ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.253.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 253

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
28 września 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2010 z dnia 27 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo – na rok gospodarczy 2010/2011 – od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 850/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

42

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające po raz 136. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

46

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 852/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

48

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 853/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

50

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 854/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do dnia 14 września 2010 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

52

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

54

 

 

2010/574/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/15)

58

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2010/575/UE

 

*

Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

60

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

28.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 848/2010

z dnia 27 września 2010 r.

wprowadzające odstępstwo – na rok gospodarczy 2010/2011 – od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85 lit. c) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 każde przedsiębiorstwo, które zdecyduje o przeniesieniu całości lub części nadwyżki produkcji wykraczającej poza przyznaną mu kwotę cukru, zobowiązane jest do powiadomienia danego państwa członkowskiego o swojej decyzji przed terminem, który ustala to państwo członkowskie oraz w granicach określonych w wymienionym artykule.

(2)

W celu ułatwienia dostaw cukru pozakwotowego na rynek unijny, umożliwiając jednocześnie przedsiębiorstwom reagowanie na nieprzewidziane zmiany w popycie w ostatnich miesiącach roku gospodarczego 2010/2011, należy umożliwić państwom członkowskim ustanowienie późniejszych terminów powiadamiania o ilości nadwyżek cukru przenoszonych na kolejny rok przez przedsiębiorstwa.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 – na rok gospodarczy 2010/2011 – przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na przeniesienie określonych ilości cukru zgodnie z art. 63 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, powiadamiają dane państwo członkowskie przed terminem, który ustala to państwo członkowskie, przypadającym między dniem 1 lutego a dniem 15 sierpnia 2011 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w siódmym dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.


28.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 849/2010

z dnia 27 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z oceny dwóch pierwszych pakietów danych dostarczonych w 2006 r. i 2008 r. wynika potrzeba dokonania przeglądu niektórych niedoskonałości koncepcyjnych w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002.

(2)

Komisja złożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 (2) oraz zaproponowała szereg zmian.

(3)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1.

(2)  COM(2008) 355 wersja ostateczna.

(3)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

WYTWARZANIE ODPADÓW

SEKCJA 1

Zakres

1.

Statystyki zestawiane są dla wszystkich rodzajów działalności sklasyfikowanych w ramach sekcji od A do U klasyfikacji NACE Rev. 2. Sekcje te obejmują wszystkie rodzaje działalności gospodarczej.

Niniejszy załącznik obejmuje również:

a)

odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe;

b)

odpady powstające w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.

2.

Odpady poddane recyclingowi w miejscu ich wytworzenia nie są objęte zakresem niniejszego załącznika.

SEKCJA 2

Kategorie odpadów

Opracowywane są statystyki dotyczące następujących kategorii odpadów:

Wykaz zbiorczy

 

EWC-Stat/Wersja 4

 

Pozycja nr

 

Opis

Odpady niebezpieczne/inne niż niebezpieczne

1

01.1

Zużyte rozpuszczalniki

Niebezpieczne

2

01.2

Odpady kwaśne, zasadowe lub solne

Inne niż niebezpieczne

3

01.2

Odpady kwaśne, zasadowe lub solne

Niebezpieczne

4

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

5

01.4, 02, 03.1

Odpady chemiczne

Inne niż niebezpieczne

6

01.4, 02, 03.1

Odpady chemiczne

Niebezpieczne

7

03.2

Szlamy ścieków przemysłowych

Inne niż niebezpieczne

8

03.2

Szlamy ścieków przemysłowych

Niebezpieczne

9

03.3

Szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów

Inne niż niebezpieczne

10

03.3

Szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów

Niebezpieczne

11

05

Odpady medyczne i biologiczne

Inne niż niebezpieczne

12

05

Odpady medyczne i biologiczne

Niebezpieczne

13

06.1

Odpady metalowe, metale żelazne

Inne niż niebezpieczne

14

06.2

Odpady metalowe, metale nieżelazne

Inne niż niebezpieczne

15

06.3

Odpady metali, zmieszane żelazne i nieżelazne

Inne niż niebezpieczne

16

07.1

Odpady szklane

Inne niż niebezpieczne

17

07.1

Odpady szklane

Niebezpieczne

18

07.2

Odpady papieru i tektury

Inne niż niebezpieczne

19

07.3

Odpady gumowe

Inne niż niebezpieczne

20

07.4

Odpady plastykowe

Inne niż niebezpieczne

21

07.5

Odpady drewna

Inne niż niebezpieczne

22

07.5

Odpady drewna

Niebezpieczne

23

07.6

Odpady tekstylne

Inne niż niebezpieczne

24

07.7

Odpady zawierające PCB

Niebezpieczne

25

08 (z wył. 08.1, 08.41)

Zezłomowane urządzenia (z wyłączeniem zezłomowanych pojazdów oraz odpadów baterii i akumulatorów)

Inne niż niebezpieczne

26

08 (z wył. 08.1, 08.41)

Zezłomowane urządzenia (z wyłączeniem zezłomowanych pojazdów oraz odpadów baterii i akumulatorów)

Niebezpieczne

27

08.1

Zezłomowane pojazdy

Inne niż niebezpieczne

28

08.1

Zezłomowane pojazdy

Niebezpieczne

29

08.41

Odpady baterii i akumulatorów

Inne niż niebezpieczne

30

08.41

Odpady baterii i akumulatorów

Niebezpieczne

31

09.1

Odpady zwierzęce i zmieszane odpady żywnościowe

Inne niż niebezpieczne

32

09.2

Odpady roślinne

Inne niż niebezpieczne

33

09.3

Odchody zwierzęce, gnojówka i obornik

Inne niż niebezpieczne

34

10.1

Odpady domowe i podobne

Inne niż niebezpieczne

35

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Inne niż niebezpieczne

36

10.2

Materiały mieszane i niesortowalne

Niebezpieczne

37

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Inne niż niebezpieczne

38

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Niebezpieczne

39

11

Osady ogólne

Inne niż niebezpieczne

40

12.1

Odpady mineralne, budowlane i rozbiórkowe

Inne niż niebezpieczne

41

12.1

Odpady mineralne, budowlane i rozbiórkowe

Niebezpieczne

42

12.2, 12.3, 12.5

Inne odpady mineralne

Inne niż niebezpieczne

43

12.2, 12.3, 12.5

Inne odpady mineralne

Niebezpieczne

44

12.4

Odpady po spalaniu

Inne niż niebezpieczne

45

12.4

Odpady po spalaniu

Niebezpieczne

46

12.6

Gleby

Inne niż niebezpieczne

47

12.6

Gleby

Niebezpieczne

48

12.7

Urobek pogłębiarek

Inne niż niebezpieczne

49

12.7

Urobek pogłębiarek

Niebezpieczne

50

12.8, 13

Odpady mineralne z przetwarzania odpadów i odpady ustabilizowane

Inne niż niebezpieczne

51

12.8, 13

Odpady mineralne z przetwarzania odpadów i odpady ustabilizowane

Niebezpieczne

SEKCJA 3

Charakterystyki

Dane statystyczne zestawia się w odniesieniu do następujących charakterystyk i podziałów:

1.

ilość wytwarzanych odpadów dla każdej z kategorii odpadów wymienionych w sekcji 2 pkt 1 i dla każdej działalności powodującej wytworzenie odpadów, wymienionej w sekcji 8 pkt 1;

2.

liczba ludności korzystającej z systemu zbiórki mieszanych odpadów domowych i podobnych.

SEKCJA 4

Jednostka sprawozdawcza

1.

Jednostką sprawozdawczą, którą należy stosować dla wszystkich kategorii odpadów, jest 1 tona (normalnych) odpadów mokrych, z wyjątkiem odpadów z kategorii »szlamy ścieków przemysłowych«, »osady ogólne«, »szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów« i »urobek pogłębiarek«, w przypadku których jednostką sprawozdawczą jest 1 tona suchej masy.

2.

Jednostką sprawozdawczą dla charakterystyki określonej w sekcji 3 pkt 2 jest procent obsługiwanej ludności.

SEKCJA 5

Pierwszy rok referencyjny i częstotliwość dostarczania danych

1.

Pierwszym rokiem referencyjnym jest drugi rok kalendarzowy następujący po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

2.

Pierwszym rokiem referencyjnym dla statystyki odpadów opartej na niniejszej zmianie jest 2010 r.

3.

Państwa członkowskie dostarczają danych za każdy drugi rok po pierwszym roku referencyjnym.

SEKCJA 6

Przesyłanie wyników do Eurostatu

Wyniki należy przesłać w ciągu 18 miesięcy od końca roku referencyjnego.

SEKCJA 7

Sprawozdanie dotyczące zakresu i jakości statystyki

1.

Dla każdej pozycji wymienionej w sekcji 8 (rodzaje działalności i gospodarstwa domowe) państwa członkowskie wskazują procent, w jakim zestawione dane statystyczne reprezentują całość odpadów z odpowiedniej pozycji. Minimalny wymóg dla zakresu jest określany przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.

2.

Państwa członkowskie przedkładają sprawozdanie jakościowe, wskazujące stopień dokładności zgromadzonych danych. Należy podać opisy estymacji, agregacji lub wyłączeń oraz sposobu, w jaki procedury te wpływają na rozkład kategorii odpadów wyszczególnionych w sekcji 2 pkt 1, w podziale na działalności gospodarcze i gospodarstwa domowe określone w sekcji 8.

3.

Komisja włącza sprawozdania dotyczące zakresu i sprawozdania jakościowe do sprawozdania przewidzianego w art. 8 niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 8

Opracowywanie wyników

1.

Wyniki dla charakterystyk podanych w sekcji 3 pkt 1 należy zestawić dla:

1.1.

następujących pozycji zgodnie z opisem w NACE REV 2:

Pozycja nr

 

Opis

1

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

2

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

3

Dział 10

Produkcja artykułów spożywczych

Dział 11

Produkcja napojów

Dział 12

Produkcja wyrobów tytoniowych

4

Dział 13

Produkcja wyrobów tekstylnych

Dział 14

Produkcja odzieży

Dział 15

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

5

Dział 16

Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

6

Dział 17

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

Dział 18

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

7

Dział 19

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

8

Dział 20

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dział 21

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dział 22

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

9

Dział 23

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

10

Dział 24

Produkcja metali

Dział 25

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

11

Dział 26

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Dział 27

Produkcja urządzeń elektrycznych

Dział 28

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 29

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

Dział 30

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

12

Dział 31

Produkcja mebli

Dział 32

Produkcja wyrobów, pozostała

Dział 33

Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń

13

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

14

Dział 36

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Dział 37

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Dział 39

Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

15

Dział 38

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

16

Sekcja F

Budownictwo

17

 

Działalność usługowa:

Sekcja G, z wyjątkiem klasy 46.77

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

Informacja i komunikacja

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Sekcja P

Edukacja

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S

Pozostała działalność usługowa

Sekcja T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

18

Klasa 46.77

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

1.2.

gospodarstwa domowe

Pozycja nr

 

Opis

19

 

Odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe

2.

W odniesieniu do działalności gospodarczej jednostkami statystycznymi są jednostki lokalne lub jednostki rodzaju działalności, zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 (1) i zgodnie z systemem statystycznym poszczególnych państw członkowskich.

W przedstawianym zgodnie z sekcją 7 sprawozdaniu jakościowym należy opisać, jak wybrana jednostka statystyczna wpływa na rozkład danych na grupy NACE Rev. 2.

ZAŁĄCZNIK II

ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

SEKCJA 1

Zakres

1.

Statystyki należy zestawiać dla wszystkich instalacji do odzysku i unieszkodliwiania przeprowadzających jakiekolwiek procesy, o których mowa w sekcji 8 pkt 2, i wchodzących w zakres działalności gospodarczej zgodnie z grupami NACE Rev. 2 wymienionymi w załączniku I sekcja 8 pkt 1.1 lub stanowiących część tej działalności.

2.

Niniejszym załącznikiem nie są objęte instalacje, w których przetwarzanie odpadów jest ograniczone do recyklingu odpadów w miejscu ich wytworzenia.

SEKCJA 2

Kategorie odpadów

Wykaz kategorii odpadów wymagających zestawienia statystyk dla określonych w sekcji 8 pkt 2 procesów odzysku lub unieszkodliwiania jest podany w załączniku I sekcja 2 pkt 1.

SEKCJA 3

Charakterystyki

Dane statystyczne zestawia się w odniesieniu do następujących charakterystyk i podziałów:

Pozycja

Opis

Poziom regionalny

1

Ilości przetwarzanych odpadów w ramach każdej kategorii odpadów wyszczególnionej w sekcji 2 i w ramach każdej pozycji procesów odzysku i unieszkodliwiania wyszczególnionej w sekcji 8 pkt 2, z wyłączeniem recyklingu odpadów w miejscu ich wytworzenia.

Krajowy

2

Liczba i zdolność przerobowa instalacji dla pozycji 4 w sekcji 8 pkt 2, z podziałem w odniesieniu do:

a) odpadów niebezpiecznych, b) odpadów innych niż niebezpieczne oraz c) odpadów obojętnych.

Krajowy

3

Liczba instalacji dla pozycji 4 w sekcji 8 pkt 2, zamkniętych (bez dalszego składowania) od ostatniego roku referencyjnego, z podziałem w odniesieniu do:

a) odpadów niebezpiecznych, b) odpadów innych niż niebezpieczne oraz c) odpadów obojętnych.

Krajowy

4

Liczba instalacji do procesów odzysku i unieszkodliwiania wyszczególnionych w sekcji 8 pkt 2, z wyłączeniem pozycji 5.

NUTS 2

5

Zdolność przerobowa instalacji do procesów odzysku i unieszkodliwiania wyszczególnionych w sekcji 8 pkt 2, z wyłączeniem pozycji 3 i 5.

NUTS 2

SEKCJA 4

Jednostka sprawozdawcza

Jednostką sprawozdawczą, którą należy stosować dla wszystkich kategorii odpadów, jest 1 tona (normalnych) odpadów mokrych, z wyjątkiem odpadów z kategorii »szlamy ścieków przemysłowych«, »osady ogólne«, »szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów« i »urobek pogłębiarek«, w przypadku których jednostką sprawozdawczą jest 1 tona suchej masy.

SEKCJA 5

Pierwszy rok referencyjny i częstotliwość dostarczania danych

1.

Pierwszym rokiem referencyjnym jest drugi rok kalendarzowy następujący po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

2.

Pierwszym rokiem referencyjnym dla statystyki odpadów opartej na niniejszej zmianie jest 2010 r.

3.

Dla instalacji, o których mowa w sekcji 8 pkt 2, państwa członkowskie dostarczają danych za każdy drugi rok po pierwszym roku referencyjnym.

SEKCJA 6

Przesyłanie wyników do Eurostatu

Wyniki należy przesłać w ciągu 18 miesięcy od końca roku referencyjnego.

SEKCJA 7

Sprawozdanie dotyczące zakresu i jakości statystyki

1.

Dla charakterystyk wymienionych w sekcji 3 i dla każdej pozycji spośród rodzajów procesów wyszczególnionych w sekcji 8 pkt 2, państwa członkowskie podają procent, w jakim zestawione dane statystyczne reprezentują całość odpadów z odpowiedniej pozycji. Minimalny wymóg dla zakresu jest określany przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.

2.

Dla charakterystyk wymienionych w sekcji 3 państwa członkowskie przedstawiają sprawozdanie jakościowe, podając stopień dokładności zgromadzonych danych.

3.

Komisja włącza sprawozdania dotyczące zakresu i sprawozdania jakościowe do sprawozdania przewidzianego w art. 8 niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 8

Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów

1.

Wyniki należy zestawić dla każdej pozycji spośród rodzajów procesów wyszczególnionych w sekcji 8 pkt 2 i zgodnie z charakterystykami określonymi w sekcji 3.

2.

Wykaz procesów odzysku i unieszkodliwiania; kody odnoszą się do kodów w załącznikach I i II do dyrektywy 2008/98/WE (2):

Pozycja nr

 

Rodzaje procesów odzysku i unieszkodliwiania

Spalanie

1

R1

Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

2

D10

Przekształcanie termiczne na lądzie

Procesy odzysku (z wyłączeniem odzysku energii)

3a

R2 +

Odzysk lub regeneracja rozpuszczalników

R3 +

Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4 +

Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5 +

Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R6 +

Regeneracja kwasów lub zasad

R7 +

Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R8 +

Odzysk składników z katalizatorów

R9 +

Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10 +

Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści w rolnictwie lub poprawę stanu środowiska

R11

Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach R1-R10

3b

 

Wypełnianie wyrobisk

Procesy unieszkodliwiania

4

D1 +

Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)

D5 +

Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska, itd.)

D12

Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)

5

D2 +

Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)

D3 +

Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.)

D4 +

Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych lub szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.)

D6 +

Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz/oceanów

D7

Odprowadzanie do mórz/oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz

ZAŁĄCZNIK III

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

określona w art. 1 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002, między EWC-Stat Wersja 4 (nomenklatura statystyczna odpadów zorientowana głównie na substancje) a europejskim wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE  (3)

01   

Odpady związków chemicznych

01.1   

Zużyte rozpuszczalniki

01.11   

Zużyte rozpuszczalniki chlorowcowane

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

07 01 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 02 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 03 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 04 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 05 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 06 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 07 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

14 06 01*

freony, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

inne rozpuszczalniki chlorowcowane i mieszaniny rozpuszczalników

 

 

 

 

14 06 04*

szlamy lub odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

01.12   

Zużyte rozpuszczalniki niechlorowcowane

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

07 01 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 02 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 03 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 04 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 05 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 06 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

07 07 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

 

 

 

14 06 03*

inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

 

 

 

 

14 06 05*

szlamy lub odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

 

 

 

 

20 01 13*

Rozpuszczalniki

01.2   

Odpady kwaśne, zasadowe lub solne

01.21   

Odpady kwaśne

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

06 01 01*

kwas siarkowy i siarkawy

 

 

 

 

06 01 02*

kwas chlorowodorowy

 

 

 

 

06 01 03*

kwas fluorowodorowy

 

 

 

 

06 01 04*

kwas fosforowy i fosforawy

 

 

 

 

06 01 05*

kwas azotowy i azotawy

 

 

 

 

06 01 06*

inne kwasy

 

 

 

 

06 07 04*

roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy kontaktowy)

 

 

 

 

08 03 16*

zużyte roztwory trawiące

 

 

 

 

09 01 04*

roztwory utrwalaczy

 

 

 

 

09 01 05*

roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

 

 

 

 

10 01 09*

kwas siarkowy

 

 

 

 

11 01 05*

kwasy trawiące

 

 

 

 

11 01 06*

kwasy niewymienione gdzie indziej

 

 

 

 

16 06 06*

selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

 

 

 

 

20 01 14*

Kwasy

01.22   

Odpady alkaliczne

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

03 03 09

odpady szlamów defekosaturacyjnych

 

 

 

 

11 01 14

odpady z odłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 11*

odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

 

 

 

 

06 02 01*

wodorotlenek wapniowy

 

 

 

 

06 02 03*

wodorotlenek amonowy

 

 

 

 

06 02 04*

wodorotlenek sodowy i potasowy

 

 

 

 

06 02 05*

inne zasady

 

 

 

 

09 01 01*

wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

 

 

 

 

09 01 02*

wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

 

 

 

 

09 01 03*

roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

 

 

 

 

11 01 07*

alkalia trawiące

 

 

 

 

11 01 13*

odpady z odłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

11 03 01*

odpady zawierające cyjanki

 

 

 

 

19 11 04*

alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

 

 

 

 

20 01 15*

Alkalia

01.24   

Inne odpady solne

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 16

odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

 

 

 

 

05 07 02

odpady zawierające siarkę

 

 

 

 

06 03 14

sole stałe i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

06 03 11*

sole stałe i roztwory zawierające cyjanki

 

 

 

 

06 03 13*

sole stałe i roztwory zawierające metale ciężkie

 

 

 

 

06 03 15*

tlenki metali zawierające metale ciężkie

 

 

 

 

06 04 03*

odpady zawierające arsen

 

 

 

 

06 04 04*

odpady zawierające rtęć

 

 

 

 

06 04 05*

odpady zawierające inne metale ciężkie

 

 

 

 

06 06 02*

odpady zawierające niebezpieczne siarczki

 

 

 

 

10 03 08*

słone żużle z produkcji wtórnej

 

 

 

 

10 04 03*

arsenian wapniowy

 

 

 

 

11 01 08*

szlamy z fosforanowania

 

 

 

 

11 02 05*

odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

11 03 02*

inne odpady

 

 

 

 

11 05 04*

zużyty topnik

 

 

 

 

16 09 01*

nadmanganiany, np. nadmanganian potasowy

 

 

 

 

16 09 02*

chromiany, np. chromian potasowy, dwuchromian potasowy lub sodowy

01.3   

Oleje zużyte

01.31   

Zużyte oleje silnikowe

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

13 02 04*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

 

 

 

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 

 

 

 

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 

 

 

 

13 02 07*

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

 

 

 

 

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

01.32   

Inne oleje zużyte

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 02*

osady z odsalania

 

 

 

 

05 01 03*

osady z dna zbiorników

 

 

 

 

05 01 04*

kwaśne szlamy z procesów alkilowania

 

 

 

 

05 01 12*

ropa naftowa zawierająca kwasy

 

 

 

 

08 03 19*

zdyspergowany olej

 

 

 

 

08 04 17*

olej żywiczny

 

 

 

 

12 01 06*

odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

 

 

 

 

12 01 07*

odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

 

 

 

 

12 01 08*

odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

 

 

 

 

12 01 09*

odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

 

 

 

 

12 01 10*

syntetyczne oleje z obróbki metali

 

 

 

 

12 01 12*

zużyte woski i tłuszcze

 

 

 

 

12 01 18*

szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i docierania)

 

 

 

 

12 01 19*

oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

 

 

 

 

13 01 04*

emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

 

 

 

13 01 05*

emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 

 

 

 

13 01 09*

mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

 

 

 

13 01 10*

mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 

 

 

 

13 01 11*

syntetyczne oleje hydrauliczne

 

 

 

 

13 01 12*

oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

 

 

 

 

13 01 13*

inne oleje hydrauliczne

 

 

 

 

13 03 06*

mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne, inne niż wymienione w 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 

 

 

 

13 03 08*

syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

 

 

 

 

13 03 09*

oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, łatwo ulegające biodegradacji

 

 

 

 

13 03 10*

inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

 

 

 

 

13 05 06*

olej z odwadniania olejów w separatorach

 

 

 

 

20 01 26*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

01.4   

Zużyte katalizatory chemiczne

01.41   

Zużyte katalizatory chemiczne

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

16 08 01

zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione

 

 

 

 

16 08 04

zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 08 02*

zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

 

 

 

 

16 08 05*

zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

 

 

 

 

16 08 06*

zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

 

 

 

 

16 08 07*

zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

02   

Odpady preparatów chemicznych

02.1   

Odpady chemiczne niewymienione

02.11   

Odpady produktów chemii rolniczej

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 09

odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 08*

odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

06 13 01*

nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

 

 

 

 

20 01 19*

Pestycydy

02.12   

Niezużyte lekarstwa

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

07 05 14

odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

leki inne niż wymienione w 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

leki inne niż wymienione w 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

07 05 13*

odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

18 01 08*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

 

 

 

18 02 07*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

 

 

 

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

02.13   

Odpady farb, lakierów, farb drukarskich i spoiw

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

04 02 17

barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

szlamy pochodzące z farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

szlamy wodne zawierające farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

odpady z usuwania farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, inne niż wymienione w 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

odpady proszków powlekających

 

 

 

 

08 03 07

szlamy wodne zawierające farby drukarskie

 

 

 

 

08 03 08

uwodnione odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

 

 

 

 

08 03 13

odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

farby, farby drukarskie, spoiwa i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

04 02 16*

barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 01 11*

odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 01 13*

szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 01 15*

szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 01 17*

odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 01 19*

zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 03 12*

odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 03 14*

szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 03 17*

odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 04 09*

odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 04 11*

osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 04 13*

uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 04 15*

uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

20 01 27*

farby, farby drukarskie, spoiwa i żywice zawierające substancje niebezpieczne

02.14   

Odpady innych preparatów chemicznych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 07 03

odpady z procesów chemicznych

 

 

 

 

03 02 99

środki do konserwacji i impregnacji drewna niewymienione gdzie indziej

 

 

 

 

04 01 09

odpady z polerowania i wykańczania

 

 

 

 

04 02 15

odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

gazy w pojemnikach ciśnieniowych inne niż wymienione w 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

chemikalia inne niż wymienione w 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

chemikalia inne niż wymienione w 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

03 02 01*

środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 

 

 

 

03 02 02*

środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

 

 

 

 

03 02 03*

metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

 

 

 

 

03 02 04*

nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

 

 

 

 

03 02 05*

inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

04 02 14*

odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

 

 

 

 

05 07 01*

odpady zawierające rtęć

 

 

 

 

06 08 02*

odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

 

 

 

 

06 10 02*

odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 02 14*

odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 02 16*

odpady zawierające niebezpieczne silikony

 

 

 

 

07 04 13*

odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

08 01 21*

zmywacz farb lub lakierów

 

 

 

 

08 05 01*

odpady izocyjanianów

 

 

 

 

10 09 13*

odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 09 15*

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 10 13*

odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 10 15*

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

11 01 16*

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

 

 

 

11 01 98*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

16 01 13*

płyny hamulcowe

 

 

 

 

16 01 14*

płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

16 05 04*

gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

16 09 03*

nadtlenki, np. nadtlenek wodoru

 

 

 

 

16 09 04*

substancje utleniające niewymienione gdzie indziej

 

 

 

 

18 01 06*

chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

 

 

 

 

18 02 05*

chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

 

 

 

 

20 01 17*

odczynniki fotograficzne

 

 

 

 

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

02.2   

Nieużywane materiały wybuchowe

02.21   

Odpady materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 04 02*

odpadowe wyroby pirotechniczne

 

 

 

 

16 04 03*

inne materiały wybuchowe

02.22   

Odpady amunicji

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 04 01*

odpadowa amunicja

02.3   

Mieszane odpady chemiczne

02.31   

Mieszane odpady chemiczne o mniejszym znaczeniu

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

16 05 09

zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 05 06*

chemikalia laboratoryjne składające się z substancji niebezpiecznych, w tym mieszanin chemikaliów laboratoryjnych, lub zawierające takie substancje

 

 

 

 

16 05 07*

zużyte chemikalia nieorganiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

 

 

 

 

16 05 08*

zużyte chemikalia organiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

02.33   

Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami

03   

Inne odpady chemiczne

03.1   

Osady i pozostałości chemiczne

03.11   

Smoły i odpady zawierające węgiel

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 17

Bitum

 

 

 

 

06 13 03

czysta sadza

 

 

 

 

10 01 25

odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

 

 

 

 

10 03 02

odpadowe anody

 

 

 

 

10 03 18

odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

odpadowe anody

 

 

 

 

11 02 03

odpady z produkcji anod dla wodnych procesów elektrolizy

 

 

 

 

20 01 41

odpady zmiotek wentylacyjnych

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 07*

kwaśne smoły

 

 

 

 

05 01 08*

inne smoły

 

 

 

 

05 06 01*

kwaśne smoły

 

 

 

 

05 06 03*

inne smoły

 

 

 

 

06 13 05*

Sadza

 

 

 

 

10 03 17*

odpady zawierające smołę z produkcji anod

 

 

 

 

10 08 12*

odpady z produkcji anod zawierające smołę

 

 

 

 

19 11 02*

kwaśne smoły

03.12   

Szlamy z emulsją olejowo-wodną

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 06*

zaolejone osady z konserwacji instalacji i urządzeń

 

 

 

 

13 04 01*

oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

 

 

 

 

13 04 02*

oleje zęzowe z nabrzeży portowych

 

 

 

 

13 04 03*

oleje zęzowe ze statków morskich

 

 

 

 

13 05 01*

odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

 

 

 

 

13 05 02*

szlamy z odwadniania olejów w separatorach

 

 

 

 

13 05 03*

szlamy z kolektorów

 

 

 

 

13 05 07*

zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

 

 

 

 

13 05 08*

mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

 

 

 

 

13 07 01*

olej opałowy i olej napędowy

 

 

 

 

13 07 02*

benzyna

 

 

 

 

13 07 03*

inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

 

 

 

 

13 08 01*

szlamy lub emulsje z odsalania

 

 

 

 

13 08 02*

inne emulsje

 

 

 

 

13 08 99*

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

16 07 09*

odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 07*

oleje i koncentraty z separacji

03.13   

Pozostałości po reakcjach chemicznych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

03 03 02

osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

 

 

 

 

04 01 04

brzeczka garbująca zawierająca chrom

 

 

 

 

04 01 05

brzeczka garbująca niezawierająca chromu

 

 

 

 

11 01 12

wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

04 01 03*

odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej

 

 

 

 

06 07 03*

osady siarczanu baru zawierające rtęć

 

 

 

 

07 01 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

 

 

 

 

07 01 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 01 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

 

 

 

07 02 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

 

 

 

 

07 02 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 02 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

 

 

 

07 03 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

 

 

 

 

07 03 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 03 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

 

 

 

07 04 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

 

 

 

 

07 04 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 04 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

 

 

 

07 05 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

 

 

 

 

07 05 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 05 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

 

 

 

07 06 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

 

 

 

 

07 06 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 06 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

 

 

 

07 07 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

 

 

 

 

07 07 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 07 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

 

 

 

 

09 01 13*

uwodnione odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

03.14   

Zużyte materiały filtracyjne i absorpcyjne

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

15 02 03

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

osady z dekarbonizacji wody

 

 

 

 

19 09 04

zużyty węgiel aktywny

 

 

 

 

19 09 05

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

 

 

 

19 09 06

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 15*

zużyte materiały filtracyjne

 

 

 

 

06 07 02*

węgiel aktywny z produkcji chloru

 

 

 

 

06 13 02*

zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 01 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

07 02 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 02 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

07 03 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 03 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

07 04 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 04 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

07 05 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 05 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

07 06 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 06 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

07 07 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

 

 

 

 

07 07 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

11 01 15*

odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

15 02 02*

sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe gdzie indziej niewymienione), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 

 

 

 

19 01 10*

zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

19 08 06*

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

 

 

 

19 08 07*

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

 

 

 

 

19 08 08*

odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

 

 

 

 

19 11 01*

zużyte materiały filtracyjne

03.2   

Szlamy ścieków przemysłowych

03.21   

Szlamy z procesów przemysłowych i oczyszczania ścieków

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

03 03 05

szlamy z odbarwiania makulatury

 

 

 

 

03 03 10

odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

 

 

 

 

04 01 06

osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

04 01 07

osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

04 02 20

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

odpady z kolumn chłodniczych

 

 

 

 

05 06 04

odpady z kolumn chłodniczych

 

 

 

 

06 05 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

odpady z uzdatniania wody chłodzącej

 

 

 

 

10 02 12

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

inne szlamy i osady pofiltracyjne

 

 

 

 

10 03 28

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

11 01 10

szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

uwodnione koncentraty inne niż wymienione w 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

uwodnione odpady ciekłe i uwodnione koncentraty z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

04 02 19*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 09*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

06 05 02*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 01 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 02 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 03 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 04 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 05 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 06 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

07 07 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 01 20*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 01 22*

uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 11 19*

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

11 01 09*

szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

11 02 07*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

12 01 14*

szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

16 10 01*

uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

16 10 03*

uwodnione koncentraty zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 08 11*

szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

 

 

 

 

19 08 13*

szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

 

 

 

 

19 13 03*

szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 13 05*

szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 13 07*

uwodnione odpady ciekłe i uwodnione koncentraty z oczyszczania wód podziemnych, zawierające substancje niebezpieczne

03.22   

Szlamy zawierające węglowodory

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

01 05 05*

płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

 

 

 

 

10 02 11*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

 

 

 

10 03 27*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

 

 

 

10 04 09*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

 

 

 

10 05 08*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

 

 

 

10 06 09*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

 

 

 

10 07 07*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

 

 

 

10 08 19*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

 

 

 

 

12 03 01*

wodne ciecze myjące

 

 

 

 

12 03 02*

odpady z odtłuszczania parą

 

 

 

 

16 07 08*

odpady zawierające ropę naftową

 

 

 

 

19 08 10*

tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

uwodnione odpady ciekłe

03.3   

Szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów

03.31   

Szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 06

szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

 

 

 

 

19 06 03

ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

 

 

 

 

19 06 04

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

 

 

 

 

19 06 05

ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

 

 

 

 

19 06 06

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

 

 

 

 

19 07 03

odcieki ze składowisk inne niż wymienione w 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 05*

szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 08*

ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 11*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 07 02*

odcieki ze składowisk zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 11 05*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05   

Odpady medyczne i biologiczne

05.1   

Odpady medyczne wywołujące choroby

05.11   

Odpady medyczne wywołujące choroby u ludzi

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

18 01 03*

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

05.12   

Odpady medyczne wywołujące choroby u zwierząt

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

18 02 02*

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

05.2   

Odpady medyczne niewywołujące chorób

05.21   

Odpady medyczne niewywołujące chorób u ludzi

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

18 01 01

narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

części ciała i narządy, w tym pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

05.22   

Odpady weterynaryjne niewywołujące chorób

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

18 02 01

narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

06   

Odpady metalowe

06.1   

Odpady metalowe, metale żelazne

06.11   

Odpady i złom żelaza

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

10 02 10

zgorzelina walcownicza

 

 

 

 

10 12 06

zużyte formy

 

 

 

 

12 01 01

odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 

 

 

 

12 01 02

cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

 

 

 

 

16 01 17

metale żelazne

 

 

 

 

17 04 05

żelazo i stal

 

 

 

 

19 01 02

złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

 

 

 

 

19 10 01

odpady żelaza i stali

 

 

 

 

19 12 02

metale żelazne

06.2   

Odpady metalowe, metale nieżelazne

06.23   

Inne odpady aluminiowe

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

17 04 02

Aluminium

06.24   

Odpady miedziane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

17 04 01

miedź, brąz, mosiądz

06.25   

Odpady ołowiane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

17 04 03

Ołów

06.26   

Inne odpady metalowe

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

11 05 01

cynk twardy

 

 

 

 

12 01 03

odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

 

 

 

 

12 01 04

cząstki i pyły metali nieżelaznych

 

 

 

 

16 01 18

metale nieżelazne

 

 

 

 

17 04 04

Cynk

 

 

 

 

17 04 06

Cyna

 

 

 

 

17 04 11

kable inne niż wymienione w 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

odpady metali nieżelaznych

 

 

 

 

19 12 03

metale nieżelazne

06.3   

Odpady metali, zmieszane żelazne i nieżelazne

06.31   

Opakowania z różnych metali

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

15 01 04

opakowania z metali

06.32   

Inne mieszane odpady metalowe

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 10

odpady metalowe

 

 

 

 

17 04 07

mieszaniny metali

 

 

 

 

20 01 40

Metale

07   

Odpady niemetalowe

07.1   

Odpady szklane

07.11   

Opakowania szklane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

15 01 07

opakowania szklane

07.12   

Inne odpady szklane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

10 11 12

szkło odpadowe, inne niż wymienione w 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

Szkło

 

 

 

 

17 02 02

Szkło

 

 

 

 

19 12 05

Szkło

 

 

 

 

20 01 02

Szkło

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

10 11 11*

szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

07.2   

Odpady papieru i tektury

07.21   

Odpady opakowań z papieru i tektury

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

07.23   

Inne odpady papieru i tektury

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

19 12 01

papier i tektura

 

 

 

 

20 01 01

papier i tektura

07.3   

Odpady gumowe

07.31   

Zużyte opony

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

16 01 03

zużyte opony

07.4   

Odpady plastykowe

07.41   

Odpadowe opakowania plastykowe

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

07.42   

Inne odpady tworzyw sztucznych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 04

odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

 

 

 

 

07 02 13

odpady tworzyw sztucznych

 

 

 

 

12 01 05

odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 

 

 

 

16 01 19

tworzywa sztuczne

 

 

 

 

17 02 03

tworzywa sztuczne

 

 

 

 

19 12 04

tworzywa sztuczne i guma

 

 

 

 

20 01 39

tworzywa sztuczne

07.5   

Odpady drewna

07.51   

Opakowania z drewna

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

15 01 03

opakowania z drewna

07.52   

Trociny i wióry

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

03 01 05

trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

03 01 04*

trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

07.53   

Inne odpady z drewna

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

03 01 01

odpady kory i korka

 

 

 

 

03 03 01

odpady z kory i drewna

 

 

 

 

17 02 01

drewno

 

 

 

 

19 12 07

drewno inne niż wymienione w 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

19 12 06*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

07.6   

Odpady tekstylne

07.61   

Znoszona odzież

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

20 01 10

odzież

07.62   

Różne odpady tekstylne

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

04 02 09

odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

 

 

 

 

04 02 10

substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

 

 

 

 

04 02 21

odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

 

 

 

 

04 02 22

odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 

 

 

 

15 01 09

opakowania z tekstyliów

 

 

 

 

19 12 08

tekstylia

 

 

 

 

20 01 11

tekstylia

07.63   

Odpady skórzane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

04 01 01

odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

 

 

 

 

04 01 02

odpady z wapnienia

 

 

 

 

04 01 08

odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

07.7   

Odpady zawierające PCB

07.71   

Oleje zawierające PCB

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

13 01 01*

oleje hydrauliczne, zawierające PCB

 

 

 

 

13 03 01*

oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory lub nośniki ciepła, zawierające PCB

07.72   

Urządzenia zawierające PCB lub nimi zanieczyszczone

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 01 09*

elementy zawierające PCB

 

 

 

 

16 02 09*

transformatory i kondensatory zawierające PCB

 

 

 

 

16 02 10*

zużyte urządzenia zawierające PCB lub nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

07.73   

Odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające PCB

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

17 09 02*

odpady budowlane i rozbiórkowezawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

08   

Zezłomowane urządzenia

08.1   

Zezłomowane pojazdy

08.12   

Inne pojazdy zezłomowane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

16 01 06

zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 01 04*

zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

08.2   

Zezłomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

08.21   

Zezłomowane wielkogabarytowe urządzenia domowe

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 02 11*

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

zużyte urządzenia zawierające freony

08.23   

Inne zezłomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

09 01 10

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

 

 

 

 

09 01 12

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie, inne niż wymienione w 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

09 01 11*

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

08.4   

Części składowe zezłomowanych maszyn i urządzeń

08.41   

Odpady baterii i akumulatorów

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

16 06 04

baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

inne baterie i akumulatory

 

 

 

 

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

 

 

 

 

16 06 02*

baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

 

 

 

 

16 06 03*

baterie zawierające rtęć

 

 

 

 

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

08.43   

Inne części składowe zezłomowanych maszyn i urządzeń

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

16 01 12

okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

zbiorniki na gaz skroplony

 

 

 

 

16 01 22

inne niewymienione elementy

 

 

 

 

16 02 16

elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

16 01 07*

filtry olejowe

 

 

 

 

16 01 08*

elementy zawierające rtęć

 

 

 

 

16 01 10*

elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

 

 

 

 

16 01 21*

niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

 

 

 

 

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

09   

Odpady zwierzęce i roślinne

09.1   

Odpady zwierzęce i zmieszane odpady żywnościowe

09.11   

Odpady zwierzęce z preparatów i produktów żywnościowych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 02

odpadowa tkanka zwierzęca

 

 

 

 

02 02 01

osady z mycia i czyszczenia

 

 

 

 

02 02 02

odpadowa tkanka zwierzęca

 

 

 

 

02 02 03

surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 

 

 

 

02 05 01

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

09.12   

Mieszane odpady preparatów i produktów żywnościowych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 03 02

odpady konserwantów

 

 

 

 

02 06 02

odpady konserwantów

 

 

 

 

19 08 09

tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

 

 

 

 

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

 

 

 

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

09.2   

Odpady roślinne

09.21   

Odpady zielone

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 07

odpady z gospodarki leśnej

 

 

 

 

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

09.22   

Odpady roślinne z preparatów i produktów żywnościowych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 01

osady z mycia i czyszczenia

 

 

 

 

02 01 03

odpadowa masa roślinna

 

 

 

 

02 03 01

szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

 

 

 

 

02 03 03

odpady poekstrakcyjne

 

 

 

 

02 03 04

surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 

 

 

 

02 06 01

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 

 

 

 

02 07 01

odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

 

 

 

 

02 07 02

odpady z destylacji spirytualiów

 

 

 

 

02 07 04

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

09.3   

Gnojowica i obornik

09.31   

Gnojowica i obornik

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 01 06

odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, zbierane i oczyszczane osobno poza terenem zakładu

10   

Odpady mieszane

10.1   

Odpady domowe i podobne

10.11   

Odpady domowe

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

20 03 01

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

 

 

 

20 03 02

odpady z targowisk

 

 

 

 

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

 

 

 

 

20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

10.12   

Odpady po czyszczeniu ulic

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

20 03 03

odpady z czyszczenia ulic i placów

10.2   

Materiały mieszane i niesortowalne

10.21   

Opakowania mieszane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

15 01 05

opakowania wielomateriałowe

 

 

 

 

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

10.22   

Inne materiały mieszane i niesortowalne

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

01 03 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

01 04 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

01 05 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

02 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

02 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

02 03 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

02 04 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

02 05 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

02 06 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

02 07 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

03 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

03 03 07

mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

 

 

 

 

03 03 08

odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 

 

 

 

03 03 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

04 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

04 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

05 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

05 06 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

05 07 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 03 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 04 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 06 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 07 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 08 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 09 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 10 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 11 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

06 13 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

07 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

07 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

07 03 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

07 04 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

07 05 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

07 06 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

07 07 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

08 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

08 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

08 03 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

08 04 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

09 01 07

błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

 

 

 

 

09 01 08

błony i papier fotograficzny niezawierające srebra ani związków srebra

 

 

 

 

09 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 03 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 04 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 05 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 06 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 07 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 08 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 09 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 10 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 11 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 12 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

10 13 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

11 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

11 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

11 05 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

12 01 13

odpady spawalnicze

 

 

 

 

12 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

16 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

16 03 04

odpady nieorganiczne inne niż wymienione w 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

odpady organiczne inne niż wymienione w 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

19 01 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

19 02 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

19 05 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

19 06 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

19 08 01

skratki

 

 

 

 

19 08 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

19 09 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

19 11 99

odpady gdzie indziej niewymienione

 

 

 

 

20 01 99

inne frakcje gdzie indziej niewymienione

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

09 01 06*

odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków fotograficznych zawierające srebro

 

 

 

 

16 03 03*

odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

16 03 05*

odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

17 04 09*

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 

 

 

 

17 04 10*

kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

 

 

 

 

18 01 10*

odpady amalgamatu dentystycznego

10.3   

Pozostałości po sortowaniu

10.32   

Inne pozostałości po sortowaniu

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 03

wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 10

odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 i 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

 

 

 

 

19 05 02

nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

 

 

 

 

19 05 03

kompost nieodpowiadający wymaganiom

 

 

 

 

19 10 04

lekka frakcja i pyły, inne niż wymienione w 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

frakcje inne niż wymienione w 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

odpady palne (paliwo alternatywne)

 

 

 

 

19 12 12

inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

19 02 04*

wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

 

 

 

 

19 02 09*

stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 04 03*

niezeszklona faza stała

 

 

 

 

19 10 03*

lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 10 05*

inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 12 11*

inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

11   

Osady ogólne

11.1   

Osady po oczyszczaniu ścieków

11.11   

Osady po oczyszczaniu wody z kanalizacji publicznej

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

19 08 05

ustabilizowane komunalne osady ściekowe

11.12   

Ulegające biodegradacji osady ściekowe po oczyszczaniu innych ścieków

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

02 02 04

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

02 03 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

02 04 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

02 05 02

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

02 06 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

02 07 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

03 03 11

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

11.2   

Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

11.21   

Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

05 01 13

osady z uzdatniania wody kotłowej

 

 

 

 

19 09 02

osady z klarowania wody

11.4   

Zawartość zbiorników na gnojówkę

11.41   

Zawartość zbiorników na gnojówkę

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

 

 

 

20 03 06

odpady ze studzienek kanalizacyjnych

12   

Odpady mineralne

12.1   

Odpady budowlane i rozbiórkowe

12.11   

Odpady betonu, cegły i gipsu

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

17 01 01

beton

 

 

 

 

17 01 02

cegły

 

 

 

 

17 01 03

płytki i materiały ceramiczne

 

 

 

 

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

17 01 06*

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

17 05 07*

tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

 

 

 

 

17 08 01*

materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

12.12   

Odpady węglowodorowanych drogowych materiałów powierzchniowych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

17 03 02

asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

17 03 01*

asfalt zawierający smołę

 

 

 

 

17 03 03*

smoła i produkty smołowe

12.13   

Mieszane odpady budowlane

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

17 02 04*

odpady szkła, tworzyw sztucznych i drewna zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone takimi substancjami

 

 

 

 

17 06 03*

inne materiały izolacyjne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

 

 

 

 

17 09 01*

odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające rtęć

 

 

 

 

17 09 03*

inne odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

12.2   

Odpady azbestowe

12.21   

Odpady azbestowe

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

06 07 01*

odpady zawierające azbest z elektrolizy

 

 

 

 

06 13 04*

odpady z przetwarzania azbestu

 

 

 

 

10 13 09*

odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

 

 

 

 

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

 

 

 

16 01 11*

okładziny hamulcowe zawierające azbest

 

 

 

 

16 02 12*

zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

 

 

 

 

17 06 01*

materiały izolacyjne zawierające azbest

 

 

 

 

17 06 05*

materiały konstrukcyjne zawierające azbest

12.3   

Odpady minerałów występujących w naturze

12.31   

Odpady minerałów występujących w naturze

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

01 01 01

odpady z wydobywania rud metali

 

 

 

 

01 01 02

odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

 

 

 

 

01 03 06

odpady poprzeróbcze inne niż wymienione w 01 03 04 i 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

odpadowe piaski i iły

 

 

 

 

01 04 10

odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

odpady powstające przy wzbogacaniu soli potasowej i kamiennej inne niż wymienione w 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

 

 

 

 

01 05 07

płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

osady z oczyszczania i mycia buraków

 

 

 

 

08 02 02

szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

 

 

 

 

10 11 10

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej inne niż wymienione w 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 

 

 

 

10 13 01

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 

 

 

 

19 08 02

zawartość piaskowników

 

 

 

 

19 09 01

odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki

 

 

 

 

19 13 02

odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

inne odpady nieulegające biodegradacji

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

01 03 04*

odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

 

 

 

 

01 03 05*

inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

01 03 07*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

 

 

 

 

01 04 07*

odpady zawierające niebezpieczne substancje pochodzące z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

 

 

 

 

01 05 06*

płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 11 09*

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

19 13 01*

odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

12.4   

Odpady po spalaniu

12.41   

Odpady po oczyszczaniu gazów kominowych

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

10 01 05

stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 01 07

produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

 

 

 

 

10 01 19

odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 07 05

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 08 16

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

 

 

 

 

10 10 10

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 12 10

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 13 13

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

10 01 18*

odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 02 07*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 02 13*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 03 19*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 03 23*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 03 25*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 04 04*

pyły z gazów odlotowych

 

 

 

 

10 04 06*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 04 07*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 05 03*

pyły z gazów odlotowych

 

 

 

 

10 05 05*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 05 06*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 06 03*

pyły z gazów odlotowych

 

 

 

 

10 06 06*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 06 07*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

 

 

 

 

10 08 15*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 08 17*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 09 09*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 10 09*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 11 15*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 11 17*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 12 09*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 13 12*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 14 01*

odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

 

 

 

 

11 05 03*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

12.42   

Żużle i popioły po obróbce termicznej i spalaniu

0   

Inne niż niebezpieczne

 

 

 

 

06 09 02

żużel fosforowy

 

 

 

 

10 01 01

popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

popioły lotne z węgla

 

 

 

 

10 01 03

popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

 

 

 

 

10 01 15

popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

piaski ze złóż fluidalnych

 

 

 

 

10 02 01

odpady z przerabiania żużli

 

 

 

 

10 02 02

nieprzerobione żużle

 

 

 

 

10 03 16

zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

 

 

 

10 05 04

inne cząstki i pyły

 

 

 

 

10 05 11

zgary inne niż wymienione w 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

 

 

 

10 06 02

zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

 

 

 

10 06 04

inne cząstki i pyły

 

 

 

 

10 07 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

 

 

 

10 07 02

zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

 

 

 

 

10 07 04

inne cząstki i pyły

 

 

 

 

10 08 04

cząstki i pyły

 

 

 

 

10 08 09

inne żużle

 

 

 

 

10 08 11

zgary inne niż wymienione w 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

żużle odlewnicze

 

 

 

 

10 09 12

inne cząstki stałe inne niż wymienione w 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

żużle odlewnicze

 

 

 

 

10 10 12

inne cząstki stałe inne niż wymienione w 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

cząstki i pyły

 

 

 

 

11 05 02

popiół cynkowy

1   

Niebezpieczne

 

 

 

 

10 01 04*

popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

 

 

 

 

10 01 13*

popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

 

 

 

 

10 01 14*

popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 01 16*

popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 03 04*

żużle z produkcji pierwotnej

 

 

 

 

10 03 09*

czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

 

 

 

 

10 03 15*

zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

 

 

 

 

10 03 21*

inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 03 29*

odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

 

 

 

 

10 04 01*

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej