ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.035.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 35

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
9 lutego 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

2011/65/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

1

 

 

2011/66/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

17

 

 

2011/67/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

26

 

 

WYTYCZNE

 

 

2011/68/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

31

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

9.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/1


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/21)

(2011/65/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 26 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (1) była kilkakrotnie nowelizowana w znaczącym zakresie. Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tej decyzji, dotyczące w szczególności zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji.

(2)

Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (2), do których odnosi się decyzja EBC/2006/17, zostały przekształcone i uchylone wytycznymi EBC/2010/20 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

1.   Terminom użytym w niniejszej decyzji nadaje się znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w art. 1 wytycznych EBC/2010/20.

2.   Inne terminy techniczne użyte w niniejszej decyzji mają znaczenie określone w załączniku II do wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

Zasady określone w niniejszej decyzji mają zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zawierającego bilans, pozycje pozabilansowe EBC, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające do rocznego sprawozdania finansowego EBC.

Artykuł 3

Podstawowe zasady rachunkowości

Podstawowe zasady rachunkowości określone w art. 3 wytycznych EBC/2010/20 stosuje się także do celów niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Ujmowanie aktywów i zobowiązań

Aktywa/zobowiązania finansowe i inne ujmuje się w bilansie podmiotu sprawozdawczego wyłącznie w sposób zgodny z art. 4 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 5

Podejście ekonomiczne oraz podejście kasowe/rozliczeniowe

Zasady określone w art. 5 wytycznych EBC/2010/20 mają zastosowanie również do niniejszej decyzji.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA BILANSU I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ

Artykuł 6

Struktura bilansu

Struktura bilansu jest oparta na strukturze określonej w załączniku I.

Artykuł 7

Rezerwa celowa na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota

Mając na względzie charakter działalności EBC, Rada Prezesów może utworzyć w bilansie EBC rezerwę celową na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota. Przy podejmowaniu decyzji o wielkości i wykorzystaniu rezerwy Rada Prezesów opiera się na rozsądnym oszacowaniu ryzyka ponoszonego przez EBC.

Artykuł 8

Zasady wyceny bilansowej

1.   Do celów wyceny bilansowej stosuje się bieżące kursy i ceny rynkowe, chyba że załącznik I stanowi inaczej.

2.   Aktualizacja wyceny złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności oraz nierynkowe papiery wartościowe, a także instrumentów finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych, jest dokonywana na koniec roku, po średnich kursach i cenach rynkowych.

3.   Nie wprowadza się rozróżnienia pomiędzy różnicami z wyceny cenowej i kursowej złota. Ujmuje się tylko jedną różnicę z wyceny złota na podstawie wyrażonej w euro ceny określonej jednostki wagi złota, obliczoną na podstawie kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego z dnia kwartalnej aktualizacji wyceny. Dla walut obcych, zarówno dla transakcji bilansowych, jak i pozabilansowych, aktualizacji wyceny dokonuje się odrębnie dla każdej waluty. Do celów niniejszego artykułu posiadane zasoby SDR, obejmujące desygnowane poszczególne zasoby walut obcych tworzące koszyk SDR, ujmuje się jako jeden zasób. Aktualizacja wyceny papierów wartościowych odbywa się odrębnie dla każdego kodu, tj. tego samego typu/numeru ISIN. Papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej lub zaliczone do pozycji „Inne aktywa finansowe” lub „Pozycje różne” ujmuje się jako osobne zasoby.

4.   Papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności ujmuje się jako osobne zasoby i wycenia według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości. To samo podejście stosuje się do nierynkowych papierów wartościowych. Papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności mogą zostać zbyte przed terminem zapadalności w wymienionych poniżej sytuacjach:

a)

jeżeli zbywany pakiet uznaje się za nieznaczący w porównaniu do całkowitej wartości portfela papierów utrzymywanych do terminu zapadalności; lub

b)

jeżeli papiery wartościowe zbywane są w miesiącu, w którym upływa termin zapadalności; lub

c)

w wyjątkowych okolicznościach, takich jak znaczące pogorszenie wiarygodności kredytowej emitenta lub w wyniku wyraźnej decyzji Rady Prezesów w zakresie polityki pieniężnej.

Artykuł 9

Transakcje odwracalne

Transakcje odwracalne ujmuje się zgodnie z art. 8 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 10

Rynkowe instrumenty udziałowe

Rynkowe instrumenty udziałowe ujmuje się zgodnie z art. 9 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 11

Zabezpieczenie papierów wartościowych przed ryzykiem stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochodnych

Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej ujmuje się zgodnie z art. 10 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 12

Instrumenty syntetyczne

Instrumenty syntetyczne ujmuje się zgodnie z art. 11 wytycznych EBC/2010/20.

ROZDZIAŁ III

USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

Artykuł 13

Ustalanie wyniku finansowego

1.   Do ustalania wyniku finansowego stosuje się art. 13 ust. 1, 2, 3, 5 i 7 wytycznych EBC/2010/20.

2.   Pochodzące z wpłat na podstawie art. 48 ust. 2 Statutu ESBC środki znajdujące się na specjalnych rachunkach z aktualizacji wyceny, odnoszące się do banków centralnych państw członkowskich, w stosunku do których uchylono derogację, wykorzystywane są do kompensowania niezrealizowanych strat, w przypadku gdy przewyższają one poprzednie zyski z tytułu aktualizacji wyceny zaksięgowane na odpowiednim standardowym rachunku z aktualizacji wyceny w sposób określony w art. 13 ust. 1 lit. c) wytycznych EBC/2010/20, zanim straty takie zostaną skompensowane zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu ESBC. Środki na specjalnych rachunkach aktualizacji wyceny dla złota, walut i papierów wartościowych zmniejsza się proporcjonalnie w przypadku zmniejszenia zasobów odpowiadających im aktywów.

Artykuł 14

Koszty transakcji

Do niniejszej decyzji stosuje się art. 14 wytycznych EBC/2010/20.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA INSTRUMENTÓW POZABILANSOWYCH

Artykuł 15

Zasady ogólne

Do niniejszej decyzji stosuje się art. 15 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 16

Walutowe transakcje terminowe

Walutowe transakcje terminowe ujmuje się zgodnie z art. 16 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 17

Swapy walutowe

Swapy walutowe ujmuje się zgodnie z art. 17 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 18

Kontrakty futures

Kontrakty futures ujmuje się zgodnie z art. 18 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 19

Swapy na stopę procentową

Swapy na stopę procentową ujmuje się zgodnie z art. 19 wytycznych EBC/2010/20. Niezrealizowane straty przeniesione na koniec roku do rachunku zysków i strat podlegają w kolejnych latach amortyzacji liniowej. W przypadku terminowych swapów na stopę procentową amortyzacja rozpoczyna się w dacie waluty transakcji.

Artykuł 20

Transakcje terminowe na stopę procentową (FRA)

Transakcje terminowe na stopę procentową (FRA) ujmuje się zgodnie z art. 20 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 21

Transakcje terminowe na papiery wartościowe

Transakcje terminowe na papiery wartościowe ujmuje się zgodnie z metodą A opisaną w art. 21 ust. 1 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 22

Opcje

Opcje ujmuje się zgodnie z art. 22 wytycznych EBC/2010/20.

ROZDZIAŁ V

ROCZNY PUBLIKOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Artykuł 23

Struktura

1.   Struktura rocznego publikowanego bilansu EBC odpowiada strukturze określonej w załączniku II.

2.   Struktura publikowanego rachunku zysków i strat EBC odpowiada strukturze określonej w załączniku III.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 24

Tworzenie, stosowanie i wykładnia zasad

1.   Przy dokonywaniu wykładni niniejszej decyzji należy brać pod uwagę prace przygotowawcze, zasady rachunkowości ujednolicone w prawie Unii oraz ogólnie przyjęte Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

2.   Jeżeli w niniejszej decyzji nie przewidziano szczególnych procedur rachunkowych i w przypadku braku innych ustaleń Rady Prezesów, EBC przestrzega zasad wyceny zgodnych z przyjętymi przez Unię Europejską Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości odpowiednimi dla działalności i sprawozdań EBC.

Artykuł 25

Uchylenie obowiązujących przepisów

Traci moc decyzja EBC/2006/17. Jeżeli w innych przepisach mowa jest o uchylonej decyzji, rozumie się przez to niniejszą decyzję, zgodnie z tabelą zgodności zawartą w załączniku V.

Artykuł 26

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 11 listopada 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38.

(2)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

(3)  Zob. s. 31 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

STRUKTURA BILANSU I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ

Uwaga: Numeracja odnosi się do wzoru bilansu zamieszczonego w załączniku II.

AKTYWA

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: a) transakcje przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości; oraz b) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

2

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

Należności od kontrahentów spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, w walutach obcych

 

2.1

Należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji „Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro”

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

Posiadane zasoby SDR (brutto)

b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

c)

Pozostałe należności

Ogólne porozumienia pożyczkowe, pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień, lokaty powiernicze zarządzane przez MFW

c)

Pozostałe należności

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

2.2

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty udziałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

b)

(i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

c)

Kredyty zagraniczne (depozyty) udzielone nierezydentom strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

c)

Kredyty zagraniczne

Depozyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

3

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

a)

Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty udziałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

a)

(i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

b)

Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Kredyty, depozyty, transakcje reverse repo, kredyty różne

b)

Pozostałe należności

Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

4

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

 

 

4.1

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo dla celów związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi w euro

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

b)

(i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

c)

Kredyty udzielone nierezydentom strefy euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

c)

Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nominalnej

d)

Papiery wartościowe wyemitowane przed nierezydentów strefy euro, nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np. Europejski Bank Inwestycyjny, bez względu na ich położenie

d)

(i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

4.2

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna

5

Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje 5.1 do 5.5: transakcje zgodnie z odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej opisanymi w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1)

 

5.1

Podstawowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i tygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.2

Dłuższe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością miesięczną i trzymiesięcznym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.3

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje odwracalne przeprowadzane jako transakcje ad hoc dla celów dostrajania

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.4

Odwracalne operacje strukturalne

Transakcje odwracalne dostosowujące pozycję strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.5

Kredyt w banku centralnym

Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu, zabezpieczony kwalifikowanymi aktywami (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.6

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom

Wartość nominalna lub koszt

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo związane z zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu.

Wartość nominalna lub koszt

7

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

 

 

7.1

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

Papiery wartościowe wyemitowane w strefie euro, utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną. Certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach związanych z dostrajaniem

a)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości (koszt, gdy utrata wartości pokrywana jest przez rezerwę celową Eurosystemu zgodnie z pozycją pasywów 13 b) „Rezerwy celowe”).

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

c)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

7.2

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1 „Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej” oraz w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”: skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, w euro. Instrumenty udziałowe

a)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

c)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

d)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

8

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej (nierynkowe papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, nierynkowe papiery wartościowe po kosztach

9

Należności w ramach Eurosystemu

 

 

9.1

Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Należności w ramach Eurosystemu względem KBC wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Koszt

9.2

Należności z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie

Należności związane z emisją banknotów przez EBC, zgodnie z decyzją EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (2)

Wartość nominalna

9.3

Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

a)

należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (patrz także pozycja pasywów 10.2 „Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)”)

a)

Wartość nominalna

b)

inne należności w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC pomiędzy KBC

b)

Wartość nominalna

10

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

11

Pozostałe aktywa

 

 

11.1

Monety strefy euro

Monety euro

Wartość nominalna

11.2

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja

Amortyzacja jest systematyczną alokacją zmniejszającej się wartości składnika aktywów rozłożoną na czas jego zdatności. Czasem zdatności jest okres oczekiwanej dostępności składnika majątku trwałego do użytkowania. Czasy zdatności określonych składników majątku rzeczowego mogą być w sposób systematyczny weryfikowane, jeżeli oczekiwana dostępność odbiega od wcześniejszych szacunków. Większe składniki aktywów mogą zawierać części składowe o różnych czasach zdatności. Czasy zdatności takich części składowych powinny być szacowane oddzielnie.

Koszt wartości niematerialnych i prawnych obejmuje cenę nabycia danego składnika majątkowego. Pozostałe bezpośrednie i pośrednie koszty podlegają odpisaniu do wydatków.

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie; poniżej 10 000 euro bez podatku VAT: brak kapitalizacji

11.3

Inne aktywa finansowe

Udziały i inwestycje w podmioty zależne; instrumenty udziałowe, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki

Papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda, w tym depozyty terminowe i rachunki bieżące należące do portfeli celowych

Transakcje reverse repo z instytucjami kredytowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniejszej pozycji

a)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

b)

Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

c)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały

Wartość aktywów netto

d)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Dyskonto podlega amortyzacji

e)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności lub utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

f)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

g)

Środki w bankach i kredyty

Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków lub depozytów w walutach obcych

11.4

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

11.5

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz naliczone odsetki zapłacone (tj. odsetki naliczone zakupione wraz z papierem wartościowym)

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

11.6

Pozycje różne

a)

Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje. Kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa

a)

Wartość nominalna lub koszt

b)

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie

b)

Wartość rynkowa

c)

Aktywa emerytalne netto

c)

Zgodnie z art. 24 ust. 2

d)

Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu

d)

Wartość nominalna/faktyczna (przed/po rozliczeniu strat)

e)

Aktywa bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań

e)

Koszt (przeliczenie po kursie rynkowym w momencie nabycia w przypadku aktywów finansowych w walutach obcych)

12

Strata za rok bieżący

 

Wartość nominalna


PASYWA

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1

Banknoty w obiegu

Banknoty euro emitowane przez EBC na mocy decyzji EBC/2010/29

Wartość nominalna

2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depozyty w euro wymienione w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7

 

2.1

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

Rachunki w euro instytucji kredytowych znajdujących się na liście instytucji finansowych podlegających obowiązkowi odprowadzania rezerwy obowiązkowej zgodnie z postanowieniami Statutu ESBC. Pozycja ta zawiera głównie rachunki służące do utrzymywania rezerwy obowiązkowej

Wartość nominalna

2.2

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

Depozyty bieżące z określonym oprocentowaniem (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna

2.3

Depozyty terminowe

Przyjmowanie depozytów w celu absorpcji płynności w związku z operacjami dostrajania

Wartość nominalna

2.4

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje związane z polityką pieniężną, których celem jest absorpcja płynności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

2.5

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Depozyty instytucji kredytowych wynikające ze spadku wartości aktywów zabezpieczających kredyty udzielone tym instytucjom kredytowym

Wartość nominalna

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”. Pozostałe operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Nie obejmuje rachunków bieżących instytucji kredytowych

Wartość nominalna lub koszt transakcji

4

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych EBC

Certyfikaty dłużne zgodnie z załącznikiem I do wytycznych EBC/2000/7. Papier wartościowy z dyskontem, wyemitowany w celu absorpcji płynności

Koszt

Dyskonto podlega amortyzacji

5

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

 

 

5.1

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

5.2

Pozostałe pasywa

Rachunki bieżące pracowników, firm i klientów, w tym instytucji finansowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy (zob. pozycja pasywów 2.1); depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

6

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie, w tym rachunki prowadzone w celach płatniczych oraz rachunki prowadzone w celach związanych z zarządzaniem rezerwą: innych banków, banków centralnych, instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych, w tym Komisji Europejskiej; rachunki bieżące innych deponentów. Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem papierami wartościowymi w euro. Salda rachunków w TARGET2 banków centralnych państw członkowskich, których walutą nie jest euro

Wartość nominalna lub koszt transakcji

7

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

8

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

 

 

8.1

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

8.2

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna; przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

9

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

Pozycja denominowane w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) wskazująca kwotę SDR przydzielonych pierwotnie danemu krajowi/KBC

Wartość nominalna; przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

10

Zobowiązania w ramach Eurosystemu

 

 

10.1

Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych

Pozycja w euro znajdująca się w bilansie EBC

Wartość nominalna

10.2

Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

a)

zobowiązania netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (patrz także pozycja aktywów 9,3: „Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)”)

a)

Wartość nominalna

b)

inne zobowiązania w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC pomiędzy KBC

b)

Wartość nominalna

11

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobowiązania), w tym przepływ transferów bezgotówkowych

Wartość nominalna

12

Pozostałe pasywa

 

 

12.1

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

12.2

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Wydatki, których termin płatności przypada w okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzymane w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale odnoszące się do okresu przyszłego

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

12.3

Pozycje różne

a)

Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walutowe lub rachunki gwarancyjne. Zawarte z instytucjami kredytowymi transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętymi w pozycji aktywów 11.3: „Inne aktywa finansowe”. Depozyty obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne drobne pozycje. Zobowiązania na zasadzie powiernictwa

a)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

b)

Depozyty klientów w złocie

b)

Wartość rynkowa

c)

Zobowiązania emerytalne netto

c)

Zgodnie z art. 24 ust. 2

13

Rezerwy celowe

a)

Na ryzyko walutowe, stopy procentowej, kredytowe i ceny złota oraz rezerwy utworzone na inne cele, np. przewidywane przyszłe wydatki i wpłaty zgodnie art. 48 ust. 2 Statutu dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację

a)

Koszt/wartość nominalna

b)

Na poczet ryzyka kontrahenta lub ryzyka kredytowego związanego z operacjami polityki pieniężnej

b)

Wartość nominalna (na podstawie wyceny na koniec roku dokonywanej przez Radę Prezesów EBC)

14

Różnice z wyceny

a)

Różnice z wyceny związane ze zmianami cen na złoto, każdy rodzaj papierów wartościowych w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych w walutach obcych, opcje; różnice wyceny rynkowej odnoszące się do ryzyka stopy procentowej instrumentów pochodnych; rachunki z aktualizacji wyceny związane ze zmianami kursów walutowych dla każdej pozycji walutowej netto, w tym walutowych transakcji terminowych, swapów walutowych i SDR

b)

Specjalne rachunki z aktualizacji wyceny wynikające z wpłat zgodnie z art. 48 ust. 2 Statutu ESBC dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację. Zgodnie z art. 13 ust. 2

Różnica z aktualizacji wyceny pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

15

Kapitał i rezerwy kapitałowe

 

 

15.1

Kapitał

Kapitał opłacony

Wartość nominalna

15.2

Rezerwy kapitałowe

Rezerwy statutowe zgodnie z art. 33 Statutu ESBC i wpłaty zgodnie z art. 48 ust. 2 Statutu ESBC dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację

Wartość nominalna

16

Zysk za rok bieżący

 

Wartość nominalna


(1)  Dz.U. L 1 z 11.12.2000, s. 1.

(2)  Zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego. Decyzja EBC/2010/29 została opublikowana przed publikacją decyzji EBC/2010/21.


ZAŁĄCZNIK II

BILANS ROCZNY EBC

(w milionach EUR)

Aktywa (2)

Rok sprawozdawczy

Rok poprzedni

Pasywa

Rok sprawozdawczy

Rok poprzedni

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

4.

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

4.1.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

5.

Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Dłuższe operacje refinansujące

5.3.

Odwracalne operacje dostrajające

5.4.

Odwracalne operacje strukturalne

5.5.

Kredyt w banku centralnym

5.6.

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

7.

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

7.1.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

9.

Należności w ramach Eurosystemu

9.1.

Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

9.2.

Należności z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie

9.3.

Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)

10.

Pozycje w trakcie rozliczenia

11.

Pozostałe aktywa

11.1.

Monety strefy euro

11.2.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

11.3.

Inne aktywa finansowe

11.4.

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

11.5.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

11.6.

Pozycje różne

12.

Strata za rok bieżący

 

 

1.

Banknoty w obiegu

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1.

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Odwracalne operacje dostrajające

2.5.

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

3.

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

4.

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych EBC

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

5.1.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe pasywa

6.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

10.

Zobowiązania w ramach Eurosystemu

10.1.

Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych

10.2.

Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)

11.

Pozycje w trakcie rozliczenia

12.

Pozostałe pasywa

12.1.

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

12.2.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

12.3.

Pozycje różne

13.

Rezerwy celowe

14.

Różnice z wyceny

15.

Kapitał i rezerwy kapitałowe

15.1.

Kapitał

15.2.

Rezerwy kapitałowe

16.

Zysk za rok bieżący

 

 

Aktywa ogółem

Pasywa ogółem

 

 


(1)  EBC może podawać albo dokładne kwoty w euro, albo też kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(2)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.


ZAŁĄCZNIK III

PUBLIKOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EBC

(w milionach EUR)

Rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia …

Rok sprawozdawczy

Rok poprzedni

1.1.1.

Przychody z tytułu odsetek od walutowych aktywów rezerwowych

 

 

1.1.2.

Przychody z tytułu odsetek związane z przydziałem banknotów euro w ramach Eurosystemu

 

 

1.1.3.

Pozostałe przychody z tytułu odsetek

 

 

1.1.

Przychody z tytułu odsetek

 

 

1.2.1.

Odsetki od należności KBC z tytułu przekazanych rezerw walutowych

 

 

1.2.2.

Pozostałe koszty z tytułu odsetek

 

 

1.2.

Koszty z tytułu odsetek

 

 

1.

Wynik z tytułu odsetek

 

 

2.1.

Zrealizowane straty/zyski z tytułu operacji finansowych

 

 

2.2.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów i pozycji finansowych

 

 

2.3.

Zmiana stanu rezerw celowych na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota

 

 

2.

Wynik netto z tytułu operacji finansowych, odpisów aktualizujących i rezerw celowych na ryzyko

 

 

3.1.

Przychody z tytułu opłat i prowizji

 

 

3.2.

Koszty z tytułu opłat i prowizji

 

 

3.

Wynik z tytułu opłat i prowizji (2)

 

 

4.

Przychody z tytułu akcji i udziałów

 

 

5.

Pozostałe przychody

 

 

Przychody netto ogółem

 

 

6.

Koszty osobowe (3)

 

 

7.

Koszty administracyjne (3)

 

 

8.

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 

9.

Usługi produkcji banknotów (4)

 

 

10.

Pozostałe koszty

 

 

Wynik finansowy roku bieżącego

 

 


(1)  EBC może podawać albo dokładne kwoty w euro, albo też kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(2)  Rozbicie na przychody i koszty można również wykazać w notach wyjaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.

(3)  W tym rezerwy administracyjne.

(4)  Pozycja ta jest stosowana w sytuacji, kiedy korzysta się z zewnętrznych usług produkcji banknotów (dla kosztów usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie produkcji banknotów w imieniu banku centralnego). Zaleca się, aby koszty poniesione w związku z emisją banknotów euro zostały ujęte w rachunku zysków i strat w takiej formie, w jakiej pojawiły się na fakturze (lub innym dokumencie stwierdzającym ich poniesienie), zob. również wytyczne EBC/2010/20.


ZAŁĄCZNIK IV

UCHYLONA DECYZJA WRAZ Z LISTĄ KOLEJNYCH NOWELIZACJI

Decyzja EBC/2006/17

Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38.

Decyzja EBC/2007/21

Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 83.

Decyzja EBC/2008/22

Dz.U. L 36 z 5.2.2009, s. 22.

Decyzja EBC/2009/19

Dz.U. L 202 z 4.8.2009, s. 54.

Decyzja EBC/2009/29

Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 57.


ZAŁĄCZNIK V

TABELA ZGODNOŚCI

Decyzja EBC/2006/17

Niniejsza decyzja

art. 11

art. 10a

art. 12

art. 11

art. 13

art. 12

art. 14

art. 13

art. 15

art. 14

art. 16

art. 15

art. 17

art. 16

art. 18

art. 17

art. 19

art. 18

art. 20

art. 19

art. 21

art. 20

art. 22

art. 21

art. 23

art. 22

art. 24

art. 23

art. 25

art. 24

art. 26


9.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/17


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/23)

(2011/66/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (1) została kilkakrotnie zmieniona w znacznym zakresie (2). Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tej decyzji, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji.

(2)

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Statutu ESBC dochodem pieniężnym jest dochód osiągany przez krajowe banki centralne w wyniku realizowania zadań polityki pieniężnej. Na mocy art. 32 ust. 2 Statutu ESBC wysokość dochodu pieniężnego każdego KBC równa jest jego rocznemu dochodowi uzyskanemu z aktywów odpowiadających banknotom w obiegu oraz zobowiązaniom wobec instytucji kredytowych z tytułu depozytów. Aktywa te KBC wyodrębniają zgodnie z wytycznymi Rady Prezesów. KBC powinny wyodrębniać aktywa pochodzące z realizacji zadań polityki pieniężnej jako aktywa odpowiadające banknotom w obiegu oraz zobowiązaniom wobec instytucji kredytowych z tytułu depozytów. Zgodnie z art. 32 ust. 4 Statutu ESBC kwotę dochodu pieniężnego KBC zmniejsza się o kwotę odsetek zapłaconych przez ten KBC z tytułu zobowiązań wobec instytucji kredytowych wynikających z depozytów ustanowionych zgodnie z art. 19.

(3)

Zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu ESBC sumę dochodów pieniężnych wszystkich KBC rozdziela się pomiędzy poszczególne krajowe banki centralne proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

(4)

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i 32 ust. 7 Statutu ESBC Rada Prezesów EBC jest uprawniona do wydawania wytycznych dotyczących rozliczania i rozrachunku przez EBC sald wynikających z podziału dochodu pieniężnego i przyjmowania wszelkich innych środków koniecznych dla stosowania art. 32.

(5)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (3) EBC i KBC wprowadzają do obiegu banknoty denominowane w euro. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia banknoty denominowane w jednostce waluty krajowej pozostaną prawnym środkiem płatniczym w obrębie swych granic terytorialnych nie dłużej niż przez sześć miesięcy od daty wymiany gotówkowej. Rok wymiany gotówkowej powinien być zatem traktowany jako rok szczególny, gdyż pozostające w obiegu banknoty denominowane w jednostkach waluty krajowej mogą nadal stanowić znaczną część całości banknotów w obiegu.

(6)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 wytycznych EBC/2006/9 z 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (4) banknoty euro objęte zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez ich KBC kwotą równą ich wartości nominalnej, zgodnie z następującym „liniowym modelem obciążeń”: całkowita kwota banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jest księgowana w trzech równych ratach, w datach rozliczenia pierwszej, czwartej oraz piątej podstawowej operacji refinansującej Eurosystemu następujących po dacie wymiany gotówkowej. Obliczanie dochodu pieniężnego za rok wymiany gotówkowej powinno uwzględniać ten „liniowy model obciążeń”.

(7)

Niniejsza decyzja jest związana z decyzją EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (wersja przekształcona) (5), która stanowi, że EBC i KBC emitują banknoty euro. Decyzja EBC/2010/29 przypisuje będące w obiegu banknoty euro krajowym bankom centralnym proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Ta sama decyzja przypisuje EBC 8 % całkowitej wartości banknotów euro w obiegu. Przydział banknotów euro członkom Eurosystemu stanowi podstawę sald w ramach Eurosystemu. Oprocentowanie tych sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu ma bezpośredni wpływ na dochód każdego z członków Eurosystemu, a zatem powinno być uregulowane w niniejszej decyzji. Dochód EBC z tytułu oprocentowania przysługujących mu wobec KBC należności w ramach Eurosystemu z tytułu przypadającej na EBC części banknotów euro w obiegu powinien co do zasady zostać podzielony pomiędzy KBC zgodnie z decyzją EBC/2010/24 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (6), proporcjonalnie do ich udziału w kluczu subskrybowanego kapitału w roku obrotowym, w którym dochód ten został uzyskany.

(8)

Saldo netto należności i zobowiązań w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu obiektywnego kryterium określającego koszt pieniądza. Za właściwą w tym celu należy uznać stopę podstawowych operacji refinansujących stosowaną przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące.

(9)

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu należy włączyć do podstawy zobowiązań dla celów obliczania dochodu pieniężnego KBC zgodnie z art. 32 ust. 2 Statutu ESBC, gdyż odpowiadają one banknotom w obiegu. Rozliczenia oprocentowania sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu spowodują w rezultacie podział znacznej kwoty dochodu pieniężnego Eurosystemu pomiędzy KBC proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Wskazane wyżej salda w ramach Eurosystemu koryguje się w celu umożliwienia stopniowego dostosowania bilansów oraz rachunków zysków i strat KBC. Korekty te powinny opierać się na wartości banknotów w obiegu każdego z KBC w okresie przed momentem wprowadzenia banknotów euro. Korekty przeprowadza się corocznie, zgodnie z ustalonym wzorem, przez okres nie dłuższy niż pięć lat od tego momentu.

(10)

Korekty sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro wylicza się w celu odzwierciedlenia znaczących zmian w pozycjach dochodu KBC stanowiących konsekwencję wprowadzenia banknotów euro, a następnie podziału dochodu pieniężnego.

(11)

Ogólne zasady określone w art. 32 Statutu ESBC znajdują zastosowanie także do dochodów uzyskiwanych z tytułu odpisów dotyczących banknotów euro wycofywanych z obiegu.

(12)

Zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu ESBC sumę dochodów pieniężnych KBC rozdziela się pomiędzy KBC proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Zgodnie z art. 32 ust. 7 Statutu ESBC Rada Prezesów jest uprawniona do podejmowania wszelkich innych środków koniecznych dla zastosowania art. 32. Uprawnienie to obejmuje prawo do uwzględniania innego typu czynników przy podejmowaniu decyzji o podziale dochodów uzyskiwanych z tytułu odpisów dotyczących banknotów euro wycofywanych z obiegu. Zasady równego traktowania i słuszności wymagają wzięcia pod uwagę okresu, w którym emitowane były wycofane z obiegu banknoty. Klucz przydziału dla tego rodzaju dochodów musi zatem odzwierciedlać zarówno odpowiedni udział w kapitale EBC, jak i długość fazy emisji.

(13)

Wycofywanie banknotów euro z obiegu powinno być regulowane przez odrębne decyzje przyjmowane na podstawie art. 5 decyzji EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszej decyzji użyte w niej określenia oznaczają:

a)   „KBC”– krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b)   „podstawa zobowiązań”– kwotę kwalifikujących się zobowiązań w ramach bilansu każdego z KBC, określoną zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji;

c)   „aktywa celowe”– kwotę aktywów odpowiadających podstawie zobowiązań w ramach bilansu każdego z KBC, określoną zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji;

d)   „salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu”– należności i zobowiązania powstające pomiędzy KBC a EBC oraz pomiędzy poszczególnymi KBC w wyniku zastosowania art. 4 decyzji EBC/2010/29;

e)   „klucz subskrybowanego kapitału”– udziały krajowych banków centralnych (wyrażone w wartościach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone w wyniku zastosowania do krajowych banków centralnych wag w kluczu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC, w odniesieniu do odpowiedniego roku obrachunkowego;

f)   „instytucja kredytowa”– a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (8), zgodnie z odpowiednią implementacją tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego, podlegającą nadzorowi wykonywanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 123 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe;

g)   „HBS”– zharmonizowany bilans zgodnie z załącznikiem VIII do wytycznych EBC/2010/20 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (9);

h)   „stopa referencyjna”– ostatnia dostępna krańcowa stopa procentowa stosowana przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące zgodnie z pkt 3.1.2 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (10). W przypadku gdy tego samego dnia przeprowadzono i przedstawiono do rozrachunku więcej niż jedną podstawową operację refinansującą, stosuje się średnią arytmetyczną stóp krańcowych przeprowadzonych równolegle operacji;

i)   „data wymiany gotówkowej”– datę, w której banknoty i monety euro uzyskają status prawnego środka płatniczego w państwie członkowskim, którego walutą jest euro;

j)   „okres referencyjny”– 24-miesięczny okres rozpoczynający się na 30 miesięcy przed datą wymiany gotówkowej;

k)   „rok wymiany gotówkowej”– 12-miesięczny okres rozpoczynający się w dacie wymiany gotówkowej;

l)   „dzienny referencyjny kurs walutowy”– dzienny kurs referencyjny wynikający z regularnej codziennej procedury uzgodnieniowej przeprowadzanej pomiędzy bankami centralnymi należącymi do Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jak i bankami centralnymi spoza tego systemu, która standardowo jest realizowana o godz. 14.15 czasu środkowoeuropejskiego;

m)   „wycofane banknoty euro”– banknoty euro dowolnego typu i serii, które zostały wycofane z obiegu na mocy decyzji Rady Prezesów przyjętej na podstawie art. 5 decyzji EBC/2003/4;

n)   „klucz emisji”– średni klucz subskrybowanego kapitału w czasie fazy emisji danego typu lub serii wycofanych banknotów euro;

o)   „faza emisji”– w odniesieniu do banknotów euro dowolnego typu i serii – okres rozpoczynający się w dacie uwzględnienia pierwszej emisji banknotów euro danego typu lub serii w podstawie zobowiązań oraz kończący w dacie uwzględnienia w podstawie zobowiązań ostatniej emisji banknotów euro tego typu lub serii;

p)   „odpisać”– wykreślić wycofane banknoty euro z pozycji bilansu „Banknoty w obiegu”.

Artykuł 2

Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu

1.   Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu oblicza się w okresach miesięcznych i ujmuje w księgach rachunkowych EBC i KBC pierwszego roboczego dnia miesiąca, z datą waluty na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

W przypadku gdy państwo członkowskie przyjmuje walutę euro, obliczenie sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu dokonywane na podstawie pierwszego akapitu jest księgowane przez EBC i poszczególne KBC z datą waluty przypadającą na datę wymiany gotówkowej.

Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia pierwszego roku, od którego ma zastosowanie każda kolejna pięcioletnia korekta dokonywana zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu ESBC, oblicza się na podstawie skorygowanego klucza subskrybowanego kapitału zastosowanego do sald z tytułu całkowitej sumy banknotów euro pozostających w obiegu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

2.   Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie z tymi, które wynikają ze stosowania art. 4 niniejszej decyzji, podlegają oprocentowaniu według stopy referencyjnej.

3.   Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2, rozlicza się kwartalnie za pośrednictwem płatności w systemie TARGET2.

Artykuł 3

Metoda pomiaru dochodu pieniężnego

1.   Kwotę dochodu pieniężnego KBC ustala się mierząc rzeczywisty dochód uzyskany z aktywów celowych zarejestrowanych w księgach rachunkowych danego KBC. W drodze wyjątku od tej zasady przyjmuje się, że złoto nie generuje dochodu, a papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej zgodnie z decyzją EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (11) generują dochód w wysokości stopy referencyjnej.

2.   W przypadku gdy wartość aktywów celowych KBC jest wyższa lub niższa od wartości jego podstawy zobowiązań, różnicę potrąca się stosując do wartości tej różnicy stopę referencyjną.

Artykuł 4

Korekty sald w ramach Eurosystemu

1.   Dla celów obliczania dochodu pieniężnego, dotyczące danego KBC salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu koryguje się o kwotę wyrównawczą ustaloną według następującego wzoru:

C = (K – A) × S

gdzie:

C

stanowi kwotę wyrównawczą,

K

stanowi wyrażoną w euro kwotę przyjmowaną dla każdego KBC i wynikającą z zastosowania klucza subskrybowanego kapitału do średniej wartości banknotów w obiegu w okresie referencyjnym, przy czym wartość będących w obiegu banknotów denominowanych w walucie krajowej państwa członkowskiego, które przyjmuje walutę euro, podlega w okresie referencyjnym przeliczeniu na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym,

A

stanowi przyjmowaną dla każdego KBC średnią wartość w euro banknotów w obiegu w okresie referencyjnym, przeliczaną w okresie referencyjnym na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym,

S

stanowi następujący współczynnik dla poszczególnych lat obrachunkowych, poczynając od daty wymiany gotówkowej:

Rok obrachunkowy

Współczynnik

Rok wymiany gotówkowej

1

Rok wymiany gotówkowej plus jeden rok

0,8606735

Rok wymiany gotówkowej plus dwa lata

0,7013472

Rok wymiany gotówkowej plus trzy lata

0,5334835

Rok wymiany gotówkowej plus cztery lata

0,3598237

Rok wymiany gotówkowej plus pięć lat

0,1817225

2.   Suma kwot wyrównawczych KBC powinna wynieść 0.

3.   Kwoty wyrównawcze oblicza się za każdym razem, kiedy państwo członkowskie przyjmuje euro, lub gdy dochodzi do zmiany klucza kapitału subskrybowanego EBC.

4.   W przypadku KBC przystępującego do Eurosystemu, kwotę wyrównawczą tego KBC przypisuje się pozostałym KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału oraz po odwróceniu znaku (+/–) – jako uzupełnienie kwot wyrównawczych już obowiązujących wobec takich pozostałych KBC.

5.   Kwoty wyrównawcze i odpowiadające im zapisy księgowe księguje się na odrębnych wewnętrznych rachunkach Eurosystemu w księgach każdego KBC, z datą waluty odpowiadającą dacie wymiany gotówkowej i z odpowiadającą jej datą waluty dla każdego kolejnego roku w okresie korekty. Zapisy księgowe odpowiadające kwotom wyrównawczym nie podlegają oprocentowaniu.

6.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności związanych ze zmianami w obserwowanych wielkościach banknotów w obiegu zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji, salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro obiegu dla danego KBC podlegają korekcie zgodnie z przepisami zawartymi we wskazanym załączniku.

7.   Korekty sald w ramach Eurosystemu, o których mowa w niniejszym artykule, przestają mieć zastosowanie, począwszy od pierwszego dnia szóstego roku następującego po odpowiednim roku wymiany gotówkowej.

Artykuł 5

Kalkulacja i podział dochodu pieniężnego

1.   Kalkulacja dochodu pieniężnego poszczególnych KBC prowadzona jest przez EBC w układzie dziennym. Kalkulacja ta jest oparta na danych księgowych przekazanych EBC przez KBC. EBC podaje do wiadomości KBC kwoty łączne w okresach kwartalnych.

2.   Kwotę dochodu pieniężnego KBC pomniejsza się o kwotę równą odsetkom naliczonym lub zapłaconym od zobowiązań należących do podstawy zobowiązań, oraz zgodnie z decyzją Rady Prezesów EBC wydaną zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Statutu ESBC.

3.   Podział kwot dochodu pieniężnego poszczególnych KBC w proporcjach określonych zgodnie z kluczem subskrybowanego kapitału odbywa się na koniec każdego roku obrachunkowego.

Artykuł 6

Kalkulacja i podział dochodu wynikającego z odpisów banknotów euro

1.   Wycofane banknoty euro pozostają częścią podstawy zobowiązań do czasu ich wymiany lub odpisania, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2.   Rada Prezesów może zdecydować o odpisaniu wycofanych banknotów euro, przy czym w takim przypadku określa datę odpisania oraz całkowitą sumę rezerw celowych, jakie powinny być utworzone z tytułu tych wycofanych banknotów euro, które mają zostać wymienione.

3.   Wycofane banknoty euro podlegają odpisaniu w następujący sposób:

a)

w dacie odpisu pozycje „Banknoty w obiegu” w ramach bilansów EBC i poszczególnych KBC pomniejsza się o całkowitą wartość wycofanych banknotów euro nadal pozostających w obiegu. W tym celu rzeczywistą wartość wycofanych banknotów euro, które zostały wprowadzone do obiegu, koryguje się w celu osiągnięcia ich proporcjonalnej wartości obliczonej zgodnie z kluczem emisji, a różnicę rozlicza pomiędzy EBC i KBC;

b)

skorygowana wartość wycofanych banknotów euro podlega odpisaniu z pozycji bilansowej „Banknoty w obiegu” i przeniesieniu do rachunków zysków i strat poszczególnych KBC;

c)

KBC ustanawiają rezerwę celową z tytułu wycofanych banknotów euro, które mają zostać wymienione. Rezerwa ta odpowiada udziałowi odpowiedniego KBC w całkowitej kwocie rezerwy obliczonemu zgodnie z kluczem emisji.

4.   Wycofane banknoty euro wymieniane po dacie odpisu podlegają uwzględnieniu w księgach KBC, który je przyjął. Wpływ wycofanych banknotów euro podlega przynajmniej raz do roku redystrybucji pomiędzy KBC na podstawie klucza emisji, przy czym powstające różnice podlegają rozliczeniu pomiędzy tymi KBC. KBC dokonują potrącenia swojego proporcjonalnego udziału z kwotą rezerwy, albo – w przypadku gdy wpływ banknotów przekracza kwotę rezerwy – uwzględniają wynikające z tego koszty w rachunku zysków i strat.

5.   Rada Prezesów dokonuje corocznej rewizji całkowitej kwoty rezerwy.

Artykuł 7

Uchylenie obowiązujących przepisów

Uchyla się decyzję EBC/2001/16. Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jak odniesienia do niniejszej decyzji i odczytuje zgodnie z tabelą zgodności określoną w załączniku V.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 listopada 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 55.

(2)  Zob. załącznik IV.

(3)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1.

(4)  Dz.U. L 207 z 28.7.2006, s. 39.

(5)  Zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego. Decyzja EBC/2010/29 została przyjęta przed opublikowaniem decyzji EBC/2010/23.

(6)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. Decyzja EBC/2010/24 została przyjęta przed opublikowaniem decyzji EBC/2010/23.

(7)  Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 16.

(8)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(9)  Zob. s. 31 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(10)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(11)  Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

SKŁAD PODSTAWY ZOBOWIĄZAŃ

A

Podstawa zobowiązań obejmuje wyłącznie następujące pozycje:

1.

Banknoty w obiegu

Na potrzeby niniejszego załącznika, w roku wymiany gotówkowej dla każdego KBC przystępującego do Eurosystemu pozycja „Banknoty w obiegu”:

a)

obejmuje banknoty wyemitowane przez ten KBC i denominowane w jednostkach waluty krajowej; oraz

b)

podlega pomniejszeniu o wartość nieoprocentowanych pożyczek dotyczących wstępnego zaopatrzenia w banknoty euro, które nie zostały jeszcze zapisane w ciężar odpowiednich rachunków (część pozycji 6 aktywów HBS).

Po upływie odpowiedniego roku wymiany gotówkowej, w odniesieniu do każdego KBC pozycja „Banknoty w obiegu” obejmuje banknoty denominowane w euro, z wyłączeniem jakichkolwiek innych banknotów.

W przypadku gdy data wymiany gotówkowej przypada na dzień, w którym nie działa system TARGET2, zobowiązanie nowego KBC Eurosystemu z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9 i wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej stanowi część podstawy zobowiązań (jako część rachunków korespondencyjnych w pozycji pasywów 10.4 HBS) do chwili, w której zobowiązanie to stanie się częścią zobowiązań w ramach Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie TARGET2.

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro dotyczące operacji polityki pieniężnej w euro, obejmujące:

a)

rachunki bieżące, w tym rachunki dotyczące wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 19 ust. 1 Statutu ESBC (pozycja pasywów 2.1 HBS);

b)

kwoty w depozycie w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2 HBS);

c)

depozyty terminowe (pozycja pasywów 2.3 HBS);

d)

zobowiązania wynikające z odwracalnych operacji dostrajających (pozycja pasywów 2.4 HBS);

e)

depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego (pozycja pasywów 2.5 HBS).

3.

Zobowiązania z tytułu depozytów wobec kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań, reklasyfikowane z pozycji pasywów 2.1 HBS.

4.

Zobowiązania KBC będące zobowiązaniami w ramach Eurosystemu, wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC zgodnie z rozdziałem 3.3 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7 (pozycja pasywów 10.2 HBS).

5.

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie ze zobowiązaniami wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji pasywów 10.3 HBS).

6.

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2, oprocentowane według stopy referencyjnej (część pozycji pasywów 10.4 HBS).

B.

Wartość podstawy zobowiązań poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachunkowości określonymi w wytycznych EBC/2010/20.


ZAŁĄCZNIK II

AKTYWA CELOWE

A

Aktywa celowe obejmują wyłącznie następujące pozycje:

1.

Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej (pozycja aktywów 5 HBS).

2.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej (pozycja aktywów 7.1 HBS).

3.

Należności w ramach Eurosystemu odpowiadające aktywom rezerw walutowych z wyjątkiem złota, przekazanym EBC zgodnie z art. 30 Statutu ESBC (część pozycji aktywów 9.2 HBS).

4.

Należności netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie z należnościami wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji aktywów 9.4 HBS).

5.

Należności netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2, podlegające wyrównaniu według stopy referencyjnej (część pozycji aktywów 9.5 HBS).

6.

Złoto, w tym należności z tytułu złota przekazanego EBC, w kwocie umożliwiającej danemu KBC wyodrębnienie takiej części jego zasobów złota, która odpowiada proporcji pomiędzy udziałem tego KBC w kluczu subskrybowanego kapitału a całkowitą ilością złota wyznaczoną przez wszystkie KBC (pozycja aktywów 1 i część pozycji aktywów 9.2 HBS).

Na potrzeby niniejszej decyzji wartość złota oblicza się na podstawie ceny złota w euro za jedną uncję czystego złota wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.

7.

Należności z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9 a następnie wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej (do daty wymiany gotówkowej część pozycji aktywów 4.1 HBS, po tej dacie część rachunków korespondencyjnych w pozycji aktywów 9.5 HBS), ale tylko do chwili, w której należności takie staną się częścią należności w ramach Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie TARGET2.

8.

Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu lub aktywa finansowe bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu, reklasyfikowane z pozycji aktywów 5 HBS (część pozycji aktywów 11.6 HBS).

B.

Wartość aktywów celowych poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachunkowości określonymi w wytycznych EBC/2010/20.


ZAŁĄCZNIK III

A.   Pierwsza korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

Jeśli łączna średnia wartość banknotów będących w obiegu w roku wymiany gotówkowej jest niższa niż łączna średnia wartość w euro banknotów będących w obiegu w okresie referencyjnym (włączając w to banknoty denominowane w walucie krajowej państwa członkowskiego, które przyjęło walutę euro, podlegające w okresie referencyjnym przeliczeniu na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym), wówczas współczynnik „S” mający zastosowanie do roku wymiany gotówkowej zgodnie z art. 4 ust. 1 powinien być retroaktywnie pomniejszony w tej samej proporcji, w jakiej miało miejsce obniżenie całkowitej średniej wartości banknotów w obiegu.

W wyniku takiej redukcji współczynnik nie powinien być niższy niż 0,8606735. W przypadku zastosowania powyższych zasad szczególnych jedną czwartą wynikającej stąd redukcji kwot wyrównawczych poszczególnych KBC (C) mających zastosowanie w roku wymiany gotówkowej dodaje się do kwot wyrównawczych każdego z KBC mających zastosowanie zgodnie z art. 4 ust. 1 od drugiego do piątego roku następującego po roku wymiany gotówkowej.

B.   Druga korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

W przypadku gdy KBC, dla których kwota wyrównawcza określona w art. 4 ust. 1 stanowi liczbę dodatnią, dokonują wypłat kwot tytułem wyrównania sald w ramach Eurosystemu dotyczących banknotów będących w obiegu, przy czym wypłaty takie po dodaniu do pozycji „wynik netto zsumowania dochodu pieniężnego” skutkują powstaniem kosztu netto w rachunku zysków i strat takiego KBC na koniec roku, wówczas współczynnik „S” mający zastosowanie do roku wymiany gotówkowej zgodnie z art. 4 ust. 1 jest pomniejszany w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania takiego efektu.

W wyniku takiej redukcji współczynnik nie powinien być niższy niż 0,8606735. W przypadku zastosowania powyższych zasad szczególnych jedną czwartą wynikającej stąd redukcji kwot wyrównawczych poszczególnych KBC (C) mających zastosowanie w roku wymiany gotówkowej dodaje się do kwot wyrównawczych każdego z KBC mających zastosowanie zgodnie z art. 4 ust. 1 od drugiego do piątego roku następującego po roku wymiany gotówkowej.


ZAŁĄCZNIK IV

DECYZJA UCHYLONA ORAZ DECYZJE JĄ ZMIENIAJĄCE

Decyzja EBC/2001/16

Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 55.

Decyzja EBC/2003/22

Dz.U. L 9 z 15.1.2004, s. 39.

Decyzja EBC/2006/7

Dz.U. L 148 z 2.6.2006, s. 56.

Decyzja EBC/2007/15

Dz.U. L 333 z 19.12.2007, s. 86.

Decyzja EBC/2009/27

Dz.U. L 339 z 22.12.2009, s. 55.


ZAŁĄCZNIK V

TABELA KORELACJI

Decyzja EBC/2001/16

Niniejsza decyzja

Artykuł 5a

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7


9.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/26


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie emisji banknotów euro

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/29)

(2011/67/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 128 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu ESBC stanowią, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ma wyłączne prawo wydawania upoważnienia do emisji banknotów euro w Unii. Na podstawie powyższych przepisów EBC oraz krajowe banki centralne (KBC) mają prawo do emisji banknotów euro będących jedynym legalnym środkiem płatniczym w państwach członkowskich, których walutą jest euro. Prawo Unii przewiduje system wielości emitentów banknotów. Banknoty euro są emitowane przez EBC oraz KBC.

(2)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) od dnia 1 stycznia 2002 r. EBC i KBC wprowadzają do obiegu banknoty denominowane w euro. Banknoty euro są nośnikiem tej samej wspólnej waluty i podlegają jednemu systemowi prawnemu.

(3)

Emisja banknotów euro nie musi podlegać ograniczeniom ilościowym lub innym ograniczeniom, gdyż wprowadzanie banknotów do obiegu jest procesem stymulowanym przez popyt.

(4)

Decyzja EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, specyfikacji, odtworzenia, wymiany i wycofania banknotów euro (2) zawiera wspólne zasady dotyczące banknotów euro. EBC ustanowił wspólne specyfikacje techniczne banknotów euro oraz środki kontroli jakości w celu zapewnienia zgodności banknotów euro z tymi specyfikacjami. W rezultacie wszystkie banknoty euro mają taki sam wygląd i poziom jakości, a banknoty o tym samym nominale nie różnią się od siebie.

(5)

Banknoty euro powinny podlegać takim samym wymaganiom dotyczącym ich akceptacji i przetwarzania przez członków Eurosystemu, niezależnie od tego, kto wprowadził je do obiegu. Praktyka odprowadzania banknotów denominowanych w krajowych jednostkach monetarnych do emitującego banku centralnego nie ma zastosowania do banknotów euro. System emisji banknotów euro oparty jest na zasadzie nieodprowadzania banknotów euro.

(6)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Statutu ESBC każdemu bankowi centralnemu będącemu członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych przypisuje się wagę w kluczu subskrypcji kapitału EBC określonym w decyzji EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. dotyczącej procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (3); waga ta opiera się na liczbie ludności i produkcie krajowym brutto danego państwa członkowskiego i reguluje kwestie wkładu do kapitału EBC, przekazania rezerw walutowych KBC do EBC, podziału dochodu pieniężnego KBC oraz podziału zysków i udziału w stratach EBC.

(7)

Banknoty euro są prawnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro, znajdują się w swobodnym obiegu w strefie euro, są powtórnie emitowane przez członków Eurosystemu, a także mogą być przechowywane lub wykorzystywane poza strefą euro. Członkom Eurosystemu przypisuje się zobowiązania z tytułu emisji całkowitej wartości banknotów euro w obiegu zgodnie z obiektywnym kryterium, którym jest udział danego KBC w opłaconym kapitale EBC. Udział ten wynika z proporcjonalnego zastosowania do KBC klucza kapitałowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC. Ponieważ kryterium to nie ma zastosowania do EBC, udział procentowy banknotów euro, jakie zostaną wyemitowane przez EBC, ustala Rada Prezesów.

(8)

Na mocy art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 Statutu ESBC ustanawiających zasadę decentralizacji działania Eurosystemu, zadanie wprowadzenia do obiegu i wycofania z obiegu wszystkich banknotów euro, włącznie z tymi, które zostały wyemitowane przez EBC, powierza się KBC. Zgodnie z tą zasadą KBC prowadzą również materialną obsługę banknotów euro.

(9)

Różnica między wartością banknotów euro przydzielonych danemu KBC zgodnie z kluczem przydziału banknotów a wartością banknotów euro, jaką ten KBC wprowadzi do obiegu, powinna stanowić podstawę sald w ramach Eurosystemu. EBC nie wprowadza banknotów euro do obiegu, w związku z czym EBC powinny przysługiwać względem KBC należności w ramach Eurosystemu na wartość równą udziałowi banknotów euro, jakie emituje. Oprocentowanie takich sald w ramach Eurosystemu ma wpływ na pozycje dochodów KBC, w związku z czym jest przedmiotem decyzji EBC/2010/23 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (4), zgodnie z art. 32 Statutu ESBC.

(10)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2010/416/WE z dnia 13 lipca 2010 r., zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (5) Estonia spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro, a derogacja przysługująca jej na podstawie art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (6) zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.

(11)

Zważywszy, że Estonia przyjmie euro z dniem 1 stycznia 2011 r., decyzja EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (7) wymaga zmiany w zakresie ustalenia klucza przydziału banknotów obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. Ponieważ decyzja EBC/2001/15 była już kilkukrotnie zmieniana, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

a)   „KBC”– krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b)   „banknoty euro”– banknoty zgodne z wymaganiami decyzji EBC/2003/4 i specyfikacjami technicznymi ustanowionymi przez Radę Prezesów;

c)   „klucz subskrybowanego kapitału”– udziały KBC (wyrażone w wartościach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone w wyniku zastosowania do KBC wag w kluczu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC, w odniesieniu do odpowiedniego roku obrachunkowego;

d)   „klucz przydziału banknotów”– wartości procentowe, które wynikają z uwzględnienia udziału EBC w całkowitej emisji banknotów euro i zastosowania do udziału KBC w takiej całkowitej emisji klucza subskrybowanego kapitału (w zaokrągleniu do najbliższej wielokrotności 0,0005 punktu procentowego). W przypadku gdy wyliczone wielkości nie sumują się do 100 %, różnicę wyrównuje się (i) jeżeli suma jest niższa niż 100 % – poprzez dodanie 0,0005 punktu procentowego do najniższych udziałów procentowych w porządku rosnącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %; oraz (ii) jeżeli suma jest wyższa niż 100 % poprzez odjęcie 0,0005 punktu procentowego od najwyższych udziałów procentowych w porządku malejącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %. Załącznik I do niniejszej decyzji określa klucz przydziału banknotów mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Artykuł 2

Emisja banknotów euro

Banknoty euro są emitowane przez EBC oraz KBC.

Artykuł 3

Obowiązki emitentów

1.   KBC wprowadzają do obiegu i wycofują z obiegu banknoty euro i prowadzą materialną obsługę wszystkich banknotów euro, włącznie z tymi, które zostały wyemitowane przez EBC.

2.   Na wniosek posiadacza KBC akceptują wymianę wszelkich banknotów euro na banknoty euro tej samej wartości lub, w przypadku posiadaczy rachunków, uznają rachunek posiadacza prowadzony w KBC, który otrzymał banknoty.

3.   KBC traktują zaakceptowane przez siebie banknoty euro jako zobowiązania i postępują z nimi w identyczny sposób.

4.   KBC nie przekazują zaakceptowanych przez siebie banknotów euro innym KBC i przechowują takie banknoty euro w celu ich ponownej emisji. W drodze wyjątku i zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Prezesów EBC:

a)

banknoty euro ze skazami, uszkodzone, podarte lub wycofane z obiegu mogą zostać zniszczone przez KBC, który je przyjął;

b)

banknoty euro będące w posiadaniu KBC mogą być do celów logistycznych redystrybuowane w ilościach hurtowych w ramach Eurosystemu.

Artykuł 4

Przydział banknotów euro w ramach Eurosystemu

1.   Całkowita wartość wprowadzonych do obiegu banknotów euro jest przydzielana członkom Eurosystemu w drodze zastosowania klucza przydziału banknotów.

2.   Różnica między wartością banknotów euro przydzielonych danemu KBC zgodnie z kluczem przydziału banknotów a wartością banknotów euro, jaką ten KBC wprowadzi do obiegu, stanowi podstawę sald w ramach Eurosystemu. EBC przysługują względem KBC należności w ramach Eurosystemu proporcjonalne do udziałów poszczególnych KBC w kluczu subskrybowanego kapitału, w wysokości równowartości banknotów euro emitowanych przez EBC.

Artykuł 5

Uchylenie obowiązujących przepisów

Uchyla się decyzję EBC/2001/15. Odniesienia do uchylonej decyzji należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 grudnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 16.

(3)  Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 66.

(4)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(5)  Dz.U. L 196 z 28.7.2010, s. 24.

(6)  Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33).

(7)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 52.


ZAŁĄCZNIK I

KLUCZ PRZYDZIAŁU BANKNOTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R.

Europejski Bank Centralny

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

OGÓŁEM

100,0000 %


ZAŁĄCZNIK II

DECYZJA UCHYLONA ORAZ DECYZJE JĄ ZMIENIAJĄCE

Decyzja EBC/2001/15

Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 52

Decyzja EBC/2003/23

Dz.U. L 9 z 15.1.2004, s. 40

Decyzja EBC/2004/9

Dz.U. L 205 z 9.6.2004, s. 17

Decyzja EBC/2006/25

Dz.U. L 24 z 31.1.2007, s. 13

Decyzja EBC/2007/19

Dz.U. L 1 z 4.1.2008, s. 7

Decyzja EBC/2008/26

Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 75


WYTYCZNE

9.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/31


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/20)

(2011/68/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 46 ust. 2 tiret drugie i trzecie Statutu ESBC,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (1) były kilkakrotnie nowelizowane w znaczącym zakresie. Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tych wytycznych, dotyczące w szczególności zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej oraz aktualizacji wyceny zasobów SDR, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie ich przekształconej wersji.

(2)

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) podlega obowiązkom sprawozdawczym zgodnie z art. 15 Statutu ESBC.

(3)

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Statutu ESBC Zarząd sporządza skonsolidowany bilans ESBC na potrzeby analityczne i operacyjne.

(4)

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu ESBC w celu stosowania art. 26 Rada Prezesów określa zasady konieczne dla standaryzacji księgowania i sprawozdawania operacji przeprowadzanych przez KBC.

(5)

Zakres informacji ujawnianych w publikowanych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC w odniesieniu do banknotów euro w obiegu, oprocentowania z tytułu sald netto w ramach Eurosystemu z tytułu przydziału banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinien zostać zharmonizowany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

1.   Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

a)   „KBC”– krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b)   „cele rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu”– cele, dla których EBC sporządza, zgodnie z art. 15 i 26 Statutu ESBC, sprawozdania finansowe wskazane w załączniku I;

c)   „podmiot sprawozdawczy”– EBC bądź KBC;

d)   „dzień kwartalnej aktualizacji wyceny”– ostatni dzień kalendarzowy danego kwartału;

e)   „konsolidacja”– proces księgowy, w wyniku którego dane finansowe odrębnych podmiotów prawnych są łączone w taki sposób, jakby podmioty te stanowiły jeden podmiot;

f)   „rok wymiany gotówkowej”– okres 12 miesięcy od dnia, w którym banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w państwie członkowskim, którego walutą jest euro;

g)   „klucz przydziału banknotów”– wartości procentowe, które wynikają z uwzględnienia udziału EBC w całkowitej emisji banknotów euro i zastosowania do udziału KBC w takiej całkowitej emisji klucza subskrybowanego kapitału zgodnie z decyzją EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (2);

h)   „instytucja kredytowa”– a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (3), zgodnie z odpowiednią implementacją tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego, podlegającą nadzorowi wykonywanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 123 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy.

2.   Definicje pozostałych terminów technicznych użytych w niniejszych wytycznych zostały zawarte w załączniku II.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   Niniejsze wytyczne stosuje się do EBC oraz KBC dla realizacji celów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu.

2.   Zakres zastosowania niniejszych wytycznych jest ograniczony do wymagań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu określonych w Statucie ESBC. W związku z powyższym wytycznych nie stosuje się do sporządzania krajowych raportów i sprawozdań finansowych KBC. W celu zapewnienia spójności i porównywalności pomiędzy standardami Eurosystemu i standardami krajowymi zaleca się, aby przy sporządzaniu własnych krajowych raportów i sprawozdań finansowych KBC przestrzegały, o ile to możliwe, zasad ustanowionych w niniejszych wytycznych.

Artykuł 3

Podstawowe zasady rachunkowości

Zastosowanie mają następujące podstawowe zasady rachunkowości:

a)   rzeczywistość gospodarcza i przejrzystość: metody rachunkowości i sprawozdawczość finansowa odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą, są przejrzyste oraz posiadają cechy jakościowe zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności. Transakcje księguje się i przedstawia zgodnie z ich treścią i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko zgodnie z ich formą prawną;

b)   zasada ostrożności: aktywa i pasywa wycenia się, a wynik finansowy ustala w sposób ostrożny. W kontekście niniejszych wytycznych oznacza to, że niezrealizowanych zysków nie zalicza się do przychodów w rachunku zysków i strat, lecz ujmuje bezpośrednio na rachunku różnic z wyceny, a niezrealizowane straty ujmuje się na koniec roku w rachunku zysków i strat, o ile przekraczają one uprzednie zyski z aktualizacji wyceny ujęte na odpowiednim rachunku różnic z wyceny. Tworzenie ukrytych rezerw lub celowe zniekształcanie pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat jest niezgodne z zasadą ostrożności;

c)   zdarzenia następujące po dniu bilansowym: aktywa i pasywa koryguje się, uwzględniając zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez odpowiednie organy, o ile zdarzenia te mają wpływ na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Jeżeli zdarzenia takie nie mają wpływu na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy, jednak ich nieujawnienie mogłoby spowodować, że adresaci sprawozdań finansowych nie byliby w stanie właściwie ocenić sytuacji i podejmować odpowiednich decyzji, wówczas aktywów i pasywów nie koryguje się, a zdarzenia takie podlegają jedynie ujawnieniu;

d)   zasada istotności: odstępstwa od zasad rachunkowości, w tym także odstępstwa mające wpływ na sporządzanie rachunków zysków i strat poszczególnych KBC oraz EBC, dopuszczalne są jedynie wtedy, gdy można je racjonalnie uznać za nieistotne w ogólnym kontekście i sposobie prezentacji sprawozdań finansowych podmiotu sprawozdawczego;

e)   zasada kontynuacji działania: rachunkowość prowadzi się przy założeniu, że dany podmiot będzie kontynuował działalność;

f)   zasada memoriałowa: przychody i koszty ujmuje się w księgach w okresie obrachunkowym, w którym zostały osiągnięte lub poniesione, a nie w okresie, w którym zostały faktycznie otrzymane lub zapłacone;

g)   zasada spójności i porównywalności: kryteria wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego stosuje się w sposób spójny, zapewniając jednolitość i ciągłość metod stosowanych w ramach Eurosystemu w celu osiągnięcia porównywalności danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Artykuł 4

Ujmowanie aktywów i zobowiązań

Aktywa/zobowiązania finansowe i inne ujmuje się w bilansie podmiotu sprawozdawczego wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

a)

jest prawdopodobne, że będzie miał miejsce wpływ do podmiotu sprawozdawczego albo wypływ z podmiotu sprawozdawczego przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem;

b)

zasadniczo wszelkie rodzaje ryzyka i korzyści związane z danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem zostały przeniesione na podmiot sprawozdawczy;

c)

koszt lub wartość składnika aktywów dla podmiotu sprawozdawczego albo wysokość zobowiązania mogą być ustalone w wiarygodny sposób.

Artykuł 5

Podejście ekonomiczne oraz podejście kasowe/rozliczeniowe

1.   Podejście ekonomiczne stosuje się przy ujmowaniu transakcji walutowych, instrumentów finansowych w walutach obcych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych. Wprowadza się dwie odrębne techniki realizacji tego podejścia:

a)

„metoda standardowa”, określona w rozdziałach III i IV oraz w załączniku III; oraz

b)

„metoda alternatywna”, określona w załączniku III.

2.   Transakcje, których przedmiotem są papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe w walutach obcych, mogą być nadal ujmowane zgodnie z podejściem kasowym/rozliczeniowym. Naliczone od nich odsetki, w tym premie lub dyskonto, ujmuje się codziennie, począwszy od dnia rozliczenia kasowego.

3.   Do ujmowania wszelkich denominowanych w euro transakcji, instrumentów finansowych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych KBC mogą stosować zarówno podejście ekonomiczne, jak i podejście kasowe/rozliczeniowe.

4.   Z wyjątkiem korekt kwartalnych i rocznych oraz składników pozycji „Pozostałe aktywa” i „Pozostałe zobowiązania”, kwoty ujawniane w ramach dziennej sprawozdawczości finansowej sporządzanej do celów sprawozdawczości finansowej Eurosystemu odzwierciedlają w pozycjach bilansu wyłącznie przepływy gotówkowe.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA BILANSU I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ

Artykuł 6

Struktura bilansu

Struktura bilansu EBC oraz KBC sporządzanego do celów sprawozdawczości finansowej Eurosystemu opiera się na strukturze określonej w załączniku IV.

Artykuł 7

Zasady wyceny bilansowej

1.   Do celów wyceny bilansowej stosuje się bieżące kursy i ceny rynkowe, chyba że załącznik IV stanowi inaczej.

2.   Aktualizacja wyceny złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności oraz nierynkowe papiery wartościowe, a także instrumentów finansowych, zarówno bilansowych jak i pozabilansowych, jest dokonywana w dacie kwartalnej aktualizacji wyceny, po średnich kursach i cenach rynkowych. Nie uniemożliwia to podmiotom sprawozdawczym dokonywania aktualizacji wyceny portfeli z większą częstotliwością na potrzeby wewnętrzne, pod warunkiem że w ciągu kwartału będą one wykazywać pozycje w swoich bilansach jedynie według wartości transakcyjnej.

3.   Nie wprowadza się rozróżnienia pomiędzy różnicami z wyceny cenowej i kursowej złota, ujmuje się tylko jedną różnicę z wyceny złota na podstawie wyrażonej w euro ceny określonej jednostki wagi złota, obliczoną na podstawie kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego z dnia kwartalnej aktualizacji wyceny. Dla walut obcych, zarówno dla transakcji bilansowych, jak i pozabilansowych, aktualizacji wyceny dokonuje się odrębnie dla każdej waluty. Do celów niniejszego artykułu posiadane zasoby SDR, obejmujące desygnowane poszczególne zasoby walut obcych tworzące koszyk SDR, ujmuje się jako jeden zasób. Aktualizacja wyceny papierów wartościowych odbywa się odrębnie dla każdego kodu, tj. tego samego typu/numeru ISIN. Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej lub zaliczone do pozycji „Inne aktywa finansowe” lub „Pozycje różne” ujmuje się jako osobne zasoby.

4.   Zapisy księgowe związane z aktualizacją wyceny odwraca się na koniec kolejnego kwartału, z wyjątkiem niezrealizowanych strat ujmowanych na koniec roku w rachunku zysków i strat. W ciągu kwartału wszystkie transakcje wykazuje się po cenach i kursach transakcyjnych.

5.   Papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności ujmuje się jako osobne zasoby i wycenia według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości. To samo podejście stosuje się do nierynkowych papierów wartościowych. Papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności mogą zostać zbyte przed terminem zapadalności w wymienionych poniżej sytuacjach:

a)

jeżeli zbywany pakiet uznaje się za nieznaczący w porównaniu do całkowitej wartości portfela papierów utrzymywanych do terminu zapadalności; lub

b)

jeżeli papiery wartościowe zbywane są w miesiącu, w którym upływa termin zapadalności;

c)

w wyjątkowych okolicznościach, takich jak znaczące pogorszenie wiarygodności kredytowej emitenta lub w wyniku wyraźnej decyzji Rady Prezesów w zakresie polityki pieniężnej.

Artykuł 8

Transakcje odwracalne

1.   Transakcje odwracalne na podstawie umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repurchase agreement) księguje się po stronie pasywów bilansu jako otrzymany depozyt zabezpieczony, natomiast przekazane zabezpieczenie pozostaje po stronie aktywów bilansu. Sprzedane papiery wartościowe podlegające odkupowi zgodnie z umową z udzielonym przyrzeczeniem odkupu są ujmowane przez podmiot sprawozdawczy zobowiązany do ich odkupu, tak jakby aktywa te były nadal częścią portfela, z którego zostały sprzedane.

2.   Transakcje odwracalne na podstawie umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repurchase agreement) księguje się po stronie aktywów bilansu jako udzieloną pożyczkę zabezpieczoną, w kwocie równej wysokości pożyczki. Papiery wartościowe nabyte na podstawie umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu nie podlegają aktualizacji wyceny, a podmiot sprawozdawczy udzielający pożyczki nie wykazuje zysków lub strat z tego tytułu w rachunku zysków i strat.

3.   W przypadku pożyczek papierów wartościowych papiery te pozostają w bilansie pożyczkodawcy. Transakcje takie księguje się w taki sam sposób jak operacje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. Jeżeli jednak na koniec roku papiery wartościowe pożyczone przez podmiot sprawozdawczy, który występuje w charakterze pożyczkobiorcy, nie znajdą się na jego rachunku powierniczym, ustanawia on rezerwę na straty, jeżeli wartość rynkowa bazowych papierów wartościowych wzrosła od dnia zawarcia umowy pożyczki. Jeżeli w międzyczasie papiery te zostały sprzedane, pożyczkobiorca wykazuje zobowiązanie do zwrotu papierów wartościowych.

4.   Transakcje zabezpieczone, których przedmiotem jest złoto, traktuje się jak umowy z przyrzeczeniem odkupu. Zmian stanu złota związanych z takimi transakcjami zabezpieczonymi nie wykazuje się w sprawozdaniach finansowych, a różnica pomiędzy kasową a terminową ceną transakcji jest rozliczana memoriałowo.

5.   Transakcje odwracalne, w tym transakcje pożyczki papierów wartościowych, dokonywane w ramach automatycznego programu pożyczek papierów wartościowych ujmuje się w bilansie jedynie wtedy, gdy na rachunku właściwego KBC lub EBC złożono zabezpieczenie w gotówce.

Artykuł 9

Rynkowe instrumenty udziałowe

1.   Niniejszy artykuł stosuje się do rynkowych instrumentów udziałowych, tj. akcji i udziałów lub funduszy akcji, bez względu na to, czy transakcje są przeprowadzane bezpośrednio przez podmiot sprawozdawczy czy też przez jego agenta, z wyjątkiem czynności związanych z funduszami emerytalnymi, udziałami partycypacyjnymi, inwestycjami w podmioty zależne lub znacznymi pakietami udziałów.

2.   Instrumenty udziałowe w walutach obcych wykazywane w pozycji „Pozostałe aktywa” nie wchodzą w skład ogólnej pozycji walutowej, są natomiast częścią osobnego zasobu walutowego. Związane z tymi instrumentami zyski i straty z tytułu różnic kursowych wylicza się albo zgodnie z metodą kosztu średniego netto, albo metodą kosztu średniego.

3.   Aktualizacja wyceny portfeli akcji odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2. Aktualizacji wyceny dokonuje się odrębnie dla każdej pozycji. Aktualizacji wyceny cenowej funduszy akcji dokonuje się w ujęciu netto, a nie odrębnie dla każdej akcji. Nie kompensuje się różnych akcji lub różnych funduszy akcji.

4.   Transakcje ujmuje się w bilansie według ceny transakcyjnej.

5.   Prowizja maklerska może być ujęta jako koszt transakcyjny włączony do kosztu nabycia składnika aktywów albo jako koszt w rachunku zysków i strat.

6.   Kwotę zakupionych dywidend uwzględnia się w koszcie nabycia instrumentu udziałowego. Po dniu ustalenia prawa do dywidendy kwota zakupionej dywidendy może być ujmowana jako osobna pozycja – aż do momentu otrzymania wypłaty dywidendy.

7.   Narosłych dywidend nie księguje się na koniec okresu, ponieważ są one już uwzględnione w cenie rynkowej instrumentów udziałowych (z wyjątkiem akcji notowanych po dniu ustalenia prawa do dywidendy).

8.   Emisję praw do akcji ujmuje się w momencie emisji jako osobny składnik aktywów. Koszt nabycia oblicza się na podstawie bieżącego średniego kosztu danego instrumentu udziałowego, ceny wykonania prawa do nabycia instrumentów udziałowych nowej emisji oraz proporcji pomiędzy istniejącymi a nowymi instrumentami udziałowymi. Cena praw do akcji może być także wyliczana na podstawie wartości rynkowej tych praw, bieżącego średniego kosztu instrumentów udziałowych oraz rynkowej ceny instrumentów udziałowych przed emisją praw do akcji.

Artykuł 10

Zabezpieczenie papierów wartościowych przed ryzykiem stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochodnych

1.   Zabezpieczenie papierów wartościowych przed ryzykiem stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochodnych oznacza desygnowanie instrumentu pochodnego w taki sposób, aby zmiana jego wartości godziwej kompensowała wynikającą ze zmian stóp procentowych oczekiwaną zmianę wartości godziwej zabezpieczanego papieru wartościowego.

2.   Instrumenty zabezpieczane oraz zabezpieczające ujmuje się i wycenia zgodnie z określonymi w niniejszych wytycznych przepisami ogólnymi, zasadami wyceny, zasadami ustalania wyniku finansowego oraz szczególnymi wymogami dotyczącymi określonych instrumentów.

3.   W drodze wyjątku od postanowień art. 3 lit. b), art. 7 ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1 lit. b), art. 14 ust. 2 lit. d) oraz art. 15 ust. 2, wycena zabezpieczanego papieru wartościowego oraz zabezpieczającego instrumentu pochodnego może być również dokonana w następujący alternatywny sposób:

a)

na koniec każdego kwartału papier wartościowy oraz instrument pochodny podlegają aktualizacji wyceny i są wykazywane w bilansie w wartości rynkowej. Wartość netto niezrealizowanych zysków/strat na instrumentach zabezpieczających i podlegających zabezpieczeniu podlega następującemu asymetrycznemu ujęciu:

(i)

niezrealizowaną stratę netto ujmuje się w rachunku zysków i strat na koniec roku, przy czym zaleca się jej amortyzację przez pozostały okres życia instrumentu podlegającego zabezpieczeniu; oraz

(ii)

niezrealizowany zysk netto ujmuje się na rachunku różnic z wyceny oraz odwraca w dacie następnej aktualizacji wyceny;

b)

zabezpieczenie uprzednio nabytego papieru wartościowego: jeżeli średni koszt zabezpieczanego papieru wartościowego różni się od ceny rynkowej tego papieru wartościowego na moment ustanowienia zabezpieczenia, zastosowanie znajdują następujące zasady:

(i)

niezrealizowane zyski z tytułu tego papieru wartościowego na ten dzień ujmuje się w różnicach z wyceny, natomiast niezrealizowane straty ujmuje się w rachunku zysków i strat; oraz

(ii)

przepis lit. a) ma zastosowanie do zmian w wartości rynkowej następujących po dniu ustanowienia zabezpieczenia;

c)

zaleca się, aby saldo niezamortyzowanych premii i dyskont na dzień ustanowienia zabezpieczenia podlegało amortyzacji przez pozostały okres życia instrumentu zabezpieczanego.

4.   W przypadku zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń od dnia tego zaprzestania papier wartościowy oraz instrument pochodny pozostałe w księgach podmiotu sprawozdawczego podlegają wycenie jako pojedyncze instrumenty zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w niniejszych wytycznych.

5.   Metodę alternatywną określoną w ust. 3 można stosować tylko w przypadku gdy spełnione są wszystkie z następujących warunków:

a)

w momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie udokumentowano powiązanie zabezpieczające, jak również cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja ta obejmuje: (i) wskazanie instrumentu pochodnego użytego jako instrument zabezpieczający; (ii) wskazanie powiązanego zabezpieczanego papieru wartościowego; oraz (iii) ocenę efektywności instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu ekspozycji zabezpieczanego papieru wartościowego na zmiany wartości godziwej wynikające z ryzyka stopy procentowej;

b)

oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce efektywne, a efektywność zabezpieczenia można będzie wiarygodnie ocenić. Ocenie podlega zarówno efektywność prospektywna, jak i retrospektywna. Zaleca się, aby:

(i)

efektywność prospektywną oceniać poprzez porównanie mających miejsce w przeszłości zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego i mających miejsce w przeszłości zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego albo poprzez wykazanie wysokiej korelacji statystycznej pomiędzy wartością godziwą instrumentu zabezpieczanego a wartością godziwą instrumentu zabezpieczającego; oraz

(ii)

efektywność retrospektywną uznać za wykazaną, jeżeli stosunek pomiędzy faktycznymi zyskami/stratami z instrumentu zabezpieczanego a faktycznymi stratami/zyskami z instrumentu zabezpieczającego mieści się zakresie 80–125 %.

6.   Do zabezpieczania grup papierów wartościowych stosuje się następujące zasady: papiery wartościowe o podobnym oprocentowaniu mogą podlegać grupowaniu i zabezpieczeniu jako grupa wyłącznie w przypadku gdy spełnione są wszystkie z poniższych warunków:

a)

papiery wartościowe mają podobny czas trwania (duration);

b)

grupa papierów wartościowych spełnia test efektywności, zarówno prospektywnie jak i retrospektywnie;

c)

dla każdego papieru wartościowego z grupy zmiana wartości godziwej, wynikająca z zabezpieczanego ryzyka, jest w przybliżeniu proporcjonalna do całkowitej zmiany wartości godziwej wynikającej z tego ryzyka.

Artykuł 11

Instrumenty syntetyczne

1.   Instrumenty połączone w celu utworzenia instrumentu syntetycznego ujmuje się i wycenia oddzielnie od innych instrumentów zgodnie z określonymi w niniejszych wytycznych przepisami ogólnymi, zasadami wyceny, ustalania wyniku finansowego i szczególnymi wymogami dotyczącymi określonych instrumentów.

2.   W drodze wyjątku od przepisów art. 3 lit. b), art. 7 ust. 3, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 w odniesieniu do wyceny instrumentów syntetycznych można stosować następującą metodę alternatywną:

a)

niezrealizowane zyski i straty na instrumentach połączonych w celu utworzenia instrumentu syntetycznego kompensuje się na koniec roku. W takim przypadku niezrealizowane zyski netto ujmuje się w różnicach z wyceny. Niezrealizowane straty netto ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli przewyższają one zyski netto z aktualizacji wyceny z poprzednich okresów ujęte na odpowiednim rachunku różnic z wyceny;

b)

papiery wartościowe utrzymywane jako część instrumentu syntetycznego nie stanowią części ogólnego zasobu tych papierów wartościowych, ale część oddzielnego zasobu;

c)

niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat na koniec roku i odpowiadające im niezrealizowane zyski podlegają oddzielnej amortyzacji w kolejnych latach.

3.   W razie wygaśnięcia, zbycia, przedterminowego zakończenia lub wykonania jednego z połączonych instrumentów, podmiot sprawozdawczy zaprzestaje stosować od tego momentu metodę alternatywną określoną w ust. 2, a niezamortyzowane zyski z aktualizacji wyceny ujęte w poprzednich latach w rachunku zysków i strat podlegają natychmiastowemu odwróceniu.

4.   Zastosowanie określonej w ust. 2 metody alternatywnej możliwe jest tylko w przypadku gdy spełnione są wszystkie z następujących warunków:

a)

zarządzanie poszczególnymi instrumentami i ocena ich wyników odbywają się jak dla jednego połączonego instrumentu, w oparciu o strategię zarządzania ryzykiem albo strategię inwestycyjną;

b)

przy ujęciu początkowym poszczególne instrumenty są określane jako instrument syntetyczny i zostaje im nadana odpowiednia struktura;

c)

zastosowanie metody alternatywnej eliminuje albo istotnie zmniejsza niespójność wyceny (niedopasowanie wyceny), która zaistniałaby przy zastosowaniu zasad ogólnych określonych w niniejszych wytycznych na poziomie poszczególnych instrumentów;

d)

dostępność formalnej dokumentacji umożliwia weryfikację spełniania warunków określonych w lit. a), b) i c).

Artykuł 12

Banknoty

1.   Na potrzeby wykonania art. 49 Statutu ESBC banknotów innych państw członkowskich, których walutą jest euro, będących w posiadaniu KBC, nie ujmuje się jako banknoty w obiegu, lecz jako salda w ramach Eurosystemu. W odniesieniu do banknotów innych państw członkowskich, których walutą jest euro, stosuje się następującą procedurę:

a)

KBC otrzymujący banknoty wyemitowane przez inny KBC, denominowane w krajowych jednostkach walutowych strefy euro, zawiadamia codziennie KBC będący ich emitentem o wartości banknotów wpłaconych w celu ich wymiany, z wyjątkiem przypadków, gdy dzienna wielkość takiego obrotu jest niska. KBC będący emitentem dokonuje odpowiedniej zapłaty na rzecz otrzymującego KBC za pośrednictwem systemu TARGET2; oraz

b)

z chwilą otrzymania powyższego zawiadomienia KBC będący emitentem księguje korektę pozycji „Banknoty w obiegu”.

2.   Wartość pozycji „Banknoty w obiegu” w bilansach KBC oblicza się na podstawie trzech składników:

a)

nieskorygowanej wartości banknotów euro w obiegu, w tym – w roku wymiany gotówkowej – banknotów denominowanych w krajowych jednostkach walutowych strefy euro w przypadku KBC przyjmującego walutę euro; wartość powyższą oblicza się na podstawie jednej z dwóch następujących metod:

metoda A

:

B = P – D – N – S

metoda B

:

B = I – R – N

gdzie:

B

nieskorygowana wartość pozycji „Banknoty w obiegu”

P

wartość banknotów wyprodukowanych lub otrzymanych z drukarni lub od innego KBC

D

wartość banknotów zniszczonych

N

wartość banknotów krajowych KBC będącego emitentem znajdujących się w posiadaniu innego KBC (po dokonaniu odpowiedniego powiadomienia, a przed zwrotem banknotów do kraju pochodzenia)

I

wartość banknotów wprowadzonych do obiegu

R

wartość banknotów otrzymanych

S

wartość banknotów w skarbcu;

b)

pomniejszonej o wartość nieoprocentowanej należności do odpowiedniego banku uczestniczącego w programie poszerzonego depozytu powierniczego (Extended Custodial Inventory, ECI), w przypadku przeniesienia własności banknotów objętych takim programem;

c)

powiększonej/pomniejszonej o wynik korekty wynikającej z zastosowania klucza przydziału banknotów.

ROZDZIAŁ III

USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

Artykuł 13

Ustalanie wyniku finansowego

1.   Do ustalania wyniku finansowego stosuje się następujące zasady:

a)

zrealizowane zyski i straty ujmuje się w rachunku zysków i strat;

b)

niezrealizowanych zysków nie ujmuje się jako przychody, lecz ujmuje bezpośrednio w różnicach z wyceny;

c)

na koniec roku niezrealizowane straty ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli przekraczają one uprzednie zyski z aktualizacji wyceny ujęte na odpowiednim rachunku różnic z wyceny;

d)

niezrealizowanych strat ujętych w rachunku zysków i strat nie odwraca się w kolejnych latach w przypadku wystąpienia nowych niezrealizowanych zysków;

e)

nie kompensuje się niezrealizowanych strat z tytułu danego papieru wartościowego, waluty czy złota z niezrealizowanymi zyskami z tytułu innych papierów wartościowych, walut lub złota;

f)

na koniec roku straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat; nie podlegają one odwróceniu w kolejnych latach, chyba że utrata wartości zmniejszy się, a zmniejszenie to będzie można przypisać zauważalnemu zdarzeniu, które miało miejsce po pierwszym ujęciu utraty wartości.

2.   Premie i dyskonta z tytułu wyemitowanych i zakupionych papierów wartościowych oblicza się i ujmuje jako część dochodu odsetkowego; podlegają one w pozostałym okresie życia tych papierów wartościowych amortyzacji liniowej lub amortyzacji zgodnie z metodą wewnętrznej stopy zwrotu (metoda IRR). Metoda IRR jest przy tym obowiązkowa w odniesieniu do papierów wartościowych z dyskontem, do wykupu których w momencie nabycia pozostaje więcej niż jeden rok.

3.   Rozliczenia międzyokresowe dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych, np. odsetki do zapłaty lub zamortyzowane premie/dyskonta denominowane w walucie obcej, oblicza się i księguje codziennie, na podstawie ostatniego dostępnego kursu. Rozliczenia międzyokresowe dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych denominowanych w euro oblicza się i księguje nie rzadziej niż raz na kwartał. Rozliczenia międzyokresowe związane z innymi pozycjami oblicza się i księguje nie rzadziej niż raz w roku.

4.   Niezależnie od częstotliwości obliczania rozliczeń międzyokresowych, lecz z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 5 ust. 4, w ciągu kwartału podmioty sprawozdawcze wykazują dane według wartości transakcyjnej.

5.   Rozliczenia międzyokresowe w walutach obcych podlegają przeliczeniu po kursach obowiązujących w dacie ujęcia i są uwzględniane w pozycji walutowej.

6.   Do obliczania w trakcie roku rozliczeń międzyokresowych można zasadniczo stosować praktykę lokalną (tzn. mogą one być obliczane do ostatniego dnia roboczego lub ostatniego dnia kalendarzowego kwartału). Niemniej jednak obowiązującą datą rozliczenia na koniec roku jest 31 grudnia.

7.   Wypływy walutowe, które wywołują zmianę zasobu danej waluty, mogą powodować powstanie zrealizowanych zysków lub strat kursowych.

Artykuł 14

Koszty transakcji

1.   Do kosztów transakcji stosuje się następujące zasady ogólne:

a)

w odniesieniu do złota, instrumentów walutowych i papierów wartościowych do wyliczenia kosztu pozycji sprzedanych stosuje się codziennie metodę kosztu średniego, przy uwzględnieniu wpływu zmian kursu lub ceny;

b)

koszt średni ceny/kursu nabycia składnika aktywów/zobowiązań podlega zmniejszeniu/zwiększeniu o niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat na koniec roku;

c)

w przypadku nabywania papierów wartościowych z kuponem wartość nabytego kuponu jest ujmowana jako odrębna pozycja. W przypadku papierów wartościowych denominowanych w walucie obcej wartość nabytego kuponu stanowi część zasobu tej waluty obcej, nie wpływa jednak ani na koszt lub cenę składnika aktywów przy ustalaniu średniej ceny, ani też na koszt tej waluty.

2.   Do papierów wartościowych mają zastosowanie następujące zasady szczególne:

a)

transakcje zapisuje się po cenach transakcyjnych i ujmuje w księgach rachunkowych po cenie czystej;

b)

do kosztów transakcji nie zalicza się opłat powierniczych i za zarządzanie, opłat za prowadzenie rachunku bieżącego i innych kosztów pośrednich; ujmuje się je w rachunku zysków i strat. Opłaty te nie stanowią części kosztu średniego danego składnika aktywów;

c)

dochód księguje się w ujęciu brutto; podatek u źródła oraz pozostałe podatki podlegające zwrotowi ujmuje się osobno;

d)

w celu obliczenia średniego kosztu nabycia danego papieru wartościowego: (i) aby otrzymać nową średnią cenę ważoną, wszystkie transakcje kupna z danego dnia dodaje się według kosztu ich nabycia do zasobu z dnia poprzedniego przed uwzględnieniem sprzedaży z tego dnia; albo (ii) aby otrzymać skorygowaną cenę średnią, poszczególne transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych uwzględnia się w kolejności ich realizacji w ciągu dnia.

3.   Do złota i walut obcych mają zastosowanie następujące zasady szczególne:

a)

transakcje w walucie obcej niepowodujące zmian zasobu tej waluty przelicza się na euro po kursie obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub w dniu rozliczenia; nie uwzględnia się ich w koszcie nabycia zasobu danej waluty;

b)

transakcje w walucie obcej powodujące zmianę zasobu tej waluty przelicza się na euro po kursie obowiązującym w dniu zawarcia umowy;

c)

przyjmuje się, że rozliczenie kwot kapitału wynikających z transakcji odwracalnych dotyczących papierów wartościowych denominowanych w walucie obcej lub w złocie nie wiąże się ze zmianą zasobu tej waluty lub złota;

d)

faktyczne wpływy i wypływy gotówkowe przelicza się po kursie obowiązującym w dniu rozliczenia;

e)

w przypadku pozycji długiej, aby uzyskać nowy średni ważony kurs/nową średnią ważoną cenę złota, dzienne wpływy netto walut i złota dodaje się do zasobu z dnia poprzedniego po średnim dziennym koszcie wpływów każdej z walut i złota. W przypadku wypływów netto wyliczenia zrealizowanych zysków lub strat opierają się na średnim koszcie zasobów danej waluty lub złota z dnia poprzedniego, tak aby koszt średni pozostał niezmieniony. Różnice średniego kursu/średniej ceny złota pomiędzy wpływami i wypływami z danego dnia również skutkują powstaniem zrealizowanych zysków lub strat. W przypadku pozycji krótkiej w walucie lub złocie stosuje się metodę odwrotną do opisanej powyżej. Na średni koszt pozycji krótkiej wpływają zatem wypływy netto, natomiast wpływy netto zmniejszają wartość tej pozycji według istniejącego średniego ważonego kursu/istniejącej średniej ważonej ceny złota i skutkują powstaniem zrealizowanych zysków lub strat;

f)

koszty transakcji walutowych i inne koszty ogólne ujmuje się w rachunku zysków i strat.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA INSTRUMENTÓW POZABILANSOWYCH

Artykuł 15

Zasady ogólne

1.   Przy obliczaniu średniego kosztu zakupu oraz zysków i strat z tytułu różnic kursowych w pozycjach walutowych netto uwzględnia się walutowe transakcje terminowe, terminowe części swapów walutowych oraz inne instrumenty walutowe polegające na zamianie jednej waluty na inną w przyszłym terminie.

2.   Swapy na stopę procentową, kontrakty futures, transakcje terminowe na stopę procentową, inne instrumenty na stopę procentową i opcje ujmuje się i dokonuje się ich aktualizacji wyceny odrębnie dla poszczególnych pozycji. Instrumenty te ujmuje się odrębnie od pozycji bilansowych.

3.   Zyski i straty z tytułu instrumentów pozabilansowych ujmuje się i wycenia w podobny sposób jak instrumenty bilansowe.

Artykuł 16

Walutowe transakcje terminowe

1.   Terminowe transakcje zakupu i sprzedaży ujmuje się na kontach pozabilansowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia po kursie kasowym transakcji terminowej. Zrealizowane zyski i straty z transakcji sprzedaży oblicza się przy wykorzystaniu średniego kosztu pozycji walutowej na dzień transakcji zgodnie z procedurą dziennej kompensacji zakupów i sprzedaży.

2.   Różnicę pomiędzy kursem kasowym a kursem terminowym ujmuje się memoriałowo jako odsetki do zapłaty lub otrzymania.

3.   W dniu rozliczenia zapisy na kontach pozabilansowych podlegają odwróceniu.

4.   Transakcje terminowe uwzględnia się w pozycji walutowej, począwszy od dnia transakcji po kursie kasowym.

5.   Pozycje terminowe wycenia się łącznie z pozycją kasową tej samej waluty, co równoważy różnice, które mogą powstać w ramach jednej pozycji walutowej. Strata netto obciąża rachunek zysków i strat, jeżeli przewyższa poprzednie zyski z aktualizacji wyceny ujęte w różnicach z wyceny. Kwotą zysku netto uznaje się rachunek różnic z wyceny.

Artykuł 17

Swapy walutowe

1.   Terminowe i kasowe transakcje kupna i sprzedaży ujmuje się na kontach bilansowych w odpowiednim dniu rozliczenia.

2.   Od dnia transakcji do dnia rozliczenia terminowe i kasowe transakcje kupna i sprzedaży ujmuje się na kontach pozabilansowych po kursie kasowym transakcji.

3.   Transakcje sprzedaży ujmuje się po kursie kasowym danej transakcji. Nie powstają zatem w tym przypadku zyski ani straty.

4.   Zarówno w odniesieniu do zakupów, jak i sprzedaży różnicę pomiędzy kursem kasowym a kursem terminowym ujmuje się memoriałowo jako odsetki do zapłaty lub otrzymania.

5.   W dniu rozliczenia zapisy na kontach pozabilansowych podlegają odwróceniu.

6.   Pozycja walutowa ulega zmianie wyłącznie w wyniku ujmowania rozliczeń międzyokresowych w walutach obcych.

7.   Pozycję terminową wycenia się łącznie z odpowiadającą jej pozycją kasową.

Artykuł 18

Kontrakty futures

1.   Kontrakty futures ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji.

2.   Początkowy depozyt zabezpieczający ujmuje się jako osobny składnik aktywów, jeżeli został złożony w gotówce. Jeżeli depozyt został złożony w formie papierów wartościowych, ich stan w bilansie pozostaje niezmieniony.

3.   Dzienne zmiany wielkości zmiennego depozytu zabezpieczającego ujmuje się w rachunku zysków i strat i uwzględnia w pozycji walutowej. Taką samą procedurę stosuje się w dniu zamknięcia otwartej pozycji, bez względu na to, czy miała miejsce dostawa. Jeżeli dostawa miała miejsce, zakup lub sprzedaż ujmuje się po cenie rynkowej.

4.   Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Artykuł 19

Swapy na stopę procentową

1.   Swapy na stopę procentową ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji.

2.   Bieżące płatności odsetkowe otrzymane lub zapłacone ujmuje się zgodnie z zasadą memoriałową. Płatności mogą być rozliczane w ujęciu netto dla każdego swapu na stopę procentową, ale naliczone przychody i koszty odsetkowe wykazuje się w ujęciu brutto.

3.   Swapy na stopę procentową podlegają indywidualnej aktualizacji wyceny; w razie potrzeby przelicza się je na euro po kursie kasowym. Zaleca się, aby niezrealizowane straty ujęte na koniec roku w rachunku zysków i strat podlegały w kolejnych latach amortyzacji, aby w przypadku terminowych swapów na stopę procentową amortyzacja rozpoczynała się w dacie waluty transakcji oraz aby amortyzacja naliczana była metodą liniową. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny ujmuje się w różnicach z wyceny.

4.   Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Artykuł 20

Transakcje terminowe na stopę procentową (FRA)

1.   Transakcje terminowe na stopę procentową ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji.

2.   Należną w dniu rozliczenia jednej stronie od drugiej strony płatność rozliczeniową ujmuje się w dniu rozliczenia w rachunku zysków i strat. Płatności rozliczeniowych nie ujmuje się memoriałowo.

3.   W przypadku transakcji terminowej na stopę procentową w walutach obcych płatności rozliczeniowe mają wpływ na pozycję walutową. Płatności rozliczeniowe przelicza się na euro po kursie kasowym w dniu rozliczenia.

4.   Transakcje terminowe na stopę procentową podlegają indywidualnej aktualizacji wyceny; w razie potrzeby przelicza się je na euro po kursie kasowym. Niezrealizowane straty ujęte na koniec roku w rachunku zysków i strat nie podlegają w kolejnych latach odwróceniu w przypadku wystąpienia niezrealizowanych zysków, chyba że dany instrument został zamknięty lub przedterminowo zakończony. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny ujmuje się w różnicach z wyceny.

5.   Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Artykuł 21

Transakcje terminowe na papiery wartościowe

Transakcje terminowe na papiery wartościowe ujmuje się według jednej z dwóch poniższych metod:

1.

Metoda A:

a)

od dnia transakcji do dnia rozliczenia transakcje terminowe na papiery wartościowe ujmuje się na kontach pozabilansowych po cenie terminowej transakcji terminowej;

b)

średni koszt zasobu papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji nie zmienia się do dnia rozliczenia; wynik z transakcji terminowych sprzedaży papierów wartościowych oblicza się w dniu rozliczenia;

c)

w dniu rozliczenia odwraca się zapisy na kontach pozabilansowych, a ewentualnym saldem rachunku różnic z wyceny uznaje się rachunek zysków i strat. Zakupione papiery wartościowe ujmuje się po cenie kasowej obowiązującej w dniu zapadalności (rzeczywista cena rynkowa), natomiast różnicę w stosunku do pierwotnej ceny terminowej ujmuje się jako zrealizowany zysk lub stratę;

d)

w przypadku papierów wartościowych w walucie obcej średni koszt pozycji walutowej netto nie zmienia się, o ile podmiot sprawozdawczy posiada już pozycję w tej walucie. Jeżeli zakupiona w transakcji terminowej obligacja jest denominowana w walucie, w której podmiot sprawozdawczy nie posiada pozycji i konieczny jest zakup tej waluty, wówczas zastosowanie mają odpowiednie zasady dotyczące zakupu walut obcych określone w art. 14 ust. 3 lit. e);

e)

pozycje terminowe wycenia się odrębnie, według rynkowej ceny terminowej za pozostały okres trwania transakcji. Stratę z aktualizacji wyceny na koniec roku ujmuje się w rachunku zysków i strat, a zysk z aktualizacji wyceny odnosi się na rachunek różnic z wyceny. Niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat na koniec roku nie podlegają odwróceniu w kolejnych latach w przypadku wystąpienia niezrealizowanych zysków, chyba że dany instrument został zamknięty lub przedterminowo zakończony.

2.

Metoda B:

a)

od dnia transakcji do dnia rozliczenia transakcje terminowe na papiery wartościowe ujmuje się na kontach pozabilansowych po cenie terminowej transakcji terminowej. W dniu rozliczenia odwraca się zapisy na kontach pozabilansowych;

b)

na koniec kwartału dokonuje się aktualizacji wyceny papieru wartościowego na podstawie wartości pozycji netto wynikającej z bilansu oraz ze sprzedaży takich samych papierów wartościowych ujętych na kontach pozabilansowych. Kwota aktualizacji wyceny równa jest różnicy pomiędzy tą pozycją netto wycenioną po cenie aktualizacji wyceny a tą samą pozycją wycenioną po średnim koszcie pozycji bilansowej. Na koniec kwartału transakcje terminowe zakupu podlegają procesowi aktualizacji wyceny opisanemu w art. 7. Wynik aktualizacji wyceny jest równy różnicy pomiędzy ceną kasową a średnim kosztem zobowiązań do zakupu;

c)

wynik transakcji terminowej sprzedaży ujmuje się w tym roku finansowym, w którym zobowiązanie zostało podjęte. Wynik ten jest równy różnicy pomiędzy początkową ceną terminową a średnim kosztem pozycji bilansowej lub średnim kosztem pozabilansowych zobowiązań do zakupu, jeśli pozycja bilansowa okaże się niewystarczająca w momencie sprzedaży.

Artykuł 22

Opcje

1.   Od dnia transakcji do dnia ich wykonania lub wygaśnięcia opcje ujmuje się na kontach pozabilansowych po cenie instrumentu bazowego przyjętej jako cena wykonania opcji.

2.   Premie denominowane w walucie obcej przelicza się na euro po kursie z dnia zawarcia umowy albo z dnia rozliczenia. Premię zapłaconą ujmuje się jako oddzielny składnik aktywów, a premię otrzymaną jako oddzielny składnik pasywów.

3.   W przypadku wykonania opcji instrument bazowy ujmuje się w bilansie po cenie wykonania opcji powiększonej lub pomniejszonej o wartość początkowej premii. Początkowa premia opcyjna podlega korekcie o niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat na koniec roku.

4.   W przypadku niewykonania opcji kwotę premii opcyjnej, skorygowaną o niezrealizowane straty z końca poprzedniego roku, ujmuje się w rachunku zysków i strat po przeliczeniu według dostępnego kursu z dnia wygaśnięcia opcji.

5.   Na pozycję walutową mają wpływ zmienny depozyt zabezpieczający w przypadku opcji podobnych do transakcji futures, korekty wartości premii opcyjnej dokonane na koniec roku, przeprowadzona w dniu wykonania opcji transakcja mająca za przedmiot instrument bazowy lub w dniu wygaśnięcia opcji – premia opcyjna. Dzienne zmiany wysokości zmiennego depozytu zabezpieczającego ujmuje się w rachunku zysków i strat.

6.   Umowy opcji podlegają indywidualnej aktualizacji wyceny. Niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat nie podlegają odwróceniu w kolejnych latach w przypadku wystąpienia niezrealizowanych zysków. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny ujmuje się w różnicach z wyceny. Nie kompensuje się niezrealizowanych strat z jednej opcji z przychodami niezrealizowanymi z innej opcji.

7.   Do celów stosowania ust. 6 wartościami rynkowymi są notowane ceny, o ile są one dostępne na giełdzie, w domu maklerskim (dealer), u brokera lub podobnego podmiotu. Jeżeli notowania nie są dostępne, wartość rynkową określa się z zastosowaniem techniki wyceny. Technikę taką stosuje się konsekwentnie w czasie; powinno być przy tym możliwe wykazanie, że dostarcza ona wiarygodnych oszacowań cen, które byłyby uzyskiwane w rzeczywistych transakcjach rynkowych.

8.   Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat.

ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

Artykuł 23

Format sprawozdań

1.   KBC przekazują do EBC dane dla celów sprawozdawczości finansowej Eurosystemu zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

2.   Format sprawozdań Eurosystemu zawiera wszystkie pozycje wyszczególnione w załączniku IV. Załącznik IV określa także treść pozycji uwzględnianych w różnych formatach bilansów.

3.   Formaty poszczególnych rodzajów publikowanych sprawozdań finansowych powinny być zgodne z następującymi załącznikami:

a)   załącznik V: publikowane skonsolidowane tygodniowe sprawozdania finansowe Eurosystemu po zakończeniu kwartału;

b)   załącznik VI: publikowane skonsolidowane tygodniowe sprawozdania finansowe Eurosystemu w trakcie kwartału;

c)   załącznik VII: skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu.

ROZDZIAŁ VI

ROCZNE PUBLIKOWANE BILANSE I RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Artykuł 24

Publikowane bilanse i rachunki zysków i strat

Zaleca się, aby KBC dostosowały swoje publikowane roczne bilanse i rachunki zysków i strat do załączników VIII i IX.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY KONSOLIDACJI

Artykuł 25

Ogólne zasady konsolidacji

1.   Bilanse skonsolidowane Eurosystemu zawierają wszystkie pozycje z bilansów EBC i KBC.

2.   W ramach procesu konsolidacji powinna być zachowana spójność pomiędzy sprawozdaniami. Wszystkie sprawozdania finansowe Eurosystemu sporządza się według podobnych zasad i przy zastosowaniu tych samych metod i procesów konsolidacyjnych.

3.   Bilanse skonsolidowane Eurosystemu sporządza EBC. Bilanse te powinny odpowiadać potrzebie istnienia jednolitych zasad i metod rachunkowości, zbieżności okresów obrachunkowych w Eurosystemie, korekt w ramach konsolidacji wynikających z transakcji i pozycji w ramach Eurosystemu, a także uwzględniać zmiany w składzie Eurosystemu.

4.   Do celów konsolidacji poszczególne pozycje bilansów, poza saldami KBC i EBC w ramach Eurosystemu, podlegają agregowaniu.

5.   Salda KBC i EBC ze stronami trzecimi są w ramach konsolidacji wykazywane w ujęciu brutto.

6.   Salda w ramach Eurosystemu podlegają ujawnieniu w bilansach EBC i KBC w sposób wskazany w załączniku IV.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 26

Tworzenie, stosowanie i wykładnia zasad

1.   Komitet do spraw Rachunkowości i Dochodu Pieniężnego ESBC (AMICO) składa Radzie Prezesów za pośrednictwem Zarządu sprawozdania z tworzenia, stosowania i wprowadzania zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej ESBC.

2.   Przy dokonywaniu wykładni niniejszych wytycznych należy brać pod uwagę prace przygotowawcze, zasady rachunkowości ujednolicone w prawie Unii oraz ogólnie przyjęte Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Artykuł 27

Przepisy przejściowe

1.   KBC dokonują aktualizacji wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych na dzień rozpoczęcia ich uczestnictwa w Eurosystemie. Niezrealizowane zyski powstałe do tego dnia włącznie zostają oddzielone od ewentualnych powstałych później niezrealizowanych zysków z wyceny, i pozostają do dyspozycji KBC. Ceny i kursy rynkowe stosowane przez KBC w bilansie otwarcia na moment rozpoczęcia uczestnictwa w Eurosystemie uważa się za średni koszt aktywów i zobowiązań tych KBC.

2.   Zaleca się, aby niezrealizowane zyski, które powstały przed albo w momencie rozpoczęcia uczestnictwa KBC w Eurosystemie, nie były uważane za dostępne do podziału w momencie zmiany statusu, lecz były ujmowane jako podlegające realizacji/dostępne do podziału dopiero w związku z transakcjami, które następują po wstąpieniu do Eurosystemu.

3.   Zyski i straty z tytułu różnic kursowych, zmian ceny złota i innych cen, powstałe w wyniku przekazania aktywów z KBC do EBC, uważa się za zrealizowane.

4.   Niniejszy artykuł nie uchybia decyzjom wydawanym na podstawie art. 30 Statutu ESBC.

Artykuł 28

Uchylenie obowiązujących przepisów

Tracą moc wytyczne EBC/2006/16. Jeżeli w innych przepisach mowa jest o uchylonych wytycznych, rozumie się przez to niniejsze wytyczne zgodnie z tabelą zgodności zawartą w załączniku XI.

Artykuł 29

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

Artykuł 30

Adresaci

Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 11 listopada 2010 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

(2)  Zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego. Decyzja EBC/2010/29 została przyjęta przed publikacją wytycznych EBC/2010/20.

(3)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

SPRAWOZDANIA FINANSOWE EUROSYSTEMU

Rodzaj sprawozdania

Wewnętrzne/ publikowane

Źródło obowiązku prawnego

Cel sprawozdania

1

Dzienne sprawozdanie finansowe Eurosystemu

Wewnętrzne

Brak

Głównie na potrzeby zarządzania płynnością (wykonanie postanowień art. 12 ust. 1 Statutu ESBC). Część danych z dziennych sprawozdań finansowych jest wykorzystywana do obliczania dochodu pieniężnego.

2

Niezagregowane tygodniowe sprawozdanie finansowe

Wewnętrzne

Brak

Podstawa do sporządzania skonsolidowanego tygodniowego sprawozdania finansowego Eurosystemu.

3

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu

Publikowane

Artykuł 15 ust. 2 Statutu ESBC

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na potrzeby analizy monetarnej i ekonomicznej. Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu jest sporządzane na podstawie dziennego sprawozdania finansowego na dzień sprawozdawczy.

4

Miesięczna i kwartalna informacja finansowa Eurosystemu

Publikowane oraz wewnętrzne (1)

Rozporządzenia statystyczne, zgodnie z którymi monetarne instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania danych

Analiza statystyczna

5

Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu

Publikowane

Artykuł 26 ust. 3 Statutu ESBC

Bilans skonsolidowany wykorzystywany jest do celów analitycznych i operacyjnych


(1)  Dane miesięczne wchodzą w skład publikowanych zagregowanych danych statystycznych wymaganych od monetarnych instytucji finansowych (MIF) Unii Europejskiej. Ponadto podobnie jak MIF, banki centralne są zobowiązane do dostarczania co kwartał bardziej szczegółowych informacji niż te przekazywane w danych miesięcznych.


ZAŁĄCZNIK II

GLOSARIUSZ

—   Amortyzacja: systematyczne zmniejszanie w księgach premii/dyskonta lub też wartości aktywów w czasie.

—   Przejęcie na własność: akt przejęcia własności papierów wartościowych, pożyczek lub innych aktywów otrzymanych przez podmiot sprawozdawczy tytułem zabezpieczenia, mający na celu zaspokojenie zabezpieczonego roszczenia.

—   Składnik aktywów: zasób kontrolowany przez podmiot sprawozdawczy w wyniku zdarzeń z przeszłości, z którego według przewidywań podmiot sprawozdawczy osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne.

—   Automatyczny program pożyczek papierów wartościowych: operacja finansowa będąca połączeniem transakcji repo i reverse repo, w której zabezpieczenie specjalne pożycza się pod zabezpieczenie ogólne. W wyniku takich transakcji udzielania i zaciągania pożyczek powstaje dochód będący konsekwencją różnego oprocentowania obydwu transakcji, tzn. jest otrzymywana marża. Operacja taka może być przeprowadzona na zasadzie bezpośredniego działania zleceniodawcy, tzn. bank oferujący program jest partnerem końcowym, lub też na zasadzie pośrednictwa, gdzie bank oferujący program jest jedynie pośrednikiem a partnerem końcowym jest instytucja, z którą faktycznie zawierana jest transakcja.

—   Koszt średni: metoda średniej ciągłej lub średniej ważonej, zgodnie z którą koszt każdego zakupu jest dodawany do istniejącej wartości księgowej, dając nowy średni ważony koszt.

—   Podejście kasowe/rozliczeniowe: podejście księgowe, zgodnie z którym zdarzenia gospodarcze są ujmowane w dniu rozliczenia.

—   Cena czysta: cena transakcji bez rabatów/naliczonych odsetek, uwzględniająca jednak koszty transakcji, które stanowią część ceny.

—   Dyskonto: różnica pomiędzy wartością nominalną papieru wartościowego a jego ceną w przypadku gdy cena jest niższa od wartości nominalnej.

—   Papier wartościowy z dyskontem: składnik aktywów, który nie przynosi odsetek z kuponu; dochód z niego jest osiągany z przyrostu kapitału, ponieważ składnik ten jest emitowany lub nabyty z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej.

—   Wyodrębniony portfel: wyodrębnione inwestycje utrzymywane po stronie aktywów bilansu jako fundusz równoważący, obejmujące papiery wartościowe, instrumenty udziałowe, depozyty terminowe i rachunki bieżące oraz udziały lub inwestycje w podmioty zależne. Wyodrębniony portfel odpowiada dającemu się zidentyfikować składnikowi pasywów bilansu, niezależnie od ograniczeń natury prawnej lub innego rodzaju ograniczeń.

—   Podejście ekonomiczne: podejście księgowe, zgodnie z którym zdarzenia gospodarcze są ujmowanie w dniu transakcji.

—   Instrumenty udziałowe: papiery wartościowe dające prawo do dywidendy, tzn. akcje i udziały w spółkach oraz papiery wartościowe stwierdzające dokonanie inwestycji w fundusz akcji.

—   Kurs walutowy: wartość waluty podawana w celu jej przeliczenia na inną walutę.

—   Mechanizm kursowy II (ERM II): procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

—   Program Rozszerzonego Depozytu Powierniczego (Extended Custodial Inventory): program obejmujący znajdujący się poza strefą euro i zarządzany przez bank komercyjny depozyt, w którym przechowywane są na rzecz Eurosystemu banknoty euro w celu organizacji zaopatrzenia w banknoty euro i ich przyjmowania.

—   Składnik aktywów finansowych: każdy składnik aktywów, który ma postać: a) gotówki; b) wynikającego z umowy prawa do otrzymania gotówki lub innego instrumentu finansowego od innego przedsiębiorstwa; c) wynikającego z umowy prawa do wymiany instrumentu finansowego z innym przedsiębiorstwem na potencjalnie korzystnych warunkach; lub d) instrumentu udziałowego innego przedsiębiorstwa.

—   Zobowiązanie finansowe: każde zobowiązanie będące prawnym obowiązkiem do przekazania innemu przedsiębiorstwu gotówki lub innego instrumentu finansowego lub też do wymiany instrumentu finansowego z innym przedsiębiorstwem na potencjalnie niekorzystnych warunkach.

—   Zasób waluty obcej: pozycja netto w danej walucie. W rozumieniu niniejszej definicji SDR uważane są za odrębną walutę. Transakcjami powodującymi zmianę pozycji netto w SDR są transakcje denominowane w SDR albo transakcje walutowe replikujące kompozycję koszyka SDR (zgodnie z odpowiednią definicją oraz wagami koszyka).

—   Terminowa transakcja walutowa: umowa, na mocy której w określonym dniu zostaje uzgodniony bezwarunkowy zakup lub bezwarunkowa sprzedaż określonej kwoty w walucie obcej w zamian za inną walutę, zazwyczaj walutę krajową, natomiast dostarczenie tej kwoty ma nastąpić w określonej dacie przyszłej (więcej niż dwa dni robocze po dacie zawarcia umowy) i po określonej cenie. Taki terminowy kurs walutowy składa się z obowiązującego kursu kasowego powiększonego/pomniejszonego o uzgodnioną premię/dyskonto.

—   Swap walutowy: równoczesne transakcje kasowego zakupu/sprzedaży jednej waluty w zamian za drugą walutę (część kasowa) oraz terminowej sprzedaży/zakupu tej samej kwoty tej waluty w zamian za druga walutę (część terminowa).

—   Transakcja terminowa na stopę procentową (FRA): umowa, na mocy której dwie strony uzgadniają oprocentowanie, jakie ma być zapłacone w określonej dacie w przyszłości od hipotetycznego depozytu o określonej dacie wymagalności. W dniu rozliczenia jedna strona płaci drugiej stronie płatność rozliczeniową, która zależy od różnicy pomiędzy uzgodnionym oprocentowaniem a oprocentowaniem rynkowym z dnia rozliczenia.

—   Transakcja terminowa na papiery wartościowe: pozagiełdowa umowa, na mocy której uzgadnia się w dniu zawarcia umowy, że w dacie przyszłej nastąpi zakup lub sprzedaż instrumentu dłużnego (zwykle obligacji lub skryptu dłużnego) po ustalonej cenie.

—   Opcja podobna do kontraktu futures: notowana opcja, w przypadku której dochodzi do codziennej wpłaty albo otrzymania zmiennego depozytu zabezpieczającego.

—   Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności: papiery wartościowe z ustalonymi albo dającymi się określić płatnościami i ustalonym terminem zapadalności, które podmiot sprawozdawczy ma zamiar utrzymywać do terminu zapadalności.

—   Utrata wartości: spadek wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej.

—   Kontrakt futures na stopę procentową: umowa terminowa zawierana na rynku zorganizowanym. Na jej mocy uzgadnia się w dniu zawarcia umowy, że w dacie przyszłej nastąpi zakup lub sprzedaż oprocentowanego instrumentu, np. obligacji, po ustalonej cenie. Zwykle nie dochodzi do rzeczywistej dostawy, a umowa jest zamykana przed uzgodnionym terminem zapadalności.

—   Wewnętrzna stopa zwrotu: stopa dyskontowa, przy której wartość księgowa papieru wartościowego jest równa bieżącej wartości przyszłego przepływu pieniężnego.

—   Swap na stopę procentową: umowa, na podstawie której dochodzi do wymiany z drugą stroną przepływów pieniężnych reprezentujących okresowe płatności odsetkowe, dokonywane w jednej lub (w przypadku transakcji dwuwalutowych) w dwóch różnych walutach.

—   Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz dotyczące ich interpretacje (interpretacje SIC-IFRIC), późniejsze zmiany powyższych standardów i dotyczących ich interpretacji, standardy przyjmowane w przyszłości przez Unię Europejską i dotyczące ich interpretacje.

—   Międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN): numer nadawany przez właściwy w tych sprawach organ.

—   Zobowiązanie: obecny obowiązek przedsiębiorstwa powstały w wyniku zdarzeń z przeszłości, którego wypełnienie według przewidywań spowoduje wypływ z przedsiębiorstwa zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne.

—   Cena rynkowa: cena złota, instrumentów walutowych lub papierów wartościowych zwykle nieuwzględniająca naliczonych odsetek lub rabatów, notowana albo na rynku zorganizowanym, np. na giełdzie, albo na rynku niezorganizowanym, np. rynku pozagiełdowym.

—   Termin zapadalności: dzień, w którym wartość nominalna/kapitał stają się w pełni należne i płatne na rzecz uprawnionego.

—   Średnia cena rynkowa: wartość pośrednia pomiędzy oferowaną ceną kupna i oferowaną ceną sprzedaży papieru wartościowego wyznaczana na podstawie notowań transakcji dokonywanych przy normalnym rozmiarze rynku przez uznane podmioty działające na rynku lub uznane giełdy; cena ta jest wykorzystywana w procedurze kwartalnej aktualizacji wyceny.

—   Średnie kursy rynkowe: kursy referencyjne walut obcych wobec euro opierające się na regularnej procedurze uzgodnień pomiędzy bankami centralnymi w ramach i poza ESBC, która ma zwykle miejsce o godz. 14.15 czasu środkowoeuropejskiego, używane do celów związanych z procedurą kwartalnej aktualizacji wyceny.

—   Opcja: umowa przyznająca posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży określonej liczby danych papierów wartościowych, towarów, walut obcych, indeksów albo wierzytelności po określonej cenie przez określony czas albo w dniu wygaśnięcia opcji.

—   Premia: różnica pomiędzy wartością nominalną papieru wartościowego a jego ceną w przypadku gdy cena jest wyższa od wartości nominalnej.

—   Rezerwy celowe: kwoty odłożone przed wyliczeniem kwoty zysku lub straty w celu zapewnienia pokrycia na znane lub oczekiwane zobowiązanie lub ryzyko, którego koszt nie może być dokładnie określony (zob. definicja terminu „Rezerwy kapitałowe”). Rezerwy na przyszłe zobowiązania i opłaty nie mogą być wykorzystywane do korygowania wartości aktywów.

—   Zrealizowane zyski/straty: zyski lub straty wynikające z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży pozycji bilansowej a jej skorygowanym kosztem.

—   Rezerwy kapitałowe: kwoty odłożone z zysku podlegającego podziałowi, nieprzeznaczone na pokrycie żadnego konkretnego zobowiązania, zobowiązania warunkowego lub spodziewanego spadku wartości aktywów znanych na dzień bilansowy.

—   Rachunki różnic z wyceny: rachunki bilansowe używane do ujmowania różnic wartości aktywów lub zobowiązań pomiędzy skorygowanym kosztem ich nabycia a wyceną dokonaną po cenie rynkowej na koniec okresu, w przypadku gdy cena rynkowa jest wyższa niż skorygowany koszt nabycia dla aktywów oraz niższa dla zobowiązań. Rachunki różnic z wyceny zawierają różnice związane z cenami giełdowymi lub rynkowymi kursami walutowymi.

—   Transakcja zakupu z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo): umowa, na mocy której posiadacz gotówki zgadza się zakupić składnik aktywów oraz jednocześnie zgadza się odsprzedać ten składnik po ustalonej cenie – na żądanie lub po określonym czasie lub też po zaistnieniu pewnego zdarzenia warunkowego. Czasami transakcja repo jest zawierana za pośrednictwem strony trzeciej (trójstronna transakcja repo).

—   Transakcja odwracalna (reverse transaction): operacja, w ramach której podmiot sprawozdawczy kupuje (transakcja z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu) lub sprzedaje (transakcja z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) aktywa w ramach umowy z przyrzeczeniem odkupu, lub prowadzi operacje pożyczkowe z zabezpieczeniem.

—   Papiery wartościowe utrzymywane w postaci wyodrębnionego portfela: wyodrębnione inwestycje utrzymywane jako fundusz równoważący składający się z papierów wartościowych, instrumentów udziałowych, udziałów lub inwestycji w podmioty zależne, odpowiadające dającemu się zidentyfikować składnikowi po stronie pasywów, niezależnie od istnienia prawnego, ustawowego czy też innego obowiązku, np. funduszom emerytalnym, funduszom związanym z programami odpraw pracowniczych, rezerwom celowym, kapitałom, rezerwom kapitałowym.

—   Rozliczenie: czynność wypełnienia obowiązków poprzez przekazanie środków lub aktywów pomiędzy dwoma lub większą liczbą stron. W kontekście transakcji w ramach Eurosystemu termin „rozliczenie” odnosi się do eliminowania sald netto powstających w wyniku transakcji w ramach Eurosystemu i wymaga transferu aktywów.

—   Dzień rozliczenia: dzień, w którym ostateczne i nieodwołalne przekazanie wartości zostało zapisane w księgach odpowiedniej instytucji rozliczeniowej. Rozliczenie może nastąpić natychmiast (w czasie rzeczywistym), tego samego dnia (na koniec dnia) lub też w ustalonej dacie następującej po dniu zaciągnięcia zobowiązania.

—   Specjalne prawa ciągnienia (SDR): oprocentowany składnik międzynarodowych aktywów rezerwowych, utworzony przez MFW w 1969 r. w celu uzupełnienia innych aktywów rezerwowych państw członkowskich.

—   Kurs kasowy: kurs, według którego dochodzi do rozliczenia transakcji w dniu rozliczenia kasowego. W przypadku walutowych transakcji terminowych w celu ustalenia kursu terminowego do kursu kasowego odnosi się tzw. punkty terminowe (forward points).

—   Dzień rozliczenia kasowego: dzień, w którym dochodzi do rozliczenia transakcji kasowej mającej za przedmiot instrumenty finansowe, w sposób zgodny z obowiązującą konwencją rynkową dla danego instrumentu finansowego.

—   Amortyzacja liniowa: amortyzacja na przestrzeni danego okresu czasu jest wyznaczana poprzez podzielenie kosztu składnika aktywów, pomniejszonego o jego szacunkową wartość rezydualną, przez szacunkowy pozostały okres przydatności składnika aktywów, proporcjonalnie do upływu czasu.

—   Cena wykonania: określona w umowie opcji cena, po której umowa może zostać wykonana.

—   Instrument syntetyczny: instrument finansowy utworzony sztucznie poprzez połączenie dwóch lub większej liczby instrumentów w celu replikacji schematów przepływów pieniężnych i schematów wyceny innego instrumentu. Operacji tej dokonuje się z reguły poprzez pośrednika finansowego.

—   TARGET2: transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym zgodnie z wytycznymi EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1).

—   Koszty transakcyjne: koszty, które można zidentyfikować jako związane z określoną transakcją.

—   Cena transakcji: cena ustalona między stronami w momencie zawierania umowy.

—   Niezrealizowane zyski/straty: zyski lub straty wynikające z aktualizacji wyceny aktywów w stosunku do ich skorygowanego kosztu nabycia.


(1)  Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK III

OPIS PODEJŚCIA EKONOMICZNEGO

(w tym metody standardowej i alternatywnej, o których mowa w art. 5)

1.   Księgowanie w dniu transakcji

1.1.   Księgowanie w dniu transakcji może być prowadzone zgodnie z metodą standardową albo metodą alternatywną.

1.2.   O metodzie standardowej mówi art. 5 ust. 1 lit. a).

1.2.1.   Transakcje ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji. W dniu rozliczenia zapisy księgowe na kontach pozabilansowych odwraca się, a transakcje te księguje się na kontach bilansowych.

1.2.2.   Pozycje walut obcych ulegają zmianie w dniu transakcji. W konsekwencji, zrealizowane zyski i straty, wynikające ze sprzedaży netto, są także wyliczane w dniu transakcji. Zakupy netto walut obcych wpływają na średni koszt zasobów walut obcych w dniu transakcji.

1.3.   O metodzie alternatywnej mówi art. 5 ust. 1 lit. b).

1.3.1.   W przeciwieństwie do metody standardowej, uzgodnionych transakcji, które są rozliczane w późniejszym terminie, nie księguje się codziennie na kontach pozabilansowych. Księgowanie zrealizowanego wyniku oraz obliczanie nowych kosztów średnich (w przypadku zakupów walut obcych) i średnich cen (w przypadku zakupów papierów wartościowych) dokonywane jest w dniu rozliczenia (1).

1.3.2.   W przypadku transakcji zawartych w danym roku, których zapadalność przypada w roku następnym, ustalanie wyniku następuje zgodnie z metodą standardową. Oznacza to, że zrealizowane skutki sprzedaży mają wpływ na rachunek zysków i strat tego roku, w którym transakcja została uzgodniona, oraz że zakupy zmieniają średnie kursy zasobu w tym roku, w którym transakcja została uzgodniona.

1.4.   Poniższa tabela ilustruje główne cechy obydwu metod dla poszczególnych instrumentów walutowych i papierów wartościowych.

KSIĘGOWANIE W DNIU TRANSAKCJI

Metoda standardowa

Metoda alternatywna

Kasowe transakcje walutowe – postępowanie w trakcie roku

Zakupy walut są księgowane na kontach pozabilansowych w dniu transakcji i od tego momentu wpływają na średni koszt pozycji walutowej.

Zyski i straty ze sprzedaży uważa się za zrealizowane w dniu transakcji. W dniu rozliczenia odwraca się zapisy pozabilansowe i dokonuje się odpowiednich zapisów w bilansie.

Zakupy walut są ujmowane na kontach pozabilansowych w dniu rozliczenia i od tego momentu wpływają na średni koszt pozycji walutowej.

Zyski i straty ze sprzedaży uważa się za zrealizowane w dniu rozliczenia. W dniu transakcji nie dokonuje się ujęcia w bilansie.

Terminowe transakcje walutowe – postępowanie w trakcie roku

Transakcje terminowe ujmuje się w sposób opisany powyżej w odniesieniu do transakcji kasowych, czyli księguje po kursie kasowym transakcji.

Zakupy walut ujmuje się w dniu rozliczenia kasowego transakcji na kontach pozabilansowych, od tego dnia wpływają one na średni koszt pozycji walutowej po kursie kasowym transakcji.

Sprzedaż walut księguje się na kontach pozabilansowych w dniu rozliczenia kasowego transakcji. Zyski i straty uważa się za zrealizowane w dniu rozliczenia kasowego transakcji.

W dniu rozliczenia zapisy pozabilansowe odwraca się oraz dokonuje się odpowiednich zapisów w bilansie.

Sposób postępowania w odniesieniu do końca okresu – zob. poniżej.

Terminowe i kasowe transakcje walutowe, które są inicjowane w roku 1, dla których dzień rozliczenia kasowego przypada w roku 2

Nie ma potrzeby stosowania szczególnego postępowania, ponieważ transakcje ujmuje się w dniu transakcji, w tym też dniu ujmuje się zyski i straty.

Zastosowanie ma metoda standardowa (2):

Sprzedaż walut ujmuje się na kontach pozabilansowych w roku 1 po to, aby ująć zrealizowane zyski i straty z transakcji walutowych w sprawozdaniu za ten rok finansowy, w którym transakcja została uzgodniona.

Zakupy walut ujmuje się na kontach pozabilansowych w roku 1 i od tego momentu wpływają na średni koszt pozycji walutowej.

Aktualizacja wyceny zasobu waluty na koniec roku musi uwzględniać zakupy/sprzedaże netto, których dzień rozliczenia kasowego przypada w roku następnym.

Transakcje dotyczące papierów wartościowych – podejście stosowane w trakcie roku

Zakupy i sprzedaże ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji. W tym dniu ujmuje się także zyski i straty. W dniu rozliczenia odwraca się zapisy pozabilansowe i dokonuje się ujęcia w bilansie (taki sam sposób postępowania jak w przypadku kasowych transakcji walutowych).

Wszystkie transakcje ujmuje się w dniu rozliczenia (z zastrzeżeniem poniższych uregulowań odnoszących się do postępowania na koniec okresu). W związku z tym wpływ na średni koszt (w przypadku zakupów) i zyski/straty (w przypadku sprzedaży) ujmuje się w dniu rozliczenia.

Transakcje dotyczące papierów wartościowych, które są inicjowane w roku 1, dla których dzień rozliczenia kasowego przypada w roku 2

Nie ma potrzeby stosowania szczególnej metody postępowania, ponieważ transakcje i ich rezultaty są już zaksięgowane w dniu transakcji.

Zrealizowane zyski i straty ujmuje się w roku 1 na koniec okresu (tzn. stosuje się taki sam sposób postępowania jak dla kasowych transakcji walutowych), a zakupy uwzględnia się w procedurze aktualizacji wyceny na koniec roku (3)

2.   Codzienne księgowanie naliczonych odsetek, w tym premii i dyskonta

2.1.   Naliczone odsetki, premię lub dyskonto związane z instrumentami finansowymi w walucie obcej oblicza się i księguje codziennie, niezależnie od rzeczywistych przepływów pieniężnych. Oznacza to, że pozycja walutowa zmienia się w momencie, gdy naliczone odsetki zostaną zaksięgowane, w przeciwieństwie do sytuacji, w której zmiana następuje jedynie wtedy, gdy odsetki są otrzymane lub zapłacone (4).

2.2.   Naliczane odsetki kuponowe oraz amortyzację premii lub dyskonta oblicza się i księguje od dnia rozliczenia zakupu papieru wartościowego do dnia rozliczenia sprzedaży albo terminu zapadalności.

2.3.   Poniższa tabela określa wpływ codziennego księgowania rozliczeń międzyokresowych na zasób waluty obcej (np. odsetki do zapłaty oraz zamortyzowane premie/dyskonto):

Dzienne księgowanie naliczanych odsetek w ramach podejścia ekonomicznego

Rozliczenia międzyokresowe dotyczące instrumentów w walutach obcych wylicza się i księguje codziennie po kursie wymiany z dnia ujęcia.

Wpływ na zasób waluty obcej

Rozliczenia międzyokresowe wpływają na pozycję walutową w momencie ich zaksięgowania i nie są później odwracane. Kwoty rozliczeń międzyokresowych rozlicza się w momencie otrzymania lub dokonania rzeczywistej płatności gotówkowej. W związku z tym pozycja walutowa nie zmienia się w dniu rozliczenia, ponieważ rozliczenia międzyokresowe uwzględnia się w pozycji podlegającej okresowej aktualizacji wyceny.


(1)  W przypadku terminowych transakcji walutowych zasób waluty zmienia się w dniu rozliczenia kasowego (zwykle jest to dzień transakcji + dwa dni).

(2)  Jak zwykle, gdy transakcje takie nie mają istotnego wpływu na pozycję walutową lub rachunek zysków i strat, stosować można zasadę istotności.

(3)  W sytuacji, gdy transakcje takie nie mają istotnego wpływu na pozycję walutową lub rachunek zysków i strat, stosować można zasadę istotności.

(4)  Istnieją dwie możliwe metody ujmowania kwot rozliczeń międzyokresowych. Pierwsza metoda to metoda dnia kalendarzowego, która polega na tym, że kwoty rozliczeń międzyokresowych są ujmowane każdego dnia kalendarzowego, niezależnie od tego, czy dany dzień jest dniem roboczym, czy też nie. Druga metoda to metoda dnia roboczego, która polega na tym, że kwoty rozliczenia międzyokresowe księguje się jedynie w dni robocze. Brak jest zaleceń co do wyboru metody. Jeżeli jednak ostatni dzień roku nie jest dniem roboczym, tak czy inaczej musi być uwzględniony w obliczaniu rozliczeń międzyokresowych w każdej z metod.


ZAŁĄCZNIK IV

STRUKTURA BILANSU ORAZ ZASADY WYCENY BILANSOWEJ  (1)

AKTYWA

Pozycja bilansu (3)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (4)

1

1

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: a) transakcje przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości; oraz b) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

Obowiązkowe

2

2

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

Należności od kontrahentów spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, w walutach obcych

 

 

2.1

2.1

Należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji „Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro”

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

Posiadane zasoby SDR (brutto)

b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

c)

Pozostałe należności

Ogólne porozumienia pożyczkowe, pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień, lokaty powiernicze zarządzane przez MFW

c)

Pozostałe należności

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

2.2

2.2

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

a)

Środki na rachunkach w bankach, spoza strefy euro, nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo

a)

Środki na rachunkach w bankach, spoza strefy euro

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty udziałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

b)

(i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowe

c)

Kredyty zagraniczne (depozyty) poza strefą euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

c)

Kredyty zagraniczne

Depozyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

3

3

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

a)

Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty udziałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

a)

(i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Obowiązkowe

b)

Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Kredyty, depozyty, transakcje reverse repo, kredyty różne

b)

Pozostałe należności

Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

4

4

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

 

 

 

4.1

4.1

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe. Transakcje reverse repo dla celów związanych z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w euro.

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

b)

i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

Obowiązkowe

c)

Kredyty poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

c)

Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nominalnej

Obowiązkowe

d)

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”, wyemitowane przed nierezydentów strefy euro

Papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np. Europejski Bank Inwestycyjny, bez względu na ich położenie

d)

(i)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

Obowiązkowe

(ii)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

(iii)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

4.2

4.2

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

Kredyty na warunkach ERM II

Wartość nominalna

Obowiązkowe

5

5

Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje 5.1 do 5.5: transakcje zgodnie z odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej opisanymi w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (5)

 

 

5.1

5.1

Podstawowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i tygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.2

5.2

Dłuższe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością miesięczną i trzymiesięcznym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.3

5.3

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje odwracalne przeprowadzane jako transakcje ad hoc dla celów dostrajania

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.4

5.4

Odwracalne operacje strukturalne

Transakcje odwracalne dostosowujące pozycję strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.5

5.5

Kredyt w banku centralnym

Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu, zabezpieczony kwalifikowanymi aktywami (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.6

5.6

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom

Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowe

6

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo związane z zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Wszelkie należności wynikające z operacji polityki pieniężnej inicjowanych przez KBC przed wejściem do Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowe

7

7

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

 

 

 

7.1

7.1

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

Papiery wartościowe wyemitowane w strefie euro, utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną. Certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach związanych z dostrajaniem

a)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

b)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości (koszt, gdy utrata wartości pokrywana jest przez rezerwę celową Eurosystemu zgodnie z pozycją pasywów 13 b) „Rezerwy celowe”)

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

c)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

7.2

7.2

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1 „Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną” oraz w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe” ; skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, w euro. Instrumenty udziałowe

a)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

b)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

c)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

d)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

Obowiązkowe

8

8

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej (nierynkowe papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, nierynkowe papiery wartościowe po kosztach

Obowiązkowe

9

Należności w ramach Eurosystemu+)

 

 

 

9.1

Udziały partycypacyjne w EBC+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

Udziały danego KBC w kapitale EBC zgodnie z Traktatem oraz odpowiednim kluczem kapitałowym i wkładami określonymi w art. 48 ust. 2 Statutu ESBC

Koszt

Obowiązkowe

9.2

Należności odpowiadające transferom rezerw walutowych+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

Należności od EBC w euro związane z początkowymi i dodatkowymi transferami rezerw walutowych zgodnie art. 30 Statutu ESBC.

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.3

Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC.

Należności w ramach Eurosystemu względem KBC wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Koszt

Obowiązkowe

9.4

Należności netto z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie+)  (2)

W odniesieniu do KBC: należności netto związane z zastosowaniem klucza przydziału banknotów, tj. obejmujące salda w ramach Eurosystemu związane z emisją banknotów przez EBC, kwotę wyrównawczą i odpowiadający jej bilansujący zapis księgowy w rozumieniu decyzji EBC/2010/23 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (wersja przekształcona) (6)

W odniesieniu do EBC: należności związane z emisją banknotów przez EBC zgodnie z decyzją EBC/2010/29

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.5

Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)+)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

 

a)

należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (zob. także pozycja pasywów 10.4: „Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)” )

a)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

należności wynikające z różnicy pomiędzy dochodami pieniężnymi, które mają być połączone i podlegają redystrybucji. Pozycja ta ma znaczenie tylko w okresie pomiędzy księgowaniem dochodów pieniężnych w ramach procedur na koniec roku, a ich rozliczeniem w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia danego roku

b)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

c)

inne należności w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC (2)

c)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9

10

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9

11

Pozostałe aktywa

 

 

 

9

11.1

Monety strefy euro

Monety euro, o ile oficjalnym emitentem nie jest KBC

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9

11.2

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja

Okresy amortyzacji:

komputery i związane z nimi oprogramowanie i sprzęt oraz pojazdy mechaniczne: 4 lata

sprzęt, meble i instalacje w budynkach: 10 lat

budynki, kapitalizowane główne wydatki remontowe: 25 lat

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie; poniżej 10 000 euro bez podatku VAT: brak kapitalizacji

Zalecane

9

11.3

Inne aktywa finansowe

Udziały i inwestycje w podmioty zależne; instrumenty udziałowe, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki

Papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda (np. depozyty terminowe i rachunki bieżące) należące do wyodrębnionych portfeli

Transakcje reverse repo z instytucjami kredytowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniejszej pozycji

a)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

Zalecane

b)

Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Zalecane

c)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały

Wartość aktywów netto

Zalecane

d)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Zalecane

e)

Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności lub utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Zalecane

f)

Nierynkowe papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Zalecane

g)

Środki na rachunkach w bankach i kredyty

Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków lub depozytów w walutach obcych

Zalecane

9

11.4

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

9

11.5

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz naliczone odsetki zapłacone (tj. odsetki naliczone zakupione wraz z papierem wartościowym)

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

9

11.6

Pozycje różne

Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje.

Przejściowe rachunki z aktualizacji wyceny (pozycja bilansu tylko w trakcie roku: niezrealizowane straty w momencie aktualizacji wyceny w czasie roku, które nie zostały uwzględnione w ramach odpowiednich funduszów z aktualizacji wyceny w pozycji pasywów: „Rachunki z aktualizacji wyceny”. Kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa. Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie. Monety (w strefie euro) denominowane w walutach krajowych. Bieżące wydatki (zakumulowana strata netto), strata z ubiegłego roku przed pokryciem. Aktywa emerytalne netto.

Wartość nominalna lub koszt

Zalecane

Przejściowe rachunki z aktualizacji wyceny

Różnica z aktualizacji wyceny pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie

Wartość rynkowa

Obowiązkowe

Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu

Zaległe należności (wynikające z niewykonania zobowiązań)

Wartość nominalna/faktyczna (przed/po rozliczeniu straty)

Obowiązkowe

Aktywa bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań

Aktywa lub należności (wynikające z niewykonania zobowiązań)

Koszt (przeliczenie po kursie rynkowym w momencie nabycia w przypadku aktywów finansowych w walutach obcych)

Obowiązkowe

12

Strata za rok bieżący

 

Wartość nominalna

Obowiązkowe


PASYWA

Pozycja bilansu (8)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (9)

1

1

Banknoty w obiegu  (7)

a)

Banknoty euro plus/minus korekty związane z zastosowaniem klucza przydziału banknotów zgodnie z decyzją EBC/2010/23 i decyzją EBC/2010/29

a)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

Banknoty denominowane w walutach krajowych krajów strefy euro w ciągu roku wymiany gotówkowej

b)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2

2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depozyty w euro wymienione w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7

 

 

2.1

2.1

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

Rachunki w euro instytucji kredytowych znajdujących się na liście instytucji finansowych podlegających obowiązkowi odprowadzania rezerwy obowiązkowej zgodnie z postanowieniami Statutu ESBC. Pozycja ta zawiera głównie rachunki służące do utrzymywania rezerwy obowiązkowej

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2.2

2.2

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

Depozyty bieżące z określonym oprocentowaniem (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2.3

2.3

Depozyty terminowe

Przyjmowanie depozytów w celu absorpcji płynności w związku z operacjami dostrajania

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2.4

2.4

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje związane z polityką pieniężną, których celem jest absorpcja płynności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

2.5

2.5

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Depozyty instytucji kredytowych wynikające ze spadku wartości aktywów zabezpieczających kredyty udzielone tym instytucjom kredytowym

Wartość nominalna

Obowiązkowe

3

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”. Pozostałe operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Nie obejmuje rachunków bieżących instytucji kredytowych. Wszelkie zobowiązania/depozyty wynikające z operacji polityki pieniężnej inicjowanych przez bank centralny przed wejściem do Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

4

4

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC.

Certyfikaty dłużne zgodnie z załącznikiem I do wytycznych EBC/2000/7. Papier wartościowy z dyskontem, wyemitowany w celu absorpcji płynności.

Koszt

Dyskonto podlega amortyzacji

Obowiązkowe

5

5

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

 

 

 

5.1

5.1

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

Obowiązkowe

5.2

5.2

Pozostałe zobowiązania

Rachunki bieżące pracowników, firm i klientów, w tym instytucji finansowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy (zob. pasywna pozycja 2.1 „Rachunki bieżące” ); depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

Obowiązkowe

6

6

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie, w tym rachunki prowadzone w celach płatniczych oraz rachunki prowadzone w celach związanych z zarządzaniem rezerwą: innych banków, banków centralnych, instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych, w tym Komisji Europejskiej; rachunki bieżące innych deponentów. Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem papierami wartościowymi w euro.

Salda rachunków w TARGET2 banków centralnych państw członkowskich, których walutą nie jest euro

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

7

7

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

Rachunki bieżące; zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

8

8

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

 

 

 

8.1

8.1

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

8.2

8.2

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

9

9

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawanych przez MFW

Pozycja denominowane w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) wskazująca kwotę SDR przydzielonych pierwotnie danemu krajowi/KBC

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

10

Zobowiązania w ramach Eurosystemu+)

 

 

 

10.1

Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych+)

Pozycja w euro znajdująca się wyłącznie w bilansie EBC

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10.2

Zobowiązania wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

Zobowiązania w ramach Eurosystemu względem EBC wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Koszt

Obowiązkowe

10.3

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu przydziału banknotów euro+)  (7)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC.

W odniesieniu do KBC: zobowiązania netto związane z zastosowaniem klucza przydziału banknotów, obejmuje salda w ramach Eurosystemu związane z emisją banknotów przez EBC, kwotę wyrównawczą i bilansujący zapis księgowy, w rozumieniu decyzji EBC/2010/23

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10.4

Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)+)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

 

a)

zobowiązania netto związane z saldami na rachunkach TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwoty netto należności i zobowiązań (zob. także pozycja aktywów 9.5 „Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)” )

a)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

zobowiązania wynikające z różnicy pomiędzy dochodami pieniężnymi, które mają być połączone i podlegają redystrybucji. Pozycja ta ma znaczenie tylko w okresie pomiędzy księgowaniem przychodów pieniężnych w ramach procedur na koniec roku a ich rozliczeniem w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia każdego roku

b)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

c)

inne zobowiązania w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC (7)

c)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10

11

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobowiązania), w tym przepływ transferów bezgotówkowych

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10

12

Pozostałe pasywa

 

 

 

10

12.1

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

10

12.2

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Wydatki, których termin płatności przypada w okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzymane w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale odnoszące się do okresu przyszłego

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

10

12.3

Pozycje różne

Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walutowe lub rachunki gwarancyjne. Zawarte z instytucjami kredytowymi transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętymi w pozycji aktywów 11.3: „Inne aktywa finansowe”. Depozyty obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne drobne pozycje. Dochody bieżące (zakumulowany zysk netto), zysk za rok poprzedni przed podziałem. Zobowiązania na zasadzie powiernictwa. Depozyty klientów w złocie. Monety w obiegu, o ile oficjalnym emitentem jest KBC. Banknoty w obiegu denominowane w walucie krajowej kraju strefy euro, które przestały być prawnym środkiem płatniczym, jednak nadal znajdują się w obiegu po roku wymiany gotówkowej, o ile nie zostały wykazane w pozycji pasywów „Rezerwy celowe”. Zobowiązania emerytalne netto

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Zalecane

Depozyty klientów w złocie

Wartość rynkowa

Depozyty klientów w złocie: obowiązkowe

10

13

Rezerwy celowe

a)

Na poczet świadczeń emerytalnych, ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego i ryzyka ceny złota, a także rezerwy utworzone na inne cele, np. przewidywane przyszłe wydatki, rezerwy na poczet banknotów w obiegu denominowanych w walucie krajowej krajów strefy euro, które przestały być prawnym środkiem płatniczym, jednak nadal znajdują się w obiegu po roku wymiany gotówkowej, o ile nie zostały wykazane w pozycji pasywów 12.3 „Pozostałe zobowiązania/Pozycje różne”.

Wpłaty otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konsolidowane z odpowiednimi kwotami wykazanymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały partycypacyjne w EBC”+)

a)

Koszt/wartość nominalna

Zalecane

b)

Na poczet ryzyka kontrahenta lub ryzyka kredytowego związanego z operacjami polityki pieniężnej

b)

Wartość nominalna (w proporcji do subskrybowanego kapitału EBC; na podstawie wyceny na koniec roku dokonywanej przez Radę Prezesów EBC)

Obowiązkowe

11

14

Różnice z wyceny

Różnice z wyceny związane ze zmianami cen na złoto, każdy rodzaj papierów wartościowych w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych w walutach obcych, opcje; różnice wyceny rynkowej odnoszące się do ryzyka stopy procentowej instrumentów pochodnych; rachunki z aktualizacji wyceny związane ze zmianami kursów walutowych dla każdej pozycji walutowej netto, w tym walutowych transakcji terminowych, swapów walutowych i SDR.

Wpłaty otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konsolidowane z odpowiednimi kwotami wykazanymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały partycypacyjne w EBC”+)

Różnica z aktualizacji wyceny pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

12

15

Kapitał i rezerwy kapitałowe

 

 

 

12

15.1

Kapitał

Kapitał opłacony – kapitał EBC jest konsolidowany z udziałami KBC w kapitale EBC

Wartość nominalna

Obowiązkowe

12

15.2

Rezerwy kapitałowe

Rezerwy statutowe i inne rezerwy. Zysk niepodzielony.

Wpłaty otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konsolidowane z odpowiednimi kwotami wykazanymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały partycypacyjne w EBC”+)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10

16

Zysk za rok bieżący

 

Wartość nominalna

Obowiązkowe


(1)  Ujawniane w publikowanych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC informacje dotyczące banknotów euro w obiegu, wynagrodzenia z tytułu należności/zobowiązań netto w ramach Eurosystemu wynikających z przydziału banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinny być zharmonizowane. W załącznikach IV, VIII i IX pozycje, które powinny być zharmonizowane, oznaczono gwiazdką.

(2)  Pozycje podlegające harmonizacji. Patrz motyw 5 niniejszych wytycznych.

(3)  Numeracja w pierwszej kolumnie odnosi się do formatów bilansu określonych w załącznikach V, VI i VII (tygodniowe sprawozdania finansowe i skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu). Numeracja w drugiej kolumnie odnosi się do formatu bilansu określonego w załączniku VIII (bilans roczny banku centralnego). Pozycje oznaczone znakiem „+)” są skonsolidowane w tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu.

(4)  Zasady struktury i wyceny wyszczególnione w niniejszym załączniku są obowiązkowe dla rachunkowości EBC oraz w odniesieniu do wszystkich istotnych aktywów i pasywów w rachunkowości KBC sporządzanej dla celów Eurosystemu (tj. istotnych dla działania Eurosystemu).

(5)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(6)  Zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego. Decyzja EBC/2010/23 została przyjęta przed opublikowaniem wytycznych EBC/2010/20.

(7)  Pozycje podlegające harmonizacji. Zob. motyw 5 niniejszych wytycznych.

(8)  Numeracja w pierwszej kolumnie odnosi się do formatów bilansu określonych w załącznikach V, VI i VII (tygodniowe sprawozdania finansowe i skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu). Numeracja w drugiej kolumnie odnosi się do formatu bilansu określonego w załączniku VIII (bilans roczny banku centralnego). Pozycje oznaczone znakiem „+)” są skonsolidowane w tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu.

(9)  Zasady struktury i wyceny wyszczególnione w niniejszym załączniku są obowiązkowe dla rachunkowości EBC oraz w odniesieniu do wszystkich istotnych aktywów i pasywów w rachunkowości KBC sporządzanej dla celów Eurosystemu (tj. istotnych dla działania Eurosystemu).


ZAŁĄCZNIK V

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu: format używany do publikacji po zakończeniu kwartału

(w milionach EUR)

Aktywa (1)

Stan …

Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu:

Pasywa

Stan …

Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu:

operacji

korekt na koniec kwartału

operacji

korekt na koniec kwartału

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

4.

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

4.1.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

5.

Należności od instytucji kredytowym strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Dłuższe operacje refinansujące

5.3.

Odwracalne operacje dostrajające

5.4.

Odwracalne operacje strukturalne

5.5.

Kredyt w banku centralnym

5.6.

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

7.

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

7.1.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

9.

Pozostałe aktywa

 

 

 

1.

Banknoty w obiegu

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1.

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Odwracalne operacje dostrajające

2.5.

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

3.

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

4.

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

5.1.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe zobowiązania

6.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

10.

Pozostałe pasywa

11.

Różnice z wyceny

12.

Kapitał i rezerwy kapitałowe

 

 

 

Aktywa razem

 

 

 

Pasywa razem

 

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.


(1)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.


ZAŁĄCZNIK VI

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu: format używany do publikacji w trakcie kwartału

(w milionach EUR)

Aktywa (1)

Stan …

Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji

Pasywa

Stan …

Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

4.

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

4.1.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

5.

Należności od instytucji kredytowym strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Dłuższe operacje refinansujące

5.3.

Odwracalne operacje dostrajające

5.4.

Odwracalne operacje strukturalne

5.5.

Kredyt w banku centralnym

5.6.

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

7.

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

7.1.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

9.

Pozostałe aktywa

 

 

1.

Banknoty w obiegu

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1.

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Odwracalne operacje dostrajające

2.5.

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

3.

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

4.

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

5.1.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe zobowiązania

6.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

10.

Pozostałe pasywa

11.

Różnice z wyceny

12.

Kapitał i rezerwy kapitałowe

 

 

Aktywa ogółem

 

 

Pasywa ogółem

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.


(1)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.


ZAŁĄCZNIK VII

Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu

(w milionach EUR)

Aktywa (1)

Rok bieżący

Rok ubiegły

Pasywa

Rok bieżący

Rok ubiegły

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

4.

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

4.1.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

5.

Należności od instytucji kredytowym strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Dłuższe operacje refinansujące

5.3.

Odwracalne operacje dostrajające

5.4.

Odwracalne operacje strukturalne

5.5.

Kredyt w banku centralnym

5.6.

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

7.

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

7.1.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

9.

Pozostałe aktywa

 

 

1.

Banknoty w obiegu

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1.

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Odwracalne operacje dostrajające

2.5.

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

3.

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

4.

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

5.1.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe zobowiązania

6.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

10.

Pozostałe pasywa

11.

Różnice z wyceny

12.

Kapitał i rezerwy kapitałowe

 

 

Aktywa ogółem

 

 

Pasywa ogółem

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.


(1)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.


ZAŁĄCZNIK VIII

Bilans roczny banku centralnego  (2)

(w milionach EUR)

Aktywa (4)

Rok bieżący

Rok ubiegły

Pasywa

Rok bieżący

Rok ubiegły

1.

Złoto i należności w złocie

2.

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

4.

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

4.1.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

5.

Należności od instytucji kredytowym strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Dłuższe operacje refinansujące

5.3.

Odwracalne operacje dostrajające

5.4.

Odwracalne operacje strukturalne

5.5.

Kredyt w banku centralnym

5.6.

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

7.

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

7.1.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

9.

Należności w ramach Eurosystemu

9.1.

Udziały partycypacyjne w EBC

9.2.

Należności odpowiadające transferom rezerw walutowych

9.3.

Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

9.4.

Należności netto z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie

9.5.

Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)

10.

Pozycje w trakcie rozliczenia

11.

Pozostałe aktywa

11.1.

Monety strefy euro

11.2.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

11.3.

Inne aktywa finansowe

11.4.

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

11.5.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

11.6.

Pozycje różne

12.

Strata za rok bieżący

 

 

1.

Banknoty w obiegu (1)

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1.

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Odwracalne operacje dostrajające

2.5.

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

3.

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

4.

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

5.1.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe zobowiązania

6.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

8.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

10.

Zobowiązania w ramach Eurosystemu

10.1.

Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych

10.2.

Zobowiązania wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

10.3.

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu przydziału banknotów euro

10.4.

Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)

11.

Pozycje w trakcie rozliczenia

12.

Pozostałe pasywa

12.1.

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

12.2.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

12.3.

Pozycje różne

13.

Rezerwy celowe

14.

Różnice z wyceny

15.

Kapitał i rezerwy kapitałowe

15.1.

Kapitał

15.2.

Rezerwy kapitałowe

16.

Zysk za rok bieżący

 

 

Aktywa ogółem

 

 

Pasywa ogółem

 

 

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia.


(1)  Pozycje podlegające harmonizacji. Zob. motyw 5 niniejszych wytycznych.

(2)  Ujawniane w publikowanych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC informacje dotyczące banknotów euro w obiegu, wynagrodzenia z tytułu należności/zobowiązań netto w ramach Eurosystemu wynikających z alokacji banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinny być zharmonizowane. W załącznikach IV, VIII i IX pozycje, które powinny być zharmonizowane, oznaczono gwiazdką.

(3)  Banki centralne mogą podawać albo dokładne kwoty w euro albo też kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(4)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.


ZAŁĄCZNIK IX

Publikowany rachunek zysków i strat banku centralnego  (2)  (3)

(w milionach EUR)

Rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia …

Rok sprawozdawczy

Rok poprzedni

1.1.

Przychody z tytułu odsetek  (1)

 

 

1.2.

Koszty z tytułu odsetek  (1)

 

 

1.

Wynik z tytułu odsetek

 

 

2.1.

Zrealizowane straty/zyski z tytułu operacji finansowych

 

 

2.2.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów i pozycji finansowych

 

 

2.3.

Zmiana stanu rezerw celowych na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota

 

 

2.

Wynik netto z tytułu operacji finansowych, odpisów aktualizujących i rezerw celowych na ryzyko

 

 

3.1.

Przychody z tytułu opłat i prowizji

 

 

3.2.

Koszty z tytułu opłat i prowizji

 

 

3.

Wynik z tytułu opłat i prowizji

 

 

4.

Przychody z tytułu akcji i udziałów (1)

 

 

5.

Wynik netto z połączenia przychodów pieniężnych (1)

 

 

6.

Pozostałe przychody

 

 

Przychody netto ogółem

 

 

7.

Koszty osobowe (5)

 

 

8.

Koszty administracyjne (5)

 

 

9.

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 

10.

Usługi produkcji banknotów (6)

 

 

11.

Pozostałe koszty

 

 

12.

Podatek dochodowy i inne obciążenia publiczne

 

 

Wynik finansowy roku bieżącego

 

 


(1)  Pozycje podlegające harmonizacji. Zob. motyw 5 niniejszych wytycznych.

(2)  Format rachunku zysków i strat EBC jest nieco odmienny. Zob. załącznik III do decyzji EBC/2010/21.

(3)  Ujawniane w publikowanych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC informacje dotyczące banknotów euro w obiegu, wynagrodzenia z tytułu należności/zobowiązań netto w ramach Eurosystemu wynikających z alokacji banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinny być zharmonizowane. W załącznikach IV, VIII i IX pozycje, które powinny być zharmonizowane, oznaczono gwiazdką.

(4)  Banki centralne mogą podawać albo dokładne kwoty w euro albo też kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(5)  W tym rezerwy administracyjne.

(6)  Pozycja ta jest stosowana w sytuacji, kiedy korzysta się z zewnętrznych usług produkcji banknotów (dla kosztów usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie produkcji banknotów w imieniu banku centralnego). Zaleca się, aby koszty poniesione zarówno w związku z emisją banknotów w walucie krajowej jak i banknotów euro zostały ujęte w rachunku zysków i strat w takiej formie, w jakiej pojawiły się na fakturze (lub innym dokumencie stwierdzającym ich poniesienie).


ZAŁĄCZNIK X

Uchylone wytyczne wraz z listą kolejnych nowelizacji

Wytyczne EBC/2006/16

Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

Wytyczne EBC/2007/20

Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 85.

Wytyczne EBC/2008/21

Dz.U. L 36 z 5.2.2009, s. 46.

Wytyczne EBC/2009/18

Dz.U. L 202 z 4.8.2009, s. 65.

Wytyczne EBC/2009/28

Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 75.


ZAŁĄCZNIK XI

TABELA ZGODNOŚCI

Wytyczne EBC/2006/16

Niniejsze wytyczne

art. 10

art. 9a

art. 11

art. 10

art. 12

art. 11

art. 13

art. 12

art. 14

art. 13

art. 15

art. 14

art. 16

art. 15

art. 17

art. 16

art. 18

art. 17

art. 19

art. 18

art. 20

art. 19

art. 21

art. 20

art. 22

art. 21

art. 23

art. 22

art. 24

art. 23

art. 25

art. 24

art. 26

art. 25

art. 27

art. 26

art. 28

art. 27

art. 29