ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.068.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 68

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
15 marca 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

BUDŻETY

 

 

Parlament Europejski

 

 

2011/125/UE, Euratom

 

*

Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

1

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

BUDŻETY

 

 

Parlament Europejski

 

*

1

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

BUDŻETY

Parlament Europejski

15.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/1


OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

(2011/125/UE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), w szczególności wieloletnie ramy finansowe przewidziane w jego części I i określone w załączniku I,

uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przedstawiony przez Komisję w dniu 27 kwietnia 2010 r.,

uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej przyjęte przez Radę w dniu 12 sierpnia 2010 r.,

uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2011 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przedstawiony przez Komisję w dniu 15 września 2010 r.,

uwzględniając przyjętą przez Parlament w dniu 20 października 2010 r. rezolucję w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, zmienionego przez Radę,

uwzględniając przyjęte przez Parlament w dniu 20 października 2010 r. poprawki do projektu budżetu ogólnego,

uwzględniając pismo przewodniczącego z dnia 22 października 2010 r. zwołujące — w porozumieniu z przewodniczącym Rady — posiedzenie komitetu pojednawczego w dniu 27 października 2010 r.,

uwzględniając pismo z dnia 25 października 2010 r., w którym przewodniczący Rady poinformował, że Rada nie może zatwierdzić wszystkich poprawek przyjętych przez Parlament,

uwzględniając listy w sprawie poprawek nr 2/2011 i 3/2011 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przedstawione przez Komisję odpowiednio w dniach 11 i 20 października 2010 r.,

uwzględniając fakt, że komitet pojednawczy nie osiągnął porozumienia w sprawie wspólnego projektu w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w art. 314 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przedstawiony przez Komisję dnia 26 listopada 2010 r. zgodnie z art. 314 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej przyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r.,

uwzględniając art. 75b, 75d i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zatwierdzenie stanowiska Rady przez Parlament w dniu 15 grudnia 2010 r.,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 15 grudnia 2010 r.

Przewodniczący

J. BUZEK


(1)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2011

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego

B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie

C. Plan zatrudnienia personelu

D. Budynki

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja I: Parlament

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja II: Rada Europejska i Rada

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja III: Komisja (Tom II)

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja VII: Komitet Regionów

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja VIII: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja IX: Europejski Inspektor Ochrony Danych

— Dochody

— Wydatki

— Personel

Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

— Dochody

— Wydatki

— Personel

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego

B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie

— Tytuł 1: Zasoby własne

— Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania

— Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii

— Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 6: Wkłady i zwroty związane z realizacją porozumień i programów unijnych/wspólnotowych

— Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny

— Tytuł 8: Operacje zaciągania i udzielania pożyczek

— Tytuł 9: Dochody różne

C. Plan zatrudnienia personelu

D. Budynki

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja I: Parlament

— Dochody

— Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami Unii

— Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

— Tytuł 9: Różne dochody

— Wydatki

— Tytuł 1: Pracownicy instytucji

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

— Tytuł 3: Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

— Tytuł 4: Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja II: Rada Europejska i Rada

— Dochody

— Tytuł 4: Różne podatki, obciążenia i opłaty wspólnotowe

— Tytuł 5: Dochody z tytułu działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień, umów i programów UE/wspólnotowych

— Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności

— Tytuł 9: Różne dochody

— Wydatki

— Tytuł 1: Osoby związane z instytucją

— Tytuł 2: Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne

— Tytuł 3: Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję zadań specjalnych

— Tytuł 4: Wydatki związane z grupą refleksji

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

— Dochody

— Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii

— Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 9: Różne dochody

— Wydatki

— Tytuł 1: Osoby związane z instytucją

— Tytuł 2: Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

— Tytuł 3: Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy

— Dochody

— Tytuł 4: Dochody pochodzące od pracowników instytucji

— Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 9: Różne dochody

— Wydatki

— Tytuł 1: Pracownicy instytucji

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

— Dochody

— Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

— Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 9: Dochody różne

— Wydatki

— Tytuł 1: Osoby pracujące dla instytucji

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja VII: Komitet Regionów

— Dochody

— Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

— Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 9: Dochody różne

— Wydatki

— Tytuł 1: Wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji i z nią związanych

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja VIII: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

— Dochody

— Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii

— Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

— Tytuł 9: Dochody różne

— Wydatki

— Tytuł 1: Wydatki związane z pracownikami instytucji

— Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

— Tytuł 3: Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej ogólnych zadań

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja IX: Europejski Inspektor Ochrony Danych

— Dochody

— Tytuł 4: Różne podatki i składki unijne

— Tytuł 9: Dochody różne

— Wydatki

— Tytuł 1: Wydatki związane z pracownikami instytucji

— Tytuł 2: Budynki, wyposażenie i wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

— Dochody

— Tytuł 4: Różne podatki, obciążenia i opłaty unijne

— Tytuł 5: Dochody z tytułu działalności administracyjnej instytucji

— Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień, umów i programów unijnych/wspólnotowych

— Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności

— Tytuł 9: Różne dochody

— Wydatki

— Tytuł 1: Personel w siedzibie głównej

— Tytuł 2: Budynki, wyposażenie i wydatki na funkcjonowanie w siedzibie głównej

— Tytuł 3: Delegatury

— Tytuł 10: Inne wydatki

— Personel

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

WPROWADZENIE

Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i dopuszcza łączne kwoty dochodów i wydatków uznanych za niezbędne dla Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Budżet tworzy się i wykonuje zgodnie z zasadami jednolitości, rzetelności budżetowej, jednoroczności, równowagi, jednostki rozliczeniowej, uniwersalności, specyfikacji, należytego zarządzania finansami oraz przejrzystości.

Zasady jednolitości oraz rzetelności budżetowej oznaczają, że całokształt dochodów oraz wydatków Unii pokrywanych z budżetu ujęty jest w jednym dokumencie.

Zasada jednoroczności oznacza, że budżet jest przyjmowany każdorazowo na jeden rok budżetowy oraz że zarówno środki na pokrycie zobowiązań, jak i na pokrycie płatności na dany rok budżetowy muszą być zasadniczo wykorzystane w trakcie tego roku.

Zasada równowagi oznacza, że prognozy dochodów w danym roku budżetowym muszą być równe środkom na pokrycie płatności na ten rok: zaciąganie długu w celu pokrycia ewentualnego deficytu budżetowego jest niezgodne z systemem środków własnych i jest niedozwolone.

Zgodnie z zasadą jednostki rozliczeniowej budżet sporządza się i wykonuje w euro; w euro przedstawia się również rozliczenia.

Zasada uniwersalności oznacza, że łączna kwota dochodów musi pokryć łączne środki na pokrycie płatności, z wyjątkiem ograniczonej liczby pozycji dochodów, które są przeznaczone na sfinansowanie konkretnych pozycji wydatków. Wszystkie dochody i wydatki uwzględnia się w budżecie w pełnej wysokości, bez dokonywania jakichkolwiek korekt między nimi.

Zasada specyfikacji oznacza, że każda pozycja środków musi mieć konkretne przeznaczenie i być przypisana do konkretnego celu, aby uniknąć ewentualnych pomyłek między różnymi środkami.

Zasada należytego zarządzania finansami jest definiowana poprzez odwołanie do gospodarności, skuteczności i efektywności.

Budżet ustanawia się zgodnie z zasadą przejrzystości, przy zapewnieniu rzetelnej informacji o jego wykonaniu i rozliczeniu.

Środki i zasoby są przedstawione w budżecie według ich przeznaczenia (budżet zadaniowy) w celu zwiększenia przejrzystości zarządzania budżetem w odniesieniu do celów należytego zarządzania finansami, w szczególności do efektywności i skuteczności.

Wydatki zatwierdzone w niniejszym budżecie obejmują środki na zobowiązania w kwocie 141 909 398 849 EUR oraz środki na płatności w wysokości 126 527 133 762 EUR EUR, co stanowi wzrost o odpowiednio 0,25 % i 2,90 % w porównaniu z budżetem na 2010 r.

Dochody budżetowe wynoszą 126 527 133 762 EUR. Jednolita stawka poboru stosowana w odniesieniu do zasobów opartych na VAT wynosi 0,30 % (z wyjątkiem Austrii, Niemiec, Niderlandów i Szwecji, dla których stawkę poboru ustalono na poziomie odpowiednio 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % i 0,10 %) natomiast stawka poboru w odniesieniu do zasobów opartych na DNB wynosi 0,7538 %. Budżet na 2011 r. finansowany jest w 13,26 % z tradycyjnych zasobów własnych (cła i opłaty wyrównawcze od cukru), w 10,90 % z zasobów opartych na VAT i w 74,72 % z zasobów opartych na DNB. Dochody na ten rok budżetowy szacuje się na 1 421 368 232 EUR.

Kwota zasobów własnych niezbędna do sfinansowania budżetu na 2011 r. odpowiada 1,00 % łącznego DNB, czyli znajduje się poniżej pułapu 1,23 % DNB obliczonego według metody opisanej w art. 3 ust. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).

Poniższe tabele przedstawiają krok po kroku metodę wykorzystaną do obliczenia kwot niezbędnych do sfinansowania budżetu na 2011 r.

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2011 zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

WYDATKI

Opis

Budżet 2011

Budżet 2010 (1)

Zmiana (w %)

1. Trwały wzrost

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Administracja

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Wydatki ogółem  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


DOCHODY

Opis

Budżet 2011

Budżet 2010 (3)

Zmiana (w %)

Dochody różne (tytuły 4–9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i środków opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2)

p.m.

p.m.

Dochody ogółem (tytuły 3–9)

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Zasoby własne oparte na VAT według jednolitej stawki (tabele 1 i 2, rozdział 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Dochody ogółem  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TABELA 1

Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Państwo członkowskie

1 % nieograniczonej podstawy VAT

1 % dochodu narodowego brutto

Stopa ograniczenia (w %)

1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia

1 % ograniczonej podstawy VAT (6)

Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bułgaria

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Republika Czeska

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Dania

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Niemcy

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Estonia

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Irlandia

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Irlandia

Grecja

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Hiszpania

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Francja

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Włochy

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Cypr

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Cypr

Łotwa

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Litwa

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Litwa

Luksemburg

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luksemburg

Węgry

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Niderlandy

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Austria

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Polska

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Polska

Portugalia

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugalia

Rumunia

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Słowenia

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Słowenia

Słowacja

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Finlandia

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Szwecja

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Zjednoczone Królestwo

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Ogółem

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TABELA 2

Zasoby własne z tytułu VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 3) — zestawienie

Państwo członkowskie

1 % ograniczonej podstawy VAT

Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (7) (w %)

Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bułgaria

166 799 000

0,300

50 039 700

Republika Czeska

661 192 000

0,300

198 357 600

Dania

960 047 000

0,300

288 014 100

Niemcy

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Estonia

67 256 000

0,300

20 176 800

Irlandia

664 784 000

0,300

199 435 200

Grecja

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Hiszpania

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Francja

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Włochy

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Cypr

86 943 000

0,300

26 082 900

Łotwa

67 515 000

0,300

20 254 500

Litwa

136 215 000

0,300

40 864 500

Luksemburg

146 023 000

0,300

43 806 900

Węgry

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Niderlandy

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Austria

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Polska

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugalia

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumunia

484 272 000

0,300

145 281 600

Słowenia

178 039 500

0,300

53 411 850

Słowacja

265 882 000

0,300

79 764 600

Finlandia

804 121 000

0,300

241 236 300

Szwecja

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Zjednoczone Królestwo

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Ogółem

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TABELA 3

Określenie jednolitej stawki i zestawienie zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 4)

Państwo członkowskie

1 % dochodu narodowego brutto

Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej”

Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bułgaria

348 101 000

 

262 406 752

Republika Czeska

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Dania

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Niemcy

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Estonia

137 606 000

 

103 730 652

Irlandia

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Grecja

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Hiszpania

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Francja

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Włochy

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Cypr

173 886 000

 

131 079 372

Łotwa

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Litwa

272 430 000

 

205 364 166

Luksemburg

292 046 000

 

220 151 170

Węgry

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Niderlandy

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Austria

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Polska

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugalia

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumunia

1 280 218 000

 

965 058 554

Słowenia

356 079 000

 

268 420 757

Słowacja

688 108 000

 

518 712 057

Finlandia

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Szwecja

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Zjednoczone Królestwo

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Ogółem

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TABELA 4

Obliczenie obniżki brutto składek Niderlandów i Szwecji opartych na DNB oraz jej finansowania zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 6)

Państwo członkowskie

Obniżka brutto

Procentowy udział w podstawach DNB

Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto

Finansowanie obniżki przyznanej Niderlandom i Szwecji

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bułgaria

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Republika Czeska

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Dania

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Niemcy

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Estonia

 

0,11

910 589

910 589

Irlandia

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Grecja

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Hiszpania

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Francja

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Włochy

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Cypr

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Łotwa

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Litwa

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luksemburg

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Węgry

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Niderlandy

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Austria

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Polska

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugalia

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumunia

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Słowenia

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Słowacja

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Finlandia

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Szwecja

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Zjednoczone Królestwo

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Ogółem

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

Deflator cen PKB UE, w EUR (prognoza gospodarcza z wiosny 2010 r.):

(a) UE-25 za 2004 r. = 107,4023 / (b) UE-25 za 2006 r. = 112,1509 / (c) UE-27 za 2006 r. = 112,4894 / (d) UE-27 za 2011 r. = 118,4172

Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2011 r.:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2011 r.:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABELA 5

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2010 zgodnie z art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 5)

Opis

Współczynnik (9) (%)

Kwota

1. Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %)

15,3816

 

2. Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Suma wydatków na rzecz państw członkowskich

 

112 118 871 234

5. Wydatki związane z rozszerzeniem (10) = (5a) + (5b)

 

25 444 654 082

5a. Wydatki przedakcesyjne

 

2 981 845 806

5b. Wydatki związane z art. 4 ust. 1 lit. g)

 

22 462 808 276

6. Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (11)

 

1 046 923 607

9. Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (12)

 

26 548 215

11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom w latach 2007–2013 wkład dodatkowy Zjednoczonego Królestwa wynikający ze zmniejszenia sumy wydatków na rzecz państw członkowskich o wydatki związane z rozszerzeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), nie będzie przekraczał 10 500 000 000 EUR według cen z 2004 r. Odpowiednie dane liczbowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Rabat brytyjski = lata 2007–2012

Różnica w kwocie pierwotnej w stosunku do pułapu 10,5 mld EUR

(DZW 2007 w stosunku do DZW 2000), w EUR

Różnica

według cen

bieżących

Różnica

według cen stałych

z 2004 r.

(A) Rabat brytyjski za 2007 r.

0

0

(B) Rabat brytyjski za 2008 r.

– 299 990 334

– 278 238 906

(C) Rabat brytyjski za 2009 r.

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(D) Rabat brytyjski za 2010 r.

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(E) Rabat brytyjski za 2011 r.

nd.

nd.

(F) Rabat brytyjski za 2012 r.

nd.

nd.

(G) Suma różnic = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TABELA 6

Obliczenie finansowania korekty dla Zjednoczonego Królestwa wynoszącej 3 079 226 649 EUR (rozdział 1 5)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podstawach DNB

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do korekty

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bułgaria

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Republika Czeska

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Dania

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Niemcy

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Estonia

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Irlandia

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Grecja

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Hiszpania

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Francja

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Włochy

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Cypr

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Łotwa

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Litwa

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luksemburg

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Węgry

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Niderlandy

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Austria

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Polska

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugalia

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumunia

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Słowenia

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Słowacja

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Finlandia

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Szwecja

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Zjednoczone Królestwo

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Ogółem

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

TABELA 7

Zestawienie dotyczące finansowania (13) budżetu ogólnego według typów zasobów własnych i w rozbiciu na poszczególne państwa członkowskie

Państwo członkowskie

Tradycyjne zasoby własne (TZW)

Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami

Zasoby własne ogółem (14)

Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75 %)

Cła netto (75 %)

Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75 %)

p.m. koszty poboru (25 % TZW brutto)

Zasoby własne oparte na VAT

Zasoby własne oparte na DNB

Obniżka na rzecz Niderlandów i Szwecji

Rabat brytyjski

Składki państw członkowskich ogółem

Udział w składkach państw członkowskich (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bułgaria

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Republika Czeska

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Dania

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Niemcy

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Estonia

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Irlandia

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Grecja

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Hiszpania

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Francja

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Włochy

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Cypr

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Łotwa

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Litwa

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luksemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Węgry

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Niderlandy

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Austria

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Polska

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugalia

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumunia

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Słowenia

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Słowacja

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Finlandia

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Szwecja

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Zjednoczone Królestwo

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Ogółem

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

Tytuł

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

ZASOBY WŁASNE

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH/WSPÓLNOTOWYCH

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

DOCHODY RÓŻNE

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

OGÓŁEM

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

TYTUŁ 1

ZASOBY WŁASNE

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/2006 oraz lat poprzednich

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Opłaty od składowania cukru

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Opłata produkcyjna

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozy

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Opłata za nadwyżki

p.m.

p.m.

944 778,39

 

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

0

0

– 315 228 368,69

 

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

0

0

– 315 228 368,69

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana Niderlandom i Szwecji na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

0

0

4 142 307,78

 

ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM

0

0

4 142 307,78

 

Tytuł 1 — Ogółem

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

ROZDZIAŁ 1 1 —

OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM)

ROZDZIAŁ 1 2 —

CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 3 —

ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 4 —

ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 5 —

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 1 6 —

OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI

ROZDZIAŁ 1 1 —   OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM)

1 1 0   Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/2006 oraz lat poprzednich

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Uwagi

Wspólna organizacja rynku w sektorze cukru przewiduje, że producenci cukru, izoglukozy oraz syropu inulinowego uiszczają opłaty od produkcji podstawowej i od produkcji cukru B. Opłaty te mają pokrywać wydatki na wspieranie rynku. Kwoty zapisane obecnie w tym artykule są wynikiem zmiany wcześniej ustalonych opłat. Opłaty za lata gospodarcze 2007/2008 oraz kolejne lata zostały zapisane w art. 1 1 7 niniejszego rozdziału jako „opłata produkcyjna”.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Opłaty od składowania cukru

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Uwagi

W tym artykule zapisuje się wpływy z opłat pobieranych przez nowe państwa członkowskie w przypadku niezlikwidowania zapasów cukru traktowanych jako nadwyżki w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, s. 8).

Ujmuje się w nim również wpływy z zaległych opłat od składowania cukru, jako że rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1) zniosło opłaty od składowania.

Artykuł ten obejmuje również nierozliczone kwoty należne na mocy art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 65/82 z dnia 13 stycznia 1982 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przenoszenia cukru na następny rok gospodarczy (Dz.U. L 9 z 14.1.1982, s. 14), w przypadku gdy nie jest przestrzegany obowiązek składowania przeniesionego cukru, oraz kwoty należne na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1789/81 z dnia 30 czerwca 1981 r. ustanawiającego zasady ogólne dotyczące systemu minimalnych zapasów w sektorze cukru (Dz.U. L 177 z 1.7.1981, s. 39), w przypadku gdy nie są przestrzegane ogólne zasady odnoszące się do systemu minimalnych zapasów w sektorze cukru.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

303 588,38

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Łotwa

p.m.

p.m.

813 292,38

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

p.m.

p.m.

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

789 334,88

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Uwagi

Kwoty odpowiadające opłatom od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C oraz syropu inulinowego C. Obejmują także opłaty nałożone na substytuty cukru C oraz izoglukozy C.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2670/81 z dnia 14 września 1981 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę (Dz.U. L 262 z 16.9.1981, s. 14).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

397 365,75

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Opłata produkcyjna

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Uwagi

W ramach obecnej wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1), w szczególności jego art. 16.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1), w szczególności jego art. 51.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bułgaria

400 000

400 000

401 391,—

Republika Czeska

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Dania

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Niemcy

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Hiszpania

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Francja

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Włochy

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

800 000

800 000

812 268,—

Luksemburg

0,—

Węgry

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Niderlandy

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Austria

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polska

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugalia

200 000

200 000

56 250,—

Rumunia

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finlandia

800 000

800 000

728 991,—

Szwecja

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Zjednoczone Królestwo

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozy

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Dodatkowe kwoty cukru lub uzupełniające kwoty izoglukozy przyznane przedsiębiorstwom podlegają jednorazowej opłacie zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1), w szczególności jego art. 8 i art. 9 ust. 2 i 3.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

p.m.

p.m.

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Opłata za nadwyżki

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Uwagi

Państwa członkowskie naliczają i pobierają od przedsiębiorstw mieszczących się na ich terytorium opłatę za nadwyżki zgodnie z art. 64 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1), w szczególności jego art. 15.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

914 135,91

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

24 549,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

661,60

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

p.m.

p.m.

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

5 431,88

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

944 778,39

ROZDZIAŁ 1 2 —   CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 2 0   Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Uwagi

Przeznaczenie ceł — jako zasobów własnych — na finansowanie wspólnych wydatków jest logiczną konsekwencją swobodnego przepływu towarów w Unii. Artykuł ten może obejmować opłaty, premie, kwoty dodatkowe lub wyrównawcze, kwoty lub czynniki dodatkowe, cła pobierane na podstawie Wspólnej taryfy celnej i inne cła, które zostały lub zostaną ustanowione przez instytucje Unii Europejskiej w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi, oraz cła na produkty objęte nieobowiązującym już Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bułgaria

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Republika Czeska

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Dania

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Niemcy

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estonia

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Irlandia

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Grecja

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Hiszpania

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Francja

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Włochy

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Cypr

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Łotwa

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Litwa

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luksemburg

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Węgry

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Niderlandy

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Austria

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Polska

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugalia

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumunia

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Słowenia

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Słowacja

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Finlandia

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Szwecja

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Zjednoczone Królestwo

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

ROZDZIAŁ 1 3 —   ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 3 0   Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Uwagi

Stawka jednolita stosowana w odniesieniu do zharmonizowanej podstawy VAT, obowiązująca wszystkie państwa członkowskie i ustalona zgodnie z zasadami unijnymi, wynosi 0,30 %. Podstawa brana pod uwagę w tym celu nie może przekraczać 50 % DNB dla każdego państwa członkowskiego. Stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT wyłącznie w odniesieniu do lat 2007–2013 wynosi w przypadku Austrii 0,225 %, w przypadku Niemiec 0,15 %, a w przypadku Niderlandów i Szwecji 0,10 %.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. b) oraz art. 2 ust. 4.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bułgaria

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Republika Czeska

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Dania

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Niemcy

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estonia

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Irlandia

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Grecja

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Hiszpania

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Francja

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Włochy

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Cypr

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Łotwa

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Litwa

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luksemburg

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Węgry

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Niderlandy

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Austria

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Polska

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugalia

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumunia

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Słowenia

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Słowacja

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Finlandia

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Szwecja

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Zjednoczone Królestwo

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

ROZDZIAŁ 1 4 —   ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 4 0   Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Uwagi

Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby „dodatkowe”, zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet ogólny Unii Europejskiej jest zawsze zbilansowany ex ante.

Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (płatności oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich.

Stawka mająca zastosowanie do dochodu narodowego brutto państw członkowskich w danym roku wynosi 0,7538 %.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bułgaria

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Republika Czeska

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Dania

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Niemcy

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Estonia

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Irlandia

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Grecja

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Hiszpania

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Francja

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Włochy

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Cypr

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Łotwa

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Litwa

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luksemburg

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Węgry

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Niderlandy

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Austria

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Polska

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugalia

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumunia

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Słowenia

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Słowacja

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Finlandia

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Szwecja

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Zjednoczone Królestwo

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

ROZDZIAŁ 1 5 —   KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

1 5 0   Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

0

0

– 315 228 368,69

Uwagi

Mechanizm korekty nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabat brytyjski) został ustanowiony na posiedzeniu Rady Europejskiej w Fontainebleau (w czerwcu 1984 r.) oraz na mocy będącej następstwem tego posiedzenia decyzji w sprawie zasobów własnych z dnia 7 maja 1985 r. Mechanizm ma na celu ograniczenie nierównowagi budżetowej występującej w przypadku Zjednoczonego Królestwa poprzez redukcję jego płatności na rzecz Unii.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 4 i 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bułgaria

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Republika Czeska

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Dania

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Niemcy

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estonia

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Irlandia

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Grecja

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Hiszpania

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Francja

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Włochy

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Cypr

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Łotwa

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Litwa

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luksemburg

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Węgry

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Niderlandy

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Austria

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Polska

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugalia

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumunia

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Słowenia

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Słowacja

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Finlandia

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Szwecja

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Zjednoczone Królestwo

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Artykuł 1 5 0 ogółem

0

0

– 315 228 368,69

ROZDZIAŁ 1 6 —   OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI

1 6 0   Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana Niderlandom i Szwecji na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

0

0

4 142 307,78

Uwagi

Niderlandy korzystają z obniżki brutto swojej rocznej składki opartej na DNB w wysokości 605 000 000 EUR, a Szwecja z obniżki brutto swojej rocznej składki opartej na DNB w wysokości 150 000 000 EUR (według cen z 2004 r.) wyłącznie za lata 2007–2013. Wyżej wymienione kwoty dostosowywane są do cen bieżących.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 9.

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bułgaria

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Republika Czeska

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Dania

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Niemcy

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estonia

910 589

885 244

987 074,04

Irlandia

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Grecja

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Hiszpania

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Francja

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Włochy

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Cypr

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Łotwa

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Litwa

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luksemburg

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Węgry

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Niderlandy

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Austria

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Polska

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugalia

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumunia

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Słowenia

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Słowacja

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Finlandia

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Szwecja

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Zjednoczone Królestwo

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Artykuł 1 6 0 — Ogółem

0

0

4 142 307,78

TYTUŁ 3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancyjnego dla Działań Zewnętrznych

p.m.

p.m.

0,—

 

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 1 0 3

Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Artykuł 3 1 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

3 2 0 3

Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Artykuł 3 2 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Dostosowanie związane z nieuczestniczeniem niektórych państw członkowskich w niektórych obszarach polityki dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

5 690 587,91

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Wynik ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 5 0 4

Wynik ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Artykuł 3 5 0 — Ogółem

p.m.

0

–5 894 916,19

 

ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM

p.m.

0

–5 894 916,19

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wynik pośredniej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 6 0 4

Wynik pośredniej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

p.m.

0

0,—

 

Artykuł 3 6 0 — Ogółem

p.m.

0

0,—

 

ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM

p.m.

0

0,—

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Dostosowanie związane z wykonaniem decyzji 2007/436/WE, Euratom w odniesieniu do lat 2007 i 2008

–88 684 851,97

 

ROZDZIAŁ 3 7 — OGÓŁEM

–88 684 851,97

 

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

ROZDZIAŁ 3 0 —

DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

ROZDZIAŁ 3 1 —

SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

ROZDZIAŁ 3 2 —

SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6, 7 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

ROZDZIAŁ 3 4 —

DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 3 5 —

WYNIK OSTATECZNEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYNIK POŚREDNIEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

ROZDZIAŁ 3 7 —

DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 3 0 —   DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0 0   Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Uwagi

Artykuł 15 rozporządzenia finansowego stanowi, iż saldo każdego roku budżetowego, niezależnie od tego, czy jest ono pozytywne czy negatywne, ujmuje się w rubryce „dochody” lub „wydatki” budżetu na następny rok budżetowy.

Odpowiednie prognozy takich dochodów lub wydatków ujmuje się w budżecie w trakcie procedury budżetowej oraz, tam gdzie to stosowne, w liście w sprawie poprawek przedłożonym na podstawie art. 34 rozporządzenia finansowego. Sporządza się je zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000.

Po dokonaniu rozliczenia każdego roku budżetowego wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza ujmuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego, który musi zostać przedstawiony przez Komisję w ciągu 15 dni po przedłożeniu rozliczeń tymczasowych.

Ewentualny deficyt ujmuje się w artykule 27 02 01 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 15.

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 7.

3 0 2   Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancyjnego dla Działań Zewnętrznych

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 480/2009 w tym artykule zapisuje się wszelkie nadwyżki z Funduszu Gwarancyjnego po przekroczeniu ustalonej kwoty docelowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 10).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 4 ust. 3.

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).

ROZDZIAŁ 3 1 —   SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

3 1 0   Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 1 0 3   Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Uwagi

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 państwa członkowskie przesyłają Komisji w terminie do dnia 31 lipca sprawozdania dotyczące podstawy środków uzyskanych z podatku VAT za poprzedni rok kalendarzowy.

Rachunek każdego państwa członkowskiego zostaje obciążony kwotą obliczoną na podstawie tego sprawozdania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, a na dobro tego rachunku zapisuje się dwanaście płatności faktycznie dokonanych w ciągu poprzedniego roku budżetowego. Komisja oblicza saldo i informuje o jego wysokości państwa członkowskie w odpowiednim czasie, tak aby mogły zapisać je na rachunek Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

Wszelkie korekty wyżej wspomnianych sprawozdań zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 wynikające z kontroli Komisji oraz wszelkie zmiany DNB w odniesieniu do wcześniejszych lat budżetowych, które mają wpływ na ograniczenie podstawy VAT, będą skutkowały dostosowaniem sald „VAT”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 4, 5 i 8.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bułgaria

p.m.

p.m.

411 027,82

Republika Czeska

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Dania

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Niemcy

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estonia

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Irlandia

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Grecja

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Hiszpania

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Francja

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Włochy

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Cypr

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Łotwa

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Litwa

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luksemburg

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Węgry

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Niderlandy

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Austria

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Polska

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugalia

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumunia

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Słowenia

p.m.

p.m.

774 359,64

Słowacja

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Finlandia

p.m.

p.m.

440 108,29

Szwecja

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Pozycja 3 1 0 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

ROZDZIAŁ 3 2 —   SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6, 7 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

3 2 0   Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

3 2 0 3   Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Uwagi

Na podstawie danych liczbowych, dotyczących całkowitego dochodu narodowego brutto i jego części składowych w odniesieniu do poprzedniego roku, dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003, rachunek każdego państwa członkowskiego zostaje obciążony kwotą obliczoną zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, a na dobro tego rachunku zapisuje się 12 płatności faktycznie dokonanych w ciągu poprzedniego roku budżetowego.

Komisja oblicza saldo i informuje o jego wysokości państwa członkowskie w odpowiednim czasie, tak aby mogły zapisać je na rachunek Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

Wszelkie zmiany produktu narodowego brutto/dochodu narodowego brutto we wcześniejszych latach budżetowych zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003, podlegające art. 4 i 5 tego rozporządzenia, powodują w odniesieniu do każdego zainteresowanego państwa członkowskiego dostosowanie salda ustalonego zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 6, 7 i 8.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1).

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bułgaria

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Republika Czeska

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Dania

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Niemcy

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estonia

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Irlandia

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Grecja

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Hiszpania

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Francja

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Włochy

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Cypr

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Łotwa

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Litwa

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luksemburg

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Węgry

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Niderlandy

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Austria

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Polska

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugalia

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumunia

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Słowenia

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Słowacja

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Finlandia

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Szwecja

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Pozycja 3 2 0 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

ROZDZIAŁ 3 4 —   DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

3 4 0   Dostosowanie związane z nieuczestniczeniem niektórych państw członkowskich w niektórych obszarach polityki dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Uwagi

Artykuł 3 protokołu w sprawie stanowiska Danii oraz artykuł 5 protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonych do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyznaje tym państwom członkowskim pełne zwolnienie ze współponoszenia skutków finansowych niektórych określonych obszarów polityki w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z wyjątkiem powiązanych kosztów administracyjnych. Mogą one w związku z tym otrzymać dostosowanie wpłaconych zasobów własnych za każdy rok, w którym nie uczestniczą w tych obszarach polityki.

Składka każdego państwa członkowskiego do mechanizmu dostosowania obliczana jest poprzez zastosowanie do wydatków budżetowych wynikających z tej operacji lub polityki skali zagregowanego dochodu narodowego brutto i jego składników z poprzedniego roku, dostarczonego przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1).

Komisja oblicza saldo dla każdego państwa członkowskiego i informuje je o jego wysokości w odpowiednim czasie, tak aby państwo członkowskie mogło zapisać je na rachunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku, zgodnie z art. 10a tego rozporządzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10a.

Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 3, oraz Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bułgaria

p.m.

p.m.

106 840,71

Republika Czeska

p.m.

p.m.

425 107,23

Dania

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Niemcy

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Estonia

p.m.

p.m.

48 527,82

Irlandia

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Grecja

p.m.

p.m.

749 192,01

Hiszpania

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Francja

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Włochy

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Cypr

p.m.

p.m.

52 265,07

Łotwa

p.m.

p.m.

72 316,90

Litwa

p.m.

p.m.

101 252,43

Luksemburg

p.m.

p.m.

96 426,56

Węgry

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Niderlandy

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Austria

p.m.

p.m.

901 516,03

Polska

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugalia

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumunia

p.m.

p.m.

359 225,17

Słowenia

p.m.

p.m.

117 048,93

Słowacja

p.m.

p.m.

210 732,09

Finlandia

p.m.

p.m.

599 685,24

Szwecja

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Artykuł 3 4 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

5 690 587,91

ROZDZIAŁ 3 5 —   WYNIK OSTATECZNEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

3 5 0   Wynik ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 5 0 4   Wynik ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Uwagi

Wynik ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa.

Ostateczne wyniki za 2009 r. odpowiadają wynikom ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do roku budżetowego 2005.

Ostateczne wyniki za 2010 r. odpowiadają wynikom ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do roku budżetowego 2006.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42), w szczególności jej art. 4 i 5.

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 4 i 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bułgaria

p.m.

489 243

0,—

Republika Czeska

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Dania

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Niemcy

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Estonia

p.m.

–69 352

627 249,96

Irlandia

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Grecja

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Hiszpania

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Francja

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Włochy

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Cypr

p.m.

107 925

–55 882,63

Łotwa

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Litwa

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luksemburg

p.m.

– 281 514

628 919,04

Węgry

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Niderlandy

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Austria

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Polska

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugalia

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumunia

p.m.

6 495 846

0,—

Słowenia

p.m.

1 562 004

888 598,40

Słowacja

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Finlandia

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Szwecja

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Zjednoczone Królestwo

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Pozycja 3 5 0 4 — Ogółem

p.m.

0

–5 894 916,19

ROZDZIAŁ 3 6 —   WYNIK POŚREDNIEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

3 6 0   Wynik pośredniej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 6 0 4   Wynik pośredniej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

0

0,—

Uwagi

W pozycji tej przewidziana jest różnica pomiędzy uprzednio planowaną w budżecie korektą nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa a ostatnią pośrednią aktualizacją tej korekty przed dokonaniem ostatecznej kalkulacji.

Ostateczne wyniki za 2010 r. odpowiadają wynikom pośredniej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do roku budżetowego 2008.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 4 i 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

p.m.

–3 504 541

0,—

Bułgaria

p.m.

–1 523 420

0,—

Republika Czeska

p.m.

496 143

0,—

Dania

p.m.

–8 155 544

0,—

Niemcy

p.m.

– 213 638

0,—

Estonia

p.m.

– 602 251

0,—

Irlandia

p.m.

–7 602 523

0,—

Grecja

p.m.

–7 281 407

0,—

Hiszpania

p.m.

–17 398 703

0,—

Francja

p.m.

–22 865 571

0,—

Włochy

p.m.

–18 521 220

0,—

Cypr

p.m.

– 379 606

0,—

Łotwa

p.m.

224 016

0,—

Litwa

p.m.

–1 577 325

0,—

Luksemburg

p.m.

–2 092 216

0,—

Węgry

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Niderlandy

p.m.

–5 075 335

0,—

Austria

p.m.

– 501 383

0,—

Polska

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugalia

p.m.

– 312 262

0,—

Rumunia

p.m.

–10 996 050

0,—

Słowenia

p.m.

–1 405 069

0,—

Słowacja

p.m.

–3 676 917

0,—

Finlandia

p.m.

–7 803 260

0,—

Szwecja

p.m.

1 895 807

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

124 294 781

0,—

Pozycja 3 6 0 4 — Ogółem

p.m.

0

0,—

ROZDZIAŁ 3 7 —   DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

3 7 0   Dostosowanie związane z wykonaniem decyzji 2007/436/WE, Euratom w odniesieniu do lat 2007 i 2008

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

–88 684 851,97

Uwagi

Wynik obliczenia dla wykonania z mocą wsteczną decyzji 2007/436/WE, Euratom w odniesieniu do lat 2007 i 2008

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 11.

Państwo członkowskie

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

Belgia

204 589 861,—

Bułgaria

17 366 133,—

Republika Czeska

71 898 232,29

Dania

143 817 127,80

Niemcy

–1 736 354 527,—

Estonia

8 734 505,06

Irlandia

91 629 026,—

Grecja

126 166 977,—

Hiszpania

592 534 409,—

Francja

1 096 152 291,—

Włochy

949 414 872,—

Cypr

8 837 040,27

Łotwa

11 682 657,39

Litwa

16 715 516,02

Luksemburg

16 872 718,—

Węgry

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Niderlandy

–2 108 712 670,—

Austria

–30 989 269,—

Polska

146 112 853,43

Portugalia

89 132 398,—

Rumunia

61 014 784,18

Słowenia

19 006 610,—

Słowacja

36 944 055,65

Finlandia

110 353 342,—

Szwecja

– 609 395 301,23

Zjednoczone Królestwo

523 711 348,69

Artykuł 3 7 0 — Ogółem

–88 684 851,97

TYTUŁ 4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Wpływy z podatku od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emerytury, jak również członków władz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ich personelu oraz osób otrzymujących emerytury

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej potrącanej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Przeniesienie lub wykup przez pracowników praw do świadczeń emerytalnych

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych

110 000

105 000

57 339,85

 

ROZDZIAŁ 4 1 — OGÓŁEM

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

ROZDZIAŁ 4 2

4 2 0

Składki pracodawcy wpłacane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez agencje zdecentralizowane i organizacje międzynarodowe

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

p.m.

p.m.

820 485,—

 

ROZDZIAŁ 4 2 — OGÓŁEM

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Tytuł 4 — Ogółem

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

ROZDZIAŁ 4 0 —

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

ROZDZIAŁ 4 1 —

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

ROZDZIAŁ 4 2 —

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

ROZDZIAŁ 4 0 —   RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

4 0 0   Wpływy z podatku od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emerytury, jak również członków władz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ich personelu oraz osób otrzymujących emerytury

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Uwagi

Na te dochody składają się wszelkie podatki pobierane od wszelkiego rodzaju wynagrodzeń z wyjątkiem świadczeń i dodatków rodzinnych wypłacanych członkom Komisji, urzędnikom, innym pracownikom oraz osobom otrzymującym płatności z tytułu rekompensat przy zakończeniu zatrudnienia, o których mowa w rozdziale 01 każdego tytułu w zestawieniu wydatków, oraz osobom otrzymującym emeryturę.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Protokół o przywilejach i immunitetach Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji, a także prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. ustanawiające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, s. 24).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1).

Decyzja Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15).

Decyzja nr 1247/2002/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu i ogólnych warunków regulujących wykonywanie obowiązków przez Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 1).

Decyzja Rady 2009/909/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej (Dz.U. L 332 z 9.12.2009, s. 35).

Decyzja Rady 2009/910/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Dz.U. L 332 z 9.12.2009, s. 36).

Decyzja Rady 2009/912/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej (Dz.U. L 332 z 9.12.2009, s. 38).

Parlament Europejski

 

47 464 953

Rada

 

22 212 000

Komisja

 

408 054 400

— administracja

(330 928 000)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(14 581 831)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(16 491 055)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(2 761 000)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(579 000)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(2 438 000)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(859 000)

 

— Biuro Administracji i Rozliczania Należności Indywidualnych (PMO)

(1 157 000)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(3 109 000)

 

— Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

(256 812)

 

— Agencja ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

(418 716)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo Artemis — inicjatywa w zakresie systemów wbudowanych (WP ARTEMIS)

(44 663)

 

— Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

(66 994)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

(100 492)

 

— Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)

(391 237)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(254 739)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

(990 871)

 

— Europejska Agencja Odbudowy

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)

(970 832)

 

— Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

(212 149)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(3 251 522)

 

— Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

(805 557)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

(578 823)

 

— Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

(3 526 495)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(1 272 098)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(1 836 615)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

(654 087)

 

— Agnecja Europejskiego GNSS (Galileo)

(274 705)

 

— Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

(150 738)

 

— Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(156 320)

 

— Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA)

(106 075)

 

— Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

(1 068 623)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

(897 451)

 

— Europejska Agencja Leków (EMEA)

(3 805 436)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(527 789)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki (ENIAC)

(33 497)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

(245 646)

 

— Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(163 468)

 

— Europejski Urząd Policji (EUROPOL)

(1 381 083)

 

— Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

(666 433)

 

— Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

(879 910)

 

— Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA)

(120 032)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(774 812)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(337 534)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI)

(551 422)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC)

(164 497)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

(1 035 699)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH)

(100 492)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)

(161 903)

 

— Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

(217 732)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(3 374 913)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(1 091 356)

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

22 159 000

Trybunał Obrachunkowy

 

10 497 081

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

4 436 469

Komitet Regionów

 

3 008 956

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

546 866

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

452 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

17 672 000

Europejski Bank Inwestycyjny

 

38 840 000

Europejski Bank Centralny

 

14 250 000

Europejski Fundusz Inwestycyjny

 

2 100 000

 

Ogółem

591 693 725

4 0 3   Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Uwagi

Środki te są związane z tymczasową składką stosowaną do dnia 30 czerwca 2003 r. W związku z tym ta pozycja będzie obejmować wszelkie dochody wynikające z pozostałej końcowej kwoty z tytułu tymczasowej składki od wynagrodzeń członków Komisji, urzędników oraz innych czynnie zatrudnionych pracowników.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r.

Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji, a także prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1).

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja:

 

p.m.

— administracja

(p.m.)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(p.m.)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(p.m.)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(p.m.)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(p.m.)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(p.m.)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(p.m.)

 

— Biuro Administracji i Rozliczania Należności Indywidualnych (PMO)

(p.m.)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(p.m.)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Odbudowy

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Leków (EMEA)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(p.m.)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(p.m.)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(p.m.)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

(p.m.)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(p.m.)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(p.m.)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(p.m.)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(p.m.)

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

4 0 4   Wpływy ze składki tymczasowej potrącanej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Uwagi

W pozycji tej zapisywane są wpływy ze składki tymczasowej potrącanej od wynagrodzeń urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 66a regulaminu pracowniczego.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji, a także prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1).

Decyzja Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15).

Decyzja nr 1247/2002/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu i ogólnych warunków regulujących wykonywanie obowiązków przez Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 1).

Decyzja Rady 2009/909/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 35).

Decyzja Rady 2009/910/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 36).

Decyzja Rady 2009/912/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 38).

Parlament Europejski

 

8 109 730

Rada

 

2 258 000

Komisja:

 

42 428 398

— administracja

(30 915 000)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(2 348 125)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(2 655 569)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(521 000)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(110 000)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(410 000)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(139 000)

 

— Biuro Administracji i Rozliczania Należności Indywidualnych (PMO)

(215 000)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(555 000)

 

— Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

(38 793)

 

— Agencja ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

(63 250)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo Artemis — inicjatywa w zakresie systemów wbudowanych (WP ARTEMIS)

(6 747)

 

— Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

(10 120)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

(15 180)

 

— Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)

(55 242)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(30 058)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

(119 424)

 

— Europejska Agencja Odbudowy

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)

(144 330)

 

— Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

(32 046)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(508 242)

 

— Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

(101 587)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

(83 938)

 

— Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

(449 786)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(139 280)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(252 386)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

(79 079)

 

— Agencja Europejskiego GNSS (Galileo)

(45 875)

 

— Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

(22 770)

 

— Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(23 613)

 

— Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA)

(16 023)

 

— Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

(164 582)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

(152 913)

 

— Europejska Agencja Leków (EMEA)

(386 863)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(87 566)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki (ENIAC)

(5 060)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

(37 106)

 

— Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(16 510)

 

— Europejski Urząd Policji (EUROPOL)

(46 805)

 

— Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

(102 394)

 

— Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

(129 028)

 

— Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA)

(18 132)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(103 322)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(43 173)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI)

(64 880)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC)

(23 870)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

(130 550)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH)

(15 180)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)

(24 457)

 

— Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

(32 890)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(446 258)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(159 417)

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

3 004 000

Trybunał Obrachunkowy

 

1 100 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

947 174

Komitet Regionów

 

437 055

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

58 425

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

74 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

1 712 000

 

Ogółem

60 128 782

ROZDZIAŁ 4 1 —   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

4 1 0   Składki pracowników na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Uwagi

Na te dochody składają się składki pracownicze na finansowanie systemu emerytalno-rentowego.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. ustanawiające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, s. 24).

Parlament Europejski

 

58 631 602

Rada

 

24 527 000

Komisja:

 

305 137 702

— administracja

(204 432 325)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(17 597 225)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(19 901 259)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(3 268 319)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(996 587)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(5 052 000)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(1 516 000)

 

— Biuro Administracji i Rozliczania Należności Indywidualnych (PMO)

(2 591 181)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(4 542 678)

 

— Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

(367 775)

 

— Agencja ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

(599 633)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo Artemis — inicjatywa w zakresie systemów wbudowanych (WP ARTEMIS)

(63 961)

 

— Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

(95 941)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

(143 912)

 

— Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)

(445 123)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(296 303)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

(1 937 575)

 

— Europejska Agencja Odbudowy

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)

(1 192 819)

 

— Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

(303 814)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(3 975 484)

 

— Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

(1 209 354)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

(819 457)

 

— Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

(3 090 008)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(1 260 080)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(2 608 206)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

(743 740)

 

— Agencja Europejskiego GNSS (GALILEO)

(353 342)

 

— Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

(215 868)

 

— Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(223 863)

 

— Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA)

(151 907)

 

— Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

(1 292 617)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

(1 380 207)

 

— Europejska Agencja Leków (EMEA)

(3 796 239)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(737 351)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie nanoelektroniki (ENIAC)

(47 971)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

(351 785)

 

— Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(187 759)

 

— Europejski Urząd Policji (EUROPOL)

(981 419)

 

— Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

(881 640)

 

— Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA)

(171 895)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(884 740)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(426 662)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI)

(1 035 003)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC)

(294 879)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

(2 118 080)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH)

(143 912)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)

(231 858)

 

— Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

(311 809)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(4 271 005)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(1 531 054)

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

17 711 000

Trybunał Obrachunkowy

 

7 715 532

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

5 974 002

Komitet Regionów

 

4 303 311

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

493 113

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

411 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

12 751 541

 

Ogółem

437 655 803

4 1 1   Przeniesienie lub wykup przez pracowników praw do świadczeń emerytalnych

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Uwagi

Na te dochody składają się wpłaty ekwiwalentu aktuarialnego lub zryczałtowanej wartości wykupu praw do świadczeń emerytalnych nabytych przez urzędników w poprzednich miejscach zatrudnienia, dokonywane na rzecz Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Parlament Europejski

 

9 134 938

Rada

 

p.m.

Komisja

 

66 779 000

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

500 000

Trybunał Obrachunkowy

 

1 300 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

77 713 938

4 1 2   Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

110 000

105 000

57 339,85

Uwagi

Urzędnicy i inni pracownicy korzystający z urlopu z przyczyn osobistych mogą w dalszym ciągu nabywać prawa do świadczeń emerytalnych, o ile będą również ponosić koszt składki pracodawcy.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Parlament Europejski

 

10 000

Rada

 

p.m.

Komisja

 

100 000

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

110 000

ROZDZIAŁ 4 2 —   INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

4 2 0   Składki pracodawcy wpłacane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez agencje zdecentralizowane i organizacje międzynarodowe

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Uwagi

Na te dochody składają się składki pracodawcy na system emerytalno-rentowy wpłacane przez agencje zdecentralizowane i organizacje międzynarodowe.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Komisja

 

13 123 267

4 2 1   Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Uwagi

Na te dochody składają się składki posłów do Parlamentu Europejskiego na finansowanie systemu emerytalno-rentowego.

Podstawa prawna

Zasady regulujące płatności dla posłów do Parlamentu Europejskiego z tytułu świadczeń i zwrotu wydatków, w szczególności załącznik III.

Parlament

 

p.m.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy)

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Wpływy z dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Artykuł 5 0 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

ROZDZIAŁ 5 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

2 342 620,06

ROZDZIAŁ 5 1

5 1 0

Wpływy z najmu nieruchomości i sprzętu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Artykuł 5 1 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

ROZDZIAŁ 5 1 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

21 098 455,56

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Odsetki naliczone wskutek prefinansowania

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Dochody ze środków na rachunkach powierniczych — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

 

 

ROZDZIAŁ 5 2 — OGÓŁEM

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

ROZDZIAŁ 5 5

5 5 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów diet wyjazdowych, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich zlecenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

ROZDZIAŁ 5 5 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

17 785 798,42

ROZDZIAŁ 5 7

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na określony cel, właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Dochody pochodzące z wkładu Komisji na rzecz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przeznaczonego na personel Komisji zatrudniony w delegaturach Unii — dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 7 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

182 058 615,09

ROZDZIAŁ 5 8

5 8 0

Dochody pochodzące ze zwrotu kosztów najmu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

ROZDZIAŁ 5 8 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

1 808 166,70

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

100 000

100 000

1 746 769,61

 

ROZDZIAŁ 5 9 — OGÓŁEM

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Tytuł 5 — Ogółem

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

ROZDZIAŁ 5 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 5 1 —

WPŁYWY Z NAJMU

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

ROZDZIAŁ 5 5 —

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC

ROZDZIAŁ 5 7 —

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 8 —

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

ROZDZIAŁ 5 9 —

INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —   WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0   Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy)

5 0 0 0   Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Uwagi

W tej pozycji zapisuje się dochody ze sprzedaży lub zamiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zapisuje się tutaj również wpływy ze sprzedaży pojazdów w związku z ich zamianą lub złomowaniem po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) oraz lit. ea) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach w budżecie obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 0 0 1   Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Uwagi

W tej pozycji zapisuje się dochody ze sprzedaży lub zamiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zapisuje się tutaj również wpływy ze sprzedaży wyposażenia, instalacji, materiałów oraz aparatury naukowej i technicznej, w związku z ich wymianą lub złomowaniem po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) oraz lit. ea) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach w budżecie obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 0 0 2   Wpływy z dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 0 1   Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W tej pozycji zapisuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

5 0 2   Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. j) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Artykuł ten obejmuje również dochody ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 5 1 —   WPŁYWY Z NAJMU

5 1 0   Wpływy z najmu nieruchomości i sprzętu — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 1 1   Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

5 1 1 0   Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 1 1 1   Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 —   DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

5 2 0   Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Uwagi

W tym artykule zapisuje się dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

Parlament Europejski

 

1 300 000

Rada

 

p.m.

Komisja

 

5 600 000

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

130 000

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

64 000

Komitet Regionów

 

100 000

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

7 194 000

5 2 1   Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Uwagi

W tym artykule zapisuje się dochody z odsetek przekazanych przez organizacje, które otrzymują dotacje i które umieściły zaliczki otrzymane od Komisji na oprocentowanych rachunkach. Jeżeli pozostaną one niewykorzystane, zaliczki wraz z odsetkami należy zwrócić Komisji.

Komisja

 

10 000 000

5 2 2   Odsetki naliczone wskutek prefinansowania

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Uwagi

W tym artykule zapisuje się dochody z odsetek uzyskanych od kwot wypłaconych tytułem zaliczkowania.

Zgodnie z art. 5a rozporządzenia finansowego kwoty zapisane w tej pozycji mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących wydatki początkowe, które doprowadziły do powstania tych dochodów. Tym samym odsetki uzyskane z kwot wypłaconych tytułem zaliczkowania przypisywane są do danego programu bądź określonego działania i odejmowane od płatności salda kwot należnych beneficjentowi.

Rozporządzenie ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia finansowego określa wyjątkowe przypadki, w których właściwy intendent corocznie dokonuje windykacji odsetek.

Komisja

 

40 000 000

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 5a.

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1), w szczególności jego art. 4 i 4a.

5 2 3   Dochody ze środków na rachunkach powierniczych — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

 

Uwagi

W tym artykule zapisuje się odsetki i inne dochody ze środków na rachunkach powierniczych.

Rachunki powiernicze są prowadzone w imieniu Unii przez międzynarodowe instytucje finansowe (Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) zarządzające programami unijnymi oraz kwotami przekazanymi na rachunek przez Unię do czasu udostępnienia tych kwot beneficjentom w ramach poszczególnych programów, takim jak małe i średnie przedsiębiorstwa lub instytucje zarządzające projektami w krajach przystępujących.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia finansowego odsetki ze środków na rachunkach powierniczych wykorzystywanych na potrzeby programów unijnych/wspólnotowych mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących wydatki początkowe, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), w szczególności jego art. 18 ust. 2.

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1).

ROZDZIAŁ 5 5 —   DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC

5 5 0   Dochody z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów diet wyjazdowych, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny