ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.314.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 314

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
30 listopada 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych ( 1 )

47

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów ( 1 )

64

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1059/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zostały ustanowione dyrektywą Komisji 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego (2).

(3)

Energia elektryczna zużywana przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych.

(4)

Należy uchylić dyrektywę Komisji 97/17/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby etykieta efektywności energetycznej stanowiła rzeczywistą zachętę dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energetycznej zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz aby przyspieszyć przemiany rynkowe zmierzające w kierunku energooszczędnych technologii.

(5)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (3).

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(7)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i karty dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(8)

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(9)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego.

(10)

W celu ułatwienia przejścia od stosowania dyrektywy 97/17/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 97/17/WE.

(11)

Należy zatem uchylić dyrektywę 97/17/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane za pomocą akumulatorów, włącznie ze zmywarkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych i zmywarkami do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych” oznacza maszynę, która myje, płucze i suszy naczynia stołowe, naczynia szklane, sztućce i przybory kuchenne za pomocą środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych i która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2)

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3)

„komplet naczyń” oznacza określony zestaw naczyń stołowych, naczyń szklanych oraz sztućców do użycia przez jedną osobę;

4)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną liczbę kompletów naczyń, razem z naczyniami do serwowania, podaną przez dostawcę, które mogą być poddawane zabiegom w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, jeżeli zostaną załadowane zgodnie z instrukcjami dostawcy;

5)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie dla określonego stopnia zabrudzenia lub rodzaju wkładu lub dla obydwu tych elementów i które razem stanowią pełny cykl;

6)

„czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

7)

„cykl” oznacza pełny proces mycia, płukania i suszenia zdefiniowany dla wybranego programu;

8)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy zmywarka jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami dostawcy; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

9)

„tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu i rozładowaniu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego;

10)

„równoważna zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu są takie same jak innego modelu takiej zmywarki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego dostawcę;

11)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

12)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I;

b)

karta produktu określona w załączniku II była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku III była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży była opatrzona na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV;

c)

każda reklama konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie jej klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych metod pomiarów z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku V do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, rocznego zużycia energii, rocznego zużycia wody, współczynnika efektywności suszenia, czasu programu, zużycia energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania, czasu trwania trybu czuwania oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku V.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 97/17/WE traci moc z dniem 20 grudnia 2011 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.   Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 30 marca 2012 r.

2.   Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych wprowadzone do obrotu przed dniem 30 listopada 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 97/17/WE.

3.   W przypadku przyjęcia środka wykonawczego do dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów wspomnianego środka wykonawczego w zakresie efektywności zmywania oraz wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przed dniem 20 grudnia 2011 r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 97/17/WE.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 grudnia 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 20 kwietnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 118 z 7.5.1997, s. 1.

(3)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(4)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Etykieta

1.   ETYKIETA

Image

1)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. b) załącznika VII;

V.

roczne zużycie wody (AW C) w litrach rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII;

VI.

klasa efektywności suszenia określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

VII.

pojemność znamionowa, wyrażona standardową liczbą kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania;

VIII.

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 2. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2.   WZÓR ETYKIETY

Wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma szerokość co najmniej 110 mm i wysokość co najmniej 220 mm. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest białe;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo energii

:

kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem; logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Roczne zużycie energii

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 37 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Roczne zużycie wody:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Klasa efektywności suszenia:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri zwykła 16 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 22 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom hałasu:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 5 mm.

Image

Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 9 pkt, 100 % czarnego.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania;

d)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

e)

w przypadku gdy zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

f)

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. b) załącznika VII. Opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii »X« kWh rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy użyciu zimnej wody oraz trybów niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie”;

g)

zużycie energii (Et ) w standardowym cyklu zmywania;

h)

zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania (Po i Pl );

i)

roczne zużycie wody (AWC ) w litrach rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie wody »X« litrów rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie”;

j)

klasa efektywności suszenia określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI, wyrażona jako „Klasa efektywności energetycznej »X« w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)”. Jeśli informacje te podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób, pod warunkiem że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od G (najmniejsza efektywność), a kończy na A (największa efektywność);

k)

wskazanie, że „program standardowy” oznacza standardowy cykl zmywania, do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie, że jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody;

l)

czas programu dla standardowego cyklu zmywania, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej;

m)

czas trwania trybu czuwania (Tl ), w przypadku gdy zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzanie energią;

n)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

o)

jeżeli zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest przeznaczona do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Jedna karta może dotyczyć kilku modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych dostarczonych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


ZAŁĄCZNIK III

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry techniczne dla dokonywania pomiarów:

(i)

zużycie energii;

(ii)

zużycie wody;

(iii)

czas programu;

(iv)

efektywność suszenia;

(v)

zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia;

(vi)

zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania;

(vii)

czas trwania trybu czuwania;

(viii)

poziom emitowanego hałasu;

g)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VII.

2.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

b)

pojemność znamionowa, wyrażona standardową liczbą kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania;

c)

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. b) załącznika VII;

d)

roczne zużycie wody (AWC ) w litrach w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII;

e)

klasa efektywności suszenia ustalona zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

f)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

g)

jeśli model przeznaczony jest do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku II.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK V

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedną zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości tych trzech zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych odpowiada wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziale określonym w tabeli 1, poza zużyciem energii, gdzie mierzona wartość nie jest większa od wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów określonych w art. 3 i 4.

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (1) AEC o więcej niż 10 %.

Zużycie wody

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Wt o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności suszenia

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej ID o więcej niż 19 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 10 %.

Czas programu

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania

Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie większym niż 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie poniżej lub równym 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 10 %.

Poziom emitowanego hałasu

Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez dostawcę.


ZAŁĄCZNIK VI

Klasy efektywności energetycznej i klasy efektywności suszenia

1.   KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klasę efektywności energetycznej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z pkt 1 załącznika VII.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 90

2.   KLASY EFEKTYWNOŚCI SUSZENIA

Klasę efektywności suszenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności suszenia (ID ) określonego w tabeli 2.

Współczynnik efektywności suszenia (ID ) zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z pkt 2 załącznika VII.

Tabela 2

Klasy efektywności suszenia

Klasa efektywności suszenia

Współczynnik efektywności suszenia

A (największa efektywność)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (najmniejsza efektywność)

0,33 ≥ ID


ZAŁĄCZNIK VII

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika efektywności suszenia oraz zużycia wody

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę zmywarkę.

a)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

AEC

=

roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych.

b)

Roczne zużycie energii (AEc ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

(i)

Formula

gdzie:

Et

=

zużycie energii w standardowym cyklu, wyrażone w kWh i zaokrąglone do trzeciego miejsca po przecinku;

Pl

=

energia elektryczna w trybie czuwania dla standardowego cyklu zmywania, wyrażona w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

Po

=

energia elektryczna w trybie wyłączenia dla standardowego cyklu zmywania, wyrażona w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

Tt

=

czas programu dla standardowego cyklu zmywania, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty.

280

=

całkowita liczba standardowych cykli zmywania rocznie.

(ii)

Jeżeli zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, AEC oblicza się uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania, zgodnie z następującym wzorem:

Formula

gdzie:

Tl

=

zmierzony czas w trybie czuwania dla standardowego cyklu zmywania, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty;

280

=

całkowita liczba standardowych cykli zmywania rocznie.

c)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

(i)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≥ 10 i szerokości > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≤ 9 i zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 9 < ps ≤ 11 i szerokości ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

gdzie:

ps

=

liczba kompletów naczyń.

2.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI SUSZENIA

W celu obliczenia współczynnika efektywności suszenia (ID ) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność suszenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych z efektywnością suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń, przy czym referencyjna zmywarka do naczyń ma parametry wskazane w ramach powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym metod określonych w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a)

Współczynnik efektywności suszenia (ID ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

ID = exp(lnID )

gdzie:

DT,i

=

efektywność suszenia testowanej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i);

DR,i

=

efektywność suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń dla jednego cyklu testowego (i);

n

=

liczba cykli testowych, n ≥ 5.

b)

Efektywność suszenia (D) stanowi średni poziom wilgoci na powierzchni każdego elementu z wkładu po zakończeniu standardowego cyklu zmywania. Poziom wilgoci oblicza się zgodnie z tabelą 1:

Tabela 1

Ilość śladów po wodzie (WT ) lub wilgotnych smug (WS )

Całkowita powierzchnia wilgoci (Aw) w mm2

Poziom wilgoci

WT = 0 i WS = 0

Nie dotyczy

2 (największa efektywność)

1 < WT ≤ 2 lub WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT lub WS = 2

lub WS = 1 i WT = 1

Aw > 50

0 (najmniejsza efektywność)

3.   OBLICZANIE ROCZNEGO ZUŻYCIA WODY

Roczne zużycie wody przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych (AWC ), podawane w litrach i zaokrąglone do liczby całkowitej, oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

AWC = Wt × 280

gdzie:

Wt

=

zużycie wody w standardowym cyklu, wyrażone w litrach i zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.


30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/17


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1060/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych ustanowione zostały dyrektywą Komisji 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek przeznaczonych dla gospodarstw domowych (2).

(3)

Energia elektryczna zużywana przez urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych.

(4)

Należy uchylić dyrektywę Komisji 94/2/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby zagwarantować, że etykieta efektywności energetycznej stanowi rzeczywistą zachętę dla producentów do dalszej poprawy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych oraz do przyspieszenia przemian rynkowych zmierzających w kierunku energooszczędnych technologii.

(5)

Łączny efekt przepisów ustanowionych niniejszą dyrektywą, a także rozporządzeniem Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (3), może przynieść rocznie oszczędności energii elektrycznej rzędu 6 TWh do 2020 r. (4) w porównaniu do sytuacji, gdyby nie podjęto żadnych działań.

(6)

Także rozwijający się rynek absorpcyjnych urządzeń chłodniczych i urządzeń do przechowywania wina stwarza możliwości w zakresie oszczędności w zużyciu energii. Urządzenia te należy zatem objąć zakresem niniejszego rozporządzenia.

(7)

Absorpcyjne urządzenia chłodnicze są bezgłośne, ale zużywają znacznie więcej energii niż sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Aby końcowi użytkownicy mogli podejmować świadome decyzje, na etykiecie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych należy umieścić informację o poziomie emitowanego hałasu.

(8)

Informacje umieszczone na etykiecie powinny być zebrane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych, uwzględniających uznane najnowocześniejsze metody, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (5).

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(10)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi dotyczące dokumentacji technicznej i karty dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(11)

Niniejsze rozporządzenie powinno także określać wymogi dotyczące informacji, jakie należy podawać w przypadku wszelkich form sprzedaży na odległość, reklam oraz technicznych materiałów promocyjnych dotyczących urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(12)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w świetle postępu technologicznego.

(13)

Aby ułatwić przejście od stosowania dyrektywy 94/2/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia, urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 94/2/WE.

(14)

W związku z tym należy uchylić dyrektywę 94/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do zasilanych sieciowo urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych o pojemności użytkowej od 10 do 1 500 litrów.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do elektrycznych, zasilanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, w tym do urządzeń chłodniczych sprzedawanych do użytku innego niż w gospodarstwach domowych lub służących do chłodzenia produktów innych niż środki spożywcze, łącznie z urządzeniami do zabudowy.

Rozporządzenie ma także zastosowanie do elektrycznych, zasilanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane bateryjnie.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

urządzeń chłodniczych, których podstawowym źródłem zasilania są inne źródła energii niż energia elektryczna, a mianowicie takie jak gaz płynny (LPG), nafta i biodiesel;

b)

urządzeń chłodniczych zasilanych bateryjnie, które można podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC;

c)

urządzeń chłodniczych wykonanych na zamówienie, urządzeń wyprodukowanych jednorazowo i nierównoważnych innym modelom urządzeń chłodniczych;

d)

urządzeń chłodniczych stosowanych w sektorze usług, w których czujniki elektroniczne wykrywają wyjęcie schłodzonych środków spożywczych, a taka informacja może być automatycznie przekazana za pośrednictwem sieci do systemu zdalnego sterowania w celu zaksięgowania;

e)

urządzeń, których podstawową funkcją nie jest przechowywanie środków spożywczych w celu ich chłodzenia, takich jak wolnostojące wytwornice lodu lub automaty ze schłodzonymi napojami.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE stosuje się następujące definicje:

1)

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wina, i inne artykuły, przeznaczone przede wszystkim do spożycia, wymagające schłodzenia w określonych temperaturach;

2)

„urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych” oznacza izolowaną szafę przechowalniczą z co najmniej jedną komorą, przeznaczoną do chłodzenia lub zamrażania środków spożywczych lub do przechowywania schłodzonych lub zamrożonych środków spożywczych do celów prywatnych, w której chłodzenie jest wynikiem co najmniej jednego procesu zużywania energii, w tym urządzenia sprzedawane jako zestaw do montażu przez użytkownika końcowego;

3)

„urządzenie do zabudowy” oznacza stacjonarne urządzenie chłodnicze przeznaczone do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagające zabudowy;

4)

„chłodziarka” oznacza urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania środków spożywczych, posiadające co najmniej jedną komorę nadającą się do przechowywania świeżej żywności lub napojów, w tym wina;

5)

„sprężarkowe urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, w którym do chłodzenia wykorzystywana jest sprężarka z napędem silnikowym;

6)

„absorpcyjne urządzenie chłodnicze” oznacza urządzenie chłodnicze, w którym chłodzenie jest wynikiem procesu absorpcji wykorzystującego ciepło jako źródło energii;

7)

„chłodziarko-zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności oraz co najmniej jedną komorą służącą do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonych środków spożywczych w komorach, w warunkach odpowiadających klasie trzygwiazdkowej (komora zamrażania);

8)

„szafa do przechowywania zamrożonej żywności” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania zamrożonych środków spożywczych;

9)

„zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do zamrażania środków spożywczych zapewniającą zakres temperatur od temperatury otoczenia do – 18 °C, które może służyć do przechowywania zamrożonych środków spożywczych w warunkach odpowiadających klasie trzygwiazdkowej; zamrażarka może być także wyposażona w przegrody lub komory o dwugwiazdkowej klasie mrożenia w komorze lub szafie;

10)

„urządzenie do przechowywania wina” oznacza urządzenie chłodnicze, które nie posiada innych komór niż co najmniej jedna komora do przechowywania wina;

11)

„urządzenie wielofunkcyjne” oznacza urządzenie chłodnicze, które nie posiada innych komór niż co najmniej jedna komora wielofunkcyjna;

12)

„równoważne urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych, którego pojemność brutto i pojemność użytkowa, parametry techniczne, efektywności i użytkowe oraz rodzaje komór są takie same jak innego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta;

13)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych;

14)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Zastosowanie mają również definicje podane w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każde urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych było dostarczane wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku II;

b)

karta produktu określona w załączniku III była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku IV była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każde urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży było opatrzone na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem V;

c)

każda reklama konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje wymagane na podstawie art. 3 uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych, zgodnie z załącznikiem VI.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku VII do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, rocznego zużycia energii, pojemności komór do przechowywania świeżej i zamrożonej żywności, zdolności zamrażania oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku VII, oraz możliwość usunięcia lub zmniejszenia wartości współczynników korekcji, określonych w załączniku VIII.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 94/2/WE traci moc z dniem 30 listopada 2011 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.   Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 30 marca 2012 r.

2.   Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych wprowadzone do obrotu przed dniem 30 listopada 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 94/2/WE.

3.   Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane do sprzedaży, wypożyczenia lub sprzedaży ratalnej przed dniem 30 listopada 2011 r. uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 94/2/WE.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 listopada 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 30 marca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 45 z 17.2.1994, s. 1.

(3)  Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 53.

(4)  Przy dokonaniu pomiarów zgodnie z normą CENELEC EN 153, luty 2006 r./EN ISO 15502, październik 2005 r.

(5)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowane do celów załączników II–IX

Do celów załączników II–IX stosuje się następujące definicje:

a)

„system bezszronowy” oznacza automatyczny system zapobiegający ciągłemu oszronieniu, w którym chłodzenie jest wynikiem wymuszonego obiegu powietrza, automatyczny system odszraniania odszrania parownik lub parowniki, a woda powstała ze stopionego szronu jest automatycznie usuwana;

b)

„komora bezszronowa” oznacza komorę odszranianą przez system bezszronowy;

c)

„chłodziarka-piwniczka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności i komorą piwniczną, które nie posiada żadnej komory do przechowywania zamrożonej żywności, komory schładzania ani komory do wytwarzania lodu;

d)

„piwniczka” oznacza urządzenie chłodnicze z co najmniej jedną komorą piwniczną bez komór innego rodzaju;

e)

„chłodziarko-schładzarka” oznacza urządzenie z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności i komorą schładzania, które nie posiada żadnej komory do przechowywania zamrożonej żywności;

f)

„komory” oznaczają wszelkiego rodzaju komory wymienione w lit. g)–n);

g)

„komora do przechowywania świeżej żywności” oznacza komorę przeznaczoną do przechowywania niezamrożonych środków spożywczych, która może zostać podzielona na mniejsze komory;

h)

„komora piwniczna” oznacza komorę przeznaczoną do przechowywania określonych środków spożywczych lub napojów w temperaturze wyższej niż temperatura w komorach do przechowywania świeżej żywności;

i)

„komora schładzania” oznacza komorę przeznaczoną konkretnie do przechowywania łatwo psujących się środków spożywczych;

j)

„komora do wytwarzania lodu” oznacza komorę o niskiej temperaturze przeznaczoną konkretnie do wytwarzania i przechowywania lodu;

k)

„komora do przechowywania zamrożonej żywności” oznacza komorę o niskiej temperaturze przeznaczoną konkretnie do przechowywania zamrożonych środków spożywczych, zaklasyfikowaną zgodnie z podanymi poniżej temperaturami:

(i)   „komora jednogwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności, w której temperatura nie jest wyższa niż – 6 °C;

(ii)   „komora dwugwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności, w której temperatura nie jest wyższa niż – 12 °C;

(iii)   „komora trzygwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności, w której temperatura nie jest wyższa niż – 18 °C;

(iv)   „komora zamrażarki” (lub „komora czterogwiazdkowa”): komora, w której można zamrozić co najmniej 4,5 kg środków spożywczych na każde 100 l pojemności użytkowej, ale w żadnym razie nie mniej niż 2 kg, od temperatury otoczenia do temperatury –18 °C w ciągu 24 godzin i w której można także przechowywać zamrożone produkty żywnościowe w warunkach odpowiadających klasie trzygwiazdkowej, która może posiadać wydzielone sekcje o dwugwiazdkowej klasie mrożenia;

(v)   „komora bezgwiazdkowa”: komora do przechowywania zamrożonej żywności o temperaturze < 0 °C, która może być wykorzystywana do wytwarzania i przechowywania lodu, ale nie jest przeznaczona do przechowywania łatwo psujących się środków spożywczych;

l)

„komora do przechowywania wina” oznacza komorę przeznaczoną wyłącznie do krótkoterminowego przechowywania wina w celu doprowadzenia wina do temperatury idealnej do spożycia lub do długoterminowego przechowywania wina w celu umożliwienia jego dojrzewania, o następujących parametrach:

(i)

stała temperatura przechowywania ustawiona fabrycznie albo ustawiana ręcznie zgodnie z zaleceniami producenta, której zakres wynosi od + 5 °C do + 20 °C;

(ii)

temperatura przechowywania ulegająca wahaniom w czasie, które nie przekraczają 0,5 K w odniesieniu do każdej deklarowanej temperatury otoczenia zgodnie z klasą klimatyczną urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych;

(iii)

czynne lub bierne sterowanie wilgotnością powietrza w komorze w zakresie 50–80 %;

(iv)

konstrukcja ograniczająca przenikanie drgań do komory, niezależnie od tego, czy drgania są wytwarzane przez sprężarkę chłodziarki czy przez inne zewnętrzne źródło;

m)

„komora wielofunkcyjna” oznacza komorę przeznaczoną do pracy w co najmniej dwóch temperaturach z zakresu temperatur właściwych dla wszystkich rodzajów komór i wyposażona w funkcję pozwalającą końcowemu użytkownikowi na zaprogramowanie stałego zakresu temperatur roboczych właściwych dla każdego rodzaju komory zgodnie z zaleceniami producenta; jeżeli jednak istnieje możliwość zmiany temperatur w komorze na inny zakres temperatur roboczych tylko na określony czas (jak na przykład w przypadku funkcji szybkiego zamrażania), wówczas, w rozumieniu definicji zawartej w niniejszym rozporządzeniu, nie jest to komora wielofunkcyjna;

n)

„inna komora” oznacza komorę inną niż komora do przechowywania wina, przeznaczoną do przechowywania określonych środków spożywczych w temperaturze powyżej + 14 °C;

o)

„przegroda dwugwiazdkowa” oznacza część zamrażarki, komory zamrażania, trzygwiazdkowej komory lub trzygwiazdkowego urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności, która nie posiada oddzielnych drzwiczek ani klapy i w której temperatura nie jest wyższa niż – 12 °C;

p)

„zamrażarka skrzyniowa” oznacza rodzaj zamrażarki, z dostępem do komory/komór od góry urządzenia lub która wyposażona jest w komory obu rodzajów – otwierane od góry i poziome, przy czym całkowita pojemność komór otwieranych od góry musi przekraczać 75 % całkowitej pojemności urządzenia;

q)

„otwierane od góry” lub „skrzyniowe” jest oznaczeniem urządzenia chłodniczego, z dostępem do komory/komór od góry urządzenia;

r)

„szafowe” jest określeniem urządzenia chłodniczego z dostępem do komory/komór z przodu urządzenia;

s)

„szybkie zamrażanie” oznacza funkcję uruchamianą przez użytkownika końcowego zgodnie z zaleceniami producenta, umożliwiającą obniżenie temperatury przechowywania w zamrażarce lub komorze zamrażania w celu szybszego zamrożenia niezamrożonych środków spożywczych;

t)

„identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model urządzenia chłodniczego od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy.


ZAŁĄCZNIK II

Etykieta

1.   ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAKLASYFIKOWANYCH DO KLAS EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OD A+++ DO C

Image

1)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem IX; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 ppkt 2 załącznika VIII;

V.

suma pojemności użytkowej wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej > – 6 °C), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI.

suma pojemności użytkowej wszystkich komór do przechowywania zamrożonej żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej ≤ – 6 °C), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, oraz oznaczenie gwiazdkowe komory, której przypada największa część tej sumy; jeżeli urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych nie posiada komory do przechowywania zamrożonej żywności, dostawca podaje „– L” zamiast wartości i pozostawia puste miejsce w polu oznaczenia gwiazdkowego;

VII.

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

Jednakże w przypadku urządzeń do przechowywania wina pkt V i VI zastępuje się znamionową pojemnością wyrażoną ilością standardowych butelek 0,75 l, które mieszczą się w urządzeniu zgodnie z instrukcją producenta.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 3 ppkt 1 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2.   ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA GOSPODARSTW DOWMOWYCH ZAKLASYFIKOWANYCH DO KLAS EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OD D DO G

Image

1)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 ppkt 1.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 3 ppkt 2 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

3.   WZÓR ETYKIETY

1)

W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych zaklasyfikowanych do klas efektywności energetycznej od A+++ do C, z wyjątkiem urządzeń do przechowywania wina, wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść pozostaje proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest w kolorze białym;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta energii

:

kolor: X-00-00-00.

Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta energii: szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego;

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, kolor czarny.

Image

Roczne zużycie energii:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 45 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność użytkowa wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego. Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom emitowanego hałasu:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność użytkowa wszystkich komór do przechowywania zamrożonej żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 90 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia:

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt.

2)

W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych zaklasyfikowanych do klas efektywności energetycznej od D do G, z wyjątkiem urządzeń do przechowywania wina, wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

wzór etykiety jest zgodny z pkt 3 ppkt 1 niniejszego załącznika, z wyjątkiem pozycji 8, która odpowiada poniższym wymogom:

Image

Roczne zużycie energii:

Obramowanie: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 32 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego.

3)

W odniesieniu do urządzeń do przechowywania wina, wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść pozostaje proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest w kolorze białym;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta energii:

:

kolor: X-00-00-00.

Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta energii: szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa (klasy): 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, kolor czarny.

Image

Roczne zużycie energii:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 30 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa wyrażona ilością standardowych butelek do wina:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 28 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 15 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom emitowanego hałasu:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość

:

czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 90 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia:

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK III

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy zgodnie z definicją w załączniku I, lit. t);

c)

kategoria modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych zgodnie z pkt 1 załącznika VIII;

d)

klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z załącznikiem IX;

e)

w przypadku gdy modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

f)

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 ppkt 2 załącznika VIII. Opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii »XYZ« kWH rocznie na podstawie wyników testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje”;

g)

pojemność użytkowa każdej komory i ewentualne oznaczenie gwiazdkowe zgodnie z pkt 1 ppkt 1 pppkt VI załącznika II;

h)

temperatura projektowa „pozostałych komór” w rozumieniu lit. n) załącznika I. Dla komór do przechowywania wina podaje się najniższą temperaturę przechowywania, ustawioną fabrycznie lub regulowaną przez użytkownika końcowego i która może być stale utrzymywana zgodnie z instrukcją producenta;

i)

zapis „system bezszronowy” dla odpowiednich komór, zgodnie z definicją w lit. b) załącznika I;

j)

„bezpieczny czas przechowywania »X« godzin bez zasilania” określony jako „czas wzrostu temperatury”;

k)

„zdolność zamrażania” w kg/24 h;

l)

„klasa klimatyczna” zgodnie z pkt 1 tabela 3 załącznika VIII, wyrażona jako: „Klasa klimatyczna: W [klasa klimatyczna]. Urządzenie przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od X [dolna granica] °C do Y [górna granica] °C”;

m)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

n)

jeżeli model jest przeznaczony do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat;

o)

w przypadku urządzeń do przechowywania wina następująca informacja: „Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina”. Punkt ten nie dotyczy urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, które nie zostały zaprojektowane specjalnie do przechowywania wina, lecz mimo to mogą być wykorzystywane do takiego celu, ani też urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych wyposażonych w komorę do przechowywania wina połączoną z innego rodzaju komorą.

2.

Jedna karta może obejmować różne modele urządzeń chłodniczych dostarczanych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


ZAŁĄCZNIK IV

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu urządzenia chłodniczego, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry techniczne pomiarów ustalone zgodnie z załącznikiem VIII:

(i)

ogólne wymiary;

(ii)

ogólną wymaganą przestrzeń użytkową;

(iii)

całkowitą pojemność brutto;

(iv)

pojemność użytkową i całkowitą pojemność użytkową;

(v)

oznaczenie gwiazdkowe komory(-ór) do przechowywania zamrożonej żywności;

(vi)

rodzaj odszraniania;

(vii)

temperaturę przechowywania;

(viii)

zużycie energii;

(ix)

czas wzrostu temperatury;

(x)

zdolność zamrażania;

(xi)

pobór mocy;

(xii)

wilgotność komory do przechowywania wina;

(xiii)

poziom emitowanego hałasu;

g)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VIII.

2.

Jeżeli informację zawartą w dokumentacji technicznej dla danego modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji innych równoważnych urządzeń chłodniczych, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu sprawdzenia dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.


ZAŁĄCZNIK V

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z załącznikiem IX;

b)

roczne zużycie energii w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 ppkt 2 załącznika VIII;

c)

pojemność użytkowa każdej komory i ewentualne oznaczenie gwiazdkowe zgodnie z pkt 1 ppkt 1 pppkt VI załącznika II;

d)

„klasa klimatyczna” zgodnie z pkt 1 tabela 3 załącznika VIII;

e)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

f)

jeżeli model jest przeznaczony do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat;

g)

w przypadku urządzeń do przechowywania wina następująca informacja: „Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina”. Punkt ten nie dotyczy urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, które nie zostały zaprojektowane specjalnie do przechowywania wina, lecz mimo to mogą być wykorzystywane do takiego celu, ani też urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych wyposażonych w komorę do przechowywania wina połączoną z innego rodzaju komorą.

2.

Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku III.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK VI

Pomiary

1.   Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarowej uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   OGÓLNE WARUNKI BADAŃ

Stosuje się następujące ogólne warunki badań:

(1)

jeżeli urządzenie zostało wyposażone w podgrzewacze antykondensacyjne, które końcowy użytkownik może włączyć i wyłączyć, włącza się je i nastawia na maksymalne grzanie, o ile są wyposażone w układ regulacji;

(2)

jeżeli urządzenie jest wyposażone w „urządzenia zamontowane w drzwiach” (takie jak kostkarka czy podajnik do wody/napojów), które końcowy użytkownik może włączyć i wyłączyć, podczas pomiaru zużycia energii są one włączane, ale nie są używane;

(3)

w przypadku urządzeń i komór wielofunkcyjnych temperatura przechowywania podczas pomiaru zużycia energii jest temperaturą nominalną komory najzimniejszego typu, która zgodnie z zaleceniami producenta jest stałą temperaturą użytkowania;

(4)

zużycie energii urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych określa się po ustawieniu najniższych temperatur zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi normalnego stałego użytkowania „innej komory” zgodnie z tabelą 5 załącznika VIII.

3.   PARAMETRY TECHNICZNE

Należy określić następujące parametry:

a)

„ogólne wymiary” mierzone z dokładnością do milimetra;

b)

„ogólna wymagana przestrzeń użytkowa” mierzona z dokładnością do milimetra;

c)

„całkowita pojemność brutto” mierzona z dokładnością do decymetra sześciennego lub litra;

d)

„pojemność użytkowa i całkowita pojemność użytkowa” mierzone z dokładnością do decymetra sześciennego lub litra;

e)

„rodzaj odszraniania”;

f)

„temperatura przechowywania”;

g)

„zużycie energii” wyrażane w kilowatogodzinach na 24 godziny (kWh/24h) z podaniem wartości do trzeciego miejsca po przecinku;

h)

„czas wzrostu temperatury”;

i)

„zdolność zamrażania”;

j)

„wilgotność komory do przechowywania wina” wyrażona jako wartość procentowa zaokrąglona do liczby całkowitej; oraz

k)

„poziom emitowanego hałasu”.


ZAŁĄCZNIK VII

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedno urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych urządzeniach chłodniczych dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna mierzonych wartości takich trzech urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych spełnia wymogi mieszczące się w zakresie określonym w tabeli 1.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie równoważne modele urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów.

Oprócz procedury określonej w załączniku VI organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pojemność znamionowa brutto

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej (1) o więcej niż 3 % lub 1 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa.

Znamionowa pojemność użytkowa

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 3 % lub 1 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa. Jeżeli istnieje możliwość regulowania przez użytkownika pojemności połączonych ze sobą komory piwnicznej i komory do przechowywania świeżej żywności, niepewność pomiaru ma zastosowanie wówczas, gdy pojemność komory piwnicznej zostaje zmniejszona do minimum.

Zdolność zamrażania

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 10 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (E24h ) o więcej niż 10 %.

Urządzenia do przechowywania wina

Wartość zmierzona względnej wilgotności nie przekracza nominalnego zakresu o więcej niż 10 %.

Poziom emitowanego hałasu

Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez producenta.


ZAŁĄCZNIK VIII

Klasyfikacja urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, metoda obliczania równoważnej pojemności i współczynnika efektywności energetycznej

1.   KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do kategorii podanych w tabeli 1.

Każda kategoria zależy od podziału na komory i przeznaczenia komór zgodnie z tabelą 2 i jest niezależna od liczby drzwi lub szuflad.

Tabela 1

Kategorie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

Kategoria

Opis

1

Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności

2

Chłodziarka z komorą piwniczną, piwniczka i urządzenia do przechowywania wina

3

Chłodziarko-schładzarka i chłodziarka z komorą bezgwiazdkową

4

Chłodziarka z komorą jednogwiazdkową

5

Chłodziarka z komorą dwugwiazdkową

6

Chłodziarka z komorą trzygwiazdkową

7

Chłodziarko-zamrażarka

8

Zamrażarka szafowa

9

Zamrażarka skrzyniowa

10

Urządzenie wielofunkcyjne i inne urządzenia chłodnicze

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych, których nie można zaliczyć do kategorii 1–9 ze względu na temperaturę w komorach, klasyfikuje się do kategorii 10.

Tabela 2

Klasyfikacja urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych i podział na komory

Temperatura nominalna (dla EEI) (oC)

Temperatura projektowa

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategoria

(numer)

Rodzaj komory

Inna

Do przechowywania wina

Piwniczka

Do przechowywania świeżej żywności

Komora

Bezgwiazdkowa/Do wytwarzania lodu

Jednogwiazdkowa

Dwugwiazdkowa

Trzygwiazdkowa

Czterogwiazdkowa

Kategoria urządzenia

Podział na komory

Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

1

CHŁODZIARKA Z KOMORA PIWNICZNĄ, PIWNICZKA I URZĄDZENIE DO PRZECHOWYWANIA WINA

O

O

O

T

N

N

N

N

N

N

2

O

O

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

CHŁODZIARKO-SCHŁADZARKA I CHŁODZIARKA Z KOMORĄ BEZGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

T

O

N

N

N

N

3

O

O

O

T

O

T

N

N

N

N

CHŁODZIARKA Z KOMORĄ JEDNOGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

O

O

T

N

N

N

4

CHŁODZIARKA Z KOMORĄ DWUGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

O

O

O

T

N

N

5

CHŁODZIARKA Z KOMORĄ TRZYGWIAZDKOWĄ

O

O

O

T

O

O

O

O

T

N

6

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

O

O

O

T

O

O

O

O

O

T

7

ZAMRAŻARKA SZAFOWA

N

N

N

N

N

N

N

O

(T) (1)

T

8

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

N

N

N

N

N

N

N

O

N

T

9

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE I INNE URZĄDZENIA

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Uwagi:

T = urządzenie wyposażone w tego rodzaju komorę; N = urządzenie nie posiada tego rodzaju komory; O = komora jest opcjonalna.

Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do co najmniej jednej klasy klimatycznej zgodnie z tabelą 3.

Tabela 3

Klasy klimatyczne

Klasa

Symbol

Średnia temperatura otoczenia

°C

Rozszerzona umiarkowana

SN

od + 10 do + 32

Umiarkowana

N

od + 16 do + 32

Subtropikalna

ST

od + 16 do + 38

Tropikalna

T

od + 16 do + 43

Urządzenie chłodnicze musi umożliwiać utrzymanie wymaganych temperatur przechowywania w różnych komorach jednocześnie i z zachowaniem dozwolonych odchyleń (podczas cyklu odszraniania) zgodnie z tabelą 4 dla różnych rodzajów urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych i odpowiednich klas klimatycznych.

Urządzenia i komory wielofunkcyjne muszą umożliwiać utrzymanie wymaganych temperatur przechowywania w różnych rodzajach komór, w których temperatury te może ustawić użytkownik końcowy zgodnie z zaleceniami producenta.

Tabela 4

Temperatury przechowywania

Temperatury przechowywania (°C)

Inna komora

Komora do przechowywania wina

Komora piwniczna

Komora do przechowywania świeżej żywności

Komora schładzania

Komora jednogwiazdkowa

Komora/przegroda dwugwiazdkowa

Zamrażarka i trzygwiazdkowa komora/urządzenie przechowalnicze

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Uwagi:

tom: temperatura przechowywania w innej komorze,

twma: temperatura przechowywania w komorze do przechowywania wina z możliwymi wahaniami o 0,5 K,

tcm: temperatura przechowywania w komorze piwnicznej,

t1 m, t2 m, t3 m: temperatury przechowywania w komorze do przechowywania świeżej żywności,

tma: średnia temperatura przechowywania w komorze do przechowywania świeżej żywności,

tcc: chwilowa temperatura przechowywania w komorze schładzania,

t*, t**, t***: maksymalne temperatury w komorach do przechowywania zamrożonej żywności,

temperatura przechowywania w komorze do wytwarzania lodu i w komorze bezgwiazdkowej wynosi poniżej 0 °C.

2.   OBLICZANIE RÓWNOWAŻNEJ POJEMNOŚCI

Równoważna pojemność urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych jest sumą równoważnych pojemności wszystkich komór. Jej wartość, zaokrąglona do liczby całkowitej, obliczana jest w litrach zgodnie z poniższym wzorem:

Formula

gdzie:

n jest liczbą komór,

Vc jest pojemnością użytkową komory/komór,

Tc jest nominalną temperaturą w komorze/komorach zgodnie z tabelą 2,

Formula jest czynnikiem termodynamicznym określonym w tabeli 5,

FFc , CC i BI są współczynnikami korekcji pojemności określonymi w tabeli 6.

Formula Współczynnik korekcji termodynamicznej to stosunek różnicy między temperaturą otoczenia w normalnych warunkach badania przy + 25 °C i temperaturą nominalną w komorze Tc (określoną w tabeli 2) do różnicy między temperaturą otoczenia w normalnych warunkach badania przy + 25 °C i temperaturą nominalną w komorze Tc w przypadku komory do przechowywania świeżej żywności przy + 5 °C.

Współczynniki termodynamiczne dla komór opisanych w załączniku I lit. g)–n) określono w tabeli 5.

Tabela 5

Współczynniki termodynamiczne dla komór urządzeń chłodniczych

Komora

Temperatura nominalna

(25-Tc )/20

Inna komora

Temperatura projektowa

Formula

Komora piwniczna/komora do przechowywania wina

+12 °C

0,65

Komora do przechowywania świeżej żywności

+5 oC

1,00

Komora schładzania

0 °C

1,25

Komora do wytwarzania lodu i komora bezgwiazdkowa

0 °C

1,25

Komora jednogwiazdkowa

–6 °C

1,55

Komora dwugwiazdkowa

–12 °C

1,85

Komora trzygwiazdkowa

–18 °C

2,15

Komora zamrażarki (komora czterogwiazdkowa):

–18 °C

2,15

Uwagi:

(i)

w przypadku komór wielofunkcyjnych współczynnik termodynamiczny zależy od nominalnej temperatury najzimniejszej komory wg tabeli 2, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta;

(ii)

dla przegród dwugwiazdkowych (w zamrażarce) współczynnik termodynamiczny określany jest na poziomie Tc = – 12 °C;

(iii)

w przypadku innych komór współczynnik termodynamiczny zależy od najniższej temperatury projektowej, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta.

Tabela 6

Wartość współczynników korekcji

Współczynnik korekcji

Wartość

Warunki

FF (system bezszronowy)

1,2

Dla bezszronowych komór przeznaczonych do przechowywania zamrożonej żywności

1

W pozostałych przypadkach

CC (klasa klimatyczna)

1,2

Dla urządzeń należących do klasy klimatycznej T (tropikalnej)

1,1

Dla urządzeń należących do klasy klimatycznej ST (subtropikalnej)

1

W pozostałych przypadkach

BI (do zabudowy)

1,2

Dla urządzeń do zabudowy o szerokości mniejszej niż 58 cm

1

W pozostałych przypadkach

Uwagi:

(i)

FF jest współczynnikiem korekcji pojemności dla komór bezszronowych;

(ii)

CC jest współczynnikiem korekcji pojemności dla danej klasy klimatycznej. Jeżeli urządzenie chłodnicze zostało zaklasyfikowane do większej liczby klas klimatycznych niż jedna, do obliczenia równoważnej pojemności wykorzystuje się klasę klimatyczną o najwyższym współczynniku korekcji;

(iii)

BI jest współczynnikiem korekcji pojemności dla urządzeń do zabudowy.

3.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Do obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych porównuje się roczne zużycie energii przez dane urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych ze standardowym rocznym zużyciem energii przez to urządzenie.

1)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku zgodnie z poniższym wzorem:

Formula

gdzie:

AEC

=

roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych,

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych.

2)

Roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się zgodnie z poniższym wzorem, a wynik podaje się w kWh/rok z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku:

AEC = E24h × 365

gdzie:

E24h

to zużycie energii przez urządzenie chłodnicze dla gospodarstw domowych w kWh/24h z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

3)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się zgodnie z poniższym wzorem, a wynik podaje się w kWh/rok z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

SAEC = Veq × MNCH

gdzie:

 

Veq jest równoważną pojemnością urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych,

 

CH wynosi 50 kWh/rok w przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych z komorą schładzania o pojemności użytkowej wynoszącej co najmniej 15 litrów,

 

w tabeli 7 podane są wartości M i N dla każdej kategorii urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

Tabela 7

Wartości M i N z podziałem na kategorie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

Kategoria

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  W tym także trzygwiazdkowe komory do przechowywania zamrożonej żywności.

(2)  W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych z systemem bezszronowym podczas cyklu odszraniania zezwala się na wahania temperatury nieprzekraczające 3 K w okresie 4 godzin lub 20 % czasu trwania cyklu, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza.

(3)  Uwaga: W przypadku urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych należących do kategorii 10 wartości M i N zależą od temperatury i oznaczenia gwiazdkowego komory o najniższej temperaturze przechowywania, którą końcowy użytkownik może ustawić i która może być stale utrzymywana zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli urządzenie posiada tylko „inną komorę” zgodnie z tabelą 2 i definicją w załączniku I lit. n), przyjmuje się wartości M i N dla kategorii 1. Urządzenia z trzygwiazdkowymi komorami lub komorami zamrażarki uznaje się za chłodziarko-zamrażarki.


ZAŁĄCZNIK IX

Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1 od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz w tabeli 2 od dnia 1 lipca 2014 r.

Współczynnik efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych ustala się zgodnie z pkt 3 załącznika VIII.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej do dnia 30 czerwca 2014 r.

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 150


Tabela 2

Klasy efektywności energetycznej od dnia 1 lipca 2014 r.

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/47


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1061/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią, przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych zostały ustanowione dyrektywą Komisji 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego (2).

(3)

Energia elektryczna zużywana przez pralki dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez pralki dla gospodarstw domowych.

(4)

Należy uchylić dyrektywę 95/12/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby etykieta efektywności energetycznej stanowiła rzeczywistą zachętę dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energetycznej pralek dla gospodarstw domowych oraz aby przyspieszyć przemiany rynkowe zmierzające w kierunku energooszczędnych technologii.

(5)

Pralko-suszarki są objęte zakresem stosowania dyrektywy 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego (3) i w związku z tym należy je wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że posiadają one podobne funkcjonalności do funkcjonalności pralek dla gospodarstw domowych, należy w najkrótszym możliwym terminie dokonać przeglądu dyrektywy 96/60/WE.

(6)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (4).

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla pralek dla gospodarstw domowych.

(8)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i karty dla pralek dla gospodarstw domowych.

(9)

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących pralek dla gospodarstw domowych.

(10)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego.

(11)

W celu ułatwienia przejścia od stosowania dyrektywy 95/12/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia niezbędne jest wprowadzenie przepisów stanowiących, że pralki dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 95/12/WE.

(12)

Należy zatem uchylić dyrektywę 95/12/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane za pomocą akumulatorów, włącznie z pralkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych i pralkami dla gospodarstw domowych do zabudowy.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami ustalonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„pralka dla gospodarstw domowych” oznacza automatyczną pralkę, która pierze i płucze tkaniny przy użyciu wody, która posiada również funkcję wirowania oraz która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2)

„pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3)

„pralka automatyczna” oznacza urządzenie, które samodzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez konieczności interwencji użytkownika w żadnym momencie trwania programu;

4)

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która posiada zarówno funkcję wirowania, jak i urządzenie służące do suszenia tkanin, zazwyczaj poprzez ogrzewanie i odwirowywanie;

5)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie do prania konkretnych rodzajów tkanin;

6)

„cykl” oznacza pełny proces prania, płukania i wirowania zdefiniowany dla wybranego programu;

7)

„czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

8)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę w odstępach 0,5 kg, jaką pralka dla gospodarstw domowych może wyprać w ramach wybranego programu, jeżeli zostanie załadowana zgodnie z instrukcjami dostawcy;

9)

„częściowe załadowanie” oznacza załadowanie pralki dla gospodarstw domowych połową wsadu dla danego programu;

10)

„wilgotność resztkowa” oznacza wilgotność wsadu po zakończeniu fazy wirowania;

11)

„tryb wyłączenia” oznacza stan pralki dla gospodarstw domowych, w którym jest ona wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy pralka jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami dostawcy; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez pralkę dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

12)

„tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego poza rozładowaniem pralki dla gospodarstw domowych;

13)

„równoważna pralka dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model pralki dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu podczas prania i wirowania są takie same jak innego modelu takiej pralki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego dostawcę;

14)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć pralkę dla gospodarstw domowych;

15)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie pralki dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każda pralka dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I;

b)

karta produktu określona w załączniku II była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku III była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każda pralka dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży była opatrzona na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

pralki dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV;

c)

każda reklama konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie jej klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku V do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, rocznego zużycia energii, rocznego zużycia wody, klasy efektywności wirowania, zużycia energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania, czasu trwania trybu czuwania, wilgotności resztkowej, szybkości wirowania oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku V.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 95/12/WE traci moc z dniem 20 grudnia 2011 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.   Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 20 kwietnia 2012 r.

2.   Pralki dla gospodarstw domowych wprowadzone do obrotu przed dniem 20 grudnia 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 95/12/WE.

3.   W przypadku przyjęcia środka wykonawczego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (5) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych, pralki dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów wspomnianego środka wykonawczego w zakresie efektywności prania oraz wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przed dniem 20 grudnia 2011 r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 95/12/WE.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 grudnia 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 20 kwietnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 47 z 24.2.1996, s. 35.

(3)  Dz.U. L 266 z 18.10.1996, s. 1.

(4)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(5)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Etykieta

1.   ETYKIETA

Image

1)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model pralki dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

ważone roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z załącznikiem VII;

V.

ważone roczne zużycie wody (AWC ) w litrach na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem VII;

VI.

pojemność znamionowa w kg w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

VII.

klasa efektywności wirowania zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

VIII.

poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 2. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2.   WZÓR ETYKIETY

Wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest białe;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo energii: kolor: X-00-00-00.

Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X-X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia: tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Ważone roczne zużycie energii

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 42 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Ważone roczne zużycie wody

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Klasa efektywności wirowania

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri zwykła 16 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego oraz czcionka Calibri pogrubiona 22 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego.

Image

Poziom emitowanego hałasu

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, 100 % czarnego.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu pralki dla gospodarstw domowych są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model pralki dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

pojemność znamionowa w kg bawełny w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

d)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

e)

w przypadku gdy pralce dla gospodarstw domowych przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

f)

ważone roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

g)

zużycie energii (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu;

h)

ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania;

i)

ważone roczne zużycie wody (AW C) w litrach rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

j)

klasa efektywności wirowania określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI, wyrażona jako „klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)”; dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób, pod warunkiem że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od G (najmniejsza efektywność), a kończy na A (największa efektywność);

k)

maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa;

l)

oznaczenie informujące, że „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C” stanowią standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie, że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody;

m)

czas „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C” przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C” przy częściowym załadowaniu, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty;

n)

czas trwania trybu czuwania (Tl ), w przypadku gdy pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzanie energią;

o)

poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej;

p)

jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest przeznaczona do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Jedna karta może dotyczyć kilku modeli pralek dla gospodarstw domowych dostarczonych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


ZAŁĄCZNIK III

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu pralki dla gospodarstw domowych, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

informację wskazującą, czy model pralki dla gospodarstw domowych uwalnia jony srebra podczas cyklu prania w poniższym brzmieniu: „Niniejszy produkt uwalnia jony srebra/nie uwalnia jonów srebra podczas cyklu prania.”;

g)

parametry techniczne dla dokonywania pomiarów:

(i)

zużycie energii;

(ii)

czas programu;

(iii)

zużycie wody;

(iv)

zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia;

(v)

zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania;

(vi)

czas trwania trybu czuwania;

(vii)

wilgotność resztkową;

(viii)

poziom emitowanego hałasu;

(ix)

maksymalną szybkość wirowania;

h)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VII.

2.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu pralki dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych pralek dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli pralek dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, które należy podawać w przypadkach gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

pojemność znamionowa w kg bawełny w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

b)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

c)

ważone roczne zużycie energii w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. c) załącznika VII;

d)

ważone roczne zużycie wody w litrach na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 2 lit. a) załącznika VII;

e)

klasa efektywności wirowania określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

f)

maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa;

g)

poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej;

h)

jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest produkowana pod zabudowę, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku II.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK V

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedną pralkę dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych pralkach dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości tych trzech pralek dla gospodarstw domowych odpowiada wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziale określonym w tabeli 1, poza zużyciem energii, gdzie mierzona wartość nie jest większa od wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele pralek dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów określonych w art. 3 i 4.

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (1) AEC o więcej niż 10 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 10 %.

Czas programu

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 10 %.

Zużycie wody

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Wt o więcej niż 10 %.

Wilgotność resztkowa

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej D o więcej niż 10 %.

Szybkość wirowania

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania

Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie większym niż 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie poniżej lub równym 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 10 %.

Poziom emitowanego hałasu

Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez dostawcę.


ZAŁĄCZNIK VI

Klasy efektywności energetycznej i klasy efektywności wirowania

1.   KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) pralki dla gospodarstw ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika VII.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 87

2.   KLASY EFEKTYWNOŚCI WIROWANIA

Klasę efektywności wirowania pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wilgotności resztkowej (D) określonej w tabeli 2.

Wilgotność resztkową (D) pralki dla gospodarstw domowych ustala się zgodnie z pkt 3 załącznika VII.

Tabela 2

Klasy efektywności wirowania

Klasa efektywności wirowania

Wilgotność resztkowa (%)

A (największa efektywność)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najmniejsza efektywność)

D ≥ 90


ZAŁĄCZNIK VII

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, rocznego zużycia wody i wilgotności resztkowej

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkę.

a)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

AEC

=

roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych;

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych.

b)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

gdzie:

c

=

pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

c)

Ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

(i)

Formula

gdzie:

Et

=

ważone zużycie energii;

Po

=

ważona moc w trybie wyłączenia;

Pl

=

ważona moc w trybie czuwania;

Tt

=

ważony czas programu;

220

=

całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie;

(ii)

jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem:

Formula

gdzie:

Tl

=

czas trybu czuwania.

d)

Ważone zużycie energii (Et ) oblicza się w kWh w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

gdzie:

Et,60

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Et,60½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Et,40½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

e)

Ważoną moc w trybie wyłączenia (Po ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

gdzie:

Po,60

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Po,60½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Po,40½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

f)

Ważoną moc w trybie czuwania (Pl ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

gdzie:

Pl,60

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Pl,60½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Pl,40½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

g)

Ważony czas programu (Tt ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

gdzie:

Tt,60

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tt,60½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tt,40½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

h)

Ważony czas programu w trybie czuwania (Tl ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

gdzie:

Tl,60

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tl,60½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tl,40½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

2.   OBLICZANIE WAŻONEGO ROCZNEGO ZUŻYCIA WODY

a)

Ważone roczne zużycie wody (AWC ) pralki dla gospodarstw domowych oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do liczby całkowitej:

AWc = Wt × 220

gdzie:

Wt

=

ważone zużycie wody;

220

=

całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie.

b)

Ważone zużycie wody (Wt ) oblicza się w litrach w następujący sposób i zaokrągla do liczby całkowitej:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

gdzie:

Wt,60

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Wt,60½

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Wt,40½

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

3.   OBLICZANIE WAŻONEJ WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ

Ważoną wilgotność resztkową (D) pralki dla gospodarstw domowych oblicza się jako wartość procentową w następujący sposób i zaokrągla do najbliższego pełnego procentu:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

gdzie:

D60

stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu;

D60½

stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu;

D40½

stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu.


30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/64


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1062/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Energia elektryczna zużywana przez telewizory stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii, zaś telewizory o równorzędnej funkcjonalności bardzo się różnią pod względem efektywności energetycznej. Istnieje znaczny potencjał poprawy efektywności energetycznej telewizorów. Telewizory należy zatem objąć wymogami dotyczącymi etykiet efektywności energetycznej.

(3)

W celu zachęcenia producentów do zwiększenia efektywności energetycznej telewizorów, a użytkowników końcowych do zakupu energooszczędnych modeli, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez te produkty i przyczynienia się do funkcjonowania rynku wewnętrznego, należy ustanowić zharmonizowane przepisy dotyczące wskazywania efektywności energetycznej i zużycia energii przez telewizory poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie.

(4)

Oczekuje się, że w wyniku łącznego działania przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (2) roczne oszczędności energii elektrycznej mogą wynieść 43 TWh do 2020 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(5)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (3).

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla telewizorów.

(7)

Dodatkowo niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i kart dla telewizorów.

(8)

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących telewizorów.

(9)

Aby zachęcić do produkcji energooszczędnych telewizorów, należy zezwolić dostawcom pragnącym wprowadzić do obrotu telewizory spełniające wymogi w zakresie wyższych klas efektywności energetycznej na stosowanie etykiet zawierających informacje o tych klasach, zanim podawanie klas na etykietach stanie się obowiązkowe.

(10)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dotyczące etykiet i dostarczania dodatkowych informacji o produktach w odniesieniu do telewizorów.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE stosuje się następujące definicje:

1)

„telewizor” oznacza odbiornik telewizyjny lub monitor telewizyjny;

2)

„odbiornik telewizyjny” oznacza produkt przeznaczony głównie do wyświetlania i odbioru sygnałów audiowizualnych, który jest wprowadzony do obrotu i sprzedawany pod jednym oznaczeniem modelu lub jednym oznaczeniem systemowym i który składa się z:

a)

wyświetlacza;

b)

co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub magnetowid (VCR), zintegrowanych z wyświetlaczem bądź umieszczonych w oddzielnym urządzeniu lub w większej licznie oddzielnych urządzeń;

3)

„monitor telewizyjny” oznacza produkt przeznaczony głównie do wyświetlania na zintegrowanym ekranie sygnału wideo pochodzącego z różnych źródeł, w tym sygnału telewizyjnego, który opcjonalnie kontroluje i odtwarza sygnały audio z zewnętrznego urządzenia źródłowego, który jest połączony za pomocą standardowych złącz do odbioru sygnału wideo, w tym cinch (component, composite), SCART, HDMI oraz przyszłych standardów bezprzewodowych (ale z wyłączeniem sygnałów wideo nieobjętych normalizacją, takich jak DVI i SDI), ale nie jest dostosowany do odbioru i przetwarzania sygnałów telewizyjnych;

4)

„tryb włączenia” oznacza stan, w którym telewizor jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego i wytwarza dźwięk i obraz;

5)

„tryb domowy” oznacza ustawienia telewizora zalecane przez producenta do normalnego użytku domowego;

6)

„tryb(-y) czuwania” oznacza(-ją) stan, w którym urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego w celu poprawnego działania i może wykonywać tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a)

funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; lub

b)

wyświetlanie informacji lub statusu;

7)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie jest wykonywana żadna funkcja; za tryb wyłączenia uważa się również:

a)

stan, w którym dostarczana jest tylko informacja o trybie wyłączenia;

b)

stan, w którym wykonywane są tylko funkcje konieczne dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4);

8)

„funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję ułatwiającą włączanie innych trybów, w tym trybu włączenia, przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie zdalnego sterowania, czujnik wewnętrzny lub licznik czasu służący do przełączenia w tryb, w którym dostępne są dodatkowe funkcje urządzenia, w tym tryb włączenia;

9)

„wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wskazywania statusu urządzenia, w tym zegarów;

10)

„menu ustawień obowiązkowych” oznacza zbiór zdefiniowanych fabrycznie przez producenta ustawień, z którego użytkownik telewizora musi wybrać odpowiednie ustawienia podczas pierwszego włączenia telewizora;

11)

„współczynnik maksymalnej luminancji” oznacza współczynnik maksymalnej luminancji w trybie domowym lub trybie włączenia odpowiednio do ustawień dostawcy, oraz najjaśniejszą szczytową luminancję w trybie włączenia;

12)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, w którym telewizory są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej;

13)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta, który kupuje lub zamierza kupić telewizor.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.   Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każdy telewizor był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku V;

b)

karta produktu określona w załączniku III była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku IV była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu telewizora uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu telewizora, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

2.   Klasy efektywności energetycznej ustala się na podstawie współczynnika efektywności energetycznej obliczonego zgodnie z załącznikiem II.

3.   Format etykiety określonej w załączniku V stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

w przypadku telewizorów wprowadzonych do obrotu od dnia 30 listopada 2011 r., etykiety dla telewizorów o klasach efektywności energetycznej:

(i)

A, B, C, D, E, F, G są zgodne z pkt 1 załącznika V lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, są zgodne z pkt 2 tego załącznika;

(ii)

A+ są zgodne z pkt 2 załącznika V;

(iii)

A++ są zgodne z pkt 3 załącznika V;

(iv)

A+++ są zgodne z pkt 4 załącznika V;

b)

w przypadku telewizorów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2014 r., posiadających klasę efektywności energetycznej A+, A, B, C, D, E, F, etykiety są zgodne z pkt 2 załącznika V lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, są zgodne z pkt 3 tego załącznika;

c)

w przypadku telewizorów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2017 r., posiadających klasę efektywności energetycznej A++, A+, A, B, C, D, E, etykiety są zgodne z pkt 3 załącznika V lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, są zgodne z pkt 4 tego załącznika;

d)

w przypadku telewizorów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2020 r., posiadających klasę efektywności energetycznej A+++, A++, A+, A, B, C, D, etykiety są zgodne z pkt 4 załącznika V.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każdy telewizor w punkcie sprzedaży był opatrzony etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1, umieszczoną z przodu telewizora w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna;

b)

telewizory oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI;

c)

każda reklama konkretnego modelu telewizora uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu telewizora, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku VIII do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

Artykuł 3 ust. 1 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 30 marca 2012 r.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 listopada 2011 r. Jednakże art. 3 ust. 1 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 30 marca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 42.

(3)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(4)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24.


ZAŁĄCZNIK I

Klasa efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej telewizora ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1. Współczynnik efektywności energetycznej telewizora ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika II.

Tabela 1

Klasa efektywności energetycznej telewizora

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (najmniejsza efektywność)

1,00 ≤ EEI


ZAŁĄCZNIK II

Metoda obliczania współczynnika efektywności energetycznej i rocznego zużycia energii w trybie włączenia

1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się jako EEI = P/Pref (A), gdzie:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2,

Pbasic

=

20 W dla odbiorników telewizyjnych z jednym tunerem/odbiornikiem bez twardych dysków,

Pbasic

=

24 W dla odbiorników telewizyjnych z twardym dyskiem (twardymi dyskami),

Pbasic

=

24 W dla odbiorników telewizyjnych z dwoma lub większą liczbą tunerów/odbiorników,

Pbasic

=

28 W dla odbiorników telewizyjnych z twardym dyskiem (twardymi dyskami) i dwoma lub większą liczbą tunerów/odbiorników,

Pbasic

=

15 W dla monitorów telewizyjnych,

A oznacza widzialną powierzchnię ekranu wyrażoną w dm2,

P oznacza zużycie energii przez telewizor w trybie włączenia mierzone zgodnie z załącznikiem VII wyrażone w watach, zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

2.

Roczne zużycie energii w trybie włączonym E wyrażone w kWh oblicza się jako E = 1,46 × P.

3.

Telewizory z automatyczną regulacją jasności

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej i rocznego zużycia energii w trybie włączenia, o których mowa w pkt 1 i 2, zużycie energii w trybie włączenia obliczone zgodnie z procedurą określoną w załączniku VII obniża się o 5 %, jeżeli w momencie wprowadzenia telewizora do obrotu spełnione są następujące warunki:

a)

luminancja telewizora w trybie domowym lub trybie włączenia, stosownie do ustawień dostawcy, zmniejsza się automatycznie przy natężeniu oświetlenia w otoczeniu wynoszącym pomiędzy co najmniej 20 lx i 0 lx;

b)

automatyczna regulacja jasności jest włączona w trybie domowym lub w trybie włączenia, stosownie do ustawień dostawcy.


ZAŁĄCZNIK III

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu telewizora są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy; gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy;

c)

klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z tabelą 1 załącznika I; w przypadku gdy telewizorowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), można podać tę informację;

d)

przekątna widzialna ekranu wyrażona w centymetrach i calach;

e)

zużycie energii w trybie włączenia mierzone zgodnie z procedurą określoną w załączniku VII;

f)

roczne zużycie energii obliczone zgodnie z załącznikiem II w kWh/rok, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.”;

g)

zużycie energii w trybie czuwania lub wyłączenia lub w obu tych trybach mierzone zgodnie z procedurą określoną w załączniku VII;

h)

rozdzielczość ekranu wyrażona w liczbie pikseli w poziomie i pionie.

2.

Jedna karta może dotyczyć kilku modeli telewizorów dostarczonych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK IV

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu telewizora wystarczający do jego jednoznacznej i łatwej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach pozostałe użyte normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry testowe dla dokonywania pomiarów:

(i)

temperaturę otoczenia;

(ii)

napięcie testowe wyrażone w V oraz częstotliwość wyrażoną w Hz;

(iii)

całkowite zniekształcenie harmoniczne systemu zasilania energią elektryczną;

(iv)

złącze do podłączenia testowego sygnału audio i wideo;

(v)

informacje i dokumenty dotyczące oprzyrządowania, ustawień i obwodów wykorzystywanych do testowania elektrycznego;

g)

parametry w trybie włączenia:

(i)

zużycie energii wyrażone w watach, zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku w przypadku pomiarów energii o wartości nieprzekraczającej 100 W oraz do najbliższej liczby całkowitej w przypadku pomiarów energii o wartości powyżej 100 W;

(ii)

charakterystykę dynamicznego sygnału wideo przekazującego treść typowej transmisji telewizyjnej;

(iii)

sekwencję kroków prowadząca do osiągnięcia stabilnego trybu w odniesieniu do zużycia energii;

(iv)

w przypadku telewizorów z menu ustawień obowiązkowych współczynnik maksymalnej luminancji w trybie domowym oraz najjaśniejszą szczytową luminancję dostępną w telewizorze w trybie włączenia wyrażone w procentach;

(v)

w przypadku monitorów telewizyjnych opis odpowiednich właściwości tunera służącego do wykonywania pomiarów;

h)

dla każdego trybu czuwania lub trybu wyłączenia:

(i)

zużycie energii wyrażone w watach, zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku;

(ii)

zastosowaną metodę pomiaru;

(iii)

opis wyboru lub zaprogramowania trybu urządzenia;

(iv)

sekwencję działań prowadzących do włączenia trybu, w którym telewizor automatycznie zmienia tryby działania.


ZAŁĄCZNIK V

Etykieta

1.   ETYKIETA 1

Image

a)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej telewizora określona zgodnie z załącznikiem I. Wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej telewizora jest umieszczony na tym samym poziomie co wierzchołek jednej ze strzałek klasy efektywności energetycznej z tym samym oznaczeniem;

IV.

zużycie energii w trybie włączenia wyrażone w watach, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

V.

roczne zużycie energii w trybie włączenia obliczone zgodnie z pkt 2 załącznika II, podane w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI.

przekątna widzialna ekranu wyrażona w centymetrach i calach.

W przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczające 0,01 W, może zostać dodany symbol określony w pkt 5 w pozycji 8.

W przypadku gdy modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, może zostać dołączona kopia tego oznakowania.

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

2.   ETYKIETA 2

Image

a)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 lit. a).

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

3.   ETYKIETA 3

Image

a)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 lit. a).

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

4.   ETYKIETA 4

Image

a)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 lit. a).

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

5.   Wzór etykiety jest następujący:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 60 mm szerokości i 120 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

w przypadku telewizorów o powierzchni ekranu większej niż 29 dm2 tło jest białe. W przypadku telewizorów o powierzchni ekranu równej 29 dm2 lub mniejszej tło jest białe lub przeźroczyste;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z następującym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie następujące wymagania (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo etykiety:

kolor: X-00-00-00

piktogram zgodny z rysunkiem; logo UE i logo etykiety (umieszczone obok siebie): szerokość: 51 mm, wysokość: 9 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 51 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 3,8 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

Najwyższa klasa: X-00-X-00,

Druga klasa: 70-00-X-00,

Trzecia klasa: 30-00-X-00,

Czwarta klasa: 00-00-X-00,

Piąta klasa: 00-30-X-00,

Szósta klasa: 00-70-X-00,

Ostatnia klasa: 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 7 pkt, wielkie litery, kolor biały.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 8 mm, 100 % czarnego;

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 15 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt, wielkie litery, kolor biały.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 7 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Logo przełącznika:

Piktogram zgodny z rysunkiem, obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Tekst dotyczący zużycia energii w trybie włączenia:

Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 14 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, 100 % czarnego.

Image

Rozmiar przekątnej ekranu telewizora:

Piktogram zgodny z rysunkiem.

Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 14 pkt, 100 % czarnego. Czcionka Calibri zwykła 11 pkt, 100 % czarnego.

Image

Tekst dotyczący rocznego zużycia energii:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 51 × 8 mm.

Image

Okres referencyjny

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 8 pkt.

Tekst: czcionka Calibri light 9 pkt


ZAŁĄCZNIK VI

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej modelu określona w załączniku I;

b)

zużycie energii w trybie włączenia określone w pkt 1 załącznika II;

c)

roczne zużycie energii zgodnie z pkt 2 załącznika II;

d)

przekątna widzialna ekranu.

2.

Jeżeli podaje się inne informacje zawarte w karcie informacyjnej produktu, mają one formę i kolejność określoną w załączniku III.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK VII

Pomiary

1.   Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarowej uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Pomiary zużycia energii w trybie włączenia, o których mowa w pkt 1 załącznika II

a)

Warunki ogólne:

(i)

pomiarów dokonuje się w temperaturze otoczenia wynoszącej 23 °C +/– 5 °C;

(ii)

pomiarów dokonuje się przy użyciu dynamicznego sygnału wideo stanowiącego treść typowej transmisji telewizyjnej. Wynik pomiarów wyraża średnie zużycie energii w ciągu kolejnych dziesięciu minut;

(iii)

pomiarów dokonuje się po pozostawieniu telewizora w trybie wyłączenia przez co najmniej godzinę oraz, bezpośrednio po jej upływie, w trybie włączenia przez co najmniej godzinę, przy czym zakończenie pomiarów następuje przed upływem najwyżej trzech godzin w trybie włączenia. Odpowiedni sygnał wideo powinien wyświetlać się przez cały czas trwania trybu włączenia. W przypadku telewizorów, których stabilizacja następuje w czasie jednej godziny, podane przedziały czasowe mogą być skrócone, jeśli można wykazać, że końcowy wynik pomiaru mieści się w 2 % wyników, które w przeciwnym razie zostałyby uzyskane w opisanych tutaj przedziałach czasowych;

(iv)

pomiarów dokonuje się przy poziomie niepewności wynoszącym najwyżej 2 % i przy poziomie ufności wynoszącym 95 %;

(v)

pomiarów dokonuje się przy wyłączonej funkcji automatycznej regulacji jasności, jeśli funkcja taka istnieje. Jeżeli funkcja ta istnieje, ale nie można jej wyłączyć, pomiarów dokonuje się przy świetle o natężeniu co najmniej 300 luksów, wpadającym bezpośrednio do czujnika światła otoczenia.

b)

Warunki pomiarów zużycia energii przez telewizor w trybie włączenia:

(i)

odbiorniki telewizyjne bez menu ustawień obowiązkowych: zużycie energii ustala się w trybie włączenia telewizora w stanie dostarczonym przez producenta, tj. ustawienia jasności telewizora powinny znajdować się w pozycji ustawionej przez producenta dla użytkownika końcowego;

(ii)

odbiorniki telewizyjne z menu ustawień obowiązkowych: zużycie energii ustala się w „trybie domowym”;

(iii)

monitory telewizyjne bez menu ustawień obowiązkowych: monitor telewizyjny powinien być połączony z odpowiednim tunerem. Zużycie energii ustala się w trybie włączenia telewizora w stanie dostarczonym przez producenta, tj. ustawienia jasności monitora powinny znajdować się w pozycji ustawionej przez producenta dla użytkownika końcowego. Zużycie energii przez tuner nie ma znaczenia dla pomiaru zużycia energii w trybie włączenia przez monitor telewizyjny;

(iv)

monitory telewizyjne z menu ustawień obowiązkowych: monitor telewizyjny powinien być połączony z odpowiednim tunerem. Zużycie energii ustala się w „trybie domowym”.

3.   Pomiary zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia, o których mowa w pkt 1 lit. g) załącznika III

Pomiarów zużycia na poziomie 0,50 W i powyżej dokonuje się przy poziomie niepewności wynoszącym najwyżej 2 % i przy poziomie ufności wynoszącym 95 %. Pomiarów zużycia na poziomie poniżej 0,50 W dokonuje się przy poziomie niepewności wynoszącym najwyżej 0,01 W i przy poziomie ufności wynoszącym 95 %.

4.   Pomiary szczytowej luminancji, o której mowa w pkt 2 lit. c) załącznika VIII

a)

pomiarów wartości szczytowej luminancji dokonuje się za pomocą miernika luminancji, mierzącego jasność z fragmentu ekranu emitującego pełną (100 %) biel, będącego częścią wzorca obrazu „testu pełnego ekranu”, nieprzekraczającego średniego poziomu luminacji (average picture level, APL), przy którym występowałoby ograniczenie mocy w systemie wzmacniaczy luminancji ekranu;

b)

pomiarów współczynnika luminancji dokonuje się bez zakłócania punktu wykrywania miernika na ekranie podczas zmiany między – odpowiednio – trybem domowym lub trybem włączenia telewizora zgodnie z ustawieniami dostawcy oraz stanem najjaśniejszej luminancji w trybie włączenia.


ZAŁĄCZNIK VIII

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji zużycia energii w trybie włączenia określonego w pkt 1 załącznika II oraz zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia określonego w pkt 1 lit. g) załącznika III.

1)

Organy państw członkowskich testują jedno urządzenie.

2)

Uznaje się, że model jest zgodny z deklarowaną wartością zużycia energii w trybie włączenia oraz deklarowanymi wartościami zużycia energii w trybie czuwania i/lub wyłączenia, jeżeli:

a)

wynik dla zużycia energii w trybie włączenia nie przekracza deklarowanej wartości zużycia energii o więcej niż 7 %; oraz

b)

wyniki odpowiednio dla trybów czuwania i wyłączenia nie przekraczają wartości deklarowanych o więcej niż 0,10 W; oraz

c)

wynik dla współczynnika wartości szczytowej luminancji jest wyższy niż 60 %.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a), b) lub c), przeprowadza się badanie dodatkowych trzech egzemplarzy tego samego modelu.

4)

Po zbadaniu trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu uznaje się, że model jest zgodny z deklarowaną wartością zużycia energii w trybie włączenia oraz deklarowanymi wartościami zużycia energii w trybie czuwania i wyłączenia, jeżeli:

a)

średni wynik zużycia energii dla tych trzech urządzeń w trybie włączenia nie przekracza deklarowanej wartości zużycia energii o więcej niż 7 %; oraz

b)

średni wynik dla tych trzech urządzeń odpowiednio w trybie czuwania i wyłączenia nie przekracza wartości deklarowanych o więcej niż 0,10 W; oraz

c)

średni wynik dla tych trzech urządzeń dla współczynnika wartości szczytowej luminancji jest wyższy niż 60 %.

5)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 4 lit. a), b) lub c), uznaje się, że model nie jest zgodny z wymogami.