ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.335.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 335

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 53
18 grudnia 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2010/783/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

1

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1212/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carota Novella di Ispica (ChOG)]

30

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1215/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Montoro-Adamuz (ChNP)]

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1216/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Lamb (ChOG)]

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych ( 1 )

36

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych ( 1 )

43

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

48

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach trzecich indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

50

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1221/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

52

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1222/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

54

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1223/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

56

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1224/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

58

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2010/784/WPZiB z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

60

 

 

2010/785/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pyriofenonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9076)  ( 1 )

64

 

 

2010/786/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9126)

66

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym ( Dz.U. L 149 z 21.6.1993 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 19, s. 5)

73

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

18.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/1


DECYZJA RADY

z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

(2010/783/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 października 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1563/2006 w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (1).

(2)

Protokół załączony do tej umowy wygasa w dniu 31 grudnia 2010 r.

(3)

Unia Europejska negocjowała ze Związkiem Komorów (zwanym dalej „Komorami”) nowy protokół przyznający statkom UE uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Związku Komorów w zakresie rybołówstwa. Aby statki UE mogły kontynuować działalność połowową, art. 13 nowego protokołu przewiduje jego tymczasowe stosowanie.

(4)

W wyniku negocjacji nowy protokół został parafowany w dniu 21 maja 2010 r. i zmieniony poprzez wymianę listów w dniu 16 września 2010 r.

(5)

W oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jego zawarcia, nowy protokół powinien zostać podpisany i tymczasowo stosowany,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej podpisanie Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów, z zastrzeżeniem zawarcia tego protokołu.

Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Artykuł 3

W oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jego zawarcia, protokół jest tymczasowo stosowany zgodnie z jego art. 13.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2010 r.

W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 290 z 20.10.2006, s. 6.


PROTOKÓŁ

ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

Artykuł 1

Okres stosowania i uprawnienia do połowów

1.   Przez okres 3 lat uprawnienia do połowów przyznane statkom Unii Europejskiej na mocy art. 5 umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa ustala się w następujący sposób:

sejnery tuńczykowe: 45 statków

taklowce powierzchniowe: 25 statków.

2.   Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 5, 6, 8 i 9 niniejszego protokołu.

Artykuł 2

Rekompensata finansowa – warunki płatności

1.   Ustala się rekompensatę finansową, o której mowa w art. 7 umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa, na okres, o którym mowa w art. 1, w wysokości 1 845 750 EUR.

2.   Rekompensata finansowa obejmuje:

a)

roczną kwotę z tytułu dostępu do w.s.e. Komorów w wysokości 315 250 EUR, stanowiącą równoważność pojemności referencyjnej 4 850 ton rocznie; oraz

b)

specjalną kwotę w wysokości 300 000 EUR rocznie przeznaczoną na wsparcie realizacji sektorowej polityki rybołówstwa Komorów.

3.   Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 3, 4, 5 i 6 niniejszego protokołu oraz art. 12 i 13 umowy.

4.   Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana przez Unię Europejską co roku w okresie stosowania niniejszego protokołu, w kwocie 615 250 EUR odpowiadającej sumie rocznych kwot, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b).

5.   Jeżeli całkowita wielkość połowów statków Unii Europejskiej na wodach Komorów przekracza 4 850 ton rocznie, łączna kwota rocznej rekompensaty finansowej zostanie zwiększona o 65 EUR za każdą dodatkową tonę połowu. Łączna roczna kwota wypłacana przez Unię Europejską nie może być jednak wyższa niż dwukrotność kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) (630 500 EUR). W przypadku gdy wielkość połowów statków Unii Europejskiej przekracza ilość odpowiadającą dwukrotności łącznej rocznej kwoty, kwota należna za nadwyżkę ponad ten limit jest wypłacana w roku następnym.

6.   Płatność za pierwszy rok jest dokonywana najpóźniej 30 dni po wejściu w życie protokołu, a w latach następnych – najpóźniej do dnia rocznicy wejścia w życie protokołu.

7.   Przeznaczenie rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 2 lit. a), podlega wyłącznej kompetencji władz Komorów.

8.   Całość rekompensaty finansowej wskazanej w art. 2 ust. 2 niniejszego protokołu jest przelewana na rachunek odrębny Skarbu Państwa otwarty w Banque Centrale des Comores.

9.   Kwota odpowiadająca rekompensacie finansowej, o której mowa w art. 2 lit. b), zostanie przelana z tego rachunku odrębnego na rachunek TR 5006 otwarty w banku centralnym przez ministerstwo odpowiedzialne za rybołówstwo.

Artykuł 3

Propagowanie odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa na wodach Komorów

1.   Strony uzgadniają w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego protokołu, wieloletni program sektorowy oraz warunki jego stosowania, w szczególności:

roczne i wieloletnie wytyczne, zgodnie z którymi jest wykorzystywana rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b),

cele, które powinny być zrealizowane w skali rocznej i wieloletniej, aby osiągnąć, w dalszej perspektywie, zrównoważone i odpowiedzialne rybołówstwo, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Komory w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub też polityki w innych dziedzinach, związanej z ustanowieniem odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa lub mającej na to wpływ,

kryteria i procedury, jakie należy stosować w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników w skali rocznej.

2.   Wszelkie zmiany proponowane w wieloletnim programie sektorowym muszą zostać zatwierdzone przez Strony w ramach wspólnego komitetu.

3.   Co roku Komory podejmują decyzję o ewentualnym przeznaczeniu dodatkowej kwoty do części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), na cele wprowadzenia w życie programu wieloletniego. O przeznaczeniu takiej kwoty należy poinformować Unię Europejską.

4.   W przypadku gdy jest to uzasadnione w świetle rocznej oceny wyników realizacji wieloletniego programu sektorowego, Komisja Europejska zastrzega sobie prawo, po przeprowadzeniu konsultacji pomiędzy Stronami w ramach wspólnego komitetu, do zmniejszenia części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b) protokołu, w celu dostosowania kwoty przeznaczanej na realizację programu stosownie do wyników.

Artykuł 4

Współpraca naukowo-badawcza w dziedzinie odpowiedzialnego rybołówstwa

1.   Obie Strony zobowiązują się do propagowania odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach Komorów w oparciu o zasadę niedyskryminowania żadnej z flot prowadzących działalność na tych wodach.

2.   W okresie obowiązywania niniejszego protokołu Unia Europejska i Związek Komorów podejmują starania, aby monitorować stan zasobów rybnych na obszarze połowowym Komorów.

3.   Obie Strony przestrzegają zaleceń i uchwał Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) i zobowiązują się do propagowania współpracy w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa na poziomie podregionalnym.

4.   Zgodnie z art. 4 umowy Strony, na podstawie zaleceń i uchwał przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, przeprowadzają konsultacje w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy w celu podjęcia, w razie potrzeby po przeprowadzeniu zebrania naukowego oraz za obopólną zgodą, środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi, mających wpływ na działalność statków Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Dostosowanie uprawnień do połowów za obopólną zgodą

Uprawnienia do połowów, o których mowa w art. 1, mogą zostać dostosowane za obopólną zgodą, jeśli zalecenia i uchwały przyjęte przez IOTC potwierdzają, że takie dostosowanie gwarantuje zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi Komorów. W takim przypadku rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), zostaje dostosowana proporcjonalnie i pro rata temporis. Łączna kwota rocznej rekompensaty finansowej wypłacana przez Unię Europejską nie może jednak przekroczyć dwukrotności kwoty przewidzianej w art. 2 ust. 2 lit. a).

Artykuł 6

Nowe uprawnienia do połowów

1.   W przypadku gdy statki Unii Europejskiej będą zainteresowane podjęciem działalności połowowej, która nie została wskazana w art. 1, Strony konsultują się przed ewentualnym przyznaniem upoważnienia ze strony władz Komorów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Strony uzgadniają warunki mające zastosowanie do tych nowych uprawnień do połowów i, w razie konieczności, dokonują zmian w niniejszym protokole i w załączniku do niego.

2.   Strony zachęcają do zwiadów rybackich. W tym celu, na wniosek jednej z dwóch Stron, Strony konsultują się i określają w każdym indywidualnym przypadku gatunki, warunki i wszelkie inne istotne czynniki.

3.   Strony przeprowadzają zwiady rybackie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Komorów oraz uzgodnionymi przepisami administracyjnymi i naukowymi, w stosownych przypadkach. Upoważnienia do prowadzenia zwiadu rybackiego są przyznawane maksymalnie na okres sześciu miesięcy.

4.   W przypadku gdy Strony uznają, że zwiady rybackie przyniosły pozytywne wyniki, władze Komorów, w ramach posiedzenia wspólnego komitetu, przewidzianego w art. 9 umowy, mogą przyznać flocie Unii Europejskiej uprawnienia do połowów nowych gatunków na okres pozostający do wygaśnięcia niniejszego protokołu. Rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) niniejszego protokołu, zostaje w związku z tym zwiększona.

Artykuł 7

Warunki dotyczące działalności połowowej – Klauzula wyłączności

1.   Bez uszczerbku dla art. 6 umowy, statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą dokonywać połowów na wodach Komorów, tylko jeśli posiadają upoważnienie do połowów wydane w ramach niniejszego protokołu i zgodnie ze szczegółowymi zasadami opisanymi w załączniku do niniejszego protokołu.

2.   W przypadku kategorii połowów nieobjętych niniejszym protokołem oraz zwiadu rybackiego władze Komorów mogą wydawać upoważnienia do połowów statkom Unii Europejskiej. Za zgodą obu Stron, przyznawanie tych upoważnień podlega jednak przepisom ustawowym i wykonawczym Związku Komorów.

Artykuł 8

Zawieszenie i zmiana płatności rekompensaty finansowej

1.   Rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), może zostać zmieniona lub zawieszona po przeprowadzeniu konsultacji w ramach wspólnego komitetu, w przypadku gdy:

a)

nadzwyczajne okoliczności, inne niż zjawiska naturalne, uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w w.s.e. Komorów;

b)

w wyniku znaczących zmian wytycznych politycznych, które doprowadziły do zawarcia niniejszego protokołu, jedna ze Stron wnosi o przegląd jego postanowień w celu dokonania ich ewentualnej zmiany;

c)

Unia Europejska stwierdza na Komorach naruszenie zasadniczych i podstawowych elementów praw człowieka, o których mowa w art. 9 umowy z Kotonu.

2.   Unia Europejska zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia płatności specjalnej rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 2 ust. 2 lit. b) niniejszego protokołu:

a)

w przypadku gdy wspólny komitet stwierdzi w wyniku przeprowadzonej oceny, że osiągnięte wyniki nie są zgodne z planem;

b)

w przypadku gdy ta rekompensata finansowa nie jest wypłacana.

3.   Płatność rekompensaty finansowej jest wznawiana po przeprowadzeniu konsultacji i osiągnięciu porozumienia przez obie Strony z chwilą przywrócenia sytuacji sprzed wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, lub gdy jest to uzasadnione w świetle osiągniętych wyników finansowych, o których mowa w ust. 2.

Artykuł 9

Zawieszenie wykonywania protokołu

1.   Wykonywanie niniejszego protokołu może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron, po przeprowadzeniu konsultacji w ramach wspólnego komitetu, w przypadku gdy:

a)

nadzwyczajne okoliczności, inne niż zjawiska naturalne, uniemożliwiają prowadzenie działalności połowowej w w.s.e. Komorów;

b)

w wyniku znaczących zmian wytycznych politycznych, które doprowadziły do zawarcia niniejszego protokołu, jedna ze Stron wnosi o przegląd jego postanowień w celu dokonania ich ewentualnej zmiany;

c)

Unia Europejska stwierdza na Komorach naruszenie zasadniczych i podstawowych elementów praw człowieka, o których mowa w art. 9 umowy z Kotonu;

d)

Unia Europejska nie dokonała płatności rekompensaty finansowej przewidzianej w art. 2 ust. 2 lit. a) z powodów innych niż przewidziane w art. 8 niniejszego protokołu;

e)

pomiędzy Stronami zaistniał spór dotyczący interpretacji niniejszego protokołu;

f)

jedna ze Stron nie przestrzega postanowień niniejszego protokołu.

2.   Wykonywanie protokołu może zostać zawieszone z inicjatywy jednej ze Stron, gdy spór pomiędzy Stronami uznaje się za poważny, a konsultacje przeprowadzone w ramach wspólnego komitetu nie doprowadziły do polubownego zakończenia sporu.

3.   Zainteresowana Strona, która występuje o zawieszenie stosowania protokołu, powiadamia o swoim zamiarze na piśmie na co najmniej trzy miesiące przed planowanym wejściem w życie zawieszenia.

4.   W przypadku zawieszenia Strony nadal prowadzą konsultacje w celu polubownego rozstrzygnięcia dzielącego je sporu. Z chwilą rozstrzygnięcia sporu stosowanie protokołu jest wznawiane, a kwota rekompensaty finansowej jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis, w zależności od okresu, w którym stosowanie protokołu zostało zawieszone.

Artykuł 10

Przepisy prawa krajowego mające zastosowanie

1.   Działania statków rybackich Unii Europejskiej prowadzących działalność na wodach Komorów podlegają ustawodawstwu mającemu zastosowanie na Komorach, chyba że umowa o partnerstwie w sektorze rybołówstwa, niniejszy protokół oraz załącznik i dodatki do niego stanowią inaczej.

2.   Władze Komorów informują Komisję Europejską o każdej zmianie lub każdym nowym ustawodawstwie, która lub które dotyczy sektora rybołówstwa.

Artykuł 11

Okres obowiązywania

Niniejszy protokół i załącznik do niego obowiązują przez okres 3 lat od daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania zgodnie z art. 13, o ile umowa nie zostanie wypowiedziana zgodnie z art. 12.

Artykuł 12

Wypowiedzenie

1.   W przypadku wypowiedzenia niniejszego protokołu Strona wypowiadająca powiadamia drugą Stronę o swoim zamiarze wypowiedzenia protokołu na piśmie, co najmniej sześć miesięcy przed datą, z którą wypowiedzenie to staje się skuteczne.

2.   Wysłanie powiadomienia, o którym mowa w poprzednim ustępie, powoduje rozpoczęcie konsultacji przez Strony.

Artykuł 13

Tymczasowe stosowanie

Niniejszy protokół oraz załącznik do niego stosuje się tymczasowo od dnia ich podpisania.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejszy protokół i załącznik do niego wchodzą w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wymaganych w tym celu procedur.

ZAŁĄCZNIK

Warunki dokonywania połowów na wodach Komorów przez statki Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ I

FORMALNOŚCI MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW I WYDAWANIU UPOWAŻNIEŃ DO POŁOWÓW

SEKCJA 1

Wydawanie upoważnień do połowów

1.

Upoważnienie do połowów obejmujące wody Komorów mogą otrzymać jedynie kwalifikujące się statki Unii Europejskiej.

2.

Aby statek kwalifikował się do otrzymania upoważnienia, w odniesieniu do armatora, kapitana ani samego statku nie może istnieć zakaz prowadzenia działalności połowowej na Komorach. Ich sytuacja w stosunku do administracji Komorów musi być zgodna z przepisami, w tym znaczeniu, że muszą wywiązać się ze wszystkich wcześniejszych obowiązków wynikających z prowadzenia przez siebie działalności połowowej na Komorach w ramach umów połowowych zawartych z Unią Europejską. Ponadto powinni oni przestrzegać przepisów rozporządzenia nr 1006/2008 dotyczących upoważnień do połowów.

3.

Każdy statek Unii Europejskiej zwracający się z wnioskiem o upoważnienie do połowów musi być reprezentowany przez agenta zamieszkałego na Komorach. Nazwisko i adres tego przedstawiciela wpisuje się we wniosku o wydanie upoważnienia do połowów.

4.

Właściwe organy Unii Europejskiej przedkładają właściwym organom Komorów wniosek dotyczący każdego statku, który chce uczestniczyć w połowach na mocy umowy, co najmniej na 20 dni przed dniem rozpoczęcia okresu ważności wskazanego we wniosku.

5.

Wnioski przedkładane są właściwym organom Komorów przy użyciu formularza, którego wzór znajduje się w dodatku 1.

6.

Do każdego wniosku o upoważnienie do połowów dołączone są następujące dokumenty:

dowód uiszczenia opłaty za okres jego ważności,

wszelkie inne dokumenty lub zaświadczenia wymagane zgodnie z przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie do danego typu statku, określonymi w niniejszym protokole.

7.

Opłata dokonywana jest na konto wskazane przez organy Komorów.

8.

Obejmuje ona wszystkie podatki krajowe i lokalne, z wyjątkiem podatków portowych i kosztów świadczonych usług.

9.

Upoważnienia do połowów dla wszystkich statków są wydawane armatorom lub ich przedstawicielom, za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej na Mauritiusie, przez właściwe organy Komorów w terminie 15 dni od otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6.

10.

Jeżeli w chwili podpisania upoważnienia do połowów biura Delegatury Unii Europejskiej są zamknięte, upoważnienie jest przekazywane bezpośrednio agentowi statku, z kopią dla Delegatury.

11.

Upoważnienie do połowów jest wydawane dla danego statku i nie podlega przeniesieniu.

12.

Na wniosek Unii Europejskiej i w przypadku udowodnionego działania siły wyższej upoważnienie danego statku do połowów może jednak zostać zastąpione nowym upoważnieniem, wystawionym na inny statek o cechach zbliżonych do statku, który należy zastąpić, bez konieczności wnoszenia nowej opłaty.

13.

Armator statku, którego upoważnienie do połowów ma być zastąpione, lub jego przedstawiciel przekazuje unieważnione upoważnienie do połowów właściwym organom Komorów za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej.

14.

Datą wejścia w życie nowego upoważnienia do połowów jest data przekazania przez armatora właściwym organom Komorów unieważnionego upoważnienia. Delegatura Unii Europejskiej na Mauritiusie jest informowana o przeniesieniu upoważnienia do połowów.

15.

Upoważnienie do połowów musi stale znajdować się na pokładzie, bez uszczerbku dla rozdziału VI pkt 1 niniejszego załącznika.

SEKCJA 2

Warunki otrzymywania upoważnień do połowów – Opłaty i zaliczki

1.

Okres ważności upoważnienia do połowów wynosi jeden rok. Upoważnienia do połowów są odnawialne.

2.

Wysokość opłaty jest ustalona na kwotę 35 EUR od jednej tony złowionej na wodach Komorów.

3.

Upoważnienia do połowów wydawane są po wpłaceniu na rzecz właściwych organów krajowych następujących kwot ryczałtowych:

3 700 EUR rocznie od sejnera tuńczykowego – równowartość opłat należnych za 106 ton tuńczyka złowionych w ciągu roku,

2 200 EUR rocznie od taklowca powierzchniowego – równowartość opłat należnych za 63 tony tuńczyka złowionych w ciągu roku.

4.

Końcowe rozliczenie opłat z tytułu rejsu połowowego zostaje zamknięte przez Komisję Europejską najpóźniej w dniu 31 lipca roku następnego, na podstawie raportów połowowych sporządzonych przez każdego armatora statku i potwierdzonych przez naukowe instytuty odpowiedzialne za sprawdzanie danych połowów w państwach członkowskich, takie jak IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) oraz IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5.

Rozliczenie to jest jednocześnie przedstawiane właściwym organom Komorów oraz armatorom.

6.

Wszelkie ewentualne dodatkowe opłaty są uiszczane przez armatorów statków na rzecz właściwych organów Komorów nie później niż dnia 30 sierpnia roku następnego, na rachunek, o którym mowa w sekcji 1 ust. 7 niniejszego rozdziału.

7.

Jeżeli jednak końcowe rozliczenie jest niższe od kwoty zaliczki, o której mowa w pkt 3 niniejszej sekcji, różnica nie jest zwracana armatorowi.

SEKCJA 3

Statki pomocnicze

1.

Statki pomocnicze muszą uzyskać upoważnienie zgodnie z przepisami przewidzianymi w ustawodawstwie Komorów i na warunkach w nim przewidzianych.

2.

Nie wolno wymagać żadnych opłat z tytułu upoważnień wydawanych statkom pomocniczym. Statki pomocnicze muszą pływać pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wchodzić w skład spółki europejskiej.

3.

Właściwe organy Komorów regularnie przekazują Komisji wykaz tych upoważnień za pośrednictwem Delegatury UE na Mauritiusie.

ROZDZIAŁ II

OBSZARY POŁOWOWE

W celu ochrony tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na wodach Komorów, statki Unii Europejskiej nie są upoważnione do prowadzenia połowów w obrębie 10 mil morskich wokół każdej wyspy ani w promieniu trzech mil morskich wokół urządzeń powodujących koncentrację ryb, instalowanych przez Ministerstwo Rybołówstwa Komorów, których lokalizacja została przekazana przedstawicielowi Unii Europejskiej na Mauritiusie.

Postanowienia te mogą zostać zmienione przez wspólny komitet, o którym mowa w art. 9 umowy.

ROZDZIAŁ III

MONITOROWANIE I NADZÓR

SEKCJA 1

System rejestrowania połowów

1.

Wszystkie statki, które są upoważnione do prowadzenia połowów na wodach Komorów na podstawie umowy, mają obowiązek przekazywać Ministerstwu Rybołówstwa Komorów informacje o swoich połowach w następujący sposób:

1.1.

Statki europejskie upoważnione do połowów na wodach Komorów muszą prowadzić codziennie dziennik połowowy IOTC dla połowów tuńczyka (dodatki 2 i 3) w odniesieniu do każdego rejsu na wodach Komorów. Dziennik połowowy musi zostać wypełniony nawet w przypadku braku połowów.

1.2.

Kopia dziennika połowowego IOTC dla połowów tuńczyka musi również zostać przesłana instytutom naukowym wskazanym w rozdziale I sekcja 2 pkt 4.

2.

W odniesieniu do okresów, podczas których statek nie znajdował się na wodach Komorów, w dzienniku połowowym musi zostać zamieszczona wzmianka „Poza w.s.e. Komorów”.

3.

Formularze są wypełniane czytelnie i podpisywane przez kapitana statku.

4.

W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego rozdziału, rząd Komorów zastrzega sobie prawo do zawieszenia upoważnienia do połowów statku naruszającego te postanowienia do czasu dopełnienia formalności i nałożenia na armatora statku kary przewidzianej na mocy przepisów obowiązujących na Komorach. O fakcie tym informowana jest Komisja Europejska.

5.

Raporty obejmują połowy dokonane przez dany statek podczas każdego rejsu połowowego. Są one przekazywane do Ministerstwa Rybołówstwa Komorów drogą elektroniczną, z kopią do Komisji Europejskiej, na zakończenie każdego rejsu połowowego i, w każdym przypadku, przed opuszczeniem wód Komorów przez statek. Obaj odbiorcy wysyłają niezwłocznie, drogą elektroniczną, potwierdzenia odbioru tych raportów na statek, z kopią do drugiego odbiorcy.

6.

Oryginały raportów przekazanych drogą elektroniczną w czasie trwania rocznego okresu ważności upoważnienia do połowów w rozumieniu rozdziału I sekcji 2 pkt 1 niniejszego załącznika są przekazywane do Ministerstwa Rybołówstwa Komorów na nośniku fizycznym w ciągu 45 dni od daty zakończenia ostatniego rejsu połowowego wykonanego we wspomnianym okresie. W tym samym terminie Komisji Europejskiej przesyłane są kopie raportów na nośniku fizycznym.

7.

Obie Strony są zobowiązane dołożyć wszelkich starań w celu ustanowienia systemu sprawozdawczości dotyczącej połowów opartego wyłącznie na elektronicznej wymianie wszystkich danych: obie Strony powinny w związku z tym przewidzieć szybkie zastąpienie papierowych wersji raportów połowowych wersjami w formacie elektronicznym.

8.

Jeżeli po wprowadzeniu elektronicznego systemu sprawozdawczości dotyczącej połowów dojdzie do jego awarii technicznej, do czasu przywrócenia działania tego systemu raporty połowowe składa się zgodnie z pkt 5 i 6 powyżej.

SEKCJA 2

Sprawozdawczość dotycząca połowów: wpłynięcie na wody Komorów i ich opuszczenie

1.

Na potrzeby niniejszego załącznika czas trwania rejsu połowowego statku Unii Europejskiej określa się w następujący sposób:

okres między wpłynięciem na wody Komorów a ich opuszczeniem,

lub okres między wpłynięciem na wody Komorów a przeładunkiem.

lub okres między wpłynięciem na wody Komorów a wyładunkiem na Komorach.

2.

Statki europejskie powiadamiają organy Komorów odpowiedzialne za kontrolę połowów o swoim zamiarze wpłynięcia na wody Komorów lub ich opuszczenia z co najmniej trzygodzinnym wyprzedzeniem.

3.

Powiadamiając o wpłynięciu na wody lub ich opuszczeniu, każdy statek powiadamia również o swojej pozycji oraz o wielkości połowów i złowionych gatunkach znajdujących się na statku. Informacje te należy przekazywać głównie drogą elektroniczną, zgodnie ze wzorem znajdującym się w dodatku 4, a w razie braku poczty elektronicznej – faksem, przesyłając potwierdzenie odbioru na statek. W przypadku awarii informacje te są przekazywane drogą radiową.

4.

Statek, wobec którego stwierdzono, że prowadzi połowy bez uprzedniego powiadomienia właściwych organów Komorów, zostaje uznany za statek nieposiadający upoważnienia do połowów.

5.

W chwili wydania upoważnienia do połowów przekazywane są również: adres mailowy, numer faksu i telefonu oraz współrzędne radiowe.

SEKCJA 3

Przeładunki i wyładunki

1.

Każdy statek europejski zamierzający dokonać przeładunku lub wyładunku zasobów złowionych na wodach Komorów zobowiązany jest do przeprowadzenia tej czynności w portach Komorów.

1.1.

Armatorzy tych statków powinni przekazać właściwym organom Komorów, z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem, następujące informacje:

nazwy statków rybackich, których dotyczy przeładunek lub wyładunek,

nazwa przewoźnika ładunku,

tonaż do przeładunku lub wyładunku, w rozbiciu na złowione gatunki,

data przeładunku lub wyładunku,

odbiorca wyładowanych połowów.

2.

Przeładunek i wyładunek są uznawane za opuszczenie wód Komorów. Statki zobowiązane są zatem do przekazania właściwym organom Komorów zestawień połowów oraz do powiadomienia ich o swoich zamiarach albo kontynuowania połowów, albo opuszczenia wód Komorów.

3.

Wszelkie czynności związane z przeładunkiem lub wyładunkiem połowów, o których nie ma wzmianki w punktach powyżej, są zabronione na wodach Komorów. Za naruszenie tego postanowienia grożą sankcje przewidziane w przepisach obowiązujących na Komorach.

SEKCJA 4

Kontrola satelitarna

Statki europejskie muszą zostać poddane nadzorowi między innymi za pomocą systemu kontroli satelitarnej, w sposób niedyskryminujący, zgodnie z następującymi postanowieniami.

1.

Na potrzeby monitorowania satelitarnego informacje o współrzędnych geograficznych granic obszaru połowowego Komorów zostały przekazane przedstawicielom lub agentom armatorów oraz ośrodkom kontroli w państwach bandery.

2.

Strony wymieniają informacje o adresach https i specyfikacjach na potrzeby komunikacji elektronicznej pomiędzy ich ośrodkami kontroli zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 4 i 6. Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej, które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroli.

3.

Pozycja statków ustalana jest z marginesem błędu nie większym niż 500 metrów i przedziałem ufności 99 %.

4.

Po wpłynięciu na obszar połowowy Komorów statku dokonującego połowów w ramach umowy między UE a Komorami i podlegającego monitorowaniu satelitarnemu na mocy przepisów Unii Europejskiej, ośrodek kontroli państwa bandery niezwłocznie rozpoczyna przesyłanie meldunków pozycyjnych statku do ośrodka monitorowania rybołówstwa Komorów, w odstępach nie dłuższych niż dwie godziny. Komunikaty te są uważane za meldunki pozycyjne.

4.1.

Częstotliwość przesyłania meldunków może zostać skrócona maksymalnie do 30 minut, jeśli dostępne są istotne dowody wskazujące na to, że statek dopuszcza się naruszenia przepisów.

4.2.

Ośrodek monitorowania rybołówstwa powinien przedłożyć te dowody ośrodkowi kontroli rybołówstwa państwa bandery, a także Komisji Europejskiej. Należy do nich dołączyć wniosek o zmianę częstotliwości przesyłania meldunków. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ośrodek kontroli państwa bandery przesyła dane ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Komorów w czasie rzeczywistym.

4.3.

Ośrodek monitorowania rybołówstwa Komorów natychmiast powiadamia ośrodek kontroli państwa bandery i Komisję Europejską o zakończeniu procedury monitorowania.

4.4.

Centrum kontroli państwa bandery i Komisja Europejska są informowane o działaniach następczych w ramach procedury monitorowania na podstawie powyższego specjalnego wniosku.

5.

Komunikaty, o których mowa w pkt 4, są przekazywane drogą elektroniczną w formacie https, bez dodatkowych protokołów. Przesyłanie komunikatów następuje w czasie rzeczywistym, w formacie określonym w tabeli w dodatku 4.

5.1.

Zabrania się statkom wyłączania swoich satelitarnych urządzeń lokacyjnych podczas prowadzenia działalności połowowej na wodach Komorów.

6.

W przypadku awarii technicznej lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku rybackiego, kapitan statku przesyła informacje wymienione w pkt 4 do ośrodka kontroli państwa bandery we właściwym czasie. W takich okolicznościach niezbędne jest przesyłanie meldunku pozycyjnego co cztery godziny w czasie przebywania statku na wodach Komorów.

6.1.

Zbiorczy meldunek pozycyjny zawiera pozycje rejestrowane co godzinę przez kapitana tego statku w ciągu tych 4 godzin.

6.2.

Ośrodek kontroli państwa bandery lub sam statek niezwłocznie przesyła te komunikaty ośrodkowi monitorowania rybołówstwa Komorów.

6.3.

W razie potrzeby lub wątpliwości, właściwy organ Komorów może zwrócić do ośrodka kontroli państwa bandery o dodatkowe informacje dotyczące określonego statku.

7.

Niesprawny sprzęt jest naprawiany lub wymieniany niezwłocznie po zakończeniu rejsu połowowego przez statek, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu statek nie może podjąć połowów, dopóki sprzęt nie zostanie naprawiony lub wymieniony.

8.

Podzespoły sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemu satelitarnego monitorowania statków są odporne na manipulowanie, tj. uniemożliwiają wprowadzanie lub wskazywanie nieprawidłowych pozycji i manipulacje. System jest w pełni zautomatyzowany i działa nieprzerwanie, niezależnie od warunków otoczenia. Zabrania się niszczenia, uszkadzania, unieruchamiania satelitarnego urządzenia lokacyjnego lub ingerowania w nie.

8.1.

Kapitan statku w szczególności zapewnia, aby:

dane w żaden sposób nie były zmieniane,

antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie były w żaden sposób zasłaniane,

nie wystąpiły przerwy w zasilaniu satelitarnych urządzeń lokacyjnych,

urządzenie lokacyjne statku nie zostało usunięte ze statku, lub miejsca, w którym po raz pierwszy zostało zainstalowane,

o każdej zmianie satelitarnego urządzenia lokacyjnego statku niezwłocznie powiadamiany był właściwy organ Komorów.

8.2.

Każde naruszenie powyższych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością kapitana w świetle ustawodawstwa Komorów, o ile statek prowadzi działalność na wodach Komorów.

9.

Ośrodki kontroli państw bandery monitorują ruch swoich statków na wodach Komorów. Jeżeli monitorowanie statków nie odbywa się zgodnie z niniejszymi warunkami, niezwłocznie informowany jest ośrodek monitorowania rybołówstwa oraz zastosowanie ma procedura przewidziana w pkt 6.

10.

Ośrodki kontroli państw bandery i ośrodek monitorowania rybołówstwa Komorów muszą współpracować ze sobą w celu zapewnienia wprowadzenia w życie niniejszych postanowień. Jeżeli ośrodek monitorowania rybołówstwa ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji zgodnie z pkt 4, druga Strona zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowana. Po otrzymaniu powiadomienia odpowiedni ośrodek kontroli państwa bandery odpowiada w ciągu 24 godzin, informując ośrodek monitorowania rybołówstwa o powodach nieprzesłania informacji i wskazując rozsądny termin zastosowania się do niniejszych postanowień. W przypadku niezastosowania się do postanowień we wspomnianym terminie, Strony rozstrzygają takie problemy drogą pisemną lub zgodnie z postanowieniami pkt 14 poniżej.

11.

Dane pochodzące z monitorowania, przesyłane drugiej Stronie zgodnie z niniejszymi postanowieniami, służą wyłącznie celom kontrolowania i monitorowania przez władze Komorów floty Unii Europejskiej dokonującej połowów w ramach umowy w sektorze rybołówstwa między UE a Komorami. Dane te nie mogą być w żadnym przypadku udostępniane osobom trzecim.

12.

Strony postanawiają wymienić na żądanie informacje o satelitarnym sprzęcie lokacyjnym, w celu upewnienia się, że sprzęt ten spełnia w pełni wymogi drugiej Strony do celów niniejszych postanowień.

13.

Strony postanawiają spotkać się w celu dokonania przeglądu niniejszych postanowień w stosownych przypadkach, zwłaszcza w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem lub nieprawidłowościami dotyczącymi statków. O wszelkich takich przypadkach właściwe organy Komorów powiadamiają państwo bandery co najmniej 15 dni przed spotkaniem w celu dokonania przeglądu.

14.

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych postanowień są wyjaśniane w drodze konsultacji pomiędzy Stronami w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy między Unią Europejską a Związkiem Komorów.

ROZDZIAŁ IV

ZAOKRĘTOWANIE MARYNARZY

1.

W czasie jednego rejsu połowowego na wodach Komorów każdy statek Unii Europejskiej zaokrętowuje, na swój koszt, co najmniej jednego wykwalifikowanego marynarza z Komorów.

2.

Armatorzy starają się zaokrętować dodatkowych marynarzy z państw AKP.

3.

Armatorzy mają prawo swobodnego wyboru marynarzy, których zaokrętują na swoich statkach, spośród osób znajdujących się na liście przedłożonej przez właściwe organy Komorów.

4.

Armator lub jego przedstawiciel przekazuje właściwemu organowi Komorów nazwiska zaokrętowanych miejscowych marynarzy oraz podaje ich stanowisko w załodze.

5.

Do marynarzy zaokrętowanych na statkach UE stosuje się z mocy prawa Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i rzeczywistego uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

6.

Umowy o pracę marynarzy, których jedna kopia wręczana jest podpisującym je stronom, sporządzane są między przedstawicielem(-ami) armatorów a marynarzami lub ich związkami zawodowymi albo ich przedstawicielami, po konsultacjach z właściwym organem Komorów. Umowy o pracę zapewniają marynarzom korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych, który ma do nich zastosowanie, w tym ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków.

7.

Wynagrodzenie marynarzy z państw AKP pokrywają armatorzy. Wynagrodzenia są ustalane za obopólną zgodą między armatorami lub ich przedstawicielami a marynarzami lub związkami zawodowymi albo ich przedstawicielami. Jednakże warunki wynagrodzenia marynarzy z państw AKP nie mogą być gorsze od warunków wynagrodzenia stosowanych dla załóg w ich własnych krajach, a w żadnym razie nie mogą być gorsze od norm przewidzianych przez MOP.

8.

Każdy marynarz zatrudniony przez statek Unii Europejskiej stawia się u kapitana określonego statku w przeddzień zaokrętowania. Jeżeli marynarz nie stawi się w terminie i o godzinie przewidzianej na zaokrętowanie, armator zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania tego marynarza.

9.

W przypadku niezaokrętowania marynarzy miejscowych z powodów innych niż określone w poprzednim punkcie, armatorzy odpowiednich statków są zobowiązani zapłacić ryczałtową kwotę w wysokości 20 EUR za każdy dzień rejsu połowowego na wodach Komorów i za każdy statek. Zapłata tej kwoty następuje najpóźniej w terminie wskazanym w rozdziale I sekcja 2 pkt 6 niniejszego załącznika.

10.

Kwota ta wykorzystywana jest na szkolenie miejscowych marynarzy/rybaków i jest wpłacana na konto wskazane przez władze Komorów.

ROZDZIAŁ V

OBSERWATORZY

1.

Statki, które w ramach umowy posiadają upoważnienie do prowadzenia połowów na wodach Komorów, zaokrętowują obserwatorów wyznaczonych przez organy Komorów odpowiedzialne za rybołówstwo zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

1.1.

Na wniosek Ministerstwa Rybołówstwa Komorów sejnery tuńczykowe przyjmują na pokład jednego obserwatora wyznaczonego przez to ministerstwo, którego zadaniem jest sprawdzanie połowów przeprowadzanych na wodach Komorów.

1.2.

Właściwe organy Komorów sporządzają wykaz statków, które zostały wyznaczone do zabrania na pokład obserwatora, a także wykaz obserwatorów wyznaczonych do zabrania na pokład. Wykazy te są stale uaktualniane. Wykazy te przekazywane są Komisji Europejskiej z chwilą sporządzenia, a następnie co trzy miesiące z chwilą ich ewentualnego uaktualnienia.

1.3.

Właściwy organ Komorów przekazuje właściwym armatorom lub ich przedstawicielom nazwisko obserwatora, który został wyznaczony do zabrania na pokład danego statku w chwili wydania upoważnienia lub najpóźniej 15 dni przed przewidywaną datą wejścia obserwatora na pokład.

2.

Czas pozostawania obserwatora na pokładzie to jeden rejs połowowy. Na wyraźny wniosek właściwych organów Komorów pobyt obserwatora może zostać rozłożony na kilka rejsów połowowych, w zależności od średniego czasu trwania rejsów połowowych przewidywanych dla danego statku. Wniosek ten składany jest przez właściwe władze Komorów podczas przekazywania nazwiska obserwatora wyznaczonego do zaokrętowania na dany statek.

3.

Warunki zaokrętowania obserwatora ustalane są za obopólną zgodą przez armatora lub jego przedstawiciela i przez władze Komorów.

4.

Zaokrętowanie obserwatora odbywa się w porcie wybranym przez armatora na początku pierwszego rejsu połowowego na wodach Komorów, zgodnie z informacją podaną na wykazie wyznaczonych statków.

5.

W terminie dwóch tygodni i z dziesięciodniowym wyprzedzeniem zainteresowani armatorzy przekazują informacje dotyczące dat i portów Komorów, przewidzianych do zaokrętowania obserwatorów.

6.

W przypadku gdy obserwator zaokrętowuje się za granicą, koszty podróży obserwatora pokrywa armator. Jeżeli statek z obserwatorem z Komorów opuszcza wody Komorów, podejmowane są wszelkie środki mające na celu jak najszybszy powrót obserwatora, na koszt armatora.

7.

W przypadku nieobecności obserwatora w uzgodnionym miejscu i czasie oraz w ciągu następnych dwunastu godzin, armator zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania tego obserwatora.

8.

Obserwator jest traktowany na pokładzie tak jak oficer. Wykonuje on następujące zadania:

8.1.

obserwuje działalność połowową prowadzoną przez statki;

8.2.

sprawdza pozycje statków biorących udział w połowach;

8.3.

sporządza wykaz używanych narzędzi połowowych;

8.4.

sprawdza dane dotyczące połowów na wodach Komorów zamieszczone w dzienniku połowowym;

8.5.

sprawdza procentowy udział przyłowów i dokonuje oszacowania ilości odrzutów gatunków ryb, skorupiaków i głowonogów nadających się do sprzedaży;

8.6.

przekazuje drogą radiową dane połowowe, w tym ilości połowów i przyłowów znajdujących się na statku.

9.

Kapitan podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia obserwatorowi bezpieczeństwa fizycznego i komfortu psychicznego przy wykonywaniu jego obowiązków.

10.

Obserwatorowi udostępnia się wszelkie udogodnienia niezbędne do wypełniania jego obowiązków. Kapitan zapewnia mu dostęp do środków komunikacji niezbędnych do wypełniania jego zadań, do dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności połowowej przez statek, a w szczególności do dziennika połowowego i do dziennika nawigacyjnego, a także do części statku niezbędnych do ułatwienia mu wykonywania jego zadań.

11.

Podczas pobytu na pokładzie obserwator:

11.1.

podejmuje wszelkie odpowiednie działania, aby warunki jego zaokrętowania i obecność na statku nie zakłócały ani nie utrudniały prowadzenia połowów;

11.2.

szanuje materiały i sprzęt znajdujące się na statku oraz zachowuje poufność wszelkich dokumentów należących do danego statku.

12.

Po zakończeniu okresu obserwacji, a przed opuszczeniem statku, obserwator sporządza sprawozdanie z działalności, które przekazywane jest właściwym organom Komorów, z kopią dla Komisji Europejskiej. Podpisuje je w obecności kapitana, który może dodać lub zlecić dodanie do sprawozdania wszelkich uwag, jakie uzna za stosowne, następnie je podpisując. Kopia sprawozdania przekazywana jest kapitanowi statku w chwili opuszczenia statku przez obserwatora naukowego.

13.

Armator zapewnia na swój koszt zakwaterowanie i wyżywienie obserwatorów na warunkach przyznawanych oficerom, z uwzględnieniem możliwości statku.

14.

Właściwe organy Komorów pokrywają koszty wynagrodzenia i zabezpieczenia społecznego obserwatora.

ROZDZIAŁ VI

KONTROLA

Europejskie statki rybackie przestrzegają środków i zaleceń przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) w odniesieniu do narzędzi połowowych, ich specyfikacji technicznych oraz wszelkich innych środków technicznych stosowanych do prowadzenia przez nie działalności połowowej.

1.   Wykaz statków

1.1.

Unia Europejska prowadzi aktualny wykaz statków, które uzyskały upoważnienie do połowów zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu. Wykaz ten przekazywany jest władzom Komorów odpowiedzialnym za kontrolę połowów, z chwilą jego sporządzenia, a następnie przy każdej aktualizacji.

1.2.

Statki Unii Europejskiej mogą zostać wpisane do wykazu, o którym mowa w poprzednim punkcie, z chwilą otrzymania informacji o wpłacie zaliczki przewidzianej w rozdziale I sekcji 2 pkt 3 niniejszego załącznika. W takim przypadku jeden odpis tego wykazu, potwierdzony za zgodność z oryginałem, może zostać przekazany armatorowi i być przechowywany na statku zamiast upoważnienia do połowów, aż do chwili jego wydania.

2.   Procedury kontrolne

2.1.

Kapitanowie statków Unii Europejskiej prowadzących działalność połowową na wodach Komorów umożliwiają i ułatwiają wejście na statek i przeprowadzenie zadań każdemu urzędnikowi Komorów odpowiedzialnemu za inspekcję i kontrolę działalności połowowej.

2.2.

Urzędnicy nie przebywają na pokładzie statku dłużej niż wymagają tego czynności służbowe.

2.3.

Po zakończeniu inspekcji i kontroli kapitan statku otrzymuje kopię sprawozdania z kontroli.

2.4.

W celu ułatwienia przeprowadzenia bezpiecznych procedur monitorowania, nie naruszając ustawodawstwa Komorów, zatrzymanie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, aby umożliwić zidentyfikowanie platformy kontrolnej oraz tego, czy inspektorzy są upoważnionymi urzędnikami Komorów.

2.5.

Kapitanowie statków Unii Europejskiej uczestniczący w czynnościach wyładunku lub przeładunku w porcie Komorów, umożliwiają i ułatwiają kontrolowanie tych czynności przez inspektorów Komorów.

ROZDZIAŁ VII

ZATRZYMANIE

1.   Zatrzymanie

1.1.

Właściwe organy Komorów informują Komisję Europejską oraz państwo bandery maksymalnie w terminie 24 godzin roboczych o każdym zatrzymaniu oraz zastosowaniu sankcji wobec statku Unii Europejskiej, które mają miejsce na wodach Komorów.

1.2.

Komisja Europejska otrzymuje równocześnie krótkie sprawozdanie na temat okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do zatrzymania.

2.   Protokół z zatrzymania statku

2.1.

Po sporządzeniu przez właściwe organy Komorów opisu stanu faktycznego w protokole kapitan statku musi podpisać ten dokument.

2.2.

Podpis ten nie przesądza o prawach i środkach obrony, jakie przysługują kapitanowi w celu obrony przed zarzutem naruszenia.

2.3.

Kapitan zobowiązany musi doprowadzić swój statek do portu wskazanego przez władze Komorów. W przypadku niewielkiego naruszenia właściwy organ Komorów może zezwolić zatrzymanemu statkowi na kontynuowanie działalności połowowej.

3.   Spotkanie pojednawcze w przypadku zatrzymania

3.1.

Przed rozważeniem ewentualnego podjęcia środków przeciwko kapitanowi lub załodze statku lub jakiegokolwiek innego działania przeciwko ładunkowi lub wyposażeniu statku, poza działaniami mającymi na celu zachowanie dowodów w sprawie podejrzewanego naruszenia, w terminie jednego dnia roboczego po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji organizowane jest spotkanie pojednawcze między Komisją Europejską a właściwymi organami Komorów, przy ewentualnym udziale przedstawiciela zainteresowanego państwa członkowskiego.

3.2.

Na spotkaniu Strony wymieniają między sobą wszelkie przydatne dokumenty lub informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności stwierdzonych zdarzeń. Armator lub jego przedstawiciel są informowani o wynikach spotkania oraz krokach, które mogą zostać podjęte w związku z zatrzymaniem.

4.   Rozstrzygnięcie zatrzymania

4.1.

Przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego podejmowane są próby rozstrzygnięcia kwestii podejrzewanego naruszenia na drodze postępowania ugodowego. Postępowanie ugodowe kończy się najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po zatrzymaniu.

4.2.

W przypadku postępowania ugodowego wysokość nałożonej grzywny ustalana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi na Komorach. Wysokość tej kwoty należy odnotować, podpisać i wysłać do Komisji Europejskiej oraz do państwa bandery.

4.3.

W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sprawy na drodze postępowania ugodowego i jej kontynuowania przed właściwym organem sądowym, armator składa w banku wyznaczonym przez właściwe organy Komorów gwarancję bankową, ustaloną z uwzględnieniem kosztów zatrzymania, a także grzywien i odszkodowań należnych od osób odpowiedzialnych za popełnienie naruszenia.

4.4.

Gwarancja bankowa nie podlega zwrotowi przed zakończeniem postępowania sądowego. Gwarancja ta zostaje zwolniona, jeżeli postępowanie nie zakończy się orzeczeniem skazującym. Podobnie w przypadku orzeczenia nakazującego zapłatę grzywny niższej od złożonej gwarancji, pozostałe saldo zostanie odblokowane przez właściwe organy Komorów.

4.5.

Statek zostaje zwolniony, a jego załoga upoważniana do opuszczenia portu:

po wywiązaniu się z obowiązków wynikających z postępowania ugodowego,

albo po złożeniu gwarancji bankowej, o której mowa powyżej w pkt 4.3. i jej przyjęciu przez właściwe organy Komorów, w oczekiwaniu na zakończenie postępowania sądowego.

Dodatki

1.   

Formularz wniosku o wydanie upoważnienia do połowów

2.   

Dziennik połowowy sejnerów

3.   

Dziennik połowowy taklowców

4.   

Formularz oświadczenia o wpłynięciu na obszar połowowy i jego opuszczeniu

5.   

Przekazywanie komunikatów VMS Komorom – Meldunek pozycyjny

Dodatek 1

WNIOSEK O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW ZAGRANICZNEMU STATKOWI RYBACKIEMU

Nazwa wnioskodawcy: …

Adres wnioskodawcy: …

Nazwa i adres czarterującego statek, jeśli inny niż powyżej: …

Imię i nazwisko oraz adres przedstawiciela (agenta) na Komorach: …

Nazwa statku: …

Typ statku: …

Kraj rejestracji: …

Port i numer rejestracji: …

Oznaka rybacka statku: …

Radiowy sygnał wywoławczy i częstotliwość: …

Długość statku: …

Szerokość statku: …

Typ i moc silnika: …

Pojemność rejestrowa brutto statku: …

Pojemność rejestrowa netto statku: …

Minimalna liczba członków załogi: …

Stosowany typ połowu: …

Gatunki będące celem połowów: …

Wnioskowany okres ważności upoważnienia: …

Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.

Data … Podpis …

Dodatek 2

WZÓR FORMULARZA POŁOWOWEGO DLA SEJNERÓW DO POŁOWÓW TUŃCZYKA

Image 1

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

HOJA/SHEET No

DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICIÓN (cada lance o mediodia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACIÓN

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVACIONES

COMMENTS

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Une calée par ligne/Un lance cada línea/One set by line

PODPIS

DATA

Dodatek 3

WZÓR FORMULARZA POŁOWOWEGO DLA TAKLOWCÓW DO POŁOWÓW TUŃCZYKA

Image 2

Flag country/Pavilion

Name of boat/nom du navire

Date reported/Date de déclaration †

Name of captain/Nom du capitaine

Vessel size/Taille du navire

GT (tons)/TB (tonnes)

LOA (m)/LHT (m)

Reporting person/Personne déclarante

Name/Nom

Phone/Téléphone

License number/Numéro de licence

Departure date/Date de départ †

Departure port/Port de départ

Call sign/Indicatif radio

Arrival date/Date d’arrivée †

Arrival port/Port d’arrivée

Number of crew/Effectif équipage

† use YYYY/MM/DD for dates/utilisez AAAA/MM/JJ pour les dates

Gear configuration/configuration de l'engin

Branch line length/Longueur des avancons (m)

Float line length/longueur des ralingues de flotteurs (m)

Type of weight/type de poids

Length between branch lines/longueur entre les avancons

whole/entier

processed/transformé

W przypadku każdego zaciągu połowy należy podać w liczbie i w wadze (kg), odpowiednio w rzędzie górnym i dolnym.

Image 3

Date

Position

Tunas/thons

Billfishes / Aiguilles de mer

Sharks/requins

Latitude

Longitude

southern bluefin/thon rouge

albacore/german

bigeye/patudo

yellowfin/albacore

skipjack/listao

Swordfish/espadon

Stripped marlin/marlin ray

blue marlin/marlin bleu

black marlin/marlin noir

Sailfish/voilier

Shortbill spearfish/marlin rostre court

Blue shark/Peau bleue

Porbeagle/requin taupe

Mako/petite taupe

Other/autres

Degree/Degrs ą

N S

Degree/Degrs ą

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

for dates, use the YYYY/MM/DD format/pour les dates, utiliser le format AAAA/MM/JJ

ą for positions, use the format/pour les positions, utiliser le formatŹ: XXXX'

** for SST, use a value with one decimal point/pour la SST, utiliser une valeur une dcimale

Dodatek 4

WZÓR TABELI NA POTRZEBY MONITOROWANIA DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTOWYCH STATKÓW POŁOWOWYCH NA WODACH KOMORÓW

Państwo bandery

Nazwa statku

Sygnał wywoławczy statku

Rok

Kategoria

(sejner, taklowiec)

Upoważnienie

Wpłynięcie na obszar

Opuszczenie obszaru

Dni połowowe

(VMS)

Wielkość połowu

Uwagi VMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek 5

PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW VMS KOMOROM

Meldunek pozycyjny

Dane

Kod

Obowiązkowe/fakultatywne

Uwagi

Początek zapisu

SR

O

Dane dotyczące systemu – wskazują początek zapisu

Odbiorca

AD

O

Dane dotyczące komunikatu – odbiorca. Kod ISO Alfa 3 kraju

Nadawca

FS

O

Dane dotyczące komunikatu – nadawca. Kod ISO Alfa 3 kraju

Typ komunikatu

TM

O

Dane dotyczące komunikatu – typ komunikatu „POS”

Radiowy sygnał wywoławczy

RC

O

Dane dotyczące statku – międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku

Wewnętrzny numer referencyjny Strony

IR

F

Dane dotyczące statku – niepowtarzalny numer Strony (kod ISO-3 państwa bandery, po którym następuje numer)

Zewnętrzny numer rejestracyjny

XR

F

Dane dotyczące statku – oznaka rybacka statku

Państwo bandery

FS

F

Dane dotyczące państwa bandery

Szerokość geograficzna

LA

O

Dane dotyczące pozycji statku – pozycja w stopniach i minutach N/S DDMM (WGS-84)

Długość geograficzna

LO

O

Dane dotyczące pozycji statku – pozycja w stopniach i minutach E/W DDDMM (WGS-84)

Data

DA

O

Dane dotyczące pozycji statku – data zapisu pozycji UTC (RRRRMMDD)

Godzina

TI

O

Dane dotyczące pozycji statku – godzina zapisu pozycji UTC (HHMM)

Koniec zapisu

ER

O

Dane dotyczące systemu – wskazują koniec zapisu

Zestaw znaków: ISO 8859.1

Każda transmisja danych posiada następującą strukturę:

podwójny ukośnik (//) i litery „SR” oznaczają początek transmisji,

podwójny ukośnik (//) i kod wskazują początek elementu danych,

pojedynczy ukośnik (/) oddziela kod od danych,

pary danych są oddzielone spacją,

litery „ER” oraz podwójny ukośnik (//) na końcu wskazują koniec zapisu,

dane fakultatywne powinny być wprowadzane między początkiem a końcem zapisu.


ROZPORZĄDZENIA

18.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/19


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1212/2010

z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie podziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nowy protokół (zwany dalej „protokołem”) do Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (1) (zwanej dalej „umową”) zoatał parafowany w dniu 21 maja 2010 r. i zmieniony poprzez wymianę listów w dniu 16 września 2010 r. Nowy protokół przyznaje statkom UE uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Związku Komorów w zakresie rybołówstwa.

(2)

W dniu 29 listopada 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/783/UE (2) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu.

(3)

Należy określić metodę podziału uprawnień do połowów pomiędzy państwa członkowskie na okres obowiązywania protokołu.

(4)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (3), jeśli okaże się, że uprawnienia do połowów przyznane Unii Europejskiej nie są w pełni wykorzystane, Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwa członkowskie. Brak odpowiedzi w terminie, który ma zostać określony przez Radę, należy uważać za potwierdzenie, że statki danego państwa członkowskiego nie wykorzystują w pełni swoich uprawnień do połowów w danym okresie. Należy określić ten termin.

(5)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uprawnienia do połowów ustalone w protokole do umowy rozdziela się pomiędzy państwa członkowskie w następujący sposób:

a)

sejnery tuńczykowe

Hiszpania

22 statki

Francja

22 statki

Włochy

1 statek

b)

taklowce powierzchniowe

Hiszpania

12 statków

Francja

8 statków

Portugalia

5 statków

2.   Bez uszczerbku dla umowy i protokołu, stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008.

3.   Jeżeli wnioski o wydanie upoważnień do połowów przedłożone przez państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, nie wyczerpują wszystkich uprawnień do połowów ustalonych w protokole, Komisja uwzględnia wnioski o wydanie upoważnień do połowów z pozostałych państw członkowskich, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008.

Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tego rozporządzenia, ustala się na dziesięć dni roboczych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2010 r.

W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 290 z 20.10.2006, s. 7.

(2)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33.


18.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1213/2010

z dnia 16 grudnia 2010 r.

ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ułatwienia połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, którego wymagają przepisy art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, Komisja powinna przyjąć wspólne zasady wdrożenia wspomnianego połączenia zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2). W szczególności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, państwa członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

(3)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w stosownych przypadkach, do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3).

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólne zasady umożliwiające połączenie krajowych rejestrów elektronicznych określone są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.