ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.236.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 236

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
7 września 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

3

 

 

DECYZJE

 

 

2010/481/UE, Euratom

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

7.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 788/2010

z dnia 6 września 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 września 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

86,0

ZZ

86,0

0707 00 05

TR

139,3

ZZ

139,3

0709 90 70

TR

115,2

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

142,5

CL

146,1

TR

150,4

UY

110,4

ZA

112,2

ZZ

132,3

0806 10 10

EG

160,9

IL

123,0

TR

111,1

US

179,8

ZA

147,0

ZZ

144,4

0808 10 80

AR

109,7

BR

68,3

CL

105,2

CN

65,6

NZ

112,3

US

87,2

ZA

92,3

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

75,3

CL

150,5

CN

70,5

TR

128,9

ZA

93,4

ZZ

103,7

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

52,5

XS

52,3

ZZ

52,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


7.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 789/2010

z dnia 6 września 2010 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 877/2009 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 786/2010 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem (WE) nr 877/2009, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 września 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 253 z 25.9.2009, s. 3.

(4)  Dz.U. L 234 z 4.9.2010, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 7 września 2010 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

49,36

0,00

1701 11 90 (1)

49,36

0,10

1701 12 10 (1)

49,36

0,00

1701 12 90 (1)

49,36

0,00

1701 91 00 (2)

46,32

3,57

1701 99 10 (2)

46,32

0,44

1701 99 90 (2)

46,32

0,44

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DECYZJE

7.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/5


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 lipca 2010 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/481/UE, Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniajac Traktat ustanawiający Europejską Wspólnote Energii Atomowej,

uwzględniając decyzję Rady 2007/779/WE, Euratom z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiającą wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (1), w szczególności jej art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2004/277/WE, Euratom z dnia 29 grudnia 2003 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Rady 2001/792/WE, Euratom ustanawiającej mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności (2) została zmieniona decyzją Komisji 2008/73/WE, Euratom (3) w celu uwzględnienia w niej przepisów wykonawczych dotyczących ochrony ludności w Europie. Przepisy te obejmują podstawowe cechy modułów ochrony ludności, takie jak przypisane im zadania, ich możliwości, elementy składowe i czas gotowości, oraz określają odpowiedni dla tych modułów poziom samowystarczalności i interoperacyjności.

(2)

Moduły ochrony ludności, tworzone na zasadzie dobrowolności na bazie krajowych zasobów z jednego z państw członkowskich lub większej ich liczby, przyczyniają się do rozwoju zdolności szybkiego reagowania w dziedzinie ochrony ludności, do którego wezwała Rada Europejska w swych konkluzjach z posiedzenia, które odbyło się w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r., oraz Parlament Europejski w swej rezolucji z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie klęski tsunami. Aby moduły ochrony ludności mogły przyczynić się do właściwego reagowania w obliczu poważnych katastrof, ich podstawowe cechy powinny spełniać określone wymagania ogólne.

(3)

Moduły ochrony ludności powinny być zdolne do samowystarczalnego funkcjonowania przez dany okres. Konieczne jest zatem określenie ogólnych wymagań dotyczących samowystarczalności modułów oraz – w stosownych przypadkach – szczególnych wymagań, które mogą się różnić w zależności od rodzaju interwencji lub modułu. Należy także wziąć pod uwagę powszechne praktyki państw członkowskich i organizacji międzynarodowych, takie jak wydłużanie okresów samowystarczalności modułów ds. miejskich akcji poszukiwawczo-ratowniczych lub podział zadań między kraj oferujący i kraj przyjmujący pomoc w odniesieniu do modułów korzystających z transportu lotniczego.

(4)

Konieczne jest podjęcie środków zarówno na szczeblu Unii, jak i na poziomie państw uczestniczących, w celu wzmocnienia interoperacyjności modułów ochrony ludności, zwłaszcza w zakresie szkoleń i ćwiczeń.

(5)

Ostatnie działania i ćwiczenia z zastosowaniem modułów wykazały potrzebę częściowej zmiany ogólnych wymogów dwóch modułów wymienionych w załączniku II do decyzji 2008/73/WE, Euratom, tj. modułów „Zwalczanie z powietrza pożarów lasów przy użyciu samolotów” i „Szpital polowy”.

(6)

Ostatnie działania w dziedzinie ochrony ludności wykazały potrzebę dodania i wdrożenia czterech nowych rodzajów modułów ochrony ludności w celu wzmocnienia zdolności szybkiego reagowania, tj. modułów „Zwalczanie z ziemi pożarów lasów”, „Zwalczanie z ziemi pożarów lasów przy użyciu pojazdów”, „Zapobieganie rozprzestrzenianiu się powodzi” oraz „Ratowanie ofiar powodzi przy użyciu łodzi”.

(7)

W związku z tym decyzja 2004/277/WE, Euratom powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(8)

Zmiany oraz dodanie modułów przedstawionych w załączniku do niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Ludności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do decyzji 2004/277/WE, Euratom zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

Kristalina GEORGIEVA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 314 z 1.12.2007, s. 9.

(2)  Dz.U. L 87 z 25.3.2004, s. 20.

(3)  Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 23.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Ogólne wymagania dotyczące europejskich modułów ochrony ludności  (1)

1.   Sprzęt pompujący o dużej wydajności

Zadania

Dostarczenie sprzętu pompującego:

na tereny zalane,

do pomocy przy gaszeniu pożarów poprzez zaopatrywanie w wodę.

Możliwości

Dostarczenie sprzętu pompującego wyposażonego w mobilne pompy o średniej i dużej wydajności:

posiadające całkowitą wydajność co najmniej 1 000 m3/godz.;

posiadające obniżoną wydajność pompowania przy różnicy wysokości 40 metrów.

Zdolność do:

pracy na obszarach i terenach trudno dostępnych,

pompowania zamulonej wody, zawierającej maksymalnie 5 % składników stałych o rozmiarze cząstek do 40 mm,

pompowania wody o temperaturze do 40 °C podczas dłuższych akcji,

dostarczenia wody na odległość 1 000 metrów.

Główne elementy

Pompy o średniej i dużej wydajności.

Węże i złączki różnych typów, w tym typu Storz.

Liczba personelu wystarczająca do realizacji zadania – w razie konieczności także do pracy wykonywanej w sposób ciągły.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Możliwość udostępnienia na okres do 21 dni.


2.   Oczyszczanie wody

Zadania

Zapewnienie wody pitnej pochodzącej ze źródeł wód powierzchniowych, zgodnie z obowiązującymi normami, a co najmniej z normami WHO.

Kontrola jakości wody po wyjściu z urządzenia oczyszczającego.

Możliwości

Oczyszczanie 225 000 litrów wody dziennie.

Pojemność magazynowa odpowiadająca połowie dnia pracy urządzenia.

Główne elementy

Przenośny zespół oczyszczania wody.

Przenośny zbiornik wody.

Przenośne laboratorium terenowe.

Złączki różnych typów, w tym typu Storz.

Liczba personelu wystarczająca do realizacji zadania – w razie konieczności także do pracy wykonywanej w sposób ciągły.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Możliwość udostępnienia na okres do 12 tygodni.


3.   Miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze o średnim stopniu nasilenia

Zadania

Poszukiwanie, namierzanie i ratowanie ofiar (2) znajdujących się pod gruzami i szczątkami (np. w zawalonych budynkach i w wypadkach komunikacyjnych).

Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy w wymaganym zakresie, do czasu przekazania ich do dalszego leczenia.

Możliwości

Moduł powinien być w stanie prowadzić następujące działania, przestrzegając przy tym uznanych międzynarodowych wytycznych, takich jak wytyczne Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG):

poszukiwania z udziałem psów poszukiwawczych i/lub technicznego sprzętu poszukiwawczego,

operacje ratunkowe, w tym podnoszenie ciężarów,

cięcie betonu,

ratownictwo wysokościowe,

podstawowe systemy podpierania,

wykrywanie i eliminowanie materiałów niebezpiecznych (3),

specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (4).

Zdolność do pracy w jednym miejscu zdarzenia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni.

Główne elementy

Zarządzanie (dowodzenie, łączność/koordynacja, planowanie, współpraca z mediami/przekazywanie informacji, ocena/analizy, bezpieczeństwo/ochrona).

Poszukiwania (poszukiwania z wykorzystaniem sprzętu technicznego i/lub psów, wykrywanie materiałów niebezpiecznych i ich eliminowanie).

Ratownictwo (wycinanie przejść w zawalonych konstrukcjach, cięcie, podnoszenie i przemieszczanie, podpieranie, techniki wysokościowe).

Opieka medyczna, w tym opieka nad pacjentami, personelem zespołu oraz psami poszukiwawczymi.

Samowystarczalność

Prowadzenie działań przez co najmniej 7 dni.

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do podjęcia działań w kraju dotkniętym katastrofą w ciągu 32 godzin.


4.   Intensywne miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze

Zadania

Poszukiwanie, namierzanie i ratowanie ofiar (5) znajdujących się pod gruzami i szczątkami (np. w zawalonych budynkach i w wypadkach komunikacyjnych).

Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy w wymaganym zakresie, do czasu przekazania ich do dalszego leczenia.

Możliwości

Moduł powinien być w stanie prowadzić następujące działania, przestrzegając przy tym uznanych międzynarodowych wytycznych, takich jak wytyczne INSARAG:

poszukiwania z udziałem psów poszukiwawczych i technicznego sprzętu poszukiwawczego,

operacje ratunkowe, w tym podnoszenie dużych ciężarów,

cięcie zbrojonego betonu i stalowych elementów konstrukcyjnych,

ratownictwo wysokościowe,

zaawansowane systemy podpierania,

wykrywanie i eliminowanie materiałów niebezpiecznych (6),

specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (7).

Zdolność do pracy w jednym miejscu zdarzenia przez całą dobę, przez 10 dni.

Główne elementy

Zarządzanie (dowodzenie, łączność/koordynacja, planowanie, współpraca z mediami/przekazywanie informacji, ocena/analizy, bezpieczeństwo/ochrona).

Poszukiwania (poszukiwania z wykorzystaniem sprzętu technicznego, poszukiwania przy pomocy psów, wykrywanie materiałów niebezpiecznych i ich eliminowanie).

Ratownictwo (wycinanie przejść w zawalonych konstrukcjach, cięcie, podnoszenie i przemieszczanie, podpieranie, techniki wysokościowe).

Opieka medyczna, w tym opieka nad pacjentami, personelem zespołu oraz psami poszukiwawczymi (8).

Samowystarczalność

Prowadzenie działań przez co najmniej 10 dni.

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do podjęcia działań w kraju dotkniętym katastrofą w ciągu 48 godzin.


5.   Zwalczanie z powietrza pożarów lasów przy użyciu śmigłowców

Zadania

Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności poprzez zwalczanie pożarów z powietrza.

Możliwości

Trzy śmigłowce, każdy o pojemności 1 000 litrów.

Zdolność do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany.

Główne elementy

Trzy śmigłowce z załogą, tak aby w dowolnym momencie co najmniej dwa śmigłowce były gotowe do działania.

Personel techniczny.

Cztery podwieszane zbiorniki na wodę lub trzy wbudowane zbiorniki z systemem zrzutu środka gaśniczego.

Jeden zestaw do konserwacji.

Jeden zestaw części zamiennych.

Dwa dźwigi pokładowe.

Urządzenia łączności.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. f) i g).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie trzech godzin od przyjęcia oferty.


6.   Zwalczanie z powietrza pożarów lasów przy użyciu samolotów

Zadania

Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności poprzez zwalczanie pożarów z powietrza.

Możliwości

Dwa samoloty, każdy o pojemności 3 000 litrów.

Zdolność do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany.

Główne elementy

Dwa samoloty.

Co najmniej cztery załogi.

Personel techniczny.

Zestaw do konserwacji w terenie.

Urządzenia łączności.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. f) i g).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie trzech godzin od przyjęcia oferty.


7.   Specjalistyczny punkt opieki medycznej

Zadania

Wstępna selekcja pacjentów (tzw. triage) na miejscu katastrofy.

Stabilizacja stanu pacjenta i przygotowanie go do przewiezienia do najwłaściwszej placówki opieki medycznej, gdzie zostanie on poddany właściwemu leczeniu.

Możliwości

Przeprowadzenie triage’u co najmniej 20 pacjentów na godzinę.

Zespół służb medycznych, zdolny do ustabilizowania stanu 50 pacjentów w ciągu 24 godzin działania, pracując na dwie zmiany.

Dostęp do środków potrzebnych do leczenia 100 pacjentów z niewielkimi obrażeniami w ciągu 24 godzin.

Główne elementy

Zespół służb medycznych pracujący na każdej 12-godzinnej zmianie:

triage: 1 pielęgniarz(-rka) i/lub 1 lekarz,

intensywna terapia: 1 lekarz i 1 pielęgniarz(-rka),

obrażenia poważne, lecz niezagrażające życiu: 1 lekarz i 2 pielęgniarzy(-rki),

ewakuacja: 1 pielęgniarz(-rka),

specjalistyczny personel pomocniczy: 4.

Namioty:

namiot(-y) z dołączonymi strefami przeznaczonymi do triage’u, opieki medycznej i ewakuacji,

namiot(-y) dla personelu.

Centrum dowodzenia.

Magazyn środków logistycznych i medycznych.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Gotowość do podjęcia działań w ciągu godziny po przybyciu na miejsce zdarzenia.


8.   Specjalistyczny punkt opieki medycznej przeprowadzający zabiegi chirurgiczne

Zadania

Wstępna selekcja pacjentów (tzw. triage) na miejscu katastrofy.

Przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych zgodnie ze strategią »damage control«.

Stabilizacja stanu poszkodowanych i przygotowanie ich do przewiezienia do najwłaściwszej placówki opieki medycznej, gdzie zostaną poddani właściwemu leczeniu.

Możliwości

Przeprowadzenie triage’u co najmniej 20 pacjentów na godzinę.

Zespół służb medycznych, zdolny do ustabilizowania stanu 50 pacjentów w ciągu 24 godzin działania, pracując na dwie zmiany.

Zespół chirurgiczny zdolny do przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych typu »damage control« na 12 pacjentach w ciągu 24 godzin działania, pracując na dwie zmiany.

Dostęp do środków potrzebnych do leczenia 100 pacjentów z niewielkimi obrażeniami w ciągu 24 godzin.

Główne elementy

Zespół służb medycznych pracujący na każdej 12-godzinnej zmianie:

triage: 1 pielęgniarz(-rka) i/lub 1 lekarz,

intensywna terapia: 1 lekarz i 1 pielęgniarz(-rka),

chirurgia: 3 chirurgów, 2 pielęgniarzy(-rki) chirurgicznych(-ne), 1 anestezjolog, 1 pielęgniarz(-rka) anestezjologiczny(-na),

obrażenia poważne, lecz niezagrażające życiu: 1 lekarz i 2 pielęgniarzy(-rki),

ewakuacja: 1 pielęgniarz(-rka),

specjalistyczny personel pomocniczy: 4.

Namioty:

namiot(-y) z dołączonymi strefami przeznaczonymi do triage’u, opieki medycznej i ewakuacji,

namiot(-y) do zabiegów chirurgicznych,

namiot(-y) dla personelu.

Centrum dowodzenia.

Magazyn środków logistycznych i medycznych.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Gotowość do podjęcia działań w ciągu godziny po przybyciu na miejsce zdarzenia.


9.   Szpital polowy

Zadania

Zapewnienie wstępnego i/lub kontrolnego leczenia urazów oraz opieki medycznej przy jednoczesnym przestrzeganiu uznanych międzynarodowych wytycznych dotyczących funkcjonowania zagranicznych szpitali polowych, takich jak wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia lub Czerwonego Krzyża.

Możliwości

10 łóżek dla pacjentów z ciężkimi urazami, z możliwością zwiększenia liczby łóżek.

Główne elementy

Zespół służb medycznych do realizacji następujących zadań:

triage,

intensywna terapia,

chirurgia,

terapia obrażeń poważnych, lecz niezagrażających życiu,

ewakuacja,

wspierany przez specjalistyczny personel pomocniczy,

posiadający w swoich szeregach co najmniej następujących specjalistów: lekarza ogólnego, lekarzy ratunkowych, ortopedę, pediatrę, anestezjologa, farmaceutę, położnika, kierownika opieki medycznej, technika laboranta, technika rentgenologicznego.

Namioty:

namioty przystosowane do czynności medycznych,

namioty dla personelu.

Centrum dowodzenia.

Magazyn środków logistycznych i medycznych.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie siedmiu dni od zgłoszenia zapotrzebowania na pomoc.

Gotowość do podjęcia działań w ciągu dwunastu godzin po przybyciu na miejsce zdarzenia.

Gotowość do prowadzenia działań przez co najmniej 15 dni.


10.   Powietrzna ewakuacja medyczna ofiar katastrof

Zadania

Przewiezienie ofiar katastrof do placówek opieki medycznej w celu poddania ich leczeniu.

Możliwości

Zdolność do przewiezienia 50 pacjentów w ciągu 24 godzin.

Zdolność do latania w dzień i w nocy.

Główne elementy

Śmigłowce/samoloty wyposażone w nosze.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. f) i g).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.


11.   Prowizoryczne schronienie

Zadania

Zapewnienie prowizorycznego schronienia wraz z podstawowymi usługami, przede wszystkim w początkowej fazie katastrofy, w koordynacji z istniejącymi strukturami, władzami lokalnymi i organizacjami międzynarodowymi, do czasu przekazania odpowiedzialności władzom lokalnym lub organizacjom humanitarnym, w przypadku konieczności zapewnienia schronienia na dłuższy czas.

Jeśli ma dojść do przekazania odpowiedzialności, należy przeszkolić odpowiedni personel (lokalny i/lub międzynarodowy) przez zamknięciem modułu.

Możliwości

Miasteczko namiotowe wyposażone dla maksymalnie 250 osób.

Główne elementy

Z uwzględnieniem uznanych międzynarodowych wytycznych, takich jak wytyczne SPHERE:

ogrzewane namioty (w warunkach zimowych) i łóżka polowe ze śpiworem i/lub kocem,

agregaty prądotwórcze i sprzęt oświetleniowy,

urządzenia sanitarne i higieniczne,

dystrybucja wody pitnej zgodnie z normami WHO,

schronienie służące podstawowym funkcjom społecznym (możliwość gromadzenia się).

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Zasadniczo misja powinna trwać nie dłużej niż 4 tygodnie bądź w razie potrzeby powinien rozpocząć się proces przekazania odpowiedzialności.


12.   Wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobieranie próbek (CBRN)

Zadania

Przeprowadzenie/potwierdzenie oceny wstępnej, w tym:

opis zagrożeń lub ryzyka,

określenie obszaru skażonego,

ocena lub potwierdzenie dotychczas podjętych środków ochrony.

Pobieranie próbek według zatwierdzonych metod.

Oznaczanie obszarów skażonych.

Prognozowanie rozwoju sytuacji, monitoring, dynamiczna ocena ryzyka, w tym formułowanie zaleceń dotyczących ostrzeżeń i innych działań.

Zapewnienie wsparcia dla działań natychmiastowego zmniejszania ryzyka.

Możliwości

Identyfikacja skażeń chemicznych i wykrywanie skażeń radiologicznych przy użyciu kombinacji urządzeń ręcznych, mobilnych i laboratoryjnych:

zdolność do wykrywania promieniowania alfa, beta i gamma oraz powszechnie występujących izotopów,

zdolność do identyfikacji powszechnie występujących toksycznych, przemysłowych substancji chemicznych i rozpoznanych chemicznych środków bojowych oraz – w miarę możliwości – do przeprowadzenia ich analizy półilościowej.

Zdolność do gromadzenia biologicznych, chemicznych i radiologicznych próbek, do właściwego obchodzenia się z nimi oraz do ich przygotowywania w celu poddania ich analizom przeprowadzanym w innym miejscu (9).

Zdolność do zastosowania odpowiedniego modelu naukowego do celów prognozowania zagrożeń oraz do potwierdzania modelu poprzez stały proces monitorowania.

Zapewnienie wsparcia dla działań natychmiastowego zmniejszania ryzyka:

zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia,

likwidacja skażenia,

zapewnienie technicznego wsparcia innym zespołom lub modułom.

Główne elementy

Ruchome, polowe laboratorium chemiczne i radiologiczne.

Ręczne lub mobilne urządzenia służące do wykrywania.

Urządzenia służące do pobierania próbek w terenie.

Systemy modelowania dyspersji.

Mobilna stacja meteorologiczna.

Materiały do znakowania.

Dokumentacja źródłowa i dostęp do wyznaczonych źródeł ekspertyzy naukowej.

Zapewnienie bezpiecznego usuwania próbek i odpadów.

Urządzenia do odkażania przeznaczone dla personelu.

Odpowiedni personel oraz wyposażenie ochronne pozwalające na prowadzenie działań w środowisku skażonym i/lub w warunkach niedoboru tlenu, w tym – jeśli zajdzie taka potrzeba – ubiory gazoszczelne.

Zapewnienie urządzeń technicznych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia oraz do jego eliminowania.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.


13.   Działania poszukiwawczo-ratownicze w warunkach skażenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub jądrowego

Zadania

Specjalne akcje poszukiwawczo-ratownicze z użyciem ubiorów ochronnych.

Możliwości

Specjalne akcje poszukiwawczo-ratownicze z użyciem ubiorów ochronnych, zgodne z odpowiednimi wymogami dla modułów przeprowadzających miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze o średnim stopniu nasilenia i intensywne miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze.

Trzy osoby pracujące jednocześnie w obszarze skażonym.

Nieprzerwana interwencja przez 24 godziny.

Główne elementy

Materiały do znakowania.

Zapewnienie bezpiecznego usuwania odpadów.

Urządzenia do odkażania przeznaczone dla personelu i ofiar katastrofy.

Odpowiedni personel oraz wyposażenie ochronne pozwalające na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w środowisku skażonym, zgodnie z odpowiednimi wymogami dla modułów przeprowadzających miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze o średnim stopniu nasilenia i intensywne miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze.

Zapewnienie urządzeń technicznych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia oraz do jego eliminowania.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.


14.   Zwalczanie z ziemi pożarów lasów

Zadania

Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności poprzez zwalczanie pożarów z ziemi.

Możliwości

Zasoby ludzkie wystarczające do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany przez 7 dni.

Zdolność do prowadzenia działań na obszarach o ograniczonym dostępie.

Zdolność do montowania długich linii węży z pompami, o długości co najmniej 2 km, i/lub nieprzerwanego utrzymywania linii obrony.

Główne elementy

Strażacy przeszkoleni w zakresie wykonywania wyżej wymienionego zadania oraz dodatkowo przeszkoleni w zakresie zagadnień bezpieczeństwa, z uwzględnieniem różnych typów pożarów, do zwalczania których może zostać zastosowany niniejszy moduł.

Ręczne narzędzia do budowy linii obrony.

Węże, przenośne zbiorniki i pompy do budowy linii.

Złączki do łączenia węży, w tym typu Storz.

Plecaki ze zbiornikami na wodę.

Sprzęt, który potencjalnie można spuścić na linie lub w inny sposób ze śmigłowca.

Procedury ewakuacji strażaków należy określić we współpracy z państwem przyjmującym pomoc.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 6 godzin od przyjęcia oferty.

Zdolność do nieprzerwanej pracy przez 7 dni.


15.   Zwalczanie z ziemi pożarów lasów przy użyciu pojazdów

Zadania

Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności przy użyciu pojazdów.

Możliwości

Zasoby ludzkie i pojazdy wystarczające do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany zawsze przez co najmniej 20 strażaków.

Główne elementy

Strażacy przeszkoleni w zakresie wykonywania wyżej wymienionego zadania.

Cztery pojazdy zdolne do poruszania się poza utwardzonymi drogami.

Pojemność zbiornika każdego pojazdu musi wynosić co najmniej 2 000 litrów.

Złączki do łączenia węży, w tym typu Storz.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 6 godzin od przyjęcia oferty.

Zdolność do nieprzerwanej pracy przez 7 dni.

Możliwość dotarcia drogą lądową lub morską. Dotarcie drogą powietrzną jest opcją stosowaną wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.


16.   Zapobieganie rozprzestrzenianiu się powodzi

Zadania

Wzmacnianie istniejących struktur i budowa nowych wałów zapobiegających dalszemu wylewaniu rzek, zbiorników wodnych i cieków wodnych, w których podnosi się poziom wód.

Możliwości

Zdolność do budowy zapory zatrzymującej wodę o wysokości co najmniej 0,8 metra przy użyciu:

materiałów umożliwiających zbudowanie wału o długości 1 000 metrów,

innych materiałów dostępnych na miejscu.

Zdolność do wzmocnienia istniejących wałów przeciwpowodziowych.

Zdolność do prowadzenia działań w co najmniej trzech miejscach równocześnie na terenie dostępnym dla samochodów ciężarowych.

Prowadzenie działań przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nadzór nad wałami i groblami oraz ich konserwacja.

Zdolność do współpracy z pracownikami lokalnymi.

Główne elementy

Materiały do budowy wodoszczelnych wałów o całkowitej długości (od jednego końca do drugiego) 1 000 metrów (piasek powinien zostać dostarczony przez władze lokalne).

Folia/plastikowe arkusze (jeżeli są potrzebne do uszczelnienia istniejącego wału, w zależności od konstrukcji wału).

Urządzenie do napełniania worków piaskiem.

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Możliwość dojazdu drogą lądową lub morską. Dotarcie drogą powietrzną jest opcją stosowaną wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Gotowość do prowadzenia działań przez co najmniej 10 dni.


17.   Ratowanie ofiar powodzi przy użyciu łodzi

Zadania

Prowadzenie poszukiwań i ratownictwo w wodzie oraz pomoc ludziom odciętym przez powódź zapewniana przy użyciu łodzi.

Działania ratujące życie oraz dostarczanie najbardziej niezbędnych rzeczy w zależności od potrzeb.

Możliwości

Zdolność do poszukiwania ludzi na obszarach miejskich i wiejskich.

Zdolność do ratowania ludzi z obszarów zalanych, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna.

Zdolność do współpracy z ratownikami prowadzącymi poszukiwania z powietrza (przy użyciu śmigłowców i samolotów).

Zdolność do dostarczenia najbardziej niezbędnych rzeczy ludziom przebywającym na obszarach zalanych:

transport lekarzy, leków itp.,

transport żywności i wody.

Moduł musi posiadać co najmniej 5 łodzi i możliwość transportu łącznie 50 osób poza personelem modułu.

Łodzie powinny być przystosowane do użytku w niskich temperaturach i być w stanie płynąć pod prąd o sile co najmniej 10 węzłów.

Prowadzenie działań przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Główne elementy

Łodzie:

przystosowane do użytku w płytkiej wodzie płynącej (> 0,5 m),

przystosowane do użytku podczas wietrznej pogody,

przystosowane do użytku w dzień i w nocy,

wyposażone zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, w tym w kamizelki ratunkowe dla pasażerów.

Personel przeszkolony w szybkim ratownictwie wodnym. (Bez ratownictwa nurkowego – tylko na powierzchni wody).

Samowystarczalność

Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Dotarcie drogą lądową lub morską. Dotarcie drogą powietrzną jest opcją stosowaną wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Gotowość do prowadzenia działań przez co najmniej 10 dni.”


(1)  Ustalone niniejszą decyzją zestawienie modułów ochrony ludności i stosownych wymagań może zostać rozszerzone o inne rodzaje modułów ochrony ludności, uwzględniając doświadczenie uzyskane podczas stosowania mechanizmu.

(2)  Ofiary, które przeżyły.

(3)  Możliwości podstawowe. Bardziej zaawansowane możliwości uwzględnione są w module »wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobieranie próbek«.

(4)  Opieka nad pacjentem (pierwsza pomoc i stabilizacja pacjenta) od momentu uzyskania dostępu do ofiary do momentu jej przekazania.

(5)  Ofiary, które przeżyły.

(6)  Możliwości podstawowe. Bardziej zaawansowane możliwości uwzględnione są w module »wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobieranie próbek«.

(7)  Opieka nad pacjentem (pierwsza pomoc i stabilizacja pacjenta) od momentu uzyskania dostępu do ofiary do momentu jej przekazania.

(8)  Zgodnie z warunkami uprawnień do wykonywania zawodu lekarza i weterynarza.

(9)  Proces ten powinien w miarę możliwości uwzględniać wymagania dowodowe państwa zwracającego się o pomoc.