajęcie odmiennego stanowiska w kontekście przeglądu dyrektywy 2004/22/WE.

(7)

Dyrektywę 71/349/EWG należy uchylić.

(8)

Należy zatem jak najszybciej uchylić dyrektywy 71/317/EWG, 71/347/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG, jednak wyłącznie po uprzednim stwierdzeniu, czy przyrządy pomiarowe objęte zakresem tych dyrektyw powinny zostać objęte zakresem dyrektywy 2004/22/WE. Komisja powinna przeprowadzić tę ocenę w trakcie przygotowywania sprawozdania z zakresu wdrażania dyrektywy 2004/22/WE. W ramach tej oceny można wyznaczyć datę uchylenia tych dyrektyw w celu zapewnienia spójności działań ustawodawczych Unii w dziedzinie przyrządów pomiarowych. W takim przypadku uchylenie tych dyrektyw powinno nastąpić nie później niż dnia 1 grudnia 2015 r.

(9)

Uchylenie dyrektyw nie powinno prowadzić do jakichkolwiek nowych przeszkód utrudniających swobodny przepływ ani do dodatkowych obciążeń administracyjnych.

(10)

Uchylenie tych dyrektyw nie powinno mieć wpływu na istniejące zatwierdzenia typu WE i świadectwa WE do upływu terminu ich ważności.

(11)

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (16), państwa członkowskie są zachęcane do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Unii, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlą zbieżność pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do ich upowszechniania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa 71/349/EWG traci moc z dniem 1 lipca 2011 r. bez uszczerbku dla art. 6 ust. 1.

Artykuł 2

Dyrektywy 71/347/EWG i 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG tracą moc z dniem 1 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem art. 4 i bez uszczerbku dla art. 6 ust. 2.

Artykuł 3

Dyrektywy 71/317/EWG i 74/148/EWG tracą moc z dniem 1 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem art. 4 i bez uszczerbku dla art. 6 ust. 3.

Artykuł 4

Do dnia 30 kwietnia 2011 r. Komisja na podstawie sprawozdań złożonych przez państwa członkowskie oceni, czy przyrządy pomiarowe objęte zakresem dyrektyw, o których mowa w art. 2 i 3, powinny zostać objęte zakresem dyrektywy 2004/22/WE oraz czy należy odpowiednio dostosować przepisy przejściowe oraz wyznaczone daty uchylenia tych dyrektyw. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, a także, w stosownych przypadkach, wniosek ustawodawczy.

Artykuł 5

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują do dnia 30 czerwca 2011 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z art. 1. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 lipca 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują do dnia 30 listopada 2015 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z art. 2 i 3. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 grudnia 2015 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

3.   Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

1.   Legalizacje pierwotne WE przeprowadzone do dnia 30 czerwca 2011 r. i świadectwa wzorcowania wydane do tego dnia na mocy dyrektywy 71/349/EWG zachowują ważność.

2.   Zatwierdzenia typu WE i świadectwa zatwierdzenia wzoru wydane do dnia 30 listopada 2015 r. na mocy dyrektywy 71/347/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG i 86/217/EWG zachowują ważność.

3.   Odważniki odpowiadające przepisom dyrektywy 71/317/EWG oraz wagi odpowiadające przepisom dyrektywy 74/148/EWG mogą zostać poddane legalizacji pierwotnej zgodnie z art. 8, 9 i 10 dyrektywy 2009/34/WE do dnia 30 listopada 2025 r.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 marca 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

GYŐRI E.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 277 z 17.11.2009, s. 49.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 21 lutego 2011 r.

(3)  Dz.U. L 202 z 6.9.1971, s. 1.

(4)  Dz.U. L 106 z 28.4.2009, s. 7.

(5)  Dz.U. L 202 z 6.9.1971, s. 14.

(6)  Dz.U. L 239 z 25.10.1971, s. 1.

(7)  Dz.U. L 239 z 25.10.1971, s. 15.

(8)  Dz.U. L 84 z 28.3.1974, s. 3.

(9)  Dz.U. L 14 z 20.1.1975, s. 1.

(10)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 143.

(11)  Dz.U. L 152 z 6.6.1986, s. 48.

(12)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 149.

(13)  Dz.U. L 272 z 3.10.1990, s. 1.

(14)  Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 20.

(15)  Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

(16)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 263/2011

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do rozpoczęcia pełnego gromadzenia danych dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 i art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 458/2007 ustanowiono ramy metodologiczne służące do zestawiania porównywalnych statystyk na potrzeby Unii Europejskiej oraz terminy przekazywania i rozpowszechniania statystyk zestawionych zgodnie z europejskim systemem zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (zwanym dalej „ESSPROS”).

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 458/2007 we wszystkich państwach członkowskich przeprowadzono pilotażowe gromadzenie danych za 2005 r. w celu wprowadzenia modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej.

(3)

Synteza pilotażowo gromadzonych danych krajowych wykazała, że wyniki zdecydowanej większości tych badań pilotażowych są pozytywne, zatem należy przyjąć środki wykonawcze niezbędne do rozpoczęcia pełnego gromadzenia danych dla modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej.

(4)

Przy tworzeniu modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej należy zastosować ujęcie ograniczone, tak aby uzyskana populacja była taka sama jak populacja osób pobierających świadczenia brutto z tytułu ochrony socjalnej objęta systemem podstawowym ESSPROS.

(5)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 458/2007 należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące pierwszego roku, za który gromadzone są pełne dane, oraz środki dotyczące dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych, stosowanych definicji oraz zasad rozpowszechniania modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Państwa członkowskie co roku przekazują Komisji (Eurostatowi) dane dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej. Okresem odniesienia jest rok kalendarzowy.

2.   Ostatecznym terminem przekazania danych za rok N oraz wszelkich zmian dotyczących danych za poprzednie lata jest dzień 31 grudnia roku N + 2.

3.   Pierwszym rokiem referencyjnym, za który gromadzone są pełne dane dotyczące świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej, jest rok 2010.

Artykuł 2

1.   Definicje stosowane w odniesieniu do modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej ustanowiono w załączniku I.

2.   Dokładne klasyfikacje stosowane w odniesieniu do modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej ustanowiono w załączniku II.

3.   Kryteria rozpowszechniania danych odnoszących się do modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej ustanowiono w załączniku III.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 113 z 30.4.2007, s. 3.


ZAŁĄCZNIK I

Definicje dla modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej

1.

Zastosowanie mają definicje ustanowione w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 458/2007.

2.

Zastosowanie mają definicje ustanowione w pkt „1.3. Wydatki systemów ochrony socjalnej” załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2008 (1).

3.

Ponadto do szczególnych celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

3.1.

„świadczenia netto z tytułu ochrony socjalnej – ujęcie ograniczone” oznacza świadczenia z tytułu ochrony socjalnej po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez beneficjenta na pieniężne świadczenia z tytułu ochrony socjalnej oraz po dodaniu rezydualnej ulgi fiskalnej, jeśli taka istnieje, zgodnie z następującym wzorem:

Świadczenia netto z tytułu ochrony socjalnej (ujęcie ograniczone) = świadczenia brutto z tytułu ochrony socjalnej* (1-AITR-AISCR) + rezydualne ulgi fiskalne

rezydualne ulgi fiskalne należy wprowadzić do obliczeń świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej jedynie, gdy nie są one bezpośrednio uwzględnione w AITR lub AISCR;

3.2.

„przeciętna zagregowana stopa opodatkowania (average itemised tax rate – AITR) dla świadczenia (lub grupy świadczeń)” oznacza sumę podatków od tego świadczenia wpłaconych przez beneficjentów, podzieloną przez całkowity dochód z tego świadczenia (tj. otrzymane świadczenia brutto);

3.3.

„przeciętna zagregowana stopa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (average itemised social contribution rate – AISCR) dla świadczenia (lub grupy świadczeń)” oznacza sumę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wpłaconych od tego świadczenia przez beneficjentów, podzieloną przez całkowity dochód z tego świadczenia (tj. otrzymane świadczenie brutto);

3.4.

„rezydualna ulga fiskalna” oznacza część całkowitej wartości ulgi fiskalnej odnoszącą się do zwolnienia z opłat stosowanych wobec świadczeń z tytułu ochrony socjalnej (w przeciwieństwie do części odnoszącej się do zwolnienia z opłat stosowanych wobec wszystkich pozostałych form dochodu.

4.

Szczegółowe definicje, których należy używać w celu stosowania niniejszego rozporządzenia, zostały określone w podręczniku ESSPROS opracowanym przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi.


(1)  Dz.U. L 5 z 9.1.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK II

Dokładne klasyfikacje odnoszące się do modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej

1.

Świadczenia z tytułu ochrony socjalnej dzielą się na świadczenia uzależnione i nieuzależnione od stanu zamożności. Klasyfikacja świadczeń z tytułu ochrony socjalnej dostarcza dalszych szczegółów w zależności od tego, czy świadczenie ma charakter pieniężny jako płatność okresowa czy zryczałtowana:

świadczenia z tytułu ochrony socjalnej,

świadczenia z tytułu ochrony socjalnej nieuzależnione od stanu zamożności,

świadczenia pieniężne nieuzależnione od stanu zamożności,

okresowe świadczenia pieniężne nieuzależnione od stanu zamożności,

zryczałtowane świadczenia pieniężne nieuzależnione od stanu zamożności,

świadczenia z tytułu ochrony socjalnej uzależnione od stanu zamożności,

świadczenia pieniężne uzależnione od stanu zamożności,

okresowe świadczenia pieniężne uzależnione od stanu zamożności,

zryczałtowane świadczenia pieniężne uzależnione od stanu zamożności.

2.

Świadczenia są podzielone według funkcji przewidzianych w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 458/2007. Ta dokładna klasyfikacja jest zagregowana na pierwszym poziomie klasyfikacji w następujący sposób:

choroba/ochrona zdrowia,

niepełnosprawność,

podeszły wiek,

śmierć żywiciela rodziny,

rodzina/dzieci,

bezrobocie,

mieszkalnictwo,

wykluczenie społeczne (gdzie indziej niesklasyfikowane).


ZAŁĄCZNIK III

Kryteria rozpowszechniania danych odnoszących się do modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej

1.

Eurostat publikuje informacje z podziałem na poszczególne państwa członkowskie dopiero po zagregowaniu danych ze wszystkich systemów, co najmniej w odniesieniu do:

świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej ogółem,

części świadczeń z tytułu ochrony socjalnej podlegającej opodatkowaniu lub składkom na ubezpieczenie społeczne,

świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej według funkcji,

uzależnienia/nieuzależnienia od zamożności.

2.

Komisja (Eurostat) rozpowszechnia na żądanie wśród określonych użytkowników (organy krajowe zestawiające dane ESSPROS, wydziały Komisji oraz instytucje międzynarodowe) szczegółowe dane pogrupowane według systemów i państw członkowskich

3.

Jeśli dane państwo członkowskie zgodzi się na pełne rozpowszechnianie danych, określeni użytkownicy będą mogli opublikować dane według systemów.

4.

Jeśli dane państwo członkowskie nie zgodzi się na pełne rozpowszechnianie, określeni użytkownicy będą mogli opublikować dane zagregowane na poziomie systemów. Agregacja danych na poziomie systemów jest zgodna z zasadami rozpowszechniania określonymi przez dane państwo członkowskie.


18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 264/2011

z dnia 17 marca 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,2

TN

51,7

TR

81,8

ZZ

64,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

150,7

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

42,5

TR

110,9

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

57,6

IL

71,1

MA

53,7

TN

45,3

TR

73,3

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

67,3

TR

49,4

ZZ

58,4

0808 10 80

AR

96,2

BR

84,2

CA

103,1

CL

97,4

CN

119,2

MK

50,2

US

130,2

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

91,5

CL

74,6

CN

53,6

US

79,9

ZA

84,8

ZZ

76,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 265/2011

z dnia 17 marca 2011 r.

ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 i art. 170 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica pomiędzy cenami produktów określonych w części XV załącznika I do wymienionego rozporządzenia na rynku światowym i ich cenami w Unii może zostać pokryta refundacjami wywozowymi.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku wołowiny i cielęciny, refundacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162, 163, 164, 167, 168 i 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą zostać zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Unii i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te powinny również spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3) oraz rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4).

(5)

Artykuł 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (5) przewiduje zmniejszenie specjalnej refundacji, jeśli ilości wywożone stanowią mniej niż 95 %, ale nie mniej niż 85 % łącznej wagi kawałków mięsa wyprodukowanych przez odkostnienie.

(6)

Obecnie stosowane refundacje zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1206/2010 (6). W związku z koniecznością ustalenia nowych refundacji należy uchylić wspomniane rozporządzenie.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Refundacje wywozowe przewidziane w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Artykuł 2

W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1359/2007, stawka refundacji w odniesieniu do produktów oznaczonych kodem 0201 30 00 9100 ulega zmniejszeniu o 3,5 EUR/100 kg.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (UE) nr 1206/2010.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(5)  Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21.

(6)  Dz.U. L 333 z 17.12.2010, s. 49.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w sektorze wołowiny i cielęciny stosowane od dnia 18 marca 2011 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji wywozowej

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

18,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

24,4

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

24,4

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

18,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

30,5

B03

EUR/100 kg wagi netto

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

18,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg wagi netto

3,3

CA (5)

EUR/100 kg wagi netto

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg wagi netto

11,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg wagi netto

42,4

B03

EUR/100 kg wagi netto

24,9

EG

EUR/100 kg wagi netto

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg wagi netto

25,4

B03

EUR/100 kg wagi netto

15,0

EG

EUR/100 kg wagi netto

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

8,1

B03

EUR/100 kg wagi netto

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg wagi netto

8,1

B03

EUR/100 kg wagi netto

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg wagi netto

8,1

B03

EUR/100 kg wagi netto

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

8,1

B03

EUR/100 kg wagi netto

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg wagi netto

3,3

CA (5)

EUR/100 kg wagi netto

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg wagi netto

11,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

10,3

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).

Kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

B00

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz z Unii).

B02

:

B04 i miejsce przeznaczenia EG.

B03

:

Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo (), Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, zaopatrzenie i zapasy żywności (miejsca przeznaczenia określone w art. 33 i 42 oraz odpowiednio w art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong, Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.


(1)  Jak określono w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(2)  Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia zaświadczenia znajdującego się w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 3).

(3)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od spełnienia warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1359/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21) oraz, w odpowiednich przypadkach, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7).

(4)  Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, s. 7).

(5)  Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1041/2008 (Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 3).

(6)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1731/2006 (Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12).

(7)  Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, s. 39).

Określenie „zawartość przeciętna” odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, s. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko.


18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 266/2011

z dnia 17 marca 2011 r.

ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 i art. 170 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica pomiędzy cenami produktów, o których mowa w części XX załącznika I do wymienionego rozporządzenia, na rynku światowym i ich cenami w Unii może zostać pokryta refundacjami wywozowymi.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mięsa drobiowego, refundacje wywozowe powinny zostać ustanowione zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162, 163, 164, 167 i 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą zostać zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Unii i które posiadają znak identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te muszą również spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3).

(5)

Obecnie stosowane refundacje zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1207/2010 (4). W związku z koniecznością ustalenia nowych refundacji, należy uchylić wspomniane rozporządzenie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Refundacje wywozowe przewidziane w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z warunkami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (UE) nr 1207/2010.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 333 z 17.12.2010, s. 53.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 18 marca 2011 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostki miary

Kwota refundacji

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

Uwagi: Zarówno kody produktów, jak i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

V03:

A24, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran.


18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 267/2011

z dnia 17 marca 2011 r.

ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów. Należy zatem opublikować ceny reprezentatywne.

(3)

Ze względu na sytuację na rynku zmianę tę należy jak najszybciej zastosować.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuję się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 8.

(3)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 17 marca 2011 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis produktu

Cena reprezentatywna

(EUR/100 kg)

Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3

(EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

140,8

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

135,2

0

BR

121,1

0

AR

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

218,9

24

BR

248,4

16

AR

319,1

0

CL

0207 14 50

Piersi z kurczaka, mrożone

179,2

10

BR

0207 25 10

Indyki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %«, mrożone

208,9

0

BR

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

276,6

6

BR

390,3

0

CL

0408 91 80

Żółtka jaj

337,0

0

AR

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

281,9

1

BR

3502 11 90

Albumina jaja suszona

602,6

0

AR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« oznacza »inne pochodzenie«.”


DECYZJE

18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/19


DECYZJA RADY

z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i sześciu zastępców członków z Węgier

(2011/165/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Węgier,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 grudnia 2009 r. oraz 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1014/UE (1) oraz decyzję 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów Ferenca BENKŐ, Attili JÓSZAIA, Gyögiego IPKOVICHA i Andrása SZALAYA. Cztery stanowiska zastępców członków zwolniły się w związku wygaśnięciem mandatów László BÁKONYIEGO, Károlyné KOCSIS, Zoltána NAGYA i Józsefa PAIZSA. Dwa stanowiska zastępców członków zwolnią się w związku z mianowaniem Istvána BÓKIEGO i Attili KISSA na stanowiska członków Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)

na stanowiska członków:

István BÓKA, Balatonfüred város polgármestere,

Attila KISS, Hajdúböszörmény város polgármestere,

Sándor KOVÁCS, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke,

Jenő MANNINGER, Zala Megyei Közgyűlés elnöke;

oraz

b)

na stanowiska zastępców członków:

Zoltán HORVÁTH, Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke,

Ferenc KOVÁCS, Vas Megyei Közgyűlés elnöke,

Ferenc TEMERINI, Soltvadkert, önkormányzati képviselő,

Attila TILKI, Fehérgyarmat város polgármestere,

Botond VÁNTSA, Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő,

Tamás VARGHA, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2011 r.

W imieniu Rady

FAZEKAS S.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.


18.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie utworzenia SHARE-ERIC

(2011/166/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 723/2009 upoważnia się Komisję do tworzenia konsorcjów na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (zwanych dalej ERIC).

(2)

W dniu 14 grudnia 2010 r. Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Niderlandów oraz Republika Austrii zwróciły się do Komisji o utworzenie konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej dla celów przeprowadzenia badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie (zwanego dalej SHARE-ERIC), Królestwo Belgii poparło ten wniosek w dniu 21 stycznia 2011 r., a Szwajcaria zwróciła się o możliwość przystąpienia do SHARE-ERIC jako obserwator.

(3)

Królestwo Niderlandów przedstawiło oświadczenie uznające SHARE-ERIC za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 143 lit. g) oraz art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2) oraz za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (3) z chwilą jego utworzenia.

(4)

Komisja, zgodnie ze swoimi obowiązkami określonymi w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, dokonała oceny wniosku i stwierdziła, że spełnione zostały wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 723/2009.

(5)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 zwrócono się do komitetu utworzonego na podstawie art. 20 tego rozporządzenia o opinię w sprawie stworzenia SHARE-ERIC i komitet ten wydał opinię pozytywną.

(6)

Przewiduje się, że SHARE-ERIC stanie się ważnym atutem dla innych większych inicjatyw europejskich na rzecz rozwoju badań i innowacji w dziedzinie starzenia się społeczeństwa, takich jak zaproponowana inicjatywa w zakresie wspólnego planowania „Długie lata, lepsze życie”, wspólny program dotyczący nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym oraz europejskie partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie aktywności i zdrowia osób starszych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Utworzenie SHARE-ERIC

1.   Niniejszym tworzy się konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej dla badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie, zwane SHARE-ERIC, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 723/2009.

Od momentu wejścia w życie niniejszej decyzji SHARE-ERIC posiada osobowość prawną i w każdym państwie członkowskim posiada zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznanym przez prawo krajowe osobom prawnym. SHARE-ERIC może w szczególności nabywać, być właścicielem lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz własność intelektualną, zawierać umowy i być stroną w postępowaniach sądowych.

2.   Jak uzgodnili członkowie SHARE-ERIC, statut konsorcjum jest załączony do niniejszej decyzji. Procedura zmiany statutu jest określona w statucie oraz w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009. Statut jest publicznie dostępny na stronie internetowej ERIC oraz w jego siedzibie statutowej.

3.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.   Niniejsza decyzja wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

STATUT SHARE-ERIC

dotyczący utworzenia i prowadzenia badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)

Treść

Artykuł 1

Utworzenie SHARE-ERIC

Artykuł 2

Siedziba statutowa i język roboczy

Artykuł 3

Zadania

Artykuł 4

Zasady

Artykuł 5

Organy SHARE-ERIC i partnerskie instytucje naukowe

Artykuł 6

Rada

Artykuł 7

Zarząd

Artykuł 8

Zakres działania

Artykuł 9

Składki do budżetu

Artykuł 10

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Artykuł 11

Własność intelektualna

Artykuł 12

Rozpowszechnianie i wykorzystanie danych SHARE

Artykuł 13

Zamówienia publiczne i zwolnienia podatkowe

Artykuł 14

Zatrudnienie

Artykuł 15

Zmiany

Artykuł 16

Przystąpienie do statutu

Artykuł 17

Czas istnienia organizacji

Artykuł 18

Dostępność statutu

Załącznik 1

Partnerskie instytucje naukowe i kierownicy na poziomie krajowym

Załącznik 2

Naukowa rada monitorująca

Załącznik 3

Szacunkowe koszty badania i koszty operacyjne

Załącznik 4

Procedura przetargu ograniczonego

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Czeska

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Niderlandów,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

PRAGNĄC wzmocnić pozycję Europy i Umawiających się Stron w zakresie badań na świecie, jak również zacieśnić współpracę naukową sięgającą poza granice państw i obejmującą różne dyscypliny,

UWZGLĘDNIAJĄC sprawozdanie Komisji Europejskiej przedłożone Radzie Europejskiej w 2001 r. (dokument Rady 6997/01), w którym starzenie się społeczeństwa oraz związane z nim społeczne i gospodarcze wyzwania dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu uznano za jeden z najbardziej palących problemów w Europie XXI w., oraz w którym określono poważne luki w infrastrukturze w odniesieniu do zrozumienia problemu starzenia się indywidualnych osób oraz społeczeństw oraz w którym wzywa się do „zbadania możliwości przeprowadzenia, we współpracy z państwami członkowskimi, europejskiego przekrojowego badania w kwestii starzenia się” w celu wspierania europejskich badań w tym zakresie,

OPIERAJĄC SIĘ na obecnym prototypie badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE), który w trakcie realizowania planu działania Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych wybrano jako prototyp, który stanie się jednym z głównych elementów infrastruktury badawczej Europejskiej Przestrzeni Badawczej,

UZNAJĄC, że to nowe interdyscyplinarne, międzynarodowe i przekrojowe badanie o bezprecedensowej jakości pod względem spójności, zakresu i możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej wyników poszczególnych państw, będzie w przyszłości miało istotne znaczenie w wielu różnych dziedzinach nauk podstawowych i stosowanych takich jak demografia, ekonomia, epidemiologia, gerontologia, biologia, medycyna, psychologia, zdrowie publiczne, polityka zdrowotna, socjologia oraz statystyka,

UZNAJĄC, że formułowanie polityki publicznej w oparciu o fakty wymaga zaktualizowanej infrastruktury w zakresie danych,

OCZEKUJĄC, że inne państwa będą uczestniczyły w działaniach podjętych na mocy niniejszego statusu,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Utworzenie SHARE-ERIC

1.   Niniejszym tworzy się rozproszoną europejską infrastrukturę badawczą nazywaną badaniem dotyczącym zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE).

2.   SHARE ma formę prawną konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i otrzymuje nazwę SHARE-ERIC (dalej zwane także organizacją).

Artykuł 2

Siedziba statutowa i język roboczy

1.   Siedzibą statutową organizacji jest Tilburg, Niderlandy.

2.   W celu przeniesienia siedziby statutowej do Niemiec Umawiające się Strony uzgadniają, że dokonają stosownej zmiany statutu po dostarczeniu przez władze niemieckie niezbędnego oświadczenia zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 723/2009. Zmiana ta nie wchodzi w życie przed zakończeniem fazy I, określonej w art. 8.

3.   Językiem roboczym organizacji jest język angielski.

Artykuł 3

Zadania

1.   W celu zrozumienia zagadnienia starzenia się osób indywidualnych oraz społeczeństw SHARE-ERIC tworzy infrastrukturę składającą się z danych jednostkowych dotyczących gospodarstw domowych i osób fizycznych (dalej zwaną także badaniem). Do głównych zadań tego badania należą:

a)

zaprojektowanie podstawowego narzędzia badawczego, dzięki któremu możliwe będzie zebranie istotnych informacji dotyczących gospodarczych, zdrowotnych oraz rodzinno-społecznych warunków życia osób powyżej 50 roku życia oraz ich rodziców;

b)

stosowanie tego narzędzia co dwa lata w grupie respondentów w każdym państwie uczestniczącym w konsorcjum oraz utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi członkami badanej grupy pomiędzy kolejnymi etapami badania;

c)

zebranie uzyskanych informacji w przyjaznej dla użytkownika bazie danych dostępnej dla wszystkich badaczy naukowych z zastosowaniem ograniczeń dotyczących poufności danych oraz należyte utrzymanie tej bazy danych, w tym korygowanie danych podstawowych, imputacja danych oraz prowadzenie dokumentacji.

2.   Obecny prototyp SHARE zostaje udoskonalony w trzech wymiarach:

a)

przedłużenie czasu trwania SHARE w celu utworzenia wiarygodnego panelu, śledzącego proces starzenia się osób oraz ich reakcje na zmiany w środowisku społecznym i gospodarczym. W wyniku tej zmiany dodane zostanie kolejne siedem etapów badania, odbywających się co dwa lata w trzech fazach, jak określono w art. 8;

b)

rozszerzenie SHARE na wszystkie państwa członkowskie UE;

c)

zwiększenie próby badawczej SHARE, aby przystosować badanie na użytek analiz krajowych. Ogólnie docelowa wielkość próby badawczej wynosi po 6 000 osób w wieku 50 lat lub starszych w każdym państwie uczestniczącym w organizacji.

3.   SHARE-ERIC realizuje powyższe zadania w ramach działalności niegospodarczej.

Artykuł 4

Zasady

1.   SHARE tworzony jest przez badaczy i służy badaczom. Nadrzędnym celem organizacji jest osiągnięcie doskonałej jakości badań naukowych. Nad utrzymaniem doskonałej jakości naukowej w SHARE będzie czuwała niezależna naukowa rada monitorująca (zob. załącznik 2).

2.   SHARE jest badaniem ponadnarodowym. Możliwość dokonywania analiz porównawczych wyników poszczególnych państw jest istotnym czynnikiem, który uwzględnia się przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących tworzenia badań SHARE. Ponadto przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić możliwość porównania z wynikami analogicznych badań, szczególnie z wynikami badania na temat zdrowia i przechodzenia na emeryturę w USA oraz angielskiego badania przekrojowego w zakresie starzenia się. Tematy o ponadnarodowym potencjale badawczym mają pierwszeństwo przed tematami, które można realizować tylko w pojedynczych państwach.

3.   SHARE integruje nauki z dziedziny ekonomii, zdrowia oraz nauki społeczne. Tematy o interdyscyplinarnym potencjale badawczym mają pierwszeństwo przed tematami, które odnoszą się tylko do jednej dyscypliny.

4.   SHARE jest badaniem przekrojowym, śledzącym proces starzenia się osób indywidualnych. Tematy o przekrojowym potencjale badawczym mają pierwszeństwo przed tematami, które odnoszą się do pojedynczych odcinków czasu.

5.   Aby sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństw we wszystkich państwach UE, badania w ramach SHARE wspierają formułowanie strategii UE opartych na faktach, takich jak inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020 „Unia innowacji”.

Artykuł 5

Organy SHARE-ERIC i partnerskie instytucje naukowe

1.   Organami SHARE-ERIC są: zgromadzenie ogólne, zwane dalej radą (zob. art. 6), oraz zarząd (zob. art. 7).

2.   Na wniosek zarządu i w świetle zasad określonych w art. 4 każda Umawiająca się Strona wybiera instytucję badawczą odpowiedzialną za wykonanie zadań naukowych SHARE-ERIC w jej kraju (zwaną dalej partnerską instytucją naukową).

3.   Jeżeli partnerska instytucja naukowa naruszy zasady określone w art. 4, Umawiająca się Strona może na wniosek zarządu zastąpić daną instytucję inną instytucją.

4.   W przypadku proponowania nowej partnerskiej instytucji naukowej lub zmiany instytucji zarząd zwraca się o poradę do naukowej rady monitorującej (zob. załącznik 2).

5.   Bieżący wykaz partnerskich instytucji naukowych znajduje się w załączniku 1.

Artykuł 6

Rada

1.   Każda Umawiająca się Strona jest reprezentowana w radzie przez najwyżej dwóch przedstawicieli. Przedstawiciele w radzie są powoływani i odwoływani przez Umawiającą się Stronę. Każda Umawiająca się Strona informuje przewodniczącego rady na piśmie i bez zbędnych opóźnień o powołaniu lub odwołaniu swoich przedstawicieli do rady.

2.   Każdej Umawiającej się Stronie przysługuje w radzie jeden głos. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że w niniejszym statucie postanowiono inaczej. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowania o wyniku decyduje głos państwa goszczącego.

3.   Osoby na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierane są przez radę spośród przedstawicieli Umawiających się Stron na okres dwóch lat. Osoby wybrane na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego stają się neutralnymi i niezależnymi członkami (supra partes) i opuszczają swoje delegacje. Umawiające się Strony, których przedstawiciele opuszczają delegacje, powołują innego przedstawiciela, który reprezentuje je w radzie.

4.   Spotkania rady odbywają się przynajmniej raz w roku. Spotkania rady zwoływane są przez przewodniczącego rady. Spotkania rady zwoływane są także na wniosek przynajmniej dwóch Umawiających się Stron. Nadzwyczajne spotkania rady mogą być także zwoływane na wniosek koordynatora (zob. art. 7), jeżeli jest to wymagane ze względu na interes organizacji.

5.   Rada otrzymuje od zarządu i zatwierdza sprawozdanie roczne, sprawozdanie finansowe oraz roczny plan wydatków. Przynajmniej raz w roku rada dokonuje przeglądu rzeczywistych i prognozowanych kosztów badań i kosztów operacyjnych. Rada, działając jednomyślnie, może zatwierdzić zmianę wysokości składki w odniesieniu do tych innych wspólnych kosztów w rocznym planie wydatków, które nie są pokrywane z żadnego innego źródła finansowania (art. 9 ust. 5).

6.   Rada otrzymuje i zatwierdza roczny plan działania określający rozległe cele badawcze SHARE, główny obszar następnego etapu badań, proces certyfikacji oraz harmonogram badania i rozpowszechniania informacji. Co dwa lata rada otrzymuje sprawozdanie sporządzone przez naukową radę monitorującą.

7.   Kwalifikowaną większością głosów (przynajmniej dwie trzecie Umawiających się Stron) rada wybiera koordynatora, koordynatorów obszarów oraz innych członków zarządu zgodnie z art. 7, po otrzymaniu stosownych nominacji od partnerskich instytucji naukowych.

8.   Przed przystąpieniem do SHARE-ERIC zgodnie z art. 16 państwa uczestniczące w SHARE-ERIC mogą być członkami rady jako obserwatorzy bez prawa głosu poprzez podpisanie protokołu ustaleń w sprawie przygotowania badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie (w dniu 15 lipca 2009 r.).

Artykuł 7

Zarząd

1.   Zarząd składa się z maksymalnie sześciu członków, w tym:

a)

dyrektora SHARE (zwanego dalej koordynatorem);

b)

trzech koordynatorów obszarów reprezentujących trzy obszary badawcze SHARE (gospodarkę, zdrowie, powiązania społeczno-rodzinne);

c)

w razie potrzeby innych badaczy reprezentujących ważną dziedzinę naukową lub ważne centrum operacyjne SHARE.

2.   Członkowie zarządu muszą być badaczami uznanymi w skali międzynarodowej z doświadczeniem w prowadzeniu badań nad starzeniem się lub zarządzaniu badaniami.

3.   Zarząd przedkłada radzie wnioski w sprawie wszelkich decyzji strategicznych i budżetowych. Zarząd jest odpowiedzialny za wszelkie procesy finansowe i procesy zarządzania, dzięki którym utrzymywana jest integralność naukowa, możliwość porównywania wyników badań poszczególnych państw oraz ogólna równowaga koncepcji badania SHARE. W szczególności zarząd jest odpowiedzialny za finanse i wykonywanie zadań SHARE-ERIC oraz spełnianie wymogów prawnych takich jak zachowanie poufności danych oraz stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na poziomie europejskim.

4.   Zarząd przedkłada radzie roczne sprawozdanie dotyczące stanu badania, wniosek w sprawie rocznego planu wydatków oraz planu działania, a także sporządza sprawozdanie finansowe.

5.   Zarządowi przewodniczy koordynator, który jest prawnym przedstawicielem SHARE-ERIC. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację badania i za utrzymanie wysokich norm metodologicznych we wszystkich państwach biorących udział w badaniu na tym samym poziomie.

6.   Koordynatorzy obszarów są odpowiedzialni za przeprowadzenie badania o doskonałej jakości z naukowego punktu widzenia w obszarze, który reprezentują. W szczególności odpowiadają oni za sporządzenie kwestionariusza dotyczącego obszaru, który reprezentują, oraz za spójność danych przedstawianych odbiorcom ze świata nauki.

7.   Zarząd zasięga rady ekspertów zewnętrznych i powołuje radę naukowców, która doradza we wszelkich kwestiach związanych z nauką (naukową radę monitorującą). Rada ta jest niezależna od organizacji (zob. załącznik 2).

8.   Stosunki między zarządem a naukową radą monitorującą reguluje umowa konsorcyjna.

Artykuł 8

Zakres działania

1.   Organizacja przeprowadzi badania składające się z siedmiu etapów podzielonych na trzy fazy:

a)

w fazie I, w latach 2010 i 2011, organizacja przeprowadza wstępne badanie na pełną skalę, opierając się na projekcie badania sporządzonym w fazie przygotowawczej;

b)

w fazie II organizacja przeprowadza trzy dodatkowe badania na pełną skalą, odpowiednio w latach 2012/13, 2014/15 oraz 2016/17, aktualizuje projekt badania, by zachować wysoką jakość oraz rozpowszechnia dane;

c)

po otrzymaniu pozytywnej oceny naukowej w fazie III organizacja przeprowadza kolejne trzy badania na pełną skalą, odpowiednio w latach 2018/19, 2020/21 oraz 2022/23, aktualizuje projekt badania, by zachować wysoką jakość oraz rozpowszechnia dane.

Artykuł 9

Składki do budżetu

1.   Składki Umawiających się Stron przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzenia siedmiu etapów badania w każdym państwie, kosztów koordynacji oraz kosztów wspólnych takich jak koszty aktualizacji projektu badania, rozpowszechniania danych zgromadzonych podczas siedmiu etapów badania oraz środki przeznaczone na wykonywanie funkcji koordynatora, koordynatorów obszarów oraz na działalność naukowej rady monitorującej.

2.   Składki Umawiających się Stron są przeznaczone na pokrycie czterech rodzajów kosztów: (A) kosztów prowadzenia badań w każdym państwie, (B) kosztów operacyjnych związanych z przeprowadzeniem badania w każdym państwie, (C) kosztów koordynacji oraz (D) innych wspólnych kosztów w zakresie, w jakim koszty te nie są pokryte z innych źródeł finansowania. W załączniku 3 znajduje się tabela przedstawiająca wstępne oszacowanie kosztów związanych z realizacją fazy I.

3.   Każda Umawiająca się Strona przekazuje SHARE-ERIC, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerskiej instytucji naukowej, za którą jest odpowiedzialna, środki na pokrycie kosztów badania, przypadających na dane państwo (zob. kolumna A wstępnego oszacowania znajdującego się w załączniku 3).

4.   Każda Umawiająca się Strona przekazuje partnerskiej instytucji naukowej, za którą jest odpowiedzialna, środki na pokrycie kosztów operacyjnych, przypadających na dane państwo (zob. kolumna B wstępnego oszacowania znajdującego się w załączniku 3).

5.   Republika Federalna Niemiec pokrywa koszty koordynacji badania (zob. kolumna C wstępnego oszacowania znajdującego się w załączniku 3).

6.   Każda Umawiająca się Strona wnosi do SHARE-ERIC składkę na pokrycie tej części wspólnych kosztów badania, która nie jest pokryta z innych źródeł finansowania. Wkład każdej z Umawiających się Stron jest proporcjonalny do wartości dochodu narodowego brutto na mieszkańca pochodzącej z najnowszych badań Eurostatu, z zastrzeżeniem, że wkład ten nie jest niższy niż połowa średniego wkładu i wyższy niż wartość średniego wkładu pomnożona przez 1,5. Poszczególne elementy innych kosztów wspólnych przedstawiono w rocznym planie wydatków (zob. kolumna D wstępnego oszacowania znajdującego się w załączniku 3).

7.   SHARE-ERIC lub partnerskie instytucje naukowe mogą jako konsorcjum zareagować na zaproszenie do składania wniosków Komisji Europejskiej, Krajowego Instytutu ds. Starzenia w USA oraz innych ponadnarodowych i krajowych organizacji finansujących, które przekazują środki na realizację całych projektów albo pokrycie części lub całości wspólnych kosztów wyszczególnionych w kolumnie D znajdującej się w załączniku 3.

Artykuł 10

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1.   Zakres odpowiedzialności finansowej, którą ponoszą członkowie za zobowiązania ERIC, jest ograniczony odpowiednio do wartości ich składek do budżetu SHARE-ERIC i ustalony w rocznych planach wydatków.

2.   SHARE-ERIC podejmuje stosowne działania mające na celu ubezpieczenie od ryzyka związanego ze stworzeniem i przeprowadzeniem badania.

Artykuł 11

Własność intelektualna

1.   Dla celów niniejszego statutu pojęcie „własność intelektualna” będzie rozumiane zgodnie z art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, podpisanej w dniu 14 lipca 1967 r.

2.   SHARE-ERIC jest właścicielem badania oraz wszelkich praw własności intelektualnej wynikających ze stworzenia tego badania.

3.   W kwestiach związanych z własnością intelektualną stosunki między Umawiającymi się Stronami są regulowane krajowymi przepisami obowiązującymi Umawiające się Strony.

Artykuł 12

Upowszechnianie i wykorzystanie danych SHARE

1.   SHARE-ERIC rozpowszechnia zebrane dane w środowisku naukowym niezwłocznie po dokonaniu korekty danych, imputacji danych oraz przygotowaniu stosownej dokumentacji.

2.   Korzystanie z danych SHARE jest bezpłatne dla środowiska naukowego. Zarząd tworzy radę użytkowników reprezentującą interesy użytkowników ze świata nauki uwzględniając zalecenia naukowej rady monitorującej.

3.   Wykorzystanie i gromadzenie danych SHARE podlega europejskim i krajowym przepisom dotyczącym ochrony danych. Użytkownicy, którzy nie podlegają prawodawstwu UE, mogą korzystać z danych SHARE pod warunkiem że podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności danych korzystając z formularza sporządzonego przez Komisję Europejską (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, s. 52).

Artykuł 13

Zamówienia publiczne i zwolnienia podatkowe

1.   SHARE-ERIC traktuje podmioty pragnące wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmioty biorące udział w przetargu na takich samych warunkach i w sposób niedyskryminujący, niezależnie od tego, czy siedziba podmiotu znajduje się na terytorium Unii Europejskiej czy poza nim. Wszelkie postępowania o udzielenie zamówienia powinny być zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji.

2.   Ogólnie procedura udzielenia zamówień publicznych przez SHARE-ERIC podlega przepisom dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (1), z zastosowaniem progów zmienionych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1422/2007 (2), dalszym zmianom oraz stosownym krajowym przepisom dotyczącym procedury udzielania zamówień publicznych.

3.   W odniesieniu do zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, z których korzyści odnosi całe środowisko naukowe i za które całość wynagrodzenia wypłaca SHARE-ERIC, obowiązuje art. 16 lit. f) dyrektywy 2004/18/WE i stosowana jest procedura ograniczona (zob. załącznik 4). W przypadku procedur ograniczonych, procedur negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia oraz procedurze dialogu konkurencyjnego instytucje zamawiające mogą ograniczyć liczbę odpowiednich kandydatów, których zaproszą do złożenia ofert, negocjacji lub prowadzenia dialogu, o ile dostateczna liczba odpowiednich kandydatów jest dostępna.

4.   Zwolnienia podatkowe wynikające z dyrektywy 2006/112/WE są ograniczone do podatku od wartości dodanej od takich dóbr i usług związanych z badaniami i rozwojem, które są przeznaczone do użytku służbowego, przewyższają wartość 250 EUR, przynoszą korzyści całemu środowisku naukowemu, a całość wynagrodzenia za nie wypłacana jest przez SHARE-ERIC. Nie stosuje się żadnych innych ograniczeń.

Artykuł 14

Zatrudnienie

1.   SHARE-ERIC jest pracodawcą stosującym zasadę równości szans. Umowy o pracę są zgodne z przepisami obowiązującymi w państwie zatrudnienia danego pracownika.

2.   Zgodnie z wymaganiami prawodawstwa krajowego każda Umawiająca się Strona ułatwia w ramach swoich kompetencji swobodny przepływ oraz pobyt obywateli państw będących Umawiającymi się Stronami zaangażowanych w realizację zadań SHARE-ERIC oraz członków ich rodzin.

Artykuł 15

Zmiany

1.   Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, ma prawo dokonać zmian w niniejszym statucie i załącznikach do niego. Do dokonania zmiany któregokolwiek z niniejszych artykułów lub załączników wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Data wprowadzenia każdej zmiany jest ogłaszana w niniejszym statucie.

2.   Statut SHARE-ERIC jest zawsze zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej oraz innymi stosowanymi przepisami i regulacjami europejskimi.

Artykuł 16

Przystąpienie do statutu

1.   Po wejściu w życie niniejszego statutu każdy rząd może przystąpić do statutu po uzyskaniu zgody dwóch trzecich Umawiających się Stron w radzie oraz po wynegocjowaniu odpowiednich warunków. Umawiające się Strony oraz przystępujący rząd lub przystępujące rządy uzgadniają warunki przystąpienia.

2.   Na wniosek zarządu i w świetle zasad określonych w art. 4 Umawiająca się Strona wybiera instytucję badawczą odpowiedzialną za realizację zadań naukowych SHARE-ERIC w jej kraju.

3.   W przypadku proponowania nowej naukowej instytucji partnerskiej zarząd zwraca się o poradę do naukowej rady monitorującej.

Artykuł 17

Długość istnienia organizacji

1.   Organizacja działa w okresie do dnia 31 grudnia 2024 r. Obejmuje on fazy I, II oraz III, jak określono w art. 8.

2.   Umawiająca się Strona może wystąpić z organizacji po zakończeniu fazy I lub fazy II.

3.   Rada może zlikwidować organizację, składając wniosek określający stosowną procedurę i ramy czasowe, zatwierdzony większością dwóch trzecich głosów, w szczególności jeżeli organizacja podejmie decyzję o rezygnacji z realizacji fazy III.

4.   W terminie 10 dni od podjęcia takiej decyzji należy zawiadomić o tym Komisję Europejską, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 723/2009.

Artykuł 18

Dostępność statutu

Statut jest dostępny publicznie na stronie internetowej SHARE-ERIC, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 723/2009.


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

(2)  Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 34.

ZAŁĄCZNIK 1

PARTNERSKIE INSTYTUCJE NAUKOWE I KIEROWNICY NA POZIOMIE KRAJOWYM

Państwo

Uczestniczące organizacje

Krótki opis

Austria

Uniwersytet w Linzu, Zakład Ekonomii

W Zakładzie Ekonomii Uniwersytetu w Linzu realizowana jest austriacka część projektu SHARE. Badania zakładu skupiają się na następujących dziedzinach: ekonomia pracy, ekonomia sektora publicznego, zagadnienia związane z reformą systemów emerytalnych oraz ekonomia środowiska. Zakład będzie reprezentowany przez Rudolfa Wintera-Ebmera, profesora ekonomii i specjalisty w dziedzinie ekonomii empirycznej w zakresie pracy.

Belgia

Uniwersytet w Antwerpii, CSP

Głównym celem CSP jest prowadzenie badań nad adekwatnością polityk społecznych. Badania te są głównie oparte na sporządzaniu szeroko zakrojonych ankiet dotyczących sytuacji socjoekonomicznej w gospodarstwach domowych. Zespołem belgijskim będzie kierował starszy analityk Karel van den Bosch.

Belgia

Uniwersytet w Liège, CREPP

Do głównych obszarów specjalizacji CREPP należą: zabezpieczenie społeczne, zachowanie osób przechodzących na emeryturę, samopoczucie osób starszych oraz przeniesienie świadczeń na następne pokolenia. Sergio Perelman jest odpowiedzialny za koordynację projektu SHARE we frankofońskiej społeczności w Belgii.

Republika Czeska

CERGE-EI, Praga

CERGE-EI jest podmiotem w pełni akredytowanym w Stanach Zjednoczonych i w Czechach. Instytut zajmuje się głównie badaniem przemian społecznych, gospodarczych i politycznych następujących w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w regionie byłego Związku Radzieckiego. Zespołem czeskim będzie kierował Radim Bohacek.

Niemcy

Uniwersytet w Mannheim, Instytut Badawczy ds. Ekonomii Starzenia się w Mannheim (MEA)

MEA to ośrodek, o światowej renomie, doskonalenia badań nad ekonomią starzenia się. Do obszarów badań instytutu należą: oszczędności, ubezpieczenia społeczne oraz porządek publiczny; makroekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa, oraz zdrowie publiczne. MEA jest reprezentowany przez Axela Börscha-Supana, dyrektora, który był odpowiedzialny za koordynację grupy projektów SHARE.

Niderlandy

Uniwersytet w Tilburgu,

Netspar

Netspar jest naukową siecią badawczą zajmującą się zagadnieniem rent, emerytur oraz starzenia się, która jest związana z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Tilburgu. Jej dyrektor generalny, Frank van der Duyn Schouten, będzie kierował holenderską częścią projektu SHARE.

ZAŁĄCZNIK 2

NAUKOWA RADA MONITORUJĄCA

Artykuł 1

Utworzenie rady

Zarząd stworzy ciało doradcze składające się przynajmniej z sześciu wybitnych, niezależnych i doświadczonych naukowców (zwane dalej naukową radą monitorującą) i pełniące rolę zewnętrznego organu doradczego na potrzeby badania, który będzie kontrolował jakość pracy konsorcjum badawczego oraz okresowo doradzał radzie i konsorcjum badawczemu.

Artykuł 2

Niezależność

Naukowa rada monitorująca jest niezależna od SHARE-ERIC.

Artykuł 3

Zadania

1.   Głównym zadaniem naukowej rady monitorującej jest monitorowanie jakości naukowej projektu SHARE. Przynajmniej raz w roku rada powinna przekazać informację zwrotną zarządowi i konsorcjum badawczemu.

2.   Co dwa lata naukowa rada monitorująca przedkłada radzie SHARE-ERIC pisemne sprawozdanie. W sprawozdaniu tym należy również dokonać oceny usług oferowanych osobom korzystającym z danych SHARE.

3.   Na samym początku oraz po upływie około trzech lat naukowa rada monitorująca dokonuje szczegółowego przeglądu strategii naukowej SHARE, analizując innowacyjne dziedziny oraz możliwe sposoby gromadzenia danych.

Artykuł 4

Skład

1.   Członkowie naukowej rady monitorującej wybierają nowych członków, jeżeli uważają, że jest to niezbędne do zapewnienia dostatecznej reprezentacji wszystkich obszarów naukowych objętych przez SHARE.

2.   Przynajmniej jeden członek rady uczestniczy w angielskim badaniu przekrojowym w zakresie starzenia się, aby zapewnić bliską współpracę, jeżeli chodzi o to badanie i udzielać dodatkowych rad i wskazówek korzystając z doświadczeń zdobytych podczas tego badania.

3.   Przynajmniej jeden członek rady uczestniczy w badaniu na temat zdrowia i przechodzenia na emeryturę w USA, aby zapewnić bliską współpracę, jeżeli chodzi o to badanie, i udzielać dodatkowych rad i wskazówek korzystając z doświadczeń zdobytych podczas tego badania.

4.   Funkcję przewodniczącego naukowej rady monitorującej pełni obecnie Arie Kapteyn.

5.   Pozostali członkowie (wraz z obszarami, które reprezentują) to:

 

Orazio Attanasio (dochody, konsumpcja, oszczędności)

 

Lisa Berkman (epidemiologia społeczna i biomarkery)

 

Nicholas Christakis (socjologia medycyny i dane administracyjne)

 

Mick Couper (metody badawcze, sposoby upowszechniania danych oraz nowe technologie)

 

Michael Hurd (oszczędności i zdrowie, dostęp do danych i jakość, harmonizacja z badaniem na temat zdrowia i przechodzenia na emeryturę w USA – HRS)

 

Daniel McFadden (metodyka badań)

 

Norbert Schwarz (psychologia badania i metodyka dostępu do danych)

 

Andrew Steptoe (biomarkery, harmonizacja z angielskim badaniem przekrojowym w zakresie starzenia się – ELSA)

Artykuł 5

Budżet

1.   Zgodnie z art. 9 ust. 1 statutu SHARE-ERIC przewodniczący naukowej rady monitorującej otrzymuje środki budżetowe na pokrycie kosztów podróży oraz honorariów członków rady. Przewodniczący naukowej rady monitorującej ma pełną swobodę w dysponowaniu środkami budżetowymi.

2.   Bieżący budżet roczny wynosi 30 000 EUR. Techniczne zarządzanie budżetem należy do obowiązków personelu zarządu.

ZAŁĄCZNIK 3

WSTĘPNE OSZACOWANIE KOSZTÓW W FAZIE I (ETAP 4)

W niniejszym załączniku przedstawiono wstępne oszacowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem etapu 4 projektu SHARE w latach 2010 i 2011, tj. podczas fazy I zgodnie z art. 8 ust. 1. Rodzaje kosztów określono w art. 9 („Składki do budżetu”). Niniejszy załącznik nie jest rocznym planem wydatków wymaganym w art. 6 ust. 5, lecz służy jako wstępna wskazówka dla takiego planu, który zostanie sporządzony przez zarząd dopiero po utworzeniu SHARE-ERIC.

(A): Zespół zarządzający SHARE przygotował wstępne oszacowanie kosztów badania opierając się na kosztach, które poniesiono podczas badań w 2006 i 2008 r. W przypadku nowych państw wstępne oszacowanie opiera się na kosztach, jakie poniosły państwa z nimi porównywalne.

(B): Wstępne oszacowanie kosztów operacyjnych zostało oparte na kwocie odpowiadającej zatrudnieniu na cały etat dwóch pracowników z pensjami zgodnymi z wymaganiami programu UE Marie Curie oraz na oszacowaniu kosztów podróży, kosztów utrzymania oraz kosztów ogólnych we wszystkich państwach, opierając się na kosztach poniesionych podczas badań w 2006 i 2008 r.

Austria, Republika Czeska, Francja, Niemcy oraz Polska przedstawiły wstępne oszacowania kosztów operacyjnych przypadających na dane państwo. Te oszacowania kosztów operacyjnych mogą obejmować koszty zatrudnienia większej lub mniejszej ilości osób w porównaniu z szacunkami sporządzonymi przez pracowników SHARE.

(C): Koszty koordynacji przypadające na Niemcy oszacowano opierając się na kosztach poniesionych podczas badań w 2006 i 2008 r.

(D): Składki państw w odniesieniu do innych kosztów wspólnych oszacowano opierając się na kosztach poniesionych podczas badań w 2006 i 2008 r., i każdemu państwu przydzielono składkę zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 5. Mogą one być jednak znacznie niższe lub nawet wynosić 0, jeżeli inne organizacje finansujące takie jak Komisja Europejska lub Krajowy instytut ds. starzenia się w USA pokryją te koszty poprzez udzielenie dotacji lub podpisanie oddzielnych umów.

Szacunkowe koszty dla etapu 4 (2010-11) z podziałem na kraje i rodzaje kosztów

(w tys. EUR)

 

(Α)

Koszty badania próby 6 000 osób

(B)

Koszty operacyjne (personel, podróże i koszty ogólne)

(C)

Koszty koordynacji

(D)

Maksymalna składka w odniesieniu do innych kosztów wspólnych

Ogółem

Austria

1 006

322

 

109

1 438

Belgia

778

318

 

99

1 194

Czechy

338

167

 

71

576

Dania

892

409

 

105

1 406

Estonia

460

243

 

59

761

Francja

1 024

327

 

97

1 448

Niemcy

784

314

1 887

102

3 087

Grecja

602

285

 

84

971

Węgry

460

243

 

55

758

Irlandia

1 024

339

 

126

1 490

Izrael

602

285

 

79

966

Włochy

782

322

 

88

1 191

Luksemburg

1 556

358

 

145

2 059

Niderlandy

794

314

 

117

1 224

Polska

453

226

 

50

730

Portugalia

602

285

 

66

953

Słowenia

460

243

 

79

781

Hiszpania

786

300

 

91

1 177

Szwecja

1 024

339

 

107

1 471

Szwajcaria

1 556

358

 

122

2 036

OGÓŁEM

15 983

5 997

1 887

1 851

25 719

ZAŁĄCZNIK 4

PROCEDURA PRZETARGU OGRANICZONEGO

Procedura przetargu ograniczonego, o której mowa poniżej, ma zastosowanie do wszelkich usług badawczych i rozwojowych, z których korzyści odnosi całe środowisko naukowe i za które całość wynagrodzenia wypłaca SHARE-ERIC.

Usługi badawcze i usługi rozwojowe obejmują usługi badawcze i usługi rozwojowe niezbędne do utrzymania i podniesienia stanu wiedzy w zakresie technologii badania. Obejmują one następujące usługi, lecz nie są do nich ograniczone: rozwój oprogramowania służącego do prowadzenia badań, rozwój metodologii badania, opracowanie innowacyjnych technik prowadzenia ankiet oraz ich praktyczne zastosowanie.

Przed rozpoczęciem procedury przetargowej należy publicznie udostępnić opis usług będących przedmiotem zamówienia poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu. Strony zamawiające podają w takim ogłoszeniu obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub reguły, które zamierzają stosować, minimalną liczbę kandydatów, których zamierzają zaprosić oraz, w stosownych przypadkach, ich maksymalną liczbę.

Konkurencję można ograniczyć do trzech potencjalnych oferentów. Jeżeli na rynku usług będących przedmiotem zamówienia działa trzech lub mniej usługodawców, procedurą przetargową należy objąć wszystkich usługodawców na rynku.

Wybór oferenta jest dokonywany w oparciu o najniższą zaoferowaną cenę i najwyższą zaoferowaną jakość usługi. Definicja jakości usługi znajduje się w opisie w pkt 1.