ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.031.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 31

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
5 lutego 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

13

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

35

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

37

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 31 stycznia do dnia 1 lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2011 r.

39

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/79/WPZiB z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

40

 

 

2011/80/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 101/2011

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2011/72/WPZiB przewiduje zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych stanowiących własność lub będących w posiadaniu lub pod kontrolą niektórych osób odpowiedzialnych za sprzeniewierzenie środków finansowych państwa tunezyjskiego oraz osób z nimi powiązanych, co pozbawiało obywateli tunezyjskich korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju ich gospodarki i społeczeństwa oraz utrudniało rozwój demokracji w tym kraju. Te osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy są wymienione w załączniku do decyzji.

(2)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym w celu ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności z myślą o zapewnieniu ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(3)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z prawem do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego oraz prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami.

(4)

Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę, w związku ze specyficznym, związanym z sytuacją w Tunezji, zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2011/72/WPZiB.

(5)

Procedura zmiany wykazów znajdujących się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna zawierać wymóg przekazywania wskazanym osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie, tak aby umożliwić im zgłoszenie uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę, podmiot lub organ.

(6)

Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze muszą zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, muszą zostać podane do wiadomości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3).

(7)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne wszelkiego rodzaju, w tym między innymi:

(i)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;

(iii)

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi)

akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży;

(vii)

dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych;

b)

„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

c)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;

d)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszów, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;

e)

„terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.   Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów oraz powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 1 ust. 1 decyzji 2011/72/WPZiB zostały przez Radę wskazane jako odpowiedzialne za sprzeniewierzenie środków finansowych państwa tunezyjskiego.

2.   Żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I ani na ich rzecz.

3.   Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obchodzenie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 3

1.   W załączniku I wskazuje się powody umieszczenia w nim osób, podmiotów i organów.

2.   W załączniku I podaje się również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 4

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy w państwach członkowskich, wymienione w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku I oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, leki, leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłaty za usługi komunalne;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych pod warunkiem że w tym przypadku państwo członkowskie zgłosiło wszystkim pozostałym państwom członkowskim i Komisji uzasadnienie wydania specjalnego zezwolenia co najmniej dwa tygodnie przed zezwoleniem.

2.   Właściwe państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy w państwach członkowskich, wymienione w załączniku II, mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po spełnieniu następujących warunków:

a)

dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, ustanowionego przed datą umieszczenia w załączniku I osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, wydanego przed tą datą;

b)

dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi regulującymi prawa osób mających takie roszczenia;

c)

zastaw nie został ustanowiony lub orzeczenie nie zostało wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I; oraz

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.   Właściwe państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 6

1.   Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a)

odsetek lub innych dochodów należnych od tych rachunków; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

2.   Artykuł 2 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków środkami finansowymi przekazywanymi im na rachunek umieszczonej w wykazie osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takim rachunku zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwe organy o takich transakcjach.

Artykuł 7

W drodze odstępstwa od art. 2 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba, podmiot lub organ zostały wskazane, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dany właściwy organ ustalił, że:

(i)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku I;

(ii)

dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2;

b)

dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia.

Artykuł 8

1.   Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty lub organy, lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy zamrażają środki finansowe i zasoby gospodarcze lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i z przekonaniem, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2.   Zakaz ustanowiony w art. 2 ust. 2 nie prowadzi do jakiejkolwiek odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które udostępniły środki finansowe lub zasoby gospodarcze, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogłyby naruszyć ten zakaz.

Artykuł 9

1.   Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)

dostarczają natychmiast wszelkich informacji, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, oraz przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b)

współpracują z tym właściwym organem przy każdej weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 10

Komisja i państwa członkowskie natychmiast informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają wszelkie inne stosowne, dostępne im informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące naruszeń i problemów związanych z egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 11

Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 12

1.   W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2 ust. 1, dokonuje ona stosownych zmian w załączniku I.

2.   O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi zgłoszenie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

4.   Wykaz w załączniku I regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy, poddawany jest przeglądowi.

Artykuł 13

1.   Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i przyjmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 14

Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania jej informacji w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.

Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b)

na pokładach wszelkich statków powietrznych lub wszelkich statków podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;

c)

wobec każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(3)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Były prezydent Tunezji, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 3 września 1936 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Leila TRABELSI, dowód tożsamości nr 00354671.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 października 1956 r., matka: Saida DHERIF, wsółmałżonek: Zine El Abidine BEN ALI, dowód tożsamości nr 00683530.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 4 marca 1944 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 11 rue de France- Radès Ben Arous, dowód tożsamości nr 05000799.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Sabha (Libia), data ur.: 7 stycznia 1980 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, współmałżonek: Inès LEJRI, zamieszkały: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, dowód tożsamości nr 04524472.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 2 grudnia 1981 r., matka: Naima BOUTIBA, współmałżonek: Nesrine BEN ALI, dowód tożsamości nr 04682068.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 16 stycznia 1987 r., matka: Leila TRABELSI, współmałżonek: Fahd Mohamed Sakher MATERI, dowód tożsamości nr 00299177.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 17 lipca 1992 r., matka: Leila TRABELSI, zamieszkała: Palais Présidentiel, dowód tożsamości nr 09006300.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 5 listopada 1962 r., matka: Saida DHERIF, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, dowód tożsamości nr 00777029.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 czerwca 1948 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Nadia MAKNI, oddelegowany do zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, zamieszkały: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 00104253.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Radis, data ur.: 19 lutego 1953 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed MAHJOUB, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, dowód tożsamości nr 00403106.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 sierpnia 1974 r., matka: Najia JERIDI, biznesmen, zamieszkały: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, dowód tożsamości nr 05417770.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 kwietnia 1950 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Souad BEN JEMIA, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00178522.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 września 1955 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Hela BELHAJ, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, dowód tożsamości nr 05150331.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 27 grudnia 1958 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed Montassar MEHERZI, dyrektor handlowy, zamieszkały: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, dowód tożsamości nr 00166569.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: La Marsa, data ur.: 5 maja 1959 r., matka: Fatma SFAR, współmałżonek: Samira TRABELSI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, dowód tożsamości nr 00046988.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 1 lutego 1960 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Habib ZAKIR, zamieszkała: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00235016.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunezyjczyk, data ur.: 5 marca 1957 r., matka: Saida BEN ABDALLAH, współmałżonek: Nefissa TRABELSI, deweloper, zamieszkały: rue Ennawras 4, Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00547946.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 lipca 1973 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający firmą deweloperską, zamieszkały: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, dowód tożsamości nr 05411511.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 czerwca 1975 r., matka: Mounira TRABELSI (siostra Leili TRABELSI), zarządzająca przedsiębiorstwem, współmałżonek: Mourad MEHDOUI, zamieszkała: 41 rue Garibaldi -Tunis, dowód tożsamości nr 05417907.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 maja 1962 r., matka: Neila BARTAJI, współmałżonek: Lilia NACEF, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 41 rue Garibaldi - Tunis, dowód tożsamości nr 05189459.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 18 września 1976 r., matka: Najia JERIDI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, dowód tożsamości nr 05412560.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 4 grudnia 1971 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 2 rue El Farrouj - la Marsa, dowód tożsamości nr 05418095.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 20 grudnia 1965 r., matka: Radhia MATHLOUTHI, współmałżonek: Linda CHERNI, pracownik linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, dowód tożsamości nr 00300638.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunezyjczyk, data ur.: 29 stycznia 1988 r., matka: Kaouther Feriel HAMZA, dyrektor generalny Stafiem - Peugeot, zamieszkały: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunezyjczyk, data ur.: 13 stycznia 1959 r., matka: Leila CHAIBI, współmałżonek: Dorsaf BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00400688.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 5 lipca 1965 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Slim CHIBOUB, zamieszkała: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00589759.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 21 sierpnia 1971 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Marouene MABROUK, radca w ministerstwie spraw zagranicznych, dowód tożsamości nr 05409131.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 11 marca 1972 r., matka: Jaouida El BEJI, współmałżonek: Sirine BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 04766495.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 8 marca 1963 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Slim ZARROUK, lekarz, zamieszkała: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00589758.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 13 sierpnia 1960 r., matka: Maherzia GUEDIRA, współmałżonek: Ghazoua BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00642271.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 22 listopada 1949 r., matka: Selma HASSEN, fotograf i dziennikarz w Niemczech, zamieszkały: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02951793.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 13 marca 1947 r., współmałżonek: Zohra BEN AMMAR, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: rue El Moez - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02800443.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 16 maja 1952 r., matka : Selma HASSEN, współmałżonek : Fathi REFAT, przedstawiciel linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 02914657.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Susa, data ur.: 18 września 1956 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Sadok Habib MHIRI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkała: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, dowód tożsamości nr 02804872.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, data ur.: 28 października 1938 r., matka: Selma HASSEN, emeryt, wdowiec po Selmie MANSOUR, zamieszkały: 255 cité El Bassatine - Monastir, dowód tożsamości nr 028106l4.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

36.

Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 21 października 1969 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżonek: Monia CHEDLI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: avenue Hédi Nouira - Monastir, dowód tożsamości nr 04180053.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 29 kwietnia 1974 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 83 Cap Marina - Monastir, dowód tożsamości nr 04186963.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 12 października 1972 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, eksporter, importer, handlowiec, zamieszkały: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, dowód tożsamości nr 04192479.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 8 marca 1980 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżónek: Zied JAZIRI, sekretarka w przedsiębiorstwie, zamieszkała: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 06810509.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 8 października 1978 r., matka: Hayet BEN ALI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05590835.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 9 sierpnia 1977 r., matka: Hayet BEN ALI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05590836.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 30 sierpnia 1982 r., matka: Hayet BEN ALI, współmałżonek: Badreddine BENNOUR, zamieszkała: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 08434380.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 13 stycznia 1970 r., matka: Naima BEN ALI, kierownik obsługi w liniach lotniczych Tunisair, zamieszkały: les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, dowód tożsamości nr 05514395.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 22 października 1967 r., matka: Naima BEN ALI, szef projektu w ministerstwie transportu, zamieszkały: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, dowód tożsamości nr 05504161.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 3 stycznia 1973 r., matka: Naima BEN ALI, współmałżonek: Lamia JEGHAM, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05539378.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Paryż, data ur.: 27 października 1966 r., matka: Paulette HAZAT, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05515496 (podwójne obywatelstwo).

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur. Paryż, data ur. 16 kwietnia 1971 r., matka: Paulette HAZAT, współmałżonek: Amel SAID, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 00297112.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 28 sierpnia 1974 r., matka: Leila DEROUICHE, dyrektor handlowy, zamieszkały: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, dowód tożsamości nr 04622472.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1, ART. 5 UST. 1, ART. 7 ORAZ ART. 9 UST. 1 LIT. a) ORAZ ADRES KOMISJI EUROPEJSKIEJ, NA KTÓRY NALEŻY KIEROWAĆ POWIADOMIENIA

A.   Właściwe organy w każdym z państw członkowskich:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia i pozostałą korespondencję:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgia

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

tel. +32 22955585

faks +32 22990873


5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 102/2011

z dnia 4 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (2) ustanawia wymagania dotyczące rozwiązań technicznych służących interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, wraz z definicją list kodowych do stosowania w atrybutach i rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych i typów danych.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 wymaga, aby atrybuty lub role asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, które należą do typu listy kodowej, przyjmowały wartości ważne dla danej listy kodowej.

(3)

Te dozwolone wartości dla list kodowych zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010 są wymagane w celu realizacji wymogów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu i powinny w związku z tym również zostać określone w przedmiotowym rozporządzeniu.

(4)

Przy opracowywaniu wartości dla list kodowych zawartych w niniejszym rozporządzeniu przestrzegano tych samych zasad dotyczących wymagań użytkowników, materiałów referencyjnych, odpowiednich obszarów unijnej polityki i działań, wykonalności i proporcjonalności pod względem zakładanych kosztów i korzyści, udziału zainteresowanych stron i konsultacji z nimi oraz norm międzynarodowych, które stosowano przy opracowaniu pozostałych rozwiązań technicznych określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1089/2010.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1089/2010.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.

W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wyliczenia i listy kodowe stosowane w atrybutach lub rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych są zgodne z definicjami zawartymi w załączniku II oraz obejmują wartości określone w tym załączniku. Wartości wyliczeń i list kodowych są neutralnymi językowo kodami mnemotechnicznymi czytelnymi dla komputerów.”

b)

skreśla się ust. 4.

2.

W art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

list kodowych, które nie są rozszerzane przez państwa członkowskie;”

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Atrybuty lub role asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, które należą do typu list kodowych określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), mogą przyjmować jedynie wartości z list określonych dla danej listy kodowej.

Atrybuty lub role asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, które należą do typu list kodowych określonego w art. 6 ust. 1 lit. b), mogą przyjmować jedynie wartości ważne zgodnie z rejestrem, w którym lista kodowa jest zarządzana.”

3.

Załącznik I zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

4.

Załącznik II zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 323 z 8.12.2010 s. 11.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Wszystkie wystąpienia „Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.” zastępuje się przez „Ta lista kodowa nie jest rozszerzana przez państwa członkowskie.”

2.

W pkt. 4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ConditionOfFacilityValue”

Wartość

Definicja

disused

Element sieci nie jest stosowany.

functional

Element sieci działa.

projected

Element sieci jest projektowany. Nie rozpoczęto jeszcze budowy.

underConstruction

Element sieci jest w budowie i jeszcze nie działa. Ma to zastosowanie wyłącznie do początkowej budowy elementu sieci, a nie do prac konserwacyjnych.

3.

W pkt 4.2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Ta lista kodowa nie jest rozszerzana przez państwa członkowskie.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej to dwuliterowe kody kraju wymienione w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym publikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.”

4.

W pkt 5.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ConnectionTypeValue”

Wartość

Definicja

crossBorderConnected

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach tego samego typu, ale na przylegających obszarach. Elementy sieci będące przedmiotem odniesienia reprezentują różne, ale połączone przestrzennie zjawiska świata rzeczywistego.

crossBorderIdentical

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach tego samego typu, ale na przylegających obszarach. Elementy sieci będące przedmiotem odniesienia reprezentują te same zjawiska świata rzeczywistego.

intermodal

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach transportowych, które wykorzystują różne rodzaje transportu. Połączenie zakłada możliwość przeniesienia transportowanych dóbr (ludzi, towarów itp.) z jednego rodzaju transportu na drugi.

5.

W pkt 5.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LinkDirectionValue”

Wartość

Definicja

bothDirections

W obu kierunkach.

inDirection

W kierunku połączenia.

inOppositeDirection

W kierunku przeciwnym do kierunku połączenia.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Wszystkie wystąpienia „Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.” zastępuje się przez „Ta lista kodowa nie jest rozszerzana przez państwa członkowskie.”

2.

W pkt. 3.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GrammaticalGenderValue”

Wartość

Definicja

common

Rodzaj gramatyczny„wspólny” (połączenie rodzaju męskiego i żeńskiego).

feminine

Rodzaj żeński.

masculine

Rodzaj męski.

neuter

Rodzaj nijaki.

3.

W pkt. 3.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GrammaticalNumberValue”

Wartość

Definicja

dual

Liczba podwójna.

plural

Liczba mnoga.

singular

Liczba pojedyncza.

4.

W pkt. 3.3.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NameStatusValue”

Wartość

Definicja

historical

Nazwa historyczna obecnie niestosowana.

official

Nazwa stosowana obecnie i zatwierdzona oficjalnie lub ustanowiona aktem prawnym.

other

Nazwa stosowana obecnie, ale nieformalna i niezatwierdzona.

standardised

Nazwa stosowana obecnie oraz przyjęta lub zalecana przez organ mający funkcję doradczą i/lub moc decyzyjną w kwestiach toponomastyki.

5.

W pkt. 3.3.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NamedPlaceTypeValue”

Wartość

Definicja

administrativeUnit

Jednostki administracyjne dzielące obszary, na których państwa członkowskie mają lub wykonują uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania rządów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, oddzielone granicami administracyjnymi.

building

Położenie geograficzne budynków.

hydrography

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub wszelkie inne części wód oraz związane z nimi obiekty, łącznie z dorzeczami i zlewniami.

landcover

Fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-)naturalne, tereny podmokłe.

landform

Geomorfologiczna cecha terenu.

other

Obiekt przestrzenny nieuwzględniony w innych typach list kodowych.

populatedPlace

Miejsce zamieszkałe przez ludzi.

protectedSite

Obszar wyznaczony lub zarządzany w ramach prawa międzynarodowego, wspólnotowego i państw członkowskich, w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

transportNetwork

Sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego wodnego i kolei linowej oraz związana z nimi infrastruktura. Obejmuje połączenia pomiędzy różnymi sieciami.

6.

W pkt. 3.3.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NativenessValue”

Wartość

Definicja

endonym

Nazwa obiektu geograficznego w oficjalnym lub dobrze ugruntowanym języku używanym na obszarze, gdzie znajduje się obiekt.

exonym

Nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie język ten jest powszechnie używany, oraz różniąca się swoją formą od odpowiedniego endonimu (odpowiednich endonimów), który(które) stosuje się na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.

7.

W pkt. 4.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AdministrativeHierarchyLevel”

Wartość

Definicja

1stOrder

Najwyższy poziom w krajowej hierarchii administracyjnej (poziom krajowy).

2ndOrder

Drugi poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

3rdOrder

Trzeci poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

4thOrder

Czwarty poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

5thOrder

Piąty poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

6thOrder

Szósty poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

8.

W pkt. 5.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GeometryMethodValue”

Wartość

Definicja

byAdministrator

Ustalona i wpisana ręcznie przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub administratora zbioru danych.

byOtherParty

Ustalona i wpisana ręcznie przez inną stronę.

fromFeature

Wyprowadzona automatycznie z innego obiektu przestrzennego INSPIRE powiązanego z adresem lub składnikiem adresu.

9.

W pkt. 5.4.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GeometrySpecificationValue”

Wartość

Definicja

addressArea

Położenie wyprowadzone od powiązanego obszaru adresowego.

adminUnit1stOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej pierwszego poziomu.

adminUnit2ndOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej drugiego poziomu.

adminUnit3rdOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej trzeciego poziomu.

adminUnit4thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej czwartego poziomu.

adminUnit5thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej piątego poziomu.

adminUnit6thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej szóstego poziomu.

building

Położenie ma na celu identyfikację powiązanego budynku.

entrance

Położenie ma na celu identyfikację drzwi wejściowych lub bramy.

parcel

Położenie ma na celu identyfikację powiązanej działki.

postalDelivery

Położenie ma na celu identyfikację punktu doręczeń pocztowych.

postalDescriptor

Położenie wyprowadzone od powiązanego obszaru kodu pocztowego.

segment

Położenie wyprowadzone od powiązanego odcinka drogi przelotowej.

thoroughfareAccess

Położenie ma na celu identyfikacje punktu dostępu z drogi przelotowej.

utilityService

Położenie ma na celu identyfikację punktu usługi użyteczności publicznej.

10.

W pkt. 5.4.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LocatorDesignatorTypeValue”

Wartość

Definicja

addressIdentifierGeneral

Identyfikator adresu złożony z liczb i/lub znaków.

addressNumber

Identyfikator adresu złożony wyłącznie z liczb.

addressNumber2ndExtension

Drugie rozszerzenie numeru adresu.

addressNumberExtension

Rozszerzenie numeru adresu.

buildingIdentifier

Identyfikator budynku złożony z liczb i/lub znaków.

buildingIdentifierPrefix

Prefiks numeru budynku.

cornerAddress1stIdentifier

Identyfikator adresu powiązany z nazwą głównej drogi przelotowej w adresie narożnika.

cornerAddress2ndIdentifier

Identyfikator adresu powiązany z nazwą drugorzędnej drogi przelotowej w adresie narożnika.

entranceDoorIdentifier

Identyfikator drzwi wejściowych, bramy wejściowej lub zadaszonego wejścia

floorIdentifier

Identyfikator piętra lub poziomu w budynku.

kilometrePoint

Znak na drodze, którego numer identyfikuje odległość między punktem początkowym drogi a tym znakiem, mierzoną wzdłuż drogi.

postalDeliveryIdentifier

Identyfikator punktu doręczeń pocztowych.

staircaseIdentifier

Identyfikator klatki schodowej, zazwyczaj wewnątrz budynku.

unitIdentifier

Identyfikator drzwi, lokalu mieszkalnego, apartamentu lub pokoju wewnątrz budynku.

11.

W pkt. 5.4.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LocatorLevelValue”

Wartość

Definicja

accessLevel

Lokalizator identyfikuje określony dostęp do działki gruntu, budynku lub podobnej nieruchomości poprzez wykorzystanie numeru wejścia lub podobnego identyfikatora.

postalDeliveryPoint

Lokalizator identyfikuje punkt doręczeń pocztowych.

siteLevel

Lokalizator identyfikuje określony dostęp do działki gruntu, budynku lub podobnej nieruchomości poprzez wykorzystanie numeru adresu, numeru budynku, nazwy budynku lub nieruchomości.

unitLevel

Lokalizator identyfikuje określoną część budynku.

12.

W pkt. 5.4.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LocatorNameTypeValue”

Wartość

Definicja

buildingName

Nazwa budynku lub części budynku.

descriptiveLocator

Narracyjny tekstowy opis lokalizacji lub obiektu adresowalnego.

roomName

Identyfikator lokalu mieszkalnego, apartamentu lub pokoju wewnątrz budynku.

siteName

Nazwa nieruchomości, kompleksu budynków lub terenu.

13.

W pkt. 5.4.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „PartTypeValue”

Wartość

Definicja

name

Część nazwy stanowi główną część lub rdzeń nazwy drogi przelotowej.

namePrefix

Część nazwy stosuje się do oddzielenia wyrazów łączących bez wyróżnienia znaczenia od głównej części nazwy drogi przelotowej.

qualifier

Część nazwy określa nazwę drogi przelotowej.

type

Część nazwy wskazuje kategorię lub typ drogi przelotowej.

14.

W pkt. 5.4.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „StatusValue”

Wartość

Definicja

alternative

Adres lub składnik adresu stosowany powszechnie, ale różny od głównego adresu lub składnika adresu określonego przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych.

current

Aktualny i ważny adres lub składnik adresu według oficjalnego organu odpowiedzialnego za przyznanie adresu lub uznany przez administratora zbioru danych za najbardziej stosowny, powszechnie stosowany adres.

proposed

Adres lub składnik adresu oczekujący na zatwierdzenie przez administratora zbioru danych lub oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu.

reserved

Adres lub składnik adresu zatwierdzony przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych, ale który nie został jeszcze wprowadzony.

retired

Adres lub składnik adresu niebędący już w codziennym użyciu lub zniesiony przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych.

15.

W pkt. 6.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „CadastralZoningLevelValue”

Wartość

Definicja

1stOrder

Najwyższy poziom (największe obszary) w hierarchii obszarów katastralnych, równy lub równoważny gminom.

2ndOrder

Drugi poziom w hierarchii obszarów katastralnych.

3rdOrder

Trzeci poziom w hierarchii obszarów katastralnych.

16.

W pkt 7.1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„—

»Area Navigation (nawigacja obszarowa) (RNAV)« oznacza metodę nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu pomocy nawigacyjnych stacji referencyjnych lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń,

»nawigacja TACAN« oznacza metodę nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu pomocy nawigacyjnych stacji referencyjnych Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).”

17.

W pkt. 7.3.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AccessRestrictionValue”

Wartość

Definicja

forbiddenLegally

Dostęp do elementu transportowego jest prawnie zabroniony.

physicallyImpossible

Dostęp do elementu transportowego jest fizycznie niemożliwy ze względu na obecność barier lub innych przeszkód fizycznych.

private

Dostęp do elementu transportowego jest ograniczony, ponieważ jest on własnością prywatną.

publicAccess

Element transportowy jest dostępny publicznie.

seasonal

Dostęp do elementu transportowego zależy od sezonu.

toll

Dostęp do elementu transportowego podlega opłacie.

18.

W pkt. 7.3.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RestrictionTypeValue”

Wartość

Definicja

maximumDoubleAxleWeight

Maksymalna masa na podwójną oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumDraught

Maksymalne zanurzenie pojazdu dozwolone w elemencie transportowym.

maximumFlightLevel

Maksymalna wysokość lotu pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumHeight

Maksymalna wysokość pojazdu, który może przejechać pod innym obiektem.

maximumLength

Maksymalna długość pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumSingleAxleWeight

Maksymalna masa na pojedynczą oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumTotalWeight

Maksymalna całkowita masa pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumTripleAxleWeight

Maksymalna masa na potrójną oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumWidth

Maksymalna szerokość pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

minimumFlightLevel

Minimalna wysokość lotu pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

19.

W pkt. 7.4.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AerodromeCategoryValue”

Wartość

Definicja

domesticNational

Lotnisko oferujące służby krajowego ruchu lotniczego.

domesticRegional

Lotnisko oferujące służby regionalnego ruchu lotniczego.

international

Lotnisko oferujące służby międzynarodowego ruchu lotniczego.

20.

W pkt. 7.4.2.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AerodromeTypeValue”

Wartość

Definicja

aerodromeHeliport

Lotnisko ze strefą lądowań śmigłowców.

aerodromeOnly

Tylko lotnisko.

heliportOnly

Tylko lotnisko dla śmigłowców.

landingSite

Miejsce lądowania.

21.

W pkt. 7.4.2.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirRouteLinkClassValue”

Wartość

Definicja

conventional

Konwencjonalna trasa nawigacyjna: trasa lotnicza niewykorzystująca nawigacji obszarowej ani nawigacji TACAN w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

RNAV

Trasa nawigacji obszarowej: trasa lotnicza wykorzystująca nawigację obszarową (RNAV) w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

TACAN

Trasa TACAN: trasa lotnicza wykorzystująca nawigację TACAN w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

22.

W pkt. 7.4.2.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirRouteTypeValue”

Wartość

Definicja

ATS

Trasa ATS zgodnie z opisem w załączniku 11 do ICAO.

NAT

Szlak północnoatlatycki (część systemu szlaków zorganizowanych).

23.

w pkt. 7.4.2.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirUseRestrictionValue”

Wartość

Definicja

reservedForMilitary

Obiekt sieci lotniczej wyłącznie do użytku wojskowego

temporalRestrictions

Czasowe ograniczenia w zakresie wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

24.

W pkt. 7.4.2.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirspaceAreaTypeValue”

Wartość

Definicja

ATZ

Airport Traffic Zone (strefa ruchu lotniskowego). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, wyznaczona wokół lotniska dla ochrony ruchu lotniskowego.

CTA

Control area (obszar kontrolowany). Przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią.

CTR

Control zone (strefa kontrolowana lotniska). Przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się od powierzchni ziemi do określonej górnej granicy.

D

Danger area (strefa niebezpieczna). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w okreslonym czasie, działania niebezpieczne dla lotów statków powietrznych.

FIR

Flight information region (rejon informacji powietrznej). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa Może być stosowana na przykład, gdy usługę świadczy więcej niż jedna jednostka.

P

Prohibited area (strefa zakazana). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi lub wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są zabronione.

R

Restricted area (strefa ograniczona). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi lub wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są ograniczone zgodnie z pewnymi określonymi warunkami.

TMA

Terminal control area (rejon kontrolowany lotniska). Obszar kontrolowany ustanowiony zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego dużego lotniska lub kilku dużych lotnisk. Stosowany głównie w Europie w ramach zasady FUA (elastycznego zarządzania przestrzenią lotniczą).

UIR

Upper flight information region (górny rejon informacji powietrznej) (UIR). Górna przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa Każde państwo samo definiuje górną przestrzeń powietrzną.

25.

W pkt. 7.4.2.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NavaidTypeValue”

Wartość

Definicja

DME

Distance Measuring Equipment (radiodalmierz).

ILS

Instrument Landing System (system lądowania według wskazań przyrządów).

ILS-DME

ILS z podłączonym DME.

LOC

Localizer (lokalizator).

LOC-DME

Podłączone LOC i DME.

MKR

Marker Beacon (marker).

MLS

Microwave Landing System (mikrofalowy system lądowania).

MLS-DME

MLS z podłączonym DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (radiolatarnia bezkierunkowa).

NDB-DME

Podłączone NDB i DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon i Marker Beacon (radiolatarnia bezkierunkowa i marker).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (taktyczny system nawigacji lotniczej).

TLS

Transponder Landing System (transponderowy system lądowania).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (radiolatarnia ogólnokierunkowa).

VOR-DME

Podłączone VOR i DME.

VORTAC

Podłączone VOR i TACAN.

26.

W pkt. 7.4.2.8 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „PointRoleValue”

Wartość

Definicja

end

Fizyczny koniec kierunku drogi startowej.

mid

Punkt środkowy drogi startowej.

start

Fizyczny początek kierunku drogi startowej.

threshold

Początek odcinka drogi startowej wykorzystywanego do lądowania.

27.

w pkt. 7.4.2.9 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RunwayTypeValue”

Wartość

Definicja

FATO

Strefa podejścia końcowego i startu dla śmigłowców.

runway

Droga startowa dla samolotów.

28.

W pkt. 7.4.2.10 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „SurfaceCompositionValue”

Wartość

Definicja

asphalt

Nawierzchnia z warstwy asfaltu.

concrete

Nawierzchnia z warstwy betonu.

grass

Nawierzchnia składająca się z warstwy trawy.

29.

W pkt. 7.5.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „CablewayTypeValue”

Wartość

Definicja

cabinCableCar

Transport koleją liniową, gdzie pojazdami są zawieszone kabiny przewożące grupy osób i/lub towarów z jednego miejsca do drugiego.

chairLift

Transport koleją liniową, gdzie pojazdami są zawieszone krzesełka przewożące osoby lub grupy osób z jednego miejsca do drugiego za pomocą stalowego kabla lub liny biegnących w pętli między dwoma punktami.

skiTow

Transport koleją liniową służący do wciągania narciarzy lub snowboardzistów do góry.

30.

W pkt. 7.6.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfRailwayNodeValue”

Wartość

Definicja

junction

Węzeł kolejowy, gdzie sieć kolejowa posiada mechanizm składający się z toru kolejowego z dwoma ruchomymi szynami oraz niezbędnymi połączeniami, co pozwala pojazdom na skręcenie z jednego toru na drugi.

levelCrossing

Węzeł kolejowy, gdzie droga przecina sieć kolejową na tym samym poziomie.

pseudoNode

Węzeł kolejowy reprezentujący punkt, w którym jeden lub kilka atrybutów połączeń kolejowych z nim połączonych zmienia swoją wartość, lub punkt niezbędny do opisania geometrii sieci.

railwayEnd

Tylko jedno połączenie kolejowe łączy się z węzłem kolejowym. Oznacza to koniec linii kolejowej.

railwayStop

Miejsce w sieci kolejowej, gdzie pociągi zatrzymują się w celu załadowania/wyładowania towaru lub wpuszczenia lub wypuszczenia pasażerów.

31.

W pkt. 7.6.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RailwayTypeValue”

Wartość

Definicja

cogRailway

Transport kolejowy umożliwiający pojazdom poruszanie się na dużych nachyleniach, składający się z linii kolejowej wyposażonej w szynę zębatą (zazwyczaj pomiędzy szynami jezdnymi), gdzie pojazdy są wyposażone w co najmniej jedno koło zębate lub jeden wałek zębaty, które zazębiają się z szyną zębatą.

funicular

Transport kolejowy składający się z liny umocowanej na pojeździe na szynach, która przemieszcza go do góry i w dół po bardzo stromym nachyleniu. W miarę możliwości, pojazdy jadące w górę i w dół równoważą się wzajemnie.

magneticLevitation

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, która działa jako prowadnica pojazdu i utrzymuje go za pomocą mechanizmu lewitacji magnetycznej.

metro

System miejskiego transportu kolejowego stosowany w dużych obszarach miejskich, działający na oddzielnych torach od innych systemów transportu, zazwyczaj napędzany energią elektryczną oraz, w niektórych przypadkach, biegnący pod ziemią.

monorail

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, która jest jedynym podparciem i prowadnicą.

suspendedRail

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, działającą zarówno jako podparcie, jak i prowadnica, u której pojazd jest zawieszony w celu poruszania się wzdłuż linii kolejowej.

train

Transport kolejowy składający się zazwyczaj z dwóch równoległych szyn, na których napędzany pojazd lub lokomotywa ciągnie zespół pojazdów wzdłuż linii kolejowej w celu transportu towaru lub pasażerów z jednego miejsca do drugiego.

tramway

System transportu kolejowego stosowany na obszarach miejskich, biegnący często na poziomie ulicy, korzystający z dróg razem z ruchem drogowym i pieszym. Tramwaje są zazwyczaj zasilane energią elektryczną.

32.

W pkt. 7.6.3.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RailwayUseValue”

Wartość

Definicja

cargo

Kolej stosowana wyłącznie do operacji towarowych.

carShuttle

Kolej stosowana wyłącznie do transportu samochodów.

mixed

Mieszane zastosowanie kolei. Jest ona wykorzystywana do transportu pasażerów i towaru.

passengers

Kolej jest wykorzystywana wyłącznie do transportu pasażerów.

33.

W pkt. 7.7.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AreaConditionValue”

Wartość

Definicja

inNationalPark

Ograniczenie prędkości w parku narodowym.

insideCities

Ograniczenie prędkości w miastach.

nearRailroadCrossing

Ograniczenie prędkości w pobliżu przejazdu kolejowego.

nearSchool

Ograniczenie prędkości w pobliżu szkoły.

outsideCities

Ograniczenie prędkości poza miastami.

trafficCalmingArea

Ograniczenie prędkości w strefie uspokojonego ruchu.

34.

W pkt. 7.7.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfRoadNodeValue”

Wartość

Definicja

enclosedTrafficArea

Węzeł drogowy usytuowany wewnątrz zamkniętego obszaru ruchu pojazdów lub go reprezentujący. Obszar ruchu pojazdów to obszar bez wewnętrznej struktury określonych prawnie kierunków jazdy. Obszar łączy się z co najmniej dwoma drogami.

junction

Węzeł drogowy, w którym łączą się co najmniej trzy połączenia drogowe.

levelCrossing

Węzeł drogowy, gdzie sieć drogową przecina linia kolejowa na tym samym poziomie.

pseudoNode

Z węzłem drogowym łączą się dokładnie dwa połączenia drogowe.

roadEnd

Tylko jedno połączenie drogowe łączy się z węzłem drogowym. Oznacza to koniec drogi.

roadServiceArea

Powierzchnia dołączona do drogi i przeznaczona do świadczenia określonych usług w odniesieniu do tej drogi.

roundabout

Węzeł drogowy reprezentuje rondo lub jest jego częścią. Rondo to droga tworząca okrąg, na której dozwolony jest ruch tylko w jednym kierunku.

trafficSquare

Węzeł drogowy usytuowany wewnątrz placu lub go reprezentujący. Plac to obszar (częściowo) otoczony przez drogi, wykorzystywany do celów niezwiązanych z ruchem, który nie jest rondem.

35.

W pkt. 7.7.3.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfWayValue”

Wartość

Definicja

bicycleRoad

Droga, na której jedynymi dozwolonymi pojazdami są rowery.

dualCarriageway

Droga z fizycznie oddzielonymi jezdniami, niezależnie od liczby pasów ruchu, która nie jest autostradą ani drogą bezkolizyjną.

enclosedTrafficArea

Obszar bez wewnętrznej struktury określonych prawnie kierunków jazdy. Obszar łączy się z co najmniej dwoma drogami.

entranceOrExitCarPark

Droga zaprojektowana specjalnie do celów wjazdu na parking lub wyjazdu z niego.

entranceOrExitService

Droga wykorzystywana wyłącznie do wjazdu do serwisu drogowego lub wyjazdu z niego.

freeway

Droga bez skrzyżowań jednopoziomowych z innymi drogami.

motorway

Droga, w stosunku do której zazwyczaj mają zastosowanie przepisy dotyczące wjazdu i użytkowania. Posiada co najmniej dwie fizycznie oddzielone jezdnie i nie posiada skrzyżowań jednopoziomowych.

pedestrianZone

Obszar z siecią drogową zaprojektowany specjalnie do użytku pieszych.

roundabout

Droga tworząca okrąg, na której dozwolony jest ruch tylko w jednym kierunku.

serviceRoad

Droga równoległa do drogi o stosunkowo wysokiej połączalności i zaprojektowana w celu połączenia jej z drogami o niższej połączalności.

singleCarriageway

Droga, na której ruch nie jest oddzielony fizycznym obiektem.

slipRoad

Droga przeznaczona specjalnie do wjazdu na inną drogę lub wyjazdu z niej.

tractorRoad

Droga używana tylko przez traktory (pojazdy gospodarstwa rolnego lub leśne) lub pojazdy terenowe (pojazdy o większym prześwicie, dużych kołach i napędzie na cztery koła).

trafficSquare

Obszar (częściowo) otoczony przez drogi, wykorzystywany do celów niezwiązanych z ruchem, który nie jest rondem.

walkway

Droga zarezerwowana do użytku pieszych i zamknięta dla normalnego ruchu pojazdów przy użyciu fizycznej bariery.

36.

W pkt. 7.7.3.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RoadPartValue”

Wartość

Definicja

carriageway

Część drogi zarezerwowana dla ruchu.

pavedSurface

Utwardzona część drogi.

37.

W pkt. 7.7.3.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RoadServiceTypeValue”

Wartość

Definicja

busStation

Serwis drogowy to przystanek autobusowy.

parking

Obszar serwisu drogowego to parking.

restArea

Serwis drogowy to miejsce obsługi podróżnych.

toll

Obszar świadczący usługi związane z opłatami, takie jak automaty biletowe lub punkty poboru opłat.

38.

W pkt. 7.7.3.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RoadSurfaceCategoryValue”

Wartość

Definicja

paved

Droga o utwardzonej nawierzchni.

unpaved

Droga o nieutwardzonej nawierzchni.

39.

W pkt. 7.7.3.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ServiceFacilityValue”

Wartość

Definicja

drinks

Dostępne są napoje.

food

Dostępna jest żywność.

fuel

Dostępne jest paliwo.

picnicArea

Obecne jest miejsce do urządzenia pikniku.

playground

Obecny jest plac zabaw.

shop

Obecny jest sklep.

toilets

Obecne są toalety.

40.

W pkt. 7.7.3.8 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „SpeedLimitSourceValue”

Wartość

Definicja

fixedTrafficSign

Przyczyną jest stały znak drogowy (zalecenie administracyjne dla konkretnego miejsca, wyraźne ograniczenie prędkości).

regulation

Przyczyną jest regulacja (regulacja krajowa, przepis lub „domniemane ograniczenie prędkości”).

variableTrafficSign

Przyczyną jest znak drogowy o zmiennej treści.

41.

W pkt. 7.7.3.9 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „VehicleTypeValue”

Wartość

Definicja

allVehicle

Każdy pojazd, z wyjątkiem pieszych.

bicycle

Pojazd dwukołowy napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

carWithTrailer

Samochód osobowy z przyczepą.

deliveryTruck

Stosunkowo niewielki samochód ciężarowy, wykorzystywany głównie do transportu towarów i materiałów.

emergencyVehicle

Pojazd wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, w tym m.in. pojazdy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

employeeVehicle

Pojazd prowadzony przez pracownika organizacji zgodnie z procedurami tej organizacji.

facilityVehicle

Pojazd przeznaczony do użytku na określonym obszarze w granicach terenu prywatnego lub o ograniczonym dostępie.

farmVehicle

Pojazd związany powszechnie z działalnością rolniczą.

highOccupancyVehicle

Pojazd zajmowany przez liczbę osób odpowiadającą określonej minimalnej liczbie pasażerów (lub ją przekraczającą).

lightRail

Pojazd transportowy zbliżony do pociągu, ograniczony do sieci kolejowej na ograniczonym obszarze.

mailVehicle

Pojazd zbierający, transportujący lub dostarczający pocztę.

militaryVehicle

Pojazd upoważniony przez władzę wojskową.

moped

Pojazd dwu- lub trzykołowy wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania o wielkości poniżej 50 cc i maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Pojazd dwu- lub trzykołowy wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania o wielkości powyżej 50 cc i maksymalnej prędkości przekraczającej 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Mały pojazd zaprojektowany do prywatnego transportu osób.

pedestrian

Osoba piesza.

privateBus

Pojazd zaprojektowany do transportu dużych grup osób, będący własnością prywatną lub czarterowany.

publicBus

Pojazd zaprojektowany do transportu dużych grup osób, charakteryzujący się zasadniczo opublikowanymi trasami i rozkładami jazdy.

residentialVehicle

Pojazd, którego właścicielem jest mieszkaniec (lub gość) danej ulicy lub obszaru mieszkalnego.

schoolBus

Pojazd używany w imieniu szkoły do transportu uczniów.

snowChainEquippedVehicle

Dowolny pojazd wyposażony w łańcuchy śniegowe.

tanker

Samochód ciężarowy o więcej niż dwóch osiach, wykorzystywany do transportu płynów lub gazów luzem.

taxi

Pojazd do wynajęcia posiadający licencję, zazwyczaj wyposażony w licznik.

transportTruck

Samochód ciężarowy przeznaczony do transportu towarów na duże odległości.

trolleyBus

Środek transportu publicznego podobny do autobusu, podłączony do sieci elektrycznej będącej jego źródłem zasilania.

vehicleForDisabledPerson

Pojazd z oznaczeniem pomocniczym oznaczającym pojazd dla osób niepełnosprawnych.

vehicleWithExplosiveLoad

Pojazd przewożący ładunek wybuchowy.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Pojazd przewożący ładunek niebezpieczny, z wyjątkiem ładunków wybuchowych lub zanieczyszczających wodę.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Pojazd przewożący ładunek zanieczyszczający wodę.

42.

W pkt. 7.7.3.10 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „WeatherConditionValue”

Wartość

Definicja

fog

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia mgły.

ice

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia lodu.

rain

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia deszczu.

smog

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia pewnej ilości smogu.

snow

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia śniegu.

43.

W pkt. 7.8.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FerryUseValue”

Wartość

Definicja

cars

Prom przewozi samochody osobowe.

other

Prom przewozi inne formy transportu poza pasażerami, samochodami osobowymi i ciężarowymi oraz pociągami.

passengers

Prom przewozi pasażerów.

train

Prom przewozi pociągi.

trucks

Prom przewozi samochody ciężarowe.

44.

W pkt. 7.8.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfWaterwayNodeValue”

Wartość

Definicja

junctionFork

Elementy infrastruktury, na poziomie których przepływ jednego statku przecina się z innym, lub punkty, w których przepływy statków rozdzielają się lub łączą.

lockComplex

Śluza lub zespół śluz mające na celu podnoszenie i opuszczanie łodzi między odcinkami wody o różnych poziomach na drogach rzecznych i kanałach.

movableBridge

Most, który może być podniesiony lub obrócony, aby umożliwić przepłynięcie statków.

shipLift

Urządzenie do transportu łodzi między jednolitymi częściami wód położonymi na różnych poziomach, stosowane jako alternatywa w stosunku do śluz kanałowych.

waterTerminal

Miejsce, w którym towary są przeładowywane.

turningBasin

Miejsce, w którym kanał lub wąska droga wodna rozszerza się, aby umożliwić zawracanie łodzi.

45.

W pkt. 8.4.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „HydroNodeCategoryValue”

Wartość

Definicja

boundary

Węzeł stosowany do połączenia różnych sieci.

flowConstriction

Węzeł w sieci niezwiązany z topologią sieci, ale związany z istotnym punktem hydrograficznym lub elementem, bądź obiektem sztucznym, który ma wpływ na przepływ sieci.

flowRegulation

Węzeł sieci niezwiązany z topologią sieci, ale związany z istotnym punktem hydrograficznym lub elementem, bądź obiektem sztucznym, który reguluje przepływ sieci.

junction

Węzeł, w którym łączą się trzy lub większa ilość połączeń.

outlet

Węzeł końcowy serii powiązanych ze sobą połączeń.

source

Węzeł początkowy serii powiązanych ze sobą połączeń.

46.

W pkt. 8.5.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „CrossingTypeValue”

Wartość

Definicja

aqueduct

Rura lub sztuczny kanał zaprojektowany do transportu wody z odległego źródła, zazwyczaj za pomocą grawitacji, do celów dostawy słodkiej wody, zastosowań rolnych i/lub przemysłowych.

bridge

Konstrukcja łącząca dwa miejsca i umożliwiająca przeprowadzenie trasy transportowej nad przeszkodą w terenie.

culvert

Zamknięty kanał przeznaczony do przeprowadzenia drogi wodnej pod trasą.

siphon

Rura stosowana do transportu płynu z jednego poziomu na poziom niższy, dzięki wykorzystaniu różnicy ciśnień, w celu skierowania słupa płynu na wyższy poziom, zanim spadnie on do ujścia.

47.

W pkt. 8.5.4.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „HydrologicalPersistenceValue”

Wartość

Definicja

dry

Wypełniona i/lub płynąca rzadko, zazwyczaj tylko podczas silnych opadów i/lub bezpośrednio po nich.

ephemeral

Wypełniona i/lub płynąca tylko podczas opadów i bezpośrednio po nich.

intermittent

Wypełniona i/lub płynąca przez część roku.

perennial

Wypełniona i/lub płynąca nieprzerwanie przez cały rok.

48.

W pkt. 8.5.4.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „InundationValue”

Wartość

Definicja

controlled

Obszar okresowo zalewany z uwagi na regulację poziomu wody zatrzymywanej przez tamę.

natural

Obszar okresowo zalewany wodami powodziowymi, z wyjątkiem pływów morskich.

49.

W pkt. 8.5.4.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ShoreTypeValue”

Wartość

Definicja

boulders

Duże kamienie poddane erozji pod wpływem wody lub pogody.

clay

Twarda, klejąca, drobnoziarnista ziemia składająca się głównie z uwodnionych glinokrzemianów, która staje się bardziej plastyczna po dodaniu wody, oraz może być formowana i suszona.

gravel

Małe kamienie poddane erozji pod wpływem wody lub rozkruszone.

mud

Miękka mokra gleba, piasek, pył i/lub pozostała materia ziemna.

rock

Kamienie niezależnie od wielkości.

sand

Granulowany materiał składający się z małych, erodowanych fragmentów (głównie krzemionkowych) skał, drobniejszych niż żwir i większych niż ił gruboziarnisty.

shingle

Małe, luźne, zaokrąglone poddane erozji pod wpływem wody, w szczególności nad brzegiem morza.

stone

Fragmenty skały lub substancji mineralnej (innej niż metal) o określonej formie i wielkości, zazwyczaj sztucznie ukształtowane i wykorzystywane w konkretnym celu.

50.

W pkt. 8.5.4.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „WaterLevelValue”

Wartość

Definicja

equinoctialSpringLowWater

Poziom niskiej wody syzygijnej blisko równonocy.

higherHighWater

Najwyższa z wód wysokich (lub pojedyncza woda wysoka) dowolnego określonego dnia pływu ze względu na efekty deklinacji A1 księżyca i słońca.

higherHighWaterLargeTide

Średnia najwyższych wód wysokich, jedna dla każdego z 19 lat obserwacji

highestAstronomicalTide

Najwyższy poziom pływu, którego wystąpienie można przewidywać przy średnich warunkach meteorologicznych oraz przy dowolnej kombinacji warunków astronomicznych.

highestHighWater

Najwyższy poziom wody zaobserwowany w danej lokalizacji.

highWater

Najwyższy poziom osiągnięty w danej lokalizacji przez powierzchnię wody w jednym cyklu pływowym.

highWaterSprings

Arbitralny poziom zbliżony do poziomu średniej wysokiej wody syzygijnej.

indianSpringHighWater

Poziom odniesienia pływów zbliżony do poziomu średniej wyższych wysokich wód przy pływie syzygijnym.

indianSpringLowWater

Poziom odniesienia pływów zbliżony do poziomu średniej niższych wysokich wód przy pływie syzygijnym.

localDatum

Arbitralny poziom odniesienia określony przez władzę lokalnego portu, na podstawie którego władza ta mierzy poziomy i wysokość pływów.

lowerLowWater

Najniższa z wód niskich (lub pojedyncza woda niska) dowolnego określonego dnia pływu ze względu na efekty deklinacji A1 księżyca i słońca.

lowerLowWaterLargeTide

Średnia najniższych wód niskich, jedna dla każdego z 19 lat obserwacji.

lowestAstronomicalTide

Najniższy poziom pływu, którego wystąpienie można przewidywać przy średnich warunkach meteorologicznych oraz przy dowolnej kombinacji warunków astronomicznych.

lowestLowWater

Arbitralny poziom odpowiadający najniższemu pływowi zaobserwowanemu w danej lokalizacji lub nieco niższy.

lowestLowWaterSprings

Arbitralny poziom odpowiadający najniższemu poziomowi wody zaobserwowanemu w danej lokalizacji przy pływie syzygijnym w okresie krótszym niż 19 lat.

lowWater

Przybliżenie średniej niskiej wody przyjęte jako poziom referencyjny dla ograniczonego obszaru, niezależnie od późniejszych lepszych ustaleń.

lowWaterDatum

Przybliżenie średniej niskiej wody przyjęte jako standardowy poziom referencyjny dla ograniczonego obszaru.

lowWaterSprings

Poziom zbliżony do poziomu średniej niskiej wody syzygijnej.

meanHigherHighWater

Średnia wysokość wyższych wysokich wód w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanHigherHighWaterSprings

Średnia wysokość wyższej wysokiej wody przy pływie syzygijnym w danej lokalizacji.

meanHigherLowWater

Średnia wysokość wyższych wód niskich ze wszystkich dni pływu zaobserwowana w krajowej epoce obserwacji pływowego poziomu odniesienia.

meanHighWater

Średnia wysokość wszystkich wysokich wód w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanHighWaterNeaps

Średnia wysokość wysokich wód pływu kwadraturowego.

meanHighWaterSprings

Średnia wysokość wysokich wód pływu syzygijnego.

meanLowerHighWater

Średnia wysokość niższych wód wysokich ze wszystkich dni pływu zaobserwowana w krajowej epoce obserwacji pływowego poziomu odniesienia.

meanLowerLowWater

Średnia wysokość niższych wód niskich w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanLowerLowWaterSprings

Średnia wysokość niższej niskiej wody przy pływie syzygijnym w danej lokalizacji.

meanLowWater

Średnia wysokość wszystkich niskich wód w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanLowWaterNeaps

Średnia wysokość niskich wód pływu kwadraturowego.

meanLowWaterSprings

Średnia wysokość niskich wód pływu syzygijnego.

meanSeaLevel

Średnia wysokość poziomu morza przy stacji pływowej mierzona ze stałego ustalonego wcześniej poziomu referencyjnego.

meanTideLevel

Średnia arytmetyczna średniej wysokiej wody i średniej niskiej wody.

meanWaterLevel

Średnia wszystkich godzinowych poziomów wody w okresie, dla którego dostępne są zapisy.

nearlyHighestHighWater

Arbitralny poziom zbliżony do najwyższego poziomu wody zaobserwowanego w danej lokalizacji, zazwyczaj odpowiadający wysokiej wodzie syzygijnej.

nearlyLowestLowWater

Poziom zbliżony do najniższego poziomu wody zaobserwowanego w danej lokalizacji, zazwyczaj odpowiadający indyjskiemu poziomowi niskiej wody w okresie wiosennym.

tropicHigherHighWater

Najwyższa z wód wysokich (lub pojedyncza woda wysoka) pływów występująca dwa razy w miesiącu, gdy efekt maksymalnej deklinacji księżyca jest największy.

tropicLowerLowWater

Najniższa z wód niskich (lub pojedyncza woda niska) pływów występująca dwa razy w miesiącu, gdy efekt maksymalnej deklinacji księżyca jest największy.

51.

W pkt 9.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „DesignationSchemeValue”

Wartość

Definicja

emeraldNetwork

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach sieci Emerald.

IUCN

Obszar chroniony został sklasyfikowany w systemie klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).

nationalMonumentsRecord

Obszar chroniony został sklasyfikowany w systemie klasyfikacji „National Monuments Record”.

natura2000

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG) lub dyrektywy ptasiej (79/409/EWG).

ramsar

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach konwencji z Ramsar.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach programu UNESCO „Man and Biosphere” (Człowiek i biosfera)

UNESCOWorldHeritage

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach konwencji UNESCO dotyczącej światowego dziedzictwa.

52.

W pkt 9.4.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „IUCNDesignationValue”

Wartość

Definicja

habitatSpeciesManagementArea

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar ochrony siedliskowej/gatunkowej (habitat species management area) w ramach klasyfikacji IUCN.

managedResourceProtectedArea

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar chroniony o użytkowanych zasobach (managed resource protected area) w ramach klasyfikacji IUCN.

nationalPark

Obszar chroniony klasyfikowany jako park narodowy (national park) w ramach klasyfikacji IUCN.

naturalMonument

Obszar chroniony klasyfikowany jako pomnik przyrody (natural monument) w ramach klasyfikacji IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar chronionego krajobrazu/morza (protected landscape or seascape) w ramach klasyfikacji IUCN.

strictNatureReserve

Obszar chroniony klasyfikowany jako ścisły rezerwat przyrody (strict nature reserve) w ramach klasyfikacji IUCN.

wildernessArea

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar naturalny (wilderness area) w ramach klasyfikacji IUCN.

53.

W pkt 9.4.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NationalMonumentsRecordDesignationValue”

Wartość

Definicja

agricultureAndSubsistence

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek rolniczy lub związany z produkcją żywności (agricultural or subsistence monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

civil

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek cywilny (civil monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

commemorative

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek upamiętniający (commemorative monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

commercial

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek komercyjny (commercial monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

communications

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek komunikacyjny (communications monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

defence

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek obronny (defence monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

domestic

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek krajowy (domestic monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

education

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek edukacyjny (education monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

gardensParksAndUrbanSpaces

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek ogrodowy, parkowy lub przestrzeni miejskiej (garden, park or urban space monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

healthAndWelfare

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek służby zdrowia i opieki społecznej (health and welfare monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

industrial

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek przemysłowy (industrial monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

maritime

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek morski (maritime monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

monument

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek o niesklasyfikowanej postaci (monument with some unclassified form) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

recreational

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek rekreacyjny (recreational monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

religiousRitualAndFunerary

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek religijny, rytualny lub funeralny (religious, ritual or funerary monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

settlement

Obszar chroniony klasyfikowany jako osada (settlement) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

transport

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek transportowy (transport monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

waterSupplyAndDrainage

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek dotyczący dostawy wody i odprowadzania ścieków (water supply and drainage monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

54.

w pkt 9.4.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „Natura2000DesignationValue”

Wartość

Definicja

proposedSiteOfCommunityImportance

Obszar chroniony proponowany jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty w ramach sieci Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Obszar chroniony proponowany jako obszar specjalnej ochrony (OSO) w ramach sieci Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Obszar chroniony wyznaczony jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty w ramach sieci Natura2000.

specialAreaOfConservation

Obszar chroniony wyznaczony jako specjalny obszar ochrony (SOO) w ramach sieci Natura2000.

specialProtectionArea

Obszar chroniony wyznaczony jako obszar specjalnej ochrony (OSO) w ramach sieci Natura2000.

55.

W pkt 9.4.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RamsarDesignationValue”

Wartość

Definicja

ramsar

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach konwencji z Ramsar.

56.

W pkt 9.4.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue”

Wartość

Definicja

biosphereReserve

Obszar chroniony wyznaczony jako rezerwat biosfery (Biosphere Reserve) w ramach programu „Man and Biosphere”.

57.

W pkt 9.4.8 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „UNESCOWorldHeritageDesignationValue”

Wartość

Definicja

cultural

Obszar chroniony wyznaczony jako obiekt światowego dziedzictwa kulturowego.

mixed

Obszar chroniony wyznaczony jako obiekt światowego dziedzictwa o charakterze mieszanym.

natural

Obszar chroniony wyznaczony jako obiekt światowego dziedzictwa przyrodniczego.


5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 103/2011

z dnia 4 lutego 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 104/2011

z dnia 4 lutego 2011 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 867/2010 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 70/2011 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem (UE) nr 867/2010, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 259 z 1.10.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 26 z 29.1.2011, s. 7.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 5 lutego 2011 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/39


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 105/2011

z dnia 4 lutego 2011 r.

ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 31 stycznia do dnia 1 lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2011 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 3 ust. 1 i 2 Protokołu nr 1 (3) do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony (4), otwiera kontyngent taryfowy o zerowej stawce celnej na przywóz nieprzetworzonej oliwy z oliwek objętej kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90, całkowicie uzyskanej w Tunezji oraz przywożonej do Unii Europejskiej bezpośrednio z tego państwa, w ramach limitu przewidzianego na dany rok.

(2)

W art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (5) przewidziano miesięczne limity ilościowe w zakresie wydawania pozwoleń na przywóz.

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 do odpowiednich organów zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz, w łącznej ilości przekraczającej limit przewidziany na luty, ustanowiony w art. 2 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

(4)

W tych okolicznościach Komisja musi ustalić współczynnik przydziału pozwalający na wydanie pozwoleń na przywóz proporcjonalnie do dostępnej ilości.

(5)

Po wyczerpaniu limitu na miesiąc luty żadne pozwolenie na przywóz nie może zostać wydane na dany miesiąc,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2011 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 stosuje się współczynnik przydziału w wysokości 95,463571 %.

W miesiącu lutym 2011 r. zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości wnioskowane od dnia 7 lutego 2011 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 57.

(4)  Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2.

(5)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84.


DECYZJE

5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/40


DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2011/79/WPZiB

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji.

(2)

Należy zmienić wykaz osób objętych środkami ograniczającymi zamieszczony w załączniku do tej decyzji oraz dokonać aktualizacji informacji dotyczących niektórych osób znajdujących się w tym wykazie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2011/72/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Były prezydent Tunezji, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 3 września 1936 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Leila TRABELSI, dowód tożsamości nr 00354671.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 października 1956 r., matka: Saida DHERIF, wsółmałżonek: Zine El Abidine BEN ALI, dowód tożsamości nr 00683530.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 4 marca 1944 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 11 rue de France- Radès Ben Arous, dowód tożsamości nr 05000799.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Sabha (Libia), data ur.: 7 stycznia 1980 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, współmałżonek: Inès LEJRI, zamieszkały: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, dowód tożsamości nr 04524472.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 2 grudnia 1981 r., matka: Naima BOUTIBA, współmałżonek: Nesrine BEN ALI, dowód tożsamości nr 04682068.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 16 stycznia 1987 r., matka: Leila TRABELSI, współmałżonek: Fahd Mohamed Sakher MATERI, dowód tożsamości nr 00299177.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 17 lipca 1992 r., matka: Leila TRABELSI, zamieszkała: Palais Présidentiel, dowód tożsamości nr 09006300.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 5 listopada 1962 r., matka: Saida DHERIF, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, dowód tożsamości nr 00777029.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 czerwca 1948 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Nadia MAKNI, oddelegowany do zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, zamieszkały: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 00104253.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Radis, data ur.: 19 lutego 1953 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed MAHJOUB, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, dowód tożsamości nr 00403106.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 sierpnia 1974 r., matka: Najia JERIDI, biznesmen, zamieszkały: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, dowód tożsamości nr 05417770.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 kwietnia 1950 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Souad BEN JEMIA, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00178522.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 września 1955 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Hela BELHAJ, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, dowód tożsamości nr 05150331.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 27 grudnia 1958 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed Montassar MEHERZI, dyrektor handlowy, zamieszkały: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, dowód tożsamości nr 00166569.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: La Marsa, data ur.: 5 maja 1959 r., matka: Fatma SFAR, współmałżonek: Samira TRABELSI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, dowód tożsamości nr 00046988.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 1 lutego 1960 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Habib ZAKIR, zamieszkała: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00235016.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunezyjczyk, data ur.: 5 marca 1957 r., matka: Saida BEN ABDALLAH, współmałżonek: Nefissa TRABELSI, deweloper, zamieszkały: rue Ennawras 4, Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00547946.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 lipca 1973 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający firmą deweloperską, zamieszkały: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, dowód tożsamości nr 05411511.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 czerwca 1975 r., matka: Mounira TRABELSI (siostra Leili TRABELSI), zarządzająca przedsiębiorstwem, współmałżonek: Mourad MEHDOUI, zamieszkała: 41 rue Garibaldi -Tunis, dowód tożsamości nr 05417907.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 maja 1962 r., matka: Neila BARTAJI, współmałżonek: Lilia NACEF, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 41 rue Garibaldi - Tunis, dowód tożsamości nr 05189459.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 18 września 1976 r., matka: Najia JERIDI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, dowód tożsamości nr 05412560.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 4 grudnia 1971 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 2 rue El Farrouj - la Marsa, dowód tożsamości nr 05418095.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 20 grudnia 1965 r., matka: Radhia MATHLOUTHI, współmałżonek: Linda CHERNI, pracownik linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, dowód tożsamości nr 00300638.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunezyjczyk, data ur.: 29 stycznia 1988 r., matka: Kaouther Feriel HAMZA, dyrektor generalny Stafiem - Peugeot, zamieszkały: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunezyjczyk, data ur.: 13 stycznia 1959 r., matka: Leila CHAIBI, współmałżonek: Dorsaf BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00400688.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 5 lipca 1965 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Slim CHIBOUB, zamieszkała: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00589759.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 21 sierpnia 1971 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Marouene MABROUK, radca w ministerstwie spraw zagranicznych, dowód tożsamości nr 05409131.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 11 marca 1972 r., matka: Jaouida El BEJI, współmałżonek: Sirine BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 04766495.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 8 marca 1963 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Slim ZARROUK, lekarz, zamieszkała: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00589758.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 13 sierpnia 1960 r., matka: Maherzia GUEDIRA, współmałżonek: Ghazoua BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00642271.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 22 listopada 1949 r., matka: Selma HASSEN, fotograf i dziennikarz w Niemczech, zamieszkały: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02951793.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 13 marca 1947 r., współmałżonek: Zohra BEN AMMAR, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: rue El Moez - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02800443.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 16 maja 1952 r., matka : Selma HASSEN, współmałżonek : Fathi REFAT, przedstawiciel linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 02914657.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Susa, data ur.: 18 września 1956 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Sadok Habib MHIRI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkała: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, dowód tożsamości nr 02804872.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, data ur.: 28 października 1938 r., matka: Selma HASSEN, emeryt, wdowiec po Selmie MANSOUR, zamieszkały: 255 cité El Bassatine - Monastir, dowód tożsamości nr 028106l4.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

36.

Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 21 października 1969 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżonek: Monia CHEDLI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: avenue Hédi Nouira - Monastir, dowód tożsamości nr 04180053.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 29 kwietnia 1974 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 83 Cap Marina - Monastir, dowód tożsamości nr 04186963.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 12 października 1972 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, eksporter, importer, handlowiec, zamieszkały: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, dowód tożsamości nr 04192479.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 8 marca 1980 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżónek: Zied JAZIRI, sekretarka w przedsiębiorstwie, zamieszkała: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 06810509.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 8 października 1978 r., matka: Hayet BEN ALI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05590835.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 9 sierpnia 1977 r., matka: Hayet BEN ALI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05590836.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 30 sierpnia 1982 r., matka: Hayet BEN ALI, współmałżonek: Badreddine BENNOUR, zamieszkała: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 08434380.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 13 stycznia 1970 r., matka: Naima BEN ALI, kierownik obsługi w liniach lotniczych Tunisair, zamieszkały: les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, dowód tożsamości nr 05514395.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 22 października 1967 r., matka: Naima BEN ALI, szef projektu w ministerstwie transportu, zamieszkały: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, dowód tożsamości nr 05504161.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 3 stycznia 1973 r., matka: Naima BEN ALI, współmałżonek: Lamia JEGHAM, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05539378.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Paryż, data ur.: 27 października 1966 r., matka: Paulette HAZAT, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05515496 (podwójne obywatelstwo).

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur. Paryż, data ur. 16 kwietnia 1971 r., matka: Paulette HAZAT, współmałżonek: Amel SAID, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 00297112.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 28 sierpnia 1974 r., matka: Leila DEROUICHE, dyrektor handlowy, zamieszkały: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, dowód tożsamości nr 04622472.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.”


5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/48


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 lutego 2011 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 522)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2011/80/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 kwietnia 2008 r. przedsiębiorstwo Semni Ekisu Co. Ltd. zwróciło się do właściwych organów Finlandii z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności.

(2)

W dniu 12 stycznia 2009 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Finlandii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że produkt peptydowy z ryb może być wprowadzony do obrotu.

(3)

W dniu 10 marca 2009 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(4)

Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszono uzasadniony sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu danego produktu, zgodnie z przepisami tego artykułu.

(5)

W związku z tym w dniu 14 sierpnia 2009 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

(6)

W dniu 9 lipca 2010 r. EFSA (panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii) w swojej „Opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa »produktu peptydowego z sardynek« jako nowego składnika żywności” (2) stwierdził, że produkt peptydowy z ryb jest bezpieczny pod warunkiem przestrzegania zaproponowanych warunków stosowania i poziomów spożycia

(7)

Na podstawie oceny naukowej ustalono, że produkt peptydowy z ryb spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Produkt peptydowy z ryb (Sardinops sagax) zgodny ze specyfikacją w załączniku I może zostać wprowadzony do obrotu w Unii jako nowy składnik żywności w odniesieniu do zastosowań wymienionych w załączniku II.

Artykuł 2

Produkt peptydowy z ryb (Sardinops sagax), dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany na etykiecie środków spożywczych, w których skład wchodzi, jako „peptydy z ryb (Sardinops sagax)”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Semni Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japonia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


ZAŁĄCZNIK I

SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU PEPTYDOWEGO Z RYB (SARDINOPS SAGAX)

Opis:

Nowy składnik żywności jest mieszaniną peptydów otrzymywaną w procesie katalizowanej proteazami hydrolizy alkalicznej mięśni ryb (Sardinops sagax), po której następuje izolacja frakcji peptydowych metodą chromatografii kolumnowej, zagęszczanie w próżni i suszenie rozpyłowe. Jest to proszek w kolorze białym o żółtawym odcieniu.

Specyfikacje dotyczące produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax)

Peptydy (1)

(peptydy krótkołańcuchowe, dipeptydy i tripeptydy o masie cząsteczkowej mniejszej niż 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptyd)

0,1–0,16 g/100 g

Popiół

≤ 10 g/100 g

Wilgotność

≤ 8 g/100 g


(1)  Metoda Kjeldahla


ZAŁĄCZNIK II

ZASTOSOWANIA PRODUKTU PEPTYDOWEGO Z RYB

Grupa zastosowań

Maksymalny poziom produktu peptydowego z ryb

Żywność na bazie jogurtu, napoje na bazie jogurtu, produkty ze sfermentowanego mleka i mleko w proszku

0,48 g/100 g (gotowe do spożycia/picia)

Woda smakowa oraz napoje na bazie warzyw

0,3 g/100 g (gotowe do picia)

Płatki śniadaniowe

2 g/100 g

Zupy, zbliżone do zup potrawy duszone i zupy w proszku

0,3 g/100 g (gotowe do spożycia)


5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/50


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 lutego 2011 r.

zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/81/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c),

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/741/WE z dnia 4 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla papieru do kopiowania i papieru graficznego oraz zmieniająca decyzję 1999/554/WE (2) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(2)

Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnego programu przyznawania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniająca decyzję 1999/568/WE (3) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(3)

Decyzja Komisji 2003/31/WE z dnia 29 listopada 2002 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do zmywarek do naczyń i zmieniająca decyzję 1999/427/WE (4) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(4)

Decyzja Komisji 2003/200/WE z dnia 14 lutego 2003 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom pralniczym i zmieniająca decyzję 1999/476/WE (5) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(5)

Decyzja Komisji 2005/341/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (6) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(6)

Decyzja Komisji 2005/343/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (7) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r.

(7)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami.

(8)

Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji określonych w tych decyzjach. Okres ważności decyzji 2003/31/WE i 2003/200/WE należy przedłużyć do dnia 30 kwietnia 2011 r. Okres ważności decyzji 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE należy przedłużyć do dnia 30 czerwca 2011 r. Okres ważności decyzji 2002/747/WE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2011 r.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 5 decyzji 2002/741/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »papier do kopiowania i papier graficzny« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 5 decyzji 2002/747/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »żarówki«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 sierpnia 2011 r.”.

Artykuł 3

Artykuł 5 decyzji 2003/31/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do zmywarek do naczyń«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.”.

Artykuł 4

Artykuł 5 decyzji 2003/200/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty pralnicze« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.”.

Artykuł 5

Artykuł 3 decyzji 2005/341/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery osobiste« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

Artykuł 6

Artykuł 3 decyzji 2005/343/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery przenośne« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 237 z 5.9.2002, s. 6.

(3)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 44.

(4)  Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 11.

(5)  Dz.U. L 76 z 22.3.2003, s. 25.

(6)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 35.