ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.218.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 218

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
19 sierpnia 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

19

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

21

 

 

DECYZJE

 

 

2010/456/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

22

 

 

2010/457/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662)  ( 1 )

24

 

 

2010/458/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684)  ( 1 )

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/1


Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych weszła w życie w dniu 1 maja 2010 r., przy czym procedura przewidziana w art. 8 umowy została zakończona w dniu 22 marca 2010 r.


ROZPORZĄDZENIA

19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 744/2010

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Halon 1301, halon 1211 i halon 2402 (zwane dalej „halonami”) stanowią substancje zubożające warstwę ozonową wymienione jako substancje kontrolowane w grupie III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. W roku 1994, zgodnie z wymogami protokołu montrealskiego, zakazano produkcji halonów w państwach członkowskich. Wciąż jednak dopuszcza się ich wykorzystywanie w zakresie określonych krytycznych zastosowań wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

(2)

Zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 4 ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (2) Komisja dokonała przeglądu załącznika VII do wymienionego rozporządzenia. W tym celu Komisja dokonała oceny bieżących zastosowań halonów oraz dostępności i wykorzystania technologii lub alternatywnych rozwiązań, których zastosowanie byłoby osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia i które byłyby do przyjęcia z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska (zwane dalej „alternatywnymi rozwiązaniami”). W międzyczasie rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 zastąpiono rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, a załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zastąpiono załącznikiem VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, nie wprowadzając jakichkolwiek zmian.

(3)

W trakcie przeglądu wykazano istnienie pewnych rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii tego, które z zastosowań halonów stanowią zastosowania krytyczne zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Należy zatem bardziej szczegółowo opisać każde z zastosowań halonów, określając kategorię danego sprzętu lub obiektu, cel zastosowania, rodzaj danej gaśnicy halonowej oraz rodzaj danego halonu.

(4)

W ramach przeglądu wykazano także, iż – poza nielicznymi wyjątkami – w nowych projektach sprzętu i w nowych obiektach zastosowanie halonów nie jest już niezbędne w celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej, oraz że alternatywne rozwiązania są obecnie instalowane rutynowo. Zastosowanie halonowych gaśnic lub systemów ochrony przeciwpożarowej jest jednak nadal niezbędne w przypadku niektórych rodzajów sprzętu, które są lub będą produkowane według istniejących projektów.

(5)

Wyniki przeglądu wskazują także, iż halony są już zastępowane lub mogą z czasem zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi, z zachowaniem rozsądnego poziomu kosztów w przypadku większości zastosowań przeciwpożarowych w istniejącym sprzęcie i istniejących obiektach oraz w sprzęcie, który jest produkowany zgodnie z istniejącymi projektami.

(6)

Ze względu na rosnącą dostępność i stosowanie rozwiązań alternatywnych należy zatem ustalić daty graniczne, po upływie których stosowanie halonów w nowym sprzęcie i nowych obiektach nie byłoby zastosowaniem krytycznym, w związku z czym instalacja halonowej gaśnicy lub systemu ochrony przeciwpożarowej byłaby zabroniona. Przy definiowaniu „nowego sprzętu” i „nowego obiektu” należy wziąć pod uwagę etap cyklu życia danego sprzętu lub obiektu, na którym projekt przestrzeni, która ma być objęta ochroną przeciwpożarową, został już jednoznacznie ustalony.

(7)

Należy również ustalić, dla każdego zastosowania, daty końcowe, po upływie których zastosowanie halonów w gaśnicach lub systemach ochrony przeciwpożarowej we wszystkich istniejących sprzętach i obiektach lub w sprzętach wyprodukowanych według istniejących projektów przestanie być uznawane za zastosowanie krytyczne. Zastosowanie halonów zostałoby zatem zabronione, zaś wszystkie halonowe gaśnice i systemy ochrony przeciwpożarowej należałoby zastąpić, zamienić lub zdemontować do daty końcowej, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

(8)

Daty graniczne powinny uwzględniać dostępność alternatywnych rozwiązań dla nowego sprzętu i nowych obiektów oraz przeszkody w ich wprowadzaniu. Powinny one również w razie potrzeby zapewnić wystarczającą ilość czasu na opracowanie alternatywnych rozwiązań, stanowiąc jednocześnie zachętę do podjęcia się takich opracowań. W odniesieniu do statków powietrznych, jako że lotnictwo cywilne jest regulowane na poziomie międzynarodowym, należy zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy podejmowane przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczące instalacji i zastosowania halonów w gaśnicach na pokładzie statków powietrznych.

(9)

Daty końcowe powinny ponadto zapewnić wystarczającą ilość czasu na zastąpienie lub zamianę stosowanego halonu w ramach rutynowych lub planowanych programów konserwacji lub modernizacji sprzętu lub obiektów bez wywierania niepożądanego wpływu na działanie sprzętu lub obiektu i nadmiernych kosztów. Należy także uwzględnić czas niezbędny do otrzymania wszelkiego rodzaju certyfikatów, autoryzacji i homologacji, które mogą być wymagane dla wprowadzenia alternatywnych rozwiązań w przypadku danego sprzętu lub obiektu.

(10)

W ramach większości zastosowań w nowym sprzęcie i obiektach, w przypadku których wykorzystanie halonowych gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej nie jest konieczne lub nie są one już instalowane, jako datę graniczną zaprzestania ich stosowania należy ustanowić rok 2010. Jednakże w przypadku niektórych zastosowań w wojskowych pojazdach lądowych i statkach powietrznych, w których alternatywne rozwiązania uważa się za dostępne już dziś, ale nie zostały one wprowadzone w programach rozwojowych, które zostały prawie ukończone i których modyfikacja może nie być osiągalna z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, datę graniczną należy ustanowić na rok 2011. W przypadku zastosowań w gondolach silnikowych w statkach powietrznych i przenośnych gaśnicach kabinowych datę graniczną należy ustanowić na rok 2014, co będzie odpowiadało ramom czasowym przewidywanego wdrożenia równoważnych restrykcji przez ICAO. W przypadku zastosowań w ładowniach statków powietrznych, w których nie istnieją jeszcze rozwiązania alternatywne, ale można się spodziewać, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych udostępnione będą do tej daty dostępne rozwiązania alternatywne do instalowania w nowych statkach powietrznych zgłoszonych do certyfikacji typu, datę graniczną należy ustanowić na rok 2018.

(11)

W przypadku wielu zastosowań należy ustanowić daty końcowe przypadające na okres między 2013 r. a 2025 r., zgodnie z poziomem trudności, z jakim z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego wiąże się zastępowanie lub zamiana halonu. Daty końcowe powinny zapewniać wystarczającą ilość czasu na zastąpienie halonu w ramach rutynowej konserwacji w większości sprzętu i obiektów, dla których istnieją obecnie rozwiązania alternatywne. W przypadku zastosowań w niektórych wojskowych pojazdach lądowych i okrętach marynarki wojennej, w których zastępowanie halonu jest osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia jedynie w ramach planowanych programów modernizacyjnych i retrofitingu i dla których w niektórych państwach członkowskich może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac badawczo-rozwojowych w celu zweryfikowania, czy rozwiązania alternatywne są odpowiednie, jako datę końcową należy ustanowić rok 2030 lub 2035.

(12)

W przypadku niektórych zastosowań w istniejących pojazdach wojskowych, nawodnych okrętach marynarki wojennej, okrętach podwodnych marynarki wojennej, wojskowych statkach powietrznych oraz w przypadku obecnej lub przyszłej produkcji według istniejących projektów nie istnieją jeszcze rozwiązania alternatywne. Jednakże można się spodziewać, że do 2040 r. okres eksploatacji znacznej części przedmiotowego sprzętu dobiegnie końca lub że dzięki pracom badawczo-rozwojowym dostępne będą rozwiązania alternatywne. Należy zatem ustanowić rok 2040 jako rozsądną datę końcową dla tych zastosowań.

(13)

W przypadku systemów ochrony przeciwpożarowej w ładowniach, gondolach silnikowych i pomocniczych zespołach energetycznych na istniejących cywilnych statkach powietrznych lub produkowanych zgodnie z istniejącym certyfikatem typu nie istnieją jeszcze rozwiązania alternatywne. Ponadto znaczna liczba cywilnych statków powietrznych będzie produkowana przy zastosowaniu halonów oraz będzie polegała na tych zastosowaniach w bliskiej przyszłości. Chociaż przyjmuje się, że istnieją znaczne techniczne, ekonomiczne i regulacyjne ograniczenia mające wpływ na zastępowanie halonów w tych zastosowaniach, należy jednak, w świetle braku pewności w odniesieniu do długoterminowej dostępności halonów poddanych recyklingowi oraz potrzeby prowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych w celu określenia i opracowania odpowiednich rozwiązań alternatywnych, ustanowić datę 2040 jako rozsądną datę końcową.

(14)

Załącznik VI, w tym harmonogram wycofywania zastosowań krytycznych, zostanie poddany przeglądowi w celu uwzględnienia ciągłych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie rozwiązań alternatywnych oraz nowych informacji dotyczących dostępności tych rozwiązań. Ponadto w poszczególnych przypadkach, po wykazaniu, iż nie istnieje rozwiązanie alternatywne, mogą zostać przyznane odstępstwa od dat końcowych i granicznych.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1005/2009.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VI

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW

Do celów niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

(1)

»Data graniczna« oznacza termin, po upływie którego nie wolno używać halonów w gaśnicach lub systemach ochrony przeciwpożarowej w nowym sprzęcie i w nowych obiektach w ramach danego zastosowania.

(2)

»Nowy sprzęt« oznacza sprzęt, w przypadku którego do daty granicznej nie miało miejsce żadne z następujących zdarzeń:

a)

podpisanie stosownej umowy o zamówienie publiczne lub zaprojektowanie danego sprzętu;

b)

złożenie wniosku o homologację typu lub certyfikat typu we właściwym organie regulacyjnym.

(3)

»Nowe obiekty« oznaczają obiekty, w przypadku których do daty granicznej nie miało miejsce żadne z następujących zdarzeń:

a)

podpisanie stosownej umowy o zaprojektowanie danego obiektu;

b)

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie regulacyjnym.

(4)

»Data końcowa« oznacza termin, po upływie którego nie wolno stosować halonów w danych zastosowaniach oraz do którego gaśnice lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające halon podlegają obowiązkowemu demontażowi.

(5)

»Zobojętnianie« oznacza działanie, którego celem jest niedopuszczenie do zapoczątkowania spalania w łatwopalnym lub wybuchowym środowisku poprzez dodanie inhibitora lub rozcieńczalnika.

(6)

»Statek towarowy« oznacza statek niebędący statkiem pasażerskim, o masie brutto przekraczającej 500 ton, odbywający podróże międzynarodowe zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS). W konwencji SOLAS »statek pasażerski« określa się jako »statek, który przewozi więcej niż dwunastu pasażerów«, a »podróż międzynarodową« jako »podróż z kraju, do którego ma zastosowanie niniejsza konwencja, do portu znajdującego się poza tym krajem lub odwrotnie«.

(7)

Przestrzeń »zwykle zajmowana przez ludzi« oznacza przestrzeń chronioną, w której konieczna jest stała lub bardzo częsta obecność ludzi w celu zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub obiektu. Dla celów zastosowań wojskowych poziomem zajętości przestrzeni chronionej jest poziom przewidziany w sytuacji bojowej.

(8)

Przestrzeń »zwykle niezajmowana przez ludzi« oznacza przestrzeń chronioną, w której przebywa się sporadycznie, w szczególności w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i gdzie stała obecność ludzi nie jest konieczna w celu zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub obiektu.

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW

Zastosowanie

Data graniczna

(31 grudnia podanego roku)

Data końcowa

(31 grudnia podanego roku)

Kategoria sprzętu lub obiektu

Cel

Rodzaj gaśnicy

Rodzaj halonu

1.

W wojskowych pojazdach lądowych

1.1.

Do ochrony przedziałów silnikowych

Stały system gaśniczy

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Do ochrony przedziałów załogi

Stały system gaśniczy

1301

2402

2011

2040

1.3.

Do ochrony przedziałów załogi

Gaśnica przenośna

1301

1211

2011

2020

2.

W nawodnych okrętach marynarki wojennej

2.1.

Do ochrony zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeni maszynowni

Stały system gaśniczy

1301

2402

2010

2040

2.2.

Do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi przedziałów silnikowych

Stały system gaśniczy

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi przedziałów urządzeń elektrycznych

Stały system gaśniczy

1301

1211

2010

2030

2.4.

Do ochrony ośrodków dowodzenia

Stały system gaśniczy

1301

2010

2030

2.5.

Do ochrony pomieszczeń pompy paliwowej

Stały system gaśniczy

1301

2010

2030

2.6.

Do ochrony zbiorników zasobnikowych łatwopalnych cieczy

Stały system gaśniczy

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Do ochrony statków powietrznych w hangarach i warsztatach konserwacyjnych

Gaśnica przenośna

1301

1211

2010

2016

3.

W okrętach podwodnych marynarki wojennej

3.1.

Do ochrony przestrzeni maszynowni

Stały system gaśniczy

1301

2010

2040

3.2.

Do ochrony ośrodków dowodzenia

Stały system gaśniczy

1301

2010

2040

3.3.

Do ochrony przestrzeni zespołu prądnicowego z silnikiem wysokoprężnym

Stały system gaśniczy

1301

2010

2040

3.4.

Do ochrony przedziałów urządzeń elektrycznych

Stały system gaśniczy

1301

2010

2040

4.

Na statkach powietrznych

4.1.

Do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi ładowni.

Stały system gaśniczy

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Do ochrony kabin i przedziałów załogi

Gaśnica przenośna

1211

2402

2014

2025

4.3.

Do ochrony gondoli silnikowych i pomocniczych pokładowych zespołów energetycznych

Stały system gaśniczy

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Do zobojętniania zbiorników paliwowych

Stały system gaśniczy

1301

2402

2011

2040

4.5.

Do ochrony zbiornika na ścieki z toalet

Stały system gaśniczy

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Do ochrony przegród kadłubowych

Stały system gaśniczy

1301

1211

2402

2011

2040

5.

W obiektach sektora naftowego, gazowego i petrochemicznego

5.1.

Do ochrony przestrzeni, gdzie możliwe jest uwolnienie łatwopalnego płynu lub gazu

Stały system gaśniczy

1301

2402

2010

2020

6.

Na handlowych statkach towarowych

6.1.

Do zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeni, gdzie możliwe jest uwolnienie łatwopalnego płynu lub gazu

Stały system gaśniczy

1301

2402

1994

2016

7.

W lądowych ośrodkach dowodzenia i komunikacji niezbędnych dla bezpieczeństwa narodowego

7.1.

Do ochrony zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeni

Stały system gaśniczy

1301

2402

2010

2025

7.2.

Do ochrony zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeni

Gaśnica przenośna

1211

2010

2013

7.3.

Do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi przestrzeni

Stały system gaśniczy

1301

2402

2010

2020

8.

Na płycie lotniska i w portach lotniczych

8.1.

W pojazdach ratunkowych

Gaśnica przenośna

1211

2010

2016

8.2.

Do ochrony statków powietrznych w hangarach i warsztatach konserwacyjnych

Gaśnica przenośna

1211

2010

2016

9.

W siłowniach jądrowych i jądrowych obiektach badawczych

9.1.

Do ochrony przestrzeni, w których należy zminimalizować zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się skażenia radioaktywnego

Stały system gaśniczy

1301

2010

2020

10.

W tunelu pod kanałem La Manche

10.1.

Do ochrony obiektów technicznych

Stały system gaśniczy

1301

2010

2016

10.2.

Do ochrony wagonów silnikowych i wagonów przewozowych składów w tunelu pod kanałem La Manche

Stały system gaśniczy

1301

2010

2020

11.

Inne

11.1.

Do wstępnej akcji gaśniczej podejmowanej przez straż pożarną, w przypadkach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa osób

Gaśnica przenośna

1211

2010

2013

11.2.

Do ochrony osób przez służby wojskowe i policyjne

Gaśnica przenośna

1211

2010

2013


19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006 i (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 51 ust. 2 akapit pierwszy, art. 69 ust. 3, art. 87 ust. 3, art. 123 ust. 1, art. 128 ust. 1 akapit drugi, art. 128 ust. 2 akapit drugi oraz art. 131 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku państw członkowskich wdrażających w 2010 r. system płatności jednolitej przewidziany w tytule III rozporządzenia (WE) nr 73/2009 należy ustalić na rok 2010 pułapy budżetowe w odniesieniu do każdej płatności, o której mowa w art. 52, 53 i 54 wymienionego rozporządzenia.

(2)

W przypadku państw członkowskich korzystających w 2010 r. z możliwości przewidzianej w art. 87 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 należy ustalić na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wykluczonych z systemu płatności jednolitej.

(3)

W przypadku państw członkowskich korzystających w 2010 r. z możliwości przewidzianych w art. 69 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 należy ustalić na rok 2010 pułapy budżetowe odnoszące się do wsparcia specjalnego, o którym mowa w tytule III rozdział 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(4)

Artykuł 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wprowadza ograniczenie środków finansowych, które można wykorzystać w odniesieniu do któregokolwiek ze środków związanych z wielkością produkcji, przewidzianych w ppkt (i), (ii), (iii) i (iv) art. 68 ust. 1 lit. a) oraz w art. 68 ust. 1 lit. b) i e), do 3,5 % pułapów krajowych, o których mowa w art. 40 tego samego rozporządzenia. Dla zapewnienia przejrzystości Komisja powinna opublikować pułap wynikający z kwot zgłoszonych przez państwa członkowskie w odniesieniu do przedmiotowych środków.

(5)

Na mocy art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 kwoty obliczone zgodnie z art. 69 ust. 7 wspomnianego rozporządzenia zostały zapisane w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (2). Dla zapewnienia przejrzystości Komisja powinna opublikować zgłoszone przez państwa członkowskie kwoty, które państwa te zamierzają wykorzystać zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(6)

Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować pułapy budżetowe na rok 2010 odnoszące się do systemu płatności jednolitej, określone w wyniku odliczenia pułapów płatności określonych w art. 52, 53, 54, 68 i 87 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 od pułapów zapisanych w załączniku VIII do tego samego rozporządzenia. Kwota, którą należy odjąć od kwoty określonej w wyżej wymienionym załączniku VIII, przeznaczonej na finansowanie wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, odpowiada różnicy pomiędzy łączną kwotą przeznaczoną na wsparcie specjalne, zgłoszoną przez państwa członkowskie, a kwotami zgłoszonymi do przeznaczenia na finansowanie wsparcia specjalnego zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a) tego samego rozporządzenia. W przypadku gdy państwo członkowskie wdrażające system płatności jednolitej decyduje się na przyznanie wsparcia, o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. c), kwotę zgłoszoną Komisji należy uwzględnić w pułapie odnoszącym się do systemu płatności jednolitej, gdyż wsparcie to przybiera formę zwiększenia wartości jednostkowej i/lub liczby uprawnień do płatności przysługujących rolnikowi.

(7)

W przypadku państw członkowskich wdrażających w 2010 r. system jednolitej płatności obszarowej, przewidziany w tytule V rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, należy ustalić roczne pule środków finansowych zgodnie z art. 123 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

(8)

Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim, które stosują system jednolitej płatności obszarowej, na oddzielną płatność z tytułu cukru w 2010 r. na mocy art. 126 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez te państwa.

(9)

Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim, które stosują system jednolitej płatności obszarowej, na oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw w 2010 r. na mocy art. 127 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez te państwa.

(10)

W przypadku państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej należy na podstawie dokonanych przez nie zgłoszeń opublikować pułapy budżetowe na rok 2010 mające zastosowanie do płatności przejściowych z tytułu owoców i warzyw w 2010 r. zgodnie z art. 128 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Pułapy budżetowe na rok 2010, o których mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Pułapy budżetowe na rok 2010, o których mowa w art. 87 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Pułapy budżetowe na rok 2010, o których mowa w art. 69 ust. 3 i art. 131 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

4.   Pułapy budżetowe na rok 2010 w odniesieniu do wsparcia przewidzianego w art. 68 ust. 1 lit. a) pkt (i), (ii), (iii) i (iv) oraz w art. 68 ust. 1 lit. b) i e) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

5.   Kwoty, które mogą być wykorzystane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 na zapewnienie wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 ust. 1 tego samego rozporządzenia, ustalone są w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

6.   Pułapy budżetowe na rok 2010 odnoszące się do systemu płatności jednolitej, o których mowa w tytule III rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

7.   Roczne pule środków finansowych na rok 2010, o których mowa w art. 123 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

8.   Maksymalne kwoty środków udostępnionych Republice Czeskiej, Węgrom, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii i Słowacji w celu przyznania w 2010 r. oddzielnej płatności z tytułu cukru, zgodnie z art. 126 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

9.   Maksymalne kwoty środków udostępnionych Republice Czeskiej, Węgrom, Polsce i Słowacji w celu przyznania w 2010 r. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw, zgodnie z art. 127 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

10.   Pułapy budżetowe na rok 2010, o których mowa w art. 128 ust. 1 akapit drugi i ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(2)  Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 52, 53 i 54 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009

Rok kalendarzowy 2010

(w tys. EUR)

 

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Premie z tytułu owiec i kóz

 

855

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Premie dodatkowe z tytułu owiec i kóz

 

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Premia z tytułu krów mamek

77 565

 

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Dodatkowa premia z tytułu krów mamek

19 389

 

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Premia specjalna z tytułu wołowiny

 

33 085

 

 

 

 

 

 

8 817

 

37 446

Premia ubojowa, bydło dojrzałe

 

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Premia ubojowa, cielęta

6 384

 

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Pomidory – art. 54 ust. 1

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

16 667

 

 

 

Owoce i warzywa inne niż pomidory – art. 54 ust. 2

 

 

 

 

43 152

9 700

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 87 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009

Rok kalendarzowy 2010

(w tys. EUR)

 

Hiszpania

Francja

Włochy

Niderlandy

Portugalia

Finlandia

Pomoc z tytułu nasion

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


ZAŁĄCZNIK III

PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSPARCIA SPECJALNEGO PRZEWIDZIANEGO W ART. 68 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009

Rok kalendarzowy 2010

Państwo członkowskie

(w tys. EUR)

Belgia

6 389

Bułgaria

11 761

Republika Czeska

31 826

Dania

15 800

Niemcy

2 000

Estonia

1 253

Irlandia

25 000

Grecja

107 600

Hiszpania

247 865

Francja

472 600

Włochy

316 250

Łotwa

5 130

Węgry

77 290

Niderlandy

22 020

Austria

11 900

Polska

40 800

Portugalia

32 411

Rumunia

25 545

Słowenia

10 237

Słowacja

8 700

Finlandia

45 140

Szwecja

3 434

Zjednoczone Królestwo

29 800

(*)

Kwoty zgłoszone przez państwa członkowskie, przeznaczone na przyznanie wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. c), które zostały uwzględnione w pułapie odnoszącym się do systemu płatności jednolitej.

Grecja: 30 000 000 EUR

Słowenia: 4 200 000 EUR


ZAŁĄCZNIK IV

PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSPARCIA PRZEWIDZIANEGO W ART. 68 UST. 1 LIT. a) PPKT (i), (ii), (iii) I (iv) ORAZ W ART. 68 UST. 1 LIT. b) I e) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009

Rok kalendarzowy 2010

Państwo członkowskie

(w tys. EUR)

Belgia

6 389

Bułgaria

11 761

Republika Czeska

31 826

Dania

4 300

Niemcy

2 000

Estonia

1 253

Irlandia

25 000

Grecja

77 600

Hiszpania

178 265

Francja

232 600

Włochy

147 250

Łotwa

5 130

Węgry

46 164

Niderlandy

15 000

Austria

11 900

Polska

40 800

Portugalia

19 510

Rumunia

25 545

Słowenia

6 037

Słowacja

8 700

Finlandia

45 140

Szwecja

3 434

Zjednoczone Królestwo

29 800


ZAŁĄCZNIK V

KWOTY PRZEZNACZONE DO WYKORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 69 UST. 6 LIT. a) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009 NA ZAPEWNIENIE WSPARCIA SPECJALNEGO PRZEWIDZIANEGO W ART. 68 UST. 1 TEGO SAMEGO ROZPORZĄDZENIA

Rok kalendarzowy 2010

Państwo członkowskie

(w tys. EUR)

Belgia

6 389

Dania

15 800

Irlandia

23 900

Grecja

70 000

Hiszpania

144 200

Francja

90 000

Włochy

144 900

Niderlandy

22 020

Austria

11 900

Portugalia

21 700

Słowenia

4 200

Finlandia

4 762


ZAŁĄCZNIK VI

PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO SYSTEMU PŁATNOŚCI JEDNOLITEJ

Rok kalendarzowy 2010

Państwo członkowskie

(w tys. EUR)

Belgia

508 479

Dania

997 381

Niemcy

5 769 981

Irlandia

1 339 421

Grecja

2 210 268

Hiszpania

4 642 028

Francja

7 465 495

Włochy

3 924 520

Luksemburg

37 569

Malta

4 231

Niderlandy

852 443

Austria

676 667

Portugalia

435 325

Słowenia

92 740

Finlandia

523 192

Szwecja

724 349

Zjednoczone Królestwo

3 946 625


ZAŁĄCZNIK VII

ROCZNE PULE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO SYSTEMU JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI OBSZAROWEJ

Rok kalendarzowy 2010

Państwo członkowskie

(w tys. EUR)

Bułgaria

326 671

Republika Czeska

581 177

Estonia

70 531

Cypr

34 898

Łotwa

95 653

Litwa

262 311

Węgry

831 578

Polska

1 994 196

Rumunia

700 424

Słowacja

268 304


ZAŁĄCZNIK VIII

MAKSYMALNE KWOTY ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM NA PRZYZNANIE ODDZIELNEJ PŁATNOŚCI Z TYTUŁU CUKRU, O KTÓREJ MOWA W ART. 126 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009

Rok kalendarzowy 2010

Państwo członkowskie

(w tys. EUR)

Republika Czeska

44 245

Łotwa

4 962

Litwa

10 260

Węgry

41 010

Polska

159 392

Rumunia

4 041

Słowacja

8 856


ZAŁĄCZNIK IX

MAKSYMALNE KWOTY ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM NA PRZYZNANIE ODDZIELNEJ PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OWOCÓW I WARZYW, O KTÓREJ MOWA W ART. 127 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009

Rok kalendarzowy 2010

Państwo członkowskie

(w tys. EUR)

Republika Czeska

414

Węgry

4 756

Polska

6 715

Słowacja

690


ZAŁĄCZNIK X

PUŁAPY BUDŻETOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWYCH W SEKTORZE OWOCÓW I WARZYW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 128 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 73/2009

Rok kalendarzowy 2010

(w tys. EUR)

Państwo członkowskie

Cypr

Rumunia

Słowacja

Pomidory – art. 128 ust. 1

 

869

335

Owoce i warzywa inne niż pomidory – art. 128 ust. 2

4 478

 

 


19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 746/2010

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

50,2

TR

85,0

ZZ

67,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

133,3

ZZ

87,2

0709 90 70

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

151,1

CL

92,0

TR

151,4

UY

138,0

ZA

119,8

ZZ

130,5

0806 10 10

EG

153,0

IL

202,2

TR

121,8

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

87,2

BR

74,9

CL

91,0

CN

65,6

NZ

104,9

US

87,8

UY

100,6

ZA

90,8

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

92,7

CL

150,5

TR

149,8

ZA

92,4

ZZ

121,4

0809 30

TR

139,8

ZZ

139,8

0809 40 05

BA

61,5

IL

154,7

XS

64,6

ZA

172,8

ZZ

113,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 747/2010

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (3) ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz.

(2)

W art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 przewidziano, iż w przypadku gdy ilości objęte wnioskami o pozwolenie przekraczają ilości dostępne na dany okres obowiązywania kontyngentu, należy ustalić współczynnik przydziału ilości objętych każdym wnioskiem o pozwolenie. Wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 620/2009 w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 7 sierpnia 2010 r., przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić przedział, w granicach którego można wystawiać pozwolenia na przywóz, oraz współczynnik przydziału,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W przypadku wniosków o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4449, złożonych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 7 sierpnia 2010 r. zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 620/2009, ustala się współczynnik przydziału wynoszący 79,54388 %.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 182 z 15.7.2009, s. 25.


DECYZJE

19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/22


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

(Jedynie teksty w języku fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/456/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (2) przewiduje, że w przypadku przyjęcia oferty podmioty gospodarcze są jak najszybciej powiadamiane o harmonogramie dostaw. W tym celu art. 2 ust. 4 akapit pierwszy wspomnianego rozporządzenia stanowi, że w odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza realizacja ostatniej dostawy do centrum interwencyjnego, dla którego sporządzono ofertę, musi nastąpić najpóźniej do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu wpłynięcia oferty, jednak nie później niż w dniu 31 lipca w przypadku Finlandii.

(2)

Artykuł 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 przewiduje, że ostatnie przejęcie w odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza musi nastąpić najpóźniej z końcem drugiego miesiąca następującego po realizacji ostatniej dostawy, o której mowa w art. 2 ust. 4 akapit pierwszy, jednak nie później niż w dniu 31 sierpnia w przypadku Finlandii.

(3)

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 przewiduje termin 20 dni roboczych od utworzenia próbki reprezentatywnej na przeprowadzenie analizy cech fizycznych i technicznych pobranych próbek.

(4)

Zbiory zbóż w Finlandii osiągnęły w roku gospodarczym 2009/2010 rekordowy poziom 4,3 mln ton, w tym 2,2 mln ton jęczmienia. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku zbóż w Finlandii charakteryzującą się stosunkowo niskim poziomem cen producenta, które są niższe od cen interwencyjnych, w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 w ramach interwencji oferowane były duże ilości zbóż: około 823 000 ton, z czego 796 000 ton jęczmienia i 27 000 ton pszenicy zwyczajnej. Od początku okresu interwencyjnego, najnowsze dostępne dane statystyczne, sporządzone w dniu 1 lipca 2010 r., pokazują łączną ilość około 573 000 ton zbóż przejętych w ramach interwencji, w tym 566 000 ton jęczmienia i 7 000 ton pszenicy zwyczajnej. W związku z tym znaczne ilość zbóż oferowanych w ramach interwencji zostaną jeszcze dostarczone i będą poddane analizie pod kątem ich przejęcia w ramach interwencji.

(5)

W dniu 24 czerwca 2010 r. Finlandia poinformowała służby Komisji, że poszukiwanie dodatkowych możliwości przechowywania znacznych ilości zbóż oferowanych w ramach interwencji trwało długo i spowodowało pewne opóźnienia. W związku z tym władze fińskie proszą, w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010, o odroczenie terminów dostawy zbóż do dnia 30 września 2010 r. i terminu ich przejęcia do dnia 31 października 2010 r. oraz o przedłużenie terminu przeprowadzenia analizy jakości.

(6)

Ze względu na wspomniane powyżej okoliczności oraz w celu umożliwienia odpowiedniego przejęcia zbóż oferowanych w roku gospodarczym 2009/2010, wydaje się uzasadnione, aby przychylić się do prośby Finlandii, godząc się, w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 687/2008, na przedłużenie terminu dostaw, terminu przeprowadzenia analizy jakości oraz terminu przejęcia produktów oferowanych w ramach interwencji w trakcie tego roku gospodarczego.

(7)

Należy przewidzieć stosowanie środków przewidzianych w niniejszej decyzji dla ofert przedstawionych w Finlandii w trakcie roku gospodarczego 2009/2010.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010, ostatnia dostawa zbóż oferowanych w ramach interwencji w Finlandii, musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2010 r.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010, ostatnie przejęcie zbóż oferowanych w ramach interwencji w Finlandii musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2010 r.

Artykuł 3

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010 termin przeprowadzenia w Finlandii analizy cech fizycznych i technicznych pobranych próbek wynosi trzydzieści dni roboczych.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się do ofert interwencyjnych złożonych w trakcie roku gospodarczego 2009/2010.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 20.


19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/24


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/457/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w lipcu 2006 r. przedsiębiorstwo Bionext sprl zwróciło się do Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o włączenie substancji czynnej Candida oleophila szczep O do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2007/380/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG we wrześniu 2004 r. Niderlandy otrzymały od przedsiębiorstwa Koppert Beheer BV wniosek o włączenie substancji czynnej jodek potasu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2005/751/WE (3) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG we wrześniu 2004 r. Niderlandy otrzymały od przedsiębiorstwa Koppert Beheer BV wniosek o włączenie substancji czynnej tiocyjanian potasu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji 2005/751/WE potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(4)

Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, aby umożliwić ich szczegółowe zbadanie, a także aby umożliwić państwom członkowskim przyznawanie tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje czynne przy spełnieniu warunków określonych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnych i środków ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

(5)

Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji odpowiednie projekty sprawozdań z oceny w dniach 5 lutego 2008 r. (Candida oleophila szczep O) i 27 lipca 2007 r. (jodek potasu i tiocyjanian potasu).

(6)

Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców stwierdzono, że należy zwrócić się do wnioskodawców o dalsze informacje oraz zwrócić się do państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców o zbadanie tych informacji i przedstawienie ich oceny. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w ramach czasowych przewidzianych w dyrektywie 91/414/EWG.

(7)

Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do bezpośrednich obaw, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie na okres 24 miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić prowadzenie dalszego badania dokumentacji. Oczekuje się, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia Candida oleophila szczep O, jodku potasu i tiocyjanianu potasu do załącznika I do tej dyrektywy zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające Candida oleophila szczep O, jodek potasu lub tiocyjanian potasu na okres kończący się najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2012 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 sierpnia 2012 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 141 z 2.6.2007, s. 78.

(3)  Dz.U. L 282 z 26.10.2005, s. 18.


19.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/26


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684)

(Jedynie teksty w językach angielskim i maltańskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/458/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 ustanowiono zasady dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, w tym kontroli bezpośrednich prowadzonych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia do Unii Europejskiej. Określono także minimalne wymogi dla takich miejsc wprowadzenia i przewidziano, że wykaz miejsc wprowadzenia podawany jest do publicznej wiadomości w Internecie przez państwa członkowskie.

(2)

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 stanowi, że na wniosek państwa członkowskiego Komisja może, pod pewnymi warunkami, zezwolić właściwym organom niektórych wyznaczonych miejsc wprowadzenia funkcjonujących w specyficznych warunkach geograficznych na prowadzenie kontroli bezpośrednich na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe.

(3)

W piśmie z dnia 18 grudnia 2009 r. Malta zwróciła uwagę na szczególną sytuację geograficzną miejsca wprowadzenia w porcie we Florianie: stosunkowo mały przerób w zakresie przywozu z państw trzecich produktów niepochodzących od zwierząt oraz niewielki rozmiar i bliskość wysp stanowiących jej terytorium, i wystąpiła do Komisji z wnioskiem o zezwolenie właściwym organom tego miejsca wprowadzenia na prowadzenie wymaganych kontroli bezpośrednich na terenie podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe.

(4)

W piśmie z dnia 28 lutego 2010 r. oraz w późniejszej korespondencji Malta dostarczyła Komisji gwarancji, że: do przeprowadzania kontroli bezpośrednich zatwierdzony zostanie jedynie teren tych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe, które spełniają minimalne wymogi wyznaczonych miejsc wprowadzenia ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009; poziom środków przyznanych właściwym organom portu we Florianie będzie taki, aby możliwość przeprowadzenia kontroli bezpośrednich z dala od miejsca wprowadzenia nie zakłócała działań kontrolnych prowadzonych w tym wyznaczonym miejscu wprowadzenia, ani nie miała na nie negatywnego wpływu; przesyłki wyznaczone do kontroli bezpośrednich na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe pozostają pod stałą kontrolą właściwego organu portu we Florianie od momentu ich przybycia do tego miejsca wprowadzenia i w taki sposób, aby nie było możliwości nieuprawnionej manipulacji przesyłką w jakikolwiek sposób podczas trwania wszystkich kontroli.

(5)

Mając zatem na uwadze specyficzne warunki geograficzne wyznaczonych miejsc wprowadzenia w porcie we Florianie oraz potwierdzenie ze strony Malty co do wypełnienia warunków ustanowionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 należy zezwolić na prowadzenie kontroli bezpośrednich na terenach niektórych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe zatwierdzonych przez Maltę do przeprowadzania takich kontroli.

(6)

Aby zapewnić odpowiednie rozpowszechnienie informacji w sprawie zezwolenia przewidzianego w niniejszej decyzji, właściwe jest, aby wykaz podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe zatwierdzony do kontroli bezpośrednich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009 był powszechnie dostępny w Internecie w formie odnośnika do stron krajowych przewidzianego w art. 5 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Niniejszym zezwala się, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, właściwym organom wyznaczonych miejsc wprowadzenia portu we Florianie na Malcie na przeprowadzanie kontroli bezpośrednich, określonych w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe zatwierdzone przez Maltę do takich kontroli, o ile spełnione są warunki określone w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) tego rozporządzenia.

2.   Wykaz podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe, których teren został zatwierdzony przez Maltę, jak określono w ust. 1 niniejszego artykułu, będzie powszechnie dostępny w Internecie w formie odnośnika do stron krajowych, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 669/2009.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.