ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.293.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 293

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
11 listopada 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

41

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

44

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

46

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I ( 1 )

48

 

 

DECYZJE

 

 

2010/682/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

58

 

 

2010/683/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603)  ( 1 )

60

 

 

2010/684/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640)  ( 1 )

62

 

 

2010/685/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego ( 1 )

67

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1013/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

(tekst jednolity)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 11 ust. 7, art. 12 ust. 1 akapit pierwszy, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2003 z 12 sierpnia 2003 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(2)

Dostosowanie zdolności połowowych floty rybackiej Unii powinno być ściśle monitorowane w celu dostosowania ich do wielkości dostępnych zasobów. W tym celu rozdział III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 ustanawia szereg środków szczególnych.

(3)

Należy ustanowić reguły zapewniające prawidłowe wykonanie przepisów rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 przez państwa członkowskie, biorąc pod uwagę wszystkie odpowiednie parametry zarządzania zdolnościami połowowymi floty, pod względem tonażu (GT) i mocy (kW), określonymi w tym rozporządzeniu, jak również w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (4). Niniejsze rozporządzenie powinno uwzględniać przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w dniu 1 maja 2004 r., a Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r.

(4)

Poziomy odniesienia zdolności połowowych należy ustalić na dzień 1 stycznia 2003 r. dla floty każdego państwa członkowskiego wymienionego w załączniku I część A, z wyjątkiem ich flot zarejestrowanych w regionach najbardziej oddalonych.

(5)

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 umożliwia państwom członkowskim odbudowę 4 % średniego rocznego tonażu złomowanego przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. i 4 % tonażu złomowanego przy wykorzystaniu pomocy publicznej, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

(6)

Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 uwzględnia określony obecnie w art. 25 ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (5) wymóg obniżenia o co najmniej 20 % mocy silnika, którego wymiana nastąpiła przy wykorzystaniu pomocy publicznej, z wyłączeniem wymian silników w przypadku rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę zdefiniowanego w wymienionym rozporządzeniu.

(7)

Konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących dostosowania poziomów odniesienia z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, 5 i 6, oraz, dla przejrzystości, art. 13 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, oraz przeprowadzenia ponownych pomiarów floty rybackiej Unii. Po zakończeniu pomiarów wszystkich statków rybackich zasadę korygowania należy utrzymać do celów bezwzględnego stosowania systemu wprowadzania/wycofywania względem tonażu.

(8)

Wnioski państw członkowskich wymienionych w załączniku I część A, złożone do Komisji przed dniem 31 grudnia 2002 r., o zwiększenie ich celów w ramach czwartego wieloletniego programu orientacji (MAGP IV), przewidziane w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999, oraz w art. 3 i art. 4 ust. 2 decyzji Rady 97/413/WE (6), należy wziąć pod uwagę, tam gdzie to stosowne, dla określenia poziomów odniesienia.

(9)

Konieczne jest stworzenie metody obliczania mającej na celu ocenę tego, czy państwa członkowskie kontrolują wprowadzanie do i wycofywanie ze swojej floty statków rybackich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002.

(10)

Wyłączenie z systemu wprowadzania/wycofywania statków włączonych do floty od dnia 1 stycznia 2003 r. lub – w przypadku państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B – od dnia ich przystąpienia, powinno uwzględniać decyzję administracyjną przyjętą odpowiednio przed dniem 1 stycznia 2003 r. lub przed datą przystąpienia. Przy obliczaniu całkowitej zdolności połowowej floty na dzień 1 stycznia 2003 r. specjalną uwagę należy zwrócić na statki wprowadzone do floty, w stosunku do których takie decyzje administracyjne zostały wydane, pod warunkiem że statki te weszły do floty najpóźniej w terminie pięciu lat po dacie wydania decyzji administracyjnej przez zainteresowane państwo członkowskie.

(11)

Potrzebne są przepisy wykonawcze dla decyzji podejmowanych przez państwa członkowskie w sprawie kwalifikacji robót modernizacyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy, jakości produktu i higieny na pokładzie statków, o których mowa w art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, w celu zapewnienia przejrzystości ocen i równości traktowania wniosków, jednocześnie zapobiegając wszelkim zwiększeniom nakładów połowowych w wyniku takich prac.

(12)

Zwiększenie przestrzeni zamkniętej nad głównym pokładem nie zmienia tonażu statków o całkowitej długości poniżej 15 m zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (7). Dlatego modernizacji tych statków ponad głównym pokładem nie bierze się pod uwagę przy dostosowywaniu poziomów odniesienia zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

(13)

Państwom członkowskim należy pozwolić na udzielanie zezwoleń na ograniczone podwyższenie tonażu nowych lub istniejących statków w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny i jakości produktów, pod warunkiem że nie zwiększy to zdolności statków do prowadzenia połowów ryb i pod warunkiem przyznania pierwszeństwa rybactwu przybrzeżnemu na niewielką skalę w rozumieniu art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006. Takie podwyższenie powinno być powiązane ze staraniami państw członkowskich na rzecz dostosowania zdolności połowowej przy wykorzystaniu pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 2003 r. lub 1 maja 2004 r. a dniem 31 grudnia 2006 r. oraz od dnia 1 stycznia 2007 r.

(14)

Konieczne jest ustanowienie przepisów wykonawczych zapewniających, że państwa członkowskie będą przekazywać dane do unijnego rejestru floty rybackiej według jasnych zasad i procedur oraz potrzebne są nowe zasady weryfikacji gwarantujące jakość i wiarygodność tych danych.

(15)

Roczne sprawozdania i ich podsumowanie dokonywane przez Komisję zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 powinny dawać jasny obraz równowagi między zdolnościami połowowymi floty a wielkościami dopuszczalnymi połowów.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy wykonawcze do rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Ma ono zastosowanie do zdolności połowowych statków rybackich Unii z wyłączeniem statków, które:

a)

są wykorzystywane wyłącznie w akwakulturze zgodnie z definicją w art. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006; lub

b)

są zarejestrowane w regionach najbardziej oddalonych Francji, Portugalii i Hiszpanii wskazanych w art. 355 ust. 1 Traktatu.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„GTa1” lub „łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.” oznacza łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. We wzorze w art. 4, dotyczącym poziomu odniesienia w zakresie tonażu, tę wartość bierze się pod uwagę jedynie w odniesieniu do wielkości zdolności połowowych przekraczających redukcję tonażu niezbędną do spełnienia poziomów odniesienia na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

W odniesieniu do państw członkowskich, wymienionych w załączniku I część B, „GTa1” lub „łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.” oznacza łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od daty przystąpienia do dnia 31 grudnia 2006 r.;

2)

„GTS” lub „łączne podwyższenie tonażu, na które zezwolono na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002” oznacza łączne podwyższenie tonażu, na które zezwolono na mocy art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i które zarejestrowano przed dniem, na który obliczany jest GTt;

3)

„GTa2” lub „łączny tonaż statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r.” oznacza łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do daty, dla której obliczony jest GTt. We wzorze w art. 4 dotyczącym poziomu odniesienia w zakresie tonażu tę wartość bierze się pod uwagę jedynie w odniesieniu do wielkości zdolności połowowych przekraczających redukcję tonażu niezbędną do spełnienia poziomów odniesienia na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

4)

„GT100” lub „łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r.” oznacza łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty między dniem 1 stycznia 2003 r. i dniem, na który obliczany jest GTt, i w stosunku do których zainteresowane państwo członkowskie wydało decyzję administracyjną dotyczącą przyznania pomocy po dniu 31 grudnia 2002 r.

W odniesieniu do państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B „GT100” lub „łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r.” oznacza łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej między dniem 1 maja 2004 r. a dniem, na który obliczany jest GTt, i w stosunku do których zainteresowane państwo członkowskie wydało decyzję administracyjną dotyczącą przyznania pomocy po dniu 30 kwietnia 2004 r.;

5)

„kWa” lub „łączna moc statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r.” oznacza łączną moc statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 2003 r. i dniem, na który obliczana jest kWt. We wzorze w art. 4 dotyczącym poziomu odniesienia w zakresie mocy tę wartość bierze się pod uwagę jedynie w odniesieniu do wielkości zdolności połowowych przekraczających redukcję mocy niezbędną do spełnienia poziomów odniesienia na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

W odniesieniu do państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B „kWa” lub „łączna moc statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r.” oznacza łączną moc statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej między dniem 1 maja 2004 r. a dniem, na który obliczana jest kWt;

6)

„kW100” lub „łączna moc statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r.” oznacza łączną moc statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty między dniem 1 stycznia 2003 r. i dniem, na który obliczana jest kWt, i w stosunku do których zainteresowane państwo członkowskie wydało decyzję administracyjną dotyczącą przyznania pomocy po dniu 31 grudnia 2002 r.

W odniesieniu do państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B „kW100” lub „łączna moc statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r.” oznacza łączną moc statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty między dniem 1 maja 2004 r. a dniem, na który obliczana jest kWt, i w stosunku do których zainteresowane państwo członkowskie wydało decyzję administracyjną dotyczącą przyznania pomocy po dniu 30 kwietnia 2004 r.;

7)

„GTt” oznacza łączny tonaż floty obliczony na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r.;

8)

„Δ(GT-GRT)” lub „wynik ponownego pomiaru floty” oznacza różnicę między łącznymi zdolnościami połowowymi floty pod względem tonażu w dniu 1 stycznia 2003 r. i tą samą wartością przeliczoną po zakończeniu ponownego pomiaru floty w GT zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86;

9)

„kWt” oznacza łączną moc floty obliczoną na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r.;

10)

„pokład główny” oznacza „pokład górny” zgodnie z definicją w Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r.;

11)

„kWr” lub „łączna moc silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowanej zmniejszeniem mocy” oznacza całkowitą moc silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. na mocy przepisów art. 25 ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

ROZDZIAŁ II

POZIOMY ODNIESIENIA DLA FLOT RYBACKICH

Artykuł 3

Ustalanie poziomów odniesienia

W stosunku do każdego państwa członkowskiego wymienionego w załączniku I część A poziomy odniesienia w zakresie tonażu (GT) i mocy (kW) na dzień 1 stycznia 2003 r., o których mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, z wyłączeniem poziomów odniesienia dla regionów najbardziej oddalonych, są określone w załączniku I część A.

Artykuł 4

Monitorowanie poziomów odniesienia

1.   Dla każdego państwa członkowskiego wymienionego w załączniku I część A poziom odniesienia w zakresie tonażu na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r. (R(GT)t) równa się poziomowi odniesienia dla tego państwa członkowskiego wymienionemu w załączniku I część A na dzień 1 stycznia 2003 r. (R(GT)03) skorygowanemu poprzez:

a)

odjęcie:

(i)

99 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. (GTa1);

(ii)

96 % łącznego tonażu statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. (GTa2);

b)

i dodanie łącznego podwyższenia tonażu, na które zezwolono na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (GTS).

Te poziomy odniesienia określa się zgodnie z następującym wzorem:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Kiedy nowe zdolności połowowe wprowadzane są do floty zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, poziomy odniesienia określone w akapicie drugim niniejszego ustępu są zmniejszane o 35 % łącznego tonażu statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (GT100) zgodnie z następującym wzorem:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Dla każdego państwa członkowskiego wymienionego w załączniku I część A poziom odniesienia w zakresie mocy na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r. (R(kW)t) równa się poziomowi odniesienia dla tego państwa członkowskiego określonemu w załączniku I część A na dzień 1 stycznia 2003 r. (R(kW)03) skorygowanemu poprzez odjęcie łącznej mocy statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kWa) i 20 % łącznej mocy silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowanej zmniejszeniem mocy (kWr).

Te poziomy odniesienia określa się zgodnie z następującym wzorem:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Kiedy nowe zdolności połowowe wprowadzane są do floty zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, poziomy odniesienia, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, są zmniejszane o 35 % łącznej mocy statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kW100) zgodnie z następującym wzorem:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE WPROWADZANIEM I WYCOFYWANIEM STATKÓW

Artykuł 5

Zdolności połowowe floty w dniu 1 stycznia 2003 r.

Z wyjątkiem państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B, do celów art. 7, zdolności połowowe pod względem tonażu (GT03) i mocy (kW03) na dzień 1 stycznia 2003 r. ustala się, biorąc pod uwagę, zgodnie z załącznikiem II, wprowadzenia statków oparte na decyzji administracyjnej podjętej przez zainteresowane państwo członkowskie między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r. zgodnie z obowiązującym w tym czasie prawodawstwem, w szczególności z krajowym systemem wprowadzania/wycofywania statków rybackich notyfikowanym Komisji na mocy art. 6 ust. 2 decyzji 97/413/WE, które mają miejsce najpóźniej do pięciu lat od daty tej decyzji administracyjnej.

Artykuł 6

Zdolności połowowe floty państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B w dniu ich przystąpienia

Dla państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B, do celów art. 8, zdolności połowowe pod względem tonażu (GTacc) i mocy (kWacc) w dniu ich przystąpienia ustala się, biorąc pod uwagę, zgodnie z załącznikiem III, wprowadzenia statków oparte na decyzji administracyjnej podjętej przez zainteresowane państwo członkowskie do pięciu lat przed datą przystąpienia, które mają miejsce najpóźniej do pięciu lat od daty tej decyzji administracyjnej.

Artykuł 7

Monitorowanie wprowadzania i wycofywania statków rybackich

1.   W celu zastosowania się do przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde państwo członkowskie wymienione w części A w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem tonażu (GTt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej na dzień 1 stycznia 2003 r. (GT03) skorygowanej przez:

a)

odjęcie:

(i)

99 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. (GTa1);

(ii)

96 % łącznego tonażu statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. (GTa2);

(iii)

35 % łącznego tonażu statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (GT100);

b)

i dodanie:

(i)

łącznego podwyższenia tonażu, na które zezwolono na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (GTS);

(ii)

wyniku ponownego pomiaru floty (Δ(GT-GRT)).

Te państwa członkowskie zapewniają stosowanie następującego wzoru:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   W celu zastosowania się do przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde państwo członkowskie wymienione w części A w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem mocy (kWt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej na dzień 1 stycznia 2003 r. (kW03) skorygowanej przez odjęcie:

a)

łącznej mocy statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kWa);

b)

20 % łącznej mocy silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowanej zmniejszeniem mocy (kWr);

c)

35 % łącznej mocy statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kW100).

Te państwa członkowskie zapewniają stosowanie następującego wzoru:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Artykuł 8

Monitorowanie wprowadzania i wycofywania statków rybackich w państwach członkowskich wymienionych w załączniku I część B

1.   W celu zastosowania się do przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde państwo członkowskie wymienione w części B w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem tonażu (GTt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej w dniu przystąpienia (GTacc) skorygowanej przez:

a)

odjęcie:

(i)

dla państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B, które przystąpiły do Unii dnia 1 maja 2004 r. – 98,5 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od tej daty do dnia 31 grudnia 2006 r. (GTa1);

(ii)

dla każdego państwa członkowskiego wymienionego w załączniku I część B – 96 % łącznego tonażu statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. (GTa2);

(iii)

dla każdego państwa członkowskiego wymienionego w załączniku I część B, 35 % łącznego tonażu statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej w dniu lub po dniu przystąpienia (GT100);

b)

i dodanie:

(i)

łącznego podwyższenia tonażu, na które zezwolono na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (GTS);

(ii)

wyniku ponownego pomiaru floty (Δ(GT-GRT)).

Te państwa członkowskie zapewniają stosowanie następującego wzoru:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   W celu zastosowania się do przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde państwo członkowskie wymienione w części B w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem mocy (kWt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej w dniu przystąpienia (kWacc) skorygowanej przez odjęcie:

a)

łącznej mocy statków wycofywanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w dniu lub po dniu przystąpienia (kWa);

b)

20 % łącznej mocy silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowanej zmniejszeniem mocy (kWr);

c)

35 % łącznej mocy statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej w dniu lub po dniu przystąpienia (kW100).

Te państwa członkowskie zapewniają stosowanie następującego wzoru:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

ROZDZIAŁ IV

PODWYŻSZENIE TONAŻU W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA POKŁADZIE, WARUNKÓW PRACY, HIGIENY I JAKOŚCI PRODUKTU

Artykuł 9

Kwalifikowanie wniosków o podwyższenie tonażu

Wniosek o podwyższenie tonażu statku na mocy art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zostaje uznany za kwalifikujący się, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

statkowi nie udzielono wcześniej zezwolenia na podwyższenie tonażu na mocy tych przepisów;

b)

statek posiada długość całkowitą co najmniej 15 m;

c)

wiek statku, obliczony jako różnica między datą otrzymania wniosku i datą rozpoczęcia użytkowania, zdefiniowaną w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2930/86, wynosi co najmniej pięć lat;

d)

podwyższenie tonażu jest wynikiem prac modernizacyjnych prowadzonych w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny lub jakości produktu;

e)

prace określone w lit. d) nie zwiększają przestrzeni pod pokładem głównym;

f)

w wyniku prac określonych w lit. d) nie powstanie dodatkowa przestrzeń przeznaczona na ładownie do przechowywania ryb lub narzędzi połowowych.

Artykuł 10

Obowiązki państw członkowskich

1.   Państwa członkowskie oceniają wnioski o podwyższenie tonażu i decydują, czy kwalifikują się one zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 9.

2.   Państwa członkowskie prowadzą akta dla każdego statku, w stosunku do którego podjęto decyzję dotyczącą podwyższenia tonażu na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Akta obejmują wszystkie informacje techniczne wykorzystane w ocenie wniosku przez państwo członkowskie. Państwa członkowskie udostępnią te akta Komisji na żądanie i bezzwłocznie.

ROZDZIAŁ V

GROMADZENIE DANYCH

Artykuł 11

Gromadzenie informacji przez państwo członkowskie i przekazywanie informacji do Komisji

1.   Każde państwo członkowskie gromadzi informacje na temat:

a)

każdego wprowadzenia i wycofania statku z floty;

b)

każdej modernizacji statku mającej wpływ na jego zdolności połowowe.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji co najmniej następujące dane:

a)

numer wewnętrzny i nazwa statku;

b)

zdolność połowowa statku w GT i kW;

c)

port rejestracji statku;

d)

charakter i daty następujących zdarzeń:

(i)

wycofanie (np. złomowanie, wywóz, przeniesienie do innego państwa członkowskiego, wspólny przedsiębiorca, przeniesienie do innej działalności);

(ii)

wprowadzenie (np. budowa, przywóz, przeniesienie z innego państwa członkowskiego, przeniesienie z innej działalności); lub

(iii)

modernizacja, określając czy została dokonana ze względu na bezpieczeństwo zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

e)

czy zdarzenie jest wspierane środkami z pomocy publicznej;

f)

w stosownych przypadkach data decyzji administracyjnej państwa członkowskiego o przyznaniu pomocy;

g)

w przypadku modernizacji, zmiana mocy (w kW), zmiana tonażu (w GT) ponad pokładem głównym i poniżej pokładu głównego.

ROZDZIAŁ VI

WYMIANA INFORMACJI I SPRAWOZDANIE ROCZNE

Artykuł 12

Wymiana informacji

Państwa członkowskie udostępniają innym państwom członkowskim i Komisji informacje dotyczące wprowadzania w życie prawodawstwa Unii w sprawie polityki dotyczącej floty, w tym:

a)

krajowe przepisy wykonawcze i instrumenty zapewniające zgodność z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b)

procedury administracyjne monitorowania i nadzoru nad flotą oraz informacje, które organy są w te działania zaangażowane;

c)

informacje na temat rozwoju zdolności połowowych floty, w szczególności na temat zdolności wycofanych i wprowadzonych przy wykorzystaniu pomocy publicznej;

d)

w stosownych przypadkach plany zredukowania floty w celu spełnienia poziomów odniesienia;

e)

informacje na temat rozwoju zdolności połowowych floty w swoich regionach najbardziej oddalonych w odniesieniu do transferów statków między kontynentem a regionami peryferyjnymi;

f)

informacje na temat wpływu zdolności połowowych floty na programy ograniczania nakładów połowowych, w szczególności kiedy stanowią one część planu naprawczego lub wieloletniego planu zarządzania;

g)

wszelkie informacje uznane za odpowiednie i użyteczne do celów wymiany informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi.

Artykuł 13

Sprawozdanie roczne

1.   Każde państwo członkowskie przesyła Komisji do dnia 30 kwietnia każdego roku, w formie elektronicznej, sprawozdanie na temat swoich działań w poprzednim roku mających na celu osiągnięcie równowagi między zdolnościami połowowymi a wielkościami dopuszczalnymi połowów.

2.   Na podstawie danych unijnego rejestru floty rybackiej i informacji zawartych w sprawozdaniach otrzymanych zgodnie z ust. 1 Komisja przygotowuje podsumowanie i przedstawia je Komitetowi Naukowo-Technicznemu i Ekonomicznemu ds. Rybołówstwa i Komitetowi ds. Rybołówstwa i Akwakultury utworzonemu na mocy art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, przed dniem 31 lipca każdego roku.

Oba komitety przekazują swoją opinię do Komisji nie później niż dnia 31 października każdego roku.

3.   Do dnia 31 grudnia każdego roku Komisja przesyła posumowanie z załączonymi sprawozdaniami państw członkowskich do Parlamentu Europejskiego i Rady, wraz z opiniami komitetów, określonych w ust. 2.

Artykuł 14

Informacje zawarte w sprawozdaniach rocznych

1.   Sprawozdania państw członkowskich przewidziane w art. 13 zawierają co najmniej następujące informacje:

a)

opis flot rybackich w odniesieniu do zasobów połowowych: rozwój w ciągu ostatniego roku, w tym zasoby objęte wieloletnimi planami zarządzania lub naprawy;

b)

wpływ na zdolności połowowe programów zmniejszenia nakładów połowowych przyjętych w ramach wieloletnich planów zarządzania lub naprawy albo, w stosownych przypadkach, w ramach programów krajowych;

c)

informacje na temat zgodności z systemem wprowadzania/wycofywania statków rybackich oraz poziomem odniesienia;

d)

krótkie sprawozdanie na temat słabych i silnych punktów systemu zarządzania flotą wraz z planem poprawy i informacją na temat ogólnego poziomu zgodności z instrumentami polityki w zakresie floty;

e)

wszelkie informacje na temat zmian w procedurach administracyjnych dotyczących zarządzania flotą.

2.   Sprawozdania państw członkowskich nie powinny przekraczać 10 stron.

Artykuł 15

Rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 204 z 13.8.2003, s. 21.

(3)  Zob. załącznik IV.

(4)  Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10.

(5)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

(6)  Dz.U. L 175 z 3.7.1997, s. 27.

(7)  Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Poziomy odniesienia dla poszczególnych państw członkowskich  (1)

Państwo członkowskie

Poziomy odniesienia na dzień 1 stycznia 2003 r.

R(GT)03

R(kW)03

Belgia

23 372

67 857

Dania

132 706

459 526

Niemcy

84 262

175 927

Irlandia

88 700

244 834

Grecja

119 910

653 497

Hiszpania (z wyłączeniem zdolności połowowych zarejestrowanych na Wyspach Kanaryjskich na dzień 31 grudnia 2002 r.)

728 344

1 671 739

Francja (z wyłączeniem celów MAGP IV dla części francuskich departamentów zamorskich)

230 257

920 969

Włochy

229 862

1 338 971

Niderlandy

197 599

487 809

Portugalia (z wyłączeniem celów MAGP IV dla części Azorów i Madery)

171 502

412 025

Finlandia

23 203

216 195

Szwecja

51 993

261 028

Zjednoczone Królestwo

286 120

1 129 194

Razem

2 367 830

8 039 571

CZĘŚĆ B

Wykaz państw członkowskich, które przystąpiły po dniu 1 stycznia 2003 r.

 

Bułgaria

 

Republika Czeska

 

Estonia

 

Cypr

 

Łotwa

 

Litwa

 

Węgry

 

Malta

 

Polska

 

Rumunia

 

Słowenia

 

Słowacja


(1)  Poziomy odniesienia mogą podlegać zmianom w celu uwzględniania statków, które istniały na dzień 31 grudnia 2002 r., ale albo nie były objęte MAGP IV, albo nie były zarejestrowane w dniu sporządzenia niniejszej tabeli.


ZAŁĄCZNIK II

Zasady obliczania zdolności połowowej pod względem tonażu (GT03) i mocy (kW03) na dzień 1 stycznia 2003 r.

Do celów niniejszego załącznika:

1)

„GTFR” oznacza zdolność połowową floty w dniu 1 stycznia 2003 r. pod względem tonażu, obliczoną na podstawie unijnego rejestru floty rybackiej;

2)

„GT1” oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

3)

„GT2” oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2002 r. i dniem 30 czerwca 2002 r. w segmencie MAGP IV, który nie spełniał jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej miało miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.;

4)

„GT3” oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. bez wykorzystania pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

5)

„GT4” oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2000 r. i dniem 31 grudnia 2001 r. w segmencie MAGP IV, który nie spełniał jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej miało miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.;

6)

„kWFR” oznacza zdolność połowową floty w dniu 1 stycznia 2003 r. pod względem mocy, obliczoną na podstawie unijnego rejestru floty rybackiej;

7)

„kW1” oznacza łączną moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

8)

„kW2” oznacza łączną moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2002 r. i dniem 30 czerwca 2002 r. w segmencie MAGP IV, który nie spełniał jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej miało miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.;

9)

„kW3” oznacza łączną moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. bez wykorzystania pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

10)

„kW4” oznacza łączną moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2000 r. i dniem 31 grudnia 2001 r. w segmencie MAGP IV, który nie spełniał jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej miało miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.

Zdolność połowową floty pod względem tonażu GT03 i mocy kW03, określoną w art. 6, oblicza się zgodnie z następującymi wzorami:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


ZAŁĄCZNIK III

Zasady obliczania zdolności połowowej pod względem tonażu (GTacc) i mocy (kWacc) dla państw członkowskich wymienionych w załączniku I część B w dniu ich przystąpienia

Do celów niniejszego załącznika:

1)

„GTFR” oznacza zdolność połowową floty w dniu przystąpienia pod względem tonażu, obliczoną na podstawie unijnego rejestru floty rybackiej;

2)

„GT1” oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu przystąpienia w oparciu o decyzję administracyjną podjętą do pięciu lat przed przystąpieniem;

3)

„kWFR” oznacza zdolność połowową floty w dniu przystąpienia pod względem mocy obliczoną na podstawie unijnego rejestru floty rybackiej;

4)

„kW1” oznacza łączną moc statków wprowadzonych do floty po dniu przystąpienia w oparciu o decyzję administracyjną podjętą do pięciu lat przed przystąpieniem.

Zdolność połowową floty pod względem tonażu GTacc i mocy kWacc, określoną w art. 6, oblicza się zgodnie z następującymi wzorami:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


ZAŁĄCZNIK IV

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2003

(Dz.U. L 204 z 13.8.2003, s. 21)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2004

(Dz.U. L 163 z 30.4.2004, s. 81)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2007

(Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 14)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2008

(Dz.U. L 297 z 6.11.2008, s. 9)


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1438/2003

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1

Art. 2 pkt 1–10

Art. 2 pkt 1–10

Art. 2 pkt 11

Art. 2 pkt 12

Art. 2 pkt 11

Art. 3 i 4

Art. 3 i 4

Art. 6

Art. 5

Art. 6a

Art. 6

Art. 7

Art. 7

Art. 7a

Art. 8

Art. 8

Art. 9

Art. 9

Art. 10

Art. 10 ust. 1 i 2

Art. 11 ust. 1 i 2

Art. 10 ust. 3

Art. 11

Art. 12

Art. 12

Art. 13

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 14 akapit pierwszy

Art. 16

Art. 14 akapit drugi

Załącznik I

Załącznik I część A

Załącznik I część B

Załączniki II i III

Załączniki II i III

Załącznik IV

Załącznik V


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1014/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 9 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 państwa członkowskie muszą co roku gromadzić i przekazywać Komisji określone dane dotyczące nowych samochodów osobowych zarejestrowanych na swoim terytorium w roku poprzednim. Jako że wspomniane dane mają stanowić podstawę ustalenia docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 dla producentów nowych samochodów osobowych, a także oceny, czy producenci przestrzegają tych docelowych poziomów, należy zharmonizować przepisy dotyczące gromadzenia i sprawozdawczości tych danych.

(2)

Aby w pełni ocenić, czy każdy producent przestrzega swoich docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 ustalonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 443/2009, oraz aby zdobyć konieczne doświadczenie w zakresie stosowania wspomnianego rozporządzenia, Komisja potrzebuje danych szczegółowych dotyczących producentów dla każdej serii pojazdów w podziale na typ, wariant i wersję. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić gromadzenie i przekazywanie takich danych Komisji razem z danymi zagregowanymi zgodnie z art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Na mocy art. 18 i 26 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (2) producent musi zadbać o to, aby każdemu nowemu samochodowi osobowemu wprowadzonemu do obrotu w UE towarzyszyło ważne świadectwo zgodności, a państwo członkowskie nie może zarejestrować takiego pojazdu, jeżeli nie towarzyszy mu takie świadectwo zgodności. Jest zatem logiczne, że świadectwo zgodności powinno być najważniejszym źródłem informacji, które państwa członkowskie muszą ewidencjonować, udostępniać producentom na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i przekazywać Komisji. Aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystywanie informacji ze źródeł innych niż świadectwo zgodności, o czym wspomniano w motywie 26 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, w celu uzupełnienia procesu rejestracji i dopuszczenia nowego samochodu pasażerskiego do ruchu, należy określić, które inne dokumenty zapewniają równoważną dokładność, dzięki czemu państwa członkowskie mogłyby je również wykorzystywać.

(4)

Jest ważne, aby dane dotyczące rejestracji nowych samochodów pasażerskich były dokładne i mogły być skutecznie przetwarzane do celów ustalenia docelowych indywidualnych poziomów emisji zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 443/2009. Producenci powinni zatem przedstawiać Komisji aktualne informacje dotyczące nazw i pierwszej części numeru identyfikacyjnego pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (3), które stosuje się na świadectwach zgodności w różnych państwach członkowskich rejestracji. Powyższe informacje pozwolą Komisji zapewnić państwom członkowskim zaktualizowany wykaz nazw wyznaczonych producentów, które należy stosować w sprawozdawczości danych.

(5)

Państwa członkowskie powinny prowadzić ewidencję i sprawozdawczość informacji dotyczących nowo zarejestrowanych pojazdów, które są zasilane paliwami alternatywnymi. Aby Komisja mogła brać pod uwagę zmniejszenie docelowych indywidualnych poziomów emisji z powodu stosowania paliwa etanolowego (E85) zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, państwa członkowskie powinny przedstawiać Komisji niezbędne informacje, w tym odsetek stacji paliw na swoim terytorium oraz – w odpowiednich przypadkach – całkowitą liczbę stacji paliw, w których dostępne jest paliwo etanolowe (E85) zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (4), a także w art. 7b dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (5).

(6)

W art. 23 i 24 dyrektywy 2007/46/WE przewidziano uproszczoną procedurę homologacji, w przypadku której wydanie europejskiego świadectwa zgodności nie jest wymagane. Państwa członkowskie powinny monitorować liczbę pojazdów rejestrowanych w ramach powyższych procedur, aby ocenić jej wpływ na proces monitorowania oraz osiąganie średniego docelowego poziomu emisji CO2 dla nowego parku samochodów osobowych.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 stosuje się następujące definicje:

1)

„dokumentacja homologacji typu” oznacza dokumenty zawierające dane określone w trzeciej kolumnie tabeli w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

„dane zagregowane dotyczące monitorowania” oznaczają dane w formie zagregowanej określone w pierwszej tabeli w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

3)

„dane szczegółowe dotyczące monitorowania” oznaczają dane szczegółowe określone w drugiej tabeli w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 443/2009, w podziale na producenta i serię pojazdów według typu, wariantu i wersji;

4)

„pojazd podstawowy” definiuje się zgodnie z art. 3 ust. 18 dyrektywy 2007/46/WE;

5)

„pojazd dwupaliwowy na gaz” oraz „pojazd z zasilaniem flex fuel na etanol” definiuje się zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 (6).

Artykuł 2

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie przekazują dane zagregowane dotyczące monitorowania wraz z danymi szczegółowymi dotyczącymi monitorowania drogą elektroniczną do centralnej bazy danych zarządzanej przez Europejską Agencję Środowiska. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o przekazaniu danych.

Artykuł 3

Źródła danych

1.   Niezależnie od tego, z jakiego źródła danych korzysta każde państwo członkowskie w celu opracowania danych zagregowanych dotyczących monitorowania oraz danych szczegółowych dotyczących monitorowania, dane te opierają się na informacjach zawartych w świadectwie zgodności danego samochodu osobowego lub dokumentacji homologacji typu zawierającej informacje określone w załączniku III i VIII do dyrektywy 2007/46/WE zgodnie z tabelą w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Parametr „łączna liczba nowych rejestracji” w danych szczegółowych dotyczących monitorowania określa się na podstawie całkowitej liczby rejestracji odnotowanych w każdym roku, które odnoszą się do indywidualnego pojazdu.

3.   Jeżeli na świadectwie zgodności lub w dokumentacji homologacji typu widnieje więcej niż jedna nazwa producenta, państwa członkowskie zgłaszają producenta pojazdu podstawowego.

4.   Wartości emisji CO2, które należy zgłosić w ramach parametru „Indywidualny poziom emisji CO2” w danych szczegółowych dotyczących monitorowania, pochodzą z pozycji „cykl łączony” w świadectwie zgodności lub w dokumentacji homologacji typu, z wyjątkiem przypadku, w którym stosuje się pozycję „wartość ważona, cykl łączony”.

5.   Zgłaszając pojazdy zasilane paliwem alternatywnym w danych szczegółowych dotyczących monitorowania, właściwy organ podaje informację o rodzaju paliwa i rodzaju zasilania zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

6.   W przypadku pojazdów dwupaliwowych na gaz oraz pojazdów z zasilaniem flex fuel na etanol właściwy organ zgłasza następujące wartości emisji CO2 w ramach parametru „Indywidualny poziom emisji CO2 (w g/km)” w danych szczegółowych dotyczących monitorowania:

a)

w przypadku pojazdów dwupaliwowych na gaz zasilanych benzyną i paliwami gazowymi – wartość emisji CO2 dla skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) lub gazu ziemnego zgodnie z częścią A pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

b)

w przypadku pojazdów z zasilaniem flex fuel na etanol zasilanych benzyną i paliwem etanolowym (E85), o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 – wartość emisji CO2 dla benzyny.

W przypadku opisanym w lit. b) państwa członkowskie zgłaszają wartość dla benzyny, również jeżeli nie spełniono warunków zmniejszenia określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 443/2009. Państwa członkowskie mogą jednak również zgłosić wartość dla E85.

7.   Jeżeli pojazd jest wyposażony w rozstawy kół osi o różnych szerokościach, państwa członkowskie zgłaszają największą szerokość rozstawu osi w ramach parametru „Powierzchnia postojowa – rozstaw kół (w mm)” w danych szczegółowych dotyczących monitorowania.

8.   Jeżeli dane zagregowane dotyczące monitorowania oraz dane szczegółowe dotyczące monitorowania pochodzą z dokumentacji homologacji typu i jeżeli dane te zawierają zakresy wartości, państwa członkowskie dbają o to, aby zgłaszane dane zapewniały odpowiednią dokładność i były zgodne z danymi zawartymi na świadectwie zgodności.

Artykuł 4

Obsługa i kontrola danych

Państwa członkowskie zapewniają obsługę, gromadzenie, kontrolę, weryfikację i przekazywanie danych zagregowanych dotyczących monitorowania oraz danych szczegółowych dotyczących monitorowania.

Artykuł 5

Opracowanie danych przez państwa członkowskie

1.   Aby obliczyć średni indywidualny poziom emisji CO2 w celu ujęcia go w danych zagregowanych dotyczących monitorowania, państwa członkowskie nie uwzględniają żadnej z poniższych wartości:

a)

udziały procentowe określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

b)

superjednostki określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

c)

zmniejszenie poziomów emisji CO2 przyznane zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

d)

zmniejszenie poziomów emisji CO2 osiągnięte dzięki zastosowaniu technologii innowacyjnych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009.

2.   Aby obliczyć średnią masę i powierzchnię postojową w celu ujęcia ich w danych zagregowanych dotyczących monitorowania, państwa członkowskie nie uwzględniają żadnej z poniższych wartości:

a)

udziały procentowe określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

b)

superjednostki określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 443/2009.

3.   Uzupełniając dane szczegółowe dotyczące monitorowania, państwa członkowskie uwzględniają:

a)

dla każdego pojazdu, którego indywidualny poziom emisji CO2 wynosi mniej niż 50 g CO2/km – liczbę pojazdów zarejestrowanych bez stosowania mnożników określonych w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

b)

dla każdego pojazdu, który może być napędzany paliwem etanolowym (E85) – indywidualny poziom emisji CO2 bez stosowania 5-proc. zmniejszenia poziomu emisji CO2 przyznanego takim pojazdom zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 443/2009;

c)

dla każdego pojazdu, który jest wyposażony w technologie innowacyjne – indywidualny poziom emisji CO2 bez uwzględniania zmniejszenia poziomu emisji CO2 osiągniętego dzięki zastosowaniu technologii innowacyjnych, przyznanego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009.

4.   Dane zagregowane dotyczące monitorowania i dane szczegółowe dotyczące monitorowania zgłasza się z dokładnością określoną w tabeli 1 i 2 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Zgłaszanie stacji paliw, w których dostępne jest paliwo etanolowe (E85)

1.   Informacje o odsetku stacji paliw na terytorium państw członkowskich, w których dostępne jest paliwo etanolowe (E85) zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw określonymi w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE oraz w art. 7b dyrektywy 98/70/WE, są przekazywane Komisji drogą elektroniczną razem z danymi zagregowanymi dotyczącymi monitorowania.

Odsetek stacji paliw określa się w co najmniej 5-proc. przedziałach, podając niższą granicę przedziału.

2.   Jeżeli odsetek stacji paliw, w których dostępne jest paliwo etanolowe (E85), przekracza 30 %, państwa członkowskie podają Komisji całkowitą liczbę stacji paliw, w których dostępne jest paliwo etanolowe (E85), które udostępnia się w taki sam sposób jak inne płynne paliwa węglowodorowe i które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 1.

3.   Informacje określone w ust. 1 i 2 przekazuje się Komisji do dnia 28 lutego każdego roku.

Jeżeli Komisja nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu trzech miesięcy od otrzymania informacji przekazanych na mocy ust. 2 niniejszego artykułu, stosuje się zmniejszenie przewidziane w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 443/2009.

Artykuł 7

Pojazdy nieobjęte homologacją typu WE

1.   Jeżeli samochody osobowe podlegają krajowej homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach zgodnie z art. 23 dyrektywy 2007/46/WE lub dopuszczeniom indywidualnym zgodnie z art. 24 tej dyrektywy, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o odpowiednich liczbach takich samochodów zarejestrowanych na swoim terytorium.

2.   Uzupełniając dane zagregowane dotyczące monitorowania właściwy organ podaje zamiast nazwy producenta jedno z następujących określeń:

a)

„AA-IVA” w przypadku zgłaszania typów pojazdów objętych dopuszczeniem indywidualnym;

b)

„AA-NSS” w przypadku zgłaszania typów pojazdów objętych krajową homologacją typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach.

Państwa członkowskie mogą również uzupełnić dane szczegółowe dotyczące monitorowania odnośnie do tych pojazdów i w takim przypadku stosują określenia, o których mowa w lit. a) oraz b).

Artykuł 8

Wykaz producentów

1.   Do dnia 15 grudnia 2010 r. producenci zgłaszają Komisji następujące informacje:

a)

nazwy, które zamieszczają lub zamierzają zamieścić na świadectwach zgodności;

b)

pierwszą część każdego numeru identyfikacyjnego pojazdu zgodnie z dyrektywą 76/114/EWG, którą zamieszczają lub zamierzają zamieścić na świadectwach zgodności.

Producenci bezzwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach informacji, o których mowa w lit. a) oraz b). Nowi producenci wchodzący na rynek bezzwłocznie zgłaszają Komisji szczegółowe informacje, o których mowa w akapicie pierwszym.

2.   Uzupełniając dane zagregowane dotyczące monitorowania oraz dane szczegółowe dotyczące monitorowania, właściwy organ stosuje nazwy producentów figurujące w wykazie, który Komisja sporządza na podstawie nazw zgłoszonych na mocy ust. 1. Wykaz ten zostanie po raz pierwszy opublikowany w Internecie dnia 31 grudnia 2010 r. i będzie systematycznie aktualizowany.

3.   Jeżeli nazwa danego producenta nie figuruje w powyższym wykazie, w celu uzupełnienia danych zagregowanych dotyczących monitorowania i danych szczegółowych dotyczących monitorowania właściwy organ stosuje nazwę zamieszczoną na świadectwie zgodności lub dokumentacji homologacji typu.

Artykuł 9

Dodatkowe informacje przedstawiane przez producentów

1.   Do celu powiadomień, o których mowa w art. 8 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 443/2009, producenci – najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku – zgłaszają Komisji imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za kontakty, do której kierowane są powiadomienia.

W przypadku wszelkich zmian przekazanych danych producent bezzwłocznie informuje o tym Komisję. Nowi producenci wchodzący na rynek bezzwłocznie zgłaszają Komisji dane adresowe osoby odpowiedzialnej za kontakty.

2.   Jeżeli producenci powiązani tworzą grupę, muszą – w celu stwierdzenia, czy art. 7 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 ma zastosowanie – przedstawić Komisji dowody na powiązanie między członkami grupy zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1976, s. 1.

(4)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

(5)  Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.

(6)  Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Źródła danych

Parametr

Świadectwo zgodności

(część 1, wzór B w załączniku IX do dyrektywy 2007/46/WE)

Dokumentacja homologacji typu

(dyrektywa 2007/46/WE)

Producent

Sekcja 0.5

Załącznik III część 1 sekcja 0.5

Typ

Sekcja 0.2

Załącznik III część 1 sekcja 0.2

Wariant

Sekcja 0.2

Załącznik VIII sekcja 3

Wersja

Sekcja 0.2

Załącznik VIII sekcja 3

Marka

Sekcja 0.1

Załącznik III część 1 sekcja 0.1

Nazwa handlowa

Sekcja 0.2.1

Załącznik III część 1 sekcja 0.2.1

Kategoria homologacji typu pojazdu

Sekcja 0.4

Załącznik III część 1 sekcja 0.4

Masa (w kg)

Do dnia 29 kwietnia 2010 r.: sekcja 12.1

Od dnia 30 kwietnia 2010 r.: sekcja 13

Załącznik III część 1 sekcja 2.6 (1)

Powierzchnia postojowa – rozstaw osi (w mm)

Do dnia 29 kwietnia 2010 r.: sekcja 3

Od dnia 30 kwietnia 2010 r.: sekcja 4

Załącznik III część 1 sekcja 2.1 (2)

Powierzchnia postojowa – rozstaw kół (w mm)

Do dnia 29 kwietnia 2010 r.: sekcja 5

Od dnia 30 kwietnia 2010 r.: sekcja 30

Załącznik III część 1 sekcja 2.3.1 oraz 2.3.2 (3)

Indywidualny poziom emisji CO2 (w g/km) (4)

Do dnia 29 kwietnia 2010 r.: sekcja 46.2

Od dnia 30 kwietnia 2010 r.: sekcja 49.1

Załącznik VIII sekcja 3

Rodzaj paliwa

Do dnia 29 kwietnia 2010 r.: sekcja 25

Od dnia 30 kwietnia 2010 r.: sekcja 26

Załącznik III część 1 sekcja 3.2.2.1

Rodzaj zasilania

Od dnia 30 kwietnia 2010 r.: sekcja 26.1

Załącznik III część 1 sekcja 3.2.2.4


(1)  Zgodnie z art. 3 ust. 8 niniejszego rozporządzenia.

(2)  Zgodnie z art. 3 ust. 8 niniejszego rozporządzenia.

(3)  Zgodnie z art. 3 ust. 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

(4)  Zgodnie z art. 3 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.


ZAŁĄCZNIK II

Tabela dokładności danych

Tabela 1

Wymagana dokładność danych zagregowanych dotyczących monitorowania, które należy zgłosić zgodnie z art. 2

CO2 (w g/km)

Zgodnie z art. 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 443/2009

Masa (w kg)

Liczba całkowita

Powierzchnia postojowa (w m2)

Zaokrąglona do najbliższych trzech miejsc po przecinku


Tabela 2

Wymagana dokładność danych szczegółowych dotyczących monitorowania, które należy zgłosić zgodnie z art. 2

CO2 (w g/km)

Liczba całkowita

Masa (w kg)

Liczba całkowita

Powierzchnia postojowa – rozstaw osi (w mm)

Liczba całkowita

Powierzchnia postojowa – rozstaw kół (w mm)

Liczba całkowita

Zmniejszenie poziomu emisji dzięki technologii innowacyjnej (w g/km)

Zaokrąglone do najbliższego miejsca po przecinku


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1015/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne i które wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy ich oddziaływania na środowisko bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że Komisja odpowiednio wprowadza środek wykonawczy dla domowych urządzeń, w tym pralek dla gospodarstw domowych zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu.

(3)

Komisja wykonała badanie przygotowawcze w celu przeprowadzenia analizy technicznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów pralek wykorzystywanych zazwyczaj w gospodarstwach domowych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z Unii i z państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do wiadomości publicznej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować produkty zaprojektowane do prania w gospodarstwach domowych.

(5)

Pralko-suszarki dla gospodarstw domowych posiadają szczególne cechy charakterystyczne i w związku z tym należy je wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że posiadają one podobne funkcjonalności do funkcjonalności pralek dla gospodarstw domowych, należy się nimi zająć w jak najkrótszym terminie w ramach innego środka wykonawczego do dyrektywy 2009/125/WE.

(6)

Zużycie energii elektrycznej i wody w fazie użytkowania stanowi aspekt środowiskowy użytkowania pralek dla gospodarstw domowych uznany za istotny dla celów niniejszego rozporządzenia. Roczne zużycie energii elektrycznej i wody w Unii przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem oszacowano w 2005 r. odpowiednio na poziomie 35 TWh i 2 213 mln m3. Szacuje się, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne szczególne środki, roczne zużycie energii elektrycznej i wody wyniesie w 2020 r. 37,7 TWh i 2 051 mln m3. Z badania przygotowawczego wynika, że możliwe jest istotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem.

(7)

Z badania przygotowawczego wynika, że wymogi dotyczące innych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie są konieczne, ponieważ zużycie energii elektrycznej i wody przez pralki dla gospodarstw domowych w fazie użytkowania jest zdecydowanie najważniejszym aspektem środowiskowym.

(8)

Należy zwiększyć efektywność zużycia energii elektrycznej i wody przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem przez zastosowanie istniejących niezastrzeżonych i opłacalnych technologii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia łącznych kosztów zakupu i eksploatacji tych produktów.

(9)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność z perspektywy użytkownika końcowego i nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko. W szczególności korzyści płynące z ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody podczas fazy użytkowania powinny wyrównywać z nadwyżką jakiekolwiek dodatkowe negatywne oddziaływanie na środowisko w fazie produkcji.

(10)

Wymogi dotyczące ekoprojektu należy wprowadzać stopniowo w celu zapewnienia producentom wystarczających ram czasowych na zmianę projektu produktów objętych niniejszym rozporządzeniem. Harmonogram powinien umożliwiać uniknięcie negatywnych skutków dla funkcjonalności urządzeń znajdujących się na rynku i uwzględnienie wpływu na koszty ponoszone przez użytkowników końcowych i producentów, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

(11)

Pomiary odpowiednich parametrów produktu należy przeprowadzać przy zastosowaniu wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych, oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2).

(12)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE niniejsze rozporządzenie powinno określać mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(13)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni przekazywać informacje w postaci dokumentacji technicznej określonej w załącznikach V i VI do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(14)

Oprócz prawnie wiążących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepszych dostępnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i łatwego dostępu do informacji dotyczących efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania do obrotu elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych, które mogą być zasilane również za pomocą akumulatorów, włącznie z pralkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych oraz pralkami dla gospodarstw domowych do zabudowy.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„pralka dla gospodarstw domowych” oznacza automatyczną pralkę, która pierze i płucze tkaniny przy użyciu wody, która posiada również funkcję wirowania oraz która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2)

„pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3)

„pralka automatyczna” oznacza urządzenie, które samodzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez konieczności interwencji użytkownika w żadnym momencie trwania programu;

4)

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która posiada zarówno funkcję wirowania, jak i urządzenie służące do suszenia tkanin, zazwyczaj poprzez ogrzewanie i odwirowywanie;

5)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez producenta za odpowiednie do prania konkretnych rodzajów tkanin;

6)

„cykl” oznacza pełny proces prania, płukania i wirowania zdefiniowany dla wybranego programu;

7)

„czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

8)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez producenta w odstępach 0,5 kg, jaką pralka dla gospodarstw domowych może wyprać w ramach wybranego programu, jeżeli zostanie załadowana zgodnie z instrukcjami producenta;

9)

„częściowe załadowanie” oznacza załadowanie pralki dla gospodarstw domowych połową wsadu dla danego programu;

10)

„wilgotność resztkowa” oznacza wilgotność wsadu po zakończeniu fazy wirowania;

11)

„tryb wyłączenia” oznacza stan pralki dla gospodarstw domowych, w którym jest ona wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy pralka jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami producenta; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez pralkę dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

12)

„tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego poza rozładowaniem pralki dla gospodarstw domowych;

13)

„równoważna pralka” oznacza wprowadzony do obrotu model pralki dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu podczas prania i wirowania są takie same jak innego modelu takiej pralki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych określono w pkt 1 załącznika I.

Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych określono w pkt 2 załącznika I.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.   Na potrzeby oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, dokumentacja techniczna zawiera wyniki obliczeń określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu pralki dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych pralek lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, lub obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. W takich przypadkach dokumentacja techniczna zawiera również wykaz wszystkich pozostałych modeli równoważnych pralek dla gospodarstw domowych, w odniesieniu do których informacje zawarte w dokumentacji technicznej tych modeli zostały uzyskane na tej samej podstawie.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla pralek dla gospodarstw domowych o największej sprawności, dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są określone w załączniku IV.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. W ramach przeglądu ocenie podlegają w szczególności dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w załączniku III, możliwość określenia wymogów dotyczących efektywności płukania i wirowania oraz potencjał w zakresie dopływu ciepłej wody.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2011 r.

Jednakże poniższe wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 1) załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2012 r.;

b)

ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 2) załącznika I stosuje się od dnia 1 czerwca 2011 r.;

c)

ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 3) załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2013 r.;

d)

szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 2 ppkt 2) załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

1)

Do obliczenia zużycia energii i innych parametrów pralek dla gospodarstw domowych stosuje się cykle, w których prane są tkaniny bawełniane normalnie zabrudzone w temperaturze 40 °C i 60 °C (zwane dalej „standardowymi programami do tkanin bawełnianych”). Cykle te powinny być łatwe do zidentyfikowania na urządzeniu do wybierania programu w pralce dla gospodarstw domowych lub na wyświetlaczu takiej pralki, jeżeli występuje, lub na obydwu tych elementach oraz być wskazane jako „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C”.

2)

Instrukcja obsługi dołączona przez producenta zawiera:

a)

standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C, zwane „standardowym programem prania tkanin bawełnianych w 60°C” i „standardowym programem prania tkanin bawełnianych w 40 °C”, i informację, że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin; ponadto wskazanie, że rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu;

b)

informację o zużyciu energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania;

c)

orientacyjną informację o czasie programu, wilgotności resztkowej, zużyciu energii i wody dla głównych programów prania przy pełnym lub częściowym załadowaniu lub dla obydwu tych sposobów załadownia;

d)

zalecenie dotyczące rodzaju środków piorących odpowiedniego dla różnych temperatur prania.

3)

Pralki dla gospodarstw domowych dają użytkownikowi końcowemu możliwość prania w cyklu o temperaturze 20 °C. Program ten powinien być łatwy do zidentyfikowania na urządzeniu do wybierania programu w pralce dla gospodarstw domowych lub na wyświetlaczu takiej pralki, jeżeli występuje, lub na obydwu tych elementach.

2.   SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

Pralki dla gospodarstw domowych są zgodne z następującymi wymogami:

1)

od dnia 1 grudnia 2011 r.:

w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 68,

w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg współczynnik efektywności prania (Iw ) jest większy niż 1,03,

w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg współczynnik efektywności prania (Iw ) jest większy niż 1,00,

w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych zużycie wody (Wt ) wynosi:

Wt  ≤ 5 × c + 35

gdzie c oznacza pojemność znamionową pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

2)

od dnia 1 grudnia 2013 r.:

w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej lub większej od niż 4 kg współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 59,

w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych zużycie wody wynosi:

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

gdzie c½ oznacza pojemność znamionową pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu lub w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI), współczynnik efektywności prania (Iw ) i zużycie wody (Wt ) oblicza się zgodnie z załącznikiem II.


ZAŁĄCZNIK II

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika efektywności prania, zużycia wody i wilgotności resztkowej

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkę.

a)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

AEC

=

ważone roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych;

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych.

b)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

c

=

pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

c)

Ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

(i)

Formula

gdzie:

Et

=

ważone zużycie energii;

Po

=

ważona moc w trybie wyłączenia;

Pl

=

ważona moc w trybie czuwania;

Tt

=

czas programu;

220

=

całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie.

(ii)

Jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem:

Formula

gdzie:

Tl

=

czas trybu czuwania.

d)

Ważone zużycie energii (Et ) oblicza się w kWh w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

Et,60

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C;

Et,60½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Et,40½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

e)

Ważoną moc w trybie wyłączenia (Po ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

Po,60

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Po,60½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Po,40½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

f)

Ważoną moc w trybie czuwania (Pl ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

Pl,60

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Pl,60½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Pl,40½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

g)

Ważony czas programu Tt ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

Formula

gdzie:

Tt,60

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tt,60½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tt,40½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

h)

Ważony czas programu w trybie czuwania (Tl ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

Formula

gdzie:

Tl,60

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tl,60½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tl,40½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

2.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI PRANIA

W celu obliczenia współczynnika efektywności prania (Iw ) porównuje się ważoną efektywność prania pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu z efektywnością prania referencyjnej pralki, przy czym referencyjna pralka ma parametry wskazane w ramach powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym metod określonych w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a)

Współczynnik efektywności prania (Iw ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

IW,60

=

współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

IW,60½

=

współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

IW,40½

=

współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

b)

Współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych (p) oblicza się w następujący sposób:

Formula

gdzie:

WT,i

=

efektywność prania testowanej pralki dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i);

WR,a

=

średnia efektywność prania referencyjnej pralki;

n

=

liczba cykli testowych, n ≥ 3 w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, n ≥ 2 w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu i n ≥ 2 przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

c)

Efektywność prania (W) stanowi średnią z wartości odbicia światła każdego badanego pasma po zakończeniu cyklu testowego.

3.   OBLICZANIE ZUŻYCIA WODY

Zużycie wody (Wt ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do pierwszego miejsca po przecinku:

Wt = Wt,60

gdzie:

Wt,60.

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu.

4.   OBLICZANIE WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ

Wilgotność resztkową (D) programu oblicza się jako wartość procentową i zaokrągla do najbliższego pełnego procentu.


ZAŁĄCZNIK III

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w załączniku I organy państw członkowskich przeprowadzają test jednej pralki dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez producenta w dokumentacji technicznej w rozumieniu art. 4 ust. 2 w zakresie określonym w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech kolejnych pralkach dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości dla tych trzech pralek dla gospodarstw domowych spełnia wymogi mieszczące się w zakresach określonych w tabeli 1, z wyjątkiem zużycia energii, dla którego zmierzona wartość nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %.

W przeciwnym razie ten model i wszystkie inne równoważne modele pralek dla gospodarstw domowych uznaje się za niezgodne z wymogami określonych w załączniku I.

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (1) AEC o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności prania

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej IW o więcej niż 4 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 10 %.

Czas programu

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 10 %.

Zużycie wody

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Wt o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania

Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie większym niż 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie mniejszym lub równym 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 10 %.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez producenta.


ZAŁĄCZNIK IV

Poziomy odniesienia

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą dostępną na rynku technologię pralek dla gospodarstw domowych pod względem zużycia wody i energii, efektowności prania oraz poziomu emitowanego hałasu podczas prania/wirowania w przypadku w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu uznaje się (1):

1)

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 3 kg:

a)   zużycie energii: 0,57 kWh/cykl (albo 0,19 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 117,84 kWh/rok, z czego 105,34 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 39 litrów/cykl, co odpowiada 8 580 litrom/rok na 220 cykli;

c)   współczynnik efektywności prania: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (900 rpm): brak danych;

2)

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 3,5 kg:

a)   zużycie energii: 0,66 kWh/cykl (albo 0,19 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 134,50 kWh/rok, z czego 122,00 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 39 litrów/cykl, co odpowiada 8 580 litrom/rok na 220 cykli;

c)   współczynnik efektywności prania: Iw równy 1,03;

d)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 100 rpm): brak danych;

3)

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 4,5 kg:

a)   zużycie energii: 0,76 kWh/cykl (albo 0,17 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 152,95 kWh/rok, z czego 140,45 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 40 litrów/cykl, co odpowiada 8 800 litrom/rok na 220 cykli;

c)   współczynnik efektywności prania: Iw równy 1,03;

d)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 000 rpm): 55/70 dB(A) re 1pW;

4)

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 5 kg:

a)   zużycie energii: 0,850 kWh/cykl (albo 0,17 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 169,60 kWh/rok, z czego 157,08 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 39 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 8 580 litrów na 220 cykli;

c)   współczynnik efektywności prania: Iw równy 1,03;

d)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 200 rpm): 53/73 dB(A) re 1pW;

5)

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 6 kg:

a)   zużycie energii: 0,90 kWh/cykl (albo 0,15 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 178,82 kWh/rok, z czego 166,32 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 37 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 8 140 litrów na 220 cykli;

c)   współczynnik efektywności prania: Iw równy 1,03;

d)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 600 rpm): brak danych;

6)

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 7 kg:

a)   zużycie energii: 1,05 kWh/cykl (albo 0,15 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 201,00 kWh/rok, z czego 188,50 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 43 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 9 460 litrów na 220 cykli;

c)   współczynnik efektywności prania: Iw równy 1,03;

d)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 000 rpm): 57/73 dB(A) re 1pW;

e)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 400 rpm): 59/76 dB(A) re 1pW;

f)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 200 rpm): 48/62 dB(A) re 1pW (dla pralek dla gospodarstw domowych do zabudowy);

7)

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 8 kg:

a)   zużycie energii: 1,200 kWh/cykl (albo 0,15 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 234,26 kWh/rok, z czego 221,76 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 56 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 12 320 litrów na 220 cykli;

c)   współczynnik efektywności prania: Iw równy 1,03;

d)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 400 rpm): 54/71 dB(A) re 1pW;

e)   poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 600 rpm): 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  W celu oceny rocznego zużycia energii zastosowano metodę obliczenia określoną w załączniku II w odniesieniu do czasu programu równego 90 min. oraz mocy 1 W w trybie wyłączenia i 2 W w trybie czuwania.


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1016/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne i które wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy ich oddziaływania na środowisko bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że Komisja odpowiednio wprowadza środek wykonawczy dla domowych urządzeń, w tym zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu.

(3)

Komisja wykonała badanie przygotowawcze w celu przeprowadzenia analizy technicznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów domowych zmywarek do naczyń wykorzystywanych zazwyczaj w gospodarstwach domowych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z Unii i państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości.

(4)

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować produkty zaprojektowane do mycia zastaw stołowych w gospodarstwach domowych.

(5)

Zużycie energii elektrycznej w fazie użytkowania stanowi aspekt środowiskowy użytkowania zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych uznany za istotny dla celów niniejszego rozporządzenia. Roczne zużycie energii elektrycznej przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem w Unii oszacowano na poziomie 24,7 TWh w 2005 r., co odpowiada emisji 13 mln ton CO2. Szacuje się, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne szczególne środki, zużycie energii wzrośnie w 2020 r. do 35 TWh. Z badania przygotowawczego wynika, że możliwe jest istotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem.

(6)

Z badania przygotowawczego wynika, że wymogi dotyczące innych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie są konieczne, ponieważ zużycie energii elektrycznej przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych w fazie użytkowania jest zdecydowanie najważniejszym aspektem środowiskowym.

(7)

Należy zwiększyć efektywność zużycia energii elektrycznej przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem przez zastosowanie istniejących niezastrzeżonych i opłacalnych technologii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia łącznych kosztów zakupu i eksploatacji tych produktów.

(8)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność z perspektywy użytkownika końcowego i nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko. W szczególności korzyści płynące z ograniczenia zużycia energii elektrycznej podczas fazy użytkowania powinny wyrównywać z nadwyżką jakiekolwiek dodatkowe negatywne oddziaływanie na środowisko w fazie produkcji.

(9)

Wymogi dotyczące ekoprojektu należy wprowadzać stopniowo w celu zapewnienia producentom wystarczających ram czasowych na zmianę projektu produktów objętych niniejszym rozporządzeniem. Harmonogram powinien być ustalony w sposób umożliwiający uniknięcie negatywnych skutków dla funkcjonalności urządzeń znajdujących się na rynku oraz uwzględnienie wpływu na koszty ponoszone przez użytkowników końcowych i producentów, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

(10)

Pomiary odpowiednich parametrów produktu należy przeprowadzać przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych, oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2).

(11)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE niniejsze rozporządzenie powinno określić mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(12)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni przekazywać informacje w dokumentacji technicznej określonej w załącznikach V i VI do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(13)

Oprócz prawnie wiążących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepszych dostępnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i łatwego dostępu do informacji dotyczących efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania do obrotu elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, które mogą być zasilane za pomocą akumulatorów, włącznie ze zmywarkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych i zmywarkami do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych” oznacza maszynę, która myje, płucze i suszy naczynia stołowe, naczynia szklane, sztućce i przybory kuchenne za pomocą środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych i która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2)

„zmywarka do naczyń do zabudowy” oznacza zmywarkę do naczyń przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3)

„komplet naczyń” oznacza określony zestaw naczyń stołowych, naczyń szklanych oraz sztućców do użycia przez jedną osobę;

4)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną liczbę kompletów naczyń, razem z naczyniami do serwowania, podaną przez producenta, które mogą być poddawane zabiegom w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, jeżeli zostaną załadowane zgodnie z instrukcjami producenta;

5)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez producenta za odpowiednie dla określonego stopnia zabrudzenia lub rodzaju wkładu lub dla obydwu tych elementów i które razem stanowią pełny cykl;

6)

„czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika;

7)

„cykl” oznacza pełny proces mycia, płukania i suszenia zdefiniowany dla wybranego programu;

8)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy zmywarka jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami producenta; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego, „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

9)

„tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu i rozładowaniu urządzenia bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego;

10)

„równoważna zmywarka do naczyń” oznacza wprowadzony do obrotu model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu są takie same jak innego modelu takiej zmywarki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych są określone w pkt 1 załącznika I.

Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych są określone w pkt 2 załącznika I.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.   Na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE do dokumentacji technicznej dołącza się wyniki obliczeń określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. W takich przypadkach dokumentacja techniczna zawiera również wykaz wszystkich pozostałych modeli równoważnych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o największej sprawności dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są określone w załączniku IV.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji określonych w załączniku III, możliwość ustalenia wymogów w odniesieniu do zużycia wody przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oraz potencjał w zakresie dopływu ciepłej wody.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2011 r.

Jednakże wymogi dotyczące ekoprojektu wymienione poniżej mają zastosowanie zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 1 załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2012 r.;

b)

ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 2 załącznika I stosuje się od dnia 1 czerwca 2012 r.;

c)

szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 2 ppkt 2 załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2013 r.;

d)

szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 2 ppkt 3 załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

1)

Do obliczenia zużycia energii elektrycznej i innych parametrów zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych stosuje się cykl, w którym zmywane są zastawy stołowe normalnie zabrudzone (zwany dalej „standardowym cyklem zmywania”). Cykl ten powinien być łatwy do zidentyfikowania na urządzeniu do wybierania programu w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych lub na wyświetlaczu takiej zmywarki, jeżeli występuje, lub na obydwu tych elementach oraz nosić nazwę „programu standardowego” i być ustawiony jako cykl domyślny dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych wyposażonych w automatyczny wybór programu lub jakąkolwiek funkcję automatycznego wyboru programu zmywania lub zachowania wyboru programu.

2)

Instrukcja obsługi dołączona przez producenta określa:

a)

standardowy cykl zmywania zwany „programem standardowym” i informację, że jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej;

b)

zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania;

c)

orientacyjne informacje dotyczące czasu programu, zużycia energii i wody dla głównych programów zmywania.

2.   SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są zgodne z następującymi wymogami:

1)

od dnia 1 grudnia 2011 r.:

a)

w przypadku wszystkich zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, z wyjątkiem zmywarek o pojemności znamionowej równej 10 kompletom naczyń i szerokości nie większej niż 45 cm, współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 71;

b)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej 10 kompletom naczyń i szerokości nie większej niż 45 cm współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 80;

c)

w przypadku wszystkich zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych współczynnik efektywności zmywania (IC ) wynosi więcej niż 1,12;

2)

od dnia 1 grudnia 2013 r.:

a)

w przypadku wszystkich zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej co najmniej 11 kompletów naczyń oraz zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej 10 kompletom naczyń i szerokości większej niż 45 cm współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 63;

b)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej 10 kompletom naczyń i szerokości nie większej niż 45 cm współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 71;

c)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej co najmniej 8 kompletów naczyń współczynnik efektywności suszenia (ID ) wynosi więcej niż 1,08;

d)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 7 kompletów naczyń współczynnik efektywności suszenia (ID ) wynosi więcej niż 0,86;

3)

od dnia 1 grudnia 2016 r.:

a)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej 8 i 9 kompletom naczyń oraz zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej 10 kompletom naczyń i szerokości równej lub mniejszej niż 45 cm współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 63.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI), współczynnik efektywności zmywania (IC ) i współczynnik efektywności suszenia (ID ) oblicza się zgodnie z załącznikiem II.


ZAŁĄCZNIK II

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika efektywności zmywania i współczynnika efektywności suszenia

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych ze standardowym zużyciem energii przez tę zmywarkę.

a)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

AEC

=

roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych.

b)

Roczne zużycie energii (AEc ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

(i)

Formula

gdzie:

Et

=

zużycie energii w standardowym cyklu wyrażone w kWh i zaokrąglone do trzeciego miejsca po przecinku;

Pl

=

energia elektryczna w trybie czuwania dla standardowego cyklu zmywania wyrażona w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

Po

=

energia elektryczna w trybie wyłączenia dla standardowego cyklu zmywania, wyrażona w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

Tt

=

czas programu dla standardowego cyklu zmywania wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty.

(ii)

Jeżeli zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, AEC oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania, zgodnie z następującym wzorem:

Formula

gdzie:

Tl

=

zmierzony czas w trybie czuwania dla standardowego cyklu zmywania wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty;

280

=

całkowita liczba standardowych cykli zmywania rocznie.

c)

Standardowe roczne zużycie energii SAEC oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

(i)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≥ 10 i szerokości > 50 cm:

Formula

(ii)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≤ 9 i zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps > 9 i szerokości ≤ 50 cm:

Formula

gdzie:

ps

=

liczba kompletów naczyń.

2.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ZMYWANIA

W celu obliczenia współczynnika efektywności zmywania (IC ) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność zmywania zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych z efektywnością zmywania referencyjnej zmywarki do naczyń, przy czym referencyjna zmywarka do naczyń ma parametry wskazane w ramach powszechnie uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym metod określonych w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a)

Współczynnik efektywności zmywania (IC ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

IC = exp(lnIC )

gdzie:

CT,i

=

efektywność zmywania testowanej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i);

CR,i

=

efektywność zmywania referencyjnej zmywarki do naczyń dla jednego cyklu testowego (i);

n

=

liczba cykli testowych, n ≥ 5.

b)

Efektywność zmywania (C) stanowi średni stopień zabrudzenia każdego elementu z wkładu po zakończeniu standardowego cyklu zmywania. Stopień zabrudzenia oblicza się zgodnie z tabelą 1:

Tabela 1

Liczba małych cząsteczek zanieczyszczeń w kształcie plamek (n)

Całkowita powierzchnia zabrudzenia (AS ) w mm2

Stopień zabrudzenia

n = 0

AS = 0

5 (największa efektywność)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Nie dotyczy

50 < AS ≤ 200

1

Nie dotyczy

200< AS

0 (najmniejsza efektywność)

3.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI SUSZENIA

W celu obliczenia współczynnika efektywności suszenia (ID ) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność suszenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych z efektywnością suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń, przy czym referencyjna zmywarka do naczyń ma parametry wskazane w ramach powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym metod określonych w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a)

Współczynnik efektywności suszenia (ID ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

ID = exp(lnID )

gdzie:

DT,i

=

efektywność suszenia testowanej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i);

DR,i

=

efektywność suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń dla jednego cyklu testowego (i);

n

=

liczba cykli testowych, n ≥ 5.

b)

Efektywność suszenia (D) stanowi średni poziom wilgoci na powierzchni każdego elementu z wkładu po zakończeniu standardowego cyklu zmywania. Poziom wilgoci oblicza się zgodnie z tabelą 2:

Tabela 2

Ilość śladów po wodzie (WT ) lub wilgotnych smug (WS )

Całkowita powierzchnia wilgoci (Aw) w mm2

Poziom wilgoci

WT = 0 i WS = 0

Nie dotyczy

2 (największa efektywność)

1 < WT ≤ 2 lub WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT lub WS = 2

lub WS = 1 i WT = 1

Aw > 50

0 (najmniejsza efektywność)


ZAŁĄCZNIK III

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w załączniku I organy państw członkowskich przeprowadzają test jednej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez producenta w dokumentacji technicznej w rozumieniu art. 4 ust. 2 w przedziale określonym w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech kolejnych zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości tych trzech zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych powinna spełniać wymogi mieszczące się w przedziałach określonych w tabeli 1, poza zużyciem energii, gdzie mierzona wartość nie jest większa od wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych uznaje się za niezgodne z wymogami określonymi w załączniku I.

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowych, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (1) AEC o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności zmywania

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej IC o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności suszenia

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej ID o więcej niż 19 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 10 %.

Czas programu

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania

Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie większym niż 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie poniżej lub równym 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 10 %.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez producenta.


ZAŁĄCZNIK IV

Poziomy odniesienia

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą technologię dostępną na rynku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych pod względem ich efektywności energetycznej, zużycia energii i wody, efektowności zmywania i suszenia oraz poziomu emitowanego hałasu uznaje się:

1)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na 15 kompletów naczyń (model do zabudowy):

a)   zużycie energii: 0,88 kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 268,9 kWh/rok, w tym 246,4 kWh/rok na 280 cykli zmywania, a 12,5 kWh/rok na tryby niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 10 litrów/cykl, co odpowiada 2 800 litrom/rok na 280 cykli;

c)   współczynnik efektywności zmywania: IC > 1,12;

d)   współczynnik efektywności suszenia: ID > 1,08;

e)   poziom emitowanego hałasu: 45 dB(A) re 1pW;

2)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na 14 kompletów naczyń (model podblatowy):

a)   zużycie energii: 0,83 kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 244,9 kWh/rok, w tym 232,4 kWh/rok na 280 cykli zmywania, a 12,5 kWh/rok na tryby niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 10 litrów/cykl, co odpowiada 2 800 litrom/rok na 280 cykli;

c)   współczynnik efektywności zmywania: IC > 1,12;

d)   współczynnik efektywności suszenia: ID > 1,08;

e)   poziom emitowanego hałasu: 41 dB(A) re 1pW;

3)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na 13 kompletów naczyń (model podblatowy):

a)   zużycie energii: 0,83 kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 244,9 kWh/rok, w tym 232,4 kWh/rok na 280 cykli zmywania, a 12,5 kWh/rok na tryby niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 10 litrów/cykl, co odpowiada 2 800 litrom/rok na 280 cykli;

c)   współczynnik efektywności zmywania: IC > 1,12;

d)   współczynnik efektywności suszenia: ID > 1,08;

e)   poziom emitowanego hałasu: 42 dB(A) re 1pW;

4)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na 12 kompletów naczyń (model wolnostojący):

a)   zużycie energii: 0,950 kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 278,5 kWh/rok, w tym 266 kWh/rok na 280 cykli zmywania, a 12,5 kWh/rok na tryby niskiego zużycia energii

b)   zużycie wody: 9 litrów/cykl, co odpowiada 2 520 litrom/rok na 280 cykli;

c)   współczynnik efektywności zmywania: IC > 1,12;

d)   współczynnik efektywności suszenia: ID > 1,08;

e)   poziom emitowanego hałasu: 41 dB(A) re 1pW;

5)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na 9 kompletów naczyń (model do zabudowy):

a)   zużycie energii: 0,800 kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 236,5 kWh/rok, w tym 224 kWh/rok na 280 cykli zmywania, a 12,5 kWh/rok na tryby niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 9 litrów/cykl, co odpowiada 2 520 litrom/rok na 280 cykli;

c)   współczynnik efektywności zmywania: IC > 1,12;

d)   współczynnik efektywności suszenia: ID > 1,08;

e)   poziom emitowanego hałasu: 44 dB(A) re 1pW;

6)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na 6 kompletów naczyń (model do zabudowy):

a)   zużycie energii: 0,63 kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 208,5 kWh/rok, w tym 196 kWh/rok na 280 cykli zmywania, a 12,5 kWh/rok na tryby niskiego zużycia energii

b)   zużycie wody: 7 litrów/cykl, co odpowiada 1 960 litrom/rok na 280 cykli;

c)   współczynnik efektywności zmywania: IC > 1,12;

d)   współczynnik efektywności suszenia: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   poziom emitowanego hałasu: 45 dB(A) re 1pW;

7)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na 4 komplety naczyń (model wolnostojący):

a)   zużycie energii: 0,51 kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 155,3 kWh/rok, w tym 142,8 kWh/rok na 280 cykli zmywania, a 12,5 kWh/rok na tryby niskiego zużycia energii;

b)   zużycie wody: 9,5 litra/cykl, co odpowiada 2 660 litrom/rok na 280 cykli;

c)   współczynnik efektywności zmywania: IC > 1,12;

d)   współczynnik efektywności suszenia: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   poziom emitowanego hałasu: 53 dB(A) re 1pW.


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/41


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1017/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (2) przewiduje, że sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych dokonuje się w drodze przetargu.

(2)

Państwa członkowskie dysponują zapasami interwencyjnymi pszenicy zwyczajnej i jęczmienia. W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych należy udostępnić na rynku wewnętrznym zapasy zbóż znajdujących się w posiadaniu państw członkowskich. W tym celu należy otworzyć przetargi stałe na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Każdy z nich należy traktować jako osobny przetarg.

(3)

W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wewnętrznym należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Należy ponadto przewidzieć współczynnik przydziału w odniesieniu do ofert przetargowych proponujących minimalną cenę sprzedaży.

(4)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania systemem należy przewidzieć warunki i terminy przekazywania informacji wymaganych przez Komisję.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres zastosowania

Zgodnie z przepisami tytułu III rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 otwiera się procedurę przetargową na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zapasów interwencyjnych zbóż.

Maksymalne ilości dostępne w poszczególnych państwach członkowskich wymienione są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Terminy składania ofert przetargowych

1.   Termin składania ofert przetargowych w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 24 listopada 2010 r. o godzinie 11:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Termin składania ofert przetargowych w następnych przetargach częściowych upływa w następujących dniach o godzinie 11:00 czasu obowiązującego w Brukseli:

8 i 15 grudnia 2010 r.,

12 i 26 stycznia 2011 r.,

9 i 23 lutego 2011 r.,

9 i 23 marca 2011 r.,

13 i 27 kwietnia 2011 r.,

11 i 25 maja 2011 r.,

15 i 29 czerwca 2011 r.

2.   Oferty przetargowe składa się w zatwierdzonych przez państwa członkowskie agencjach interwencyjnych, których wykaz jest opublikowany w Internecie (3).

Artykuł 3

Powiadomienie Komisji

Powiadomienia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, dokonuje się do godziny 16:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w dniu wygaśnięcia terminu w odniesieniu do ofert przetargowych, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Decyzje podejmowane na podstawie ofert przetargowych

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, Komisja ustala dla każdego rodzaju zbóż i państwa członkowskiego minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w odniesieniu do otrzymanych ofert przetargowych zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

(3)  Adresy agencji interwencyjnych znajdują się na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej, CIRCA: (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz przetargów

(w tonach)

Państwo członkowskie

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym

 

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Kukurydza

Kod CN

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká Republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

Zapis „—” oznacza brak zapasów interwencyjnych danego zboża w danym państwie członkowskim.


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/44


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1018/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

68,6

MA

73,9

MK

35,0

ZZ

59,2

0707 00 05

AL

54,8

EG

161,4

TR

149,8

ZA

121,6

ZZ

121,9

0709 90 70

MA

83,5

TR

112,9

ZZ

98,2

0805 20 10

MA

69,7

ZA

147,7

ZZ

108,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

47,9

TR

69,5

UY

54,6

ZA

60,7

ZZ

58,2

0805 50 10

AR

40,0

CL

81,9

EC

92,5

TR

73,2

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

76,4

0806 10 10

BR

242,2

PE

182,7

TR

160,8

US

269,2

ZA

79,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

117,5

US

111,4

ZA

84,4

ZZ

89,0

0808 20 50

CN

48,5

US

48,2

ZZ

48,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/46


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1019/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 867/2010 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1012/2010 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2010/11 rozporządzeniem (UE) nr 867/2010, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 259 z 1.10.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 34.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 11 listopada 2010 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

57,71

0,16

1701 99 10 (2)

57,71

0,00

1701 99 90 (2)

57,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DYREKTYWY

11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/48


DYREKTYWA KOMISJI 2010/77/UE

z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej dyrektywy wygasają w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

(2)

Artykuł 5 ust. 5 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji czynnej może być odnowione, na wniosek, pod warunkiem że wniosek o odnowienie złożono najpóźniej dwa lata przed wygaśnięciem okresu włączenia. Komisja otrzymała wnioski o odnowienie włączeń dla wszystkich substancji wymienionych w motywie 1.

(3)

Konieczne będą szczegółowe zasady odnośnie do przedkładania dalszych informacji niezbędnych do odnowienia włączeń substancji wymienionych w załączniku I oraz do oceny tych informacji. Należy zatem odnowić włączenia substancji czynnych, o których mowa w motywie 1, na okres niezbędny do umożliwienia wnioskodawcom przygotowania ich wniosków i aby umożliwić Komisji ocenę tych wniosków i podjęcie decyzji odnośnie do nich.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 marca 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

Data wejścia w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Pozycja 7 otrzymuje brzmienie:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„7

Metsulfuron metylowy

Nr CAS 74223-64-6

EWG nr 441

2-(4-metoksy-6-metylo-l,3,5,-triazyn-2-ilokarbamoilosulfamoilo)benzoesan metylu

960 g/kg

1 lipca 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych.

muszą zwrócić szczególną uwagę na wpływ na organizmy wodne i dopilnować, aby warunki zezwolenia przewidywały w miarę potrzeby stosowne środki ograniczające zagrożenie.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 16 czerwca 2000 r.”

(2)

Wiersze 9-28 otrzymują brzmienie:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (2)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„9

Triasulfuron

Nr CAS 82097-50-5

Nr CIPAC 480

1-[2-(2-chloroethoksy)fenylosulfonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ilo)mocznik

940 g/kg

1 sierpnia 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych.

muszą zwrócić szczególną uwagę na wpływ na organizmy wodne i dopilnować, aby warunki zezwolenia przewidywały w miarę potrzeby stosowne środki ograniczające zagrożenie.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r.

10

Esfenwalerat

Nr CAS 66230-04-4

Nr CIPAC 481

(S)-a-cyjano-3-fenoksybenzylo-(S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaślan

830 g/kg

1 sierpnia 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego.

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy wodne i niebędące przedmiotem zwalczania stawonogi oraz zapewnić, że warunki zezwolenia przewidują właściwe środki ograniczania ryzyka.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r.

11

Bentazon

Nr CAS 25057-89-0

Nr CIPAC 366

2,2-ditlenek 3-izopropylo-(1H)benzo-2,1,3-tiadiazin-4-onu

960 g/kg

1 sierpnia 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r.

12

Lambda-cyhalotryna

Nr CAS 91465-08-6

Nr CIPAC 463

A 1:1 mieszanina:

 

(S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karbosksylan

oraz

 

(R)-α-cyjano-3-fenoksbenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan

810 g/kg

1 stycznia 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego.

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika,

muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy wodne i niebędące przedmiotem zwalczania stawonogi, w tym pszczoły i zapewnić, że warunki zezwolenia przewidują właściwe środki ograniczania zagrożenia,

muszą zwrócić szczególną uwagę na pozostałości w żywności, w szczególności ich ostrego wpływu.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 19 października 2000 r.

13

Fenheksamid

Nr CAS 126833-17-8

Nr CIPAC 603

N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl-cyclohexancarboxamide

≥ 950 g/kg

1 czerwca 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

Przy podejmowaniu decyzji zgodnie z jednolitymi zasadami państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na możliwy wpływ na organizmy wodne i muszą zapewnić, aby warunki zezwolenia zawierały w razie konieczności środki zmniejszające ryzyko.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 19 października 2000 r.

14

Amitrol

Nr CAS 61-82-5

Nr CIPAC 90

H-[1,2,4]-triazol-3-iloamina

900 g/kg

1 stycznia 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego amitrolu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę użytkowników;

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych na obszarach podatnych, uwzględniając w szczególności w odniesieniu do zastosowań innych niż pod uprawy;

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę pożytecznych stawonogów;

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę ptactwa i dzikich ssaków. Wykorzystanie amitrolu podczas sezonu hodowlanego może być dopuszczone tylko w przypadku, gdy stosowna ocena zagrożenia wykazała, iż nie istnieje niedopuszczalny wpływ i gdy warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, środki ograniczające zagrożenie

15

Dikwat

Nr CAS 2764–72–9 (jon), 85–00–7 (dibromkowy)

Nr CIPAC 55

Jon (dibromkowy) 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenantrenowy

950 g/kg

1 stycznia 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Na podstawie dostępnych obecnie informacji zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicydy lądowe oraz desykanty. Nie zezwala się na stosowanie w zwalczaniu chwastów wodnych.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego dikwatu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy wodne i muszą zapewnić, iż warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, środki ograniczające zagrożenie;

muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika w odniesieniu do nieprofesjonalnego zastosowania i muszą zapewnić, iż warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne środki ograniczające zagrożenie.

16

Pirydat

Nr CAS 55512-33.9

Nr CIPAC 447

Tiowęglan S-oktylu 6-chloro-3-fenylopirydazyn-4-ylu

900 g/kg

1 stycznia 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego pirydatu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych;

muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy wodne i muszą zapewnić, iż warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, środki ograniczające zagrożenie.

17

Tiabendazol

Nr CAS 148-79-8

Nr CIPAC 323

2-tiazol-4-ylo-1H-benzimidazol

985 g/kg

1 stycznia 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. Nie należy zezwalać na stosowanie w opryskach dolistnych.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego tiabendazolu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych i żyjących w osadach oraz muszą zapewnić, iż warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, środki ograniczające zagrożenie.

Należy wprowadzić w życie odpowiednie środki ograniczające zagrożenie (np. oczyszczanie za pomocą ziemi okrzemkowej lub aktywnego węgla), aby chronić wody powierzchniowe przed niedopuszczalnymi poziomami skażenia poprzez wody ściekowe.

18

Paecilomyces fumosoroseus Szczep Apopka 97, PFR 97 albo CG 170, ATCC20874

Nie dotyczy

Brak wtórnych metabolitów powinien być sprawdzany w przypadku każdej brzeczki fermentacyjnej przy pomocy HPLC

1 lipca 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego.

Należy sprawdzać każdą brzeczkę fermentacyjną za pomocą HPLC w celu zapewnienia, że nie występują wtórne metabolity.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 27 kwietnia 2001 r.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy)

Nr CAS 144740-54-5

Nr CIPAC 577

Sól monosodu 2-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylokarbamoilosulfamoilo)-6-triflurometylonikotynianu

903 g/kg

1 lipca 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 27 kwietnia 2001 r.

20

Acibenzolar-S-metylowy

Nr CAS 135158-54-2

Nr CIPAC 597

Ester S-metylowy kwasu benzo[l,2,3]tiadiazolo-7-karbotiowy

970 g/kg

1 listopada 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się jedynie na stosowanie jako aktywator roślin.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r.

21

Cykloanilid

Nr CAS 113136-77-9

Nr CIPAC 586

Niedostępna

960 g/kg

1 listopada 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze regulatora wzrostu roślin.

Maksymalna zawartość zanieczyszczenia 2, 4-dichloroaniliną (2,4-DCA) w substancji czynnej, w takiej postaci, w jakiej została wyprodukowana, powinna wynosić 1 g/kg.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r.

22

Fosforan żelaza (II)

Nr CAS 10045-86-0

Nr CIPAC 629

Fosforan żelaza (II)

990 g/kg

1 listopada 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako molluskocyd.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r.

23

Pimetrozyna

Nr CAS 123312-89-0

Nr CIPAC 593

(E)-6-metylo-4-[(pirydyn-3-ylometyleno)amino]-4,5-dihydro-2H-[l,2,4]-triazin-3 on

950 g/kg

1 listopada 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego.

Przy podejmowaniu decyzji zgodnie z jednakowymi zasadami państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r.

24

Piraflufen etylowy

Nr CAS 129630-19-9

Nr CIPAC 605

Etylo-2-chloro-5-(4-chloro-5-difluorometoksy-l-mipirazol-3-yl)-4-fluorofenoksyoctan

956 g/kg

1 listopada 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

Przy podejmowaniu decyzji zgodnie z jednakowymi zasadami państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę glonów i roślin wodnych oraz powinny zastosować, w razie potrzeby, środki ograniczania zagrożenia.

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r.

25

Glyfosat

Nr CAS 1071-83-6

Nr CIPAC 284

N-(fosfonometylo)glicyna

950 g/kg

1 lipca 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego glyfosatu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 29 czerwca 2001 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych na obszarach podatnych, uwzględniając w szczególności w odniesieniu do zastosowań innych niż pod uprawy.

26

Tifensulfuron metylowy

Nr CAS 79277-27-3

Nr CIPAC 452

3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylokarbamoilosulfamoilo) tiofeno-2-karboksylan metylu

960 g/kg

1 lipca 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego tifensulfuronu metylowego, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 29 czerwca 2001 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych;

muszą zwrócić szczególną uwagę na wpływ na rośliny wodne i zapewnić, że warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, środki ograniczające zagrożenie.

27

2,4-D

Nr CAS 94-75-7

Nr CIPAC 1

Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy

960 g/kg

1 października 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego 2,4 D, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 2 października 2001 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach o niekorzystnych warunkach glebowych lub klimatycznych;

muszą zwrócić szczególną uwagę na wchłanianie przez skórę;

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę stawonogów niebędących obiektem działania środka oraz zapewnić, aby warunki zezwolenia zawierały w razie konieczności środki zmniejszające ryzyko.

28

Izoproturon

Nr CAS 34123-59-6

Nr CIPAC 336

3-(4-isopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

970 g/kg

1 stycznia 2003 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy.

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego izoproturonu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 7 grudnia 2001 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych w przypadku stosowania substancji czynnej w regionach o delikatnej glebie lub warunkach klimatycznych bądź w razie zastosowania wyższych dawek niż te opisane w sprawozdaniu kontrolnym, a także muszą stosować w razie konieczności środki ograniczające zagrożenie,

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych i muszą zapewnić, że warunki zezwolenia przewidują, w razie konieczności, środki ograniczające zagrożenie.”

(3)

Wiersze 30-39 otrzymują brzmienie:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (3)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„30

Iprowalikarb

Nr CAS 140923-17-7

Nr CIPAC 620

Ester izopropylowy kwasu {2-metylo-1-[1-(4-metylofenylo)etylokarbonylo] propylo}-karbaminowego

950 g/kg

(specyfikacja tymczasowa)

1 lipca 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego iprowalikarbu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 2002 r. W tej ogólnej ocenie:

specyfikacje wytwarzanego w celach komercyjnych materiału technicznego, które muszą być potwierdzone i wsparte właściwymi danymi analitycznymi. Materiał badany stosowany w dokumentacji dotyczącej toksyczności powinien zostać porównany i zweryfikowany w odniesieniu do specyfikacji materiału technicznego;

państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę użytkowników.

31

Prosulfuron

Nr CAS 94125-34-5

Nr CIPAC 579

1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazin-2-ylo)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropylo)fenylosulfonylo]mocznik

950 g/kg

1 lipca 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego prosulfuronu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą dokładnie rozważyć zagrożenia dla roślin wodnych, w sytuacji gdy substancja czynna stosowana jest w pobliżu wód powierzchniowych. Należy w miarę potrzeby stosować środki ograniczające ryzyko;

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych, w sytuacji gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne. Powinny być stosowane środki ograniczania zagrożenia, w miarę potrzeby.

32

Sulfosulfuron

Nr CAS 141776-32-1

Nr CIPAC 601

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-[2-etanosulfonyloimidazo[1,2-a]pirydyno) sulfonylo]mocznik

980 g/kg

1 lipca 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego w sprawie sulfosulfuronu, w szczególności dodatki I i II do niego, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 2002 r. W tej ogólnej ocenie

państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę roślin wodnych i glonów. Należy w miarę potrzeby stosować środki ograniczające ryzyko;

państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby lub warunki klimatyczne.

33

Cynidon etylowy

Nr CAS 142891-20-1

Nr CIPAC 598

(Z)-etylo 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohekso-1-en-1,2-dikarboksymido)fenylo]akrylan

940 g/kg

1 października 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego cynidonu etylowego, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych, w przypadku gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują niekorzystne warunki glebowe (np. gleby o obojętnych lub wysokich wartościach pH) lub klimatyczne,

powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych.

Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, uwzględniać środki ograniczające ryzyko.

34

Cyhalofop butylowy

Nr CAS 122008-85-9

Nr CIPAC 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyjano-2-fluorofenoksy) fenoksy]propionian

950 g/kg

1 października 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego cyhalofopu butylowego, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie

państwa członkowskie zobowiązane są wnikliwie rozważyć możliwy wpływ stosowania w powietrzu na organizmy nie będące obiektem działania substancji, a w szczególności na gatunki wodne. Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, zawierać środki zmniejszające ryzyko.

państwa członkowskie zobowiązane są wnikliwie rozważyć możliwy wpływ stosowania naziemnego na organizmy wodne na polach ryżowych. Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, uwzględniać środki ograniczające ryzyko.

35

Famoksadon

Nr CAS 131807-57-3

Nr CIPAC 594

3-anilino-5-metylo-5-(4-fenoksyfenylo)-1,3-oksazolidyno-2,4-dion

960 g/kg

1 października 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego famoksadonu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie:

państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na możliwość przewlekłych zagrożeń dla dżdżownic, spowodowanych przez substancję macierzystą lub jej metabolity;

państwa członkowskie zobowiązane są zwrócić szczególną uwagę na ochronę gatunków wodnych i zapewnić, by warunki zezwolenia zawierały w razie konieczności środki zmniejszające ryzyko;

państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę użytkowników.

36

Florasulam

Nr CAS 145701-23-1

Nr CIPAC 616

2', 6', 8-Trifluoro-5-metoksy-[1,2,3]-tria-zolo [1,5-c] pirymidino-2-sulfonoanilid

970 g/kg

1 października 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego florasulamu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

powinny zwracać szczególną uwagę na możliwość skażenia wód gruntowych, gdy substancję czynną stosuje się w rejonach o narażonej glebie lub warunkach klimatycznych. Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, uwzględniać środki ograniczające ryzyko.

37

Metalaksyl-M

Nr CAS 70630-17-0

Nr CIPAC 580

Metyl(R)-2-{[2,6-dimetylfenylo)metoksy-acetylo] amino} propionian

910 g/kg

1 października 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego metalaksylu-M, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie:

szczególna uwaga powinna zostać poświęcona możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych przez substancję czynną lub produkty jej degradacji CGA 62826 oraz CGA 108906, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach o niekorzystnych warunkach glebowych lub klimatycznych. W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające zagrożenie.

38

Pikolinafen

Nr CAS 137641-05-5

Nr CIPAC 639

4'-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)oksy] pikolinanilid

970 g/kg

1 października 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wdrożenia jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski sprawozdania kontrolnego w sprawie pikolinafenu, w szczególności dodatki I i II do niego, zakończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych. Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, zawierać środki zmniejszające ryzyko.

39

Flumioksazyna

Nr CAS 103361-09-7

Nr CIPAC 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynylo-2H-1,4-benzoksazyn-6-ylo)cykloheks-1-eno-1,2-dikarboksamyd

960 g/kg

1 stycznia 2003 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego flumioksazyny, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 28 czerwca 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą ostrożnie rozważyć ryzyko w odniesieniu do roślin wodnych i alg. W stosownych przypadkach warunki zezwolenia muszą zawierać środki ograniczenia ryzyka.”


(1)  Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach kontrolnych.

(2)  Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach kontrolnych.

(3)  Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach kontrolnych.


DECYZJE

11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/58


DECYZJA RADY

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

(2010/682/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (1), w szczególności jej art. 25,

uwzględniając decyzję Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW (2), w szczególności jej art. 20 oraz rozdział 4 załącznika do niej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z Protokołem w sprawie postanowień przejściowych załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej skutki prawne aktów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony zostają utrzymane do czasu uchylenia, unieważnienia lub zmiany tych aktów w zastosowaniu Traktatów.

(2)

W związku z tym zastosowanie ma art. 25 decyzji 2008/615/WSiSW i Rada musi jednomyślnie zdecydować, czy państwa członkowskie wdrożyły przepisy rozdziału 6 tej decyzji.

(3)

Artykuł 20 decyzji 2008/616/WSiSW przewiduje, że decyzje, o których mowa w art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW, mają być podejmowane na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu. W odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW sprawozdanie z oceny ma być oparte na wynikach wizyty ewaluacyjnej i operacji pilotażowej.

(4)

Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 1.1 załącznika do decyzji 2008/616/WSiSW kwestionariusz opracowany przez odpowiednią grupę roboczą Rady dotyczy każdej z zautomatyzowanych metod wymiany danych i musi być wypełniony przez państwo członkowskie w momencie uznania przez to państwo, że spełnia ono wymogi dotyczące wymiany danych w odpowiedniej kategorii danych.

(5)

Słowacja wypełniła kwestionariusz dotyczący ochrony danych i kwestionariusz dotyczący wymiany danych daktyloskopijnych.

(6)

Słowacja z powodzeniem przeprowadziła operację pilotażową z Austrią.

(7)

Austriacko-niemiecki zespół oceniający przeprowadził na Słowacji wizytę ewaluacyjną i sporządził sprawozdanie z tej wizyty, które przekazano odpowiedniej grupie roboczej Rady.

(8)

Radzie przedstawiono całościowe sprawozdanie z oceny podsumowujące rezultaty kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczącą wymiany danych daktyloskopijnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktyloskopijnych Słowacja w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i przekazywania danych osobowych na mocy art. 9 tej decyzji od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r.

W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12.


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/60


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 listopada 2010 r.

zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/683/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 13 ust. 4 lit. a),

po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przyjęła decyzję 97/555/WE z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (2).

(2)

W wyniku przeglądu rodziny wyrobów „wapna budowlane” państwa członkowskie uznały, że konieczne jest wzmocnienie roli strony trzeciej uczestniczącej w certyfikacji fabrycznej kontroli produkcji.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/555/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik III do decyzji 97/555/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12.

(2)  Dz.U. L 229 z 20.8.1997, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do decyzji 97/555/WE wpis dotyczący rodziny wyrobów „Wapna budowlane, obejmujące: wapna wapniowe, wapna dolomitowe i wapna hydrauliczne” otrzymuje brzmienie:

„Wapna budowlane, obejmujące:

Wapna wapniowe

Wapna dolomitowe

Wapna hydrauliczne

 

2+”


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/62


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/684/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w pkt I załącznika A do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 22 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 10 dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel psami, kotami i fretkami.

(2)

W części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w tym psami, kotami i fretkami.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych, oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Rozporządzenie to ma zastosowanie do przemieszczania zwierząt domowych gatunków wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia między państwami członkowskimi lub z państw trzecich. Psy, koty i fretki są wymienione w częściach A i B tego załącznika.

(4)

Wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 różnią się w zależności od tego, czy zwierzęta domowe przemieszczane są pomiędzy państwami członkowskimi, czy z państw trzecich do państw członkowskich. Ponadto istnieje dodatkowe rozróżnienie wymogów dotyczących przemieszczania z państw trzecich w odniesieniu do państw trzecich wymienionych w sekcji 2 części B załącznika II do tego rozporządzenia oraz do państw trzecich wymienionych w części C tego załącznika.

(5)

Aby zapobiec sytuacjom, w których przemieszczanie o charakterze handlowym zwierząt domowych jest fałszywie deklarowane jako przemieszczanie o charakterze niehandlowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 998/2003, art. 12 tego rozporządzenia stanowi, że wymogi i kontrole ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG mają zastosowanie do przemieszczania więcej niż pięciu zwierząt domowych, jeżeli zwierzęta te przywożone są do Unii z państwa trzeciego niewymienionego w sekcji 2 części B załącznika II do tego rozporządzenia.

(6)

Aby zapobiec takim praktykom i zapewnić jednolite stosowanie rozporządzenia (WE) nr 998/2003, rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (3), stanowi, że jednakowe przepisy mają zastosowanie w przypadku przemieszczania więcej niż pięciu psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych między państwami członkowskimi oraz do państwa członkowskiego z państwa trzeciego wymienionego w sekcji 2 części B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(7)

W świadectwie przedstawionym w części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionej decyzją Komisji 2010/270/UE (4), uwzględnione zostały przepisy rozporządzenia (UE) nr 388/2010.

(8)

Jak pokazuje doświadczenie związane ze stosowaniem rozporządzenia (UE) nr 388/2010, w niektórych przypadkach przepisy tego rozporządzenia w niewspółmiernym stopniu wpływają na przemieszczanie ograniczonych populacji psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych, które są często przemieszczane w celach niehandlowych w liczbie większej niż pięć w celu udziału w określonych imprezach sportowych i wystawach.

(9)

Wobec takich przypadków właściwe jest wprowadzenie dłuższego okresu ważności świadectwa zdrowia niż okres ważności świadectw zdrowia wystawianych dla innych gatunków objętych świadectwem określonym w części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG.

(10)

Decyzja Komisji 2004/824/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (5) stanowi, że świadectwo przedstawione w załączniku do tej decyzji jest ważne dla przemieszczeń wewnątrz Unii przez okres czterech miesięcy od daty wystawienia lub do dnia wygaśnięcia ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

(11)

W celu zapewnienia spójności prawodawstwa unijnego ważność przedstawionych w części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG świadectw dla psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych powinna być taka sama, jak ważność świadectwa przedstawionego w załączniku do decyzji 2004/824/WE.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 92/65/EWG.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Część 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(3)  Dz.U. L 114 z 7.5.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 56.

(5)  Dz.U. L 358 z 3.12.2004, s. 12.


ZAŁĄCZNIK

„Część 1 –   Świadectwo zdrowia dla handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki, zajęczaki, psy, koty i fretki)

92/65 EI

Image

Image

Image


11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/67


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/685/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1), w szczególności jego art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 715/2009 ustanowiono wytyczne dotyczące informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania efektywnego dostępu do systemu.

(2)

Aby zapewnić efektywny dostęp do systemów przesyłowych gazu ziemnego oraz minimalną gwarancję równych warunków dostępu do rynku w praktyce, w wytycznych należy wprowadzić wymogi zachowania przejrzystości.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 715/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 3 marca 2011 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.


ZAŁĄCZNIK

„3.   Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania efektywnego dostępu do systemu, określenie wszystkich właściwych punktów w celu spełnienia wymogów przejrzystości oraz informacje, które mają być publikowane na temat wszystkich właściwych punktów, i harmonogram, według którego informacje te mają być publikowane

3.1.   Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania efektywnego dostępu do systemu

3.1.1.   Metoda publikacji

1)

Operatorzy systemów przesyłowych dostarczają informacje, o których mowa w pkt 3.1.2 oraz w pkt 3.3 ppkt 1–5, w następujący sposób:

a)

na stronie internetowej udostępnionej opinii publicznej, bez opłat i bez konieczności rejestracji lub podpisania umowy z danym operatorem systemu przesyłowego;

b)

w sposób regularny i z zachowaniem ciągłości; częstotliwość zależy od zachodzących zmian i czasu trwania usługi;

c)

w sposób przyjazny dla użytkownika;

d)

w sposób przejrzysty, wymierny, łatwo dostępny i na niedyskryminacyjnych zasadach;

e)

w formacie umożliwiającym ich pobranie do celów analizy ilościowej;

f)

konsekwentnie używając jednostek, zwłaszcza kWh (przy referencyjnej temperaturze spalania wynoszącej 298,15 K) w odniesieniu do zawartości energii oraz m3 (przy 273,15 K i 1,01325 bara) w odniesieniu do objętości. Należy podać stały współczynnik konwersji na zawartość energii. Oprócz powyższego formatu dane można publikować również w innych jednostkach;

g)

w języku(-ach) urzędowym(-ych) danego państwa członkowskiego i w języku angielskim.

2)

Operatorzy systemów przesyłowych bezzwłocznie dostarczają szczegółowe dane dotyczące bieżących zmian w informacjach, o których mowa w pkt 3.1.2 oraz w pkt 3.3 ppkt 1–5, gdy tylko dane te staną się im dostępne.

3.1.2.   Zawartość publikacji

Operatorzy systemów przesyłowych publikują przynajmniej następujące informacje o swoich systemach i usługach:

a)

szczegółowy i wszechstronny opis różnych rodzajów oferowanych usług i opłat za te usługi;

b)

różne typy umów przesyłowych dostępnych dla tych usług;

c)

kodeks sieci i/lub standardowe warunki określające prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci, w tym:

1.

zharmonizowane umowy przesyłowe oraz inne odpowiednie dokumenty;

2.

jeżeli ma to znaczenie dla dostępu do systemu – określenie odpowiednich parametrów jakości gazu, obejmujących co najmniej wartość opałową górną i liczbę Wobbego, oraz określenie obowiązku dokonania konwersji lub pokrycia związanych z nią kosztów przez użytkowników sieci, w przypadku gdy gaz nie odpowiada tym specyfikacjom, dla wszystkich właściwych punktów, zgodnie z ich definicją w pkt 3.2 niniejszego załącznika;

3.

jeżeli ma to znaczenie dla dostępu do systemu – informacje na temat wymogów dotyczących ciśnienia dla wszystkich właściwych punktów;

4.

procedurę stosowaną w przypadku przerwania świadczenia usługi przesyłania na zasadach przerywanych, w tym – w stosownych przypadkach – czas, zakres i hierarchię poszczególnych przerw (np. proporcjonalnie lub przerwanie, począwszy od późniejszego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania);

d)

zharmonizowane procedury stosowane przy korzystaniu z systemu przesyłowego wraz z definicjami najważniejszych pojęć;

e)

przepisy dotyczące alokacji zdolności, zarządzania ograniczeniami i procedur zapobiegania akumulacji rezerw zdolności oraz procedur dotyczących jej ponownego wykorzystania;

f)

zasady mające zastosowanie w stosunku do operatora systemu przesyłowego w handlu zdolnością na rynku wtórnym;

g)

zasady dotyczące bilansowania oraz metodyka kalkulacji opłat za niezbilansowanie;

h)

w stosownych przypadkach – poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych i innych usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty;

i)

szczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego i jego właściwych punktów połączeń międzysystemowych, zgodnie z ich definicją w pkt 3.2 niniejszego załącznika, oraz nazwy operatorów połączonych w ten sposób systemów lub obiektów;

j)

zasady mające zastosowanie przy przyłączaniu do systemu obsługiwanego przez operatora systemu przesyłowego;

k)

informacje na temat mechanizmów awaryjnych w zakresie należącym do kompetencji operatora systemu przesyłowego, takich jak środki mogące spowodować odłączenie grup odbiorców i inne ogólne zasady odpowiedzialności, które mają zastosowanie do operatora systemu przesyłowego;

l)

uzgodnione przez operatorów systemów przesyłowych procedury, istotne w odniesieniu do dostępu użytkowników sieci do danych systemów przesyłowych i związane z interoperacyjnością sieci w punktach połączeń międzysystemowych, uzgodnione procedury i wykorzystane metody dotyczące składania nominacji i sprawdzania ich zgodności oraz inne uzgodnione procedury określające zasady i wykorzystane metody, które dotyczą alokacji przepływu gazu i jego bilansowania;

m)

operatorzy systemów przesyłowych publikują szczegółowy i wyczerpujący opis zastosowanych metod i procesów, w tym informacje na temat zastosowanych parametrów i kluczowych założeń, które wykorzystano do obliczenia zdolności technicznej.

3.2.   Określenie wszystkich właściwych punktów w celu spełnienia wymogów przejrzystości

1)

Właściwe punkty obejmują co najmniej:

a)

wszystkie punkty wejścia i wyjścia sieci przesyłowej obsługiwanej przez operatora systemu przesyłowego, z wyjątkiem punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczego odbiorcy końcowego i z wyjątkiem punktów wejścia przyłączonych bezpośrednio do zlokalizowanego w UE obiektu produkcyjnego pojedynczego producenta;

b)

wszystkie punkty wejścia i wyjścia łączące obszary bilansowania operatorów systemów przesyłowych;

c)

wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG, węzłami sieci gazowych, w których wykonywane są transakcje handlowe, obiektami magazynowymi i obiektami produkcyjnymi, o ile te obiekty produkcyjne nie są objęte wyłączeniem zgodnie z lit. a);

d)

wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług pomocniczych określonych w art. 2 ust. 14 dyrektywy 2009/73/WE.

2)

Informacje dla pojedynczych odbiorców końcowych i dla obiektów produkcyjnych, które nie są objęte definicją właściwych punktów zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 lit. a), publikuje się w formie zagregowanej, co najmniej dla każdego obszaru bilansowania. Zagregowane informacje dotyczące pojedynczych odbiorców końcowych oraz obiektów produkcyjnych, które nie są objęte definicją właściwych punktów zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 lit. a), uznaje się do celów stosowania niniejszego załącznika za informacje dotyczące jednego właściwego punktu.

3)

W przypadku gdy punkty łączące dwóch lub więcej operatorów systemów przesyłowych są zarządzane wyłącznie przez danych operatorów, bez jakiegokolwiek udziału na poziomie umownym lub eksploatacyjnym ze strony użytkowników systemu, lub w przypadku gdy punkty łączą system przesyłowy z systemem dystrybucyjnym i w punktach tych nie występują ograniczenia kontraktowe, operatorzy systemów przesyłowych są zwolnieni w odniesieniu do tych punktów z obowiązków w zakresie publikowania informacji określonych w pkt 3.3 niniejszego załącznika. Krajowy organ regulacyjny może zobowiązać operatorów systemów przesyłowych do publikowania informacji określonych w pkt 3.3 niniejszego załącznika w odniesieniu do wszystkich punktów objętych powyższym zwolnieniem bądź też do grup takich punktów. W takim przypadku informacje, jeśli operator systemu przesyłowego nimi dysponuje, publikuje się w formie zagregowanej na znaczącym poziomie, co najmniej dla każdego obszaru bilansowania. Zagregowane informacje dotyczące takich punktów uznaje się do celów stosowania niniejszego załącznika za informacje dotyczące jednego właściwego punktu.

3.3.   Informacje, które mają być publikowane na temat wszystkich właściwych punktów, i harmonogram, według którego informacje te mają być publikowane

1)

W odniesieniu do wszystkich właściwych punktów operatorzy systemów przesyłowych publikują informacje określone w lit. a)–g), dotyczące świadczonych przez siebie usług i usług pomocniczych (w szczególności informacje na temat mieszania, balastowania i konwersji). Informacje takie publikuje się w postaci danych liczbowych dla okresów dziennych lub god(5)zinnych – równych najmniejszemu okresowi referencyjnemu w odniesieniu do rezerwowania zdolności i (re)nominacji oraz najmniejszemu okresowi rozliczeniowemu, za który naliczane są opłaty za niezbilansowanie. Jeżeli najmniejszy okres referencyjny jest inny niż okres dzienny, informacje wymienione w lit. a)–g) udostępnia się również w odniesieniu do okresu dziennego. Informacje te oraz ich aktualizacje publikuje się zaraz po otrzymaniu ich przez operatora systemu (»w czasie zbliżonym do rzeczywistego«):

a)

zdolność techniczna w obu kierunkach;

b)

całkowita zakontraktowana zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach;

c)

nominacje i renominacje w obu kierunkach;

d)

dostępna zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach;

e)

faktyczna ilość przesyłanego gazu;

f)

planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej;

g)

planowane i nieplanowane przerwy w usługach ciągłych oraz informacje na temat przywracania usług ciągłych (dotyczące m.in. konserwacji i remontów systemu oraz spodziewanego czasu trwania przerwy spowodowanej konserwacją lub remontem). Informacje o planowanych przerwach publikuje się co najmniej z 42-dniowym wyprzedzeniem.

2)

Dla wszystkich właściwych punktów informacje wymienione w pkt 3.3 ppkt 1 lit. a), b) i d) publikuje się w odniesieniu do okresu obejmującego przynajmniej następnych 18 miesięcy.

3)

Dla wszystkich właściwych punktów operatorzy systemów przesyłowych publikują informacje historyczne dotyczące wymogów wymienionych w pkt 3.3 ppkt 1 lit. a)–g) za ostatnie pięć lat z zachowaniem ciągłości.

4)

Operatorzy systemów przesyłowych codziennie publikują dla wszystkich właściwych punktów wartości pomiarów wartości opałowej górnej lub liczby Wobbego. Wstępne dane publikuje się najpóźniej trzy dni po danym dniu gazowym. Dane ostateczne publikuje się przed upływem trzech miesięcy od zakończenia danego miesiąca.

5)

Operatorzy systemów przesyłowych co roku publikują dla wszystkich właściwych punktów dane dotyczące dostępnej zdolności oraz zdolności zarezerwowanej i technicznej dla okresu, w którym zdolność jest zakontraktowana, plus jeden rok, oraz co najmniej na następne 10 lat. Informacje te aktualizuje się przynajmniej co miesiąc lub częściej, w miarę otrzymywania nowych informacji. W publikowanych informacjach wskazuje się okres, dla którego zdolność jest oferowana na rynku.

3.4.   Informacje, które mają być publikowane w odniesieniu do systemu przesyłowego, i harmonogram, według którego informacje te mają być publikowane

1)

Operatorzy systemów przesyłowych zapewniają, by publikacja miała miejsce codziennie, i codziennie aktualizują dane dotyczące łącznej ilości zdolności zaoferowanej oraz zdolności zakontraktowanej na rynku wtórnym (tzn. sprzedanej przez jednego użytkownika sieci innemu użytkownikowi sieci), jeżeli dysponują tymi informacjami. Informacje te zawierają następujące elementy:

a)

punkt połączenia, w którym sprzedaje się zdolność;

b)

rodzaj zdolności (np. w punkcie wejścia, w punkcie wyjścia, ciągła, przerywana);

c)

ilość i czas obowiązywania praw do korzystania ze zdolności;

d)

rodzaj sprzedaży, np. przeniesienie lub powierzenie;

e)

całkowita liczba transakcji/przeniesień;

f)

wszelkie inne uwarunkowania znane operatorowi systemu przesyłowego, wyszczególnione w pkt 3.3.

Operator systemu przesyłowego jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku gdy informacje takie są przekazywane przez stronę trzecią.

2)

Operatorzy systemów przesyłowych publikują zharmonizowane warunki, na jakich będą akceptować transakcje zdolnością (np. przeniesienia i powierzenia). Warunki te muszą zawierać co najmniej:

a)

opis znormalizowanych produktów, które można sprzedawać na rynku wtórnym;

b)

termin wdrożenia/przyjęcia/rejestracji transakcji na rynku wtórnym. W przypadku opóźnień należy podać przyczyny;

c)

przekazanie operatorowi systemu przesyłowego przez sprzedającego lub stronę trzecią, o której mowa w pkt 3.4 ppkt 1, informacji obejmujących nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz dane na temat specyfikacji zdolności wymienione w pkt 3.4 ppkt 1.

Operator systemu przesyłowego jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku gdy informacje takie są przekazywane przez stronę trzecią.

3)

Jeśli chodzi o zbilansowanie systemu, każdy operator systemu przesyłowego dostarcza każdemu użytkownikowi sieci, dla każdego okresu bilansowania, swoje wstępne dane dotyczące niezbilansowania oraz dane dotyczące kosztów dla danego użytkownika sieci, najpóźniej jeden miesiąc po zakończeniu okresu bilansowania. Ostateczne dane dotyczące klientów, którym gaz dostarczony został zgodnie ze standardowym profilem obciążenia, można przekazać w terminie do 14 miesięcy. Operator systemu przesyłowego jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku gdy informacje takie są przekazywane przez stronę trzecią. Przy przekazywaniu tych informacji należy zachować poufność informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.

4)

W przypadku gdy usługi w ramach elastyczności, inne niż tolerancje, oferuje się stronom trzecim, operatorzy systemów przesyłowych publikują z jednodniowym wyprzedzeniem łączne dzienne prognozy dotyczące maksymalnej ilości elastyczności, zarezerwowanego poziomu elastyczności i dostępności elastyczności na rynku w następnym dniu gazowym. Operator systemu przesyłowego publikuje również ex post informacje dotyczące łącznego wykorzystania każdej usługi w ramach elastyczności na koniec każdego dnia gazowego. Jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, iż informacje te mogą zostać wykorzystane do potencjalnych nadużyć przez użytkowników sieci, może podjąć decyzję o zwolnieniu operatora systemu przesyłowego z tego obowiązku.

5)

Operatorzy systemów przesyłowych publikują dla każdego obszaru bilansowania dane dotyczące ilości gazu w systemie przesyłowym na rozpoczęcie każdego dnia gazowego oraz prognozowanej ilości gazu w systemie przesyłowym na zakończenie każdego dnia gazowego. Prognozę ilości gazu na zakończenie dnia gazowego aktualizuje się co godzinę przez cały dzień gazowy. W przypadku gdy opłaty za niezbilansowanie naliczane są godzinowo, operator systemu przesyłowego co godzinę publikuje dane dotyczące ilości gazu w systemie przesyłowym. Alternatywnie operatorzy systemów przesyłowych publikują dla każdego obszaru bilansowania dane dotyczące łącznego niezbilansowania dla wszystkich użytkowników na rozpoczęcie każdego okresu bilansowania oraz prognozowanego łącznego niezbilansowania dla wszystkich użytkowników na zakończenie każdego dnia gazowego. Jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, iż informacje te mogą zostać wykorzystane do potencjalnych nadużyć przez użytkowników sieci, może podjąć decyzję o zwolnieniu operatora systemu przesyłowego z tego obowiązku.

6)

Operatorzy systemów przesyłowych udostępniają przyjazne dla użytkownika instrumenty umożliwiające obliczanie taryf.

7)

Operatorzy systemów przesyłowych przechowują do wglądu właściwych organów krajowych przez okres co najmniej pięciu lat rejestr wszystkich umów dotyczących zdolności oraz innych właściwych informacji na temat obliczania i udostępniania zdolności, zwłaszcza na temat poszczególnych nominacji i przerw. Operatorzy systemów przesyłowych są zobowiązani przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat wszystkie stosowne informacje, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 4 i 5, oraz udostępniać je na żądanie organu regulacyjnego. Obie strony zachowują poufność informacji handlowych.”


Sprostowania

11.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/72


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 15 z dnia 20 stycznia 2010 r. )

Strona 50, szósta kolumna pozycji „Oksytetracyklina”:

zamiast:

„MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb”,

powinno być:

„MLP w wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb”.