ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.051.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 51

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
25 lutego 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/126/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 176/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie informacji wymaganych przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 177/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie czasowego zawieszenia ceł przywozowych na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 178/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające po raz 145. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 179/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 180/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

14

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/14/UE z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej profoksydimu jako substancji czynnej ( 1 )

16

 

 

DECYZJE

 

 

2011/127/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/697/WE przyznającą odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1032)

19

 

 

2011/128/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/863/WE przyznającą Zjednoczonemu Królestwu odstępstwo w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1033)

21

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/1


DECYZJA RADY

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(2011/126/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(2)

W imieniu Wspólnoty Europejskiej Komisja wynegocjowała Umowę z Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(3)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 30 listopada 2009 r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2010/144/WE (1).

(4)

W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych (zwana dalej „Umową”) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji przewidzianej w art. 9 ust. 1 Umowy i składa następujące oświadczenie:

„W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu odniesienia do »Wspólnoty Europejskiej« lub »Wspólnoty« w tekście Umowy, w odpowiednich przypadkach, traktuje się jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.2010, s. 15


ROZPORZĄDZENIA

25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 176/2011

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie informacji wymaganych przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (1), w szczególności jego art. 9a ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są kluczowymi elementami umożliwiającymi poprawę współpracy między państwami członkowskimi, służącej zwiększeniu skuteczności działania i stworzeniu synergii. W związku z tym, a także w celu optymalizacji interfejsu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, zainteresowane państwa członkowskie powinny ze sobą współpracować, a w razie potrzeby mogą także podjąć współpracę z państwami trzecimi.

(2)

Ustanawiając funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej, państwa członkowskie muszą spełnić wymogi art. 9a rozporządzenia (WE) nr 550/2004.

(3)

Państwa członkowskie, które ustanawiają funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej, muszą przekazać informacje Komisji, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, pozostałym państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom, umożliwiając im zgłoszenie uwag w celu ułatwienia wymiany poglądów. Państwa członkowskie nie powinny jednak przekazywać informacji niejawnych, tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych.

(4)

Informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny zapewniać zgodność z celami funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej i wspomagać państwa członkowskie w zapewnianiu spójności z innymi środkami jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

(5)

Aby ułatwić wymianę informacji i przekazywanie uwag, informacje uznane za „odpowiednie” do przekazania państwom członkowskim, Komisji, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i innym zainteresowanym stronom powinny być jednoznacznie określone, podobnie jak procedury wymiany informacji.

(6)

W szczególności zainteresowane państwa członkowskie powinny wspólnie przekazywać informacje i zgodnie z tą zasadą dla jednego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej powinny przekazywać jeden zestaw informacji wraz z dokumentacją potwierdzającą.

(7)

Ustanowienie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej powinno być traktowane jako proces prawny, w ramach którego państwa członkowskie muszą usprawnić współpracę między odpowiadającymi im blokami przestrzeni powietrznej. Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne działania, aby spełnić ten wymóg najpóźniej do dnia 4 grudnia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004.

(8)

Ustalenie, czy funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej został zmieniony, powinno odbywać się na podstawie tych samych kryteriów dla wszystkich państw członkowskich i powinno być ograniczone do tych zmian, które mają istotny wpływ na funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej lub sąsiadujące funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej lub na sąsiadujące państwa członkowskie.

(9)

Na podstawie art. 13a rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić koordynację z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego, aby wszystkie kwestie bezpieczeństwa zostały odpowiednio uwzględnione w trakcie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

(10)

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na interesy państw członkowskich w zakresie ich polityki bezpieczeństwa i obrony, ani też na związane z nią wymogi poufności zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

(11)

Na podstawie art. 83 konwencji chicagowskiej państwa członkowskie, które ustanawiają funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej, będą musiały zarejestrować w ICAO umowy i porozumienia dotyczące funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej oraz wszelkie późniejsze zmiany do nich.

(12)

Ustanowienie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, które skutkowałoby zmianami granic rejonu informacji powietrznej ICAO lub urządzeń i służb zapewnianych w ramach tych granic, powinno pozostać przedmiotem procesu planowania żeglugi powietrznej ICAO oraz procedury zmiany planów żeglugi powietrznej ICAO.

(13)

Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczną realizację swoich zadań w zakresie bezpieczeństwa w procesie ustanawiania funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Powinny wykazać i w wystarczającym stopniu zagwarantować, że funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej zostanie ustanowiony i będzie zarządzany w bezpieczny sposób, z uwzględnieniem elementów zarządzania bezpieczeństwem obowiązujących w państwach członkowskich oraz w instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej i związanych z ustanowieniem funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, z naciskiem na przypadające im role i zadania w zakresie bezpieczeństwa.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dla:

1)

informacji, które zainteresowane państwa członkowskie są zobowiązane przekazywać Komisji, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), pozostałym państwom członkowskim oraz zainteresowanym stronom przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

2)

procedur przekazywania informacji i uwag przez strony, o których mowa w pkt 1, przed notyfikacją funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej skierowaną do Komisji.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

Dodatkowo zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„zainteresowane państwa członkowskie” oznaczają państwa członkowskie, które wspólnie uzgodniły ustanowienie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004;

2)

„zainteresowane strony” oznaczają państwa trzecie sąsiadujące z funkcjonalnym blokiem przestrzeni powietrznej, właściwych użytkowników lub grupy użytkowników przestrzeni powietrznej oraz organy reprezentujące pracowników, a także instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej sąsiadujące z funkcjonalnym blokiem przestrzeni powietrznej.

Artykuł 3

Potwierdzenie zgodności

Zainteresowane państwa członkowskie wspólnie przekazują informacje określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, aby wykazać zgodność z wymogami, o których mowa w art. 9a rozporządzenia (WE) nr 550/2004.

Artykuł 4

Procedura wymiany informacji na temat nowych funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej

1.   Zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji informacje określone w załączniku najpóźniej do dnia 24 czerwca 2012 r. Komisja przekazuje je do konsultacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), pozostałym państwom członkowskim i zainteresowanym stronom najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od ich otrzymania.

2.   EASA, pozostałe państwa członkowskie i zainteresowane strony przekazują Komisji swoje uwagi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania informacji. Komisja bezzwłocznie przekazuje zainteresowanym państwom członkowskim otrzymane uwagi oraz własne uwagi.

3.   Zainteresowane państwa członkowskie odpowiednio uwzględniają otrzymane uwagi przed ustanowieniem swojego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

Artykuł 5

Zmiana ustanowionego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia ustanowiony funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej uważa się za zmieniony, jeśli wynikiem proponowanej zmiany jest zmiana określonych wymiarów funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

2.   Co najmniej sześć miesięcy przed wdrożeniem zmiany zainteresowane państwa członkowskie wspólnie notyfikują Komisji proponowane zmiany i przekazują informacje potwierdzające zmiany, odpowiednio aktualizując informacje przekazane w sprawie ustanowienia funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Komisja przekazuje je do konsultacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, pozostałym państwom członkowskim i zainteresowanym stronom najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od ich otrzymania.

3.   EASA, pozostałe państwa członkowskie i zainteresowane strony przekazują Komisji swoje uwagi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania informacji. Komisja bezzwłocznie przekazuje zainteresowanym państwom członkowskim otrzymane uwagi oraz własne uwagi.

4.   Zainteresowane państwa członkowskie odpowiednio uwzględniają otrzymane uwagi przed zmianą swojego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

Artykuł 6

Ustanowione już funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej

Zainteresowane państwa członkowskie, które ustanowiły funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zapewniają przekazanie Komisji wymaganych informacji, określonych w załączniku, których jeszcze nie przekazano w ramach notyfikacji, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2012 r.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10.

(2)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

WYMAGANE INFORMACJE

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

1.

Zainteresowane państwa członkowskie określają:

a)

punkt kontaktowy dla funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

b)

określone wymiary funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

c)

wspólnie wyznaczone instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej i instytucje zapewniające służby meteorologiczne, w stosownych przypadkach, oraz ich zakresy obowiązków;

d)

instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej bez certyfikacji zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 oraz ich zakresy obowiązków.

2.

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują między innymi następujące informacje dotyczące zawartych porozumień dotyczących ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej:

a)

kopie dokumentów potwierdzających wspólne uzgodnienia zainteresowanych państw członkowskich dotyczące ustanowienia funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

b)

informacje dotyczące porozumień między krajowymi organami nadzoru w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej;

c)

informacje dotyczące porozumień między instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej;

d)

informacje dotyczące porozumień między właściwymi organami cywilnymi i wojskowymi co do udziału w strukturach zarządzających funkcjonalnym blokiem przestrzeni powietrznej.

3.

Zainteresowane państwa członkowskie mogą odnieść się do informacji już przekazanych Komisji w ramach wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

CZĘŚĆ II

Wymogi art. 9a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 550/2004

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje, obejmujące także dokumentację uzupełniającą, odnoszące się do wymogów art. 9a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 550/2004.

1.   Kwestia bezpieczeństwa funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej

W odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej przekazuje się następujące informacje:

a)

wspólną politykę bezpieczeństwa lub plany ustanowienia wspólnej polityki bezpieczeństwa;

b)

opis porozumień odnoszących się do badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz planów dotyczących sposobów gromadzenia, analizowania i wymiany danych dotyczących bezpieczeństwa;

c)

opis sposobu, w jaki zarządza się bezpieczeństwem, aby uniknąć spadku skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

d)

opis porozumień jednoznacznie określających i przypisujących obowiązki i interfejsy odnośnie do ustalania celów w zakresie bezpieczeństwa, nadzoru nad bezpieczeństwem oraz odpowiednich środków wykonawczych związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

e)

dokumentację lub oświadczenia potwierdzające przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa, obejmującej identyfikację zagrożeń oraz ocenę i ograniczanie ryzyka, przed wprowadzeniem zmian operacyjnych wynikających z ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

2.   Optymalne wykorzystanie przestrzeni powietrznej uwzględniające przepływy ruchu lotniczego

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują następujące informacje:

a)

opis powiązań właściwych funkcji sieci dotyczących zarządzania przestrzenią powietrzną i zarządzania przepływem ruchu lotniczego, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w tym opis koordynacji, porozumień i procedur na rzecz optymalnego wykorzystania przestrzeni powietrznej;

b)

odnośnie do zarządzania przestrzenią powietrzną w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej nieobjętego funkcjami sieci, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 551/2004, informacje na temat:

porozumień dotyczących zarządzania zintegrowaną przestrzenią powietrzną,

przepisów dotyczących wspólnego korzystania z danych o zarządzaniu przestrzenią powietrzną,

porozumień dotyczących efektywnego wspólnego procesu decyzyjnego;

c)

odnośnie do koordynacji w czasie rzeczywistym w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej:

opis sposobów zarządzania działaniami transgranicznymi w przypadku stworzenia nowych obszarów wynikających z ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

3.   Zgodność z europejską siecią tras

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje potwierdzające, że projekt i wdrożenie tras dla funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej są zgodne z ustalonym procesem służącym całościowej koordynacji, opracowaniu i wdrożeniu europejskiej sieci tras, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 551/2004, a także potwierdzające, że w ramach tego procesu zrealizowano projekt i wdrożono trasy.

Zainteresowane państwa członkowskie mogą odnieść się do informacji już przekazanych Komisji w ramach wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

4.   Całościowa wartość dodana w oparciu o analizy kosztów i korzyści

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują oświadczenia potwierdzające, że:

a)

analizę kosztów i korzyści przeprowadzono zgodnie ze standardową praktyką stosowaną w branży, z wykorzystaniem między innymi analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych;

b)

analiza kosztów i korzyści przedstawia skonsolidowany obraz wpływu ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej na cywilnych i wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej;

c)

analiza kosztów i korzyści wskazuje na ogólny dodatni wynik finansowy (wartość bieżąca netto lub wewnętrzna stopa zwrotu) ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

d)

funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej przyczynia się do ograniczenia wpływu lotnictwa na środowisko naturalne;

e)

wysokość kosztów i wartość korzyści, ich źródła oraz założenia stanowiące podstawę analizy kosztów i korzyści zostały udokumentowane;

f)

przeprowadzono konsultacje wśród głównych zainteresowanych stron, które przekazały uwagi na temat szacowanych kosztów i korzyści odnoszących się do ich działalności.

5.   Zapewnianie płynnego i elastycznego przekazywania odpowiedzialności za kontrolę ruchu lotniczego między organami służb ruchu lotniczego

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje potwierdzające, że przekazanie odpowiedzialności za kontrolę ruchu lotniczego jest płynne i elastyczne w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Powyższe obejmuje następujące informacje na temat zmian wprowadzonych poprzez ustanowienie lub zmianę funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej:

a)

opis porozumień dotyczących transgranicznego zapewniania służb ruchu lotniczego;

b)

porozumienia zawarte w celu poprawy procedur koordynacyjnych między zainteresowanymi instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, a także dalsze planowane inicjatywy na rzecz poprawy poziomu koordynacji;

c)

opis porozumień zawartych w celu poprawy procedur koordynacyjnych między zainteresowanymi instytucjami zapewniającymi służby cywilnego i wojskowego ruchu lotniczego, a także dalsze planowane inicjatywy na rzecz poprawy koordynacji zgodnie z koncepcją elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej;

d)

opis porozumień zawartych w celu poprawy procedur koordynacyjnych z zainteresowanymi sąsiadującymi instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego, a także dalsze planowane inicjatywy na rzecz poprawy koordynacji.

6.   Zapewnianie zgodności różnych konfiguracji przestrzeni powietrznej, optymalizując między innymi aktualne rejony informacji powietrznej

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje na temat planów opracowanych w celu uzyskania zharmonizowanej organizacji i klasyfikacji różnych konfiguracji przestrzeni powietrznej w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Plany te obejmują:

a)

zasady klasyfikacji i organizacji przestrzeni powietrznej dla funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

b)

zmiany konfiguracji przestrzeni powietrznej wynikające z harmonizacji w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

7.   Porozumienia regionalne zawarte w ramach ICAO

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują wykaz obowiązujących porozumień regionalnych zawartych zgodnie z przepisami załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, które są istotne dla ustanowienia i działania funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

8.   Istniejące porozumienia regionalne

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują wykaz obowiązujących porozumień zawartych przez jedno z państw członkowskich lub przez większą ich liczbę, w tym porozumienia z państwami trzecimi, które są istotne dla ustanowienia i działania funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

9.   Ogólnounijne cele w zakresie skuteczności działania

9.1.

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje o porozumieniach zawartych w celu zapewnienia zgodności z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

9.2.

Zainteresowane państwa członkowskie mogą odnieść się do informacji już przekazanych Komisji zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010 (2).


(1)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 20.

(2)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 1.


25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 177/2011

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie czasowego zawieszenia ceł przywozowych na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 187 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od początku roku gospodarczego 2010/2011 wzrost światowych cen zbóż nastąpił wyjątkowo szybko, szybciej niż podczas ostatniej zwyżki cen w roku gospodarczym 2007/2008. Od lipca 2010 r. światowe ceny pszenicy zwyczajnej wzrosły o 65 %. Począwszy od tej daty, rozwój cen zbóż na rynku unijnym wykazywał tę samą tendencję. Cena pszenicy zwyczajnej na rynku unijnym wzrosła o ponad 90 %, po czym ustabilizowała się na poziomie około 280 EUR za tonę. Ceny innych zbóż na rynku unijnym uległy podobnemu wzrostowi; cena jęczmienia z dostawą do portu Rouen i kukurydzy z dostawą do portu Bordeaux przekroczyła 215 EUR za tonę. Sytuacja cenowa na światowym rynku zbóż jest w dużym stopniu spowodowana obniżeniem zaspokajania przez produkcję różnych form zapotrzebowania.

(2)

Prognozy dotyczące sytuacji na światowym rynku zbóż na koniec roku gospodarczego 2010/2011 pozwalają przypuszczać, że wysoki poziom cen utrzyma się, tymczasem poziom zapasów światowych ocenia się na ok. 342 mln ton na koniec roku gospodarczego 2010/2011, tj. o 62 mln ton mniej niż na koniec roku gospodarczego 2009/2010.

(3)

Kontyngent taryfowy o obniżonej stawce celnej na przywóz pszenicy zwyczajnej o niskiej i średniej jakości, otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1067/2008 (2), oraz kontyngent taryfowy o obniżonej stawce celnej na przywóz jęczmienia paszowego, otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2305/2003 (3), zostały w 2010 r. wykorzystane w niewielkim stopniu, tj. w wysokości odpowiednio 13 % i 5 %. Takie niepełne wykorzystanie powinno nadal mieć miejsce w 2011 r., tym bardziej że tradycyjni dostawcy Unii – Rosja i Ukraina – wprowadzili środki ograniczające wywóz.

(4)

Utrzymanie się światowych cen na wysokim poziomie do końca roku gospodarczego 2010/2011, jak również prawdopodobne niepełne wykorzystanie przywozowych kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej w 2011 r., mogą zakłócić dostawy na rynek unijny w ciągu ostatnich miesięcy roku gospodarczego 2010/2011. Z tego względu, aby ułatwić dalszy przywóz konieczny do zachowania równowagi na rynku unijnym, należałoby zawiesić czasowo cła na kontyngenty taryfowe na przywóz pszenicy zwyczajnej o niskiej i średniej jakości oraz jęczmienia paszowego, otwartych odpowiednio rozporządzeniami (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 2305/2003, do dnia 30 czerwca 2011 r., który stanowi koniec roku gospodarczego 2010/2011.

(5)

Nie należy jednak stawiać w niekorzystnej sytuacji podmiotów gospodarczych, jeżeli transport zbóż mający na celu ich przywóz do Unii już się rozpoczął. W związku z powyższym należy uwzględnić terminy transportu i pozwolić podmiotom gospodarczym na dopuszczenie do swobodnego obrotu zbóż w ramach systemu zawieszenia cła, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, w odniesieniu do wszystkich produktów, których bezpośredni transport do Unii rozpoczął się najpóźniej dnia 30 czerwca 2011 r. Należy również przewidzieć, jakiego rodzaju dowód trzeba przedstawić w celu udokumentowania bezpośredniego transportu do Unii oraz daty rozpoczęcia tego transportu.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Stosowanie ceł przywozowych na produkty objęte kodem CN 1001 90 99 o jakości innej niż wysoka, określonej w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 642/2010 (4), oraz na produkty objęte kodem CN 1003 00 zostaje zawieszone w odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011 dla wszystkich przywozów w ramach kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej otwartych rozporządzeniami (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 2305/2003.

2.   Jeżeli transport zbóż, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest wykonywany bezpośrednio do Unii i rozpoczął się najpóźniej dnia 30 czerwca 2011 r., zawieszenie ceł na podstawie niniejszego rozporządzenia nadal ma zastosowanie w odniesieniu do dopuszczenia przedmiotowych produktów do swobodnego obrotu.

Dowód na wykonywanie bezpośredniego transportu do Unii oraz na datę jego rozpoczęcia jest przedstawiany w sposób zadowalający właściwe organy, na podstawie oryginału dokumentu przewozowego.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3.

(3)  Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7.

(4)  Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.


25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 178/2011

z dnia 24 lutego 2011 r.

zmieniające po raz 145. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 8 lutego 2011 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu dwóch osób fizycznych do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie natychmiast,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dyrektor – Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

w tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpisy w brzmieniu:

(a)

„Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Tytuł: Haji. Adres: a) Peszawar, Pakistan; b) niedaleko Dergey Manday Madrasa w wiosce Dergey Manday, niedaleko Miram Shah, Północny Waziristan (North Waziristan Agency — NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan; c) wioska Kayla niedaleko Miram Shah, Północny Waziristan (North Waziristan Agency — NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan; d) wioska Sarana Zadran, prowincja Paktia, Afganistan. Data urodzenia: a) 1.1.1966, b) między 1958 a 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: a) starszy członek sieci Haqqani, która działa poza Północnym Waziristanem w granicach Terytoriów Plemiennych Administrowanych Federalnie Pakistanu; b) wcześniej podróżował do Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, i pozyskiwał środki finansowe; c) brat Jalaluddina Haqqaniego oraz wuj Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.2.2011 r.”;

(b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam (alias a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Data urodzenia: a) 5.2.1981 r., b) 1.1.1972 r. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: a) OR801168 (paszport afgański na nazwisko Said Jan ‘Abd al-Salam wydany dnia 28.2.2006 r., ważność wygasa dnia 27.2.2011 r.), b) 4117921 (paszport pakistański na nazwisko Dilawar Khan Zain Khan wydany w dniu 9.9.2008 r., ważność wygasa dnia 9.9.2013 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 281020505755 (kuwejcki cywilny numer identyfikacyjny na nazwisko Said Jan ‘Abd al-Salam). Dodatkowe informacje: mniej więcej w 2005 r. prowadził obóz, w którym prowadzono »szkolenie podstawowe« dla Al-Kaidy w Pakistanie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.2.2011 r.”.


25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 179/2011

z dnia 24 lutego 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

122,2

MA

66,9

TN

115,9

TR

111,8

ZZ

104,2

0707 00 05

MK

140,7

TR

180,1

ZZ

160,4

0709 90 70

MA

42,6

TR

120,1

ZZ

81,4

0805 10 20

EG

57,8

IL

78,3

MA

55,5

TN

45,5

TR

62,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

152,4

MA

100,8

US

107,8

ZZ

120,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

130,4

JM

74,2

MA

107,1

PK

34,8

TR

68,3

ZZ

76,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

57,3

TR

51,0

ZZ

59,0

0808 10 80

CA

91,7

CN

84,1

MK

50,2

US

140,1

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

120,7

CL

125,8

CN

49,6

US

115,8

ZA

107,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 180/2011

z dnia 24 lutego 2011 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 867/2010 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 164/2011 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem (UE) nr 867/2010, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 259 z 1.10.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 47 z 22.2.2011, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 25 lutego 2011 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

54,96

0,00

1701 11 90 (1)

54,96

0,00

1701 12 10 (1)

54,96

0,00

1701 12 90 (1)

54,96

0,00

1701 91 00 (2)

51,19

2,11

1701 99 10 (2)

51,19

0,00

1701 99 90 (2)

51,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DYREKTYWY

25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/16


DYREKTYWA KOMISJI 2011/14/UE

z dnia 24 lutego 2011 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej profoksydimu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 2 kwietnia 1998 r. Hiszpania otrzymała od BASF SE wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie profoksydim do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 1999/43/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, że zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji, przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

Wpływ tej substancji czynnej na zdrowie człowieka i zdrowie zwierząt oraz na środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę. Wyznaczone państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło projekt sprawozdania z oceny w dniu 28 marca 2001 r.

(3)

Projekt sprawozdania z oceny dotyczącego profoksydimu został poddany przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd został zakończony w dniu 23 listopada 2010 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego profoksydimu.

(4)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające profoksydim zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć profoksydim do załącznika I do tej dyrektywy w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(5)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających profoksydim w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia pełnymi zezwoleniami, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2012 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lutego 2012 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających profoksydim jako substancję czynną w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do profoksydimu, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 ust. 2 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego profoksydim jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej profoksydimu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określają, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego profoksydim jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2013 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego profoksydim jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 stycznia 2013 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 14 z 19.1.1999, s. 30.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na końcu tabeli dodaje się pozycję w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„330

Profoksydim

Nr CAS 139001-49-3

Nr CIPAC 621

2-[(1E/Z)-[(2RS) – 2-(4 – chlorofenoksy) propoksyimino] butylo] – 3 – hydroksy – 5-[(3RS; 3SR) – tetrahydro – 2H –tiopiran – 3 – ylo] cycloheks –2-enon

≥ 940 g/kg

1 sierpnia 2011 r.

31 lipca 2021 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze herbicydu w uprawie ryżu.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego profoksydimu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 28 stycznia 2011 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

ochronę wód gruntowych w przypadkach, w których substancja czynna jest stosowana w regionach o niestabilnych warunkach glebowych lub klimatycznych,

długotrwałe ryzyko dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

Warunki zezwolenia powinny w razie potrzeby uwzględniać środki zmniejszające ryzyko.”.


(1)  Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


DECYZJE

25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/19


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 lutego 2011 r.

zmieniająca decyzję 2007/697/WE przyznającą odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1032)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2011/127/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jeśli ilości nawozu naturalnego, które państwo członkowskie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różnią się od ilości określonej w ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG i w jego lit. a), należy je ustalić w taki sposób, by nie stanowiły przeszkody dla realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy, oraz uzasadnić na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak istnienie długich okresów wegetacji i charakter upraw o wysokim poborze azotu.

(2)

Dnia 22 października 2007 r. Komisja przyjęła decyzję 2007/697/WE przyznającą odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (2), zezwalającą Irlandii na stosowanie rocznie na hektar 250 kg azotu pochodzącego z nawozu naturalnego w gospodarstwach rolnych, których co najmniej 80 % stanowią użytki zielone.

(3)

Odstępstwo przyznane decyzją 2007/697/WE dotyczyło około 5 000 gospodarstw rolnych w Irlandii, odpowiadających około 2,7 % całkowitej liczby gospodarstw rolnych prowadzących chów bydła lub owiec, 10 % całkowitej liczby zwierząt żywionych w systemie wypasowym i 4,2 % całkowitej powierzchni rolniczej netto. Decyzja 2007/697/WE wygasa w dniu 17 lipca 2010 r.

(4)

Dnia 12 maja 2010 r. Irlandia przedłożyła Komisji wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa. Wniosek zawierał uzasadnienie na podstawie obiektywnych kryteriów, o których mowa w pkt 2 akapit trzeci załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG.

(5)

Irlandia przyjęła nowy program działań na okres od lipca 2010 r. do grudnia 2013 r., który zasadniczo utrzymuje środki z programu działań na okres do dnia 30 czerwca 2010 r. i ma zastosowanie do całego terytorium Irlandii.

(6)

Czwarte sprawozdanie z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG w Irlandii za okres 2004–2007 pokazuje ogólnie stabilny lub poprawiający się poziom jakości wód. W odniesieniu do wód gruntowych w 2 % punktów monitorowania średnie wartości zawartości azotanów wynosiły powyżej 50 mg/l, a w 74 % punktów wartości nie przekroczyły 25 mg/l. W odniesieniu do wód powierzchniowych w rzekach w 97 % punktów monitorowania średnie wartości zawartości azotanów nie przekroczyły 25 mg/l, a w żadnych punktach wartości nie przekroczyły 50 mg/l. 93 % jezior zostało sklasyfikowanych jako oligotroficzne lub mezotroficzne, a 7 % jako eutroficzne lub hipertroficzne.

(7)

Liczebność zwierząt gospodarskich dalej spadła w okresie 2004–2007, o około 4 % w odniesieniu do bydła, o 19 % w odniesieniu do owiec, o 4 % w odniesieniu do świń i o 7 % w odniesieniu do drobiu (3). Roczne zastosowanie azotu organicznego pochodzącego z odchodów zwierząt gospodarskich i azotu mineralnego spadło odpowiednio o 5 % i 17 %. Całkowity obszar rolniczy zmniejszył się o 3 % do 4,28 mln ha, przy czym użytki zielone stanowią nadal powyżej 90 % tego obszaru.

(8)

W świetle informacji naukowych, do których odwołuje się wniosek o przedłużenie obowiązywania odstępstwa, oraz środków, do których zobowiązała się Irlandia w programie działań na okres od lipca 2010 r. do grudnia 2013 r., można wnioskować, że nadal spełniane są kryteria przyznania odstępstwa określone w dyrektywie 91/676/EWG, takie jak istnienie długiego okresu wegetacji i charakter upraw o wysokim poborze azotu, oraz że odstępstwo nie stanowi przeszkody dla realizacji celów wymienionej dyrektywy.

(9)

Aby zagwarantować, że zainteresowane gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta będą mogły nadal korzystać z odstępstwa, należy przedłużyć okres obowiązywania decyzji 2007/697/WE do dnia 31 grudnia 2013 r.

(10)

Terminy składania sprawozdań Komisji, określone w decyzji 2007/697/WE, należy jednak dostosować, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne, umożliwiając Irlandii wyznaczenie tylko jednego terminu dla wszystkich zobowiązań sprawozdawczych.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Azotanów ustanowionego na mocy art. 9 dyrektywy 91/676/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/697/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszej decyzji przyznaje się odstępstwo, o które Irlandia wnioskowała pismem z dnia 18 października 2006 r. i o którego przedłużenie wnioskowała pismem z dnia 12 maja 2010 r., w celu zezwolenia na stosowanie większej ilości odchodów zwierzęcych od ilości określonej w pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze oraz lit. a) załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG.”;

2)

w art. 8 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Mapy te są przekazywane Komisji co roku do czerwca.”;

3)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się w powiązaniu z programem działań Irlandii realizowanych w ramach European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument Number 610 of 2010).

Niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 27.

(3)  Okres odniesienia dla drobiu obejmuje lata 2003–2005.


25.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 lutego 2011 r.

zmieniająca decyzję 2007/863/WE przyznającą Zjednoczonemu Królestwu odstępstwo w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1033)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2011/128/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jeśli ilość nawozu naturalnego, którą państwo członkowskie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różni się od ilości określonej w pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG i w lit. a) tego akapitu, należy ją ustalić w taki sposób, by pozostawała bez uszczerbku dla realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy, oraz uzasadnić na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak istnienie długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

(2)

Dnia 14 grudnia 2007 r. Komisja przyjęła decyzję 2007/863/WE przyznającą Zjednoczonemu Królestwu odstępstwo w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (2), zezwalającą Irlandii Północnej na stosowanie rocznie na hektar 250 kg azotu pochodzącego z nawozu naturalnego w gospodarstwach rolnych, w których co najmniej 80 % stanowią użytki zielone.

(3)

Odstępstwo przyznane decyzją 2007/863/WE dotyczyło w 2009 r. około 150 gospodarstw rolnych w Irlandii Północnej, co odpowiada około 0,6 % całkowitej liczby gospodarstw rolnych i 1 % wszystkich użytków rolnych netto. Decyzja 2007/863/WE wygasa w dniu 31 grudnia 2010 r.

(4)

Dnia 23 września 2010 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej. Wniosek zawierał uzasadnienie na podstawie obiektywnych kryteriów, o których mowa w pkt 2 akapit trzeci załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG.

(5)

Zjednoczone Królestwo przyjęło w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej nowy program działań na okres od stycznia 2011 r. do grudnia 2014 r., który zasadniczo utrzymuje środki z programu działań na okres do dnia 31 grudnia 2010 r. i ma zastosowanie do całego terytorium Irlandii Północnej.

(6)

Stężenia azotanów w słodkich wodach powierzchniowych Irlandii Północnej pozostają stosunkowo niskie, a średnie stężenie azotanów wynosiło w 2008 r. poniżej 25 mg NO3/l w przypadku 99,7 % stacji monitorowania. W latach 2005–2008 w stacjach monitorowania słodkich wód powierzchniowych stwierdzono, że średnie stężenie azotanów pozostawało ogółem na stałym poziomie lub wykazywało tendencję malejącą, w tym w zlewniach z obszarów o największym odsetku gospodarstw objętych odstępstwem. Średnie stężenie azotanów w wodach gruntowych wynosiło w 2008 r. poniżej 25 mg NO3/l w przypadku 91,9 % stacji monitorowania i wykazuje podobną stałą lub malejącą tendencję jak w przypadku wód powierzchniowych.

(7)

Liczebność zwierząt gospodarskich w Irlandii Północnej spadła w okresie 2006–2010 o około 12,5 % w odniesieniu do owiec, 11,5 % w odniesieniu do drobiu i 4,7 % w odniesieniu do bydła i wzrosła o 9,8 % w odniesieniu do świń. Chów w Irlandii Północnej jest w dalszym ciągu prowadzony w oparciu o trawę.

(8)

Ilość azotu pochodzącego z nawozu naturalnego wytwarzanego w gospodarstwach rolnych Irlandii Północnej w okresie 2006–2010 zmniejszyła się o 6,4 %, a wskaźnik stosowania nawozu naturalnego na ha ziemi zmniejszył się o 4,7 %. Powierzchnia użytków rolnych, na której można stosować nawóz naturalny, zmniejszyła się o 1,7 %. Głównym źródłem azotu pochodzącego z nawozu naturalnego w Irlandii Północnej jest bydło, a następnie owce, drób i świnie. Zmniejszenie ilości azotu pochodzącego z nawozu naturalnego ogółem wynika zwłaszcza z pogorszenia się sytuacji w sektorze hodowli bydła, a głównym czynnikiem zmiany w tym sektorze jest ograniczenie liczby krów mięsnych i ich potomstwa.

(9)

W świetle informacji naukowych, do których odwołuje się wniosek o przedłużenie obowiązywania odstępstwa, oraz środków, do których zobowiązało się Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej w programie działań na okres od stycznia 2011 r. do grudnia 2014 r., można wnioskować, że nadal spełniane są kryteria przyznania odstępstwa określone w dyrektywie 91/676/EWG, takie jak istnienie długiego okresu wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu, oraz że odstępstwo pozostaje bez uszczerbku dla realizacji celów wymienionej dyrektywy.

(10)

Aby zagwarantować, że zainteresowane gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta będą mogły nadal korzystać z odstępstwa, należy przedłużyć okres stosowania decyzji 2007/863/WE do dnia 31 grudnia 2014 r.

(11)

Terminy składania sprawozdań Komisji, określone w decyzji 2007/863/WE, należy jednak dostosować, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne, umożliwiając Zjednoczonemu Królestwu wyznaczenie w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej tylko jednego terminu dla wszystkich zobowiązań sprawozdawczych.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Azotanów ustanowionego na mocy art. 9 dyrektywy 91/676/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/863/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Odstępstwo, o przyznanie którego Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do regionu Irlandii Północnej złożyło wniosek pismem z dnia 10 sierpnia 2007 r., i przedłużenie, o przyznanie którego złożyło wniosek pismem z dnia 23 września 2010 r., w celu zezwolenia na stosowanie większej ilości odchodów zwierzęcych od ilości określonej w załączniku III pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze do dyrektywy 91/676/EWG i w lit. a) tego akapitu, przyznaje się z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszej decyzji.”;

2)

w art. 8 ust. 1 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Mapy te są przedstawiane Komisji co roku do czerwca.”;

3)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się w powiązaniu z programem działań Irlandii Północnej – Nitrates Action Programme Regulation 2010.

Niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 122.