ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.028.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 28

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
2 lutego 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

32

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

34

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE ( 1 )

36

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

40

 

*

Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

57

 

*

Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

60

 

*

Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

62

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 82/2011

z dnia 31 stycznia 2011 r.

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4 oraz art. 11 ust. 2, 3, 5 i 6,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

W wyniku dochodzenia antydumpingowego („dochodzenie pierwotne”) Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1942/2004 (2) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Poziomy nałożonego cła wynosiły od 6,5 % do 23,5 % w przypadku czterech producentów oraz 66,7 % w przypadku wszystkich pozostałych producentów.

2.   Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia i wszczęcie z urzędu częściowego przeglądu okresowego

(2)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (3) obowiązujących środków antydumpingowych na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z ChRL, do Komisji wpłynął wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(3)

Wniosek został złożony przez European Federation of the Plywood Industry (FEIC) (Europejska Federacja Przemysłu Sklejkowego) („wnioskodawca”) w imieniu producentów unijnych reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 50 %, produkcji unijnej sklejki z drewna okoumé. W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu oraz ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego.

(4)

Ponadto w wyniku postępowania francuskiego sądu w związku z antykonkurencyjnym zachowaniem kilku francuskich producentów sklejki z drewna okoumé uznano, że nie można wykluczyć możliwości, iż fakt ten mógł zniekształcić ocenę szkody w pierwotnym dochodzeniu. W związku z tym uznano również za właściwe równoległe wszczęcie przeglądu okresowego z urzędu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego w celu ponownego zbadania sytuacji przemysłu unijnego pod względem szkody, w szczególności w porównaniu z sytuacją panującą w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym.

(5)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do zbadania szkody zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego, i opublikowała zawiadomienie o wszczęciu takich przeglądów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) („zawiadomienie o wszczęciu”).

3.   Dochodzenie

3.1.   Okres objęty dochodzeniem

(6)

Dochodzenie dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu objęło okres od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

(7)

Badanie tendencji istotnych z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do zakończenia ODP („okres badany”).

3.2.   Strony, których dotyczy niniejsze dochodzenie

(8)

Komisja oficjalnie powiadomiła znanych producentów unijnych, producentów eksportujących z ChRL, zainteresowanych użytkowników i importerów oraz władze ChRL o wszczęciu przeglądów.

(9)

Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

4.   Kontrola wyrywkowa

(10)

Ze względu na dużą liczbę unijnych producentów, importerów i producentów eksportujących w ChRL, za właściwe uznano zbadanie, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wymienione powyżej strony wezwano do zgłoszenia się w ciągu 15 dni od wszczęcia przeglądu i do przedstawienia Komisji informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(11)

Tylko jeden chiński producent eksportujący zgłosił się w podanym terminie i przedstawił wymagane informacje. Postanowiono zatem, że kontrola wyrywkowa chińskich producentów eksportujących nie jest konieczna. Do jedynego współpracującego chińskiego producenta eksportującego wysłano kwestionariusz, producent ten jednak zaprzestał współpracy i nie przedstawił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Jak zatem wyjaśniono w motywie 20 oraz zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ustalenia oparto na dostępnych faktach.

(12)

Dziesięciu unijnych producentów przedstawiło wymagane informacje w podanym terminie i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracujących producentów unijnych Komisja dokonała doboru próby, włączając do niej pięciu unijnych producentów reprezentujących około 40 % sprzedaży dokonywanej przez wszystkich producentów unijnych dla niepowiązanych klientów w Unii w ODP oraz około 35 % produkcji wszystkich producentów unijnych w ODP. Próbę wybrano na podstawie największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży, jaką można było zbadać w dostępnym czasie, z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego producentów unijnych.

(13)

Komisja przesłała kwestionariusze do pięciu producentów unijnych włączonych do próby. Dwa przedsiębiorstwa objęte próbą zaprzestały współpracy po zakończeniu etapu doboru próby. Ponieważ trzy przedsiębiorstwa, które przedstawiły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, nadal reprezentowały około 30 % sprzedaży dokonywanej przez wszystkich producentów unijnych dla niepowiązanych klientów w Unii w ODP, uznano, że próba jest nadal reprezentatywna.

(14)

Komisja przesłała również minikwestionariusz do pięciu producentów niewłączonych do próby, z których dwóch zaprzestało współpracy, oraz do dwóch innych znanych producentów w celu uzyskania informacji o wskaźnikach ekonomicznych odnoszących się do większej liczby producentów unijnych. Siedmiu producentów przedstawiło odpowiedzi na pytania zawarte w minikwestionariuszu.

5.   Weryfikacja otrzymanych informacji

(15)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do określenia kontynuacji lub prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz do określenia interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

5.1.

Producenci unijni

GARNICA PLYWOOD S.A. (Hiszpania),

JEAN THÉBAULT SAS (Francja),

JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Francja).

5.2.

Producenci w państwie analogicznym

EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turcja).

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(16)

Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak w dochodzeniu pierwotnym i definiuje się go jako: sklejka z drewna okoumé, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, przy czym grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm, przynajmniej z jednym płatem wierzchnim z drewna okoumé niepowleczonego na stałe innymi materiałami, pochodząca z ChRL, obecnie objęta kodem CN ex 4412 31 10 (poprzednio ex 4412 13 10) Produkt objęty postępowaniem ma wiele docelowych zastosowań. Wykorzystywany jest w przemyśle budowlanym w stolarce zewnętrznej, w przemyśle meblowym do produkcji desek, okiennic, oszalowania zewnętrznego i balustrad oraz umocnień brzegów rzek. Wykorzystywany jest ponadto dla celów dekoracyjnych, oraz m.in. w transporcie drogowym (np. samochody, autokary, samochody i przyczepy kempingowe), w transporcie morskim (jachty), w przemyśle meblowym i produkcji drzwi.

(17)

Istnieją dwa rodzaje sklejki z drewna okoumé: sklejka wykonana wyłącznie z okoumé (okoumé jednolite) i sklejka, której przynajmniej jedna z zewnętrznych powierzchni wykonana jest z okoumé (okoumé licowane), podczas gdy reszta wykonana jest z innego drewna. Oba rodzaje sklejki z drewna okoumé mają taki sam wygląd zewnętrzny. Pomimo różnic we właściwościach mechanicznych, wykazują one te same podstawowe cechy fizyczne i mają podobne zastosowania.

2.   Produkt podobny

(18)

Jak wykazano w dochodzeniu pierwotnym, a następnie potwierdzono w obecnym dochodzeniu, zostało ustalone, że sklejka z drewna okoumé produkowana w ChRL i sprzedawana na rynku krajowym oraz produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł unijny wykazują zasadniczo identyczne właściwości fizyczne i techniczne oraz mają te same zastosowania. Produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

(19)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu po ewentualnym wygaśnięciu środków obowiązujących wobec ChRL.

(20)

Jak stwierdzono w motywie 11, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego oraz ze względu na brak jakiejkolwiek współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu musiano zbadać w oparciu o informacje dostępne dla Komisji z innych źródeł. Z tego względu, ponieważ brakowało szczegółowych informacji o konkretnych rodzajach produktu wywożonego do Unii z ChRL, porównanie wartości normalnej z cenami eksportowymi musiano ograniczyć do dwóch głównych rodzajów sklejki z drewna okoumé, o których mowa w motywie 17.

(21)

W rezultacie analiza opierała się głównie na statystykach handlowych Eurostatu. Ponadto jeden chiński producent eksportujący do czerwca 2009 r. składał okresowe sprawozdania monitorujące, wymagane na podstawie motywu 61 rozporządzenia (WE) nr 1942/2004. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach można było zatem w pewnym stopniu wykorzystać do zbadania prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

1.   Wartość normalna

1.1.   Państwo analogiczne

(22)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w gospodarkach będących w okresie transformacji wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano traktowania na zasadach rynkowych, ustala się na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej (państwo analogiczne).

(23)

W zawiadomieniu o wszczęciu uznano, że Turcja, którą wykorzystano już jako państwo analogiczne w pierwotnym dochodzeniu, jest odpowiednim państwem analogicznym do ustalenia wartości normalnej dla ChRL w obecnym przeglądzie wygaśnięcia. Żadna z zainteresowanych stron, mimo że je o to poproszono, nie przekazała własnych uwag co do wyboru Turcji. W oparciu o informacje dostępne w momencie wyboru uznano zatem, że Turcja stanowi najbardziej odpowiednie państwo analogiczne.

1.2.   Określenie wartości normalnej

(24)

Jeden turecki producent podjął współpracę i przedstawił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna została ustalona na podstawie danych zweryfikowanych u współpracującego producenta tureckiego, jak podano poniżej.

(25)

Wartość normalną ustalono dla obu głównych rodzajów produktu opisanych w motywie 17. W przypadku jednego głównego rodzaju produktu wartość normalna opierała się na cenach zapłaconych lub należnych za sprzedaż dokonaną na krajowym rynku w Turcji, gdyż stwierdzono, że sprzedaż ta jest dokonywana w ilościach reprezentatywnych i w zwykłym obrocie handlowym. W przypadku drugiego głównego rodzaju produktu, wytwarzanego przez tureckiego producenta, lecz niesprzedawanego na rynku krajowym, zastosowano konstruowaną wartość normalną zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(26)

W celu skonstruowania wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, poniesione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) oraz średni ważony zysk osiągnięty z tytułu krajowej sprzedaży produktu podobnego w zwykłym obrocie handlowym dodano do średniego kosztu produkcji w ODP.

2.   Cena eksportowa

(27)

Jak stwierdzono powyżej, wobec braku jakiejkolwiek współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących oraz zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego cenę eksportową ustalono na podstawie dostępnych statystyk handlowych Eurostatu. Jako że Eurostat nie dysponuje informacjami z podziałem na rodzaje sklejki z drewna okoumé, w celu oszacowania ceny eksportowej obu rodzajów sklejki dostosowano otrzymane dane w oparciu o procentową różnicę w cenie między jednolitą a licowaną sklejką z drewna okoumé, zaobserwowaną u współpracującego producenta tureckiego. Otrzymaną w ten sposób różnicę w cenie zastosowano następnie do średnich ważonych cen Eurostatu.

(28)

Jeśli chodzi o wielkości, wychodząc od całkowitych wielkości podanych przez Eurostat, obliczono wielkości wywozu z Chin dla obu głównych rodzajów sklejki z drewna okoumé w oparciu o proporcję między okoumé jednolitym a licowanym zaobserwowaną w sprawozdaniach monitorujących, o których mowa w motywie 21 w okresie częściowo pokrywającym się z ODP.

3.   Porównanie

(29)

Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Na tej podstawie wprowadzono dostosowania uwzględniające różnice w kosztach transportu, frachtu morskiego, ubezpieczenia, przeładunku i załadunku oraz koszty dodatkowe, tam gdzie było to zasadne i zostało poparte dowodami. Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących kwoty tych dostosowań ustalono na podstawie dostępnych faktów.

4.   Margines dumpingu

(30)

Ustalony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, wynosi 34,2 %.

5.   Prawdopodobne zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków

5.1.   Uwagi wstępne

(31)

W nawiązaniu do analizy występowania dumpingu w ODP zbadano również prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu. Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących przedstawione poniżej wnioski dotyczące wielkości przywozu oraz wolnych mocy produkcyjnych opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, tj. statystykach handlowych i oświadczeniach zainteresowanych stron.

5.2.   Wielkość przywozu

(32)

Według statystyk handlowych Eurostatu rzeczywisty przywóz sklejki z drewna okoumé z ChRL do Unii znacząco spadł od okresu objętego dochodzeniem pierwotnym, lecz chińscy producenci zdołali utrzymać się na rynku Unii, zajmując w ODP 4,7 % udziału w rynku.

5.3.   Moce produkcyjne, wolne moce produkcyjne

(33)

Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących sklejki z drewna okoumé zbadano sytuację chińskiego przemysłu sklejkowego jako całości (produkcja sklejki ze wszystkich rodzajów drewna). Jak wskazano w motywie 89 rozporządzenia Komisji (WE) nr 988/2004 (5) nakładającego tymczasowe cła antydumpingowe w toku pierwotnego dochodzenia producenci sklejki mogą produkować i produkują sklejkę z różnych gatunków drewna przy użyciu tego samego wyposażenia. Wnioskodawca przedstawił kalkulację wielkości produkcji sklejki z drewna okoumé w ChRL w oparciu o liczbę kłód okoumé dostępnych na chińskim rynku, którą oceniono na około 900 000 m3 w ODP. Wnioskodawca oszacował również, że około 85 % lub 765 000 m3 wykorzystywane jest do produkcji sklejki. Rzeczywistą produkcję sklejki z drewna okoumé trudno jest oszacować, gdyż ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących nieznany jest asortyment produktów, który ma znaczący wpływ na możliwe produkowane ilości. Z oszacowania mocy produkcyjnych w oparciu o ilość kłód okoumé wynika jednak jasno, że niezależnie od asortymentu moce produkcyjne w ChRL znacznie przewyższają wielkości konsumowane na rynku Unii (291 000 m3 w ODP, zob. motyw 41).

(34)

Ponadto zarówno podczas obecnego przeglądu, jak i w trakcie pierwotnego dochodzenia ustalono, że sklejka produkowana z różnych gatunków drewna jest wytwarzana przez te same przedsiębiorstwa z wykorzystaniem tego samego wyposażenia. Można zatem oczekiwać, że w przypadku nieobecności środków chińscy producenci skupiający się obecnie na produkcji innych, mniej opłacalnych rodzajów sklejki w dużej mierze przestawią się na produkcję sklejki z drewna okoumé. Według chińskich statystyk dotyczących wywozu chiński wywóz sklejki stanowił w ODP ponad 5 milionów m3, czyli około 17 razy tyle, ile wynosi wielkość unijnego rynku sklejki z drewna okoumé. Aby zatem znacząco zwiększyć ilość sklejki z drewna okoumé przeznaczoną na wywóz wystarczy niewielka zmiana w asortymencie.

5.4.   Wielkość i cena przywozu z ChRL do Unii i państw trzecich

(35)

Według chińskich danych dotyczących wywozu w 2009 r. do Unii trafiała jedynie niewielka część (około 5 %) chińskiego wywozu sklejki z drewna drzew tropikalnych. W porównaniu z cenami na innych rynkach sprzedaży tej dokonywano po stosunkowo wysokich cenach. Jest zatem prawdopodobne, że w przypadku uchylenia środków większa część chińskiego wywozu sklejki z drewna okoumé skierowana zostałaby do Unii.

5.5.   Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(36)

Z dochodzenia wynika, że produkt objęty postępowaniem jest nadal sprzedawany na rynku unijnym po cenach dumpingowych oraz w ilościach, których nie można uznać za mało znaczące. Ponadto z dostępnych informacji wynika, że produkcja w ChRL jest bardzo duża i że wielkość wywozu do Unii jest obecnie ograniczona ze względu na obowiązujące środki. W związku z powyższym można oczekiwać, że sklejka z drewna okoumé wywożona obecnie do innych państw po niższych cenach zostanie skierowana na rynek unijny w przypadku uchylenia środków. Ponadto oczekuje się, że w przypadku wygaśnięcia środków chińscy producenci zwiększą produkcję sklejki z drewna okoumé, gdyż unijny rynek tego produktu jest stosunkowo lukratywny.

(37)

W świetle powyższych ustaleń stwierdza się zatem, że w przypadku wygaśnięcia obecnych środków antydumpingowych istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu.

D.   DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO

(38)

W Unii produkt podobny jest wytwarzany przez szesnastu producentów na Cyprze, we Francji, w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Łączną produkcję unijną szacuje się na 235 000 m3. Producenci unijni, których produkcja stanowi całość produkcji unijnej, stanowią przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. W okresie badanym w dochodzeniu pierwotnym rynek unijny obejmował 15 państw członkowskich. Ponieważ jednak produkcja sklejki z drewna okoumé w 12 nowych państwach członkowskich UE jest dość niewielka, porównanie między obecnym a pierwotnym dochodzeniem nie straciło na znaczeniu.

(39)

Jak wspomniano w motywie 10, szczegółowemu badaniu poddano próbę obejmującą trzech producentów, reprezentujących około 30 % sprzedaży unijnej dokonywanej przez wszystkich producentów unijnych dla niepowiązanych klientów w ODP oraz około 26 % produkcji wszystkich producentów unijnych w ODP. Próba składała się z następujących przedsiębiorstw:

GARNICA PLYWOOD S.A. (Hiszpania),

JEAN THÉBAULT SAS (Francja),

JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Francja).

E.   SYTUACJA NA RYNKU UNIJNYM

1.   Konsumpcja w Unii

(40)

Unijną konsumpcję sklejki z drewna okoumé oszacowano w oparciu o wielkość sprzedaży przemysłu unijnego i innych producentów unijnych na rynku UE oraz wielkość przywozu z państw trzecich do Unii na podstawie danych Eurostatu.

(41)

Łącznie między okresem objętym dochodzeniem pierwotnym a okresem objętym obecnym dochodzeniem przeglądowym konsumpcja w Unii spadła o 35 %. W okresie badanym, którego dotyczy obecny przegląd, konsumpcja w Unii spadła o 22 %. Ogólnie tłumaczone jest to tym, że sklejkę z drewna okoumé do pewnego stopnia zastąpiono innymi gatunkami drewna drzew tropikalnych, takimi jak czerwonego kanarecznika, bankirai czy meranti. W 2008 r. oraz w ODP kryzys gospodarczy wynikające z niego ograniczenie pewnych rodzajów działalności przemysłowej przyczyniły się do tendencji spadkowej w odniesieniu do popytu na sklejkę z drewna okoumé w Unii.

 

2006

2007

2008

ODP

Łączna konsumpcja unijna (m3)

375 105

382 976

339 914

291 421

Indeks (2006 = 100)

100

102

91

78

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wniosek o dokonanie przeglądu i dane Eurostatu

2.   Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z ChRL

(42)

Rzeczywisty przywóz produktu objętego postępowaniem do Unii spadł z 83 606 m3 w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym do 23 531 m3 w 2006 r. Następnie, w latach 2006–2008, przywóz wzrósł o ponad 20 %, po czym między 2008 r. a ODP gwałtownie spadł, osiągając 54 % poziomu z 2006 r.

Przywóz (m3)

2006

2007

2008

ODP

ChRL

23 531

37 023

28 493

12 620

Indeks (2006 = 100)

100

157

121

54

Źródło: Eurostat

(43)

Odpowiadający powyższym wartościom udział w rynku wzrósł w latach 2006–2007 o 3,4 punktu procentowego. Następnie, w latach 2007–2008, udział ten zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego, po czym spadł jeszcze o 4,1 punktu procentowego między 2008 r. a ODP. Ogólnie rzecz biorąc, udział przywozu z Chin do Unii w rynku zmniejszył się w badanym okresie o 2 punkty procentowe.

Udział w rynku

2006

2007

2008

ODP

ChRL

6,3 %

9,7 %

8,4 %

4,3 %

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wniosek o dokonanie przeglądu i dane Eurostatu

(44)

Średnie ceny przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL wzrosły między 2006 r. a ODP o 32 %. Dokładniej ujmując, w latach 2006–2007 ceny te wzrosły o 22 %, następnie w latach 2007–2008 o 3 punkty procentowe oraz o kolejne 7 punktów procentowych między 2008 r. a ODP.

Przywóz (EUR/m3)

2006

2007

2008

ODP

ChRL

485

590

608

642

Indeks (2006 = 100)

100

122

125

132

Źródło: Eurostat

3.   Podcięcie cenowe

(45)

Dla celów analizy podcięcia cenowego porównano średnie ważone ceny sprzedaży dla rodzaju produktu przemysłu unijnego objętego próbą, sprzedawanego odbiorcom niepowiązanym na rynku Unii, z odpowiadającymi im średnimi ważonymi cenami przywozu produktu objętego postępowaniem. Porównania dokonano po odliczeniu rabatów i zniżek.

(46)

Na tej podstawie ustalono, że w ODP przywóz z Chin podcinał ceny sprzedaży przemysłu unijnego średnio o 10 %.

(47)

W dochodzeniu pierwotnym wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnicę w jakości między produktem objętym postępowaniem przywożonym z ChRL a produktem podobnym sprzedawanym przez przemysł unijny. W obecnym dochodzeniu dostosowano kodyfikację rodzajów produktu w kwestionariuszach, tak, aby uwzględnić wspomnianą różnicę. A zatem, ponieważ w obecnym dochodzeniu uwzględniono różnicę w jakości i nie otrzymano od chińskich producentów eksportujących żadnych danych dotyczących ewentualnych dodatkowych różnic w jakości, w obecnym dochodzeniu nie zastosowano dostosowań wprowadzonych w dochodzeniu pierwotnym. W okresie objętym dochodzeniem pierwotnym produkty objęte postępowaniem pochodzące z ChRL sprzedawano w Unii po cenach podcinających ceny przemysłu unijnego o marginesy na poziomie od 11 % do 52 %.

4.   Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

(48)

Przeanalizowano wszystkie wskaźniki szkody wymienione w art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Wskaźniki dotyczące wielkości produkcji, mocy produkcyjnych, wykorzystania mocy produkcyjnych, zatrudnienia, wielkości sprzedaży, cen sprzedaży, wydajności i udziału w rynku przeanalizowano w oparciu o dane zgromadzone dla całego przemysłu unijnego. Analizę wszystkich pozostałych wskaźników szkody oparto na informacjach przekazanych przez producentów unijnych objętych próbą i zweryfikowanych w siedzibie każdego przedsiębiorstwa.

a)   produkcja

(49)

Wielkość produkcji przemysłu unijnego wzrosła w latach 2006–2007 o 31 %, następnie w latach 2007–2008 spadła o 2 punkty procentowe oraz o kolejne 13 punktów procentowych między 2008 r. a ODP. Mimo wzrostu o 16 % między 2006 r. a ODP wielkość produkcji przemysłu unijnego pozostaje poniżej poziomu ustalonego w dochodzeniu pierwotnym, tj. poniżej 283 265 m3 w 2002 r. i 267 591 m3 w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym.

 

2006

2007

2008

ODP

Produkcja (m3)

203 604

267 155

263 080

235 182

Indeks (2006 = 100)

100

131

129

116

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

b)   moce produkcyjne i ich wykorzystanie

(50)

Moce produkcyjne przemysłu unijnego wzrosły o 33 % w latach 2006–2007 oraz o kolejne 12 punktów procentowych w latach 2007–2008. Między 2008 r. a ODP moce produkcyjne pozostawały na tym samym poziomie. Ogólnie moce produkcyjne przemysłu unijnego wzrosły o 45 % w okresie badanym. Wykorzystanie mocy produkcyjnych sięgało 51 % w 2006 r. i spadło do poziomu 41 % w ODP.

 

2006

2007

2008

ODP

Moce produkcyjne (m3)

399 016

532 415

578 484

577 205

Indeks (2006 = 100)

100

133

145

145

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

51 %

50 %

45 %

41 %

Indeks (2006 = 100)

100

98

89

80

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

c)   zatrudnienie

(51)

Poziom zatrudnienia u producentów unijnych zwiększył się o 11 % między 2006 r. a ODP. Dokładniej ujmując, liczba osób zatrudnionych wzrosła o 21 % w latach 2006–2007 i pozostała blisko tego poziomu w 2008 r. Między 2008 r. a ODP liczba zatrudnionych spadła o 9 punktów procentowych. W wyniku zamykania i restrukturyzacji przedsiębiorstw poziom zatrudnienia w okresie badanym nigdy nie dorównał poziomom odnotowanym w czasie dochodzenia pierwotnego.

 

2006

2007

2008

ODP

Zatrudnienie (liczba osób)

883

1 064

1 060

983

Indeks (2006 = 100)

100

121

120

111

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

d)   wielkość sprzedaży

(52)

W okresie badanym wielkość sprzedaży w Unii prowadzonej przez producentów unijnych dla niepowiązanych klientów spadła o 16 %. W latach 2006–2007 sprzedaż pozostała na tym samym poziomie, po czym spadła w 2008 r. i w ODP. Ceny sprzedaży w okresie badanym znajdowały się w tym samym rzędzie wielkości co w okresie badanym dochodzenia pierwotnego.

 

2006

2007

2008

ODP

Wielkość sprzedaży w Unii (m3)

277 739

272 341

242 728

233 333

Indeks (2006 = 100)

100

98

87

84

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

e)   ceny sprzedaży

(53)

W latach 2006–2007 średnie ceny sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym dla niepowiązanych klientów wzrosły o 13 %, a w latach 2007–2008 wzrosły o dalsze 5 punktów procentowych. W ODP ceny te powróciły do poziomu z 2007 r. Ogólnie ceny sprzedaży w Unii wzrosły w okresie badanym o 13 %.

 

2006

2007

2008

ODP

Cena jednostkowa na rynku Unii (EUR/m3)

786

885

930

887

Indeks (2006 = 100)

100

113

118

113

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

f)   wydajność

(54)

Wydajność siły roboczej producentów unijnych mierzona jako roczna produkcja (w metrach sześciennych) na osobę zatrudnioną wzrosła w okresie badanym o 4 %. Dane te świadczą o tym, że wzrost produkcji następował szybciej niż wzrost poziomu zatrudnienia, i wskazują na większą wydajność producentów unijnych.

 

2006

2007

2008

ODP

Wydajność (m3 na pracownika)

231

251

248

239

Indeks (2006 = 100)

100

109

108

104

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

g)   udział w rynku

(55)

Udział w rynku przemysłu unijnego w badanym okresie wzrósł o prawie 6 punktów procentowych. Dokładniej ujmując, udział ten spadł o 3 punkty procentowe w latach 2006–2007 i pozostał na dość stabilnym poziomie w latach 2007–2008. Między 2008 r. a ODP wzrósł o 8,6 punktu procentowego do 80,2 %. Wzrost udziału w rynku przemysłu unijnego w badanym okresie odzwierciedla spadek sprzedaży unijnej w kontekście jeszcze większego spadku konsumpcji w Unii.

 

2006

2007

2008

ODP

Udział w rynku producentów unijnych

74,3 %

71,3 %

71,6 %

80,2 %

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wniosek o dokonanie przeglądu i dane Eurostatu

h)   wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(56)

Mimo obowiązujących środków w ODP nadal występował dumping, aczkolwiek ogólnie jego poziom był niższy niż ten ustalony w dochodzeniu pierwotnym. Biorąc pod uwagę wielkość i cenę przywozu po cenach dumpingowych, wpływ faktycznego marginesu dumpingu, który jest znaczny, nie może zostać uznany za nieistotny. Mimo iż stwierdzono pewną poprawę sytuacji po wcześniejszym dumpingu, przemysł unijny jest nadal podatny na szkodliwe wpływy przywozu po cenach dumpingowych na rynek unijny.

(57)

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację przemysłu unijnego, stwierdzono, że od czasu dochodzenia pierwotnego kilku producentów zamknęło działalność. Według dostępnych informacji największy w czasie pierwotnego dochodzenia producent unijny ogłosił upadłość w 2008 r., najpierw ograniczając produkcję, a następnie zupełnie jej zaprzestając. Dwóch innych producentów unijnych objętych próbą w dochodzeniu pierwotnym zamknęło działalność odpowiednio w 2005 i 2006 r. Inny producent francuski również zamknął działalność na początku 2009 r. Ponadto jeden producent grecki w znaczącym stopniu ograniczył produkcję. Wydarzenia te, mimo iż być może przyczyniły się do zwiększenia udziału w rynku pozostałych producentów unijnych, wskazują, że przemysł unijny jako całość jest nadal słaby i podatny na zagrożenia.

a)   zapasy

(58)

Stan zapasów producentów unijnych objętych próbą na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w badanym okresie niemal pięciokrotnie. W porównaniu z okresem objętym dochodzeniem pierwotnym, gdy sklejkę z drewna okoumé produkowano jedynie na zamówienie, zapasy tego produktu są większe w rozpatrywanym okresie. W szczególności sytuacja taka miała miejsce w 2008 r. i w ODP ze względu na zmniejszającą się wielkość sprzedaży.

Próba

2006

2007

2008

ODP

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (m3)

1 419

3 954

6 805

6 589

Indeks (2006 = 100)

100

279

480

464

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

b)   płace

(59)

Roczne koszty pracy producentów unijnych objętych próbą wzrosły w badanym okresie o 26 %. W ujęciu szczegółowym roczne koszty pracy wzrosły o 29 % w latach 2006–2007; następnie, w latach 2007–2008, spadły o 3 punkty procentowe; między 2008 r. a ODP pozostały na tym samym poziomie.

Próba

2006

2007

2008

ODP

Roczne koszty pracy (EUR)

6 429 123

8 262 078

8 125 944

8 100 326

Indeks (2006 = 100)

100

129

126

126

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

c)   rentowność i zwrot z inwestycji

(60)

Poziom rentowności producentów unijnych objętych próbą wynosił 4,3 % w 2006 r. i wzrósł do 9,8 % i 8,3 % odpowiednio w 2007 i 2008 r., po czym spadł do 5,9 % w ODP. Zwrot z inwestycji, wyrażony jako zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji, spadł o 51 % w okresie badanym lub z 12,5 % w 2006 r. do 6,2 % w ODP.

Próba

2006

2007

2008

ODP

Rentowność unijna (% sprzedaży netto)

4,3 %

9,8 %

8,3 %

5,9 %

Indeks (2006 = 100)

100

230

193

137

Zwrot z inwestycji (zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji)

12,5 %

13,6 %

12,1 %

6,2 %

Indeks (2006 = 100)

100

109

97

49

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

d)   przepływy środków pieniężnych i zdolność do pozyskania kapitału

(61)

Przepływy pieniężne netto producentów unijnych objętych próbą z działalności operacyjnej wzrosły w okresie badanym o 32 %. Nie było oznak trudności w pozyskiwaniu kapitału ze strony przemysłu unijnego.

Próba

2006

2007

2008

ODP

Przepływy pieniężne (EUR)

10 507 019

11 414 266

15 892 091

13 853 776

Indeks (2006 = 100)

100

109

151

132

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

e)   inwestycje

(62)

Roczne inwestycje producentów objętych próbą w produkcję produktu podobnego zmniejszyły się o 10 % w latach 2006–2007 i o kolejne 100 punktów procentowych w latach 2007–2008, a następnie spadły jeszcze o 16 punktów procentowych między 2008 r. a ODP. Ogółem w badanym okresie inwestycje wzrosły o 126 %.

Próba

2006

2007

2008

ODP

Inwestycje netto (EUR)

3 588 258

3 959 491

7 520 975

8 108 166

Indeks (2006 = 100)

100

110

210

226

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

5.   Wnioski dotyczące sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego

(63)

Z analizy danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych wynika, że sytuacja przemysłu unijnego jest dość stabilna. W szczególności poprawiła się rentowność producentów unijnych objętych próbą: w dochodzeniu pierwotnym jej poziom dla producentów objętych próbą ustalono na -8,9 %, podczas gdy w okresie badanym średni poziom rentowności wynosił od 4,3 % do 9,8 %. Przemysł unijny zdołał również zwiększyć swój udział w kurczącym się rynku dzięki obowiązującym środkom.

F.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

1.   Wpływ przewidywanej wielkości przywozu oraz cen w przypadku uchylenia środków

(64)

Mimo iż wydaje się, że przemysł unijny osiągnął stabilizację i przezwyciężył skutki przywozu z ChRL po cenach dumpingowych, nie osiągnął on jednak poziomu produkcji, sprzedaży i zatrudnienia z okresu przed dochodzeniem pierwotnym. Kilku producentów unijnych zamknęło działalność, co również wskazuje na to, że przemysł unijny jako całość jest jeszcze nieco osłabiony.

(65)

Kilka czynników przemawia za tym, że w przypadku wygaśnięcia środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody. Po pierwsze, w świetle obecnych poziomów podcięcia ustalonych dla przywozu z ChRL oraz przy założeniu, że obecny niski poziom cen przywozu utrzymałby się lub nawet pogłębiłby się w celu odzyskania utraconego udziału w rynku, przemysł unijny nie byłby w stanie utrzymać obecnego poziomu cen. To prawdopodobne obniżenie cen rzeczywiście zagroziłoby poprawiającej się sytuacji przemysłu unijnego oraz jego rentowności.

(66)

Po drugie, ze względu na znaczne moce produkcyjne chińskich producentów eksportujących jest również prawdopodobne, że przywóz po niskich (dumpingowych) cenach zwiększy się. To z kolei oznaczałoby, że przemysł unijny zmniejszyłby sprzedaż na rynku, a biorąc pod uwagę stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, który w ODP był już niski, mogłoby to doprowadzić do dalszego ograniczania produkcji lub zamykania działalności przez kolejnych producentów unijnych.

(67)

Na tej podstawie uznaje się, że w przypadku wygaśnięcia środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody spowodowanej wznowieniem przywozu z ChRL produktu objętego postępowaniem po cenach dumpingowych.

(68)

Okoumé jest drzewem tropikalnym rosnącym głównie w Gabonie oraz w mniejszym zakresie w Gwinei Równikowej i Kamerunie. Zrzeszenie składające skargę przedstawiło dowody na to, że z dniem 1 stycznia 2010 r. gaboński rząd zakazał wywozu z Gabonu niełuszczonych kłód drzewa okoumé w celu zatrzymania w kraju procesu przekształcania kłód w płaty okleinowe. Zbadano zatem, czy taki zakaz, mimo iż wprowadzony po ODP, wpłynąłby znacząco na obecną analizę.

(69)

Z informacji otrzymanych w trakcie dochodzenia wynika, że przedsiębiorstwa azjatyckie, które dokonują przywozu/wywozu ponad 60 % gabońskich kłód, mają silną pozycję negocjacyjną wobec Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), głównego eksportera drewna okoumé, i wobec gabońskiego rządu oraz że prawdopodobnie decyzja o zakazie wpłynęła na nie w mniejszym stopniu niż na przedsiębiorstwa europejskie. Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących nie można było przeprowadzić w tym zakresie bardziej szczegółowej oceny skutków.

(70)

Zakaz wywozu wszedł w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2010 r., tj. po ODP, a okres przejściowy trwający do maja 2010 r. miał zastosowanie do kłód, które ścięto już pod koniec 2009 r. i których wywóz był jeszcze dozwolony. W dniu 14 września 2010 r. poproszono członków zrzeszenia składającego skargę o przedstawienie dodatkowych informacji w celu zbadania wpływu wejścia w życie zakazu wywozu na producentów unijnych. Otrzymano odpowiedzi od czterech producentów unijnych. Dwóch producentów objętych próbą ma w Gabonie własny zakład łuszczarski, nie wydaje się zatem, by zakaz miał skutki dla ich działalności. Wszyscy producenci objęci próbą potwierdzili jednak informację, że chińskie przedsiębiorstwa mają silną pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o zapewnienie sobie dostępu do surowców, oraz że skuteczność egzekwowania wspomnianego zakazu nie jest jeszcze przesądzona. Producenci unijni potwierdzili, że po wprowadzeniu zakazu wywozu kłód z Gabonu spadła podaż drewna okoumé i wzrosły ceny, a w wyniku nowej sytuacji najbardziej ucierpieli producenci posiadający zakład łuszczenia drewna okoumé w Unii.

(71)

W każdym razie zakaz ma zastosowanie co do zasady do całego wywozu, tj. również wywozu do ChRL. Nowa sytuacja prawna w Gabonie nie wydaje się zatem wpływać na analizę bieżącego przeglądu wygaśnięcia.

2.   Wniosek w sprawie prawdopodobnego ponownego wystąpienia szkody

(72)

W oparciu o powyższą analizę stwierdza się, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie spowodowałoby ponowne wystąpienie szkody dla przemysłu unijnego wywołanej przywozem po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem z ChRL.

G.   PRZEGLĄD OKRESOWY OGRANICZONY DO ASPEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE SZKODĄ W KONTEKŚCIE DECYZJI FRANCUSKIEJ CONSEIL DE LA CONCURRENCE

(73)

Jak wspomniano w motywie 4, w wyniku postępowania sądowego w sprawie antykonkurencyjnego zachowania kilku producentów francuskich uznano za stosowne wszczęcie przeglądu okresowego z urzędu w celu ponownego zbadania sytuacji przemysłu unijnego pod względem szkody, w szczególności w porównaniu z sytuacją panującą w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym.

(74)

W wyniku wyżej wspomnianego postępowania sądowego francuska Conseil de la Concurrence ukarała grzywną sześciu francuskich producentów sklejki za antykonkurencyjne zachowanie (tj. stosowanie tych samych cenników i jednoczesne podwyższanie cen) w okresie od listopada 1995 r. do maja 2004 r. W orzeczeniu z dnia 29 września 2009 r. Cour d’Appel de Paris potwierdził decyzję Conseil de la Concurrence, ograniczając jednocześnie kwotę nałożonych grzywien.

(75)

Analiza szkody w dochodzeniu pierwotnym obejmowała próbę pięciu europejskich producentów: trzech francuskich, jednego włoskiego i jednego portugalskiego. Wobec dwóch z trzech producentów francuskich zastosowano karę grzywny wspomnianą powyżej. W celu zbadania ewentualnego wpływu wyżej opisanego antykonkurencyjnego zachowania na analizę szkody porównano najpierw średnie ceny sprzedaży każdego przedsiębiorstwa z pierwotnej próby. Stwierdzono, że dwóch francuskich producentów ukaranych później grzywną miało rzeczywiście wyższe średnie ceny jednostkowe sprzedaży niż pozostałe trzy przedsiębiorstwa objęte próbą. Tę różnicę w cenach można częściowo wyjaśnić ustaleniami dochodzenia pierwotnego, tj. różnym asortymentem produktów tych producentów. Z bardziej szczegółowego porównania wynika jednak, że jednostkowe ceny sprzedaży dwóch francuskich producentów w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym były także wyższe zarówno dla jednolitej (o 7–30 %), jak i dla licowanej sklejki z drewna okoumé (o 3–19 %).

(76)

Następnym krokiem było zatem usunięcie danych dwóch francuskich przedsiębiorstw ukaranych grzywną z obliczeń szkody i zbadanie sytuacji w zakresie szkody w pierwotnym przypadku na podstawie danych z pozostałych trzech przedsiębiorstw objętych próbą. Ponieważ wskaźniki makroekonomiczne (produkcja, wydajność, sprzedaż, udział w rynku, zatrudnienie i wzrost) opierały się na informacjach przedstawionych przez dziesięciu producentów unijnych, dane pozostałych francuskich przedsiębiorstw ukaranych grzywną również usunięto z tych obliczeń.

(77)

Stwierdzono, że ustalenia z dochodzenia pierwotnego dotyczące tzw. wskaźników mikroekonomicznych nie zmieniłyby się znacząco bez danych francuskich przedsiębiorstw ukaranych grzywną. W okresie badanym w dochodzeniu pierwotnym rentowność przedsiębiorstw objętych próbą spadła z 3,5 % do – 8,9 %. Gdyby wykluczono z próby francuskich producentów ukaranych grzywną rentowność spadłaby z 3,1 % do – 6,5 %. Zwrot z inwestycji przedsiębiorstw objętych próbą spadł z 15,6 % do – 27,5 %; bez francuskich producentów ukaranych grzywną spadłby on z 19,3 % do – 38,9 %. Poziom inwestycji przedsiębiorstw objętych próbą spadł o 80 %; bez francuskich producentów ukaranych grzywną spadłby o 86 %. Przepływy środków pieniężnych producentów objętych próbą zmniejszyły się z 7,6 mln EUR do 59 000 EUR; bez francuskich producentów ukaranych grzywną zmniejszyłyby się z 1,5 mln EUR do -69 000 EUR. Biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne dotyczące przemysłu unijnego jako całości, gdyby pominięto dane francuskich producentów ukaranych grzywną, obraz sytuacji byłby dokładniejszy. W okresie badanym w dochodzeniu pierwotnym produkcja przemysłu unijnego spadła o 10 %; bez ukaranych grzywną francuskich producentów spadłaby o 1 %. Zatrudnienie w przemyśle unijnym spadło o 9 %; bez francuskich producentów ukaranych grzywną pozostałoby na tym samym poziomie. Wartość sprzedaży przemysłu unijnego spadła o 7 %; bez francuskich producentów ukaranych grzywną wzrosłaby o 5 %. Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego spadła o 10 %; bez francuskich producentów ukaranych grzywną wzrosłaby o 1 %.

(78)

A zatem, mimo iż obraz sytuacji dotyczącej szkody byłby dokładniejszy po wykluczeniu francuskich przedsiębiorstw ukaranych grzywną, dochodzenie pierwotne nadal wskazywałoby na występowanie istotnej szkody. Wynika to w szczególności z tzw. wskaźników mikroekonomicznych.

(79)

Zbadano również, czy antykonkurencyjne zachowanie francuskich producentów mogło mieć potencjalny wpływ na obraz sytuacji w zakresie szkody analizowany w ramach obecnego przeglądu. Po pierwsze, ponieważ kartel zakończył działalność w 2004 r., antykonkurencyjne działania nie mogły już wpływać na żaden ze wskaźników. Zbadano zatem, czy wpływ na analizę szkody mógł zaistnieć pośrednio, tzn. poprzez koszt grzywien. Ustalono, że żaden z dwóch francuskich producentów objętych próbą nie włączył kwoty grzywny do obliczeń rentowności. Ustalono zatem, że minione antykonkurencyjne praktyki i nałożone grzywny nie miały wpływu na obecną analizę szkody.

(80)

W oparciu o powyższą analizę stwierdza się, że antykonkurencyjne zachowanie francuskich producentów nie wpłynęło na sytuację przemysłu unijnego pod względem szkody, w szczególności w porównaniu z sytuacją panującą w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym. Należy zatem zakończyć częściowy przegląd okresowy.

H.   INTERES UNII

(81)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy istnieją szczególnie ważne wskazania przemawiające za tym, by nie utrzymywać obecnych środków antydumpingowych. Interes Unii określono na podstawie analizy wszystkich zaangażowanych interesów. Wszystkie zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(82)

Należy przypomnieć, że w poprzednich dochodzeniach wprowadzenie środków nie zostało uznane za działanie wbrew interesom Unii. Ponadto fakt, że obecne dochodzenie jest przeglądem, a więc analizą sytuacji, w której środki antydumpingowe są już stosowane, umożliwia ocenę ewentualnego negatywnego wpływu aktualnie obowiązujących środków antydumpingowych na zainteresowane strony.

(83)

Na tej podstawie zbadano, czy pomimo wniosku w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu wyrządzającego szkodę, istnieją szczególnie ważne wskazania mogące prowadzić do wniosku, że utrzymanie środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Unii.

1.   Interes przemysłu unijnego i innych producentów unijnych

(84)

Utrzymanie środków antydumpingowych wobec przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, zwiększyłoby szanse przemysłu unijnego na osiągnięcie rozsądnego poziomu rentowności, gdyż pomogłoby uniknąć wyparcia przemysłu unijnego z rynku przez znaczne ilości przywozu po cenach dumpingowych z ChRL. Rzeczywiście istnieje wyraźne prawdopodobieństwo dumpingu wyrządzającego szkodę, dokonywanego w znacznych ilościach, któremu przemysł unijny mógłby nie sprostać. W związku z powyższym przemysł unijny nadal korzystałby z utrzymania obecnych środków antydumpingowych.

(85)

W konsekwencji stwierdza się, iż utrzymanie środków antydumpingowych wobec ChRL zdecydowanie leżałoby w interesie przemysłu unijnego i innych producentów unijnych.

2.   Interes niepowiązanych importerów w Unii

(86)

W dochodzeniu współpracowało dwóch niepowiązanych importerów unijnych. Obaj sprzeciwili się utrzymaniu środków i twierdzili, że środki są nieskuteczne, a produkty chińskie ze względu na różnice w jakości są nieporównywalne z produktami podobnymi wytwarzanymi przez przemysł unijny; wyrazili również wątpliwości co do konkurencyjności unijnego przemysłu produkcji sklejki z drewna okoumé. Żadne z tych stwierdzeń nie zostało jednak poparte dowodami. Biorąc pod uwagę brak dowodów świadczących o tym, że obowiązujące obecnie środki antydumpingowe miały istotny wpływ na działalność importerów, stwierdza się, że utrzymanie środków nie będzie miało istotnego wpływu na importerów unijnych.

3.   Interes użytkowników w Unii

(87)

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od trzech użytkowników z Włoch, Grecji i Francji. Zważywszy, że żaden z nich nie kupował produktu objętego postępowaniem z ChRL oraz wobec braku dalszych dowodów wskazujących, że obecnie obowiązujące środki antydumpingowe miały istotny wpływ na użytkowników, można stwierdzić, że utrzymanie środków nie miałoby istotnego negatywnego wpływu na użytkowników w Unii.

4.   Wnioski dotyczące interesu Unii

(88)

Uznaje się zatem, że jeśli chodzi o interes Unii nie ma istotnych powodów przemawiających przeciwko utrzymaniu obowiązujących środków.

I.   ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(89)

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić utrzymanie obowiązujących środków.

Przedsiębiorstwo

Stawka należności celnej

%

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17

Wszystkie inne przedsiębiorstwa

66,7

(90)

Wyznaczono również termin, w którym strony mogłyby przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Przedstawione uwagi i komentarze, o ile były uzasadnione, zostały należycie uwzględnione.

(91)

Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe wprowadzone względem przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z ChRL powinny zostać utrzymane.

(92)

Indywidualne stawki cła antydumpingowego w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw, określone w niniejszym rozporządzeniu, mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez te przedsiębiorstwa, a więc określone wymienione podmioty prawne. Przywóz produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym przez podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie może korzystać z tych stawek i stosowane są wobec niego stawki dla „wszystkich innych przedsiębiorstw”.

(93)

Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywidualnych stawek cła antydumpingowego (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy kierować do Komisji (6) wraz z wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą na rynek krajowy i na rynki zagraniczne, wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub sprzedażą. W razie potrzeby rozporządzenie zostanie odpowiednio zmienione poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek cła.

(94)

W celu zminimalizowania ryzyka obchodzenia cła w związku z wysoką różnicą w stawkach celnych, uważa się, że w tym przypadku potrzebne są specjalnie środki, aby zapewnić odpowiednie stosowanie cła antydumpingowego. Środki te obejmują przedstawienie organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej spełniającej wymogi określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przywóz, któremu nie towarzyszy taka faktura, podlega cłu antydumpingowemu mającemu zastosowanie do „wszystkich innych przedsiębiorstw”.

(95)

Jeżeli wywóz dokonywany przez jedno z przedsiębiorstw korzystających z niższej indywidualnej stawki celnej wzrośnie w znacznym stopniu po wprowadzeniu przedmiotowych środków, tego rodzaju wzrost wielkości wywozu może zostać uznany za stanowiący sam w sobie zmianę w strukturze handlu ze względu na wprowadzenie środków w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. W takich okolicznościach oraz pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, może zostać wszczęte dochodzenie dotyczące obchodzenia środków. Podczas tego dochodzenia można między innymi zbadać potrzebę zniesienia indywidualnych stawek celnych, a następnie nałożyć cło ogólnokrajowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé, zdefiniowanej jako sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, przy czym grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm, przynajmniej z jednym płatem wierzchnim z drewna okoumé niepowleczonego na stałe innymi materiałami, obecnie objętej kodem CN ex 4412 31 10 (kod TARIC 4412311010), pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Stawka cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa:

Producent

Stawka należności celnej

%

Dodatkowy kod TARIC

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu

Province, Chińska Republika Ludowa

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang,

Chińska Republika Ludowa

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui

Province 235323, Chińska Republika Ludowa

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang

Province, Chińska Republika Ludowa

17

A529

Wszystkie inne przedsiębiorstwa

66,7

A999

3.   Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 jest uwarunkowane przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi być zgodna z wymogami określonymi w załączniku. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowiązuje stawka celna mająca zastosowanie do wszystkich innych przedsiębiorstw.

4.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

Częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 zostaje niniejszym zakończony.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 336 z 12.11.2004, s. 4.

(3)  Dz.U. C 114 z 19.5.2009, s. 11.

(4)  Dz.U. C 270 z 11.11.2009, s. 24.

(5)  Dz.U. L 181 z 18.5.2004, s. 5.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, NERV-105, 1049 Brussels, BELGIA.


ZAŁĄCZNIK

Ważna faktura handlowa, o której mowa w art. 1 ust. 3, musi zawierać oświadczenie podpisane przez oficjalnego przedstawiciela podmiotu wystawiającego fakturę handlową w następującej formie:

1.

Imię, nazwisko oraz funkcja oficjalnego przedstawiciela przedsiębiorstwa, które wydało fakturę handlową.

2.

Oświadczenie o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że (ilość) [nazwa danego produktu] sprzedanego na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez (nazwa przedsiębiorstwa i adres) (dodatkowy kod TARIC) w (nazwa kraju). Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.”.

3.

Data i podpis.


2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 83/2011

z dnia 31 stycznia 2011 r.

dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

12 lipca 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 610/2010 wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 (2), ustanawiając uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001.

(2)

Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, o ile było to możliwe w praktyce, uzasadnienie wymienienia ich w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 610/2010. W przypadku jednej z grup zmienione uzasadnienie zostało przekazane w listopadzie 2010 r.

(3)

W zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3) Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 610/2010, że postanowiła pozostawić je w wykazie. Rada poinformowała również osoby, grupy i podmioty, których to dotyczy, że możliwe jest zwrócenie się do Rady o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie, o ile taka informacja nie została im wcześniej przekazana. W przypadku pięciu grup zmienione uzasadnienie zostało udostępnione w listopadzie 2010 r. (4).

(4)

Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001, wymaganego na mocy art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Dokonując tego przeglądu, Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zainteresowanych.

(5)

Z zastrzeżeniem wyniku odwołania złożonego w sprawie T-348/07 Rada stwierdziła, że osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska oraz że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom restrykcyjnym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

(6)

Z uwagi na odwołanie złożone w sprawie T-348/07 Rada uznała, że decyzja Rady 2010/386/WPZiB (5) nie powinna zostać uchylona w odniesieniu do jednej z grup. Przegląd dotyczący tej grupy jest w toku.

(7)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz przewidziany w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 610/2010 w zakresie, w jakim nie dotyczy ono grupy, o której mowa w pkt 25 części 2 załącznika do niego.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(2)  Dz.U. L 178 z 13.7.2010, s. 1.

(3)  Dz.U. C 188 z 13.7.2010, s. 13.

(4)  Dz.U. C 316 z 20.11.2010, s. 11.

(5)  Dz.U. L 178 z 13.7.2010, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB, GRUP I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

1.   Osoby

1.

ABOU, Rabah Naami (alias: Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias szwajcarski Abderrahmane), ur. 17.10.1964 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias: ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), ur. 26.6.1967 r. w Katif-Bab al-Szamal (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), ur. 18.8.1969 r. w Konstantynie (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), ur. 13.5.1975 w miejscowości Ajn Taja (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

8.

ASLI, Rabah, ur. 13.5.1975 r. w miejscowości Ajn Taja (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

9.

ATWA, Ali (alias: BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), ur. w roku 1960 w Libanie, obywatel Libanu

10.

BOUYERI, Mohammed (alias: Abu Zubair; Sobiar; Abu Zoubair), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy) – członek grupy Hofstadgroep

11.

DARIB, Noureddine (alias: Carreto; Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 r. w Algierii – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), ur. 1.6.1970 r. w Algierii – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

13.

EL FATMI, Nouredine (alias: Nouriddin EL FATMI; Nouriddine EL FATMI; Noureddine EL FATMI; Abu AL KA’E KA’E; Abu QAE QAE; Fouad; Fzad; Nabil EL FATMI; Ben Mohammed; Ben Mohand Ben Larbi; Ben Driss Muhand Ibn Larbi; Abu Tahar; Eggie), ur. 15.8.1982 r. w Midarze (Maroko), paszport (marokański) nr N829139 – członek grupy Hofstadgroep

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias: AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), ur. 10.7.1965 r. lub 11.7.1965 r. w miejscowości El Dibabiya (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, ur. 10.9.1971 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), ur. w roku 1963 w Libanie, obywatel Libanu

17.

MOHAMMED, Chalid Szejk (alias: ALI, Salem; BIN CHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Aszraf Refaat Nabith; WADUD, Chalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie, paszport nr 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), ur. 26.12.1974 r. w Husajn Daj (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

19.

NOUARA, Farid, ur. 25.11.1973 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), ur. 11.9.1968 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), ur. 23.6.1963 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), ur. 14.6.1974 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

23.

SENOUCI, Sofiane, ur. 15.4.1971 r. w Husajn Daj (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

24.

TINGUALI, Mohammed (alias: Mouh di Kouba), ur. 21.4.1964 r. w Al-Bulajdzie (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias: Abdullah; David), ur. 6.3.1985 r. w Amersfoort (Niderlandy), paszport (holenderski) nr NE8146378 – członek grupy Hofstadgroep

2.   Grupy i podmioty

1.

Organizacja Abu Nidala (znana również pod nazwami: Rewolucyjna Rada Fatah; Rewolucyjne Brygady Arabskie; Czarny Wrzesień; Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów)

2.

Brygady Męczenników Al-Aksy

3.

Al-Aqsa e.V. (Stowarzyszenie Al-Aksa)

4.

Al-Takfir wal-Hijra

5.

Aum Shinrikyō (znana również pod nazwami: AUM; Aum Najwyższa Prawda; Aleph)

6.

Babbar Chalsa

7.

Komunistyczna Partia Filipin i jej zbrojne ramię: Nowa Armia Ludowa, Filipiny

8.

Dżama’a al-Islamija (znana również pod nazwą Al-Dżama’a al-Islamija) (Grupa Islamska)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephes – IBDA-C (Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód)

10.

Hamas oraz jego odłam Hamas-Izz al-Din al-Kassem

11.

Hizbul Mudżahedin – HM

12.

Hofstadgroep

13.

Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju

14.

Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikhijskiej

15.

Siły Chalistan Zindabad

16.

Partia Pracujących Kurdystanu – PKK (znana również pod nazwami: KADEK; KONGRA-GEL)

17.

Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu

18.

Ejército de Liberación Nacional (Narodowa Armia Wyzwolenia)

19.

Palestyński Islamski Dżihad

20.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny

21.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Naczelne Dowództwo

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii)

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (Partia, Front i Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego) [znana również pod nazwami Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna); Dev Sol]

24.

Sendero Luminoso – SL (Świetlisty Szlak)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (znana również pod nazwami: Sokoły Wolności Kurdystanu; Jastrzębie Wolności Kurdystanu)

26.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Kolumbijskie Zjednoczone Siły Samoobrony/Kolumbijska Zjednoczona Grupa Samoobrony)


2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 84/2011

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1) zmienioną decyzją Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (2),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmieniona decyzja Rady 2010/639/WPZiB przewiduje zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych między innymi osób odpowiedzialnych za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w dniu 19 grudnia 2010 r., prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, a także związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

(2)

Środki te objęte są zakresem stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(3)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i respektuje zasady określone w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(4)

Uprawnienia do zmiany wykazów znajdujących się w załącznikach I i IA do niniejszego rozporządzenia powinny być wykonywane przez Radę w związku z konkretnym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanym sytuacją na Białorusi oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmiany i przeglądu załącznika do decyzji 2011/69/WPZiB.

(5)

Procedura zmiany wykazów znajdujących się w załącznikach I i IA do niniejszego rozporządzenia powinna obejmować powiadomienie wskazanych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów o powodach umieszczenia ich w tych wykazach, tak by miały możliwość zgłoszenia uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i poinformować o tym osobę, podmiot lub organ, których to dotyczy.

(6)

Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii, nazwiska i nazwy oraz inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospodarcze mają zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (4).

(7)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1.

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów wymienionych w załączniku I lub w załączniku IA.

2.   Nie udostępnia się bezpośrednio lub pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I lub w załączniku IA ani na rzecz tych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

3.   Zakazuje się świadomego i celowego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.   Załącznik I obejmuje osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) zmienionej decyzji Rady 2010/639/WPZiB.

5.   Załącznik IA obejmuje osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) zmienionej decyzji Rady 2010/639/WPZiB.”;

2.

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2b

1.   W załącznikach I i IA wymienia się powody umieszczenia danych osób, podmiotów i organów w wykazie.

2.   Załączniki I i IA zawierają również informacje, o ile są dostępne, niezbędne do zidentyfikowania odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów. W przypadku osób fizycznych, takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, o ile jest znany, a także funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów i organów, takie informacje mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.”;

3.

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II mogą zezwolić na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są:

a)

niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku I lub w załączniku IA i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do opłacenia żywności, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów i zwrotu wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawnych; lub

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych.

2.   W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, o ile dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia poinformowało pozostałe państwa członkowskie i Komisję o powodach, które jego zdaniem uzasadniają udzielenie określonego zezwolenia.

3.   Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 lub ust. 2.”;

4.

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.”;

5.

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 8a

1.   W przypadku podjęcia przez Radę decyzji o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2 ust. 1, wprowadzane są stosowne zmiany w załączniku I lub IA.

2.   O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio - gdy adres jest znany - lub w drodze ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

3.   W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i informuje o rezultacie daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

4.   Wykazy w załączniku I i IA regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy, poddawane są przeglądowi.”;

6.

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9b

Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby jej powiadamiania, informowania lub pozostałej korespondencji z Komisją w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.”;

7.

załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

8.

tekst zawarty w załączniku II zamieszcza się w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 jako załącznik IA;

9.

załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem III.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 18.

(2)  Patrz str. 40 Dz.U.

(3)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 4

 

Nazwisko i imię (transkrypcja polska)

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)

Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres

Numer paszportu

Stanowisko

1.

Łukaszenka Alaksandr Ryhorawicz (Łukaszenko Aleksandr Grigoriewicz )

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopyś, obwód witebski

 

 

prezydent

2.

Niewyhłas Hienadź Mikałajewicz (Niewygłas Giennadij Nikołajewicz)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parachońsk, obwód piński

 

 

szef Biura Administracji Prezydenta

3.

Piatkiewcz Natalla Uładzimirauna (Pietkiewicz Natalia Władimirowna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Mińsk

 

 

były zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

4.

Rubinau Anatol Mikałajewicz (Rubinow Anatolij Nikołajewicz)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mohylew

 

 

zastępca szefa, odpowiedzialny za media i ideologię, osobisty sekretarz

5.

Pralaskouski Aleg Witoldawicz (Proleskowski Oleg Witoldowicz)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Siergijew Posad)

 

 

minister informacji

6.

Radźkou Alaksandr Michajławicz (Rad’kow Aleksandr Michajłowicz)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Wotnia, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

7.

Rusakiewicz Uładzimir Wasiljewicz (Rusakiewicz Władimir Wasiljewicz)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Wygonoszcze, Выгонощи, Брестская область

 

 

były minister informacji

8.

Haławanau Wiktar Ryhorawicz (Gołowanow Wiktor Grigorjewicz)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borysów

 

 

minister sprawiedliwości

9.

Zimouski Alaksandr Leanidawicz

(Zimowski Aleksandr Leonidowicz)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Niemcy

 

 

były prezes telewizji państwowej

10.

Kanaplou Uładzimir Mikałajewicz (Konoplew Władimir Nikołajewicz)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

wieś Akulincy, Акулинцы Могилевского района

 

 

przewodniczący izby niższej parlamentu

11.

Czarhiniec Mikałaj Iwanawicz (Czerginiec Nikołaj Iwanowicz)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Mińsk

 

 

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie wyższej

12.

Kascian Siarhiej Iwanawicz (Kostian Siergiej Iwanowicz)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, obwód mohylewski,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej

13.

Orda Michaił Siarhiejewicz (Orda Michaił Siergiejewicz)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Zdzięcioł, obwód grodzieński,

Дятлово Гродненской области

 

 

poseł do izby wyższej, przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)

14.

Łazawik Mikałaj Iwanawicz (Łozowik Nikołaj Iwanowicz)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Niewiniany, obwód miński,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej

15.

Mikłaszewicz Piotr Piatrowicz (Mikłaszewicz Pietr Pietrowicz)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kasuta, obwód miński,

Косута Минской области

 

 

prokurator generalny

16.

Sliżeuski Aleh Leanidawicz (Sliżewski Oleg Leonidowicz)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

17.

Charyton Alaksandr (Chariton Aleksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

konsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości

18.

Smirnou Jauhen Alaksandrawicz (Smirnow Jewgienij Aleksandrowicz)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

obwód riazański, Rosja

 

 

pierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego

19.

Rawucka Nadzieja Załauna (Reutska Nadieżda Załowna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

sędzia w sądzie dla dzielnicy Mińsk Maskauski

20.

Trubnikau Mikałaj Alaksiejewicz (Trubnikow Nikołaj Aleksiejewicz)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

sędzia w sądzie dla dzielnicy Mińsk Partyzanski

21.

Kupryjanau Mikałaj Michajławicz (Kuprijanow Nikołaj Michajłowicz)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

zastępca prokuratora generalnego

22.

Sucharenka Sciapan Mikałajewicz (Suchorienko Stiepan Nikołajewicz)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiczi, obwód homelski,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

przewodniczący KGB

23.

Dziemianciej Wasil Iwanawicz (Diemientiej Wasilij Iwanowicz)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

pierwszy zastępca, KGB

24.

Kozik Leanid Piatrowicz (Kozik Leonid Pietrowicz)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borysów

 

 

przewodniczący Federacji Związków Zawodowych

25.

Kalada Alaksandr Michajławicz (Koleda Aleksandr Michajłowicz)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

26.

Michasiou Uładzimir Ilicz (Michasiew Władimir Ilicz)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim

27.

Łuczyna Leanid Alaksandrawicz (Łuczina Leonid Aleksandrowicz)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

obwód miński

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim

28.

Karpienka Igar Wasiljewicz (Karpienko Igor’ Wasiljewicz)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Nowokuźnieck, Rosja

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk

29.

Kurłowicz Uładzimir Anatoljewicz (Kurłowicz Władimir Anatoljewicz)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim

30.

Miacielica Mikałaj Cimafiejewicz (Mietielica Nikołaj Timofiejewicz)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim

31.

Piszczulonak Michaił Wasiljewicz (Piszczulenok Michaił Wasiljewicz)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie witebskim

32.

Rybakou Alaksiej (Rybakow Aleksiej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

ul. Jesienina 31-1-104, Mińsk

 

sędzia Sądu Rejonowego dla dzielnicy Mińsk Maskauski

33.

Bortnik Siarhiej Alaksandrawicz (Bortnik Siergiej Aleksandrowicz)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Mińsk

ul. Surganowo 80-263, Mińsk

MP0469554

prokurator

34.

Jasinowicz Leanid Stanisławawicz (Jasinowicz Leonid Stanisławowicz)

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buczany, obwód witebski

ul. Gorowca 4-104, Mińsk

MP0515811

sędzia Sądu Rejonowego dla dzielnicy Mińsk Centralny

35.

Mihun Andrej Arkadziewicz (Migun Andriej Arkadiewicz)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Mińsk

ul. Gorieckowo Maksima 53-16, Mińsk

MP1313262

prokurator

36.

Szejman Wiktor Władimirowicz

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

rejon grodzieński

 

 

były członek Rady Bezpieczeństwa, obecnie specjalny asystent/doradca prezydenta

37.

Naumow Władimir Władimirowicz

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smoleńsk

 

 

były minister spraw wewnętrznych, obecnie przewodniczący Narodowej Federacji Hokeja

38.

Pawliczenka (Pawliuczenko) Dmitrij (Dmitri) Waleriewicz

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Witebsk

 

 

szef Specjalnej Grupy Reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR)

39.

Jermoszyna Lidia Michajłowna

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Słuck (rejon miński)

 

 

przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi

40.

Podobed Jurij Nikołajewicz

 

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Słuck (rejon miński)

 

 

Oddział do Celów Specjalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IA

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 5

 

Nazwisko

Nazwisko (pisownia rosyjska)

Miejsce i data urodzenia

Stanowisko

1.

Łukaszenko Wiktor Aleksandrowicz

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Asystent/doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego

2.

Bazanow Aleksandr Wiktorowicz

Базанов Александр Викторович

 

dyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

3.

Gusiew Aleksiej Wiktorowicz

Гусев Алексей Викторович

 

pierwszy wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

4.

Krisztapowicz Lew Jewstafiewicz

Криштапович Лев Евстафьевич

 

wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

5.

Kołos Jelena Pietrowna

Колос Елена Петровна

 

wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

6.

Makiej Władimir Władimirowicz

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5 sierpnia 1958 r., rejon grodzieński

przewodniczący Biura Administracji Prezydenta

7.

Janczewski Wsiewołod Wiaczesławowicz

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22 kwietnia 1976 r., Borysów

asystent prezydenta, szef Wydziału Ideologicznego w Biurze Administracji Prezydenta

8.

Malcew Leonid Siemienowicz

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29 sierpnia 1949 r., Wietenewka, rejon Słonimski, obwód grodzeński

sekretarz Rady Bezpieczeństwa

9.

Tiurin Andriej

Тюрин, Андрей

 

szef prezydenckiej grupy ds. bezpieczeństwa

10.

Ipatow Wadim Dmitriewicz

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej

11.

Busznaja Natalia Władimirowna

Бушная, Наталья Владимировна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

12.

Buszczik Wasilij Wasiliewicz

Бущик, Василий Васильевич

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

13.

Kacubo Swietłana Pietrowna

Кацубо, Светлана Петровна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

14.

Kisielewa Nadieżda Nikołajewna

Киселева, Надежда Николаевна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

15.

Podolak Eduard Wasiljewicz

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

16.

Rachmanowa Marina Jurjewna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

17.

Szczurok Iwan Antonowicz

Щурок, Иван Антонович

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

18.

Kisielew Anatolij Siemienowicz

Киселев, Анатолий Семенович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Brześć

19.

Kriukowski Wiaczesław Jefimowicz

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie witebskim

20.

Stosz Nikołaj Nikołajewicz

Стош, Николай Николаевич

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie homelskim

21.

Sawko Walerij Josifowicz

Савко, Валерий Иосифович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie grodzieńskim

22.

Wasiliew Aleksiej Aleksandrowicz

Васильев, Алексей Александрович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim

23.

Berestow Walerij Wasiljewicz

Берестов, Валерий Васильевич

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie mohylewskim

24.

Wasilewicz Grigorij Aleksiejewicz

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13 lutego 1955 r.

prokurator generalny

25.

Szwed Andriej Iwanowicz

Швед Андрей Иванович

 

zastępca prokuratora generalnego

26.

Łaszin Aleksandr Michajłowicz

Лашин, Александр Михайлович

 

zastępca prokuratora generalnego

27.

Konon Wiktor Aleksandrowicz

Конон, Виктoр Александрович

 

zastępca prokuratora generalnego

28.

Stuk Aleksiej Konstantinowicz

Стук, Алексей Константинович

 

zastępca prokuratora generalnego

29.

Kuklis Nikołaj Iwanowicz

Куклис, Николай Иванович

 

zastępca prokuratora generalnego

30.

Chmaruk Siergiej Konstantinowicz

Хмарук, Сергей Константинович

 

prokurator obwodu brzeskiego

31.

Dysko Giennadij Josifowicz

Дыско, Генадий Иосифович

 

prokurator obwodu witebskiego

32.

Szajew Walentin Pietrowicz

Шаев, Валентин Петрович

 

prokurator obwodu homelskiego

33.

Morozow Wiktor Nikołajewicz

Морозов, Виктор Николаевич

 

prokurator obwodu grodzieńskiego

34.

Archipow Aleksandr Michajłowicz

Архипов, Александр Михайлович

 

prokurator obwodu mińskiego

35.

Sien’kiewicz Eduard Aleksandrowicz

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

prokurator obwodu mohylewskiego

36.

Kulik Nikołaj Nikołajewicz

Кулик, Николай Николаевич

 

prokurator miasta Mińsk

37.

Dudkin Anatolij Konstantinowicz

Дудкин, Анатолий Константинович

 

prokurator ds. transportu Republiki Białorusi

38.

Dranica Aleksandr Nikołajewicz

Драница, Александр Николаевич

 

wojskowy prokurator generalny

39.

Wilejczik Aleksandr Władimirowicz

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

pierwszy wiceminister sprawiedliwości

40.

Łomat’ Zenon Kuz’micz

Ломать, Зенон Кузьмич

1944 r., Karabani

były przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej

41.

Kuleszow Anatolij Nilowicz

Кулешов Анатолий Нилович

1959

minister spraw wewnętrznych

42.

Piekarski Oleg Anatoljewicz

Пекарский, Олег Анатольевич

 

pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych

43.

Poludien’ Jewgienij Jewgienjewicz

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

wiceminister spraw wewnętrznych

44.

Jewsiejew Igor’ Władimirowicz

Евсеев, Игорь Владимирович

 

szef grupy operacyjnej OMON

45.

Farmagiej Leonid Konstantinowicz

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

komendant milicji obwodu mińskiego

46.

Łukomski Aleksandr Walentinowicz

Лукомский, Александр Валентинович

 

dowódca specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodzie mińskim

47.

Zajcew Wadim Jurjewicz

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

szef KGB

48.

Diedkow Leonid Nikołajewicz

Дедков, Леонид Николаевич

 

pierwszy zastępca szefa KGB, szef KGB w obwodzie witebskim

49.

Bachmatow Igor’ Andriejewicz

Бахматов, Игорь Андреевич

 

zastępca szefa KGB

50.

Tertiel Iwan Stanisławowicz

Тертель Иван Станиславович

 

zastępca szefa KGB

51.

Smolenski Nikołaj Zinowjewicz

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

zastępca szefa KGB

52.

Wiegiera Wiktor Pawłowicz

Вегера Виктор Павлович

 

były pierwszy zastępca szefa KGB

53.

Sworob Nikołaj Konstantinowicz

Свороб, Николай Константинович

 

były zastępca szefa KGB

54.

Trietjak Piotr

Третьяк, Петр

 

zastępca szefa KGB

55.

Zacharow Aleksiej Iwanowicz

Захаров, Алексей Иванович

 

szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu

56.

Tołstaszow Aleksandr Olegowicz

Толсташов Александр Олегович

 

szef wydziału KGB ds. ochrony porządku konstytucyjnego oraz walki z terroryzmem

57.

Rusak Wiktor

Русак, Виктор

 

szef wydziału KGB ds. bezpieczeństwa gospodarczego

58.

Jurata Wiktor

Юрата, Виктор

 

szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności

59.

Woropajew Igor’ Grigorjewicz

Воропаев Игорь Григорьевич

 

były szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności

60.

Kałacz Władimir Wiktorowicz

Калач Владимир Викторович

 

były szef KGB w obwodzie mińskim

61.

Bus’ko Igor’ Jewgienjewicz

Бусько Игорь Евгеньевич

 

szef KGB w mieście Brześć

62.

Korż Iwan Aleksiejewicz

Корж Иван Алексеевич

 

szef KGB w mieście Grodno

63.

Siegiejenko Igor’ Pietrowicz

Сергеенко Игорь Петрович

 

szef KGB w mieście Mohylew

64.

Gierasimienko Giennadij Anatoljewicz

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

szef KGB w mieście Homel

65.

Leskowski Iwan Anatoljewicz

Лесковский Иван Анатольевич

 

były szef KGB w mieście Homel

66.

Masłakow Walerij

Маслаков Валерий

 

szef wydziału KGB ds. wywiadu

67.

Wołkow Siergiej

Волков Сергей

 

były szef wydziału KGB ds. wywiadu

68.

Żadobin Jurij Wiktorowicz

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14 listopada 1954 r.

minister obrony

69.

Kraszewski Wiktor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

szef GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego)

70.

Ananicz Lilija Stanisławowna

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

pierwszy wiceminister ds. informacji

71.

Łaptienok Igor’ Nikołajewicz

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961

wiceminister ds. informacji

72.

Dawidko Giennadij Bronisławowicz

Давидко, Геннадий Брониславович

 

prezes telewizji państwowej

73.

Kozijatko Jurij Wasiljewicz

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964 r., Brześć

dyrektor generalny kanału Stolicznoje Telewidienie

74.

Jakubowicz Pawieł Izotowicz

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23 września 1946 r.

redaktor naczelny gazety Sowietskaja Bielarus

75.

Lemieszenok Anatolij Iwanowicz

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

redaktor naczelny czasopisma Republika

76.

Prokopow Jurij

Прокопов Юрий

 

dziennikarz państwowego kanału telewizyjnego Pierwij (Jedynka) zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko

77.

Michalczenko Aleksiej

Михальченко Алексей

 

dziennikarz państwowego kanału telewizyjnego ONT zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko

78.

Taranda Aleksandr Michajłowicz

Таранда Александр Михайлович

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

79.

Gordijenko Siergiej Aleksandrowicz

Гордиенко Сергей Александрович

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

80.

Toropecka Galina Michajłowna

Торопецкая Галина Михайловна

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

81.

Szadrina Anna Stanisławowna

Шадрина Анна Станиславовна

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

82.

Żuk Dmitrij

Жук Дмитрий

 

dyrektor generalny państwowej agencji informacyjnej BIELTA

83.

Gigin Wadim

Гигин Вадим

 

redaktor naczelny miesięcznika Bielorusskaja Dumka

84.

Abłamejko Siergiej Władimirowicz

Абламейко, Сергей Владимирович

 

rektor, Białoruski Uniwersytet Państwowy

85.

Sirenko Wiktor Iwanowicz

Сиренко Виктор Иванович

 

naczelny lekarz oddziału ratunkowego szpitala w Mińsku

86.

Ananicz Jelena Nikołajewna

Ананич Елена Николаевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski

87.

Rewinska Tat’jana Władimirowna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski

88.

Jes’man Walerij Aleksandrowicz

Есьман Валерий Александрович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

89.

Byczko Aleksiej Wiktorowicz

Бычко Алексей Викторович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

90.

Hodaniewicz Aleksandr Aleksandrowicz

Ходаневич Александр Александрович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

91.

Jasienowicz Leonid

Ясенович Леонид

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

92.

Baranowski Andriej Fiedorowicz

Барановский Андрей Федорович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski

93.

Titienkowa Jelena Wiktorowna

Титенкова Елена Викоровна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski

94.

Tupik Wiera Michajłowna

Тупик Вера Михайловна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Leninski

95.

Niekrasowa Jelena Timofiejewna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodzki

96.

Łaptiewa Jelena Wiaczesławowna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodzki

97.

Bołowniew Nikołaj Wasiljewicz

Боловнев Николай Васильевич

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodzki

98.

Kazak Wiktor Władimirowicz

Казак Виктор Владимирович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

99.

Szylko Jelena Nikołajewna

Шилько Елена Николаевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

100.

Simachina Lubow’ Siergiejewna

Симахина Любовь Сергеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

101.

Kuzniecowa Natalja Anatoljewna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

102.

Tielica Lidia Fiedorowna

Телица Лидия Федоровна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

103.

Czerniak Jelena Leonidowna

Черняк Елена Леонидовна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

104.

Szestakow Jurij Waleriewicz

Шестаков Юрий Валерьевич

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

105.

Motyl Tatjana Jarosławowna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

106.

Chatkiewicz Jewgieniej Wiktorowicz

Хаткевич Евгений Викторович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

107.

Gusakowa Olga Arkadjewna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

108.

Szagraj Rita Pietrowna

Шаграй Рита Петровна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

109.

Mitrachowicz Irina Aleksiejewna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

110.

Protosowicka Natalja Władimirowna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

111.

Łapko Maksim Fiedorowicz

Лапко Максим Федорович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

112.

Warienik Natalja Siemienowna

Вареник Наталья Семеновна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

113.

Żukowska Żanna Aleksiejewna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

114.

Samoluk Anna Walerjewna

Самолюк Анна Валерьевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

115.

Łukaszenko Dmitrij Aleksandrowicz

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

przedsiębiorca, czynny udział w operacjach finansowych dotyczących rodziny Łukaszenko

116.

Szugajew Siergiej

Шугаев, Сергей

 

zastępca szefa KGB do 15 stycznia 2010 r.

117.

Kuzniecow Igor

Кузнецов, Игорь

 

szef państwowego ośrodka szkoleniowego KGB od 15 stycznia 2010 r.”


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku II (Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 i art. 5, oraz adres, na który należy kierować powiadomienia do Komisji Europejskiej) do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Nagłówek załącznika otrzymuje brzmienie:

„Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 oraz w art. 5, oraz adres, na który należy kierować powiadomienia do Komisji Europejskiej”.

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

2.

Sekcja „Adres do powiadamiania Komisji Europejskiej” otrzymuje następujące brzmienie:

„Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia i pozostałą korespondencję:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

tel.: (32 2) 295 55 85

Faks: (32 2) 299 08 73”


2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/32


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 85/2011

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 11a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 kwietnia 2005 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 560/2005.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji panującej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 należy dodać kolejne osoby i podmioty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zawartego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 560/2005.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

OSOBY I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

 

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Prezes Centralnego Banku Państw Zachodniej Afryki (BCEAO): osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

2.

Denis N'Gbé

Ur. 6 września 1956 r. w Danane;

nr paszportu: PS-AE/094GD07 (ważny do 26 lipca 2012 r.)

Dyrektor krajowy BCEAO – Republika Wybrzeża Kości Słoniowej: osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

3.

Ibrahim Ezzedine

Ur. 5 lutego 1968 r. w Bariche (Liban);

nr paszportu: 08AB14590 (ważny do 4 października 2014 r.)

Przedsiębiorca: wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

4.

Roland Dagher

Ur. 8 maja 1952 r. w Bamako (Mali);

nr paszportów: PD-AE/075FN01 (ważny do 16 stycznia 2011 r.); 08AA15167 (ważny do 1 grudnia 2013 r.)

Przedsiębiorca, członek Rady Gospodarczo-Społecznej: wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

5.

Oussou Kouassi

Ur. 1 stycznia 1956 r. w Oumé;

nr paszportów: PD-AE/016EU09 (ważny do 31 sierpnia 2009 r.);

08AA80739 (ważny do 12 lipca 2014 r.)

Dyrektor generalny ds. gospodarki: osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

6.

Ossey Eugène Amonkou

Ur. 13 lipca 1960 r. w Akoupé;

nr paszportu: 04LE10026 (ważny do 19 czerwca 2011 r.)

Dyrektor generalny Narodowego Banku Inwestycyjnego (BNI): osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.


B.   Podmioty

 

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

1.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

SIEGE SOCIAL

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tel.: +225 20 25 43 00

Faks: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - Email: info@caissepargne.ci

Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tel.: +225 20 25 39 39

Faks: +225 20 22 58 18

Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.


2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 86/2011

z dnia 1 lutego 2011 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

116,3

JO

78,3

MA

59,1

TN

107,6

TR

107,1

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

78,3

MA

100,1

TR

125,4

ZZ

101,3

0709 90 70

MA

62,5

TR

133,2

ZZ

97,9

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,6

MA

55,6

TN

55,4

TR

70,3

ZA

41,5

ZZ

51,2

0805 20 10

IL

171,2

MA

66,1

TR

79,6

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,4

IL

99,3

JM

92,9

MA

102,5

PK

51,1

TR

66,9

US

79,6

ZZ

79,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

56,3

UY

45,3

ZZ

47,1

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

86,6

US

125,2

ZZ

90,7

0808 20 50

CN

76,0

US

133,9

ZA

100,1

ZZ

103,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DYREKTYWY

2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/36


DYREKTYWA KOMISJI 2011/9/UE

z dnia 1 lutego 2011 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmował dodynę.

(2)

Zgodnie z art. 11e rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 powiadamiający wycofał swoje poparcie dla włączenia tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania projektu sprawozdania z oceny. W związku z powyższym przyjęto decyzję Komisji 2008/934/WE z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (4), obejmującą dodynę.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej „wnioskodawcą”) złożył nowy wniosek, w którym ubiega się o zastosowanie przyspieszonej procedury przewidzianej w art. 14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5).

(4)

Wniosek przedłożono Portugalii, państwu członkowskiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia roli sprawozdawcy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 451/2000. Termin dotyczący procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidywane zastosowania są takie same, jak w przedmiocie decyzji 2008/934/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi materialne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(5)

Portugalia oceniła dodatkowe dane przekazane przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie. Przekazała je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwanemu „Urzędem”) oraz Komisji w dniu 14 sierpnia 2009 r. Urząd przekazał dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 i na wniosek Komisji Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski w sprawie dodyny w dniu 28 maja 2010 r. (6). Projekt sprawozdania z oceny, sprawozdanie dodatkowe i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 23 listopada 2010 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego dodyny, opracowanego przez Komisję.

(6)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające dodynę zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć dodynę do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(7)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależnione od spełnienia określonych warunków. W związku z tym należy zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia dalszych informacji w celu potwierdzenia oceny długotrwałego ryzyka dla ptaków i ssaków oraz oceny ryzyka w naturalnych systemach wód powierzchniowych, gdzie potencjalnie powstają główne metabolity.

(8)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

(9)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających dodynę w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub cofnąć istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(10)

Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (7), pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmieniających załącznik I.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(12)

Decyzja 2008/934/WE przewiduje niewłączenie dodyny i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Konieczne jest skreślenie wiersza dotyczącego dodyny w załączniku do tej decyzji.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/934/WE.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Skreśla się wiersz dotyczący dodyny w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

Artykuł 3

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 grudnia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających dodynę jako substancję czynną w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do dodyny, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego dodynę jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej dodyny w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określają, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego dodynę jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego dodynę jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 maja 2015 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4)  Dz.U. L 333 z 11.12.2008, s. 11.

(5)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(6)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodine. EFSA Journal 2010; 8(6):1631. [54 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1631. Dostępny na następującej stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.

(7)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na końcu tabeli dodaje się pozycję w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczegółowe

„326

Dodyna

Nr CAS: 2439-10-3

Nr CIPAC: 101

Octan 1-dodecyloguanidyny

≥ 950 g/kg

1 czerwca 2011 r.

31 maja 2021 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego dodyny, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 23 listopada 2010 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

a)

potencjalne długotrwałe zagrożenia dla ptaków i ssaków;

b)

zagrożenia dla organizmów wodnych oraz dopilnowują, by warunki stosowania uwzględniały odpowiednie środki zmniejszające ryzyko;

c)

zagrożenia dla roślin innych niż docelowe poza obszarem pola oraz dopilnowują, by warunki stosowania uwzględniały odpowiednie środki zmniejszające ryzyko;

d)

monitorowanie poziomów pozostałości w owocach ziarnkowych.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie informacji potwierdzających w odniesieniu do następujących kwestii:

a)

oceny długotrwałego ryzyka dla ptaków i ssaków;

b)

oceny ryzyka w naturalnych systemach wód powierzchniowych, gdzie potencjalnie powstają główne metabolity.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, aby wnioskodawca przedstawił te informacje potwierdzające Komisji do dnia 31 maja 2013 r.”


(1)  Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


DECYZJE

2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/40


DECYZJA RADY 2011/69/WPZiB

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/639/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1).

(2)

W związku ze sfałszowaniem wyborów prezydenckich przeprowadzonych 19 grudnia 2010 r. oraz brutalnym prześladowaniem opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli niezależnych środków masowego przekazu na Białorusi należy zakończyć obowiązywanie zawieszenia ograniczeń podróżowania w stosunku do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i c) decyzji 2010/639/WPZiB.

(3)

Ponadto osoby odpowiedzialne za sfałszowanie wyborów i prześladowanie opozycji powinny zostać objęte środkami ograniczającymi.

(4)

Należy ponadto zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób znajdujących się w wykazach zawartych w załącznikach I, II, III i IV do decyzji 2010/639/WPZiB.

(5)

Rada będzie regularnie analizować sytuację na Białorusi i dokonywać oceny wszelkich postępów, jakie władze Białorusi ewentualnie poczynią na rzecz poszanowania wartości demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności słowa i mediów, wolności gromadzenia się i wolności politycznego zrzeszania się, a także praworządności.

(6)

Należy odpowiednio zmienić decyzję 2010/639/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Rady 2010/639/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)

naruszenie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 grudnia 2010 r. oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, a także osób z nimi powiązanych, według wykazu z załącznika IIIA.”;

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Zamraża się wszelkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób odpowiedzialnych:

a)

za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 marca 2006 r. i za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, oraz związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, według wykazu z załącznika IV;

b)

za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 grudnia 2010 r. i za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, oraz związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, według wykazu z załącznika IIIA.

2.   Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom wymienionym w załącznikach IIIA lub IV ani na ich rzecz.”;

3)

art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku IIIA lub IV oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do opłacenia żywności, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej,”;

4)

art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych narosłych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a)

odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą objęcia tych rachunków przepisami wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB lub niniejszej decyzji

i pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal art. 2 ust. 1 lit. a ) i b) niniejszej decyzji.”;

5)

art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przyjmuje zmiany wykazów znajdujących się w załącznikach I, II, III, IIIA, IV i V w zależności od rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi.”;

6)

art. 7 ust. 3 zostaje uchylony;

7)

załączniki I, II, III i IV do decyzji 2010/639/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załącznikach I, II, III i IV do niniejszej decyzji;

8)

tekst załączników V i VI do niniejszej decyzji dodaje się do decyzji 2010/639/WPZiB jako załącznik IIIA.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)

 

Nazwisko

Nazwisko (pisownia rosyjska)

Miejsce i data urodzenia

Stanowisko

1.

Szejman, Wiktor Władimirowicz

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26 maja 1958 r., rejon grodzieński

były członek Rady Bezpieczeństwa, obecnie specjalny asystent/doradca prezydenta

2.

Naumow, Władimir Władimirowicz

НАУМОВ Владимир Владимирович

7 lutego 1956 r., Smoleńsk

były minister spraw wewnętrznych, obecnie przewodniczący Narodowej Federacji Hokeja

3.

Siwakow, Juri (Jurij) Leonidowicz

Сиваков, Юрий Леонидович

5 sierpnia 1946 r., obwód sachaliński

były minister turystyki

4.

Pawliczenko (Pawliuczenko), Dmitrij (Dmitri) Waleriewicz

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966 r., Witebsk

szef Specjalnej Grupy Reagowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (SOBR)”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b)

 

Nazwisko

Nazwisko (pisownia rosyjska)

Miejsce i data urodzenia

Stanowisko

1.

Jermoszyna, Lidia Michajłowna

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29 stycznia 1953 r., Słuck (rejon miński)

przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi

2.

Podobed, Jurij Nikołajewicz

Подобед, Юрий Николаевич

5 marca 1962 r., Słuck (rejon miński)

Oddział do Celów Specjalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c)

 

Nazwisko i imię (transkrypcja polska)

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)

Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres

Numer paszportu

Stanowisko

1.

Łukaszenka Alaksandr Ryhorawicz

(Łukaszenko Aleksandr Grigoriewicz )

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopyś, obwód witebski

 

 

prezydent

2.

Niewyhłas Hienadź Mikałajewicz

(Niewygłas Giennadij Nikołajewicz)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parachońsk, obwód piński

 

 

szef Biura Administracji Prezydenta

3.

Piatkiewcz Natalla Uładzimirauna

(Pietkiewicz Natalia Władimirowna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Mińsk

 

 

były zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

4.

Rubinau Anatol Mikałajewicz

(Rubinow Anatolij Nikołajewicz)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mohylew

 

 

zastępca szefa, odpowiedzialny za media i ideologię, osobisty sekretarz

5.

Pralaskouski Aleg Witoldawicz

(Proleskowski Oleg Witoldowicz)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Siergijew Posad)

 

 

minister informacji

6.

Radźkou Alaksandr Michajławicz

(Rad’kow Aleksandr Michajłowicz)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Wotnia, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

7.

Rusakiewicz Uładzimir Wasiljewicz

(Rusakiewicz Władimir Wasiljewicz)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Wygonoszcze, Выгонощи, Брестская область

 

 

były minister informacji

8.

Haławanau Wiktar Ryhorawicz

(Gołowanow Wiktor Grigorjewicz)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borysów

 

 

minister sprawiedliwości

9.

Zimouski Alaksandr Leanidawicz

(Zimowski Aleksandr Leonidowicz)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Niemcy

 

 

były prezes telewizji państwowej

10.

Kanaplou Uładzimir Mikałajewicz

(Konoplew Władimir Nikołajewicz)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

wieś Akulincy, Акулинцы Могилевского района

 

 

przewodniczący izby niższej parlamentu

11.

Czarhiniec Mikałaj Iwanawicz

(Czerginiec Nikołaj Iwanowicz)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Mińsk

 

 

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie wyższej

12.

Kascian Siarhiej Iwanawicz

(Kostian Siergiej Iwanowicz)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, obwód mohylewski,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej

13.

Orda Michaił Siarhiejewicz

(Orda Michaił Siergiejewicz)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Zdzięcioł, obwód grodzieński,

Дятлово Гродненской области

 

 

poseł do izby wyższej, przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)

14.

Łazawik Mikałaj Iwanawicz

(Łozowik Nikołaj Iwanowicz)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Niewiniany, obwód miński,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej

15.

Mikłaszewicz Piotr Piatrowicz

(Mikłaszewicz Pietr Pietrowicz)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kasuta, obwód miński,

Косута Минской области

 

 

prokurator generalny

16.

Sliżeuski Aleh Leanidawicz

(Sliżewski Oleg Leonidowicz)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

17.

Charyton Alaksandr

(Chariton Aleksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

konsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości

18.

Smirnou Jauhen Alaksandrawicz

(Smirnow Jewgienij Aleksandrowicz)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

obwód riazański, Rosja

 

 

pierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego

19.

Rawucka Nadzieja Załauna

(Reutska Nadieżda Załowna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

sędzia w sądzie dla dzielnicy Mińsk Maskauski

20.

Trubnikau Mikałaj Alaksiejewicz

(Trubnikow Nikołaj Aleksiejewicz)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

sędzia w sądzie dla dzielnicy Mińsk Partyzanski

21.

Kupryjanau Mikałaj Michajławicz

(Kuprijanow Nikołaj Michajłowicz)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

zastępca prokuratora generalnego

22.

Sucharenka Sciapan Mikałajewicz

(Suchorienko Stiepan Nikołajewicz)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiczi, obwód homelski,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

przewodniczący KGB

23.

Dziemianciej Wasil Iwanawicz

(Diemientiej Wasilij Iwanowicz)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

pierwszy zastępca, KGB

24.

Kozik Leanid Piatrowicz

(Kozik Leonid Pietrowicz)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borysów

 

 

przewodniczący Federacji Związków Zawodowych

25.

Kalada Alaksandr Michajławicz

(Koleda Aleksandr Michajłowicz)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

26.

Michasiou Uładzimir Ilicz

(Michasiew Władimir Ilicz)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim

27.

Łuczyna Leanid Alaksandrawicz (Łuczina Leonid Aleksandrowicz)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

obwód miński

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim

28.

Karpienka Igar Wasiljewicz

(Karpienko Igor’ Wasiljewicz)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Nowokuźnieck, Rosja

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk

29.

Kurłowicz Uładzimir Anatoljewicz

(Kurłowicz Władimir Anatoljewicz)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim

30.

Miacielica Mikałaj Cimafiejewicz

(Mietielica Nikołaj Timofiejewicz)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim

31.

Piszczulonak Michaił Wasiljewicz

(Piszczulenok Michaił Wasiljewicz)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie witebskim

32.

Rybakou Alaksiej (Rybakow Aleksiej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

ul. Jesienina 31-1-104, Mińsk

 

sędzia Sądu Rejonowego dla dzielnicy Mińsk Maskauski

33.

Bortnik Siarhiej Alaksandrawicz (Bortnik Siergiej Aleksandrowicz)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Mińsk

ul. Surganowo 80-263, Mińsk

MP0469554

prokurator

34.

Jasinowicz Leanid Stanisławawicz (Jasinowicz Leonid Stanisławowicz)

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buczany, obwód witebski

ul. Gorowca 4-104, Mińsk

MP0515811

sędzia Sądu Rejonowego dla dzielnicy Mińsk Centralny

35.

Mihun Andrej Arkadziewicz (Migun Andriej Arkadiewicz)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Mińsk

ul. Gorieckowo Maksima 53-16, Mińsk

MP1313262

prokurator”


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)

 

Nazwisko i imię (transkrypcja polska)

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)

Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres

Numer paszportu

Stanowisko

1.

Łukaszenka Alaksandr Ryhorawicz

(Łukaszenko Aleksandr Grigoriewicz )

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopyś, obwód witebski

 

 

prezydent

2.

Niewyhłas Hienadź Mikałajewicz

(Niewygłas Giennadij Nikołajewicz)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parachońsk, obwód piński

 

 

szef Biura Administracji Prezydenta

3.

Piatkiewcz Natalla Uładzimirauna

(Pietkiewicz Natalia Władimirowna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Mińsk

 

 

była zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

4.

Rubinau Anatol Mikałajewicz

(Rubinow Anatolij Nikołajewicz)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mohylew

 

 

zastępca szefa, odpowiedzialny za media i ideologię, osobisty sekretarz

5.

Pralaskouski Aleg Witoldawicz

(Proleskowski Oleg Witoldowicz)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Siergijew Posad)

 

 

minister informacji

6.

Radźkou Alaksandr Michajławicz

(Rad’kow Aleksandr Michajłowicz)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Wotnia, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

7.

Rusakiewicz Uładzimir Wasiljewicz

(Rusakiewicz Władimir Wasiljewicz)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Wygonoszcze, Выгонощи, Брестская область

 

 

były minister informacji

8.

Haławanau Wiktar Ryhorawicz

(Gołowanow Wiktor Grigorjewicz)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borysów

 

 

minister sprawiedliwości

9.

Zimouski Alaksandr Leanidawicz

(Zimowski Aleksandr Leonidowicz)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Niemcy

 

 

były prezes telewizji państwowej

10.

Kanaplou Uładzimir Mikałajewicz

(Konoplew Władimir Nikołajewicz)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

wieś Akulincy, Акулинцы Могилевского района

 

 

przewodniczący izby niższej parlamentu

11.

Czarhiniec Mikałaj Iwanawicz

(Czerginiec Nikołaj Iwanowicz)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Mińsk

 

 

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie wyższej

12.

Kascian Siarhiej Iwanawicz

(Kostian Siergiej Iwanowicz)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, obwód mohylewski,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej

13.

Orda Michaił Siarhiejewicz

(Orda Michaił Siergiejewicz)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Zdzięcioł, obwód grodzieński,

Дятлово Гродненской области

 

 

poseł do izby wyższej, przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)

14.

Łazawik Mikałaj Iwanawicz

(Łozowik Nikołaj Iwanowicz)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Niewiniany, obwód miński,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej

15.

Mikłaszewicz Piotr Piatrowicz

(Mikłaszewicz Pietr Pietrowicz)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kasuta, obwód miński,

Косута Минской области

 

 

prokurator generalny

16.

Sliżeuski Aleh Leanidawicz

(Sliżewski Oleg Leonidowicz)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

17.

Charyton Alaksandr

(Chariton Aleksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

konsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości

18.

Smirnou Jauhen Alaksandrawicz

(Smirnow Jewgienij Aleksandrowicz)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

obwód riazański, Rosja

 

 

pierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego

19.

Rawucka Nadzieja Załauna

(Reutska Nadieżda Załowna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

sędzia w sądzie dla dzielnicy Mińsk Maskauski

20.

Trubnikau Mikałaj Alaksiejewicz

(Trubnikow Nikołaj Aleksiejewicz)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

sędzia w sądzie dla dzielnicy Mińsk Partyzanski

21.

Kupryjanau Mikałaj Michajławicz

(Kuprijanow Nikołaj Michajłowicz)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

zastępca prokuratora generalnego

22.

Sucharenka Sciapan Mikałajewicz

(Suchorienko Stiepan Nikołajewicz)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiczi, obwód homelski,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

szef KGB

23.

Dziemianciej Wasil Iwanawicz

(Diemientiej Wasilij Iwanowicz)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

pierwszy zastępca, KGB

24.

Kozik Leanid Piatrowicz

(Kozik Leonid Pietrowicz)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borysów

 

 

przewodniczący Federacji Związków Zawodowych

25.

Kalada Alaksandr Michajławicz

(Koleda Aleksandr Michajłowicz)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

26.

Michasiou Uładzimir Ilicz

(Michasiew Władimir Ilicz)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim

27.

Łuczyna Leanid Alaksandrawicz

(Łuczina Leonid Aleksandrowicz)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

obwód miński

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim

28.

Karpienka Igar Wasiljewicz

(Karpienko Igor’ Wasiljewicz)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Nowokuźnieck, Rosja

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk

29.

Kurłowicz Uładzimir Anatoljewicz

(Kurłowicz Władimir Anatoljewicz)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim

30.

Miacielica Mikałaj Cimafiejewicz

(Mietielica Nikołaj Timofiejewicz)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim

31.

Piszczulonak Michaił Wasiljewicz

(Piszczulenok Michaił Wasiljewicz)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w obwodzie witebskim

32.

Rybakou Alaksiejb

(Rybakow Aleksiej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

ul. Jesienina 31-1-104, Mińsk

 

sędzia Sądu Rejonowego dla dzielnicy Mińsk Maskouski

33.

Bortnik Siarhiej Alaksandrawicz

(Bortnik Siergiej Aleksandrowicz)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Mińsk

ul. Surganowo 80-263, Mińsk

MP0469554

prokurator

34.

Jasinowicz Leanid Stanisławawicz

(Jasinowicz Leonid Stanisławowicz)

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buczany, obwód witebski

ul. Gorowca 4-104, Mińsk

MP0515811

sędzia Sądu Rejonowego dla dzielnicy Mińsk Centralny

35.

Mihun Andrej Arkadziewicz

(Migun Andriej Arkadiewicz)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Mińsk

ul. Gorieckowo Maksima 53-16, Mińsk

MP1313262

prokurator

36.

Szejman Wiktor Władimirowicz

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

rejon grodzieński

 

 

były członek Rady Bezpieczeństwa, obecnie specjalny asystent/doradca prezydenta

37.

Naumow Władimir Władimirowicz

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smoleńsk

 

 

były minister spraw wewnętrznych, obecnie przewodniczący Narodowej Federacji Hokeja

38.

Pawliczenka (Pawliuczenko) Dmitrij (Dmitri) Waleriewicz

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Witebsk

 

 

szef Specjalnej Grupy Reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR)

39.

Jermoszyna Lidia Michajłowna

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Słuck (rejon miński)

 

 

przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi

40.

Podobed Jurij Nikołajewicz

 

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Słuck (rejon miński)

 

 

Oddział do Celów Specjalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”


ZAŁĄCZNIK V

„ZAŁĄCZNIK IIIA

Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) oraz w art. 2 ust. 1 lit. b)

 

Nazwisko

Nazwisko (pisownia rosyjska)

Miejsce i data urodzenia

Stanowisko

1.

Łukaszenko Wiktor Aleksandrowicz

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Asystent/doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego

2.

Bazanow Aleksandr Wiktorowicz

Базанов Александр Викторович

 

dyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

3.

Gusiew Aleksiej Wiktorowicz

Гусев Алексей Викторович

 

pierwszy wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

4.

Krisztapowicz Lew Jewstafiewicz

Криштапович Лев Евстафьевич

 

wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

5.

Kołos Jelena Pietrowna

Колос Елена Петровна

 

wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

6.

Makiej Władimir Władimirowicz

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5 sierpnia 1958 r., rejon grodzieński

przewodniczący Biura Administracji Prezydenta

7.

Janczewski Wsiewołod Wiaczesławowicz

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22 kwietnia 1976 r., Borysów

asystent prezydenta, szef Wydziału Ideologicznego w Biurze Administracji Prezydenta

8.

Malcew Leonid Siemienowicz

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29 sierpnia 1949 r., Wietenewka, rejon słonimski, obwód grodzeński

sekretarz Rady Bezpieczeństwa

9.

Tiurin Andriej

Тюрин, Андрей

 

szef prezydenckiej grupy ds. bezpieczeństwa

10.

Ipatow Wadim Dmitriewicz

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej

11.

Busznaja Natalia Władimirowna

Бушная, Наталья Владимировна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

12.

Buszczik Wasilij Wasiliewicz

Бущик, Василий Васильевич

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

13.

Kacubo Swietłana Pietrowna

Кацубо, Светлана Петровна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

14.

Kisielewa Nadieżda Nikołajewna

Киселева, Надежда Николаевна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

15.

Podolak Eduard Wasiljewicz

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

16.

Rachmanowa Marina Jurjewna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

17.

Szczurok Iwan Antonowicz

Щурок, Иван Антонович

 

członek Centralnej Komisji Wyborczej

18.

Kisielew Anatolij Siemienowicz

Киселев, Анатолий Семенович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Brześć

19.

Kriukowski Wiaczesław Jefimowicz

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie witebskim

20.

Stosz Nikołaj Nikołajewicz

Стош, Николай Николаевич

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie homelskim

21.

Sawko Walerij Josifowicz

Савко, Валерий Иосифович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie grodzieńskim

22.

Wasiliew Aleksiej Aleksandrowicz

Васильев, Алексей Александрович

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim

23.

Berestow Walerij Wasiljewicz

Берестов, Валерий Васильевич

 

przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w rejonie mohylewskim

24.

Wasilewicz Grigorij Aleksiejewicz

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13 lutego 1955 r.

prokurator generalny

25.

Szwed Andriej Iwanowicz

Швед Андрей Иванович

 

zastępca prokuratora generalnego

26.

Łaszin Aleksandr Michajłowicz

Лашин, Александр Михайлович

 

zastępca prokuratora generalnego

27.

Konon Wiktor Aleksandrowicz

Конон, Виктoр Александрович

 

zastępca prokuratora generalnego

28.

Stuk Aleksiej Konstantinowicz

Стук, Алексей Константинович

 

zastępca prokuratora generalnego

29.

Kuklis Nikołaj Iwanowicz

Куклис, Николай Иванович

 

zastępca prokuratora generalnego

30.

Chmaruk Siergiej Konstantinowicz

Хмарук, Сергей Константинович

 

prokurator obwodu brzeskiego

31.

Dysko Giennadij Josifowicz

Дыско, Генадий Иосифович

 

prokurator obwodu witebskiego

32.

Szajew Walentin Pietrowicz

Шаев, Валентин Петрович

 

prokurator obwodu homelskiego

33.

Morozow Wiktor Nikołajewicz

Морозов, Виктор Николаевич

 

prokurator obwodu grodzieńskiego

34.

Archipow Aleksandr Michajłowicz

Архипов, Александр Михайлович

 

prokurator obwodu mińskiego

35.

Sien’kiewicz Eduard Aleksandrowicz

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

prokurator obwodu mohylewskiego

36.

Kulik Nikołaj Nikołajewicz

Кулик, Николай Николаевич

 

prokurator miasta Mińsk

37.

Dudkin Anatolij Konstantinowicz

Дудкин, Анатолий Константинович

 

prokurator ds. transportu Republiki Białorusi

38.

Dranica Aleksandr Nikołajewicz

Драница, Александр Николаевич

 

wojskowy prokurator generalny

39.

Wilejczik Aleksandr Władimirowicz

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

pierwszy wiceminister sprawiedliwości

40.

Łomat’ Zenon Kuz’micz

Ломать, Зенон Кузьмич

1944 r., Karabani

były przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej

41.

Kuleszow Anatolij Nilowicz

Кулешов Анатолий Нилович

1959

minister spraw wewnętrznych

42.

Piekarski Oleg Anatoljewicz

Пекарский, Олег Анатольевич

 

pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych

43.

Poludien’ Jewgienij Jewgienjewicz

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

wiceminister spraw wewnętrznych

44.

Jewsiejew Igor’ Władimirowicz

Евсеев, Игорь Владимирович

 

szef grupy operacyjnej OMON

45.

Farmagiej Leonid Konstantinowicz

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

komendant milicji obwodu mińskiego

46.

Łukomski Aleksandr Walentinowicz

Лукомский, Александр Валентинович

 

dowódca specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodzie mińskim

47.

Zajcew Wadim Jurjewicz

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

szef KGB

48.

Diedkow Leonid Nikołajewicz

Дедков, Леонид Николаевич

 

pierwszy zastępca szefa KGB, szef KGB w obwodzie witebskim

49.

Bachmatow Igor’ Andriejewicz

Бахматов, Игорь Андреевич

 

zastępca szefa KGB

50.

Tertiel Iwan Stanisławowicz

Тертель Иван Станиславович

 

zastępca szefa KGB

51.

Smolenski Nikołaj Zinowjewicz

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

zastępca szefa KGB

52.

Wiegiera Wiktor Pawłowicz

Вегера Виктор Павлович

 

były pierwszy zastępca szefa KGB

53.

Sworob Nikołaj Konstantinowicz

Свороб, Николай Константинович

 

były zastępca szefa KGB

54.

Trietjak Piotr

Третьяк, Петр

 

zastępca szefa KGB

55.

Zacharow Aleksiej Iwanowicz

Захаров, Алексей Иванович

 

szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu

56.

Tołstaszow Aleksandr Olegowicz

Толсташов Александр Олегович

 

szef wydziału KGB ds. ochrony porządku konstytucyjnego oraz walki z terroryzmem

57.

Rusak Wiktor

Русак, Виктор

 

szef wydziału KGB ds. bezpieczeństwa gospodarczego

58.

Jurata Wiktor

Юрата, Виктор

 

szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności

59.

Woropajew Igor’ Grigorjewicz

Воропаев Игорь Григорьевич

 

były szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności

60.

Kałacz Władimir Wiktorowicz

Калач Владимир Викторович

 

były szef KGB w obwodzie mińskim

61.

Bus’ko Igor’ Jewgienjewicz

Бусько Игорь Евгеньевич

 

szef KGB w mieście Brześć

62.

Korż Iwan Aleksiejewicz

Корж Иван Алексеевич

 

szef KGB w mieście Grodno

63.

Siegiejenko Igor’ Pietrowicz

Сергеенко Игорь Петрович

 

szef KGB w mieście Mohylew

64.

Gierasimienko Giennadij Anatoljewicz

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

szef KGB w mieście Homel

65.

Leskowski Iwan Anatoljewicz

Лесковский Иван Анатольевич

 

były szef KGB w mieście Homel

66.

Masłakow Walerij

Маслаков Валерий

 

szef wydziału KGB ds. wywiadu

67.

Wołkow Siergiej

Волков Сергей

 

były szef wydziału KGB ds. wywiadu

68.

Żadobin Jurij Wiktorowicz

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14 listopada 1954 r.

minister obrony

69.

Kraszewski Wiktor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

szef GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego)

70.

Ananicz Lilija Stanisławowna

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

pierwszy wiceminister ds. informacji

71.

Łaptienok Igor’ Nikołajewicz

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961

wiceminister ds. informacji

72.

Dawidko Giennadij Bronisławowicz

Давидко, Геннадий Брониславович

 

prezes telewizji państwowej

73.

Kozijatko Jurij Wasiljewicz

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964 r., Brześć

dyrektor generalny kanału Stolicznoje Telewidienie

74.

Jakubowicz Pawieł Izotowicz

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23 września 1946 r.

redaktor naczelny gazety Sowietskaja Bielarus

75.

Lemieszenok Anatolij Iwanowicz

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

redaktor naczelny czasopisma Republika

76.

Prokopow Jurij

Прокопов Юрий

 

dziennikarz państwowego kanału telewizyjnego Pierwij (Jedynka) zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko

77.

Michalczenko Aleksiej

Михальченко Алексей

 

dziennikarz państwowego kanału telewizyjnego ONT zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko

78.

Taranda Aleksandr Michajłowicz

Таранда Александр Михайлович

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

79.

Gordijenko Siergiej Aleksandrowicz

Гордиенко Сергей Александрович

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

80.

Toropecka Galina Michajłowna

Торопецкая Галина Михайловна

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

81.

Szadrina Anna Stanisławowna

Шадрина Анна Станиславовна

 

zastępca redaktora gazety Sowietskaja Bielarus

82.

Żuk Dmitrij

Жук Дмитрий

 

dyrektor generalny państwowej agencji informacyjnej BIELTA

83.

Gigin Wadim

Гигин Вадим

 

redaktor naczelny miesięcznika Bielorusskaja Dumka

84.

Abłamejko Siergiej Władimirowicz

Абламейко, Сергей Владимирович

 

rektor, Białoruski Uniwersytet Państwowy

85.

Sirenko Wiktor Iwanowicz

Сиренко Виктор Иванович

 

naczelny lekarz oddziału ratunkowego szpitala w Mińsku

86.

Ananicz Jelena Nikołajewna

Ананич Елена Николаевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski

87.

Rewinska Tat’jana Władimirowna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski

88.

Jes’man Walerij Aleksandrowicz

Есьман Валерий Александрович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

89.

Byczko Aleksiej Wiktorowicz

Бычко Алексей Викторович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

90.

Hodaniewicz Aleksandr Aleksandrowicz

Ходаневич Александр Александрович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

91.

Jasienowicz Leonid

Ясенович Леонид

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

92.

Baranowski Andriej Fiedorowicz

Барановский Андрей Федорович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski

93.

Titienkowa Jelena Wiktorowna

Титенкова Елена Викоровна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski

94.

Tupik Wiera Michajłowna

Тупик Вера Михайловна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Leninski

95.

Niekrasowa Jelena Timofiejewna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodzki

96.

Łaptiewa Jelena Wiaczesławowna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodzki

97.

Bołowniew Nikołaj Wasiljewicz

Боловнев Николай Васильевич

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodzki

98.

Kazak Wiktor Władimirowicz

Казак Виктор Владимирович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

99.

Szylko Jelena Nikołajewna

Шилько Елена Николаевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

100.

Simachina Lubow’ Siergiejewna

Симахина Любовь Сергеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

101.

Kuzniecowa Natalja Anatoljewna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

102.

Tielica Lidia Fiedorowna

Телица Лидия Федоровна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

103.

Czerniak Jelena Leonidowna

Черняк Елена Леонидовна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

104.

Szestakow Jurij Waleriewicz

Шестаков Юрий Валерьевич

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

105.

Motyl Tatjana Jarosławowna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

106.

Chatkiewicz Jewgieniej Wiktorowicz

Хаткевич Евгений Викторович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

107.

Gusakowa Olga Arkadjewna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

108.

Szagraj Rita Pietrowna

Шаграй Рита Петровна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

109.

Mitrachowicz Irina Aleksiejewna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

110.

Protosowicka Natalja Władimirowna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

111.

Łapko Maksim Fiedorowicz

Лапко Максим Федорович

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Kastrycznicki

112.

Warienik Natalja Siemienowna

Вареник Наталья Семеновна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

113.

Żukowska Żanna Aleksiejewna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

114.

Samoluk Anna Walerjewna

Самолюк Анна Валерьевна

 

sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

115.

Łukaszenko Dmitrij Aleksandrowicz

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

przedsiębiorca, czynny udział w operacjach finansowych dotyczących rodziny Łukaszenko

116.

Szugajew Siergiej

Шугаев, Сергей

 

zastępca szefa KGB do 15 stycznia 2010 r.

117.

Kuzniecow Igor’

Кузнецов, Игорь

 

szef państwowego ośrodka szkoleniowego KGB od 15 stycznia 2010 r.”


2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/57


DECYZJA RADY 2011/70/WPZiB

z dnia 31 stycznia 2011 r.

dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1).

(2)

Dnia 12 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/386/WPZiB aktualizującą wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (2).

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB konieczne jest dokonanie pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie decyzja 2010/386/WPZiB.

(4)

W niniejszej decyzji przedstawia się wynik przeglądu przeprowadzonego przez Radę w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

(5)

Z zastrzeżeniem wyniku odwołania złożonego w sprawie T-348/07 Rada stwierdziła, że osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska oraz że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom restrykcyjnym przewidzianym w tym wspólnym stanowisku.

(6)

Z uwagi na odwołanie złożone w sprawie T-348/07 Rada uznała, że decyzja 2010/386/WPZiB nie powinna zostać uchylona w odniesieniu do jednej z grup. Przegląd dotyczący tej grupy jest w toku.

(7)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wykaz osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, jest zawarty w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Uchyla się decyzję 2010/386/WPZiB w zakresie, w jakim nie dotyczy ona grupy, o której mowa w pkt 25 części 2 załącznika do niej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.

(2)  Dz.U. L 178 z 13.7.2010, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB, GRUP I PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 1, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 2, 3 I 4 WSPÓLNEGO STANOWISKA 2001/931/WPZIB

1.   Osoby

1.

ABOU, Rabah Naami (alias: Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias szwajcarski Abderrahmane), ur. 17.10.1964 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias: ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), ur. 26.6.1967 r. w Katif-Bab al-Szamal (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), ur. 18.8.1969 r. w Konstantynie (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), ur. 13.5.1975 r. w Ajn Taja (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

8.

ASLI, Rabah, ur. 13.5.1975 r. w Ajn Taja (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

9.

ATWA, Ali (alias: BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), ur. w 1960 r. w Libanie, obywatel Libanu

10.

BOUYERI, Mohammed (alias: Abu Zubair; Sobiar; Abu Zoubair), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy) – członek grupy Hofstadgroep

11.

DARIB, Noureddine (alias: Carreto; Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 r. w Algierii – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), ur. 1.6.1970 r. w Algierii – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

13.

EL FATMI, Nouredine (alias: Nouriddin EL FATMI; Nouriddine EL FATMI; Noureddine EL FATMI; Abu AL KA’E KA’E; Abu QAE QAE; Fouad; Fzad; Nabil EL FATMI; Ben Mohammed; Ben Mohand Ben Larbi; Ben Driss Muhand Ibn Larbi; Abu Tahar; Eggie), ur. 15.8.1982 r. w Midarze (Maroko), paszport (marokański) nr N829139 – członek grupy Hofstadgroep

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias: AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), ur. 10.7.1965 r. lub 11.7.1965 r. w El Dibabiya (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, ur. 10.9.1971 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), ur. w roku 1963 w Libanie, obywatel Libanu

17.

MOHAMMED, Chalid Szejk (alias: ALI, Salem; BIN CHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Aszraf Refaat Nabith; WADUD, Chalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie, paszport nr 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), ur. 26.12.1974 r. w Husajn Daj (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

19.

NOUARA, Farid, ur. 25.11.1973 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), ur. 11.9.1968 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), ur. 23.6.1963 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), ur. 14.6.1974 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

23.

SENOUCI, Sofiane, ur. 15.4.1971 r. w Husajn Daj (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

24.

TINGUALI, Mohammed (alias: Mouh di Kouba), ur. 21.4.1964 r. w Al-Bulajdzie (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias: Abdullah; David), ur. 6.3.1985 r. w Amersfoort (Niderlandy), paszport (holenderski) nr NE8146378 – członek grupy Hofstadgroep

2.   Grupy i podmioty

1.

Organizacja Abu Nidala (znana również pod nazwami: Rewolucyjna Rada Fatah; Rewolucyjne Brygady Arabskie; Czarny Wrzesień; Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów)

2.

Brygady Męczenników Al-Aksy

3.

Al-Aqsa e.V. (Stowarzyszenie Al-Aksa)

4.

Al-Takfir wal-Hijra

5.

Aum Shinrikyō (znana również pod nazwami: AUM; Aum Najwyższa Prawda; Aleph)

6.

Babbar Chalsa

7.

Komunistyczna Partia Filipin i jej zbrojne ramię: Nowa Armia Ludowa, Filipiny

8.

Dżama’a al-Islamija (znana również pod nazwą Al-Dżama’a al-Islamija) (Grupa Islamska)

9.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephes” – IBDA-C (Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód)

10.

Hamas oraz jego odłam Hamas-Izz al-Din al-Kassem

11.

Hizbul Mudżahedin – HM

12.

Hofstadgroep

13.

Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju

14.

Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikhijskiej

15.

Siły Chalistan Zindabad

16.

Partia Pracujących Kurdystanu – PKK (znana również pod nazwami: KADEK; KONGRA-GEL)

17.

Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu

18.

Ejército de Liberación Nacional (Narodowa Armia Wyzwolenia)

19.

Palestyński Islamski Dżihad

20.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny

21.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Naczelne Dowództwo

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii)

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (Partia, Front i Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego) [znana również pod nazwami Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna); Dev Sol]

24.

Sendero Luminoso – SL (Świetlisty Szlak)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (znana również pod nazwami: Sokoły Wolności Kurdystanu; Jastrzębie Wolności Kurdystanu)

26.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Kolumbijskie Zjednoczone Siły Samoobrony/Kolumbijska Zjednoczona Grupa Samoobrony)


2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/60


DECYZJA RADY 2011/71/WPZiB

z dnia 31 stycznia 2011 r.

zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (1).

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji panującej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do decyzji 2010/656/WPZiB należy dodać kolejne osoby i podmioty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 7 ust. 2 decyzji 2010/656/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o zastosowaniu wobec danej osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i w art. 5 ust. 1 lit. b), odpowiednio zmienia ona załącznik II.”.

Artykuł 2

Osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszej decyzji dodaje się do wykazu znajdującego się w załączniku II do decyzji 2010/656/WPZiB.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

OSOBY I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2

 

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Prezes Centralnego Banku Państw Zachodniej Afryki (BCEAO): osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

2.

Denis N'Gbé

Ur. 6 września 1956 r. w Danane;

nr paszportu: PS-AE/094GD07 (ważny do 26 lipca 2012 r.)

Dyrektor krajowy BCEAO – Republika Wybrzeża Kości Słoniowej: osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

3.

Ibrahim Ezzedine

Ur. 5 lutego 1968 r. w Bariche (Liban);

nr paszportu: 08AB14590 (ważny do 4 października 2014 r.)

Przedsiębiorca: wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

4.

Roland Dagher

Ur. 8 maja 1952 r. w Bamako (Mali);

nr paszportów: PD-AE/075FN01 (ważny do 16 stycznia 2011 r.); 08AA15167 (ważny do 1 grudnia 2013 r.)

Przedsiębiorca, członek Rady Gospodarczo-Społecznej: wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

5.

Oussou Kouassi

Ur. 1 stycznia 1956 r. w Oumé;

nr paszportów: PD-AE/016EU09 (ważny do 31 sierpnia 2009 r.); 08AA80739 (ważny do 12 lipca 2014 r.)

Dyrektor generalny ds. gospodarki: osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

6.

Ossey Eugène Amonkou

Ur. 13 lipca 1960 r. w Akoupé;

nr paszportu: 04LE10026 (ważny do 19 czerwca 2011 r.)

Dyrektor generalny Narodowego Banku Inwestycyjnego (BNI): osoba odmawiająca podporządkowania się demokratycznie wybranemu prezydentowi; wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.


B.   Podmioty

 

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

1.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

SIEGE SOCIAL

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tel.: +225 20 25 43 00

Faks: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - Email: info@caissepargne.ci

Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.

2.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d’Ivoire

Tel.: +225 20 25 39 39 - Faks: +225 20 22 58 18

Wnosi wkład w finansowanie nielegalnego rządu Laurenta Gbagbo.


2.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/62


DECYZJA RADY 2011/72/WPZiB

z dnia 31 stycznia 2011 r.

dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 stycznia 2011 r. Rada potwierdziła swoją pełną solidarność z Tunezją i jej społeczeństwem oraz poparcie dla nich w staraniach, aby ustanowić stabilną demokrację, praworządność, pluralizm demokratyczny oraz pełne poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności.

(2)

Rada postanowiła ponadto przyjąć środki ograniczające skierowane przeciwko osobom odpowiedzialnym za sprzeniewierzenie tunezyjskich państwowych środków finansowych, które to osoby pozbawiają w ten sposób społeczeństwo Tunezji korzyści ze zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego i podważają rozwój demokracji w tym kraju.

(3)

Wykonanie niektórych środków wymaga dalszych działań Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku osób odpowiedzialnych za sprzeniewierzenie tunezyjskich państwowych środków finansowych oraz osób fizycznych lub prawnych lub podmiotów z nimi powiązanych.

2.   Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – osobom fizycznym lub prawnym lub podmiotom wymienionym w załączniku ani też na ich rzecz żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

3.   Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

niezbędne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na uiszczenie opłat lub prowizji za standardową usługę przechowywania lub utrzymywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwy organ innego państwa członkowskiego oraz Komisję co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia o powodach stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, o których mowa w art. 1 ust. 1, zostali umieszczeni w załączniku, lub są przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tym dniem;

b)

fundusze lub zasoby finansowe będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób mających takie roszczenia;

c)

zastaw lub orzeczenie nie zostały ustanowione na rzecz wymienionych w załączniku osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów; oraz

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

5.   Ustęp 2 nie stosuje się w odniesieniu do dodawania do zamrożonych rachunków:

a)

odsetek lub innych dochodów należnych od tych rachunków; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać niniejszej decyzji;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają ust. 1.

Artykuł 2

1.   Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, sporządza i zmienia wykaz znajdujący się w załączniku.

2.   Rada powiadamia o swojej decyzji i uzasadnieniu umieszczenia w wykazie daną osobę lub podmiot bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi przedstawienie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę lub podmiot.

Artykuł 3

1.   W załączniku wskazuje się powody umieszczenia w nim danych osób i podmiotów.

2.   W załączniku podaje się również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób lub podmiotów. W odniesieniu do osób takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 4

W celu maksymalizacji oddziaływania wspomnianych powyżej środków Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania środków ograniczających podobnych do tych zawartych w niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres 12 miesięcy. Niniejsza decyzja jest przedmiotem ciągłego przeglądu. Jest ona odpowiednio przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

ur. w dniu 3 września 1936 r., paszporty: nr D005686, ważny do dnia 24 grudnia 2011 r., oraz nr D012100, ważny do dnia 15 stycznia 2014 r.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie sprzeniewierzenia nieruchomości i rzeczy ruchomych, otwarcia kont bankowych i posiadania aktywów w różnych krajach jako część operacji prania pieniędzy.

2.

Leïla Bent Mohammed Trabelsi, (nazwisko małżonka) Ben Ali

ur. w dniu 24 października 1956 r., paszporty: nr D005687, ważny do dnia 24 grudnia 2011 r. oraz nr D012101, ważny do dnia 15 stycznia 2014 r.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie sprzeniewierzenia nieruchomości i rzeczy ruchomych, otwarcia kont bankowych i posiadania aktywów w różnych krajach jako część operacji prania pieniędzy.