ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.262.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 262

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
5 października 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 860/2010 z dnia 10 września 2010 r. ustanawiające na 2010 r. wykaz Prodcom – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 860/2010

z dnia 10 września 2010 r.

ustanawiające na 2010 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91 wymaga się od państw członkowskich przeprowadzania wspólnotowego badania produkcji przemysłowej.

(2)

Badanie produkcji przemysłowej musi opierać się na wykazie produktów określającym produkcję przemysłową podlegającą badaniu.

(3)

Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić zbliżenie między danymi statystycznymi dotyczącymi produkcji a danymi statystycznymi w dziedzinie handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą produktów CPA.

(4)

Wykaz produktów wymagany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91, zwany „wykazem Prodcom”, jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i jest niezbędny do porównywania danych między państwami członkowskimi.

(5)

Wykaz Prodcom wymaga uaktualnienia; należy zatem ustanowić wykaz na 2010 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz Prodcom na 2010 r. jest określony w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.


ZAŁĄCZNIK

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2010

(HS/CN)

Ilość JM

Physic.unit

P

Odnośnik do przypisu

NACE 07.10: Górnictwo rud żelaza

CPA 07.10.10: Rudy żelaza

07.10.10.00

Rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

CPA 07.29.11: Rudy i koncentraty miedzi

07.29.11.00

Rudy i koncentraty miedzi

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Rudy i koncentraty niklu

07.29.12.00

Rudy i koncentraty niklu

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Rudy i koncentraty glinu

07.29.13.00

Rudy i koncentraty glinu

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Rudy i koncentraty metali szlachetnych

07.29.14.00

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

07.29.15.00

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

07.29.19.00

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

CPA 08.11.11: Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.11.33

Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Marmur i trawertyn pocięty jedynie na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie budowlane lub pomnikowe; alabaster

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.12.33

Granit surowy lub wstępnie obrobiony

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Granit pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Piaskowiec

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Porfir, bazalt, kwarcyty i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, surowe, wstępnie obrobione lub tylko pocięte, z wyłączeniem granitu i piaskowca

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Wapień i gips

08.11.20.30

Gips i anhydryt

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Topnik wapniowy, wapień i pozostałe kamienie wapienne w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu, z wyłączeniem agregatów tłucznia wapiennego lub kamieni wapiennych wymiarowych

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

08.11.30.10

Kreda

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit niekalcynowany ani niespiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty, z wyłączeniem kalcynowanych, kruszonych agregatów tłucznia dolomitowego

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Łupek

08.11.40.00

Łupek

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

CPA 08.12.11: Piaski naturalne

08.12.11.50

Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Piaski naturalne inne niż metalonośne, z wyłączeniem piasków krzemionkowych i kwarcowych

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

08.12.12.10

świr, otoczaki, gruby żwir i krzemień w rodzaju stosowanych jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub podsypka torów kolejowych lub inne kruszywa

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Tłuczeń kamienny w rodzaju stosowanego jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub do innych celów budowlanych, z wyłączeniem żwiru, otoczaków, żwiru grubego i krzemienia

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Granulki, odłamki i proszek, z marmuru

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Granulki, odłamki i proszek, z trawertynu, ekausynu, granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca i z pozostałych kamieni pomnikowych

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13:   Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

08.12.13.00

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Pozostałe gliny kaolinowe (gliny garncarskie i plastyczne)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe

08.12.22.10

Bentonit

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Glina ogniotrwała

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Łupki i gliny pospolite, do celów budowlanych, z wyłączeniem bentonitu, gliny ogniotrwałej, iłów porowatych, kaolinu i glin kaolinowych; andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

CPA 08.91.11: Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe

08.91.11.00

Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

08.91.12.00

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

08.91.19.00

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Wydobywanie soli

CPA 08.93.10: Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

08.93.10.00

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

CPA 08.99.10: Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

08.99.10.00

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21:   Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

08.99.21.00

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

08.99.22.00

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Pozostałe minerały

08.99.29.00

Pozostałe minerały

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

CPA 10.11.11: Mięso z bydła świeże lub schłodzone

10.11.11.40

Tusze, półtusze i ćwierci, z bydła, świeże lub schłodzone

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Kawałki mięsa z bydła, świeże lub schłodzone

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Mięso ze świń świeże lub schłodzone

10.11.12.30

Tusze i półtusze ze świń, świeże lub schłodzone, włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kością, ze świń, świeże lub schłodzone, włączając pakowane świeże mięso z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Mięso ze świń świeże lub schłodzone, włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego, z wyłączeniem tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Mięso z owiec świeże lub schłodzone

10.11.13.00

Mięso z owiec świeże lub schłodzone

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Mięso z kóz świeże lub schłodzone

10.11.14.00

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.15.00

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20.00

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Mięso z bydła zamrożone

10.11.31.00

Mięso z bydła zamrożone

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Mięso ze świń zamrożone

10.11.32.30

Tusze i półtusze ze świń, zamrożone

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, ze świń, zamrożone

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Mięso ze świń zamrożone, z wyłączeniem tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Mięso z owiec zamrożone

10.11.33.00

Mięso z owiec i jagniąt, zamrożone

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Mięso z kóz zamrożone

10.11.34.00

Mięso z kóz zamrożone

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.35.00

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

10.11.39.10

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Jadalne mięso i podroby, z królików, zajęcy i pozostałej zwierzyny łownej, z naczelnych, z ssaków morskich, z gadów, z wyłączeniem z drobiu, bydła, zwierząt koniowatych, świń, owiec, kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

10.11.41.00

Wełna potna, włączając wełnę praną z drugiej strzyży, niezgrzebna i nieczesana, z wyłączeniem wełny strzyżonej

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.42.00

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.43.00

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

10.11.44.00

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.45.00

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50.40

Tłuszcz ze świń, niezawierający chudego mięsa, niewytapiany, świeży, schłodzony, zamrożony, solony, w solance lub wędzony

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Smalec i pozostały tłuszcz ze świń, wytapiany lub inaczej wyekstrahowany (z wyłączeniem stearyny smalcowej, oleostearyny, oleiny i oleju łojowego)

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, surowe lub wytapiane (z wyłączeniem stearyny smalcowej, oleostearyny i oleju łojowego)

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60.30

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich); całe lub w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Odpady zwierzęce nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem z ryb, jelit, pęcherzy i żołądków

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

CPA 10.12.10: Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

10.12.10.10

Kurczęta całe, świeże lub schłodzone

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Indyki całe, świeże lub schłodzone

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Gęsi, kaczki i perliczki całe, świeże lub schłodzone

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Wątróbki z gęsi lub kaczek otłuszczone, świeże lub schłodzone

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Kawałki kurczaków, świeże lub schłodzone

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Kawałki indyków, świeże lub schłodzone

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Kawałki gęsi, kaczek i perliczek, świeże lub schłodzone

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Mięso z drobiu zamrożone

10.12.20.13

Kurczęta całe, zamrożone

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Indyki całe, zamrożone

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Gęsi, kaczki i perliczki, całe, zamrożone

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Kawałki kurczaków, zamrożone

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Kawałki indyków, zamrożone

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Kawałki kaczek, gęsi i perliczek, zamrożone

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Wątróbki z drobiu, zamrożone

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Tłuszcz z drobiu

10.12.30.00

Tłuszcze z drobiu

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Podroby jadalne z drobiu

10.12.40.20

Podroby z drobiu, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem otłuszczonych wątróbek z gęsi lub kaczek

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Podroby z drobiu, z wyłączeniem wątróbek, zamrożone

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.50.00

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu

CPA 10.13.11: Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

10.13.11.20

Szynki, łopatki i ich kawałki ze świń, z kośćmi, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Boczek i jego kawałki ze świń, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone, włączając bekony, boki trzyćwierciowe lub środki, przodki, schaby i ich kawałki, z wyłączeniem szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi, boczku i jego kawałków

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone

10.13.12.00

Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

10.13.13.00

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.14.30 z

Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów (z wyłączeniem kiełbas z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15: Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów

10.13.15.05 z

Wątróbki gęsie lub kacze przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas oraz gotowych posiłków i dań)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Wątróbki z innych zwierząt przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas oraz gotowych posiłków i dań)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Mięso lub podroby z indyków przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączaniem kiełbas, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Mięso z drobiu przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań), pozostałe

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Mięso ze świń przetworzone lub zakonserwowane: szynki i ich kawałki (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Mięso ze świń przetworzone lub zakonserwowane: łopatki i ich kawałki (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Mięso i podroby ze świń domowych, przetworzone lub zakonserwowane, włącznie z mieszankami zawierającymi mniej niż 40 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów i tłuszcze dowolnego rodzaju (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, preparatów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Pozostałe mięso, podroby i mieszanki ze świń przetworzone lub zakonserwowane, łącznie z mieszankami (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Mięso lub podroby z bydła przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, włącznie z przetworami z krwi (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

10.13.16.00

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych

10.13.91.00

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

I

 

NACE 10.20: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

CPA 10.20.11: Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

10.20.11.00

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone

10.20.12.00

Wątróbki z ryb, ikry i mlecze, świeże lub schłodzone

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Ryby zamrożone

10.20.13.30

Ryby morskie, całe, zamrożone

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Ryby słodkowodne, całe, zamrożone

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Filety rybne zamrożone

10.20.14.00

Filety rybne zamrożone

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

10.20.15.00

Pozostałe zamrożone mięso rybie, włączając rozdrobnione

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

10.20.16.00

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

10.20.21.00

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22: Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne

10.20.22.00

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Ryby suszone, solone lub w solance

10.20.23.00

Ryby suszone, solone lub w solance, ale niewędzone (z wyłączeniem filetów)

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Ryby wędzone, włączając filety

10.20.24.20

Łosoś pacyficzny, atlantycki i głowacica, wędzone, włączając filety

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Śledzie wędzone, włączając filety

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Pozostałe ryby wędzone, włączając filety

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

10.20.25.10 z

Łosoś przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Śledzie przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Sardynki, sardynele i brisling lub szproty, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Tuńczyki, latający bonito i pelamida, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Makrele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Sardele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Filety rybne w bułce tartej lub panierce, włączając paluszki rybne (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Pozostałe ryby przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem ryb całych lub w kawałkach oraz gotowych posiłków i dań)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Kawior i namiastki kawioru

10.20.26.30

Kawior (ikra jesiotra)

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Namiastki kawioru

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Skorupiaki zamrożone

10.20.31.00

Skorupiaki zamrożone

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

10.20.32.00

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

10.20.33.00

Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34:   Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

10.20.34.00 z

Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41: Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

10.20.41.00

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

10.20.42.00

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

CPA 10.31.11: Ziemniaki zamrożone

10.31.11.10

Ziemniaki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane, włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju a następnie zamrożone, z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nie przyrządzone

10.31.12.00

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

10.31.13.00

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.31.14.30

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, w postaci mąki, mączki lub płatków, z wyłączeniem zamrożonych, suszonych, chipsów oraz zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, włączając chipsy, z wyłączeniem zamrożonych, suszonych, zakonserwowanych octem lub kwasem octowym oraz w postaci mąki, mączki lub płatków

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Produkcja soków z owoców i warzyw

CPA 10.32.11: Sok pomidorowy

10.32.11.00

Sok pomidorowy

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Sok pomarańczowy

10.32.12.10

Sok pomarańczowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, zamrożony

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Sok pomarańczowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, z wyłączeniem zamrożonego

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Sok pomarańczowy gdzie indziej niesklasyfikowany

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Sok grejpfrutowy

10.32.13.00

Sok grejpfrutowy

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Sok ananasowy

10.32.14.00

Sok ananasowy

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Sok winogronowy

10.32.15.00

Sok winogronowy

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Sok jabłkowy

10.32.16.00

Sok jabłkowy

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Mieszaniny soków z owoców i warzyw

10.32.17.00

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Pozostałe soki z owoców i warzyw

10.32.19.10

Sok z dowolnego pojedynczego owocu cytrusowego, z wyłączeniem pomarańczowego i grapefruitowego, niesfermentrowany i niezawierający dodatku alkoholu

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Sok z dowolnego pojedynczego owocu lub warzywa, nieskoncentrowany i niezawierający dodatku alkoholu, z wyłączeniem soku pomarańczowego, grapefruitowego, ananasowego, pomidorowego, winogronowego i jabłkowego

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Pozostałe soki z owoców i warzyw gdzie indziej niesklasyfikowane (zagęszczone)

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

CPA 10.39.11: Warzywa zamrożone

10.39.11.00

Warzywa zamrożone

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Warzywa zakonserwowane tymczasowo

10.39.12.00

Warzywa zakonserwowane tymczasowo, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Warzywa suszone, włączając grzyby

10.39.13.30

Cebule suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Grzyby, uszaki, trzęsaki i trufle, suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Warzywa suszone (z wyłączeniem ziemniaków, cebuli, grzybów i trufli) oraz mieszanki warzyw, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.15.00 z

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, niezamrożona, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.16.00 z

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, niezamrożony, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17:   Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.17.10 z

Pomidory zakonserwowane, całe lub w kawałkach, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz pomidorów zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Przecier pomidorowy i pasta, niezagęszczone (o zawartości suchej masy mniejszej niż 12 % masy)

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz grzybów i trufli suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Warzywa zamrożone i mieszanki warzyw, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw, warzyw mrożonych i mieszanek warzyw niepoddanych obróbce cieplnej lub ugotowanych na parze lub w wodzie, lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Kapusta kwaszona zakonserwowana, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz kapusty suszonej, zamrożonej lub zakonserwowanej octem lub kwasem octowym

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Szparagi zakonserwowane, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz szparagów suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Oliwki przetworzone lub zakonserwowane, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz oliwek suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Kukurydza cukrowa przetworzona lub zakonserwowana, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz kukurydzy cukrowej suszonej, zamrożonej lub zakonserwowanej octem lub kwasem octowym

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Warzywa i mieszanki warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw, warzyw mrożonych i mieszanek warzyw

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18:   Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

10.39.18.00

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie

10.39.21.00

Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub niegotowane

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów

10.39.22.30

Dżemy, marmolady, galaretki, przeciery i pasty, z owoców cytrusowych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, z wyłączeniem przetworów homogenizowanych

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Dżemy, marmolady, galaretki owocowe, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, z wyłączeniem otrzymywanych z owoców cytrusowych oraz przetworów homogenizowanych

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób

10.39.23.30

Orzeszki ziemne, przetworzone lub zakonserwowane, włączając masło z orzeszków ziemnych, z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym, zamrożonych, przecierów i past

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Orzechy (inne niż orzeszki ziemne) i pozostałe nasiona, i ich mieszanki, przetworzone lub zakonserwowane, z wyłączeniem konserwowanych octem lub kwasem octowym, cukrem, zamrożonych, przecierów i past

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

10.39.24.10

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Pozostałe owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nieprzydatne do bezpośredniej konsumpcji

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane

10.39.25.10

Winogrona suszone

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Owoce suszone inne niż: banany, daktyle, figi, ananasy, avocado, guawa, mango, mangostan, owoce cytrusowe, winogrona; mieszanki orzechów lub owoców suszonych

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Owoce przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem musli

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne

10.39.30.00

Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

10.39.91.00

Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem

I

 

NACE 10.41: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

CPA 10.41.11:   Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

10.41.11.00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

10.41.12.00

Tłuszcze, oleje i ich frakcje z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19:   Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

10.41.19.00

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Olej sojowy surowy

10.41.21.00

Olej sojowy surowy

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.22.00

Olej z orzeszków ziemnych surowy

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Oliwa z oliwek surowa

10.41.23.10

Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje, niemodyfikowane chemicznie

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, surowe, włącznie z mieszaninami tych olejów z oliwą z pierwszego tłoczenia, rafinowane, ale z wyłączeniem oliwy z pierwszego tłoczenia i olejów modyfikowanych chemicznie

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Olej słonecznikowy surowy

10.41.24.00

Surowy olej słonecznikowy i olej szafranowy oraz ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Olej z nasion bawełny surowy

10.41.25.00

Surowy olej bawełniany i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.26.00

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Olej palmowy surowy

10.41.27.00

Olej palmowy surowy

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Olej kokosowy surowy

10.41.28.00

Olej kokosowy surowy

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.29.00

Pozostałe surowe oleje roślinne

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Linters bawełniany

10.41.30.00

Linters bawełniany

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych

10.41.41.30

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji oleju sojowego

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów z nasion słonecznika

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów z nasion rzepaku lub rzepiku

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych z nasion bawełny, lnu, orzecha kokosowego, kopry, orzechów palmowych; z wyłączeniem nasion soi, słonecznika, rzepaku i rzepiku

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

10.41.42.00

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.51.00

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.00

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.10

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (inna niż z pierwszego tłoczenia)

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, włącznie z mieszaninami tych olejów i ich frakcji z oliwą z pierwszego tłoczenia, ale z wyłączeniem olejów surowych, oliwy z pierwszego tłoczenia i olejów modyfikowanych chemicznie

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.00

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.00

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, alenie modyfikowane chemicznie

10.41.56.00

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, alenie modyfikowane chemicznie

10.41.57.00

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58.00

Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

10.41.59.00

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60: Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone

10.41.60.30

Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie; reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

10.41.71.00

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

10.41.72.00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

CPA 10.42.10: Margaryna i podobne tłuszcze jadalne

10.42.10.30

Margaryna i produkty do smarowania, o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczu, z wyłączeniem margaryny płynnej

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Pozostałe jadalne produkty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych, włączając płynną margarynę

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

CPA 10.51.11: Mleko płynne przetworzone

10.51.11.33

Mleko o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mleko o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mleko o zawartości tłuszczu przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mleko o zawartości tłuszczu przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone

10.51.12.10

Śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 21 % masy, niezagęszczona ani niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 21 % masy, niezagęszczona ani niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, niezagęszczona ani niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, niezagęszczona ani niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 liltry

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Mleko odtłuszczone w proszku

10.51.21.30

Mleko odtłuszczone w proszku, w granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Mleko odtłuszczone w proszku, w granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Mleko pełne w proszku

10.51.22.30

Mleko pełnotłuste lub śmietana w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Mleko pełnotłuste lub śmietana w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

10.51.30.30

Masło o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Masło o zawartości tłuszczu przekraczającej 85 % masy i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, z wyłączeniem produktów mleczarskich do smarowania, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % masy

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % masy

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Sery i twarogi

10.51.40.30

Ser świeży (niedojrzewający i niekonserwowany), włącznie z serem serwatkowym i twarogiem

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Ser tarty, proszkowany, z przerostami niebieskiej pleśni i pozostałe sery nieprzetworzone, z wyłączeniem sera świeżego, sera z serwatki i twarogu

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Ser przetworzony (ser topiony), z wyłączeniem tartego lub sproszkowanego

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51: Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego

10.51.51.04

Mleko skondensowane, niesłodzone

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Mleko skondensowane, słodzone

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

10.51.52.41

Mleko zsiadłe, śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane produkty mleczne

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, w płynie, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Maślanka w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Maślanka w postaci płynnej o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Kazeina

10.51.53.00

Kazeina

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Laktoza i syrop laktozowy

10.51.54.00

Laktoza i syrop laktozowy

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Serwatka

10.51.55.30

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w postaci cieczy lub pasty, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Wyroby mleczarskie gdzie indziej niesklasyfikowane

10.51.56.00

Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Produkcja lodów

CPA 10.52.10: Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

10.52.10.00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

CPA 10.61.11: Ryż łuskany

10.61.11.00

Ryż łuskany

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany

10.61.12.30

Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (włączając ryż camolino)

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Ryż łamany, włączając ryż wzbogacony, parzony

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

10.61.21.00

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Mąka z pozostałych zbóż

10.61.22.00

Mąka z pozostałych zbóż

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Mąka i mączka z suszonych części roślin

10.61.23.00

Mąka i mączka z suszonych części roślin

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

10.61.24.00

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Kasze i mączki z pszenicy

10.61.31.33

Kasze i mączki z pszenicy durum

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej i z orkisza

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.61.32.30

Kasze i mączki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, jęczmienia i pozostałych zbóż, z wyłączeniem z pszenicy

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Granulki z pszenicy

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Granulki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, jęczmienia i pozostałych zbóż, z wyłączeniem granulek z pszenicy

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Płatki śniadaniowe zboŜowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zboŜowych

10.61.33.33

Ziarna zbóż, z wyłączeniem ryżu, łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Zarodki zbóż, z wyłączeniem ryżowych, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Preparaty typu musli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Pozostałe przetwory spożywcze otrzymywane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Ziarna zbóż, z wyłączeniem kukurydzy, gotowane wstępnie lub inaczej przygotowane

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

10.61.40.10

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki kukurydzy

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki ryżu

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż, z wyłączeniem kukurydzy, ryżu, pszenicy

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

CPA 10.62.11: Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

10.62.11.11

Skrobia pszenna

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Skrobia kukurydziana

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Skrobia ziemniaczana

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Skrobie z ryżu, manioku, maranty i z rdzenia sagowca, z wyłączeniem skrobi z pszenicy, kukurydzy i ziemniaków

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulina

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Gluten pszenny, z wyłączeniem glutenu pszennego przyrządzanego do stosowania w przemyśle włókienniczym jako klej lub jako substancja do satynowania lub pokrywania

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (włączając skrobie estryfikowane lub eteryfikowane, rozpuszczalne, żelatynizowane lub pęczniejące, skrobie dialdehydowe, poddane działaniu formaldehydu lub epichlorohydryny)

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

10.62.12.00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13: Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.62.13.10

Glukoza i syrop glukozy, z wyłączeniem zawierających substancje aromatyzujące lub barwiące

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fruktoza chemicznie czysta w postaci stałej; pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % fruktozy; izoglukoza, z wyłączeniem zawierającej substancje aromatyzujące lub barwiące

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy, z wyłączeniem zawierających dodane substancje aromatyzujące lub barwiące

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Cukry pozostałe, miód sztuczny, syrop insulinowy i pozostałe cukry gdzie indziej niesklasyfikowane

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Olej kukurydziany

10.62.14.30

Olej kukurydziany surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Olej kukurydziany rafinowany i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

10.62.20.00

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

CPA 10.71.11: Pieczywo świeże

10.71.11.00

Pieczywo świeże

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże

10.71.12.00

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

CPA 10.72.11: Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

10.72.11.30

Chleb chrupki

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle

10.72.12.30

Pierniki z dodatkiem imbiru i podobne wyroby

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Słodkie herbatniki; gofry i wafle, całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Słodkie herbatniki, włączając podwójne herbatniki z nadzieniem, z wyłączeniem całkowicie lub częściowo pokrytych lub powleczonych czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Gofry i wafle, o zawartości wody przekraczającej 10 % masy wyrobu finalnego, z wyłączeniem rożków do lodów, podwójnych gofrów z nadzieniem, innych podobnych wyrobów

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Wafle i gofry, włączając solone i z nadzieniem, z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych całkowicie lub w części czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane

10.72.19.10

Mace

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych; wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Herbatniki, z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych całkowicie lub w części czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao, herbatników słodkich, wafli

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, pikantne lub solone

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Wyroby piekarnicze bez dodanych środków słodzących, włączając naleśniki, quiche, pizzę, z wyłączeniem kanapek, chleba chrupkiego, gofrów, wafli, sucharów, wyrobów tostowych, ekstrudowanych lub ekspandowanych, pikantnych lub solonych

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

CPA 10.73.11: Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

10.73.11.30

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, zawierające jaja, z wyłączeniem nadziewanych lub przygotowanych inaczej

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, z wyłączeniem zawierających jaja, nadziewanych lub przygotowanych inaczej

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Produkcja cukru

CPA 10.81.11: Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej

10.81.11.00

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej, niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12:   Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących

10.81.12.30

Cukier biały z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, rafinowany, w postaci stałej

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Cukier trzcinowy lub buraczany, rafinowany, w postaci stałej, z wyłączeniem cukru białego

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13:   Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

10.81.13.00

Cukier trzcinowy lub buraczany, z dodatkiem środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy; bez dodanych substancji aromatyzujących lub barwiących

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melasa

10.81.14.30

Melasy trzcinowe

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, z wyłączeniem melas trzcinowych

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

10.81.20.00

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

CPA 10.82.11: Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

10.82.11.00

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Masło, tłuszcz i olej kakaowe

10.82.12.00

Masło, tłuszcz i olej kakaowe

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Proszek kakaowy niesłodzony

10.82.13.00

Proszek kakaowy niesłodzony

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Proszek kakaowy słodzony

10.82.14.00

Proszek kakaowy słodzony

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21:   Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

10.82.21.30

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg, zawierająca 18 % lub więcej masy masła kakaowego

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Okruchy czekolady mlecznej, zawierające 18 % lub więcej masy masła kakaowego, w opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Polewa czekoladowa smakowa, zawierająca minimalnych 18 % masła kakaowego w pojemnikach o objętości większej niż 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Przetwory spożywcze, zawierające 18 % lub mniej masy masła kakaowego i w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg, z wyłączeniem polewy czekoladowej, okruchów czekolady mlecznej

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22:   Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

10.82.22.33

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, z nadzieniem w środku, włącznie z nadzieniem kremowym, likierem, pastą owocową, z wyłączeniem herbatników czekoladowych

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów, z wyłączeniem nadziewanej i herbatników czekoladowych

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, z wyłączeniem nadziewanej, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów, herbatników czekoladowych

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Czekoladki zawierające alkohol

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Czekoladki, nawet z nadzieniem, z wyłączeniem zawierających alkohol

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Wyroby czekoladowe nadziewane, z wyłączeniem w blokach, tabliczkach, batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Wyroby czekoladowe pozostałe, z wyłączeniem nadziewanych, w blokach, tabliczkach, batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao, włącznie z nugatem czekoladowym, z wyłączeniem białej czekolady

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Wyroby czekoladowe do smarowania

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Wyroby spożywcze zawierające kakao, gdzie indziej niesklasyfikowane

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

10.82.23.10

Guma do żucia

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji, zawierający więcej niż 10 % masy sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Biała czekolada

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Pasty cukiernicze w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej, włączając marcepan, kremówkę, pasty nugatowe i migdałowe

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Pastylki od bólu gardła i cukierki od kaszlu, składające się zasadniczo z cukru i substancji aromatyzujących, z wyłączeniem pastylek czy dropsów zawierających substancje aromatyzujące o właściwościach leczniczych

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Wyroby pokryte cukrem, włączając migdały w cukrze

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Wyroby żelowe, galaretki i pasty owocowe, w postaci wyrobów cukierniczych, z wyłączeniem gumy do żucia

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Toffi, karmelki i podobne cukierki

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Wyroby cukiernicze w postaci prasowanych tabletek, włączając cukierki odświeżające oddech

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Wyroby cukiernicze, gdzie indziej niesklasyfikowane

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

10.82.24.00

Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Przetwórstwo herbaty i kawy

CPA 10.83.11: Kawa palona i kawa bezkofeinowa

10.83.11.30

Kawa bezkofeinowa, niepalona

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Kawa palona, niepozbawiona kofeiny

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Kawa palona, bezkofeinowa

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy

10.83.12.10

Substytuty kawy zawierające kawę naturalną

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13:   Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg

10.83.13.00

Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

10.83.14.00

Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Produkcja przypraw

CPA 10.84.11: Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego

10.84.11.30

Ocet winny i jego namiastki

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Ocet i jego namiastki, z wyłączeniem octu winnego

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Sosy; mieszanki przyprawy; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

10.84.12.10

Sos sojowy

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Mąka i mączka z gorczycy

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Gotowa musztarda

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Sosy i preparaty do nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, z wyłączeniem sosu sojowego, ketchupu pomidorowego i pozostałych sosów pomidorowych, mąki i mączki, z gorczycy i gotowej musztardy

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Sól spożywcza

10.84.30.00

Sól spożywcza

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

CPA 10.85.11: Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

10.85.11.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.85.12.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

10.85.13.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych

10.85.14.10

Makaron nadziewany mięsem, rybą, serem lub innymi substancjami w dowolnej proporcji, nawet poddany obróbce cieplnej

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Makaron i wyroby z makaronu, nawet suszone, zamrożone, włączając dania gotowe, z wyłączeniem makaronu niepoddanego obróbce cieplnej lub nadziewanego

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną

10.85.19.00

Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

CPA 10.86.10: Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

10.86.10.10

Przetwory homogenizowane z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów z mięsa, przetworów spożywczych na bazie tych wyrobów

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Warzywa homogenizowane, z wyłączeniem zamrożonych, zakonserwowanych octem lub kwasem octowym

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, homogenizowane

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane, dla niemowląt lub do celów dietetycznych, pakowane do sprzedaży detalicznej, w pojemnikach nieprzekraczających 250 g

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Przetwory spożywcze dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem homogenizowanych złożonych przetworów spożywczych

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

CPA 10.89.11: Zupy i buliony oraz przetwory z nich

10.89.11.00

Zupy i buliony i preparaty do nich

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12:   Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; białka jaj

10.89.12.30

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, z wyłączeniem albumin

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Albumina jaja

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia

10.89.13.34

Drożdże piekarnicze

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Drożdże aktywne, z wyłączeniem piekarniczych

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Drożdże nieaktywne i pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Proszki do pieczenia, gotowe

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

10.89.14.00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.89.19.10

Karmel

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Ekstrakt słodowy

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi itp.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Koncentraty białkowe oraz aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Ser fondue i pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

NACE 10.91: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

CPA 10.91.10: Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

10.91.10.10 z

Przedmieszki do karmienia zwierząt gospodarskich

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem przedmieszek): świń

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem przedmieszek): bydła

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem przedmieszek): drobiu

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem przedmieszek): gdzie indziej niesklasyfikowane

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

CPA 10.92.10: Gotowa karma dla zwierząt domowych

10.92.10.30

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparaty stosowane do karmienia zwierząt domowych, z wyłączeniem preparatów dla psów lub kotów pakowanych do sprzedaży detalicznej

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

CPA 11.01.10: Napoje spirytusowe

11.01.10.20

Napoje spirytusowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum i inne napoje spirytusowe otrzymywane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin i gin Geneva

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Wódka czysta o objętościowej mocy alkoholu 45,4 % lub mniejszym 2208 [60 (11 + 19)]

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Napoje spirytusowe destylowane z owoców, z wyłączeniem likierów, ginu, ginu Geneva, napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu 80 % lub mniejszej

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Napoje spirytusowe, likiery oraz pozostałe napoje zawierające alkohol, z wyłączeniem napojów spirytusowych otrzymanych przez destylację wina, wytłoków z winogron lub owoców, whisky, rumu, tafii, ginu, ginu Geneva, napojów spirytusowych destylowanych z owoców

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Produkcja win gronowych

CPA 11.02.11: Wina musujące ze świeżych winogron

11.02.11.30

Szampan

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Wino musujące ze świeżych winogron (z wyłączeniem szampana)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron

11.02.12.11

Wina białe jakościowe produkowane w określonych regionach

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Wino i moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, w temperaturze 20 °C, z wyłączeniem win musujących

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Wino i moszcz winogronowy, jakościowe, z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, wina jakościowe produkowane w określonych regionach, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 15 % lub mniejszej, z wyłączeniem win białych i win musujących

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Wina ze świeżych winogron i moszcz gronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. (z wyłączeniem wina musującego)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Porto, Madeira, Sherry i inne o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15 % obj.

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Moszcz winogronowy

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

CPA 11.03.10: Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol

11.03.10.00

Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

CPA 11.04.10: Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

11.04.10.00

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Produkcja piwa

CPA 11.05.10: Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

11.05.10.00

Piwo otrzymywane ze słodu, z wyłączeniem piwa bezalkoholowego, piwa o zawartości alkoholu 0,5 % w stosunku objętościowym lub mniejszej

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

11.05.20.00

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Produkcja słodu

CPA 11.06.10: Słód

11.06.10.30

Słód niepalony

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Słód palony, z wyłączeniem wyrobów, które zostały poddane dalszemu przetworzeniu i słodu palonego sprzedawanego jako substytut kawy

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

CPA 11.07.11: Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych

11.07.11.30

Wody mineralne i wody gazowane, niesłodzone i niearomatyzowane

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Wody niesłodzone i niearomatyzowane; lód i śnieg, z wyłączeniem wód mineralnych i gazowanych

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Pozostałe napoje bezalkoholowe

11.07.19.30

Wody z dodatkiem cukru i innych substancji słodzących lub aromatyzujących, włączając wody mineralne i gazowane

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Napoje bezalkoholowe niezawierające tłuszczu z mleka, z wyłączeniem wód mineralnych gazowanych lub aromatyzowanych, zarówno słodzonych jak i niesłodzonych oraz soków owocowych i warzywnych

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz z mleka

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Produkcja wyrobów tytoniowych

CPA 12.00.11: Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

12.00.11.30

Cygara, nawet z obciętymi końcówkami i cygaretki, z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy zawierające wyłącznie namiastki tytoniu

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19:   Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe

12.00.19.30

Tytoń do palenia

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Tytoń przetworzony, ekstrakty i esencje, pozostały tytoń homogenizowany lub odtworzony, gdzie indziej niesklasyfikowany

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

CPA 13.10.10: Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

13.10.10.00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego, włączając lanolinę

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Jedwab surowy (nieskręcany)

13.10.21.00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana

13.10.22.00

Wełna odtłuszczona niekarbonizowana lub wełna karbonizowana, niezgrzebne ani nieczesane

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

13.10.23.00

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

13.10.24.00

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Bawełna zgrzeblona lub czesana

13.10.25.00

Bawełna zgrzeblona lub czesana

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nie przędzione

13.10.26.00

Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nie przędzione

13.10.29.00

Len i konopie siewne przerobione ale nieprzędzione oraz pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.31.00

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.32.00

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

13.10.40.10

Przędza jedwabna, inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; jelita jedwabnika

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50:   Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.50.10

Przędza z wełny zgrzebnej lub z cienkiej sierści zwierzęcej (zgrzebna), niepakowna do sprzedaży detalicznej

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Przędza z wełny czesanej lub z cienkiej sierści zwierzęcej (czesana), niepakowna do sprzedaży detalicznej

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych

13.10.61.32 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji tkanin, z wyłączeniem do wyrobu dywanów i pokryć podłogowych

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji dzianin

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do pozostałych zastosowań, włączając do wyrobu dywanów i pokryć podłogowych

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do tkanin, z wyłączeniem do wyrobu dywanów i pokryć podłogowych

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji dzianin

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do pozostałych zastosowań, włączając do wyrobu dywanów i pokryć podłogowych

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici do szycia

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Nici bawełniane

13.10.62.00

Nici bawełniane

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Przędza lniana

13.10.71.10

Przędza lniana (pojedyncza, wieloskładowa lub kablowana), niepakowana do sprzedaży detalicznej

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Przędza lniana (pojedyncza, wieloskładowa lub kablowana), pakowana do sprzedaży detalicznej

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72:   Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

13.10.72.00

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej

13.10.81.10

Przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana z włókna ciągłego syntetycznego, inna niż nici do szycia, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókna ciągłego sztucznego, inna niż nici do szycia, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Przędza z włókna ciągłego chemicznego, inna niż nici do szycia, pakowana do sprzedaży detalicznej

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Przędza zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

13.10.82.10

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

13.10.83.20

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych zmieszanych z włóknami odcinkowymi sztucznymi, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych zmieszanych z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych zmieszanych z czesanką wełnianą lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Pozostała przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, niesklasyfikowana gdzie indziej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici

13.10.84.10

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

13.10.85.10

Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Produkcja tkanin

CPA 13.20.11: Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych

13.20.11.00

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.20.12.30

Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Tkaniny z wełny czesankowej lub z czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej; tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Tkaniny lniane

13.20.13.30

Tkaniny lniane, zawierające co najmniej 85 % masy lnu

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Tkaniny lniane, zawierające mniej niż 85 % masy lnu

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

13.20.14.00

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

13.20.19.00

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Tkaniny bawełniane

13.20.20.14 z

Tkaniny bawełniane (w tym z bawełny zmieszanej z włóknami chemicznymi) o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, inne niż z przędz o różnych barwach, do wyrobu odzieży

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Tkaniny bawełniane (w tym z bawełny zmieszanej z włóknami chemicznymi) o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, inne niż z przędz o różnych barwach, do wyrobu bielizny dla gospodarstw domowych lub domowych materiałów dekoracyjnych

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Tkaniny bawełniane (w tym z bawełny zmieszanej z włóknami chemicznymi) o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, inne niż z przędz o różnych barwach, do zastosowańprzemysłowych lub technicznych, z wyłączeniem gazy, także medycznej

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Tkaniny bawełniane o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2, na gazę medyczną, bandaże i opatrunki

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Tkaniny bawełniane o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, z przędz o różnych barwach, do wyrobu koszul i bluzek

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Tkaniny bawełniane o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, inne niż z przędz o różnych barwach, do wyrobu odzieży

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Tkaniny bawełniane o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, inne niż z przędz o różnych barwach, do wyrobu bielizny dla gospodarstw domowych lub domowych materiałów dekoracyjnych

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Tkaniny bawełniane o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, inne niż z przędz o różnych barwach, do zastosowań przemysłowych lub technicznych

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Tkaniny bawełniane, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, włączając drelich inny niż niebieski

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do wyrobu pozostałej odzieży

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do wyrobu bielizny dla gospodarstw domowych lub domowych materiałów dekoracyjnych

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do zastosowań przemysłowych lub technicznych

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

13.20.31.30

Tkaniny z przędzy z włókna chemicznego ciągłego o wysokiej wytrzymałości właściwej na rozciąganie, wykonane z tasiemek lub podobnego materiału, włączając z nylonu, pozostałych poliamidów, poliestrów, włókna wiskozowego

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego (z wyłączeniem wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z pasków lub wyrobów włókienniczych o podobnym kształcie)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego (z wyłączeniem tkanin wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

13.20.32.10

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem tkanin z przędz o różnych barwach)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, z przędz o różnych barwach

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych z włóknami odcinkowymi wiskozowymi, ciągłymi chemicznymi lub z innymi, z wyłączeniem wełny, cienkiej sierści zwierzęcej i bawełny

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

13.20.33.30

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, inne niż z przędz o różnych barwach

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, z przędz o różnych barwach

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny

13.20.41.00

Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.42.00

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.43.00

Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.44.00

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów

13.20.45.00

Materiały włókiennicze igłowe, z wyłączeniem dywanów i innych pokryć podłogowych

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

13.20.46.00

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Wykończanie wyrobów włókienniczych

CPA 13.30.11: Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.11.10

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien

I

 

13.30.11.21

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy jedwabnej

I

 

13.30.11.22

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy wełnianej, cienkiej sierści zwierzęcej i włosia końskiego

I

 

13.30.11.23

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy bawełnianej, z wyłączeniem nici do szycia

I

 

13.30.11.24

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy lnianej, z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych i przędzy papierowej

I

 

13.30.11.25

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy z włókien ciągłych syntetycznych, z wyłączeniem nici do szycia

I

 

13.30.11.26

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy z włókien ciągłych sztucznych, z wyłączeniem nici do szycia

I

 

13.30.11.27

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy z włókien odcinkowych syntetycznych, z wyłączeniem nici do szycia

I

 

13.30.11.28

Usługi w zakresie bielenia i barwienia przędzy z włókien odcinkowych sztucznych, z wyłączeniem nici do szycia

I

 

CPA 13.30.12: Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.12.10

Usługi w zakresie bielenia tkanin jedwabnych

I

 

13.30.12.20

Usługi w zakresie bielenia tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego

I

 

13.30.12.30

Usługi w zakresie bielenia tkanin zawierających 85 % masy lub więcej bawełny

I

 

13.30.12.40

Usługi w zakresie bielenia tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

I

 

13.30.12.50

Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

I

 

13.30.12.60

Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

I

 

13.30.12.70

Usługi w zakresie bielenia tkanin włosowych i tkanin szenilowych, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych

I

 

13.30.12.80

Usługi w zakresie bielenia tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych, z wyłączeniem tkanin igłowych

I

 

13.30.12.90

Usługi w zakresie bielenia dzianin

I

 

CPA 13.30.13: Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13.10

Usługi w zakresie barwienia tkanin jedwabnych lub z odpadów jedwabiu

I

 

13.30.13.20

Usługi w zakresie barwienia tkanin z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

I

 

13.30.13.30

Usługi w zakresie barwienia tkanin zawierających 85 % masy lub więcej bawełny

I

 

13.30.13.40

Usługi w zakresie barwienia tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

I

 

13.30.13.50

Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

I

 

13.30.13.60

Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

I

 

13.30.13.70

Usługi w zakresie barwienia tkanin włosowych i tkanin szenilowych, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych

I

 

13.30.13.80

Usługi w zakresie barwienia tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych, z wyłączeniem tkanin igłowych

I

 

13.30.13.90

Usługi w zakresie barwienia dzianin oraz włóknin

I

 

CPA 13.30.14: Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.14.10

Usługi w zakresie drukowania tkanin jedwabnych

I

 

13.30.14.20

Usługi w zakresie drukowania tkanin z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

I

 

13.30.14.30

Usługi w zakresie drukowania tkanin zawierających 85 % masy lub więcej bawełny

I

 

13.30.14.40

Usługi w zakresie drukowania tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

I

 

13.30.14.50

Usługi w zakresie drukowania tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

I

 

13.30.14.60

Usługi w zakresie drukowania tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

I

 

13.30.14.70

Usługi w zakresie drukowania tkanin włosowych i tkanin szenilowych, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych

I

 

13.30.14.80

Usługi w zakresie drukowania tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych, z wyłączeniem tkanin igłowych

I

 

13.30.14.90

Usługi w zakresie drukowania dzianin oraz włóknin

I

 

CPA 13.30.19: Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19.10

Usługi wykończalnicze tkanin jedwabnych, z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania

I

 

13.30.19.20

Usługi wykończalnicze tkanin z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego, z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania

I

 

13.30.19.30

Usługi wykończalnicze tkanin zawierających 85 % masy lub więcej bawełny, z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania

I

 

13.30.19.40

Usługi wykończalnicze tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej, z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania

I

 

13.30.19.50

Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych, z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania

I

 

13.30.19.60

Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych, z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania

I

 

13.30.19.70

Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) tkanin włosowych i tkanin szenilowych, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych

I

 

13.30.19.80

Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych, z wyłączeniem tkanin igłowych

I

 

13.30.19.90

Usługi wykończalnicze dzianin i włóknin, z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania

I

 

13.30.19.95

Usługi wykończalnicze ubrań

I

 

NACE 13.91: Produkcja dzianin metraŜowych

CPA 13.91.11: Dzianiny metraŜowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

13.91.11.00

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

13.91.19.10

Dzianiny, z wyłączeniem włosowych i pętelkowych

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Futra sztuczne i artykuły z nich

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży

CPA 13.92.11: Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych

13.92.11.30

Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z włókien syntetycznych

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, z włókien syntetycznych

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Pościel

13.92.12.30

Bielizna pościelowa z dzianin

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Bielizna pościelowa z bawełny, z wyłączeniem z dzianin

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Bielizna pościelowa z lnu lub ramii, z wyłączeniem z dzianin

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Bielizna pościelowa z tkanin z włókien chemicznych lub z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem z bawełny, z lnu i z ramii oraz z włóknin

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Bielizna pościelowa z włóknin z włókien chemicznych

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Obrusy i serwety

13.92.13.30

Bielizna stołowa z dzianin

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Bielizna stołowa z bawełny, z wyłączeniem z dzianin

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Bielizna stołowa z lnu, z wyłączeniem z dzianin

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Bielizna stołowa z tkanin z włókien chemicznych lub z materiałów włokienniczych, z wyłączeniem z bawełny i z lnu oraz z włóknin

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Bielizna stołowa, z włóknin z włókien chemicznych

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

13.92.14.30

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) lub podobnych materiałów włókienniczych pętelkowych, z bawełny

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) lub podobnych materiałów włókienniczych pętelkowych, z bawełny)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z włóknin z włókien chemicznych

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe

13.92.15.30

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami), lambrekiny okienne i łóżkowe, z dzianin

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami), lambrekiny okienne i łóżkowe, z tkanin

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami), lambrekiny okienne i łóżkowe, z włóknin

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16:   Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.

13.92.16.20

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (np. małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Narzuty

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Artykuły wyposażenia wnętrz, włącznie z pokryciami na meble i poduszki, także na fotele samochodowe, z wyłączeniem koców, pledów, bielizny: pościelowej, stołowej, toaletowej, kuchennej, firanek i zasłon, lambrekinów i narzut

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej, serwetek i podobnych artykułów włókienniczych, pakowane do sprzedaży detalicznej

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

13.92.21.30

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z bawełny

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z dzianej taśmy polietylenowej lub polipropylenowej

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej, z wyłączeniem dzianych

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z wyłączeniem z bawełny i z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne

13.92.22.10

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Namioty, włączając namiot-przedsionek połączony z przyczepą

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Żagle

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Materace nadmuchiwane i pozostałe wyposażenie kempingowe, z wyłączeniem namiotów, śpiworów

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich

13.92.23.00

Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny

13.92.24.30

Śpiwory

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Artykuły pościelowe (na przykład kołdry i pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), wypchane pierzem lub puchem, z wyłączeniem materaców i śpiworów

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Artykuły pościelowe (np. kołdry i pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), wypchane innymi materiałami niż pierze lub puch, z wyłączeniem materaców i śpiworów

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29: Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe

13.92.29.53

Ścierki do podłóg, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu i podobne ścierki do czyszczenia, z włóknin

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Ścierki do podłóg, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu i podobne ścierki do czyszczenia, z wyłączeniem z dzianin i włóknin

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Ścierki do podłóg, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu, z dzianin, kamizelki ratunkowe, pasy ratunkowe oraz pozostałe wyroby tekstylne

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Produkcja dywanów i chodników

CPA 13.93.11: Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane

13.93.11.00

Dywany, chodniki i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

13.93.12.00

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

13.93.13.00

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe

13.93.19.30

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze gdzie indziej niesklasyfikowane

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

CPA 13.94.11: Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych

13.94.11.30

Szpagat, powróz, linki i liny, z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave, z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych lub z włókien liściowych (z wyłączeniem szpagatu do użytku rolniczego)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Szpagat do wiązania lub belowania, z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Szpagaty do wiązania lub belowania, z polietylenu lub polipropylenu

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Powrozy, linki i liny, z polietylenu, polipropylenu, nylonu i pozostałych poliamidów, lub z poliestrów, o masie liniowej większej niż 50 000 decyteksów (5 g/m) lub z pozostałych włókien syntetycznych, z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Szpagaty, z polietylenu, polipropylenu, nylonu i pozostałych poliamidów, lub z poliestrów, o masie liniowej 50 000 decyteksów (5 g/m) lub mniejszej, z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Szpagat, powróz, linki i liny, z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem juty lub innych włókien tekstylnych łykowych, sizalu, konopi manilskich lub innych włókien liściowych oraz włókien syntetycznych

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12:   Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.94.12.33

Sieci rybackie gotowe, ze szpagatu, powrozu, linki lub liny, z włókien chemicznych

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Sieci rybackie gotowe, z przędzy z włókien chemicznych

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Siatki wiązane wykonane ze szpagatu, powrozu, linek lub lin, z nylonu lub pozostałych poliamidów, z wyłączeniem siatek w sztukach produkowanych metodą szydełkową, siatek na włosy, siatek sportowych i sieci rybackich

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Siatki wiązane, z nylonu lub pozostałych poliamidów, z wyłączeniem siatek w sztukach produkowanych metodą szydełkową, siatek na włosy, siatek sportowych, sieci rybackich oraz siatek ze szpagatu, powrozu, linki lub liny

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Siatki wiązane z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem gotowych sieci rybackich z materiałów włókienniczych chemicznych, pozostałych gotowych sieci z nylonu lub pozostałych poliamidów

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Artykuły z przędzy, paska lub podobnych materiałów włókienniczych syntetycznych i sztucznych (objętych pozycjami 20.60.14.20, 20.60.14.40 i 20.60.24.00), szpagatu, powrozu, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

CPA 13.95.10: Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.95.10.10

Włókniny o masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2, w tym artykuły wykonane z włóknin, z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2, w tym artykuły wykonane z włóknin, z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2, w tym artykuły wykonane z włóknin, z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2, w tym artykuły wykonane z włóknin, z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Włókniny, powleczone lub pokryte, w tym artykuły wykonane z włóknin, z wyłączeniem artykułów odzieżowych

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

CPA 13.96.11: Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową

13.96.11.00

Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.12.00

Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13:   Nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi

13.96.13.00

Nici i sznurki z gumy, pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.14.00

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15: Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

13.96.15.00

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne

13.96.16.20

Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, z lub bez okładziny, zbrojenia lub z osprzętu, z innych materiałów

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Knoty, pasy lub taśmy przenośnikowe lub napędowe z materiałów włókienniczych, włączając wzmocnione metalem lub innym materiałem

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstylia i filc, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17: Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.

13.96.17.30

Taśmy tkane inne niż etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomoca kleju (bolducs)

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehaftowane

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Plecionki w sztukach, ozdobne pasmanterie w sztukach, bez haftów, z wyłączeniem dzianych; frędzle, pompony i podobne artykuły

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

CPA 13.99.11: Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

13.99.11.30

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych lub dzianych

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Koronki wykonane maszynowo, w sztukach, taśmach lub w postaci motywów

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Koronki wykonane ręcznie, w sztukach, taśmach lub w postaci motywów

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

13.99.12.30

Hafty bez widocznego podłoża, w sztukach, paskach lub w postaci motywów

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Hafty z bawełny, w sztukach, paskach lub w postaci motywów

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Hafty z pozostałych materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub w postaci motywów, z wyłączeniem haftów bez widocznego podłoża, z bawełny

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

13.99.13.00

Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału

13.99.14.00

Włókna tekstylne o 5 mm lub mniejszej (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

13.99.15.00

Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

13.99.16.00

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.99.19.00

Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Produkcja odzieży skórzanej

CPA 14.11.10: Odzież ze skóry lub skóry wtórnej

14.11.10.00

Odzież ze skóry lub skóry wtórnej

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Produkcja odzieży roboczej

CPA 14.12.11: Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne

14.12.11.20

Komplety, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Marynarki, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych robocze

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne

14.12.12.40

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne

14.12.21.20

Komplety, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne

14.12.22.40

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Pozostała odzież robocza i ochronna

14.12.30.13

Pozostała odzież, męska lub chłopięca, z bawełny lub włókien chemicznych, robocza

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Pozostała odzież, damska lub dziewczęca, z bawełny lub włókien chemicznych, robocza

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

CPA 14.13.11: Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.13.11.10

Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin, z wyłączeniem marynarek, anoraków, wiatrówek i kurtek od wiatru

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin, z wyłączeniem marynarek

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12:   Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.13.12.30

Marynarki, męskie lub chłopięce, z dzianin

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Garnitury i komplety, męskie lub chłopięce, z dzianin

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy, i szorty, męskie lub chłopięce, z dzianin

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13: Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.13.13.10

Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin, z wyłączeniem żakietów

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin, z wyłączeniem żakietów

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14: Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.13.14.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Kostiumy i komplety, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Suknie, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

14.13.21.10

Płaszcze, w tym płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z bawełny lub z włókien chemicznych, o masie sztuki ubioru nieprzekraczającej 1 kg

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Płaszcze, w tym płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki, peleryny, skafandry i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z wełny, bawełny, z włókien chemicznych lub z pozostałych materiałów włókienniczych, o masie sztuki ubioru przekraczającej 1 kg

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem marynarek, z dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych, laminowanych lub gumowanych

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce

14.13.22.10

Garnitury, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem z dzianin

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Komplety, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem z dzianin oraz kompletów roboczych

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce

14.13.23.00

Marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem dzianych i roboczych

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24: Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce

14.13.24.42

Spodnie, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z drelichu, z wyłączeniem roboczych

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Spodnie, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, z wyłączeniem z dzianin, spodni typu ogrodniczki oraz roboczych

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z tkanin z włókien chemicznych, z wyłączeniem z dzianin i roboczych

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z bawełny, z wyłączeniem z drelichu oraz z dzianin

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Spodnie, bryczesy, szorty i spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem z wełny, bawełny, z włókien chemicznych oraz z dzianin

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem z dzianin oraz roboczych

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem dzianych, gdzie indziej niewymienione

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.13.31.10

Płaszcze, w tym płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub z włókien chemicznych, o masie sztuki ubioru nieprzekraczającej 1 kg

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Płaszcze, w tym płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki, peleryny, skafandry i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z wełny, bawełny, z włókien chemicznych lub z pozostałych materiałów włókienniczych, o masie sztuki ubioru przekraczającej 1 kg

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem żakietów, z dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych, laminowanych lub gumowanych

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce

14.13.32.10

Kostiumy, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem z dzianin

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Komplety, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem z dzianin

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce

14.13.33.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem z dzianin

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce

14.13.34.70

Suknie, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem z dzianin

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem z dzianin

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35: Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce

14.13.35.42

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z drelichu, z wyłączeniem roboczych

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z bawełny, z wyłączeniem z dzianin, z drelichu oraz roboczych

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, z włókien chemicznych, z wyłączeniem z dzianin i roboczych oraz spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z bawełny, z wyłączeniem z dzianin i roboczych

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny, z wyłączeniem z dzianin

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem z bawełny, z dzianin oraz spodni roboczych

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Szorty damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych, z wyłączeniem szortów z dzianin oraz z bawełny, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Spodnie, bryczesy, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych innych niż bawełna, wełna lub cienka sierść zwierzęca, z wyłączeniem z dzianin (gdzie indziej niewymienione)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Produkcja bielizny

CPA 14.14.11: Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.14.11.00

Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12:   Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.14.12.20

Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie lub chłopięce, z dzianin

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z dzianin

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.14.13.10

Bluzki, koszule i bluzy koszulowe, z dzianin, damskie lub dziewczęce

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.14.14.20

Majtki i figi, w tym bokserki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Pozostałe koszule męskie lub chłopięce

14.14.21.00

Koszule męskie lub chłopięce (z wyłączeniem z dzianin)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce

14.14.22.20

Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem z dzianin

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem z dzianin

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem z dzianin

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

14.14.23.00

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem z dzianin)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.14.24.30

Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem z dzianin

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce, z wyłączeniem z dzianin

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z bawełny, z wyłączeniem z dzianin

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, figi, w tym bokserki, z włókien chemicznych, z wyłączeniem z dzianin

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych innych niż z bawełny i włókien chemicznych oraz z dzianin

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25: Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

14.14.25.30

Biustonosze

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Pasy, paso-majtki i gorsety, w tym body z regulowanymi ramiączkami

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych

14.14.30.00

T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

CPA 14.19.11: Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych

14.19.11.00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych

14.19.12.10

Dresy z dzianin

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce, z dzianin

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce, z dzianin

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce z dzianin

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Pozostała odzież, włączając body z odpowiednim rękawem, z dzianin

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych

14.19.13.00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19: Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych

14.19.19.30

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z dzianin

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Dodatki odzieżowe i części do nich, z dzianin (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek, szalików, chust, mantyli i welonów)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

14.19.21.00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

14.19.22.10

Pozostała odzież męska lub chłopięca, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym kamizelki, dresy i stroje do biegania, z wyłączeniem ubiorów narciarskich, odzieży z dzianin

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Pozostała odzież damska lub dziewczęca, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym kamizelki, dresy i stroje do biegania, z wyłączeniem ubiorów narciarskich, odzieży z dzianin

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Ubiory narciarskie, inne niż z dzianin

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Stroje kąpielowe, męskie lub chłopięce, inne niż z dzianin

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Stroje kąpielowe, damskie lub dziewczęce, inne niż z dzianin

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

14.19.23.10

Chusteczki do nosa

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów z jedwabiu lub odpadów jedwabiu oraz z dzianin

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, z wyłączeniem z dzianin

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Krawaty, muszki, fulary, z wyłączeniem z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu oraz z dzianin

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Krawaty, muszki, fulary, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, z wyłączeniem z dzianin

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z wyłączeniem z dzianin

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Dodatki odzieżowe z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem szalików, chust, mantyli i welonów, krawatów, muszek i fularów, rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, artykułów z dzianin

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Części odzieży lub dodatków odzieżowych, z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, podwiązek, artykułów z dzianin

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych

14.19.31.75

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem sportowych i ochronnych dla wszystkich zawodów

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Pasy i bandolety, ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Dodatki odzieżowe ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, pasów i bandoletów

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

14.19.32.00

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

14.19.41.30

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodelowane i bez rond; płaty i rury (włącznie z rurami rozciętymi), z filcu

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, niemodelowane i bez rond, bez podszycia, bez przybrania

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy

14.19.42.30

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, płatów lub stożków

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków); siatki na włosy z dowolnego materiału

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy

14.19.43.00

Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Produkcja wyrobów futrzarskich

CPA 14.20.10: Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

14.20.10.30

Odzież i dodatki odzieżowe, ze skór futerkowych, z wyłączeniem kapeluszy i pozostałych nakryć głowy

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Artykuły ze skór futerkowych, z wyłączeniem odzieży, dodatków odzieżowych, kapeluszy i pozostałych nakryć głowy

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Produkcja wyrobów pończoszniczych

CPA 14.31.10: Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

14.31.10.33

Rajstopy i trykoty, z dzianin z włókien syntetycznych o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Rajstopy i trykoty, z dzianin z włókien syntetycznych o masie liniowej nitki pojedynczej 67 decyteksów lub większej

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Rajstopy i trykoty, z materiałów włókienniczych innych niż z dzianin z włókien syntetycznych

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości lub do kolan (podkolanówki), z dzianin o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Wyroby pończosznicze i obuwie, w tym skarpety, z dzianin, z wyłączeniem damskich wyrobów pończoszniczych pełnej długości, rajstop i trykotów, obuwia z nakładanymi podeszwami

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Produkcja pozostałej odzieży dzianej

CPA 14.39.10: Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

14.39.10.31

Bluzy, pulowery, kamizelki, swetry rozpinane, męskie lub chłopięce, z wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej, z wyłączeniem bluz i pulowerów zawierających 50 % masy wełny lub więcej o masie 600 g lub większej na sztukę

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Bluzy, swetry, pulowery, kamizelki, swetry rozpinane, damskie lub dziewczęce, z wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej, z wyłączeniem bluz i swetrów zawierających przynajmniej 50 % masy wełny i o masie 600 g lub większej na sztukę

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Bluzy i pulowery, zawierające przynajmniej 50 % masy wełny i o masie 600 g lub większej na sztukę

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny, z bawełny

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny, z włókien chemicznych

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Bluzy, pulowery, kamizelki, swetry rozpinane, męskie lub chłopięce, z bawełny, z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Bluzy, swetry, pulowery, kamizelki, swetry rozpinane, damskie lub dziewczęce, z bawełny, z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Bluzy, swetry, pulowery, kamizelki, swetry rozpinane, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Bluzy, swetry, pulowery, kamizelki, swetry rozpinane, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych, z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Bluzy, swetry, pulowery, kamizelki, swetry rozpinane, z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem z wełny i cienkiej sierści zwierzęcej, z bawełny oraz z włókien chemicznych

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych

CPA 15.11.10: Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

15.11.10.30

Skóry futerkowe z królików, zajęcy lub jagniąt całe, garbowane lub wykończone, niełączone

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Skóry futerkowe lub skórki, z wyłączeniem króliczych, zajęczych lub jagnięcych, garbowane lub wykończone

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Skóry zamszowe

15.11.21.00

Skóry zamszowe

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

15.11.22.00

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Skóry bydlęce całe, odwłoszone

15.11.31.00

Skóry bydlęce całe, odwłoszone

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce

15.11.32.00

Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

15.11.33.00

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Skóry owcze i jagnięce bez wełny

15.11.41.30

Skóry owcze lub jagnięce bez wełny, garbowane, ale niewyprawione inaczej, z wyłączeniem skór zamszowych

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Skóry wyprawione przygotowane dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, w tym skóry pergaminowane, owcze lub jagnięce, bez wełny, inne niż skóry zamszowe, lakierowane, laminowane i metalizowane

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Skóry kozie i koźlęce odwłoszone

15.11.42.30

Skóry z kóz lub koźląt, garbowane lub „crust”, odwłoszone, nawet dwojone ale niewyprawione inaczej, z wyłączeniem skór zamszowych

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Skóry z kóz lub koźląt wyprawione przygotowane dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, w tym skóry pergaminowane, odwłoszone, nawet dwojone, inne niż skóry zamszowe, lakierowane, laminowane i metalizowane

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Skóry świńskie odwłoszone

15.11.43.30

Skóry ze świń, garbowane lub kondycjonowane, odwłoszone, ale niewyprawione inaczej

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Skóry ze świń wyprawione przygotowane dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, w tym skóry pergaminowane, odwłoszone, inne niż skóry zamszowe, lakierowane, laminowane i metalizowane

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt

15.11.51.00

Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

15.11.52.00

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych

CPA 15.12.11: Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

15.12.11.00

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

15.12.12.10

Kufry, walizki, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry lakierowanej, z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub innych materiałów

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu, ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry lakierowanej, z tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych lub innych materiałów

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Artykuły zazwyczaj noszone w kieszeni lub torebce

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Opakowania i pojemniki, gdzie indziej niesklasyfikowane

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Zestawy podróżne do higieny osobistej, do szycia oraz do czyszczenia obuwia lub ubrań, z wyłączeniem zestawów do manicure

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

15.12.13.00

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.

15.12.19.30

Artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej, w rodzaju stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych lub do innych celów technicznych

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Produkcja obuwia

CPA 15.20.11:   Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym

15.20.11.00

Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12:   Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego

15.20.12.10

Sandały z podeszwami zewnętrznymi i wierzchami, z gumy lub z tworzyw sztucznych, w tym klapki

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Obuwie wyjściowe z wierzchami z gumy lub tworzyw sztucznych

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Pantofle lub inne obuwie domowe, z podeszwami zewnętrznymi z gumy lub z tworzyw sztucznych i z wierzchami z tworzyw sztucznych, włączając pantofle ranne i do tańczenia, kapcie

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13:   Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu

15.20.13.30

Obuwie z wierzchami ze skóry wyprawionej, na drewnianym spodzie, w tym drewniaki, z wyłączeniem obuwia z podeszwą wewnętrzną i z metalowym noskiem ochronnym

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Obuwie wyjściowe męskie z wierzchami ze skóry wyprawionej, w tym buty i botki, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i obuwia z metalowym noskiem ochronnym

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Obuwie wyjściowe damskie, z wierzchami ze skóry wyprawionej, w tym buty i botki, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i obuwia z metalowym noskiem ochronnym

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Obuwie wyjściowe dziecięce, z wierzchami ze skóry wyprawionej, w tym buty i botki, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i obuwia z metalowym noskiem ochronnym

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Sandały męskie, z wierzchami ze skóry wyprawionej, w tym klapki

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Sandały damskie, z wierzchami ze skóry wyprawionej, w tym klapki

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Sandały dziecięce z wierzchami ze skóry wyprawionej, w tym klapki

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Pantofle lub pozostałe obuwie domowe, z podeszwami zewnętrznymi z gumy, z tworzywa sztucznego lub skóry wyprawionej i z cholewkami ze skóry wyprawionej, włączając pantofle ranne i do tańczenia, kapcie

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Obuwie o cholewkach ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z zewnętrznymi podeszwami z drewna lub z korka (inne niż objęte poz. 15.20.13.30)

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego

15.20.14.44

Pantofle i pozostałe obuwie domowe, w tym do tańca, kapcie i klapki

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Obuwie z podeszwami zewnętrznymi z gumy, tworzywa sztucznego lub skóry wyprawionej i z cholewkami z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem pantofli i pozostałego obuwia domowego i sportowego

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Obuwie z cholewkami z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem pantofli i innego obuwia domowego oraz obuwia z podeszwami zewnętrznymi z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych

15.20.21.00

Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp., z cholewkami, z materiałów włókienniczych

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

15.20.29.00

Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Obuwie z metalowym noskiem ochronnym

15.20.31.20

Obuwie, w tym nieprzemakalne, z metalowym noskiem ochronnym, z podeszwami zewnętrznymi i z cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych lub ze skóry wyprawionej i cholewkach ze skóry wyprawionej i z metalowym noskiem ochronnym

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

15.20.32.00

Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40: Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części

15.20.40.20

Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze, ze skóry wyprawionej

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Cholewki obuwia i ich części, inne niż usztywniacze, z materiałów innych niż ze skóry wyprawionej

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Części obuwia, z wyłączeniem cholewek, z pozostałych materiałów

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Produkcja wyrobów tartacznych

CPA 16.10.10:   Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

16.10.10.10

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Drewno iglaste przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości przekraczającej 6 mm, łączone stykowo lub szlifowane

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Drewno świerkowe (Picea abies Karst.) lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.), z wyłączeniem łączonego stykowo, szlifowanego lub struganego

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Drewno sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L., z wyłączeniem łączonego stykowo, szlifowanego lub struganego

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Drewno iglaste przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości przekraczającej 6 mm, w tym listwy na ołówki, z wyłączeniem łączonego stykowo, szlifowanego, struganego, drewna świerkowego i sosnowego

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Drewno liściaste (z dębu, z buka, z klonu, z jesionu, z wiśni itd.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości przekraczającej 6 mm, z wyłączeniem dębowych płyt, listew i klepki do parkietów

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Drewno tropikalne, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Płyty, listwy, klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, strugane, ale niepołączone, z wyłączeniem kształtowanych w sposób ciągły, z dębu

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe

16.10.21.10

Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Wełna drzewna; mączka drzewna

16.10.22.00

Wełna drzewna; mączka drzewna

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Drewno w postaci wiórów lub kawałków

16.10.23.03

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, iglaste

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, liściaste

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

16.10.31.16

Drewno surowe, nawet zgrubnie obrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane

16.10.32.00

Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

16.10.39.00

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane żerdzie, pale, tyczki, obręcze drewniane

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

16.10.91.00

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

I

 

NACE 16.21: Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

CPA 16.21.11: Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

16.21.11.00

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe z bambusa

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy

16.21.12.11

Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna (z wyjątkiem bambusa), o grubości każdej warstwy nieprzekraczającej 6 mm, z co najmniej jedną warstwą z drewna tropikalnego

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna (z wyjątkiem bambusa), o grubości każdej warstwy nieprzekraczającej 6 mm, z co najmniej jedną warstwą z drewna liściastego (z wyjątkiem drewna tropikalnego)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna (z wyjątkiem bambusa), o grubości każdej warstwy nieprzekraczającej 6 mm (z wyjątkiem wyrobów z co najmniej jedną warstwą z drewna tropikalnego lub liściastego)

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, wraz z płytami stolarskimi, warstwowymi lub podłogowymi

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe (z wyjątkiem płyt stolarskich, warstwowych lub podłogowych)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.13.13

Płyta wiórowa z drewna

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB), z drewna

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Płyta płatkowa (płyta ze średnio dużych wiórów „waferboard”) i podobna płyta, z drewna, z wyłączeniem płyty wiórowej i płyty o wiórach zorientowanych (OSB)

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Płyta wiórowa i podobna płyta, z materiałów drewnopochodnych, z wyłączeniem płyty z drewna

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.14.23

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o grubości nieprzekraczającej 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o grubości przekraczającej 5 mm, ale nieprzekraczającej 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o grubości przekraczającej 9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Płyta pilśniowa z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości przekraczającej 0,8 g/cm3, z wyłączeniem płyty średniej gęstości (MDF)

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Płyta pilśniowa z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości przekraczającej 0,5 g/cm3, ale nieprzekraczającej 0,8 g/cm3, z wyłączeniem płyty średniej gęstości (MDF)

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Płyta pilśniowa z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości nieprzekraczającej 0,5 g/cm3, z wyłączeniem płyty średniej gęstości (MDF)

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21:   Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm

16.21.21.13

Arkusze fornirowe oraz arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno przetarte wzdłużnie, skrawane lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 mm i łączone na styk, szlifowane oraz małe deseczki do produkcji ołówków

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Arkusze fornirowe oraz arkusze do produkcji sklejki, przetarte wzdłużnie, skrawane lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, z wyłączeniem łączonych na styk, szlifowanych oraz małych deseczek do produkcji ołówków

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

16.21.22.00

Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Produkcja gotowych parkietów podłogowych